Bakgrund och verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och verksamhet"

Transkript

1 Ludvi Almren Firprint Cards, som utvecklar sensorer för firavtryck, lämnar ett tufft år bakom si. Efter problem med en insiderhärva och inställda orders kan Firprint Cards (FPC) nu se fram emot en framtid med växande efterfråan på biometrisk identifierin. När lösenord blir allt lättare att komma över och nycklar i olika former för krånlia visar si firavtryck som morondaens identifierinsmetod. Branschen är fortfarande relativt liten men mycket tyder på att en explosion är nära. Om FPC bara han hävda si i konkurrensen kan orderinån bli mycket od för de kommande åren. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, lå strömförbruknin och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlihet till mycket låa tillverkninskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefor där kraven på sådana eenskaper är extremt höa. Bakrund och verksamhet FPC startades 1997 i Götebor, sedan dess har resan varit kroki med måna nyemissior och motånar. FPC arbetar med att utveckla och producera små komponter för att läsa av firavtryck med stor fokus på forsknin och utvecklin för att lia i framkant. 27 kom enombrottet då man fick en order på 43 MSEK från Hardware & Software Technoloy Co. I dasläet återfinns deras konkurrensfördelar i de billia, små och erisnåla produkterna. Produkter och eorafisk spridnin Sensorer: FPC levererar två olika typer av sensorer (areasensorn och linjesensorn) som läser av firavtryck I tre dimensior för att e den bästa möjlia säkerheten vid identifierin. Sensorerna är också extremt erisnåla och er en hö bildupplösnin. Processorer: Deras processor FPC22 är en extremt liten erisnål och effektiv processor som är speciellt konstruerad för att utföra verifikatior och identifierinar av firavtryck med hjälp av olika aloritmer. Moduler: Företaet levererar även moduler. Moduler är som ett färdit kit med processor och sensor redo att monteras i en applikation. Bild 1: Modul redo för kund Eftersom FPC s kunder i dasläet är anska små och utspridda över hela världen är det svårt att räkna på andelar men den största finns i alla fall i Kina, där banksektorn är den stora kunden. FPC finns som leverantör av areasensorn till mer än 4 banker i kina där bland annat Bank of China, Industrial And Commercial Bank of China och Postal Savins Bank of China är värda att nämna. Kunderna finns också i Europa, USA, Israel och andra delar av Asien. Under 212 Året som ått har varit tunt för Firprint, i maj kom domen mot de två medarbetare som var anklaade för insiderbrott. De båda männ dömdes till 1 respektive 12 månaders fälse och lämnade sina uppdra. Domen inbar ju naturlitvis dåli pr för företaet och ledde bl.a. till en annullerin av deras största order nåonsin på 43 MSEK. Sedan maj har företaets medel minskat i i fast takt med väldit små, enstaka orders men i Analyserna är inte jorda av professiolla analytiker. Att följa dessa råd sker helt på een risk. Medlemmarna av Analysruppen och Börsruppen tar it ansvar för transaktior jorda utifrån information.

2 Ludvi Almren 24 oktober vann företaet en desin win hos en japansk mobiltelefontillverkare (medlem av TIER1) vilket förmodlien kommer leda till en större order. Den 27 november kom vändnin även för areasensorn med en order på 22 MSEK vilket lier i linje med deras allra mest optimistiska pronos. konkurrenter Den absolut största konkurrenten är Authentech som började som ett relativt litet företa i USA och har levererat sensorer till de flesta dator- och telefon-tillverkare som har implementerat tekniken. En annan konkurrent är det amerikanska företaet Validity som tillverkar linjesensorer. Validity inriktar si främst på mobiltelefor, laptops och surfplattor. Lednins uppfattnin är att FPC s produkter står si väl i jämförelse med dessa konkurrenter, framförallt i fråa om eriförbruknin. När Apple köpte upp Authentech av det sinaler om att Apple plarar att implementera sensorer i sina telefor, datorer och surfplattor, vilket inbär att deras konkurrenter får vända si till andra leverantörer för att kunna konkurrera. För FPC s del är det här en od nyhet då de kommer att bli aktuella som leverantör för andra telefontillverkare. Authentec hade före uppköpet ått med förlust sju år i rad. Riskanalys Valuta: Nästan alla inköp sker i US dollar. Enlit företaet själva skulle en procents skillnad i växelkursen mellan den svenska kronan och dollarn påverka resultatet med nästan 12 procent. Men Sedan flera år säkras kursen med terminskontrakt, under 211 var 9 procent av exporin säkrad. Totalt är alltså valutapåverkan marill, men den påverkan som finns är styrd av US dollar. Råvaror: Kisel är den största beståndsdelen i produkterna och kan därför ha en viss påverkan på slutpriset. Priset för kisel har dock fluktuerat väldit lite under flera år samt att tillån har vart od. Marknaden: Marknaden som Firprint verkar på är väldit un. Detta leder till stora svåriheter att förutsäa den framtida utvecklin. Omsättnin under 212 är ett tydlit exempel på denna risk. Firprint Bedömde i årsrapporten för 211 att omsättnin 212 skulle vara i intervallet 7-9 Mkr samt en orderinån i intervallet 1-14 Mkr. Utfallet vid det tredje kvartalet för 212 var en omsättnin på 8,3 Mkr och tomt i orderinån. SWOT Strenth: Erisnåla Hö bildkvalitet Billia Opportunities: Nya applikatior Apples konkurrenter Ökade krav på identifierin Weakss: Smal Verksamhet Bristande pålitlihet Threats: Konkurrenter Andra lösninar Bristande efterfråan Bild 2: Hur linjesensorn ev. skulle intereras i Ipho Stratei När det äller stratein inför de närmaste åren FPC positiorat si helt rätt. Deras satsnin på linjesensorer speciellt anpassade för ii Analyserna är inte jorda av professiolla analytiker. Att följa dessa råd sker helt på een risk. Medlemmarna av Analysruppen och Börsruppen tar it ansvar för transaktior jorda utifrån information.

3 Ludvi Almren smarta telefor, i synrhet android, har visat si vara helt rätt. Detta tillsammans med deras areasensor er dem ett väldit brett kundspann och stor konkurrenskraft. Linjesensorn kommer i första hand att marknadsföras, via distributörer eller i een rei, mot produktutvecklare/systeminteratörer av mobiltelefor. Utöver mobiltelefor kommer den även att marknadsföras mot andra mobila enheter så som USB-nycklar, läsplattor och smarta kort. Georafiskt kommer detta i första hand ske i USA, Europa och stora delar av Asien. Areasensorn som tidiare endast fanns till bank-it applikatior ska breddas till andra volymsement inom IT. Bland annat värdepappershandel, bilbranschen och offentlia sektorn. Marknadsförin sker i första hand i Indien, Sydkorea, Japan och Brasilien men även delar i Europa och USA. En vikti del för att öka sin konkurrenskraft i förhandlinar med stora aktörer på mobiltelefonmarknaden (tier1) är att behålla deras starka finansiella ställnin, framförallt den höa soliditeten. Finansiell data Firprint är ett framtidsföreta med stora delar av värdet i teknoloi och patent. Detta kan leda till att måna nyckeltal kan bli missvisande. Det är viktit inför kommande förhandlinar att kunna visa upp stabila finanser trots en liten försäljnin vilket Firprint ör i och med sin väldit starka soliditet. Den kan tyckas vara allt för hö men anses av oss vara en vikti faktor för att kunna vinna flera stora desin wins. Ytterliare en faktor som är vikti är den höa bruttomarinalen. Vid ett eventuellt framtida avtal som rör väldit stora volymer kan FPC eventuellt sänka sin bruttomarinal för att säkra ordern. P/E talets höa värde beror på att vinsten var väldit liten i förhållande till aktiekursen. Detta tyder på att firprint, i dasläet, inte värderas för sina vinster utan för framtida möjliheter. I den senaste kvartalsrapporten menar styrelsen på att utdelnin (direktavkastnin) kommer att fortsätta vara noll under nästkommande två år. Detta motiveras med att penarna, i mån av vinst, ska återinvesteras i företaet för att bland annat öka produktutvecklinstiden. Omsättni n Mkr Rörelse marinal Rörelser esultat Mkr Bruttom arinal Vinstmar inal Vinst per aktie kr Direktav kastnin Avktn på eet kapital Avktn på totalt kapital Soliditet Skuldsätt ninsra d Räntekos tander Mkr ,7 3,4 1,79 27, 24,1 1, 22 38, 2 4,7 2, 1, 8 6, 9 68, > Q3 8,4 2,6, 1,6 2,7 1, 6, - 28, 6, 3,3,,, 8,6,,,,,, 91, 1,2 84, 18, 6 89, 12, 8 2,6 3, 2,3 3, 9, 1, 6 1, 3, 2, 6, P/E 179, 91, 9,9, 116, 88, iii Analyserna är inte jorda av professiolla analytiker. Att följa dessa råd sker helt på een risk. Medlemmarna av Analysruppen och Börsruppen tar it ansvar för transaktior jorda utifrån information.

4 Ludvi Almren Aktien övrit sva rapport för andra kvartalet samt att Vd:n sålde cirka 1 aktier ledde till den kraftia rån. Äare och insiderhandel Bild 3: Firprint (svart) OMXSPI (röd) Firprint noterades 1998 på stockholmsbörsens dåvarande lista nya marknader vilket ida motsvaras av First North. Aktien tillhör sektorn Electronic Equipment & Instruments. Genom åren har ett flertal, både riktade och öppna, nyemissior hjälpt bolaet med kapital samt ökat aktieantalet. Det finns stycken B-aktier vilket motsvarar 77,9 procent av rösterna och 1 2 tusen A-aktier vilket motsvarar 22, procent av rösterna. I snitt handlades cirka 16 B-aktier om daen till ett värde på cirka 1,8 miljor kr. A-aktien är ej noterad. Den ekonomiska krisen slo väldit hårt mot firprint som då var i ett känslit läe. Försäljnin var fortfarande liten och företaet var i stort behov av kapital, när världsekonomin kraftit sjönk minskade riskaptiten och i och med det möjliheten till externt kapital. Resultatet av detta kan ses i kursdån från mitten av 27 till slutet på 28. I samband med en insiderhärva under sjönk aktien kraftit under mitten på 212. Utfallet av rätteån ledde, som tidiare nämndes, till att Firprints styrelse valde att annullera en stor order av areasensorn. Detta tillsammans med en i Äandet är relativt utspritt med måna små äare. Bland de stora finns dock Solrosen AB som i sin tur äs av företaets CEO, styrelseordförande samt en av ledamöterna. Detta er en mycket självständi ställnin för företaet då de inte är beroende av nåra stora yttre aktörer när de ska fatta avörande beslut. Tabellen visar de 7 största äarna ordnat efter röstprocent. Äare Class Antal Aktier Röster Solrosen AB A Avanza pension B Nordt B pensionsförsäkrin AB Tixtan Limited A Robur försäkrinar B Svenska B Handelsbanken, Copenhaen Ballin Storköb APS B Majoriteten av styrelsen har ytterliare uppdra inom mobiltelefonbranschen eller andra höteknoloiska industrier. Styrelsens äande kan ses i tabellen dan Namn Befattnin Tillträdd Antal aktier Mats Svensson Ordf A (Via solrosen) Christer Ledamot 28 1 B berman Sirun Ledamot 21 6 B Hjelmquist Anders Ledamot B Hultqvist Urban Faerstedt Ledamot A (Via solrosen) iv Analyserna är inte jorda av professiolla analytiker. Att följa dessa råd sker helt på een risk. Medlemmarna av Analysruppen och Börsruppen tar it ansvar för transaktior jorda utifrån information.

5 Ludvi Almren Pronos Trots nuvarande osäkerhet i världen ser vi väldit ljust på framtiden för firprint. Som nämndes tidiare blev Apples köp av Authentec ett stort enombrott för biometrin. Johan Carlström nämnde så sent som det tredje kvartalet att flera samtal påår med flera stora aktörer inom framförallt mobiltelefonmarknaden. Utöver det visar ordern av areasensorn som kom i november att det tidiare överlaret av sensorn som fanns nu är slut. Detta får oss att tro att omsättnin för denna sensor återien kan nå upp i samma nivåer under 213 som den var under 211. Om Apple lanserar detta i sina kommande telefor lär konkurrenterna inte vara lånt efter, kanske rentav före? 212 har varit ett svårt år men vändnin är redan här och nästa år kan mycket väl bli deras bästa år nåonsin. Vad äller konjunkturen verkar den inte kunna sakta d den här typen av teknisk utvecklin. Möjliheterna för firavtrycksavläsnin är oändlia. Rekommendation blir KÖP med riktkurs 1, med 6 månader som horisont. Firprint har dock visat vid ett flertal tillfällen hur oförutsäbar marknaden kan vara, speciellt i de tider som nu råder. Tekniskt sett finns det ett starkt motstånd vid 1, kr vilket kan ses i bild XX. Dock har det varit en relativt enkel resa att nå upp och pröva detta motstånd för kursen vid ett possitivt nyhetsflöde likt det vi sett senaste veckorna och har att vänta under nästkommande kvartal. Bild : Visar med limten i öat möjliheterna för firavtrycksavläsnin Bild 4: Röd linje illustrerar motståndslinje vid 1, kr Rekommendation Vi ser en enorm potential i FPC och deras produkter. Konkurrensen är stenhård men hittills har företaet visat att de kan hävda si. Om firavtrycksavläsare kommer att slå på den lobala marknaden är upp till var och en att avöra men vi bedömer chansen som mycket stor och ser redan starka indikatior. v Analyserna är inte jorda av professiolla analytiker. Att följa dessa råd sker helt på een risk. Medlemmarna av Analysruppen och Börsruppen tar it ansvar för transaktior jorda utifrån information.

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta Prospekt är upprättat i anledning av upptagande till handel av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm och innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier. Prospekt med

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut

Andra vågen? ... men tekniskt ser det fortfarande bra ut Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -0,6% +4,2% +3,0% Nummer 19 juni 2009 Andra vågen? Veckans siffra 170 miljarder kronor. Så mycket kan de svenska bankernas kreditförluster landa på enligt Riksbanken.

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2

De starkaste. Välkomna! Utbombat. Viktig nivå. Två byten. En omvänd kreditprövning Sidan 2 Veckan som gått OMX SPI NASDAQ DOW JONES -15% -15% -17% Nummer 34 okt 2008 De starkaste Det är i tider som dessa som stora värden byter ägare. Och vinnarna av krisen blir de med starka finanser. I lågkonjunktur

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer