Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaprogrammen, en ny del av Nutek"

Transkript

1 Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra Europa och dess regioner mer attraktiva att investera och arbeta i B. Att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation C. Fler och bättre jobb 1

2 Geografiskt område Källa: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , s.33 Programmets syfte Öka konkurrenskraften & sysselsättningen i regionen Prioriterar insatser som bidrar till förnyelse av näringslivet och som ökar tillgängligheten & attraktiviteten i regionen Ger möjligheter för företag & organisationer som vill arbeta för utveckling inom regionen! Huvudstrategier för programmet Ta tillvara naturgivna förutsättningar Höja kunskapsinnehållet i produktion av varor & tjänster Stärka entreprenörskapsandan Överbrygga långa avstånd med ny teknik och smarta kommunikationslösningar Göra regionen attraktiv för företagande, besök & boende 2

3 Kvantitativa mål nya arbetstillfällen 10% fler arbetsställen i privat sektor med mer än 50 anställda Antal sysselsatta inom 45 minuters restid från regionens större arbetsmarknadsställen ska öka med 5 % Andelen invånare i åldern år ska öka till 25% av totala befolkningen varav andelen kvinnor ska öka till 950 per män Beslutsprocessen Ansökan till Nutek Beredning (Nutek) Prioritering (Strukturfondspartnerskapet) Beslut (Nutek) Ansökan om utbetalning till Nutek Beslut (Nutek) Strukturfondspartnerskapet Gerhard Larsson, Landshövding, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, ordförande Uno Svaleryd, Tf Landshövding, Länsstyrelsen i Jämtlands län, ersättare för ordföranden Kurt Johansson, Avdelningschef, Länsstyrelsen i Västernorrlands län Robert Uitto, Landstingsstyrelsens ordförande, Jämtland, Sveriges Kommuner & Landsting Marianne Larm-Svensson (c), Landstingsråd, Landstinget i Jämtlands län Björn Sandahl (s), Landstinget i Jämtlands län Elisabet Yngström (s), Kommunstyrelsens ordförande, Ragunda kommun Carina Zetterström (c), Oppositionsråd, Östersunds kommun Göte W Swén (m), Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Krokoms kommun Åsa Möller (m), Sundsvalls kommun Johnny Lundin (c), Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Härnösands kommun Elisabeth Lassen (s), Kommunstyrelsens ordförande, Sollefteå kommun Sten-Ove Danielsson (s), Kommunstyrelsens ordförande, Ånge kommun Kenneth Westin (s), Landstingsråd, Landstinget Västernorrland Michael Persson, Länsarbetsnämnden Jämtlands län Marie-Louise Ek, Länsarbetsnämnden Västernorrlands län Görel Thurdin, Ordförande Hushållningssällskapet i Västernorrland Conny Hansson, LO-distriktet Mellersta Norrland Marianne Sundberg, Regiondirektör, Lantbrukarnas Riksförbund Jämtland Maj-Lis Persson, Ordförande TCO-rådet Västernorrland Anders Kråik, Sametinget Eva Jejlid Sametinget 3

4 Process från ansökan till utbetalning Ansökan om utbetalning inkommer Programkontoret Nutek Granskning Programkontoret Nutek Beslut utbetalning Programstöd Nutek Vad är ett projekt? Bestämd avgränsad verksamhet Specifikt mål Begränsad tidsperiod Förutbestämda resurser Särskild organisation Projektavgränsning ORDINARIE VERKSAMHET PROJEKT A PROJEKT B PROJEKT C Projektet ska vara avgränsat från ordinarie verksamhet Separat projektredovisning 4

5 Vid projektstart Beslutets innehåll och betydelse Viktigt att läsa projektbeslutet inkl bilagor Tänk på att beslutet kan vara förenat med särskilda villkor EU-stödet ansöks i efterhand Projektledarens ansvar Hur tar man sig härifrån till projektets slut om 3 år på bästa sätt? Projektledarens ansvar Följeforskning Information Dokument, mallar och blanketter finns på hemsidan Gå in under rubriken Regional tillväxt, EU:s strukturfonder och välj Blanketter/dokument 5

6 Informationsskyldighet Projektägaren är skyldig att informera om att projektet delfinansieras av Europeiska unionen Detta ska anges på allt informationsmaterial t.ex annonser, broschyrer, videos, hemsidor eller annat som publiceras eller produceras Vid informationsevenemang t.ex konferenser, möten, utbildningar, seminarier och utställningar EU-logga med text ska alltid finnas med på trycksaker, annonser o dyl för att vara stödberättigande På den plats där ett EU-finansierat projekt bedrivs ska skylt eller dekal sättas upp väl synlig: Informationsskyldighet större projekt Gäller projekt med stöd större än euro och då projektet består av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller bygg- och anläggningsarbeten. Skylt krävs under projekttiden på synlig plats Senast sex månader efter avslutat projekt ska en stor, permanent skylt sättas upp 6

7 Regler som styr stödberättigande kostnader EU-förordningar nr 1080/2006 nr 1083/2006 Svensk förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder, SFS nr 2007:14 Nuteks egna föreskrifter Hemsida: (länk till blanketter och dokument) Ansökan om utbetalning Webbansökan Manuell blankett Anvisningar Blanketten för ansökan om utbetalning 7

8 Grundläggande krav när kostnader är stödberättigande Projektrelaterade Uppkommit under projektperioden Bokförda hos projektet Betalda Styrkta Kostnadseffektiva Tillkommande Upphandling för stödmottagare som omfattas av LOU För att en kostnad ska anses vara stödberättigande ska den ha uppkommit genom att offentlig upphandling gjorts när så krävs De olika stegen i upphandlingsförfarandet ska dokumenteras skriftligt och upphandlingsunderlaget ska kunna uppvisas för Nutek Upphandlingsunderlag som ska kunna visas upp är: - Beslut om upphandling - Anbudsbegäran med förfrågningsunderlag - Annons/skrivelse - Anbudsförteckning - Anbud - Utvärderingsunderlag - Tilldelningsbeslut - Avtal 8

9 Upphandling för stödmottagare som inte omfattas av LOU Affärsmässiga villkor ska tillämpas vid köp av varor och tjänster. Det innebär att kostnadseffektivitet ska uppnås Stödmottagaren ska kunna styrka olika steg i förfarandet och underlaget ska kunna uppvisas för Nutek Viktigt att dokumentera, underlag som behövs: Kravspecifikation (pris, kvalitet) Ska framgå att ni frågat/offererat flera leverantörer (minst tre) Objektiv och opartisk förklaring som förklarar era val av aktuell leverantör Ni ska spara och kunna visa upp dessa underlag Att tänka på inför en upphandling Tänk affärsmässigt Framförhållning Kontakta alltid er upphandlingsfunktion (om en sådan finns) Läs er organisations upphandlingsrutiner Kostnadsslag Personal Köp av tjänst Lokal Investeringar Övriga kostnader Offentliga bidrag i annat än pengar 9

10 Personal Är stödberättigande till den del utgiften består av: faktiskt utbetalda lönekostnader för personal som anställts särskilt för projektet eller personal som särskilt avdelats för att arbeta inom projektet. Tidredovisning för alla, även heltidsanställda Lönespecifikation ska lämnas in för alla vid första ansökan samt vid löneförändring Lönekostnader för stödmottagarens personal (lön + lönebikostnader) Lönebikostnader = sociala avgifter, avgifter fastställda enligt kollektivavtal (t ex pensionskostnader) och semesterlön Förmåner ingår inte Sjuklön är stödberättigande utifrån den tid personalen skulle ha jobbat i projektet Tidredovisning - Mall finns på hemsidan - Fyll i timmar dag för dag - Tidrapporten ska användas för både personer anställda i projektet och om någon medfinansiär bidrar med arbete. - Tidrapporten ska intygas av den anställde och av behörig företrädare för organisationen. - Lönebikostnader anges i mallen. - Skillnad från föregående programperiod är att tjänstepensionsförsäkringar utöver kollektivavtal inte får ingå. Köp av tjänst Tänk på upphandling enligt LOU eller affärsmässighet Av faktura ska framgå vilken typ av tjänst som avses, nedlagd tid samt timkostnad 10

11 Lokal Utgifter för lokal som stödmottagaren nyttjar för genomförandet av projektet är stödberättigande (hyra, arrende och avskrivning). Stödberättigade driftskostnader (t ex el, vatten, värme och försäkring) Vid del av lokal, visa beräkningsmodell Exempel, lokalkostnad : Total lokalkostnad * Nyttjad yta i projektet Total yta i m2 Investeringar Stödberättigande i sin helhet eller till den del som avser avskrivningskostnaden för projektperioden. Investeringen eller avskrivningskostnaden är fastställt i beslutet. Stadigvarande bruk, dvs. ej förbrukningsmaterial. Ekonomisk livslängd på minst tre år. Om investeringen säljs eller förs över till annan verksamhet under projektperioden måste intäkten tas upp i projektet. Tänk på upphandling enligt LOU eller affärsmässighet Särskilda krav finns för begagnad utrustning Begagnad utrustning Om begagnad utrustning köps in ska säljaren kunna styrka med ett intyg att utrustningen inte tidigare har förvärvats med bidrag från offentliga medel. Priset får inte överstiga marknadsvärde Priset måste vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning Utrustningen måste ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen 11

12 Övriga kostnader De kostnader som inte ryms i andra kostnadsslag. Exempel på övriga kostnader: Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Trycksaker Informationskostnader Resor och logi Telefon Indirekta kostnader Tänk på upphandling enligt LOU eller affärsmässighet även här. Utbildning Utbildningskostnader ska vara beviljade i beslutet. Utgifter för aktiviteter (ex utbildning) som normalt finansieras via socialfonden får tas upp som en stödberättigande kostnad upp till 10% från gemenskapsfinansieringen för varje prioriterat område i ett operativt program. I undantagsfall medger regelverket att utbildningsaktiviteter som normalt finansieras via socialfonden får tas upp som en stödberättigande kostnad. Ska även då vara beviljat i beslutet. Redovisas på separat fält i ansökan om utbetalning Skilj på utbildning, seminarier och workshops. Representation Är stödberättigande upp till beloppsnivåer enligt Skatteverkets allmänna råd, för närvarande: - 90 kr per person för lunch och middag - 60 kr för övriga måltider (beloppen avser exklusive moms) Syfte, organisation och namn på deltagare måste framgå Vid speciella aktiviteter där förtäring är ett naturligt inslag, ex konferenser, kan hela kostnaden vara stödberättigande. Ett krav är att aktivitetens upplägg och kostnader framgår av ansökan och beslut. 12

13 Indirekta kostnader Gemensamma kostnader för projektet och ordinarie verksamhet. Kostnader ska, så långt det är möjligt, redovisas som direkta kostnader. Indirekta kostnader får uppgå till högst 25 % av de stödberättigande direkta kostnaderna. Måste vara budgeterat i ansökan och beviljat i beslutet. Särskild anvisning för indirekta kostnader finns. Ex telefoni, lokal, IT-stöd, vaktmästeri, ekonomiadm och städning Indirekta utgifter är stödberättigande om stödmottagaren kan: Styrka att de uppkommit i direkt samband med direkta utgifter Styrka att kostnaderna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och skälig metod Styrka genom kopior av bokföringsunderlag Indirekta kostnader, forts Vid ansökan om utbetalning ska faktiska kostnader redovisas och verifieras i varje ansökan om utbetalning eller årsvis Nuteks beräkningsmodell ska användas både för budgetering i ansökan och vid ansökan om utbetalning Indirekta kostnaderna fördelas ut på användare: stödberättigande indirekta kostnader = procentpåslag Lönekostnad hela organisationen procentpåslag x lönekostnader i projektet = indirekta kostnader i kr att bokföra i projektet Offentliga bidrag i annat än pengar Utgör stödberättigande utgifter endast om bidraget består i tillhandahållande av fastigheter, lokaler utrustning, material forskning eller förvärvsarbete. Kostnaden betalas inte av stödmottagaren och är ett bidrag från annan än stödmottagaren. Är både en kostnad och medfinansiering i projektet. Underlag krävs för att verifiera denna typ av bidrag. Om det är fråga om förvärvsarbete görs detta genom tidredovisning. Om det blir ett bortfall av offentliga bidrag jämfört med stödbeslutet innebär det att EU-stödet reduceras. 13

14 Kostnader som inte är stödberättigande Exempelvis Avgifter för finansiella transaktioner som växlingsavgifter, ränta etc. Individuella pensionskostnader utöver kollektivavtal Förmåner till projektdeltagare Dubbelfinansiering av projekt Representation och ökade levnadskostnader som inte är avdragsgilla enligt Skatteverket Böter, straffavgifter eller rättegångskostnader Utgifter för underleverantörskontrakt om de är: fördyrande utan mervärde kostnaden beräknats som procentuell andel Mervärdesskatt som inte utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren Privata bidrag i annat än pengar Kostnader som uppstått före eller efter projektperioden Kostnader som ingått som underlag i annat EU-projekt eller finansierats genom annat offentligt stöd Privata bidrag i annat än pengar Är inte stödberättigande Ingår inte som en kostnad i projektet eller som en medfinansiering Beräkning ska dock göras i samband med ansökan (se ansökningsblanketten) Redovisning ska göras i läges- och slutrapport T ex lokal eller arbetade timmar Projektintäkter Redovisas löpande i projektet Exempelvis anmälningsavgifter, intäkter från uthyrning eller tjänster Reducerar de stödberättigande kostnaderna 14

15 När ska ansökan om utbetalning göras? Om inte annat anges i beslutet ska ansökan vara Nutek tillhanda Första ansökan - senast sex månader efter projektets beslutade startdatum Därefter fortlöpande senast var sjätte månad Perioderna bör inte löpa över sista december Sista ansökan - om utbetalning av stöd senast tre månader efter det datum som angivits som sista dag för projektperioden i beslutet om stöd Vad som alltid ska bifogas till ansökan om utbetalning Lägesrapport alternativt slutrapport vid projektets slut. Ekonomiska underlag som styrker riktigheten i uppgifterna om stödberättigande kostnader samt intäkter: Bokföringsunderlag; huvudbok och verifikationslista för aktuell period Tidredovisning Avstämningsunderlag (huvudbok till kostnadsslag), se exempel. Intyg om att kostnaderna är betalda Tidredovisning för all personal (Lönespecifikationer vid 1:a ansökan) Beslut om medfinansiering Vid förändringar av avtal, anställningsvillkor, upphandlingspolicy etc. ska ny dokumentation insändas Exempel på avstämningsunderlag Konton enligt EU-bas Personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Indirekta kostnader xxxx Summa stödberättigade kostnader

16 Underlag till ansökan om utbetalning Verifiering av offentlig och privat medfinansiering i form av kontanter eller bidrag i annat än pengar Hyres-, leasing och underentreprenörsavtal Underlag som visar att leasingavgift ej överstiger marknadsvärdet för tillgången t ex en prisjämförelse Verifiering av indirekta kostnader Revisorsintyg kan begäras i särskilda fall Exempel på hur man kan lägga upp dokumentationen i projektet Strukturfonds Ansökan 1 Ansökan Ansökan om utbetalning 1 projekt om utbetaln nr Stödbeslut (även ev 2 Period Avstämningsunderlag 2 ändringsbeslut) (kostnadssammanställning) Beslut om delegation/behörig att 3 Huvudbok 3 företräda organisationen Medfinansieringsintyg, offentliga 4 Projektintäkter 4 bidrag i annat än pengar Medfinansieringsintyg, nationell 5 Verifikat 5 offentlig finansiering Lönespecifikation 6 Tidredovisning all 6 projektpersonal Friställningsintyg 7 Läges/slutrapport 7 Hyresavtal 8 Kompletteringar 8 Revisorsintyg 9 Beslut om utbetalningar Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder (SFS 2007:14) 12 Stöd får betalas ut endast om utgifterna faktiskt har betalats av stödmottagaren och är stödberättigande I annat fall skall den förvaltande myndigheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet NUTEK har ALLTID rätt att begära in ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att pröva om utgifterna är stödberättigande. 16

17 Lägesrapport Rapporten ska kortfattat beskriv hur projektet genomförts under den aktuella perioden med tydlig koppling till: 1. aktivitets- och tidsplan för projektet 2. fastställd budget 3. framkomna resultat 4. indikatorer 5. informations- och publicitetsåtgärder Fastställd mall som ska användas finns. Slutrapport Slutrapport ska bifogas senast vid sista ansökan om utbetalning Information om projektets resultat Vidtagna åtgärder gjorda på grund av avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat Uppföljning av verksamheten i förhållande till de indikatorer som finns angivna i programmet Mall finns på Rapportering av förändringar Följande förändringar ska snarast rapporteras till Nutek: Namn, adress, plusgiro eller bankgiro Om projektet avbryts eller försenas Behörig företrädare Annan ändring av betydelse 17

18 Forts. rapportering av förändringar Följande förändringar ska rapporteras & godkännas av Nutek i förväg: Väsentliga förändringar i budget Ändring av finansiering inklusive medfinansiering Ändring av projektets inriktning jämfört med beslutet om stöd Byte av stödmottagare eller projektledning Vid förändringar i samarbetsavtal mellan stödmottagare och samarbetspart Om verksamheten helt eller delvis överlåts eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person och om projektet omfattas av denna överlåtelse/övergång Om någon annan väsentlig ändring behöver göras Upphävande av beslut och återbetalningsskyldighet Beslutet om stöd får hävas om det har fattats på oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift eller om man brutit mot de villkor som gäller för stödet Återbetalningsskyldighet inom tio år från det beloppet betalades ut Ränta får tas ut på belopp som ska återbetalas Arkivering Originalverifikationer ska sparas hos stödmottagaren till och med den 31 augusti Till detta tillkommer gällande regler enligt Bokföringslagen. Om inte material finns tillgängligt vid ev. revision kan projektet bli återbetalningsskyldig. Dokumentation som ska sparas utöver den ekonomiska redovisningen är: - Annonser - Deltagarlistor - Hemsidor (skärmdumpar) - Annat som kan verifiera att verksamheten genomförts Om stödmottagarens verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv- och dokumentationsplaner var originalverifikaten återfinns. 18

19 Uppföljning och revision av projekt Skrivbordsgranskning av alla ansökningar om utbetalning. Kontrollbesök hos alla projekt. Uppföljningsbesök hos projekt enligt urval eller storlek. Revisionsbesök av ESV, EU-kommissionen, Revisionsrätten m fl Följeforskning Erfarenheter av tidigare programperiod Den totala investeringen på 17,8 miljarder kronor satte inte några som helst spår Sveriges regionalekonomiska utveckling på kort sikt. Effektutvärdering av de geografiska målprogrammen inom EG:s strukturfonder enligt ITPS (A2004:009) Projekt som skall upphandla följeforskning Länsstyrelsen i Västernorrland Ramprojekt för regionalt investeringsstöd ALMI Företagspartner i Jämtland AB ALMI Företagspartner i Jämtland AB Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Mittuniversitetet Sundsvalls kommun Länsstyrelsen i Västernorrland Mitt Sverige Turism Jämtlands läns landsting Länstrafiken i Jämtlands län AB Mittuniversitetet ARENA för ungt entreprenörsskap InnovationsAlliansen en innovationsprocess för regional tillväxt Sport och upplevelseteknologi (Sportstech 1) Turism och upplevelser - behovsmotiverad forskning inom för regionen strategiska kunskapsområden Vintersportcentrum nat/int.nat innovationsnav för kunskapsinriktad idrottsutveckling av Folkhälsa och Elit Skogen som resurs i hållbar samhällsutveckling Skogen som resurs: Extrem pappers- och massaproduktion och uthålligt skogsbruk för regional tillväxt Development om BTL towards small-scale automotive-fuel plants TIC (TeknikInformationsCentrum) Regional kollektivtrafikanläggning i Birsta handelsområde Sundsvall E-länet: Bra företagsklimat Hållbar besöksnäring i Västernorrland Plattformen för Social Ekonomi i Mellersta Norrland social hållbarhet, tillväxt och stärkt konkurrenskraft inom den sociala ekonomin Björntanden Infrastruktur och Logistik MediaSense 19

20 Följeforskning Strukturfondernas övergripande mål är att skapa mervärde, additionalitet, i förhållande till det löpande regionala tillväxtarbetet & den löpande arbetsmarknadspolitiken. Ett syfte med strukturfondsprogrammen är att få fram och sprida erfarenheter från nyskapande & innovativa projekt. EU-kommissionen har lyft fram följeforskningsinsatser i stället för traditionell utvärdering, för att understödja erfarenhetsspridning & processtöd under och efter projekttiden. Vägledning ges i NYTTA MED FÖLJEFORSKNING Följeforskning Den viktigaste uppgiften för följeforskningen är att bidra till att projekt & program bättre styr mot sina mål. Följeforskning skall inte bara ge underlag för bättre styrning och strategisk omorientering, utan även kunna publiceras för att skapa offentlig debatt. Följeforskaren förväntas såväl självständigt som i samverkan med Förvaltningsmyndighet, Strukturfondspartnerskap och andra aktörer återföra sina erfarenheter i olika forum. Från halvtidsutvärdering till följeforskning Ongoing evaluation Följeforskning ger processtöd Skapa lärande och återföra kunskap från innovativa och nyskapande moment Värderar måluppfyllelse, del i styrning och förbättringsarbete Sätter in resultatet i ett bredare samhällsperspektiv > 10 miljoner eller ur särskilt intresse 20

21 Sammanfattningsvis Tänk på projektavgränsningen Läs projektbeslutet, Nuteks föreskrifter & förordningar Rapportera förändringar Avsluta projektaktiviteterna i god tid Dokumentera & arkivera t o m Information och blanketter finns på Tack för uppmärksamheten! Kontaktuppgifter Programkontoret Mellersta Norrland Programchef: Per Grängsjö, Administratör: Gertrud Bertilsdotter-Reineke, Beredningshandläggare: Granskningshandläggare: Anders Mattsson, Anna Göransson, Tor Palmqvist, Sandra Zakrisson, Anna Westerlund, Camilla Edblad, Besöksadress: Fyrvallavägen 1 Postadress: Box 3015, Östersund E-post: 21

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

FLC Informationsmöte. Marstrand 19 Oktober 2011

FLC Informationsmöte. Marstrand 19 Oktober 2011 FLC Informationsmöte Marstrand 19 Oktober 2011 FLC Malmö 7 länder Sverige Polen Tyskland Danmark Litauen Sverige Danmark Norge Medarbetare FLC Malmö Statistik för Nordsjöprogrammet: Beslutade medel: 12

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Information till svenska stödmottagare. europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2007-2013

Information till svenska stödmottagare. europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2007-2013 Information till svenska stödmottagare i europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2007-2013 Central Baltic, Baltic Sea, Interreg IVC, Espon 2013, Interact II, South Baltic, North Sea, Urbact II och Öresund-Kattegatt-Skagerak

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Tillväxtverket 2013-05-08 Diarienummer 1.6.2-2013-2061 Konsekvensutredning avseende Tillväxtverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-11-08 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Lite hålltider för eftermiddagen; 13.00 Presentation och kort info om programmet 13.30 Om hållbar utveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten Del 1 1. 1. Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

EU-stödet medför informationsskyldighet

EU-stödet medför informationsskyldighet Grafiska riktlinjer EU-stödet medför informationsskyldighet Denna anvisning gäller projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom programmet Interreg IV A Nord under

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Sofie Adolfsson Jörby Boverkets uppdrag Regleras i förordningen om statligt stöd för hållbara städer, SFS 2008:1407, 2011:344 och innebär

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Datum 2014-02-11 1 (7) Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Gäller från 2014-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer