Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?"

Transkript

1 Institutionen för hälsovetenskap Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Olsson, Eleonor Examensarbete (rehabiliteringsvetenskap, nivå C) 15 hp Juni 2011 Östersund

2 Abstrakt En magsäcksoperation medför stora förändringar i individens liv och kräver en livslång anpassning, för att ge ett långsiktigt och lyckat resultat. Att göra en magsäcksoperation är ett radikalt ingrepp som påverkar individen på många plan, både fysiskt och psykiskt. Detta kan många uppleva som svårt att hantera på egen hand. Idag lämnas många magsäcksopererade helt utan stöd efter ingreppet. Detta kan skapa olika hälsoproblem och svårigheter att anpassa sig i sin nya livssituation. Syftet med denna studie var att undersöka de magsäcksopererades upplevda behov av stöd och rehabilitering efter operationsingreppet. Metoden som användes var en kvalitativ studie, med semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik. Fem kvinnor blev intervjuade och fick beskriva sitt upplevda behov av stöd och hjälpinsatser efter operationen. Resultat: Deltagarna i studien, upplevde att det fanns ett behov av olika stödinsatser efter operationen. Diskussion: Personer som genomgått en magsäcksoperation, saknade stöd från vårdgivaren inom flera olika områden, men det som framträdde tydligast, var behovet av emotionellt stöd. Att få prata om sin situation, sina upplevelser och dela erfarenheter med andra var av stor betydelse. Detta påverkade till stor del hur väl individen anpassade sig till sin nya livssituation. Nyckelord: Gastric bypass, magsäckskirurgi, stöd/support, rehabilitering, förväntningar/expectations

3 Förord Till en början vill jag rikta ett stort tack till de kvinnor som deltog i studien och som jag fick intervjua. Tack även till Sven-Uno Marnetoft som varit min handledare under arbetet med denna studie. Han har gett mig god feedback på mitt arbete genom hela processen och hjälpt mig framåt när jag upplevde att jag ibland körde fast. Tack till mina närmaste som har fått stått ut med att jag har varit mer eller mindre frånvarande i allt socialt liv de senaste veckorna och som har stöttat och trott på mig. Ett varmt tack vill jag rikta även till mina fina kurskamrater, som jag kunnat få stöd, kunskap och en hel del glada skratt tillsammans med. Ni har alla hjälpt mig framåt och till mål. Sörberge 22 maj 2011 Eleonor Olsson

4 Innehåll 1. Bakgrund Valet att göra magsäcksoperation Anpassning till livet efter operationen Eftervården av magsäcksopererade Behov av stöd och insatser Individens förväntningar Teoretisk referensram Tidigare forskning Problemformulering.6 2. Syfte Frågeställningar/Temaområden Begreppsdefinitioner och förkortningar Metod Urval Trovärdighet Etiska aspekter Resultat Vad var bakgrunden till att genomgå en magsäcksoperation? Anpassningen till livet efter operation, komplikationer Vägen tillbaka till arbete Vilket stöd och vilka rehabiliteringsinsatser behövs i den nya livssituationen? Diskussion...17

5 5.2 Metoddiskussion Resultatdiskussion Förslag till vidare studier Konklusion..20 Litteraturlista...21 Bilaga Bilaga

6 1. Bakgrund Att genomgå en magsäcksoperation i syfte att möjliggöra en hållbar viktnedgång, är en stor och omfattande omställning för individen, både fysiskt och psykiskt. Det har nu gått ett år, sedan jag själv genomgick en magsäcksoperation och det är den erfarenheten och den kontakt jag fått med andra magsäcksopererade, som väckt mitt intresse och min nyfikenhet inom detta område, vilket styrt mitt val av uppsatsämne. Att ta steget till att göra ett så pass stort ingrepp kräver starka incitament. Övervikten kan ha påverkat individen på olika sätt i den vardagliga livsföringen, inte bara fysiskt utan även psykiskt, socialt och i arbetet. Vad var det som avgjorde för respondenterna, att ta detta beslut om operation? Jag har genom min egen erfarenhet och i kontakt med andra, märkt att det saknas stöd och uppföljning för de som opererat sig. Upplevelsen av de som gjort operationen är den, att sjukvården anser att de gjort sitt och nu ligger resten på individens ansvar. Söker man inte aktivt hjälp, råd och stöd själv hos vårdgivaren, så blir man utan. I min kontakt med andra som genomgått operationen, så har det framkommit hur viktigt och betydelsefullt det är att få stöd och information, även efter operationen. Att få kontakt med andra i liknande situation, dela erfarenheter och kunna stötta varandra är något som efterfrågas av de personer som jag träffat på innan jag genomförde denna studie. För att nå framgång och varaktiga resultat med sin viktoperation, som är en radikal förändring i individens liv behövs stöd och hjälp, för att kunna anpassa sig till sin nya livsstil och få ett fungerande liv inom alla områden, till exempel socialt och i arbetslivet. Magsäckskirurgi har blivit ett allt mer vanligt sätt att behandla fetma och patienterna som opereras blir allt fler och fler. Magsäcksoperationerna har blivit väldigt uppmärksammade i olika media, där det diskuteras om operationen är en snabb och enkel lösning på ett allvarligt hälsoproblem. Vårdgivarna har till stor del fokuserat på viktminskningsresultat och mäter framgången med operationerna på så sätt, även andra medicinska faktorer är tecken på den gynnsamma effekten av operation, till exempel att patienterna förbättrar sitt blodtryck, diabetes och andra sjukdomar som följer av fetma. Det som inte har varit lika uppmärksammat är den mentala och själsliga förändring som de opererade ställs inför, efter operation. I och med att de tappar sin övervikt och eventuella viktrelaterade sjukdomstillstånd, så är min upplevelse den, att då är det en lyckad operation och en lycklig patient som vårdgivaren kan släppa ansvaret över. Men att genomgå en magsäcksoperation, är en livslång resa och något som individen ska anpassa sig till och leva med resten av sitt liv. På senare tid, har det blivit mycket uppmärksammat i media, framförallt i tidskrifter och i tv, att personer som genomgått magsäckskirurgi anser sig, vara helt i avsaknad av stöd och hjälpinsatser efter operation. Svårigheterna som kan uppstå efter operation kan vara av skilda slag. Dels rent fysiska, att muskulaturen påverkas mycket av den kraftiga viktminskningen och kan orsaka fysiska smärtproblem och svårigheter att klara av arbete, socialt liv och olika aktiviteter. Överskottshud är 1

7 ett sådant problem som kan orsaka mycket lidande, både av rent fysiskt slag, med infektioner och sår, men också den rent mentala biten, att individen skäms och försöker dölja sitt hudöverskott, vilket begränsar individen och gör denne obekväm med sig själv. I dagsläget är detta något som individerna ofta får ta ansvaret för själv och bekosta operationen för att ta bort överskottshud, vilket inte många har ekonomisk möjlighet till. Överviktiga har kanske tidigare inte ägnat sig så mycket åt träning och fysisk aktivitet och kan behöva stöd och rehabiliteringsinsatser i form av sjukgymnastik och träningsprogram, för att förhindra och förebygga ohälsa. Att anpassa sitt nya matbeteende kan också vara en stor utmaning för vissa människor. Det kan saknas kunskap om näringsämnen och livsmedel och individen kan behöva ha mycket stöd i hur sammansättningen av mat bör se ut, för att få i sig den näring som behövs. Att få praktiska råd, till exempel i utformning av matsedel och tips på vad/hur man kan äta på sitt arbete, kan vara till stor hjälp för de som upplever detta som ett bekymmer. Den mentala och själsliga omställning som följer efter operationen, kan man som individ ha svårt att förbereda sig inför. Det är iallafall min erfarenhet. Viktminskningen sker snabbt och det kan vara svårt att hänga med i förvandlingen. I takt med att kilona rasar, så kan uppfattningen vara att personen borde vara glad och lycklig, men det är inte alltid så är fallet. Att mötas av en främmande spegelbild kan skapa vilsenhet och förvirring och viktminskningen kan skapa delade känslor som man kan behöva hjälp att reda ut. Forskning har visat att det inte är alltför ovanligt att depressioner och nedstämdhet kan följa efter en magsäcksoperation, framförallt om man använt maten som tröst och självmedicinering. Att få möjlighet till att prata om sin upplevelse, sina känslor och funderingar är av stor vikt för många magsäcksopererade. Att dela sin erfarenhet med andra, känna att man inte är ensam och tänker konstigt, är en rehabilitering och läkande i sig. Det är således många faktorer som är avgörande för hur väl individen anpassar sig till livet efter magsäcksoperation. Att få rätt hjälp, i rätt tid, av rätt kompetens är betydelsefullt för att individen ska få ett fungerande, hälsosamt liv med god livskvalitet inom till exempel yrkesliv och övrigt. 1.2 Valet att göra magsäcksoperation Vägen fram till beslutet om operation, har i de allra flesta fall varit lång och något som individen tänkt på länge. Det är inte allför ovanligt att individen upplever det som om att det inte finns någon annan utväg och något annat val, än att genomgå en operation för att komma tillrätta med sin övervikt. (Centrum för tillhållskirurgi, 2011). Övervikt kan ge en rad olika följdsjukdomar, så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, sömnapne, för att nämna några`. Men det är inte bara rent fysiska faktorer som har betydelse för hälsan, utan övervikten kan också orsaka psykiska problem, depression, nedstämdhet 2

8 och mindervärdeskomplex, inte sällan kan överviktiga uppleva sig sämre behandlade och diskriminerade i samhället. Att ha gjort flera misslyckade försök tidigare, på egen hand, för att komma tillrätta med övervikten påverkar den redan dåliga självkänslan och resulterar i en försämrad livskvalitet för individen. ( Lindblad & Mårtensson, 2007). Den långa väntetiden innan operation, gör det möjligt att förbereda sig, skaffa kunskap och känna sig trygg i sitt beslut om att slutligen genomföra operationen. Läkare, sjukgymnast, dietist och psykolog finns där innan som stöd och kan ge upplysning kring det som rör magsäcksoperationen, svar på de funderingar och frågor som kan finnas inför det kommande ingreppet. Operationen är dock bara halva steget. Den andra halvan får individen göra själv, genom att ändra sitt ätande och hela sin livsstil och det är något som gäller för resten av livet. Det är därför viktigt att individen har en realistisk syn på operationen och livet som följer efteråt. Att det då funnits gott om tid att fundera igenom vad det hela innebär, är därför av stor betydelse. (Vård & Vetenskap, nr 3 / 2010). 1.3 Anpassning till livet efter operationen Efter ingreppet skrivs man ut efter några dagar och får sedan på egen hand hantera den omställning som följer efter operationen. Ett återbesök görs hos kirurgen för att se att operationssåret läkt och att inga komplikationer uppstått. Därefter är det upp till patienten att anpassa sig till sitt nya liv. Individens nya livsstil kräver nya rutiner och vanor och dessa påverkar i stort hela individens dagliga livsföring. Det krävs ett förändrat förhållningssätt till måltidssituationen, individen behöver längre tid på sig för att äta och behöver äta mindre portioner men ofta. Detta kan kännas svårt att få att fungera på arbetet till en början. Äter den opererade för fort så kan man drabbas av dumping, vilket innebär att man till exempel kan få yrsel, bli illamående, matt och få hjärtklappning. Vi dumping, så kan personen behöva lägga sig ner tills det går över, vilket kan ta olika lång tid. (Centrum för titthålskirurgi, 2011). Framförallt i början efter operationen, innan man anpassat sig och hittat ett fungerande matbeteende så är detta vanligt och kan vara mycket besvärande på arbetet. Familjens reaktioner kring den nya livsstilen kan också skapa en del svårigheter och inte minst det egna psykiska måendet kan påverkas starkt. Familjens stöd och engagemang har stor betydelse för hur individen hanterar sin viktnedgång och hur väl viktnedgången kan bli varaktig och stabil. T ex att det finns tillåtelse till egen tid för fysisk träning, delaktighet i barntillsyn, acceptans av annan kost och känslomässigt stöd för att lyckas med viktminskningen (Barbarian & Tirado1984). Det krävs att individen gör en betydande beteendeförändring. För detta behövs resurser och stödinsatser, för att de opererade ska kunna nå framgång och få en bestående viktnedgång. Den kraftiga och snabba viktnedgången påverkar inte bara individen mentalt, utan även kroppen och muskulaturen påverkas till mycket stor del. Här är det av stor vikt 3

9 att få rätt insatser, för att förebygga hälsoproblem och smärttillstånd som kan uppkomma på grund av försvagad muskulatur och som i sin tur kan påverka den fysiska förmågan, i till exempel arbetslivet. Jennifer Bechdel skriver om i World of Psychology, (2006) Think gastric Bypass Surgery is Quick Fix? Think Again, att det kan finnas en risk att individen försöker finna andra vägar att hantera sina känslor och ett annat missbruk, än matmissbruk kan uppstå, eller rent av depressioner. Dåliga matvanor och brist på effektiva strategier vid svåra känslomässiga lägen, kan ju finnas kvar även efter operationen. Relationen till mat förändras och att maten som tidigare fungerat som en vän, och tröst, inte längre går att använda som botemedel, kan vara en besvärlig anpassning och risk för depression är stor. Avsaknaden av tröstätning, kan bli en dörröppning till andra beroenden. Alkohol, tabletter och tobak kan bli ett substitut för maten (Kippersund & Friberg, 2009). Trots den långa förberedelsetid innan operationen, så kan livet efter ingreppet ändå kanske inte bli så som individen tänkt sig. 1.4 Eftervården av magsäcksopererade Det tycks variera mellan de olika landstingen och även mellan privata aktörer, hur eftervården och uppföljningen ser ut. Att förhålla sig till dietrekommendationer, ett förändrat matbeteende och kroppsförändringar, är ingen enkel sak och behov av psykologiskt stöd och behandlig kan uppstå, speciellt för de individer som kanske använt sitt ätande för att hantera sina känslor. (Centrum för titthålskirurgi, 2011). Det satsas väldiga resurser på viktoperationer inom primärvården och det opereras så mycket att det är svårt att hinna med att ge det stöd och den uppföljning som skulle behövas. På kliniken Centrum för titthålskirurgi råder en annan åsikt. Där ingår tre års uppföljning och stödinsatser i samband med operationen, då man vet att många kan få olika slags psykiska besvär efter ingreppet. En teori om varför de viktopererade inte söker hjälp för sina problem, är att de är vana vid att må dåligt, eller att de upplever sig sämre behandlade i vården. Oklarheten om vem som egentligen har ansvaret för uppföljningen av dessa patienter, kan göra att de faller ur systemet. (Vård och vetenskap, nr 3/2010). 1.5 Behov av stöd och insatser Här finns ett behov av insatser, resurser och stöd till individen, att få hjälp och råd i att finna sig till rätta i den nya livsstilen och de svårigheter och funderingar som kan uppstå efter hand. Att beskriva det upplevda behovet om sådana resurser och hur dessa resurser och insatser skulle kunna se ut, kan 4

10 vara av intresse, dels för vårdgivare, men också för den enskilde individen som befinner sig i en ny, utmanande situation. Även andra människor i individens närhet, så som arbetsgivare, familj och vänner, kan ha nytta av att få större förståelse och insikt om hur de bäst kan stötta personen efter operation. Eftersom detta är en kvalitativ undersökning, så är det svårt att i förväg sia om vad stödet och insatserna skulle bestå utav, då det är det jag vill undersöka. Där får respondenternas svar ligga till grund för hur den önskade rehabiliteringen skulle se ut och framgå i resultatet. Det har visats sig att många individer har svårt att följa de direktiv och riktlinjer som de bör, efter magsäckkirurgi, vilket kan riskera effekten av proceduren. Det som kan vara avgörande för hur väl individen tar till sig de råd och riktlinjer som följer, tycks bero på individens själveffektivitet, det vill säga individens förmåga att tro på sin egen styrka och makt över sig själv, samt hur denne upplever faran eller hotet, över att missköta sig, vilket kan riskera att individen återigen får problem med övervikt. Vissa individer kämpar verkligen med att hålla fast vid de kostråd och riktlinjer som följer efter operationen. Studier har visat att betydelsen av själveffektivitet och rädslan för att åter igen gå upp i vikt, är viktiga faktorer för att hålla motivationen till att följa givna riktlinjer. ( Boeka, Prentice-Dunn, Lokken, 2010). Den tilltro som individer sätter till sin egen förmåga att kunna förändra sitt matbeteende, har en stor påverkan vad gäller en långsiktig beteendeförändring och ger individerna en upplevelse av positiv psykologisk förändring. ( Batis et al. 2009). 1.6 Individens förväntningar Tidigare undersökningar har visat att det inte är alltför ovanligt att individen har orealistiska förväntningar på hur livet ska bli efter operationen. Uppfattningen att man blir lyckligare, mer omtyckt och lyckad efter att ha tappat sin övervikt kan förekomma. Detta gäller även förväntningarna på hur mycket vikt denne kan bli av med. Studier har visat att individer med mycket grav fetma har högre förväntningar på viktnedgång än de som inte har lika hög grad fetma. Även ålder kan ha betydelse, då yngre kvinnor har visat sig ha mer orealistiska viktmål. Risken finns att individen känner sig besviken över att inte nå sin drömvikt och bli mindre motiverad att upprätthålla viktminskningen. Därför är det av stor betydelse att individerna får god information och att man diskuterar detta med vilka förväntningar som kan vara realistiska, och att viktnedgången är en fördel och en hälsovinst, även om man inte kommer till sin drömvikt. (Heinberg, Keating, Simonelli, 2009). Magsäckskirurgi leder till en mycket snabb viktnedgång, vilket kan påverka individens förmåga att skapa en realistisk syn på sin kropp och kroppsform. Den snabba viktnedgången kan få individen att önska sig att bli ännu mindre och att det är möjligt att tappa ännu mer vikt och synen på den ideala kroppsformen ändras allteftersom kilona rasar. 5

11 När individen slutligen hamnar i en platå där vikten stabiliseras, kan det påverka motivationen att hålla fast vid både kostråd och fysik aktivitet om de inte kan nå sin bild av den ideala kroppsformen. (Munoz et al. 2010). Den kroppsliga förändringen går snabbt och det kan vara svårt att riktigt hänga med och acceptera det. Individen kan uppleva både håglöshet och bli nedstämd i den kroppsliga förvirring som kan uppstå. Att se sig själv med samma ögon som innan operationen och sedan möta en annan person i sin spegelbild, skapar delade känslor och kan vara svårt att anpassa sig till. ( Kippersund & Friberg, 2009). 1.7 Teoretisk referensram Det paradigm jag utgår ifrån är den empirisk-holistiska kunskapsansatsen. Jag har valt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, där tonvikten ligger på att uppfatta saker och ting utifrån individens synvinkel. Genom en kvalitativ strategi, som är induktivistisk och tolkande, vill jag skaffa mig en förståelse för, på vilket sätt individerna efter en magsäcksoperation upplever behov av stöd och rehabiliteringsinsatser. 1.8 Tidigare forskning Mycket av den forskning som finns, riktar mest in sig på de rent fysiska effekterna av magsäcksoperationerna, t ex då viktnedgångens omfattning, vilka fysiska komplikationer som kan följa, samt förbättring i livskvalitet hos de opererade. ( Batis et al. 2009). I tidigare undersökningar som gjorts, så framkommer behovet av ytterligare forskning kring de mer psykologiska effekterna och anpassningarna efter operationen. ( Boeka, Prentice-Dunn, Lokken, 2010). Dels för att det finns indikationer på att de opererade själva upplever ett behov av bättre stöd och uppföljning, men även vårdgivarna har uppmärksammat hur viktigt det är med långsiktigt stöd och uppföljning av dessa patienter, för att vidmakthålla viktnedgången och för att ha en god livskvalitet. (Centrum för titthålskirurgi, 2011). 1.9 Problemformulering Att mycket snabbt rasa i vikt kräver en omvärdering av den egna identiteten och kan komma att skapa en främmande självuppfattning, såkallad kognitiv dissonans. Individens tankar stämmer inte överens och det skapas en inre obalans mellan tankar och känslor. (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Att uppleva motstridiga känslor inför den nya livssituationen, kan upplevas som svårt att hantera på egen hand. 6

12 Individen kan ha fått en bättre fysisk hälsa, med mer ork, sänkt blodtryck och förbättrad diabetes för att nämna några exempel, men samtidigt, så kan den rent kroppsliga förändringen skapa en reaktion av mer själslig och mental karaktär. För att ringa in mitt problemområde, så avser jag att undersöka denna grupps avsaknad av stöd och rehabilitering efter ingreppet. Detta framkommer bland annat i olika gruppforum som finns på internet som riktar sig till magsäcksopererade. På TV4, i Kalla Faktas dokumentär om viktoperationer, den 10 mars, 2011, belystes den bristande eftervården av dessa patienter och att behovet av stöd och hjälp efter ingreppet är betydande. Många opererade upplever ett behov av stöd och rehabiliteringsinsatser efter sin operation. Idag lämnas de i de flesta fall, helt till att klara sig själva, vilket kan skapa olika ohälsoproblem och svårigheter i den förändrade livssituationen. 2. Syfte Syftet med denna studie var att beskriva magsäcksopererades upplevelse av uppföljning efter ingreppet och om de upplever ett behov av stöd och rehabilitering efter operationen. 2.2 Frågeställningar/ Temaområden För att få kunskap kring mitt forskningsområde, så arbetade jag utifrån några olika frågeställningar och temaområden. *Vad var bakgrunden till att genomgå en magsäcksoperation? *Anpassningen till livet efter operationen, komplikationer. *Vägen tillbaka till arbete *Vilket stöd och vilka rehabiliteringsinsatser behövs i den nya livssituationen? 2.3 Begreppsdefinitioner och förkortningar Gastric Bypass är den vanligaste operationsmetoden, vilket innebär att större delen av magsäcken kopplas ur, så även en del av tunntarmen. Det innebär dels ett minskat näringsintag till magsäcken och ett minskat näringsupptag i tunntarmen. Det är detta som åstadkommer viktminskningen och ger en varaktig och säker viktnedgång. 7

13 Det finns även an annan typ av operation, som heter Sleeve Gastrectomy, och det innebär att man behåller magsäcken, men den görs om till ett smalt rör och ca ¾ av magsäcken tas bort. Volymen på magsäcken minskar därför mycket kraftigt. Ghrelin, kroppens hungerhormon bildas i den del av magsäcken som tas bort, vilket innebär att en minskning av ghrelinnivån i blodet hjälper till med viktminskningen. Sleeve Gastrectomy har visat sig, att risken för dumping och brist på vitaminer och andra näringsämnen är mindre än vid Gastric Bypass. Efter en magsäcksoperation är det viktigt att ha livslång kontroll på detta och äta tillskott av vitaminer och mineraler. Dumping betyder, att eftersom den nedre magmunnen inte kan reglera hur snabbt maten når tarmen, så kan det då orsaka känslor av matthet, yrsel, illamående, kallsvettning och hjärtklappning. ( Centrum för titthålskirurgi, 2011). 3. Metod För att undersöka patienternas åsikter, känslor och tankar har jag arbetat efter en kvalitativ metod, som är induktiv och tolkande till sin art (Bryman, 2007). Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansåg jag att det mest lämpade sättet att samla in data var genom semistrukturerade intervjuer. Denna metod var flexibel och gav respondenten stor frihet, samtidigt som den höll fokus på det område studien riktar sig till. Syftet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod, var att samtalande och reflektion kring deltagarnas olika berättelser ger en förståelsegrundad data. (Thomsson, 2002). I början av mitt arbete letade jag litteratur inom det aktuella ämnet, för att skaffa mer information om ämnesområdet och tänka igenom hur jag skulle lägga upp min intervjuundersökning. Jag arbetade fram de frågeområden som jag ansåg vara angelägna att undersöka, vad ville jag veta? vad var jag nyfiken på? Sökning i universitetets databaser, bland annat PubMed och PsycINFO kring detta område och dess frågeställning, visar att det finns en del tidigare skrivet om behovet av stöd och uppföljning av magsäcksopererade, framförallt gäller det då forskning som riktat sig mer till de rent fysiska/medicinska efterföljderna och komplikationerna kring magsäcksopererade. Söker man med sökordet Gastric Bypass på PubMed och PsychInfo, så kan man ana tendenser till att det är forskat mer inom det rent medicinska/fysiska området kring dessa patienter, men det är svårt att dra någon klar slutsats kring detta då områdena går in lite i varandra. PsycINFO har 630 publikationer, jämförelsevis med PubMed som har 5775 publikationer, med sökordet Gastric bypass. Jag letade även efter annan information på internet med samma sökord och fann olika artiklar och forum som var aktuella. Utifrån det materialet byggde jag upp mina frågeställningar. Med stöd av dessa utformade jag en intervjuguide att ha som stöd och hjälp under intervjuerna, så att alla fick möjlighet att svara på samma frågor, men på ett fritt och flexibelt sätt. 8

14 I utformandet av intervjuguiden så försökte jag skapa en viss ordning, så att frågorna kring ett temaområde skulle följa varandra på ett bra sätt, men samtidigt vara flexibla att ändra under intervjuns gång. Jag tänkte på att göra frågorna lättbegripliga och inte allför specifika. (Bryman, 2007). Till en början hade jag tänkt använda mig av personer i min närhet i min intervjuundersökning, men det visade sig att de tilltänkta personerna jag tänkt vända mig till, inte kunde/ville bidra i min undersökning. Jag hade tidigare blivit inbjuden till en stödgrupp på internet via facebook, som riktade sig till magsäcksopererade personer. Jag lade in en förfrågan på forumet för att undersöka om det fanns personer som var intresserade att vara med som intervjupersoner i mitt studentarbete, med information om vad arbetet gick ut på. Varav fem kvinnor slutligen anmälde sitt intresse att delta. Till dessa kvinnor skickade jag ett informationsbrev, där jag beskrev bland annat syfte med undersökningen, hur urvalet gått till, att det var en del i mitt studentarbete och hur intervjun skulle gå till. Jag fick respondenternas samtycke till att spela in intervjuerna. Vi kontaktade varandra för att bestämma tid för intervju och dessa intervjuer skedde via telefon. Till hjälp använde jag mp3-spelare för att spela in mina intervjuer och jag antecknade också under tiden, t ex reflektioner över tonläge hos respondenten. Jag påbörjade arbetet med att bearbeta data parallellt med den fortsatta insamlingen. Intervjupersonernas personliga berättelser och data analyserade jag via en innehållsanalys för att också få en beskrivning av vad jag sett, det vill säga det latenta innehållet. Jag började med att läsa igenom de utskrivna intervjuerna ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. Meningar, fraser och citat markerades, som var relevanta för syfte och frågeställningar. Dessa meningsbärande enheter sammanfattades, kondenserades, kategoriserades och slutligen tolkades det sagda. Varje intervju delades upp i olika kategorier utifrån de tidigare redovisade temaområdena. Jag strävade efter att få kategorierna att vara fullständiga och att de skulle återspegla det viktigaste budskapet i intervjuerna, samt att de meningsbärande enheterna skulle höra till en enda passande kategori. (Föreläsning, Åsa Svensson, Kvalitativ metod, 8 mars, 2011). Se efterföljande tabell. 9

15 Ett exempel på studiens innehållsanalys med utgångspunkt från några citat från respondenterna Tabell 1 Frågeområde Meningsbärande enhet Kondenserad form Kategori Egen tolkning Upplevda behov av stöd och insatser 3 Skulle vara bra att få träffa kurator för att få ordning på alla konstiga känslor där jag tappade bort mig själv Behov av att få prata om sin upplevelse Behov av stöd och insatser Upplever ett behov av stöd i att hantera den nya identiteten och förändringen som sker 5 Önskar att man kunde få hjälp av en dietist att komponera bra matsedlar Hjälp att hitta bra kostvanor Svårt att bryta gamla vanor och mönster i matbeteende, behöver mer information och praktiska råd 2 Har ju aldrig gått på gym, muskulaturen påverkas mycket av viktnedgången, kan göra riktigt ont, så det skulle vara bra med träningsgrupper för opererade Brist på kunskap hur man kan träna på ett bra sätt efter operationen Behov finns av att komma igång med rätt träning för att undvika andra typer av ohälsa och smärttillstånd 10

16 3.2 Urval Urvalet skedde genom att jag via en nystartad grupp på facebook fick kontakt med respondenter. Jag skrev ett inlägg där jag efterfrågade personer som kunde tänka sig att ställa upp i min studie. Jag fick ganska snart kontakt med ett antal personer som ville ställa upp på en intervju. Antalet respondenter som jag behövde till min studie var 5-6 stycken och det var 5 kvinnor som visade sitt intresse att delta. Samtliga var kvinnor med skiftande bakgrund. En är sjukpensionär på grund av sin övervikt och värk, en arbetslös, två arbetar inom vård/omsorg och en driver eget företag inom administration. Alla hade operarats sig vid landstinget, ingen hade opererats på privat klinik. Två av kvinnorna är drygt 30 år och de övriga tre är kring år. De har hittills tappat mellan kg av sin kroppsvikt sedan operationen. Samtliga är gifta, de äldre kvinnorna har vuxna barn och barnbarn, de yngre kvinnorna har inga barn. Problemet med övervikt hade alla kvinnorna dragits med sen barndomen eller tidiga tonår. Alla hade gemensamt att deras problem med övervikt tillkommit genom ett matmissbruk och tröstätning, i kombination med dåligt självförtroende och osäkerhet genom uppväxten. 3.3 Trovärdighet I den kvalitativa forskningen används orden tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, när man diskuterar kring studiens trovärdighet. Tillförlitlighet motsvarar intern validitet, det vill säga hur troliga resultaten är. ( Bryman, 2007). Genom att visa exempel på citat som respondenterna lämnat anser jag att resultaten visar på trovärdighet. Respondenternas svar överrensstämmer i många fall och gör att studien till viss del är överförbar, men för att styrka att så är fallet, behövs ytterligare studier göras. När det gäller pålitligheten, har jag strävat efter att noga förklara i metodavsnittet och öppet redovisa metoden, för att beskriva hur korrekt studien har gjorts, för att uppnå kravet på pålitlighet. Möjlighet att styrka och konfirmera resultaten, gäller objektivitet. Jag har genom min egen erfarenhet, en förförståelse kring respondenternas situation, men genom att vara medveten om detta och kunna kontrollera mina egna värderingar och hålla mig objektiv anser jag att det inte har påverkat studien på något avgörande sätt. 3.4 Etiska aspekter Viktigt i vetenskapliga undersökningar är att väga det förväntade forskningsresultatet mot negativa konsekvenserna för deltagarna i undersökningen. Studien medförde ett intrång i respondenternas privatliv och detta togs i beaktande. Jag anser att nyttan med denna undersökning var högre än risken och genom att respondenterna fick uttrycka sina upplevda behov och önskningar, kunde detta komma att påverka positivt för andra framtida patienter. Undersökningen innebar ett inkräktade på deras privatliv och jag ville måna om deras integritet. 11

17 Jag har strävat efter att bygga upp tillit och öppenhet gentemot intervjupersonerna. Att tänka på etiska aspekter genom hela studiens genomförande har varit min strävan, dels i utformningen av intervjufrågor, i kontakten med respondenterna, men även i hanteringen av data. I vetenskapliga undersökningar finns fyra viktiga principer att följa. Dessa etiska grundprinciper gäller krav på information, samtycke, konfidentialitet och slutligen nyttjandekravet (Bryman, 2007) Informationskravet, innebar att jag gav god information till deltagarna om deras uppgift i projektet, att deltagandet var helt frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Jag upplyste dem om, att informationen och uppgifterna de lämnade, endast skulle användas i detta studieprojekt och jag beskrev hur undersökningen skulle genomföras. Information lämnades att det var ett studentarbete på C-nivå vid Mittuniversitetet och att studien sker via en forskningshuvudman - min handledare. Detta skedde både i informationsbrevet och i anslutning till intervjun. Den andra principen gällde samtyckeskravet. Genom respondenternas samtycke till att delta i undersökningen, så förstod de att det medförde ett avkall på privatlivets helgd. I denna studie så anmälde de själva sitt intresse till att delta, så då såg jag samtyckeskravet som uppfyllt. De hade även samtyckt till att intervjuerna spelades in, för att efter avslutat arbete med studien förstöras. Den tredje principen var konfidentialitetskravet, det vill säga att informationen hanterades på så sätt att det inte hamnade i orätta händer och att deltagarna inte skulle kunna identifieras. Inga namn har nämnts, inte vart de bor, utan uppgifterna är helt avpersonifierade. Återgivna citat går inte att knyta till någon av personerna. Den fjärde och sista principen var således nyttjandekravet, alltså till vilket ändamål uppgifterna och resultaten skulle användas till och det var ju endast i mitt studieprojekt och inte i något annat sammanhang. 4. Resultat Resultaten har delats upp i några kategorier för att bli lättare att överblicka. Vad var bakgrunden till att genomgå en magsäcksoperation, Anpassningen till livet efter operationen, vägen tillbaka till arbete, Vilket stöd och vilka rehabiliteringsinsatser behövs i den nya livssituationen? För det första, bakgrunden till respondenternas beslut om operation, för att få en förståelse för helheten. Detta följs av anpassningen efter operation/ komplikationer och vägen tillbaka till arbete, för att slutligen visa på det upplevda behovet av stöd och insatser som de opererade önskat efter operationen. 4.2 Vad var bakgrunden till att genomgå en magsäcksoperation? När en av kvinnorna fick arbete inom vården, upplevde hon att hon inte orkade röra sig, så som hon ville och behövde. Att gå i trappor var ansträngande och hon kände sig trött och svag. 12

18 Tanken på att vara så pass ung som 26 år och vara så begränsad i sin fysiska förmåga avgjorde beslutet om operation. En annan av deltagarna fattade beslutet att genomgå operation när hon skulle bli mormor. Hon vill vara en mormor som kan sitta på golvet och leka med barnen. Hon har även en hunduppfödning och på grund av sin övervikt, så kunde hon inte klara av att visa upp sina hundar och springa med dem i ringen. En annan av respondenterna upplevde ett utanförskap när hon inte kunde/orkade delta i fysiska aktiviteter på samma villkor som sina vänner och att alltid vara bunden till att gå på avdelningarna för stora kläder i butikerna. Till slut orkade jag inte pendla upp och ner i vikt mer och kände att nu får det vara nog, säger hon om beslutet att operera sig. Jag började på ryggis och där var en läkare som sa rent ut till mig du är fet. Han föreslog operation och efter två veckors betänketid hade jag bestämt mig, säger en av kvinnorna, Jag hittade alltid på en ursäkt för att slippa vara med på fysiska aktiviteter, jag vill inte skämma ut mig, säger en annan. Resultaten visar att samtliga respondenter hade en lång historia när det gäller kampen mot övervikt. Samtliga hade prövat olika metoder och dieter, med skiftande resultat, som aldrig gav någon varaktig viktnedgång. Dåligt självförtroende, osäkerhet och att använda maten som tröst var ett gemensamt drag mellan intervjupersonerna. Beslutet att genomgå operation har i några av fallen skett i samråd med familjemedlemmar, men i några fall var det ett beslut som individen fattat helt på egen hand. Att återfå sin rörelseförmåga, sin ork och energi var starka drivkrafter till beslutet, även att övervikten bidrog till skamkänslor och upplevelse av otillräcklighet. Intervjupersonerna hade alla en önskan av att få ett mer aktivt och hälsosammare liv med högre livskvalitet. Samtliga hade kommit till en punkt i livet, där de upplevde, att nu får det faktiskt vara nog och att operation var det enda som kunde hjälpa dem. Bristen på ork och förmåga hade fått dessa kvinnor att dra sig undan i sociala sammanhang, när de upplevt att de inte kunnat delta på samma villkor som de andra. På sommaren fick man be om en annan stol, då dessa plaststolar var så obekväma på grund av att man inte fick plats i dem och det var ju jättepinsamt, berättade en av intervjupersonerna. Det gemensamma för samtliga respondenter var, att beslutet till operation grundade sig till stor del i att återfå sin fysiska förmåga, förbättra sin hälsa och att kunna vara delaktig i det sociala livet på ett annat sätt. 13

19 4.3 Anpassningen till livet efter operationen, komplikationer. Några av respondenterna har haft komplikationer med bland annat bukhinneinflammation, men i det stora hela så har ingreppet gått över förväntan. Ingen av de intervjuade har upplevt varken nedstämdhet eller depression. En svårighet har varit att hantera de situationer där man tidigare tog till maten som tröst, vilket inte längre är möjligt. Att se sig själv som smal upplevde några av intervjupersonerna som svårt. En av respondenterna säger, att se sig själv på foton kan vara konstigt, då man tidigare varit den som varit störst och nu är normal. Det gör det svårt att förstå hur jag ser ut i förhållande till andra. Samtliga deltagare har fått en mycket bättre fysisk förmåga, med mer ork och energi. De kan vara delaktig i sociala sammanhang på ett större sätt, drar sig inte undan som tidigare, utan vågar, vill och kan ta mer plats än tidigare. En kvinna säger, jag har fått ett otroligt självförtroende och kan nu säga vad jag tycker och tänker. En annan kvinna säger, Operationen har inte bara gjort mig mindre, utan mitt självförtroende har stärkts, jag älskar att träna och träffar mina vänner mer nu, än innan. Den snabba viktnedgången kan påverka blodtrycket och en av kvinnorna har haft stora bekymmer med blodtrycksfall, så ofta som gånger per dag. Med hjälp av att lägga till mer mat och dryck i kosten, så har det förbättrats, men det sker ändå 1-3 gånger i veckan att hon svimmar. Två av kvinnorna berättar att musklerna i kroppen som legat i koma så länge kan göra tillvaron lite jobbig, när de helt plötsligt ska börja användas igen, vilket kan skapa muskelknutar och spänningshuvudvärk. Samtliga intervjupersoner uppgav att de blivit av med sina hungerskänslor, vilket krävde ett helt nytt förhållningssätt till att sköta sina måltider. Att bli mer lyhörd för kroppen signaler, äta vid fasta tider och hålla regelbundna rutiner var något alla strävar efter, för att klara av den nya livssituationen. Tidigare så har det kunnat vara allt för stora portioner med onyttig mat, långt mellan måltiderna, vilket inte längre fungerade. Den nya kosthållningen innebar bättre sammansatta måltider, regelbundenhet och små mängder men ofta. Ingen av respondenterna ångrade sitt beslut. Alla var nöjda och övertygade om att det var det bästa de kunnat göra. Kan sammanfattas av kvinnan som säger, Allt är toppen, jag tar långa promenader flera gånger om dagen. Jag har svårt att sitta still, vill röra på mig. Jag är gladare, mer pratsam. Mitt självförtroende och min självtillit har kommit tillbaka. Jag njuter av livet. Anpassning till livet efter operationen har för de allra flesta gått förhållandevis bra. Ingen av respondenterna har upplevt några större svårigheter, varken fysiskt eller psykiskt. Att inte längre kunna använda mat som tröst, utan finna andra sätt att hantera känslomässiga upplevelser verkade vara en svårighet, där man önskat att man fått bättre stöd. Svårigheten att känna av hunger och tyda kroppen signaler var ett annat gemensamt drag mellan intervjupersonerna. 14

20 Då det finns en risk att glömma och missa sina måltider, var det viktigt att finna strategier och sätt att hantera den situationen. När personen bara kan äta lite vid varje måltid var det av extra vikt att äta regelbundet för att få i sig den näring som behövs under dagen. 4.4 Vägen tillbaka till arbete Intervjupersonerna har skiftande yrkesliv. Kvinnan som har sjukersättning, kommer att kontakta Försäkringskassan för att undersöka sina möjligheter att komma tillbaka i arbetslivet. En svårighet som hon upplevde var, att den medicin hon äter för sin ADHD, slutade fungera efter operationen. Detta upplevde hon som mycket frustrerande och det påverkade hennes psykiska mående till en början. Nu hade hon dock fått en ny medicin som fungerade och kände att hon återfått lite av sin arbetsförmåga och ville ut i arbetslivet igen. En annan arbetar inom hemvården, vilket har fungerat bra. Nu orkar hon springa i trappor och har bättre fysik för att klara av det ibland tunga arbetet. Hon har inte haft något problem med att komma tillbaka till arbetet, utan matraster och tid till mellanmål har fungerat för henne. En annan arbetar som personlig assistent och uppger att det inte varit några som helst problem att återgå till arbetet. Hon har känt stor förståelse och stöd ifrån sin chef och sina arbetskamrater., speciellt då hon drabbas av sina blodtrycksfall. En är arbetslös, men hoppas på att få ett arbete snart. Hon känner att hon har bättre förutsättningar på arbetsmarknaden nu och att hon skulle orka arbeta på ett helt annat sätt än innan operationen, då hon hade dåligt med ork och ofta ont i kroppen. En kvinna driver eget företag och har kunnat styra sin arbetstid ganska mycket själv, utifrån hur hon har mått. Uppger att det har varit en stor frihet att kunna styra sin egen tid och haft möjlighet att lyssna till kroppen och ta sig tid att äta. Tycker att det är lätt att glömma bort att äta när hon inte längre känner hunger på samma sätt som tidigare. Går det för långt mellan måltiderna, blir hon skakig och får huvudvärk, men det brukar gå över snabbt om hon tar sig något att äta. Det krävs lite bättre planering och framförhållning, säger hon. Samtliga deltagare har fått en mycket bättre fysisk förmåga och ork efter operationen och upplever sig ha förbättrat sin situation i yrkeslivet. Ingen av kvinnorna har upplevt några större problem med att återgå till sitt arbete efter operationen. Det krävs dock ett nytt förhållningssätt till sitt matbeteende, att äta lite och ofta, kunna ta sig den tiden och lyssna till kroppens signaler för att kunna orka och fungera på arbetet och fritiden. 15

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Man måste alltid vara steget före

Man måste alltid vara steget före UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, Uppsats 15 Hp Termin 6 Vårterminen 2014 Man måste alltid vara steget före En systemteoretisk analys av tre mödrars upplevelse av deras funktion

Läs mer

Mamma, vad blir det för mat idag?

Mamma, vad blir det för mat idag? Mamma, vad blir det för mat idag? - en utvärdering av en hälsofrämjande insats riktad mot småbarnsföräldrar Nathalie Juneborg Rapportnummer: VT2012-42 Examensarbete: 15 hp Program: Hälsopromotionsprogrammet,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING

ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING ANMÄLNINGSPLIKTEN I FÖRSKOLAN ETT BARN SKALL ALDRIG KUNNA KOMMA TILLBAKA OCH FRÅGA VARFÖR DU ALDRIG GJORDE NÅGONTING Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Michaela Axebrink Julia Enander 2012 INSTITUTIONEN

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Alexander Blom & Joakim Lundin. Ungdomsarbetslöshet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Alexander Blom & Joakim Lundin Ungdomsarbetslöshet - Den sociala, ekonomiska och psykiska påföljden av arbetslöshet Youth unemployment - The social, economical

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer