Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret 2015 har präglats av fortsatt arbete med kartläggning och utveckling av arbetssätt och processer inom samhällsbyggnadskontoret samt av budget- och målarbete. Aktiviteten på samhällsbyggnadskontoret har hittills under året varit fortsatt hög inom alla verksamhetsområden. Bland annat har antalet inkomna bygglovansökningar ökat jämfört med föregående år, liksom antalet avslutade ärenden om fastighetsbildning, antalet inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, antalet nybyggnadskartor samt det totala antalet ärenden inom miljöenheten. Ett av de viktigaste målen för Kalmar kommun är att öka bostadsbyggandet och målet för året är att ta fram detaljplaner som ska omfatta 300 bostäder varav 100 småhus. Hittills under året har fem detaljplaner vunnit laga kraft. Det sammantagna innehållet i detaljplanerna består av 212 bostäder. Övriga mål och uppdrag följs upp i Måluppföljning Hypergene Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier för värmepumpar och enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % under januari-april medan servicegarantin avseende bygglovsärenden har uppfyllts till 92 %. Ekonomi Det totala utfallet/förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter fyra månader något lägre än riktvärdet på 33 %. Intäktsdebiteringen flyter på bra och ligger över riktvärdet för perioden. Personalkostnaderna ligger något under riktvärdet med anledning av att en del tjänster har varit och vissa fortfarande är vakanta, rekryteringsarbete pågår. Bostadsanpassningsbidrag ligger något lägre än riktvärdet men ett flertal mer omfattande ärenden har inkommit och det finns en osäkerhet kopplad till denna verksamhet då ett fåtal mer omfattande ärenden kan stjälpa hela budgeten. Övriga verksamhetskostnader ligger i linje med budgeterade belopp. Samhällsbyggnadskontoret - ekonomisk uppföljning (kr) Budget 2015 Utfall, jan-april Utfall (%) Intäkter % Kapitaltjänstkostnader % Personalkostnader % Bostadsanpassningsbidrag % Övriga verksamhetskostnader % Totalsumma % Samhällsbyggnadskontoret Administrativa enheten Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel Fax E-post:

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Ekonomisk uppföljning Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per samt prognos för helåret 2015, uppdelat på respektive enhet inom samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret - ekonomisk uppföljning (kr) Budget 2015 Utfall, jan-april Totalt ligger samhällsbyggnadskontorets utfall efter fyra månader lägre än riktvärdet på 33 %. Det finns avvikelser inom de respektive enheterna men helårsprognosen för kontoret är att samtliga enheter kommer att hålla sina budgetramar. För samhällsbyggnadsnämndens ligger arvodeskostnaderna i linje med budget medan utfallet för övriga kostnader ger ett överskott. Utfallet för kontorsledningen ligger under riktvärdet, beroende på att stadsarkitekten är utlånad till planenheten som tillförordnad planchef. Administrativa enhetens förbrukning ligger lägre än riktvärdet med anledning av lägre personalkostnader, beroende på en vakant tjänst under de första månaderna. Bygglovsenhetens utfall ligger bra i förhållande till budget, både när det gäller intäkter och kostnader. Planenhetens ligger något efter när det gäller intäktsdebiteringen samtidigt som personalkostnaderna ligger något lågt beroende på vakanta tjänster. Även för park- och infrastrukturenheten ligger personalkostnaderna under riktvärdet med anledning av vakanta tjänster Stadsingenjörsenhetens utfall efter fyra månader ligger betydligt lägre än riktvärdet för perioden, detta med anledning av större intäktsdebitering än budgeterat samt vakanta tjänster. Även miljöenhetens förbrukning ligger lägre än riktvärdet för perioden, vilket också beror på större intäktdebitering samt vakanta tjänster. Utfall (%) Prognos 2015 Prognostiserad avvikelse Samhällsbyggnadsnämnden % Kontorsledningen % Administrativa enheten % Bygglovsenheten % Planenheten % Park- och infrastrukturenheten % Stadsingenjörsenheten % Miljöenheten % Totalsumma % Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret för perioden januari-mars 2015 hamnade på 3,1 %. Fortfarande ligger männens sjukfrånvaro något högre än kvinnornas; 3,9 % jämfört med 2,4 % för kvinnorna. Jämfört med hela Kalmar kommun ligger samhällsbyggnadskontorets sjukfrånvaro lågt. Den totala sjukfrånvaron i kommunen för januari-mars hamnade på 7,7 %.

3 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Ekonomisk uppföljning Verksamhetsstatistik Samhällsbyggnadskontoret VERKSAMHETSMÅTT - april Detaljplaner Fastighetsbildning Pågående Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder antal ha verksamhet Mät-, kart- och GIS-uppdrag Nybyggnadskartor Bygglovsärenden Utsättning (utförda) Inkomna ärenden Kart- och GIS-uppdrag Beviljade ärenden Handläggningstid* (median) Trafikärenden Bev. bygglov - enbostadshus Inkomna ärenden Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd Enskilda avlopp servicegaranti ej uppnådd Värmepumpar servicegaranti ej uppnådd * Med handläggningstid i bygglov- och bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. Detaljplaner De pågående detaljplaner som redovisas i tabellen (37 st) avser antalet detaljplaner i den nya prioriteringslistan som planutskottet fattade beslut om De lagakraftvunna detaljplaner som redovisas i tabellen avser tom Antalet nytillkomna bostäder fördelas enligt följande; Tegelviken 2:4, möjliggör för 25 hyreslägenheter Bryggaren 23, möjliggör för 15 centralt belägna hyreslägenheter Kungsljuset 3, möjliggör för 150 hyreslägenheter samt 200 parkeringsplatser Harby 1:183 Trekanten, möjliggör för 11 hyreslägenhet, samlingslokal samt kontorsverksamhet Dörby 1:9 och del av Dörby 1:8, möjliggör för 11 nya vårdbostäder Servicegarantier Bygglovsärenden 92 % 93 % 100 % Enskilda avlopp 100 % 100 % 100 % Värmepumpar 100 % 100 % 100 %

4 Verksamhetsplan 2015 samhällsbyggnadsnämnden FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med att få till en tydlig, nedbruten och väl förankrad detaljbudget per respektive enhet. Tidigare omorganisationer inom kontoret har inte kontinuerligt anpassats och kompletterats med uppdaterade budgetar. Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren hållit sig inom budgeterade ramar och har inför 2015 arbetat in 1 % - besparingen i budgeten. Arbetet med besparingar inför fortsätter under Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndmål - Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva Fokus under verksamhetsåret kommer att ligga på att se över processer och rutiner samt att kontinuerligt uppdatera och förbättra dessa. Det kommer bland annat att handla om att genomlysa verksamheterna för att skapa effektivare processer, följa upp och åldersanalysera inkomna och pågående ärenden, se över och i förekommande fall utveckla och skapa bättre rutiner för tidredovisning i olika projekt samt koppla detta till debitering av ärenden och projekt. Processarbetet pågår inom samhällsbyggnadskontorets verksamheter, för att skapa effektiva processer. Arbetet kommer att vara ständigt och kontinuerligt. Arbetet med framtagande och rapportering av statistik för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden genomlyses för att kvalitetssäkra detta arbete och den information som publiceras. Arbete har påbörjats och till viss del införts avseende mallar för planavtal och underlag för debitering av plankostnader samt projekt. Genom att förbättra rutiner för tidsredovisning och debitering är det lättare att följa upp verksamheterna för att uppnå effektivare processer.

5 Uppföljning - aktiviteter Status Kommentar Aktivitet - utvärdering av genomförda processarbeten Pågående Planprocessen beslutades i slutet av april. Fortsatt arbete kring processkartläggning inom park- och infrastrukturenheten kommer att Aktivitet - Rutiner för tidredovisning på enhetsnivå Aktivitet - Åldersanalys av ärenden Aktivitet - Handläggningstider på ärenden Aktivitet - utvärdering projektgenomförande göras under resterande delen av året. Pågående Rutiner för tidredovisning har införts på samtliga enheter inom samhällsbyggnadskontoret. Inom vissa enheter fortsätter arbetet under året med finjusteringar. Pågående Arbete pågår för att ta fram statistik kopplat till antal pågående ärenden och åldersanalys av dessa. Pågående Målen hålls för handläggningstiderna för samtliga ärendetyper med undantag av fastighetsbildningen. Förstärkning på förrättningssidan bör innebära att handläggningstiderna minskar framöver. Pågående Ett arbete är påbörjat genom att införa planprocessen i hela förvaltningen. Ett införandeprojekt jobbar med processen. Utvärdering kommer att genomföras, när en plan har gått igenom hela processen. Aktivitet - Servicegarantier Pågående Värmepumpar 100 % Enskilda avlopp 100 % Bygglov 91 %

6 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 8-9. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Samhällsbyggnadskontoret är delaktiga i projektet Infrastruktur för elfordon, tillsammans med flera andra aktörer. Fokus ligger också på cykelprojektet och dess aktiviteter. Samhällsbyggnadskontoret arbetar ständigt med kollektivtrafikfrågor, bilen, gående och cyklister för att tillskapa möjligheter för att uppnå målet om fossilbränslefri kommun. Mobility management-frågor kommer också att lyftas. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykeltrafiken har under perioden (jan-mars) ökat med 2 % jämfört med samma period Cykelprojektet fortsätter med fokus på att öka cykeltrafiken, t.ex. genom att göra det enkelt för cyklisterna, som cykelställ vid bushållplatser och stationer samt minska antalet felande länkar i cykelstråken. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Stadstrafiken har under perioden (jan-mars) ökat med 9 % jämfört med samma period Genom att planera bostäder intill väl fungerande kollektivtrafikstråk samt ha dialog med KLT vid planering av bostäder ska möjliggöra för ökade kollektivtrafikanvändning. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Samhällsbyggnadskontoret försöker i största mån beställa ekologiska eller närproducerade livsmedel vid t.ex. kontorsmöten och representation. Uppdrag - Kalmar cykelstad Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Ny cykelvägvisning i Lindsdal slutfördes under tertialet. Projektdirektivet har reviderats och förlängts till Cykelbokslut 2014 presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden.

7 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Nämndmål - Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder varav 100 villatomter. Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder varav 100 villatomter. Med bättre och effektivare processer samt prioritering på samhällsbyggnadskontoret, beräknas målet med goda marginaler att uppnås under året. Ett fortsatt arbete med att göra relevanta planer och följa den beslutade processen kommer medföra att planberedskapen i kommunen ökar betydligt. Uppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Parkeringsledningssystemet är överlämnat till serviceförvaltningen som beräknar införa detta under sommaren Lekplatsen i Vattentornsparken beräknas vara klar under sommaren Belysningsprogram, se uppdrag nedan. Uppdrag - Regional bomässa Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år En utredning är genomförd som ska förankras med politiken. Uppdrag - LIS-områden Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskapa fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat några få möjliga nya LIS-områden, enligt de kriterier som anges i ÖP. Vid avstämning med samhällsbyggnadsnämndens presidium i februari beslutades att en översyn av LIS-områdena ska göras i samband med aktualitetsprövningen av ÖP:n. Uppdrag - Utegym Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget. Beslut om att godkänna planeringsunderlag togs i samhällsbyggnadsnämnden

8 Uppdrag - Belysningsprogram Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning. Den 12 maj kommer en workshop anordnas som en del i processen. En första delleverans av programmet kommer att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

9 FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. I planarbetet tas hänsyn till trygga omgivningar som kan bidra till en god miljö för ungdomar. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Genom god planberedskap möjliggörs nybyggnationer samt om-/tillbyggnationer av skolor och förskolor. Arbete för att skapa trygga och säkra skolvägar genomförs kontinuerligt.

10 FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering , sid Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Heltid erbjuds tillsvidareanställda på samhällsbyggnadskontoret. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Nämndmål - Erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet. Samhällsbyggnadskontoret ska erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet. Samhällsbyggnadskontoret ställer 5 praktikplatser (inriktade mot våra fem verksamhetsområden) till förfogande för språkpraktik till utrikesfödda personer med bakgrund i någon av kontorets verksamheter. Syftet är att ge studenterna möjlighet att utveckla sitt svenska språk inom det yrke man är utbildad/har arbetat inom. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Vid lönesättning och lönerevision görs analys av lönenivåer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Fördelningen mellan kvinnor och män på kontoret är jämn. Jämställdhetsfrågan kommer att lyftas på kommande kontorsmöten och enhetsmöten. Nämndmål - Detaljplaneprocessen ska jämställdhetssäkras. Arbetet har påbörjats genom att studera hur jämställdhetsfrågor tas i beaktande i planarbetet i Malmö stad. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndmål - Samhällsbyggnadskontoret ska bibehålla sin låga sjukfrånvaro. Ett friskvårdsprogram med hälsofrämjande insatser håller på att tas fram för att säkerställa att medarbetarna håller sig friska och kan arbeta. Vi ser dock att sjukfrånvaron under första tertialen har ökat markant jämfört med samma period under Resultatet kommer att analyseras och eventuella åtgärder vidtas.

11 Uppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Uppdraget följs upp på helårsbasis, ej aktuellt vid tertial-uppföljningen. Uppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Samhällsbyggnadskontoret kommer under året att genomföra aktiviteter tillsammans med näringslivskontoret för att belysa bemötande- och servicefrågor. NKI-mätningen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Sammanställning samhällsbyggnadsnämndens uppdrag Uppdrag Fokusområde Status Kalmar cykelstad Ett grönare Kalmar Pågående Årets stadskärna Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående Regional bomässa Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående LIS-områden Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående Utegym Ett växande, attraktivt Kalmar Genomfört Belysningsprogram Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående Välfärdsbokslutet Verksamhet och medarbetare Ej aktuellt Service och bemötande Verksamhet och medarbetare Pågående

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-05-21 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 21 maj kl. 10.00 Plats: Rådhussalen Förhinder för ledamot att närvara

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Bild: Jan Magnusson 2014-års stadsbyggnadspris tilldelades Domkyrkan i Kalmar Motiveringen till 2014-års stadsbyggnadspris; Ett mycket väl utfört renoveringsarbete

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015 Ca LINDESBERGS KOMMUN --~---i L} u s n ars ~ P. rq~ 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Delårsbokslut januari augusti 2015 med prognos för 2015

Delårsbokslut januari augusti 2015 med prognos för 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2015-09-23 KS 2015/0004 50100 Kommunstyrelsen Delårsbokslut januari augusti 2015 med prognos för 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-10-22 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 22 oktober kl. 10.00 Plats: Magistern Förhinder för ledamot att närvara

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Verksamhetens plan 2015

Verksamhetens plan 2015 Grästorps kommun Verksamhetens plan 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Vision 2020... 3 2 Nuläge och framtid... 3 3 Prioriterade mål... 4 3.1 Kund/medborgare...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010.

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. 5 2.2 TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. Rapporten visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 8:30 10:15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 61-70 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018.

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Vi Kristdemokrater vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan i sej själv är värdefull,

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Grästorps kommun Intern kontroll 2014

Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Grästorps kommun Intern kontroll 2014 Fastställd av XX 20XX-XX-XX, XX-XX Innehållsförteckning 1 Internkontrollplan... 3 1.1 Bygglov... 3 1.2 Hälsoskydd... 4 1.3 Livsmedel... 4 1.4 Miljöskydd... 5 1.5 Trafikärenden...

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2013-12-17 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Tisdagen den 17 december kl. 13.00 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-05-18 2015-1030-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 maj 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer