FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2014"

Transkript

1 FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2014 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell, vicedekanus, ALF frågor Liselott Gelkner, ALF samordnare, medicinska fakulteten Tel: E post: Region Skåne, Enheten för forskning och utveckling: Hannie Lundgren, forskningschef Tel: E post: Postadress: Medicinska fakultetens kansli, BMC F13, Lund Besöksadress: BMC F13, Sölvegatan 19, Lund Internpost: ALF enheten, hämtställe 66, BMC F13 Hemsida: (här finns anvisningar) Hemsida: (här finns det elektroniska formuläret) Faxnr:

2 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT OM ANSÖKAN OM ALF Behörig att söka ALF Upphörande av anställning och deltidsanställning Pensionering UTFORMNING AV ANSÖKAN OM ALF MEDEL Allmänt Ansökningsförfarande Webbaserat ansökningsformulär Rådgivning Prioritering ALF Allmänt Prioriteringskommitténs bedömning av kliniskt inriktad forskning Jäv Tilldelning av medel Allmänt

3 1. ALLMÄNT OM ANSÖKAN OM ALF ALF står för avtal om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso och sjukvården. Fördelning av ALF medel sker efter ansökan. ALF medel är avsedda för klinisk forskning som bedrivs inom hälso och sjukvårdsorganisationen. Ansökan ska inges av projektledaren för ett forskningsprojekt. Endast en ansökan kan inges av en och samma projektledare. Fakultetsmedel ansöks inte längre enligt detta förfarande utan anmälan skickas in via separat förfarande. Anvisningar om detta kommer att finnas på Observera att mindre kliniska projekt med stora lokaler kan förlora på att få ALF medel jämfört med att vara finansierade med fakultetsmedel. Detta beror på att beräkningarna är olika. När det gäller ALF medel får man betalt för ett visst antal kvadratmeter baserat på rankningen. När det gäller fakultetsmedel får man hyressubvention för verkligt antal kvadratmeter. 1.1 Behörig att söka ALF Behörig att ansöka om ALF medel för 2014 är den som antingen är anställd vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet, inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Forskare från alla yrkeskategorier är välkomna att söka. Vikariat samt AT och ST tjänst anses som anställning. Sökanden ska vara disputerad. Viktigt att notera är att det krävs en klinisk förankring för att kunna driva projektet. Forskningsverksamheten ska finnas inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Samtliga kostnader i projektet måste uppkomma inom Region Skåne eller inom verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. 1.2 Upphörande av anställning och deltidsanställning Tilldelning av ALF medel återgår om projektledaren inte längre har någon anställning inom medicinska fakulteten vid Lunds universitet, inom Region Skåne eller vid verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Visst belopp kan dock, efter ansökan hos ALF gruppen, få behållas för en kortare tid om man har identifierat en ny projektledare för forskningsprojektet eller då en avveckling kräver omställning av klinikens verksamhet i samband med överflödig personal eller tomma lokaler. Vid deltidsanställning reduceras anslaget i förhållande till tjänsteomfattning. Vid tjänstledighet en begränsad tid avgörs utnyttjande av ALF medel efter överenskommelse med ALF gruppen. Projektledaren är skyldig att anmäla sådana förändringar till fakultetens ALF ansvarige vicedekan och ALF ansvarige tjänsteman. 3

4 1.3 Pensionering Sökande måste i sin ansökan inge en plan för hur forskningsprojektet ska fortskrida i samband med projektledarens pensionering. En plan måste finnas över hur överföringen av projektledarskapet till yngre forskare ska genomföras och till vem. 2. UTFORMNING AV ANSÖKAN OM ALF MEDEL 2.1 Allmänt Ur det regionala avtalet mellan Region Skåne och Lunds universitet 6: ALF medel ska användas till kliniskt inriktad medicinsk forskning med betoning på den patientnära forskningen. Kliniskt inriktad medicinsk forskning definieras som sjukdomsinriktad eller hälsoorienterad forskning som behandlar ett kliniskt problemområde. Klinisk forskning innefattar patientnära forskning, epidemiologisk forskning och forskning som använder sig av experimentella metoder för att studera sjukdomsprocesser. ALF medel kan tilldelas endast forskargrupper vars forskning definieras enligt ovan, drivs inom hälsooch sjukvårdsorganisationen och vars projekt innehåller en tydlig plan för hur de nya kunskaperna ska överföras och tillämpas för prevention, diagnostik, behandling och uppföljning av sjukdomar. Vi ser gärna ansökningar från det hälso och vårdvetenskapliga området. Beskriv gärna hela forskargruppens verksamhet även om den delvis innehåller preklinisk forskning. Visa tydligt vad som är kliniskt inriktad forskning i ansökan. Viktigt att poängtera är att ALF medel ska gå till kliniskt inriktad forskning. Beskrivning av patientnyttan och projektets behov av sjukvårdens resurser är mycket viktig i bedömningen av projektet. Ansökan ska innehålla en plan över hur projektet kan implementeras i hälso och sjukvården. Det ska också finnas en tydlig redogörelse för hur sjukvårdens resurser ska användas i projektet och vilken roll sjukvårdsanställd personal ska ha. De olika medarbetarnas bidrag till genomförandet av projektet ska definieras. Medsökande har vetenskapligt ansvar. Endast aktiva medsökande ska anges i ansökan. Den medsökande ska lägga in sin CV i personkortet i ansökningssystemet. Den medsökande ska också skriva under ansökningsblanketten. Medarbetarnas roll i projektet ska beskrivas i ansökan. Av beskrivningen ska följande framgå: kompetens, var de är anställda samt på vilket sätt och i vilken omfattning de kommer att delta i projektet. 2.2 Ansökningsförfarande Ansökan lämnas elektroniskt. Ansökan anses vara ingiven när den har registrerats på senast den 30 maj Underskriftsblankett ska ha inkommit i 4

5 pappersformat till medicinska fakultetens kansli (internpost: ALF enheten, hämtställe 66, BMC F13 eller Besöksadress: Sölvegatan 19, Lund), senast den 10 juni Blanketten ska skrivas under av den sökande, ev medsökande samt verksamhetschefen. Komplettering kan inte ske efter 30 maj. Kontroll kan komma att ske av lämnade uppgifter. OBS! Vi vill också ha in ansökan tillsammans med ev. bilagor i pappersformat i ett exemplar senast den 10 juni Webbaserat ansökningsformulär Formuläret finns på Anvisningar för hur formuläret fylls i finns på I korthet går det till så här: Logga in och lägg upp ett personkort (gäller endast nya användare). Lägg in eller uppdatera ditt CV i personkortet. Börja med att lägga in samtliga anställningar. Lägg sedan in dina publikationer. Fyll i ansökningsformuläret och spara. Bekräfta ansökan genom att skriva ut ansökningsblanketten. Blanketten ska skrivas under av sökande, ev medsökande och verksamhetschef. Blanketten ska vara medicinska fakulteten tillhanda senast 10 juni. Ansökan tillsammans med ev. bilagor i pappersformat i ett exemplar, ska vara medicinska fakulteten tillhanda senast den 10 juni Det är möjligt att klistra in text från andra dokument genom att kopiera texten och klistra in i ansökningsformuläret. Texten kan sedan redigeras med formatknapparna. Det är också möjligt att bifoga bild, bilaga och dokument. Se vidare under rubriken Hjälp och service i menyn till vänster. Klicka först på menyalternativet För sökande och sedan på fliken Ansökan. Klicka sedan på fliken Skriva i ansökan. Notera följande: Följande uppgifter ska finnas i CV:n: CV för projektledaren finns i personkortet. Nedanstående uppgifter ska läggas in under rubriken Övriga meriter i personkortet: Doktorsexamen (år, disciplin, avhandlingens titel samt handledare) Postdoktorsvistelser (år, placering) Docentkompetens (år) Specialistexamen (år, ämne) Nuvarande anställning, akademisk och/eller klinisk förordnandetid Tidigare anställningar och förordnandetider Föräldraledigheter, tjänstgöring inom totalförsvaret eller liknande Utmärkelser 5

6 Personer som avlagt doktorsexamen, för vilka den sökande varit huvudhandledare (namn och år) Postdoktorer som samarbetar eller har samarbetet med den sökande i forskargruppen (namn och år) Alla medsökande ska lägga upp sitt CV i ansökningssystemet. Endast aktiva medsökande som har vetenskapligt ansvar ska anges som medsökande. Dessa ska även skriva under ansökningsblanketten Forskningsprogram Forskningsprogrammet får omfatta högst tecken. Bilder läggs i bilaga efter forskningsprogrammet och länkas sedan till forskningsprogrammet. Prioriteringen görs på grundval av den ansökan som lämnats in. Forskningsprogrammet bör vara utformat med tanke på att det ska gå att skapa sig en tydlig bild av projektet. Projektet bör beskrivas så ingående att det är möjligt att göra en bedömning av kvaliteten samt i vilken utsträckning projektet motsvarar definitionen på klinisk forskning. Uppräkningar av vad som tidigare gjorts, metoder, etc. bör undvikas. Beskrivning av bakgrunden till forskningsprojektet får uppta motsvarande högst en sida. Tänk på att använda endast allmänna förkortningar. För att kunna göra en bedömning av projektets genomförbarhet krävs också att det framgår vilken kompetens de olika medarbetarna ska bidra med. Metoder som ska användas bör vara så noggrant beskrivna att det framgår att dessa är väl anpassade till projektet. Följande rubriker bör användas i forskningsprogrammet: Specifik målsättning en redogörelse för syftet med forskningsprojektet Tidigare publicerade resultat ett sammandrag av egna och andras tidigare resultat inom forskningsområdet Arbetsplan en sammanfattning av hur projekten ska genomföras och vilken utrustning som finns till förfogande Studiedesign en beskrivning av metod inklusive design av studien Preliminära resultat en beskrivning av egna preliminära försök inom forskningsprogrammet Betydelse en kortfattad redogörelse av projektets betydelse Referenser anges på sedvanligt sätt och begränsas till Genusaspekter beskriv om det finns genusaspekter som är relevanta för projektet Implementeringsplan En förutsättning för att ett projekt ska kunna tilldelas ALF medel är att det finns en tydlig plan för hur de nya kunskaperna ska överföras och tillämpas i hälso och sjukvården. Planen får omfatta högst tecken. 6

7 Följande rubriker ska användas: Presentation av det kliniska problemet Förväntade resultat (av betydelse inom hälso och sjukvården) Implementeringsplan inklusive tidsaspekt Klinisk förankring (inklusive vilken koppling/samarbete som finns eller planeras) Medarbetares roll i projektet En beskrivning av medarbetares roll i projektet ska inges. Av beskrivningen följande framgå: Kompetens Organisatorisk hemvist (var de är anställda) Vilket sätt och i vilken omfattning de kommer att delta i projektet Curriculum vitae för projektledaren CV relevant för denna ansökan läggs in i egen ruta i ansökningsformuläret (kan kopieras från annat dokument och klistras in i ansökningsformuläret) Publikationslista Publikationslista relevant för denna ansökan läggs in i egen ruta i ansökningsformuläret (kan kopieras från annat dokument och klistras in i ansökningsformuläret). Publikationslistan ska omfatta publikationer från och endast med huvudsökande som medförfattare. Publikationerna ska anges med författarnamn i den ordning som de förekommer på publikationen, titel, tidskriftens namn (kursiverat), band, sida och år. Projektledarens och medsökandes namn ska markeras med fetstil. Abstrakts ska inte redovisas. Publikationslistan ska ha följande disposition: 1. Originalarbeten: 1) publicerade, 2) accepterade, 3) inskickade manuskript, 4) manuskript 2. Bokkapitel och översiktsartiklar: 1) publicerade, 2) accepterade, 3) inskickade manuskript, 4) manuskript 3. Avhandlingar där sökanden har varit huvudhandledare eller biträdande handledare Publikationslistor som inte följer instruktionerna kommer inte att bedömas Rådgivning För den som önskar rådgivning angående sin ansökan finns möjlighet att få diskutera med någon av följande pensionerade professorer och medlemmar i Senior Faculty: Eva Maria Fenyö, virologi: Bengt Jeppsson, kirurgi: Dick Killander, onkologi: Åke Nilsson, medicin: 7

8 Inge Olsson, hematologi: Ingalill Rahm Hallberg, vårdvetenskap: Lennart Råstam, folkhälsovetenskap: Ta tidig kontakt med någon av ovanstående. De hjälper till med att ge råd om strategin inför ansökan, utformning av ansökan samt fungera som stöd under skrivandet. Dessa kollegor ställer sina tjänster till förfogande utan kostnad. Vi rekommenderar att deras tjänster tas i anspråk maximalt tre timmar/person. 3. Prioritering ALF 3.1 Allmänt Prioriteringen kommer att gälla för 2014 (=ettårsanslag). Vilka projekt som ska få tillgång till resurser bekostade med ALF medel hos sjukvårdshuvudmannen bestäms genom prioritering av medicinska fakulteten. Prioriteringen görs av en prioriteringskommitté för forskning. Kommittén avger förslag till fakultetsstyrelsen som fattar beslut. Region Skåne fattar slutligt beslut på grundval av fakultetens förslag. Prioriteringskommittén utses av fakultetsstyrelsen efter överenskommelse med Region Skåne och består av tolv ledamöter. Sex är verksamma vid Lunds universitet och sex kommer från andra lärosäten. Vid kommitténs sammanträden närvarar också observatörer från Region Skåne och för forskarstuderande. Observatörerna har närvaro och yttranderätt. Ledamöterna i denna omgång är från Lunds universitet: Anders Bjartell, urologi, ordförande Anna Blom, immunologi Leif Dahlberg, ortopedi Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicinskt centrum Bertil Johansson, klinisk genetik Marju Orho Melander, genetisk epidemiologi Från andra lärosäten: Björn Biber, anestesiologi och intensivvård, Göteborgs universitet Ewa Idvall, hälsovetenskap, Malmö högskola John Pernow, kardiologi, Karolinska institutet Åke Sjöholm, experimentell endokrinologi, Karolinska institutet Inger Sundström Poromaa, obstetrik och gynekologi, Uppsala universitet Elvar Theodorsson, klinisk kemi, Linköpings universitet 3.2 Prioriteringskommitténs bedömning av kliniskt inriktad forskning Bedömningarna görs av 12 bedömare från olika specialiteter. Bedömning av ansökningarna sker på vetenskaplig grund men även patientnyttan bedöms. Bedömningen avser forskningsprojektet så som det framställs i ansökan. Bedömningen görs på följande fyra kriterier: frågeställning, metod/material, 8

9 genomförbarhet och patientnytta. Samtliga ansökningar poängsätts enligt skala 0 7 avseende de fyra kriterierna. Patientnyttan och projektets behov av sjukvårdens resurser bedöms som mycket viktig. Om patientnyttan bedöms som för låg kommer ingen tilldelning av ALF medel att göras till projektet, även om de tre andra kriterierna rankas högt. Ledamöterna bedömer, var och en för sig, ansökningarna och poängsätter dessa. Vid arbetet kan utomstående experter inom aktuellt område kontaktas. Prioriteringskommittén diskuterar varje enskild ansökan. Den genomsnittliga poängen för varje ansökan avgör om och hur högt denna blir prioriterad, under förutsättning att rankingen av patientnyttan är tillräckligt hög. Antalet ansökningar som prioriteras, beror på ansökningarnas kvalitet och är inte i bestämt i förväg. Bedömning av forskningsprojektet görs på grundval av ansökans innehåll. Beslut om prioritering fattas av prioriteringskommittén i dess helhet. Patientnytta Patientnytta definieras som forskning som tydligt syftar till hälsofrämjande och preventiva insatser, förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling och vård, ökat välbefinnande för människan och/eller optimering av samhällets resurser. Patientnytta poängsätts på en skala 0 7 och vid poängsättningen ska följande tre överväganden läggas in: Plan för implementering av förväntade resultat: ju mer tillämpbara forskningens förväntade resultat är och ju tydligare och mer konkret processen för överföring av vetenskapliga rön till hälsobefrämjande praxis är beskriven, desto högre prioriteras projektet. Tidsperspektivet för implementeringen ska också beskrivas. Klinisk förankring: Den kliniska förankringen av projektet värderas; särskilt bedöms hur kliniskt aktiva deltagarna i projektet är samt att graden av utnyttjande av hälso och sjukvårdsorganisationen i projektet är tydlig och hög. Varje medarbetares bidrag i projektet måste tydliggöras och vilka resurser inom hälso och sjukvården som varje medarbetare utnyttjar. Vidare bedöms här om tidigare resultat av forskningen har kunnat utnyttjas i sjukvården. Generaliserbarheten av förväntade resultat: En tydlig beskrivning krävs av hur man tänker sig att erhållna resultat kan tolkas, användas eller utvecklas i hälsofrämjande och förebyggande verksamhet, behandling och/eller vård. Tillåter projektets utformning att man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare population än den i projektet beskrivna försökseller undersökningsgruppen? Kan resultaten tillämpas på kliniskt angränsande områden/sjukdomar? 9

10 Frågeställning Den omfattning i vilken projektet, under förutsättning att det framgångsrikt kan genomföras, på ett nyskapande och betydelsefullt sätt bidrar till att öka kunskapen inom det medicinska forskningsområdet. Frågeställningen bedöms som originell om det gäller en helt ny tanke rörande ett välkänt problem eller en helt ny fråga. 7 = originell och av mycket stor betydelse 6 = originell och av stor betydelse 5 = ganska originell och klart betydelsefull 4 = mer än acceptabel med viss originalitet 3 = acceptabel men utan originalitet 2 = inte helt acceptabel, utan originalitet 1 = oklart formulerad, dåligt underbyggd eller tidigare utförd 0 = felaktig Metodik/material Den omfattning i vilken hypotes, försöksuppläggning (inkl. urval av patientgrupper eller djurmodeller), metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, väl integrerade och adekvata för projektets målsättning. 7 = unika material och mycket avancerade metoder/tekniker som endast finns på enstaka håll i världen, nyskapande och väl genomtänkt tillämpning 6 = intressanta material och avancerade metoder/tekniker som endast finns på enstaka håll i Sverige, nyskapande och väl genomtänkt tillämpning 5 = intressanta material och adekvata metoder/tekniker, väl genomtänkt tillämpning 4 = material och metoder/tekniker adekvata, genomtänkt tillämpning 3 = material, metod/teknik och tillämpning acceptabel 2 = material, metod/teknik eller tillämpning inte helt acceptabel 1 = material, metod/teknik eller tillämpning inte adekvat 0 = felaktig Genomförbarhet Sannolikheten för att det föreslagna projektet kan genomföras av forskarna sett mot bakgrund av deras dokumenterade erfarenhet och skicklighet, tidigare prestationer, preliminära resultat samt begärda och tillgängliga resurser. Vid bedömning av genomförbarhet fästs störst vikt vid projektledarens förmåga. 7 = utomordentligt god, forskargrupp av internationell toppklass 6 = mycket god, forskargrupp av nationell toppklass 5 = god, forskargrupp av nationellt god klass 4 = god, forskargrupp klart kompetent 3 = acceptabel 10

11 2 = genomförbarhet/kompetens tveksam 1 = genomförbarhet/kompetens mycket tveksam 0 = saknas 3.3 Jäv Vi följer Vetenskapsrådets jävsregler, 4. Tilldelning av medel 4.1 Allmänt Prioriteringskommittéerna gör en bedömning av ansökningarna om ALF medel ur vetenskaplig synvinkel och bestämmer därvid vilka projekt som ska prioriteras. Kommittéerna tar inte ställning till hur stort belopp som varje projekt ska tilldelas. Beräkning av beloppen görs av ALF ansvarig på fakultetens kansli med utgångspunkt utifrån tilldelad vetenskaplig poäng. Prioritering av ett projekt gäller för 1 år. Besked om tilldelning meddelas i slutet av år

FORSKNINGSMEDEL ALF INNOVATIVA PROJEKT

FORSKNINGSMEDEL ALF INNOVATIVA PROJEKT FORSKNINGSMEDEL ALF INNOVATIVA PROJEKT 2014 2016 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell,

Läs mer

A L F-PROJEKT

A L F-PROJEKT FORSKNINGSMEDEL A L F-PROJEKT 2012-2014 Sista ansökningsdag: 27 maj 2011 Anvisningarna är utarbetade av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen:

Läs mer

FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2015-2018

FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2015-2018 FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2015-2018 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF- enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell, vicedekanus,

Läs mer

FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT

FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2017-2018 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell, vicedekanus,

Läs mer

FORSKNINGSMEDEL A L F 2011 FAKULTETSMEDEL 2011 INNOVATIVA PROJEKT

FORSKNINGSMEDEL A L F 2011 FAKULTETSMEDEL 2011 INNOVATIVA PROJEKT FORSKNINGSMEDEL A L F 2011 FAKULTETSMEDEL 2011 INNOVATIVA PROJEKT 2011-2013 Sista ansökningsdag: 27 1 juni maj 2004 2010 Ansökan Elektroniskt inges till ansökningsformulär medicinska fakultetens finns

Läs mer

ALF FORSKNING OCH UTVECKLING AV PEDAGOGIK 2017

ALF FORSKNING OCH UTVECKLING AV PEDAGOGIK 2017 ALF FORSKNING OCH UTVECKLING AV PEDAGOGIK 2017 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell,

Läs mer

Forskningsutrymme för ST-läkare ALF-ST

Forskningsutrymme för ST-läkare ALF-ST Forskningsutrymme för ST-läkare ALF-ST 2013-2015 Sista ansökningsdag: 31 maj 2012 Anvisningarna är utarbetade av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen:

Läs mer

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST- LÄKARE

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST- LÄKARE ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST- LÄKARE 2015-2017 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF- enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell,

Läs mer

FAKULTETSMEDEL 2007 FORSKNING. Sista ansökningsdag: 1 juni Ansökan inges till medicinska fakultetens kansli Adress: se nedan

FAKULTETSMEDEL 2007 FORSKNING. Sista ansökningsdag: 1 juni Ansökan inges till medicinska fakultetens kansli Adress: se nedan FAKULTETSMEDEL 2007 FORSKNING Sista ansökningsdag: 1 juni 2004 2006 Ansökan inges till medicinska fakultetens kansli Adress: se nedan Postadress: Medicinska fakultetens kansli, Box 117, 221 00 Lund Besöksadress:

Läs mer

FORSKNINGSMEDEL A L F 2009 FAKULTETSMEDEL 2009

FORSKNINGSMEDEL A L F 2009 FAKULTETSMEDEL 2009 FORSKNINGSMEDEL A L F 2009 FAKULTETSMEDEL 2009 Sista ansökningsdag: 29 1 juni maj 2004 2008 Ansökan inges till medicinska fakultetens kansli Adress: se nedan Anvisningarna är utarbetade av medicinska fakulteten

Läs mer

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE 2017-2019 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell,

Läs mer

ALF-YF Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare

ALF-YF Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare ALF-YF 2012-2014 Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare Sista ansökningsdag: 27 maj 2011 Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Bengt Jeppsson, vicedekanus, ALF-frågor och fakultetsmedel

Läs mer

Informationsmöte ALF maj Kristina Åkesson prodekan med ALF-ansvar

Informationsmöte ALF maj Kristina Åkesson prodekan med ALF-ansvar Informationsmöte ALF maj 2018 Kristina Åkesson prodekan med ALF-ansvar Vad är ALF? ALF står för Avtal om Läkarutbildning och Forskning Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning

Läs mer

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE 2018-2020 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Anders Bjartell,

Läs mer

ALF-ST Forskningsutrymme för ST-läkare

ALF-ST Forskningsutrymme för ST-läkare ALF-ST 2012-2014 Forskningsutrymme för ST-läkare Sista ansökningsdag: 27 maj 2011 Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Bengt Jeppsson, vicedekanus, ALF-frågor och fakultetsmedel Erik

Läs mer

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF-info maj 2016 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso och sjukvården

Läs mer

ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE

ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE 2018-2020 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen:

Läs mer

ALF 2011 Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare ST-forskningsutrymme

ALF 2011 Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare ST-forskningsutrymme ALF 2011 Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare ST-forskningsutrymme Sista ansökningsdag: 27 maj 2010 Ansökan inges till medicinska fakultetens kansli Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen:

Läs mer

FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT

FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT FORSKNINGSMEDEL ALF PROJEKT 2019-2022 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Kristina Åkesson, prodekanus

Läs mer

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

ALF-info maj Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF-info maj 2017 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso och sjukvården

Läs mer

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE

ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE ALF FORSKNINGS- UTRYMME FÖR ST-LÄKARE 2019-2021 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen: Kristina Åkesson,

Läs mer

ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE

ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE 2020-2022 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen:

Läs mer

ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE

ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE ALF FORSKNINGSUTRYMME FÖR YNGRE KLINISKA FORSKARE 2019-2021 Anvisningarna har utarbetats gemensamt av medicinska fakulteten och Region Skåne. Medicinska fakulteten, ALF-enheten och ekonomiavdelningen:

Läs mer

Ledigkungörelse av sex forskningsutrymmen för yngre kliniska forskare 2010

Ledigkungörelse av sex forskningsutrymmen för yngre kliniska forskare 2010 Ledigkungörelse av sex forskningsutrymmen för yngre kliniska forskare 2010 Region Skåne, som arbetar för att öka resurserna till forskning och utveckling, har genom de senaste årens positiva resultat skapat

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

Koncernkontoret Enheten för forskning och utveckling

Koncernkontoret Enheten för forskning och utveckling Enheten för forskning och utveckling Datum 2012-04-18 1 (5) LEDIGKUNGÖRELSE DOKTORANDANSLAG Regionalt forskningsstöd för år 2013 avseende doktorandanslag Liksom tidigare år kommer, på uppdrag av Södra

Läs mer

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning Beslut ALF-kommittén 2015-10-06 Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning 1. Bakgrund Den 1 maj 2015 trädde ett nytt regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens

Läs mer

Att söka forskningsbidrag

Att söka forskningsbidrag Att söka forskningsbidrag Traumatologi/Rehabilitering Jon Karlsson Mina erfarenheter av att granska ansökningar: CIF:s vetenskapliga råd (2 perioder) LUA/ALF projektansökningar Norska forskningsrådet Övriga

Läs mer

Utlysning ALF-projektmedel

Utlysning ALF-projektmedel Utlysning ALF-projektmedel Stödfunktion för klinisk forskning. Underlättar kontakter mellan industri, akademi, hälsooch sjukvård. Projektstöd Utbildningar Kvalitetsstöd Avtalsstöd Kommunikationsstöd Medicinsk

Läs mer

1 Kliniska postdoktorer 2016 utlysning av medel

1 Kliniska postdoktorer 2016 utlysning av medel 2015-01-13 Dnr K0138-2015 Denna ansökningsomgång är avslutad. 1 Kliniska postdoktorer 2016 utlysning av medel Forskningsstrategiska kommittén utlyser nu medel för stöd till tio kliniska postdoktorer. Satsningen

Läs mer

1 Högre klinisk forskare 2019 utlysning av medel

1 Högre klinisk forskare 2019 utlysning av medel 1 1 Högre klinisk forskare 2019 utlysning av medel Forskningsrådet utlyser medel för stöd till tio högre kliniska forskare. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

1 Forskar ST 2016 utlysning av medel

1 Forskar ST 2016 utlysning av medel Forskar ST 2016 2015-01-13 1 Utlysning Forskar ST 2016 Dnr K0141-2015 Denna ansökningsomgång är avslutad. Till Verksamhetschefer, ST-studierektorer för vidarebefordran till ST-läkare. F k divisionschefer,

Läs mer

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel

1 Forskar ST 2019 utlysning av medel 1 Forskar ST 2019 utlysning av medel Forskningsrådet utlyser nu medel för stöd till sex Forskar ST 2019. Satsningen görs för att stärka och förnya den kliniskt inriktade medicinska forskningen som förbättrar

Läs mer

Junior Clinical Investigator Award (50 %) 2x3 år. Senior Clinical Investigator Award (50-70 %) 2x3 år

Junior Clinical Investigator Award (50 %) 2x3 år. Senior Clinical Investigator Award (50-70 %) 2x3 år Junior Clinical Investigator Award (50 %) 2x3 år samt Senior Clinical Investigator Award (50-70 %) 2x3 år Tidigare benämnd Klinisk cancerforskartjänst 50% Sista ansökningsdag 2015-10-01, kl 15:00 Observera!

Läs mer

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG 1 2015-10-22 Dnr LS 2015-1199 PPG Projekt 2017 Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Kontaktpersoner

Läs mer

Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning

Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning Sista ansökningsdag 2016-09-29, kl 15:00 Ändamål Att främja pankreascancerforskningen i Sverige genom att ge forskare möjlighet att under tre

Läs mer

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 %

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % Datum: 2018-08-29 Dnr: VLL 1785-2018 UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % FORSKNINGSVERKSAMHET FÖR 2019 1. Inledning ALF-medlen

Läs mer

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 %

UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % Datum: 2017-08-21 Dnr: VLL 1683-2017 UTLYSNING AV ALF INVESTERINGSMEDEL FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING, IT-UTRUSTNING OCH ÖVRIG UTRUSTNING AVSEENDE 100 % FORSKNINGSVERKSAMHET FÖR 2018 1. Inledning ALF-medlen

Läs mer

ALF-ANSLAG FÖR KLINISK BEHANDLINGSFORSKNING

ALF-ANSLAG FÖR KLINISK BEHANDLINGSFORSKNING 2019-03-29 dnr SU 2019-00957 ALF-ANSLAG FÖR KLINISK BEHANDLINGSFORSKNING 2020-2022 Utlysningen avser klinisk behandlingsforskning med syfte att påverka klinisk praxis. Utlysningen inbegriper även projekt

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Utlysning av ALF-medel för PET/CTundersökningar

Utlysning av ALF-medel för PET/CTundersökningar Sid 1 (5) Utlysning av ALF-medel för PET/CTundersökningar i forskning Inledning Under 2010 gjorde Västerbottens läns landsting en strategisk investering i en avancerad PET/CT-scanner, PositronEmissionsTomografi/Computed

Läs mer

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Sida: 1/5 Dnr SSM2014-3485 Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Skicka blanketten till Registrator, Strålsäkerhetsmyndigheten, SE-171 16 Stockholm Projekttitel Sökande (namn och titel) Sökandens

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Junior Investigator Award (6 år)

Junior Investigator Award (6 år) Junior Investigator Award (6 år) tidigare benämnd Young Investigator Award Sista ansökningsdag 2017-10-05 Kl. 15:00 Observera! Du som söker ska i ansökningssystemet gå in via den gamla ansökningskategorin

Läs mer

Postdoktortjänst (3 år)

Postdoktortjänst (3 år) Postdoktortjänst (3 år) Sista ansökningsdag 2017-10-05 kl. 15:00 Ändamål Att gagna cancerforskningen genom att rekrytera framgångsrika, yngre forskare till området. För att främja forskarens utveckling

Läs mer

Junior Clinical Investigator Award (50-70%) 2x3 år. Senior Clinical Investigator Award (50-70%) 2x3 år

Junior Clinical Investigator Award (50-70%) 2x3 år. Senior Clinical Investigator Award (50-70%) 2x3 år Junior Clinical Investigator Award (50-70%) 2x3 år samt Senior Clinical Investigator Award (50-70%) 2x3 år Tidigare benämnd Klinisk cancerforskartjänst 50% Sista ansökningsdag 2017-10-05, kl. 15:00 Observera!

Läs mer

Utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård Stockholms läns landsting

Utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2016-08-12 LS 2016-0720 Utlysning av bidrag till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård 2017-2018 Stockholms läns landsting 2 (11) Kontaktperson

Läs mer

Instruktion för Ansökan om forskningsmedel 2018 ur Åke Wiltons fond för C vitaminforskning. Innan du ansöker, notera:

Instruktion för Ansökan om forskningsmedel 2018 ur Åke Wiltons fond för C vitaminforskning. Innan du ansöker, notera: Instruktion för Ansökan om forskningsmedel 2018 ur Åke Wiltons fond för C vitaminforskning. Innan du ansöker, notera: Du som är huvudsökande för ett projekt ska ha doktorsexamen vid ansökningstillfället

Läs mer

ALF Medicin Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Dnr LS

ALF Medicin Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Dnr LS 1 2017-11-07 Dnr LS 2017-1341 ALF Medicin 2019 Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Kontaktpersoner: Henrik Enocsson: 072-469 86 08, henrik.enocsson@sll.se Kristin Blidberg: 072-598 12

Läs mer

POSTDOKTOR. Om anslagsformen

POSTDOKTOR. Om anslagsformen POSTDOKTOR Om anslagsformen Projektet ska omfatta forskning inom området Barncancer. Ansökan beviljas för 1-2 år för forskning på heltid (100%) eller halvtid (50%) i Sverige eller utomlands. Halvtidstjänst/stipendium

Läs mer

Ansökan Forskningsbidrag för doktorandtjänst

Ansökan Forskningsbidrag för doktorandtjänst Skicka underskriven och inskannad blankett samt övriga efterfrågade dokument till registrator@ssm.se Ansökan Forskningsbidrag för doktorandtjänst Projektet Projekttitel Sökande Namn och titel Tjänsteadress

Läs mer

Universitetsöverläkare/specialistläkare

Universitetsöverläkare/specialistläkare Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet Region Örebro län och Örebro universitet har gemensamt beslutat om följande förordnandeprogram för att stödja utvecklingen

Läs mer

Instruktion inför bedömning av ansökningar i RFR

Instruktion inför bedömning av ansökningar i RFR 1 Instruktion inför bedömning av ansökningar i RFR Behörig att söka är den som: har en anställning i något av U/Ö landstingen, eller anställd på enhet med avtal med landsting en studie som rör patientnära

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Anna Linusson Jonsson, Föreståndare anna.linusson@umu.se +46 (0)90-786 68 90 Page 1 (6) Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar

Läs mer

Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning

Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning Särskild satsning Två Fellowships i pankreascancerforskning Sista ansökningsdag 2017-10-05, kl. 15:00 Ändamål Att främja pankreascancerforskningen i Sverige genom att ge forskare möjlighet att under tre

Läs mer

Förordnandeprogram för ALF-finansierad forskning vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet

Förordnandeprogram för ALF-finansierad forskning vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet Förordnandeprogram för ALF-finansierad forskning vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet Region Örebro län och Örebro universitet har gemensamt beslutat om följande förordnandeprogram

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 1 (5) Diarienummer CIF 2016/2 Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute

Läs mer

ALF- projektmedel till kliniskt inriktat medicinskt forskningsarbete 2019 samt forskning och utveckling inom nätverkssjukvården

ALF- projektmedel till kliniskt inriktat medicinskt forskningsarbete 2019 samt forskning och utveckling inom nätverkssjukvården 1 (3) Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS 2017-1341, 2017-1342 Landstingsstyrelsens förvaltning 2018-10-01 SLL Forskning och innovation Maria Schönnings Landstingsstyrelsens forskningsberedning ALF-

Läs mer

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016 1 Dnr: 2-4059/2014 December 2014 Denna ansökningsomgång är avslutad. Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016 Utlysning och anvisningar Kontaktperson: Frågor gällande ansökningsrutiner, beredningsprocess

Läs mer

ALF-PROJEKTMEDEL

ALF-PROJEKTMEDEL ALF-PROJEKTMEDEL 2018-2020 Allmänt Utlysningen öppnar torsdag 20 april 2017 och stänger torsdag 1 juni 2017. Till ansökan ska bifogas forskningsplan som PDF (bilaga 1) och blankett för överenskommelse

Läs mer

Därför behövs en specialsatsning för att öka kunskapen och på sikt förbygga och förhindra att hjärtpatienter utvecklar cancer och vice versa.

Därför behövs en specialsatsning för att öka kunskapen och på sikt förbygga och förhindra att hjärtpatienter utvecklar cancer och vice versa. Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan 2017 Studier tyder på att barn med cancer löper ökad risk att få hjärtproblem och barn med hjärtproblem löper ökad risk att få cancer. Samband har påvisats för

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Riktlinjer för antagning av excellent lärare Vetenskapsområdet för medicin och farmaci Fastställda av områdesnämnden för medicin och farmaci 2012-10-25, reviderad 2014-06-13 och 2017-08-30 Områdesnämnden

Läs mer

Inrättande av Centrum för primärvårdsforskning i Skåne. att i enlighet med samarbetsavtalet inrätta ett Centrum för primärvårdsforskning

Inrättande av Centrum för primärvårdsforskning i Skåne. att i enlighet med samarbetsavtalet inrätta ett Centrum för primärvårdsforskning PM 1 (3) 2007-03-27 Diarienummer: M:A 4 34/2005 Medicinska fakultetens kansli Projektledare Anne Messeter Inrättande av Centrum för primärvårdsforskning i Skåne Förslag Fakultetsstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Vi välkomnar ansökningar inom samtliga vetenskapliga ämnesområden.

Vi välkomnar ansökningar inom samtliga vetenskapliga ämnesområden. Datum: 1 oktober 2015 Diarienummer: 592/15-51 ANSÖKAN OM FORSKNINGBIDRAG FOU-PROJEKT FÖR ELITIDROTTEN I maj 2015 gick historiens andra Elitidrottskonferens av stapeln, på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Läs mer

Akademisk meritportfölj för naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Akademisk meritportfölj för naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet RIKTLINJER 1 Akademisk meritportfölj för naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet För ansökan om anställning som lärare För ansökan om befordran För karriärutvecklingssamtal/planeringssamtal/lönesamtal

Läs mer

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är torsdag Kl. 15:00.

Sista signeringsdag i ansökningssystemet Fenix för sökande är torsdag Kl. 15:00. Projekt Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om anslag. NYHET 2019 Cancerfonden

Läs mer

Ansökan forskningsmedel för klinisk forskning ur SUS stiftelser och donationer 2014

Ansökan forskningsmedel för klinisk forskning ur SUS stiftelser och donationer 2014 Skånes universitetssjukhus Ansökan forskningsmedel för klinisk forskning ur SUS stiftelser och donationer 2014 Sista ansökningsdag 2014-03-04 Ansökan lämnas i 1 original och 8 kopior, häftade och hålslagna.

Läs mer

Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet

Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet Kliniska ALF-förordnande vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet Region Örebro län och Örebro universitet har gemensamt beslutat om följande förordnandeprogram för att stödja utvecklingen

Läs mer

ALF-PROJEKTMEDEL

ALF-PROJEKTMEDEL ALF-PROJEKTMEDEL 2019-2020 Allmänt Utlysningen öppnar fredag 20 april 2018 och stänger måndag 4 juni 2018. Till ansökan ska bifogas forskningsplan som PDF (bilaga 1) och Projektöverenskommelse Blankett

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern

Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017. Lars Grip Christina Jern Ansökan om ALF-projektmedel 2015-2017 Lars Grip Christina Jern Centralt ALF avtal - 1 mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för forskning och utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för forskning och utveckling Avdelningen för forskning och utveckling Elisabeth Titze 044-309 35 00 elisabeth.titze@skane.se Datum 2010-04-27 1 (5) LEDIGKUNGÖRELSE - PROJEKTANSLAG Regionalt forskningsstöd för år 2011 och 2012 avseende

Läs mer

Forskning om åldrande och hälsa 2019

Forskning om åldrande och hälsa 2019 Forskning om åldrande och hälsa 2019 För att stärka forskningen inom områden med betydande behov och samhälleliga utmaningar utlyses projekt- och postdok-medel inom Åldrande och hälsa. Utlysningen ska

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Vem kan söka? Du som är anställd hos någon av följande arbetsgivare är välkommen att söka bidrag:

Vem kan söka? Du som är anställd hos någon av följande arbetsgivare är välkommen att söka bidrag: 2018-01-31 HSU FoU Kronoberg Birgitta Grahn Dags att söka anslag För att utveckla socialtjänst och hälso- och sjukvård i Kronoberg! Forskning, utveckling och förbättringsarbete är grunden för förnyelse

Läs mer

Forskningsprojekt Sista ansökningsdag kl. 15:00.

Forskningsprojekt Sista ansökningsdag kl. 15:00. Forskningsprojekt Sista ansökningsdag 2017-04-27 kl. 15:00. Ändamål Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för av projektet motiverade kostnader för drift (t ex inköp av material och utrustning)

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

Årliga öppna utlysningen 2019 Steg 1

Årliga öppna utlysningen 2019 Steg 1 Årliga öppna utlysningen 2019 Steg 1 Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kr för åren 2020 2023. Sista dag

Läs mer

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift.

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift. PLANERINGSANSLAG Om anslagsformen Villkor Förvaltning Planeringsanslag söks för stöd till planeringsgrupper där grund- och kliniska forskare från olika barnonkologiska centra i Sverige samlas. Det kan

Läs mer

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar

Läs mer

Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet

Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet Sid 1 (5) Instruktioner till sakkunniga: Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid, Umeå universitet Vid bedömning av anställning som universitetslektor vid, Umeå universitet,

Läs mer

Anvisningar för projektskisser 2014

Anvisningar för projektskisser 2014 2013-12-11 Anvisningar för projektskisser 2014 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder grundforskning och behovsstyrd forskning inom sitt ansvarsområde: hälsa, arbetsliv

Läs mer

Forskning inom Risk Hälsa

Forskning inom Risk Hälsa Forskning inom Risk Hälsa stödjer sådan medicinsk forskning och utveckling som bidrar långsiktigt till ett friskare samhälle.. Inriktning och urvalskriterier. önskar stödja forskning som positivt påverkar

Läs mer

Hanteringsordning för projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2015

Hanteringsordning för projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2015 Ulf Nilsson Forskningsrådgivare HANTERINGSORDNING FÖR PROJEKTANSÖKNINGAR TILL KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE 1 / 5-04-11 Dnr F /40 Hanteringsordning för projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs

Läs mer

Att ansö ka öm förskningsmedel via MSB:s ansö kningswebb

Att ansö ka öm förskningsmedel via MSB:s ansö kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (6) Att ansö ka öm förskningsmedel via MSB:s ansö kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida... 2 4. Fyll i ansökningsformuläret...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM FORSKNINGSBIDRAG UR SIGNE OCH REINHOLD SUNDS STIFTELSE FÖR REUMATIKERFORSKNING.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM FORSKNINGSBIDRAG UR SIGNE OCH REINHOLD SUNDS STIFTELSE FÖR REUMATIKERFORSKNING. Forskningskommittén S-Huset, Vån 2 Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan 701 85 Örebro ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM FORSKNINGSBIDRAG UR SIGNE OCH REINHOLD SUNDS STIFTELSE FÖR REUMATIKERFORSKNING.

Läs mer

Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma: Tidskriftsbidrag 2018

Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma: Tidskriftsbidrag 2018 Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma: Tidskriftsbidrag 2018 Allmänt Observera att alla teckenbegränsningar inkluderar mellanslag. Om du avser kopiera in text i ansökansformuläret: Du måste

Läs mer

Utlysning av två doktorandtjänster inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer

Utlysning av två doktorandtjänster inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer Datum: 2018-02-15 Diarienr: SSM2018-909 Utlysning av två doktorandtjänster inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser bidrag till två doktorandtjänster inom strålskydd

Läs mer

Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi

Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi Promemoria Datum: 2014-07-01 Diarienr: SSM2014-3485 Handläggare: Lars Gedda : Skriv här. Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser bidrag

Läs mer

Anvisningar för postdoc-bidrag 2014

Anvisningar för postdoc-bidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för postdoc-bidrag 2014 Syftet med postdoc-bidragen är att ge yngre, nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär. Nivån

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Riktlinjer för antagning som docent

Riktlinjer för antagning som docent Dnr UTBVET 2018/408 Riktlinjer för antagning som docent Fastställda av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2018-06-07 Innehållsförteckning 1. Allmän information 3 2. Krav för antagning som docent

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2019

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2019 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2019 Deadline: 28 februari 2019 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har enligt

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT, VT-11 U2011/224 Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT, VT-11 U2011/224 Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT, VT-11 U2011/224 Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Titel doktorandprojekt Handledning

Läs mer

ANSÖKAN UNIVERSITETSÖVERLÄKARE. Information

ANSÖKAN UNIVERSITETSÖVERLÄKARE. Information 1 Information Behöriga att söka För att vara behörig till befattning som universitetsöverläkare behöver du uppfylla följande kriterier: Formella kriterier Du är disputerad Minst två accepterade/publicerade

Läs mer