SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare (S) Steve Nilsson (S) Aurea Karlsson (S) Bo Ekelund (M) Håkan Larsson (C) Övriga deltagande Utses att justera Andris Widuss (M) ersättare Monica Ekström, ordförande Rädda Barnen Värmland 77 Anders Tengvall, Insolvens 77 Tommy Svärd, driftchef 82 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare Håkan Larsson Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ord:llirande Justerande Håkan Larsson ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Kommunstyrelsen Datum for anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli Underskrift

2 Kommunstyrelsen (41) KS 77 Dnr KS Information från Rädda Barnen om barnfattigdom Vid dagens sammanträde deltog Monika Ekström, ordförande för Rädda Barnen i Värmland samt Anders Tengvall från Insolvens i Karlstad. Isolvens arbetar med att hjälpa personer som hamnat i ekonomiska problem och att hitta en väg ut. Dessutom ett förebyggande arbete genom information till skolorm.m. Monika Ekström redogör för Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Rädda Barnen har sedan böljan av 1990-talet genomfört undersökning om barnfattigdom. Kriterierna har varit desamma varför man kan jämföra och se trender. Det kan konstateras att när landet drabbas av lågkonjunktur drabbas oftast även barnen genom att exempelvis föräldrar kan mista sina arbeten, tvingas gå på försörjningstöd. Det kan exempelvis innebära att barnet inte kan delta på olika fritidsaktiviteter, föreningsliv eller till skolresor beroende på att det kan kosta och föräldrarna har ej ekonomiska resurser till att låta barnen delta. Dessutom kan barn drabbas när staten fattar ett antal beslut som belastar kommunernas ekonorni negativt, utan att staten översänder medel till kommunerna. Det kan innebära att kommuner måste på olika sätt minska sina kostnader eller öka sina intäkter. Kommunerna kan dock göra många insatser för att hjälpa dessa barn exempelvis: Ta beslut att det inte kostar att delta i skolans olika aktiviteter såsom resor. Skolmaten viktig, exempelvis ej servera lättlunch på fredagar. Viktigt att ha barnperspektivet i alla frågor. Hans Jildesten (S) och Ann-Christin Ingwall (S) meddelar att Storfors kommun redan har följande saker: Alla skolaktiviteter som genomförs är gratis för eleverna. Alla sjundeklassare åker till Vänorten Dovre i Norge under en vecka vilket är gratis för eleverna. Alla niondeklassare åker på studiebesök till Polen, även denna resa är gratis. Storfors kommun serverar ej lättlunch utan riktig lunch även på fredagar. Kommun har även infört frukost. Olika aktiviteter inom barnomsorg och integration nysvenskar. Nattvandrare. Utdra,.,"Sbestyrkande

3 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 77 forts. Dm KS Kulturhuset - ungdomar deltar med ideer om vad som bör finnas i kulturhuset. Familjecentral. Familjecoach. Förebyggande arbete socialsekreterare-skolan och familjen. Barnperspektivet finns i alla bedömning. Anders Tengvall Insolvens meddelar att föreningen arbetar med personer som har ekonomiska problem och hur man kommer ur dessa ekonomiska problem. Föreningen åker även ut till skolar, gymnasium och informerar om hur lätt du kan hamna i skuldfållan och dess konsekvenser. Om du ådragit dig skulder och inte kan betala hamnar du hos Kronofogdemyndigheten. Betalningsanmärkningar uppstår, personen f'ar problem med att få hyra en bostad eller att låna pengar hos banken. Rädda Barnen kommer att upprätta en rapport från samtliga sexton Värmlandskommuner om de olika åtgärder man genomfört, planerar att genomföra för att motverka barnfattigdom. Detta är ett sätt för att sprida ideer om hur kommunerna kan motverka barnfattigdom och hjälpa de som lever i det. Rädda Barnen kommer att delge kommunerna rapporten. Starfors kommun tackar Monica Ekström och Anders Tengvall för lämnad rapport.

4 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 78 Komplettering och ändring av fiiredragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår ändring av föredragningslistan. Ärende 24 Aktuella frågor flyttas sist till 27. Komplettera föredragningslistan med: Ärende 24 Medfinansiering tredje spåret. Ärende 25 Behörighet att ändra mottagarkonto hos Skatteverket. Ärende 26 Kommunsammanbindande nät. Kommunstyrelsen beslutar Ändra och komplettera föredragningslistan enligt ovanstående förslag.

5 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 79 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet KommunchefMikael Jareke meddelar att han ej har några ärenden att informera om vid dagens sammanträde.

6 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 80 Anmälan av delegationsbeslut Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde delegationsbeslut nr Kommunstyrelsen beslutar Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

7 Kommunstyrelsen (41) KS 81 Dm KS Ekonomirapport/månadsrapport Mikael Jareke redogör övergripande för kommunens ekonomi jämfört med ursprungsbudget. Vissa kommentarer till avvikelser lämnas. Beredning av delårsrapporten pågår. Kommunstyrelsen är ca 2,5 mkr bättre än ursprungsbudget. Skola och Välfärd ca 4,8 mkr bättre än ursprungsbudget. Vård och omsorg ca 2,5 mkr sämre än ursprungsbudget. Pensionskostnaderna bedöms öka på grund av lägre ränta. Mikael Jareke meddelar att en mer detaljerad redovisning kommer att ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 augusti då delårsrapporten behandlas. Utdragsbestyrkan de

8 Kommunstyrelsen (41) KS 82 Dm KS Information om åtgärder som behöver vidtagas ror att åtgärda prognostiserade underskottet rör vatten och avlopp Bakgrund Vid konnnunstyrelsens sammanträde behandlades kvartalsrapport 2012 Vatten och avlopp. Ett prognostiserat underskott redovisades. Konnnunstyrelsen beslutade att driftchef Tommy Svärd skall redogöra vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti, vilka åtgärder han har för avsikt att vidta för att förhindra det prognostiserade underskottet. Beslutsunderlag Kvartalsrapport 2012 Vatten och avlopp. Konnnunstyrelsen Vid dagens sammanträde redogör driftchef Tommy Svärd för ärendet. Kostnader för PO pålägg, administrativa kostnader och kapitalkostnader påförs V A-kollektivet som externa kostnader. I budget 2012 har dessa hanterats som interna kostnader. Dessutom har man haft engångskostnader under Regresskrav från Trygg-Hansa. Rensning av ledning från Lundsberg till Starfors. Åtgärder: Reningsverket gällande järnhalten. Dessutom meddelar driftchef Tommy Svärd att behov föreligger inom en snar framtid om avsättning av medel för byggnation av ett nytt Vattenverk alternativt en ombyggnation av befintligt samt ny teknik för processen. Kommunstyrelsen beslutar Tacka för rapporten. Utdragsbestyrkan de

9 Kommunstyrelsen (41) KS 83 Dm KS Bredbandsstrategi Storfors kommun Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle är stor. Det är en ilirutsättning för att kunna nå politiska mål inom flera samhällsormåden såsom entreprenörskap, miljö, utbildning, vård, omsorg och förvaltning, Hela världens telekomindustri är överens om att optisk fiberkabel är framtidens infrastruktur. Det finns i nuläget ingen annan teknik som är både framtidssäker och har mycket hög kapacitet. Den digitala infrastrukturen är en avgörande förutsättning för tillväxt och ökad användning av IT i hela samhället stärker konkurrenskraften. Användare av IT, marknadens aktörer och den offentliga sektorn har alla ett ansvar för den fortsatta utvecklingen på bredbandsormådet. Utvecklingen ska vara marknadsdriven. Kommunens roll skall vara att tillförsäkra boende, kommunal verksamhet och näringsliv goda förutsättningar för kommunikation via fiber. Detta skall ske genom utbyggnad av fibemät. Genom nya PBL 2011 är kommunen skyldig att beakta behoven av utbyggnad av bredband. Det ger vid handen att vmje kommun inom ramen för översikts- och detaljplanarbetet måste upprätta någon form av bredbandsstrategil-program som pekar ut vad det är kommunen vill ska ske beträffande bredbandsutbyggnaden. Vidare att kommunen väljer en strategi som innebär att man agerar inom ramen för gällande konkurrensregler och dessutom främjar utbyggnaden av öppna nät, eller öppen infrastruktur. Kommentar: Nuvarande arbete med ny översiktsplan tar inte upp något avsnitt om bredbandsstrategi. Beslut om planläggning ny ÖF, togs/öre den 2 maj 20110ch därav tillämpas FBL:s äldre version (SFS 1987:10) Regeringens mål är att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit i bredbandshastighet år 2020.

10 Kommunstyrelsen (41) KS 83 forts. Dnr KS Bakgrund Nuvarande teknik inom Storfors kommun bygger på den så kallade ADSL-tekniken. Hushåll och företag kopplar sedan upp sig till tele station via telenätet. Hastigheten för användarna ligger mellan 2-24 Mb beroende på avstånd mellan fastighet och telestation och själva kvaliteten på kopparförbindelsen. Bredbandstjänsterna via ADSL är utbyggt till 7 av 9 telestationer i kommunen. Till de 2 områden som inte har fiberanslutning till telestationen finns bredband via radioteknik. Fiberutbyggnad i kommunen är förknippat med stora investeringskostnader. Bedömningen är att den privata marknaden inte själv kommer att bygga ut/finansiera fiberutbyggnad. I dagsläget finns inga indikationer på att staten kommer att ge något stöd till fiberutbyggnad förutom det kanalisationsstöd som kan sökas för närvarande. Samverkan krävs därför mellan föreningar/byalag, kommunen, näringslivet, olika operatörer och Länsstyrelsen för att klara en utbyggnad av bredband via fiber i kommunen. Hur länge nuvarande system med kopparnät som informationsförmedlare kommer att finnas kvar, kan ingen direkt svara på. Dock är kapaciteten i befmtligt kopparnät otillfredsställande, varför andra moderna lösningar tar över, därav behovet av utbyggnad av höghastighetsnät. Mobilt bredband har dålig täckning inom flera geografiska områden. Mål Målet är att kommuninnevånare, företag och verksamheter i Storfors kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät med en kapacitet av minst 100 Mbl s och att nätet ska vara ett öppet nät. Det ska finnas ett brett utbud av konkurrensutsatta bredbandstjänster. Syfte Syftet med Bredbandsstrategin är att Storfors kommun som organisation vill tydliggöra hur målet ska nås. Med strategin avser Storfors kommun klargöra ansvarsrördelningen mellan kommunen och andra intressenter. Kommunen roll är att samordna och planmässigt hålla ihop alla de initiativ som görs kring fiberutbyggnad, de privata operatörerna, Stiftelsen Björkåsen samt de "byalags/-samfållighetsinitiativ" som uppstår i kommunen. Bredband i Storfors kommun handlar inte enbart om ett fysiskt nät, utan även om att det berörda nätet ska tillhandhålla 1jänster som är till nytta rör brukaren av nätet.

11 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 83 forts. Dur KS Kommunens roll och insats Kommunens roll och insats i samverkan med projektet "Fiber till Byn" Karlstad kommun och Telia Operator Business. Finansiering av projektledare. Fiberutbyggnad till ny skola i Bjurtjäm samt anläggning av fiberknutpunkt. Upphandlingsstöd. Framtagning av informationsmaterial. Framtagning av underhållsavtal. Kontakt med tjänsteleverantörer. Kontakt med Länsstyrelsen. Hjälp och stöd vid framtagning av ansökningar. Ansvar för informationsmöten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från utvecklingschefpeter Doverholt, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anta förslag till bredbandsstrategi får Storfors kommun.

12 Kommunstyrelsen (41) KS 84 Dm KS Utökning av kommunens checkkredit Kostnadsökningar i verksamheten samt minskade skatteintäkter har bidragit till att likviditeten i Storfors kommun har varit ansträngd de senaste åren. From den l maj har Storfors kommun bytt bank från Nordea till Swedbank och i samband med bankbytet föreslår ekonomichefen att utöka checkkrediten från 11,5 mnkr till 15 mnkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Uppdra till ekonomichefen att utöka checkkrediten från 11,5 mnkr till 15 mnkr.

13 SANnJANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 85 Dnr KS Svar på revisorernas granskning av årsredovisning for verksamhetsår 2011 Storfors kommuns revisorer har granskat bokslut och den sammanställda årsredovisningen för räkenskapsåret I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Stiftelsen Björkåsen samt Storfors Mark och Industrifastigheter AB. Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Kommunstyrelsens yttrande Kommunstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten och noterat inom vilka granskningsområden det krävs förbättringar. I vissa fall sammanfaller förbättringsområdena med det utvecklingsarbete som kommunen redan påböljat. Under respektive granskningsområde framgår kommunstyrelsens kommentarer och vilka åtgärder som planeras vidtas (kursiv stil). Allmän övergripande bedömning (KPMG) KPMG:s revisor bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning för år Sedan anser KPMG att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Finansiella och verksamhetsmässiga mål (KPMG 10.2 och 10.3) Revisorerna anser att kommunen inte presenterar några finansiella eller verksamhetsmässiga mål i budgeten. Kommunstyrelsens kommentar: Kommunstyrelsens ambition gällande arbetssätt samt fastställande av budget är knutet till kommunfullmäktiges styrkort som även finns beskrivet i årsredovisningen. Däremot har kommunen inte lyckats att uppnå de uppställda målen på t ex" ekonomi i balans" samt "att nettokostnaden är mindre än 98 % av totala skatteintäkter".

14 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 85 forts. Dm KS De uppställda verksamhetsmålen utvärderas även i kommunens årsredovisning. Vi anser dock att själva resultatet av måluppjj;llelse bör beskrivas bättre med eventuella åtgärder för kommande år vid eventuell negativ avvikelse. Verksamhetsmålsättning kan även vara på lång sikt eventuella delmål bör beskrivas. Kommunstyrelsens ambition är attförtydliga målsättningar som kommer att finnas med i detatjbudget för verksamhetsåret Utvärdering och eventuella åtgärder vid negativ avvikelse kommer att beskrivas i delårsbokslut och i årsredovisningen. Verksamhetsmålen ska ha en koppling till kommunfullmäktiges styrkort. Beslutsunderlag Revisorernas revisionsrapport över årsredovisningen Tj änsteutlåtande från ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Svara revisionen enligt ovanstående förslag. Kopia Ingemar Olsson Gilbert Klerks Mikael J areke

15 Sarnmantradesdatum Kommunstyrelsen (41) KS 86 Dnr KS Riktlinjer för inköpsstopp I KF 25 har man fattat beslut om inköpsstopp for all verksamhet i Storfors kommun. Bakgrunden är att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att nå en ekonomi i balans. Inköpsstoppet innebär att möjligheten att köpa varor, material och tjänster begränsas kraftigt. Inköp i huvudprocesser Inköp av varor, material och tjänster som är absolut nödvändiga för att trygga verksamheten mot våra brukare prioriteras. Arbetsledare eller motsvarande med befogenhet att avropajköpa in varorltjänster prövar inköp upp till 3000 kr. Enhetschef eller motsvarande med befogenhet att avropajköpa in varor/tjänster prövar inköp upp till kr. Enhetschef for Tekniskdrift och V A eller motsvarande med befogenhet att avropa/köpa in varor/tjänster prövar inköp upp till kr. Verksamhetschef eller motsvarande med befogenhet att avropa/köpa in varor/tjänster prövar inköp upp till kr. Ordförande i nämnd/styrelse prövar inköp över kr. Inköp i stödprocesser Inköp av möbler och inventarier samt kurser och konferenser begränsas avsevärt. Enhetschefer prövar inköp upp till kronor Verksamhetschefer prövar inköp upp till kronor Ordförande i nämnd/styrelse prövar inköp över kr. Uppföljning Effekterna av inköpsstoppet följs upp i verksamheternas ordinarie kvartalsrapporter.

16 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41 ) KS 86 forts. Dm KS Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , revidering av budget Tjänsteutlåtande från ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta riktlinjer enligt ovanstående förslag. Kopia Eva Wiklund Kristina Elmström Mikael Jareke Gilbert Klerks Ingmarie Thyr Tommy Svärd Peter Doverholt Daniel Bekking Gullan Wallerius Ingela Bergare Pirjo Kilponen Marita Sjöberg

17 Sanunanträdesdahun Kommunstyrelsen (41) KS 87 Dm KS Gemensam utveckling och förvaltning ave-tjänster i Värmland Karlstads kommun har utvecklat och driftsatt ett antal e-tjänster. Under vintern har diskussioner förts angående samverkan kring utveckling och förvaltning ave-tjänster i Värmland. Samverkan innebär att man tar fram en gemensam databasdriven lösning för e-tjänsterna och att samma e-tjänst används av alla samverkande kommuner. Processen och utförande måste vara samma i alla kommuner. Samverkan ger ett förenklat underhåll, en ändring på ett ställe slår igenom för alla kommuner, minimerad service och förvaltningskostnad och kommunerna delar på utvecklingskostnader. Samverkan möjliggör gemensam hantering ave-legitimation och inloggningslösning. Ä ven om det är gemensanuna e-tjänster kommer den egna kommunens logotyp att visas. Det är också möjligt att ha kommununik färgsättning. Inom ramen för utvecklingsarbetet erbjuds kommunen att få tillgång till en demomiljö med 25 färdiga e-ijänster, en dags utbildning på plats av personal från Karlstads e-kontor, support av Karlstads e-kontor under demoperioden samt tillgång till Karlstads processmodeller, checklistor mm för förankring och införande ave-tjänster. Kommunens kostnad är kr. Demomiljön, utbildning, färdiga processmodeller mm bedöms medföra att mindre egen tid behöver läggas på utvecklingsarbetet samt att det förkortar vår implementering av e-ijänster. När e-tjänsterna införs kommer det att ge upphov till årliga kostnader. Dessa är i dagsläget inte helt klarlagda. En trolig kostnadsnivå är 4-5 kr/inv. och år kr/e-tjänst och år. Kostnaderna bör belasta den verksamhet som inför en e-t j änst.

18 S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Kommunstyrelsen (41 ) KS 87 forts. Dm KS Yrkande Bo Ekelund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande fråu ekonomichef Gilbert Klerks, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Ingå i samverkan om utveckling och förvaltuing ave-tjänster. Finansieras genom att belasta verksamhet KS Övergripande, Admin med utvecklingskostnader på kr. Kopia Karlstads kommun Gullan Wallerius

19 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 88 Dm KS Antagande av BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet Bakgrund Sverige Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet samt Allmän kommunal verksamhet har träffat överenskommelse BEA, för tillämpning från och med Mot bakgrund av detta bör arbetsgivaren anta bestämmelserna enligt BEA, samt efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal- BEA - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Beslutsunderlag Cirkulär Arbetsgivarpolitik 12/3351. Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta bestämmelserna enligt BEA, samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal- BEA - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. Kopia Daniel Bekking

20 SA~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsen (41) KS 89 Dm KS Antagande av HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetarrörbundet Bakgrund Sverige Kommuner och Svenska Kommunalarbetaref6rbundet har träffat en Huvudöverenskommelse, HÖK 12, gällande lön och allmänna anställningsvillkor m.m. Mot bakgrund av detta bör arbetsgivaren anta bestännnelserna enligt HÖK 12, samt efter framställan från den fackliga organisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 12 - i enlighet med centrala f6rhandlingsprotokollet. Beslutsunderlag Cirkulär Arbetsgivarpolitik 12-2:6. Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta bestännnelsema enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12, samt efter framställan från den fackliga organisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 12 - i enlighet med centrala f6rhandlingsprotokollet. Kopia Daniel Bekking

21 S~TRÄDESPROTOKOLL SammantrJidesdatum Kommunstyrelsen (41) KS 90 Dnr KS Antagande av P AN 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) har träffat överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12, med tillämpning från Mot bakgrund av detta bör arbetsgivaren anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, samt efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal- LOK 12 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Beslutsunderlag Cirkulär Arbetsgivarpolitik 12/3349. Tjänsteutlåtande från personalchef Daniel Bekking, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen beslutar Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse P AN 12, samt efter framställan från den fackliga organisationen teckna kollektivavtal- LOK 12 - enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Kopia Daniel Bekking

22 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 91 Dnr KS Vedeldningspolicy för Storfors kommun På Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde beslutades att en översyn av Storfors kommuns vedeldningspolicy bör ske första kvartalet Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde föreligger reviderad vedeldningspolicy som presenteras av miljö- och hälsoskyddsinspektör Christopher Oldne. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens protokoll Miljö- och byggnadsnämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Anta reviderad vedeldningspolicy enligt bilaga 1.

23 Bilaga l KS 91 Sid l (2) Vedeldningspolicy för Storfors kommun Långsiktiga mål + Utbyggnad av storskalig uppvännning med biobränslen prioriteras då det ger fördelar ur både milj ö- och effektivitetssynpunkt. + Vedeldning rar inte förorsaka betydande olägenhet för omgivningen. + Vedeldning skall ske med utrustning som uppfyller miljö- och brandsäkerhetskrav. Åtgärdsmål + Alla nyinstallerade fastbränslepannor ska vara miljögodkända. Befintliga pannor som inte är miljögodkända bör åtminstone ha ackumulatortank. När vedkaminer nyinstalleras som komplement till annan uppvärmning ska kaminerna vara milj ögodkända Från kaminer, spisinsatser och liknande ska utsläppen klara Boverkets regler. Det gäller inte öppenspisar och kakelugnar som bara används enstaka gånger för "trivseleldning". + Nyinstallerade pelletskaminer ska vara p-märkta + Bygganmälan krävs vid byte av pannor eller komplettering av pannutrustning. + Inom områden där det bedöms helt olämpligt med vedeldning skall andra uppvärmningsformer övervägas. + Vid alla överväganden om installation av anläggningar för vedeldning skall rimlig hänsyn tas till människor med allergi och ö:\i'erkänslighet. + All eldning bör ske med god lufttilllörsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt erhålles. Så kallad pyreldning rar ej ske. + Eldning vid kraftig inversion bör undvikas. + Material, som inte är avsett som bränsle eller tillverkat av avfall och dylikt, förutom rent obehandlat träavfall, får ej eldas. + Risken för olägenheter av kringaktiviteter till vedeldning, såsom vedsågning, vedkapning samt förfulade vedupplag, skall också beaktas.

24 2 (2) Denna policy är en målsätt:rrlng för hur vedeldiringsfrågor ska hanteras i kommunen. Den kommer att uppdateras löpande utifrån centrala och regionala myndigheters direktiv. Kommunens miljö- och byggnadsnämnd kan besluta om eldningsförbud om rökgaserna orsakar betydande olägenhet. Policyn är inte tvingande men är en målsättning för hur dessa frågor ska hanteras i kommunen. Miljö- och Byggnadsnämnden

25 SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41 ) KS 92 Dnr KS Ansvarsprövning - Revisionsberättelse [ör Bergslagens Räddningstjänst 2011 Revisionsberättelse för år 2011 Revisionen för Bergslagens Räddningstjänst har granskat kommunalförbundets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundets revisionsreglemente. Revisionen har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag, samt genom samtal med förtroendevalda och tjänstemän. Fördjupade granskningar har genomförts inom ett antal verksamhetsområden. Vidare har räkenskaperna samt den interna kontrollen granskats. KPMG har biträtt vid revisionen. Resultat och omfattning av genomförd granskning framgår nedan och i bilaga 1 Revisorernas redogörelse. Revisorerna har i tidigare revisionsberättelser lyft fram direktionens ansvar för den interna kontrollen. Revisorerna har inom ramen för årets granskning genomfört en särskild uppföljning på detta område. Revisorernas övergripande bedömning är att förbundets interna kontrollarbete har utvecklats och är på väg att stå i överensstämmelse med förbundets egna styrdokument på området. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det framförallt organisationen av och genomförandet av tillsynen av den interna kontrollen revisorerna vill lyfta fram som ett utvecklingsområde. Revisorerna har även under året genomfört en uppföljning av vilka åtgärder direktionen vidtagit med anledning av tidigare påpekanden avseende offentlighetsprincipen och de bestämmelser som är kopplade till denna princip avseende hantering av allmänna handlingar m.m. Revisorerna kan här konstatera att direktionen vidtagit en rad åtgärder för att förbättra och samtidigt åstadkomma en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. Mot denna bakgrund är revisorernas övergripande bedömning att de fastställda styrdokurnenten och de strukturer som nu finns i förbundet bör ge förutsättningar för vad som är att anse en ändamålsenlig och rättssäker hantering av allmänna handlingar. Revisorerna kan konstatera också att förbundets och medlemmarnas process avseende investeringar i8 fonn av nya verksamhetslokaler i såväl Karlskoga som Degerfors går vidare. Revisorerna anser att det är av stor vikt att dessa investeringar kommer till stånd för att säkerställa förbundets möjligheter att leverera kvalitativa tjänster inom sitt område. Revisorernas bedömning är att det är väsentligt att hanteringen av de beslut som är kopplade till dessa investeringar kan ske i överensstämmelse med den gnmdide som förbundet bygger på.

26 Sammanträdes datum Kommunstyrelsen (41) KS 92 forts. Dm KS Kommunalförbundet redovisar Idr 2011 ett positivt resultat om ca 2,6 Mkr. Detta innebär att förbundet klarar kommunallagens krav om balans mellan kostnader och intäkter. Revisorernas bedömning är att huvudskälet till det positiva resultatet är kopplat till att några större tidskrävande insatser inte behövt genomföras. Gjorda iakttagelser och synpunkter av revisionens granskningsarbete har redovisats för direktionen och förbundets förvaltning genom skriftliga rapporter och muntliga redogörelser. Revisionsrapporter har löpande överlämnats till medlemskommunemas kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen tillstyrker attfärbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Yrkande Bo Ekelund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens forslag till Kommunfullmäktige Tillstyrka att förbundsdirektionen för Bergslagens Räddningstjänst beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

27 S~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (41) KS 93 Dnr KS Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2011 Bakgrund Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet påvisar vid bokslut ett positivt resultat om tkr. Bakom detta resultat döljer sig både positiva och negativa effekter. Driftredovisningen och ekonomisk analys är gjord i jämforelse med internbudget. Direktionen for Bergslagens Räddnings1jänst beslutade att anta forelagd årsredovisning for 2011, samt att överskottet om ,90 kronor överförs till eget kapital samt att outnyttjade investeringsmedel om kronor överfors till 2012 års investeringsbudget. De största orsakerna till uppnått resultat är följande Intäkter i jämforelse mot budget: Ökade intäkter pga. Obudgeterade lönebidrag. Högre räntenivå på likvida medel. Obudgeterat samverkansbidrag. Avyttrade fordon. Fler inkopplade tekniska larm från kommunerna än beräknat. Mer efterfrågan på kringutrustning till trygghetstelefoner. M"mskade intäkter pga: Mindre debiterbara automatiska brandlarm. Mindre externt utforda tjänster avseende räddningsinsats. F ör högt budgeterade tillsynsintäkter. Personalkostnader i jämforelse mot budget: Lägre kostnader pga: Vakant tjänst på avdelningen Kortare insatstider Lägre arbetsgivaravgifter gällande arbetsgruppssjukforsäkringen. Lägre arbetsgivaravgifter for arbetskraft fodda 1985 och senare.

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, onsdagen den 16 december 2015, kl 08.15-10.00. Ajournering kl. 09.05-09.20. Beslutande Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn

Läs mer

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Thomas Backelin (S), ersättare Aurea Karlsson (S), ersättare Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 29 juni 2015,kl 08.15-10.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Glenn Aspnes (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2015-05-12. Ersättare FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2015-05-12 Ersättare FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens ledningsutskott kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare

Tommy Svärd, driftchef 73 Malin Larsson, enhetschef Kost- och städ 74 Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare 1(33) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 18 maj 2015 kl. 08.15 10.25. Hans Jildesten (S) ordförande Christina Skogström (S) Håkan Larsson (C) Övriga deltagande

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.00-10.30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Lars Levahn (S) Avesta Gunnar Tiger (S) Norberg

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 2015, kl. 10.00-11.00. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer