SVEN KJÖLLERSTRÖM * 28/ / Minnesord av Carl-Gustaf Andrén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEN KJÖLLERSTRÖM * 28/1 1901 3/5 1981 Minnesord av Carl-Gustaf Andrén"

Transkript

1

2 SVEN KJÖLLERSTRÖM * 28/ / Minnesord av Carl-Gustaf Andrén Sven Gottlieb Kjöllerström, näst äldst bland åtta syskon, föddes 1901 som son till lantbrukaren Josef August Kjöllerström och hans hustru Alma Christina i Mossebo församling tillhörig Göteborgs stift i östra delen av Västergötland. Han gick i varannandagsskola den tidens besparingsmetod inom skolväsendet. Både i skolan och i konfirmandundervisningen visade han en ovanlig begåvning. Kyrkoherde Carl Hellberg i Tranemo dit Mosseho hörde upptäckte snart pojkens intellektuella kapacitet och förutsättningar för studier. Han talade med fadern, som var kyrkvärd i Mossebo, om att sonen borde fortsätta vid gymnasium och sedan universitet, men kyrkvärden replikerade:»pojken ska bli bonde». Trots allt lyckades kyrkoherden övertyga både far och son om att hans egen son, som var student i Lund, skulle få läsa in honom i gymnasiet. Det var en insats lik den som mänga präster gjorde, då de i församlingen mötte begåvade barn, och som dragit fram många betydande män och kvinnor i vårt samhälle. För Sven K Kjöllerströms del betydde beslutet att han 1917 kom till Lunds privata elementarskola --- mera känd under namnet»spyken» där han snabbt avancerade i klasserna och tog studenten 1921 med lysande betyg. Det var teologiska studier han skulle ägna sig åt. Efter teol fil examen 1923 mötte han i sina studier teologiska fakultetens professorer, bland dem också Hjalmar Holmquist i kyrkohistoria, som sedermera skulle bli hans lärare och handledare i licentiand- och doktorandarbetet. Under studietiden ingick han i matlaget hos den legendariska Betty Kristensson. De vänskapsband han knöt med såväl henne som många av studenterna där varade livet ut. Efter teologie kandidatexamen 1926 skaffade han sig lärarkompetens med litteraturhistoria och nordiska språk och blev vikarierande adjunkt i Karlskrona 1928 med en lön, som enligt hans egna utsagor, gjorde honom till högste inkomsttagare i hela Mossebo. Det var dock icke läraryrket som Sven Kjöllerström skulle komma att ägna sig åt, även

3 om han senare gick provår vid Katedralskolan i Lund och slutligen kort före professorsutnämningen 1941 fick ett lektorat i kristendomskunskap vid Nya elementarskolan i Stockholm. Vetenskapen och universitetet blev i stället hans framtid. I Lund tillbragte han mer än 60 år av sitt liv. Den vetenskapliga början gjorde Sven Kjöllerström med en artikel i Kyrkohistorisk årsskrift (KA) 1931, där han publicerade det ganska uppseendeväckande fyndet»visitatio Gustaviana. Ett otryckt dokument av Georg Norman» från tiden kring Nytt ljus kom genom denna artikel att kastas över Georg Normans insatser och dennes kyrkopolitik i strävan att skapa en kyrkoordning som grund för reformationsverket. Sven Kjöllerström hade samtidigt visat sitt stora kunnande och sin kapacitet som historisk forskare. Kännetecknande för Sven Kjöllerströms fortsatta vetenskapliga arbete blev hans förmåga att göra»fynd» och uppspåra nytt och tidigare icke känt eller icke observerat källmaterial. Omfattande och kontinuerliga arkivstudier de sista utförda i år möjliggjorde detta i kombination med ett sällsynt gott spårsinne. Därtill kom hans noggranna och skarpsinniga analys och tolkning av texter samt hans förmåga att uttrycka sig i koncis knapphet. Forskarens arbetsdag var för honom ett träget och vidhängset arbete, där inget fick lämnas åt slumpen. Studierna för licentiatexamen och doktorsavhandlingen utförde Kjöllerström i ämnet kyrkohistoria under ledning av Hjalmar Holmquist, som under denna tid höll på med sitt stora avsnitt om reformationstiden i det nystartade samlingsverket Svenska kyrkans historia. Notapparaten där vittnar om att eleven aktivt bidrog med uppgifter av väsentlig betydelse för framställningen. Författaren-läraren har också klart redovisat ursprunget och upphovsmannen. Under denna tid deltog också Sven Kjöllerström i seminarierna hos historieprofessorn Gottfrid Carlsson, som han ofta sade sig stå i stor tacksamhetsskuld till. Seminariet erbjöd honom dessutom en stimulerande forskarmiljö. Ar 1935 disputerade Sven Kjöllerström på avhandlingen»striden kring kalvinismen i Sverige under Erik XIV. En kyrkohistorisk studie». Det är en lärd avhandling, som bygger på utomordentligt omfattande material och sätter in de svenska förhållandena i ett internationellt sammanhang. Det svenska reformationsårhundradet blev Sven Kjöllerströms specialområde och han publicerade under hela sin verksamhet ett stort antal arbeten om just reformationstiden. Efter avhandlingen framlade han också nya värdefulla fynd, så i»svenska förarbeten till kyrkoordningen av är 1571» (1940) och framför allt i undersökningen»missa Lincopensis. En liturgihistorisk studie» (1941),

4 som medförde betydande förändringar i gängse uppfattning om reformationens genomförande i Sverige och gav en mer nyanserad bild av förloppet inte minst vad gäller gudstjänstfirandet. Den bevarade relationen av de kyrkliga förhandlingarna i Uppsala 1536, som han publicerat till 400-årsminnet 1936, kastade också nytt ljus över utvecklingen både kyrkohistoriskt och liturgiskt. Det är inte möjligt att här mer i detalj följa Sven Kjöllerströms rika vetenskapliga produktion, som med obruten kraft pågått i femtio år under ständig förnyelse av material och problem. Han kom så småningom att genom sin egen forskning spänna över hela svenska kyrkans historia. Under de sista åren tog han upp ett nytt område, da han gav sig in på frågan om Sigfrid och Sigfridslegenden, vars resultat delvis publiceras postumt, bl a i Vetenskapssamfundets skriftserie. Rent allmänt kan man konstatera att Sven Kjöllerström länge begränsade sina undersökningar till kortare tidsperioder och smärre avgränsade problem. Från 1950-talet har han i ett flertal fall producerat exposéer över den kyrkohistoriska utvecklingen i Sverige i en bestämd fråga från 1500-talet fram till nutiden ofta relaterad till internationella idéströmningar. Trots den avsevärda tidsrymden har han även då byggt ph primärmaterial av betydande omfattning. Samtidigt har han också fortsatt sina specialundersökningar. Genomgående är dessa undersökningar inställda i ett sammanhang där han kan påvisa kyrkans roll i samhället. Två problemområden har dominerat Sven Kjöllerströms vetenskapliga författarskap: det kyrkorättsliga och det som rör biskopsämbetet i den svenska kyrkan. Den sistnämnda problemkretsen finns med under alla Kjöllerströms verksamma decennier med början i undersökningen om ärkebiskopsvalet I samband med att Manfred Björkquist utnämndes till Stockholms stifts förste biskop 1942 fick Kjöllerström i uppdrag att undersöka biskopsvigningens innebörd i svenska kyrkan med tanke på att Björkquist icke var prästvigd. Den begränsade undersökningen en form av nu så aktuell uppdragsforskning gav incitament till fortsatt arbete. Med ungefär tio års mellanrum publicerade Sven Kjöllerström tre stora volymer om detta ämne utifrån olika aspekter, nämligen»biskopstillsättningar i Sverige » (1952),»Kräkla och mitra. En undersökning oni biskopsvigningar i Sverige under reformationstidevarvet» (1965) och»sätt till att ordinera en vald biskop » (1974). Dessa tre undersökningar utgör i diskussion med tidigare och pågående forskning inlägg i den aktuella debatten om det svenska

5 biskopsämbetets innebörd och funktion. Han hävdar bl a här i en spännande analys av det spröda materialet att svenska kyrkan icke bevarat successio apostolica i form av obruten vigningssuccession. I studien om utnämning och vigning samt vigningsritualen som uttryck för vad det är som ger biskopen hans rätt att fungera som biskop menar Kjöllerström att svenska kyrkan genom biskopsvigningsritualet 1942 egentligen avvikit från den reformatoriska uppfattningen och i stället för ett odelat predikoämbete fått två: biskopsämbetet och prästämbetet. Det andra huvudmotivet i Sven Kjöllerströms vetenskapliga författarskap är det kyrkorättsliga. Till att börja med är det den kyrkliga lagstiftningens problem som står i centrum. I»Svenska förarbeten till Kyrkoordningen 1571» (1940) ges en bild av både bakgrundsmaterialet och lagstiftningsproceduren fram till Fortsättningen följer i det magistrala arbetet»kyrkolagsproblemet i Sverige » (1944). I detta arbete tecknar författaren på grundval av ett synnerligen rikhaltigt material en bild av de många olika kyrkolagsförslagens bakgrund, tillkomst och öde. Han gör det mot bakgrund av de kyrkorättsliga åskådningarna med början i Melanchthons stränga åtskiljande av andligt och världsligt regemente och de sätts i relation till såväl sitt politiska som sitt idéhistoriska sammanhang. Den svenska domaredens ord om att döma efter»guds och Sveriges lag» har utgjort utgångspunkten för undersökningen från 1957 med just titeln»guds och Sveriges lag». I denna vill författaren»försöka fastställa innebörden i uttrycket Guds lag och den roll den spelat i teori och praxis». Mot bakgrund av reformatorernas uppfattning visar han förskjutningarna i innebörd genom påverkan från romersk och kalvinsk tradition så att Guds lag under Karl IX uppfattas inte bara som dekalogen dvs de tio budorden utan också som den mosaiska lagen. Successivt kom Sven Kjöllerströms kyrkorättsliga intresse att vända sig mot den aktuella debatten om kyrka och stat men alltjämt med det historiska perspektivet. I sina olika artiklar i denna fråga påvisade han den reformatoriska uppfattningen om förhållandet mellan kyrkan och staten. Det samband som alltjämt finns dem emellan var enligt Kjöllerström också av värde, eftersom»kyrkan behöver en ständig konfrontation med det moderna samhällets problematik för att rätt kunna fylla sin funktion i detta samhälle. En garanti härför är -- som han formulerar det i promotionsföreläsningen 1967»Kyrka och samhälle i Sverige efter reformationen» att»banden mellan stat och kyrka icke slits».

6 Sven Kjöllerström ställde stora krav på sitt eget vetenskapliga arbete. Han var historiker med stark anknytning till det omgivande samhället. Också som professor i praktisk teologi med kyrkorätt blev den historiska aspekten avgörande och han avvisade alla tankar på en normativ teologisk vetenskap. Samtidigt anknöt hans forskningar i mycket stor utsträckning till aktuella problem och han fungerade i olika sammanhang direkt i det praktiska arbetet. Då Sven Kjöllerström 1941 blev professor gick han in i en förpliktande tradition med de prominenta företrädarna för ämnet praktisk teologi med kyrkorätt Edvard Rodhe och Yngve Brilioth, båda produktiva och nydanande vetenskapsmän, båda öppna för betydelsen av insatser inte bara inom universitetet utan också i kyrkan och sam- hållet i övrigt, båda såsom sakkunniga vid tillsättningen av professuren övertygade om den stora kapaciteten och dugligheten hos efterträdaren på professorsstolen. Det dröjde inte heller länge förrän Sven Kjöllerström blev tagen i anspråk för betydelsefulla arbetsuppgifter vid sidan om professuren. Han blev ledamot i 1945 års universitetsberedning, vars syfte var att»med utgångspunkt från universitetens fundamentala betydelse för den nationella kulturen och det mellanfolkliga kulturutbytet... befästa och vidga de akademiska lärosätenas möjligheter att göra en insats på den högre utbildningens och den vetenskapliga forskningens områden... helt i nivå med vad som fordras och presteras inom de främsta kulturnationer». I denna utredning, som gav mycket konkreta och påtagliga resultat redan i slutet av 1940-talet, frimist i form av nya forskartjänster, gjorde Sven Kjöllerström en betydande insats. Det torde bl a till stor del vara hans förtjänst att den internationellt inriktade professuren i missionshistoria i Uppsala tillkom. Hans sätt att arbeta i utredningen avvek också i vissa avseenden från det gängse. För att skaffa sig synpunkter på utbildningen inbjöd han studieråden i sin egen fakultet till överläggning. Han ville gärna lyssna på studenternas uppfattning och önskemål. Detta ledde också till ett mycket öppenhjärtigt samtal som säkert bidrog till den senare utformningen av den teologiska utbildningen, som biskop Anders Nygren -- av Sven Kjöllerström mycket högt uppskattad som lärare, kollega och vän och han själv kom att ge upphov till under 1950-talet på uppdrag av dåvarande kanslern för rikets universitet Arthur Thomson -- - en annan av Sven Kjöllerströms mycket nära och förtrogna vänner. Sven Kjöllerströms stora kyrkorättsliga kunskaper gjorde honom eftertraktad som expert och sakkunnig i samband med utredningar som

7 rörde kyrkolagsfrågor, t ex ändrade bestämmelser om ärkebiskopsval, kyrkomötets grundlagsenliga befogenheter och omarbetning av jordfästningslagen. Det var för honom dessutom självklart att ställa sig till förfogande för dem som behövde hjälp och råd just i utredningsarbete. Det aktiva intresse som Sven Kjöllerström visade universitetet och det stora förtroende han åtnjöt bland kollegor inom skilda fakulteter resulterade bl a i att han blev prorektor Under de åren tog han på sig en rad uppgifter inom universitetets centrala ledning med ansvar för redan då betungande kommitté- och remissarbete och förberedelser för universitetsreformen Det var också allom bekant hur väl rector magnificus Philip Sandblom och prorektor fungerade tillsammans och kompletterade varandra. Inför Lundauniversitetets 300-årsjubileum 1968 beslöt konsistoriet att man skulle utge universitetets historia. I redaktionen för denna blev Sven Kjöllerström huvudredaktör och han gjorde en stor insats med planering. vidtalande av författare, manuskriptläsning och ekonomisering. Han fick själv inte se verket slutfört men gladde sig åt att det nu syntes nalkas sin fullbordan. Listan över uppdrag och engagemang kan göras lång. Den spänner över skiftande områden och är på sitt sätt ett vältaligt bevis på allmän duglighet förenad med forskarens och utbildarens specialinriktning. Den sammanhänger också med den respekt som omvärlden hade för Sven Kjöllerström vetenskapliga arbete: ledamot i humanistiska forskningsrådet, i fakultetsberedningen för humaniora och teologi, styrelseuppdrag i Gleerups bokförlag, ledamot i flera kyrkomöten, i Lunds stifts domkapitel, i Lunds domkyrkoråd det sistnämnda just under den intensiva perioden från 1950-talets mitt då domkyrkans framsynta restaurering genomfördes ordförandeskap i Kungl humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Den starka känslan för hembygden och det stora intresset för studenterna hos Sven Kjöllerström förenades då han 1956 blev inspector för Göteborgs nation i Lund, en syssla som ban fann stor glädje i. Det var optimismens och uppbyggnadens år, då nationen växte och samtidigt skapade sina båda studenthusanläggningar och då Sven Kjöllerström tillsammans med andra gav sig ut på tiggarstråt till hembygden för att skaffa pengar. Resultatet blev lyckosamt. Det var också de år da alla nyinskrivna studenter i nationen inbjöds till inspectors hem. Sven Kjöllerström fann sig alltid väl tillrätta med studenter och de med honom.

8 Vetenskapen var Sven Kjöllerströms liv, oskiljaktigt förknippat med hans regelbundna arbetstider på universitetsbiblioteket. Han levde verkligen i sitt forskningsarbete och fann stor glädje och tillfredsställelse däri. Ett uppslag lämnade han inte oprövat ifrån sig. I ett flertal fall rörde sig hans undersökningar kring problem som hörde hemma inom skilda områden på historiens vida fält. Det gjorde honom aktad och uppskattad i en forskargemenskap långt utöver det egna ämnet. Uppskattningen tog sig uttryck i hedersdoktorat vid teologiska fakulteten i Köpenhamn och Helsingfors, vid humanistiska fakulteten i Lund och slutligen vid juridiska fakulteten i Lund det sista blev han dock icke i tillfälle att ta emot. Jag har här varit tvungen att lämna åsido en del av Sven Kjöllerströms verksamhet. Det gäller hans insatser inom den praktiska prästutbildningen, vars föreståndare han var i 26 år. Det kan också finnas anledning att erinra om hans arbete inom den teologiska grundutbildningen. En genomgång av hans ämnesval för proseminarier och seminarier skulle säkert berika bilden av honom de var nämligen påfallande aktuellt orienterade. Som forskare ställde Sven Kjöllerström mycket stora krav på sig själv. Också som handledare och utbildare var han fordrande och hävdade kvaliteten, därför kände många ängslan inför honom som examinator. Forskarseminariet tillhörde hans käraste sysselsättningar. Det blomstrade också under hans stimulerande och pedagogiska ledning, som innebar krav på problemmedvetenhet, objektivitet, uppslagsrikedom, öppenhet för kritik och beredvillighet att ompröva, ibland i ganska heta diskussioner. Sven Kjöllerström var född och uppvuxen på landet. Han var stolt över sitt ursprung med den trygghet och säkerhet som ofta varit jordbrukarens kännemärke. Regelbundet besökte han sin hembygd och sin fädernegård, gärna för att hjälpa till och dolde inte sin förtjusning liver att tillhöra den kategori som alltjämt kunde hantera en lie. Vänfast, minnesgod och med umgängelsens rika gåva rörde sig Sven Kjöllerström lätt och naturligt bland både unga och gamla, bland företrädare för samhället i övrigt lika väl som bland akademiker. Vi minns hans spänstiga gestalt och hans fasta arbetsrutiner liksom hans snabba, pregnanta och träffande repliker, förebildlig som forskare och djupt tillgiven som vän.

Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten,

Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten, 1 UPPSALA UNIVERSITET TEOLOGISKA INSTITUTIONEN C 2 UPPSATS KYRKOHISTORIA 15 P Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten, speglad i deras brevväxling 1914-1931 Eva Ros, VT 2013

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens?

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? Föreläsning vid seminariet Svensk Pingströrelse - förr och nu. Kaggeholm 23 oktober 1998 INLEDNING När Pingströrelsen

Läs mer

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung

Karin Kock 1891 1976. 1. Uppväxt och studier. 66 christina jonung och lars jonung Karin Kock 1891 1976 Christina Jonung och Lars Jonung Christina Jonung, fil lic, var tidigare verksam vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes forskning har handlat om yrkessegregering

Läs mer

ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA

ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA ATT FORSKA I DET FÖRDOLDA drömmar och vardag bland skuggdoktorander Paul P. Agnidakis Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996

Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 DET EKUMENISKA KVINNOÅRTIONDET "KYRKOR I SOLIDARITET MED KVINNOR" (1988-1998) Rapport från besök i Sverige 1-5 februari 1996 Rapporten föreligger här i förkortat skick. Den fullständiga texten på engelska

Läs mer

Till ofullständighetens lov 1. Per Magnus Johansson

Till ofullständighetens lov 1. Per Magnus Johansson Till ofullständighetens lov 1 Per Magnus Johansson Jag vill börja med att tacka styrelsen i Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet för att jag har blivit inbjuden att

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Morgan Persson Högskolan Dalarna, Falun Historia III C-uppsats Handledare: Lars Petterson Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade

Läs mer

Barn, vuxna, språk och samhälle II

Barn, vuxna, språk och samhälle II Barn, vuxna, språk och samhälle II Children, Adults, Language and Community II Leif Brantsing och Åsa Olsson Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik Pedagogik C - distans

Läs mer

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga.

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. FUB-epoken Rickard Sterner 1956 1978 Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. Riksförbundet FUB maj 2006 Olov Andersson Innehåll FUB-epoken Richard Sterner (1956 1978)

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Guts and Glory. Festskrift till Eva Lundgren. Redaktörer Åsa Eldén och Jenny Westerstrand

Guts and Glory. Festskrift till Eva Lundgren. Redaktörer Åsa Eldén och Jenny Westerstrand Guts and Glory Festskrift till Eva Lundgren Redaktörer Åsa Eldén och Jenny Westerstrand Omslagsbild: Erick Arango Marcano ISBN 978-91-506-1977-5 Innehåll GRATTIS EVA!...5 SEMINARIUM...9 Höga klackar och

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer