Tisdagen den 6 maj. kl. 2. Till överläggningen hade,. förutom de under 2 förtecli'>

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tisdagen den 6 maj. kl. 2. Till överläggningen hade,. förutom de under 2 förtecli'>"

Transkript

1 23. Tisdagen den 6 maj kl Till överläggningen hade,. förutom de under 2 förtecli'> nade personerna~ infunnit sig: H. K.H. Kronprinsen Herr Generaldirektören w. Borgquist " Direktören J. L. Ekman Bruksdisponenten K. F. Göransson Il J?rof essorn H Kretiger Sekreteraren A. Odholm Direktören G. Sundblad och Professorn E, Velandcr. " " " ~ rskningens Civilingenjören Erland Waldenström inledde diskussionen -~ tydelse. r Norr- med ett föredrag om Några synpunkter på forskningens betydelse ~ ds instriella för Norrlands industriql_la utveckling& Civilingenjören Walden"'"'. _1tveokling ström yttrade~ Eders Kungl. Höghet, Herr Ordförande, mina herrar! När det gäller att bedöma forskningens betydelse för Norrlands industriella utveckling kan det vara av intresse att som ut -~ gångspunkt undersöka några sidor av det mera generella spö1 ~3 målet rörande förhållandet mellan forskning och industri över huvud taget. Man kan då konstatera, att industriens aktiva intresse för grundläggande naturforskning är en anmärkningsv<;tt ny företeelse. Under de fyra århundraden? som förflutit se dan den moderna naturforskningens metodik utformades under renässr::in - sen, har man visserligen ofta insett, att denna naturvetenskc-,p liga forskning kan giva praktiskt användbara resultat, men först vid tiden omkring det senaste sekelskiftet började j_nol industrien en positiv inställning till forskningen göra sig märkbar. Sedan dess har industrien i allt högre grad korrml:lt att betrakta forskningen som ett fundamentalt villkor för s :l _ ~~ t bestånd och sin utveckling och strävar i känslan härav att ta ga den grundläggande forskningen i egna händer för att utföra den i stor skala och enligt industriella principer i fråga om organisation och effektivitet. Detta industriens intresse f?ir forskning behöver ingen förklaring. Industrien bygger på tek niken och denna i sin tur innebär ju ett utnyttjande av naturen i människans tjänst. Detta utnyttjande kantekniken uppnå endast genom att studera materien i alla de former, i vilka den uppträder, utforska dess lagar och på så sätt söka behärska den Tekniken arbetar härvid med alldeles samma material och med i princip samma metoder som den rey).a naturforskningen.

2 29. Med hänsyn till alla de missuppfattrdngar, som r ått i fråga om förhållandet mellan teknik och naturvetenskapj förtjil- nar det särskilt understrykas, att skillnaden mellan teknislc och vetenskaplig forskning icke är en skillx1ad i arbetsmetod. Skil,lnaden hänför sig i stället till forskningens syfte så till- vida, att den vunna kunskapen om naturen av tekniken och in-~ dustrien utnyttjas för att ställa materien i den mänskliga. behovstillfredsställelsens tjänst, under det att för den rena ve" tenskapen utforskandet av naturlagarna mer har karaktären av sj älvä.ndamål; de erhållna kunskaperna användas här i främsta rummet för att öka forskarens möjligheter att ytterligare f ördjupa sitt vetande angående materien. Härmed följer, att i vetenskaplig respektive telmisk forskning )roblemen välj as och resultaten värderas eft er skilda principer. Detta är en enkel och klar gränsdragning. Men termerna teknisk och vetenskaplig forskning ha i dagligt tal i regel fått en diffus och från dessa distintioner avvikande innebörd. Ve-- tenskaplig i motsats till teknisk kallas i regel all forskning, den må vara inriktad på industriella mål eller ej 9 så länge den utföres i liten skala, fordrar stor noggrannhet och delikata instrument. Övergår man sedan att utprova en process i allt större skala och under mer industriella betingelser, anses forskningen i allt högre grad bli teknisk. Detta betraktelsesätt är godtyckligt och inger principiella betänkligheter, och i :fort~sättningen skall här i möjligaste mån undvikas att alls använda termerna vetenskaplig respektive teknisk forskning. Dessa ter- mer ha, genom det sätt 9 på vilket de använts, givit upphov t:l11 farliga missförstånd. Den uppfattningen har nämligen kommi t att göra sig gällande9 att den tekniska forskningen skulle vata mindre 11 vetenskaplig 11 än annan forskning. Detta är helt och hö..1- let felaktigt. Man har också föranletts att tro, att den tekniska forskningen av sina utövare skulle fordra en helt annan (och i mångas tänkesätt lägre) kompetens än den vetenskapliga. Detta är även fel, ty i stort sett äro vid bägge slagen av forsk.. ning kompetensfordringarna desamma9 nämligen en viss gru.ndläggan- de kännedom om naturforskningens hi ttijjs uppnådda resultat, in~ gående bekantskap med dess a~parativa resurser och arbetsme to~ der samt förmåga att tillämpa dessa, med allt vad detta innebär i fråga om fantasi 9 konstruktivt logiskt tänkande och handlag för experimentarbeten. Den sist antydda missuppfattningen har bj.a. haft till konsekvens 9 att det dragits en mycket skarp gränslinj e mellan å ena sidan alla, som utbildats vid tekniska läroanstalter - de må sedan bli forskare eller driftsledare -- och å andra sidan de naturforskare, som ha uni vers i tetsbildning.. Den förra gruppen har kommit att framstå som en enhet, 11 t eknj_ kern", i motsats till vetenskapsmannen eller 11 t eoretikern". Det hade varit naturligare att draga gränslinj en så, att forskaren? såväl den universitets- som tekniskt högskolebildade, f&tt--:tl.:,c-eri ra en funktionell enhet till skillnad. från driftsingenjören. Den omständigheten, att man vid våra tekniska högskolor i bl 1::-Lt obetydlig grad skilj er på utbildningen för två så pass, åtmin - stone när det gäller kemi, åtskilda funktioner, som forskaren och driftsin genjören 9 har haft till följd 9 att utbildningen c,v speciell personal för kemisk-industriell forskning blivit efter- satt 9 och har även bidragit till att befästa uppfattningen om forskningsverksamhet som ett underordnat och kanske även ov~i,- s entligt komplement till själva driftstekniken.

3 30. Skall man alltså indela forskning i olika kategorier, måste detta ske efter forskningens syfte. En forskning, där man eftersträvar resultat, som direkt eller indirekt finna till lämpning i någon industriell produktionsprocess, kunna vi 11;alla industriell forskning till motsats från den verksamhet, där man söker resultat i syfte att utnyttja dem som vapen i den fortsatta forskningen och som kan kallas akademisk forskning. Gränuen blir ingalunda alltid klar men själva indetn:i,ng:igrunden har utt principiellt berättigande (Jämför fig. 1). Den industriella. forskningen kan i sin tur genomlöpa alla stadier, från grund- läggande forskning (all akademisk forskning är samtidigt grund läggande) till allt mer tillämpad forskning, ju mer man närmar sig de industriellt utförbara processerna 9 där tekniken får ta hand om det hela. Det är alltså det streckade området (fig. 1) 9 som berör industri en, och dctt:: består av både grundläggande ocl} alla grader av tillämpad for::ikning. / När man på vanligt sätt talar om vetenskaplig och teknisk forslming låter man emellertid i CY regel 9 som jag nämnde 9 vet enska.plig forskning bli synonym med all slags grundläggande forskning? både akademisk och industriell. Man drar alltså en horisontell gräns 9 A-B i fig. 1. Det ligger då så farligt nära till hands att antaga, att det är blott det område, som ligger ovanför denna gräns, d.v.s. den i utpräglad grad tillämpade forskningen, Bom industrien har någon anledning att intressera sig för. Det finns emellertid ingen verklig intressegräns mellan grundläggande och tillämpad industriell forskning. Den förra är en oundgänglig förutsättning för den. senare. Om man bara ägnar sig åt det forsknings område, som Jj ger närmast själva fabrikationsprocesserna och där man Dy:::'t:::i, att snabbt få fram resultat, löper man risk att en vacker dar; komma till ett stillestånd. Det är som att realisera ett v~l~' kesförråd utan att tänka på återväxten. Så småningom börja möjligheterna till industriens vidare utveckling att sina och några nya anmäla sig inte; de skulle ha vuxit upp ur den grnn< läggande forskningen. Jag skall förtydliga detta med ett exempel: utforf3.'.zri.n det av den kemiska konstitutionen hos det bruna färgämnet i s'1lfatmassa är en uppgift, som för den organisk-kemiska veteirnkc '.~:en i och för sig är av tämligen underord.nat intresse, men t::om cj_h.r emot för sulfatindustrien kan bli av utomordentlig betydelse. Den tillhör alltså den industriella forskningen. Utforskandet av konstitutionen hos det gröna färgämnet i växterna är en upp gift av allra. största intresse för den organiska kemin och bio login men har, ännu så länge, ingen direkt industriell betydelse och kan alltså närmast hänföras till akademisk forskning. Vad nu särskilt bör framhållas är, att dessa bägge forsknings- uppgifter, den akademiska och don industriella, i samma mån äro

4 31. av grundläggande vetenskaplig natur9 fordra samma teorct=l:j1':2_ kompetens hos forskaren? samma utrustning och instrument. I själva verket har det visat sig, att det bruna färgämnet i su1- fatmassan varit ett svårare problem för vetenskapen än kloro- fyllet. Om vi tä.ylka oss, att sulfat färgämnets hemlighet vore fullt löst, så skulle man kunna komma fram till viktiga slut- satser angående huru detta ämne på bästa sätt skulle kunna ke: - miskt angripas d.v.r:i. blekas bort L.[an skulle då alltså med utgångspunkt från den grundläggande forsk.ningen kunna komma frrnn till en ny tekniskt användbar blekningsprocess för sulfatmass2 I själva verket är det ju så, att så gott som varenda in-~ dustriell process har sitt ursp:rn.ng i ett stort antal detalj upptäckt er inom den grundläggande fo:rsk...n.ingen. For flertalet av våra äldre industrier ha urprocesserna passerat ett mycket stort anteol mellansteg och ligga kanske även långt tillbaka i tiden Detta gör, att man kan glömma bort 9 att det finns gr'lmd- läggande forskningsresultat, kanske gjorda för 100 år sedan i ett annat land? som en viss industri ytterst bygger på. Det finns åter andra industrier 9 t. ex telefon- 9 radio-, färgämnes - och läkemedelsindustrier 9 där tidsmomentet mellan det grundläggande forskningsresultatet och den industriella tillämpningen är mycket kort. Denna 11 inkubationstid 1 ' visar inom parentes sagt numera en allmän tendens att bli allt kortare. Dessa nämn-., da industrier måste ha särskilt klart medvetande om sitt ursprung direkt ur naturvetenskaperna och det är ingen tillfällig... het att dessa, mer än andra induptrier9 ha satt den grundlägg.crn. de forskningen i högsätet" De tyngas icke heller av någon be... svarande belastning av traditionella arbetsmetoder. Anta1c;t sysselsatta i UoS.Ao inom kemisk 9 elektrisk 9 automobil-, :flyg " film-, radio-, petroleum- 9 telefon- och telegrafindustri år 1900 beräknas ha utgjort 375 "000 mot 8, år Samtl:Lga des - sa industrier ha skapats genom direkt G:i.J.lämpning av naturvci;cm. skapliga upptäckter 9 huvudsakligen gjorda strax före och eft c,:, sekelskiftet, och ha tack vare ett fortlöpande intensivt for ;~ - ningsarbete på några årtionden utvecklats till att sysselsätt::. nära 40 % av alla U o S.A ~ s :..ndust ej_aroe'::are. Den amerikansk:1 kemikoncernen Du JJont" en föregångs:i.ndn.stri i fråga om forsk ning, har beräknat 9 att år ;~ av koncernens försä1jn1.n[;<j inkomster härstammade från produktions grenar 9 ~mm utvecklats en bart under de senaste lo åren, nu Pont har forskningslaboratorier med nära ljjoo talet anställda. Bc-:;12. Telephone har ca 2, 000 och Genera:.;_ :Glectric 700 anstä;_1d2 i laboratorieverkr:1amhet. Detta var några exe;mpel på industriens nyvaknade intrese.lc för grundläggande fo:rsknin.go I insikt om den grundläggand,::. na turfo:rskningens fundamentala betydelse för. det industriella framåtskridandet vtlj a ::'.Y:dustriens män ic:r.:e nö;j a sig med att fje denna forskning blot"'.; och bart :::'.'edigere,<i enligt akademiska pr1n ciper och i mer eller mind:'e byrå1 :rratisk anday de vilja ta hand om den 9 aktivt stöo.jc:1 de:'.'1 7 giva den större resurser och effektivare organisation~ i syfte att utv 2ck~.a den till et t instru- ment i det egna föi'etaguts eller j_ndust:'ibronschens kamp i :kon kurrensen. Denna industriens ir,ställning till de~ grundlägge:1j1 de forskningen har 9 där den fått göra sig gälj onde \bi tti11s hu vudsakligen i u,. S of~.' och ':Lyskland.) 9 fått stora och långt i.frt helt överskådbara konsekvense:c för bägge Parter - för indu;:rt:;"j rn 9 vars utveckling i oanad grad har påskyndats och fc.ir vilkci1-~h~'1 t-

5 32. nya vägar öppnats; för f_orskningen, som fått mycket förbättre.dc arbetsmöjligheter, effektivare organisation och väsentligt höjd uppskattning från samhällets side. När det nu gäller att tillämp2 dessa synpunkter på Uc:: J> lands industriella utveckling så måste först framhållas, c,tt det icke är de aktuell:~, av avspärrningen fr8jllkallade erc8tt ningsproblemen, som i. främsta rummet uvses,, I stället skall :L full överensstämmelse med Norrlandsutredningens intentioner t.r~- " gas sikte på de problem 9 som gälla på längre sikt; dottn är EJ[';, mycket mer befogat som de botemedel, varom här är fråga; nämli...- gen olika slag av grundläggande forr:;kningsverksamhet, äro mc(1 vilkas verkningar först bli märkbara efter en längre tid. Det 2.r onödigt att här närmare redogöra för de :)rohlc 'T1, som de norrländska skogsindustric)rna he ci.tt kämpa mcd;omöjlic:- heten för dessa industrier att expandera kvantitativt t den llå grund av minskad råvarubas och fortskridonde rationalisering växande arbetslösheten o.sev Läget är allvarligt nu och blir i framtiden, alldeles oavsett krig och avspärrningar, s2nnoli\:t ännu allvarligare, om intet göres. Medvetandet om dessa svåra problem och viljan att i god tid undersöka vad som från industri ens sida k811. göras för att förebygga och avhjälpa dem, bildar ju själva utgångspunkten för Industriens Norrlandsutrodning. I programmet för denna utredning står också angivet,.~.tt man i princip bör söj.r2 ljroblemens lösning j_ ett intensivare industriellt utnyttjande av de råmaterialrnrnrser, som stå till buds i Norrland, vilket då bl.. a~ skulle innebära längre driven förädling av skogsindustriernas hal vfabrik2t, bättre utnyttj o.n- de av avfall samt tillvaratagande och förädling av biprodukter. Det har ofta sagts, att vi, i stället för att exporter": halvfabrikat såsom pap)ers- eller konsts ilkesmassa borde j_nt:l Jet;;,,, oss på att exportore, uteslutande färdigt ix~ppor eller kon:::rt - silke, och det har lika ofta svarats, att detta är omö j lie:t ~ \>; därför att vi sakna telmiska förutsättningar, utan ~::....v dd:l r'n1 1 ningen att i de länder 9 som skola köpa dor_-jsa fi:irdj_gprod1j\:t c r, rg,dan sedan länge finnes en stor välrustr:ld pappers- och kor;:': > silkeindu.stri, som i stor utsträckning vuxit upp på bash1 ev våra halvfabrikat. Dessa länder skulle givetvisskydi:le, :.::;ig att lägga prohibi ti vg tullar på dj:; fä:rdigproclukter vi skull,; söka införa. Resonemanget gäller uppenbarligen lik2. väl fi.s~. acetatcellulosa1 ccllofc'..n, celluloid och över hu-vua. taget -i.l-'. produkter, som re(~_m under längre tid tillverk,::ts i stor :::: :; ~., -: utomlands. Men det skuj_le inte gälla för c~lldoles nya 9 i -d).~,: '.; land för första gången ute;xperimcrrtera.cj,:; j)rodukter. Hn,dc, vl::(~o:>- processen uppfunnits i ~)verige i ställc t för i Engl1:mc1 vid D lu- t ct av 1800-te"l ct, h.;::,dc; läget VRri t ett helt r-:i,rn1at; vi hc:~dc då antagligen haft en mycket stor konst.'1ilkch1dustri med export över hela världen. Vad detta skulle ha betytt i ökat förädjjn[;:j -. d k d nt r' f t b t h O i. var ej o ~a e:c crj:ragnn pa Jrva J. iccra 2.r o c oc_ mangsia~l:'.:~ac"c fördelning av m2rknaden för vår cellulo[:i,r:i,industri bohövor :i11t:: närmare utveckl2,s. Det är väl ovc:;d.orsägligen så, att förhoppningen, att v:l, stor skala skulle kunna vido.reförädla ccllulosc:'.. till färdigprodukt er 9. måste väntr:i., :x1 :::;in uppfyllelse till dess nya, förädlin gr>-

6 33. produkter först utexperimenterats här och vi sedan gå i spet::.ien för deras successiva utveckling. Göra vi så, ha vi möjligheter att upptaga helt nya till verknings grenar icke blott för hemma- marlrn.aden utan även för export; det visa sådana exempel som tändstickor, Aga~fyrar, kylskåp och kullager. Man kan inte klaga på att möjligheter till nya tillverkningar saknas inom skogsindustrierna. I fråga om antalet och mångsidigheten av användningsområden kan väl knappast något råmaterial på jorden jämföras med just trä. Man upptäcker också snart sagt dagligen runt om i världen nya cellulosaprodukter, ett nytt konstämne, en ny fiber. Om vi här, i det land, som kanske har bättre naturliga förutsättningar på området än n8. got annat, låter denna utveckling fortsättningsvis gå oss förbi, så riskera vi uppenbarligen, att våra skogsindustrier ständigt få kämpa med de största svårigheter, då de, för att finna utlösning för sitt behov av kvalitativ expansion (och någon kvantitativ expansion är ju icke längre tänkbar) se s:i:g hänvisade till att i efterhand taga upp en produktion av utomlands redan etablerade förädlingsprodukter Dessa nya möjligheter amnäla sig inte utan vidare; det fordras att man systematiskt söker efter dem. Detta sökande t~r identiskt med industriell forskning, och vad vi nu oundgängligen behöva är en träkemisk forskningv som är på en gång mer grundläggande och mer mångsidig än den vi nu åstadkomma och som skall kunna föra våra skogsindustrier ut på helt nya områden, där cellulosan, biprodukterna och avfallet kunna överfö- ras i färdigprodukter för hemmamarknad och export. Jag skall tillåta mig att till stöd för min framställning erinra om några data ur träförädlingsindustriens historia' Vid slutet av 1700-talet framställdes papper ur samma rå- material och med tillhjälp av i stort sett samma fabrikations- metoder, som använts alltsedan papperstillverkningen infördes i Europa vid slutet av 1200-talet. Under en följande period av mindre än 100 år undergick denna anrika industri en total omvandling, varvid lumpen och handpapperstillverkningen blevo... ~ utträngda av helt nya material och tillverlmingsprocesser ~ Kokning av halm började tämligen allmänt införas om- kring år Pappersmaskinen uppfanns av Robert och Foudrinier om--, kring år Blekning av halm:- och lumpmassa med klorkalk Pller k1o:r: - gas kom till användning på 1820-talet. Slipning av trä. uppfanns av Keller omkring år 1845 Kokning av trä..:. med natriumhydrat under tryck utexpe:r:i- menterades av Watt och Burgess år 1853 Sulfitproces?eJ:l utarbetades av Ekman i år 1874 Sulfatkokning infördes av Dahl år 1879 Bergvik omkring

7 34. Den på 1850-talet påvisade möjligheten att frci..rnstälja pap:persmassa ur trä. genom tryckkokning utlöste en storartnd uppfinnarverksamhet av revolutionera...""lde betydelde för den tida skogsindustrien 9 som icke kände till armcill form av tr~if ädling än sågning. Under de följc.mde 30 [tren fördökted ocr1 ~;a- tenterades ett otal kokmetoder och kemika1iebehandlingar. u:1: virrvarret av föreslau.1a metoder - ofta. högst fantasti~3ka -., visade sig så småningo1n blott två vara i princip praktiskt an.väed- bara, nämligen förutom den mekaniska slipmetoden sulfi t- oc:1 sulfatmetoderna. nett8. stod fullt klart under 1880-talet ~ alltså cellulosainc1ustriens växlingsrika 11 Sturm- und ])rang 11 - period kan anses avslutad. IJäget uppnådde nu fort en avsev=::rri stabilitet. ])en följande 60-årsperioden fram till nuvarande tid har :i stort sett varit en konsolideringens tid Cellulosaindustrien accepterade de vunna resultaten; uppgiften att finna nya grund~ processer för omvandling av trä i papperf:imassa förlorade all t:mer i intresse. I stället ha cellulosateknikerna inriktat hela sin strävan på att utveckla och fullkomna de givna metoderna. Att komma så långt som möjligt på den väg, som utstakats av de en gång givna fabrika tians processerna 9 det har varit den oförtröttliga strävcll som 9 kan man säga, har förbrukat det mesta av cellulosaindustriens utvecklingsenergi under dess hittillsvarande tillvaro. Det har varit målet för den grundläggande forskningen på området 9 allt sedan Peter Klason vid sekelskiftet och ett par decennier c'ki.refter ensam fungerade som ett hela indust:ci ens centrallaboratorium~ och fram till i dag. Det kemiska för- loppet i själva sulfat- och sulfitko1mingen har ingående stude- rats, analys- och driftskontrollmetod.er ha utvecklats och fujj_... komnats genom dessa forskningar. Och ute i industrien ha fali:;'j~,;1- laboratorier, ingenjörer och maskinfirmor byggt vidate på CJ;~:::m:- :'. grundval; de ha åstadkommit besparing av massaved 9 av bri::;_rn.:jle 9 svavel, kalk och 81ldra råmaterial; maskinerna ha förbätt:rf\tc: 9 produkternas kvalitet har höjts 9 och produ.k"'tionen har fijrbiljj.. gats. Denna utveckling är imponerande; ingen kan påe.1tå, att cellulosaindustrien här vilat på några lagrar ])en har sett uin väg och gått framåt i)å den. Men man kan 2l8.ga, att vj_ nu ko>'i,r:: :; i den situation, där denna väg är i trängande behov av att V,_ das. Sett ur en vidate synpunkt kan f::ägas, att det i1vlu:ttrlj utnyttjandet av trä fram til ta1et huvudsakligen tc)c ;: e på träets anv8nd1j.i ng som.lf.qn..trukt.iqqs!.ucat Q..I.'.Jt;:i,J,,. (sågade träva.1 ur etc ). Vid denna tidpunkt framkom en ny industri, basen1d )å ett åtskiljande av fibj~erna i träet och som alltså utnyttjade träet som fi bermateria;l. Härigenom öppnades nya möjligheter och dr::.n nya industrien kom På E1måningom i vårt lan1:i. att i betyde1se~ öv,;1 flygla sågverksindustrien. Vi stå nu vid trc5skeln till en ny epok inom träför~'~dlingsindustrien, kännetecknad av ett utnytt~jande av trä som kemiskt råmaterial. ])e möjligheter 1 som här Dtå öppna, kunna ännu så ]_~inge ej på långt när överblickas' men r}c:t förefaller inte otrol:igt, att den kemiska vägen i sin tur hm komma att bli av långt större betydel.f:rn fi:ir trä:förädlingsindustrien än de två tidigare nämnda Med risk fcir att ta1a om mycket, E1orn rgda.vi är känt 9 l3ka.11 jag ge en snabbskiss av cle olika utvägarna fc:ir kemisk förä.cning c.:.v trä, sådana vi i dag kunna uppfatta dem.

8 ... TRÄ SOM KONSTRUKTIONS MATERIAL Såga.de trävaror Bjälkar Sparrar Syllar Plankor Ba.ttens Brl;tder Sr,_iåvirke Lådämnen etc. Stolpar Props Faner TRÄ SOM FIBERMATERIAL. Sulfitnass]" alla Su1fat 11 slags papper Slip " och papp ll'iberplattor T R Ä F Ö R Ä D L I N G CELLULOSA 45% Hemicellulosa 20% Viskoscellulosa - Kopparcellulosa. Acetatcellulosa l'titrocellulosa Benzyloellulosa Etyl " l.ietyl 19 Tria.oetyl" Foderoellulosa Glykos (Sockor ) Etyla,lkohol (Sprit) Butylalkohol.A.cet on Syror 0 TRÄ SOM KDJ1 l SKT RAM/1 TER I i\l konst ilke konst ull cellofan ben bergsilke konstsilke konstu.11 folier säkerhetsfilm konstglas plastiska massor ( konstsilke ) film konstläder cellulosa.lack plastiska massor { cel.luloid ) konstämnen " J org. kem. prod. lösn.-medel etc. I I Makro- ).. L1olekylära f konstämnen l } Hydrolys Jäsning LI GN IN 30% Bcnsoldcrivo.t? Vanillin Konstnassor Bränsle HARTS OCH FETT,ASKA 2-5% Ifa.rtssyror, harts, konstämnen Fettsyror, såpa, tv&l Beck, trycksvärta n.d. Terpentin Cynol Borneol KOLNINGSPRODUKTER Träkol Tjäror Ättiksyra Metanol.A.ceton Terpentin Metan!.. Tr l. dl (brann bar o OX1 :J gas C;c CJ1

9 36. Trä består till ca 30 % av lignin, till 45 % av cellulosa, till 20 % av hemicellulosa; restfm utgöres huvudsakligen.' harts och fettämnen. Cellulosans kemiska grundsubstans är r::io c ::c;r 0 En sockermolekyl är uppbyggd krine; en ringformig stomme av fem kolatomer och en syreatom lfig. 2). En cellulosamolekyl är sa:ri~,. mansatt av ett stort antal dylika sockerringar, bundna vid v2~ randra i en lång kedja Antalet länkar i kedjan kan uppgå till ett par tusen. Cellulosans molekyl är alltså trådformig och mycket lång, en så kallad jättemolekyl (makromolekyl). Det har sagts, att vi stå vid början av de stora molekylernas tidevarv. Detta är ingen tom fras, ty konstmaterial 1 ffppbyggda av mycket storamolekyler, makromolekyler, ha redan nått en sådan använ.dning, att de utgöra ett karakteristiskt inslag i all vår omgivning. Dessa nya material äro inga kristidsföreteelser; de äro i många avseenden överlägsna dem, som mänskligheten ~ 0 1 H ovdch-~\cfi If '{-- o/ 'OH C~OH Socker (glykos) Cellulosa (del av nolekylkedjan) Fig, 2. hittills sedan urminnes tid använt, ni:'tmligen i främsta rum;,'ct t:ct 9 metaller, sten, lergods och glas, De kunna formas och bearbetas vid låg temperatur och med utomordentlig lätthet. De kunna spinnas ut till trådar finare än det finaste natursilke, valsas till tunna genomskinliga ark; gjutas till rör, formas till kugglljul och lager, pressa s till bilk:arosserier eller flygmaskinskropriar. De kunna göras genomskinliga eller av godtycklig färg och strul;: turo.,de isolera mot värme och elektricitet och angripas idcc eller föga av s.yror och alkalier. Gemensamt för alla dessa nästan obegränsat varierb?,: -.' ~ konstämnen är, som nämnts 9 att de uppbyggas av makromolck::,.<u:i1. 0 :~. substanser~ En mån gfald dylika ' finnas i naturen; de kunne i:ivun byggas upp syntetiskt. Hikligast förekommande och billiga:jt :c r cellulosao Konst ämnesindustrien har även hittills ifråga om ;..: kanske viktigaste tillämpning, nämligen textilämnen, helt oc::, let byggt på cellulosa, s amt i fråga om plastiska material i iiv ~. ~ i I'. _J

10 37. rigt i mycket stor utsträckning utnyttjat detta material. Nio tiondelar av världs produktionen av konstsilke öch cellull består av ren cellulosa, behandlad enligt den s.k. viscosprocessen. De flesta cellofankvali teterna bestå likaså av viscoscelluiosa Genom att framställa olika kemiska derivat av cellulosa, vilket innebär att man till ringarna i cellulosamoje,... kylen kopplar kemiska grupper av olika slag, fås konstämnen med nya egenskaper. Hänger man på ättiksyregrupper f å s det vikti ga cellulosaacetatet, som är ett av de mest mångsidigt användburu konstämnen som hittills upptäckts. Det bildar utgångsmatcri:cil för konstsilke, kons tull, cellofan, säkerhetsfilm, konstglas och plastiska massor av olika slag. Mycket mångsidig användning har även ni trocellulosa, som erhålles om cellulosa förses me cl saljje tersyregrupper. Hårav kan cellulosalacker, konstläder, foto gr ~1- fisk film samt dessutom plastiska material för ett stort antc-1,j_ ändamål framställas. Kopplar man in benzylgrupper, fås ett kon~~;t änme med stor kemisk motståndskraft och goda elektriska isolcringsegenskaper; införas etylgrup:;er, fås ett material, som ih speciellt lämpat för kabelisoleringi Samtliga de material, som jag nu nämnt, alltså viscossilke, viscosull, viscosfolier, kopparsilke, acetatsilke, acetatull, acetatfolier, plastiska massor av acetat, celluloid, nitrofilm, cellulosalack, konstläder, benzyloellulosa, etylcellulosa, metylce11ulosa etce, ha först upptäckts, utforskats och industriellt utnyttjats i utlandet. Under den 50-årsperiod, då cellulosans användande som textil- och konstmaterial av alla slag vuxit fram till världsindustri, har icke, såvitt jag har mig bekant, i s vensk teknisk fackpress publicerats ett enda svenskt forskningsresultat, som berör cellulosaderivatens industriella utnyttjande på hela detta område. Våra utsikter att nu kunna bygga upp en väsentlig export av någon av dessa utomlands etablerade cellulosaprodukter måste anses vara mycket små. Vi ha hittills tala t om vad som kan åsta dkommas a v ce1lulosa genom utnyttjande av dess makromolekylära egenskaper& Har- vid sker ingen sönderdelning av sj ål va cellulosamolekylen. Cc:i1u- losan kan emellertid även kemiskt bearbet a~< på så sätt, att rj1c: långa molekylkedj or.na slitas av. Man får då lågmolek:ylt1.r2, c :< 1 J 1) losaarter; en dylik är fodercellulosao Fortsätt(;S söndercjj) :J.r; t :-' en, tills de enskilda länkarna lösgöras, få vi socker~ Vi c1 E' i'j fi tkolming sker delvis en dylik nedbrytning, huvudsakligen.. v cellulosan; detta resulterar i att socker fås i avfallsluten9 ~i' :r det till mycket stor del kan förjäsas till sprit. Detts änmc har, vid sidan av de vanliga användningsområdena, potentielle' m~jligheter som blott få andra ämnen att tjäna som grundsu.br;t. ; :,~ för en vittutgr enad organisk-kemisk industr i e. Behandlas voc' '- 1 salt- el ler svavelsyra, kan a l~ cellulosa i v eden överf ön~~ :3 :L socker och vidare till sprit.. Detta ger givetvis mycket hi:igi''~ spritutbyten än vid vanlig sulfi tkolming; räknat på en virm Vi;cJkvanti tet 8-10 gånger mera. I nuvcl-rande tid mod exceptionell c t tcrfrågan på sprit h ar man börjat intress0ra sig för den ind u1::r~; r:l ella tillämpningen av dylika processero Huruvida man på clerma 1( '~ g skal l kunna framställa konsumtionssocker är tvivelaktigt. Ett dylikt projekt skulle emellertid kunna få en enorm bet ydelse :fi:i:;' hela landet, inte minst Norrland; det kunde därför synas befogett att frågan grundligt utforskades.

11 )Oo Många andra möjlig...heter finnas att via träförsockring korn. roa fram till nya till verknings grenar. Vi ha nämnt, att j ästsva:npar ku.p.de spalta sockerringe.rna, så att man får sprit. Det finns andra mikroorganismer - dessa äro ofta storartade kemister - som klyva upp ringarna på annat sätt, så att man får t.ex. butylalkohol och aceton, vilka bägge äro produkter,som under de senaste åren fått mycket stor användning, bl.a. som lösningsmedel för olika ändamål. Dylik jäsning utföres sedan länge i industriell skala i England, där processen upptäcktes9 och numera framförallt i u.s.a., där man utgår från sockret i majskolvar. Det finns återi.gen andra mikroorganismer, som kunna angripa hela cellulosakedjan direkt och då ge upphov till bl a diverse organiska syroro J?ylika processer äro emellertid tämligen ofullständigt kända. Överhuvud måste konstateras; att forskning på det mycket viktiga område, som omfattar biokemins tillämpning på trä och cellulof1n ~ hittills endast förekommit mycket sporadir3kt i vårt land. J~1rc:c1 på detta håll ha vi ett försprång att inhämta. Övergå vi nu från cellulosan till ligninet, så stå vi :Lnför problem av kolossala dimensioner, icke blott kvanti t2.ti vt sett - den ligflinmängd 9 som vår ccllulosc:tindustri får som biprodukt i avlutarna efter kokningen 9 uppgår t ill i runt tal 2 mj_ljoner ton per år - utan problemet har också stora dimensioner genom sin rent vetenskapliga svårighetsgrad. IJet har arbeto..ts :J? lignin i många länder under mer än f emtio år, men vi veta a l lt - j ämt mycket litet om vad lignin egentligen är. JJ'orslmingen g<.: :c dock framsteg även om de äro små, och för varje framsteg som gjorts har man alltmer kommit att befästas i den uppfattningen, som redan för länge se dan företräddes av vår storman på området, Peter Klason 9 att lignin är uppbyggt av mycket värdefulla kemi f3 1:::a grundsubstanser 9 nämligen bensolderi vat 9 vilka som bekant utgöra grundvalen för så mycken kemisk industri 9 bl.a, färgämnes- och läkemedelsindustriernac Ligninet.innehåller också fenolgrupper, vilket öppnar en teoretisk möjlighet för framställning R v koraftm-. ser av bakelittyp. Långtgående försök i den riktningen ha gjorts i Tyskland och framförallt i Amerika under de sista åren" Mcm kan alltså säga, att rul teftersom forskningen på området gått framåt' har problemet framstått som svårare men s amtidigt industriellt och vetenskapligt sett mera lockanden Vi ha haft åtskilliga kemister 9 som ha sysslat med ligninforskning här i landet och ännu många fler a finnas i Tyskland. och U~S~A. För närva r ande ha vi i Sverige blott två, som mera regelbundet ägna sig åt ligninproblemet '. nämligen professor Holmb e1~ 0~ vid Tekniska Högskolan i Stockholm samt dr Er.dtman vid Cellulor:s industriens Centrallaboratorimn. Dessa bägge utmärkta kemistc:c arbeta emellertid utc:m några som helst sakkunnigcl hj älpl-r.ra:ftr: ''. samt med ytterligt begränsa.de 0,pparativa res'j.rser, :-tesul tzd;c;-t;!,l :ir att arbetet går trögt och ntt de riskera att al~ t mer c< '.>-: ~.' i förhållande till ligni:aspecialis-;::;erna utomlands ; som ha den yppersta utrustning och hela staber av kvalificera de assi 2ten~Gr till hjälp. Vi ha så få framst ående organiska kemister ~18,r i i. '/i _., det att vi icke ha råd att låta dem slöse, boi't sina krafter!j: 0 okvalificerat och tidsödande rutinarbete. När man tänker på 7 ' ett uppklarande av ligninproblemet skulle ku.nna b etyda för v<._., skogsindustrier och helc:c vårt land 7 mer f ör vår"'c land än föt..... :;c~ t annat land i vä rlden~ Finland undantngc:;t 9 d{ måste in.an no g k cu:t~:, tera, att d et a rbete 9 vi nu läggg, n ed r:iå frågon 9 icke alls f> L:ir i proportion till dess betydelsee När man gör detta konstater[',,ndc~, måste man samtidigt framhålla 1 att lit:-11infrågan är ett så allmänt,

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950. DAGENS FRÅGOR Stockholm januari 1950. Statsverkspropo- De finanspolitiska principerna äro nu för tiden icke sitionen 1950. långlivade. I sin klarläggande redogörelse för budgetutvecklingen under de senaste

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS F Ö R H A'N D L I N G AR 1960 STOCKHOLM HAGLUND & ERICSON BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG (I DISTRIBUTION) .. ". "; ~toc~~o.l~ )~61.. HAGLUND & ERICSON'BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG Ansvarig

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

INNEHALL. Nr 4utkommer i oktober. En jubileumsgåva till FV-personalen:

INNEHALL. Nr 4utkommer i oktober. En jubileumsgåva till FV-personalen: o INNEHALL Sid 4: Profil-90-prolog 6: FV:s nya verksamhetside 9: Människan i Flyg 90 14: Människan i Stril 90 18: Människan i Bas 90 22: Boken om bättre ledarskap 24: Högteknologisk FV-profil 26: Flygsäkerhet

Läs mer

Nurit Wahl, IBRD konsult. i samarbete med SIDA. Kathleen DiTullio, IBRD tjänsteman Ilmar Roostal, SIDA konsult

Nurit Wahl, IBRD konsult. i samarbete med SIDA. Kathleen DiTullio, IBRD tjänsteman Ilmar Roostal, SIDA konsult FINANSIERING AV SHÅINDUSTHIUTVECKLING Forekningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA 19?5 1 22 Resultatvärdering 9 (Financing the Development of Small- scale Industries, IBED. HPDM277, July

Läs mer

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

"'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?'

'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?' "'ii;,: K.r^fl K * ^ f/.-..,*.*?' Ä- c Med deua häfte följer som biltga Medd. från S{4iens Skogaforsöksangtilt h, 17 nr 3. FÖRENINGENS TIDSKCRIFT FACULTY OF FOfiESTRY JUL 1 1920 HAFT. 5-6 MAJ-JUNI 1920

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Stora företag - och små

Stora företag - och små Stora företag - och små Framtiden tillhör de små organisationerna, inte de stora. Naturligtvis kommer många små organisationer att sammansluta sig i, eller vara delar av, större organisationer. Jag är

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Marika Tandefelt Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Forskningscentralen för de inhemska språken 2003 1 ISBN 952-5446-01-8 Forskningscentralen för de inhemska

Läs mer

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2

Politisk ekonomi. Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 Politisk ekonomi Kommunistisk grundkurs 2 HS-Offset AB Göteborg 1993 Förord När Karl Marx formulerade sin teori och förklaringsmodell för den kapitalistiska ekonomin,

Läs mer

LEDARSKAP OCH LÄRANDE. En fristående akademisk ledar- och lärarutbildning. Analys och förslag. Eva Nisser

LEDARSKAP OCH LÄRANDE. En fristående akademisk ledar- och lärarutbildning. Analys och förslag. Eva Nisser LEDARSKAP OCH LÄRANDE En fristående akademisk ledar- och lärarutbildning Analys och förslag av Eva Nisser 1 Nisser, Eva Fiskarbacken 12 131 50 Saltsjö-Duvnäs ISBN 91-631-3882-4 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1971 G BLOM Centralstyrning och närdemokrati Årsberättelse i organisation och förvaltning 1971 Inledning Enligt önskemål från KOMS har årsberättelsen koncentrerats till

Läs mer