Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen"

Transkript

1 Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen 6 kap. 3 (serveringsansvarig person m.m.) Kammarrätten i Stockholm , mål nr , Länsrätten i Stockholms län , nr Anlitat person utan arbets- och uppehållstillstånd. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det i samband med tillsyn bl.a. konstaterats att en person som saknade arbets- och uppehållstillstånd arbetade på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten i Stockholms län som ändrade det överklagade beslutet till varning ( , nr ). Länsrätten fann att tillståndshavaren brutit mot bestämmelserna i 6 kap. 3 fjärde stycket och att grund för återkallelse därmed förelåg. Vad som i övrigt lagts tillståndshavaren till last ansåg länsrätten vara av mindre allvarlig art. Länsrätten ansåg att det var tillräckligt med varning eftersom överträdelsen av 6 kap. 3 fjärde stycket varit ringa. Tillståndshavaren förnekade att personen ifråga hade arbetat på restaurangen vid annat tillfälle än just då tillsynen ägde rum. Tillståndshavaren påstod dessutom att en anställd tagit in denna person för att tillfälligt hjälpa till och utan tillståndshavarens vetskap. Denne anställde blev uppsagd. Kommunen överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten. 6 kap. 4 (serveringstider) Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Örebro län , mål nr Risk för störningar med serveringstid efter kl 01. Kommunen meddelade serveringstillstånd och serveringstid till kl 01 och inte till kl 02 som ansökts om. Skälen till att serveringstiden inte sattes till kl 02 var att det byggdes nya lägenheter i en grannfastighet och att det enligt miljöförvaltningen fanns risk för störningar. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och konstaterade att den tidigare rörelseinnehavare haft serveringstid till kl 02 och att det inte fanns anledning förmoda att servering efter kl 01 skulle komma medföra störning av annan omfattning för de framtida hyresgästerna än för de som redan bor i närliggande befintliga fastigheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som konstaterar dels att stor betydelse skall tillmätas miljöförvaltningens inställning och dels att det i kammarrätten framkommit uppgifter om uppkomna olägenheter. Kammarrätten ändrade länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Fråga om utsträckt serveringstid till kl 04. Polismyndigheten kan av resursskäl inte garantera ordning och säkerhet.

2 Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 04 (restaurangen hade redan serveringstid till kl 03). Kommunen motiverade beslutet dels med att polismyndigheten avstyrkt ansökningen med hänvisning till bristande resurser för att nattetid kunna garantera ordning och säkerhet. Såväl kommunen som polismyndigheten anförde även att det fanns ett allmänt önskemål bl.a. från regeringens sida om en tidigareläggning av restaurangvanorna. Miljöförvaltningen hade däremot inget att erinra mot att tiden utsträcktes ytterligare. Länsrätten biföll överklagandet och anförde att polismyndigheten inte närmare angett vilka olägenheter i övrigt en utökad serveringstid skulle medföra. Länsrätten beaktade även att miljöförvaltningen inte hade något att erinra. Kommunen överklagade till kammarrätten och pekade dessutom där på ett antal incidenter på restaurangen under den tid som gått mellan kommunens beslut och länsrättens dom. Kammarrätten upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten anförde att det som framkommit angående de inträffade incidenterna och om de möjligheter polismyndigheten har att garantera ordning och säkerhet efter kl 03 innebär risk för att alkoholpolitiska olägenheter uppstår om serveringstiden utsträcks ytterligare Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län, , mål nr Fråga om utsträckt serveringstid till kl 04. Polismyndigheten kan av resursskäl inte garantera ordning och säkerhet. Se Kammarrätten i Göteborg , mål nr Endast smärre skillnader i formuleringarna. 7 kap. 7 (lämplighet m.m.) Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Kalmar län , mål nr Bulvanförhållande eller inte. Kommunen nekade serveringstillstånd. Länsrätten biföll sökandens överklagande. Kommunen överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten. Huvudfrågan var om det förelåg ett bulvanförhållande. Tidigare innehavare av rörelsen hade varit ekonomiskt misskötsam och hans serveringstillstånd hade återkallats. En av de två ägarna till det bolag som nu prövas är son till den tidigare rörelseinnehavaren. Sonen hade arbetat som baransvarig i sin fars rörelse ett par år, dock utan att uppbära lön. Kommunen ifrågasatte dels om inte den tidigare innehavare fortfarande hade inflytande över rörelsen och dels de nya ägarnas förmåga att finansiera övertaget av rörelsen. Domstolarna fann inte att den tidigare innehavaren hade inflytande över rörelsen. Inte heller att sonen, vilket kommunen ifrågasatt, skulle ha varit medveten om den ekonomiska misskötsamhet som förekommit. Det fanns inte heller enligt domstolarna skäl att ifrågasätta hur de nuvarande ägarna finansierat övertaget av rörelsen. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län ,mål nr Finansiering av restaurangförvärv. Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd eftersom sökanden inte kunnat visa hur förvärvet ( ) av restaurangen finansierats. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som även den avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade att sökanden lämnat olika uppgifter om på vilket

3 sätt delägarna (fyra stycken) finansierat sina insatser. Det var heller inte styrkt att pengarna från ett lån som togs 2002 funnits i behåll vid restaurangförvärvet. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län, ,mål nr Hot mot tjänsteman- olämplig enligt 7 kap 7? Kommunen avslog i december 2003 en ansökan om serveringstillstånd eftersom sökanden i november 2003 dömts av tingsrätten för hot mot tjänsteman (brottet begicks i januari 2003). Länsrätten som avslog överklagandet konstaterade att sökanden inte var lämplig. Detta oaktat att tingsrätten hade ansett omständigheterna förmildrande och tagit hänsyn till detta vid påföljden. Sökanden överklagar till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och återförvisade ärendet till kommunen för vidare handläggning. Kammarrätten anförde att brott av det slag sökanden gjort sig skyldig till torde normalt innebära att lämplighetskraven i 7 kap. 7 inte är uppfyllda. Enligt kammarrätten var omständigheterna sådana att det inte fanns skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet att inneha serveringstillstånd till följd av det begångna brottet. Kammarrätten i Sundsvall , mål nr Länsrätten i Jämtlands län , mål nr Lämplighet enligt 7 kap. 7 Kommunen återkallade tillståndet eftersom 1) det tillståndshavande bolagets ägare dömts till villkorlig dom med samhällstjänst (motsvarande tre månaders fängelse) samt p.g.a. bolagets ekonomiska misskötsamhet (betalningsuppmaningar och restföring). Länsrätten konstaterade i juni 2003 att brottsligheten låg relativt lång tillbaka i tiden (2001) samt att bolaget vidtagit åtgärder för att undvika ytterligare betalningsanmärkningar. Länsrätten ändrade återkallelsen till varning. Kommunen överklagade till kammarrätten och anförde att bolagets ekonomiska misskötsamhet fortsatte. Kammarrätten konstaterade att den ekonomiska misskötsamhet som utgjort en av grunderna för kommunens beslut om återkallelse är sådan att bolaget inte uppfyllde kraven på lämplighet i 7 kap. 7. Eftersom den ekonomiska misskötsamheten fortsatt fanns inte särskilda skäl att i stället för återkallelse meddela varning. Frågan om den brottslighet som åberopats av kommunen i beslutet om återkallelse berörs inte av kammarrätten och förefaller inte heller ha åberopats av kommunen i dess överklagande. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd , nr kap. 8 (kök, matutbud) Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Skall serveringslokalers närhet till restaurangköket bedömas utifrån 7 kap. 8 andra eller tredje stycket? Kommunen avslog ansökan om att utvidga befintliga serveringslokaler med ytterligare lokaler varav merparten av dessa på andra våningsplan än själva restaurangen. Vissa av lokalerna sades innehålla bardel. De nytillkomna lokalerna avsåg endast servering till slutna sällskap. Kommunens beslut motiverades med att de tillkommande lokalerna inte låg i nära anslutning till restaurangens matsal och saknade eget kök. Mat och dryck transporterades från huvudrestaurangen till de olika lokalerna. Miljöförvaltningen hade inget att erinra mot lokalutvidgningen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet.

4 Länsrätten förefaller ha uppfattat de nya lokalerna såsom blivande drinkbarer vilka i sådana fall skall ligga i nära anslutning till matsal enligt 7 kap. 8 tredje stycket. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och kommunens beslut samt återförvisade ärendet till kommunen. Kammarrätten anförde att tillståndshavaren inte avser att inrätta drinkbarer i de lokaler ansökan avsåg och att tillståndshavaren fick anses uppfylla kravet i 7 kap. 8 andra stycket på att tillhandahålla lagad mat. 7 kap. 10 (lokal eller annat avgränsat utrymme, dispositionsrätt) Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Göteborg , mål nr Dispositionsrätten över serveringsstället inskränkt. Kommunen återkallade serveringstid efter kl vissa dagar sedan det framkommit att tillståndshavarens rätt att disponera lokalerna var begränsad genom en klausul i hyreskontraktet. Begränsningen var inte känd av kommunen när serveringstillståndet meddelades. Tillståndshavaren överklagade beslutet till länsrätten. Länsrätten avslog överklagandet och konstaterade att dispositionsrätten var inskränkt och att den omständigheten att det pågick en tvist mellan tillståndshavaren och hyresvärden om hyresavtalets tolkning inte kunde tillmätas avgörande betydelse i tillståndsfrågan. Tillståndshavaren gick vidare till kammarrätten som även den avslog överklagandet. Kammarrätten anförde att tillståndshavaren vilselett kommunen genom att underlåta att upplysa om den inskränkning som fanns i en bilaga till hyresavtalet. Därmed fanns skäl att återkalla tillståndet i aktuell del. 7 kap. 19 (återkallelse av serveringstillståndet) Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Östergötlands län , mål nr Återkallelse p.g.a. brister i bokföringen och restföringar. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan skattekontoret i en revisionspromemoria konstaterat synnerligen allvarliga brister i bokföringen. Dessutom hade tillståndshavaren därefter restförts vid ett antal tillfällen. Länsrätten meddelade inhibition men avslog i sitt slutliga avgörande överklagandet. Länsrätten konstaterade att en inte obetydlig tid förlöpt sedan bristerna i bokföringen ägde rum (1999/2000) men att bolaget även därefter misskött sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna. Länsrätten ansåg inte att det fanns särskilda skäl att meddela varning i stället för att återkalla tillståndet. Kammarrätten argumenterade som länsrätten och avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Brister i redovisningen och serveringsansvarigs lämplighet (i detta fall förmåga att handha kassaregistret). Kommunen återkallade serveringstillståndet (varning hade tidigare meddelats se Kammarrätten i Stockholm , mål nr ) sedan det i samband med tillsyn konstaterats att (ånyo) kassan innehöll mer pengar än vad som stämplats in, att den serveringsansvarige inte var tillfredsställande utbildad i kassahantering (bl.a. inte kunnat ta ut ett x-utslag från kassaapparaten). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog

5 överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att det är visat att det funnits en kassadifferens och att den serveringsansvarige inte varit lämplig för uppgiften med hänsyn till sina otillräckliga kunskaper om kassaapparaten. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som även den avslog överklagandet. I kammarrätten framkom utöver vad som tidigare anförts mot tillståndshavaren uppgifter om att tillståndshavaren varit föremål för skatterevision och att det att tillståndshavaren undanhållit betydande belopp till beskattning. Kammarrätten gick inte själv närmare in i de olika delar som utgjort grund för kommunens beslut utan anslöt sig till den bedömning som länsrätten gjort. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Inköp av alkoholdrycker i strid med 6 kap. 5 och överträdelse av förvaringsförbudet i 6 kap. 9. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan ett hundratal flaskor med spritdrycker som var inköpta utomlands av tillståndshavaren påträffats på serveringsstället. Det visade sig efterhand också oklart när och om dessa inköp var bokförda. Tillståndshavaren anförde att han trott att det var lagligt att själv och utomlands köpa sådana drycker till rörelsen. Länsrätten fann det ostridigt att tillståndshavaren infört, förvarat och serverat alkoholdrycker som inköpts i strid med bestämmelserna i alkohollagen. Genom överträdelsen förelåg grund för att återkalla serveringstillståndet. Med hänsyn till mängden flaskor och att det inte varit fråga om ett enstaka tillfälle fanns inte särskilda skäl att meddela varning. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten och yrkade att den skulle fråga EGdomstolen om Sveriges lag strider mot EU-rätten om fria varuinköp. Kammarrätten fann det inte nödvändigt att inhämta yttrande från EG-domstolen och avslog överklagandet. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Hallands län , mål nr Tillhandahöll inte lagad mat och registrerade inte samtliga intäkter. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det i samband med tillsyn konstaterats dels att inte samtliga intäkter (från en del av restaurangens försäljning samt entréavgifter) bokfördes, dels att det efter kl 21 inte gick att få någon lagad mat. Länsrätten avslog tillståndshavarens överklagande. Länsrätten anförde bl.a. att matservering inte förekommit under tid då tillståndspliktig alkoholservering pågått och att kassaregistrering som föreskrivs i 8 kap. 5a alkohollagen inte skett. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten i Sundsvall , mål nr Länsrätten i Jämtlands län , mål nr Tillhandahållande av lagad mat och marknadsföring. Kommunen återkallade tillståndet eftersom 1) restaurangen inte varit inriktad på matförsäljning utan på dryckesförsäljning och nöjesverksamhet för ungdomar (andelen mat i förhållande till den totala omsättningen var mindre än 2 procent), 2) det förekommit brister i ordningen i och utanför restaurangen, 3) animeringsförbudet i 6 kap 7 överträtts genom att restaurangen varit belamrad med reklam för ett visst varumärke (bl.a. fanns 2 meter höga uppblåsbara flaskor, parasoller och banderoller. Länsrätten anförde angående 1) att det inte föreligger skäl för återkallelse eftersom länsrätten anser att bestämmelsen i 7 kap. 8 om tillhandahållande av lagad mat inte medför krav på faktisk omsättning av mat och inte heller krav på att serveringsstället särskilt marknadsför sitt matutbud, 2) att vad gäller påstådda brister i ordningen kunde varken uppgifterna i tillsynsprotokollet eller tjänstemannaförslaget till beslut anses styrka att det förelåg ett

6 missförhållande i alkohollagens mening vid tillsynstillfället och 3) i fråga om den åberopade överträdelsen av animeringsförbudet finner länsrätten, med hänvisning till Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 6 kap. 7 och till Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av spritdrycker, vin och starköl, att den varumärkesreklam som förekommit måste vara oförenlig med nämnda riktlinjer. Skäl för återkallelse finns därmed. Eftersom denna marknadsföring skett vid enstaka tillfälle ansåg länsrätten att en varning var tillräcklig åtgärd. Kommunen överklagade men kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten och avslog överklagandet. 7 kap. 20 (varning) Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Servering till underåriga vid två olika tillfällen. Kommunen hade vid två tillfällen (april och maj 2003) fattat beslut om åtgärd enligt 7 kap. 19. Genom det första beslutet återkallades den serveringstid som avsåg servering mellan kl 01 och kl 03. Anledning var att det skett servering av alkoholdrycker till en underårig vilket konstaterats i samband med tillsyn i slutet av februari Genom det andra beslutet återkallades serveringstillståndet i sin helhet. Anledningen härtill var att servering av alkoholdrycker skett till två underåriga vid ännu ett tillfälle samt brister i ordning och nykterhet vilket konstaterats i samband med tillsyn i början av april Tillståndshavaren överklagade bägge besluten. Länsrätten som avgjorde bägge målen samtidigt, fann det klarlagt att överträdelse skett av bestämmelserna i alkohollagen på sätt som kommunen angett. Grund för återkallelse förelåg därmed: Omständigheterna som ligger till grund för återkallelse av serveringstillståndet avser två tillfällen. Tillståndshavaren har vidtagit åtgärder för att motverka att underåriga besöker serveringsstället. Länsrätten anser att det finns fog för att anta att verksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas i enlighet med serveringsbestämmelserna. En varning kan anses vara tillräcklig åtgärd vad gäller serveringstillståndet som sådant. Vad gäller serveringstiden mellan kl 01 och kl 03 fann länsrätten att misskötsamheten ändå varit sådan att en varning inte är tillräcklig åtgärd och fastställde därmed kommunens första beslut om att sätta en sluttid för serveringen till kl 01. Såväl tillståndshavaren som kommunen överklagade till kammarrätten. Kommunen klagade över att tillståndet inte återkallades och tillståndshavaren över den återkallade serveringstiden. Kammarrätten fann i likhet med länsrätten att tillståndshavaren hade överträtt serveringsbestämmelserna. Kammarrätten fann vidare att ingripandet kunde begränsas till en varning och att det inte hade framkommit skäl att göra åtskillnad mellan de meddelade tillstånden. Även den utsträckta serveringstiden till kl 03 kom således att omfattas av varning i stället för återkallelse. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Brister i redovisningen. Kommunen meddelade tillståndshavaren en varning sedan det i samband med tillsyn konstaterats att det förelåg en differens (motsvarande 18 % av dagens omsättning) mellan det belopp som registrerats i kassan och det faktiska belopp som fanns i kassan. Tillståndshavaren förklarade denna differens med att det var fråga om en växelkassa och att det i kassan låg en

7 lapp med notering om detta. Av lappen (som faktiskt fanns vid tillsynstillfället) framgick ett belopp men inte vad det hänförde sig till. Tillståndshavaren överklagade varningen till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Det skall krävas att det klart framgår av den lapp som läggs i kassan vilka uttag och insättningar som gjorts. I detta fall har det inte gått att utläsa relevant information av lappen. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten. Bolagets tillstånd återkallades vid ett senare tillfälle bl.a. på grund av brister i kassahanteringen, se Kammarrätten i Stockholm , mål nr kap. 5a (dispens från kravet på kassaregister) Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Dispens från kravet på kassaregister. Kommunen avslog ansökan om dispens att få föra kassaregister p.g.a. att tillståndshavaren (ett affärsdrivande aktiebolag) inte tillhör den kategori (ideella föreningar eller liknande slutna sällskap) som omfattas av möjlighet till dispens. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som instämde i kommunens bedömning vilket även kammarrätten gjorde. Tillståndshavaren överklagade till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd , mål nr Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Södermanlands län , mål nr Dispens från kravet på kassaregister. Kommunen avslog ansökan om dispens att få föra kassaregister p.g.a. att tillståndshavaren (ett affärsdrivande aktiebolag) inte tillhör den kategori (ideella föreningar eller liknande slutna sällskap) som omfattas av möjlighet till dispens. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som instämde i kommunens bedömning vilket kammarrätten också gjorde dock efter att i avvaktan på sitt slutliga avgörande under en tid lämnat bolaget dispens. Inhibition, prövningstillstånd och övriga ärenden Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län, ,mål nr Inhibition. Länsrätten avslog yrkande om inhibition av beslut om att återkalla serveringstillstånd. Kammarrätten medgav efter överklagande inhibition. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Inhibition. Länsrätten medgav inhibition av beslut om att återkalla serveringstillstånd. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län, , mål nr Överklagandet inte inkommit inom föreskriven tid. Kommunen avvisade överklagandet. Ej ändring i länsrätten eller kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Vänersborg

8 , mål nr Ej inhibition av kommunens beslut om återkallelse (pga ek. misskötsamhet) i vare sig länsrätten eller kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg ,mål nr Länsrätten i Vänersborg , mål nr Ej inhibition av kommunens beslut om återkallelse (pga ek. misskötsamhet) i vare sig länsrätten eller kammarrätten. Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Östergötlands län , mål nr Länsrätten avslog överklagande av återkallelse. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrätten i Sundsvall , Länsrätten i Dalarnas län , mål nr Kammarrätten medgav inhibition: I vissa delar står ord mot ord och i vissa delar har inte framkommit att de huvudsakliga bristerna som anförts för beslutet även nu föreligger. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Vänersborg , mål nr Ej prövningstillstånd. Återkallelse. Ej ändring i länsrätten. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Ej prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Örebro län , mål nr Fråga om prövningstillstånd. Målet avskrevs sedan överklagandet återkallats. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne , mål nr Målet avskrevs i kammarrätten eftersom klaganden inte längre bedrev den i målet aktuella verksamheten. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Hallands län , mål nr Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. Länsrätten medgav inte inhibition vilket kammarrätten gjorde. Sakfrågan gäller om två bröder var bulvaner för sina föräldrar vilka sannolikt inte skulle uppfylla kraven på lämplighet i 7 kap. 8. Kammarrätten i Göteborg ,mål nr Länsrätten i Hallands län , mål nr Ej prövningstillstånd i kammarrätten. Sakfrågan gällde återkallelse pga att tillståndshavaren nyligen dömts för grovt narkotikabrott till fängelse. Kammarrätten i Jönköping , mål nr

9 Allmän handling eller inte. Kommunen avslog med hänvisning till sekretesslagen en begäran från en tidning om att få ta del av vissa delar i ett tjänsteutlåtande utarbetat inom socialförvaltningen och ställt till socialnämnden. Ärenden av detta slag överklagas direkt till kammarrätten. Kammarrätten konstaterade att det aktuella tjänsteutlåtandet inte var en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och avslog överklagandet. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne , mål nr Länsrätten avslog överklagande av nekad utsträckt serveringstid. Kammarrätten meddelade inte tillståndshavaren prövningstillstånd. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Överklagandet återkallat.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten DOMAR 2007 Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2007-09-17 2027-06 Ej pt Sthlm 2006-03-03 1307-06 *) AB 8 *) Kommunen återkallade

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 REGERINGSRÄTTEN 2005 Datum Mål nr Dom Kammar Datum Mål nr Dom Lr Uppdat nr rätten 2005-01-17 7034-04 Ej pt Sthlm 2004-11-22 5522-04 *)

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 2001:414 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om alkohollagen

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. Restaurang Gustav Adolf AB (f.d. Becky

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2003. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(12) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08:30 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia Hägglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78

Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott KS-2010/78 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Ansökan om utsträckt serveringstid på restaurang Noors Slott Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå Noors Slott

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor

Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor RAPPORT 1(6) 2011-01-25 705-13607-10 Vår referens Samhällsbyggnad Håkan Johansson 040-252345 Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Tillsyn av alkoholservering på idrottsarenor Bakgrund I samråd med

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1 Beslutad av Socialnämnden, den 2015-12-09, Dnr; SN/2015:272 113 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN Innehåll Alkohollagen 2 Ansökan 2-3 Remisser 3 Ansökningstid 3 Avgifter 3 Serveringslokalen

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun

Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN. i Svedala kommun 1 Nya riktlinjer och tillämpning av ALKOHOLLAGEN i Svedala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 80 Dnr 04.188 2004-06-09 Upprättade av alkoholhandläggaren 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning och nationell

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer