SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare (S) Steve Nilsson (S) Aurea Karlsson (S) Bo Ekelund (M) Håkan Larsson (C) Övriga deltagande Utses att justera Andris Widuss (M) ersättare Monica Ekström, ordförande Rädda Barnen Värmland 77 Anders Tengvall, Insolvens 77 Tommy Svärd, driftchef 82 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare Håkan Larsson Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ord:llirande Justerande Håkan Larsson ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Kommunstyrelsen Datum for anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli Underskrift

2 Kommunstyrelsen (41) KS 77 Dnr KS Information från Rädda Barnen om barnfattigdom Vid dagens sammanträde deltog Monika Ekström, ordförande för Rädda Barnen i Värmland samt Anders Tengvall från Insolvens i Karlstad. Isolvens arbetar med att hjälpa personer som hamnat i ekonomiska problem och att hitta en väg ut. Dessutom ett förebyggande arbete genom information till skolorm.m. Monika Ekström redogör för Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Rädda Barnen har sedan böljan av 1990-talet genomfört undersökning om barnfattigdom. Kriterierna har varit desamma varför man kan jämföra och se trender. Det kan konstateras att när landet drabbas av lågkonjunktur drabbas oftast även barnen genom att exempelvis föräldrar kan mista sina arbeten, tvingas gå på försörjningstöd. Det kan exempelvis innebära att barnet inte kan delta på olika fritidsaktiviteter, föreningsliv eller till skolresor beroende på att det kan kosta och föräldrarna har ej ekonomiska resurser till att låta barnen delta. Dessutom kan barn drabbas när staten fattar ett antal beslut som belastar kommunernas ekonorni negativt, utan att staten översänder medel till kommunerna. Det kan innebära att kommuner måste på olika sätt minska sina kostnader eller öka sina intäkter. Kommunerna kan dock göra många insatser för att hjälpa dessa barn exempelvis: Ta beslut att det inte kostar att delta i skolans olika aktiviteter såsom resor. Skolmaten viktig, exempelvis ej servera lättlunch på fredagar. Viktigt att ha barnperspektivet i alla frågor. Hans Jildesten (S) och Ann-Christin Ingwall (S) meddelar att Storfors kommun redan har följande saker: Alla skolaktiviteter som genomförs är gratis för eleverna. Alla sjundeklassare åker till Vänorten Dovre i Norge under en vecka vilket är gratis för eleverna. Alla niondeklassare åker på studiebesök till Polen, även denna resa är gratis. Storfors kommun serverar ej lättlunch utan riktig lunch även på fredagar. Kommun har även infört frukost. Olika aktiviteter inom barnomsorg och integration nysvenskar. Nattvandrare. Utdra,.,"Sbestyrkande

3 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 77 forts. Dm KS Kulturhuset - ungdomar deltar med ideer om vad som bör finnas i kulturhuset. Familjecentral. Familjecoach. Förebyggande arbete socialsekreterare-skolan och familjen. Barnperspektivet finns i alla bedömning. Anders Tengvall Insolvens meddelar att föreningen arbetar med personer som har ekonomiska problem och hur man kommer ur dessa ekonomiska problem. Föreningen åker även ut till skolar, gymnasium och informerar om hur lätt du kan hamna i skuldfållan och dess konsekvenser. Om du ådragit dig skulder och inte kan betala hamnar du hos Kronofogdemyndigheten. Betalningsanmärkningar uppstår, personen f'ar problem med att få hyra en bostad eller att låna pengar hos banken. Rädda Barnen kommer att upprätta en rapport från samtliga sexton Värmlandskommuner om de olika åtgärder man genomfört, planerar att genomföra för att motverka barnfattigdom. Detta är ett sätt för att sprida ideer om hur kommunerna kan motverka barnfattigdom och hjälpa de som lever i det. Rädda Barnen kommer att delge kommunerna rapporten. Starfors kommun tackar Monica Ekström och Anders Tengvall för lämnad rapport.

4 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 78 Komplettering och ändring av fiiredragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår ändring av föredragningslistan. Ärende 24 Aktuella frågor flyttas sist till 27. Komplettera föredragningslistan med: Ärende 24 Medfinansiering tredje spåret. Ärende 25 Behörighet att ändra mottagarkonto hos Skatteverket. Ärende 26 Kommunsammanbindande nät. Kommunstyrelsen beslutar Ändra och komplettera föredragningslistan enligt ovanstående förslag.

5 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 79 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet KommunchefMikael Jareke meddelar att han ej har några ärenden att informera om vid dagens sammanträde.

6 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 80 Anmälan av delegationsbeslut Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr Kommunstyrelsen beslutar Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

7 Kommunstyrelsen (41) KS 81 Dm KS Ekonomirapport/månadsrapport Mikael Jareke redogör övergripande för kommunens ekonomi jämfört med ursprungsbudget. Vissa kommentarer till avvikelser lämnas. Beredning av delårsrapporten pågår. Kommunstyrelsen är ca 2,5 mkr bättre än ursprungsbudget. Skola och Välfärd ca 4,8 mkr bättre än ursprungsbudget. Vård och omsorg ca 2,5 mkr sämre än ursprungsbudget. Pensionskostnaderna bedöms öka på grund av lägre ränta. Mikael Jareke meddelar att en mer detaljerad redovisning kommer att ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 augusti då delårsrapporten behandlas. Utdragsbestyrkan de

8 Kommunstyrelsen (41) KS 82 Dm KS Information om åtgärder som behöver vidtagas ror att åtgärda prognostiserade underskottet rör vatten och avlopp Bakgrund Vid konnnunstyrelsens sammanträde behandlades kvartalsrapport 2012 Vatten och avlopp. Ett prognostiserat underskott redovisades. Konnnunstyrelsen beslutade att driftchef Tommy Svärd skall redogöra vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti, vilka åtgärder han har för avsikt att vidta för att förhindra det prognostiserade underskottet. Beslutsunderlag Kvartalsrapport 2012 Vatten och avlopp. Konnnunstyrelsen Vid dagens sammanträde redogör driftchef Tommy Svärd för ärendet. Kostnader för PO pålägg, administrativa kostnader och kapitalkostnader påförs V A-kollektivet som externa kostnader. I budget 2012 har dessa hanterats som interna kostnader. Dessutom har man haft engångskostnader under Regresskrav från Trygg-Hansa. Rensning av ledning från Lundsberg till Starfors. Åtgärder: Reningsverket gällande järnhalten. Dessutom meddelar driftchef Tommy Svärd att behov föreligger inom en snar framtid om avsättning av medel för byggnation av ett nytt Vattenverk alternativt en ombyggnation av befintligt samt ny teknik för processen. Kommunstyrelsen beslutar Tacka för rapporten. Utdragsbestyrkan de

9 Kommunstyrelsen (41) KS 83 Dm KS Bredbandsstrategi Storfors kommun Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle är stor. Det är en ilirutsättning för att kunna nå politiska mål inom flera samhällsormåden såsom entreprenörskap, miljö, utbildning, vård, omsorg och förvaltning, Hela världens telekomindustri är överens om att optisk fiberkabel är framtidens infrastruktur. Det finns i nuläget ingen annan teknik som är både framtidssäker och har mycket hög kapacitet. Den digitala infrastrukturen är en avgörande förutsättning för tillväxt och ökad användning av IT i hela samhället stärker konkurrenskraften. Användare av IT, marknadens aktörer och den offentliga sektorn har alla ett ansvar för den fortsatta utvecklingen på bredbandsormådet. Utvecklingen ska vara marknadsdriven. Kommunens roll skall vara att tillförsäkra boende, kommunal verksamhet och näringsliv goda förutsättningar för kommunikation via fiber. Detta skall ske genom utbyggnad av fibemät. Genom nya PBL 2011 är kommunen skyldig att beakta behoven av utbyggnad av bredband. Det ger vid handen att vmje kommun inom ramen för översikts- och detaljplanarbetet måste upprätta någon form av bredbandsstrategil-program som pekar ut vad det är kommunen vill ska ske beträffande bredbandsutbyggnaden. Vidare att kommunen väljer en strategi som innebär att man agerar inom ramen för gällande konkurrensregler och dessutom främjar utbyggnaden av öppna nät, eller öppen infrastruktur. Kommentar: Nuvarande arbete med ny översiktsplan tar inte upp något avsnitt om bredbandsstrategi. Beslut om planläggning ny ÖF, togs/öre den 2 maj 20110ch därav tillämpas FBL:s äldre version (SFS 1987:10) Regeringens mål är att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit i bredbandshastighet år 2020.

10 Kommunstyrelsen (41) KS 83 forts. Dnr KS Bakgrund Nuvarande teknik inom Storfors kommun bygger på den så kallade ADSL-tekniken. Hushåll och företag kopplar sedan upp sig till tele station via telenätet. Hastigheten för användarna ligger mellan 2-24 Mb beroende på avstånd mellan fastighet och telestation och själva kvaliteten på kopparförbindelsen. Bredbandstjänsterna via ADSL är utbyggt till 7 av 9 telestationer i kommunen. Till de 2 områden som inte har fiberanslutning till telestationen finns bredband via radioteknik. Fiberutbyggnad i kommunen är förknippat med stora investeringskostnader. Bedömningen är att den privata marknaden inte själv kommer att bygga ut/finansiera fiberutbyggnad. I dagsläget finns inga indikationer på att staten kommer att ge något stöd till fiberutbyggnad förutom det kanalisationsstöd som kan sökas för närvarande. Samverkan krävs därför mellan föreningar/byalag, kommunen, näringslivet, olika operatörer och Länsstyrelsen för att klara en utbyggnad av bredband via fiber i kommunen. Hur länge nuvarande system med kopparnät som informationsförmedlare kommer att finnas kvar, kan ingen direkt svara på. Dock är kapaciteten i befmtligt kopparnät otillfredsställande, varför andra moderna lösningar tar över, därav behovet av utbyggnad av höghastighetsnät. Mobilt bredband har dålig täckning inom flera geografiska områden. Mål Målet är att kommuninnevånare, företag och verksamheter i Storfors kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät med en kapacitet av minst 100 Mbl s och att nätet ska vara ett öppet nät. Det ska finnas ett brett utbud av konkurrensutsatta bredbandstjänster. Syfte Syftet med Bredbandsstrategin är att Storfors kommun som organisation vill tydliggöra hur målet ska nås. Med strategin avser Storfors kommun klargöra ansvarsrördelningen mellan kommunen och andra intressenter. Kommunen roll är att samordna och planmässigt hålla ihop alla de initiativ som görs kring fiberutbyggnad, de privata operatörerna, Stiftelsen Björkåsen samt de "byalags/-samfållighetsinitiativ" som uppstår i kommunen. Bredband i Storfors kommun handlar inte enbart om ett fysiskt nät, utan även om att det berörda nätet ska tillhandhålla 1jänster som är till nytta rör brukaren av nätet.

11 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 83 forts. Dur KS Kommunens roll och insats Kommunens roll och insats i samverkan med projektet "Fiber till Byn" Karlstad kommun och Telia Operator Business. Finansiering av projektledare. Fiberutbyggnad till ny skola i Bjurtjäm samt anläggning av fiberknutpunkt. Upphandlingsstöd. Framtagning av informationsmaterial. Framtagning av underhållsavtal. Kontakt med tjänsteleverantörer. Kontakt med Länsstyrelsen. Hjälp och stöd vid framtagning av ansökningar. Ansvar för informationsmöten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från utvecklingschefpeter Doverholt, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anta förslag till bredbandsstrategi får Storfors kommun.

12 Kommunstyrelsen (41) KS 84 Dm KS Utökning av kommunens checkkredit Kostnadsökningar i verksamheten samt minskade skatteintäkter har bidragit till att likviditeten i Storfors kommun har varit ansträngd de senaste åren. From den l maj har Storfors kommun bytt bank från Nordea till Swedbank och i samband med bankbytet föreslår ekonomichefen att utöka checkkrediten från 11,5 mnkr till 15 mnkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Uppdra till ekonomichefen att utöka checkkrediten från 11,5 mnkr till 15 mnkr.

13 SANnJANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 85 Dnr KS Svar på revisorernas granskning av årsredovisning for verksamhetsår 2011 Storfors kommuns revisorer har granskat bokslut och den sammanställda årsredovisningen för räkenskapsåret I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Stiftelsen Björkåsen samt Storfors Mark och Industrifastigheter AB. Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Kommunstyrelsens yttrande Kommunstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten och noterat inom vilka granskningsområden det krävs förbättringar. I vissa fall sammanfaller förbättringsområdena med det utvecklingsarbete som kommunen redan påböljat. Under respektive granskningsområde framgår kommunstyrelsens kommentarer och vilka åtgärder som planeras vidtas (kursiv stil). Allmän övergripande bedömning (KPMG) KPMG:s revisor bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning för år Sedan anser KPMG att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Finansiella och verksamhetsmässiga mål (KPMG 10.2 och 10.3) Revisorerna anser att kommunen inte presenterar några finansiella eller verksamhetsmässiga mål i budgeten. Kommunstyrelsens kommentar: Kommunstyrelsens ambition gällande arbetssätt samt fastställande av budget är knutet till kommunfullmäktiges styrkort som även finns beskrivet i årsredovisningen. Däremot har kommunen inte lyckats att uppnå de uppställda målen på t ex" ekonomi i balans" samt "att nettokostnaden är mindre än 98 % av totala skatteintäkter".

14 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 85 forts. Dm KS De uppställda verksamhetsmålen utvärderas även i kommunens årsredovisning. Vi anser dock att själva resultatet av måluppjj;llelse bör beskrivas bättre med eventuella åtgärder för kommande år vid eventuell negativ avvikelse. Verksamhetsmålsättning kan även vara på lång sikt eventuella delmål bör beskrivas. Kommunstyrelsens ambition är attförtydliga målsättningar som kommer att finnas med i detatjbudget för verksamhetsåret Utvärdering och eventuella åtgärder vid negativ avvikelse kommer att beskrivas i delårsbokslut och i årsredovisningen. Verksamhetsmålen ska ha en koppling till kommunfullmäktiges styrkort. Beslutsunderlag Revisorernas revisionsrapport över årsredovisningen Tj änsteutlåtande från ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Svara revisionen enligt ovanstående förslag. Kopia Ingemar Olsson Gilbert Klerks Mikael J areke

15 Sarnmantradesdatum Kommunstyrelsen (41) KS 86 Dnr KS Riktlinjer för inköpsstopp I KF 25 har man fattat beslut om inköpsstopp for all verksamhet i Storfors kommun. Bakgrunden är att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att nå en ekonomi i balans. Inköpsstoppet innebär att möjligheten att köpa varor, material och tjänster begränsas kraftigt. Inköp i huvudprocesser Inköp av varor, material och tjänster som är absolut nödvändiga för att trygga verksamheten mot våra brukare prioriteras. Arbetsledare eller motsvarande med befogenhet att avropajköpa in varorltjänster prövar inköp upp till 3000 kr. Enhetschef eller motsvarande med befogenhet att avropajköpa in varor/tjänster prövar inköp upp till kr. Enhetschef for Tekniskdrift och V A eller motsvarande med befogenhet att avropa/köpa in varor/tjänster prövar inköp upp till kr. Verksamhetschef eller motsvarande med befogenhet att avropa/köpa in varor/tjänster prövar inköp upp till kr. Ordförande i nämnd/styrelse prövar inköp över kr. Inköp i stödprocesser Inköp av möbler och inventarier samt kurser och konferenser begränsas avsevärt. Enhetschefer prövar inköp upp till kronor Verksamhetschefer prövar inköp upp till kronor Ordförande i nämnd/styrelse prövar inköp över kr. Uppföljning Effekterna av inköpsstoppet följs upp i verksamheternas ordinarie kvartalsrapporter.

16 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41 ) KS 86 forts. Dm KS Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , revidering av budget Tjänsteutlåtande från ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta riktlinjer enligt ovanstående förslag. Kopia Eva Wiklund Kristina Elmström Mikael Jareke Gilbert Klerks Ingmarie Thyr Tommy Svärd Peter Doverholt Daniel Bekking Gullan Wallerius Ingela Bergare Pirjo Kilponen Marita Sjöberg

17 Sanunanträdesdahun Kommunstyrelsen (41) KS 87 Dm KS Gemensam utveckling och förvaltning ave-tjänster i Värmland Karlstads kommun har utvecklat och driftsatt ett antal e-tjänster. Under vintern har diskussioner förts angående samverkan kring utveckling och förvaltning ave-tjänster i Värmland. Samverkan innebär att man tar fram en gemensam databasdriven lösning för e-tjänsterna och att samma e-tjänst används av alla samverkande kommuner. Processen och utförande måste vara samma i alla kommuner. Samverkan ger ett förenklat underhåll, en ändring på ett ställe slår igenom för alla kommuner, minimerad service och förvaltningskostnad och kommunerna delar på utvecklingskostnader. Samverkan möjliggör gemensam hantering ave-legitimation och inloggningslösning. Ä ven om det är gemensanuna e-tjänster kommer den egna kommunens logotyp att visas. Det är också möjligt att ha kommununik färgsättning. Inom ramen för utvecklingsarbetet erbjuds kommunen att få tillgång till en demomiljö med 25 färdiga e-ijänster, en dags utbildning på plats av personal från Karlstads e-kontor, support av Karlstads e-kontor under demoperioden samt tillgång till Karlstads processmodeller, checklistor mm för förankring och införande ave-tjänster. Kommunens kostnad är kr. Demomiljön, utbildning, färdiga processmodeller mm bedöms medföra att mindre egen tid behöver läggas på utvecklingsarbetet samt att det förkortar vår implementering av e-ijänster. När e-tjänsterna införs kommer det att ge upphov till årliga kostnader. Dessa är i dagsläget inte helt klarlagda. En trolig kostnadsnivå är 4-5 kr/inv. och år kr/e-tjänst och år. Kostnaderna bör belasta den verksamhet som inför en e-t j änst.

18 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Kommunstyrelsen (41 ) KS 87 forts. Dm KS Yrkande Bo Ekelund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande fråu ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Ingå i samverkan om utveckling och förvaltuing ave-tjänster. Finansieras genom att belasta verksamhet KS Övergripande, Admin med utvecklingskostnader på kr. Kopia Karlstads kommun Gullan Wallerius

19 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 88 Dm KS Antagande av BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet Bakgrund Sverige Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet samt Allmän kommunal verksamhet har träffat överenskommelse BEA, för tillämpning från och med Mot bakgrund av detta bör arbetsgivaren anta bestämmelserna enligt BEA, samt efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal- BEA - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Beslutsunderlag Cirkulär Arbetsgivarpolitik 12/3351. Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta bestämmelserna enligt BEA, samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal- BEA - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. Kopia Daniel Bekking

20 SA~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsen (41) KS 89 Dm KS Antagande av HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetarrörbundet Bakgrund Sverige Kommuner och Svenska Kommunalarbetaref6rbundet har träffat en Huvudöverenskommelse, HÖK 12, gällande lön och allmänna anställningsvillkor m.m. Mot bakgrund av detta bör arbetsgivaren anta bestännnelserna enligt HÖK 12, samt efter framställan från den fackliga organisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 12 - i enlighet med centrala f6rhandlingsprotokollet. Beslutsunderlag Cirkulär Arbetsgivarpolitik 12-2:6. Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta bestännnelsema enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12, samt efter framställan från den fackliga organisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 12 - i enlighet med centrala f6rhandlingsprotokollet. Kopia Daniel Bekking

21 S~TRÄDESPROTOKOLL SammantrJidesdatum Kommunstyrelsen (41) KS 90 Dnr KS Antagande av P AN 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) har träffat överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12, med tillämpning från Mot bakgrund av detta bör arbetsgivaren anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, samt efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 12 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Beslutsunderlag Cirkulär Arbetsgivarpolitik 12/3349. Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse P AN 12, samt efter framställan från den fackliga organisationen teckna kollektivavtal- LOK 12 - enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Kopia Daniel Bekking

22 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 91 Dnr KS Vedeldningspolicy för Storfors kommun På Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde beslutades att en översyn av Storfors kommuns vedeldningspolicy bör ske första kvartalet Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde föreligger reviderad vedeldningspolicy som presenteras av miljö- och hälsoskyddsinspektör Christopher Oldne. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll Miljö- och byggnadsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anta reviderad vedeldningspolicy enligt bilaga 1.

23 Bilaga l KS 91 Sid l (2) Vedeldningspolicy för Storfors kommun Långsiktiga mål + Utbyggnad av storskalig uppvännning med biobränslen prioriteras då det ger fördelar ur både milj ö- och effektivitetssynpunkt. + Vedeldning rar inte förorsaka betydande olägenhet för omgivningen. + Vedeldning skall ske med utrustning som uppfyller miljö- och brandsäkerhetskrav. Åtgärdsmål + Alla nyinstallerade fastbränslepannor ska vara miljögodkända. Befintliga pannor som inte är miljögodkända bör åtminstone ha ackumulatortank. När vedkaminer nyinstalleras som komplement till annan uppvärmning ska kaminerna vara milj ögodkända Från kaminer, spisinsatser och liknande ska utsläppen klara Boverkets regler. Det gäller inte öppenspisar och kakelugnar som bara används enstaka gånger för "trivseleldning". + Nyinstallerade pelletskaminer ska vara p-märkta + Bygganmälan krävs vid byte av pannor eller komplettering av pannutrustning. + Inom områden där det bedöms helt olämpligt med vedeldning skall andra uppvärmningsformer övervägas. + Vid alla överväganden om installation av anläggningar för vedeldning skall rimlig hänsyn tas till människor med allergi och ö:\i'erkänslighet. + All eldning bör ske med god lufttilllörsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt erhålles. Så kallad pyreldning rar ej ske. + Eldning vid kraftig inversion bör undvikas. + Material, som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall och dylikt, förutom rent obehandlat träavfall, får ej eldas. + Risken för olägenheter av kringaktiviteter till vedeldning, såsom vedsågning, vedkapning samt förfulade vedupplag, skall också beaktas.

24 2 (2) Denna policy är en målsätt:rrlng för hur vedeldiringsfrågor ska hanteras i kommunen. Den kommer att uppdateras löpande utifrån centrala och regionala myndigheters direktiv. Kommunens miljö- och byggnadsnämnd kan besluta om eldningsförbud om rökgaserna orsakar betydande olägenhet. Policyn är inte tvingande men är en målsättning för hur dessa frågor ska hanteras i kommunen. Miljö- och Byggnadsnämnden

25 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41 ) KS 92 Dnr KS Ansvarsprövning - Revisionsberättelse [ör Bergslagens Räddningstjänst 2011 Revisionsberättelse för år 2011 Revisionen för Bergslagens Räddningstjänst har granskat kommunalförbundets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundets revisionsreglemente. Revisionen har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag, samt genom samtal med förtroendevalda och tjänstemän. Fördjupade granskningar har genomförts inom ett antal verksamhetsområden. Vidare har räkenskaperna samt den interna kontrollen granskats. KPMG har biträtt vid revisionen. Resultat och omfattning av genomförd granskning framgår nedan och i bilaga 1 Revisorernas redogörelse. Revisorerna har i tidigare revisionsberättelser lyft fram direktionens ansvar för den interna kontrollen. Revisorerna har inom ramen för årets granskning genomfört en särskild uppföljning på detta område. Revisorernas övergripande bedömning är att förbundets interna kontrollarbete har utvecklats och är på väg att stå i överensstämmelse med förbundets egna styrdokument på området. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det framförallt organisationen av och genomförandet av tillsynen av den interna kontrollen revisorerna vill lyfta fram som ett utvecklingsområde. Revisorerna har även under året genomfört en uppföljning av vilka åtgärder direktionen vidtagit med anledning av tidigare påpekanden avseende offentlighetsprincipen och de bestämmelser som är kopplade till denna princip avseende hantering av allmänna handlingar m.m. Revisorerna kan här konstatera att direktionen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra och samtidigt åstadkomma en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. Mot denna bakgrund är revisorernas övergripande bedömning att de fastställda styrdokurnenten och de strukturer som nu finns i förbundet bör ge förutsättningar för vad som är att anse en ändamålsenlig och rättssäker hantering av allmänna handlingar. Revisorerna kan konstatera också att förbundets och medlemmarnas process avseende investeringar i8 fonn av nya verksamhetslokaler i såväl Karlskoga som Degerfors går vidare. Revisorerna anser att det är av stor vikt att dessa investeringar kommer till stånd för att säkerställa förbundets möjligheter att leverera kvalitativa tjänster inom sitt område. Revisorernas bedömning är att det är väsentligt att hanteringen av de beslut som är kopplade till dessa investeringar kan ske i överensstämmelse med den gnmdide som förbundet bygger på.

26 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 92 forts. Dm KS Kommunalförbundet redovisar Idr 2011 ett positivt resultat om ca 2,6 Mkr. Detta innebär att förbundet klarar kommunallagens krav om balans mellan kostnader och intäkter. Revisorernas bedömning är att huvudskälet till det positiva resultatet är kopplat till att några större tidskrävande insatser inte behövt genomföras. Gjorda iakttagelser och synpunkter av revisionens granskningsarbete har redovisats för direktionen och förbundets förvaltning genom skriftliga rapporter och muntliga redogörelser. Revisionsrapporter har löpande överlämnats till medlemskommunemas kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen tillstyrker attfärbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Yrkande Bo Ekelund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens forslag till Kommunfullmäktige Tillstyrka att förbundsdirektionen för Bergslagens Räddningstjänst beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

27 S~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 93 Dnr KS Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2011 Bakgrund Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet påvisar vid bokslut ett positivt resultat om tkr. Bakom detta resultat döljer sig både positiva och negativa effekter. Driftredovisningen och ekonomisk analys är gjord i jämforelse med internbudget. Direktionen for Bergslagens Räddnings1jänst beslutade att anta forelagd årsredovisning for 2011, samt att överskottet om ,90 kronor överförs till eget kapital samt att outnyttjade investeringsmedel om kronor överfors till 2012 års investeringsbudget. De största orsakerna till uppnått resultat är följande Intäkter i jämforelse mot budget: Ökade intäkter pga. Obudgeterade lönebidrag. Högre räntenivå på likvida medel. Obudgeterat samverkansbidrag. Avyttrade fordon. Fler inkopplade tekniska larm från kommunerna än beräknat. Mer efterfrågan på kringutrustning till trygghetstelefoner. M"mskade intäkter pga: Mindre debiterbara automatiska brandlarm. Mindre externt utforda tjänster avseende räddningsinsats. F ör högt budgeterade tillsynsintäkter. Personalkostnader i jämforelse mot budget: Lägre kostnader pga: Vakant tjänst på avdelningen Kortare insatstider Lägre arbetsgivaravgifter gällande arbetsgruppssjukforsäkringen. Lägre arbetsgivaravgifter for arbetskraft fodda 1985 och senare.

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

85 Handlingar presenteras vid mötet.

85 Handlingar presenteras vid mötet. STORFORS KOMMUN Datum 2014-06-10 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 18 juni 2014, kl 10.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer