Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation"

Transkript

1 I 11 ~ Landstinget DALARNA grfofj, a l!j~ gid fl BESLUTSUNDERLAG' Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LO 12/02415 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Svar på motion från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Ge överviktiga riktiga kostråd i stället för Gastric Bypassoperation Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Motionen är besvarad. Sammanfattning Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) yrkar i motion den 3 september 2012 att Landstinget Dalarnas Landstingsfullmäktige skall besluta om att överviktiga ges riktiga kostråd istället för Gastric Bypassoperation och på så sätt följa lagen. Det ställs höga krav på att metoder och rekommendationer som införs i vården ska vara säkra, hålla bevisat hög kvalitet och ha en säkerställd kunskapsbas. Landstinget Dalarnas insatser för överviktiga görs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Kirurgisk behandling vid fetma är ingen riskfri åtgärd och används därför endast vid särskilt uppfyllda kriterier i samband med allvarlig fetma och endast då andra behandlingsförsök inte har gett resultat. Behandlingsvinster vägs mot risker. Patientens välinformerade samtycke och övertygade vilja att genomgå operation är dessutom helt avgörande. Hos personer med svår fetma har kirurgisk behandling en väl dokumenterad positiv långtidseffekt på vikt samt sjuklighet i diabetes. Atgärden minskar dessutom total dödlighet samt risken för graviditetskomplikationer, cancer och sömnapne. Det är önskvärt att såväl förekomsten av fetma som behovet av fetmakirurgi minskar. Som ett led i Landstinget Dalarnas arbete med att förebygga fetma och andra sjukdomar relaterade till levnadsvanor har Landstingsstyrelsen Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: ' Handläggare Fransson Elisabet HoS- direktör ~ ~

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD12/02415 Sida 2 (2) fastställt uppdragsbeskrivning för tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget anges mål för att säkerställa att hälso- och sjukvården erbjuder patienten insatser för att motverka fortsatt eller ökad ohälsa och att kraven på god, effektiv och likvärdig vård uppfylls i hela länet. Implementeringen av riktlinjerna förbereds. Till Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder hör bland annat att kunna erbjuda prioriterade grupper kvalificerat rådgivande samtal om matvanor. Det ställs numera höga krav på att metoder och rekommendationer som införs i vården ska vara säkra, hålla bevisat hög kvalitet och ha en säkerställd kunskapsbas. Angående särskilda dieter faller det på hälso- och sjukvårdens professioner att hålla sig uppdaterade på den kunskapsutveckling som sker på området. Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandlig, barn konsekvens, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Juridik Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 ska all hälso- och sjukvård bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Nuvarande behandlingsmetoder mot fetma bedrivs utifrån denna utgångspunkt. Samverkan med fackliga organisationer Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Någon uppföljning krävs inte i detta ärende.

3 ~!~a [S8 1SB LANDSTINGET DALARNA Dalarnas sjuh"vårdsparti Motion INK O 4 DNR... LQ/.2/0,2.'t.!tL SKA....!... KOD... P..?:... Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige Landstinget Dalarna måste tölja lagen. Ge överviktiga riktiga kostråd i stället tör Gastric Bypassoperation Dalarnas sjukvårdsparti har under 2011 funnit att viss landstingets verksamhet verkar bryta mot Patientsäkerhetslagens sjätte kapitels första, sjätte och sjunde paragraferna jämte Hälsooch sj ukvårdslagens 2 a och 2 b paragraferna. Därför har Dalarnas sjukvårdsparti föreslagit landstingsledningens högsta tjänstemän att Landstinget Dalarna skulle ge patienter med övervikt viktminskande kostråd rekommenderade av Socialstyrelsen i stället för ovetenskapliga, experimentella operativa metoder som gastric bypass (GBP). Dessa råd om lågkolhydratkost bör ges under ledning av experter på av Socialstyrelsen godkänt behandlingsalternativ i stället för en experimentell kirurgisk behandling i form av GBP. Operationsmetoden leder till påtvingad kronisk svält och undernäring resten av livet. GBP kostar ur ett livtidsperspektiv mer än kronor per styck. Bara i Mora är det planerat att genomföra sådana operationer per år. GBP är en brutal, ovetenskaplig och kostsam bantningsmetod som binder patienten tiji sjukvården för resten av livet. Bakgrund: Människan har två livsnödvhndiga, essentiella, makronäringsämnen, protein och fett, som båda kan ge både kroppsuppbyggnacl.. och energi. Vidare behöver människan livsnödvändiga mikronäringsämnen i form av vitaminer och mineraler. Kolhydrater saknar livsnödvändighet, kan ge energi men ställer också till kaos i kroppens än1jlesomsättning. Livsmedelsverket brukar helt korrekt kalla dessa koihydrater för "tomma kalorier". Det finns två olika principer för att minska mängden kolhydrater. Det ena sättet är alt minska mängden mat till svältkost om 600 kcal. Då minskar mängden kolhydrater från 375 g till omkring 90 g. Då minskar ocksåmängde~ av de "\il Motion angående altornati v Ii II G B P k S,dan I ~ \ \

4 livsnödvändiga ämnena proteiner, fett, vitaminer och mineraler till en fjärdedel av normalintaget. Patienten drabbas av undernäringssjukdomar på grund av bristen på de livsnödvändiga proteiner, fett, vitaminer och mineraler som behövs. Fortsätter patienten med denna typ av kost mer än några månader riskerar patienten att svälta ihjäl på grund av protein-, fett-, mineral- och vitaminbrist trots att viktnedgången ännu ej nått önskad nivå. Därför börjar patienten äta mer mat igen, tvingad av sin kropp för att överleva, och går snabbt upp till och överskrider ofta startvikten. Detta kallas jo-j o-bantning och är ett säkert sätt att öka i vikt. Det andra sättet är att minska de onödiga kolhydraterna men behålla de livsnödvändiga proteiner, fett, vitaminer och mineraler som kroppen behöver i oförändrad eller ökad mängd. Detta är den metod som kallas bantning efter William Banting, den som gav upphov till ordet bantning och gav bantningen ett ansikte redan Detta andra sätt att banta ger också 90 g kolhydrater (precis som svältmetoden) vid 14 % av dagens energi (E%) vid kcal per dygn och ger en lika stor viktnedgång som svältmetoden. En lågkolhydratkost med tillräckligt med livsnödvändigt protein, fett och energi kan man fortsätta äta i flera decennier av livet, man får ingen näringsbrist. Det är visat många gånger alltsedan 1865 att en kolhydratreduktion är effektiv som viktminskningsalternativ men metoden har fallit i glömska. Statens beredning för medicinsk utvärdering (S BU) visade i sin rapport Mat vid diabetes från 2010 att de nuvarande kostråden är politiskt utformade kostråd som helt saknar vetenskaplig förankring. Socialstyrelsen beslöt den 16 januari 2008 att en lågkolhydratkost är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet Vi finner det besynnerligt att Landstinget Dalarnas högsta tjänstemän inte verkar vilja följa Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kapitlet 1,6 och 7 l och I Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kapitlet 1,6 och7 I Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utffira sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utfonnas och genomföras i samrlld med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. 6 Den som har ansvaret ffir htilso- och sjukvården aven patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information om I. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder fur undersökning, vård och behandling som linns, 3. sina möjligheter att v!lija vårdgivare och utffirare inom den offentligt finansierade hlilso- och sjukvården. samt 4. vårdgarantin. Om informationen inte kan llimnas till patienten ska den i stullet lämnas till en nllrstående till patienten. Informationen fär dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i ID andra stycket eller J 3 f<\rsta stycket eller i 25 kap. 6 eller il offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). \.\ (\ Motion angående alternativ till GBP k Sidan 2 a~ v \5\

5 Hälso- och sjukvårdslagens 2 a och 2 b 2 Patienterna verkar inte tillåtas välja mellan en kostbehandling som är i överensstämmelse med Socialstyrelsens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet 3 och en experimentell kirurgisk och ovaliderad behandling med stora komplikationsrisker som exempelvis GBP och liknande operativa ingrepp. Kostbehandling är billigt och skonsamt jämfört med operation. Vi finner att Landstinget Dalarnas högsta tjänstemän inte verkar inse de stora mänskliga och ekonomiska fordelarna for landstinget och befolkningen att ge patienter med övervikt en god vägledning och stöttning och utbildning i hur man lagar en smaklig lågkolhydratkost med hjälp av professionell rådgivning. En professionell rådgivning som gör att patienterna då kan lyckas med sin viktnedgång om ett halvkilo per vecka till önskad vikt inom rimlig tid och utan hunger. Dessutom till relativt låga kostnader for både patient och sjukvården. Landstinget Dalarnas politiker verkar tillåta Landstinget Dalarnas sjukvård att experimentera med dyra operationer på patienter i stället for att använda sig aven billig och sedan 150 år väl beprövad vetenskapligt underbyggd metod. Samma metod som även Socialstyrelsen den 16 januari 2008 har beslutat stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet. Metoden överensstämmer med Regeringsformens 1 kapitel 9, Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kapitlet 1, 6 och 7 jämte Hälso- och sjukvårdslagens 2 a och 2 b. 7 När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården aven patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 2 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2 a Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt l. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utfonnas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2006:493). 2 b Patienten ska ges individuellt anpassad infonnation om I. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, 3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt 4. vårdgarantin. Om infonnationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till en närstående till patienten. Infonnationen fär dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder fbr detta i 25 kap. 6 eller 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 6 kap. 12 andra stycket eller 13 första stycket patientsäkerhetslagen (20 10:659). Lag (20 I 0:662). Socialstyrelsens beslut av med dnr /2005 Motion angående alternativ till GBP k Sidan3&l ~

6 Patientperspektiv Att som patient få stöttning och konstruktiv korrekt uppföljning under tillräckligt lång tid för att normalisera sin vikt torde vara bättre än att utsättas för komplicerade och riskfyllda operationer där dödligheten under och efter ingreppet inte är försumbar. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Kostnadsminskningen för landstinget ligger i storleksordningen kronor per patient vid kostbehandlingjämfört med GBP. Det beräknade antalet patienter i Landstinget Dalarna bara vid Mora lasarett är omkring 300 till 350 per år som då slipper opereras med GBP, en experimentell metod som med tiden visar ökande biverkningar och kostnader. Landstinget torde spara minst 90 miljoner kronor årligen genom detta enkla beslut att följa gällande lagar. Miljö, likabehandling, barnkonsekvens och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Det verkar vara enbart positiva effekter på ovan rubricerade områden. Då den medicinska landstingsledningen hittills verkar sakna insikt i denna typ av besparingar måste därfdr politiken ta ansvar för att genomföra denna exemplariska mångmiljonbesparing som dessutom på ett enkelt sätt samtidigt minskar lidandet hos de patienter som lider av sin övervikt. Juridik Landstinget Dalarnas fullmäktige beslutar att vården ska följa Regeringsfonnens l kapitel 9 4, PSL 6 kapitlet 1,6 och 7 och HSL 2 a och 2 b vid behandling av övervikt. Dessutom är en lågkolhydratkost enligt Socialstyrelsens beslut av den 16 januari 2008 att följa vetenskap och beprövad erfarenhet. Folkhälsa Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens vanligaste kostråd (en extrem högkolhydratkost som enligt SBU 5 strider mot grundlagens 1 kapitel 9 krav på saklighet och opartiskhet jämte PSL, HSL och Socialstyrelsens beslut) fyller på sjukvårdsköerna genom att öka övervikt och annan sjukdom i samhället. Självklart räcker inte vårdens resurser till, inte idag och absolut inte imorgon, då de sjuka får kostråd som är i strid med Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kapitlet l, 6 och 7, HSL 2 a och 2 b och som saknar överensstämmelse med Socialstyrelsens beslut av I Kungörelse (1974: 152) om beslutad ny regeringsform 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgi ller ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010: /408). s SBU Rapport Mat vid diabetes 20 I O vid diabetes fulltext.pdf ~ Motion angående alternativ till GBP k Sidan 4 av~ ~ \J"

7 Med en vetenskapligt underbyggd lågkolhydratkost och professionell rådgivning hade de flesta blivit både friskare och slankare, till en bråkdel av kostnaden och utan biverkningar. Med en forebyggande verksamhet värd namnet hade sjukvårdsköerna minskat kraftigt och budgeten blivit balanserad. Kunskaper och erfarenheter finns redan inom Landstinget Dalarna, det är bara för landstingsfullmäktige att ge order om att Landstinget Dalarnas medicinska verksamhet ska följa gällande lag och därmed starta en nationell föregångsverksamhet. Landstinget Dalarna kan härigenom effektivisera vården och minska kostnaderna för både patienter och Landstinget Dalarna Samverkan med fackliga organisationer Behövs för att säkerställa att lag följes av samtliga inom Landstinget Dalarna. Uppföljning Landstingsstyrelsen och landstingets revisorer bevakar att lag följes. Vi roreslår att ansvariga rortroendevalda politiker tar befälet, genom att besluta att vården ska följa RF 1 kapitlet 9, PSL 6 kapitlet l, 6 och 7 och HSL 2 a och 2 b vid behandling av övervikt, allt baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med Socialstyrelsens beslut av den 16 januari 2008 och genom att påbörja en förebyggande verksamhet baserad på den befintliga kunskapen om lågkolhydratkost. genom att sätta medborgarnas hälsa och samhällets intressen i första rummet och följa lag. isbeth Mörk ppositionsråd Ledamot ilandstingsfullmäktige Dalarnas sjukvårdsparti Motion angående alternativ till GBP k Sidan5~ ~

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer