TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr Varumärkesplattform för Laholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-03-31. Dnr 2008-185. Varumärkesplattform för Laholm"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Dnr Varumärkesplattform för Laholm Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i april 2008 att påbörja arbetet med varumärket för den geografiska platsen Laholm. Uppdraget omfattade att arbeta fram en gemensam plattform som ger klarhet i vad Laholms varumärke står för och att arbeta fram en kommunikationsstrategi för hur vi ska föra ut varumärket. I uppdraget framgick även att varumärkesarbetet ska kopplas till kommunens vision och övergripande mål. Arbetet har bedrivits i en delaktighetsprocess med stöd från en extern processledare. Arbetet har mynnat ut i en varumärkesplattform vars grundläggande innehåll är: En konceptuell idé om att använda en båge, Laholmsbågen, i byggandet av varumärket för den geografiska platsen Laholm. Varumärkets kärnvärde är omfamnade och kompletteras med värdena enkelt, mänskligt och aktivt. Fyra sidorna av Laholm lyfts fram för att tydliggöra platsens attraktivitet och särart; Livet på den lilla orten, En historisk miljö, Närheten till vatten och En dynamisk region. Arbetet har även lett till ett förslag på ett antal varumärkesstrategier som projektgruppen föreslår komplettas och vidareutvecklas i en konkret kommunikationsstrategi. Den bärande idén i varumärket Laholm är att använda en symbol, en båge. För att bågen ska bli ett tydligt bildvarumärke krävs en grafisk symbol som kommunen och organisationer, föreningar och näringslivet kan använda i omvärldskommunikationen. Därför föreslår projektgruppen att en grafisk profil för varumärket tas fram. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i april 2008 att påbörja arbetet med varumärket för den geografiska platsen Laholm. Uppdraget omfattade att arbeta fram en gemensam plattform som ger klarhet i vad Laholms varumärke står för och att arbeta fram en kommunikationsstrategi för hur vi ska föra ut varumärket. I uppdraget framgick även att varumärkesarbetet ska kopplas till kommunens vision och övergripande mål. 1(7)

2 Utveckling och tillväxt är viktigt för alla kommuner. Både nationellt och internationellt arbetar därför kommuner alltmer strategiskt/fokuserat för att locka nya invånare, fler företag och besökare till just sin kommun. Att den geografiska platsen har ett tydligt varumärke är därför ett viktigt led i att öka den egna kommunens attraktionskraft och tillväxt. Varumärket Laholm ska tjäna som stöd för strategisk kommunikation av Laholm som boende-, besöks- och företagarkommun. Det ska ge kraft och inspiration att utveckla Laholm inför framtiden. Laholms varumärkesplattform skall vara ett kraftfullt och samlande verktyg och hjälpmedel för att förverkliga Laholms kommuns vision och mål. Arbetet har bedrivits i en delaktighetsprocess med stöd från en extern konsult, Geobrands i Kalmar. Arbetet har omfattat en analysdel, en utvecklingsprocess, framtagandet av en varumärkesplattform och strategiutveckling. Analysdel I processens första del har tre undersökningar genomförts: Attraktionsindex Laholm (nationell bild av Laholm) Beslutsfattares bild av Laholm Bilden av Laholm (Laholmarnas egen bild). Undersökningarna har bidragit med viktig bakgrundskunskap och ett tydligt nuläge för varumärket Laholm. Alla undersökningar finns dokumenterade i särskilda rapporter. Det finns en samstämmighet kring Laholms attraktiva värden i undersökningarna. Främst är det havet, vattnet, naturen och miljön som nämns. Övriga fördelar är det gynnsamma läget mitt emellan två expansiva regioner och ett bra näringslivsfrämjande arbete. Kännetecknande ord för Laholm som kommer fram i undersökningarna tar fasta på attityder till livet på den lilla orten. Exempel är lugn, närhet, trygg, enkelt och trovärdighet. Undersökningarna har varit viktiga ingångsvärden i utvecklingsprocessen kring varumärket Laholm. Utvecklingsprocess En varumärkesgrupp med representanter från näringsliv, föreningsliv, politiker och kommunala tjänstemän har under ledning av Per Ekman från Geobrands varit engagerade i utvecklingsprocessen. Gruppen har tagit del av undersökningsresultaten och har diskuterat vad som är unikt och attraktivt med Laholm. Vidare har gruppen arbetat med hur Laholm vill uppfattas i framtiden. Processledaren och en mindre projektgrupp har bearbetat allt material och arbetat fram ett konceptuellt förslag för varumärket Laholm. Förslaget har återkopplats till varumärkesgruppen och det fanns ett stort samtycke till det framarbetade förslaget. Varumärkesplattform Laholms varumärkesplattform skall vara ett kraftfullt och samlande verktyg och hjälpmedel för att förverkliga Laholms kommuns vision och mål. Varumärkesplattformen syftar till att på ett grundligt sätt förklara varumärkets kärnvärden och påvisa vad som bygger relationen mellan platsen och dess intressenter. Plattformen kan komma att förändras över tiden, men av flera skäl 2(7)

3 ska kontinuitet eftersträvas och därför kommer de löpande förändringarna att vara mycket små. Ett varumärke kan ses ur två perspektiv; ur konsumentens synvinkel och ur varumärkesinnehavarens synvinkel. Plattformen ska uttrycka vilka värden eller vilka drivkrafter som gör produkten åtråvärd för konsumenten. Den ska också för varumärkesinnehavaren uttrycka vilken särart och vilka konkurrensfördelar han/hon över tiden ska förvalta och vidareutveckla för att ytterligare stärka sitt varumärke. I Laholms fall är varumärkesinnehavaren Laholms kommun, i samverkan med de organisationer och personer som på olika sätt vill kommunicera Laholm till omvärlden. Varumärket Laholm ska fungera på tre marknader, mot tre målgrupper: - boendemarknaden ( Laholm ur de boendes och inflyttarens perspektiv) - besöksmarknaden ( Laholm ur besökarens perspektiv) - företagsmarknaden (Laholm ur företagarens/investerarens perspektiv) Att Laholm har ett gott anseende och hög attraktionskraft som livsmiljö är centralt för alla målgrupper och därför har vår varumärkesplattform ett fokus på just det. Konceptuell idé om varumärket Laholm Under processen föddes idén om att Laholm kan symboliseras i form av en båge. Naturligtvis är det Laholmsbuktens konturer som har gett upphov till idén. När 800 svenskar fick möjligheten att peka ut Laholm på kartan lyckades de oväntat väl; en rimlig förklaring är att Laholmsbukten är ett tydligt landmärke i Sveriges geografi. Samma svenskar fick också frågan om vad det bästa med ett boende i Laholm skulle vara. Svaret blev närheten till vatten och att Laholm finns i en dynamisk region. Bågen kan då påminna om kusten och den kan frammana minnesbilden av var Laholm befinner sig geografiskt. Vår förhoppning är att Laholmsbågen kan fördjupa och stärka Laholms identitet och utgöra en röd tråd i omvärldskommunikationen. Få orter i Sverige har så tidsbestående symboler och associationsbilder som Laholm har i och med bågen. Laholmsbukten kommer att ligga där den ligger under oöverskådlig framtid och kommer, förutsatt att vi vårdar vår natur, vara förknippad med positiva värden. Symbolen kan användas såväl lokalt som externt, liksom gentemot både inflyttare, turister och företagare. En förhoppning med symbolen Laholmsbågen är att den ska underlätta möjligheten att ge en intressant berättelse om Laholm. Många andra kommuner har valt en slogan för sitt varumärkesbyggande. I Laholm har vi istället en symbol. Den kan göra att muntliga berättelser om Laholm sätts i centrum i större utsträckning, än vad fallet hade blivit med en färdig devis. Varumärkets värden Varumärkesbyggande handlar mycket om att förknippa en plats med starka, livsstilsorienterade värden. Vi har genom processen fått möjlighet att bättre förstå vad det är som gör Laholm till en attraktiv plats, för de som lever och verkar här. 3(7)

4 Vi har också kunnat klargöra omvärldens föreställningar om Laholm och vilka förväntade värden som platsen ger upphov till. Mot bakgrund av det passar det utmärkt att Laholmsbågen är omfamnande till formen. Det är nämligen ett kärnvärde som i allra högsta grad lyfter fram Laholms attraktionskraft; - Närheten och tilliten mellan människor. - Viljan att växa och bli fler. - Laholm är en gästvänlig och välkomnande plats. Till kärnvärdet omfamnande vill vi lägga värdena enkelt, mänskligt och aktivt (möjligtvis med alternativet företagsamt). Tillsammans återspeglar de vad som i processen framkommit som autentiskt för Laholm som livsmiljö. Dessa tre värden kan med fördel ligga till grund för en diskussion om värdegrund i organisationer och företag i Laholm. De kan också fungera som inspiration och ledstjärnor inom stadsplanering och landsbygdsutveckling. Det kan också vara viktigt att uttrycka varumärket i personlighetsdrag. Vi kan ju anta att vi konsumenter väljer såväl klädmärken, bilmodeller och kanske också livsmiljöer för att uttrycka vår egen personlighet. När det gäller Laholm vill vi lyfta fram personlighetsdragen lugn, välkomnande, ansvarstagande och trygg. Om vi gentemot omvärlden ska skildra Laholm så är det varumärkesmässigt lämpligt att visa upp människor som kännetecknas av dessa drag. Fyra sidor av Laholm Vi har under processen identifierat fyra sidor av Laholm som har stor förklaringsgrad när det gäller kommunens attraktionskraft som livsmiljö. Dessa fyra sidor bör förstås utvecklas ytterligare och användas i strategisk omvärldskommunikation. Först när de fyra sidorna presenteras tillsammans framgår Laholms särart, och därför bör vi eftersträva att de alltid finns med i kommunikativa sammanhang. Beroende på målgrupp och situation kan en av dem komma att överskugga de tre övriga, som då blir kompletterande; 1. Livet på den lilla orten I Laholms kommun bor man i mindre samhällen och närheten till naturen är uppenbar. Småskaligheten ger upphov till trygghet, skapar social sammanhållning och borgar för att goda relationer kan skapas. Många av de baksidor som större orter lider av såsom stress och buller, är inte lika påtagliga i Laholm. Men storstadspulsen finns ändå alltid på armlängds avstånd. Laholms småskalighet är alltså en central del i kommunikationen av Laholm som livsmiljö. Framhållandet av småskaligheten får inte ske på bekostnad av att visa upp Laholm som en aktiv plats (se Varumärkets värden ovan). Nyskapande, kreativa initiativ kan stärka bilden av Laholm som vill bli fler, bättre och starkare. 2. En historisk miljö Laholm har en gammal, historisk stadskärna som ger Laholm en egen identitet. Varumärket Laholm kommer att vara beroende av att denna miljö bevaras och utvecklas förnuftigt. De lämningar i landskapen som finns utgör en grund för att 4(7)

5 berätta intressanta historier om Laholm och de utgör en bas för en historiskt intresserad grupp av besökare. Att bo i Hallands äldsta stad innebär att man känner sig som en del i historien. 3. Närheten till vatten Vatten spelar en stor symbolisk betydelse för platsers attraktionskraft. Det är inte bara Laholmsbukten som attraherar när det gäller vatten i Laholm, utan också Lagan som rinner som en livsnerv genom kommunen. Många i vår process har framhållit möjligheten att tillvarata Lagan i större utsträckning, för upplevelser och rekreation. Mer än tidigare bör Laholm framhävas vara en vattennära kommun. 4. En dynamisk region Laholm står med ena foten i Öresundsregionen, och i takt med att den regionen växer blir Laholm ett alltmer tydligt boendealternativ för många. Laholm bör på ett konsekvent sätt kommunicera närheten till Öresundsregionen. Samtidigt har Laholm en Halländsk identitet och kommer kanske i framtiden att ingå i en administrativ halländsk region. Det är därför naturligt att Halland även i fortsättningen är en viktig varumärkesallians för Laholm. Strategiutveckling och fortsatt arbete Uppdraget omfattade att arbeta fram en gemensam plattform som ger klarhet i vad Laholms varumärke står för och arbeta fram en kommunikationsstrategi för hur vi ska föra ut det. Den gemensamma plattformen är den som föreslås i denna skrivelse. När det gäller kommunikationsstrategin finns det ett antal framarbetade förslag på varumärkesstrategier för vidareutvecklingen av varumärket i Geobrands rapport. En varumärkesstrategi ska ge stöd för förvaltning och vidareutveckling av varumärket. När det gäller platser, som Laholm, bör varumärkesstrategin visa vägen både när det gäller strategisk kommunikation och strategisk platsutveckling (med tonvikt på attraktivitet). Detta ställer krav på att varumärket blir ett ledarskapsinstrument inom politik, näringsliv och samhälle, precis som visionen. De fem nyckelområdena är*: En stärkt identitet och stolthet Ett mer upplevelserikt Laholm Nätverk och samverkan Omvärldskommunikation Varumärkesskydd och registrering * mer information om de föreslagna strategierna finns i rapporten från Geobrands. Projektgruppen föreslår att varumärkesstrategierna kompletteras i en konkret kommunikationsstrategi för varumärkesarbetet. I kommunikationsstrategin vidareutvecklas de föreslagna varumärkesstategierna, målgrupper definieras mer ingående, budskapen förädlas och de olika metoderna för att nå våra målgrupper läggs fast. Arbetet bör göras i en fortsatt process med delaktighet från näringsliv, föreningsliv, de politiska nämnderna m.fl. eftersom varumärket omfattar den 5(7)

6 geografiska platsen. Varumärkesarbetet måste självklart samordnas och integreras med andra arbeten inom kommunen. Den bärande idén i varumärket Laholm är att använda en symbol, en båge. För att bågen ska bli ett tydligt bildvarumärke krävs en grafisk symbol som kommunen och organisationer, föreningar och näringslivet kan använda i omvärldskommunikationen. I syfte att göra att omvärldskommunikationen tydlig och enhetlig och därmed få genomslag är det därför angeläget att ta fram en grafisk profil för varumärket. Om inte kommunen tar initiativet kan olika utformningar av bågen uppstå, äganderätten till bildvarumärket kan bli oklar liksom risken för en otydlig marknadsföring. I den kommunala organisationen är det ett flertal konkreta uppgifter som är beroende av varumärkets profilering, så som uppdatering av hemsidan, skyltning och framtagning av annat tryckt material. Innan den grafiska profilen är beslutad bör vi avvakta med att starta kostsamma insatser rörande information. För att arbeta fram en grafisk profil utifrån varumärkesplattformen kommer en extern konsult att behövas. I kommunstyrelsens budget för 2009 finns medel avsatta för marknadsföring och varumärkesarbete, konsultstödet kan finansieras inom ramen. Varumärkesarbetet är en mycket viktig del i att förverkliga visionen som kommunfullmäktige slagit fast. Varumärket ska bidra till att våra målgrupper väljer Laholm och inte andra konkurrerande kommuner. Genom att varumärket lyfter fram det som är unikt med Laholm kan även den lokala identiteten och stoltheten stärkas och vi får stoltare Laholmare. Allt fler kommuner gör allt mer för att attrahera nya invånare, fler företag och besökare till sina kommuner. Laholms kommun är givetvis en del av denna omvärld och konkurrerar därmed om de olika målgrupperna. De framgångsrika kommunerna är de som har valt strategi för sin kommun och är konsekventa och effektiva och har kontinuitet i sitt varumärkesarbete. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Varumärket Laholm, rapport från Per Ekman, Geobrands Ärendets beredning Projektet har haft en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och utvecklings- och näringslivsnämndens presidium. Arbetet har letts av utvecklingschef Gerry Andersson som har biståtts av en projektgrupp med tjänstemän från utvecklings- och näringslivskontoret och kommunledningskontoret. Inom ramen för projektet har ett antal undersökningar genomförts. Undersökningarna har bidragit med viktig bakgrundskunskap och kommuninvånarna har haft möjlighet att vara med och ge synpunkter. Undersökningarna som genomförts är Beslutsfattares bild av Laholm, Attraktionsindex Laholm och Bilden av Laholm och som finns dokumenterade i särskilda rapporter. En varumärkesgrupp bestående av ca 35 personer med 6(7)

7 representanter från näringslivet, föreningslivet, debattörer, politiker och kommunala tjänstemän har under tre dagar varit delaktiga i framtagandet av varumärkesplattformen för Laholm. Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den redovisade varumärkesplattformen med följande innehåll: - En konceptuell idé att använda en båge, Laholmsbågen, i byggandet av varumärket för den geografiska platsen Laholm - Varumärkets kärnvärde är omfamnade och kompletteras med värdena enkelt, mänskligt och aktivt. - De fyra sidorna av Laholm lyfts fram för att tydliggöra platsens attraktivitet och särart; Livet på den lilla orten, En historisk miljö, Närheten till vatten och En dynamisk region. 2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med varumärket Laholm och att ta fram en konkret kommunikationsstrategi. 3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att prioritera arbetet med att ta fram en grafisk profil för varumärket inom befintlig budget. Beslutsexpediering Utvecklings och näringslivsnämnden Kristiina Kosunen Eriksson Kommundirektör Gerry Andersson Utvecklingschef Projektgrupp Fredrik Swärdh, näringslivssekreterare Monica Fransson, turistchef Agneta Wesslén, utredningssekreterare Ove Bengtsson, IT-chef 7(7)

Varumärket Laholm. Projekt:!! Varumärket Laholm Skapat av:!! Per Ekman, Geobrands Datum:!! 18 februari 2009 Beskrivning:!! Varumärkesplattform

Varumärket Laholm. Projekt:!! Varumärket Laholm Skapat av:!! Per Ekman, Geobrands Datum:!! 18 februari 2009 Beskrivning:!! Varumärkesplattform Varumärket Laholm Projekt:!! Varumärket Laholm Skapat av:!! Per Ekman, Geobrands Datum:!! 18 februari 2009 Beskrivning:!! Varumärkesplattform Geobrands / Axiro AB Adress:! Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar

Läs mer

Projekt: Varumärket Ljungby Skapat av: Per Ekman, Geobrands Datum: 9 juni Beskrivning: Varumärkesplattform

Projekt: Varumärket Ljungby Skapat av: Per Ekman, Geobrands Datum: 9 juni Beskrivning: Varumärkesplattform Varumärket Ljungby Projekt: Varumärket Ljungby Skapat av: Per Ekman, Geobrands Datum: 9 juni Beskrivning: Varumärkesplattform Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

Projekt: Bilden av Gnesta Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 1 april 2011 Beskrivning: Slutrapport

Projekt: Bilden av Gnesta Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 1 april 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Gnesta Projekt: Bilden av Gnesta Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 1 april 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Adress: Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post:

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Varumärket Sunne Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Tendensor AB Adress: Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel:

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-11-13 Dnr Ks Catarina Thuning Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Linköpings kommun FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker kommunledningskontorets

Läs mer

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009

Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Attraktionsindex Ljungby Mars 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

VARUMÄRKET LIDINGÖ En plattform

VARUMÄRKET LIDINGÖ En plattform VARUMÄRKET LIDINGÖ En plattform April 2005 INLEDNING Bilden som ges av Lidingö i medierna är ensidig. Lidingö beskrivs ofta som en kommun där alla är rika och bor i stora villor. Detta trots att två tredjedelar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål: TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud, 0550-881 70 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2015-03-10 Referens Ks/2015:66 Kommunstyrelsen Ny vision Sammanfattning Nuvarande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Attraktionsindex Höör Januari 2009

Attraktionsindex Höör Januari 2009 Attraktionsindex Höör Januari 2009 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

93 Förslag till processarbete kring Vision 2025 för Sandvikens kommun

93 Förslag till processarbete kring Vision 2025 för Sandvikens kommun 2008-05-22 19 93 Förslag till processarbete kring Vision 2025 för Sandvikens kommun BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till fortsatt arbete med Vision 2025 för Sandvikens kommun, under

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation eller ett företag som helhet, och dess logotyp, förknippas med. Upplevelsen av

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014

Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Tjänsteskrivelse 1(1) 2011-03-17 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Förslag till projektplan för nytt Kulturpolitiskt program för Skara kommun 2011-2014 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Delaktighet Samarbete Tillväxt Omvärld M A R K N A D S P L A N 2 0 0 6 Från ord till handling VÅREN 2004 ANTOG KOMMUNFULLMÄKTIGE i Tomelilla ett kommunalt utvecklingsprogram. En medveten vision, verksamhetsidé,

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.

Attraktionsindex Blekinge November 2009. Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands. Attraktionsindex Blekinge November 2009 Geobrands / Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 www.geobrands.se Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 3 Information om

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image

VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image VARUMÄRKET VÄRMDÖ Projekt: Värmdö Varumärkesplattform Skapat av: Magnus Thorén och Ylva Ytterborn, Rewir Datum: 2 september 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Bilden av Tierp! - En strategi för varumärke & marknadsföring

Bilden av Tierp! - En strategi för varumärke & marknadsföring Bilden av Tierp - En strategi för varumärke & marknadsföring BeredningenBildenavTierp,201122012 Innehållsförteckning Inledning 3 Omplatsvarumärken 4 Analys&utvecklingsprocess 5 VarumärketTierp2enplattform

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för grafisk kommunikation samt modifiering av logotyp

Riktlinjer för grafisk kommunikation samt modifiering av logotyp Riktlinjer för grafisk kommunikation samt modifiering av logotyp Förslag från informationsenheten Antaget av kommunstyrelsen 14 januari 2003, 17 Dnr KS2006/675 Informationsenheten grafisk_kommunikation_03.doc

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Projektdirektiv Vision Mölndal 2022

Projektdirektiv Vision Mölndal 2022 1(10) Kommunledningskontoret HR-avdelningen Kristian Käll Projektdirektiv Vision Mölndal 2022 Inledning Bakgrund Mölndal och Västsverige kommer inom de närmaste 10 åren att befinna sig en aktiv utvecklingsfas.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer