ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Testvers. 110623"

Transkript

1 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Testvers ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk häls, rete och försörjning, lkohol- och nrkotiknvändning, rättslig prolem, fmilj och umgänge smt psykisk häls. I intervjun ställs frågor om åde tidigre erfrenheter och den nuvrnde situtionen. Dessutom finns skttningsfrågor om prolem och hjälpehov. Efter vrje ASI Grund ör den intervjude ges tillfälle tt t del v och ge sin syn på vd som kommit frm. Återkopplingssmtlen är lltid viktig när ASI Grund nvänds som edömningsmetod. För tt stämm v och följ upp instser nvänds ASI Uppföljning. Instruktioner till intervjuren 1. Informer om intervjuns syfte och innehåll smt vtl tid för tt ge återkoppling om intervjuresulttet till den intervjude. 2. Informer om uppföljningsintervjun. 3. Alkohol- och nrkotikprolem ör om möjligt inte påverk skttningr inom övrig områden, påminn därför den intervjude om dett. 4. Lämn ing tomm svrsrutor. När frågn är oesvrd (personen vet inte eller vill inte svr) kod X. När frågn inte är relevnt kod N. 5. Frågenummer som är understrukn är frågor v särskild vikt, så kllde kritisk frågor. Se mnulen. 6. Efter vrje frågeområde finns utrymme för kommentrer. Klientens skttningssklor 0 Inget prolem eller ehov v hjälp. 1 Litet prolem eller ehov v hjälp. 2 Måttligt prolem eller ehov v hjälp. 3 Påtgligt prolem eller ehov v hjälp. 4 Mycket stort prolem eller ehov v hjälp. Intervjurens skttningsskl 0 1 Inget prolem. Hjälp krävs inte. 2 3 Litet prolem. Hjälp krävs troligen inte. 4 5 Måttligt prolem. Viss hjälp krävs. 6 7 Påtgligt prolem. Hjälp krävs. 8 9 Mycket stort prolem. Hjälp krävs solut. Allmän informtion (1 v 1) A1 A2 Nmn Personnummer A6 Huvudmn eller verksmhet 1 Sttens institutionsstyrelse 2 Kriminlvård 3 Lndsting 4 Kommun 5 Privt 6 Annn A3 Ålder Specificer A4 Kön 1 Mn 2 Kvinn A7 A8 Inskrivningsdtum ÅÅMMDD Dtum för intervju ÅÅMMDD A5 Inititivtgre till kontkten 1 Klienten 2 Fmilj eller vänner 3 Myndighet 4 Annn A9 A10 Intervjurkod Enhetskod Specificer A11 Frivillig koder c ASI Grund mrs 2007 är en eretning v den svensk översättningen (1998) v Addiction Severity Index, v.5 (McLelln m fl). Beretningen hr genomförts v IMS, Socilstyrelsen. ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

2 Bkgrund (1 v 2) B1 Nuvrnde ostdsort 1 Stor std (över ) 2 Mellnstor ( ) 3 Lndsort (under ) B4 Hur länge hr du ott på dett sätt? ÅÅ MM B2 Kommun (Ange kommunkod.) B5 Är du nöjd med din oendesitution? B3 Hur or du? 1 Egen ostd (ägnde eller försthndskontrkt) 2 Andrhndsoende 3 Hos föräldrr, släktingr, inneoende eller oendekollektiv 4 Försöks- eller träningslägenhet 5 Institution, ktegorihus eller fmiljevård 6 Hotell 7 Bostdslös 8 Annt Specificer Specificer Bkgrund (2 v 2) B6 B7 Medorgrskp (Ange lndskod.) Födelselnd (Ange lndskod.) Klient Ppp c Mmm B8 Hr du vrit intgen eller inlgd på någon institution de senste 30 dgrn? (Vid fler lterntiv nge den längst vistelsen.) 0 Nej 1 J, kriminlvård 2 J, missruksvård 3 J, somtisk vård 4 J, psykitrisk vård 5 J, enrt stinensehndling (vgiftning) 6 J, nnt Specificer B8 Om j, hur mång dgr? *B8 Om j, för hur mång dgr sedn lämnde du denn institution? 2 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

3 Fysisk häls (1 v 2) C1 Hr du någr långvrig kroppslig skdor eller sjukdomr? C6 Hr du fått läkrvård för någon kroppslig skd eller sjukdom de senste sex måndern? *C1 Specificer Vd är sttusen på dess långvrig kroppslig skdor eller sjukdomr? 1 - Stil med hjälp v läkemedel 2 - Stil utn hjälp v läkemedel 3 - Ostilt och i ehov v utvärdering 4 - Vet inte C7 * C7 Är du ordinerd tt regelundet t läkemedel för någr kroppslig skdor eller sjukdomr? Specificer dess läkemedel C2 C3 Hur mång gånger hr du vrit inlgd på sjukhus för kroppslig skdor eller sjukdomr? (T med överdos och delirium, uteslut stinensehndling.) För hur länge sedn låg du på sjukhus för en kroppslig skd eller sjukdom? ÅÅ MM * C7 *C7c Tr du för närvrnde dess läkemedel enligt ordintion? Ange informtion rörnde det ordinerde läkemedlet, eller vrför du inte tr det enligt rekommendtion. *C3 C4 Hur mång dgr låg du på sjukhus under denn vistelse? Hr du heptit B eller C? Heptit B C8 *C8 Hr du sjukersättning på grund v någon kroppslig skd eller sjukdom? (Uteslut psykisk esvär.) Nmnge kroppslig skd eller sjukdom som du får sjukersättning för: Heptit C C5 C5 C5 Hr du hiv-testts? Om j, för hur mång månder sedn? Om j, vd vr det senste provresulttet? 0 hiv-negtiv 1 hiv-positiv *C8 C9 Hur länge hr du fått sjukersättning för denn kroppslig skd eller sjukdom ÅÅ MM Får du för närvrnde någon hjälp med prolem som rör din fysisk häls? Specificer 3 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

4 Fysisk häls (2 v 2) C10 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du hft prolem med din fysisk häls? C12 Hur viktigt är det för dig tt få hjälp med din fysisk häls? *C10 Beskriv vilk prolem du hft med din fysisk häls de senste 30 dgrn: Intervjurskttning C13 Gör en uppskttning v klientens ehov v vård för kroppslig skdor eller sjukdomr. *C10 För hur mång dgr sedn hde du senst dess prolem med din fysisk häls? 0-30 Klientskttning C11 Hur orod eller esvärd hr du vrit för din fysisk häls under de senste 30 dgrn? Arete och försörjning (1 v 3) D1 D2 Vilken är din högst utildning? 1 Ej vslutd grundskol 2 Grundskol 3 Gymnsium 4 Högskol eller universitet Hur mång år hr du gått i skol? D4 D5 Hr du tillgång till il? (Sätt 0 om du inte hr körkort.) Hur länge vrde din längst smmnhängnde period v rete? ÅÅ MM D3 Hr du ett yrke? Specificer D6 Hur länge vrde din längst period v retslöshet? ÅÅ MM D4 Hr du körkort? D7 Vd hr du huvudskligen rett med? (Ange yrkeskod 1-6.) Specificer 4 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

5 Arete och försörjning (2 v 3) D8 D9 Vilken hr din vnligste sysselsättning eller försörjning vrit de senste tre åren? 1 Heltid (minst 35 timmr/veck) 2 Deltid (regelundet deltidsrete) 3 Deltid (oregelundet deltidsrete) 4 Studier 5 Värnplikt 6 Sjuk- eller ktivitetsersättning 7 Ålderspension 8 Aretslös (inklusive hemrete) 9 Intgen eller inlgd på institution Hur mång v de senste 30 dgrn hr du rett? Hr du under de senste 30 dgrn fått pengr från: D12 D13 D14 D15 retslöshetsersättning? ekonomiskt istånd från Sociltjänsten? ersättning från Försäkringskssn? Specificer idrg eller lån för studier? * D9 Hur länge sedn vr det du retde senst? ÅÅ MM D16 D17 prtner, fmilj eller vänner? olglig verksmhet? D10 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du vrit sjukskriven? D18 prostitution? D11 Hur mycket fick du i lön för rete under de senste 30 dgrn? (Efter sktt i kronor.) D19 D20 spel? ndr källor? Arete och försörjning (3 v 3) D21 Vilken är din nuvrnde huvudsklig försörjningskäll? (Numrer enligt D11 20.) D26 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du hft prolem i retet eller med retslöshet? D22 D23 Vilken hr vrit din huvudsklig försörjningskäll de senste sex måndern? (Numrer enligt D11 20.) Hur stor är din skulder? (Ange i tusentls kronor.) Klientskttning D27 Hur orod eller esvärd hr du vrit v prolem med rete eller retslöshet under de senste 30 dgrn? D24 Hur mång personer är eroende v dig för sitt uppehälle? (Mt, ostd etc.) D28 Hur viktigt är det för dig tt få hjälp för prolem med rete eller retslöshet? D25 Får du för närvrnde någon hjälp med prolem som rör rete eller retslöshet? Specificer Intervjurskttning D29 Gör en uppskttning v klientens ehov v hjälp med rets- eller retslöshetsprolem. 5 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

6 Alkohol- och nrkotiknvändning (1 v 7) Alkoholnvändning Formuleringen till erusning etyder i följnde frågor fem stndrdgls för män och fyr stndrdgls för kvinnor. (Ett stndrdgls = 4 cl strksprit.) E1 E2 Hr du druckit lkohol någon gång? Hr du druckit lkohol till erusning? E6 E7 *E7 Hur gmml vr du när du örjde drick lkohol tre dgr i veckn eller fler, ovsett mängd? Hur mång år hr du druckit lkohol tre dgr i veckn eller fler, ovsett mängd? För hur mång månder sedn drck du senst lkohol tre dgr i veckn eller fler, ovsett mängd? E3 Hur gmml vr du när du drck till erusning först gången? E8 Hur gmml vr du när du örjde drick lkohol till erusning tre dgr i veckn eller fler? E4 *E4 E5 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du druckit lkohol? För hur mång dgr sedn drck du lkohol senst? Hur mång v de senste 30 dgrn hr du druckit till erusning? 0-30 E9 *E9 Hur mång år hr du druckit lkohol till erusning tre dgr i veckn eller fler? För hur mång månder sedn drck du senst lkohol till erusning tre dgr i veckn eller fler? *E5 För hur mång dgr sedn drck du lkohol till erusning senst? ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

7 Alkohol- och nrkotiknvändning (2 v 7) Nrkotiknvändning Följnde frågor hndlr om nrkotik. Svren kods i tellen nedn. Hr du någon gång prövt preprtet? Hur gmml vr du först gången du prövde preprtet? Hur mång v de senste 30 dgrn hr du nvänt preprtet? Använde du det på ordintion v läkre? Hr du följt denn ordintion? * Om du nvänt preprtet de senste *h 30 dgrn, För hur mång dgr sedn nvände du det senst? g För hur mång månder sedn c e Hur mång år hr du nvänt preprtet d f Vilket vr det vnligste intgningssättet? Hur gmml vr du när du örjde nvänd preprtet regelundet, tre dgr eller fler per veck? tre dgr eller fler per veck? Hur mång v dess hr du följt ordintion? nvände du senst preprtet 3 dgr i veckn eller fler? 1 Orlt 2 Nslt 3 Rökning 4 Icke intrvenös injektion 5 Intrvenös injektion E10 Heroin Prövt 0 Nej 1 J Först gången c Användning senste 30 dgr. Ord. Följt *g Dgr sedn nv. d Regelunden nv. e År v ditt liv *h Senst f Int. regelund. sätt Följt ord. nv. Ålder Antl dgr. 0 Nej 0 Nej 0-30 Ålder Antl år Antl år Mån. sedn Se lt. 1 J 1 J ovn E11 Metdon E12 Suutex E13 E14 Andr opiter/ smärtstillnde Dämpnde (BZD, Sed, Hypn.) 7 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

8 Alkohol- och nrkotiknvändning (3 v 7) Nrkotiknvändning Följnde frågor hndlr om nrkotik. Svren kods i tellen nedn. Hr du någon gång prövt preprtet? Hur gmml vr du först gången du prövde preprtet? Hur mång v de senste 30 dgrn hr du nvänt preprtet? Använde du det på ordintion v läkre? Hr du följt denn ordintion? * Om du nvänt preprtet de senste *h 30 dgrn, För hur mång dgr sedn nvände du det senst? g För hur mång månder sedn c e Hur mång år hr du nvänt preprtet d Hur gmml vr du när du örjde nvänd preprtet regelundet, tre dgr eller fler per veck? tre dgr eller fler per veck? Hur mång v dess hr du följt ordintion? f nvände du senst preprtet 3 dgr i veckn eller fler? Vilket vr det vnligste intgningssättet? 1 Orlt 2 Nslt 3 Rökning 4 Icke intrvenös injektion 5 Intrvenös injektion E15 Kokin Prövt 0 Nej 1 J Först gången c Användning senste 30 dgr. Ord. Följt *g Dgr sedn nv. d Regelunden nv. e År v ditt liv *h Senst f Int. regelund. sätt Följt ord. nv. Ålder Antl dgr. 0 Nej 0 Nej 0-30 Ålder Antl år Antl år Mån. sedn Se lt. 1 J 1 J ovn E16 Amfetmin E17 Cnnis E18 Hllucinogener E19 Ecstsy E20 Lösningsmedel E21 Annt E22 Fler preprt per dg(inkl. E2.) 8 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

9 Alkohol- och nrkotiknvändning (4 v 7) E23 E23 E23 E23c E23d E23e E24 * E24c Hr du någonsin injicert? Om j, hur gmml vr du först gången? Hur mång år v ditt liv hr du injicert? Hur mång v de senste sex måndern hr du injicert? Hur mång v de senste 30 dgrn hr du injicert? Om du injicert de senste sex måndern, hur oft hr du delt sprut? 1 Aldrig 2 Någr gånger 3 Oft Hur mång gånger hr du: fått delirium v lkohol? överdosert nrkotik? Hr du någonsin hft stinens efter tt du hr minskt eller slutt nvänd lkohol, eller något v de preprt du för närvrnde nvänder? *E24d Specificer symptom: *E24e Upplever du för närvrnde stinens? 0 Nej 1 J 2 Nej, men jg drck eller nvände preprt de senste timmrn för tt undvik stinens *E24f E25 E26 E27 Specificer symptom: Röker du tok eller snusr dgligen? Hur mång gånger hr du deltgit i ehndling för ditt lkohol- eller nrkotikmissruk: Alk. i öppenvård? * * * * i slutenvård? Hur mång v dess vr: enrt stinensehndling? Uppsktt ntl dgr smmnlgt: Antl månder sedn senste gången: Uppsktt ntl dgr smmnlgt: Antl månder sedn senste gången: enrt tvångsvård? Nrk. E28 Hur gmml vr du när du påörjde din först ehndling? 9 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

10 Alkohol- och nrkotiknvändning (5 v 7) E29 Hur mång månder vr du som längst missruksfri efter ehndling för: E31 Hur mång månder vstod du senst utn hjälp från dett eller dess medel? lkoholprolem? nrkotikprolem? *E31 Vd vr verktygen, strtegiern och stöden som du nvände för tt kunn vstå dett eller dess medel? E30 Vilket eller vilk medel är det störst prolemet? (Intervjuren vgör.) Alkohol Ett preprt, kod enligt tellen på sidn sex. 22 Alkohol och något eller någr preprt 23 Fler än ett preprt 0 Inget E32 För hur mång månder sedn upphörde den missruksfri perioden? (0 Avstår fortfrnde.) *E32 Är du medveten om någr v de fktorer som idrog till din fortstt nvändning/ditt återfll? E33 Hur mycket pengr hr du etlt under de senste 30 dgrn för: lkohol? nrkotik? Alkohol- och nrkotiknvändning (6 v 7) E34 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du fått ehndling i öppenvård? E36 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du deltgit i självhjälpsgrupper? (AA, NA, m. fl.) *E34 Hur mång dgr hr gått sedn du senst fick ehndling i öppenvård? 0-30 *E36 Hur mång dgr hr gått sedn du senst deltgit i självhjälpsgrupper? 0-30 E35 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du tgit medicin ordinerd för lkohol- eller nrkotikprolem? E37 Får du för närvrnde någon nnn hjälp med prolem som rör lkohol eller nrkotik? *E35 För hur mång dgr sedn tog du senst denn medicin? 0-30 Specificer 10 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

11 Alkohol- och nrkotiknvändning (7 v 7) E38 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du upplevt: *1 lkoholprolem? Specificer lkoholprolem: E40 Hur viktigt är det för dig tt få ehndling för: lkoholprolem? nrkotikprolem? nrkotikprolem? Intervjurskttning *1 Specificer nrkotikprolem: E41 Gör en uppskttning v klientens ehov v hjälp för prolem med: lkohol Klientskttning E39 Hur orod eller esvärd hr du vrit under de senste 30 dgrn för prolem med: lkohol? nrkotik nrkotik? 11 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

12 Rättslig prolem (1 v 2) F1 Är du villkorligt frigiven eller hr du frivårdspåföljd? Hur mång gånger i ditt liv hr du åtlts för följnde? (F2-8.) F2 Nrkotikrott F6 F7 F8 Hur mång v åtlen i lterntiven F2 5 ledde till fällnde domr? Rttfylleri Andr llvrlig trfikrott (Grov vårdslöshet, olovlig körning, etc.) F3 F4 Egendomsrott (Stöld, sntteri, häleri, edrägeri, etc.) Våldsrott (Rån, misshndel, mord, dråp, etc.) F9 Hur mång gånger i ditt liv hr du vrit erusd på llmän plts och omhändertgits ( lod ) eller åtlts för förrgelseväcknde eteende? F5 Andr rott (Vndlism, olg vpeninnehv, etc.) Rättslig prolem (2 v 2) F10 Hur mång månder hr du vrit frihetserövd? (Häkte, kriminlvårdsnstlt, rättspsykitrisk vård.) F10 Hur mång månder vr du senst intgen? F10 Vilket rott gällde det? (Utgå från F2 8. Använd siffrorn. Om fler rott, nge det grövst.) F13 F14 Får du för närvrnde någon hjälp med rättslig prolem eller rottsligt eteende? Specificer Hur mång v de senste 30 dgrn hr du hft rättslig prolem eller prolem med rottsligt eteende? F11 Väntr du på åtl, rättegång eller strffpåföljd för rott? F11 Om j, för vilket rott? (Utgå från F2 8. Använd siffrorn. Om fler rott, nge det grövst.) F12 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du ägnt åt olglig verksmhet med syfte tt skff pengr? Klientskttning F15 F16 Hur orod eller esvärd hr du vrit v rättslig prolem eller rottsligt eteende de senste 30 dgrn? Hur viktigt är det för dig tt få hjälp med rättslig prolem eller rottsligt eteende? Intervjurskttning F17 Gör en uppskttning v klientens ehov v hjälp med rättslig prolem eller rottsligt eteende. 12 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

13 Missruk, psykisk prolem och kriminlitet i släkten (1 & 2 v 2) Hr någr v din släktingr hft llvrlig prolem med lkohol, nrkotik, psykisk häls eller kriminlitet? Kod enligt följnde: 0 Om klienten klrt nger tt personen inte hr hft prolem. 1 Om klienten nger tt personen hr hft prolem. När det finns fler personer i en ktegori kod den som hr eller hr hft prolem. Mmms sid Ppps sid G1 Mormor Alk. Nrk. Psyk. Krim. G2 Frmor Alk. Nrk. Psyk. Krim. Morfr Frfr c Mmm c Ppp d Andr viktig d Andr viktig Syskon G3 Bror 1 Alk. Nrk. Psyk. Krim. Brn G4 Brn 1 Alk. Nrk. Psyk. Krim. Bror 2 Brn 2 c Syster 1 c Brn 3 d Syster 2 d Brn 4 Fmilj och umgänge (1 v 4) H1 H1 H1 Vilket civilstånd hr du? 1 Gift 2 Smmnoende 3 Ensmstående, tidigre gift eller smmnoende 4 Ensmstående, ldrig gift eller smmnoende Hur länge hr du hft dett civilstånd? (Från 18 års ålder.) ÅÅ MM Är du nöjd med denn sitution? 0 Nej 1 J 2 Både och H2 H2 H2 Med vem or du? 1 Med prtner och rn 2 Endst med prtner 3 Endst med rn 4 Med föräldrr 5 Med släktingr 6 Med vänner 7 Ensm 8 På institution eller motsvrnde 9 Ing stil levndsförhållnden Hur länge hr du hft det så? (Från 18 års ålder.) ÅÅ MM Är du nöjd med dess levndsförhållnden? 0 Nej 1 J 2 Både och 13 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

14 Fmilj och umgänge (2 v 4) H3 Hr du egn rn? Lever du tillsmmns med någon som för närvrnde: H3 Om j, hur mång? H6 missrukr lkohol? H3 H4 H4 Om j, nge ålder, kön och oende: Ålder Kön Boende 1 Pojke 1 Med åd 2 Flick föräldrrn 2 Med mmm 3 Med ppp 4 Med släktingr 5 I fmiljehem 6 På institution 7 Eget oende 8 Annt Lever du tillsmmns med rn under 18 år som inte är din egn? Om j, hur mång? H7 * H7 H8 nvänder ickeordinerde nrkotisk preprt? Lever du tillsmmns med någon som för närvrnde ägnr sig åt olglig verksmhet? Med vem tillringr du den störst delen v din fritid? 1 Fmilj eller nhörig utn ktuell lkohol- eller nrkotikprolem 2 Fmilj eller nhörig med ktuell lkohol- eller nrkotikprolem 3 Vänner utn ktuell lkoholeller nrkotikprolem 4 Vänner med ktuell lkoholeller nrkotikprolem 5 Ensm H5 * H5 * H5 Väntr du rn? I vilken grviditetsmånd är du? 0 Vet inte 1-9 Månd 1-9 Får du mödrvård? * H8 H8 H9 Ägnr någon v dess personer sig åt olglig verksmhet Är du nöjd med dett? 0 Nej 1 J 2 Både och Hur mång när vänner hr du? 14 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

15 Fmilj och umgänge (3 v 4) Hr du hft god personlig reltioner med någr v följnde personer? H10 Mmm Senste 30 dgr. Tidigre i livet Hr du upplevt perioder då du hft stor svårigheter tt komm överens med någr v följnde personer? Senste 30 dgr. H16 Mmm Tidigre i livet H11 Ppp H17 Ppp H12 Syskon H18 Syskon H13 Prtner, mk eller mke H19 Prtner, mk eller mke H14 Egn rn H20 Egn rn H15 Vänner H21 Annn när släkting H22 När vänner H23 Grnnr H24 Aretskmrter *H24 Vilk v de ovnstående personern hr du hft kontkt med de senste 30 dgrn, som är ett stöd för dig i din återhämtning. 15 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

16 Fmilj och umgänge (4 v 4) Hr någon v dess personer (H16 H24) eller någon nnn misshndlt dig? H25 Senste 30 dgr. Psykiskt eller känslomässigt * För hur mång dgr sedn 0-30 Tidigre i livet H29 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du hft llvrlig reltionsprolem med: c din fmilj eller nhörig? ndr personer? ensmhet? H26 Fysiskt Klientskttning H27 Sexuellt H30 Hur orod eller esvärd hr du vrit v prolem med fmilj och umgänge de senste 30 dgrn? H28 Får du för närvrnde någon hjälp med prolem som rör fmilj och umgänge? Specificer H31 Hur viktigt är det för dig tt få hjälp med fmilj- och umgängesprolem? Intervjurskttning H32 Gör en uppskttning v klientens ehov v hjälp för prolem med fmilj och umgänge. 16 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

17 Psykisk häls (1 v 2) I1 Hur mång gånger hr du fått ehndling för psykisk eller känslomässig prolem: i slutenvård? I3 Senste 30 dgr. Hr du ordinerts läkemedel för något psykiskt eller känslomässigt prolem? Tidigre i livet *1 Vilk prolem fick du ehndling för i slutenvård? *I3 Specificer läkemedel för psykisk eller känslomässig prolem de senste 30 dgrn: *1 För hur mång månder sedn vr du senst ehndld i slutenvård? i öppenvård? * I3 Tr du för närvrnde dess läkemedel enligt ordintion? *1 Vilk prolem fick du ehndling för i öppenvård? *I3c Specificer läkemedel för psykisk eller känslomässig prolem tidigre i livet I2 *I2 *I2 *1 För hur mång månder sedn vr du senst ehndld i öppenvård? Hr du sjukersättning på grund v psykisk esvär? För vd hr du fått sjukersättning? Hur länge hr du hft sjukersättning? Antl månder Fråg I 4 I11 esvrs med 0 Nej 1 J 2 J, enrt lkohol- eller nrkotikpåverkd eller stinent Hr du: I4 I5 I6 upplevt llvrlig depression? upplevt llvrlig ångest eller llvrlig spänningstillstånd? upplevt svårigheter tt förstå, minns eller koncentrer dig? Senste 30 dgr. Tidigre i livet I7 upplevt hllucintioner? I8 upplevt svårigheter tt kontroller våldsmt eteende? 17 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

18 Psykisk häls (2 v 2) Hr du: I9 *I9 *I9 I10 *I10 *I10 I10 hft llvrligt mende självmordstnkr? gjort självmordsförsök? Hur mång gånger hr du gjort självmordsförsök? Senste 30 dgr. För hur mång dgr sedn hde du senst dess tnkr? Om tidigre i livet, för hur mång månder sedn hde du senst dess tnkr? Hur mång dgr hr gått sedn du senst gjorde självmordsförsök? Senste 30 dgr. Om tidigre i livet, hur mång månder hr gått sedn du senst gjorde självmordsförsök? Tidigre i livet 0-30 Tidigre i livet 0-30 I13 Hur mång v de senste 30 dgrn hr du upplevt psykisk eller känslomässig prolem? Klientskttning I14 I15 Hur orod eller esvärd hr du vrit under de senste 30 dgrn för din psykisk häls? Hur viktigt är det för dig tt få hjälp med din psykisk häls? Intervjurskttning I16 Gör en uppskttning v klientens ehov v psykisk vård. I11 I12 Hr du upplevt ndr psykisk eller känslomässig prolem än de vi tlt om? (T. ex. ätstörningr, mnier etc.) Får du för närvrnde någon hjälp med prolem som rör din psykisk häls? Specificer 18 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

19 Kommentrer Oro/esvär Hjälpehov Prolemområde Fysisk häls Arete och försörjning Alkoholnvändning Nrkotiknvändning Rättslig prolem Fmilj och umgänge Psykisk häls Profil över klientens skttningr Profil över intervjurens skttningr 19 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Sammanställning av ASI-intervjuer i Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Utvärderingsrapport mars 2009 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1. Inledning...6 1.1 Läsarens

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

utifrån Barnkonventionen

utifrån Barnkonventionen VALLENTUNA KOMilUN KO IIII{UN REVISION EN MISSIV 20L3-04-09 KOMMUNSTYRELSEN SOCIALNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNAMNDEN UTBILD NINGSNAM ND EN FRITIDSNAMNDEN Grnskning v kommunens rbete utifrån Brnkonventionen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Problemsyndrom hos flickor på särskilda ungdomshem

Problemsyndrom hos flickor på särskilda ungdomshem Allmän SiS-rapport 2002:2 Problemsyndrom hos flickor på särskilda ungdomshem Av Marie-Louise Berg ISSN 1404-2584 Förord Flickor utgör ungefär en tredjedel av samtliga ungdomar som placeras på särskilda

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer