Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har upprättats med anledning av att årsstämman i Forestlight Studio AB (publ) ( Forestlight eller Bolaget ) den 9 juni 2010, beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 10 maj 2010 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ( Erbjudandet ). Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering genom teckning av aktier i Forestlight kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Forestlight och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Forestlights aktier av serie B är upptagna till handel på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser för Forestlight är Mangold Fondkommission som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB. Det är NASDAQ OMX Nordics övervakningsfunktion (Surveillance) som ansvarar för att kontrollera att både bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North. Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och Erbjudandet att förvärva aktier i Forestlight omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution av Prospektet eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s ( Mangold Fondkommission ) hemsida (www.mangold.se) samt på Forestlights huvudkontor och hemsida (www.forestlight.se). Mangold Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformningen av den övergripande transaktionsstrukturen och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Forestlight. Styrelsen i Forestlight är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall exklusivt avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol. Vissa belopp och procenttal som anges i Prospektet har avrundats varför summeringen i vissa fall inte är korrekt. Framtidsinriktad information Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Verksamhetsbeskrivning, Marknadsöversikt samt Kommentarer till den finansiella utvecklingen och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet Riskfaktorer. Information från tredje part Forestlight har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i Forestlight eller Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Forestlight. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i Forestlight känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.

3 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av Prospektet 2 Riskfaktorer 7 Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) 13 Bakgrund och motiv 16 Villkor och anvisningar 17 VD har ordet 22 Affärsidé, mål, vision och strategi 24 Marknadsöversikt 26 Verksamhetsbeskrivning 29 Finansiell information i sammandrag 40 Definitioner av nyckeltal 44 Kommentar till den finansiella utvecklingen 45 Aktien och ägarförhållanden 50 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 54 Ägar- och bolagsstyrning 59 Legala frågor och kompletterande information 62 Bolagsordning för Forestlight Studio AB (publ) 66 Skattekonsekvenser i Sverige 68 Delårsrapport 1 januari 31 mars Handlingar införlivade genom hänvisning 84 Adresser 85 Definitioner och förkortningar Forestlight, Forestlight Studio eller Bolaget: Forestlight Studio AB (publ) Org.nr Mangold Fondkommission: Mangold Fondkommission AB Org.nr Erbjudandet: Den nyemission som inbjuds till teckning i genom föreliggande Prospekt First North First North är en alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX Euroclear Sweden: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport 1 april - 30 juni: Delårsrapport 1 juli - 30 september: Bokslutskommuniké 2010: Information om Forestlight-aktien Kortnamn: ISIN-kod: FORE B SE

4 2 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Sammanfattning av Prospektet Observera att denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och att varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta Prospekt skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer vilka lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de övriga delarna i Prospektet. Om en investerare väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Bakgrund och motiv Forestlight är ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer för en internationell marknad. Forestlight har tidigare, som det första svenska bolaget inom datoranimerad film lyckats producera en långfilm för biopublik filmen Gnomes & Trolls The Secret Chamber. Bolaget har under det senaste halvåret fått en ny ledning som vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna och effektivisera organisationen samt implementerat en ny affärsmodell för en ökad riskspridning. Den nya ledningen har också återupptagit produktionen av Bolagets första projekt, Astrid Silverlock, nu i en mjukare och mer familjevänlig tappning med manus av den respekterade manusförfattaren Peter A. Dowling. Trailern till Astrid Silverlock and The Staff of Virtues presenterades under maj 2010 på mässan i Cannes. Bolaget har förhoppningar om att presentera ytterligare ett möjligt filmprojekt i tidigt stadium under det tredje kvartalet Bolagets tidigare filmprojekt är för närvarande stoppade och kommer att utvärderas under det tredje kvartalet Filmen Gnomes & Trolls The Secret Chamber förväntas dock bidra med royaltyintäkter under innevarande år. Utöver filmproduktion för bio och TV har Forestlight beslutat att ta position i närliggande områden, framförallt reklam- och företagsfilmer. Det är styrelsens förväntan att detta affärsområde skall kunna bidra med positiva kassaflöden redan under innevarande år. Målsättningen är att med en mindre basorganisation utveckla animerade filmprojekt för bio, TV och reklam för att därefter finansiera projekten via en mer traditionell modell än tidigare i Bolagets historia, vilket innebär en minskad risk. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka de aktuella behov som Forestlight har de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande, utan endast räcker till och med juli Styrelsen bedömer att Bolagets underskott uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att genomföra den förstående nyemissionen, Erbjudandet, för att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel. Erbjudandet kommer att tillföra Forestlight cirka 17,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till att hålla en basorganisation för att säkerställa arbetet med finansieringen av Astrid Silverlock and The Staff of Virtues, leda säljarbete (skapandet av säljmaterial innehållande prospekt och trailers med mera) återbetala det kortfristiga lånet från Cantus Management AB, utveckla affärsområdet reklamoch företagsfilm samt utveckla nya film- och TV-projekt. Styrelsen har bedömt att kapitalbehovet för detta uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsens huvudsakliga motiv till det förestående Erbjudandet är således att stärka Bolagets likviditet och tillföra rörelsekapital till dess att ett positivt kassaflöde kan uppvisas. Utöver Erbjudandet har årsstämman även beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en Option för att täcka en eventuell överteckning av Erbjudandet. Att Bolagets större ägare har förbundit sig att teckna en betydande del i Erbjudandet är ett välkommet förtroendebesked och det är styrelsens förhoppning att även övriga aktieägare i Forestlight vill medverka i Erbjudandet och därmed också vara med och bidra till Bolagets kommersiella utveckling. Under förutsättning att föreliggande Erbjudande genomförs, att Bolaget når ett tillfredställande kassaflöde samt att Bolaget och dess produktioner utvecklas i huvudsak enligt planerna, bedömer styrelsen för Forestlight i dagsläget att inget ytterligare kapitalbehov föreligger för Bolaget under de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande.

5 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 3 Villkoren i sammandrag Företrädesrätt: Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: Teckningskurs: En (1) befintlig aktie av serie A eller serie B berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av serie B 11 juni juni ,0 SEK per aktie Teckningstid: 23 juni 13 juli 2010 Handel med teckningsrätter: 23 juni 8 juli 2010 Handel i BTA: Teckning med företrädesrätt: Teckning utan företrädesrätt: Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt: 24 juni 2010 till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket Teckning sker under tecknings tiden genom samtidig kontant betalning Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast klockan 15:00 den 13 juli 2010 Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota Riskfaktorer Potentiella aktietecknare bör noga överväga risker i anslutning till Forestlights verksamhet och bransch samt Erbjudandet. Dessa risker är hänförliga, men inte begränsade, till bland annat marknadstillväxt, makroekonomiska förhållanden, den teknologiska utvecklingen, leverantörer, lagstiftning och politiska beslut, konkurrens, kort verksamhetshistorik, produktion, distributionsavtal, filmers prestation, skadeståndsansvar, begränsade resurser, beroende av nyckelpersoner och medarbetare, incitamentsprogram, osäkerhet kring samarbetsavtal, intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov, finansiering, förmåga att hantera tillväxt, ränterisk, immateriella rättigheter, ägare med betydande inflytande, likvi- ditetsbrist i marknaden för Forestlight-aktien, kursfall på aktiemarknaden, utebliven utdelning, fluktuationer i aktiekursen för Forestlight-aktien, garantiavtal avseende Erbjudandet, teckningsförbindelser avseende Erbjudandet samt övriga risker såsom brand, försäkringsrisker och stöld. Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas i sammanfattningen varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i Prospektet och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. För mer utförlig information, se avsnittet Riskfaktorer.

6 4 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Forestlight i korthet Affärsidé Forestlights affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla och, för eller tillsammans med andra, producera datoranimerade långfilmer, TV-serier och reklamfilm. Bolaget skall även exploatera sina varumärken genom dataspel, andra digitala plattformar och annan merchandising för att på detta sätt maximera värdet i de IP:n som Bolaget skapar och producerar. Mål Forestlights mål är att inom fem år uppnå god lönsamhet efter att ha skapat och producerat flera framgångsrika långfilmer och TV-serier. Bolaget skall även vara en etablerad partner inom animerad reklam- och företagsfilm. Vision Forestlights långsiktiga vision är att etablera sig som en av de ledande europeiska aktörerna inom utveckling och produktion av animerad underhållning och reklam. Strategi Forestlight avser att rekrytera samt samarbeta med marknadens främsta kreatörer. Frigjord kreativitet under stark ledning skall vara vårt riktmärke. Framtagning av manus i samarbete med externa partners är essentiellt för oss. Bolaget skall upplevas som en mycket inspirerande och utvecklande arbetsplats för medarbetare och partners. Forestlight avser att utvärdera och utveckla fler parallella projekt och på så vis minska risken per projekt. Bolagets projekt skall dels utvecklas internt och dels genereras från externa samarbetspartners. Bolaget skall vara en naturlig kontaktpunkt för kreatörer och mindre producenter som önskar utveckla och producera sina projekt. Forestlight kommer att säkerställa full finansiering före produktionsstart av varje enskilt projekt. Bolaget bär då en mindre del av varje filmprojekts budget men samtidigt en mindre del av intäkterna, sammantaget en lägre risk. Bolaget skall arbeta efter en väl strukturerad processmodell där projekten löpande utvärderas innan de når nästa (dyrare) steg i utvecklingen. Forestlight skall diversifiera sina intäkter genom att producera såväl egna IP som att producera åt andra uppdragsgivare inom film, TV och reklam. Utöver denna diversifiering skall Bolaget också på sikt generera intäkter från produktion och utveckling av dataspel och annan mer klassisk merchandising. Aktieägare per den 31 mars samt därefter kända förändringar Antal aktier Procentandel Namn A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster Cantus Invest AB ,69% 41,76% Peter Levin ,93% 6,02% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,03% 3,39% Robur Försäkring ,39% 2,28% Carl-Henrik Bergström ,68% 1,81% Ardalan Taher ,53% 1,71% Banque Carnegie Luxembourg SA ,28% 1,54% Jari Häikiö ,03% 1,37% MIC Invest AB ,96% 1,32% Övriga aktieägare ,49% 38,79% Summa ,00% 100,00%

7 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 5 Marknad Datoranimerad film är en marknad under stark tillväxt. De stora filmbolagen i Hollywood, framförallt Disney, Pixar och Dreamworks, har sedan den första datoranimerade filmen Toy Story (1995) grundlagt och expanderat målgruppen för denna typ av film. I takt med att datakraften ökar samtidigt som kostnaderna är relativt konstanta eller minskar är de CGI-animerade filmernas framgång inte längre en fråga om teknik i samma utsträckning som förut, det gynnar mindre bolag som Forestlight. Det är istället de klassiska ingredienserna för att göra bra film som blivit viktigare. Aktien och handelsplats Forestlights aktier av serie B handlas på First North. Aktierna är noterade i svenska kronor och handlas under kortnamnet FORE B med ISIN-kod SE En handelspost uppgår till 1 aktie. Finansiell översikt i nedanstående tabell finns en sammanställning av Bolagets räkenskaper och nyckeltal. För mer utförlig beskrivning av räkenskaper och nyckeltal, se avsnitten Finansiell information i sammandrag samt Kommentarer till den finansiella utvecklingen. Finansiell översikt Belopp i SEK resultaträkning Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning KAPTALSTRUKTUR Räntebärande nettoskuld, SEK Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,00 0,00 0,04 0,06 0,21 Nettoskuldsättningsgrad, % 7,4% 1,4% 27,2% 3,4% 8,3% MEDARBETARE Medeltal anställda, st

8 6 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelse Namn Befattning Ledamot sedan Mathias Berggren Ordförande 2008 Carl-Henrik Bergström Ledamot 2008 Anders Bagge Ledamot 2007 Peter Levin Ledamot 2008 Annika Torell Österman Ledamot 2010 Ledning Namn Befattning Anställd sedan Peter Levin VD 2010 Peter Lewis Producent 2009 Maria Avramova Revisor Namn Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Animation Director Ansvarig revisor 2006 Revisor sedan Anders Trast Winqvist 2010 Ytterligare uppgifter Forestlight Studio AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bildades den 13 oktober 2004 och registrerades hos Bolagsverket 25 januari Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter. Föremålet för Bolagets verksamhet är att utveckla, producera och sälja animerad film, dataspel, böcker och internetunderhållning samt därmed förenliga produkter och verksamheter. Utöver vad som anges i avsnitt Legala frågor och kompletterande information under rubriken Tvister och rättsliga processer är inte Bolaget, och har under de tolv senaste månaderna inte varit, part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Forestlights finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om några övriga rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden som kan uppkomma. Forestlight är ett till Euroclear Sweden anslutet avstämningsbolag, vilket innebär att samtliga Bolagets aktier är kontoförda av Euroclear Sweden. Adress till Euroclear Sweden återfinns i avsnittet Adresser i Prospektet. Årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information (normalt endast på svenska) finns, under Prospektets hela giltighetstid, tillgängliga på Bolagets hemsida Handlingarna kan också beställas från Bolaget enligt adress nedan. Forestlight Studio AB (publ) Linnégatan 89E Stockholm Telefon: +46 (0) Mail: Hemsida: Forestlights finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är Mangold Fondkommission. Juridisk rådgivare till Bolaget är White & Case Advokat AB.

9 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 7 Riskfaktorer Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Forestlights kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Forestlight kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Forestlights framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Forestlight för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida risker och osäkerheter. Forestlights faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena som beskrivs nedan och på annan plats i detta Prospekt. Marknads- och branschrelaterade risker Marknadstillväxt En lägre tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxt kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Makroekonomiska förhållanden Det globala ekonomiska klimatet har den senaste tiden genomgått en hastig och extrem nedgång med ökad instabilitet och negativa förväntningar avseende den framtida ekonomiska utvecklingen. Denna konjunkturnedgång, såväl som framtida konjunkturnedgångar, i Sverige och övriga delar av världen, där Forestlight är eller kan komma att vara verksamt, kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt genom en rad olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar, kapitalmarknadens instabilitet samt inflations- och ränteförändringar. Dessa faktorer, tillsammans med ökad försiktighet hos såväl företag som konsumenter, vilka står utom Bolagets kontroll, kan leda till ytterligare ekonomisk avmattning och recession, vilket påverkar det affärsmässiga och ekonomiska läget. Teknisk utveckling Underhållningsindustrin generellt, och filmindustrin specifikt, genomgår alltjämt stora förändringar, mycket på grund av den teknologiska utvecklingen inom området. Skulle en helt ny teknologi uppkomma inom det område där Forestlight är verksamt, har Bolaget begränsade resurser att anpassa sig. Denna utveckling tillsammans med en skiftande konsumentefterfrågan och en ökad tillgänglighet till alternativa underhållningsformer gör det svårt att med större säkerhet kunna prognostisera genomslaget av Forestlights produktioner, vilket skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Leverantörer Forestlight har samarbeten med underleverantörer som producerar vissa delar av Forestlights filmer. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Det kan inte heller garanteras att Forestlights leverantörer och tillverkare uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Forestlight beräknar. Lagstiftning och politiska beslut Forestlight är verksamt i Sverige men dess produkter har en stor geografisk spridning. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, regelverk, skatter, tullar och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ränterisk För närvarande föreligger extremt låga räntor ur ett historiskt perspektiv. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden går inte att förutsäga. Uppstår

10 8 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor. Konkurrens Forestlights största konkurrenter är företag som exempelvis spanska Ilion Animation Studios, franska Futurikon och Les Amateurs, danska Crone Film och A Film, tyska Berliner Film Companie, engelska Aardman Animation, samt Luxemburgbolaget Lux Animation, det vill säga företrädesvis mindre, europeiska filmbolag i samma storleksordning som Forestlight som fokuserar på produktion av datoranimerade filmer. Bolagets konkurrenter utgörs dock även av multinationella företag som Pixar och Dreamworks Animation. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Om Forestlight inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till marknadens efterfrågan finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket kan påverka Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt. Bolagsspecifika risker Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Forestlight baserar sin framgång och är starkt beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna identifiera, rekrytera och behålla nyckelpersoner. Medarbetare med hög kompetens är mycket efterfrågade och Forestlight kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi vilket kan ha en väsentligt negativ påverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Kort verksamhetshistorik Forestlight, som bildades 2004, har i sin affärsinriktning en kort historik att falla tillbaka på. Bolagets kontakter med distributionsbolag, leverantörer och andra branschaktörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera vilket kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. Forestlight kan vidare, med anledning av sin relativt korta historik, få svårt att förhandla fram fördelaktiga distributionsavtal. Produktion Produktionsteamet kan i samband med filmproduktion komma att stöta på kreativa eller tekniska problem. Dessa problem skulle kunna försena färdigställande och release av Forestlights filmer, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Även utebliven kapitalisering skulle kunna innebära en försening. Förseningar kan också uppstå hos någon av Bolagets underleverantörer. En eventuell försening innebär inte nödvändigtvis ett ökat kapitalbehov men kan innebära att prognostiserade intäkter skjuts på tiden. Distributionsavtal Undersökningar har visat att en films framgång till stor del är beroende av kvalitén på och omfattningen av den marknadsföring och distribution som filmen får. Distributionsavtalen för Bolagets aktuella och kommande filmer är därför avgörande för Forestlights framtida rörelseresultatsutveckling. Det kan inte med säkerhet sägas att Bolaget kommer att nå tillfredsställande distributionsavtal till sina filmer, vilket kan komma att få en negativ påverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Filmers prestation Inte ens goda distributionsavtal kan garantera att biobesökarna kommer att tycka om en film. Forestlight är övertygat om att det finns ett stort

11 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 9 intresse för datoranimerad film i kombination med väletablerade teman som tomtar och troll, vikingar och pirater. Det är dock omöjligt att på förhand med säkerhet bedöma hur en film kommer att tas emot av publiken i olika länder eller om andra filmer som konkurrenter tar fram får ett bättre genomslag. Ett exempel på skillnader i hur en film togs emot av olika länder är Gnomes & Trolls - The Secret Chamber, som fick ett kyligt mottagande i Sverige men som väckt intresse i många andra länder. Krav på ersättning Skulle Forestlight inte uppfylla sina leveransförpliktelser enligt ingångna avtal kan olika krav på ersättning komma att riktas mot Bolaget vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Begränsade resurser Forestlight är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget skall kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Forestlight misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem. Forestlights begränsade resurser medför även en risk om marknadens ökade krav innebär att ny teknikutrustning måste inhandlas. Om kostnaden för denna utrustning blir stor, hamnar Forestlight i underläge gentemot de större aktörerna på marknaden, som har större resurser. Incitamentsprogram Forestlight har behov av personal med hög kompetens inom olika områden. I syfte att bland annat öka incitamenten för befintlig personal, samt öka möjligheterna att rekrytera kompetent personal har anställda i Forestlight tidigare givits möjlighet att delta i olika incitamentsprogram. Även om inga sådana program finns idag kan ytterligare program komma att föreslås och ges ut i framtiden. Optionsprogram och liknande incitamentsprogram kan komma att, beroende på programmens utformning, föranleda skattebelastning för Forestlight och viss utspädning av Bolagets aktieägares ägarandelar. Osäkerhet kring samarbetsavtal Forestlight är, och kommer även framgent att vara, beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst produktion och utveckling men även försäljning. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka Forestlight har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna kompetensen har Forestlight för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda optimala tidpunkten. Det kan inte garanteras att existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna avtal. För sin försäljning är Forestlight även beroende av att återförsäljarna till Bolagets produkter ingår avtal med slutkunder. Även om Forestlight anser att nuvarande och tilltänkta samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer Forestlight inte att kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller att samarbetsavtalen verkligen kommer medföra framtida intäkter i den utsträckning Forestlight har beräknat. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Forestlights snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av filmlanseringar kan innebära försämringar av Bolagets rörelseresultat och det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Forestlight i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt kapital kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt

12 10 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) kan Bolaget förutom aktieemission även öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka Bolagets verksamhet och kan i värsta fall även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. Finansiering Det är styrelsens bedömning att Bolaget, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, under de närmsta tolv månaderna har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. En stor del av det Bolagets egna kapital består av aktiverat arbete. Under 2009 beslutade Bolaget att stoppa produktionen av Gnomes & Trolls The Forest Trial och genomförde i anledning därav nedskrivning av materiella anläggningstillgångar med KSEK vilket var en kraftig ökning jämfört med avskrivningarna Det finns risk för att Bolaget även i framtiden måste avbryta projekt med stora avskrivningar som följd vilket kan ha en väsentligt negativt inverkan på Forestlights finansiella ställning och rörelseresultat. Finansiering av projekt Det finns inga garantier för att ett visst projekt når full finansiering. Om ett visst projekt ej blir fullt finansierat kan Forestlight bli tvunget att avbryta projektet. Om ett projekt avbryts finns det risk för att Forestlight går miste om intäkter samt förlorar de pengar som Bolaget har lagt ner på projektet. Förmåga att hantera tillväxt Forestlights verksamhet kan komma att växa substantiellt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Forestlight produkter vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver Bolaget försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leveransproblem. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det få en negativ påverkan på Forestlight verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. Om Forestlight inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka rörelseresultatet negativt. Immateriella rättigheter Det finns inga garantier för att Forestlight har oinskränkt äganderätt till immateriella rättigheter, till exempel till Bolagets varumärken. Intrång i Forestlights immateriella rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada Forestlights verksamhet. Branschen, inom vilken Forestlight är verksamt, präglas även av piratkopiering genom illegal fildelning av biofilm, TV-film och spel. Det kan visa sig nödvändigt för Forestlight att vidta rättsliga åtgärder mot tredje part för att skydda sina immateriella rättigheter. På liknande sätt kan Bolaget komma att vara part i processer där tredje part vidtagit rättsliga åtgärder för att bestrida Forestlights immateriella rättigheter. Det finns ingen garanti för att rättsliga åtgärder eller andra åtgärder som Forestlight vidtar kommer att vara framgångsrika och det är heller inte säkert att Forestlight inte kommer att anses göra intrång i annan parts immateriella rättigheter. Trots att Forestlight för närvarande inte känner till några väsentliga intrång avseende immateriella rättigheter som är av vikt för dess verksamhet kan eventuella rättsprocesser, oavsett utgång, resultera i kostnader och omfördelning av resurser. Detta kan även ha en väsentlig negativ inverkan på Forestlights verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

13 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 11 Övriga risker Till övriga risker som Bolaget utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. Risker relaterade till Erbjudandet Ägare med betydande inflytande Efter fullföljande av Erbjudandet, på samma sätt som före Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier och röster. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Forestlights tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna. Majoritetsägare kan exempelvis fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Den höga ägarkoncentrationen kan dessutom komma att påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekoncentration. Likviditetsbrist i marknaden för Forestlight-aktien Historiskt har likviditeten i Forestlight-aktien varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Forestlight-aktien ändras över tiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för aktieägarna. Forestlight har dock ingått ett likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission i syfte att främja en god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkursen i den löpande handeln. Kursfall på aktiemarknaden En investering i Forestlight är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Forestlights kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Utebliven utdelning Till dags dato har Forestlight inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning och årsstämman beslutade att någon utdelning inte skulle utgå för verksamhetsåret För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnittet Aktien och ägarförhållanden under rubriken Utdelningspolicy. Fluktuationer i aktiekursen för Forestlight-aktien Forestlights aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga variationer i rörelseresultatet, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag. En investering i Bolagets aktier kan helt eller delvis gå förlorad. Inga garantier kan lämnas avseende aktiernas framtida värdeutveckling eller direktavkastning.

14 12 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Garantiavtal avseende Erbjudandet Bolaget har ingått avtal med ett antal emissionsgaranter vilka har förbundit sig att teckna aktier i emissionen för det fall aktieägare eller andra investerare inte anmäler sitt intresse i Erbjudandet, såsom närmare beskrivs i avsnitt Legala frågor och kompletterande information under rubriken Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna garantiavtal, tillsammans med erhållna teckningsförbindelser, motsvarar 100 procent av det totala emissionsbeloppet.garanterna är medvetna om att garantiåtagandena innebär en juridiskt bindande förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall garantin skall tas i anspråk. På grund av att inga säkerheter har inhämtats kan det dock inte garanteras att samtliga garanter kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer som står utanför Forestlights kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda garantiåtaganden kan detta få en negativ påverkan på Bolagets möjligheter att med framgång slutföra Erbjudandet. Teckningsförbindelser avseende Erbjudandet Forestlights huvudägare har genom teckningsförbindelse förbundit sig att teckna nya aktier som erbjuds genom Erbjudandet, såsom närmare beskrivs i avsnitt Legala frågor och kompletterande information under rubriken Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Denna teckningsförbindelse är emellertid inte säkerställd, vilket kan medföra en risk, som står utanför Bolagets kontroll, att åtagande inte uppfylls. Om sådant åtagande inte uppfylls kan andra aktieägare komma att teckna dessa nya aktier. Förutsatt att samma aktieägare tecknar en betydande del av dessa nya aktier kan denne uppnå ett betydande inflytande i Forestlight. Uppfylls inte ovan nämnda teckningsförbindelser kan detta även få en negativ påverkan på Bolagets möjligheter att med framgång slutföra Erbjudandet.

15 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 13 Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Årsstämman i Forestlight har den 9 juni 2010 beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst SEK genom nyemission av högst aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ( Erbjudandet ). Därutöver har stämman fattat beslut om en option att emittera ytterligare högst aktier av serie B för att täcka en eventuell överteckning i samband med Erbjudandet ( Optionen ). Optionen beskrivs närmre under avsnittet Villkor och anvisningar. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 16 juni 2010 har företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 juli Erbjudandet innebär att aktiekapitalet kommer att ökas med SEK från SEK till SEK genom nyemission av aktier av serie B, med ett kvotvärde om 2,0 SEK per aktie. Teckningskursen är fastställd till 4,0 SEK per aktie. Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Forestlight cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK samt garantiersättning om cirka 1,4 MSEK. Den totala kostnaden för Erbjudandet uppgår således till cirka 2,8 MSEK. Utspädningseffekten för den aktieägare som inte väljer att teckna i Erbjudandet uppgår till 80 procent. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand skall tilldelning ske till allmänheten. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. I sista hand skall teckning ske till garanter. För det fall garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt ut, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en av garanterna har tecknat i sin egenskap av garant. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare och andra externa investerare. Dessa aktieägare har genom teckningsförbindelser, vilka uppgår till 22,6 procent, motsvarande cirka 4,0 MSEK av Erbjudandet, förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja erhållna teckningsrätter för teckning av nya aktier i nyemissionen. Därtill har ett garantikonsortium garanterat teckning av nya aktier om 77,4 procent, motsvarande cirka 13,9 MSEK av Erbjudandet. Ersättning till garanterna utgår i form av kontant ersättning från Forestlight om 10 procent på garanterat belopp. Garantiersättningen uppgår således sammanlagt till cirka 1,4 MSEK. För ytterligare information se rubrik Teckningsförbindelser och emissionsgarantier i avsnitt Legala frågor och kompletterande information i Prospektet. Första handelsdag på First North med de nyemitterade aktierna av serie B kommer att ske när emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 31, Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier i Forestlight enligt villkoren i Prospektet. Stockholm den 11 juni 2010 Forestlight Studio AB (publ) Styrelsen

16 14 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ)

17 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 15

18 16 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) Bakgrund och motiv Forestlight är ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer. Filmerna skapas för en internationell marknad och Bolaget arbetar så väl med 3D-animerade spelfilmer för bio och TV som med reklamfilmer. Forestlight skapar digitala varumärken med fokus på film, leksaker samt spel och har en studio i Stockholm. Forestlight har tidigare, som det första svenska bolaget inom datoranimerad film lyckats producera en långfilm för biopublik - filmen Gnomes & Trolls - The Secret Chamber. Bolaget har under det senaste halvåret fått en ny ledning som vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna och effektivisera organisationen. Forestlight har även implementerat en ny affärsmodell som bygger på att sprida risken genom att, i större utsträckning än tidigare, utveckla projekt parallellt. Den nya ledningen har också återupptagit produktionen av Bolagets första projekt, Astrid Silverlock, nu i en mjukare och mer familjevänlig tappning med manus av den respekterade manusförfattaren Peter A. Dowling. Under våren har en trailer till filmen Astrid Silverlock and The Staff of Virtues producerats och Forestlight har även fler projekt under utveckling i tidigare skeden, s.k. konceptualisering. Diskussioner förs samtidigt med investerare och samproducenter samt med nyckelpersoner inom olika områden, såsom manusförfattare, regissörer och konceptartister. Bolaget kommer att utvärdera och utveckla fler parallella projekt än tidigare samt påbörja produktionen först då varje filmprojekt är helt finansierat. Trailern till Astrid Silverlock and The Staff of Virtues presenterades under maj 2010 på mässan i Cannes. Bolaget har förhoppningar om att presentera ytterligare ett möjligt filmprojekt i tidigt stadium under det tredje kvartalet Under april månad hade Gnomes & Trolls The Secret Chamber release på DVD i Nordamerika och kommer även att releasas på ytterligare några marknader under Filmen går nu direkt till DVD utan ytterligare investeringar och förväntas bidra med royaltyintäkter under innevarande år. Produktion av Gnomes & Trolls The Forest Trial, uppföljaren till den första Gnomes & Trolls-filmen, samt Baby Pirates är för närvarande stoppade och kommer att utvärderas senast under det tredje kvartalet 2010, bland annat med anledning av att Bolaget vill analysera försäljningen i USA. Projektet 1000 Nights är ytterligare ett filmkoncept där styrelsen valt att avvakta med vidare utveckling. Utöver filmproduktion för bio och TV har Forestlight beslutat att ta position i närliggande områden, framförallt reklam- och företagsfilmer, via såväl samarbeten som egna kunder. I huvudsak kommer sådana positioner att bygga på tidigare relationer, befintlig teknologi och den kompetens som Forestlights personal redan besitter. Det är styrelsens förväntan att detta affärsområde skall kunna bidra med positiva kassaflöden redan under innevarande år. Målsättningen är att med en mindre basorganisation utveckla animerade filmprojekt för bio, TV och reklam för att därefter finansiera projekten via en mer traditionell modell än tidigare i Bolagets historia. Det innebär att Forestlight avsevärt minskar den egna risken genom att finansiera en mindre del av fler projekt. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka de aktuella behov som Forestlight har de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande, utan endast räcker till och med juli Styrelsen bedömer att Bolagets underskott uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsen har därför beslutat att genomföra den förstående nyemissionen, Erbjudandet, för att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel. Erbjudandet kommer att tillföra Forestlight cirka 17,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till att hålla en basorganisation för att säkerställa arbetet med finansieringen av Astrid Silverlock and The Staff of Virtues, leda säljarbete (skapandet av säljmaterial innehållande prospekt och trailers med mera) återbetala det kortfristiga lånet om 2,8 MSEK från Cantus Management AB, utveckla affärsområdet reklam- och företagsfilm samt utveckla nya film- och TV-projekt. Styrelsen har bedömt att kapitalbehovet för detta uppgår till cirka 15 MSEK. Styrelsens huvudsakliga motiv till det förestående Erbjudandet är således att stärka Bolagets likviditet och tillföra rörelsekapital till dess att ett positivt kassaflöde kan uppvisas. Målsättningen är att ett positivt kassaflöde främst skall genereras genom en ökad försäljning av film- och TV-produktioner samt reklam- och företagsfilm. Utöver Erbjudandet har årsstämman även beslutat att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en Option för att täcka en eventuell överteckning av Erbjudandet. Om Optionen utnyttjas fullt ut tillför den Forestlight ytterligare 10,0 MSEK. Detta extra kapitaltillskott skulle göra det möjligt för Bolaget att utveckla fler parallella projekt eller öka ägandet i befintliga projekt. Att Bolagets större ägare har förbundit sig att teckna en betydande del i Erbjudandet är ett välkommet förtroendebesked och det är styrelsens förhoppning att även övriga aktieägare i Forestlight vill medverka i Erbjudandet och därmed också vara med och bidra till Bolagets kommersiella utveckling. Under förutsättning att föreliggande Erbjudande genomförs, att Bolaget når ett tillfredställande kassaflöde samt att Bolaget och dess produktioner utvecklas i huvudsak enligt planerna, bedömer styrelsen för Forestlight i dagsläget att inget ytterligare kapitalbehov föreligger för Bolaget under de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande. Om Forestlight ej erhåller fullständig emissionslikvid kommer Bolaget i första hand att prioritera arbetet med att säkerställa finansieringen av Astrid Silverlock and The Staff of Virtues. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Forestlight med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för Forestlight är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 11 juni 2010 Forestlight Studio AB (publ) Styrelsen

19 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) 17 Villkor och anvisningar Erbjudandet Den 9 juni 2010 godkände årsstämman i Forestlight styrelsens beslut från den 10 maj 2010 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktie ägare. I detta avsnitt anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka Erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts. Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2010 är registrerad som aktieägare i Forestlight äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B i Forestlight teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Teckningsrätter Aktieägare i Forestlight erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av serie B. Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 4,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen är fastställd av styrelsen utifrån marknadspriset på aktien, rådande marknadsläge samt verksamhetens historiska utveckling. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt till deltagande i nyemissionen är den 16 juni Sista dag för handel i B-aktien inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 11 juni Första dag för handel i B-aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 14 juni Teckningstid Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 juli Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Forestlight äger rätt att förlänga teckningstiden. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas skall Bolaget informera marknaden om detta senast den 13 juli Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum under perioden från och med den 23 juni 2010 till och med den 8 juli 2010 på First North. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 13 juli 2010 eller säljas senast den 8 juli 2010 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer under aktuella förutsättningar att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Förestående nyemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från aktier till aktier, motsvarande en ökning om 400 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i det föreliggande Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om 80 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter Erbjudandet. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear Sweden, särskild anmälningssedel och Prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare vars innehav av aktier i Forestlight är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvalta-

20 18 Erbjudande till aktieägarna i Forestlight Studio AB (publ) re erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock kommer ett Prospekt och informationsbrev att utskickas. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med stöd av företrädesrätt Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 13juli Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 1) Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. 2) Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne önskar teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan den 13 juli Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Mangold Fondkommission AB Ärende: Forestlight Box Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Teckning utan stöd av företrädesrätt Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 juli Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda senast klockan den 13 juli Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand skall tilldelning ske till allmänheten. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. I sista hand skall teckning ske till garanter. För det fall garantiåtagandena inte behöver utnyttjas fullt ut, skall tilldelning ske i förhållande till det antal aktier

Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar var 5 211 TSEK (516 TSEK)

Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar var 5 211 TSEK (516 TSEK) KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2010 FORESTLIGHT STUDIO AB (publ), ORG.NR. 556668-3933 JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen uppgick till 35 TSEK (9,6 TSEK) Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i White Shark AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i White Shark AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i White Shark AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1 579 TSEK (-938 TSEK) Rörelsens kostnader, före avskrivningar, har minskat till 2 723 TSEK (4 941 TSEK)

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1 579 TSEK (-938 TSEK) Rörelsens kostnader, före avskrivningar, har minskat till 2 723 TSEK (4 941 TSEK) DELÅRSRAPPORT WHITE SHARK AB (publ), ORG.NR. 556668-3933 1JANUARI 31 MARS, 2010. KVARTAL 1, JANUARI MARS Nettoomsättningen uppgick till 13,3 TSEK (0,27 TSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11 593 TSEK (13 TSEK)

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11 593 TSEK (13 TSEK) DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2011 FORESTLIGHT STUDIO AB (publ), ORG.NR. 556668-3933 Januari - mars Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 11 593 TSEK (13 TSEK) Resultat i koncernen före av- och nedskrivningar

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR

DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR DELÅRSRAPPORT, 1 JANUARI 30 JUNI 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 APRIL - JUNI 2015 Processen för genomförandet av beslutet att byta verksamhetsinriktning och att förvärva

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI 31 MARS 2015 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 JANUARI - MARS 2015 I enlighet med offentliggo rande av den 27 januari 2015 och i enlighet med vad som offentliggjordes

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet

C-RAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet Pressmeddelande 20160428 CRAD publicerar prospekt med anledning av företrädesemissionen och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT

Implementa Hebe AB (publ) HALVÅRSRAPPORT Implementa Hebe AB (publ) Orgnr 556581-9272 HALVÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni CE-märkning av CoolHeater 150 CoolHeater -höljen tillverkade Ny VD utsedd Intäkterna för halvårsperioden uppgick till 0 tkr

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer