Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaprogrammen, en ny del av Nutek"

Transkript

1 Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra Europa och dess regioner mer attraktiva att investera och arbeta i B. Att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation C. Fler och bättre jobb 1

2 Geografiskt område Källa: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , s.33 Programmets syfte Öka konkurrenskraften & sysselsättningen i regionen Prioriterar insatser som bidrar till förnyelse av näringslivet och som ökar tillgängligheten & attraktiviteten i regionen Ger möjligheter för företag & organisationer som vill arbeta för utveckling inom regionen! Huvudstrategier för programmet Ta tillvara naturgivna förutsättningar Höja kunskapsinnehållet i produktion av varor & tjänster Stärka entreprenörskapsandan Överbrygga långa avstånd med ny teknik och smarta kommunikationslösningar Göra regionen attraktiv för företagande, besök & boende 2

3 Kvantitativa mål nya arbetstillfällen 10% fler arbetsställen i privat sektor med mer än 50 anställda Antal sysselsatta inom 45 minuters restid från regionens större arbetsmarknadsställen ska öka med 5 % Andelen invånare i åldern år ska öka till 25% av totala befolkningen varav andelen kvinnor ska öka till 950 per män Beslutsprocessen Ansökan till Nutek Beredning (Nutek) Prioritering (Strukturfondspartnerskapet) Beslut (Nutek) Ansökan om utbetalning till Nutek Beslut (Nutek) Strukturfondspartnerskapet Gerhard Larsson, Landshövding, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, ordförande Uno Svaleryd, Tf Landshövding, Länsstyrelsen i Jämtlands län, ersättare för ordföranden Kurt Johansson, Avdelningschef, Länsstyrelsen i Västernorrlands län Robert Uitto, Landstingsstyrelsens ordförande, Jämtland, Sveriges Kommuner & Landsting Marianne Larm-Svensson (c), Landstingsråd, Landstinget i Jämtlands län Björn Sandahl (s), Landstinget i Jämtlands län Elisabet Yngström (s), Kommunstyrelsens ordförande, Ragunda kommun Carina Zetterström (c), Oppositionsråd, Östersunds kommun Göte W Swén (m), Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Krokoms kommun Åsa Möller (m), Sundsvalls kommun Johnny Lundin (c), Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Härnösands kommun Elisabeth Lassen (s), Kommunstyrelsens ordförande, Sollefteå kommun Sten-Ove Danielsson (s), Kommunstyrelsens ordförande, Ånge kommun Kenneth Westin (s), Landstingsråd, Landstinget Västernorrland Michael Persson, Länsarbetsnämnden Jämtlands län Marie-Louise Ek, Länsarbetsnämnden Västernorrlands län Görel Thurdin, Ordförande Hushållningssällskapet i Västernorrland Conny Hansson, LO-distriktet Mellersta Norrland Marianne Sundberg, Regiondirektör, Lantbrukarnas Riksförbund Jämtland Maj-Lis Persson, Ordförande TCO-rådet Västernorrland Anders Kråik, Sametinget Eva Jejlid Sametinget 3

4 Process från ansökan till utbetalning Ansökan om utbetalning inkommer Programkontoret Nutek Granskning Programkontoret Nutek Beslut utbetalning Programstöd Nutek Vad är ett projekt? Bestämd avgränsad verksamhet Specifikt mål Begränsad tidsperiod Förutbestämda resurser Särskild organisation Projektavgränsning ORDINARIE VERKSAMHET PROJEKT A PROJEKT B PROJEKT C Projektet ska vara avgränsat från ordinarie verksamhet Separat projektredovisning 4

5 Vid projektstart Beslutets innehåll och betydelse Viktigt att läsa projektbeslutet inkl bilagor Tänk på att beslutet kan vara förenat med särskilda villkor EU-stödet ansöks i efterhand Projektledarens ansvar Hur tar man sig härifrån till projektets slut om 3 år på bästa sätt? Projektledarens ansvar Följeforskning Information Dokument, mallar och blanketter finns på hemsidan Gå in under rubriken Regional tillväxt, EU:s strukturfonder och välj Blanketter/dokument 5

6 Informationsskyldighet Projektägaren är skyldig att informera om att projektet delfinansieras av Europeiska unionen Detta ska anges på allt informationsmaterial t.ex annonser, broschyrer, videos, hemsidor eller annat som publiceras eller produceras Vid informationsevenemang t.ex konferenser, möten, utbildningar, seminarier och utställningar EU-logga med text ska alltid finnas med på trycksaker, annonser o dyl för att vara stödberättigande På den plats där ett EU-finansierat projekt bedrivs ska skylt eller dekal sättas upp väl synlig: Informationsskyldighet större projekt Gäller projekt med stöd större än euro och då projektet består av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller bygg- och anläggningsarbeten. Skylt krävs under projekttiden på synlig plats Senast sex månader efter avslutat projekt ska en stor, permanent skylt sättas upp 6

7 Regler som styr stödberättigande kostnader EU-förordningar nr 1080/2006 nr 1083/2006 Svensk förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder, SFS nr 2007:14 Nuteks egna föreskrifter Hemsida: (länk till blanketter och dokument) Ansökan om utbetalning Webbansökan Manuell blankett Anvisningar Blanketten för ansökan om utbetalning 7

8 Grundläggande krav när kostnader är stödberättigande Projektrelaterade Uppkommit under projektperioden Bokförda hos projektet Betalda Styrkta Kostnadseffektiva Tillkommande Upphandling för stödmottagare som omfattas av LOU För att en kostnad ska anses vara stödberättigande ska den ha uppkommit genom att offentlig upphandling gjorts när så krävs De olika stegen i upphandlingsförfarandet ska dokumenteras skriftligt och upphandlingsunderlaget ska kunna uppvisas för Nutek Upphandlingsunderlag som ska kunna visas upp är: - Beslut om upphandling - Anbudsbegäran med förfrågningsunderlag - Annons/skrivelse - Anbudsförteckning - Anbud - Utvärderingsunderlag - Tilldelningsbeslut - Avtal 8

9 Upphandling för stödmottagare som inte omfattas av LOU Affärsmässiga villkor ska tillämpas vid köp av varor och tjänster. Det innebär att kostnadseffektivitet ska uppnås Stödmottagaren ska kunna styrka olika steg i förfarandet och underlaget ska kunna uppvisas för Nutek Viktigt att dokumentera, underlag som behövs: Kravspecifikation (pris, kvalitet) Ska framgå att ni frågat/offererat flera leverantörer (minst tre) Objektiv och opartisk förklaring som förklarar era val av aktuell leverantör Ni ska spara och kunna visa upp dessa underlag Att tänka på inför en upphandling Tänk affärsmässigt Framförhållning Kontakta alltid er upphandlingsfunktion (om en sådan finns) Läs er organisations upphandlingsrutiner Kostnadsslag Personal Köp av tjänst Lokal Investeringar Övriga kostnader Offentliga bidrag i annat än pengar 9

10 Personal Är stödberättigande till den del utgiften består av: faktiskt utbetalda lönekostnader för personal som anställts särskilt för projektet eller personal som särskilt avdelats för att arbeta inom projektet. Tidredovisning för alla, även heltidsanställda Lönespecifikation ska lämnas in för alla vid första ansökan samt vid löneförändring Lönekostnader för stödmottagarens personal (lön + lönebikostnader) Lönebikostnader = sociala avgifter, avgifter fastställda enligt kollektivavtal (t ex pensionskostnader) och semesterlön Förmåner ingår inte Sjuklön är stödberättigande utifrån den tid personalen skulle ha jobbat i projektet Tidredovisning - Mall finns på hemsidan - Fyll i timmar dag för dag - Tidrapporten ska användas för både personer anställda i projektet och om någon medfinansiär bidrar med arbete. - Tidrapporten ska intygas av den anställde och av behörig företrädare för organisationen. - Lönebikostnader anges i mallen. - Skillnad från föregående programperiod är att tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal inte får ingå. Köp av tjänst Tänk på upphandling enligt LOU eller affärsmässighet Av faktura ska framgå vilken typ av tjänst som avses, nedlagd tid samt timkostnad 10

11 Lokal Utgifter för lokal som stödmottagaren nyttjar för genomförandet av projektet är stödberättigande (hyra, arrende och avskrivning). Stödberättigade driftskostnader (t ex el, vatten, värme och försäkring) Vid del av lokal, visa beräkningsmodell Exempel, lokalkostnad : Total lokalkostnad * Nyttjad yta i projektet Total yta i m2 Investeringar Stödberättigande i sin helhet eller till den del som avser avskrivningskostnaden för projektperioden. Investeringen eller avskrivningskostnaden är fastställt i beslutet. Stadigvarande bruk, dvs. ej förbrukningsmaterial. Ekonomisk livslängd på minst tre år. Om investeringen säljs eller förs över till annan verksamhet under projektperioden måste intäkten tas upp i projektet. Tänk på upphandling enligt LOU eller affärsmässighet Särskilda krav finns för begagnad utrustning Begagnad utrustning Om begagnad utrustning köps in ska säljaren kunna styrka med ett intyg att utrustningen inte tidigare har förvärvats med bidrag från offentliga medel. Priset får inte överstiga marknadsvärde Priset måste vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning Utrustningen måste ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen 11

12 Övriga kostnader De kostnader som inte ryms i andra kostnadsslag. Exempel på övriga kostnader: Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Trycksaker Informationskostnader Resor och logi Telefon Indirekta kostnader Tänk på upphandling enligt LOU eller affärsmässighet även här. Utbildning Utbildningskostnader ska vara beviljade i beslutet. Utgifter för aktiviteter (ex utbildning) som normalt finansieras via socialfonden får tas upp som en stödberättigande kostnad upp till 10% från gemenskapsfinansieringen för varje prioriterat område i ett operativt program. I undantagsfall medger regelverket att utbildningsaktiviteter som normalt finansieras via socialfonden får tas upp som en stödberättigande kostnad. Ska även då vara beviljat i beslutet. Redovisas på separat fält i ansökan om utbetalning Skilj på utbildning, seminarier och workshops. Representation Är stödberättigande upp till beloppsnivåer enligt Skatteverkets allmänna råd, för närvarande: - 90 kr per person för lunch och middag - 60 kr för övriga måltider (beloppen avser exklusive moms) Syfte, organisation och namn på deltagare måste framgå Vid speciella aktiviteter där förtäring är ett naturligt inslag, ex konferenser, kan hela kostnaden vara stödberättigande. Ett krav är att aktivitetens upplägg och kostnader framgår av ansökan och beslut. 12

13 Indirekta kostnader Gemensamma kostnader för projektet och ordinarie verksamhet. Kostnader ska, så långt det är möjligt, redovisas som direkta kostnader. Indirekta kostnader får uppgå till högst 25 % av de stödberättigande direkta kostnaderna. Måste vara budgeterat i ansökan och beviljat i beslutet. Särskild anvisning för indirekta kostnader finns. Ex telefoni, lokal, IT-stöd, vaktmästeri, ekonomiadm och städning Indirekta utgifter är stödberättigande om stödmottagaren kan: Styrka att de uppkommit i direkt samband med direkta utgifter Styrka att kostnaderna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och skälig metod Styrka genom kopior av bokföringsunderlag Indirekta kostnader, forts Vid ansökan om utbetalning ska faktiska kostnader redovisas och verifieras i varje ansökan om utbetalning eller årsvis Nuteks beräkningsmodell ska användas både för budgetering i ansökan och vid ansökan om utbetalning Indirekta kostnaderna fördelas ut på användare: stödberättigande indirekta kostnader = procentpåslag Lönekostnad hela organisationen procentpåslag x lönekostnader i projektet = indirekta kostnader i kr att bokföra i projektet Offentliga bidrag i annat än pengar Utgör stödberättigande utgifter endast om bidraget består i tillhandahållande av fastigheter, lokaler utrustning, material forskning eller förvärvsarbete. Kostnaden betalas inte av stödmottagaren och är ett bidrag från annan än stödmottagaren. Är både en kostnad och medfinansiering i projektet. Underlag krävs för att verifiera denna typ av bidrag. Om det är fråga om förvärvsarbete görs detta genom tidredovisning. Om det blir ett bortfall av offentliga bidrag jämfört med stödbeslutet innebär det att EU-stödet reduceras. 13

14 Kostnader som inte är stödberättigande Exempelvis Avgifter för finansiella transaktioner som växlingsavgifter, ränta etc. Individuella pensionskostnader utöver kollektivavtal Förmåner till projektdeltagare Dubbelfinansiering av projekt Representation och ökade levnadskostnader som inte är avdragsgilla enligt Skatteverket Böter, straffavgifter eller rättegångskostnader Utgifter för underleverantörskontrakt om de är: fördyrande utan mervärde kostnaden beräknats som procentuell andel Mervärdesskatt som inte utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren Privata bidrag i annat än pengar Kostnader som uppstått före eller efter projektperioden Kostnader som ingått som underlag i annat EU-projekt eller finansierats genom annat offentligt stöd Privata bidrag i annat än pengar Är inte stödberättigande Ingår inte som en kostnad i projektet eller som en medfinansiering Beräkning ska dock göras i samband med ansökan (se ansökningsblanketten) Redovisning ska göras i läges- och slutrapport T ex lokal eller arbetade timmar Projektintäkter Redovisas löpande i projektet Exempelvis anmälningsavgifter, intäkter från uthyrning eller tjänster Reducerar de stödberättigande kostnaderna 14

15 När ska ansökan om utbetalning göras? Om inte annat anges i beslutet ska ansökan vara Nutek tillhanda Första ansökan - senast sex månader efter projektets beslutade startdatum Därefter fortlöpande senast var sjätte månad Perioderna bör inte löpa över sista december Sista ansökan - om utbetalning av stöd senast tre månader efter det datum som angivits som sista dag för projektperioden i beslutet om stöd Vad som alltid ska bifogas till ansökan om utbetalning Lägesrapport alternativt slutrapport vid projektets slut. Ekonomiska underlag som styrker riktigheten i uppgifterna om stödberättigande kostnader samt intäkter: Bokföringsunderlag; huvudbok och verifikationslista för aktuell period Tidredovisning Avstämningsunderlag (huvudbok till kostnadsslag), se exempel. Intyg om att kostnaderna är betalda Tidredovisning för all personal (Lönespecifikationer vid 1:a ansökan) Beslut om medfinansiering Vid förändringar av avtal, anställningsvillkor, upphandlingspolicy etc. ska ny dokumentation insändas Exempel på avstämningsunderlag Konton enligt EU-bas Personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Indirekta kostnader xxxx Summa stödberättigade kostnader

16 Underlag till ansökan om utbetalning Verifiering av offentlig och privat medfinansiering i form av kontanter eller bidrag i annat än pengar Hyres-, leasing och underentreprenörsavtal Underlag som visar att leasingavgift ej överstiger marknadsvärdet för tillgången t ex en prisjämförelse Verifiering av indirekta kostnader Revisorsintyg kan begäras i särskilda fall Exempel på hur man kan lägga upp dokumentationen i projektet Strukturfonds Ansökan 1 Ansökan Ansökan om utbetalning 1 projekt om utbetaln nr Stödbeslut (även ev 2 Period Avstämningsunderlag 2 ändringsbeslut) (kostnadssammanställning) Beslut om delegation/behörig att 3 Huvudbok 3 företräda organisationen Medfinansieringsintyg, offentliga 4 Projektintäkter 4 bidrag i annat än pengar Medfinansieringsintyg, nationell 5 Verifikat 5 offentlig finansiering Lönespecifikation 6 Tidredovisning all 6 projektpersonal Friställningsintyg 7 Läges/slutrapport 7 Hyresavtal 8 Kompletteringar 8 Revisorsintyg 9 Beslut om utbetalningar Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder (SFS 2007:14) 12 Stöd får betalas ut endast om utgifterna faktiskt har betalats av stödmottagaren och är stödberättigande I annat fall skall den förvaltande myndigheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet NUTEK har ALLTID rätt att begära in ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att pröva om utgifterna är stödberättigande. 16

17 Lägesrapport Rapporten ska kortfattat beskriv hur projektet genomförts under den aktuella perioden med tydlig koppling till: 1. aktivitets- och tidsplan för projektet 2. fastställd budget 3. framkomna resultat 4. indikatorer 5. informations- och publicitetsåtgärder Fastställd mall som ska användas finns. Slutrapport Slutrapport ska bifogas senast vid sista ansökan om utbetalning Information om projektets resultat Vidtagna åtgärder gjorda på grund av avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat Uppföljning av verksamheten i förhållande till de indikatorer som finns angivna i programmet Mall finns på Rapportering av förändringar Följande förändringar ska snarast rapporteras till Nutek: Namn, adress, plusgiro eller bankgiro Om projektet avbryts eller försenas Behörig företrädare Annan ändring av betydelse 17

18 Forts. rapportering av förändringar Följande förändringar ska rapporteras & godkännas av Nutek i förväg: Väsentliga förändringar i budget Ändring av finansiering inklusive medfinansiering Ändring av projektets inriktning jämfört med beslutet om stöd Byte av stödmottagare eller projektledning Vid förändringar i samarbetsavtal mellan stödmottagare och samarbetspart Om verksamheten helt eller delvis överlåts eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person och om projektet omfattas av denna överlåtelse/övergång Om någon annan väsentlig ändring behöver göras Upphävande av beslut och återbetalningsskyldighet Beslutet om stöd får hävas om det har fattats på oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift eller om man brutit mot de villkor som gäller för stödet Återbetalningsskyldighet inom tio år från det beloppet betalades ut Ränta får tas ut på belopp som ska återbetalas Arkivering Originalverifikationer ska sparas hos stödmottagaren till och med den 31 augusti Till detta tillkommer gällande regler enligt Bokföringslagen. Om inte material finns tillgängligt vid ev. revision kan projektet bli återbetalningsskyldig. Dokumentation som ska sparas utöver den ekonomiska redovisningen är: - Annonser - Deltagarlistor - Hemsidor (skärmdumpar) - Annat som kan verifiera att verksamheten genomförts Om stödmottagarens verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv- och dokumentationsplaner var originalverifikaten återfinns. 18

19 Uppföljning och revision av projekt Skrivbordsgranskning av alla ansökningar om utbetalning. Kontrollbesök hos alla projekt. Uppföljningsbesök hos projekt enligt urval eller storlek. Revisionsbesök av ESV, EU-kommissionen, Revisionsrätten m fl Följeforskning Erfarenheter av tidigare programperiod Den totala investeringen på 17,8 miljarder kronor satte inte några som helst spår Sveriges regionalekonomiska utveckling på kort sikt. Effektutvärdering av de geografiska målprogrammen inom EG:s strukturfonder enligt ITPS (A2004:009) Projekt som skall upphandla följeforskning Länsstyrelsen i Västernorrland Ramprojekt för regionalt investeringsstöd ALMI Företagspartner i Jämtland AB ALMI Företagspartner i Jämtland AB Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Sundsvalls kommun Länsstyrelsen i Västernorrland Mitt Sverige Turism Jämtlands läns landsting Länstrafiken i Jämtlands län AB Mittuniversitetet ARENA för ungt entreprenörsskap InnovationsAlliansen en innovationsprocess för regional tillväxt Sport och upplevelseteknologi (Sportstech 1) Turism och upplevelser - behovsmotiverad forskning inom för regionen strategiska kunskapsområden Vintersportcentrum nat/int.nat innovationsnav för kunskapsinriktad idrottsutveckling av Folkhälsa och Elit Skogen som resurs i hållbar samhällsutveckling Skogen som resurs: Extrem pappers- och massaproduktion och uthålligt skogsbruk för regional tillväxt Development om BTL towards small-scale automotive-fuel plants TIC (TeknikInformationsCentrum) Regional kollektivtrafikanläggning i Birsta handelsområde Sundsvall E-länet: Bra företagsklimat Hållbar besöksnäring i Västernorrland Plattformen för Social Ekonomi i Mellersta Norrland social hållbarhet, tillväxt och stärkt konkurrenskraft inom den sociala ekonomin Björntanden Infrastruktur och Logistik MediaSense 19

20 Följeforskning Strukturfondernas övergripande mål är att skapa mervärde, additionalitet, i förhållande till det löpande regionala tillväxtarbetet & den löpande arbetsmarknadspolitiken. Ett syfte med strukturfondsprogrammen är att få fram och sprida erfarenheter från nyskapande & innovativa projekt. EU-kommissionen har lyft fram följeforskningsinsatser i stället för traditionell utvärdering, för att understödja erfarenhetsspridning & processtöd under och efter projekttiden. Vägledning ges i NYTTA MED FÖLJEFORSKNING Följeforskning Den viktigaste uppgiften för följeforskningen är att bidra till att projekt & program bättre styr mot sina mål. Följeforskning skall inte bara ge underlag för bättre styrning och strategisk omorientering, utan även kunna publiceras för att skapa offentlig debatt. Följeforskaren förväntas såväl självständigt som i samverkan med Förvaltningsmyndighet, Strukturfondspartnerskap och andra aktörer återföra sina erfarenheter i olika forum. Från halvtidsutvärdering till följeforskning Ongoing evaluation Följeforskning ger processtöd Skapa lärande och återföra kunskap från innovativa och nyskapande moment Värderar måluppfyllelse, del i styrning och förbättringsarbete Sätter in resultatet i ett bredare samhällsperspektiv > 10 miljoner eller ur särskilt intresse 20

21 Sammanfattningsvis Tänk på projektavgränsningen Läs projektbeslutet, Nuteks föreskrifter & förordningar Rapportera förändringar Avsluta projektaktiviteterna i god tid Dokumentera & arkivera t o m Information och blanketter finns på Tack för uppmärksamheten! Kontaktuppgifter Programkontoret Mellersta Norrland Programchef: Per Grängsjö, Administratör: Gertrud Bertilsdotter-Reineke, Beredningshandläggare: Granskningshandläggare: Anders Mattsson, Anna Göransson, Tor Palmqvist, Sandra Zakrisson, Anna Westerlund, Camilla Edblad, Besöksadress: Fyrvallavägen 1 Postadress: Box 3015, Östersund E-post: 21

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC)

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC) Information First level control (FLC) 1 Regler som styr stödberättigande kostnader EU-förordningar: -1080/2006, 1083/2006 och 1828/2006 Programmanual Svensk lagstiftning (ex LOU) 2 Projektavgränsning ORDINARIE

Läs mer

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom

Läs mer

First Level Control Tillväxtverket

First Level Control Tillväxtverket First Level Control Tillväxtverket Karlskrona 7 februari 2012 1 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet med ca 340 medarbetare på 9 orter i Sverige Ansvarar för granskningen av svenska

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

FLC Informationsmöte. Marstrand 19 Oktober 2011

FLC Informationsmöte. Marstrand 19 Oktober 2011 FLC Informationsmöte Marstrand 19 Oktober 2011 FLC Malmö 7 länder Sverige Polen Tyskland Danmark Litauen Sverige Danmark Norge Medarbetare FLC Malmö Statistik för Nordsjöprogrammet: Beslutade medel: 12

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Information till svenska stödmottagare. europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2007-2013

Information till svenska stödmottagare. europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2007-2013 Information till svenska stödmottagare i europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2007-2013 Central Baltic, Baltic Sea, Interreg IVC, Espon 2013, Interact II, South Baltic, North Sea, Urbact II och Öresund-Kattegatt-Skagerak

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Tillväxtverket. Jahangir Kaisar Johanna Möller First Level Control Tillväxtverket Malmö. First Level Control

Tillväxtverket. Jahangir Kaisar Johanna Möller First Level Control Tillväxtverket Malmö. First Level Control Tillväxtverket First Level Control 2017-10-24 Jahangir Kaisar Johanna Möller First Level Control Tillväxtverket Malmö Tillväxtverket Statlig myndighet med kontor på 9 orter i Sverige Vårt uppdrag är att

Läs mer

S A M V E R K A N S A V T A L

S A M V E R K A N S A V T A L Bilaga A S A M V E R K A N S A V T A L 1 Bakgrund Mellan Stockholms läns landsting genom dess kulturnämnd (nedan benämnd SLL), organisationsnummer 232100-0016, med postadress Box 38204, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Indelning av kostnader

Indelning av kostnader 1 (6) Indelning av kostnader När ni budgeterar för projektets kostnader ska ni dela in dem i nedanstående kostnadsslag. Läs under respektive rubrik här nedan, för mer information och exempel hur ni ska

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Lite hålltider för eftermiddagen; 13.00 Presentation och kort info om programmet 13.30 Om hållbar utveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Tillväxtverket 2013-05-08 Diarienummer 1.6.2-2013-2061 Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Bakgrund

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd.

Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt enligt din projektplan och beslutet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut

Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut $ t 1 Y, frø n/nrartebnar{dw Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut Diarienumm er 2015/00735 Agila Angelholm Uppgifter om vilka omständigheter som varit avgörande för utgången att projektet

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Innovationer för hållbar växtodling

Innovationer för hållbar växtodling Innovationer för hållbar växtodling Ekonomi Ekonomistyrning och löpande redovisning Stödberättigade kostnader Rapportering & Utbetalning Nationell kontroll / Revision (First Level Control) och uppföljning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Bilaga 1. Version 2011-05-18 1

Bilaga 1. Version 2011-05-18 1 Allmänna villkor för stöd till bredband Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd till anläggning, uppgradering eller utbyggnad av passivt bredband. Följ projektplanen och beslutet

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg Senast uppdaterad: 2016-12-01 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39 lovisa@leadernvskaraborg.se Emma Häggberg: 070-25 770 93 emma@leadernvskaraborg.se info@leadernvskaraborg.se Att ansöka om projekt

Läs mer

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Projekthandledning i ekonomi - UTKAST

Projekthandledning i ekonomi - UTKAST 1(15) Datum 2015-10-14 Projekthandledning i ekonomi - UTKAST Innehåll Inledning... 2 Vem kan söka stöd... 2 Så ska projekten redovisa korta versionen... 3 Ekonomi och administration i projekten... 4 Beslut

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. FLC informationsmöte. Gabriella Fredriksson Kristin Signemark

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. FLC informationsmöte. Gabriella Fredriksson Kristin Signemark FLC informationsmöte Gabriella Fredriksson Kristin Signemark 1 Central Baltic 2014-2020 Källa: Central Baltic 2 FLC Sverige Tillväxtverket, Internationell Regionsamverkan Östersund Stockholm Malmö 3 FLC

Läs mer

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling 2016-02-19 Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling Vilka stöd finns? Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling: genomförande samarbete driftstöd Alla beviljade projekt ska bidra till att

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten Del 1 1. 1. Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

Richard Petersson Rebecca Frej Dino Alajbegovic

Richard Petersson Rebecca Frej Dino Alajbegovic Richard Petersson Rebecca Frej Dino Alajbegovic First Level Control Tillväxtverket Malmö Kontor Programansvar Kontakt Postadress Interreg V B North Sea Region Johanna Möller 08-681 96 16 johanna.moller@tillvaxtverket.se

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer