Vårdhygienisk standard - Instrument för utvärdering genom självskattning. Formulär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdhygienisk standard - Instrument för utvärdering genom självskattning. Formulär"

Transkript

1 Vårdhygien Stockholms län Vårdhygienisk standard - Instrument för utvärdering genom självskattning. Formulär Självskattning genomförd vid Enhetens benämning. Vårdinriktning/Specialitet Verksamhetschef.. Självskattningen genomförd av (obligatorisk medverkan av båda dessa befattningshavare) Chefsjuksköterska/motsvarande Medicinskt ansvarig läkare Datum. Avsnitten 1 4 samt 12 är obligatoriska. Bland avsnitten 5 11 väljs de som beskriver åtgärder som förekommer på enheten.

2 1. Personal* Dokument. Samtliga dokument finns på/via Benämning Handlingsprogram för Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) gällande inom enheter för sluten vård inklusive geriatrik, rehabilitering och psykiatri samt sjukhusansluten öppenvård i Stockholms län, PM 9. Handlingsprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) Gällande inom öppen hälso- och sjukvård samt vård och omsorg i Stockholms län, oavsett Huvudman, PM 8. Direktiv för handläggning av personal gällande MRSA. Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län. Handlingsprogram vid situationer som medför risk för överföring av blodburen smitta till personal, studerande och praktikanter inom vårdinrättning eller särskilt boende i Stockholms län. AFS 2005:01 - Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet Finns lokala riktlinjer avseende handläggning av personal som utsatts för blodsmitta? Antal nej (Personal, dokument) verksamhetens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Får all personal undervisning/information om grundläggande vårdhygien, inklusive arbetarskyddsaspekter, vid nyanställning/motsvarande? Får all personal undervisning/information om vårdhygien, inklusive arbetarskyddsaspekter, fortlöpande? Antal nej (Personal, process) Med personal avses genomgående i dokumentet alla som är verksamma vid denna vårdenhet oavsett yrkeskategori och anställningsform; även studerande, auskultanter etc. inkluderas.

3 2. Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen Dokument. Samtliga dokument finns på/via Öppen och sluten vård Benämning Vårdhygieniska aspekter vid om-, till-, och nybyggnad av vårdlokaler. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. Vårdhandboken. Avsnittet: Smitta och smittspridning Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskapsunderlag. Sid Sluten vård dessutom Benämning Handlingsprogram för Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) gällande inom enheter för sluten vård inklusive geriatrik, rehabilitering och psykiatri samt sjukhusansluten öppenvård i Stockholms län, PM 4 och 5. Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilt boende i Stockholms län. Handlingsprogram för Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) i öppen och sluten vård samt särskilda boenden. ESBL handläggning inom slutenvård och särskilda boenden i Stockholms län. Screeningodlingar av utlandsvårdade patienter vid inläggning på sjukhus och inflyttning/återkomst till särskilda boenden. verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, dokument) Struktur Är alla lokaler inom vårdenheten utformade och urustade i enlighet med Locums dokument Vårdhygieniska aspekter vid om-, till-, och nybyggnad av vårdlokaler. Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, struktur)

4 , sluten vård Vårdas alltid patient med diarréer o/e infekterade sår med riklig sekretion o/e stora blödningar i enkelrum? Vårdas alltid patient med infektioner som kan spridas luftburet, som till exempel infekterade eksem och vissa luftvägsinfektioner, i enkelrum med ventilerat förrum (sluss)? Vårdas alltid MRSA-patient i enkelrum med tillgång till egen toalett? Vårdas alltid VRE-patient med diarré i enkelrum med egen toalett och dusch? Vårdas alltid ESBL-patient med diarré, urin- eller faecesinkontinens, bukdränage, tarmstomi, urinkateter, RIK (ren intermittent katetrisering av urinblåsan), större omläggningskrävande sår eller assisterad andning i enkelrum med eget hygienutrymme. Vårdas alltid patient med smittsam eller misstänkt smittsam tuberkulos i enkelrum med stängd dörr? Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, process) 3. Basala hygienrutiner

5 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Benämning Basal hygien inom hälso- och sjukvården mm. SOSFS 2007:19 Basala hygienrutiner. Vårdhygien Stockholms län Antal nej (Basala hygienrutiner, struktur) verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all 3.a Arbetsdräkt Struktur Finns möjlighet för varje person att varje dag, och vid behov, ta på sig en ren arbetsdräkt (byxa + kortärmad överdel)? Tillhandahålls arbetsdräkten (byxa + kortärmad överdel) av arbetsgivaren? Ansvarar arbetsgivaren för tvätt av arbetsdräkten vid minst 60 C? Antal nej (Arbetsdräkt, struktur) Bär all personal alltid kortärmad arbetsdräkt vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter? Följer all personal kravet på bytesfrekvens av arbetsdräkt? Antal nej (Arbetsdräkt, process) 3.b Skyddskläder Struktur Finns engångs plastförkläden/skyddsrockar i textil i alla rum där patienter vårdas, undersöks o/e behandlas? Finns engångs plastförkläden/skyddsrockar i textil i alla rum där utensilier, tvätt o/e sopor hanteras? Antal nej (Skyddskläder, struktur) Använder all personal engångs plastförkläde eller patientbunden textil skyddsrock då det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.

6 Använder all personal engångs plastförkläde eller patientbunden textil skyddsrock vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål. Om skyddsrock i textil används: Är den patientbunden? Följs krav på bytesfrekvens av skyddsrock? Antal nej (Skyddsförkläde/rock, process) 3.c Handhygien Struktur Finns i alla rum där patienter vårdas, undersöks eller behandlas? Tvättställ Tvål Pappershanddukar Handsprit Antal nej (Handhygien, struktur) Använder all personal handsprit före och efter patientkontakt och mellan olika arbetsmoment? Avstår all personal från att bära smycken/klocka på händer/armar? Antal nej (Handhygien, process) 3.d Handskar Struktur Finns undersökningshandskar/skyddshandskar i alla rum där patienter vårdas, undersöks o/e behandlas? Finns undersökningshandskar/skyddshandskar i alla rum där instrument, utensilier, tvätt och sopor tas omhand? Antal nej (Handskar, struktur) Använder all personal handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.

7 Tar all personal av handskarna direkt efter ett arbetsmoment? Antal nej (Handskar, process) 3.e Stänkskydd Struktur Finns stänkskydd i alla rum där patienter vårdas, undersöks o/e behandlas? Finns stänkskydd i alla rum där instrument, utensilier, tvätt och sopor tas omhand? Antal nej (Stänkskydd, struktur) Använder all personal stänkskydd vid risk för stänk mot ansiktet? Antal nej (Stänkskydd, process) 4. Medicintekniska produkter (MTP)

8 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Benämning Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Svensk Förening för Vårdhygien: Lagerhållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk- och tandvård. Vårdhandboken. Avsnitten: Desinfektion Medicintekniska produkter (MTP) MTP med specificerad mikrobiell renhet Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskapsunderlag. Kapitlen: Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården samt tandvården. Medicintekniska produkter från ett vårdhygieniskt perspektiv förutsättningar och krav. Desinfektion av ytor och föremål. Anvisningar från tillverkare för rengöring och ev. desinfektion för flergångsprodukter som används på avdelningen? Antal nej (MTP, dokument) verksamhetens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all 4.a Rengöring och desinfektion Struktur Finns spoldesinfektor på enheten? Om ja : Utförs upprepad processkontroll årligen? Utförs rutinkontroll efter varje körning? all personal som ska handha utrustningen fått utbildning för detta? Finns diskdesinfektor på enheten? Om ja : Utförs upprepad processkontroll årligen? Utförs rutinkontroll efter varje körning? all personal som ska handha utrustningen fått utbildning för detta? Används kemiska medel för desinfektion av instrument o/e utensilier på enheten?

9 Om ja : Används centralupphandlade medel? Används kemiska medel (inklusive alkoholbaserade medel) för ytdesinfektion/punktdesinfektion på enheten? Om ja : Används centralupphandlade medel? Finns desinfektionsrum/sköljrum (el. motsvarande) på enheten? Om ja, finns i detta rum: Separat tvättställ Tvål Pappershanddukar Handsprit Undersökningshandskar eller skyddshandskar Plastförkläde eller skyddsrock i textil Stänkskydd Separata arbetsytor för smutsigt/rent gods Antal nej (Rengöring och desinfektion, struktur) Följs alltid tillverkarens anvisningar för rengöring och ev. desinfektion av flergångsprodukter? Används alltid spoldesinfektor för rengöring och desinfektion av utensilier (ex. bäcken, urinflaskor, hinkar, rondskålar)? Används alltid diskdesinfektor för rengöring och desinfektion av instrument, masker, nebulisatorer etc. (ej bäcken, urinflaskor, hinkar)? Avstår man från manuell rengöring av MTP om dessa kan rengöras i spol- eller diskdesinfektor? Avstår man från kemisk desinfektion av MTP om dessa kan desinfekteras i spol- eller diskdesinfektor? Använder all personal handsprit före och efter alla arbetsmoment vid arbete i desinfektionsrum, och vid all annan rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter? Använder all personal handskar vid allt arbete som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor vid arbete i desinfektionsrum, och vid all annan rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter? Använder all personal plastförkläde/skyddsrock vid allt arbete som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor vid arbete i desinfektionsrum, och vid all annan rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter?

10 Använder all personal stänkskydd för ansiktet vid allt arbete som innebär risk för stänk av kroppsvätska o/e smutsigt vatten vid arbete i desinfektionsrum, och vid all annan rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter? Antal nej (Rengöring och desinfektion, process) 4.b Handhavande och förvaring Struktur Finns ett särskilt rum för förvaring av sterilt gods (sterilförråd) eller ett särskilt skåp med stängda dörrar enbart avsett för förvaring av sterilt gods? Om ja : Finns handsprit i sterilförrådet/i direkt anslutning till sterilskåpet? Finns ett särskilt skåp med stängda dörrar enbart avsett för förvaring av höggradigt rent/desinfekterat gods? Om ja : Finns handsprit i direkt anslutning till detta skåp? Antal nej (Handhavande och förvaring, struktur) Förvaras produkter med specificerad renhetsgrad (sterila resp. höggradigt rena) alltid i avsedda, och för resp. renhetsgard olika, rum/skåp? Förvaras produktförpackningar alltid i sin ursprungliga avdelningsförpackning? Antal nej (Handhavande och förvaring, process) 4.c Inköp Avstår enheten från att köpa in MTP utanför avtal (SLL el. annat)? Om nej, dvs. inköp av MTP görs utanför avtal, ställs krav på: Rengörings/desinfektions-anvisning på svenska? Rengörings/desinfektionsmetod anpassad till svensk vård? Att produkten uppfyller krav i svensk eller europeisk standard? Att steril produkt är förpackad i transport + avdelning + produktfp? Att kontakt tas med vårdhygienisk expertis? Antal nej (Inköp, process) 5. Kärlkatetrar

11 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument Vårdhandboken. Avsnitten: Central venkateter Perifer venkateter PICC-line Subcutan venport Infektioner vid centrala venösa infarter Åtgärder för att förebygga. SKL Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskapsunderlag. Sid Antal nej (Kärlkatetrar, dokument) verksamhetens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Desinfekteras alltid patientens hud med klorhexidinsprit (klorhexidin i 70 % etanol, 5 mg/ml) före inläggning av kärlkateter? Används injektionsventiler med desinfekterbart gummimembran till alla typer av kärlkatetrar? Alltid till PVK:er? Alltid till CVK:er? Alltid till PICC-line? Följs tillverkarens anvisningar avseende injektionsventilernas sitt-tid? Om nej Följs annan skriven rutin? Antal nej (Kärlkatetrar, process) 6. Injektionsläkemedel

12 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument Vårdhandboken. Avsnitten: Läkemedelshantering verksamhetens ledning kännedom om doku-mentet? tillgängligt för all Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. SOSFS 2000:1 Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskapsunderlag. Sid Antal nej (Injektionsläkemedel, dokument) Avstår man på enheten helt från att använda injektionsläkemedel inkl. NaCl (flushvätska) i ampuller för flerpatientbruk? Om nej dvs. injektionsläkemedel i ampuller för flerpatientsbruk används på enheten: Avstår man från att iordningsställa sådana läkemedel patientnära? Avstår man från att använda uppdragningskanyler/spikes som lämnas kvarsittande i ampullen? man undersökt om motsvarande/samma läkemedel finns i engångsampull? Antal nej (Injektionsläkemedel, process) 7. Blodprovtagning

13 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument AFS 1986:23 Skydd mot blodsmitta. AFS 2005:01 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Handlingsprogram vid situationer som medför risk för överföring av blodburen smitta till personal, studerande och praktikanter inom vårdinrättning eller särskilt boende i Stockholms län Vårdhandboken. Avsnitten: Avfall Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskaps-underlag. Sid Antal nej (Blodprovtagning, dokument) verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Iordningsställs provtagningsvagn/rullbord för provtagning för varje patient? Om nej : Förvaras kanyler (och andra sterila engångsprodukter) på vagnen i sin ursprungliga avdelningsförpackning? Om hållare för vacumrör av flergångstyp används? Desinfekteras dessa i diskdesinfektor eller med kemiskt medel avsett för instrumentdesinfektion efter varje patient? Om hållare för vacumrör av engångstyp används? Kasseras dessa efter varje patient? Medförs alltid punktionssäker behållare vid provtagning? Kasseras alla kanyler inkl. säkerhetsprodukter i punktionssäker behållare? Kasseras kanyl + hållare i punktionssäker behållare utan att tas isär? Är det säkerställt att produkter avsedda för blodprovtagning (hållare för vacumrör, kanyler, vacumrör) är kompatibla? Används säkerhetsprodukter vid blodprovtagning? Använder all personal handskar vid blodprovtagning? Antal nej (Blodprovtagning, process) 8. Såromläggning

14 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument Vårdhandboken. Avsnitten: Sårbehandling Rådgivande verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Antal nej (Såromläggning, dokument) Iordningsställs omläggningsvagn/rullbord för omläggning för varje patient? Kasseras alltid öppnade produktförpackningar med styckförpackade höggradigt rena/sterila förband/kompresser efter varje omläggning? Används alltid minst höggradigt rena instrument vid omläggning? Antal nej (Såromläggning, process) 9. Katetrisering av urinblåsa

15 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument Vårdhandboken. Avsnitten: Katetrisering av urinblåsa Vårdrelaterade urinvägsinfektioner Åtgärder för att förebygga. SKL Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskapsunderlag. Sid Rådgivande Antal nej (Katetrisering av urinblåsa, dokument) verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Dokumenteras indikation för kateterbehandling i patientens journal? Omprövas indikation för kateterbehandling systematiskt (fastställda intervall el. tidpunkter + dokumentation av nytt beslut)? Omprövas val av metod för blåskatetrisering (RIK, RIKA, KAD, suprapubiskateter) systematiskt (fastställda intervall el. tidpunkter + dokumentation av nytt beslut)? Används tömbara urinuppsamlingspåsar (slutet system)? Antal nej (Katetrisering av urinblåsa, process) 10. Inhalationsbehandling

16 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument Vårdhandboken. Avsnitten: Andningsvård Handlingsprogram vid Legionellainfektion (där vårdrelaterad infektion inte kan uteslutas) inom vårdinrättning eller särskilt boende i Stockholms län, samt förebyggande åtgärder Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. SOSFS 2000:1 Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskaps-underlag. Sid och Antal nej (Inhalationsbehandling, dokument) verksamhetens ledning kännedom om doku-mentet? tillgängligt för all Används alltid sterilt vatten vid anfuktning av luftvägarna? Används alltid sterilt vatten/steril NaCl vid beredning av läkemedel för inhalation? Är utrustning för inhalation/nebulisering alltid minst höggradigt ren (desinfekterad i diskdesinfektor) då den tas i bruk? Antal nej (Inhalationsbehandling, process) 11. Livsmedelshygien

17 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument Vårdhandboken. Avsnitten: Livsmedelshygien Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg. SKL Hygien vägledning. Livsmedelsverket Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskaps-underlag. Sid Antal nej (Livsmedelshygien, dokument) verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Används ett egenkontrollprogram avsett för aktuell verksamhet? Avstår man från att använda ismaskin för att bereda is till patienter? Avstår man från att använda vatten från vattenautomat till patienter? Avstår man från all bufféservering till patienter? Antal nej (Livsmedelshygien, process) 12. Ny- och ombyggnation

18 Dokument. Samtliga dokument finns på/via Dokument Vårdhygieniska aspekter vid om-, till-, och nybyggnad av vårdlokaler. Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och om-byggnation samt renovering av vårdlokaler. Att förebygga vårdrelaterade infektioner ett kunskapsunderlag. Kapitel Vårdhygien uppbyggnad och verksamhetsområden. Antal nej (Ny- och ombyggnation, dokument) verksamhet ens ledning kännedom om dokumentet? tillgängligt för all Tas kontakt med vårdhygienisk expertis inför ny-/ ombyggnation? Antal nej (Ny- och ombyggnation), process) Summering 1. Personal Vårt resultat Max

19 Antal nej (Personal, dokument) 14 Antal nej (Personal, process) 6 2. Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen Öppen vård Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, dokument, öppen vård) Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, struktur, öppen vård) Sluten vård Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, dokument, sluten vård) Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, struktur, sluten vård) Antal nej (Rum för vård, undersökning och behandling samt hygienutrymmen, process, sluten vård) Vårt resultat Max Basala hygienrutiner Vårt resultat Max Antal nej (Basala hygienrutiner, dokument) 4 3.a Arbetsdräkt Vårt resultat Max Antal nej (Arbetsdräkt, struktur) 3 Antal nej (Arbetsdräkt, process) 6 3.b Skyddskläder Vårt resultat Max Antal nej (Skyddskläder, struktur) 2 Antal nej (Skyddskläder, process) 6 (8) 3.c Handhygien Vårt resultat Max Antal nej (Handhygien, struktur) 4 Antal nej (Handhygien, process) 6 3.d Handskar Vårt resultat Max Antal nej (Handskar, struktur) 2 Antal nej (Handskar, process) 6 3.d Stänkskydd Vårt resultat Max Antal nej (Stänkskydd, struktur) 2 Antal nej (Stänkskydd, process) 3 4. Medicintekniska produkter (MTP) Vårt resultat Max Antal nej Medicintekniska produkter (dokument) 10 4.a Rengöring och desinfektion Vårt resultat Max Antal nej (Rengöring och desinfektion, struktur) 5 (15) Antal nej (Rengöring och desinfektion, process) 17

20 4.b Handhavande och förvaring Vårt resultat Max Antal nej (Handhavande och förvaring, struktur) 2 (4) 4.c Inköp Vårt resultat Max Antal nej (Inköp, process) 1 (6) 5. Kärlkaterar Vårt resultat Max Antal nej (Kärlkatetrar, dokument) 6 Antal nej (Kärlkatetrar, process) 6 6. Injektionsläkemedel Vårt resultat Max Antal nej (Injektionsläkemedel, dokument) 6 Antal nej (Injektionsläkemedel, process) 4 7. Blodprovtagning Vårt resultat Max Antal nej (Blodprovtagning, dokument) 10 Antal nej (Blodprovtagning, process) Såromläggning Vårt resultat Max Antal nej (Såromläggning, dokument) 2 Antal nej (Såromläggning, process) 3 9. Katetrisering av urinblåsa Vårt resultat Max Antal nej (Katetrisering av urinblåsa, dokument) 6 Antal nej (Katetrisering av urinblåsa, process) Inhalationsbehandling Vårt resultat Max Antal nej (Inhalationsbehandling, dokument) 8 Antal nej (Inhalationsbehandling, process) Livsmedelshygien Vårt resultat Max Antal nej (Livsmedelshygien, dokument) 8 Antal nej (Livsmedelshygien, process) Ny- och ombyggnation Vårt resultat Max Antal nej (Ny- och ombyggnation, dokument) 6 Antal nej (Ny- och ombyggnation, process) 1 Totalt Vårt resultat Max Antal nej, dokument Öpv 88 Slv 98 Antal nej, struktur 21 (33) Antal nej, process Öpv 90 (97) Slv 96 (103)

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer Utarbetad av Nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunalt ansvar Omarbetad 2008 Bygger på SFSS protokoll från 1998, utarbetat av

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV 1 (7) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Vårdhygienska aspekter

Vårdhygienska aspekter Sidan 1 (18) September 2015 Vårdhygienska aspekter - för mottagningsverksamhet för vårdvalsområden inom somatisk specialistvård Lokaler som används för vård och omsorg ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier

Basala hygienrutiner. Dygnet runt. För alla personalkategorier Basala hygienrutiner Dygnet runt För alla personalkategorier Vårdhygien Direkt 018-611 3902 Kan vårdrelaterade infektioner förekomma hos oss? Urinvägsinfektioner Diarréer Lunginflammationer Infartsinfektioner

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Multiresistenta bakterier (MRB) - vårdrutiner Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Gäller t o m Version Jan Smedjegård Smittskyddsläkare

Multiresistenta bakterier (MRB) - vårdrutiner Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Gäller t o m Version Jan Smedjegård Smittskyddsläkare 1 (8) 1 Bakgrund... 1 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Riskfaktorer för smittspridning... 2 6 Provtagning/screeningrutiner... 2 6.1 Provtagningsanvisning... 2 6.2 Slutenvård - utlandsvårdad...

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler. - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Smitta i vård och omsorg Bakterier Snälla bakterier Normalflora Elaka bakterier Snäll kan bli elak Resistenta

Läs mer

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län

Hygienregler. för personal inom Landstinget i Kalmar län Hygienregler för personal inom Landstinget i Kalmar län Vi måste hjälpas åt att minimera risken för spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdrelaterade infektioner leder bland annat till ökat patientlidande,

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner stort lidande som dessutom kostar den svenska vården miljardbelopp.via händer och kläder kan du lätt överföra smittämnen till

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2011-02-15 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen för arbetet

Läs mer

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter

Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Handledning självskattning av basala hygienrutiner på Älvsbyns kommuns äldreboende, omsorgen, hemtjänst och personliga assistenter Undersökningen är ett verktyg för att sätta mått på följsamheten till

Läs mer

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter:

VÅRDHYGIEN. Datum: 2012-01-09 Ersätter: Infektionsmanualer för operationsavdelningar Godkänd av: Eva Melander, verksamhetschef Datum: 2012-01-09 : Sida 1 (7) Infektionsmanualerna för operationsavdelningarna är tänkta att vara en hjälp i planeringen

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne Uppdaterad: 2010-06-02 Ursprung: 2008-03- 03 Vårdhygien och Smittskydd Skåne i samarbete med vårdföreträdare i

Läs mer

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS Syfte Att förebygga smittspridning i vården och omsorgen genom att använda adekvata arbetsmetoder inom vårdhygienområdet

Läs mer

Skriftliga kommentarer till hygienrondsprotokollet

Skriftliga kommentarer till hygienrondsprotokollet 1 (3) Vårdhygien Stockholms län Skriftliga kommentarer till hygienrondsprotokollet Datum 2013-11-04 Tid 13.00-16.00 Plats Närvarande Edsbergs äldreboende, Ulrikas gård Maria Jeppsson verksamhetschef, Marie-Louise

Läs mer

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2

Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Hygienrutin Verksamhetschef Suzanne Wendahl 1 av 5 Innehåll Virusorsakad gastroenterit (kräksjuka) handläggning av patient inom kommunal vård...2 Smittspridning... 2 Smittsamhet... 2 Utbrott... 2 Kohortvård

Läs mer

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI)

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) Smittskydd & Vårdhygien förebygga och minska smittspridning förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) rådgivning, utbildning, information, utarbetande av hygienrutiner http://www.orebroll.se/uso/smittskydd

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Stickskada Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler

Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och Klädregler Vårdhygien Östergötland Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler Observationsstudier Vad

Läs mer

Vårdhygieniska Argument

Vårdhygieniska Argument Vårdhygieniska Argument Ibland är det svårt att övertyga medarbetare om vikten av att praktisera basala hygienrutiner och förhålla sig till rätta klädregler. Trots att det reglerat i en författning (bindande

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Innan det händer. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Innan det händer Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom) Från patient till patient

Läs mer

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg AFFE FASTER -FYFFE Förrådshållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

Hygienregler för Landstinget Dalarna

Hygienregler för Landstinget Dalarna Hygienregler för Landstinget Dalarna Dessa hygienregler gäller alla anställda vid Landstinget Dalarna. Reglerna fastställdes av Landstingsdirektören Ulf Hållmarker Ledningens ansvar Ansvaret för att dessa

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården

Basala hygienrutiner och klädregler. M. Eriksson, Vårdhygien NU-sjukvården Basala hygienrutiner och klädregler Varför behöver vi hygienrutiner? Varje människa har massor av bakterier Det finns risk för att sprida smitta när man hanterar både mat, människor, tvätt och städning

Läs mer

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER

Maria Larsson ÄLDRE- OCH FOLKHÄLSOMINISTER Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner när, var, hur och varför Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Indirekt kontaktsmitta Händer Kläder Föremål Från vårdtagare till nästa vårdtagare Bristande basal

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

MultiResistenta Bakterier (MRB)

MultiResistenta Bakterier (MRB) 1 (11) MultiResistenta Bakterier () Generella rekommendationer Det är avdelningspersonalen/behandlande läkare som har skyldighet att informera mottagande enhet om att patienten är ESBL/MRSA/VRE-bärare.

Läs mer

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet

Maria Larsson. statsråd socialdepartementet Förord Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom kommunal vård och omsorg, liksom i övrig hälsooch sjukvård. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är tät och risken för smittspridning är stor.

Läs mer

Virusorsakad Gastroenterit inom vården

Virusorsakad Gastroenterit inom vården Virusorsakad Gastroenterit inom vården Vårdhygienisk handläggning Smittskydd/Vårdhygien DLL Bakgrund - ökat antal utbrott Smittsamhet hög Problemets omfattning varierar över åren VIRUSORSAKAD GASTROENTERIT

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för vårdhygien inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Vård- och omsorgsförvaltningen

Dokumentnamn Riktlinje för vårdhygien inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentnamn Riktlinje för vårdhygien inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Vård- och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-11-01 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal sidor

Läs mer

Vårdhygien - Basala hygienrutiner

Vårdhygien - Basala hygienrutiner Dokumenttyp Rutin Beslutad av (datum och ) Ledningsgruppen vård och omsorgsförvaltningen (2013-09-09 ) Giltig fr.o.m. 2013-09-09 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller för Vård- och

Läs mer

Basala hygienrutiner och smittvägar

Basala hygienrutiner och smittvägar Basala hygienrutiner och smittvägar smittskydd@liv.se 2014-08-30 1 Lagtext Alla som bedriver vård har ansvar att ge god vård med god hygienisk standard. Finns skrivet i Hälso- och sjukvårdslagen, Smittskyddslagen

Läs mer

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av:

Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: RIKTLINJE Dokumentnamn RUTIN Riktlinjer för basal vårdhygien Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2011-11-01 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Basala hygienrutiner och smittvägar

Basala hygienrutiner och smittvägar Basala hygienrutiner och smittvägar Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

Vårdhygien, Smittskydd och Infektionsklinikerna i Skåne

Vårdhygien, Smittskydd och Infektionsklinikerna i Skåne Riktlinjer för handläggning av patienter med multiresistenta bakterier (MRB) i somatisk vård på sjukhus Utarbetad av: Vårdhygien Skåne, Smittskydd Skåne samt infektionsklinikerna i Skåne Godkänd av: Eva

Läs mer

MRSA handläggning i Uppsala län Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län

MRSA handläggning i Uppsala län Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län Förvaltning: Alla Titel: Verksamhet/division: Alla ID.nr MRSA handläggning i Uppsala län Godkänt av: Landstingsövergripande styrgruppen för smittskydd och vårdhygien i Uppsala län Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

Hygienkonferens våren 2012

Hygienkonferens våren 2012 Hygienkonferens våren 2012 Program Strama - vad har det med vårdhygien att göra? Astrid Danielsson Tvätt - hur hanteras ren och smutsig tvätt? Marianne Janson Förråd - hur hanteras förrådet och varorna?

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Dokumentrubrik Vancomycinresistenta enterokocker

Dokumentrubrik Vancomycinresistenta enterokocker Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Eva Gunnarsson (egn011) 2015-11-13 2014-05-13 Rolf Lundholm (rlm005) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Ylva Ågren (yan001)

Läs mer

Multiresistenta bakterier (MRB) vårdhygieniska rutiner

Multiresistenta bakterier (MRB) vårdhygieniska rutiner INSTRUKTION 1 (6) INLEDNING Spridning av multiresistenta bakterier (MRB) på vårdinrättningar utgör ett hot mot patientsäkerheten och måste förhindras. Med MRB avses bakterier som är särskilt motståndskraftiga

Läs mer

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014

Blod och blodsmitta. Elisabeth Persson Flodman 2014 Blod och blodsmitta Elisabeth Persson Flodman 2014 Definition - blodburen smitta Överföring av smittämnen via blodkontakt som leder till infektion (med/utan symtom). Vanligast genom stick- eller skärskador.

Läs mer

VRI Vårdrelaterade infektioner med fokus på KAD och infarter

VRI Vårdrelaterade infektioner med fokus på KAD och infarter VRI Vårdrelaterade infektioner med fokus på KAD och infarter Ann-Mari Gustavsson Åsa Nordlund Hygiensjuksköterskor 2016-11-10 1 2016-11-10 2 VRI vårdrelaterade infektioner Definition: Infektion som uppkommer

Läs mer

Miljöbakterie som förvärvat multiresistens.

Miljöbakterie som förvärvat multiresistens. Multiresistenta bakterier i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien och Smittskydd Skåne Godkänd av: Eva Melander VÅRDHYGIEN I SAMARBETE MED SMITTSKYDD, REGION SKÅNE Datum: 2015-02-09 Ersätter

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit

Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit 2012-03-26 1 (5) Vårdhygieniska rutiner vid utbrott av misstänkt eller konstaterad virusgastroenterit Innehållsförteckning Förutsättningar... 1 Utbrott... 2 Handtvätt... 2 Dokumentation/information...

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) Handläggning av VRE Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent tillämpas

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10 (M och S) Föreskrifter Basal hygien i vård och omsorg Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vårdrelaterade infektioner (VRI) Vårdhygien Stockholms län Vårdrelaterade infektioner (VRI) Mikael Stenhem Överläkare Vårdhygien Stockholms län Vårdhygien Stockholms län Målet med den här föreläsningen: Veta hur man skall agera för att

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Dokumentet kompletterar Vårdhandbokens avsnitt om multiresistenta bakterier.

Dokumentet kompletterar Vårdhandbokens avsnitt om multiresistenta bakterier. Vård av patient med ESBL-producerande bakterier Omfattning Dokumentet gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Västerbottens läns landsting. Observera att rutiner för vård av

Läs mer

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se Hygienregler för Region Östergötland Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg www.regionostergotland.se God vårdhygien allas ansvar För att förhindra smittspridning ska alla som arbetar i

Läs mer

Katetervård och kateterisering av urinblåsa

Katetervård och kateterisering av urinblåsa Instruktion Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Katetervård, kateterisering Diarienummer: VON F 2017/00312 003 Fastställd: 2015-11-10 Revideras: Kontinuerligt

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Dokumentrubrik Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande

Dokumentrubrik Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande Sida 1(6) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Susanne Abrahamsson (san007) 2018 02 09 2016 02 09 Lars Blad (lbd008) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt

Läs mer

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande

Screening för multiresistenta bakterier (MRB) gällande patienter, personal och vårdstuderande Sida 1(5) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Eva Gunnarsson (egn011) 2015-11-13 2014-05-13 Rolf Lundholm (rlm005) Fastställt av Granskare Anders Johansson (ljn043) Ylva Ågren (yan001)

Läs mer

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson

Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Stopp för smitta och smittspridning Grafisk form: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, Maj 2008 Foto: Anders Alm, Bert-Ola Isaksson Förord Vårdrelaterade infektioner innebär stort lidande för patienter

Läs mer

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien

2008-07-09 7.1. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl. Riktlinjer för vårdhygien 2008-07-09 7.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer för vårdhygien Med smittsamma sjukdomar avses i Smittskyddslagen (SFS 2004:168) sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor

Läs mer

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB

Folktandvården Stockholms län AB. Vårdhygien. Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien Lennart Castman, tandläkare Folktandvården Stockholms län AB Vårdhygien viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen i kampen mot infektioner? Ökad antibiotikaresistens vad kan vi göra? Genom

Läs mer

Höggradigt rent och ren rutin

Höggradigt rent och ren rutin Höggradigt rent och ren rutin Solklart eller höggradigt förvirrat? Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnaden mellan spol- och diskdesinfektorer. Annette Willner/ Enhetschef Sterilteknik/Danderyds

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Aseptik och hygien i hemmiljö Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Innehåll Infektionerna i hemmiljö Förebyggande av infektioner Basala hygienrutiner Multiresistenta bakterier Bärare

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för

Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Egenkontroll på vårdavdelningar, Vårdhygienisk checklista för Hitta i dokumentet Syfte: Utvärdering: Medarbetare Patient Vårdrum Arbetsplats Kläder/tvätt Livmedelshantering Minska VRI Uppdaterat från föregående

Läs mer

VKS slutenvård Länsövergripande Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård

VKS slutenvård Länsövergripande Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) VKS slutenvård Länsövergripande Virusorsakad gastroenterit (vinterkräksjuka) - handläggning av patient inom slutenvård Virusorsakade gastroenteriter, speciellt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Vård hemma vid influensa

Vård hemma vid influensa 2009-07-02 1(5) Vård hemma vid influensa De allra flesta som får influensa tillfrisknar på egen hand, utan behandling eller sjukhusvård. Men många får hjälp och omvårdnad i sina hem, av personal från kommuner

Läs mer