Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer"

Transkript

1 Aktier From Formationer Att leta efter formationer i kurskurvan är det första en teknisk analytiker gör. Man försöker identifiera mönster som historiskt sett har lett till en viss rörelse och som man antar återigen ska göra det. På den här sidan kan Du se exempel på formationer som en teknisk analytiker värderar högt. Här kan vi se H & M som befinner sig i en uppåtgående trend. Trender är det första man letar efter. Om en aktie befinner sig i uppåtgående trend betyder det att den bildar stigande bottnar och toppar. En teknisk analytiker går hellre in i en sådan aktie än en som befinner sig i fallande trend (fallande toppar och bottnar) därför att teoretiskt sett är det troligare att en aktie som befinner sig i uppåtgående trend fortsätter i samma riktning än att en aktie om befinner sig i fallande trend plötsligt bryter den och vänder upp. När man handlar med hjälp av trender gör man det på följande sätt: 1) Köp aktier som befinner sig i uppåtgående trend. När Du köper en aktie som befinner sig i uppåtgående trend ska Du helst inte köpa den som befinner sig i toppen av kanaltaket för då är potentialen begränsad och fallhöjden stor (i alla fall ned till trendlinjen). Köp hellre när aktien befinner sig nära den nedre trendlinjen. 2) Köp aktier som bryter fallande trend. När kurskurvan ser annorlunda ut än H & M ovan d v s aktien befinner sig i fallande trend (fallande toppar och bottnar) ska man akta sig för aktien. Men när den översta trendlinjen bryts (d v s den som är dragen igenom toppar) ska man köpa. Det betyder att den fallande trenden är bruten och teknisk analys talar om för oss att vi troligen står inför en kursuppgång. Glöm inte stop loss! I det här fallet utlöses stop loss när den nedre trendlinjen bryts, dvs. aktien faller under den. *Stop loss betyder försäljning av befintligt innehav. Ett budord inom teknisk analys lyder så här: Let the trend be your friend. Alltså ska man följa trenden. Att gå emot trenden är livsfarligt även om det kan ge en fenomenal avkastning om det lyckas.

2 Att handla med hjälp av trender innebär en relativ säkerhet att lyckas, och dessutom kan man minimera risker genom att sälja aktien så fort trenden bryts d v s utlösa stop loss. Som man kan notera i H & M:s kurva kan det ta lång tid innan man kan identifiera en uppåtgående trend och därför missar man en stor del av uppgången. Därför finns det s k turn-around formationer. Nedan presenteras dessa. Den första turn-around formationen som man fäster vikt vid är huvud-skuldra även kallad H-S formation. Det innebär att vi i diagrammet har fått en formation som liknar en överkropp. Först en topp T1 sedan botten B1 och sedan en ny topp, som ligger högre än den förra T2 och en botten B2 som ligger helst i nivå med B1 men i alla fall under T1. Till sist noteras en ny topp, i nivå med T1 men lägre än T2. Då har vi fått en H-S formation. En sådan formation är en stark säljsignal som bekräftas när halslinjen bryts (den linje som har dragit genom B1 och B2). Helst ska även volymvillkoren uppfyllas som lyder så här: Volymen skall öka eller vara stabil vid bildande av T1 och T2 för att minska när T3 skapas och öka när halslinjen bryts. En H-S formation kan också vara omvänd och i så fall är det köpsignal man får. Kurspotentialen utgörs av skillnaden mellan T2 och halslinjen vid genombrott. Nästa turn-around formation är en s.k. rektangel. Rektanglar betyder trendlös marknad dvs. objektet befinner sig i konsolidering. Konsolideringar kan pågå i allt från några veckor till flera år. Så länge konsolideringen varar ska man köpa så nära botten i rektangeln och sälja så nära toppen som möjligt i rektangeln. Annars gör man köp/sälj när konsolideringen bryts. Om den bryts uppåt köper och säljer vid genombrott nedåt. Samma gäller vid ev. köp inom konsolideringen. Om Du har köpt i närheten av bottenlinjen och denna bryts ska Du ta hem förlusten dvs. utlösa stop loss.

3 Ovan ser vi Ericsson som konsoliderade i nästan ett helt år innan vi fick ett utbrott uppåt och därmed en köpsignal som sedan ledde till en fantastisk uppgång. En rad turn-around formationer som inte heller har någon bestämd riktning under tiden de bildas är trianglar. Trianglar kan antigen vara symmetriska, inverterade, rätvinkligt stigande eller rätvinkligt fallande. Symmetriska trianglar utmärks av att de största skillnaderna i kurs inträffar i formationernas början. De inverterade trianglarna utmärks av, att kursrörelserna blir större och större inom formationerna. Rätvinkligt stigande utmärks av att bottnarna blir bara högre och högre medan topparna förblir oförändrade. det omvända gäller rätvinkligt fallande trianglar. Observera att man måste ha minst fyra omslag innan man kan identifiera en triangel. För att signalerna ska vara säkra skall volymen avta under triangelns bildande för att sedan öka vid utbrott. Men man kan dock inte vänta sig en ständig avtagande volym om det har tagit längre tid för triangeln att bildas. Alla trianglar har en sak gemensamt, de signalerar starka kursförändringar. Oftast fortsätter aktien i samma trend som den befann sig i innan bildandet. Man ska dock vara på sin vakt och vänta in de riktiga signalerna. Flaggor och vimplar är konsolideringsformationer och kan förekomma både i uppgångs- och nedgångsfaser. Flaggor och vimplar utmärks av följande: *en betydande och brant upp- eller nedgång innan formationen bildas. *en kompakt formation, som lutar nedåt i en stigande marknad och uppåt i en fallande marknad. *formationen skall bildas under en period om några dagar, högst tre veckor. *volymen skall vara avtagande under bildandet av formationen. De kursförändringar som formationerna signalerar, motsvarar avståndet från föregående omslag eller konsolideringsformation till flaggan eller vimpeln i fråga. Flaggor och vimplar är pålitliga signaler givet att de uppställda villkoren på betydande föregående kursrörelse, avtagande omsättning inom formationen och en uppbyggnadsperiod på maximalt tre veckor är uppfyllda. En volymökning under formationens bildande indikerar som regel att vi kan vänta oss ett omslag eller möjligen en konsolideringsperiod.

4 Till de mest tillförlitliga formationerna hör kilar. Dessa är turn-around formationer som ibland kan ge en mycket bra avkastning samtidigt som man ofta kommer in tidigt. Vi har fallande och stigande kilar. Fallande kilar bildas när aktien noteras i en fallande trend men bottnarna visar en lägre lutning (nedåt) än topparna. Vid stigande kilar är det topparna som har lägre lutning (uppåt) än bottnarna. Fallande kilar signalerar förestående uppgång och stigande kilar signalerar förestående nedgång. Det hänger ihop med att styrka visas när bottenlinjen inte luta lika mycket som toppenlinjen (nedåt) och tvärtom. Köp kan man göra under bildandet av kilen men för att vara på den säkra sidan ska man invänta genombrott av den fallande trendlinjen. Tvärtom gäller vid försäljning/blankning. För att signalerna ska vara ännu mer tillförlitliga skall volymen avta successivt allt eftersom kilen bildas. Här ser vi SKF bilda en fallande kil och sedan stiga kraftigt när kilen väl bryts. Bland andra kursformationer som kan bildas finns reversals och gap. Dessa formationer kallas omslagsformationer. När det gäller reversals har vi key reversal day, reversal day, one day reversal och two day reversal. Key reversal uppstår när aktien betalas lägre än föregående dags lägsta kurs och stänger över föregående dags högsta kurs. En köpsignal uppstår som en följd av en kortsiktig psykologisk omvärdering. Ju större stapel som bildas under key reversal dagen desto pålitligare signal får vi. Observera att key reversals är kortsiktiga signaler och inget att basera långsiktiga investeringar på. Några dagars sikt rekommenderas högst. Reversal day uppstår när aktien betalas lägre än föregående dags lägsta kurs och stänger över föregående dags senaste kurs. Oftast är reversal day mindre pålitlig än key reversal men fördelen är att Du kommer in billigare i aktien. Reversal day är i likhet med key reversal en kortsiktig signal och passar bäst för investeringar på kort sikt. One day reversal bildas när kursen har rekylerat åtminstone en dag. Köpsignal uppstår när kursen har noterat en ny lägsta notering i rekylen men vänder upp och stänger i den övre delen av stapeln (minst 80%). Mycket kortsiktig signal med sämre träffsäkerhet än de två första. Two day reversal bildas när stängningskursen den första dagen ligger i den nedre delen av stapeln (högst 20%) och andra dagen i den övre delen (minst 80%).

5 Som one day reversal är two day reversal en mycket kortsiktig signal och för att göra den säkrare ska man köpa först om den andra dagens högsta notering passeras. Nackdelen är att man missar en del men fördelen är som sagt att signalen blir säkrare. Samma metod kan man tillämpa på de andra reversal signalerna. Och för att göra signalerna ännu säkrare kan man filtrera med glidande medelvärden. Köp endast om kursen ligger över både 20 och 50 dagars medelvärde. Gap bildas när det uppstår ett vakuum i diagrammet. Om aktiens högsta kurs ligger under föregående dags lägsta kurs har ett gap bildats på vägen ned (tvärtom gäller vid gap bildade på vägen upp). Gap är mycket intressanta formationer men något svårtolkade. Ett gap signalerar styrka i en rörelse och är egentligen en signal men å andra sidan tenderar alla gap att täppas till förr eller senare. De enda undantagen är sådana gap som bildas i början av en större rörelse och som är tydliga breakout-gap. Allt beror på den bakomliggande orsaken hur man ska tolka ett gap. Om en fundamental händelse blir orsaken till ett gap är sannolikheten för att den kan tolkas som en signal större och den har ett mindre behov av tilltäppning, och tilltäppningen behöver inte komma omgående. Om ett gap bildas utan att det egentligen finns något som styrker scenariot kan man räkna med att gapet kommer att täppas till inom kort. Candlestick är en gammal japansk teknisk metod som var det första tekniska verktyget. För att kunna använda candlestick måste man ha tillgång till högsta-lägsta kurser samt öppnings- och stängningskurser. Candlestick-diagrammet består av kroppar, färgade med två olika färger. Läget av kropparna består av förhållandet mellan öppnings- och stängningskurserna. I diagrammet nedan är uppgångsstaplarna blåa (under de dagar som aktien går upp) och nedgångsstaplarna röda. Skuggade staplar, såväl röda som blåa innebär att kursen har stängt lägre än öppningskursen. Ju större en stapel är ju mer stryka/svaghet indikerar den. Signaler som vi kan få från Candlestick är styrkan i kursutvecklingen. Om vi får en stor skuggad blå stapel innebär det en klar svaghet i kursuppgången. Aktien har i så fall öppnat betydligt högre än den har stängt. Sådana staplar indikerar omslag i den uppåtgående trenden. Samma gäller de röda staplarna. De ska dock inte vara skuggade. Förutom att studera styrkan/svagheten i trenden kan man leta efter formationer. Bland formationer som ibland ligger till grund för Market Trends rekommendationer finns Engulfing Bull/Bear, Rising och Falling window, Doji Star m.fl.

6 Teknisk analys: Dubbelbottnar och trippelbottnar Bland de mest användbara formationerna finns dubbelbottnar och tripppelbottnar. I dagens läge när aktiemarknaden har befunnit sig i en lång fallande trend kommer vi att se en hel del dubbelbottnar och trippelbottnar under de kommande veckorna/månaderna. En dubbelbotten är en formation som består av två bottnar i nivå med varandra. Logiken bakom en dubbelbotten är att om en aktie vänder från samma nivå vid två tillfällen så måste det finns tillräckligt med köpare som är villiga att betala det priset samtidigt som säljarna anser att aktien är för billig och inte är villiga att sälja till lägre kurser. En trippelbotten skiljer sig från en dubbelbotten genom att den har tre bottnar i nivå med varandra istället för två. De mest pålitliga dubbelbottnarna är de där det finns minst en månad mellan bottnarna. Alltså är en dubbelbotten mer pålitlig om det finns tre månader mellan bottnarna än om det bara har gått två veckor från den första till den andra botten. Även volymen kan användas för att mäta pålitligheten vid en dubbelbotten. För att signalen ska vara pålitlig krävs det hög volym i samband med den andra botten. Antigen vill vi se en hög volym vid andra botten i samband med att den första bottennivån testas eller i samband med att aktien vänder upp. Om det första alternativet gäller betyder den höga volymen (förutsatt att aktien vänder upp i nivå med förra botten) att det saknas tillräckligt med säljare för att sänka kursen ytterligare, för om aktien trots att det finns många säljare (det ser man på volymen) inte bryter igenom tidigare botten så måste den vara köpvärd. Ökar istället volymen i samband med vändningen betyder det att många anser att aktien är köpvärd på den nivån och att den troligen kommer att fortsätta upp. När vi definierar dubbel- och trippelbottnar säger vi att det är en formation där två eller tre bottnar bildas i nivå med varandra. Det betyder att det inte är något krav att vändningen ska komma exakt från samma nivå utan man brukar ge en felmarginal på en-tre procent beroende på aktiens volatilitet. Om den första botten ligger på 109 och den andra på 108 eller 110 är det fortfarande en dubbelbotten. Här kan vi se en dubbelbotten i H&M med det första volymalternativet.

7 Här kan vi se en trippelbotten i Bure med det andra volymalternativet. Här kan vi se ett alternativ med låg volym i samband med nedgången. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt många säljare för att trycka ned Eniro ytterligare.

8 Här är ett annat färskt exempel på en dubbelbotten i Scribona. Omsättningen är dock för låg i aktien för att kunna klassas bland de mest pålitliga. Aktien kan dock vara värd att bevaka. Skulle den vid en rekyl få stöd vid senast 10 kronor kan den på lite sikt stå inför en spännande utveckling.

9 Sammanfattningsvis kan vi säga att dubbelbottnar är ganska pålitliga formationer och vi föredrar de alternativet där det är minst en månad mellan bottnarna, gärna mer. Under de närmaste månaderna bör vi kunna se en rad dubbel- och trippelbottnar och bland de aktier som bildar dessa bottenformationer ska man leta efter köpkandidater. Oscillatorer Under årens lopp har det utvecklats många tekniska modeller som man kan använda vid sidan om formationerna. De flesta moderna modeller som används oscillerar mellan två extremvärden. Dessa kallas oscillatorer och den här sektionen kommer i första hand att handla om den typen tekniska hjälpmedel. Ovan kan vi se H & M tillsammans med aktiens RSI och Momentum. RSI är en av de mest populära oscillatorerna. Modellen används väldigt mycket beroende på att rörelserna följer aktien väl och ofta ger pålitliga signaler. RSI flukturerar mellan två extremvärden. Det finns två olika sorters RSI. Ett som Wilder har konstruerat och som går mellan 0 och 100 och ett som Erland har konstruerat och som går mellan -100 och RSI rör sig mellan två nivåer, överköpt och översåld. I Wilders RSI är aktien överköpt om kursen är över 70 och översåld om den är under 30. I Erlands RSI är aktien överköpt om kursen är över +40 och översåld om den är under -40. Man brukar säga att när aktien är överköpt ska man sälja och köpa när den är översåld. Under någorlunda normala förhållanden är RSI en pålitlig metod men efter kraftiga upp och nedgångar som följs av kraftiga rörelser åt motsatt håll är RSI en helt värdelös metod beroende på att aktier kan vara översålda och ändå halveras eller mer. Köp kan också göras när RSI bryter igenom översåld-strecket underifrån och sälja när den bryter igenom överköpt uppifrån. RSI används också för att hitta divergenser mellan aktien och RSI-kurvan. Om t.ex. aktien noterar en ny topp medan RSI inte lyckas göra det är det ett bra exempel på negativ divergens. Divergenser är inte alltid pålitliga men kan ibland ge signaler i god tid före en rörelse startar.

10 Formeln för Wilders RSI: (Summa uppgångar-summa nedgångar)/summa rörelser*100 En annan modell som används väldigt mycket bland tekniska analytiker är Momentum. Med Momentum mäter man farten i utvecklingen. Till skillnad från RSI har inte Momentum några extremvärden utan kurvan rör sig över och under värdet 100. Om värdet är 100 betyder det att aktien under mätperioden har stått still. Om värdet är 110 betyder det att kursen har stigit med 10% under perioden, ifall värdet är 95 har kursen fallit med 5%. Momentum ger köpsignal om den skär 100 linjen nedifrån och säljsignal uppifrån. Även i Momentum kan man leta efter signaler med hjälp av olika formationer. Även här gäller samma divergens regler som i RSI. I både Momentum och RSI kan man även leta efter formationer på samma sätt som i aktiekurvan. Precis som RSI har Momentum brister vid större rörelser. I en normalt trendande och konsoliderande marknad fungerar den däremot mycket bra. Formeln för Momentum: Momentum=Kursen idag/kursen för ett antal dagar sedan En annan mycket populär oscillerande modell är Stochastic. Den rör sig mellan 0 och 100. Även här arbetar man med överköpta och översålda nivåer. När stochastic är över 80 är aktien överköpt och när den är under 20 är den översåld. I stochastic kan man använda olika långa inställningar för att få fram både de korta och långa nivåerna. Signaler får man när den mest fluktuativa kurvan skär den mindre fluktuativa. För att få renare signaler ska genomskärningen helst komma i nivån 5-20 och Lämpliga inställningar på Stochastic är 5-3 samt 3 dagars medelvärde (korta stochastic) och 34-8 och 8 dagars medelvärde (långa stochastic). Formeln för Stochastic: S=((K - L)/(H - L))*100K=dagens slutkurs, L och H=den lägsta resp. högsta kurs X dagar bakåt Nedan kan vi se både korta och långa Stochastic på Intentia B. Vi ser hur väl det ibland fungerar men att det vid större rörelser har uppenbara brister.

11 En annan metod som används flitigt är glidande medelvärden. Det vanligaste är att man har ett långt och ett kort medelvärde, ex. 10 och 50 dagar. Signaler får man då när det kortare och mer rörliga medelvärdet bryter det längre. Med glidande medelvärden kan man också bestämma trender. Om det kortare medelvärdet ligger ovanför det långa betyder det stigande trend och ligger det under betyder det fallande trend. Med medelvärden kan man hitta lämpliga stöd och motstånd. Bl.a. har Ce Ge von Reis uppfunnit FishNet som baseras på just glidande medelvärden. Nedan har vi Entra Data vars trender speglas väl i glidande medelvärden (10 och 50). För att bedöma styrkan i trenden kan man använda en oscillator som mäter skillnaden mellan två medelvärden. Nedan har vi samma aktie men med en inritad oscillator. Vi kan t.ex. se exempel på en negativ divergens som talar om att aktien står inför kursfall.

12 En annan modell som fungerar mycket bra i en normalt rörlig marknad är MACD. Det finns tre sätt att få signaler från en MACD kurva. När MACD kurvan skär sitt medelvärde, sälja/köpa när kurvan når överköpta/översålda lägen och när det uppstår divergens mellan MACD och kursen. I alla program är 9 dagars exponentiellt medelvärde standardvärde i MACD. Undertecknad rekommenderar dock att man försöker finna det rätta värdet istället för att automatiskt lita på standardvärdet. Det kommer att ge bättre resultat i tradingen och oftast kommer medelvärdet att vara kortare än 9 dagar.

13 Parabolic används flitigt bland tekniska analytiker. Många av Trader Invest konkurrenter har Parabolic som en av sina huvudmodeller i sitt analysarbete. Parabolic används dock inte speciellt mycket av undertecknad p.g.a. att modellen ger antigen för sena signaler eller är opålitlig för att motsvara de högt ställda kraven. Köp när kursen placerar sig över Parabolic-kurvan och sälj när Parabolic-kurvan placerar sig över kursen. Modellens värden avgör funktionaliteten. Ju kortare värden desto snabbare signaler får man och ju längre värden desto långsammare blir signalerna. Nackdelen med snabba signaler är att de oftare är falska, särskilt när det gäller Parabolic. Som vi ser i kursdiagrammet hade man kunnat göra en del goda affärer med hjälp av Parabolic men oftast är de inte tillräckligt vinstgivande för att vi ska känna oss nöjda. Williams' %R är en metod som sällan används av analytiker men som för den skull inte är dålig. Tvärtom kan man säga att den är mycket bra då den ofta kan ligga före aktien i vändningarna. Men det gäller att kombinera metoden med andra då den under större och längre rörelser är ur funktion. Metoden fungerar på ett sätt som stochastic då den rör sig snabbt upp och ner mellan två extremvärden. Köpsignaler från Williams' %R erhåller vi när kurvan vänder upp från låga nivåer och bryter översåld-linjen. För säljsignaler gäller det motsatta. I diagrammet nedan ser vi några exempel på köp/säljsignaler i Williams' %R.

14 En metod som skiljer sig från de hittills beskrivna är Bollinger Band. Modellen oscillerar inte mellan två extremvärden utan bygger på ett glidande medelvärde (standardvärde är oviktat 20 dagars medelvärde) och sedan två värden till som beroende på rörelserna omringar kurskurvan. Ju mindre volatilitet desto tunnare är banden och ju högre volatilitet desto bredare är banden. Man kan tolka Bollinger banden på flera sätt. Köpa kan man göra när kursen ligger utanför nedre bandet och sälja när den ligger utanför övre bandet. Problemet är bara att även om då kurserna kan tolkas som översålda och överköpta behöver inte aktien vända upp med en gång, precis som när det gäller RSI och de andra. För att vara på den säkrare sidan kan man köpa när aktien har varit under det nedre bandet och sedan vänt upp och stängt över den. Tvärtom gäller vid försäljning. En annan signal som man kan få är att aktien står inför en större rörelse. Det händer när Bollinger banden drar ihop sig. Sådant inträffar vid sidledes rörelse. Återigen kan det vara lite problem att identifiera när rörelsen kommer att inträffa men man kan inte få allt.

15 En annan metod som inte liknar de ovan beskrivna är DM (Directional Movement). DM mäter styrkan i trenden och är en s.k. turn-around indikator. Indikatorn är lik de andra oscillatorerna eftersom den rör sig mellan två extremvärden. DM indikerar omslag när kurvan gör en vändning från låga eller höga nivåer. Volym Volymen är en viktig faktor när vi gör tekniska analyser. Hela det tekniska konceptet bygger på att man studerar marknadsaktörernas beteende och försöker förutse deras kommande beteende. Därför är volymen av högsta vikt. Man brukar säga att ju större volym vid en rörelse desto mer befogad är den. Nedan ser vi volymregeln: Pris Volym Styrka Upp Upp Stark Upp Ner Neutral Ner Upp Neutral Ner Ner Svag Vi kan alltså få uppfattning om den rådande trenden enbart genom att studera volymutvecklingen. Om marknaden är stigande ska volymen öka och vara på hög nivå när kursen är stigande för att sedan minska och vara på låg nivå när aktien faller. Under en negativ trend ska volymen öka och vara på hög nivå när kursen faller för att minska och vara på låg nivå när kurvan är uppåtgående. Om efter en tids starka uppgångar volymen ökar kraftigt men kursen ökar endast marginellt är det ett tecken på kommande omslag. Under slutet av en nedgång är det istället vanligt med accelererande kursfall under stark volymökning. Situationen kallas för "selling climax".

16 Här uppe kan vi se WM Data med volym. Först har vi kraftiga kursfall under hög volym. I slutet av nedgången accelererar fallet samtidigt som volymen är oerhört stor. Ett mycket bra exempel på en selling climax. Nästa exempel är toppen. I slutet av uppgången stiger aktien utan någon nämnvärd volym för att sedan vid nedgången falla under ökad volym. En tidig indikation på trendbrott. Till sist kan vi också nämna bottennoteringen efter trendbrottet. Där ser vi också en accelererande nedgång under tilltagande volym. En ny selling climax. Man kan använda en volym oscillator precis på samma sätt som man kan använda en prisoscillator. Den enda skillnaden är att man mäter förhållandet mellan två medelvärden av volymen och inte priset. Nedan ser vi Gambro tillsammans med volym oscillatorn. Vi kan notera hur volymen avtog i början av maj samtidigt som aktien fortsatte upp. Strax därefter kom nedgången. Vi kan också notera kraftigt ökad omsättning i samband med bottennotering, d.v.s. en selling climax.

17 Money Flow Index är en volymindikator som försöker mäta pengaflödet in eller ut ur en aktie. Man kan identifiera överköpta och översålda nivåer med MFI. Nivåerna är samma som för RSI. Även signaler fås fram på samma sätt. MFI-kurvan kan ofta vara användbar då den inte sällan vänder tidigare än kurskurvan. Ett annat sätt att få fram signaler är att jämföra RSI och MFI. Om t.ex. RSI har stigit kraftigt men MFI inte följt med är det en indikation på att uppgången inte har varit tekniskt motiverad, dvs. volymen har inte ökat i samband med kursuppgången. Formeln för MFI: MFI=((H + L + K) / 3) * V H är högsta-, L lägsta- och K slutkurs. V står för volymen. Man skiljer på positivt och negativt pengaflöde. Om slutkursen gått upp jämfört med föregående dag är pengaflödet positivt, annars är det negativt. De positiva och negativa pengaflödena summeras X dagar tillbaka. Därefter divideras det positiva pengaflödets summa med det negativa. Stop loss Att kunna erkänna sina fel och acceptera dem är en mycket viktig del av den tekniska analysen. Förr eller senare gör vi en felbedömning som resulterar i en kursnedgång. Ofta beror nedgången på att de fundamentala faktorerna har ändrats och marknadens aktörer går ur sina positioner för att köpa en annan aktie med större potential. Men så envisa vi är vägrar vi att sälja och istället för att komma undan med en 5% förlust sitter vi snart med 15-20% eller mer i förlust. För att affärerna ska ge högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk måste vi sätta en gräns där vi går ur våra positioner. Man kan använda sig av stödnivåer där aktien vid tidigare kursfall har vänt. Om den inte vänder den här gången så har marknaden just talat om för oss att den inte längre finner aktien köpvärd på den nivån utan att aktien ska ner ytterligare en bit för att man ska köpa den. Därför kan det vara lämpligt att sätta stop loss strax under ett tidigare stöd. På samma sätt kan man vara osäker på om en aktie är den rätta. Om kursen dock bryter igenom ett starkt motstånd, t.ex. tidigare toppen kommer marknaden att förklara för oss att tidigare nivåer inte gäller längre utan att en uppvärdering pågår. Ett annat alternativ är att sätta stop loss efter hur mycket man är beredd att förlora. Om man exempelvis inte vill förlora mer än 5% kan man sätta ett stop loss 5% under inköpspriset. Man kan även använda sig av glidande medeltal som stop loss nivåer. Man räknar ut ett medeltal på de senaste dagarnas högsta resp. lägsta kurser. När aktien stänger under/över dessa nivåer ska man köpa och sälja. När man tradar ska man aldrig vara för girig, det straffar sig i längden. Om det går bra för Din aktie och den stiger ställs Du inför valet att behålla eller sälja. Ett alternativ kan vara att ta hem halva vinsten och låta resten stå. Ett annat alternativ om det går bra är att flytta upp stop loss nivån. Om aktien stiger med 5% kan man sätta stop loss 3% över inköpskursen. På så sätt går man alltid med vinst. Att flytta upp stop loss nivån går bra och det ska man göra om det går bra för aktien men flytta aldrig ned Din stop loss. Det är mycket viktigt att tänka på stop loss eftersom det alltid finns risk att den sista affären också blir den sämsta. Att använda sig av stop loss kan till slut göra skillnaden mellan ett lyckat sparande och en total katastrof!

18 Vinnartips För att lyckas med aktieplaceringar krävs hårt arbete och framför allt disciplin. Man måste på förhand bestämma sig för hur man ska agera, göra upp en strategi. Den skall man hålla fast vid och man får inte blanda in känslor. Det kan bli mycket farligt. Oftast har känslorna fel när det gäller aktieaffärer. Därför krävs en handlingsplan som man följer för att undvika felen. Du ska aldrig påverkas av andra om Du redan har bestämt Dig för att agera på ett visst sätt. Om Du har hittat ett sätt som Du tjänar pengar på ska Du hålla Dig vid den även om någon annan säger att han/hon tjänar mer på ett annat sätt. Anledningen till det är att vi alla är olika känslomässigt. Vissa av oss är intresserade av snabba pengar och beredda att lite högre risk medan vissa nöjer sig med stabil avkastning till låg risk. Därför är det inte säkert att just den metoden passar Din personlighet. Gör den inte det löper Du stor risk att tappa bort Dig och misslyckas hur bra än metoden är. "Let the trend be your friend" är också mycket viktigt. Det har visats att det är mycket bättre att följa en trend än att gå emot. Om man väljer att gå emot en trend tar man oftast en stor risk samtidigt som möjligheterna är mindre. Den enda gången som man kan gå emot en trend är när det verkligen finns mycket som talar för en vändning, dvs. fundamentala fakta, formationer i kurskurvorna, divergenssignaler från oscillerande modeller, vågteorin/fibonnaci, en volymutveckling som inte stöder trenden osv. Även om teknisk analys är ett utmärkt verktyg att tjäna pengar på ett säkert sätt ska man vara medveten om dess brister. Vanlig teknisk analys är inte speciellt mycket bättre än fundamental. Du ska istället kombinera olika delar av teknisk analys och inte bara använda en del, t.ex. RSI och Momentum. Dessa två uppför sig på ett liknande sätt och om båda två säger köp blir inte signalen starkare för den sakens skull. Istället ska man kombinera oscillatorer med andra sorters metoder, ex. FishNet, EWT, volym osv. En strategi som nästan är oslagbar är att man kombinerar teknisk analys med fundamental. Det innebär att man först letar reda på köpvärda aktier enligt fundamentala faktorer och sedan tillämpar teknisk analys på dessa för att se om timingen är det rätta. Använder man den här metoden ökar man möjligheterna för bättre affärer samtidigt som man minskar riskerna för dåliga affärer! Money management är en mycket viktig del av den tekniska analys. Du ska aldrig förlora mer än Du har råd med brukar man säga. Och Du ska aldrig förlora mer än att Du kan komma igen nästa gång och ta igen en ev. förlust. Ofta kan det vara svårt att tillämpa stop loss i början av tradingen då man vägrar att inse att man har gjort fel men den dag man lär sig att inte blanda in känslor utan acceptera förluster på samma sätt man accepterar vinster har man alla förutsättningar för att tjäna pengar. "Money don't lie" På aktiemarknaden flödar hela tiden rekommendationer och uttalanden från bolagens nyckelpersoner. Alla försöker övertyga oss om en sak. Men det är inte nödvändigt att det är samma sak som de själva är övertygade om. Det senaste året har bjudit på många negativa överraskningar och det omöjliga visade sig vara möjligt. De upphaussade IT-aktierna sjönk till nivåer som få trodde var möjliga under våren år Bolagens ledningar tävlade om vem som kunde förblinda marknaden på ett bättre sätt. Global expansion, unik strategi, snabb tillväxt var några av nyckelorden. Och vem vill inte äga aktier i bolag som kan beskrivas med dessa nyckelord? Många aktiesparare hoppade på IT-vågen förr eller senare i hopp om att bli vinnare. Och med tanke på vad som utlovades är det inte konstigt heller. Men långt ifrån alla var övertygade om att just dessa IT-bolag skulle bli den nya Dell eller Cisco. Och det var i synnerhet inte de som själva sa det, bolagsledningarna. Under sommaren duggade utförsäljningarna tätt bland insiders. Diverse bortförklaringar som privatekonomiska skäl angavs som orsaker. Optimisterna försvarade agerandet från personerna med insyn att de har skapat stora värden och det inte är mer än rätt att grundarna tar hem en del av sina vinster. Men man bör ställa sig frågan vad det är som driver de flesta i den här branschen. Pengar är den huvudsakliga orsaken att man ger sig in i leken för de flesta. Och varför skulle man sälja

19 aktier i ett bolag som kommer att bli världsledande, generera stora vinster och växa långt över vad som är normalt? Den mest sannolika orsaken är att man själv inte tror på sina egna ord, i alla fall inte fullt ut. Och det var tydligen det många insiders inte gjorde när de passade på att sälja sina aktier så fort de kunde. Som ett annat exempel kan vi välja rekommendationer från tunga mäklarhus och investmentbanker. Du har troligen sett något exempel där en stor investmentbank har givit en rekommendation och agerat tvärtemot budskapet. När köprekommendationen är ute stiger kursen och då säljer den som har utfärdat rekommendationen. Det är ett vanligt fenomen i såväl stora som små aktier. Det är mycket vanligt att just den mäklaren som står bakom rekommendationen är den största parten i avsluten på andra sidan. Det tredje välkända exemplet är de nya nätguruerna som lämnar råd på nätet. Många godtrogna investerare har under börshysterin hoppat på varje hett tips som har sett välunderbyggt ut. Gemensamt för dessa heta tips har varit mycket höga målkurser. Ju högre målkurs desto ivrigare var småspararna med samtalen till mäklarna. Och vad gjorde dessa godhjärtade gurus som delade med sig av sina bästa råd. De sålde aktierna helt enkelt när kurserna steg tillräckligt. Det hela gick så långt att den amerikanska finansinspektionen, SEC, tillsatte en grupp som bevakar vad som skrivs på Internet och letar efter den nya ekonomins brottslingar. Ett flertal personer har åtalats för vad som kallas "pump and dump" metoden. Den går ut på att trissa upp illikvida aktier så högt som möjligt och sedan sälja. I Sverige har man inte tagit liknande brott på allvar men det är bara en tidsfråga innan Finansinspektionen tar sitt ansvar och genomför noggranna granskningar av "rådgivarna", vare sig de jobbar professionellt eller icke professionellt med rådgivning. Frågan är då vem man ska kunna lita på. Det bästa rådet vi kan ge är att den enda man kan lita på är sig själv. Alla i den här branschen drivs av vinstintressen på ett eller annat sätt. Och det gäller samtliga aktörer. Därmed har vi inte sagt att du inte ska läsa analyser från diverse analytiker eller kommentarer om dina favoritaktier som skrivs av diverse skribenter på nätet. Men lär dig skilja på grundliga analyser från rena manipulationsförsök. Var alltid kritisk till det du läser och se även upp med fondkommissionärernas och investmentbankernas råd. Du är aldrig först med att få ta del av dessa "goda råd" och ofta kan det vara för sent att agera på dem. Om du lär dig sålla bland information kommer du förr eller senare att hitta guldkorn trots att de är sällsynta. Lär dig känna igen insiderinformation. I förra numret av Tradelearn talade vi om marknadens bovar. Vi fortsätter vidare med en närmare granskning. Aktiemarknadens aktörer vill alla tjäna pengar. Men det finns inga gratisluncher på marknaden, förutsatt att man inte har information som andra inte har. Olika aktörer kan ha olika information. Du kan aldrig vinna kampen mot insiders eftersom de har information som du inte har. Men du kan lära dig känna igen vissa självklara tecken på att allt inte står rätt till. Vinstvarningar är högaktuella i dessa tider. När en vinstvarning väl kommer faller oftast kurserna kraftigt. Men faktum är att kurserna mycket sällan stiger före vinstvarningar. Om man granskar de senaste månadernas vinstvarningar, både i Sverige och USA kan man tydligt se att väldigt många vinstvarningar har kommit efter perioder med nedgångar. De flesta vinstvarningarna har faktiskt föregåtts av nedgångar. I en normal marknad där ingen skulle ha tillgång till insiderinformation skulle utvecklingen före vinstvarningen vara mer slumpmässig. Att de flesta vinstvarningarna har kommit efter nedgångar är ett tecken på att insiderförsäljningar har varit i omloppet.

20 Här kan vi se ett tydligt exempel på en vinstvarning som föregicks av insiderförsäljningar. Det rör sig om DVD-tillverkaren Zoran (Nasdaq: ZRAN) som vinstvarnade efter börsens stängning den 20:e december förra året. Notera hur tydligt det syns att något skumt var på gång. Den 18:e december rasade aktien från 22:88 till 15 under hög omsättning. Faktum är att det var den högsta omsättning i Zoran någonsin. Några nyheter hade inte kommit från bolaget som skulle motivera det kraftiga raset och framför allt den höga omsättningen. Dessutom var det ingen svart dag på Nasdaq. Kurserna sjönk med drygt 1% samma dag på Nasdaq. Den 19:e december föll aktien på nytt (19:e december), utan nyheter igen men återigen under hög omsättning. Aktien stabiliserades något den 20:e december men stängde ändå mycket nära dagslägsta (stängningen skedde på 13:38). Några minuter senare kom förklaringen. Handeln med Zoranaktier stoppades i efterhandeln och återupptogs 45 minuter senare. Under tiden kom nyheten om att Zoran vinstvarnar för det fjärde kvartalet. Kursen rasade till ca. 10 USD i efterhandeln efter nyheten. Att aktien rasade trots avsaknaden av något som kunde motivera raset var ett tydligt och egentligen självklart tecken på att vissa aktörer utnyttjade förbjuden information till egen vinning. Raset kunde inte heller motiveras med en hög värdering. På den tiden var värderingarna på Nasdaq fortfarande väldigt höga medan Zorans värdering framstod som löjlig sett till tidigare prognoser och andra värderingar. Den aktuella frågan var kunde marknaden verkligen ha så fel när den handlade ned Zoran till dessa nivåer? Svaret kom i efterhand och som alltid var svaret att marknaden alltid har rätt, "Money don't lie". Nu är det långt ifrån alltid som vinstvarningar syns lika tydligt. Det här är ett skolboks exempel. Men det är oftare än man kan tro som man blir förvarnad om negativa nyheter. Nyckeln till framgången heter priset och volymen. Även relativjämförelsen kan vara till hjälp. Om aktien faller kraftigt på en stigande eller endast svagt fallande börs är det ytterligare ett tecken (om Zorans ras hade inträffat under en dag då kurserna rasade på bred front skulle nedgången i aktien kunna motiveras av den allmänna nedgången). Ställ dig också frågan om nedgången verkligen kan vara rimlig. Om svaret är ett solklart nej men aktien ändå faller omotiverat och är svag så är det något skumt som ligger bakom.

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK CFD Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Vad är binära optioner?

Vad är binära optioner? Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

BörsTENDENSer 21 år. BörsTENDENSer. Torsdagen den 5 december 2013

BörsTENDENSer 21 år. BörsTENDENSer. Torsdagen den 5 december 2013 Nr 38/2013 (sid 1 av 19) Torsdagen den 5 december 2013 BörsTENDENSer Anno 1993 2 0 1 31 Nummer 38 OMXS 30 index 1 279,03 OMXS 30 satte den nya toppnoteringen 1 316 för året den 28 november. Där tog det

Läs mer

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet

Köpvärt. Besvikelse I. Besvikelse II Värdet på Karo Bios guldägg eprotirome och dess möjligheter till avtal har fått marknaden. Andra sidan av myntet Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -2,7% -0,3% -1,2% Nummer 6 februari 2010 Köpvärt Vi har gjort en djupdykning i rapportfloden och hittat en rad intressanta köpvärda aktier. Tretti fortsätter att

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga?

AMHULT 2. Picanol. Norska banker. Bygger för framtiden. Ett lysande undantag i en medioker bransch? Stabila och lönsamma, men billiga? Ny tidning! Nr 1, 2015-02-01 Värdeinvestering på svenska AMHULT 2 Bygger för framtiden Picanol Ett lysande undantag i en medioker bransch? Norska banker Stabila och lönsamma, men billiga? 1 Välkommen till

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Bottenlöst? ...inte nödvändigtvis

Bottenlöst? ...inte nödvändigtvis Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -6,5% -9,2% -6,2% Nummer 32 okt 2008 Nej, ska man gå på statistiken historiskt så brukar oktober månad bli riktigt skaplig efter det att september inneburit ett

Läs mer

Månadsbrevet AktieExperten

Månadsbrevet AktieExperten Nummer 12 3 augusti 2012 Månadsbrevet AktieExperten Historien från den svenska situationen i början av 1990-talet visar att svängningarna kan komma snabbare än alla tror! Läs mer I detta nummer: Resumé

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Blanknings påverkan på volatiliteten Handledare: Erik Norrman Skriven av: Magnus Lantz Sammanfattning Titel: Blanknings påverkan

Läs mer

Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden -

Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden - Företagsekonomiska institutionen Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden - En kvalitativ studie av ett ifrågasatt marknadsinstrument. Magisteruppsats i företagsekonomi Extern redovisning Hösten

Läs mer

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS

-1, 9% Utveckling senaste nr. 27, 9% Sedan årsskiftet TEKNISK ANALYS REDEYE TRENDS NR 35 NOVEMBER 2013 Ny monsteraffär lyfter Opus HETLUFTEN Händelserik börsvecka snart till ända Opus Group tycks ha gjort det igen, köpet av amerikanska Envirotest är inte helt olika det

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Aktieanalys. Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

Aktieanalys. Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Aktieanalys Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Emil Söderquist Per Larsson Marcus Laurila Victor Nithander Alexei Olatov Eric Lundgren

Läs mer