Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-02-27. Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun"

Transkript

1 Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 RISKBILD... 4 INRIKTNING... 5 Strategi... 5 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET... 6 MÅL... 6 TILLSYN... 7 UNDERLÄTTA FÖR DEN ENSKILDE... 7 Brandskyddsinformation... 7 Brandskyddsutbildning... 7 FYSISK PLANERING... 7 RENGÖRING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL... 8 ANALYS OCH UPPFÖLJNING... 8 RÄDDNINGSTJÄNST... 8 EFFEKTIV INSATS... 9 GODTAGBAR TID ORGANISATION Räddningschef Räddningsledning Räddningsstyrkor Avtalade räddningsstyrkor Förmåga Styrkeuppbyggnad SAMVERKANSAVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER BRANDVATTENFÖRSÖRJNING ÅTGÄRDER EFTER RÄDDNINGSINSATS ALARMERING SAMBAND ORGANISATION UNDER HÖJD BEREDSKAP HÖJD BEREDSKAP I NUVARANDE OMVÄRLDSLÄGE I ETT FÖRÄNDRAT OMVÄRLDSLÄGE

3 Inledning Detta handlingsprogram utgör de handlingsprogram som föreskrivs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Programmet omfattar främst kommunens roll som myndighet (kap 3, 5, 6 och 8) men i viss mån även kommunens roll som enskild (kapitel 3). Närmare riktlinjer för kommunens roll som enskild finns i en av fullmäktige beslutad policy 1. Varje förvaltning/kommunalt bolag har ansvaret för skydd mot olyckor inom sitt verksamhetsområde. Inom alla kommunala verksamheter ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. Alla anställda ska göras delaktiga i skyddsarbetet. Räddningstjänsten ska ha en ledande och samordnande roll avseende skyddet mot olyckor. Kommunen uppdrar åt räddningsnämnden att anta närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska tillämpas och att även kunna besluta om smärre justeringar i handlingsprogram. 1 Policy för intern brandskyddskontroll

4 Riskbild I likhet med andra kommuner finns även i Malung-Sälen risker som kan uppfattas osannolika i vår vardag. Kommunens planläggning ska utgå från att dessa händelser kan inträffa utan att kommunen för den skull ska vidta specifika åtgärder. Kända risker ska däremot i möjligaste mån minskas eller undanröjas. I en särskild riskanalys 2 har dessa kända risker identifierats och värderats. Riskanalysen finns på kommunens hemsida. Räddningsnämnden har därefter tagit ställning till hur riskerna ska reduceras. Riskanalysarbetet ligger till grund för detta handlingsprogram. De prioriterade riskerna som identifierats är: o Trafikolycka o Skidolycka o Skogsbrand o Brand i bostad o Drunkning o Brand i hotell o Brand i industri o Översvämning 2 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

5 Inriktning Kommunen ska fortlöpande minska kostnaderna för skador och olyckor på ett sätt som bidrar till en förbättrad samhällsekonomi och gör kommunen mer attraktiv. Detta ska särskilt gälla o Människor o Miljö o Oersättliga kulturmiljöer o Kommunens egendom o Företag som är viktiga för kommunens utveckling Strategi Den enskilde, vare sig det är fysisk eller juridisk person, har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor. I första hand är det den enskilde som skall vidta och bekosta åtgärder som syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenserna av de olyckor som trots allt inträffar. Kommunens strategi är o Att riskanalyser ska utgöra grunden för prioriteringar och inriktning på skyddet mot olyckor o Att den enskilde ska genom ökad riskmedvetenhet och kunskap själv i högre grad kan ta ansvar för sin egen säkerhet. o Att åtgärder och planläggning ska hantera olyckans tre skeden: före, under och efter olyckan o Att kommunen sin roll som samordnare ska få sina förvaltningar, kommunala bolag, enskilda, näringsliv, frivilligorganisationer, andra samhällsorgan och andra kommuner att verka i samma riktning vad gäller skyddet mot olyckor o Att ständiga förbättringar ska genomföras till gagn för den enskilde och för samhället. Detta förbättringsarbete ska genomföras på alla nivåer. Exempel på detta är olycksundersökningar, olycks- och skadestatistik, medborgarundersökningar, samverkande kollegiala nätverk mm. 5

6 Förebyggande verksamhet Målsättning Det är kommunens ambition att öka tryggheten vilket uttrycks i form av mål i tabellen nedan. Uppföljning ska göras i samband med respektive förvaltnings årsredovisning. Målen i tabell 1 beskriver de samhällseffekter av skyddsarbetet som kommunen förväntar sig. Nr Målsättning Kommentar Ansvarig nämnd 1 Risken att skadas i trafik ska minskas. Trafikolyckor ska under mandatperioden minskas så att antalet räddningsinsatser ligger på samma nivå som jämförda kommuner. 2 Ägarna till skidanläggningarna ska vara nöjda med det stöd de får av kommunen för att utveckla säkerheten kring den alpina skidåkningen 3 Kunskapen och förmågan hos allmänheten om brandförebyggande och olyckshanterande åtgärder ska öka 4 Vid en olycka - som föranleder räddningsinsats - ska en första skadebegränsande åtgärd av enskilda ske innan räddningsstyrkan har anlänt Antal Trafikolyckor ligger på ett snitt av 44 st./ år ( )vilket ligger ganska konstant år från år men det man kan märka är att antalet singelolyckor ökar markant. Enligt riskanalysen är antalet alpina skidolyckor ett av kommunens mest angelägna förbättringsområden Den enskildes förmåga är en effektiv åtgärd för att åstadkomma ett tryggare samhälle. Hur denna förmåga utvecklas är viktigt för kommunerna att följa. Det är inte endast räddningsstyrkan som gör skadeavhjälpande insatser. Kommunen vill öka säkerheten genom att målsätta hur snabbt en skadebegränsande insats ska göras av dem som råkar vara vid olycksplatsen. KS KS RN RN 6

7 5 Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor - som föranleder räddningsinsats - ska minska över tid 6 De samhällsekonomiska kostnaderna för bränder och trafikolyckor ska minska Tabell 1 Med hänsyn till nationella mål och kommunens inriktning är detta det yttersta och logiska resultatet Beräkningarna ska göras enligt MSB s modell för beräkningsmodell 3 RN RN Tillsyn Kommunens ansvar för den förebyggande verksamheten vilar främst på räddningsnämnden men även på kommunstyrelsen. Ansvarsfördelningen framgår av respektive nämnds reglemente. Räddningsnämndens planering av tillsynsverksamheten redovisas på kommunens hemsida. Kontakt och hjälp till andra kommuner fås av kommunens brandinspektör. Egen hjälp för frågor för tillsyn fås av MSB. Enligt LSO 2 kap 3 skall vissa ägare av byggnader eller andra anläggningar, se till att en skriftlig redogörelse över brandskyddet inlämnas till kommunen. Den skriftliga redogörelsen skall lämnas till räddningsnämnden med 4-års intervall. Underlätta för den enskilde Brandskyddsinformation Brandskyddsinformation ska ges som allmän rådgivning riktade till allmänhet och till särskilda målgrupper. Urvalet av målgrupper ska göras utifrån vad som framkommit av riskanalysen men också till de orter där räddningsstyrkorna har längst framkomsttid. Brandskyddsinformation ska också ske i samband med tillsyn. Brandskyddsutbildning Brandskyddsutbildning ska riktas till särskilda målgrupper enligt riskanalysen, men också brett till allmänhet som efterfrågar sådan. Förskolans och grundskolans elever utbildas i brandskydd och säkerhet tre gånger i olika ålderssteg. Fysisk planering Planärenden i kommunen ska granskas ur brandskyddssynpunkt. Vid byggsamråd ska personal med brandteknisk kompetens kunna medverka. Tillstånd för hantering av brandfarlig/explosiv vara ska handläggas enligt lagen (SFS 2010:1011) och förordningen om brandfarlig och explosiv vara enligt (SFS 2010:1075). Remisser från myndigheter och organisationer till räddningsnämnden ska vid behov granskas och besvaras ur brandskydds- och räddningstjänstsynpunkt. 3 MSB: Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor samt bränders samhällsekonomiska kostnader.. 7

8 Rengöring och brandskyddskontroll Ansvarig för att rengöring och brandskyddskontroll sker i kommunen är räddningsnämnden. Avtal om sotning finns med Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB vars personal skall ha genomgått yrkesutbildning för skorstensfejare och skaffat sig tillräcklig erfarenhet genom yrkesverksamhet inom området. Rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler utförs enligt kommunens beslutade frister och taxor. Information om dessa frister och taxor finns på kommunens hemsida. Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB ska föra kontrollbok över rengöring och brandskyddskontroll, som årligen rapporteras till räddningsnämnden. Räddningsnämnden ska kunna tillåta enskild fastighetsägare att efter ansökan utföra rengöring på egen fastighet under förutsättning att denne har nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd och efter att utfärdaren (räddningstjänsten) har avsynat lämpligheten på plats, vilket innebär att kontroll görs på delegation till ansvarig på räddningstjänsten där kontroll av sotningsutrustning, uppstigning på tak, släckutrustning, förvaringskärl av aska och loggbok. Återkallande av delegation för egensotning kan komma att ske om ansvarig sotare vid brandskyddskontroll ser brister i sotning och kontrollbok. Närmare information om ansökan finns på kommunens hemsida. Resurser och kompetens I räddningstjänstorganisationen ska det finnas personal med lägst kompetens kurs A4 eller motsvarande utbildning för genomförande av tillsyn, rådgivning och information. Räddningstjänstorganisationerna i länet samverkar genom erfarenhetsutbyte och ömsesidig rådgivning i förebyggande frågor för att upprätthålla en god förebyggande kompetens. Analys och uppföljning För att hela tiden förbättra brandsäkerheten ska kommunen systematiskt följa upp och analysera det förebyggande brandskyddet och räddningsinsatser i syfte att uppnå målen. Olycksundersökningar genomförs vid behov där en räddningsinsats har skett. Räddningschefen svarar för uppföljning inom räddningstjänstorganisationen. Räddningstjänst Kommunen ska tillhandahålla beredskap för att kunna utföra räddningsinsatser i samband med bränder i bostäder, industrier, vårdanläggningar, hotell, samlingslokaler, lantbruk och terräng. Räddningsinsatser ska också kunna utföras vid olyckor som vägtrafikolyckor, flygolyckor, mindre kemikalieolyckor, drunkning, och övriga personolyckor som förstahjälpen larm, trygghetslarm och andra olyckor som kräver insatser där kommunen tecknat avtal. Vid räddningsinsatser av mer ovanlig karaktär kan stöd begäras från angränsande kommuner eller regionala resurser. Beredskapen är dimensionerad för att klara två samtidiga räddningsinsatser i kommunen. Vid flera samtidiga räddningsinsatser försämras såväl tidsaspekter som resurstillgång. 8

9 INFORMATION Vid varje nytt antaget handlingsprogram informeras allmänheten i lokalt informationsutskick (Malungsbladet) om innebörden av vad ett handlingsprogram innehåller med information om kommunens förmåga och målsättning genom förebyggande verksamhet och vid händelser som kräver insatser där allmänhetens egna resurser inte räcker till. Effektiv insats Kommunens räddningschef ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad enligt detta handlingsprogram. Räddningsstyrkorna ska ha förmåga att hantera de bränder och olyckor som kan inträffa så att den enskilde kan få effektiv hjälp. Räddningsstyrkorna ska vara dimensionerade och utrustade för frekventa händelser inom sitt respektive insatsområde. Räddningsstyrkan i Malung ska ha förmåga att genomföra svåra insatser självständigt som t ex släckning inne i byggnad (rökdykning för livräddande insats). I Sälenområdet ska räddningsstyrkorna tillsammans ha förmåga att göra denna typ av svåra insatser. Räddningschefen ska fastställa en övergripande övningsplanering som beskriver omfattning och inriktning. Varje räddningsstyrka ska sammantaget ha förmåga att hantera de bränder och olyckor som beskrivs i tabell 4 nedan. Personal i räddningsstyrka ska ha lägst preparandutbildning 1 och 2 enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kursplan eller motsvarande. Kommunens ambition är att inom en två års period skall alla nya brandmän gå fortutbildning brandman deltid. Insatspersonalen ska övas utifrån de uppgifter som insatsstyrkan ska kunna genomföra, vilket innebär godkänd läkarundersökning och rullbandstest. (se Arbetsmiljöverket föreskrift AFS 2007:7) Tillräckligt antal räddningsledare ska finnas som har genomgått räddningsledning kurs A 4 eller motsvarande. Räddningsstyrkornas samlade kompetens ska ge möjlighet att utföra effektiva och säkra räddningsinsatser För större och komplicerade objekt ska det finnas insatsplaner vilka regelbundet ska uppdateras. En insatsplan visar allmänt vilka åtgärder en räddningsstyrka ska vidta och vilka lokala förhållanden som påverkar räddningsinsatsen. Samtliga räddningsinsatser ska undersökas utifrån orsak, förlopp samt insatsens genomförande. Räddningsstyrkorna ska utföra akut restvärdesräddning efter insats så att samhällets kostnader för egendom och miljö kan minskas. Räddningsstationerna i Malung, Transtrand och Sälen har egna reservkraftverk för sin elförsörjning. Reservkraftverket i Transtrand är mobilt för att kunna transporteras till Sälen-hallen vid behov. Trafikljusreglering för att säkra räddningsstyrkan utfartsbehov ska finnas på alla brandstationerna. 4 Kursen anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kurs A ger kunskap i rollen som räddningsledare för att kunna förbereda och leda arbetet i samband med de vanligaste räddningsinsatserna, samt inledningsskedet vid mer komplexa räddningsinsatser. 9

10 Godtagbar tid Responstiden är den tid som det tar från det att SOS Alarm AB besvarat samtalet till dess att första brandbil är på olycksplatsen. Eller enklare uttryckt den tid som en nödställd väntar på första räddningsstyrka. Responstiden beskrivs med en kurva där man kan avläsa hur stor andel av befolkningen som kan förvänta sig att första räddningsstyrka anländer inom ett visst antal minuter. Kort responstiden och räddningsstyrkans slagkraft står i konflikt med varandra. Responstid kan förkortas med små räddningsenheter s.k. första insatsbil (FIB) som inte behöver passera brandstationen för att kunna göra insats. Mer slagkraftiga räddningsenheter som utgår från brandstationen har längre responstid. I denna målkonflikt väljer kommunen att ha två brandstationer i Sälenområdet som vardera är utrustade med FIB. Detta skapar en god yttäckning och kortare responstider. Responstiden i kommunen ska inte understiga nedanstående kurva. Tabell 2 Organisation Räddningschef Kommunens räddningschef har ett ansvar att verksamheten är ändamålsenligt organiserad och har ett övergripande ansvar för alla de räddningsinsatser som behöver göras i kommunen. Vid räddningschefens längre frånvaro träder räddningschef i beredskap (RCB) in i dennes ställe. Räddningsledning Varje kommunal räddningsinsats ska ledas av en räddningsledare eller från räddningschef delegerad insatsledare. Högre brandbefäl ska ständigt finnas i beredskap. En för länet gemensam stabs- och ledningsresurser (s.k. Mobisol)finns stationerad i Rättvik. Räddningsstyrkor Räddningsstyrka Beredskapsform Numerär Anspänningstid 5 Räddningschef i beredskap 6 Heltid 1 1,5 min 7 5 Tiden från alarmering av personalen till dess räddningsstyrkans första fordon kan rycka ut. 10

11 Malung Deltid min Tyngsjö Brandvärn 30 8 Vintersäsong Transtrand Deltid 1+3 Godtagbar tid Sälen Deltid 1+4 Godtagbar tid Sommarsäsong Transtrand Deltid 1+3 Godtagbar tid Sälen Deltid 1+3 Godtagbar tid Tabell 3 Utöver dessa räddningsstyrkor finns släckutrustning på släpvagn i Granfjällsstöten för en första insats. I norra kommundelen ska den sammanlagda styrkan normalt vara fördelade enligt tabell 3. Beroende på risk- och personalsituationen kan fördelningen göras annorlunda. Godtagbar tid är från larm på FIB-enheten 90 sek. till upp till 10 minuter tills sista bil lämnar station, beroende på den trafiksituation som råder. Kommunens ambition är ändå att uppnå så kort responstid som möjligt. Vid mindre olyckor och sjukvårdslarm är utryckningsstyrkan 1 förman och 2 brandmän (1+2) (Litet larm) Vid trygghetslarm åker 1 person från närmaste station. Räddningsvärn i Rörbäcksnäs är inte aktuellt förrän flygplatsfrågan på Mobergskölen klarlagts. Avtalade räddningsstyrkor Höjdenhet Överenskommelser finns med privata entreprenörer om hjälp vid bränder där höjdfordon underlättar arbetet. Möjlighet finns även att få hjälp av andra kommuners höjdfordon, i första hand Moras brandkår. Kemskyddsdepåenhet Enligt avtal med räddningstjänsten Dala Mitt och Mora räddningstjänst finns tillgång till kemskyddsdepå. Vid mer omfattande kemikalieolycka kan den regionala kemresursen i Köping inkallas. Gasflaskebeskjutning Möjlighet att utföra beskjutning av gasflaskor för att få en kontrollerad explosion/brand finns vid polisen i Borlänge och Räddningstjänsten i Ludvika. 6 Räddningschef i beredskap ska ha genomgått kurs i räddningsledning kurs B eller motsvarande utbildning vilka ger kunskaper i rollen som räddningsledare för att kunna förbereda och leda mer komplexa, större räddningsinsatser. 7 Räddningschef i beredskap(rcb)ska vara anträffbar på radio samt kunna inställa sig på lednings/olycksplats inom 90 minuter. Ledningsplats kan även vara på stationerna och i befälsbil 8080 vilket betyder att RCB kan befinna sig i annan kommun. 8 Brandvärnet upprätthåller ingen beredskap, styrkans storlek och framkomsttid är inte förutbestämbar. 11

12 Ledningsenhet Avtal finns med Rättviks räddningstjänst för att kunna utnyttja en särskild ledningsenhet. Förmåga tabell 4 Brandstation Malung Transtrand Sälen Tyngsjö Tabell 4 Kompetens och utrustning för att göra insatser vid Bränder, yttre och inre livräddning, yttre och inre släckning, släckning i byggnad upp till minst tre våningar, brandvattenförsörjning, släckning i det fria, trafikolyckor, losstagning, räddning i brunnar, ytvattenlivräddning, insatser i väglös terräng, livräddning vid kemikalieolycka, skadebegränsning vid mindre kemikalieolycka, släckning av brand i kemikalier, djurlivräddning, oljeskada i vatten, restvärdesräddning, D-HLR-sjukvård, trygghetslarm. Bränder, yttre livräddning, yttre och inre släckning, släckning i byggnad upp till minst tre våningar, inre livräddning i byggnad 9, brandvattenförsörjning, släckning i det fria, trafikolyckor, losstagning, räddning i brunnar, ytvattenlivräddning, insatser i väglös terräng, livräddning och skadebegränsning vid mindre kemikalieolycka. Släckning av mindre brand i kemikalier, djurlivräddning, oljeskada i vatten, restvärdesräddning, D-HLR-sjukvård, trygghetslarm. Bränder, yttre livräddning, yttre och inre släckning, släckning i byggnad upp till minst tre våningar, inre livräddning i byggnad 10, brandvattenförsörjning, släckning i det fria, trafikolyckor, losstagning, räddning i brunnar, ytvattenlivräddning, insatser i väglös terräng, livräddning och skadebegränsning vid mindre kemikalieolycka. Släckning av mindre brand i kemikalier, djurlivräddning, oljeskada i vatten, restvärdesräddning, D-HLR-sjukvård, trygghetslarm. Bränder, yttre livräddning, yttre släckning. Styrkeuppbyggnad I Transtrand och Sälen finns FIB 11 för att uppnå korta responstider. Erfarenheter från andra kommuner visar att minst 50 % av olyckorna kan hanteras enbart av FIB. Vid de flesta övriga olyckor räcker ofta insatsstyrkan från en brandstation. Vid olyckor med 9 Endast när förstärkning har kommit från brandstation Sälen 10 Under sommarhalvåret endast när förstärkning har kommit från brandstation i Transtrand. 11 Första insatsbil 12

13 större omfattning eller då särskild utrustning krävs används styrkor från flera brandstationer. Resurser En långsiktig resursplan ska finnas upprättad. En utbytesplan för de kommande 4-5 åren ska finnas för räddningsfordon och annan kostnadskrävande utrustning. Resursplanen fastställs av räddningsnämnden Samverkansavtal och överenskommelser För att åstadkomma en effektiv räddningstjänst behöver kommunen samverka med andra aktörer. Kommunen har bl.a. avtal med vissa räddningstjänstkommunerna i länet och i väster med grannland Norge. Samverkan gäller stöd vid räddningsinsatser och nätverkande för att planera och öva gemensamma insatser. Nedan anges exempel på de samverkansavtal som finns avseende räddningsinsatser. o Gränslös samverkan inom länet. o Gränslös samverkan med grannkommuner utanför länet. o Gränsöverskridande biståndsavtal med Trysils brann og redningsvesen. o Samarbetsavtal mellan Hedmarks politidistrikt och räddningstjänster i Värmland och Dalarna. o Avtal med landstinget Dalarna om IVPA (I väntan på ambulans). o Avtal med landstinget Dalarna om transport av skadad i terräng vilket normalt är landstingets uppgift. o Avtal med SOS-Alarm om utalarmering vid sjukvårdslarm Brandvattenförsörjning Kommunens brandpostsystem är uppbyggt som ett så kallat alternativt system. Det innebär att där det är mindre än meter till närmaste brandpost tillåts klenare ledningsdimensioner vilket kompenseras med tankbilskapacitet på minst 9 m 3. Alternativsystemet är tillräckligt för småhusområden och flerbostadshus med mindre än fyra våningar för att kunna ge samma effekt vad gäller släckvattenförsörjning som det konventionella brandvattenförsörjningssystemet. Prioriterade brandposter skall finnas vid större byggnader som hotell, industrier, vårdanläggningar, skolor, handelscentra etc. Dessa prioriterade brandposter skall tas fram i samråd mellan Kommunägda bolaget VAMAS och räddningstjänsten. Ägare till brandpostsystemen i kommunen har ansvaret över tillsynen av dessa. Ägare ansvarar för att räddningstjänsten får aktuella kartor över brandposternas läge. Åtgärder efter räddningsinsats RCB 12 ska initiera psykiska och sociala insatser vid behov(s.k. POSOM). RCB ska bevaka att effektiva åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för följdskador och mot ersättning kunna bistå med restvärdesräddning. Räddningsledare eller RCB ska undersöka och dokumentera olyckans orsaker, förlopp och räddningsinsatsens genomförande för erfarenhetsåterföring och utveckling. 13

14 Alarmering Genom avtal med larmcentral ska inkomna larm förmedlas till respektive räddningsstyrka. Anordningar för utalarmering av räddningsstyrkorna via minst två av varandra oberoende larmvägar ska finnas. Kommunen ska ha rutiner för inkommande alarmering vid avbrott i teletrafiken. Upplysning om hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarlig olyckshändelse ska ske genom information till den enskilde. Informationen ska samordnas med andra kommunala förvaltningars information till hushållen i kommunen. Vid teleavbrott i det fasta telefonnätet kan ofta mobiltelefonnätet användas. Om ett omfattande avbrott i det fasta telenätet inträffar, gör jourhavande räddningschefen en avvägning om brandstationen på orten, eller annan central punkt ska bemannas. Det kan också betyda att brandfordon placeras ut på lämpliga platser, dit allmänheten kan bege sig och få hjälp med att kontakta 112. I samband med ett teleavbrott ska teleoperatören också meddela SOS-alarm, som informerar jourhavande räddningschef som även beslutar om meddelande skall gå ut via lokalradion om avbrottet. Om räddningstjänsten bemannar brandstationen på orten eller ställer ut fordon ges alltid information om detta via lokalradion. Vid entrén på brandstationerna i Malung, Transtrand och Sälen finns larmknapp på väggen, där man kan larma räddningstjänsten. VMA- viktigt meddelande till allmänheten Behörig att i kommunen begära ut viktigt informationsmeddelande till allmänheten är Räddningschef i beredskap genom beslut i kommunstyrelsen Samband Räddningstjänsten ska från fasta och mobila ledningsplatser ha möjlighet till radiosamband med egna, samverkande kommunala, landstingskommunala och statliga räddningsenheter. Kommunikationen går över Rakelnätet. 13 Räddningschef i Beredskap 14

15 Organisation under höjd beredskap Höjd beredskap i nuvarande omvärldsläge. Malung-Sälens kommun bedöms inte bli berört av ett väpnat angrepp i nuvarande omvärldsläge. Ett baskrav är dock att räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun (tillsammans med tillgängliga resurser inom och utom kommunen) utifrån fredstida grupperingar skall ha en förmåga att kunna genomföra en räddningsinsats efter en bombexplosion i ett bostadshus 13 I ett förändrat omvärldsläge. Målet är att räddningstjänsten tillsammans med övriga tillgängliga resurser inom och utom kommunen, efter en period av resurskompletteringar, skall ha förmågan att kunna genomföra upprepade samtidiga räddningsinsatser vid två olika skadeplatser i kommunen. Kommunen håller på att se över en ny övergripande säkerhets organisation. 13 En s.k. typskada enligt Räddningsverkets handbok för materielhantering

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Räddningsnämnden 2013-01-23 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung Kl. 16.30-18.00 Jan Jespersen (S), ordförande Lars-Åke Nilsson (M), vice ordförande

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Malung-Sätens räddningsnämnd kallas härmed il il sammanträde måndagen den 17 februari 2014

Malung-Sätens räddningsnämnd kallas härmed il il sammanträde måndagen den 17 februari 2014 Kailelse/uncfer rättelse Malung-Sätens räddningsnämnd kallas härmed il il sammanträde måndagen den 17 februari 2014 Plais: Räddningstjänsten, Malung Tid: 09.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt

Läs mer

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS

Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-24 175 Remiss Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun. KS 2016-175 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion 201-02-27 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen 201-2014 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 RISKANALYS 2.1 Fred 2.2 Höjd beredskap 3 INRIKTNING OCH MÅL 3.1 Allmänt 3.2 Mål för skadeförebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun

Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun Handlingsprogram för räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet inom Vimmerby kommun 2011-2014 Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst inom Vimmerby kommun. 1. Förord Lagen delar upp

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

Ägarens kompetens Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga)

Ägarens kompetens Kompetens teoretisk och praktisk (styrkt enligt bilaga) Ansökan om sotning av egen anläggning och beslut Räddning- och säkerhetsavdelningen Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Uppgifter om ägare och fastighet Fastighetsbeteckning

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor INNEHÅLL Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Bakgrund...5 Kommunens mål för olycksförhindrande verksamheten...6 Kommunens tillsynsverksamhet och

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne kommun

Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne kommun Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddningstjänst i Sunne kommun 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-16, 283 1 Kommunstrategi 2014-2025 Visionen Sunne är platsen där modet växer,

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning) Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-03-01 72 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Remissvar. KS 2015-404 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet

Uppdrag till VSR. angående räddningstjänstverksamhet 2011-12-30 Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet 1 Bakgrund Katrineholms och Vingåkers kommuner har bildat ett kommunalförbund för att bedriva gemensam räddningstjänstverksamhet, Västra Sörmlands

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2016-2020 Detta Handlingsprogram beskriver Varbergs och Falkenbergs kommuners övergripande arbete inom området Skydd mot olyckor. RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST Sida 1 Räddningstjänsten Västs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Gävle Hofors Ockelbo Sandviken & Älvkarleby kommuner Sida 2(42) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunalförbundets

Läs mer

Delprogram Räddningstjänst. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram Räddningstjänst. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram Räddningstjänst Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun 2015-2018 1 Inledning Trots ett väl fungerande förebyggande arbete kommer det alltid att inträffa händelser då snabb

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-04-26 1 Plats och tid Brandstation i Transtrand 16:00-21:30 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S)

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Olycksförloppsutredning

Olycksförloppsutredning 1 (10) Räddningstjänsten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Dnr: Olycksförloppsutredning Trafikolycka Väg 27, Bredaryd Lördagen den 20 augusti 2011,

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Årsuppföljning 2012 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 2 (22) Innehåll Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018...1 Håbo

Läs mer

Utlokaliserad verksamhet/värn

Utlokaliserad verksamhet/värn Revisionsrapport Utlokaliserad verksamhet/värn Piteå kommun maj 2009 Linda Marklund 2009-05-07 Linda Marklund Projektledare Helena Lundberg Uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-03-29 15 Sida Dir 12 Dnr 29/2011 170 Direktionens vilja Handlingsprogram 2012-2015 Förslag till beslut Beskrivning

Läs mer

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014

Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Handlingsprogram till skydd mot olyckor 2010-2014 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-11-26 161 1(39) Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INLEDNING... 4 1.1 HANDLINGSPROGRAMMETS GILTIGHETSTID... 4 2 HANDLINGSPROGRAMMETS

Läs mer

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Handlingsprogram. enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Mandatperioden 2011 2014 1 2 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för Nybro kommun Gäller från 2012-01-01 Innehåll

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer