ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN"

Transkript

1 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

2 Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning för koncernen 13 Balansräkning för koncernen 15 Kassaflödet för koncernen 20 Noter 40 Styrelsen 40 Ledningen 41 Revisionsberättelse 42 Årsstämma 43 Adresser 02

3 Nilörngruppen AB Samtliga produkter är hämtade ur Nilörns kollektion Kort om Nilörngruppen Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode och konfektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser plus ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 458 MSEK. Nilörn levererar över 1 miljard etiketter per år, av olika storlek och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hong Kong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Kina samt Pakistan. Nilörn tillämpar mottot maximal kundtillfredsställelse. Hela företagsstrukturen bygger på detta centrala tema, som ligger till grund för all verksamhet inom Nilörngruppen, från design till tillverkning, försäljning, logistik och service. Visionen är The Best label & branding company worldwide. 03

4 År 2014 i korthet År 2014 i korthet Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 458 MSEK (383). Resultat före skatt uppgick till 51 MSEK (44) Resultat per aktie uppgick till 14,64 SEK (12,14) Nilorn Pakistan Ltd har etablerats. Stark utveckling för Nilorn Shanghai, som också flyttat till nya lokaler Fortsatt stark utveckling för Nilorn UK Ltd, Nilorn Portugal Lda och Nilorn Germany GmbH. Positivt resultat i samtliga operativa Nilörnbolag. Styrelsen föreslår utdelning om 14 (12) kronor per aktie. Apple Chan internrekryteras till landschef för Nilorn Shanghai. Nilorn Portugal investerar i utökad produktion av både tryckt och vävt. Säljkontor etablerat i Italien. Händelser efter balansdagen David Hinchliffe ny VD för Nilorn UK Ltd Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK MSEK Nilörngruppen i siffror Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK 14,64 12,14 9,47 13,71 14,54 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på eget kapital, % Soliditet, % Antal anställda

5 VD har ordet fortsätta expandera denna verksamhet under Vi har även startat försäljningskontor i Italien där vi rekryterat säljare med mångårig erfarenhet från branding- och etikettbranschen. Det känns helt klart som om Nilörns koncept har goda förutsättningar att lyckas också på den denna marknad. I slutet av året etablerade vi ett partnerskap i USA för att testa våra förutsättningar på en marknad som på sikt kan ge stora möjligheter. Internationella utvecklingen Vårt mål framåt är att stärka relationen till kunderna ytterligare samt ge ett större mervärde. För att lyckas med det ska Nilörn bli än vassare inom design och produktutveckling. Vi skall fortsätta den internationella expansionen samt förstärka säljorganisationen ytterligare. Målet är att erbjuda ett starkt totalkoncept med en hög servicenivå i syfte att ge våra kunder en enkel och kostnadseffektiv lösning. Bästa aktieägare, kund och medarbetare, Textil och modebranschen har under det gångna året fortsatt vara osäker i många av de länder där Nilörn opererar. Med hänsyn till detta är jag fantastiskt nöjd med utvecklingen under året och kan konstatera att Nilörn får en allt större bekräftelse på att vi har ett riktigt bra erbjudande. Vi uppvisar en positiv tillväxt på nästan samtliga marknader, vilket bekräftar att de strategiska åtgärder som vidtogs för några år sedan håller långsiktigt. Omsättningen ökade med hela 20 procent eller 75 MSEK till 458 MSEK och det operativa resultatet ökade med 8 MSEK till 52 MSEK. Det innebär den högsta omsättningen och bästa resultatet någonsin i Nilörns historia! Under året har Nilörn expanderat i ett flertal länder med en riktigt stark utveckling i framför allt Tyskland där omsättningen ökat med 35 procent i förhållande till föregående år. Förklaringen är en kombination av merförsäljning och det faktum att vi lyckats attrahera nya starka varumärken och kejdeföretag. Sälj- och marknadsorganisationen kommer att stärkas upp ytterligare och det är min absoluta förhoppning om att Nilörns tillväxt kommer att fortsätta på denna stora marknad. Det är också mycket glädjande att samtliga Nilörns operativa dotterbolag under året levererar ett positivt resultat. Verksamheterna i Hong Kong och Shanghai uppvisar därutöver en positiv utveckling där ca 65 procent av koncernens omsättning genereras i och med att leverans sker direkt till våra kunders leverantörer och tillverkare. Under året har vi också flyttat till nya lokaler i Shanghai. Plattform för fortsatt tillväxt De senaste årens positiva utveckling är ett resultat av en målmedveten strategi där försäljningsarbetet har prioriterats. Ambitionen har varit att Nilörn skall tillhandahålla ett bredare koncept med fler produkter till våra största kunder. Vi har också arbetat med att förbättra våra interna processer och rutiner i syfte att förkorta utvecklings- och ledtider för våra kunder. Målet har varit att sälja ett bredare koncept med fler produkter till våra största kunder. Under året har den egna produktionsverksamheten för textiltryckta etiketter i Hong Kong vidareutecklats för att kapa ledtider och säkerställa en än högre service nivå. Vi ser redan positiva effekter och kommer att Vi uppvisar en positiv tillväxt på nästan samtliga marknader, vilket bekräftar att de strategiska åtgärder som vidtogs för några år sedan håller långsiktigt. Marknadsledande i Europa Nilörns konkurrenskraft ligger framförallt inom två områden, dels kreativt kunnande inom branding och design av etiketter, förpackningar, accessoarer och dels logistiska lösningar för att säkerställa leveranstider på en marknad där våra kunder kräver en allt högre servicenivå. Jag ser flera tecken på spännande möjligheter för Nilörn framöver. Intresset vi möter från etablerade varumärkesägare och kedjeföretag på olika marknader i Europa visar tydligt styrkan med vårt erbjudande. Detta skall vi naturligtvis utnyttja för att skapa intressanta affärer med rätt kunder framöver. Med rätt kunder menar jag kunder som är krävande men som också ser ett betydande mervärde i att arbeta med Nilörn till förmån för andra leverantörer som inte kan erbjuda den kvalitet, tillförlitlighet och bredd i sitt erbjudande som Nilörn kan. Vår vision att Nilörn skall bli det bästa etikett- och brandingföretaget i världen är något jag tillsammans med organisationen kommer att fortsätta arbeta hårt för att uppnå under de kommande åren. Trenden är fortsatt att kunder, oavsett prisnivå på varumärke och produkter, lägger mer omsorg i sina etiketter och branding koncept. Vikten av att profilera och ha en genomtänkt och väl utvecklad varumärkesstrategi kommer att vara mycket betydelsefullt i den allt större konkurrens som råder på den internationella marknaden. Nilörn har en mycket kompetent och passionerad grupp av medarbetare inom såväl bolaget som hos de partnerföretag vi samarbetar med; de brinner för sin uppgift och arbetar hårt med att säkerställa att Nilörn erbjuder marknadens starkaste koncept och med hög service. Detta kommer garanterat fortsatt att vara Nilörns största tillgång och en stor anledning till att vi har goda förutsättningar att upprätthålla en tät position inom etiketter och branding i Europa under de kommande åren. Med tanke på vår starka utveckling de senaste åren och det faktum att vi växer på nästan samtliga marknader så är jag optimistisk inför framtiden. Vi har goda förutsättningar för ett bra 2015 även om det innebär utmaningar på en del marknader. Borås Claes af Wetterstedt VD Nilörngruppen AB 05

6 Flerårsöversikt Flerårsöversikt Nilörngruppens utveckling i sammandrag Belopp i MSEK Resultaträkning Nettoomsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultat hänförligt till moderföretagets ägare 41, Balansräkning Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Minoritetens intresse Totalt eget kapital Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Totala skulder och eget kapital Belopp i MSEK Nyckeltal och annan information Omsättningstillväxt, % Rörelsemarginal, % Vinstmarginal, % Sysselsatt kapital Genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Genomsnittligt eget kapital Räntabilitet på eget kapital, % Soliditet, % Räntebärande nettokassa Medelantal anställda

7 Definitioner /Nilörngruppens Aktie Definitioner Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antalet aktier. Genomsnittligt eget kapital. Eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande fordringar. Nettoskuldsättningsgrad. Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital. Räntabilitet på eget kapital. Årets resultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital. Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning. Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två. Resultat per aktie. Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt av antalet aktier. Vinstmarginal. Resultat före skatt i procent av årets nettoomsättning. Nilörngruppens aktie 2014 Aktien Nilörngruppens B-aktie är sedan den 1 juli 2009 avnoterad från OMX Nordiska börs Stockholm. Röstvärdet är tio röster per A-aktie och en röst per B-aktie. Ägarstruktur Vid utgången av 2014 hade Nilörngruppen 102 aktieägare (105). De tio största ägarna vid årets slut ägde 98,7 procent av aktierna där AB Traction genom dotterbolag är största ägare med 59,4% av rösterna och 69,3% av kapitalet och Investor genom dotterbolaget Duba är näst största ägare med 30,3% av rösterna och 13,8% av kapitalet. Utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 14 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2014 (12,00 kr per aktie 2013). Belopp i SEK Data per aktie Antal aktier, tusental Resultat Utdelning 14* Eget kapital * Föreslagen utdelning 07

8 Historik Historik 1970-talet Nilörngruppens ursprung är en designbyrå som Claes-Göran Nilsson s tartar i Borås i början av 1970-talet. Verksamheten utvecklas till att även ansvara för produktion av etiketter, vilken läggs ut på tillverkare i Europa talet Nilörngruppen ser möjligheter att effektivisera framtagningen av etiketter och att expandera. Det första tillverkande bolaget, Borås Etikettväveri, förvärvas liksom Försäljnings AB Nordiska Bandväveriet, Screentryckeriet Dekoratören och Menda i Danmark. I slutet av decenniet förvärvas Svenska Bandfabriken, Bohus Textilkonst och Nordisk Heliotextil talet För att säkerställa den internationella expansionen, riktas 1990 en n yemission till externa finansiärer. Samma år förvärvas Nordens s törsta textil tryckeri, K Björn Eriksen i Danmark, och 1992 tillkommer Bally L abels i Schweiz. S hamrock-ruga i Belgien och Dalle Caen i Frankrike f örvärvas läggs Arko Etiketten i Tyskland till och N ilörngruppen n oteras på S tockholmsbörsen. År 1999 f örvärvas S torbritanniens l edande e tikettillverkare, H.H. Calmon & Co Ltd, som också har verksamhet i P ortugal och Hongkong, Indien och Dominikanska Republiken. Samma år köps 20 procent i tyska etikettillverkaren Gustav König Etiketten talet År 2010 etableras dotterbolag i Bangladesh och Kina (Shanghai). Logistiken i Europa har effektiviserats genom etablering av centrallager för den Tyska och Belgiska verksamheten. År 2012 flyttade Nilörn AB merparten av sitt lager ifrån Sverige till centrallagret i Tyskland för att effektivisera verksamheten ytterliga re. Ko ncernen har satt upp produktion av Care Labels (textil tryckeriverksamhet) i Hong Kong. Detta var också det första året någonsin som samtliga operativa bolag inom koncernen redovisade ett positivt resultat. De marknadssatsningarna som gjorts i Tyskand och England har gett positiv effekt med ökade marknadsandelar. Produktion av Care Labels sattes upp i Shanghai och etablering av Nilorn Pakistan Ltd har påbörjats. År 2014 etableras Nilorn Pakistan Ltd och produktionen av både vävt och tryckt utökas i Portugal. Säljkontor etableras i Italien talet Belgiens största etikettillverkare, Nominette, förvärvas Samma år startas Nilorn East Asia Ltd i Hongkong. År 2004 avgick Claes-Göran Nilsson, Nilörngruppens grundare, som styrelseordförande och lämnade alla sina uppdrag för koncernen. Nilörn ändrade sin strategi att gå från att vara en etikettillverkare till att vara ett företag med ökat fokus på design och rationella logistiklösningar. Partneravtal slöts med produktionsenheter i Kina, Bangladesh, Indien, Turkiet och Tunisien. År 2005 lades den svenska produktionsenheten av vävda etiketter, Borås Etikettväveri, ner och delar av produktionen flyttades till Nilörngruppens produktionsenhet i Portugal. År 2006 fortsatte omstruktureringen av produktionsverksamheten där tillverkningen av vävda etiketter flyttades från England och Tyskland till framförallt Portugal. År 2007 lades den Belgiska produktionen av vävda etiketter ner. F örvärv skedde av den tidigare partnern i Turkiet, Hazer Etiket som namnändrades till Nilorn Turkey. År 2008 avvecklades produktionen i Nilorn Turkey för att koncentrera sin verksamhet till inköp och försäljning. År 2009 tillträdde Claes af Wetterstedt som VD och koncernchef. Traction som varit aktieägare sedan 2005, ökade sitt innehav till 65% av aktierna och Nilörngruppen AB avnoterades den 30 juni från Stockholmsbörsen. I samband med stämman tillrädde en ny styrelse förutom Petter Stillström som tog över ordförandeposten blev koncernens resultat det bästa i Nilörns historia. 08

9 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Nilörngruppen AB (publ) org.nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Ägarstyrning Nilörngruppen AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Borås och följer svensk aktiebolagslag. Aktieägare Årsstämman ger aktieägarna en möjlighet att ställa frågor direkt till styrelseordföranden, styrelsen och VD. Inbjudan till årsstämman 2015, som hålls i Stockholm den 28 april, kommer att annonseras i rikstäckande dagstidningar senast fyra veckor före detta datum. Företaget besvarar löpande under året förfrågningar från aktieägare. Offentliggjorda handlingar och pressmeddelanden under 2014 finns tillgängliga på bolagets hemsida Ägarstruktur Företagets aktiekapital bestod den 31 december 2014 av aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie av serie A motsvarar tio röster och varje aktie av serie B en röst. Det fanns totalt 102 stycken aktieägare i Nilörngruppen AB 31 december Största ägare var AB Traction genom dotterbolag, som innehade 69 procent av kapitalet och 59 procent av rösterna. Övriga aktieägare med över tio procent av röstetalet är Duba AB, som innehar 14 procent av kapitalet och 30 procent av rösterna. Verksamheten Nilörngruppen AB är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till kunder framförallt inom mode och konfektionsindustrin. Nilörn strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att erbjuda tjänster som täcker alla designresurser plus ett logistiksystem som garanterar pålitliga och korta leveranstider. Nilörngruppen är en av Europas ledande aktörer med en omsättning om 458 MSEK. Nilörn levererar över 1 miljard etiketter per år av olika storlek och typ. Nilörngruppen finns representerat med dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Bangladesh, Kina samt Pakistan. Nilörn tillämpar mottot maximal kundtillfredsställelse. Hela företagsstrukturen bygger på detta centrala tema, som ligger till grund för all verksamhet inom Nilörngruppen, från design till tillverkning, försäljning, logistik och service. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade 20 procent till 458 MSEK (383), varav valutan påverkade positivt med 17 MSEK. Under året ökade den externa omsättningen, omräknat till SEK för respektive år, i Asien med 26 procent, i övriga Europa med 19 procent och minskning med 3 procent i Norden. Orsaken till den lägre omsättningen i Norden är att fler av de Nordiska kundernas leveranser sker från Asien. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 51,8 MSEK (43,7) och resultat före skatt till 51,4 MSEK (44,0). Resultatet efter skatt uppgick till 41,7 MSEK (34,6). Råvaror och handelsvaror i förhållandet till omsättningen uppgick 52 (51) procent. Övriga externa kostnader uppgick till 15 (15) procent av omsättningen och personalkostnader till 21 (22) procent. Skatten uppgick till 9,6 MSEK (9,4), vilket motsvarar en skattesats om 19 (21) procent. Kapitalbindning Kapitalbindning i varulager ökade med 19 MSEK (6) till 73 MSEK (54) och kundfordringar ökade med 11 MSEK (3) till 59 MSEK (48). En stor del av Nilörns verksamhet är baserad i Asien där både kundfordringar och varulager bokförs i Hong Kong dollar (HKD), vilket innebär att valutakursutvecklingen får stor påverkan på kapitalbindningen vid omräkning till SEK. Tillgångarna är dock finansierade i lokal valuta, vilket innebär marginell resultatpåverkan. Nettoomsättning och resultat Rörelsemarginal MSEK MSEK 60 % 15 MSEK 600 MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal Rörelseresultat Resultat före skatt 09

10 Förvaltningsberättelse Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 MSEK (38). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8 MSEK (-3). De räntebärande nettotillgångarna uppgick vid årets utgång till 32 MSEK (28). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 39 MSEK (38). Därtill kommer outnyttjade, beviljade bankkrediter på 31 MSEK (31). Eget kapital uppgick till 114 MSEK (95) vid årets slut. Förändringen består av periodens resultat 42 MSEK (35), utdelning om 34 MSEK (26) samt omräkningsdifferenser om 12 MSEK (-). Soliditeten uppgick vid årets slut till 53 procent (56). Rapportering av segment s segmenstindelning utgörs av de geografiska områdena. Tabell för omsättning och rörelseresultat redovisas under not 3. Som framgår har Asien fortsatt stor betydelse både vad gäller omsättning och resultat. Detta är en funktion av att fler kunder har sin produktion i Asien och att Nilörn bygger upp lokala logistikcentra. Personal Medelantalet anställda i koncernen vid utgången av året var 301 (268) varav 145 (133) kvinnor. Ökningen är framför allt hänförligt till expansionen i Hong Kong samt Kina. Av antalet anställda är 138 (113) verksamma inom produktion och lager. För ytterligare detaljer se not 7. Väsentliga händelser Nilorn Pakistan Ltd har etablerats. Stark utveckling för Nilorn Shanghai, som också flyttat till nya lokaler Fortsatt stark utveckling för Nilorn UK Ltd, Nilorn Portugal Lda och Nilorn Germany GmbH. Positivt resultat i samtliga operativa Nilörnbolag. Apple Chan internrekryteras till manager för Nilorn Shanghai. Nilorn Portugal investerat i utökad produktion av både tryckt och vävt. Säljkontor etablerat i Italien. Händelser efter balansdagen David Hinchliffe ny VD för Nilorn UK Ltd Närstående transaktioner Transaktioner med närstående framgår av not 1 och not 7. Forskning och utveckling Kostnader för forskning och utveckling understeg en procent av nettoomsättningen för 2014 (< 1 procent) och ingen aktivering av FoU-utgifter har skett. Risker och osäkerhetsfaktorer Nilörngruppen är beroende av konjunkturutvecklingen på de enskilda marknader där bolaget bedriver verksamhet liksom av världsekonomins utveckling i stort. Politiska beslut, såsom införande av kvoter och tullar, kan också påverka företagets utveckling, åtminstone på kort sikt. Nilörngruppen anlitar externa leverantörer, företrädesvis i Fjärran Östern, vilket innebär att prisförändringar av frakter, råvaror, löner etc kan påverka bolagets ekonomiska utveckling. Däremot har Nilörngruppen byggt upp ett brett leverantörsnät och bedömer inte att det föreligger någon väsentlig risk avseende försörjning av produkter. I och med den internationella verksamheten påverkas koncernen också av valutans utveckling, detta gäller framförallt vid omräkning av omsättning och resultat till svenska kronor som är koncernens basvaluta. Intäkter och kostnader är dock relativt väl balanserat inom respektive valuta. Finansiella risker Nilörngruppen är utsatt för riskexponeringar relaterade till finansiella instrument såsom likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och lån. Risker relaterade till dessa instrument är främst: Ränterisker avseende likvida medel och upplåning Finansieringsrisker avseende koncernens kapitalbehov Valutarisker avseende resultat och nettoinvesteringar i utländska dotterbolag Risker avseende priser på råvaror som påverkar kostnaden för tillverkade produkter Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella aktiviteter. Hanteringen och övervakningen av de finansiella riskerna är centraliserad Sysselsatt kapital Soliditet MSEK % MSEK MSEK % Genomsnittligt sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Eget kapital Soliditet

11 Förvaltningsberättelse till huvudkontorets ekonomi- och finansavdelning i Borås. Där bevakas kontinuerligt marknadsutvecklingen av räntor och valutor, och avdelningen agerar i enlighet med av styrelsen fastställd finanspolicy. Se även beskrivning av de olika riskerna i not 2. Miljöansvar Nilörngruppens miljöpolicy har ett brett perspektiv på miljöarbetet såväl inom bolaget som hos underleverantörer och är utgångspunkt för hur miljöansvaret fördelas och hur miljöarbetet organiseras och bedrivs. Nilörngruppens VD och koncernchef är ytterst ansvarig för miljöarbetet och målet är att samtliga medarbetare och leverantörer ska arbeta enligt och följa Nilörngruppens miljöpolicy. s utsikter 2015 Utvecklingen inom detaljhandeln är fortsatt osäker, vilket gör det svårt att förutse utvecklingen framför allt inom Norden där Nilörn är marknadsledande. Nilörns vision är: Det bästa etikett och brandingföretaget i Världen och för att nå dit krävs ytterligare strukturåtgärder i övriga Europa. Säljorganisationerna har stärkts i ett flertal länder, vilket har gett positiv effekt och satsningen kommer att fortsätta även i Tempot i förändringsarbetet är beroende av konjunktur och resultatutvecklingen. Händelser efter balansdagen och investeringsåtaganden Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen och heller inga väsentliga investeringsåtaganden. s verksamhet s verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom branding och design, produktutveckling, ekonomi, administration, information och IT. Medelantalet anställda uppgick vid periodens slut till 16 personer (16). Utdelning från dotterbolag har under året erhållits med 22 MSEK (39). Nettoomsättningen för perioden januari - december uppgick till 13 MSEK (11). Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (-8) och resultatet efter finansnetto 19 MSEK (30). Förslag till vinstdisposition (TSEK) Bolagets årsredovisning kommer att framläggas för fastställande vid årsstämman den 28 april Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserat resultat Utdelning Årets resultat Utdelningsbara medel Av Styrelsen föreslagen utdelning uppgår till 39,9 Mkr, motsvarande 14 (12) kronor per aktie. s egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgår den 31 december 2014 till 114,3 Mkr och fritt eget kapital i moderbolaget var 65,6 Mkr. Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 11

12 Resultaträkning för koncernen Belopp i TSEK Not , 2 Nettoomsättning 3, Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Råvaror förnödenheter och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar 9, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Hänförligt till: Moderföretagets ägare Genomsnittligt antal aktier i tusental Genomsnittligt antal aktier i tusental efter utspädning Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie, SEK efter utspädning Utdelning per aktie, SEK (för år 2014 styrelsens förslag)

13 Rapport över totalresultatet för koncernen Belopp i TSEK Årets resultat Övrigt totalresultat som kan omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets ägare Balansräkning för koncernen Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR 1, 2 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivatinstrument Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga ej räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga ej räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

14 Förändringar i koncernens eget kapital Aktie- Övrigt Reserver Balanserat Summa Totalt eget kapital tillskjutet resultat inkl. kapital Belopp i TSEK kapital årets resultat EGET KAPITAL Årets omräkningsdifferenser Årets resultat Utdelning EGET KAPITAL Årets omräkningsdifferenser Årets resultat Utdelning EGET KAPITAL Klassificering av eget kapital Aktiekapital I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet för moderbolaget. Aktiekapitalet utgörs av st. A-aktier (kvotvärde 1 kr) och st. B-aktier (kvotvärde 1 kr ). Någon förändring i antalet aktier eller fördelning mellan A och B-aktier har inte skett under året. Övrigt tillskjutet kapital De transaktioner som förekommit är emission till överkurs. Beloppet som ingår i Övrigt tillskjutet kapital motsvaras således till sin helhet av erhållet kapital utöver nominellt belopp av emissionen. Reserver Reserver består till sin helhet av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska dotterbolag i enlighet med IAS 21. Balanserat resultat Balanserat resultat motsvaras av de ackumulerade vinster och förluster som genererats totalt i koncernen med avdrag för utbetalade utdelningar. Kapitalhantering s egna kapital, vilket i sin helhet är hänförligt till moderföretagets ägare, uppgick vid årets slut till TSEK (94 913). Nilörngruppens finansiella strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling. Vid utgången av 2014 uppgick räntabiliteten på eget kapital till 41,6 procent (38,2) och soliditeten till 53,3 procent (55,5). Styrelsen föreslår att till utdelning disponera 14 kr per aktie totalt TSEK för år

15 Kassaflödesanalys för koncernen Belopp i TSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering / upptagna lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut *Med likvida medel avses banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med löptid understigande tre månader. 15

16 Resultaträkning för moderbolaget Belopp i TSEK Not , 2 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Råvaror förnödenheter och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar 9, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat. 16

17 Balansräkning för moderbolaget Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR 1, 2 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivatinstrument Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( A-aktier kvotvärde SEK 1 och B-aktier kvotvärde SEK 1) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga ej räntebärande skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

18 Förändringar i moderbolagets eget kapital Belopp i TSEK EGET KAPITAL Årets resultat Utdelning EGET KAPITAL Årets resultat Utdelning EGET KAPITAL Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat. 18 Aktie- kapital Fritt eget kapital Totalt eget kapital

19 Kassaflödesanalys för moderbolaget Belopp i TSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/nedskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kundfordringar - 6 Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Tillskott till koncernföretag Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållen utdelning Koncernbidrag, netto av lämnade och erhållna Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *Med likvida medel avses banktillgodohavanden samt kortfritstiga placeringar med löptid understigande tre månader. 19

20 Noter Noter Innehåll Not Sida 1 Redovisningsprinciper 20 2 Finansiella risker och riskhantering 24 3 Rapportering för segment 25 4 Inköp och försäljning inom koncernen 26 5 Övriga rörelseintäkter 26 6 Övriga rörelsekostnader 26 7 Anställda, löner och andra ersättningar 26 8 Skatt 28 9 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intreseföretag Långfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Varulager Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntebärande skulder Långfristiga avsättningar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ställda säkerheter Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser Obeskattade reserver Bokslutsdispositioner Leasing Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Revisionsarvoden Resultat från andelar i koncernföretag Derivatinstrument 39 1) Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för Nilörngruppen AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2014 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering den 24 mars 2015 och kommer att föreläggas årsstämman 2015 för fastställande. är ett svenskt aktiebolag (publ.), med säte i Borås, Sverige. Tillämpade regelverk Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering (RFR): RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats vilken innebär att vissa kompletterande upplysningar lämnas i koncernredovisningen. De redovisningsprinciper som presenteras i nedanstående beskrivning har tillämpats konsekvent för samtliga perioder som redovisas i koncernredovisningen. Principerna har vidare tillämpats konsekvent inom företagsgruppen. Koncernredovisningen baseras huvudsakligen på anskaffningsvärden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkliga värden. De finansiella rapporterna upprättas i svenska kronor som utgör Nilörngruppens funktionella valuta likaväl som rapporteringsvaluta. Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar och antaganden. Kritiska uppskattningar och bedömningar grundar sig oftast på historisk erfarenhet och på framtida förväntade händelser. Upplysningar om områden där tillämpade uppskattningar och bedömningar inkluderar osäkerhet återfinns i not 2. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar, kortfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader efter balansdagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Eftersom Nilörngruppen AB är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS. Även tillkommande information i enlighet med Rådet för finansiell rapportering RFR 1 har beaktats. Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras som aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Nya IFRS har inte haft effekt på de finansiella rapporterna för Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna. Vid upprättandet av koncernredovisningen den 31 december 2014 har ett antal standarder och tolkningar publicerats, vilka ännu inte trätt i kraft. Inga av dessa nya eller ändrade redovisningsstandarder bedöms ha någon materiell påverkan på Nilörnkoncernens finansiella rapporter. 20

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer