Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena"

Transkript

1 Ärende: Tjänsteskrivelse Datum Referens: Hannes Fellsman Sida 1(2) Mottagare: Miljö- och byggnadsnämnden Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena i enlighet med förslag upprättat och att den därmed träder i kraft från och med att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderområdena fastställd av kommunfullmäktige Kf 88 upphör att gälla från Sammanfattning av ärendet Miljö- och stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag på ny taxa inom livsmedels- och foderområdena. Förslaget på taxan grundar sig på en av Sveriges kommuner och landsting föreslagen taxeutformning utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Till grund för förslaget ligger också en tidsredovisning utfört att inspektörerna inom verksamhetsområdet. Timavgiften för offentlig kontroll beräknas till 980 kr och för extra offentlig kontroll till 937 kr/timme. FILIPSTADS KOMMUN Tel: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

2 2 Nedan följer en jämförelse av taxor i Värmland avseende verksamhetsområdet. Innan revidering Timtaxa livsmedelstillsyn Årjäng 1287 Hammarö 1240 Kristinehamn 1070 Eda 1024 Torsby 1000 Karlstad 995 Forshaga 980 Munkfors Kil 970 Storfors 950 Säffle 910 Sunne 885 Arvika 848 Hagfors 780 Grums 750 Filipstad 700 Efter revidering Timtaxa livsmedelstillsyn Årjäng 1287 Hammarö 1240 Kristinehamn 1070 Eda 1024 Torsby 1000 Karlstad 995 Forshaga 980 Munkfors Filipstad 980 Kil 970 Storfors 950 Säffle 910 Sunne 885 Arvika 848 Hagfors 780 Grums 750

3 3 Innan revidering Extra offentlig kontroll Hammarö 1060 Kristinehamn 1010 Karlstad 995 Årjäng 990 Forshaga 980 Munkfors Kil 970 Storfors 950 Eda 938 Arvika 848 Sunne 781 Hagfors 780 Torsby 750 Grums 750 Säffle 710 Filipstad 700 Efter revidering Extra offentlig kontroll Hammarö 1060 Kristinehamn 1010 Karlstad 995 Årjäng 990 Forshaga 980 munkfors Kil 970 Storfors 950 Eda 938 Filipstad 937 Arvika 848 Sunne 781 Hagfors 780 Torsby 750 Grums 750 Säffle 710 Hannes Fellsman Förvaltningschef Miljö- och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun

4 TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2015-xx-xx KF xx Taxan träder i kraft

5 2 (6) Taxa för Filipstads kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Filipstads kommuns offentliga kontroll av livsmedel... 2 Inledande bestämmelser... 3 Timtaxa (timavgift)... 3 Avgift för registrering... 4 Årlig kontrollavgift... 4 Avgift för extra offentlig kontroll... 6 Höjning eller nedsättning av avgift... 6 Avgiftens erläggande m.m Verkställighetsfrågor m.m.... 6

6 3 (6) Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Filipstads kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för: 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 2. registrering av anläggning 3. årlig offentlig kontroll 4. bemanningsavgift 5. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EGbestämmelse som kompletterats av lagarna. 4 Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad Beslut om att fastställa avgift enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och byggnadsnämnden. Timtaxa (timavgift) 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 980 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas 1 eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende vid extra offentlig kontroll eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd kontrolltid.

7 4 (6) Avgift för prövning 7 Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning som avses i EG förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket har överfört kontrollen till kommunen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser. Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. Avgiften för prövning får tas ut i förskott. I de fall tidsåtgången vid godkännandeprövningen väsentligen överstiger den tid som motsvaras av avgiften enligt första stycket, får en extra avgift tas ut som motsvarar den ytterligare faktiska handläggningstid som nedlagts i ärendet. 8 För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska avgift enligt 7 betalas. 9 Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift för registrering 10 Den som anmäler registrering av en anläggning, för livsmedelsverksamhet, för att tillverka snus och tobakstillverkning eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. Årlig kontrollavgift 11 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 i livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och byggnadsnämnden tilldelar anläggningen 1. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 1 Ett alternativt uttryck kan vara fastställer för eller beslutar för

8 5 (6) För slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar tillkommer enligt 18 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel en bemanningsavgift som beräknas genom att miljö- och byggnadsnämnden bestämmer antalet bemanningstimmar som åtgår för kontrollen av animaliska biprodukter, specificerat riskmaterial och salmonellakontrollprogram. Denna tid multipliceras på samma sätt som i föregående stycke. 12 För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Statens jordbruksverks vägledning beträffande riskklassificering av foderanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timtaxan. 13 Om en tillämpning av 11 eller 12 skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 14 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas enligt timtaxan i 6 eller i förekommande fall enligt 17. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Den som enligt 7 ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller av någon annan anledning tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 15 Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början.

9 6 (6) Avgift för extra offentlig kontroll 16 Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas en timavgift på 937 kronor ut för nedlagd kontrolltid och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. Höjning eller nedsättning av avgift 17 Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterges. Avgiftens erläggande m.m. 18 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Filipstads kommun genom dess Miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Verkställighetsfrågor m.m. 19 Av 33 livsmedelslagen och 33 lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att Miljö och -byggnadsnämndens får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 20 Enligt 31 livsmedelslagen och 31 lag om foder och animaliska biprodukter överklagas Miljö och -byggnadsnämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen. Denna taxa träder i kraft I ärenden som rör registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

10 Ärende: Tjänsteskrivelse Datum Referens: Hannes Fellsman Sida 1(2) Mottagare: Miljö- och byggnadsnämnden Revidering av taxa inom miljöbalkens område Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att timavgiften i nuvarande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige revideras till 950 kr/timme. Sammanfattning av ärendet Miljö- och stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag på ny taxa inom miljöbalkens område. Förslaget på taxan grundar sig på en av Sveriges kommuner och landsting föreslagen taxeutformning utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Till grund för förslaget ligger också en tidsredovisning utfört att inspektörerna inom verksamhetsområdet. Timavgiften beräknas till 950 kr. FILIPSTADS KOMMUN Tel: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

11 2 Nedan följer en jämförelse av taxor i Värmland avseende verksamhetsområdet. Innan revidering Timtaxa Årjäng 1302 Hammarö 1240 Kil 1060 Torsby 1000 Storfors 950 Karlstad 950 Kristinehamn 926 Grums 925 Arvika 858 Säffle 850 Eda 810 Sunne 790 Forshaga 780 Munkfors Hagfors 780 Filipstad 700 Efter revidering Timtaxa Årjäng 1302 Hammarö 1240 Kil 1060 Torsby 1000 Storfors 950 Karlstad 950 Filipstad 950 Kristinehamn 926 Grums 925 Arvika 858 Säffle 850 Eda 810 Sunne 790 Forshaga 780 Munkfors Hagfors 780 Hannes Fellsman Förvaltningschef Miljö- och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun

12 TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun Taxan träder i kraft Revidering av timavgift KF 2015-XX-XX

13 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa inom miljöbalkens område Inledning Taxan består av fyra delar: 1. Taxetexterna i Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika ärenden och verksamheter 3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarlig verksamhet och för objekt inom hälsoskyddet som är föremål för regelbunden tillsyn 4. Taxebilaga 3, riskfaktorer och placering i riskkolumn med årlig tillsynstid samt erfarenhets- och Premieringsmodulen Definitioner: Med tillsynsmyndigheten avses den nämnd som enligt kommunens reglemente huvudsakligen ansvarar för kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken 2

14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Filipstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 miljöbalken för rättegångskostnader. 2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag. 2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. 2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 4 Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och byggnadsnämnden. 5 Enligt 27 kap. 3 miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Avgiftsuttag sker 1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), 2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), 3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) 4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. Timtaxa 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme handläggningstid. 7 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 8 Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad

15 Avgifter för prövning 9 Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 10 Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 11 Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 12 Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås 13 I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 14 Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. Avgifter med anledning av anmälan 15 Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 16 Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 2-32 kap. i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 17 Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 4

16 Avgift för tillsyn i övrigt 18 För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och byggnadsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av taxebilaga 3. Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 19 Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 20 För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 21 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 22 Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. Nedsättning av avgift 23 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Avgiftens erläggande m.m. 24 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Filipstads kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. Verkställighetsfrågor m.m. 25 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 4 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 26 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 5 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 5

17 27 Enligt 19 kap. 1 miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen. Övergångsbestämmelser 28 Inplacering i taxan för regelbunden tillsyn och fast årlig tillsynsavgift (enligt taxebilaga 2 och 3), kan göras utifrån uppgifter från tidigare tillsynsbesök. Denna taxa träder i kraft I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 6

18 Ärende: Tjänsteskrivelse Datum Referens: Hannes Fellsman Sida 1(2) Mottagare: Miljö- och byggnadsnämnden Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen samt tobakslagen Förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa inom strålskyddslagen och tobakslagens områden i enlighet med förslag upprättat och att den därmed träder i kraft från och med att föreslå kommunfullmäktige att nuvarande taxor för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige upphör att gälla från Sammanfattning av ärendet Miljö- och stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag på ny taxa enligt strålskyddslagen och tobakslagen. Förslaget följer miljöbalkstaxan där timavgiften grundar sig på en av Sveriges kommuner och landsting föreslagen taxeutformning utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Till grund för förslaget ligger också en tidsredovisning utfört att inspektörerna inom verksamhetsområdet. Timavgiften beräknas till 950 kr. FILIPSTADS KOMMUN Tel: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

19 2 Nedan följer en jämförelse av taxor i Värmland avseende verksamhetsområdet. Innan revidering Timtaxa Årjäng 1302 Hammarö 1240 Kil 1060 Torsby 1000 Storfors 950 Karlstad 950 Kristinehamn 926 Grums 925 Arvika 858 Säffle 850 Eda 810 Sunne 790 Forshaga 780 Munkfors Hagfors 780 Filipstad 700 Efter revidering Timtaxa Årjäng 1302 Hammarö 1240 Kil 1060 Torsby 1000 Storfors 950 Karlstad 950 Filipstad 950 Kristinehamn 926 Grums 925 Arvika 858 Säffle 850 Eda 810 Sunne 790 Forshaga 780 Munkfors Hagfors 780 Hannes Fellsman Förvaltningschef Miljö- och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun

20 TAXA för tillsyn enligt strålskyddslagen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2015-XX-XXKf XXX Taxan träder i kraft

21 2 (3) Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för pröning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220). 2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 1. handläggning och andra åtgärder med anledning av inkommen anmälan om verksamhet med solarium som upplåts till allmänheten. 2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 2. handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen överklagas. 4 Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. Timtaxa 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme handläggningstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (anmälningsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 7 I de fall timavgiften tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och annan tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

22 3 (3) Avgifter med anledning av anmälan om verksamhet 8 Avgift för handläggning av anmälan tas ut med en fast avgift motsvarande 2 timmars nedlagd handläggningstid multiplicerat med timtaxan. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 9 Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 10 Utöver avgift med anledning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. Avgifter för tillsyn i övrigt 11 Avgift för tillsyn av verksamhet ska betalas i form av timavgift, genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 12 Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Nedsättning av avgift 13 Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. Verkställighetsfrågor m.m. 14 Enligt 42 fjärde stycket strålskyddslagen (1988:220), gäller alla beslut som meddelas med stöd av strålskyddslagen omedelbart om inget annat beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. 15 Enligt 42 första stycket strålskyddslagen (1988:220), får miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas hos länsrätten. Denna taxa träder ikraft I ärenden som rör anmälningar, tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

23 B TAXA för prövning och tillsyn enligt tobakslagen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2015-XX-XX Kf XX Taxan träder i kraft

24 2 (2) Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och byggnadsnämnden verksamhet enligt tobakslagen (1993:581). Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror enligt tobakslagen. Avgift för anmälan 3 För handläggning av anmälan enligt tobakslagen tas avgift ut med följande belopp: Handläggning av anmälan av försäljning av tobak kr Timtaxa (timavgift) 4 Timavgift debiteras i efterhand vid kontroll över näringsidkare som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror 950 kr/timme Nedsättning av avgift 5 Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. Denna taxa träder i kraft I ärenden som rör anmälningar, tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

25

26

27

28

29 Kommunstyrelsen Teknik och Service TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Förslag till VA-taxan 2016 Förslag till beslut Att brukningsavgifterna för 2016 höjs med 2 %. Sammanfattning av ärendet VA-taxan består av två delar, Anläggningsavgifter och Brukningsavgifter. Förslag är att höja brukningsavgifterna med 2 % för att möta ökade kostnader för driften av Va-anläggningarna. Brukningsavgiften består av 3 delar: En fast avgift, en avgift per m³ levererat vatten och en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Brukningsavgift 2015: Utan moms Med moms a) En fast avgift per år kr kr b) En avgift per m³ levererat vatten 17,52 kr 21,90 kr c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 607,20 kr kr Förslag till Brukningsavgift 2016: Utan moms Med moms a) En fast avgift per år kr 1 402,50 kr b) En avgift per m³ levererat vatten 17,87 kr 22,30 kr c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 1 639, ,20 kr

30 2 Taxeförändringen innebär en höjning från och med för samtliga abonnenter. Inge Nilsson Piehl Teknisk Chef Krister Karlsson VA-chef

31 _ Datum Mottagare: Kommunstyrelsen Revidering av krisledningsplan Sammanfattning Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, skall kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur man skall hantera en extraordinär händelse. Nu gällande Krisledningsplan antogs av kommunfullmäktige Kommunen har nu tagit fram en aktuell plan (krisledningsplan) för mandatperioden , som bygger på erfarenheter och utvärderingar från genomförda utbildningar och övningar. Samt de risker och sårbarheter som har framställts i kommunens risk och sårbarhetsanalys för mandatperioden Planen kommer att löpande revideras efter framtida planerade utbildningar och övningar samt eventuella lagändringar. Bakgrund Syftet med planen är framförallt att vara ett hjälpmedel vid en samhällsstörning/extraordinär händelse. Krisledningsplanen består av en grundplan med bilagor. I grundplanen redovisas bl.a. hur kommunens ledningsansvar är organiserat vid en särskild händelse i fredstid. Kommunens krisledningsorganisation består i planen av en krisledningsnämnd (ksau) och en beredningsgrupp. Till krisledningen kopplas även en servicefunktion och en informationsenhet med tillhörande lägesfunktion. Grundplanen finns med som bilaga i kallelsen medan bilagorna inte bifogas. Dessa finns på kommunstyrelsen kansli för den som vill ta del av dem inför beslutet, samt på kommunens Intranät där dom kontinuerligt aktualiseras. Förslag på beslut KS och KF Att anta reviderad krisledningsplan för mandatperioden FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

32 2 Michael Björklund Säkerhetssamordnare Bilaga: Krisledningsplan

33 Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning och kräver skyndsamma insatser av kommun eller landstinget Utdrag ur lagen Extraordinära händelser i fredstid i kommuner och landsting Krisledningsplan för samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap Krisledningsplanen antogs den x xx 2015 KF xx och ersätter den gamla Krisledningsplanen som antogs den 27 sep 2012 KF 78 KRISLEDNINGSPLAN

34 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Definitioner Bakgrund Planens syfte Mål för kommunens krisberedskap Viktiga principer vid kriser KOMMUNENS RISKER ANSVAR ENLIGT LAG OCH FÖRORDNING KOMMUNENS LEDNINGSFORMER Utgångspunkter Insats- och krisledningsansvar Kommunens krisledning vid extraordinär händelse Fullmäktigebeslut, delegation och befogenheter Organisation Uppstart Extraordinär händelse KRISLEDNINGENS UPPGIFTER Kommunfullmäktige skall: Krisledningsnämnd skall: Beredningsgrupp skall: Chef för beredningsgrupp skall: Ledningsgenomgång Analys - alternativ händelseutveckling Lägesfunktion Servicefunktion Ekonomi Avlösning Bistånd och stöd Avveckling Rapportering Utvärdering INFORMATIONSVERKSAMHET Organisation av informationsenhet Informationsansvarig Internet och Intranät Upplysningsfunktion Växeln Massmediafunktion Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) SAMBAND LOKALER OCH INSTALLATIONER SAMVERKAN KRISLEDNINGSPLAN

35 10. UTBILDNING OCH ÖVNING HÖJD BEREDSKAP BEFATTNINGSKORT Kommunchef/chef för beredningsgrupp Stabschef Informationsansvarig Chef för upplysningscentral Lägesuppdaterare för upplysningscentralen Kommunikatör i upplysningscentralen Chef för berörd avdelning/enhet Chef lägesfunktionen Telefonväxelansvarig Fältrepresentant för krisledningen Ansvarig för omvärldsbevakning BILAGOR/HANDLINGSPLANER Intranätet KRISLEDNINGSPLAN

36 1. INLEDNING Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, skall kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur man skall hantera en extraordinär händelse. Kommunen har nu tagit fram en aktuell plan (krisledningsplan) för mandatperioden , som bygger på erfarenheter och utvärderingar från genomförda utbildningar och övningar. Samt de risker och sårbarheter som har framställts i kommunens risk och sårbarhetsanalys för mandatperioden Planen kommer att löpande revideras efter framtida planerade utbildningar och övningar samt eventuella lagändringar. Krisledningsplanen är ett hjälpmedel för Krisledningsnämnden och dess krisledning vid en extraordinär händelse eller samhällstörning i kommunen. Kommunstyrelsen arbetsutskott(ksau) är Krisledningsnämnd i Filipstads kommun. Vid en extraordinär händelse kan Krisledningsnämnden Överta verksamhetsansvar och beslutsbefogenheter från andra nämnder (se krisledningsnämndens reglemente (bilaga 1:3) Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala innebär en allvarlig störning överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner kräver skyndsamma insatser Krisledningsplanen är framtagen av säkerhetssamordnaren i samverkan med kommunchefen. Den skall ständigt hållas aktuell. Kontakta säkerhetssamordnaren vid ändringar och kompletteringar. KRISLEDNINGSPLAN

37 1.1 Definitioner Extraordinär händelse Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 1 Kris En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är en oväntad händelse, utanför det vanliga och för att lösa krisen krävs samordnade åtgärder från flera aktörer. 2 Kris och extraordinär händelse Begreppen kris och extraordinär händelse ligger mycket nära varandra. En händelse som är en kris kan samtidigt eller i ett senare skede också bli eller övergå till att vara en extraordinär händelse. Men en kris kan också vara en kris som trots att den är omfattande aldrig får så stor påverkan på samhällsviktig verksamhet att den uppfyller rekvisiten för att i lagens mening vara en extraordinär händelse. Definitionen av kris är dock så brett formulerad att det är svårt att föreställa sig att händelse som är en extraordinär händelse inte samtidigt skulle vara en kris. Enligt Filipstas kommuns tolkning ligger den stora skillnaden i begreppen hur stor påverkan på samhällsviktig verksamhet en händelse har. Att rekvisiten för en extraordinär händelse är uppfyllda är viktigt framförallt när det gäller eventuell aktivering av krisledningsnämnd. Filipstads kommun väljer att planera och förbereda hanteringen av kriser och extraordinära händelser enligt exakt samma principer och det är därför av mindre vikt vilken term man väljer att använda i förebyggande perspektiv. Krisberedskap Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder, samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer. 3 1 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 Prop. (2007/08:92) Stärkt krisberedskap- för säkerhets skull 3 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap KRISLEDNINGSPLAN

38 Höjd beredskap För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvaret detsamma som all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet och civil verksamhet. 4 Beslut om skärpt eller höjd beredskap fattas och meddelas av regeringen. Vid höjd beredskap ska kommunen och landstinget vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. 5 Samhällsviktig verksamhet Definitionen av en samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 6 4 Lag (1992:1 403) om totalförsvar och höjd beredskap 5 Lag (1992:1 403) om totalförsvar och höjd beredskap 6 MSBFS 2015:5 Föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser KRISLEDNINGSPLAN

39 1.2 Bakgrund För att få ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera olyckor och kriser när de inträffar. Samhällets beredskap tar avstamp i den normala dagliga verksamheten som sedan kompletteras för att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och extraordinära händelser 7. Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete och skydd mot olyckor regleras i Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft 1 januari 2004 och Överenskommelsen mellan staten och Svenska Kommunförbundet som reglerar kommunernas uppgifter och ersättning. x xx 2015 xx antog kommunfullmäktige KRISLEDNINGSPLANEN som grundar sig på lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Planen är reviderad och bygger på de extraordinära händelser och andra samhällsstörningar som redovisas i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (som antogs i KS den x 2015 xx), samt utgår från målinriktningen som anges i Överenskommelsen mellan staten och SKL, , se bilaga 1:1. Vid ett skärpt säkerhetspolitiskt läge kompletteras och anpassas krisledningsplanen till höjd beredskap, se upplägg Planens syfte Planens syfte är att vara ett hjälpmedel för kommunens krisledning hur de ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. Planen är också avsedd att i tillämpliga delar kunna användas även vid samhällsstörningar, som inte bedöms som en extraordinär händelse. Planen redovisar framför allt funktioner som ledning, information, samordning och rapportering. Den tar upp resursbehoven i den anpassade organisationen i fråga om t ex personal, lokaler, samband och hjälpmedel. Syftet med planen är också att redovisa befogenheter, särskilda rutiner och behovet av samverkan samt att informera andra berörda myndigheter om kommunens krishantering. Planen ska ge en sammanfattning av handlingsplanerna för kommunens verksamhetsområden och de kommunala bolagen. Planen gäller även under höjd beredskap efter viss komplettering under den s.k. anpassningsperioden. KRISLEDNINGSPLAN

40 1.4 Mål för kommunens krisberedskap Vid allvarliga, extraordinära händelser eller vid regeringens beslut om höjd beredskap är kommunens övergripande mål att: Kommunen ska värna befolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning och verka för att de viktiga samhällsfunktionerna upprätthålls. Kommunen ska vid extraordinära händelser och höjd beredskap ha omedelbar förmåga att leda, samordna och informera. Kommunen ska verka för samordning av den planering som sker inom kommunen och hos olika myndigheter och organisationer vad avser Filipstads kommun Kommunen ska i möjlig utsträckning fungera enligt sin ordinarie organisation. Verksamhetsmål Inom två timmar från det att larm skett ska krisledningsnämnd och krisledningsgrupp ha en förmåga till ledning och beslutsfattande motverka eller lindra konsekvenserna av de skador som har inträffat upprätthålla allmänhetens förtroende för kommunen säkerställa att oumbärlig och viktig verksamhet alltid kan genomföras enligt fastställd godtagbar nivå och minimera påverkan på övrig verksamhet samordna krisarbetet enligt det geografiska områdesansvaret med bl.a. kommunala bolag, länsstyrelsen, centrala myndigheter, andra kommuner och näringslivet i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen all kommunal verksamhet bedrivs i så normala former som möjligt. Särskilda hänsyn tas till personer med särskilda behov så som barn och ungdomar samt äldre och funktionshindrade. KRISLEDNINGSPLAN

41 1.5 Viktiga principer vid kriser För att nå uppsatta mål vid en inträffad kris ska följande principer särkskilt beaktas: Ansvarsprincipen Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid en störning i samhället. Regeringen har tydliggjort att ansvarsprincipen även innebär att alla aktörer som berörs av en störning, direkt eller indirekt, som kan bidra till att hantera konsekvenserna har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Ansvarsprincipen innebär också att aktörerna ska stödja och samverka med varandra, detta brukar kallas den utökade ansvarsprincipen. Närhetsprincipen Närhetsprincipen innebär att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. Likhetsprincipen Likhetsprincipen innebär att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under en samhällsstörning ska alltså fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt. Principen om situationens krav Den organisation vi skapar för att hantera en kris måste innehålla den typ av materiella resurser och den kompetens som krävs för att hantera de situationer som ska hanteras. Rent konkret innebär det att vi måste förstå och klargöra vilka materiella resurser eller kompetenser som krävs och kan krävas vid olika möjliga händelseutvecklingar och se till att dessa finns redo för insats i kommunen när de behövs. KRISLEDNINGSPLAN

42 2. KOMMUNENS RISKER Kommunens risk- och sårbarhetsanalys redovisar de riskobjekt, samhällsviktiga verksamheter, kritiska beroenden för samhällsviktiga verksamheter som finns i kommunens geografiska område. Vilka oönskade händelser som kan påverka kommunen, vilken sannolikhet händelserna inträffar samt vilka konsekvenser dessa skulle få. Analysen redovisar även vilken hanteringsförmåga Filipstads kommun har att hantera respektive oönskade händelse. Risk- och sårbarhetsanalys finns att tillgå på kommunens intranät. De större riskobjekten i Filipstads kommun är: Väg 26, 63, 245 och 772: Vägar för farlig gods transporter. Trafikolyckor och utsläpp av farlig gods. Vattentäkterna i sjön Yngen, Dalkarlssjön och Brattforsheden. Utsläpp av farligt gods inom dessa områden kan medföra allvarlig skada på vattentäkterna. Farligtgods transporter på järnväg. Trafikolyckor i samband med transporter av farligtgods, skol- och turistbusstrafik samt fjällsemestertrafik Industrier: Hantering av farliga kemikalier. Okontrollerat utflöde av kemikalier. Större bränder: Offentliga lokaler, skolor och vårdinrättningar. Skogsbränder Övrigt som kan hända i kommunen är: Omfattande och långvarigt el- och teleavbrott samt avbrott/störningar i vattenförsörjningen. Naturolyckor såsom snöoväder, storm, och värmeböljor. Världsomfattande influensa, Pandemi eller fågelinfluensa En kärnkraftsolycka i Sverige eller närliggande grannländer som kan få betydande verkningar också i Filipstad. 3. ANSVAR ENLIGT LAG OCH FÖRORDNING 1. I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 7, som trädde i kraft 1 september 2006, regleras kommuners och landstings särskilda organisationer och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala innebär en allvarlig störning överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner kräver skyndsamma insatser 7 Lagen finns som bilaga 2:2 KRISLEDNINGSPLAN

43 2. I lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor (nya från 1 januari 2004) föreskrivs hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivas i fred och vid höjd beredskap. Den nya lagen betonar ytterligare vikten av det förebyggande arbetet mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser. Det innehåller också bestämmelser om de åtgärder som stat och kommun ska vidta till skydd mot olyckor. Viktiga lagar och förordningar inom krisledningsområdet och skydd mot olyckor, se bilaga 2:1. 4. KOMMUNENS LEDNINGSFORMER 4.1 Utgångspunkter Den krisledningsorganisation, som skall kunna aktiveras vid en extraordinär händelse i fredstid, skall vara flexibel och kunna anpassas till aktuell händelse. Den skall bestå av en krisledningsnämnd (förtroendevalda) och en beredningsgrupp (tjänstemän med nyckelpersoner) I denna plan kommer krisledningsorganisationen att benämnas krisledning. 4.2 Insats- och krisledningsansvar I kommunen finns insatsresurser. Hög insatsberedskap har framförallt räddningstjänsten, polisen och sjukvården. Räddningsledaren ansvarar för ledningen av åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor. Tekniska avdelningen har hög beredskap för olyckor som berör den kommunaltekniska försörjningen. Räddningsledaren har rätt och skyldighet att självständigt fatta nödvändiga beslut och lämna information om vad som händer. Han har rätt att anmoda myndigheter och enskilda att medverka i räddningsinsatser. Vid extraordinär händelse är krisledningsnämnden ansvarig och får överta verksamheten eller delar därav i den utsträckning som fullmäktige beslutat, se nedan. 4.3 Kommunens krisledning vid extraordinär händelse Vid en extraordinär händelse krävs inom kommunen en övergripande operativ ledning. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga beslut och tänka framåt samt skapa en analysgrupp (se 5.6) som arbetar med alternativ händelseutveckling. Krisledningen har huvudansvaret för information och rapportering. Ansvarsfördelningen inom gruppen skall vara densamma som i ordinarie verksamhet d.v.s. verksamhetschef/enhetschefer tar ansvar för frågor inom sina ansvarsområden. 4.4 Fullmäktigebeslut, delegation och befogenheter Fullmäktige har med stöd av lagen om extraordinär händelse utsett kommunstyrelsen att vara kommunens krisledningsnämnd. Fullmäktiges beslut, se protokoll, bilaga 1:2. KRISLEDNINGSPLAN

44 När nämnden är samlad övertar krisledningsnämnden alla nämnders befogenheter, förutom valnämnden, revisorsnämnden och överförmyndaren i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art. Ovan nämnda ska tillämpas med stor restriktivitet och beslutanderätten ska återgå till nämnder och styrelser så snart omständigheterna medger. Krisledningsnämndens ansvar och befogenheter vid en samhällelig kris regleras av I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (se bilaga 2:2) och i reglementet för krisledningsnämnden, bilaga 1: Organisation Krisledningsorganisationen skall vara flexibel och så förberedd att den snabbt kan fungera i aktuell situation och handla enligt nedan. 4.6 Uppstart Vid en händelse som bedöms kunna bli av omfattande art skall kommunen följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta åtgärder. I detta läge bygger kommunen upp en organisation (startgrupp) anpassad till det behov som finns. I första hand kontaktas kommunchefen eller säkerhetssamordnaren som informerar kommunalrådet, varefter de avgör om inlarmning av personal enligt larmlistan, bilaga 3:1 och vidtar åtgärder enligt åtgärdskalender uppstart, bilaga 4: Extraordinär händelse Då sådan information framkommit som motiverar att händelsen bedöms som extraordinär inkallas krisledningsnämnden enligt lista, bilaga 3:2 och vidtar åtgärder enligt åtgärdskalender, bilaga 4:2. Beslut om övergång till krisledningsorganisation för extraordinär händelse dokumenteras och delges alla berörda, se exempel på beslut om extraordinär händelse och frånträdande, bilaga 5:1-2. KRISLEDNINGSPLAN

45 Krisledning består av: Krisledningsnämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott, se bilaga 3:2. Beredningsgrupp Kommunchef (chef) Informationsansvarig Teknisk chef Chef servicefunktionen Chef Miljö- och bygg Experter (med hänsyn till olyckans art) Platschef räddningstjänst Chef barn- och ungdom Socialchef Chef lägesfunktionen Säkerhetssamordnaren Uppgifter redovisas för Kommunfullmäktige, krisledningsnämnden, chef beredningsgrupp, beredningsgruppen, servicefunktion, upplägg 5. Informationsenheten och lägesfunktion upplägg 6. Samverkande aktörer, upplägg 9. POSOM-gruppen, handlingsplaner. Räddningstjänsten och övriga förvaltningar under handlingsplaner Vid samhällstörning Då krisledningsnämnden inte alltid aktiveras ens vid omfattande störningar, uppstår en situation där kommunen befinner sig i ett läge emellan ordinarie organisation och krisledningsnämnd, se figur sid 4. Vid denna typ av samhällsstörningar, som inte är att betrakta som extraordinär händelse men som kräver särskild samordning och ledning, kan kommunchef, Sf kommunchef och/eller säkerhetssamordnare besluta att kommunens beredningsgrupp skall samlas. I detta läge fråntar krisledningsstaben inte den ordinarie verksamhets ansvar och uppgifter. Beredningsgrupp syftar i detta läge till att stödja respektive verksamhet, kontinuerligt informera kommunstyrelsen samt skapa en samlad lägesbild med kommunens resurser och problem. Till beredningsgruppen kan knytas stödfunktioner utifrån den aktuella händelsen. Krisledningsstaben skall då i tillämpliga delar följa denna plan. KRISLEDNINGSPLAN

46 5. KRISLEDNINGENS UPPGIFTER 5.1 Kommunfullmäktige skall: Hålla sig informerad Om krisledningsnämnden trätt i funktion och fattat beslut ska besluten anmälas till Kommunfullmäktige vid nästa Kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för Krisledningsnämndens redovisning av besluten. Besluta att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra Avsikten är att Krisledningsnämnden själv beslutar att dess verksamhet ska upphöra. Men även Kommunfullmäktige kan fatta ett sådant beslut. Syftet är att skapa en yttersta spärr mot att Krisledningsnämnden missbrukar sina befogenheter 5.2 Krisledningsnämnd skall: Tolka kommunens roll och ange inriktning för krishanteringen Ansvara för informationsinsatserna Företräder kommunen och presenterar ben samlad bild av läget Begär bistånd från annan kommun, myndighet och organisation Besluta om mer omfattande prioriteringar Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffad händelse Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas Följa händelseutvecklingen Besluta om hjälp till enskild Fatta beslut, ge delegationer 5.3 Beredningsgrupp skall: Analysera Skapa informationsunderlag för intern och extern kommunikation Förbereda föredragningar Svara för den information som ska spridas Verkställa och följa upp beslut Svara för samverkan Planera för åtgärder på längre sikt Kontinuerligt följa händelseutvecklingen och samordna verksamheten över förvaltnings- och myndighetsgränser Se till att dagbok förs varvid beslut och vidtagna åtgärder fortlöpande noteras KRISLEDNINGSPLAN

47 5.4 Chef för beredningsgrupp skall: Kommunchefen (eller ersättare) fungerar som chef för beredningsgruppen Leda, samordna och planera arbetet i beredningsgruppen Ansvara för 1:a stabsorienteringen Utse stabschef Ansvara för gruppens kontakter med krisledningsnämnd Bedöma behov av ledningsgenomgång och ansvara för föredragning till krisledningsnämnd Bedöma behovet av samverkan med andra myndigheter och organisationer 5.5 Ledningsgenomgång För att underlätta ledningsgenomgången har en förenklad ledningsinstruktion samt föredragningslista för stabsorientering tagits fram, se bilaga 7: Analys - alternativ händelseutveckling Analysen innebär att en eller flera personer ur beredningsgruppen avdelas (en analysgrupp), för att fristående från det löpande arbetet göra en översiktlig planering för ett eller ett par alternativ för en svårare händelseutveckling. Analysen skall leda fram till kriterier som medför att krisledningen bör ändra inriktning till följd av att utvecklingen har blivit en annan än den man från början utgått ifrån. 5.7 Lägesfunktion Vid alla insatser krävs dokumentering och lägesuppföljning. Lägesuppföljningen utgör basen för: Underlag för bedömanden och beslut Underlag för information Förutsättning för samordning och samverkan Förutsättning för avlösning Underlag för erfarenhetsåterföring Lägesfunktionens personal, uppgifter och åtgärdslista, se bilaga Servicefunktion För att säkerställa att verksamheten ska kunna bedrivas säkert, ha bra service och fungera avbrottsfritt under en längre tid knyts kommunens servicefunktion till krisledningen. Servicefunktionens personal, uppgifter och åtgärdslista, se bilaga Ekonomi En extraordinär händelse i kommunen innebär nästan alltid en ekonomisk belastning. För att underlätta den ekonomiska hanteringen och ansökan om ersättning för extra kostnader redovisas krisledning och räddningstjänst på separata konton Alla kostnader som går att hänföra till den särskilda händelsen och kommunens åtgärder med anledning av den redovisas på ett konto för krisledning KRISLEDNINGSPLAN

48 Räddningstjänstens kostnader redovisas åtskilt från andra kostnader och på ett räddningstjänstkonto Kostnader som härrör från den extraordinära händelsen ska debiteras särskilt konto, för att kostnadsfördelningen ska bli tydlig och för att underlätta eventuellt framtida försäkrings- och skadeståndsanspråk. Särskild konteringsanvisning ska finnas tillgänglig digitalt på kommunens intranät och i pappersform hos kommunens centrala ekonomifunktion. Kommunchefen ansvarar för att särskilt konto skapas och används. Dagboken och övrig dokumentation utgör grund för kostnadsredovisning Avlösning Det finns hela tiden ett krav på omedelbart agerande, uthållighet och samordning, bygg därför upp en stor organisation från början och trappa ner om inte all personal behövs. Tänk på att det behövs utvilad personal efter 8-10 timmar. Avlösning bör alltid ske successivt, d.v.s. att avlösande befattningshavare går dubbelt med avgående under en viss tid. Det är ofta lämpligt att genomföra ledningsgenomgång i samband med avlösning. Då får pågående skift en allmän orientering om läget i stort och inriktning av arbetet. Därefter bör funktionsvis avlösning/överlämning ske. Chef lägesfunktionen ansvarar för upprättande av personal- och arbetstidstablå samt att ett schema för skiftgång upprättas, exempel på skiftgång, se bilaga Bistånd och stöd Bistånd mellan kommuner och landsting Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbas av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen. Stöd till enskilda Kommuner har rätt att, om det finns synnerliga skäl, stödja enskild som drabbats av en extraordinär händelse. En förutsättning är att biståndet underlättar kommunens åtgärder för att hantera den extraordinära händelsen. Biståndet får endast ges i begränsad omfattning, t.ex. taxiresor och utlåning av mobiltelefon. Kommunen står för kostnaderna för stödet. Retroaktivt stöd får inte förekomma. Biståndet kan ges utan sedvanlig behovsprövning enligt socialtjänstlagen Avveckling Så snart den ordinarie organisationen har förutsättningar att leda verksamheten, ska kommunen återgå till normala verksamhetsformer. Krisledningsnämnden måste alltid fatta ett formellt beslut om avveckling. Kommunchefen har ansvaret för att avvecklingen genomförs. KRISLEDNINGSPLAN

49 Detta görs genom dokumentation, se exempel på frånträdande, bilaga 5:2 och som delges berörda aktörer. Handlingarna sammanställs och överlämnas till diariet. Lokalerna återställs. En första utvärdering med berörd personal genomförs. Vid behov görs en grundligare utvärdering Rapportering Kommunen skall hålla länsstyrelsen underrättad via Rakel och Wis om vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarheter i kommunen samt hur de har skapat en god förmåga att hantera uppkomna krissituationer. Vid en inträffad extraordinär händelse skall kommunen ge länsstyrelsen fortlöpande information om läget i kommunens egen verksamhet och i det geografiska området. När hanteringen av en extraordinär händelse slutförts skall en utvärdering göras och resultatet rapporteras till länsstyrelsen Utvärdering Åtgärder som har utförts i samband med en samhällsstörning eller extraordinär händelse ska utvärderas. Detta ska genomföras sedan kommunen har återgått till ordinarie organisation. Underlag för utvärdering ska samlas in under händelsen. Kommunchefen ansvarar för att utvärderingen sker. 6. INFORMATIONSVERKSAMHET Informationsarbetet organiseras och leds av kommunens informationschef i samverkan med beredningsgruppen och krisledningsnämnden. Uppgift: Ansvaret för att informera Varje verksamhet har alltid ett ansvar att informera inom sitt eget verksamhetsområde. Vid en extraordinär händelse eller samhällsstörning har informationen avgörande betydelse. Trycket från media och allmänhet kan snabbt komma att bli för stort för den egna verksamheten att hantera. Det kan snabbt uppstå behov av att avlasta verksamheten och samordna kommunens information såväl internt som externt med andra organisationer. Det är därför viktigt att informationschefen kontaktas i ett tidigt skede. Om informationstrycket blir ohanterligt i den ordinarie organisationen kan det bli aktuellt att öppna upplysningscentralen, skicka pressmeddelande och hålla presskonferenser. Om Krisledningsnämnden beslutar att behandla en händelse som extraordinär, då kan Krisledningsnämnden också ta över ansvaret för information. I sådant fall använder sig man av Informationsenheten, som är kommunledningens instrument för information till/från allmänheten, massmedia, myndigheter/organisationer och egen personal. KRISLEDNINGSPLAN

50 Kommunens informationsansvarige har ansvar för att informationsenheten upprättas. Den kan inkallas helt eller i lämpliga delar. Samråd skall ske med räddningsledaren och krisledningen. Informationsenheten skall kunna genomföra samordnad information inom 3 timmar Media och allmänhet Förvaltningarnas ordinarie informationsansvar Vardagshändelse Media och allmänhet Informationschefen stödjer förvaltningarnas informationsinsatser Händelse som kan komma att bli extraordinär Media och allmänhet Krisledningsnämnden kan ta över nämnders beslutsbefogenheter och verksamhetsansvar Extraordinär händelse Informationspolicy Målsättningen med informationsarbetet är att: beskriva krisens/katastrofens bakgrund och utveckling varna människor vid akut livsfara skapa förutsättningar för att samhällets åtgärder kan förstås och beaktas nå alla med upplysningar om vidtagna åtgärder, oavsett språkhinder, bostadsort eller handikapp underlätta så att alla berörda kan hantera de regleringsåtgärder som ett krisläge kan medföra En grundförutsättning för att informationen skall vara trovärdig och uppfattas av så många som möjligt är att den är öppen, sann, enkel, lättillgänglig, lämnas snabbt och upprepas ofta är entydig, dvs. att den samordnas inom kommunen Syftet med informationsarbetet är att tillgodose målgruppernas behov och ge dem beslutsunderlag för deras eget agerande med anledning av den inträffade katastrofen eller krisen. KRISLEDNINGSPLAN

51 Informationskanaler Utifrån varje situation förmedla information genom alla lämpliga kanaler, som exempel. Extern information: Meddelande via radio, TV, TT, Rakel, annonser, flygblad, kommunens hemsida (kriswebbplats), Facebook och telefonservice för synskadade. Intern information: Intranät, WIS, e-post, Rakel, fax- och flygblad. Informationsbehov Gemensamt för krissituationer är att människors behov av information ökar samtidigt som möjligheterna att tolka budskapet rätt minskar. Informationen bör innehålla fakta om vad en varning eller ett larm innebär vilka konsekvenser krisen/händelsen antas få vad kan man göra för att skydda sig Målgrupper Indelas i: direkt berörda - behöver fortlöpande information om vad som hänt samt råd och anvisningar för sitt fortsatta handlande indirekt berörda - har ungefär samma behov av information som de direkt drabbade massmedier - har särskilda behov, allt från ren pressinformation och möjligheter till intervjuer etc. 6.1 Organisation av informationsenhet Krisledning (räddningsledare) Internet och Intranät Internet och Intranet Informationsansvarig Upplysningsfunktion Massmediafunktion Växeln Bemanningslista, se bilaga 9. KRISLEDNINGSPLAN

52 Uppgifter Kommunens informationsenhet ska efter samråd med krisledning/räddningsledare kunna överta informationsansvaret. 6.2 Informationsansvarig Ansvarig för informationsenhetens verksamhet. Han/hon skall ingå i kommunens krisledning. Uppgift: anpassa och bygga upp organisationen efter behov hantera akuta pressfrågor till dess massmediafunktion organiserats ansvara för den information som läggs ut på kriswebbplatsen medverka vid samordningen av information från krisledningsnämnden/ beredningsgruppen och övriga myndigheter medverka till korrigering och komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i massmedia 6.3 Internet och Intranät Ansvarig för Internet och Intranät. Uppgift: presentera aktuell information och meddela alla med internet och intranät (samråd med informationsansvarige och lägesfunktionen) lägga in information på kriswebbplatsen 6.4 Upplysningsfunktion Upplysningsfunktionen har tre viktiga uppgifter dels att svara på allmänhetens frågor dels att informera om kommunens bedömningar, beslut och åtgärder och dels att återkoppla olika inkommande uppgifter som behöver föras vidare till krisledningen. Funktionen biträds av experter beroende på olyckans/katastrofens art. För upplysningar på främmande språk kan språklärare/tolkar komma i fråga. Uppgift: informationsservice till anhöriga och till drabbade informationsservice till allmänhet informationsservice till myndigheter vidarebefordran av centrala och regionala direktiv hänvisar frågor vidare som upplysningscentralen inte har svar på sammanställer ofta förkommande frågor till informationsenheten KRISLEDNINGSPLAN

53 Ansvarig för upplysningscentralens verksamhet. Uppgift: på uppdrag från informationsansvarig sammankalla och starta upplysningscentralen ansvara för informationsflödet mellan upplysningsfunktionen och övriga inom informationsenheten sammanställa den information som skall kommuniceras utåt. Detta görs i samråd med informationsansvarig. Sammanställa de vanligaste frågorna som upplysningscentralens får och delge dessa till informationsansvarig Hålla kontinuerliga genomgångar med upplysningscentralen och i samråd med lägesfunktionen ansvara för avlösning av personalen I samråd med ansvarig för Internet lägga ut dom vanligaste frågorna på kommunens kriswebbplats Telefonnummer till upplysningsfunktion meddelas till SOS-Alarm, polisen, landstinget (för vidarebefordran till sjukhusens akutmottagningar och vårdcentraler), centrala myndigheters informationsenheter. Allmänheten informeras om telefonnumret via lokalradion, annonser, informationsblad, kommunens växel och kommunens kriswebbplats. Upplysningsfunktion har särskilt gruppnummer Växeln Växeln fungerar som normalt med bemanning av ordinarie personal. Växeln kommer under en krissituation fungera som ett nav när det gäller den interna telefontrafiken samt återkoppla inkommande uppgifter som behövs föras vidare till krisledningen. Växeln skall i sin tur få ta del av beslut och åtgärder från krisledningen. Uppgift: Svara på frågor från allmänheten Föra vidare information till informationsenheten Sammanställa ofta förkommande frågor och föra dom vidare till informationsenheten Ansvara för den interna teletrafiken Hänvisa samtal till upplysningscentralen KRISLEDNINGSPLAN

54 6.6 Massmediafunktion Massmediafunktionens viktigaste uppgifter är att utforma pressmeddelande och anordna presskonferenser, sammanställa bakgrunds- och informationsmateriel samt vara kontaktperson med press, radio och TV. Till massmediefunktionen kan personer med medievana från andra förvaltningar, institutioner och frilansjournalister kallas. Uppgift: utforma pressmeddelanden och anordna presskonferenser sammanställa bakgrunds- och informationsmaterial bevaka informationsspridningen i massmedia kontakter med radio och TV Presscentret lokaliseras i för ändamålet lämpliga lokaler i Folkets Hus. Telefonnummer som skall användas av media, sprids till lokalradion, TV, länspressen samt rikspressen via TT. 6.7 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) Radio och TV Enligt avtal mellan staten och Sveriges Radios olika programbolag kan pågående sändning avbrytas för varningsmeddelanden vid större nödlägen. VMA kan sändas både vid räddningstjänst och situationer som kan utvecklas till allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det finns två typer av meddelanden: varnings- och informationsmeddelande. Meddelande sänds genom Sveriges Radio, privat lokalradio, Sveriges Television, SVT Text, TV3, TV4, TV7, TV 8, Kanal 5 och Kanal 6. Varningsmeddelande sänds omedelbart i situationer då omedelbar risk finns för skada på människor, egendom eller i miljön. Ett varningsmeddelande upprepas inom fem minuter. Varningsmeddelandet sänds alltid i samtliga medverkande radio- och Tv-kanaler. Behöriga är räddningsledare, polismyndighet, smittskyddsläkare och anläggningar med farlig verksamhet. Informationsmeddelande sänds, utan krav på omedelbarhet, för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Ett informationsmeddelande upprepas inom tio minuter. Informationsmeddelandet kan begära bli sänt i alla medverkande radio- och Tv-kanaler. Behöriga är samma som är behörig att sända varningsmeddelande samt Regeringskansliet, alla myndigheter med ansvar och skyldighet för krishantering, kommuner och landsting, Svenska kraftnät och 15-talet teleoperatörer med eget nät Av meddelandet till allmänheten bör följande förhållande framgå: VEM som står bakom meddelandet VAD som inträffat VAR nödläget inträffat KRISLEDNINGSPLAN

55 NÄR nödläget uppstod KONSEKVENSERNA av det inträffade VILKA meddelandet riktar sig till FÖRHÅLLNINGSORDER till allmänheten Behöriga att sända informationsmeddelande Kommunchefen, driftchef, informationschef och säkerhetssamordnaren har mandat att begära sändning av informationsmeddelande till allmänheten. För att begära sändning av meddelandet tar man kontakt med SOS-centralen i Karlstad på telefonnumret Utomhussignal Före radiomeddelandet (VMA) kan man på utomhus varningssystemet utlösa signalen VIKTIGT MEDDELANDE. När något har hänt - glöm inte att skicka ut meddelande om att kommunens ledningsorganisation är samlad att meddela samtliga samarbetspartners om vidtagna informationsåtgärder att underrätta massmedia om vilka som ingår i informationsenheten och hur man når informationsansvarig Personal för informationsenheten, se bilaga 9 Checklistor - informationsenhet, se bilaga 10:1-4. Telefon- och faxlista, se bilaga 11. Utrustningslista - informationsenhet, se bilaga 12. Lokaler, se bilaga SAMBAND Ordinarie telefon- och radiosamband används i så stor utsträckning som möjligt. Eventuellt kan befintliga mobiltelefoner omdisponeras för att förstärka framförallt lednings- och informationssidan. Viss omdisponering av telefoner och lokaler för krisledningen och informationssidan har planlagts (se avsnitt lokaler). Under dagtid bemannas kommunens växel med ordinarie personal. Om läget kräver att växeln hålls öppet dygnet runt kallas extra personal in. Vid avbrott på telenätet eller där skadeplatsen är så belägen att det inte går att upprätta telefonförbindelse skall radioförbindelse upprättas via radiosamband. SOS Alarm utgör den viktigaste sambandsresursen. Förteckning över tillkommande teleförbindelser inom kommunkontoret, se bilaga 13. KRISLEDNINGSPLAN

56 8. LOKALER OCH INSTALLATIONER Samtliga kommunens verksamheter skall bedrivas i de ordinarie arbetslokalerna. Lokaler och extra installationer för krisledningen och informationsverksamheten är förberedda inom kommunkontorets lokaler och i angränsande utrymmen. Utrustningslista för information, se bilaga 12 och för krisledning, se bilaga 14. Lokaler krisledning och information, se bilaga 15. Delar av krisledningen kan också vid behov verka från annan lämplig plats för samgruppering med annan myndighet eller för att komma närmare aktuell olycksplats. Skiss och förteckning, se bilaga SAMVERKAN Då en kris inträffar ökar samverkan snabbt med ett antal aktörer som ska samordna sina insatser för att på bästa sätt kunna hantera krissituationen. Under krisen är tiden ofta en begränsande faktor och därför är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna är tydliga (vilka mandat de har att agera) och att kontakterna mellan dem är väl etablerade. I detta avsnitt redogörs sammanfattat för kommunens viktigaste samverkanspartners och deras ansvarsområden. LÄNSSTYRELSEN, Värmland NÄRLIGGANDE KOM- MUNER FÖRSVARSMAKTEN POLISEN MSB LANDSTINGET Samordning av resurser, stöd och rådgivning. Bergslagens räddningstjänstförbund (Hällefors, Storfors, Kristinehamn, Karlskoga och Degerfors). Räddningsresurser, Ledningspersonal mm. Ställer personal och materiel till förfogande t ex personal för bårtransporter, landsvägs- och terränggående fordon. Sambands- och ledningsresurser. Avspärrning, trafikreglering, utrymning, söka försvunna personer, identifiering mm. Bistår med räddningstekniks expertis och information. Ansvaret för sjuktransporttjänst/ambulansverksamhet och katastrofberedskap. Utsändande av sjukvårdsgrupper. KRISLEDNINGSPLAN

57 SMHI SOS ALARM AB FRG SVERIGES RADIO / LO- KALRADIO/ TV FORTUM AB TELIA KYRKAN Tillhandahåller meteorologisk och hydrologisk information. Tar emot larm och larmar ut styrkor. Samordnar och tillgodoser samhällets behov av alarmeringstjänster. Tillhandahåller personella resurser m.m. Medverkar vid information. Sänder viktiga meddelande till allmänheten. (VMA). Reservkraftverk, röjningspersonal m.m. Extra teleförbindelser mm. Själavård, minnesgudstjänst m.m. Samverkansaktörer, sakkunniga/experter, verksamhetsområden, telefonoch faxnummer samt e-postadresser redovisas i bilaga UTBILDNING OCH ÖVNING Krisledningsnämnden, beredningsgruppen med stödfunktioner skall under mandatperioden genomgå minst ½ dags utbildning/övning per år för att bibehålla sin förmåga i sin befattning. Verksamhetsövergripande övningar skall genomföras i samband med upprättande av handlingsplaner för respektive verksamhetsområde. Övnings- och utbildningsplanen för , se kommunens Intranät. 11. HÖJD BEREDSKAP Försvarsutredningen gjorde vid sin säkerhetspolitiska analys år 2004 bedömningen att ett militärt väpnat angrepp i alla dess former från en annan stat direkt mot Sverige är osannolikt under minst en tioårsperiod. På grund av detta finns ingen anledning att vidta några extra beredskapsförberedelser med inriktning på en höjd beredskapssituation och det är inte heller meningsfullt att göra en särskild plan för höjd beredskap. Vid ett säkerhetspolitiskt läge kompletteras och anpassas krisledningsplanen till höjd beredskap, se åtgärdskalender för anpassning till höjd beredskap, bilaga 18. Lagen om civilt försvar föreslås utgå och ersättas med en utökning av lagen om extraordinära händelser i kommuner och landsting benämnd: Lagen om kommunernas och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. KRISLEDNINGSPLAN

58 Innebörden i begreppet civilt försvar ska inte ändras. Det civila försvarets huvuduppgift är att under höjd beredskap kunna skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner samt att stödja det militära försvaret. En god krishanterings förmåga bygger på en helhetssyn som grundas på planering för kriser i hela hotskalan från mindre allvarliga händelser i fredstid över extraordinära händelser och svåra påfrestningar på samhället i fred till det värsta tänkbara nämligen krig i vårt land. Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av det civila försvaret under höjd beredskap. De ska verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. KRISLEDNINGSPLAN

59 BEFATTNINGSKORT Kommunchef/chef för beredningsgrupp Roll Du är nu chef för beredningsgruppen Ansvar Ditt ansvar är att leda och fördela arbetet inom beredningsgruppen. Arbetsuppgifter Leda, samordna och planera beredningsgruppens arbete och se till att gruppen har backup och stöd. Genomför 1: stabsorienteringen se checklista stabsorienteringen, se bilaga 6:2. Ansvara för gruppens kontakter med krisledningsnämnd. Säkerhetsställ att kontakt med informationschefen har upprättats. Säkerhetsställ kontakten med berörda myndigheter. Utse stabschef. Följ upp och återkoppla vad gjorde vi bra? a. Kan något i vårt arbetssätt förändras till det bättre? b. Vilka erfarenheter har händelsen gett oss? Vid gruppens avslut genomför gemensam debriefing (vid behov)med hjälp av utbildad. KRISLEDNINGSPLAN

60 Befattningskort Stabschef Roll Du är nu stabschef och arbetar operativt med krisledning. Du är underställd kommunchefen/chef för beredningsgruppen. Ansvar Du biträder kommunchef/chef för beredningsgruppen med arbetet i beredningsgruppen. Arbetsuppgifter Hjälp till att samordna beredningsgruppen arbete och se till att gruppen har backup och stöd. Biträd chefen för beredningsgruppen. 1: stabsorienteringen se checklista stabsorienteringen, se bilaga 6:2. Hjälp chefen för beredningsgruppen att samordna informationen som skall delges till krisledningsnämnden. Säkerhetsställ att kontakt med informationschefen har upprättats. Säkerhetsställ kontakten med berörda myndigheter. Bistå chefen för beredningsgruppen. vid samordning och ledning av stabsorienteringen, se checklista stabsorienteringen, se bilaga 6:2. KRISLEDNINGSPLAN

61 Befattningskort Informationsansvarig Roll Ansvar Du är nu informationsansvarig. Du är underställd stabschefen. Ditt ansvar är att samordnar informationen internt och externt Arbetsuppgifter Information till telefonväxeln vilka samtal som får kopplas igenom samt vilken information som kan ges. Sammankalla all personal som ingår i informationsgruppen och upplysningscentralen. Samordna informationen som skall publiceras externt och internt. Starta upp WIS. Informera externa aktörer som blivit direkt eller indirekt påverkade av händelse Planera och samordna informationen för en presskonferens tillsammans med kommunchef/chef för beredningsgruppen. Kontakta förvaltningschefer för att samordna informationsverksamheten. Samordna informationen till upplysningscentralen. Rapportera på stabsorienteringen. Medverka till korrigering och komplettering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i massmedia Hantera akuta pressfrågor till dess massmediafunktion organiserats Medverka vid samordningen av information från krislednings-nämnden/ beredningsgruppen och övriga myndigheter KRISLEDNINGSPLAN

62 Befattningskort Chef för upplysningscentral Roll Du är nu chef för upplysningscentralen. Du är underställd informationsansvarig Ansvar Du ansvarar för att upplysningscentralen upprättas, fungerar och att den delges korrekt och tillräcklig information. Arbetsuppgifter På uppdrag från informationsansvarig sammankalla och starta upplysningscentralen. Sammanställa den information som skall kommuniceras utåt. Detta görs i samråd med informationsansvarig. Sammanställa de vanligaste frågorna som upplysningscentralens får och delge dessa till informationsansvarig. Starta upp WIS. Hålla kontinuerliga genomgångar med upplysningscentralen och i samråd med lägesfunktionen ansvara för avlösning av personalen. Rapportera till informationsansvarig. KRISLEDNINGSPLAN

63 Befattningskort Lägesuppdaterare för upplysningscentralen Roll Du är nu Lägesuppdaterare i upplysningscentralen. Du är underställd chefen för upplysningscentralen. Arbetsuppgifter Hjälp till att ställa i ordning lokalen för upplysningscentralen. Ta del av den informationen som delges av chefen för upplysningscentralen. Hjälp chefen för upplysningscentralen att samordna och utforma informationen som skall delges till kommunikatörerna. Följ händelseutveckling på WIS. Vid FAQ samordna informationen och skriv upp på storskärm via projektor, whiteboard alternativt blädderblock så att samtliga kan ta del av informationen. KRISLEDNINGSPLAN

64 Befattningskort Kommunikatör i upplysningscentralen Roll Du är nu kommunikatör i upplysningscentralen. Du är underställd chefen för upplysningscentralen. Arbetsuppgifter Se till att arbetslokalerna och utrustningen för upplysningscentralen iordningställs. Ta del av den informationen som delges av chefen för upplysningscentralen. Säkra att Du har ett kvalitetssäkrat informationsunderlag som grund för Dina svar till allmänheten. Tänk på att lämna korrekt och öppen information. Om Du får en fråga Du inte kan svara på sök information hos samordningsassistenten. Tänk på att försök behålla lugnet bättre få samtal som ges korrekt information än att stressa. Både för Dig själv och den som ringer. Vid samtal från personer som vill till krisledningen ta namn och nummer. Uppgifterna ges till chefen för upplysningscentralen som vidarebefordrar meddelandet till efterfrågad person. KRISLEDNINGSPLAN

65 Befattningskort Chef för berörd avdelning/enhet Roll Du är chef för berörd avdelning/enhet. Du är underställd kommunchefen/chef för beredningsgruppen. Ansvar Du ansvarar för att krishanteringen i den egna verksamheten samt att information sprids intern i den egna organisationen. Arbetsuppgifter Informera den egna organisationen om händelsen. Delge krisledningen med information om Hur omfattande förvaltningen är berörd Vilka resurser som finns Vilka resurser som kommer behövas Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. Rapportera på stabsorienteringarna. KRISLEDNINGSPLAN

66 Befattningskort Chef lägesfunktionen Roll Du är nu dokumentationsansvarig. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att loggbok över händelsen och det löpande arbetet förs samt övriga funktioner inom sekretariatet. Arbetsuppgifter På uppdrag från i chef för beredningsgruppen sammankallapersonal och iordningställ ledningsplatsen. Se till att loggningsfunktionen sätts igång. Starta upp WIS. För upp på ett överskådligt sätt vad som beslutas (smartbord och whiteboard). För upp på ett överskådligt sätt vad som skall göras (smartbord och whiteboard). Förvarna och påminn så att inget glöms bort. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning avpersonal. Rapportera på stabsorienteringarna. KRISLEDNINGSPLAN

67 Befattningskort Telefonväxelansvarig Roll Du är nu telefonväxelansvarig. Du är underställd informationsansvarig. Ansvar Du ansvarar för att växeln är bemannad och fungerar, samt att växeltelefonisterna har korrekt och tillräcklig information för att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter Se till att växeln blir bemannad. Samordna informationen för växeltelefonisterna tillsammans med informationsansvarig. Säkerhetsställ att samtliga växeltelefonister har fått korrekt information. Informera växeltelefonisterna vikten av att följande rutin följs. Vid samtal från personer som vill till krisledningen ta namn och nummer. Koppla inte vidare! Uppgifterna ges till Dig som vidarebefordrar meddelandet till efterfrågad person. Klargör vilka samtal som får släppas igenom. Sammanställ eventuella frågor och samordna med chefen för kriskommunikation. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. Rapportera till informationsansvarig. KRISLEDNINGSPLAN

68 Befattningskort Fältrepresentant för krisledningen Roll Du är nu fältrepresentant för krisledningen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att vara kommunens representant på plats. Arbetsuppgifter Du representerar kommunen på olycksplatsen. Upprätta kontakt med räddningsledare. Samordning måste ske med övriga funktioner i beredningsgruppen. Tänk på att inte lämna någon information som inte är bekräftad men informationsansvarig Samordna information från olycksplatsen och redogör för krisledningen. Ta reda på vilket resursbehov som finns, två steg framåt dokumentera. Rapportera på stabsorienteringarna. KRISLEDNINGSPLAN

69 Befattningskort Ansvarig för omvärldsbevakning Roll Du är nu ansvarig för omvärldsbevakningen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att analysgruppen och omvärldsbevakningen. Arbetsuppgifter Arbeta problemorienterat med alla typer av omfall. Analysgruppen utgör en tankesmedja för att finna tänkbara strategier i syfte att stödja krisledningsarbetet. Analysarbetet kan påbörjas med att svara på följande frågor vad vet vi? vad tror vi? worst case scenario Utse representanter för att arbeta med omvärldsbevakning under pågående krisledningsarbete i form av analys av andra kommuner, myndigheters samt samverkanspartners åtgärder. Tänk på att analysgruppen inte arbetar operativt KRISLEDNINGSPLAN

70 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(3) Koncessions- och samverkansavtal med IP-Only Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås att besluta: - Att godkänna koncessions- och samverkansavtal med IP-Only Networks AB Sammanfattning av ärendet Filipstads kommun har tillsammans med övriga kommuner i Östra Värmland (Storfors och Kristinehamn) erbjudits ett Koncessions- och samverkansavtal med IP-Only Networks AB för utbyggnad av ett öppet nät för bredband med minst 100 Mbit/s till alla hushåll och företag i kommunen. Som en del av detta avtal överlåtes kommunens befintliga stadsnät till IP-Only Networks AB. Beslutsunderlag Koncessions och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Filipstad kommun med bilagor. Ärendet Den övergripande målsättningen för Filipstad kommun är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband utgör en viktig del av samhällets infrastruktur där alltfler kommunala och statliga tjänster kommer att produceras över internet. Detta är framförallt viktigt för skola, vård och omsorg. Regeringens bredbandsstrategi och mål är att möjliggöra för marknaden att åstadkomma en täckningsgrad som innebär att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s senast år 2020.

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun KF 2015-11-12 109 Taxan träder i

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns miljö- och tillsynsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Grums kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Grums kommun TAXA 1(6) Datum 2018-12-20 Antaget av Kommunfullmäktige Reviderat datum 2019-01-07 Paragraf 144 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Grums kommun 2(6) Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt tillsyn enligt strålskyddslagen Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-11-03, MBN 125 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13, KF 165 2(6) Taxa

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Piteå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 15-03-11 41 (bilaga 3) Reviderad av KF 17-04-12 55 (bilaga 1) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2(8) Innehållsförteckning

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1(5) Taxa Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2(5) - prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808), 16a i strålskyddsförordningen (1988:293) får

Läs mer

STORFORS KOMMUN. TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena

STORFORS KOMMUN. TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena STORFORS KOMMUN TAXA för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Storfors kommun 2011-12-15 KF 158 Reviderad

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1(5) Kommunfullmäktige Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för s kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Lysekil kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Lysekil kommun 2017-11-02 Sid 1/5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Lysekil kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lysekil kommuns kostnader för prövning och tillsyn

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Nordmalings kommuns taxa för verksamhet enligt Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, fast avgift för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Diarienummer: Mob 2014/1443 Mob 2017/1955 Mob 2018/2166 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 83 Reviderad 2015-11-23,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer

Taxa för Sigtuna kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Sigtuna kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Sigtuna kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 20 oktober 2011, 166. Taxan reviderades av kommunfullmäktige 29 november 2018, 116 SIG2000, v4.1, 2015-11-12 MILJÖ-

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Gäller från och med 2017-01-01 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby 2013-11-19, 116 fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa enligt miljöbalken

Taxa enligt miljöbalken Taxa enligt miljöbalken För prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27 107 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Timtaxa... 2 Avgifter... 2 Avgifter

Läs mer

Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Handläggare: Miljöavdelningen Datum: 2013-10-24 Ytterligare formalia SBN 195 2013-1491 KF 203 2013/309-460 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Miljöbalkstaxa. Grästorps kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003, 89 Reviderad , 120, , 102, och , 96

Miljöbalkstaxa. Grästorps kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003, 89 Reviderad , 120, , 102, och , 96 Grästorps kommun Miljöbalkstaxa Dnr 361/2017 Miljöbalkstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 2003, 89 Reviderad 2009-12-17, 120, 2015-11-23, 102, och 2017-11-27, 96 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-16, 116 att gälla från och med 2010-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige ( 6) 2010-12-15, 146 att

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område

Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2017-12-11 Töreboda 2017-12-18 Gullspång 2017-12-12 Indexreglerad av Miljö- och

Läs mer

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN

Taxa. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. och uppdragsverksamhet MBN MBN14-494 406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-21 Antagen av KF 2014-12-15

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

TAXA för offentlig kontroll av livsmedel

TAXA för offentlig kontroll av livsmedel TAXA för offentlig kontroll av livsmedel MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2015-11-30, Kf 146 Taxan träder i kraft 2016-01-01 2 (5) Inledande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2016

TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2016 TAXA FÖR PRÖVNING OCH OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2016 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Nybro kommuns kostnader för offentlig kontroll

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 (5) 2015-02-05 Dnr 2014.2775.11 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1. Inledande bestämmelser 2. Taxebilaga 1, avgiften för prövning eller tillsyn. 3. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 d 1 (6) TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-27 112 Gäller fr o m 2019-07-01 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OMRÅDET I EKSJÖ KOMMUN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OMRÅDET I EKSJÖ KOMMUN Kf 32, 2018-11-15 TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OMRÅDET I EKSJÖ KOMMUN Kf 32, 2018-11-15 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i Eksjö kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN

TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN TAXA INOM LIVSMEDELSKONTROLLEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa inom livsmedelskontrollen Taxa 2006-12-18, 227 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Taxa för Borlänge kommuns offentliga kontroll inom livsmedelstiftningen

Taxa för Borlänge kommuns offentliga kontroll inom livsmedelstiftningen Författningssamling i Borlänge kommun Taxa för Borlänge kommuns offentliga kontroll inom livsmedelstiftningen Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 255, reviderad miljönämnden 2016-12-02 118 Metadata

Läs mer

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 2017-10-23 Fastställd av KF 2017-12-18 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens i Sundsvalls kommun kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 1/5 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2018:22 DIARIENUMMER KS/2018:795-406 Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Antagna av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2018-12-17,

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE Miljö- och byggnämnden

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE Miljö- och byggnämnden TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE Miljö- och byggnämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 201X-XX-XX Xx Föreslag av MBN, 91 Giltighetstid tills

Läs mer

Taxa 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Miljö- och hälsoskyddsförvaltning Taxa 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Dokumenttyp: Taxa 2019 Beslutad av: Miljö-

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Taxa. Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi MBN 11-253 406 Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av KF 2011-11-28, 66 Indexjusterad av MBN 2018-11-01

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:21 Taxa från och med den 1 januari 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter Styrdokument Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.26) Senast reviderad av bygg-och miljönämnden 2016-12-07, 141 2 (7) Beslutshistorik

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel Nummer: 60:9 Blad: (1) Taxa för Miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel Med Miljönämnden avses i denna taxa den nämnd som skall fullgöra kommunens offentliga kontroll av livsmedel. A Inledande bestämmelser

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Taxor och avgifter Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Taxor och avgifter Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 1(5) Taxor och avgifter Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2(5) Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Älvkarleby kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Taxa enligt livsmedelslagen Gäller f.o.m

Taxa enligt livsmedelslagen Gäller f.o.m Taxa enligt livsmedelslagen Gäller f.o.m. 2019-01-01 Datum: 2018-07-10 Diarienummer: 2018/0680-2 Sidan 2 av 5 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lilla Edets kommuns kostnader för offentlig

Läs mer

Författning Taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 125, 2017

Författning Taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 125, 2017 Författning 4.6.2 Antagen av kommunfullmäktige 125, 2017 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för avgifter för Staffanstorps kommuns kostnader för offentlig

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25 A TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25 A TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 25 A TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-26, att gälla från och med 2019-01-01. Enligt 27 kap. 1 miljöbalken (SFS

Läs mer

Taxa från och med den 1 januari 2018 för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa från och med den 1 januari 2018 för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Dnr 2017-2239 Sida 1 (6) Bilaga 3 Taxa från och med den 1 januari 2018 för Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Gäller från 1 januari 2019 Dokumenttyp: Regel Diarienummer: KS-2018/595 Beslutande nämnd: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-11-21 Giltighetstid:

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen Dnr 46/2018-041 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 29 november 2018, 141 Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 12 november

Läs mer

HKF 4230 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 4230 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Antaget i kommunfullmäktige 2006-04-18, 65, med ändring 2009-12-07, 232, 2010-12-06, 236, 2011-09-12, 167, 2014-12-08, 8 och 28, 2016-11-14, 18 samt 2018-12-17, 30 Ändringar beslutade av tillsynsnämnden

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Gäller från 1 januari 2019 Dokumenttyp: Regel Diarienummer: KS-2018/596 Beslutande nämnd: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-11-21 Giltighetstid: Tills

Läs mer

TAXA inom livsmedel- och foderlagstiftningen för Surahammars kommun

TAXA inom livsmedel- och foderlagstiftningen för Surahammars kommun Taxa för Surahammars Bygg- och Miljönämnds kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen TAXA inom livsmedel- och foderlagstiftningen för Surahammars kommun Skapad: 2018-05-31, Minal Mistry Antagen:

Läs mer

Taxa för Västervik kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för Västervik kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Miljö- och byggnadsnämndens dnr: 2014:1887 Taxa för Västervik kommuns offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 45 Att gälla från och med 2015-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen

Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen Ansvarig Lina Rosenstråle, verksamhetsområdeschef Dokumentnamn - Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen Upprättad av Berörda verksamheter Samhällsbyggnad Reviderad KF 2011-12-15, 149, KF 2014-09-18

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

Taxa för kontroll. inom livsmedelsområdet. Taxan antagen av fullmäktige den 21 oktober

Taxa för kontroll. inom livsmedelsområdet. Taxan antagen av fullmäktige den 21 oktober Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Taxan antagen av fullmäktige den 21 oktober 2015 171 2 Taxa för offentlig kontroll, prövning och registrering inom livsmedelsområdet Inledande bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

KOMMUNAL TAXA. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

KOMMUNAL TAXA. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen KOMMUNAL TAXA FÖR SANDVIKENS KOMMUN Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2017, 210 Denna taxa meddelas med stöd av 6 andra stycket,

Läs mer

Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2016-1734 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Tjörns kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 190. Innehållsjusterad av kommunfullmäktige 2017-01-26 17. Indexjustering av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Karlsborgs kommun Bilaga 126 KF 129 2011-11-28 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Dokumenttyp: Avgifter Diarienummer: 220.2011 Beslutande: Kommunfullmilktige Upprättad: 2011-11-28 Antagen: 2011-11-28

Läs mer

1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Styrdokument

1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Styrdokument 1(6) Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-01-30 5 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lycksele kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen

Läs mer

En komplett taxa enligt den föreslagna modellen består av 4 delar.

En komplett taxa enligt den föreslagna modellen består av 4 delar. TAXABESTÄMMELSER 2018-05-30 1 (6) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Michael Öhlund Taxabestämmelser Detta underlag till taxa inom miljöbalkens område förslag har tagits fram av Sveriges Kommuner

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Dokumentets giltighet och beslut Dokumentnamn: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Taxabestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxabestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1(5) Monica Friman, 0611-34 81 97 monica.friman@harnosand.se Taxabestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Härnösand kommuns

Läs mer