Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har upprättats med anledning av att årsstämman i Forestlight Studio AB (publ) ( Forestlight eller Bolaget ) den 9 juni 2010, beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 10 maj 2010 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ( Erbjudandet ). Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering genom teckning av aktier i Forestlight kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Forestlight och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Forestlights aktier av serie B är upptagna till handel på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser för Forestlight är Mangold Fondkommission som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB. Det är NASDAQ OMX Nordics övervakningsfunktion (Surveillance) som ansvarar för att kontrollera att både bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North. Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och Erbjudandet att förvärva aktier i Forestlight omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution av Prospektet eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s ( Mangold Fondkommission ) hemsida (www.mangold.se) samt på Forestlights huvudkontor och hemsida (www.forestlight.se). Mangold Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformningen av den övergripande transaktionsstrukturen och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Forestlight. Styrelsen i Forestlight är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall exklusivt avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol. Vissa belopp och procenttal som anges i Prospektet har avrundats varför summeringen i vissa fall inte är korrekt. Framtidsinriktad information Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Verksamhetsbeskrivning, Marknadsöversikt samt Kommentarer till den finansiella utvecklingen och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet Riskfaktorer. Information från tredje part Forestlight har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i Forestlight eller Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Forestlight. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i Forestlight känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.

3 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av Prospektet 2 Riskfaktorer 7 Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) 13 Bakgrund och motiv 16 Villkor och anvisningar 17 VD har ordet 22 Affärsidé, mål, vision och strategi 24 Marknadsöversikt 26 Verksamhetsbeskrivning 29 Finansiell information i sammandrag 40 Definitioner av nyckeltal 44 Kommentar till den finansiella utvecklingen 45 Aktien och ägarförhållanden 50 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 54 Ägar- och bolagsstyrning 59 Legala frågor och kompletterande information 62 Bolagsordning för Forestlight Studio AB (publ) 66 Skattekonsekvenser i Sverige 68 Delårsrapport 1 januari 31 mars Handlingar införlivade genom hänvisning 84 Adresser 85 Definitioner och förkortningar Forestlight, Forestlight Studio eller Bolaget: Forestlight Studio AB (publ) Org.nr Mangold Fondkommission: Mangold Fondkommission AB Org.nr Erbjudandet: Den nyemission som inbjuds till teckning i genom föreliggande Prospekt First North First North är en alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX Euroclear Sweden: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport 1 april - 30 juni: Delårsrapport 1 juli - 30 september: Bokslutskommuniké 2010: Information om Forestlight-aktien Kortnamn: ISIN-kod: FORE B SE

4 2 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Sammanfattning av Prospektet Observera att denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och att varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta Prospekt skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer vilka lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de övriga delarna i Prospektet. Om en investerare väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Bakgrund och motiv Forestlight är ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer för en internationell marknad. Forestlight har tidigare, som det första svenska bolaget inom datoranimerad film lyckats producera en långfilm för biopublik filmen Gnomes & Trolls The Secret Chamber. Bolaget har under det senaste halvåret fått en ny ledning som vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna och effektivisera organisationen samt implementerat en ny affärsmodell för en ökad riskspridning. Den nya ledningen har också återupptagit produktionen av Bolagets första projekt, Astrid Silverlock, nu i en mjukare och mer familjevänlig tappning med manus av den respekterade manusförfattaren Peter A. Dowling. Trailern till Astrid Silverlock and The Staff of Virtues presenterades under maj 2010 på mässan i Cannes. Bolaget har förhoppningar om att presentera ytterligare ett möjligt filmprojekt i tidigt stadium under det tredje kvartalet Bolagets tidigare filmprojekt är för närvarande stoppade och kommer att utvärderas under det tredje kvartalet Filmen Gnomes & Trolls The Secret Chamber förväntas dock bidra med royaltyintäkter under innevarande år. Utöver filmproduktion för bio och TV har Forestlight beslutat att ta position i närliggande områden, framförallt reklam- och företagsfilmer. Det är styrelsens förväntan att detta affärsområde skall kunna bidra med positiva kassaflöden redan under innevarande år. Målsättningen är att med en mindre basorganisation utveckla animerade filmprojekt för bio, TV och reklam för att därefter finansiera projekten via en mer traditionell modell än tidigare i Bolagets historia, vilket innebär en minskad risk. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka de aktuella behov som Forestlight har de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande, utan endast räcker till och med juli Styrelsen bedömer att Bolagets underskott uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att genomföra den förstående nyemissionen, Erbjudandet, för att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel. Erbjudandet kommer att tillföra Forestlight cirka 17,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till att hålla en basorganisation för att säkerställa arbetet med finansieringen av Astrid Silverlock and The Staff of Virtues, leda säljarbete (skapandet av säljmaterial innehållande prospekt och trailers med mera) återbetala det kortfristiga lånet från Cantus Management AB, utveckla affärsområdet reklamoch företagsfilm samt utveckla nya film- och TV-projekt. Styrelsen har bedömt att kapitalbehovet för detta uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsens huvudsakliga motiv till det förestående Erbjudandet är således att stärka Bolagets likviditet och tillföra rörelsekapital till dess att ett positivt kassaflöde kan uppvisas. Utöver Erbjudandet har årsstämman även beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en Option för att täcka en eventuell överteckning av Erbjudandet. Att Bolagets större ägare har förbundit sig att teckna en betydande del i Erbjudandet är ett välkommet förtroendebesked och det är styrelsens förhoppning att även övriga aktieägare i Forestlight vill medverka i Erbjudandet och därmed också vara med och bidra till Bolagets kommersiella utveckling. Under förutsättning att föreliggande Erbjudande genomförs, att Bolaget når ett tillfredställande kassaflöde samt att Bolaget och dess produktioner utvecklas i huvudsak enligt planerna, bedömer styrelsen för Forestlight i dagsläget att inget ytterligare kapitalbehov föreligger för Bolaget under de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande.

5 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 3 Villkoren i sammandrag Företrädesrätt: Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: Teckningskurs: En (1) befintlig aktie av serie A eller serie B berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av serie B 11 juni juni ,0 SEK per aktie Teckningstid: 23 juni 13 juli 2010 Handel med teckningsrätter: 23 juni 8 juli 2010 Handel i BTA: Teckning med företrädesrätt: Teckning utan företrädesrätt: Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt: 24 juni 2010 till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket Teckning sker under tecknings tiden genom samtidig kontant betalning Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast klockan 15:00 den 13 juli 2010 Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota Riskfaktorer Potentiella aktietecknare bör noga överväga risker i anslutning till Forestlights verksamhet och bransch samt Erbjudandet. Dessa risker är hänförliga, men inte begränsade, till bland annat marknadstillväxt, makroekonomiska förhållanden, den teknologiska utvecklingen, leverantörer, lagstiftning och politiska beslut, konkurrens, kort verksamhetshistorik, produktion, distributionsavtal, filmers prestation, skadeståndsansvar, begränsade resurser, beroende av nyckelpersoner och medarbetare, incitamentsprogram, osäkerhet kring samarbetsavtal, intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov, finansiering, förmåga att hantera tillväxt, ränterisk, immateriella rättigheter, ägare med betydande inflytande, likvi- ditetsbrist i marknaden för Forestlight-aktien, kursfall på aktiemarknaden, utebliven utdelning, fluktuationer i aktiekursen för Forestlight-aktien, garantiavtal avseende Erbjudandet, teckningsförbindelser avseende Erbjudandet samt övriga risker såsom brand, försäkringsrisker och stöld. Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas i sammanfattningen varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i Prospektet och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. För mer utförlig information, se avsnittet Riskfaktorer.

6 4 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Forestlight i korthet Affärsidé Forestlights affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla och, för eller tillsammans med andra, producera datoranimerade långfilmer, TV-serier och reklamfilm. Bolaget skall även exploatera sina varumärken genom dataspel, andra digitala plattformar och annan merchandising för att på detta sätt maximera värdet i de IP:n som Bolaget skapar och producerar. Mål Forestlights mål är att inom fem år uppnå god lönsamhet efter att ha skapat och producerat flera framgångsrika långfilmer och TV-serier. Bolaget skall även vara en etablerad partner inom animerad reklam- och företagsfilm. Vision Forestlights långsiktiga vision är att etablera sig som en av de ledande europeiska aktörerna inom utveckling och produktion av animerad underhållning och reklam. Strategi Forestlight avser att rekrytera samt samarbeta med marknadens främsta kreatörer. Frigjord kreativitet under stark ledning skall vara vårt riktmärke. Framtagning av manus i samarbete med externa partners är essentiellt för oss. Bolaget skall upplevas som en mycket inspirerande och utvecklande arbetsplats för medarbetare och partners. Forestlight avser att utvärdera och utveckla fler parallella projekt och på så vis minska risken per projekt. Bolagets projekt skall dels utvecklas internt och dels genereras från externa samarbetspartners. Bolaget skall vara en naturlig kontaktpunkt för kreatörer och mindre producenter som önskar utveckla och producera sina projekt. Forestlight kommer att säkerställa full finansiering före produktionsstart av varje enskilt projekt. Bolaget bär då en mindre del av varje filmprojekts budget men samtidigt en mindre del av intäkterna, sammantaget en lägre risk. Bolaget skall arbeta efter en väl strukturerad processmodell där projekten löpande utvärderas innan de når nästa (dyrare) steg i utvecklingen. Forestlight skall diversifiera sina intäkter genom att producera såväl egna IP som att producera åt andra uppdragsgivare inom film, TV och reklam. Utöver denna diversifiering skall Bolaget också på sikt generera intäkter från produktion och utveckling av dataspel och annan mer klassisk merchandising. Aktieägare per den 31 mars samt därefter kända förändringar Antal aktier Procentandel Namn A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster Cantus Invest AB ,69% 41,76% Peter Levin ,93% 6,02% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,03% 3,39% Robur Försäkring ,39% 2,28% Carl-Henrik Bergström ,68% 1,81% Ardalan Taher ,53% 1,71% Banque Carnegie Luxembourg SA ,28% 1,54% Jari Häikiö ,03% 1,37% MIC Invest AB ,96% 1,32% Övriga aktieägare ,49% 38,79% Summa ,00% 100,00%

7 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 5 Marknad Datoranimerad film är en marknad under stark tillväxt. De stora filmbolagen i Hollywood, framförallt Disney, Pixar och Dreamworks, har sedan den första datoranimerade filmen Toy Story (1995) grundlagt och expanderat målgruppen för denna typ av film. I takt med att datakraften ökar samtidigt som kostnaderna är relativt konstanta eller minskar är de CGI-animerade filmernas framgång inte längre en fråga om teknik i samma utsträckning som förut, det gynnar mindre bolag som Forestlight. Det är istället de klassiska ingredienserna för att göra bra film som blivit viktigare. Aktien och handelsplats Forestlights aktier av serie B handlas på First North. Aktierna är noterade i svenska kronor och handlas under kortnamnet FORE B med ISIN-kod SE En handelspost uppgår till 1 aktie. Finansiell översikt i nedanstående tabell finns en sammanställning av Bolagets räkenskaper och nyckeltal. För mer utförlig beskrivning av räkenskaper och nyckeltal, se avsnitten Finansiell information i sammandrag samt Kommentarer till den finansiella utvecklingen. Finansiell översikt Belopp i SEK resultaträkning Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning KAPTALSTRUKTUR Räntebärande nettoskuld, SEK Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,00 0,00 0,04 0,06 0,21 Nettoskuldsättningsgrad, % 7,4% 1,4% 27,2% 3,4% 8,3% MEDARBETARE Medeltal anställda, st

8 6 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse Namn Befattning Ledamot sedan Mathias Berggren Ordförande 2008 Carl-Henrik Bergström Ledamot 2008 Anders Bagge Ledamot 2007 Peter Levin Ledamot 2008 Annika Torell Österman Ledamot 2010 Ledning Namn Befattning Anställd sedan Peter Levin VD 2010 Peter Lewis Producent 2009 Maria Avramova Revisor Namn Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Animation Director Ansvarig revisor 2006 Revisor sedan Anders Trast Winqvist 2010 Ytterligare uppgifter Forestlight Studio AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bildades den 13 oktober 2004 och registrerades hos Bolagsverket 25 januari Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. Föremålet för Bolagets verksamhet är att utveckla, producera och sälja animerad film, dataspel, böcker och internetunderhållning samt därmed förenliga produkter och verksamheter. Utöver vad som anges i avsnitt Legala frågor och kompletterande information under rubriken Tvister och rättsliga processer är inte Bolaget, och har under de tolv senaste månaderna inte varit, part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Forestlights finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om några övriga rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden som kan uppkomma. Forestlight är ett till Euroclear Sweden anslutet avstämningsbolag, vilket innebär att samtliga Bolagets aktier är kontoförda av Euroclear Sweden. Adress till Euroclear Sweden återfinns i avsnittet Adresser i Prospektet. Årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information (normalt endast på svenska) finns, under Prospektets hela giltighetstid, tillgängliga på Bolagets hemsida Handlingarna kan också beställas från Bolaget enligt adress nedan. Forestlight Studio AB (publ) Linnégatan 89E Stockholm Telefon: +46 (0) Mail: Hemsida: Forestlights finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är Mangold Fondkommission. Juridisk rådgivare till Bolaget är White & Case Advokat AB.

9 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 7 Riskfaktorer Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Forestlights kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Forestlight kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Forestlights framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Forestlight för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida risker och osäkerheter. Forestlights faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena som beskrivs nedan och på annan plats i detta Prospekt. Marknads- och branschrelaterade risker Marknadstillväxt En lägre tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxt kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Makroekonomiska förhållanden Det globala ekonomiska klimatet har den senaste tiden genomgått en hastig och extrem nedgång med ökad instabilitet och negativa förväntningar avseende den framtida ekonomiska utvecklingen. Denna konjunkturnedgång, såväl som framtida konjunkturnedgångar, i Sverige och övriga delar av världen, där Forestlight är eller kan komma att vara verksamt, kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt genom en rad olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar, kapitalmarknadens instabilitet samt inflations- och ränteförändringar. Dessa faktorer, tillsammans med ökad försiktighet hos såväl företag som konsumenter, vilka står utom Bolagets kontroll, kan leda till ytterligare ekonomisk avmattning och recession, vilket påverkar det affärsmässiga och ekonomiska läget. Teknisk utveckling Underhållningsindustrin generellt, och filmindustrin specifikt, genomgår alltjämt stora förändringar, mycket på grund av den teknologiska utvecklingen inom området. Skulle en helt ny teknologi uppkomma inom det område där Forestlight är verksamt, har Bolaget begränsade resurser att anpassa sig. Denna utveckling tillsammans med en skiftande konsumentefterfrågan och en ökad tillgänglighet till alternativa underhållningsformer gör det svårt att med större säkerhet kunna prognostisera genomslaget av Forestlights produktioner, vilket skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Leverantörer Forestlight har samarbeten med underleverantörer som producerar vissa delar av Forestlights filmer. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Det kan inte heller garanteras att Forestlights leverantörer och tillverkare uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Forestlight beräknar. Lagstiftning och politiska beslut Forestlight är verksamt i Sverige men dess produkter har en stor geografisk spridning. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, regelverk, skatter, tullar och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ränterisk För närvarande föreligger extremt låga räntor ur ett historiskt perspektiv. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden går inte att förutsäga. Uppstår

10 8 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor. Konkurrens Forestlights största konkurrenter är företag som exempelvis spanska Ilion Animation Studios, franska Futurikon och Les Amateurs, danska Crone Film och A Film, tyska Berliner Film Companie, engelska Aardman Animation, samt Luxemburgbolaget Lux Animation, det vill säga företrädesvis mindre, europeiska filmbolag i samma storleksordning som Forestlight som fokuserar på produktion av datoranimerade filmer. Bolagets konkurrenter utgörs dock även av multinationella företag som Pixar och Dreamworks Animation. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Om Forestlight inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till marknadens efterfrågan finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket kan påverka Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt. Bolagsspecifika risker Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Forestlight baserar sin framgång och är starkt beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna identifiera, rekrytera och behålla nyckelpersoner. Medarbetare med hög kompetens är mycket efterfrågade och Forestlight kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi vilket kan ha en väsentligt negativ påverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Kort verksamhetshistorik Forestlight, som bildades 2004, har i sin affärsinriktning en kort historik att falla tillbaka på. Bolagets kontakter med distributionsbolag, leverantörer och andra branschaktörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera vilket kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. Forestlight kan vidare, med anledning av sin relativt korta historik, få svårt att förhandla fram fördelaktiga distributionsavtal. Produktion Produktionsteamet kan i samband med filmproduktion komma att stöta på kreativa eller tekniska problem. Dessa problem skulle kunna försena färdigställande och release av Forestlights filmer, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Även utebliven kapitalisering skulle kunna innebära en försening. Förseningar kan också uppstå hos någon av Bolagets underleverantörer. En eventuell försening innebär inte nödvändigtvis ett ökat kapitalbehov men kan innebära att prognostiserade intäkter skjuts på tiden. Distributionsavtal Undersökningar har visat att en films framgång till stor del är beroende av kvalitén på och omfattningen av den marknadsföring och distribution som filmen får. Distributionsavtalen för Bolagets aktuella och kommande filmer är därför avgörande för Forestlights framtida rörelseresultatsutveckling. Det kan inte med säkerhet sägas att Bolaget kommer att nå tillfredsställande distributionsavtal till sina filmer, vilket kan komma att få en negativ påverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Filmers prestation Inte ens goda distributionsavtal kan garantera att biobesökarna kommer att tycka om en film. Forestlight är övertygat om att det finns ett stort

11 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 9 intresse för datoranimerad film i kombination med väletablerade teman som tomtar och troll, vikingar och pirater. Det är dock omöjligt att på förhand med säkerhet bedöma hur en film kommer att tas emot av publiken i olika länder eller om andra filmer som konkurrenter tar fram får ett bättre genomslag. Ett exempel på skillnader i hur en film togs emot av olika länder är Gnomes & Trolls - The Secret Chamber, som fick ett kyligt mottagande i Sverige men som väckt intresse i många andra länder. Krav på ersättning Skulle Forestlight inte uppfylla sina leveransförpliktelser enligt ingångna avtal kan olika krav på ersättning komma att riktas mot Bolaget vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Begränsade resurser Forestlight är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget skall kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Forestlight misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem. Forestlights begränsade resurser medför även en risk om marknadens ökade krav innebär att ny teknikutrustning måste inhandlas. Om kostnaden för denna utrustning blir stor, hamnar Forestlight i underläge gentemot de större aktörerna på marknaden, som har större resurser. Incitamentsprogram Forestlight har behov av personal med hög kompetens inom olika områden. I syfte att bland annat öka incitamenten för befintlig personal, samt öka möjligheterna att rekrytera kompetent personal har anställda i Forestlight tidigare givits möjlighet att delta i olika incitamentsprogram. Även om inga sådana program finns idag kan ytterligare program komma att föreslås och ges ut i framtiden. Optionsprogram och liknande incitamentsprogram kan komma att, beroende på programmens utformning, föranleda skattebelastning för Forestlight och viss utspädning av Bolagets aktieägares ägarandelar. Osäkerhet kring samarbetsavtal Forestlight är, och kommer även framgent att vara, beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst produktion och utveckling men även försäljning. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka Forestlight har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna kompetensen har Forestlight för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda optimala tidpunkten. Det kan inte garanteras att existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna avtal. För sin försäljning är Forestlight även beroende av att återförsäljarna till Bolagets produkter ingår avtal med slutkunder. Även om Forestlight anser att nuvarande och tilltänkta samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer Forestlight inte att kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller att samarbetsavtalen verkligen kommer medföra framtida intäkter i den utsträckning Forestlight har beräknat. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Forestlights snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av filmlanseringar kan innebära försämringar av Bolagets rörelseresultat och det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Forestlight i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt kapital kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt

12 10 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) kan Bolaget förutom aktieemission även öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka Bolagets verksamhet och kan i värsta fall även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. Finansiering Det är styrelsens bedömning att Bolaget, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, under de närmsta tolv månaderna har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. En stor del av det Bolagets egna kapital består av aktiverat arbete. Under 2009 beslutade Bolaget att stoppa produktionen av Gnomes & Trolls The Forest Trial och genomförde i anledning därav nedskrivning av materiella anläggningstillgångar med KSEK vilket var en kraftig ökning jämfört med avskrivningarna Det finns risk för att Bolaget även i framtiden måste avbryta projekt med stora avskrivningar som följd vilket kan ha en väsentligt negativt inverkan på Forestlights finansiella ställning och rörelseresultat. Finansiering av projekt Det finns inga garantier för att ett visst projekt når full finansiering. Om ett visst projekt ej blir fullt finansierat kan Forestlight bli tvunget att avbryta projektet. Om ett projekt avbryts finns det risk för att Forestlight går miste om intäkter samt förlorar de pengar som Bolaget har lagt ner på projektet. Förmåga att hantera tillväxt Forestlights verksamhet kan komma att växa substantiellt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Forestlight produkter vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver Bolaget försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leveransproblem. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det få en negativ påverkan på Forestlight verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. Om Forestlight inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka rörelseresultatet negativt. Immateriella rättigheter Det finns inga garantier för att Forestlight har oinskränkt äganderätt till immateriella rättigheter, till exempel till Bolagets varumärken. Intrång i Forestlights immateriella rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada Forestlights verksamhet. Branschen, inom vilken Forestlight är verksamt, präglas även av piratkopiering genom illegal fildelning av biofilm, TV-film och spel. Det kan visa sig nödvändigt för Forestlight att vidta rättsliga åtgärder mot tredje part för att skydda sina immateriella rättigheter. På liknande sätt kan Bolaget komma att vara part i processer där tredje part vidtagit rättsliga åtgärder för att bestrida Forestlights immateriella rättigheter. Det finns ingen garanti för att rättsliga åtgärder eller andra åtgärder som Forestlight vidtar kommer att vara framgångsrika och det är heller inte säkert att Forestlight inte kommer att anses göra intrång i annan parts immateriella rättigheter. Trots att Forestlight för närvarande inte känner till några väsentliga intrång avseende immateriella rättigheter som är av vikt för dess verksamhet kan eventuella rättsprocesser, oavsett utgång, resultera i kostnader och omfördelning av resurser. Detta kan även ha en väsentlig negativ inverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

13 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 11 Övriga risker Till övriga risker som Bolaget utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. Risker relaterade till Erbjudandet Ägare med betydande inflytande Efter fullföljande av Erbjudandet, på samma sätt som före Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier och röster. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Forestlights tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna. Majoritetsägare kan exempelvis fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Den höga ägarkoncentrationen kan dessutom komma att påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekoncentration. Likviditetsbrist i marknaden för Forestlight-aktien Historiskt har likviditeten i Forestlight-aktien varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Forestlight-aktien ändras över tiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för aktieägarna. Forestlight har dock ingått ett likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission i syfte att främja en god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkursen i den löpande handeln. Kursfall på aktiemarknaden En investering i Forestlight är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Forestlights kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Utebliven utdelning Till dags dato har Forestlight inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning och årsstämman beslutade att någon utdelning inte skulle utgå för verksamhetsåret För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnittet Aktien och ägarförhållanden under rubriken Utdelningspolicy. Fluktuationer i aktiekursen för Forestlight-aktien Forestlights aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga variationer i rörelseresultatet, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag. En investering i Bolagets aktier kan helt eller delvis gå förlorad. Inga garantier kan lämnas avseende aktiernas framtida värdeutveckling eller direktavkastning.

14 12 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Garantiavtal avseende Erbjudandet Bolaget har ingått avtal med ett antal emissionsgaranter vilka har förbundit sig att teckna aktier i emissionen för det fall aktieägare eller andra investerare inte anmäler sitt intresse i Erbjudandet, såsom närmare beskrivs i avsnitt Legala frågor och kompletterande information under rubriken Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna garantiavtal, tillsammans med erhållna teckningsförbindelser, motsvarar 100 procent av det totala emissionsbeloppet.garanterna är medvetna om att garantiåtagandena innebär en juridiskt bindande förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall garantin skall tas i anspråk. På grund av att inga säkerheter har inhämtats kan det dock inte garanteras att samtliga garanter kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer som står utanför Forestlights kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda garantiåtaganden kan detta få en negativ påverkan på Bolagets möjligheter att med framgång slutföra Erbjudandet. Teckningsförbindelser avseende Erbjudandet Forestlights huvudägare har genom teckningsförbindelse förbundit sig att teckna nya aktier som erbjuds genom Erbjudandet, såsom närmare beskrivs i avsnitt Legala frågor och kompletterande information under rubriken Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Denna teckningsförbindelse är emellertid inte säkerställd, vilket kan medföra en risk, som står utanför Bolagets kontroll, att åtagande inte uppfylls. Om sådant åtagande inte uppfylls kan andra aktieägare komma att teckna dessa nya aktier. Förutsatt att samma aktieägare tecknar en betydande del av dessa nya aktier kan denne uppnå ett betydande inflytande i Forestlight. Uppfylls inte ovan nämnda teckningsförbindelser kan detta även få en negativ påverkan på Bolagets möjligheter att med framgång slutföra Erbjudandet.

15 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 13 Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Årsstämman i Forestlight har den 9 juni 2010 beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst SEK genom nyemission av högst aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ( Erbjudandet ). Därutöver har stämman fattat beslut om en option att emittera ytterligare högst aktier av serie B för att täcka en eventuell överteckning i samband med Erbjudandet ( Optionen ). Optionen beskrivs närmre under avsnittet Villkor och anvisningar. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 16 juni 2010 har företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 juli Erbjudandet innebär att aktiekapitalet kommer att ökas med SEK från SEK till SEK genom nyemission av aktier av serie B, med ett kvotvärde om 2,0 SEK per aktie. Teckningskursen är fastställd till 4,0 SEK per aktie. Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Forestlight cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK samt garantiersättning om cirka 1,4 MSEK. Den totala kostnaden för Erbjudandet uppgår således till cirka 2,8 MSEK. Utspädningseffekten för den aktieägare som inte väljer att teckna i Erbjudandet uppgår till 80 procent. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand skall tilldelning ske till allmänheten. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. I sista hand skall teckning ske till garanter. För det fall garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt ut, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en av garanterna har tecknat i sin egenskap av garant. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare och andra externa investerare. Dessa aktieägare har genom teckningsförbindelser, vilka uppgår till 22,6 procent, motsvarande cirka 4,0 MSEK av Erbjudandet, förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja erhållna teckningsrätter för teckning av nya aktier i nyemissionen. Därtill har ett garantikonsortium garanterat teckning av nya aktier om 77,4 procent, motsvarande cirka 13,9 MSEK av Erbjudandet. Ersättning till garanterna utgår i form av kontant ersättning från Forestlight om 10 procent på garanterat belopp. Garantiersättningen uppgår således sammanlagt till cirka 1,4 MSEK. För ytterligare information se rubrik Teckningsförbindelser och emissionsgarantier i avsnitt Legala frågor och kompletterande information i Prospektet. Första handelsdag på First North med de nyemitterade aktierna av serie B kommer att ske när emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 31, Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier i Forestlight enligt villkoren i Prospektet. Stockholm den 11 juni 2010 Forestlight Studio AB (publ) Styrelsen

16 14 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ)

17 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 15

18 16 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Bakgrund och motiv Forestlight är ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer. Filmerna skapas för en internationell marknad och Bolaget arbetar så väl med 3D-animerade spelfilmer för bio och TV som med reklamfilmer. Forestlight skapar digitala varumärken med fokus på film, leksaker samt spel och har en studio i Stockholm. Forestlight har tidigare, som det första svenska bolaget inom datoranimerad film lyckats producera en långfilm för biopublik - filmen Gnomes & Trolls - The Secret Chamber. Bolaget har under det senaste halvåret fått en ny ledning som vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna och effektivisera organisationen. Forestlight har även implementerat en ny affärsmodell som bygger på att sprida risken genom att, i större utsträckning än tidigare, utveckla projekt parallellt. Den nya ledningen har också återupptagit produktionen av Bolagets första projekt, Astrid Silverlock, nu i en mjukare och mer familjevänlig tappning med manus av den respekterade manusförfattaren Peter A. Dowling. Under våren har en trailer till filmen Astrid Silverlock and The Staff of Virtues producerats och Forestlight har även fler projekt under utveckling i tidigare skeden, s.k. konceptualisering. Diskussioner förs samtidigt med investerare och samproducenter samt med nyckelpersoner inom olika områden, såsom manusförfattare, regissörer och konceptartister. Bolaget kommer att utvärdera och utveckla fler parallella projekt än tidigare samt påbörja produktionen först då varje filmprojekt är helt finansierat. Trailern till Astrid Silverlock and The Staff of Virtues presenterades under maj 2010 på mässan i Cannes. Bolaget har förhoppningar om att presentera ytterligare ett möjligt filmprojekt i tidigt stadium under det tredje kvartalet Under april månad hade Gnomes & Trolls The Secret Chamber release på DVD i Nordamerika och kommer även att releasas på ytterligare några marknader under Filmen går nu direkt till DVD utan ytterligare investeringar och förväntas bidra med royaltyintäkter under innevarande år. Produktion av Gnomes & Trolls The Forest Trial, uppföljaren till den första Gnomes & Trolls-filmen, samt Baby Pirates är för närvarande stoppade och kommer att utvärderas senast under det tredje kvartalet 2010, bland annat med anledning av att Bolaget vill analysera försäljningen i USA. Projektet 1000 Nights är ytterligare ett filmkoncept där styrelsen valt att avvakta med vidare utveckling. Utöver filmproduktion för bio och TV har Forestlight beslutat att ta position i närliggande områden, framförallt reklam- och företagsfilmer, via såväl samarbeten som egna kunder. I huvudsak kommer sådana positioner att bygga på tidigare relationer, befintlig teknologi och den kompetens som Forestlights personal redan besitter. Det är styrelsens förväntan att detta affärsområde skall kunna bidra med positiva kassaflöden redan under innevarande år. Målsättningen är att med en mindre basorganisation utveckla animerade filmprojekt för bio, TV och reklam för att därefter finansiera projekten via en mer traditionell modell än tidigare i Bolagets historia. Det innebär att Forestlight avsevärt minskar den egna risken genom att finansiera en mindre del av fler projekt. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka de aktuella behov som Forestlight har de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande, utan endast räcker till och med juli Styrelsen bedömer att Bolagets underskott uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att genomföra den förstående nyemissionen, Erbjudandet, för att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel. Erbjudandet kommer att tillföra Forestlight cirka 17,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till att hålla en basorganisation för att säkerställa arbetet med finansieringen av Astrid Silverlock and The Staff of Virtues, leda säljarbete (skapandet av säljmaterial innehållande prospekt och trailers med mera) återbetala det kortfristiga lånet om 2,8 MSEK från Cantus Management AB, utveckla affärsområdet reklam- och företagsfilm samt utveckla nya film- och TV-projekt. Styrelsen har bedömt att kapitalbehovet för detta uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsens huvudsakliga motiv till det förestående Erbjudandet är således att stärka Bolagets likviditet och tillföra rörelsekapital till dess att ett positivt kassaflöde kan uppvisas. Målsättningen är att ett positivt kassaflöde främst skall genereras genom en ökad försäljning av film- och TV-produktioner samt reklam- och företagsfilm. Utöver Erbjudandet har årsstämman även beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en Option för att täcka en eventuell överteckning av Erbjudandet. Om Optionen utnyttjas fullt ut tillför den Forestlight ytterligare 10,0 MSEK. Detta extra kapitaltillskott skulle göra det möjligt för Bolaget att utveckla fler parallella projekt eller öka ägandet i befintliga projekt. Att Bolagets större ägare har förbundit sig att teckna en betydande del i Erbjudandet är ett välkommet förtroendebesked och det är styrelsens förhoppning att även övriga aktieägare i Forestlight vill medverka i Erbjudandet och därmed också vara med och bidra till Bolagets kommersiella utveckling. Under förutsättning att föreliggande Erbjudande genomförs, att Bolaget når ett tillfredställande kassaflöde samt att Bolaget och dess produktioner utvecklas i huvudsak enligt planerna, bedömer styrelsen för Forestlight i dagsläget att inget ytterligare kapitalbehov föreligger för Bolaget under de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande. Om Forestlight ej erhåller fullständig emissionslikvid kommer Bolaget i första hand att prioritera arbetet med att säkerställa finansieringen av Astrid Silverlock and The Staff of Virtues. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Forestlight med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för Forestlight är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 11 juni 2010 Forestlight Studio AB (publ) Styrelsen

19 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 17 Villkor och anvisningar Erbjudandet Den 9 juni 2010 godkände årsstämman i Forestlight styrelsens beslut från den 10 maj 2010 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktie ägare. I detta avsnitt anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka Erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2010 är registrerad som aktieägare i Forestlight äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B i Forestlight teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Teckningsrätter Aktieägare i Forestlight erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av serie B. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 4,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen är fastställd av styrelsen utifrån marknadspriset på aktien, rådande marknadsläge samt verksamhetens historiska utveckling. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt till deltagande i nyemissionen är den 16 juni Sista dag för handel i B-aktien inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 11 juni Första dag för handel i B-aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 14 juni Teckningstid Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 juli Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Forestlight äger rätt att förlänga teckningstiden. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas skall Bolaget informera marknaden om detta senast den 13 juli Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum under perioden från och med den 23 juni 2010 till och med den 8 juli 2010 på First North. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 13 juli 2010 eller säljas senast den 8 juli 2010 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer under aktuella förutsättningar att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Förestående nyemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från aktier till aktier, motsvarande en ökning om 400 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i det föreliggande Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om 80 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter Erbjudandet. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear Sweden, särskild anmälningssedel och Prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare vars innehav av aktier i Forestlight är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvalta-

20 18 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) re erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock kommer ett Prospekt och informationsbrev att utskickas. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 13juli Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne önskar teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan den 13 juli Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Mangold Fondkommission AB Ärende: Forestlight Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Teckning utan stöd av företrädesrätt Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 juli Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda senast klockan den 13 juli Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand skall tilldelning ske till allmänheten. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. I sista hand skall teckning ske till garanter. För det fall garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt ut, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units

Inbjudan till teckning av Units Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 DESIGN WWW.CATINO.SE FONDKOMMISSION DEFINITIONER PowerCell eller Bolaget -

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer