Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen"

Transkript

1 Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen 6 kap. 3 (serveringsansvarig person m.m.) Kammarrätten i Stockholm , mål nr , Länsrätten i Stockholms län , nr Anlitat person utan arbets- och uppehållstillstånd. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det i samband med tillsyn bl.a. konstaterats att en person som saknade arbets- och uppehållstillstånd arbetade på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten i Stockholms län som ändrade det överklagade beslutet till varning ( , nr ). Länsrätten fann att tillståndshavaren brutit mot bestämmelserna i 6 kap. 3 fjärde stycket och att grund för återkallelse därmed förelåg. Vad som i övrigt lagts tillståndshavaren till last ansåg länsrätten vara av mindre allvarlig art. Länsrätten ansåg att det var tillräckligt med varning eftersom överträdelsen av 6 kap. 3 fjärde stycket varit ringa. Tillståndshavaren förnekade att personen ifråga hade arbetat på restaurangen vid annat tillfälle än just då tillsynen ägde rum. Tillståndshavaren påstod dessutom att en anställd tagit in denna person för att tillfälligt hjälpa till och utan tillståndshavarens vetskap. Denne anställde blev uppsagd. Kommunen överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten. 6 kap. 4 (serveringstider) Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Örebro län , mål nr Risk för störningar med serveringstid efter kl 01. Kommunen meddelade serveringstillstånd och serveringstid till kl 01 och inte till kl 02 som ansökts om. Skälen till att serveringstiden inte sattes till kl 02 var att det byggdes nya lägenheter i en grannfastighet och att det enligt miljöförvaltningen fanns risk för störningar. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet och konstaterade att den tidigare rörelseinnehavare haft serveringstid till kl 02 och att det inte fanns anledning förmoda att servering efter kl 01 skulle komma medföra störning av annan omfattning för de framtida hyresgästerna än för de som redan bor i närliggande befintliga fastigheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som konstaterar dels att stor betydelse skall tillmätas miljöförvaltningens inställning och dels att det i kammarrätten framkommit uppgifter om uppkomna olägenheter. Kammarrätten ändrade länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Fråga om utsträckt serveringstid till kl 04. Polismyndigheten kan av resursskäl inte garantera ordning och säkerhet.

2 Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 04 (restaurangen hade redan serveringstid till kl 03). Kommunen motiverade beslutet dels med att polismyndigheten avstyrkt ansökningen med hänvisning till bristande resurser för att nattetid kunna garantera ordning och säkerhet. Såväl kommunen som polismyndigheten anförde även att det fanns ett allmänt önskemål bl.a. från regeringens sida om en tidigareläggning av restaurangvanorna. Miljöförvaltningen hade däremot inget att erinra mot att tiden utsträcktes ytterligare. Länsrätten biföll överklagandet och anförde att polismyndigheten inte närmare angett vilka olägenheter i övrigt en utökad serveringstid skulle medföra. Länsrätten beaktade även att miljöförvaltningen inte hade något att erinra. Kommunen överklagade till kammarrätten och pekade dessutom där på ett antal incidenter på restaurangen under den tid som gått mellan kommunens beslut och länsrättens dom. Kammarrätten upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten anförde att det som framkommit angående de inträffade incidenterna och om de möjligheter polismyndigheten har att garantera ordning och säkerhet efter kl 03 innebär risk för att alkoholpolitiska olägenheter uppstår om serveringstiden utsträcks ytterligare Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län, , mål nr Fråga om utsträckt serveringstid till kl 04. Polismyndigheten kan av resursskäl inte garantera ordning och säkerhet. Se Kammarrätten i Göteborg , mål nr Endast smärre skillnader i formuleringarna. 7 kap. 7 (lämplighet m.m.) Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Kalmar län , mål nr Bulvanförhållande eller inte. Kommunen nekade serveringstillstånd. Länsrätten biföll sökandens överklagande. Kommunen överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten. Huvudfrågan var om det förelåg ett bulvanförhållande. Tidigare innehavare av rörelsen hade varit ekonomiskt misskötsam och hans serveringstillstånd hade återkallats. En av de två ägarna till det bolag som nu prövas är son till den tidigare rörelseinnehavaren. Sonen hade arbetat som baransvarig i sin fars rörelse ett par år, dock utan att uppbära lön. Kommunen ifrågasatte dels om inte den tidigare innehavare fortfarande hade inflytande över rörelsen och dels de nya ägarnas förmåga att finansiera övertaget av rörelsen. Domstolarna fann inte att den tidigare innehavaren hade inflytande över rörelsen. Inte heller att sonen, vilket kommunen ifrågasatt, skulle ha varit medveten om den ekonomiska misskötsamhet som förekommit. Det fanns inte heller enligt domstolarna skäl att ifrågasätta hur de nuvarande ägarna finansierat övertaget av rörelsen. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län ,mål nr Finansiering av restaurangförvärv. Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd eftersom sökanden inte kunnat visa hur förvärvet ( ) av restaurangen finansierats. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som även den avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade att sökanden lämnat olika uppgifter om på vilket

3 sätt delägarna (fyra stycken) finansierat sina insatser. Det var heller inte styrkt att pengarna från ett lån som togs 2002 funnits i behåll vid restaurangförvärvet. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län, ,mål nr Hot mot tjänsteman- olämplig enligt 7 kap 7? Kommunen avslog i december 2003 en ansökan om serveringstillstånd eftersom sökanden i november 2003 dömts av tingsrätten för hot mot tjänsteman (brottet begicks i januari 2003). Länsrätten som avslog överklagandet konstaterade att sökanden inte var lämplig. Detta oaktat att tingsrätten hade ansett omständigheterna förmildrande och tagit hänsyn till detta vid påföljden. Sökanden överklagar till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och återförvisade ärendet till kommunen för vidare handläggning. Kammarrätten anförde att brott av det slag sökanden gjort sig skyldig till torde normalt innebära att lämplighetskraven i 7 kap. 7 inte är uppfyllda. Enligt kammarrätten var omständigheterna sådana att det inte fanns skäl att ifrågasätta sökandens lämplighet att inneha serveringstillstånd till följd av det begångna brottet. Kammarrätten i Sundsvall , mål nr Länsrätten i Jämtlands län , mål nr Lämplighet enligt 7 kap. 7 Kommunen återkallade tillståndet eftersom 1) det tillståndshavande bolagets ägare dömts till villkorlig dom med samhällstjänst (motsvarande tre månaders fängelse) samt p.g.a. bolagets ekonomiska misskötsamhet (betalningsuppmaningar och restföring). Länsrätten konstaterade i juni 2003 att brottsligheten låg relativt lång tillbaka i tiden (2001) samt att bolaget vidtagit åtgärder för att undvika ytterligare betalningsanmärkningar. Länsrätten ändrade återkallelsen till varning. Kommunen överklagade till kammarrätten och anförde att bolagets ekonomiska misskötsamhet fortsatte. Kammarrätten konstaterade att den ekonomiska misskötsamhet som utgjort en av grunderna för kommunens beslut om återkallelse är sådan att bolaget inte uppfyllde kraven på lämplighet i 7 kap. 7. Eftersom den ekonomiska misskötsamheten fortsatt fanns inte särskilda skäl att i stället för återkallelse meddela varning. Frågan om den brottslighet som åberopats av kommunen i beslutet om återkallelse berörs inte av kammarrätten och förefaller inte heller ha åberopats av kommunen i dess överklagande. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd , nr kap. 8 (kök, matutbud) Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Skall serveringslokalers närhet till restaurangköket bedömas utifrån 7 kap. 8 andra eller tredje stycket? Kommunen avslog ansökan om att utvidga befintliga serveringslokaler med ytterligare lokaler varav merparten av dessa på andra våningsplan än själva restaurangen. Vissa av lokalerna sades innehålla bardel. De nytillkomna lokalerna avsåg endast servering till slutna sällskap. Kommunens beslut motiverades med att de tillkommande lokalerna inte låg i nära anslutning till restaurangens matsal och saknade eget kök. Mat och dryck transporterades från huvudrestaurangen till de olika lokalerna. Miljöförvaltningen hade inget att erinra mot lokalutvidgningen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet.

4 Länsrätten förefaller ha uppfattat de nya lokalerna såsom blivande drinkbarer vilka i sådana fall skall ligga i nära anslutning till matsal enligt 7 kap. 8 tredje stycket. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och kommunens beslut samt återförvisade ärendet till kommunen. Kammarrätten anförde att tillståndshavaren inte avser att inrätta drinkbarer i de lokaler ansökan avsåg och att tillståndshavaren fick anses uppfylla kravet i 7 kap. 8 andra stycket på att tillhandahålla lagad mat. 7 kap. 10 (lokal eller annat avgränsat utrymme, dispositionsrätt) Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Göteborg , mål nr Dispositionsrätten över serveringsstället inskränkt. Kommunen återkallade serveringstid efter kl vissa dagar sedan det framkommit att tillståndshavarens rätt att disponera lokalerna var begränsad genom en klausul i hyreskontraktet. Begränsningen var inte känd av kommunen när serveringstillståndet meddelades. Tillståndshavaren överklagade beslutet till länsrätten. Länsrätten avslog överklagandet och konstaterade att dispositionsrätten var inskränkt och att den omständigheten att det pågick en tvist mellan tillståndshavaren och hyresvärden om hyresavtalets tolkning inte kunde tillmätas avgörande betydelse i tillståndsfrågan. Tillståndshavaren gick vidare till kammarrätten som även den avslog överklagandet. Kammarrätten anförde att tillståndshavaren vilselett kommunen genom att underlåta att upplysa om den inskränkning som fanns i en bilaga till hyresavtalet. Därmed fanns skäl att återkalla tillståndet i aktuell del. 7 kap. 19 (återkallelse av serveringstillståndet) Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Östergötlands län , mål nr Återkallelse p.g.a. brister i bokföringen och restföringar. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan skattekontoret i en revisionspromemoria konstaterat synnerligen allvarliga brister i bokföringen. Dessutom hade tillståndshavaren därefter restförts vid ett antal tillfällen. Länsrätten meddelade inhibition men avslog i sitt slutliga avgörande överklagandet. Länsrätten konstaterade att en inte obetydlig tid förlöpt sedan bristerna i bokföringen ägde rum (1999/2000) men att bolaget även därefter misskött sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna. Länsrätten ansåg inte att det fanns särskilda skäl att meddela varning i stället för att återkalla tillståndet. Kammarrätten argumenterade som länsrätten och avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Brister i redovisningen och serveringsansvarigs lämplighet (i detta fall förmåga att handha kassaregistret). Kommunen återkallade serveringstillståndet (varning hade tidigare meddelats se Kammarrätten i Stockholm , mål nr ) sedan det i samband med tillsyn konstaterats att (ånyo) kassan innehöll mer pengar än vad som stämplats in, att den serveringsansvarige inte var tillfredsställande utbildad i kassahantering (bl.a. inte kunnat ta ut ett x-utslag från kassaapparaten). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog

5 överklagandet. Länsrätten anförde bl.a. att det är visat att det funnits en kassadifferens och att den serveringsansvarige inte varit lämplig för uppgiften med hänsyn till sina otillräckliga kunskaper om kassaapparaten. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som även den avslog överklagandet. I kammarrätten framkom utöver vad som tidigare anförts mot tillståndshavaren uppgifter om att tillståndshavaren varit föremål för skatterevision och att det att tillståndshavaren undanhållit betydande belopp till beskattning. Kammarrätten gick inte själv närmare in i de olika delar som utgjort grund för kommunens beslut utan anslöt sig till den bedömning som länsrätten gjort. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Inköp av alkoholdrycker i strid med 6 kap. 5 och överträdelse av förvaringsförbudet i 6 kap. 9. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan ett hundratal flaskor med spritdrycker som var inköpta utomlands av tillståndshavaren påträffats på serveringsstället. Det visade sig efterhand också oklart när och om dessa inköp var bokförda. Tillståndshavaren anförde att han trott att det var lagligt att själv och utomlands köpa sådana drycker till rörelsen. Länsrätten fann det ostridigt att tillståndshavaren infört, förvarat och serverat alkoholdrycker som inköpts i strid med bestämmelserna i alkohollagen. Genom överträdelsen förelåg grund för att återkalla serveringstillståndet. Med hänsyn till mängden flaskor och att det inte varit fråga om ett enstaka tillfälle fanns inte särskilda skäl att meddela varning. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten och yrkade att den skulle fråga EGdomstolen om Sveriges lag strider mot EU-rätten om fria varuinköp. Kammarrätten fann det inte nödvändigt att inhämta yttrande från EG-domstolen och avslog överklagandet. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Hallands län , mål nr Tillhandahöll inte lagad mat och registrerade inte samtliga intäkter. Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det i samband med tillsyn konstaterats dels att inte samtliga intäkter (från en del av restaurangens försäljning samt entréavgifter) bokfördes, dels att det efter kl 21 inte gick att få någon lagad mat. Länsrätten avslog tillståndshavarens överklagande. Länsrätten anförde bl.a. att matservering inte förekommit under tid då tillståndspliktig alkoholservering pågått och att kassaregistrering som föreskrivs i 8 kap. 5a alkohollagen inte skett. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten i Sundsvall , mål nr Länsrätten i Jämtlands län , mål nr Tillhandahållande av lagad mat och marknadsföring. Kommunen återkallade tillståndet eftersom 1) restaurangen inte varit inriktad på matförsäljning utan på dryckesförsäljning och nöjesverksamhet för ungdomar (andelen mat i förhållande till den totala omsättningen var mindre än 2 procent), 2) det förekommit brister i ordningen i och utanför restaurangen, 3) animeringsförbudet i 6 kap 7 överträtts genom att restaurangen varit belamrad med reklam för ett visst varumärke (bl.a. fanns 2 meter höga uppblåsbara flaskor, parasoller och banderoller. Länsrätten anförde angående 1) att det inte föreligger skäl för återkallelse eftersom länsrätten anser att bestämmelsen i 7 kap. 8 om tillhandahållande av lagad mat inte medför krav på faktisk omsättning av mat och inte heller krav på att serveringsstället särskilt marknadsför sitt matutbud, 2) att vad gäller påstådda brister i ordningen kunde varken uppgifterna i tillsynsprotokollet eller tjänstemannaförslaget till beslut anses styrka att det förelåg ett

6 missförhållande i alkohollagens mening vid tillsynstillfället och 3) i fråga om den åberopade överträdelsen av animeringsförbudet finner länsrätten, med hänvisning till Statens folkhälsoinstituts kommentarer till 6 kap. 7 och till Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av spritdrycker, vin och starköl, att den varumärkesreklam som förekommit måste vara oförenlig med nämnda riktlinjer. Skäl för återkallelse finns därmed. Eftersom denna marknadsföring skett vid enstaka tillfälle ansåg länsrätten att en varning var tillräcklig åtgärd. Kommunen överklagade men kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten och avslog överklagandet. 7 kap. 20 (varning) Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Servering till underåriga vid två olika tillfällen. Kommunen hade vid två tillfällen (april och maj 2003) fattat beslut om åtgärd enligt 7 kap. 19. Genom det första beslutet återkallades den serveringstid som avsåg servering mellan kl 01 och kl 03. Anledning var att det skett servering av alkoholdrycker till en underårig vilket konstaterats i samband med tillsyn i slutet av februari Genom det andra beslutet återkallades serveringstillståndet i sin helhet. Anledningen härtill var att servering av alkoholdrycker skett till två underåriga vid ännu ett tillfälle samt brister i ordning och nykterhet vilket konstaterats i samband med tillsyn i början av april Tillståndshavaren överklagade bägge besluten. Länsrätten som avgjorde bägge målen samtidigt, fann det klarlagt att överträdelse skett av bestämmelserna i alkohollagen på sätt som kommunen angett. Grund för återkallelse förelåg därmed: Omständigheterna som ligger till grund för återkallelse av serveringstillståndet avser två tillfällen. Tillståndshavaren har vidtagit åtgärder för att motverka att underåriga besöker serveringsstället. Länsrätten anser att det finns fog för att anta att verksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas i enlighet med serveringsbestämmelserna. En varning kan anses vara tillräcklig åtgärd vad gäller serveringstillståndet som sådant. Vad gäller serveringstiden mellan kl 01 och kl 03 fann länsrätten att misskötsamheten ändå varit sådan att en varning inte är tillräcklig åtgärd och fastställde därmed kommunens första beslut om att sätta en sluttid för serveringen till kl 01. Såväl tillståndshavaren som kommunen överklagade till kammarrätten. Kommunen klagade över att tillståndet inte återkallades och tillståndshavaren över den återkallade serveringstiden. Kammarrätten fann i likhet med länsrätten att tillståndshavaren hade överträtt serveringsbestämmelserna. Kammarrätten fann vidare att ingripandet kunde begränsas till en varning och att det inte hade framkommit skäl att göra åtskillnad mellan de meddelade tillstånden. Även den utsträckta serveringstiden till kl 03 kom således att omfattas av varning i stället för återkallelse. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Brister i redovisningen. Kommunen meddelade tillståndshavaren en varning sedan det i samband med tillsyn konstaterats att det förelåg en differens (motsvarande 18 % av dagens omsättning) mellan det belopp som registrerats i kassan och det faktiska belopp som fanns i kassan. Tillståndshavaren förklarade denna differens med att det var fråga om en växelkassa och att det i kassan låg en

7 lapp med notering om detta. Av lappen (som faktiskt fanns vid tillsynstillfället) framgick ett belopp men inte vad det hänförde sig till. Tillståndshavaren överklagade varningen till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Det skall krävas att det klart framgår av den lapp som läggs i kassan vilka uttag och insättningar som gjorts. I detta fall har det inte gått att utläsa relevant information av lappen. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten. Bolagets tillstånd återkallades vid ett senare tillfälle bl.a. på grund av brister i kassahanteringen, se Kammarrätten i Stockholm , mål nr kap. 5a (dispens från kravet på kassaregister) Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Dispens från kravet på kassaregister. Kommunen avslog ansökan om dispens att få föra kassaregister p.g.a. att tillståndshavaren (ett affärsdrivande aktiebolag) inte tillhör den kategori (ideella föreningar eller liknande slutna sällskap) som omfattas av möjlighet till dispens. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som instämde i kommunens bedömning vilket även kammarrätten gjorde. Tillståndshavaren överklagade till Regeringsrätten som inte meddelade prövningstillstånd , mål nr Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Södermanlands län , mål nr Dispens från kravet på kassaregister. Kommunen avslog ansökan om dispens att få föra kassaregister p.g.a. att tillståndshavaren (ett affärsdrivande aktiebolag) inte tillhör den kategori (ideella föreningar eller liknande slutna sällskap) som omfattas av möjlighet till dispens. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som instämde i kommunens bedömning vilket kammarrätten också gjorde dock efter att i avvaktan på sitt slutliga avgörande under en tid lämnat bolaget dispens. Inhibition, prövningstillstånd och övriga ärenden Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län, ,mål nr Inhibition. Länsrätten avslog yrkande om inhibition av beslut om att återkalla serveringstillstånd. Kammarrätten medgav efter överklagande inhibition. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Inhibition. Länsrätten medgav inhibition av beslut om att återkalla serveringstillstånd. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län, , mål nr Överklagandet inte inkommit inom föreskriven tid. Kommunen avvisade överklagandet. Ej ändring i länsrätten eller kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Vänersborg

8 , mål nr Ej inhibition av kommunens beslut om återkallelse (pga ek. misskötsamhet) i vare sig länsrätten eller kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg ,mål nr Länsrätten i Vänersborg , mål nr Ej inhibition av kommunens beslut om återkallelse (pga ek. misskötsamhet) i vare sig länsrätten eller kammarrätten. Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Östergötlands län , mål nr Länsrätten avslog överklagande av återkallelse. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrätten i Sundsvall , Länsrätten i Dalarnas län , mål nr Kammarrätten medgav inhibition: I vissa delar står ord mot ord och i vissa delar har inte framkommit att de huvudsakliga bristerna som anförts för beslutet även nu föreligger. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Vänersborg , mål nr Ej prövningstillstånd. Återkallelse. Ej ändring i länsrätten. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne län , mål nr Ej prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping , mål nr Länsrätten i Örebro län , mål nr Fråga om prövningstillstånd. Målet avskrevs sedan överklagandet återkallats. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne , mål nr Målet avskrevs i kammarrätten eftersom klaganden inte längre bedrev den i målet aktuella verksamheten. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Hallands län , mål nr Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. Länsrätten medgav inte inhibition vilket kammarrätten gjorde. Sakfrågan gäller om två bröder var bulvaner för sina föräldrar vilka sannolikt inte skulle uppfylla kraven på lämplighet i 7 kap. 8. Kammarrätten i Göteborg ,mål nr Länsrätten i Hallands län , mål nr Ej prövningstillstånd i kammarrätten. Sakfrågan gällde återkallelse pga att tillståndshavaren nyligen dömts för grovt narkotikabrott till fängelse. Kammarrätten i Jönköping , mål nr

9 Allmän handling eller inte. Kommunen avslog med hänvisning till sekretesslagen en begäran från en tidning om att få ta del av vissa delar i ett tjänsteutlåtande utarbetat inom socialförvaltningen och ställt till socialnämnden. Ärenden av detta slag överklagas direkt till kammarrätten. Kammarrätten konstaterade att det aktuella tjänsteutlåtandet inte var en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och avslog överklagandet. Kammarrätten i Göteborg , mål nr Länsrätten i Skåne , mål nr Länsrätten avslog överklagande av nekad utsträckt serveringstid. Kammarrätten meddelade inte tillståndshavaren prövningstillstånd. Kammarrätten i Stockholm , mål nr Länsrätten i Stockholms län , mål nr Överklagandet återkallat.

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

Rättshjälpslagen (1996:1619)

Rättshjälpslagen (1996:1619) Rättshjälpslagen (1996:1619) - Sammanställning av intressant praxis - version 2 FÖRORD Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den viktigaste förändringen i förhållande till den tidigare

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning

11 Registerutdrag. 11.1 Inledning 11 Registerutdrag 11.1 Inledning Rätten för den registrerade att på begäran få ett s.k. registerutdrag med de uppgifter om honom eller henne som en personuppgiftsansvarig behandlar har funnits under lång

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer