Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones"

Transkript

1 Prospekt maj 2010 för 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones

2

3 24 MAS verksamhet 24 MAS arbetar med utveckling och försäljning av applikationslösningar för mobila system ett globalt affärsområde i tillväxt. Spel, film, musik, sportprogram, bilder och interaktiv information allt som kan laddas ner eller distribueras till mobiltele foner kan också paketeras tillsammans med annonser genom 24 MAS system. Bolagets teknik ligger långt framme och efterfrågas av annonsörer, mobiloperatörer och innehållsleverantörer. Erbjudandet i sammandrag Kurs: 8,45 SEK per aktie Post: aktier Pris per post: SEK Anmälningstid 20 maj juni 2010 Viktiga kontaktuppgifter 24 MAS: , Leox AB, , Aktieinvest FK, , För en fullständig presentation av Bolaget, Erbjudandet och Riskfaktorer hänvisas till aktuella kapitel i detta Prospekt. Serverhall hos 24 Hosting 3

4 Innehåll 1 Sammanfattning 1.1 Om Prospektet 1.2 Om Bolaget 1.3 Om Erbjudandet 1.4 Finansiell information i sammandrag 2 Riskfaktorer 2.1 Finansiella risker 2.2 Marknad och Bransch 2.3 Verksamhet 2.4 Dotterbolag 3 Bolaget 3.1 Firma 3.2 Kort historik och koncernstruktur 3.3 Affärsidé 3.4 Dotterbolag 3.5 VD har ordet 3.6 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 3.7 Personuppgifter 3.8 Bolagsstyrning 4 Erbjudandet 4.1 Bakgrund och motiv 4.2 Inbjudan till förvärv av aktier 4.3 Styrelsens ansvarsförsäkran 4.4 Villkor och anvisningar 5 Marknad och verksamhet 5.1 Marknader 5.2 Aktuella branschrelaterade förvärv 5.3 Marknadsanpassad affärsmodell 5.4 Marknadsandelar och intäkter 5.5 Drivkrafter och väsentliga marknadstrender 5.6 Marknadsföring 5.7 Samarbeten och affiliates 5.8 Leverantörer och certifiering 5.9 Utveckling och investeringar 5.10 Marknad för produkter/tjänster 5.11 Konkurrenter och möjligheter 6 Viktig information 6.1 Aktien 6.2 Legala frågor och övrig information 6.3 Stock House Investments & Finance Ltd 7 Räkenskaper 7.1 Finansiell översikt 7.2 Kommentarer till finansiell utveckling 7.3 Historisk finansiell information 7.4 Kompletterande historisk finansiell information 7.5 Revisors granskning 7.6 Periodrapport 8 Övrigt 8.1 Skattefrågor 8.2 Bolagsordning 8.3 Ordlista 8.4 Antal mobiltelefoner i världen 8.5 Adresser och kontaktinformation

5 1 Sammanfattning Följande sammanfattning om Prospektet, Erbjudandet, Bolaget och dess finansiella information i sammandrag ska ses som en introduktion till Prospektet. Sammanfattningen innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut ska baseras på Prospektet i dess helhet. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen, vilka upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet Om Prospektet Detta Prospekt har upprättats av styrelsen i 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ), organisationsnummer på uppdrag av Bolagets huvudägare Stock House Investments & Finance Ltd med anledning av huvudägarens beslut att sälja aktier motsvarande 3,84 procent av 24 MAS totalt aktier. Försäljningens syfte och målsättning är att gynna en bred ägarspridning och därmed uppnå ett av de krav som ställs på bolag som förbereder ansökan om notering av bolagets aktie. Ansvarsförsäkran Styrelsen för 24 MAS försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av detta Prospekt. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen i detta Prospekt är baserad på rimliga överväganden kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. En investering i 24 MAS är förenad med hög risk. Den som överväger att investera i detta Bolag uppmanas därför att noggrant studera föreliggande Prospekt i sin helhet. Regelverket som styr detta Prospekt Då Erbjudandet i detta Prospekt har en anmälningstid som påbörjas under år 2010 gäller de regler för prospekt som i Sverige gäller från och med (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG) kommissionens förordning (EG Nr 809/2004) samt svensk lag om handel med finansiella instrument (1991:980) samt för värdepapperen aktiebolagslagen (2005:551). De nya reglerna för prospekt möjliggör spridning av Prospektet inom hela EES. I förekommande fall kan den person som med anledning av detta Prospekt väcker talan mot 24 MAS bli tvungen att själv stå för översättningskostnad av Prospektet. Finansinspektionens godkännande Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap, 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektets distributionsområde och domsaga vid tvist Detta Prospekt kommer att tillhandahållas av 24 MAS från och med den 20 maj Men, Erbjudandet i detta Prospekt riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får därför inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. De aktier som erbjuds till förvärv har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Kanada, Japan och Australien och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. För detta Prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Rådgivare Leox AB har skrivit Prospektet och kommer på uppdrag av Stock House Investments & Finance Ltd att leda arbete med Road Show och marknadsföring i samband med Erbjudandet. I egenskap av emissionsinstitut ansvarar Aktieinvest FK för administration och försäljning av aktier från Stock House Investments & Finance Ltd. Legal due diligence har genomförts av Advokatfirman Juhlin och Partners KB och finansiell due 5

6 1 diligence har genomförts av Axion Revisionsbyrå AB. Ingen av här namngivna rådgivare har innehav av aktier i 24 MAS, ej heller andra ekonomiska intressen i Bolaget. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från 24 MAS AB friskriver sig Leox AB, Aktieinvest FK, Advokatfirman Juhlin och Partners KB samt Axion Revisionsbyrå AB från allt ansvar mot aktieägare i 24 MAS och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. 24 Solutions blev 2006 utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri. 1.2 Om Bolaget 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ), org nr stiftades av Svenska Standardbolag AB under namnet Grundstenen den 14 december 2005 och var initialt ett lagerbolag utan verksamhet eller personal. Den tredje mars 2010 förvärvades bolaget av Stock House Investments & Finance Ltd och är idag ett publikt aktiebolag tillika moderbolag för de etablerade helägda dotterbolagen 24 Solutions, 24 Hosting, MAS OY och det nybildade 24 MAS International. 24 Solutions har i sin tur ett helägt dotterbolag, 24 Solutions APAC med säte och affärsdrivande verksamhet i Kuala Lumpur och 24 MAS International har ett helägt dotterbolag med säte och affärsdrivande verksamhet i Singapore, 24 MAS APAC. I övrigt äger inte 24 MAS eller dess dotterbolag några aktier i andra bolag. 24 MAS har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län med huvudkontor på Hästholmsvägen 28 i Nacka. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Affärsidé 24 MAS har som holdingbolag affärsidén att genom dotterbolag verka för utveckling, drift och försäljning av högtillgängliga informationssystem samt applikationslösningar med en skalbar plattform för reklamfinansiering av mobilapplikationer. I Prospektet används följande benämningar Benämning Bolagsnamn Organisationsnummer 24 MAS Holdingbolaget Bolaget Moderbolaget 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) Solutions 24 Solutions AB Hosting 24 Solutions Hosting Services AB MAS International 24 Mobile Advertising Solutions International AB MAS OY Mobile Advertising Solution MAS OY i Finland 24 Solutions APAC 24 Solutions APAC Sdn Bhd K i Malaysia 24 MAS APAC 24 Mobila Advertising Solutions APAC Pte Ltd Under registrering i Singapore Med koncernen avses samtliga ovan nämnda bolag Stock House Stock House Investments & Finance Ltd Leox Leox AB Aktieinvest Emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB

7 Verksamhet och affärsområden Med huvudkontor i Stockholm, filial i Helsingfors och i Sundsvall, verksamhet i de expansiva sydostasiatiska marknaderna med kontor i Singapore och Kuala Lumpur samt representationskontor i London och Zürich samverkar koncernens dotterbolag genom tre integrerade affärsområden; systemlösningar, datalagring och mobilapplikationer. Systemlösningar; professionella konsulttjänster för att lösa specifika, systemrelaterade problem för kunds räkning ger skräddarsydda systemlösningar med hög säkerhet och fullständig tillgänglighet utifrån kundens behov och förutsättningar. Datalagring; support och teknik för internetbaserade molntjänster, exempelvis drift, systembevakning och funktioner som lagrar, skyddar samt hanterar digital information. Mobilapplikationer; flexibel, egenutvecklad plattform som kan paketera målgruppsinriktade annonser med praktiskt taget vilket innehåll som helst. Spel, film, musik, sportprogram, interaktiv information, applikationer, bilder allt som kan distribueras till mobiltelefoner kan också paketeras tillsammans med annonser genom 24 MAS system. Bolagets plattform har dessutom byggts på ett sätt som gör den skalbar och den kan därför utvecklas, anpassas och delas utifrån aktuella behov eller framtida ambitioner. Dotterbolagen samverkar genom att 24 Solutions ansvarar för utveckling av plattformen, 24 Hosting hanterar koncernens samlade portfölj av applikationer och 24 MAS International driver försäljningen till koncernens kunder. Marknad kunder I egenskap av teknik- och tjänsteleverantör är 24 MAS huvudsakligen verksam inom marknaden för hårdvara, mjukvara och system med särskild inriktning mot it- och telekommunikationsindustrin. Bland bolagets kunder finns mobiloperatörer och företag med högt ställda krav på system, lagring och tillgänglighet av digital information, samt indirekt även applikationsutvecklare och reklamdistributörer Genom produkter under varumärket 123play.com har 24 MAS dessutom privatpersoner bland sina kunder. Bland befintliga kunder märks exempelvis Nokia Siemens Networks, OMX Technology AB, Metro Sverige, Samsung Electronics Nordic AB, PT Indosat Tbk i Indonesien, 3 UK i Storbritannien med flera. Marknad - Internetbaserade molntjänster Hamadoun Toure, generalsekreterare för FN:s telekommunikationsorganisation ITU, har påpekat att inte ens under världsekonomins kris har efterfrågan på kommunikationstjänster minskat. Antalet bredbandsabonnemang beräknas dessutom öka från 600 miljoner under 2009 till en miljard Det är en omvärldsfaktor som gynnar bolag som i likhet med 24 MAS erbjuder internetbaserade tjänster. Privatpersoner och i synnerhet företag efterfrågar i allt större utsträckning internetbaserade tjänster där exempelvis lagring av digital information, processorkraft och applikationer inte drivs från det egna interna nätverket utan i stället körs utanför hemmet eller företaget, i molnet över internet. Dessa molntjänster * blir billigare än traditionella serverlösningar, dessutom ökar både tillgängligheten och kapaciteten väsentligt. 24 MAS säkerställer exempelvis för kunders 1 24 Koncernen 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) ( ) 24 Solutions Hosting Services AB ( ) 24 Solutions AB ( ) 24 Mobile Advertising Solutions International AB ( ) MAS OY ( ) 24 Solutions APAC Sdn Bhd ( K) 24 Mobile Advertising Solutions APAC Pte Ltd 7

8 1 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor för 24 MAS Ordförande: Ledamöter: Suppleant: VD: Martin Carlesund Leif Fågelstedt Richard Järås Fredrik Palmaeus Joakim Öhman Tero Turunen Auktoriserad revisor för 24 MAS: Mats Ohrner Osborne Johnsons Revisionsbyrå räkning att de har tillgång till sina internetbaserade tjänster genom mobiltelefoner. Affärskritiska systemlösningar, datalagring, backup, frågor om driftssäkerhet och skydd mot intrång ger en växande marknad för aktörer med kundanpassade lösningar och service 24/7/365, det vill säga 24 timmar om dygnet, året runt. Marknad - Mobilapplikationer och annonsering 24 MAS affärsområde Mobilapplikationer är ytterst sett beroende av 1) att det finns mobiltelefoner och efterfrågan på applikationer, 2) att nätoperatörer vill erbjuda reklamfinansierade applikationer samt 3) att annonsörer väljer mobilannonsering för att presentera sitt budskap. Det är en relativt ny, omogen marknad med hög tillväxt. FN:s telekommunikationsorganisation ITU har kallat mobiltelefonens utveckling för ett mirakel eftersom 67 procent av världens befolkning hade ett mobiltelefonabonnemang ,6 miljarder abonnemang. Med den nya generationens mobiltelefoner, så kallade smartphones * ökar dessutom konsumenternas efterfrågan på applikationer program för spel och praktiska tjänster såsom nummerupplysning, kartor, banktjänster, väderleksrapporter eller aktuella börskurser. Mobiltelefonen får i allt större utsträckning komplettera eller ersätta fast telefoni, datorn eller radion samtidigt som den blir en ny reklamkanal som komplement till tv, internet och tidningsannonser. Överlag är marknaden för mobilapplikationer i ett liknande läge som internet för 10 år sedan. Starkt växande intresse, nya möjligheter och konsumenter med begränsad motivation att betala för innehållstjänster Nätoperatörer ser positivt på utvecklingen samtidigt som det kräver ett utbud av applikationer och tekniska plattformar för att paketera annonser med applikationer för praktiska tjänster, spel, film, musik, sportprogram och interaktiv information. Nya intäktskällor växer fram genom utbud av förinstallerade och nedladdningsbara applikationer, mobilannonsering och olika tjänster. Genom samarbete med applikationsutvecklare och mediehus kan 24 koncernen erbjuda färdiga lösningar till operatörer eller indirekt via leverantörer av mobil infrastruktur. Med andra ord en komplett produkt där plattform, teknik och innehåll (applikationer och annonser) finns på plats från början. Annonsörer värdesätter möjligheten att rikta sitt budskap till avsedd målgrupp, och ser positivt på möjligheten att uppnå detta genom operatörernas kännedom om sina abonnenter. Det som förr begränsades till ett textmeddelande i mobiltelefonen kan numera visas som en kort reklamfilm eller bearbetad annons i fullskärmsformat. Konkurrens 24 MAS är verksamt på en starkt fragmenterad marknad efter som Bolaget erbjuder såväl molntjänster som en flexibel platt form för reklamfinansierade applikationer. Det innebär att antalet direkta konkurrenter med liknande utbud och produkter är få. Bland etablerade leverantörer av system- och datalagringstjänster i Norden kan nämnas de börsnoterade koncernerna Proact och Enea. Inom området för reklamfinansierade applikationer har 24 MAS i dagsläget ingen direkt konkurrent med hemvist i de nordiska länderna, däremot finns det ett antal globala aktörer. Konkurrenter med en affärsmodell, utbud av applikationskategorier och annonsformat som i någon mån motsvarar 24 MAS är exempelvis de amerikanska bolagen Myxer, Greystripe, Amobee, Hovr samt israeliska Inner Active. Geografiska marknader 24 MAS har en genomtänkt strategi för sin marknads föring av koncernens produkter och tjänster till nätopera törer och har initialt prioriterat marknader med stor befolkning, god infrastruktur och tillväxttakt samt med oligopol genom två eller tre stora nätoperatörer. Detta finns främst i den så kallade APAC regionen, det vill säga i Sydostasien och i BRIC-länderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Enligt styrelsens bedömning kan närmare 75 procent av värdet i mobiltelefonimarknaden härledas direkt till dessa expansiva regioner. Nätoperatörer i Norden, Europa, Nordamerika och Australien har mycket gemensamt med nätoperatörer i tillväxtmarknader eftersom alla möter samma frågeställningar om möjliga BRIC Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och China (Kina). Termen myntades i en rapport från investmentbanken Goldman Sachs BRIC-länderna täcker tillsammans över 25 procent av jordens landyta och har omkring 40 procent av jordens befolkning. APAC Internationellt förekommande förkortning av Asia Pacific, det vill säga Sydostasien. 8

9 intäkter när förutsättningarna förändras i takt med utbyggnaden av bredband och mobila nät. Utvecklingen mot applikationer och mobilannonsering drivs därför av flera intressen. 24 MAS ser detta som en möjlighet. Genom att etablera sin plattform på olika marknader, såväl i Europa som i Sydostasien, finns goda möjligheter att ta marknadsandelar och driva utvecklingen. Kunder med behov av molnbaserade driftstjänster behöver inte välja en leverantör i samma geografiska region som den egna verksamheten, likväl har dotterbolaget 24 Hosting merparten av sina kunder i Norden. Affärsmodell Det faktum att 24 MAS affärsmodell är skalbar och kombinerar olika tjänster och produkter till konsumenter (B-2-C*) och andra företag (B-2-B*) har fört med sig att flera branscher och geografiska marknader finns representerade i Bolagets breda kundbas. Kombination av en mer mogen bransch såsom datalagring med tillväxtbranschen för mobilapplikationer gynnar koncernen genom den riskspridning det medför. Överlag arbetar 24 MAS och dess dotterbolag utifrån en kundorienterad affärsmodell i syfte att etablera långsiktiga avtal och stadigt god tillväxt. Intäkter Bolaget intäktsmodell bygger på dotterbolagens intäkter från fakturerade produkter, tjänster och utbildningar, men också från koncernens intäkter efter intäktsdelning med nätoperatörer och applikationsutvecklare. Eftersom flera av koncernens produkter fyller återkommande behov ger det en möjlighet till ett jämnt och förhållandevis förutsägbart intäktsflöde. Marknadsföring Koncernens huvudsakliga marknadsföringskanal bygger på den personliga försäljningsmodellen med kundbesök samt marknadsaktiviteter i syfte att stärka varumärket och introducera 24 MAS till nya marknader. All marknadsföring finansieras genom dotterbolagens intjäningsförmåga och överskott från verksamheten. Utveckling och investeringar 24 MAS utvärderar löpande ett antal möjliga förvärv med potential till en positiv utveckling och förutsättning att stärka koncernen som helhet, både ifråga om verksamhet, produktutbud och organisation. Särskilt intressanta projekt kan exempelvis innebära etablering i BRIC- länderna eller ett eget reklamnätverk för försäljning av annonser. Även om styrelsen i dagsläget är av uppfattningen att detta kan finansierats inom ramen för fastställd budget utifrån koncernens intäkter, kan det inte uteslutas att behov av kapitaltillskott kan uppstå. För att stärka sin position på marknaden investerar 24 MAS i marknadsföring och utveckling av dotterbolagen samt 24 Solutions APAC:s kontinuerliga arbete med att utveckla nya produkter, tekniska lösningar och tillämpningar för marknaden. När så är lämpligt utförs detta arbete genom kostnadseffektiva samarbetsprojekt med partners, exempelvis nätoperatörer. Även om behov av framtida kapitaltillskott inte kan uteslutas har styrelsen i dagsläget gjort bedömningen att verksamhetens nuvarande kassaflöde täcker såväl aktuella som närliggande investeringsbehov. Supporttjänster där användaren får direkthjälp är enligt 24 MAS nyckeln till en lyckad klientdrift. Faktorer som påverkar efterfrågan av 24 MAS plattform: Allt som går att göra på internet vill konsumenter göra i mobiltelefonen. Det ger en efterfrågan på applikationer program för spel och praktiska tjänster. Bredband och mobila nät, liksom ökad konkurrens och konsu menters prismedvetenhet motiverar nätoperatörer att söka inkomster genom fler tjänster och utbud av applikationer. Allt som annonsörer kan presentera på internet kan numera också presenteras i mobiltelefonen. Det leder till en efterfrågan på annonsplatser för mobilannonsering. 1 9

10 1 1.3 Om Erbjudandet 24 koncernen har beslutat att ansöka om notering av 24 MAS aktie på Nasdaq OMX i syfte att underlätta fortsatt utveckling och expansion. Styrelsen för 24 MAS bedömer att Bolaget kan gynnas av den kvalitetsstämpel som det innebär att vara noterad, inte minst gentemot de samarbetsavtal som har ingåtts med internationella mediekanaler och nätoperatörer. Vidare bedöms en notering öka genomlysningen av Bolaget och aktien och därmed ge förbättrade möjligheter för 24 MAS att använda aktien som betalningsmedel vid potentiella framtida förvärv. Det är styrelsens avsikt att ansökan om notering av 24 MAS aktie på Nasdaq OMX ska ske under Aktuellt erbjudande är en del av fas 1 omfattande förberedelserna för att denna ansökan ska kunna äga rum. Noteringsprospekt och övriga därtill relevanta dokument kommer att upprättas i samband med fas 2, det vill säga i samband med ansökan om att bolagets aktie ska upptas till handel på smallcap. Motiv Erbjudandet motiveras av att 24 MAS behöver bredda sitt ägande för att uppfylla Nasdaq OMX krav på ägarspridning hos bolag som avser att ansöka om notering av aktien och innebär att huvudägaren Stock House Investments & Finance Ltd säljer aktier i Bolaget. Detta motsvarar 6,02 procent av huvud ägarens totala innehav i 24 MAS per den 26 mars 2010, tillika 3,84 procent av 24 MAS samtliga aktier; styck per den 26 mars Kurs och värdering Med utgångspunkt i 24 MAS totala antal aktier och en bolagsvärdering om 495 miljoner SEK har Stock House fastställt kursen för Erbjudandet till 8,45 SEK per aktie. Värderingen bygger dels på en intern bedömning av Bolagets aktuella marknadsvärde med hänsyn till befintlig verksamhet och tecknade avtal oaktat värden hänförliga till prognoser, och dels på sammantagna iakttagelser av rådande förutsättningar på marknaden. Nyligen genomförda förvärv i branschen ger en möjlighet att jämföra 24 MAS med värderingen av bolag med delvis liknande verksamhet; 2009: Google förvärvade AdMob (annonseringsnätverk för mobiler) för 750 miljoner USD, vilket motsvarar 11 gånger AdMobs omsättning på 68 miljoner USD för : Apples förvärvade Quattro Wireless (plattform för mobilannonsering samt annonseringsnätverk) för 275 miljoner USD, vilket motsvarar 13 gånger Quattro Wireless omsättning på 21 miljoner USD under Erbjudandet i sammandrag Anmälningstid: 20 maj juni 2010 Kurs: Post: Pris per post: Antal poster: Volym: Andel av Bolaget: Likviddag: Kostnader: Överteckning: 8,45 SEK per aktie aktier SEK stycken aktier vilket motsvarar SEK 3,84 procent efter genomfört erbjudande vid fullteckning Enligt anvisningar på anmälan Kostnaderna för Erbjudande uppgår till drygt SEK, vilket inte belastar Bolaget eftersom dessa enligt avtal ska faktureras till huvudägaren Stock House Investments & Finance Ltd. Huvudägaren förbehåller sig rätten att besluta om överteckning med högst SEK fördelat på aktier, vilket innebär att Erbjudandets volym vid fullteckning högst uppgår till totalt SEK fördelat på aktier, vilket motsvarar 10,24 procent av Bolaget. 10

11 2010: Amobees förvärvade det 18 månader gamla Ring Ring Media med plattform för mobilannonsering. Köpeskillingen 20 miljoner Euro motsvarade drygt nio gånger Ring Ring Medias omsättning på 2,4 miljoner EUR för Anslutningar i serverhall 1 Det är styrelsens uppfattning att en investering i Bolaget till den bestämda kursen har förutsättningar att motsvara rimligt höga avkastningskrav som kan ställas på ett bolag med 24 MAS verksamhetsinriktning. Inbjudan Allmänheten och institutionella investerare inbjudes genom detta Prospekt att delta i förestående Erbjudande till förvärv av aktier. För den händelse att Erbjudandet ej tecknas till sin huvuddel kan anmälningstiden komma att förlängas eller liknande åtgärder bli aktuella. För en fullständig presentation av Erbjudandet hänvisas till kapitlet Erbjudandet samt avsnitt om villkor och anvisningar i detta Prospekt. Risker Ett antal faktorer utanför 24 MAS kontroll kan påverka resultat och finansiell ställning för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Exempelvis kan Bolagets tekniska infrastruktur och därmed också verksamheten, trots rigorösa säkerhetslösningar, vara sårbart för skada eller avbrott orsakad av bland annat sabotage, naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät. För den händelse att marknaden i framtiden utvecklas mot andra tekniska lösningar än Bolaget kan erbjuda marknaden kan det innebära att omsättning och lönsamhet påverkas negativt. Vidareutveckling av befintliga samt etablering av nya produkter och tjänster kan då bli nödvändigt. Det kan därför inte uteslutas att 24 MAS i framtiden kan behöva tillskott av ägarkapital för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa sätt. Förutsättningarna är idag gynnsamma för dotterbolagen ifråga om personal, men det finns inga garantier för att det även fortsättningsvis kommer att finnas tillgänglig arbetskraft med adekvat kompetens i Singapore och i Malaysia. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, löner och förändrade villkor på den regionala arbetsmarknaden kan påverka förutsättningar, verksamhet och lönsamhet för dotterbolagen. Dotterbolagen står med andra ord inför företagsspecifika risker som kan påverka deras verksamhet samt 24 MAS finansiella ställning. Potentiella investerare bör alltså noggrant överväga beskrivna riskfaktorer liksom övrig information i detta Prospekt innan beslut fattas om att investera i 24 MAS. Riskfaktorer och möjliga konsekvenser därav finns särskilt beskrivna i ett fristående kapitel om Riskfaktorer, efter denna sammanfattning. En viktig del av den verksamhet 24 MAS bedriver genom dotterbolagen bygger på koncernens samlade tekniska kompetens avseende säkerhetsfrågor och katastrofsäkring av digital information. Om exempelvis 24 Hostings serverhallar trots detta skulle drabbas av långvariga driftsstörningar, sabotage, skada eller avbrott skulle detta kunna påverka verksamheten negativt och allvarligt skada kunders förtroende för 24 koncernen. 11

12 1 1.4 Finansiell information i sammandrag Det faktum att 24 MAS nyligen etablerats som holdingbolag utifrån ett lagerbolag innebär att moderbolaget har begränsad finansiell historik. 24 MAS har därför valt att i detta Prospekt även presentera finansiell information avseende de svenska dotterbolagen 24 Solutions och 24 Hosting samt det finska dotterbolaget MAS OY för åren 2007, 2008 och Dotterbolaget 24 MAS International har etablerats utifrån ett lagerbolag bildat i slutet av mars 2010 och saknar därför historisk finansiell information. Eftersom 24 MAS dotterbolag har olika räkenskapsår, olika valutor, olika revisor, säte i olika länder med revisionsberättelser upprättade på olika språk har revisor upprättat en jämförbar presentation i vidstående sammandrag, vilket innebär att underlaget har omarbetats ifråga om valutakurser och räkenskapsår. Styrelsen för 24 MAS är av uppfattningen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för aktuella behov i den löpande verksamheten för kommande 12-månaders period. 24 MAS är obelånat och har den 31 mars 2010 inga lån eller räntebärande skulder, inte heller någon form av eventualförpliktelser såsom ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Det finns ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå, eller att 24 MAS kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget av stor betydelse. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är dessutom i hög grad beroende av fortsatta försäljningsframgångar samt marknadens efterfrågan på internetbaserade lösningar och system för reklamfinansierade mobilapplikationer. Bolagets ledning planerar för närvarande inte att genomföra en emission, varken inom närtid eller överskådlig framtid. Vidstående sammandrag av 24 MAS och koncernens finansiella information är ett sammandrag från Kompletterande historisk finansiell information i Prospektet och har omarbetats ifråga om valutakurser och räkenskapsår. Information bör läsas tillsammans med de avsnitt vilka presenterar Bolagets finansiella översikt och historiska finansiella information. Årsredovisningar för de svenska bolagen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper för räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009 är oförändrade jämfört med föregående år. Auktoriserad revisor har granskat Bolagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisionsberättelser för 24 MAS avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009 återges i sin helhet i Prospektet, och revisionsberättelse för 24 Solutions och 24 Hosting avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009 presenteras genom en revisionsrapport i avsnitt om Räkenskaper i kapitel 7 i detta Prospekt. IR kalender 24 MAS finansiella kalender uppdateras kontinuerligt med datum för rapporter, bolagsstämma, första handelsdag och investerarmöten. Datum Aktivitet 11:e augusti 2010 Kvartalsrapport Januari - Juni :e november 2010 Kvartalsrapport Januari - September :e februari 2011 Årsbokslut :e maj 2011 Kvartalsrapport Januari - Mars :e maj 2011 Bolagsstämma 2011, Stockholm 12

13 Finansiell information i sammandrag 24 MAS Koncernen 24 MAS Koncernen 24 MAS Koncernen 24 MAS Koncernen 24 MAS Koncernen KSEK 1/1-31/ /1-31/ Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar och skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalyser i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Nyckeltal Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Avkastning på eget kapital, % 0 % 0 % % -8 % 0 % -116 % 0 % -11 % 2. Avkastning på totalt kapital, % 0 % 0 % % -6 % 0 % -49 % 0 % -6 % 3. Rörelsemarginal, % 0 % 2 % 0 % -6 % 0 % -15 % 0 % -30 % 0 % -4 % 4. Vinstmarginal, % 0 % 2 % 0 % -6 % 0 % -15 % 0 % -29 % 0 % -4 % 5. Soliditet, % 100 % 83 % % 80 % 100 % 42 % 100 % 51 % Balansomslutning Medelantalet anställda Nyckeltal Förklarande noter Förkortning 1. Avkastning på eget kapital, % Resultat efter finansiella poster/eget kapital KSEK står för 1000-tals kronor 2. Avkastning på totalt kapital, % Resultat efter finansiella poster/balansomslutning 3. Rörelsemarginal, % Rörelseresultat/nettoomsättning 4. Vinstmarginal, % Resultat efter finansiella poster/nettoomsättning 5. Soliditet, % Eget kapital/balansomslutning 13

14 2 Riskfaktorer 2 I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker, och kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Det är således viktigt att var och en som avser att investera i 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) läser och granskar detta Prospekt i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Bolaget. De risker som presenteras är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Även om Bolaget kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, bör det påpekas att andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Mot bakgrund av detta uppmanas investerare att göra sin egen bedömning av såväl angivna som övriga, potentiella riskfaktorers betydelse för Bolaget och dess förutsättningar. 2.1 Finansiella risker Alla aktiebolag som eftersträvar handel på en marknadsplats står inför risker av finansiell karaktär, dels i relation till aktiemarknaden och dels i relation till bolagets eget kapitalbehov. Aktien och aktiemarknaden 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) är idag ett onoterat bolag och har därför för avsikt att ansöka om att Bolagets aktie ska upptas till handel på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm. Bolag vars aktier handlas på en reglerad marknadsplats är underkastade ett omfattande regelverk. Det finns ingen garanti att Bolaget kommer att uppfylla aktuellt regelverk inför ansökan trots förberedelser därför, inte heller kan det garanteras att ansökan överhuvudtaget blir godkänd eller att ett godkännande skulle komma intill datum för beräknad första handelsdag. Aktuellt erbjudande från Bolagets huvudägare motiveras av Bolagets behov av ägarspridning inför förestående ansökan om notering. Förutsättningarna för en likvid handel ökar ju fler aktieägare Bolaget har. För notering på smallcap kräver Nasdaq OMX Stockholm minst 500 aktieägare. Det kan dock inte garanteras att 24 MAS uppnår tillräcklig ägarspridning genom aktuellt Erbjudande. Om tillräcklig ägarspridning inte uppnås uppfyller Bolaget inte samtliga Nasdaq OMX noteringsvillkor för att aktien ska tas upp till handel på Smallcap och kan därför istället bli föremål för ansökan om att upptas till handel på annan lista, exempelvis den alternativa marknadsplatsen First North Premier. En potentiell investerare i 24 MAS bör vara medveten om att en investering i Bolaget är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det har inte förekommit någon officiell handel i Bolagets aktier och är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse efter notering leder till en aktiv handel i aktien, eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om notering av 24 MAS aktier dröjer, eller om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Kapitalbehov Bolaget har för närvarande ett kassaflöde som täcker behoven i den löpande verksamheten. Det kan dock inte uteslutas att 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) i framtiden kan komma att behöva ett tillskott av kapital. Ytterligare ägarkapital kan då krävas för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital eller att det kan ske på villkor som är gynnsamma för Bolaget och dess ägare. Bolagets finansiering kan dessutom på sikt komma att påverkas av kapital- och kreditmarknadsvillkor. Aktuell likviditetsbelastning Befintliga skuldebrev med anledning av lån till Richard Järås och Joakim Öhman ger 24 MAS en likviditetsbelastning på 5,9 MSEK under Under det första kvartalet 2010 har återbetalning gjorts med cirka 1,8 MSEK. Den aktuella skulden uppgår därefter till cirka 4,1 MSEK. Valutarisk (HBAB) Bolaget är verksamt i en internationell miljö omfattande flera valutor utöver SEK, exempelvis EUR, MYR och SGD. I kommersiella sammanhang kan även USD och GBP tillkomma. Framtida fluktuationer i dessa valutor skulle kunna innebära ett försämrat resultat för Bolaget. SEK Svensk krona Sverige EUR Euro EU MYR Ringgit Malaysia SGD Singaporiansk dollar Singapore USD Amerikansk dollar USA GBP Pound sterling Storbritannien 14

15 2.2 Marknad och Bransch Bolag med kapacitet att möta marknadens behov kan utvecklas gynnsamt, men eftersom 24 MAS marknader kännetecknas av särskilda risker och branschspecifika utmaningar bör den som överväger att investera i 24 MAS lägga särskild vikt vid dessa risker. Marknadsbedömning Bolaget är verksamhet på en omogen marknad som kännetecknas av hög teknikutvecklingshastighet. Det finns inga garantier för att inte marknaden i framtiden kommer att utvecklas mot andra tekniker vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas negativt. Uttalanden i Prospektet avseende branschrelaterade trender och drivkrafter är baserade på ledningens bedömning och är, precis som alla bedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Bolagets produkter och tjänster kan få såväl en större som mindre genomslagskraft än förväntat. Beroende på situationen kan det exempelvis leda till behov av utökad kapacitet eller ytterligare produktutveckling. Branschen Om nätoperatörer väljer att i egen regi utveckla plattformar för att erbjuda sina abonnenter reklamfinansierade applikationer kan det leda till en minskad efterfrågan på tjänster från teknikleverantörer som 24 MAS. Detta skulle kunna kräva förnyade marknadsinsatser samt ytterligare produktutveckling. Konkurrens Bolaget är verksamt på en fragmenterad marknad som idag domineras av amerikanska och israeliska bolag med finansiellt stöd av riskkapitalbolag. Då marknaden är starkt fragmenterad kan inte konkurrenssituationen i sig beskrivas som hård, men marknadens omogenhet gör att nuvarande och framtida konkurrenter kan komma att använda en likartad affärsmodell framgent. En ökad direkt konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandelar och sämre lönsamhet för 24 MAS. I ett vidare perspektiv kan det medföra kapitalbehov för nyinvesteringar och produktutveckling i syfte att behålla marknadsandelar. Säsongs- och konjunkturmässiga variationer Antalet mobiltelefonabonnemang ökar, men om denna trend mattas av på grund av allmänna konjunktursförändringar och befintliga mobiltelefonanvändare väljer att avstå från användning av reklamfinansierade applikationer, kan det påverka 24 MAS intäkter inom aktuellt affärsområde. Efterfrågan på molntjänster varierar endast i mindre omfattning beroende på säsong eller konjunktur. Under lågkonjunktur kan efterfrågan snarast öka på grund av den kostnadsbesparing företag kan uppnå med driftstjänster och arkivering. Det faktum att flera olika branscher finns representerade bland Bolagets kunder medför dessutom att 24 MAS lönsamhet och kassaflöde är mindre känsligt för konjunktursvängningar relaterat till enskilda branscher. 2.3 Verksamhet 24 MAS är genom sina etablerade dotterbolag en leverantörsoberoende internationell specialist inom området för systemlösningar, driftstjänster och datalagring samt mobilapplikationer, vilket innebär att verksamhetens specifika risker bör beaktas i samband med en bedömning av Bolaget. Anställda och nyckelpersoner Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med specifik kompetens. I 24 koncernen finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och förutsättningar till fortsatt tillväxt och lönsamhet. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, löner och förändrade villkor på arbetsmarknaden i respektive dotterbolags geografiska region kan dessutom påverka dotterbolagens förutsättningar, verksamhet och lönsamhet. Beroende av samarbetspartners Bolagets befintliga avtal med strategiska samarbetspartners är i dagsläget inte avgörande, om än betydelsefulla för intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra förändringar i avtalsrelationen kan därför få initialt negativa ekonomiska konsekvenser. Beroende av leverantör Förlust eller byte av en viktig leverantör skulle på kort sikt kunna innebära ökade kostnader eller minskad försäljning men bedöms inte få några väsentliga konsekvenser för koncernen som helhet då det i allt väsentligt finns alternativa leverantörer. Beroende av enskild kund 24 MAS bedömer att koncernen inte är beroende av någon enskild kund. Men förlust av en större kund eller förlust respektive senareläggning av ett stort kundavtal kan ha en stor påverkan på ett enskilt affärsområde och därigenom negativt inverka på koncernens omsättning och resultat. 2 15

16 2 Teknik och IT Bolagets tekniska infrastruktur och därmed också verksamheten är sårbar för skada eller avbrott orsakad av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät, vilka ligger utanför Bolagets kontroll. Skulle sådana skador eller avbrott inträffa kan dessa komma att påverka Bolagets verksamhet negativt. Längre perioder av driftstörning hos Bolaget eller hos samarbetspartners kan påverka intäkter och resultat. Det kan inte uteslutas att 24 MAS och dess dotterbolag skulle kunna drabbas av minskat förtroende och uppsägningar av kundavtal till följd av upprepade driftsstörningar, vilket i sin tur kan ge långsiktigt negativa konsekvenser för Bolagets intäkter och lönsamhet. Därtill är Bolagets databas över kunder, annonskampanjer, utvecklare och mobilapplikationer en mycket viktig tillgång för verksamheten varför ett otillbörligt intrång eller händelse som skadar, förvanskar eller förstör väsentlig data, skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets intäkter och lönsamhet samt allvarligt skada kundernas förtroende för Bolaget. Legala risker 24 MAS bedriver genom sina dotterbolag verksamhet i flera länder. Förändringar i lagar och andra regler som exempelvis avser utländskt ägande, statligt deltagande och skatter kan påverka resultat och finansiell ställning. Koncernen kan dessutom påverkas av förändringar i lagar och regler för arbetsmarknaden i de länder där dotterbolagen är verksamma. Styrelsen för 24 MAS är av uppfattningen att koncernen har nödvändigt skydd ifråga om immaterialrätt och varumärken. Trots detta finns alltid en risk att känd eller okänd part ignorerar gällande lagstiftning och efter ekonomisk kalkyl av juridiska kostnader startar en identisk verksamhet. Bolaget har genom försäkringar möjlighet att hantera viss del av de finansiella behov som skulle kunna uppstå i samband med en eventuell tvist. Framtida förvärv och försäljning av bolag 24 MAS utvärderar löpande ett antal möjliga förvärv med potential till en positiv utveckling av Bolaget. Detta kan medföra att Bolaget måste hantera förvärvsrelaterade risker såsom motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. Såväl tekniskt som organisatoriskt införlivande av förvärvade verksamheter kan därtill orsaka problem och riskera att flytta fokus från kärn affären, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets intäkter och lönsamhet. För den händelse att Bolaget i framtiden väljer att sälja ett befintligt eller förvärvat dotterbolag kan det medföra såväl praktiska som finansiella risker, exempelvis kan eventuella poster avseende uppskjuten skattefordran tillintetgöras. Dotterbolag I den totala riskbilden för 24 MAS bör även beaktas företagsspecifika risker relaterat till Bolagets fyra dotterbolag, riskfaktorer som kan medföra såväl ekonomiska åtaganden som praktiska insatser från 24 MAS. Utan anspråk på att vara en heltäckande presentation av 24 MAS risker genom sina dotterbolag bör några faktorer belysas särskilt; MAS OY Dotterbolaget MAS OY samt därmed också 24 Solutions och 24 Hosting är i juridisk bemärkelse helägda dotter bolag till 24 MAS eftersom 24 MAS allt sedan den 26 mars 2010 äger 92,3 procent av aktierna i MAS OY. Under våren 2010 kan 24 MAS ägarandel av MAS OY öka ytterligare beroende på hur resterande 152 aktie ägare i MAS OY väljer att besvara 24 MAS erbjudande om aktiebyte där en aktie i MAS OY ger 30 aktier i 24 MAS. Ett positivt utfall av detta erbjudande underlättar för 24 MAS, men eftersom MAS OY redan idag definieras som ett helägt dotterbolag är det inte en avgörande fråga för 24 koncernens framtid. Styrelsen för 24 MAS har för avsikt att all verksamhet ska samordnas genom 24 koncernen. Därför har styrelsen för avsikt att utreda hur det finska dotterbolaget kan bidra till utvecklingen. Styrelsen kommer att förorda den strategi som är mest ekonomiskt fördelaktig för Bolaget och i denna process överväga olika alternativ och dess konsekvenser. Det kan likväl inte uteslutas att detta kan medföra omkostnader som initialt kan påverka 24 MAS. 24 Solutions AB Om Bolaget inte kan upprätthålla en hög teknisk kompetens hos sin personal och behålla aktuella certifieringar kan det påverka möjligheten för 24 Solutions att erbjuda vissa tjänster och utbildningar, med intäktsbortfall som yttersta konsekvens. Kompetenshöjande interna utbildningar för certifiering kan då medföra investeringskostnader, vilka kan komma att kräva kapitaltilskott från 24 MAS. Bolagets tekniska plattform är byggd på ett sätt som gör den skalbar och flexibel. Det kan likväl inte uteslutas att en potentiell ny kund har behov av omfattande anpassningar eller helt nya systemlösningar. Om det skulle gå utanför vad Bolaget har teknik och kompetens för kan det medföra behov av kapitaltillskott och nyinvestering. 24 Solutions resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt om det politiska läget eller marknadsförutsättningarna i allmänhet blir radikalt förändrade i Malaysia, där 24 Solutions APAC har etablerat sin verksamhet. Detta kan påverka 24 MAS genom behov av såväl kapital som praktiska insatser om en omlokalisering anses nödvändig för fortsatt verksamhet. 16

17 24 Solutions Hosting Services AB En viktig del av den verksamhet Bolaget bedriver genom 24 Hosting bygger på koncernens samlade tekniska kompetens avseende säkerhetsfrågor och katastrofsäkring av digital information. Om dotterbolaget trots rigorösa åtgärder skulle drabbas av långvariga driftsstörningar, sabotage, skada eller avbrott orsakad av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät skulle detta kunna påverka 24 Hostings verksamhet negativt. Detta skulle kunna orsaka negativa konsekvenser för 24 MAS finansiella status samt allvarligt skada kunders förtroende för 24 koncernen Mobile Advertising Solutions International AB Efterfrågan på system för reklamfinansierade mobilapplikationer, liksom mobilabonnenters intresse för den nya generationens mobiltelefoner påverkar koncernens försäljning. För det nybildade helägda dotterbolaget 24 MAS International innebär det en finansiell risk eftersom snabb tillväxt kan medföra investeringsbehov utöver budget, vilket kan medföra behov av kapitaltillskott genom moderbolaget 24 MAS. 24 MAS Internationals resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt om det politiska läget eller marknadsförutsättningarna i allmänhet blir radikalt förändrade i Singapore, där 24 MAS APAC har etablerat sin verksamhet. Detta kan påverka 24 MAS genom behov av såväl kapital som praktiska insatser om en omlokalisering anses nödvändig för fortsatt verksamhet. 17

18 3 24 MAS har en egen plattform för mobilapplikationer 18

19 3 Bolaget Följande presentation om 24 MAS bör läsas jämte information om riskfaktorer och sammanställning av Bolagets räkenskaper. 3.1 Firma 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ), org nr stiftades av Svenska Standardbolag AB och registrerades under namnet Grundstenen den 14 december Under de första åren var Bolaget ett lagerbolag utan verksamhet eller personal. Den tredje mars 2010 förvärvades bolaget av Stock House Investments & Finance Ltd och är idag ett publikt aktiebolag som regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län och har sitt huvudkontor i hyrda lokaler på Hästholmsvägen 28, Nacka, telefonnummer Kort historik och koncernstruktur I september 2009 förvärvade MAS OY 100 procent av det svenska aktiebolaget 24 Solutions AB och dess helägda dotterbolag 24 Solutions Hosting Services AB med tillträde i slutet av december I syfte att efter strukturomvandling skapa en stark gemensam organisation för dessa bolag förvärvade huvudägaren för MAS OY, det internationella investmentbolaget Stock House Investments & Finance Ltd, ett svenskt lagerbolag för att bli koncernens nya moderbolag, 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ), I slutet av mars 2010 överlät Stock House Investments & Finance Ltd samt ytterligare 20 aktieägare i MAS OY sina respektive innehav motsvarande totalt 92,3 procent av aktierna och röstvärdet i MAS OY, vilket innebär att MAS OY och dess tidigare dotterbolag 24 Solutions och 24 Hosting har blivit helägda dotterbolag direkt underställda 24 MAS, varmed 24 koncernen har bildats. Enligt aktiebolagslagen krävs ett innehav om minst 90 procent av aktiekapitalet för att ett bolag i juridisk mening ska definieras som ett helägt dotterbolag. Resterande 152 aktieägare i MAS OY förväntas under våren 2010 besvara erbjudande om att på samma villkor som de tidigare storägarna i MAS OY göra ett aktiebyte där varje aktie i MAS OY ger 30 aktier i 24 MAS AB. Styrelsen för 24 MAS har för avsikt att all verksamhet ska samordnas genom 24 koncernen. Därför har styrelsen för avsikt att utreda hur det finska dotterbolaget bäst kan bidra till koncernens framtida utveckling. Styrelsen kommer att förorda den strategi som är mest ekonomiskt fördelaktig för Bolaget och i denna process överväga olika alternativ och dess konsekvenser. Det kan likväl inte uteslutas att detta kan medföra omkostnader som initialt kan påverka 24 MAS. För att etablera en kostnadseffektiv koncernstruktur där respektive dotterbolag bidrar med olika verksamhetsområden och uppgifter förvärvade 24 MAS per den 19 mars 2010 lagerbolaget Grundstenen , efter namnbyte 24 Mobile Advertising Solutions International AB, i syfte att etablera en gemensam, internationell säljorganisation. I egenskap av moderbolag för 24 koncernen har 24 MAS per den 26 mars 2010 således fyra helägda dotterbolag; det nybildade svenska aktiebolaget 24 MAS International, de svenska aktiebolagen 24 Solutions och 24 Hosting, samt det finska aktiebolaget MAS OY. Två av Bolagets dotterbolag har i sin tur helägda dotterbolag, nämligen 24 Solutions dotterbolag 24 Solutions APAC med säte och verksamhet i Kuala Lumpur, samt 24 MAS Internationals dotterbolag 24 MAS APAC med säte och verksamhet i Singapore. I övrigt äger inte 24 MAS eller dess dotterbolag några aktier i andra bolag. 3.3 Affärsidé 24 MAS har som holdingbolag affärsidén att genom dotterbolag verka för utveckling, drift och försäljning av informationssystem samt applikationslösningar med en skalbar plattform för reklamfinansiering av mobilapplikationer. Med huvudkontor i Stockholm, filial i Helsingfors och i Sundsvall, verksamhet i de expansiva sydostasiatiska marknaderna med kontor i Singapore och Kuala Lumpur samt representationskontor i London och Zürich samverkar koncernens dotterbolag genom tre integrerade affärsområden; systemlösningar, datalagring och mobilapplikationer. 3.4 Dotterbolag 24 MAS verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolagen Solutions AB 24 Solutions AB med organisationsnummer , bildades Redan från början bedrev bolaget verksamhet genom kundanpassade systemlösningar präglade av hög tillgänglighet, hög säkerhet och arkiveringsmöjligheter. Bolaget har haft en stadig organisk tillväxt sedan verksamheten startade och blev 2006 utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri. Idag är bolaget verksamt genom tre kompletterande uppdrag; System integration, Professionell service samt Utbildning. Inom ramen för systemintegration 3 19

20 3 ryms dessutom koncernens unika plattform och de systemlösningar som krävs för annonsfinansierade mobilapplikationer. Huvudkontor för verksamheten är förlagd till moderbolagets hyrda lokaler på Hästholmsvägen 28 i Nacka. Ytterligare kontor finns i hyrda lokaler på Strandgatan 2 i Sundsvall. I dagsläget är 26 personer anställda av 24 Solutions. Dotterbolaget har i sin tur ett helägt dotterbolag, nämligen 24 Solutions APAC som bildades i december 2009 med säte och verksamhet i Kuala Lumpur, Malaysia. För närvarande är 14 personer anställda i Kuala Lumpur för arbete med koncernens övergripande forskning och produktutveckling. Rekrytering av ytterligare minst fyra personer kommer att inledas under månadsskiftet april/maj Solutions Hosting Services AB 24 Solutions Hosting Services AB med organisationsnummer , bildades 2007 som ett dotterbolag till dåvarande 24 Solutions AB och bedrev redan från början verksamhet genom försäljning och utveckling av driftstjänster med support samt kundanpassade mjuk- och hårdvaruprodukter inom dataområdet. Idag tillhandahåller bolaget bland annat driftstjänster för mobilapplikationer och erbjuder ett brett urval av driftstjänster och funktioner som lagrar, skyddar, hanterar och tillgängliggör digital information. För koncernen innebär det en möjlighet att leverera ett komplett och stabilt system med garanterad tillgänglighet 24/7, en global support för 24 MAS. Huvudkontor för verksamheten är förlagd till moderbolagets hyrda lokaler på Hästholmsvägen 28 i Nacka. Ytterligare kontor finns i hyrda lokaler på Strandgatan 2 i Sundsvall. I dagsläget är 14 personer anställda av 24 Solutions Hosting Services AB Mobile Advertising Solutions International AB För att etablera en kostnadseffektiv koncernstruktur där respektive dotterbolag bidrar med olika verksamhetsområden och uppgifter har 24 MAS per den 19 mars 2010 dessutom förvärvat lagerbolaget Grundstenen med organisationsnummer Detta privata aktiebolag registrerades den 19 mars 2010 med säte i Falun, Dalarnas län och har ett intakt aktiekapital om SEK och aktier. Efter namnbyte i mitten av mars 2010 heter Grundstenen istället 24 Mobile Advertising Solutions International AB och har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län. 24 Koncernen 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) ( ) 24 Solutions Hosting Services AB ( ) 24 Solutions AB ( ) 24 Mobile Advertising Solutions International AB ( ) MAS OY ( ) 24 Solutions APAC Sdn Bhd ( K) 24 Mobile Advertising Solutions APAC Pte Ltd 20

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm med anledning av apportemission i samband med förvärv VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Global Health Partner AB (publ) Innehåll Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 VD har ordet

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 Informationsmemor andum Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 1 Det norska försäkringsbolaget Valeo Helseforsikring ASA har gett Leox AB i uppdrag att genomföra en publik nyemission riktad

Läs mer