HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö"

Transkript

1 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

2 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse 24 Koncernens rapport över totalresultat 25 Koncernens balansräkning 27 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 28 Koncernens rapport över kassaflöden 29 Moderbolagets resultaträkning 30 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets förändringar i eget kapital 33 Moderbolagets rapport över kassaflöden 34 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Bolagsstyrningsrapport 64 Styrelse 65 Ledande befattningshavare 66 Definitioner 67 Finansiell kalender / Årsstämma 68 Adresser HANZA I KORTHET HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. 2 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

3 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen uppgick till 984,6 MSEK (1 035,4). Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till -5,2 MSEK (9,6). Koncernens rörelseresultat uppgick till -23,3 MSEK (-5,0). I rörelseresultatet ingår affärsutveckling* med -18,1 MSEK (-14,6). Resultat efter skatt uppgick till -33,6 MSEK (-23,5), vilket motsvarar -5,08 (-4,24) kr per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,0 MSEK (51,8) OMSÄTTNING 984,6 MSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET HANZA förvärvar Arvika Industrikablage och Davab och flyttar verksamheten till Årjäng. HANZAs tidigare största ägare, finska Teknoventure Rahasto II Ky stängde fonden i december En kombination av befintliga aktieägare och nya investerare köper fondens samtliga aktier. I samband med den transaktionen genomfördes även en nyemission i HANZA på 4,5 MSEK. HANZA ansöker om notering, den 19 juni 2014 inleds handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier under kortnamnet HANZA. I samband med noteringen genomför HANZA en spridningsemission, vilket tillför bolaget ca nya aktieägare och ca. 22 MSEK före transaktionskostnader. HANZAs erbjudande leder till ett flertal nya, långsiktiga kundavtal, bl.a: En ny kund inom Automotive-segmentet, vars produkter kommer att tillverkas i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. KLE/Tyri Lights som utvecklar högeffektiva strålkastare till arbetsfordon. Produkterna tillverkas i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. Saab Dynamics flerårigt produktionsavtal innehållande både mekanik och elektronik. Konekeskos. Tillverkningen av delarna till Konekeskos Yamarin Cross-båtar kommer att ske i koncernens anläggning i Kokkola, Finland. HANZA tecknar ett strategiskt samarbetsavtal med affärsstrategen Reforce International, bland annat omfattande tjänsten MIG, som syftar till att öka tillväxten och lönsamheten för produktägare. HANZA förvärvar i november KA Elektronik AB, en elektroniktillverkare som året innan (2013) omsatte ca. 75 MSEK med ett rörelseresultat om 4,9 MSEK. En extra bolagsstämma fattar i december 2014 beslut att bemyndiga styrelsen att emittera finansiella instrument med en ökning av aktiekapitalet upp till kr. * Affärsutveckling, se definition s ANTAL ANSTÄLLDA 25,3% SOLIDITET NYCKELTAL** EBITDA % 1,0% 2,6% 3,5% 4,3% EBIT marginal % -2,4% -0,5% 0,2% 1,6% Operativt justerat EBIT MSEK -5,2 9,6 25,2 25,9 Operativt justerat EBIT % -0,5% 0,9% 2,6% 2,9% Operativt kapital MSEK 332,2 305,6 323,7 410,1 Räntabilitet på operativt kapital % -1,6% 9,5% 6,9% 6,3% Kapitalomsättning på operativt kapital, ggr 3,1 3,3 2,6 2,2 Nettoskuldsättningsgrad 1,3 1,0 1,2 1,4 Soliditet % 25,3% 29,4% 27,3% 27,6% ** Ovanstående finansiell information i sammandrag för koncernen avseende räkenskapsåren 2012 och 2013 är hämtat från HANZA Holding AB:s reviderade årsredovisning för 2013 vilken är upprättad i enlighet med IFRS. Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2011 är upprättad i enlighet med för koncernen tidigare gällande redovisningsprinciper med oreviderade proformajusteringar avseende återlagda goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK. Balansposter för 2011 utgörs av ingångsbalans enligt IFRS HANZA ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET År 2014 blev delvis utmanande. En samtidig volymnedgång hos några av koncernens största kunder skapade underbeläggning, med negativt resultat som följd. Minskningen var snabb och oväntad, även för våra kunder, vilket resulterade i stora prognosavvikelser. Att efterfrågan blir svårare och svårare att förutse för våra kunder visar tydligt på behovet av att skapa nya, flexibla tillverkningslösningar. En grundläggande del i HANZAs strategi är därför att konsolidera tillverkning genom att förvärva, flytta och slå samman fabriker i kluster. Under 2014 planerades och genomfördes flera sådana aktiviteter. Vår kablagefabrik i Åbo, Finland avvecklades och flyttades till Tartu, Estland. Därmed omfattar industriparken i Tartu fyra av koncernens fem teknologier. Vidare samordnades gemensamma administration-, IT- och finansiella tjänster i Tartu i ett s.k. Shared Service Center, vilket möjliggjorde en personalreduktion i Estland i slutet av I november förvärvades kretskortstillverkaren KA Elektronik med säte i Åtvidaberg, vilket i sin tur möjliggjorde en rad strukturförbättringar i HANZAs Elektronikdivision. Glädjande under 2014 var nyförsäljningen. HANZA erbjuder ett unikt, komplett tillverkningserbjudande (all-you-needis-one ), där kunden kan reducera antalet leverantörer och erhålla en tillverkningspartner som tar ansvar för hela tillverkningskedjan. Bland nya affärer och kunder märks bland andra Fire Fighting Systems, Konekesko, Marioff, Parker Hannifin och Reac. Det finns en naturlig period mellan avtalsskrivande och fakturerad omsättning tiden det tar att starta upp produktionen. Trots det nådde faktureringen på nya affärer cirka 70 MSEK under I slutet av 2014 tog vi nästa steg för ökad kundnytta genom lanseringen av en ny tjänsteprodukt MIG. Med MIG analyseras och förbättras kundens tillverkningskedjor, vilket skapar högre tillväxt och bättre lönsamhet. HANZA blir därmed en strategisk affärspartner som skapar mervärde till kunden genom hela produktlivscykeln. De första MIG-projekten bedöms kunna presenteras under I början av 2015 genomfördes ytterligare konsolideringsaktiviteter i Sverige. Bland annat inleddes i januari en flytt av koncernens mekanikfabrik i Töreboda till koncernens industripark i Årjäng. Ett större varsel genomfördes i januari i vår nya enhet i Åtvidaberg för att jämna ut beläggningen och öka lönsamheten. Vidare beslutades i februari att även flytta verksamheten i Göteborg till industriparken i Årjäng. Nya affärer, i kombination med att vi inte förlorat någon kund, ger bra förutsättningar för tillväxt framöver. Konsolideringen förbättrar HANZAs konkurrenskraft och kostnadsbas och vi räknar med att se positiva resultateffekter under Vi kommer att fortsätta det metodiska arbetet inom fyra områden: effektivisering och kostnadsminskning genom konsolidering, förvärv av lönsamma tillverkare, förbättring av vår finansiella ställning och utökad försäljning med hjälp av vår nya tjänsteprodukt MIG. Vårt långsiktiga mål är en marginal (EBIT) om 6 procent. Sammanfattningsvis; även om utvecklingen under 2014 bjudit på utmaningar, vilket också påverkade vår finansiella ställning och likviditet, finns det goda skäl till optimism för försäljnings- och resultatutveckling 2015! Erik Stenfors VD och koncernchef, HANZA 4 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

5 Vi har utvecklats till en strategisk affärspartner. Genom vår analystjänst MIG möjliggör vi ökad tillväxt och lönsamhet för våra kunder. HANZA ÅRSREDOVISNING

6 DETTA ÄR HANZA HANZA grundades 2008 av personer med mångårig branscherfarenhet och har sedan dess vuxit till ett miljardbolag. Bolagets strategi är att genom kvalificerad affärsrådgivning i kombination med effektiva tillverkningslösningar bli den självklara affärspartnern för produktägare. HANZA har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. För att möta den ökande globala konkurrensen är det avgörande för Europabaserade produktägare att optimera och rationalisera tillverkningskedjan. Det gynnar HANZA en ledande industriell affärspartner inom tillverkning, vars erbjudande möjliggör ökad tillväxt, minskad kapitalbindning och sänkta kostnader för bolagets kunder. HANZA erbjuder affärsrådgivning för att hjälpa såväl stora som små kunder med egna produkter att nå sina tillväxt- och lönsamhetsmål genom att skapa effektivare tillverkningslösningar, en tjänst vid namn MIG. I takt med att kostnadsläget förändras i utvecklingsländer, och kvalitets- och miljökrav skärps, flyttas produktion kontinuerligt till nya geografiska områden. I dag är det vanligt att delar till industriella produkter tillverkas i flera fabriker i olika länder. Det skapar en lång och komplex tillverkningskedja, vilket bland annat medför ökade produktionskostnader, ökade fraktkostnader, försämrad produktionsflexibilitet, högre kapitalbindning och ökad sårbarhet för leveransstörningar. HANZAs tillverkningslösningar bedrivs i huvudsak i egna fabriker, men också genom samarbeten med strategiska tillverkningspartners. Som en konsekvens av globaliseringen ökar kontinuerligt efterfrågan på HANZAs tjänster. Tillverkningskedjor i behov av modernisering inom HANZAs primära kundområden uppskattas överstiga 40 miljarder SEK årligen. VISION Att vara en unikt värdeskapande affärspartner inom tillverkning. AFFÄRSIDÉ Att utveckla och erbjuda tillverkningslösningar som ökar tillväxt och lönsamhet för HANZAs kunder. FINANSIELLA MÅL Organisk omsättningstillväxt om lägst 10 procent per år EBIT om lägst 6 procent Soliditet om procent Skuldsättning högst 3 gånger EBITDA Avkastning på sysselsatt kapital om minst 20 procent STRATEGI HANZA ska nå sina mål genom bolagets: Affärsrådgivning att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för bolagets kunder. Tillverkningskedja att kontinuerligt utveckla tillverknignsteknologier och sourcing som möjliggör förenkling av tillverkningskedjan för bolagets kunder Footprint att närvara och utvecklas på marknader som är viktiga för bolagets kunder Kundportfölj att skapa en välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder 28 januari 2008 HANZAs affärsmodell färdig och lanseras. Bolagets första fas inleds; att skapa en global fyrklöver av tillverkningsteknologier. HISTORIK Hösten 2008 HANZA-koncernen grundas, turn-around inleds, ny ledning, två fabriker stängs, en öppnas. Dec 2009 HANZA förvärvar en elektroniktillverkare som försatts i rekonstruktion på grund av finanskrisen. Ny ledning tillsätts, fabriken omformas till en Proximity Unit. En befintlig HANZA-fabrik stängs. Våren 2008 HANZA förvärvar utvalda mekanikoch elektronikbolag i Sverige och Estland. HANZA tar över en elektroniktillverkare i Polen som går med stora förluster då största kunden gått i konkurs. Jan 2009 Finanskrisen slår till med full kraft vilket påverkar den globala ekonomin kraftigt negativt. 6 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

7 HANZAS VÄRLD FINLAND SVERIGE ESTLAND POLEN SLOVAKIEN KINA SVERIGE Anställda: 227 st Fabriker: 4 st ESTLAND Anställda: 463 st Fabriker: 3 st FINLAND Anställda: 89 st Fabriker: 2 st Aug 2011 HANZA förvärvar en plåttillverkare i Finland med stora utmaningar efter Nokia dragit ned volymerna drastiskt. Ny ledning tillsätts. En fabrik stängs i Finland, en ny öppnas i Estland. Dec 2010 HANZA förvärvar två mekanikfabriker i Sverige, varav den ena drabbats av finanskrisen och går med förlust. Ny ledning tillsätts. Fabrikerna omformas till Proximity Units. En ny fabriksdel öppnas. POLEN Anställda: 72 st Fabriker: 1 st SLOVAKIEN Anställda: 58 st Fabriker: 1 st Mars 2013 Förvärv av en kablagetillverkare. HANZAs ursprungliga affärsplan därmed genomförd. En fabrik stängs i Finland, en ny öppnas i Estland. Okt 2012 Eurokrisen inleds och påverkar ekonomin märkbart negativt. Avtal med Saab Defense medför att HANZA inviger en ny Proximity Unit i Göteborg. KINA Anställda: 74 st Fabriker: 1 st Hösten 2014 Lansering MIG Förvärv av KA Elektronik Våren 2014 Förvärv av en kablage tillverkare. Ny ledning. Verksamheten flyttas till Årjäng. HANZA börsnoteras. HANZA ÅRSREDOVISNING

8 ÖVERSIKT KOMPETENSOMRÅDEN HANZAs breda och integrerade utbud av tillverkningsprocesser ger maximal flexibilitet, kvalitets- och kapacitetskontroll i enlighet med kundernas prognoser och order, vilka kan variera betydligt med kort framförhållning i syfte att få ut kundernas produkter på marknaden så fort som möjligt. Korta ledtider HANZA har skapat en organisation som möter bolagets kunders krav på tydlig kommunikation och korta ledtider. HANZA bygger upp kundens egen produktionsenhet i en så kallad business unit, där alla resurser inom planering, inköp, kvalitet, funktion och projektledning etc. som krävs för detta specifika projekt samlats. Pris-och logistiklösningar HANZA medverkar genom hela produktlivscykeln från idé till produktslut. HANZA bygger prototyper och ger kunden feedback på design och layout sett ur produktionssynpunkt. HANZA har lång erfarenhet inom produktionsteknik och industrialisering för allt från lågvolymprodukter till volymproduktion i en mängd olika branscher. Tillsammans med kunderna beslutas var produkten ska tillverkas för att uppnå optimal prissättning och möjliggöra optimala logistikarrangemang. Dynamik och flexibilitet Det är enkelt att göra affärer med HANZA. Kunders verksamheter kräver ofta högt tempo hos deras samarbetspartners, vilket ställer höga krav på dynamik och flexibilitet. För att tillgodose kundernas behov fokuserar HANZA på snabbhet, enkelhet och effektivitet. AFFÄRSRÅDGIVNING HANZA erbjuder kvalificerad affärsrådgivning för att hjälpa såväl stora som små kunder med egna produkter att nå sina tillväxt- och lönsamhetsmål genom att skapa effektivare tillverkningslösningar, en tjänst vid namn MIG. MEKANIK Teknologi Maskinbearbetning HANZA erbjuder en toppmodern maskinpark inom bland annat svarvning, fräsning, gnistning och slipning. För såväl stora som små detaljer erbjuds bearbetning av välutbildad personal med lång erfarenhet och höga kvalitets- och precisionskrav. Teknologi Plåtbearbetning HANZA har ett komplett erbjudande som omfattar både tunnplåt och grovplåt. Förutom stansning, skärning och bockning erbjuds robotsvetsning, manuell svetsning, ytbehandling och lackning i olika material och former. ELEKTRONIK Teknologi Kretskort HANZA har kompetens från montering av flexkort till stora kretskort. Med det senaste inom AOI, röntgen och testning upprätthålls en mycket hög kvalitetsnivå. Både blyad och oblyad process inom ytmontering och våglödning kombineras med ingjutning och moderna lackningsprocesser av kretskort. Teknologi Kablage HANZA tillverkar och levererar kablage inom alla olika applikationer. Med helautomatisk maskinpark erbjuder bolaget bland annat prototypkablage, volymkablage, ingjutning och märkning. HANZAS TILLVERKNINGSKEDJA HANZAS PRODUKTION TRADITIONELL PRODUKTION ELEKTRONIK KABLAGE MEKANIK SLUTMONTERING KUND FLÖDE HANZA är kundens enda kontakt vilket gör varje projekt kostnadseffektivt och ger kunden och HANZA full kontroll över processen. HANZA har en fyrklöver av teknologier och tjänster som tar kundernas idéer till färdiga och levererade produkter. LEVERANS SLUTKUND TRANSPORT 8 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

9 HANZAS BREDA OCH INTEGRERA- DE UTBUD AV TILLVERK- NINGSPROCESSER GER MAXIMAL FLEXIBILITET, KVALITETS- OCH KAPA- CITETSKONTROLL ALLT FÖR ATT FÅ UT KUNDER- NAS PRODUKTER PÅ MARKNADEN SÅ FORT SOM MÖJLIGT HANZA ÅRSREDOVISNING

10 MARKNAD KONTRAKTSTILLVERKNING/ GLOBAL FÖRSÄLJNING Många produktägare har en tillverkningskedja som är utdragen, kostsam och komplex. Flera fabriker, ofta i olika länder, kontrakteras för att tillverka en och samma produkt. Marknaden har förändrats med den snabba globaliseringen som drivkraft. Under de senaste decennierna har kontraktstillverkning blivit alltmer vanligt på grund av ökad globalisering vilket medfört tilltagande konkurrens och behov av specialistkompetens vid tillverkning. Eftersom konkurrensen ökar och produktägarna vill leverera produkter med högre kvalitet till lägre pris, måste kontraktstillverkarna anpassa sig till produktägarnas krav. Att bara konkurrera med pris kan vara utmanande eftersom priset bara kan sänkas så länge produktionen är lönsam. Skäl för produktägare att outsourca produktion till kontrakts tillverkare kan vara följande: Produktägaren blir mindre känslig för konjunktursvängningar Genom att outsourca produktionen kan produktägaren koncentrera sig på utveckling, design och marknadsföring av produkten Kostnad per tillverkad vara kan bli lägre Produktägaren kan sänka rörelsekapitalet och minska investeringar i tillverkning Produktägaren kan snabbt hitta tillverkningsresurser som ej finns internt Tillgång till personal specialiserad inom tillverkning Tillgång till expertis inom supply chain management aktörer STORA AKTÖRER Det finns ett antal stora, globala aktörer där fokus främst ligger inom konsumentelektronik (exempelvis FoxxConn som tillverkar iphone med leverans till Apple). De serier som tillverkas är ofta mycket stora och med små variationer. Tillverkningen sker framförallt i lågkostnadsländer i Asien. SMÅ OCH MEDELSTORA AKTÖRER De små och medelstora kontraktstillverkarna har ofta specialiserat sig på ett fåtal områden, där produkterna är mer specialiserade och ofta designade för en viss typ av maskin eller system. Ett stort antal kontraktstillverkare erbjuder tillverkning inom ett område, exempelvis tillverkning av kretskort, medan andra kan erbjuda ett fullt sortiment såsom maskinbearbetning, metallbearbetning, kretskort, kablage samt del- eller helmontage. I Sverige finns ett stort antal, ofta familjeägda, företag med tillverkning inom en nisch. Lönsamheten varierar bland dessa och en konsolidering av branschen är att vänta då mindre företag förväntas få det svårare att kunna konkurrera med sitt erbjudande. MARKNADSTRENDER För att inte endast kunna konkurrera med pris har ett antal kontraktstillverkare börjat synliggöra andra konkurrensfördelar såsom kunskap och expertis inom logistik och möjligheten att kunna erbjuda tillverkning av hela system. Det kräver ofta tillverkning inom olika områden samt på olika geografiska marknader för att kunna lösa kundens behov. Genom att lösa en produktägares tillverkning av hela system blir samarbetet inte bara baserat på lägst pris utan framför allt den kompetens som kontraktstillverkaren besitter. Exempel på bolag som kan erbjuda tillverkning av hela system är förutom HANZA, svenska Partnertech och finska Scanfil. Nu har HANZA tagit ytterligare ett steg att bli strategiskt viktig för sina kunder genom att erbjuda kunder kvalificerad affärsrådgivning (MIG ), något som bolaget är först ut med på marknaden. En stor del av tillverkningen kan göras billigare i lågkostnadsländer, men genom att kombinera storskalig tillverkning i exempelvis Östeuropa och Kina med tillverkning i Sverige, Norge, Finland och Tyskland av mindre serier eller mer komplicerade produkter kan tillverkningskostnaden optimeras och bli lägre för produktägaren, än om all produktion förlades till lågkostnadsländer. Genom att outsourca hela produktionsfunktionen kan produktägarna fokusera på sin kärnkompetens och med hjälp av ny informationsteknologi skapas möjligheter för ett integrerat arbete mellan tillverkarna och kunden. Att som produktägare snabbt kunna få ut nya produktidéer på marknaden är en viktig framgångsfaktor med dagens snabba innovationstakt och även här spelar aktörer som erbjuder hela produktionslösningar en viktig roll. MARKNADENS STORLEK Efter finanskrisen i Europa återhämtade sig marknaden för kontraktstillverkare under 2010, för att åter minska snabbt under 2011 då Europa drabbades av lånekrisen. Från 2013 förbättras marknaden för kontraktstillverk ning långsamt. Karaktäristiskt för marknaden är snabba och svårförutsägbara volymändringar, vilka bedöms fortsätta. 10 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

11 INTÄKTER KONTRAKTSTILLVERKARE I NORRA EUROPA, E* Euro miljoner 2014E 2015E 2016E 2017E Norden UK Tyskland Benelux Total * Källa: The Eupropean EMS industry , a strategic study of the European EMS study. HANZA ÅRSREDOVISNING

12 HANZA & PERTEN INSTRUMENTS SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FLEXIBEL PRODUKTION Perten Instruments är ett företag som utvecklar instrument för att mäta fuktighetsgraden i spannmål. Bolaget startade redan på 60-talet med utvecklingen av en mätmetod som kallas falltal där man med hjälp av ett provrör mätte tiden det tog för en pinne att nå botten i en grumlig vätska bestående av vatten och vetekärnor. Baserat på detta har Perten Instruments utvecklats till ett bolag med 200 anställda och en omsättning om cirka SEK 500 Mkr. En viktig framgångsfaktor för Perten har varit centralisering av utvecklingsverksamheten och tillverkningssamarbeten. Det är här HANZA kommer in i bilden. Perten Instruments behövde öka volymerna och samtidigt sänka kostnaden med ökade krav på flexibilitet. Bolagets verksamhet är extremt säsongsinriktad då skörden av spannmål är koncentrerad till sommaren vilket ställer höga krav på flexibilitet i leveranserna från bolagets tillverkare. Exempelvis kom en stor volymökning mellan 2011 och 2012 då bolaget gick från att sälja 200 till instrument per år tack vare ett genombrott på den amerikanska marknaden. Denna otroliga volymuppgång hade vi aldrig kunnat hantera genom egen intern tillverkning. Det har vi till stor del HANZA att tacka för, säger Sven Holmlund, VD Perten Instruments AB. En annan orsak till denna framgång var ett gemensamt arbete mellan HANZA och Perten Instruments i syfte att sänka tillverkningskostnaden på bolagets instrument. Detta innefattade såväl granskning av konstruktionen, produktionsförbättringar, byte av artiklar, byte av underleverantörer som volymupphandlingar. Med dessa gemensamma ansträngningar lyckades bolagen sänka tillverkningskostnaden med över 50 procent. Man når mycket längre med gemensamma ansträngningar än genom att pressa sin leverantör på någon extra procent. Men detta förutsätter ett partnerskap och full insyn i varandras verksamheter, tillägger Sven Holmlund. Med HANZA som tillverkningspartner kan vi fokusera på det vi tycker är viktigt, nämligen produktutveckling, marknadsföring och försäljning. DENNA OTROLIGA VOLYMUPPGÅNG HADE VI ALDRIG KUNNAT HANTERA GENOM EGEN INTERN TILLVERKNING. DET HAR VI TILL STOR DEL HANZA ATT TACKA FÖR, SÄGER SVEN HOLMLUND, VD PERTEN INSTRUMENTS AB. Sven Holmlund, VD, Perten Instruments AB 12 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

13 SOCIALT ANSVAR OCH MILJÖ HANZAs ambition är att verka och växa samtidigt som bolaget bidrar till ett hållbart ansvarstagande i samhället. En förutsättning för långsiktig tillväxt, en tillväxt som sker tillsammans med leverantörer som delar samma vision och ambition. Hållbart ansvar är ett viktigt och långsiktigt arbete där förändringar genomförs succesivt. HANZA NÄSTA GENERATIONS TILLVERKNINGS- KEDJA Transporter är ett område som i stor utsträckning påverkar miljön. Den traditionella tillverkningsindustrin bygger på att produkter deltillverkas i flera fabriker och ibland i olika länder. Det skapar en lång och komplex tillverkningskedja med många transporter innan produkten når slutkonsument. HANZAs erbjudande, med kompletta tillverkningslösningar, bygger på att optimera och rationalisera tillverkningskedjan där produktionen allt oftare kan flyttas närmare kunden. HANZAs erbjudande möjliggör inte bara ökad tillväxt, minskad kapitalbindning och sänkta kostnader för bolagets kunder, utan även färre transporter vilket bidrar till att minska miljöpåverkan. ANSVAR OCH UPPFÖRANDEKOD HANZAs uppförandekod, Code of Conduct, bygger på Social Accountability International 8000, SA8000, som är en internationell standard för etiska riktlinjer. Den reglerar frågor som rör arbetsförhållanden, diskriminering, minimilöner och rätt till facklig organisering. Den riktar sig framförallt till bolagets leverantörsled. Villkoren i uppförandekoden är verktyg för att säkerställa att HANZAs leverantörer och samarbetspartners lever upp till de minimikrav som ställs för arbets- och miljöförhållanden vid produktion. Koncernens ambition är att ha långsiktiga relationer med sina leverantörer, samtidigt sker en kontinuerlig översyn av leverantörsrelationerna. KONTROLLER OCH UPPFÖLJNING Bolaget arbetar fortlöpande med granskning och kontroll av leverantörer och får därmed en god uppfattning om produktionsförhållandena och eventuella brister. Nya leverantörer måste säkerställa att de följer koncernens riktlinjer för att godkännas. HANZA genomför årligen strukturerade kontroller av sina produktionsenheter och leverantörer. Åtgärdsplaner upprättas och följs upp månadsvis av HANZA i nära samarbete med leverantörerna. I Kina har HANZA ett långtgående samarbete med en extern oberoende part som är väl insatt i de krav som bolaget ställer på sina leverantörer. Samarbetet syftar till att stödja HANZA i arbetet med att utvärdera nya leverantörer, kontrollera produktion samt kvalitetsgranskning. Målet är även att öka direktkontakten med de leverantörer koncernen anlitar, vilket stärker kontrollen av tillverkningsförhållandena och efterlevnad av uppförandekoden. MATERIAL OCH TRANSPORTER HANZAs leverantörer ansvarar för råmaterialet i produkterna men koncernen har tydliga och väldefinierade specifikationer för att styra att lagar och regler inom området följs. Transporterna, som främst sker inom Europa men även till viss del från Asien, styrs utifrån kundernas önskemål gällande ledtider. Ambitionen är att skapa en långsiktighet för att kunna frakta prismedvetet och samtidigt med hänsyn till påverkan av miljön. HANZA anlitar certifierade speditörer vars miljöarbete årligen följs upp. HANZA ÅRSREDOVISNING

14 MEDARBETARE I ett snabbväxande företag som HANZA, med tusen anställda utspridda i sex länder krävs samstämmig kommunikation och en organisation som strukturerat arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Bolagets fem kärnvärden är grunden och verktygen som gör det möjligt att skapa bästa möjliga kundupplevelse av HANZA. KÄRNVÄRDEN För att HANZA ska kunna erbjuda sina kunder den mest konkurrenskraftiga lösningen krävs ett tydligt engagemang och ständig utveckling där alla inom bolaget strävar åt samma håll det vill säga en gemensam värdegrund. HANZA har fem koncerngemensamma kärnvärden som ska genomsyra organisationen, såväl sättet att arbeta som kommunikationen både internt och externt. Det långsiktiga arbetet med att implementera de gemensamma värderingarna är påbörjat och sker genom olika former av gruppmöten, ledarforum och genom löpande dialog. De gemensamma värderingarna har visat sig fungera väl i HANZAs affärskultur och implementeringen i förvärvade bolag fortsätter målinriktat och strukturerat. Fem kärnvärden med det gemensamma målet att kontinuerligt utveckla och förbättra för att ge kunden den bästa upplevelsen av HANZA: Vi gör det enklare Vi är i ständig utveckling Vi kommunicerar Vi är engagerade Vi tror på samarbete 5 VI TROR PÅ SAMARBETE 4 VI ÄR ENGAGERADE 1 VI GÖR DET ENKLARE KUND UPPLEVELSE 2 VI ÄR I STÄNDIG UTVECKLING 3 VI KOMMUNICERAR MEDARBETARUTVECKLING För att ta tillvara medarbetarnas fulla potential arbetar HANZA utifrån en modell, Employees Development Plan (EDP), med syfte att utveckla sina medarbetare. Bolagets fem kärnvärden är integrerade i modellen som bland annat används vid utvecklingssamtal. INTERN KOMMUNIKATION HANZA strävar efter att ha en öppen och kontinuerlig intern kommunikation för att engagera och hålla alla medarbetare välinformerade. Koncernens intranät är tillsammans med interntidningen HANZA UNITED och bolagets Facebooksida, de kommunikationsplattformar som används för att nå ut till medarbetarna inom koncernen. Intranätet är den främsta kanalen för den löpande kommunikationen och uppdateras kontinuerligt. Interntidningen publiceras fyra till sex gånger per år och ger möjlighet för medarbetarna att fördjupa sig i verksamheten och inom andra relevanta områden. Tidningen översätts till sex språk estniska, slovakiska, finska, svenska, polska och kinesiska. HANZAs Facebooksida riktar sig främst till bolagets medarbetare och där publicerar HANZA information om förvärv, deltagande på mässor och olika typer av tävlingar för att inspirera och bidra positivt till företagskulturen. Koncernen arbetar efter en enhetlig rapportstruktur som bygger på att samtliga inom organisationen veckovis redogör till chefer för aktuella framgångar och utmaningar. Rapporteringen, som sker utifrån koncerngemensamma nyckeltal, har visat sig vara framgångsrikt för att tidigt fånga upp eventuella utmaningar i verksamheten och snabbt kunna sätta in nödvändiga åtgärder. ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET HANZA arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön såväl i fabriker som på huvudkontoret. Prioriterade områden är riskbedömning, säkerhetsfrågor och förebyggande krishantering. Koncernen har även utarbetat en plan för jämställdhet och respekt, där jämställdhetsfrågor ska lyftas fram och medvetandegöras. Vidare ska HANZA sträva efter en heterogen representation avseende kön, ålder, kunskap, erfarenhet samt etnisk bakgrund. 14 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

15 st Totalt 983 st Estland Sverige Finland Kina Polen Slovakien 463 st 227 st 89 st 74 st 72 st 58 st ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND 39 ÅR Män 56 % Kvinnor 44 % MEDELÅLDER KÖNSFÖRDELNING HANZA ÅRSREDOVISNING

16 HANZA AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR HANZAs aktie är sedan 19 juni 2014 noterad på First North NASDAQ. Aktiekursen var vid noteringen 29,00 SEK och vid årets slut 17,40 SEK. AKTIEN Antalet aktier uppgick 1 januari 2014 till På extra bolagstämma i februari beslutades om en split 1:10, innebärande att antalet aktier ökade till I början av året gjordes en nyemission om aktier och under det andra kvartalet gjordes spridningsemissionen som genomfördes i samband med noteringen av aktien på Nasdaq First North. Antalet aktier i HANZA har genom spridningsemissionen ökat st. Under det fjärde kvartalet har antalet aktier ökat genom en apportemission om aktier i samband med förvärvet av KA Elektronik och antalet aktier uppgår därefter vid årets slut till Aktiekapitalet ökade samtidigt med SEK och uppgår till SEK vid årets slut. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Transaktion Kvotvärde per aktie SEK Förändring av aktiekapital SEK Antal aktier Totalt antal aktier 2008 Nybildning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Utbyte konvertibler Split 1: Nyemission 0, Spridningsemission inför listning 0, Apportemission 0, HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

17 ÄGARFÖRHÅLLANDEN Antalet aktieägare vid årets utgång uppgick till 846 st. Största aktieägare framgår nedan. ÄGARSTRUKTUR Antal aktier Antal röster Innehav/ Röster % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY ,13 BP2S PARIS/EFG BANK AG ,22 CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY ,89 EUGEN STEINER MED BOLAG ,64 COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB ,65 SIA HM HOLDING ,61 DYBECK, STEN ,93 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,72 SWEDBANK AS ,47 HAMBERG, PER ,61 10 STÖRSTA AKTIEÄGARE ,87 ÖVRIGA AKTIEÄGARE ,13 Totalt antal aktier (* ,00 (* Totalt antal aktier justerat för innehav av egna aktier i dotterbolag, st. Källa: Euroclear BEMYNDIGANDEN En extra bolagsstämma bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant beslut får inte innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än kr. OPTIONER OCH KONVERTIBLER Styrelsen tog i juli 2014 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013 beslut om att emittera optioner, varav är utgivna. Dessa optioner ger rätt att under perioden till teckna en aktie för 29,00 SEK. Motivet till utgivande av optionerna var att bereda en finansieringsmöjlighet från bolaget i samband med att Teknoventure:s aktier avyttrades med anledning av att fonden stängdes. Styrelsen har i maj 2014 med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma emitterat personaloptioner till ledande befattningshavare, varje option ger rätt att teckna en aktie under perioden till Teckningskurs är satt till 29,00 SEK. De optionerna fördelas på till VD och var för de övriga fem i ledningsgruppen. Optionerna kommer att intjänas med 1/3 per år vid fortsatt anställning och värdet av personaloptionerna kommer att kostnadsföras över intjänandeperioden. Optioner Antal Förfallodatum Teckningskurs, SEK Teckningsoptioner Personaloptioner , , Marknadsvärdet för personaloptionsprogrammet till ledande befattningshavare har beräknats med Black and Scholes modell med marknadsmässig ränta och en volatilitet i paritet med liknande bolag i branschen, till 1,7 MSEK plus sociala avgifter. UTDELNINGSPOLICY Vinstmedel skall i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av koncernen och därigenom skapa omsättnings- och resultattillväxt. Vid bedömning av utdelningens storlek skall därför hänsyn först tas till att koncernens utveckling kan ske med finansiell styrka och god handlingsfrihet. Förutsatt att affärsutvecklingen så medger skall utdelningen motsvara trettio (30) procent av vinsten efter skatt. HANZA ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för HANZA Holding AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret INFORMATION OM VERKSAMHETEN HANZA grundades 2008 med syftet att skapa en affärspartner inom tillverkning som ger betydligt högre kundnytta än klassiska s.k. kontraktstillverkare. Under de första fem åren hade bolaget stora försäljningsframgångar med ett s.k. komplett tillverkningskoncept ( all-you-need-is-one TM ) och nådde en miljardomsättning, huvudsakligen genom organisk tillväxt avslutade HANZA den första fasen av affärsplanen som syftade till att skapa en fabrikspark med fem grundläggande tillverkningsteknologier, vilket huvudsakligen skedde genom att ta över fabriker som upplevt motgångar under finanskrisen. Under 2014 fortsatte HANZA att leda omformningen av tillverkningsindistrin genom lanseringen av en ny tjänsteprodukt MIG TM. Med MIG TM analyseras och förbättras kundens tillverkningskedjor, vilket skapar högre tillväxt och bättre lönsamhet. HANZA är därmed en strategisk affärspartner som skapar mervärde till kunden genom hela produktlivscykeln. HANZA har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. Koncernen är operativt indelad i två huvuddivisioner efter tillverkningsteknologi: Mekanik och Elektronik. Vidare redovisas den del av koncernfunktionen som är hänförlig till affärsutveckling och förvärv som ett separat segment. Elektronikdivisionen består av Kretskortsteknologi och Kablageteknologi. I Mekanikdivisionen ingår Plåtteknologi och Maskinbearbetningsteknologi. Verksamheterna i de olika teknologierna sker dels i mindre, kundnära, kompetenscenter ( Proximity Units ) och dels i större, kostnadsoptimerade, produktionsenheter ( Industrial Units ). Gemensamt för alla enheter är att de även erbjuder slutmontering, sluttest, emballering och eftermarknadstjänster. HANZA-koncernen består av moderbolaget HANZA Holding AB med det helägda dotterbolaget HANZA AB, som i sin tur har helägda dotterbolag i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. HANZA Holding AB och HANZA AB arbetar med affärsutveckling, ledning av koncernen samt koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, marknadsföring/försäljning och globalt inköp. All övrig operativ verksamhet bedrivs i dotterbolagen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPS- ÅRET HANZA förvärvar Arvika Industrikablage och Davab och flyttar verksamheten till Årjäng. HANZAs tidigare största ägare, finska Teknoventure Rahasto II Ky stängde fonden i december En kombination av befintliga aktieägare och nya investerare köper fondens samtliga aktier. I samband med den transaktionen genomfördes även en nyemission i HANZA på 4,5 MSEK. HANZA ansöker i juni om notering på NASDAQ OMX First North Premier Teckningsperioden för aktier i HANZA Holding AB (publ) avslutades. Intresset var stort och erbjudandet om 22 MSEK övertecknades kraftigt. Nyemissionen tillförde cirka aktieägare. Den 19 juni 2014 inleddes handel i HANZA Holding ABs (publ) aktier på NASDAQ OMX First North Premier under kortnamnet HANZA. HANZA Holding AB (publ) registrerade sin spridningsemission. HANZA har tillförts 22 MSEK före transaktionskostnader och drygt nya aktieägare. I augusti tecknade HANZA ett långsiktigt avtal med en ny kund inom Automotive-segmentet. Produkterna kommer att tillverkas i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. Vidare tecknade HANZA ett produktionsavtal med KLE/ Tyri Lights som utvecklar högeffektiva strålkastare till arbetsfordon. Produkterna kommer att tillverkas i HAN- ZAs elektronikfabrik i Årjäng. HANZA tecknade i september dels ett flerårigt produktionsavtal med Saab Dynamics innehållande både mekanik och elektronik, dels ett avtal med Konekeskos som tillverkningspartner av Yamarin Cross-båtar. Tillverkningen av delarna till Yamarin-båtarna kommer att ske i koncernens anläggning i Kokkola, Finland. HANZA tecknade ett strategiskt samarbetsavtal med affärsstrategen Reforce International, bland annat omfattande tjänsten MIG, som syftar till att öka tillväxten och lönsamheten för produktägare. HANZA förvärvar i november KA Elektronik AB, en elektroniktillverkare som året innan (2013) omsatte ca. 75 MSEK med ett rörelseresultat om 4,9 MSEK. En extra bolagsstämma fattade i december 2014 beslut att bemyndiga styrelsen att emittera finansiella instrument med en ökning av aktiekapitalet upp till kr. HANZA beslutade om byte av Certified Adviser till Erik Penser Bankaktiebolag att gälla från och med den 1 januari HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG HANZA konsoliderar produktionsanläggningar för att öka koncernens konkurrens och lönsamhet. Den 15 januari 2015 togs beslut om att bolagets produktion flyttas från Töreboda till andra produktionsanläggningar och 22 personer varslas om uppsägning. Valberedning inför årsstämman 2015 utsedd och består av Eugen Steiner, Jan Sundqvist, Mikael Smedeby och Per Tjernberg. HANZA varslar 18 personer i Åtvidaberg om uppsägning den 20 januari i syfte att öka lönsamheten. HANZA utsåg den 3 februari Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant. HANZA verkställde den 12 februari uppsägningar i Töreboda och Åtvidaberg om 39 personer. HANZA beslutade den 16 februari att ge ut konvertibla skuldebrev om totalt 4,5 MSEK till fyra av bolagets nuvarande ägare. Skuldebreven ger innehavaren rätt att konvertera skulden till aktier en kurs om 29 kr. Styrelsen arbetar aktivt med att lösa bolagets kapitalbehov på kort och medelång sikt för att säkerställa att bolaget kan fullfölja sin affärsplan samt nå en nivå där samtliga villkor i låneavtalen är uppfyllda. Styrelsen bedömer att man kommer att kunna presentera ett förslag under andra kvartalet. HANZA har för detta ändamål anlitat en finansiell rådgivare. HANZA fortsätter konsolidering av produktionsanläggningar. Den 16 februari meddelades att produktionsanläggningen i Göteborg kommer att flyttas till koncernens fabrikskluster i Årjäng. FLERÅRSÖVERSIKT * Omsättning, 984, ,4 958,8 884,2 Rörelseresultat -23,3-5,0 1,6 7,4 Årets resultat -33,6-23,5-13,5 3,3 Balansomslutning 578,0 518,1 543,4 598,4 Eget kapital 146,3 152,4 148,2 165,1 Soliditet, % *) Resultaträkningen 2011 ej omräknad enligt IFRS-principer. Resultatet belastades med goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK. Redovisad balansräkning 2011 utgör ingångsbalans enligt IFRS MARKNADSUTVECKLING HANZAs kunder återfinns framförallt i de Nordiska länderna, vilka alla hade svaga marknader under Finlands ekonomi drabbades hårt av krisen i Ukraina under Norge minskade industriproduktionen i slutet av året till följd av det låga oljepriset. I Sverige skedde en oväntad avmattning av industrin under en period 2014, vilket beskrivs på ett bra sätt i Statistiska Centralbyråns rapport: Tillväxten i näringslivets produktion har hållits uppe av tjänstesektorn medan industrin, på grund av den svaga efterfrågan från omvärlden, haft det fortsatt tungt. Utmärkande för industrins utveckling 2014 är att den mer eller mindre konstant överraskat negativt. Under hela året har det funnits en förväntan om att konjunkturen ska förbättras men SCB:s statistik har visat att både produktionen och orderingången har fortsatt att sjunka under hela året. (Konjunkturåret en besvikelse, SCB-indikatorer, december 2014). KONFIDENSINDIKATOR TILLVERKNINGSINDUSTRI Konfidensindikatorn Tillverkningsindustrin M Q Q Q3 Tillverkningsindustrins konjunkturutveckling 2014 Källa: Konjunkturinstitutet Konfidensindikatorn Tillverkningsindustrin OMSÄTTNING 2014 JÄMFÖRT MED ,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40, Q Q Q3 HANZAs försäljningsutveckling 2014, jämfört med Q Q M1 HANZA ÅRSREDOVISNING

20 OMSÄTTNING OCH RESULTAT HANZA har en stark och balanserad kundportfölj, med spridning inom olika branscher. Därmed följer kundernas sammantagna efterfrågan i stort sett den industriella konjunkturen. Orderläggning från några av koncernens större kunder sjönk därför avsevärt under en period Volymminskningen av affärer som fanns vid ingången av 2014 var ca 130 MSEK för helåret Nyförsäljningen har dock varit god under Eftersom det finns en period mellan ingång av avtal och volymtillverkning har nya affärer inte helt genomslag första året. Nya affärerna som fakturerats under 2014 uppgick till ca 70 MSEK. Förvärvet i början av november av KA Elektronik har bidragit med ca 8 MSEK i omsättning. För året uppgick nettoomsättningen till 984,6 MSEK (1 035,4). Rörelseresultatet under samma period uppgick till -23,3 MSEK (-5,0). I rörelseresultatet ingår affärsutveckling med -18,1 MSEK (-14,6). Rörelseresultatet för den operativa verksamheten uppgick för helåret till -5,2 MSEK (9,6) med en rörelsemarginal på -0,5 procent (0,9). KA Elektronik, som konsoliderades under november har påverkat koncernens resultat negativt under året. Den operativa verksamheten delas upp i segmenten Mekanik respektive Elektronik. Mekanikens resultatutveckling understiger Elektroniken under verksamhetsåret Detta förklaras bland annat av att koncernens enhet för slutmontering, som ingår i Mekaniksegmentet, har haft volymnedgånger. Vidare har Mekaniken en tyngdpunkt mot Norge och, framförallt, Finland som i större utsträckning drabbats av nedgången under Avskrivningarna uppgår för året till -33,5 MSEK (-31,5). EBIT- DA uppgår till 10,2 MSEK (26,5) för koncernen och för den operativa verksamheten 28,3 MSEK (41,1) vilket motsvarar en marginal om 2,9 procent (4,0). Finansnetto uppgick till -13,6 MSEK (-16,8) för helårsperioden Resultatet efter finansnettot uppgick till -36,9 MSEK (-21,8). Resultatet efter skatt för helåret 2014 uppgick till -33,6 MSEK (-23,5). KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR Kassaflöde från löpande verksamheten uppgår för helåret till 23,0 MSEK (51,8). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -39,7 MSEK (-29,7). Likvid från genomförda nyemissioner har under helårsperioden förbättrat likviditeten med 24,0 MSEK efter transaktionskostnader. HANZA äger egna aktier, via dotterbolaget Tvärbyssan. Dessa aktier tas enligt gällande redovisningsregler inte upp som tillgång i koncernens balansräkning. HANZA träffade under det andra kvartalet en överenskommelse om tidpunkt för reglering av ett konvertibelt lån till en tidigare aktieägare (Teknoventure Rahasto II). Uppgörelsen innebar en skuldnedskrivning om 2,9 MSEK, som har påverkat de finansiella intäkterna. Under fjärde kvartalet har denna konvertibel bytt ägare och HANZA har träffat en överenskommelse om att förlänga lånet till Konverteringskursen uppgår till 43,30 SEK. En del av HANZAs finansiering är att kundfordringar avyttras till extern part. Då förmåner och risker i dessa fall övergått till köparen är dessa kundfordringar borttagna från balansräkningen. För mer information se not 19 Kundfordringar. FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutningen för koncernen uppgick till 578,0 MSEK (518,1). Koncernens likvida medel uppgår vid periodens utgång till 31,8 MSEK (25,5 ). Räntebärande nettoskulder uppgick till 185,9 MSEK (153,2). Koncernens eget kapital uppgår till 146,3 MSEK (152,4 MSEK). Marknaden har utvecklats svagare än tidigare bedömningar och bolagets finansiering på medellång sikt bygger på positiva kassaflöden från verksamheten, inkluderade finansiering av rörelsekapital från kreditinstitut. Fortsatta satsningar på affärsutveckling och förvärv i kombination med en osäkerhet kring konjunkturens utveckling gör att styrelsen ser ett behov av ägarkapital. Resultatutvecklingen har lett till att bolaget vid årsskiftet inte uppfyllde alla villkor i låneavtal omfattande 26,2 MSEK. Bolaget har på grund av detta begärt en s.k. waiver för dessa avtal. Som en konsekvens har, i enlighet med gällande redovisningsregler, de lån som omfattas redovisats som kortfristiga oavsett löptid. Styrelsen beslutade därför den 16 februari att, inom ramen för bemyndigandet från den extra bolagsstämman, ge ut konvertibla skuldebrev om totalt 4,5 MSEK till fyra av bolagets ägare. Skuldebreven löper på två år under marknadsmässiga villkor, och ger rätt att konvertera skulden till aktier till en kurs om 29 kr. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet att kapitalisera bolaget. HANZA har för detta ändamål anlitat en finansiell rådgivare. Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna gör styrelsen bedömningen att bolaget kan finansieras på ett sätt som täcker kapitalbehovet för fullföljande av affärsplan och förbättrar de nyckeltal som för närvarande gör att låneavtalen inte till fullo är uppfyllda. Alternativt att en uppgörelse om andra inlåningsvillkor nås eller att de lånen kan ersättas. Styrelsen bedömer att man kommer att kunna presentera ett förslag till lösning under andra kvartalet. MEDARBETARE Under året uppgick medelantalet anställda inom koncernen till 983, inklusive KA Elektronik, (949). Se även separat avsnitt angående medarbetare. RISKFAKTORER Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer som i vissa avseenden inte alls och i andra avseenden inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse för framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan få väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i denna bolagsbeskrivning samt en allmän omvärldsbedömning. 20 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål 2008 2 Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer