HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö"

Transkript

1 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

2 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse 24 Koncernens rapport över totalresultat 25 Koncernens balansräkning 27 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 28 Koncernens rapport över kassaflöden 29 Moderbolagets resultaträkning 30 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets förändringar i eget kapital 33 Moderbolagets rapport över kassaflöden 34 Noter 61 Revisionsberättelse 62 Bolagsstyrningsrapport 64 Styrelse 65 Ledande befattningshavare 66 Definitioner 67 Finansiell kalender / Årsstämma 68 Adresser HANZA I KORTHET HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. 2 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

3 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen uppgick till 984,6 MSEK (1 035,4). Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till -5,2 MSEK (9,6). Koncernens rörelseresultat uppgick till -23,3 MSEK (-5,0). I rörelseresultatet ingår affärsutveckling* med -18,1 MSEK (-14,6). Resultat efter skatt uppgick till -33,6 MSEK (-23,5), vilket motsvarar -5,08 (-4,24) kr per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,0 MSEK (51,8) OMSÄTTNING 984,6 MSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET HANZA förvärvar Arvika Industrikablage och Davab och flyttar verksamheten till Årjäng. HANZAs tidigare största ägare, finska Teknoventure Rahasto II Ky stängde fonden i december En kombination av befintliga aktieägare och nya investerare köper fondens samtliga aktier. I samband med den transaktionen genomfördes även en nyemission i HANZA på 4,5 MSEK. HANZA ansöker om notering, den 19 juni 2014 inleds handel i bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier under kortnamnet HANZA. I samband med noteringen genomför HANZA en spridningsemission, vilket tillför bolaget ca nya aktieägare och ca. 22 MSEK före transaktionskostnader. HANZAs erbjudande leder till ett flertal nya, långsiktiga kundavtal, bl.a: En ny kund inom Automotive-segmentet, vars produkter kommer att tillverkas i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. KLE/Tyri Lights som utvecklar högeffektiva strålkastare till arbetsfordon. Produkterna tillverkas i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. Saab Dynamics flerårigt produktionsavtal innehållande både mekanik och elektronik. Konekeskos. Tillverkningen av delarna till Konekeskos Yamarin Cross-båtar kommer att ske i koncernens anläggning i Kokkola, Finland. HANZA tecknar ett strategiskt samarbetsavtal med affärsstrategen Reforce International, bland annat omfattande tjänsten MIG, som syftar till att öka tillväxten och lönsamheten för produktägare. HANZA förvärvar i november KA Elektronik AB, en elektroniktillverkare som året innan (2013) omsatte ca. 75 MSEK med ett rörelseresultat om 4,9 MSEK. En extra bolagsstämma fattar i december 2014 beslut att bemyndiga styrelsen att emittera finansiella instrument med en ökning av aktiekapitalet upp till kr. * Affärsutveckling, se definition s ANTAL ANSTÄLLDA 25,3% SOLIDITET NYCKELTAL** EBITDA % 1,0% 2,6% 3,5% 4,3% EBIT marginal % -2,4% -0,5% 0,2% 1,6% Operativt justerat EBIT MSEK -5,2 9,6 25,2 25,9 Operativt justerat EBIT % -0,5% 0,9% 2,6% 2,9% Operativt kapital MSEK 332,2 305,6 323,7 410,1 Räntabilitet på operativt kapital % -1,6% 9,5% 6,9% 6,3% Kapitalomsättning på operativt kapital, ggr 3,1 3,3 2,6 2,2 Nettoskuldsättningsgrad 1,3 1,0 1,2 1,4 Soliditet % 25,3% 29,4% 27,3% 27,6% ** Ovanstående finansiell information i sammandrag för koncernen avseende räkenskapsåren 2012 och 2013 är hämtat från HANZA Holding AB:s reviderade årsredovisning för 2013 vilken är upprättad i enlighet med IFRS. Den finansiella informationen för räkenskapsåret 2011 är upprättad i enlighet med för koncernen tidigare gällande redovisningsprinciper med oreviderade proformajusteringar avseende återlagda goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK. Balansposter för 2011 utgörs av ingångsbalans enligt IFRS HANZA ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET År 2014 blev delvis utmanande. En samtidig volymnedgång hos några av koncernens största kunder skapade underbeläggning, med negativt resultat som följd. Minskningen var snabb och oväntad, även för våra kunder, vilket resulterade i stora prognosavvikelser. Att efterfrågan blir svårare och svårare att förutse för våra kunder visar tydligt på behovet av att skapa nya, flexibla tillverkningslösningar. En grundläggande del i HANZAs strategi är därför att konsolidera tillverkning genom att förvärva, flytta och slå samman fabriker i kluster. Under 2014 planerades och genomfördes flera sådana aktiviteter. Vår kablagefabrik i Åbo, Finland avvecklades och flyttades till Tartu, Estland. Därmed omfattar industriparken i Tartu fyra av koncernens fem teknologier. Vidare samordnades gemensamma administration-, IT- och finansiella tjänster i Tartu i ett s.k. Shared Service Center, vilket möjliggjorde en personalreduktion i Estland i slutet av I november förvärvades kretskortstillverkaren KA Elektronik med säte i Åtvidaberg, vilket i sin tur möjliggjorde en rad strukturförbättringar i HANZAs Elektronikdivision. Glädjande under 2014 var nyförsäljningen. HANZA erbjuder ett unikt, komplett tillverkningserbjudande (all-you-needis-one ), där kunden kan reducera antalet leverantörer och erhålla en tillverkningspartner som tar ansvar för hela tillverkningskedjan. Bland nya affärer och kunder märks bland andra Fire Fighting Systems, Konekesko, Marioff, Parker Hannifin och Reac. Det finns en naturlig period mellan avtalsskrivande och fakturerad omsättning tiden det tar att starta upp produktionen. Trots det nådde faktureringen på nya affärer cirka 70 MSEK under I slutet av 2014 tog vi nästa steg för ökad kundnytta genom lanseringen av en ny tjänsteprodukt MIG. Med MIG analyseras och förbättras kundens tillverkningskedjor, vilket skapar högre tillväxt och bättre lönsamhet. HANZA blir därmed en strategisk affärspartner som skapar mervärde till kunden genom hela produktlivscykeln. De första MIG-projekten bedöms kunna presenteras under I början av 2015 genomfördes ytterligare konsolideringsaktiviteter i Sverige. Bland annat inleddes i januari en flytt av koncernens mekanikfabrik i Töreboda till koncernens industripark i Årjäng. Ett större varsel genomfördes i januari i vår nya enhet i Åtvidaberg för att jämna ut beläggningen och öka lönsamheten. Vidare beslutades i februari att även flytta verksamheten i Göteborg till industriparken i Årjäng. Nya affärer, i kombination med att vi inte förlorat någon kund, ger bra förutsättningar för tillväxt framöver. Konsolideringen förbättrar HANZAs konkurrenskraft och kostnadsbas och vi räknar med att se positiva resultateffekter under Vi kommer att fortsätta det metodiska arbetet inom fyra områden: effektivisering och kostnadsminskning genom konsolidering, förvärv av lönsamma tillverkare, förbättring av vår finansiella ställning och utökad försäljning med hjälp av vår nya tjänsteprodukt MIG. Vårt långsiktiga mål är en marginal (EBIT) om 6 procent. Sammanfattningsvis; även om utvecklingen under 2014 bjudit på utmaningar, vilket också påverkade vår finansiella ställning och likviditet, finns det goda skäl till optimism för försäljnings- och resultatutveckling 2015! Erik Stenfors VD och koncernchef, HANZA 4 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

5 Vi har utvecklats till en strategisk affärspartner. Genom vår analystjänst MIG möjliggör vi ökad tillväxt och lönsamhet för våra kunder. HANZA ÅRSREDOVISNING

6 DETTA ÄR HANZA HANZA grundades 2008 av personer med mångårig branscherfarenhet och har sedan dess vuxit till ett miljardbolag. Bolagets strategi är att genom kvalificerad affärsrådgivning i kombination med effektiva tillverkningslösningar bli den självklara affärspartnern för produktägare. HANZA har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. För att möta den ökande globala konkurrensen är det avgörande för Europabaserade produktägare att optimera och rationalisera tillverkningskedjan. Det gynnar HANZA en ledande industriell affärspartner inom tillverkning, vars erbjudande möjliggör ökad tillväxt, minskad kapitalbindning och sänkta kostnader för bolagets kunder. HANZA erbjuder affärsrådgivning för att hjälpa såväl stora som små kunder med egna produkter att nå sina tillväxt- och lönsamhetsmål genom att skapa effektivare tillverkningslösningar, en tjänst vid namn MIG. I takt med att kostnadsläget förändras i utvecklingsländer, och kvalitets- och miljökrav skärps, flyttas produktion kontinuerligt till nya geografiska områden. I dag är det vanligt att delar till industriella produkter tillverkas i flera fabriker i olika länder. Det skapar en lång och komplex tillverkningskedja, vilket bland annat medför ökade produktionskostnader, ökade fraktkostnader, försämrad produktionsflexibilitet, högre kapitalbindning och ökad sårbarhet för leveransstörningar. HANZAs tillverkningslösningar bedrivs i huvudsak i egna fabriker, men också genom samarbeten med strategiska tillverkningspartners. Som en konsekvens av globaliseringen ökar kontinuerligt efterfrågan på HANZAs tjänster. Tillverkningskedjor i behov av modernisering inom HANZAs primära kundområden uppskattas överstiga 40 miljarder SEK årligen. VISION Att vara en unikt värdeskapande affärspartner inom tillverkning. AFFÄRSIDÉ Att utveckla och erbjuda tillverkningslösningar som ökar tillväxt och lönsamhet för HANZAs kunder. FINANSIELLA MÅL Organisk omsättningstillväxt om lägst 10 procent per år EBIT om lägst 6 procent Soliditet om procent Skuldsättning högst 3 gånger EBITDA Avkastning på sysselsatt kapital om minst 20 procent STRATEGI HANZA ska nå sina mål genom bolagets: Affärsrådgivning att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för bolagets kunder. Tillverkningskedja att kontinuerligt utveckla tillverknignsteknologier och sourcing som möjliggör förenkling av tillverkningskedjan för bolagets kunder Footprint att närvara och utvecklas på marknader som är viktiga för bolagets kunder Kundportfölj att skapa en välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder 28 januari 2008 HANZAs affärsmodell färdig och lanseras. Bolagets första fas inleds; att skapa en global fyrklöver av tillverkningsteknologier. HISTORIK Hösten 2008 HANZA-koncernen grundas, turn-around inleds, ny ledning, två fabriker stängs, en öppnas. Dec 2009 HANZA förvärvar en elektroniktillverkare som försatts i rekonstruktion på grund av finanskrisen. Ny ledning tillsätts, fabriken omformas till en Proximity Unit. En befintlig HANZA-fabrik stängs. Våren 2008 HANZA förvärvar utvalda mekanikoch elektronikbolag i Sverige och Estland. HANZA tar över en elektroniktillverkare i Polen som går med stora förluster då största kunden gått i konkurs. Jan 2009 Finanskrisen slår till med full kraft vilket påverkar den globala ekonomin kraftigt negativt. 6 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

7 HANZAS VÄRLD FINLAND SVERIGE ESTLAND POLEN SLOVAKIEN KINA SVERIGE Anställda: 227 st Fabriker: 4 st ESTLAND Anställda: 463 st Fabriker: 3 st FINLAND Anställda: 89 st Fabriker: 2 st Aug 2011 HANZA förvärvar en plåttillverkare i Finland med stora utmaningar efter Nokia dragit ned volymerna drastiskt. Ny ledning tillsätts. En fabrik stängs i Finland, en ny öppnas i Estland. Dec 2010 HANZA förvärvar två mekanikfabriker i Sverige, varav den ena drabbats av finanskrisen och går med förlust. Ny ledning tillsätts. Fabrikerna omformas till Proximity Units. En ny fabriksdel öppnas. POLEN Anställda: 72 st Fabriker: 1 st SLOVAKIEN Anställda: 58 st Fabriker: 1 st Mars 2013 Förvärv av en kablagetillverkare. HANZAs ursprungliga affärsplan därmed genomförd. En fabrik stängs i Finland, en ny öppnas i Estland. Okt 2012 Eurokrisen inleds och påverkar ekonomin märkbart negativt. Avtal med Saab Defense medför att HANZA inviger en ny Proximity Unit i Göteborg. KINA Anställda: 74 st Fabriker: 1 st Hösten 2014 Lansering MIG Förvärv av KA Elektronik Våren 2014 Förvärv av en kablage tillverkare. Ny ledning. Verksamheten flyttas till Årjäng. HANZA börsnoteras. HANZA ÅRSREDOVISNING

8 ÖVERSIKT KOMPETENSOMRÅDEN HANZAs breda och integrerade utbud av tillverkningsprocesser ger maximal flexibilitet, kvalitets- och kapacitetskontroll i enlighet med kundernas prognoser och order, vilka kan variera betydligt med kort framförhållning i syfte att få ut kundernas produkter på marknaden så fort som möjligt. Korta ledtider HANZA har skapat en organisation som möter bolagets kunders krav på tydlig kommunikation och korta ledtider. HANZA bygger upp kundens egen produktionsenhet i en så kallad business unit, där alla resurser inom planering, inköp, kvalitet, funktion och projektledning etc. som krävs för detta specifika projekt samlats. Pris-och logistiklösningar HANZA medverkar genom hela produktlivscykeln från idé till produktslut. HANZA bygger prototyper och ger kunden feedback på design och layout sett ur produktionssynpunkt. HANZA har lång erfarenhet inom produktionsteknik och industrialisering för allt från lågvolymprodukter till volymproduktion i en mängd olika branscher. Tillsammans med kunderna beslutas var produkten ska tillverkas för att uppnå optimal prissättning och möjliggöra optimala logistikarrangemang. Dynamik och flexibilitet Det är enkelt att göra affärer med HANZA. Kunders verksamheter kräver ofta högt tempo hos deras samarbetspartners, vilket ställer höga krav på dynamik och flexibilitet. För att tillgodose kundernas behov fokuserar HANZA på snabbhet, enkelhet och effektivitet. AFFÄRSRÅDGIVNING HANZA erbjuder kvalificerad affärsrådgivning för att hjälpa såväl stora som små kunder med egna produkter att nå sina tillväxt- och lönsamhetsmål genom att skapa effektivare tillverkningslösningar, en tjänst vid namn MIG. MEKANIK Teknologi Maskinbearbetning HANZA erbjuder en toppmodern maskinpark inom bland annat svarvning, fräsning, gnistning och slipning. För såväl stora som små detaljer erbjuds bearbetning av välutbildad personal med lång erfarenhet och höga kvalitets- och precisionskrav. Teknologi Plåtbearbetning HANZA har ett komplett erbjudande som omfattar både tunnplåt och grovplåt. Förutom stansning, skärning och bockning erbjuds robotsvetsning, manuell svetsning, ytbehandling och lackning i olika material och former. ELEKTRONIK Teknologi Kretskort HANZA har kompetens från montering av flexkort till stora kretskort. Med det senaste inom AOI, röntgen och testning upprätthålls en mycket hög kvalitetsnivå. Både blyad och oblyad process inom ytmontering och våglödning kombineras med ingjutning och moderna lackningsprocesser av kretskort. Teknologi Kablage HANZA tillverkar och levererar kablage inom alla olika applikationer. Med helautomatisk maskinpark erbjuder bolaget bland annat prototypkablage, volymkablage, ingjutning och märkning. HANZAS TILLVERKNINGSKEDJA HANZAS PRODUKTION TRADITIONELL PRODUKTION ELEKTRONIK KABLAGE MEKANIK SLUTMONTERING KUND FLÖDE HANZA är kundens enda kontakt vilket gör varje projekt kostnadseffektivt och ger kunden och HANZA full kontroll över processen. HANZA har en fyrklöver av teknologier och tjänster som tar kundernas idéer till färdiga och levererade produkter. LEVERANS SLUTKUND TRANSPORT 8 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

9 HANZAS BREDA OCH INTEGRERA- DE UTBUD AV TILLVERK- NINGSPROCESSER GER MAXIMAL FLEXIBILITET, KVALITETS- OCH KAPA- CITETSKONTROLL ALLT FÖR ATT FÅ UT KUNDER- NAS PRODUKTER PÅ MARKNADEN SÅ FORT SOM MÖJLIGT HANZA ÅRSREDOVISNING

10 MARKNAD KONTRAKTSTILLVERKNING/ GLOBAL FÖRSÄLJNING Många produktägare har en tillverkningskedja som är utdragen, kostsam och komplex. Flera fabriker, ofta i olika länder, kontrakteras för att tillverka en och samma produkt. Marknaden har förändrats med den snabba globaliseringen som drivkraft. Under de senaste decennierna har kontraktstillverkning blivit alltmer vanligt på grund av ökad globalisering vilket medfört tilltagande konkurrens och behov av specialistkompetens vid tillverkning. Eftersom konkurrensen ökar och produktägarna vill leverera produkter med högre kvalitet till lägre pris, måste kontraktstillverkarna anpassa sig till produktägarnas krav. Att bara konkurrera med pris kan vara utmanande eftersom priset bara kan sänkas så länge produktionen är lönsam. Skäl för produktägare att outsourca produktion till kontrakts tillverkare kan vara följande: Produktägaren blir mindre känslig för konjunktursvängningar Genom att outsourca produktionen kan produktägaren koncentrera sig på utveckling, design och marknadsföring av produkten Kostnad per tillverkad vara kan bli lägre Produktägaren kan sänka rörelsekapitalet och minska investeringar i tillverkning Produktägaren kan snabbt hitta tillverkningsresurser som ej finns internt Tillgång till personal specialiserad inom tillverkning Tillgång till expertis inom supply chain management aktörer STORA AKTÖRER Det finns ett antal stora, globala aktörer där fokus främst ligger inom konsumentelektronik (exempelvis FoxxConn som tillverkar iphone med leverans till Apple). De serier som tillverkas är ofta mycket stora och med små variationer. Tillverkningen sker framförallt i lågkostnadsländer i Asien. SMÅ OCH MEDELSTORA AKTÖRER De små och medelstora kontraktstillverkarna har ofta specialiserat sig på ett fåtal områden, där produkterna är mer specialiserade och ofta designade för en viss typ av maskin eller system. Ett stort antal kontraktstillverkare erbjuder tillverkning inom ett område, exempelvis tillverkning av kretskort, medan andra kan erbjuda ett fullt sortiment såsom maskinbearbetning, metallbearbetning, kretskort, kablage samt del- eller helmontage. I Sverige finns ett stort antal, ofta familjeägda, företag med tillverkning inom en nisch. Lönsamheten varierar bland dessa och en konsolidering av branschen är att vänta då mindre företag förväntas få det svårare att kunna konkurrera med sitt erbjudande. MARKNADSTRENDER För att inte endast kunna konkurrera med pris har ett antal kontraktstillverkare börjat synliggöra andra konkurrensfördelar såsom kunskap och expertis inom logistik och möjligheten att kunna erbjuda tillverkning av hela system. Det kräver ofta tillverkning inom olika områden samt på olika geografiska marknader för att kunna lösa kundens behov. Genom att lösa en produktägares tillverkning av hela system blir samarbetet inte bara baserat på lägst pris utan framför allt den kompetens som kontraktstillverkaren besitter. Exempel på bolag som kan erbjuda tillverkning av hela system är förutom HANZA, svenska Partnertech och finska Scanfil. Nu har HANZA tagit ytterligare ett steg att bli strategiskt viktig för sina kunder genom att erbjuda kunder kvalificerad affärsrådgivning (MIG ), något som bolaget är först ut med på marknaden. En stor del av tillverkningen kan göras billigare i lågkostnadsländer, men genom att kombinera storskalig tillverkning i exempelvis Östeuropa och Kina med tillverkning i Sverige, Norge, Finland och Tyskland av mindre serier eller mer komplicerade produkter kan tillverkningskostnaden optimeras och bli lägre för produktägaren, än om all produktion förlades till lågkostnadsländer. Genom att outsourca hela produktionsfunktionen kan produktägarna fokusera på sin kärnkompetens och med hjälp av ny informationsteknologi skapas möjligheter för ett integrerat arbete mellan tillverkarna och kunden. Att som produktägare snabbt kunna få ut nya produktidéer på marknaden är en viktig framgångsfaktor med dagens snabba innovationstakt och även här spelar aktörer som erbjuder hela produktionslösningar en viktig roll. MARKNADENS STORLEK Efter finanskrisen i Europa återhämtade sig marknaden för kontraktstillverkare under 2010, för att åter minska snabbt under 2011 då Europa drabbades av lånekrisen. Från 2013 förbättras marknaden för kontraktstillverk ning långsamt. Karaktäristiskt för marknaden är snabba och svårförutsägbara volymändringar, vilka bedöms fortsätta. 10 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

11 INTÄKTER KONTRAKTSTILLVERKARE I NORRA EUROPA, E* Euro miljoner 2014E 2015E 2016E 2017E Norden UK Tyskland Benelux Total * Källa: The Eupropean EMS industry , a strategic study of the European EMS study. HANZA ÅRSREDOVISNING

12 HANZA & PERTEN INSTRUMENTS SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FLEXIBEL PRODUKTION Perten Instruments är ett företag som utvecklar instrument för att mäta fuktighetsgraden i spannmål. Bolaget startade redan på 60-talet med utvecklingen av en mätmetod som kallas falltal där man med hjälp av ett provrör mätte tiden det tog för en pinne att nå botten i en grumlig vätska bestående av vatten och vetekärnor. Baserat på detta har Perten Instruments utvecklats till ett bolag med 200 anställda och en omsättning om cirka SEK 500 Mkr. En viktig framgångsfaktor för Perten har varit centralisering av utvecklingsverksamheten och tillverkningssamarbeten. Det är här HANZA kommer in i bilden. Perten Instruments behövde öka volymerna och samtidigt sänka kostnaden med ökade krav på flexibilitet. Bolagets verksamhet är extremt säsongsinriktad då skörden av spannmål är koncentrerad till sommaren vilket ställer höga krav på flexibilitet i leveranserna från bolagets tillverkare. Exempelvis kom en stor volymökning mellan 2011 och 2012 då bolaget gick från att sälja 200 till instrument per år tack vare ett genombrott på den amerikanska marknaden. Denna otroliga volymuppgång hade vi aldrig kunnat hantera genom egen intern tillverkning. Det har vi till stor del HANZA att tacka för, säger Sven Holmlund, VD Perten Instruments AB. En annan orsak till denna framgång var ett gemensamt arbete mellan HANZA och Perten Instruments i syfte att sänka tillverkningskostnaden på bolagets instrument. Detta innefattade såväl granskning av konstruktionen, produktionsförbättringar, byte av artiklar, byte av underleverantörer som volymupphandlingar. Med dessa gemensamma ansträngningar lyckades bolagen sänka tillverkningskostnaden med över 50 procent. Man når mycket längre med gemensamma ansträngningar än genom att pressa sin leverantör på någon extra procent. Men detta förutsätter ett partnerskap och full insyn i varandras verksamheter, tillägger Sven Holmlund. Med HANZA som tillverkningspartner kan vi fokusera på det vi tycker är viktigt, nämligen produktutveckling, marknadsföring och försäljning. DENNA OTROLIGA VOLYMUPPGÅNG HADE VI ALDRIG KUNNAT HANTERA GENOM EGEN INTERN TILLVERKNING. DET HAR VI TILL STOR DEL HANZA ATT TACKA FÖR, SÄGER SVEN HOLMLUND, VD PERTEN INSTRUMENTS AB. Sven Holmlund, VD, Perten Instruments AB 12 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

13 SOCIALT ANSVAR OCH MILJÖ HANZAs ambition är att verka och växa samtidigt som bolaget bidrar till ett hållbart ansvarstagande i samhället. En förutsättning för långsiktig tillväxt, en tillväxt som sker tillsammans med leverantörer som delar samma vision och ambition. Hållbart ansvar är ett viktigt och långsiktigt arbete där förändringar genomförs succesivt. HANZA NÄSTA GENERATIONS TILLVERKNINGS- KEDJA Transporter är ett område som i stor utsträckning påverkar miljön. Den traditionella tillverkningsindustrin bygger på att produkter deltillverkas i flera fabriker och ibland i olika länder. Det skapar en lång och komplex tillverkningskedja med många transporter innan produkten når slutkonsument. HANZAs erbjudande, med kompletta tillverkningslösningar, bygger på att optimera och rationalisera tillverkningskedjan där produktionen allt oftare kan flyttas närmare kunden. HANZAs erbjudande möjliggör inte bara ökad tillväxt, minskad kapitalbindning och sänkta kostnader för bolagets kunder, utan även färre transporter vilket bidrar till att minska miljöpåverkan. ANSVAR OCH UPPFÖRANDEKOD HANZAs uppförandekod, Code of Conduct, bygger på Social Accountability International 8000, SA8000, som är en internationell standard för etiska riktlinjer. Den reglerar frågor som rör arbetsförhållanden, diskriminering, minimilöner och rätt till facklig organisering. Den riktar sig framförallt till bolagets leverantörsled. Villkoren i uppförandekoden är verktyg för att säkerställa att HANZAs leverantörer och samarbetspartners lever upp till de minimikrav som ställs för arbets- och miljöförhållanden vid produktion. Koncernens ambition är att ha långsiktiga relationer med sina leverantörer, samtidigt sker en kontinuerlig översyn av leverantörsrelationerna. KONTROLLER OCH UPPFÖLJNING Bolaget arbetar fortlöpande med granskning och kontroll av leverantörer och får därmed en god uppfattning om produktionsförhållandena och eventuella brister. Nya leverantörer måste säkerställa att de följer koncernens riktlinjer för att godkännas. HANZA genomför årligen strukturerade kontroller av sina produktionsenheter och leverantörer. Åtgärdsplaner upprättas och följs upp månadsvis av HANZA i nära samarbete med leverantörerna. I Kina har HANZA ett långtgående samarbete med en extern oberoende part som är väl insatt i de krav som bolaget ställer på sina leverantörer. Samarbetet syftar till att stödja HANZA i arbetet med att utvärdera nya leverantörer, kontrollera produktion samt kvalitetsgranskning. Målet är även att öka direktkontakten med de leverantörer koncernen anlitar, vilket stärker kontrollen av tillverkningsförhållandena och efterlevnad av uppförandekoden. MATERIAL OCH TRANSPORTER HANZAs leverantörer ansvarar för råmaterialet i produkterna men koncernen har tydliga och väldefinierade specifikationer för att styra att lagar och regler inom området följs. Transporterna, som främst sker inom Europa men även till viss del från Asien, styrs utifrån kundernas önskemål gällande ledtider. Ambitionen är att skapa en långsiktighet för att kunna frakta prismedvetet och samtidigt med hänsyn till påverkan av miljön. HANZA anlitar certifierade speditörer vars miljöarbete årligen följs upp. HANZA ÅRSREDOVISNING

14 MEDARBETARE I ett snabbväxande företag som HANZA, med tusen anställda utspridda i sex länder krävs samstämmig kommunikation och en organisation som strukturerat arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Bolagets fem kärnvärden är grunden och verktygen som gör det möjligt att skapa bästa möjliga kundupplevelse av HANZA. KÄRNVÄRDEN För att HANZA ska kunna erbjuda sina kunder den mest konkurrenskraftiga lösningen krävs ett tydligt engagemang och ständig utveckling där alla inom bolaget strävar åt samma håll det vill säga en gemensam värdegrund. HANZA har fem koncerngemensamma kärnvärden som ska genomsyra organisationen, såväl sättet att arbeta som kommunikationen både internt och externt. Det långsiktiga arbetet med att implementera de gemensamma värderingarna är påbörjat och sker genom olika former av gruppmöten, ledarforum och genom löpande dialog. De gemensamma värderingarna har visat sig fungera väl i HANZAs affärskultur och implementeringen i förvärvade bolag fortsätter målinriktat och strukturerat. Fem kärnvärden med det gemensamma målet att kontinuerligt utveckla och förbättra för att ge kunden den bästa upplevelsen av HANZA: Vi gör det enklare Vi är i ständig utveckling Vi kommunicerar Vi är engagerade Vi tror på samarbete 5 VI TROR PÅ SAMARBETE 4 VI ÄR ENGAGERADE 1 VI GÖR DET ENKLARE KUND UPPLEVELSE 2 VI ÄR I STÄNDIG UTVECKLING 3 VI KOMMUNICERAR MEDARBETARUTVECKLING För att ta tillvara medarbetarnas fulla potential arbetar HANZA utifrån en modell, Employees Development Plan (EDP), med syfte att utveckla sina medarbetare. Bolagets fem kärnvärden är integrerade i modellen som bland annat används vid utvecklingssamtal. INTERN KOMMUNIKATION HANZA strävar efter att ha en öppen och kontinuerlig intern kommunikation för att engagera och hålla alla medarbetare välinformerade. Koncernens intranät är tillsammans med interntidningen HANZA UNITED och bolagets Facebooksida, de kommunikationsplattformar som används för att nå ut till medarbetarna inom koncernen. Intranätet är den främsta kanalen för den löpande kommunikationen och uppdateras kontinuerligt. Interntidningen publiceras fyra till sex gånger per år och ger möjlighet för medarbetarna att fördjupa sig i verksamheten och inom andra relevanta områden. Tidningen översätts till sex språk estniska, slovakiska, finska, svenska, polska och kinesiska. HANZAs Facebooksida riktar sig främst till bolagets medarbetare och där publicerar HANZA information om förvärv, deltagande på mässor och olika typer av tävlingar för att inspirera och bidra positivt till företagskulturen. Koncernen arbetar efter en enhetlig rapportstruktur som bygger på att samtliga inom organisationen veckovis redogör till chefer för aktuella framgångar och utmaningar. Rapporteringen, som sker utifrån koncerngemensamma nyckeltal, har visat sig vara framgångsrikt för att tidigt fånga upp eventuella utmaningar i verksamheten och snabbt kunna sätta in nödvändiga åtgärder. ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET HANZA arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön såväl i fabriker som på huvudkontoret. Prioriterade områden är riskbedömning, säkerhetsfrågor och förebyggande krishantering. Koncernen har även utarbetat en plan för jämställdhet och respekt, där jämställdhetsfrågor ska lyftas fram och medvetandegöras. Vidare ska HANZA sträva efter en heterogen representation avseende kön, ålder, kunskap, erfarenhet samt etnisk bakgrund. 14 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

15 st Totalt 983 st Estland Sverige Finland Kina Polen Slovakien 463 st 227 st 89 st 74 st 72 st 58 st ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND 39 ÅR Män 56 % Kvinnor 44 % MEDELÅLDER KÖNSFÖRDELNING HANZA ÅRSREDOVISNING

16 HANZA AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR HANZAs aktie är sedan 19 juni 2014 noterad på First North NASDAQ. Aktiekursen var vid noteringen 29,00 SEK och vid årets slut 17,40 SEK. AKTIEN Antalet aktier uppgick 1 januari 2014 till På extra bolagstämma i februari beslutades om en split 1:10, innebärande att antalet aktier ökade till I början av året gjordes en nyemission om aktier och under det andra kvartalet gjordes spridningsemissionen som genomfördes i samband med noteringen av aktien på Nasdaq First North. Antalet aktier i HANZA har genom spridningsemissionen ökat st. Under det fjärde kvartalet har antalet aktier ökat genom en apportemission om aktier i samband med förvärvet av KA Elektronik och antalet aktier uppgår därefter vid årets slut till Aktiekapitalet ökade samtidigt med SEK och uppgår till SEK vid årets slut. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING År Transaktion Kvotvärde per aktie SEK Förändring av aktiekapital SEK Antal aktier Totalt antal aktier 2008 Nybildning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Utbyte konvertibler Split 1: Nyemission 0, Spridningsemission inför listning 0, Apportemission 0, HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

17 ÄGARFÖRHÅLLANDEN Antalet aktieägare vid årets utgång uppgick till 846 st. Största aktieägare framgår nedan. ÄGARSTRUKTUR Antal aktier Antal röster Innehav/ Röster % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY ,13 BP2S PARIS/EFG BANK AG ,22 CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY ,89 EUGEN STEINER MED BOLAG ,64 COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB ,65 SIA HM HOLDING ,61 DYBECK, STEN ,93 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,72 SWEDBANK AS ,47 HAMBERG, PER ,61 10 STÖRSTA AKTIEÄGARE ,87 ÖVRIGA AKTIEÄGARE ,13 Totalt antal aktier (* ,00 (* Totalt antal aktier justerat för innehav av egna aktier i dotterbolag, st. Källa: Euroclear BEMYNDIGANDEN En extra bolagsstämma bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant beslut får inte innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än kr. OPTIONER OCH KONVERTIBLER Styrelsen tog i juli 2014 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013 beslut om att emittera optioner, varav är utgivna. Dessa optioner ger rätt att under perioden till teckna en aktie för 29,00 SEK. Motivet till utgivande av optionerna var att bereda en finansieringsmöjlighet från bolaget i samband med att Teknoventure:s aktier avyttrades med anledning av att fonden stängdes. Styrelsen har i maj 2014 med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma emitterat personaloptioner till ledande befattningshavare, varje option ger rätt att teckna en aktie under perioden till Teckningskurs är satt till 29,00 SEK. De optionerna fördelas på till VD och var för de övriga fem i ledningsgruppen. Optionerna kommer att intjänas med 1/3 per år vid fortsatt anställning och värdet av personaloptionerna kommer att kostnadsföras över intjänandeperioden. Optioner Antal Förfallodatum Teckningskurs, SEK Teckningsoptioner Personaloptioner , , Marknadsvärdet för personaloptionsprogrammet till ledande befattningshavare har beräknats med Black and Scholes modell med marknadsmässig ränta och en volatilitet i paritet med liknande bolag i branschen, till 1,7 MSEK plus sociala avgifter. UTDELNINGSPOLICY Vinstmedel skall i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt affärsutveckling av koncernen och därigenom skapa omsättnings- och resultattillväxt. Vid bedömning av utdelningens storlek skall därför hänsyn först tas till att koncernens utveckling kan ske med finansiell styrka och god handlingsfrihet. Förutsatt att affärsutvecklingen så medger skall utdelningen motsvara trettio (30) procent av vinsten efter skatt. HANZA ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för HANZA Holding AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret INFORMATION OM VERKSAMHETEN HANZA grundades 2008 med syftet att skapa en affärspartner inom tillverkning som ger betydligt högre kundnytta än klassiska s.k. kontraktstillverkare. Under de första fem åren hade bolaget stora försäljningsframgångar med ett s.k. komplett tillverkningskoncept ( all-you-need-is-one TM ) och nådde en miljardomsättning, huvudsakligen genom organisk tillväxt avslutade HANZA den första fasen av affärsplanen som syftade till att skapa en fabrikspark med fem grundläggande tillverkningsteknologier, vilket huvudsakligen skedde genom att ta över fabriker som upplevt motgångar under finanskrisen. Under 2014 fortsatte HANZA att leda omformningen av tillverkningsindistrin genom lanseringen av en ny tjänsteprodukt MIG TM. Med MIG TM analyseras och förbättras kundens tillverkningskedjor, vilket skapar högre tillväxt och bättre lönsamhet. HANZA är därmed en strategisk affärspartner som skapar mervärde till kunden genom hela produktlivscykeln. HANZA har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. Koncernen är operativt indelad i två huvuddivisioner efter tillverkningsteknologi: Mekanik och Elektronik. Vidare redovisas den del av koncernfunktionen som är hänförlig till affärsutveckling och förvärv som ett separat segment. Elektronikdivisionen består av Kretskortsteknologi och Kablageteknologi. I Mekanikdivisionen ingår Plåtteknologi och Maskinbearbetningsteknologi. Verksamheterna i de olika teknologierna sker dels i mindre, kundnära, kompetenscenter ( Proximity Units ) och dels i större, kostnadsoptimerade, produktionsenheter ( Industrial Units ). Gemensamt för alla enheter är att de även erbjuder slutmontering, sluttest, emballering och eftermarknadstjänster. HANZA-koncernen består av moderbolaget HANZA Holding AB med det helägda dotterbolaget HANZA AB, som i sin tur har helägda dotterbolag i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. HANZA Holding AB och HANZA AB arbetar med affärsutveckling, ledning av koncernen samt koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, marknadsföring/försäljning och globalt inköp. All övrig operativ verksamhet bedrivs i dotterbolagen. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPS- ÅRET HANZA förvärvar Arvika Industrikablage och Davab och flyttar verksamheten till Årjäng. HANZAs tidigare största ägare, finska Teknoventure Rahasto II Ky stängde fonden i december En kombination av befintliga aktieägare och nya investerare köper fondens samtliga aktier. I samband med den transaktionen genomfördes även en nyemission i HANZA på 4,5 MSEK. HANZA ansöker i juni om notering på NASDAQ OMX First North Premier Teckningsperioden för aktier i HANZA Holding AB (publ) avslutades. Intresset var stort och erbjudandet om 22 MSEK övertecknades kraftigt. Nyemissionen tillförde cirka aktieägare. Den 19 juni 2014 inleddes handel i HANZA Holding ABs (publ) aktier på NASDAQ OMX First North Premier under kortnamnet HANZA. HANZA Holding AB (publ) registrerade sin spridningsemission. HANZA har tillförts 22 MSEK före transaktionskostnader och drygt nya aktieägare. I augusti tecknade HANZA ett långsiktigt avtal med en ny kund inom Automotive-segmentet. Produkterna kommer att tillverkas i HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. Vidare tecknade HANZA ett produktionsavtal med KLE/ Tyri Lights som utvecklar högeffektiva strålkastare till arbetsfordon. Produkterna kommer att tillverkas i HAN- ZAs elektronikfabrik i Årjäng. HANZA tecknade i september dels ett flerårigt produktionsavtal med Saab Dynamics innehållande både mekanik och elektronik, dels ett avtal med Konekeskos som tillverkningspartner av Yamarin Cross-båtar. Tillverkningen av delarna till Yamarin-båtarna kommer att ske i koncernens anläggning i Kokkola, Finland. HANZA tecknade ett strategiskt samarbetsavtal med affärsstrategen Reforce International, bland annat omfattande tjänsten MIG, som syftar till att öka tillväxten och lönsamheten för produktägare. HANZA förvärvar i november KA Elektronik AB, en elektroniktillverkare som året innan (2013) omsatte ca. 75 MSEK med ett rörelseresultat om 4,9 MSEK. En extra bolagsstämma fattade i december 2014 beslut att bemyndiga styrelsen att emittera finansiella instrument med en ökning av aktiekapitalet upp till kr. HANZA beslutade om byte av Certified Adviser till Erik Penser Bankaktiebolag att gälla från och med den 1 januari HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG HANZA konsoliderar produktionsanläggningar för att öka koncernens konkurrens och lönsamhet. Den 15 januari 2015 togs beslut om att bolagets produktion flyttas från Töreboda till andra produktionsanläggningar och 22 personer varslas om uppsägning. Valberedning inför årsstämman 2015 utsedd och består av Eugen Steiner, Jan Sundqvist, Mikael Smedeby och Per Tjernberg. HANZA varslar 18 personer i Åtvidaberg om uppsägning den 20 januari i syfte att öka lönsamheten. HANZA utsåg den 3 februari Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant. HANZA verkställde den 12 februari uppsägningar i Töreboda och Åtvidaberg om 39 personer. HANZA beslutade den 16 februari att ge ut konvertibla skuldebrev om totalt 4,5 MSEK till fyra av bolagets nuvarande ägare. Skuldebreven ger innehavaren rätt att konvertera skulden till aktier en kurs om 29 kr. Styrelsen arbetar aktivt med att lösa bolagets kapitalbehov på kort och medelång sikt för att säkerställa att bolaget kan fullfölja sin affärsplan samt nå en nivå där samtliga villkor i låneavtalen är uppfyllda. Styrelsen bedömer att man kommer att kunna presentera ett förslag under andra kvartalet. HANZA har för detta ändamål anlitat en finansiell rådgivare. HANZA fortsätter konsolidering av produktionsanläggningar. Den 16 februari meddelades att produktionsanläggningen i Göteborg kommer att flyttas till koncernens fabrikskluster i Årjäng. FLERÅRSÖVERSIKT * Omsättning, 984, ,4 958,8 884,2 Rörelseresultat -23,3-5,0 1,6 7,4 Årets resultat -33,6-23,5-13,5 3,3 Balansomslutning 578,0 518,1 543,4 598,4 Eget kapital 146,3 152,4 148,2 165,1 Soliditet, % *) Resultaträkningen 2011 ej omräknad enligt IFRS-principer. Resultatet belastades med goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK. Redovisad balansräkning 2011 utgör ingångsbalans enligt IFRS MARKNADSUTVECKLING HANZAs kunder återfinns framförallt i de Nordiska länderna, vilka alla hade svaga marknader under Finlands ekonomi drabbades hårt av krisen i Ukraina under Norge minskade industriproduktionen i slutet av året till följd av det låga oljepriset. I Sverige skedde en oväntad avmattning av industrin under en period 2014, vilket beskrivs på ett bra sätt i Statistiska Centralbyråns rapport: Tillväxten i näringslivets produktion har hållits uppe av tjänstesektorn medan industrin, på grund av den svaga efterfrågan från omvärlden, haft det fortsatt tungt. Utmärkande för industrins utveckling 2014 är att den mer eller mindre konstant överraskat negativt. Under hela året har det funnits en förväntan om att konjunkturen ska förbättras men SCB:s statistik har visat att både produktionen och orderingången har fortsatt att sjunka under hela året. (Konjunkturåret en besvikelse, SCB-indikatorer, december 2014). KONFIDENSINDIKATOR TILLVERKNINGSINDUSTRI Konfidensindikatorn Tillverkningsindustrin M Q Q Q3 Tillverkningsindustrins konjunkturutveckling 2014 Källa: Konjunkturinstitutet Konfidensindikatorn Tillverkningsindustrin OMSÄTTNING 2014 JÄMFÖRT MED ,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40, Q Q Q3 HANZAs försäljningsutveckling 2014, jämfört med Q Q M1 HANZA ÅRSREDOVISNING

20 OMSÄTTNING OCH RESULTAT HANZA har en stark och balanserad kundportfölj, med spridning inom olika branscher. Därmed följer kundernas sammantagna efterfrågan i stort sett den industriella konjunkturen. Orderläggning från några av koncernens större kunder sjönk därför avsevärt under en period Volymminskningen av affärer som fanns vid ingången av 2014 var ca 130 MSEK för helåret Nyförsäljningen har dock varit god under Eftersom det finns en period mellan ingång av avtal och volymtillverkning har nya affärer inte helt genomslag första året. Nya affärerna som fakturerats under 2014 uppgick till ca 70 MSEK. Förvärvet i början av november av KA Elektronik har bidragit med ca 8 MSEK i omsättning. För året uppgick nettoomsättningen till 984,6 MSEK (1 035,4). Rörelseresultatet under samma period uppgick till -23,3 MSEK (-5,0). I rörelseresultatet ingår affärsutveckling med -18,1 MSEK (-14,6). Rörelseresultatet för den operativa verksamheten uppgick för helåret till -5,2 MSEK (9,6) med en rörelsemarginal på -0,5 procent (0,9). KA Elektronik, som konsoliderades under november har påverkat koncernens resultat negativt under året. Den operativa verksamheten delas upp i segmenten Mekanik respektive Elektronik. Mekanikens resultatutveckling understiger Elektroniken under verksamhetsåret Detta förklaras bland annat av att koncernens enhet för slutmontering, som ingår i Mekaniksegmentet, har haft volymnedgånger. Vidare har Mekaniken en tyngdpunkt mot Norge och, framförallt, Finland som i större utsträckning drabbats av nedgången under Avskrivningarna uppgår för året till -33,5 MSEK (-31,5). EBIT- DA uppgår till 10,2 MSEK (26,5) för koncernen och för den operativa verksamheten 28,3 MSEK (41,1) vilket motsvarar en marginal om 2,9 procent (4,0). Finansnetto uppgick till -13,6 MSEK (-16,8) för helårsperioden Resultatet efter finansnettot uppgick till -36,9 MSEK (-21,8). Resultatet efter skatt för helåret 2014 uppgick till -33,6 MSEK (-23,5). KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR Kassaflöde från löpande verksamheten uppgår för helåret till 23,0 MSEK (51,8). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -39,7 MSEK (-29,7). Likvid från genomförda nyemissioner har under helårsperioden förbättrat likviditeten med 24,0 MSEK efter transaktionskostnader. HANZA äger egna aktier, via dotterbolaget Tvärbyssan. Dessa aktier tas enligt gällande redovisningsregler inte upp som tillgång i koncernens balansräkning. HANZA träffade under det andra kvartalet en överenskommelse om tidpunkt för reglering av ett konvertibelt lån till en tidigare aktieägare (Teknoventure Rahasto II). Uppgörelsen innebar en skuldnedskrivning om 2,9 MSEK, som har påverkat de finansiella intäkterna. Under fjärde kvartalet har denna konvertibel bytt ägare och HANZA har träffat en överenskommelse om att förlänga lånet till Konverteringskursen uppgår till 43,30 SEK. En del av HANZAs finansiering är att kundfordringar avyttras till extern part. Då förmåner och risker i dessa fall övergått till köparen är dessa kundfordringar borttagna från balansräkningen. För mer information se not 19 Kundfordringar. FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutningen för koncernen uppgick till 578,0 MSEK (518,1). Koncernens likvida medel uppgår vid periodens utgång till 31,8 MSEK (25,5 ). Räntebärande nettoskulder uppgick till 185,9 MSEK (153,2). Koncernens eget kapital uppgår till 146,3 MSEK (152,4 MSEK). Marknaden har utvecklats svagare än tidigare bedömningar och bolagets finansiering på medellång sikt bygger på positiva kassaflöden från verksamheten, inkluderade finansiering av rörelsekapital från kreditinstitut. Fortsatta satsningar på affärsutveckling och förvärv i kombination med en osäkerhet kring konjunkturens utveckling gör att styrelsen ser ett behov av ägarkapital. Resultatutvecklingen har lett till att bolaget vid årsskiftet inte uppfyllde alla villkor i låneavtal omfattande 26,2 MSEK. Bolaget har på grund av detta begärt en s.k. waiver för dessa avtal. Som en konsekvens har, i enlighet med gällande redovisningsregler, de lån som omfattas redovisats som kortfristiga oavsett löptid. Styrelsen beslutade därför den 16 februari att, inom ramen för bemyndigandet från den extra bolagsstämman, ge ut konvertibla skuldebrev om totalt 4,5 MSEK till fyra av bolagets ägare. Skuldebreven löper på två år under marknadsmässiga villkor, och ger rätt att konvertera skulden till aktier till en kurs om 29 kr. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet att kapitalisera bolaget. HANZA har för detta ändamål anlitat en finansiell rådgivare. Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna gör styrelsen bedömningen att bolaget kan finansieras på ett sätt som täcker kapitalbehovet för fullföljande av affärsplan och förbättrar de nyckeltal som för närvarande gör att låneavtalen inte till fullo är uppfyllda. Alternativt att en uppgörelse om andra inlåningsvillkor nås eller att de lånen kan ersättas. Styrelsen bedömer att man kommer att kunna presentera ett förslag till lösning under andra kvartalet. MEDARBETARE Under året uppgick medelantalet anställda inom koncernen till 983, inklusive KA Elektronik, (949). Se även separat avsnitt angående medarbetare. RISKFAKTORER Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer som i vissa avseenden inte alls och i andra avseenden inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse för framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan få väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i denna bolagsbeskrivning samt en allmän omvärldsbedömning. 20 HANZA ÅRSREDOVISNING 2014

HANZA Bokslutskommuniké januari december 2014

HANZA Bokslutskommuniké januari december 2014 HANZA Bokslutskommuniké januari december 2014 januari juni 2014 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 2014 lägre försäljningsvolymer, hög aktivitetstakt FJÄRDE KVARTALET (1 oktober 31 december 2014)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 FÖRSTA KVARTALET (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 250,5 MSEK (247,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-4,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal om

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

HANZA DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2015

HANZA DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2015 HANZA DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2015 Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Försäljningsframgångar och fortsatt lönsamhetsökning. Förvärv slutfört TREDJE KVARTALET (1 juli 30 september 2015) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 OKTOBER DECEMBER 1 (Jämfört med samma kvartal föregående år) Nettoomsättningen minskade med 23% till 8,8 (11,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-5,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

HANZA. Delårsrapport januari september 2014

HANZA. Delårsrapport januari september 2014 HANZA Delårsrapport januari september 2014 januari juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Svag marknad under Q3. Positivt mottagande av tjänsteprodukten MIG TM TREDJE KVARTALET (1 juli 30

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer