KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Solveig Brunstedt (C) Lars Holmström (S) Krister Skånberg (MP) del av 126 Ylva Forslid (Ö) Tjänstgörande ersättare Nils Lundqvist (M) Lars-Olof Laurén (M) Lena Holst (MP) Pia Orre (Ö) del av Övriga närvarande Ersättare Fredrik Ohls (FP) Peter Östergren (KD) del av 126 Tjänstemän Justering Justerare Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 3 Innehåll Sida 124 Verksamhetsmål för Ekerö kommun Utökad IT-kommunikation i Ekerö kommun Försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö Bostäder...8

4 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Verksamhetsmål för Ekerö kommun Dnr KS11/ Beslut 1) Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i Verksamhetsmål för Ekerö kommun: - Sid. 1 under mål 3 samt på sid. 7: Indikator för uppföljning: I SBA:s mätning av näringslivsklimatet ska kommunens värde ligga på minst genomsnittet för deltagande kommuner. I SCB:s medborgarundersökning ska NMI successivt förbättras jämfört mätningen hösten Sid. 10 under mål 6: Målet riktar sig i första hand mot Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden samt i valda delar till Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämnden. I tjänstemannaledet mot kommunledningskontoret och stadsarkitektkontoret men även i viss del mot tekniska kontoret. 2) Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att föra in ändringarna inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta de sju verksamhetsmålen för Ekerö kommun med angivna indikatorer för uppföljning för mandatperioden Deltar ej i beslut Lars Holmström (S) och Ylva Forslid (Ö) deltar inte i beslutet. Reservation Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Tilläggsyrkanden Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) yrkar på följande tillägg till Verksamhetsmål för Ekerö kommun: - Sid. 1 och sid. 9 under Mål 5: Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter, återvinning av matavfall för biogasproduktion samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. - Sid. 2 och sid. 10 under mål 6: Indikator för uppföljning: lägg till efter 140 per år: varav minst 20 % ska vara hyresrätter.

5 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. Peter Carpelan (M) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) avslag på Krister Skånbergs (MP) och Lenas Holsts (MP) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Sammanfattning av ärendet Under mandatperioden fastställdes av Kommunfullmäktige sju övergripande verksamhetsmål för Ekerö kommun. De omprövades årligen och ingick som del av direktiven från Kommunfullmäktige för den fortsatta budgetprocessen. Förslag till nya verksamhetsmål för Ekerö kommun tar i sin helhet sitt avstamp i beslutet om att den politiska plattformen från allianspartierna i Ekerö är inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden (Kf ). Samtliga mål tar sikte på mandatperioden om inget annat anges. Avsikten är att målet senast ska uppnås år Under mandatperioden följs den årliga förflyttningen. Sedan ärendet behandlades i Kommunstyrelsens arbetsutskott har verksamhetsmålen reviderats något. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i ett ordförandeförslag att de sju verksamhetsmålen för Ekerö kommun ska antas. Beslutsunderlag - Ordförandeförlag, Ekerö kommuns verksamhetsmål, rev. - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

6 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 6 RESERVATION Mp:s kommunstyrelsegrupp ställer sig bakom verksamhetsmål 1 för grundskola, mål 2 för äldre i kommunen, mål 3 för bättre service och bemötande, mål 4 för ökad valfrihet, mål 6 för samhällsutveckling och verksamhetsmål 7 för ekonomi men reserverar oss mot att kommunstyrelsens beslut inte innefattar följande ändringar och tillägg som vi yrkade på: Mål 5: Hållbar utveckling där vi yrkade på följande text: Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter, återvinning av matavfall för biogasproduktion samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Mål 6: där vi yrkade att indikatorn för uppföljning skulle kompletteras till att få följande lydelse i första meningen: Antalet nya bostäder ska vara i genomsnitt 140 per år varav minst 20% ska vara hyresrätter. Krister Skånberg och Lena Holst

7 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Utökad IT-kommunikation i Ekerö kommun Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till utökad och förbättrad IT-kommunikation, t ex genom fiber och 4 g inom Ekerö kommun. Sammanfattning av ärendet Med anledning av ett initiativ i näringslivsrådet, av ordföranden Ingemar Hertz (M), rörande utökad och förbättrad IT-kommunikation i kommunen, föreslår Kommunstyrelsens ordförande i ett ordförandeförslag att ett utredningsuppdrag ges till kommunledningskontoret. Avsikten med uppdraget är att undersöka om och hur nästa steg ska tas för att ytterligare förbättra möjligheterna till snabbare och högre kapacitet i vår IT-kommunikation. Syftet med detta är att möjliggöra för företag och privatpersoner att bättre utnyttja existerande och framtida tjänster via Internet. Beslutsunderlag - Ordförandeförlag, Expediering Kommunledningskontoret

8 KOMMUNSTYRELSEN Sida: Försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö Bostäder Dnr KS11/ Förslag till Kommunfullmäktige 1) Kommunfullmäktige beslutar att samtliga aktier i AB Ekerö Bostäder (Bolaget) ska försäljas och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en försäljning till ett pris som baseras på ett överenskommet värde på Bolagets fastighetsbestånd ej understigande 810 miljoner kronor. Således ska priset motsvara summan av: - Bolagets beskattade egna kapital enligt balansräkning per tillträdesdagen. - Övervärdet på fastighetsbeståndet motsvarande skillnaden mellan överenskommet marknadsvärde på detta om minst 810 miljoner kronor och fastighetsbeståndets bokförda värde per tillträdesdagen. 2) Nedsättning av köpeskillingen på grund av eventuella brister i lämnade garantier får vid ovan angivet lägsta värde på fastighetsbeståndet uppgå till maximalt 25 miljoner kronor. 3) Kommunstyrelsen ska tillse att Köparen i avtal förbinder sig att tillse att Bolaget även fortsättningsvis medverkar till Ekerö kommuns bostadssociala ambitioner och efterlever det mellan Bolaget och kommunen tecknade avtalet avseende bostäder för socialtjänstens målgrupper. 4) Kommunstyrelsen ska tillse att Köparen förbinder sig tillse att Bolaget ska anordna bostadsförmedling eller annan motsvarande bostadskö. 5) Kommunfullmäktige godkänner att förslag till ny bolagsordning antas för Bolaget för fastställande på Bolagets bolagsstämma. 6) Kommunfullmäktige beslutar om ett särskilt kompletterande ägardirektiv med lydelsen: Bolagets styrelse och verkställande direktör ska medverka till en försäljning av aktierna i Bolaget i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut för fastställande på bolagsstämman. 7) Kommunfullmäktige beslutar att utse Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan att som ombud för kommunen företräda samtliga aktier på extra bolagsstämma ( per capsulam ) i Bolaget och där rösta för att anta ny bolagsordning enligt punkten 5 ovan samt särskilt kompletterande ägardirektiv enligt punkt 6 ovan. Bolagsstämman ska hållas i nära anslutning till Kommunfullmäktiges beslut.

9 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. 8) Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att vidta samtliga åtgärder för genomförandet av en försäljning, inklusive, men inte begränsat till, avtalsförhandlingar och eventuella utredningar samt ger Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan i uppdrag att underteckna samtliga handlingar som krävs för detta. Reservationer Lars Holmström (S), Lenas Holst (MP), Ylva Forslid (Ö) och Pia Orre (Ö) har inkommit med skriftliga reservationer. Yrkanden Lars Holmström (S), Lenas Holst (MP), Ylva Forslid (Ö) och Pia Orre (Ö) yrkar att ärendet ska återremitteras. Peter Carpelan (M) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet ska avgöras idag. Yrkanden Lars Holmström (S), Lena Holst (MP), Ylva Forslid (Ö) och Pia Orre (Ö) yrkar avslag på samtliga 8 beslutspunkter samt att justeringen av denna paragraf ska senareläggas. Peter Carpelan (M) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsen (M, FP, KD och C) bifall till samtliga 8 beslutspunkter samt att paragrafen ska justeras i samband med övriga paragrafer tillhörande detta sammanträde. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Ajournering Efter att ärendet presenterats och beslutsunderlaget delats ut ajournerades sammanträdet under 45 minuter. Lars Holmström (S), Lenas Holst (MP), Krister Skånberg (MP) och Ylva Forslid (Ö) föreslog att sammanträdet skulle ajourneras till nästkommande dag. Förslaget vann inte gehör av en majoritet i Kommunstyrelsen.

10 KOMMUNSTYRELSEN Sida: forts. När sammanträdet återupptogs lämnade Krister Skånberg (MP) sammanträdet. En enhällig Kommunstyrelse beslutade att en ersättare, Pia Orre (Ö), fick överta Kristers plats trots att skiftet skedde under ett pågående ärende. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att försälja aktierna i AB Ekerö Bostäder (Bolaget) till ett pris, som skulle bestämmas med utgångspunkt i ett underliggande fastighetsvärde ej understigande 750 miljoner kronor. Med anledning av finanskrisen beslutade Kommunfullmäktige att avbryta den pågående försäljningen av aktierna i Bolaget. Under senare tid har intressenter hört av sig till kommunen och visat intresse av att förvärvara aktierna i Bolaget om kommunen fortfarande är intresserade av att försälja dessa. Då intressenterna muntligen har angett att de är villiga att åssätta ett värde på fastighetsbeståndet som är högre än de 750 miljoner kronor som Kommunfullmäktige tidigare angav som minimibelopp finns anledning att åter väcka frågan. Syftet med försäljningen av aktierna i Bolaget är att vinstmedlen i första hand ska användas för att amortera på kommunens låneskuld som är hög jämfört med andra kommuner i länet. Låneskulden innebär räntekostnader som ianspråktar resurser inom kommunens totala budget som istället kan användas för verksamheten inom skola, vård och omsorg. Ekerö kommun är en expenderande kommun som står inför stora framtida investeringar av infrastrukturell karaktär inom vilket kommer att kräva nyupptagande av lån. Med en försäljning av aktierna i Bolaget kan istället en del av vinstmedlen användas för dessa investeringar. Köparen av aktierna i Bolaget ska tillse att Bolaget ska efterleva avtalet med kommunen vad gäller sociala förturer tecknades avtal mellan kommunen och Bolaget avseende bostäder för socialtjänstens målgrupper. Köparen av aktierna i Bolaget ska tillse att Bolaget ska anordna bostads-förmedling eller annan motsvararde bostadskö. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande, - PM Möjligheter att förändra förutsättningarna för Ekerö kommuns ekonomiska utveckling, Förslag till ny bolagsordning för AB Ekerö Bostäder - Förslag till kompletterande ägardirekt för AB Ekerö Bostäder

11 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 11 EKERÖ KOMMUN Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen Skriftlig reservation avseende det extra ärendet Försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö Bostäder. Mot bakgrund av det sätt på vilket de borgerliga majoritetspartierna valt att hantera detta ärende där arrogans och odemokratiska arbetsformer ännu en gång sätts i system genom att man på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde vid sittande bord föreslår och insisterar på att kommunfullmäktigesammanträdet om en vecka ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att sälja Ekerö kommuns allmännytta bostadsföretag reserverar vi oss mot av kommunstyrelsen fattade beslut i detta ärende. Den styrande alliansen ger inte medborgarna och oppositionens partier någon som helst möjlighet att bereda eller hinna ta ställning i frågan. Man väljer istället att återigen sätta hela den politiska och demokratiska beslutsordningen ur spel. Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har därför i första hand yrkat att ärendet om en försäljning inte kan anses vederbörligen berett och därför måste remiteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. att i andra hand förslaget om en försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö Bostäder ska avslås i sin helhet Lars Holmström för den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

12 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 12 RESERVATION Mp reserverar sig mot beslutet att uppdra åt kommunchefen att fortsätta förberedelserna för en försäljning av kommunens aktier i Ekeröbostäder. Mp reserverar sig även mot att ärendet inte fanns på dagordningen för kommunstyrelsens sammanträde med dagens datum samt att vi inte givits möjlighet att ta del av handlingarna i ärendet förrän vid sittande möte. Vi anser att ärendet inte är berett och att kommunstyrelsens ordförande därigenom visar både nonchalans och förakt inför den kommunala demokratins grundregler. Lena Holst för Miljöpartiet i Kommunstyrelsen

13 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 13 Stenhamra den 17 oktober 2011 Reservation i Kommunstyrelsen för Ekerö kommun vid sammanträdet den 17 oktober 2011 Från Ylva Forslid och Pia Orre, Öpartiets representanter i Ekerö Kommunstyrelse Ärende Extra ärende utdelat vid sittande bord. Försäljning av kommunens aktier i AB Ekerö Bostäder Vi reserverar oss mot Ekerö kommunstyrelses beslut att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att försälja aktierna i AB Ekerö Bostäder. Kommunstyrelsen skulle ha avslagit förslaget. Väljarna har inte givit Ekerös politiker mandat att sälja ut allmännyttan En försäljning av Ekerö Bostäder vore en ekonomiskt stor affär för Ekerö kommun. Det är en affär som negativt påverkar möjligheten för kommunen att ta det lagreglerade ansvar man har för bostadsförsörjningen. Det är också inte minst en affär som inte är till gagn för hyresgästerna i Ekerö Bostäder eller för de människor som står i Ekerö allmännyttas bostadskö. En så omfattande och oåterkallelig affär med genomgripande effekter för kommuninnevånarna och den framtida bostadsförsörjningen skall underställas väljarna i allmänna val. Så har inte skett och den styrande majoriteten har därför inget demokratiskt mandat att sälja Ekerös allmännyttiga bostadsbolag. Kommuninnevånarna är de verkliga ägarna till kommunens tillgångar och politikernas uppgift är att förvalta dessa efter bästa förmåga och med hänsyn till att kommunen är skyldig att ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunmedborgarna är de kommunala bolagens verkliga uppdragsgivare och huvudmän, inte något politiskt parti eller någon tillfällig politisk majoritet. Ekerö Bostäders ekonomi är så stabil att det inte heller finns några ekonomiska argument för en försäljning. Historiskt sett har nästan alla tidigare utförsäljningar av bostadsbolag (och energibolag) varit olönsamma för kommunernas medborgare. Försäljningspriserna når inte sådana nivåer att de kompenserar för förlorat avkastningsvärde/intjäningsför- måga och förlorad värdestegring.

14 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 14 Undermåligt underlag och en handläggning utan hänsyn till den demokratiska processen Inom loppet av några veckor vill alltså majoriteten utan att ge tid för diskussion, eftertanke och medborgarinflytande tvinga fram ett beslut om att sälja allmännyttan. Fel sätt att skaffa pengar En försäljning av allmännyttan är inte rätt metod att skaffa pengar till investeringar och avbetalningar på kommunens låneskuld. Ansvaret ligger hos kommunerna Kommunernas bostadsförsörjningsansvar är reglerat i lag: Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Ur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar: 1 Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lag (2002:104). Följande mål skall vara vägledande: Kommunen skall skapa förutsättningar för alla kommuninnevånare att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande miljö inom ekonomiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall också bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja god uppväxt för barn och ungdomar. Minskad segregation i boendet är ett viktigt mål. I tillväxtregionerna som Ekerö tillhör är bristen på bostäder ett allvarligt hinder för en fortsatt tillväxt. Ekerö har ett ansvar för regionens bostadsförsörjning. Bostäder skall finnas för alla åldersgrupper och människor som inte har råd med villa/bostadsrätt eller av andra skäl föredrar annat boende skall ha ett alternativ att tillgå i hyresrätten. Bostaden en social rättighet Svensk bostadspolitik bygger på att bostaden inte bara ses som en handelsvara styrd av tillgång och efterfrågan fri från regleringar och restriktioner utan att det finns en dimension i boendet som kan uttryckas i termer av social rättighet som i någon form måste vara tillgänglig för alla. Regleringar och restriktioner kan också motiveras av att det stora flertalet människor inte kan visa sitt missnöje med hyressättning och bostadsutbud genom köpmotstånd eller genom att välja en annan leverantör på samma sätt som man kan göra vid konsumtion av kanelbullar eller bilar.

15 KOMMUNSTYRELSEN Sida: 15 Den sociala dimensionen har varit en viktig drivkraft för uppbyggnaden av allmännyttan och tillämpningen av självkostnadsprincipen har historiskt hållit hyrorna på rimliga nivåer. Undersökningar visar att när hela det allmännyttiga bostadsföretaget säljs blir hyresutvecklingen 10 procent högre än i kommuner som inte sålt sin allmännytta. Hyresgästerna i Ekerö Bostäder har accepterat nuvarande hyresnivå för att man litat på bolaget och satt värde på socialt ansvar. Därför måste politikerna nu lyssna på hyresgästerna och deras organisation. Finns det plats för privata aktörer på Ekerös bostadsmarknad? Öpartiet välkomnar privata aktörer som konkurrenter till allmännyttan. Idag räcker inte utbudet av hyreslägenheter för att täcka efterfrågan i Ekerö. Samtidigt kan vi konstatera att det byggs färre hyresrätter i Sverige på grund av att subventionerna tagits bort. I Ekerö kommun där vi de senaste åren endast fått ett tillskott om några få hyreslägenheter (Bo Klok-husen) ligger dock det stora problemet i den förda byggpolitiken som inte förmår locka några investerare. Om Ekerö säljer sin allmännytta ger vi i praktiken en monopolställning till ett privat vinstdrivet företag. Om vi däremot behåller Ekerö Bostäder och väljer att låta privata aktörer etablera sig i kommunen till goda villkor kan vi på sikt få en bättre konkurrens som leder till lägre hyror. Ylva Forslid (Ö) Pia Orre (Ö)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer