Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning samhällsbyggnadskontoret Januari-april, 2015 Verksamhet De första månaderna av verksamhetsåret 2015 har präglats av fortsatt arbete med kartläggning och utveckling av arbetssätt och processer inom samhällsbyggnadskontoret samt av budget- och målarbete. Aktiviteten på samhällsbyggnadskontoret har hittills under året varit fortsatt hög inom alla verksamhetsområden. Bland annat har antalet inkomna bygglovansökningar ökat jämfört med föregående år, liksom antalet avslutade ärenden om fastighetsbildning, antalet inkomna ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, antalet nybyggnadskartor samt det totala antalet ärenden inom miljöenheten. Ett av de viktigaste målen för Kalmar kommun är att öka bostadsbyggandet och målet för året är att ta fram detaljplaner som ska omfatta 300 bostäder varav 100 småhus. Hittills under året har fem detaljplaner vunnit laga kraft. Det sammantagna innehållet i detaljplanerna består av 212 bostäder. Övriga mål och uppdrag följs upp i Måluppföljning Hypergene Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier för värmepumpar och enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % under januari-april medan servicegarantin avseende bygglovsärenden har uppfyllts till 92 %. Ekonomi Det totala utfallet/förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter fyra månader något lägre än riktvärdet på 33 %. Intäktsdebiteringen flyter på bra och ligger över riktvärdet för perioden. Personalkostnaderna ligger något under riktvärdet med anledning av att en del tjänster har varit och vissa fortfarande är vakanta, rekryteringsarbete pågår. Bostadsanpassningsbidrag ligger något lägre än riktvärdet men ett flertal mer omfattande ärenden har inkommit och det finns en osäkerhet kopplad till denna verksamhet då ett fåtal mer omfattande ärenden kan stjälpa hela budgeten. Övriga verksamhetskostnader ligger i linje med budgeterade belopp. Samhällsbyggnadskontoret - ekonomisk uppföljning (kr) Budget 2015 Utfall, jan-april Utfall (%) Intäkter % Kapitaltjänstkostnader % Personalkostnader % Bostadsanpassningsbidrag % Övriga verksamhetskostnader % Totalsumma % Samhällsbyggnadskontoret Administrativa enheten Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel Fax E-post:

2 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Ekonomisk uppföljning Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall per samt prognos för helåret 2015, uppdelat på respektive enhet inom samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret - ekonomisk uppföljning (kr) Budget 2015 Utfall, jan-april Totalt ligger samhällsbyggnadskontorets utfall efter fyra månader lägre än riktvärdet på 33 %. Det finns avvikelser inom de respektive enheterna men helårsprognosen för kontoret är att samtliga enheter kommer att hålla sina budgetramar. För samhällsbyggnadsnämndens ligger arvodeskostnaderna i linje med budget medan utfallet för övriga kostnader ger ett överskott. Utfallet för kontorsledningen ligger under riktvärdet, beroende på att stadsarkitekten är utlånad till planenheten som tillförordnad planchef. Administrativa enhetens förbrukning ligger lägre än riktvärdet med anledning av lägre personalkostnader, beroende på en vakant tjänst under de första månaderna. Bygglovsenhetens utfall ligger bra i förhållande till budget, både när det gäller intäkter och kostnader. Planenhetens ligger något efter när det gäller intäktsdebiteringen samtidigt som personalkostnaderna ligger något lågt beroende på vakanta tjänster. Även för park- och infrastrukturenheten ligger personalkostnaderna under riktvärdet med anledning av vakanta tjänster Stadsingenjörsenhetens utfall efter fyra månader ligger betydligt lägre än riktvärdet för perioden, detta med anledning av större intäktsdebitering än budgeterat samt vakanta tjänster. Även miljöenhetens förbrukning ligger lägre än riktvärdet för perioden, vilket också beror på större intäktdebitering samt vakanta tjänster. Utfall (%) Prognos 2015 Prognostiserad avvikelse Samhällsbyggnadsnämnden % Kontorsledningen % Administrativa enheten % Bygglovsenheten % Planenheten % Park- och infrastrukturenheten % Stadsingenjörsenheten % Miljöenheten % Totalsumma % Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron på samhällsbyggnadskontoret för perioden januari-mars 2015 hamnade på 3,1 %. Fortfarande ligger männens sjukfrånvaro något högre än kvinnornas; 3,9 % jämfört med 2,4 % för kvinnorna. Jämfört med hela Kalmar kommun ligger samhällsbyggnadskontorets sjukfrånvaro lågt. Den totala sjukfrånvaron i kommunen för januari-mars hamnade på 7,7 %.

3 Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Ekonomisk uppföljning Verksamhetsstatistik Samhällsbyggnadskontoret VERKSAMHETSMÅTT - april Detaljplaner Fastighetsbildning Pågående Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder antal ha verksamhet Mät-, kart- och GIS-uppdrag Nybyggnadskartor Bygglovsärenden Utsättning (utförda) Inkomna ärenden Kart- och GIS-uppdrag Beviljade ärenden Handläggningstid* (median) Trafikärenden Bev. bygglov - enbostadshus Inkomna ärenden Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd Enskilda avlopp servicegaranti ej uppnådd Värmepumpar servicegaranti ej uppnådd * Med handläggningstid i bygglov- och bostadsanpassningsärenden avses från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** Med handläggningstid i fastighetsbildningsärenden avses från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. Detaljplaner De pågående detaljplaner som redovisas i tabellen (37 st) avser antalet detaljplaner i den nya prioriteringslistan som planutskottet fattade beslut om De lagakraftvunna detaljplaner som redovisas i tabellen avser tom Antalet nytillkomna bostäder fördelas enligt följande; Tegelviken 2:4, möjliggör för 25 hyreslägenheter Bryggaren 23, möjliggör för 15 centralt belägna hyreslägenheter Kungsljuset 3, möjliggör för 150 hyreslägenheter samt 200 parkeringsplatser Harby 1:183 Trekanten, möjliggör för 11 hyreslägenhet, samlingslokal samt kontorsverksamhet Dörby 1:9 och del av Dörby 1:8, möjliggör för 11 nya vårdbostäder Servicegarantier Bygglovsärenden 92 % 93 % 100 % Enskilda avlopp 100 % 100 % 100 % Värmepumpar 100 % 100 % 100 %

4 Verksamhetsplan 2015 samhällsbyggnadsnämnden FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med att få till en tydlig, nedbruten och väl förankrad detaljbudget per respektive enhet. Tidigare omorganisationer inom kontoret har inte kontinuerligt anpassats och kompletterats med uppdaterade budgetar. Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren hållit sig inom budgeterade ramar och har inför 2015 arbetat in 1 % - besparingen i budgeten. Arbetet med besparingar inför fortsätter under Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndmål - Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva Fokus under verksamhetsåret kommer att ligga på att se över processer och rutiner samt att kontinuerligt uppdatera och förbättra dessa. Det kommer bland annat att handla om att genomlysa verksamheterna för att skapa effektivare processer, följa upp och åldersanalysera inkomna och pågående ärenden, se över och i förekommande fall utveckla och skapa bättre rutiner för tidredovisning i olika projekt samt koppla detta till debitering av ärenden och projekt. Processarbetet pågår inom samhällsbyggnadskontorets verksamheter, för att skapa effektiva processer. Arbetet kommer att vara ständigt och kontinuerligt. Arbetet med framtagande och rapportering av statistik för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden genomlyses för att kvalitetssäkra detta arbete och den information som publiceras. Arbete har påbörjats och till viss del införts avseende mallar för planavtal och underlag för debitering av plankostnader samt projekt. Genom att förbättra rutiner för tidsredovisning och debitering är det lättare att följa upp verksamheterna för att uppnå effektivare processer.

5 Uppföljning - aktiviteter Status Kommentar Aktivitet - utvärdering av genomförda processarbeten Pågående Planprocessen beslutades i slutet av april. Fortsatt arbete kring processkartläggning inom park- och infrastrukturenheten kommer att Aktivitet - Rutiner för tidredovisning på enhetsnivå Aktivitet - Åldersanalys av ärenden Aktivitet - Handläggningstider på ärenden Aktivitet - utvärdering projektgenomförande göras under resterande delen av året. Pågående Rutiner för tidredovisning har införts på samtliga enheter inom samhällsbyggnadskontoret. Inom vissa enheter fortsätter arbetet under året med finjusteringar. Pågående Arbete pågår för att ta fram statistik kopplat till antal pågående ärenden och åldersanalys av dessa. Pågående Målen hålls för handläggningstiderna för samtliga ärendetyper med undantag av fastighetsbildningen. Förstärkning på förrättningssidan bör innebära att handläggningstiderna minskar framöver. Pågående Ett arbete är påbörjat genom att införa planprocessen i hela förvaltningen. Ett införandeprojekt jobbar med processen. Utvärdering kommer att genomföras, när en plan har gått igenom hela processen. Aktivitet - Servicegarantier Pågående Värmepumpar 100 % Enskilda avlopp 100 % Bygglov 91 %

6 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 8-9. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Samhällsbyggnadskontoret är delaktiga i projektet Infrastruktur för elfordon, tillsammans med flera andra aktörer. Fokus ligger också på cykelprojektet och dess aktiviteter. Samhällsbyggnadskontoret arbetar ständigt med kollektivtrafikfrågor, bilen, gående och cyklister för att tillskapa möjligheter för att uppnå målet om fossilbränslefri kommun. Mobility management-frågor kommer också att lyftas. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykeltrafiken har under perioden (jan-mars) ökat med 2 % jämfört med samma period Cykelprojektet fortsätter med fokus på att öka cykeltrafiken, t.ex. genom att göra det enkelt för cyklisterna, som cykelställ vid bushållplatser och stationer samt minska antalet felande länkar i cykelstråken. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Stadstrafiken har under perioden (jan-mars) ökat med 9 % jämfört med samma period Genom att planera bostäder intill väl fungerande kollektivtrafikstråk samt ha dialog med KLT vid planering av bostäder ska möjliggöra för ökade kollektivtrafikanvändning. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Samhällsbyggnadskontoret försöker i största mån beställa ekologiska eller närproducerade livsmedel vid t.ex. kontorsmöten och representation. Uppdrag - Kalmar cykelstad Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Ny cykelvägvisning i Lindsdal slutfördes under tertialet. Projektdirektivet har reviderats och förlängts till Cykelbokslut 2014 presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämnden.

7 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Nämndmål - Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder varav 100 villatomter. Planlägga för bostäder som möjliggör en årlig produktion av minst 300 bostäder varav 100 villatomter. Med bättre och effektivare processer samt prioritering på samhällsbyggnadskontoret, beräknas målet med goda marginaler att uppnås under året. Ett fortsatt arbete med att göra relevanta planer och följa den beslutade processen kommer medföra att planberedskapen i kommunen ökar betydligt. Uppdrag - Årets stadskärna Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Parkeringsledningssystemet är överlämnat till serviceförvaltningen som beräknar införa detta under sommaren Lekplatsen i Vattentornsparken beräknas vara klar under sommaren Belysningsprogram, se uppdrag nedan. Uppdrag - Regional bomässa Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år En utredning är genomförd som ska förankras med politiken. Uppdrag - LIS-områden Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskapa fler LIS-områden i översiktsplanen, för att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat några få möjliga nya LIS-områden, enligt de kriterier som anges i ÖP. Vid avstämning med samhällsbyggnadsnämndens presidium i februari beslutades att en översyn av LIS-områdena ska göras i samband med aktualitetsprövningen av ÖP:n. Uppdrag - Utegym Samhällsbyggnadsnämnden och serviceförvaltningen får uppdraget. Beslut om att godkänna planeringsunderlag togs i samhällsbyggnadsnämnden

8 Uppdrag - Belysningsprogram Uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden att ta fram belysningsprogram ska gälla tätorterna i kommunen utifrån aspekterna trygghet, trafiksäkerhet, energiförbrukning, utveckling och gestaltning. Den 12 maj kommer en workshop anordnas som en del i processen. En första delleverans av programmet kommer att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

9 FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. I planarbetet tas hänsyn till trygga omgivningar som kan bidra till en god miljö för ungdomar. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Genom god planberedskap möjliggörs nybyggnationer samt om-/tillbyggnationer av skolor och förskolor. Arbete för att skapa trygga och säkra skolvägar genomförs kontinuerligt.

10 FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering , sid Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Heltid erbjuds tillsvidareanställda på samhällsbyggnadskontoret. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Nämndmål - Erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet. Samhällsbyggnadskontoret ska erbjuda praktikplatser till utrikesfödda personer med utbildning eller erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet. Samhällsbyggnadskontoret ställer 5 praktikplatser (inriktade mot våra fem verksamhetsområden) till förfogande för språkpraktik till utrikesfödda personer med bakgrund i någon av kontorets verksamheter. Syftet är att ge studenterna möjlighet att utveckla sitt svenska språk inom det yrke man är utbildad/har arbetat inom. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Vid lönesättning och lönerevision görs analys av lönenivåer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Fördelningen mellan kvinnor och män på kontoret är jämn. Jämställdhetsfrågan kommer att lyftas på kommande kontorsmöten och enhetsmöten. Nämndmål - Detaljplaneprocessen ska jämställdhetssäkras. Arbetet har påbörjats genom att studera hur jämställdhetsfrågor tas i beaktande i planarbetet i Malmö stad. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndmål - Samhällsbyggnadskontoret ska bibehålla sin låga sjukfrånvaro. Ett friskvårdsprogram med hälsofrämjande insatser håller på att tas fram för att säkerställa att medarbetarna håller sig friska och kan arbeta. Vi ser dock att sjukfrånvaron under första tertialen har ökat markant jämfört med samma period under Resultatet kommer att analyseras och eventuella åtgärder vidtas.

11 Uppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Uppdraget följs upp på helårsbasis, ej aktuellt vid tertial-uppföljningen. Uppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Samhällsbyggnadskontoret kommer under året att genomföra aktiviteter tillsammans med näringslivskontoret för att belysa bemötande- och servicefrågor. NKI-mätningen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Sammanställning samhällsbyggnadsnämndens uppdrag Uppdrag Fokusområde Status Kalmar cykelstad Ett grönare Kalmar Pågående Årets stadskärna Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående Regional bomässa Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående LIS-områden Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående Utegym Ett växande, attraktivt Kalmar Genomfört Belysningsprogram Ett växande, attraktivt Kalmar Pågående Välfärdsbokslutet Verksamhet och medarbetare Ej aktuellt Service och bemötande Verksamhet och medarbetare Pågående

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen 2015-02-18 Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för budgetåret 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till verksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget 2016 Samhällsbyggnadsnämnden Antagen 2015-12-XX 1 Samhällsbyggnadsnämndens inriktning för budgetåret 2016, verksamhetsplan 2017-2018 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till verksamheten

Läs mer

Årsrapport 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Bild: www.bovieran.se 2015-års stadsbyggnadspris tilldelades Bovieran i Kalmar Motiveringen till 2015-års stadsbyggnadspris; En väl och konsekvent utförd idé som

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-05-21 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 21 maj kl. 10.00 Plats: Rådhussalen Förhinder för ledamot att närvara

Läs mer

Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Bild: Jan Magnusson 2014-års stadsbyggnadspris tilldelades Domkyrkan i Kalmar Motiveringen till 2014-års stadsbyggnadspris; Ett mycket väl utfört renoveringsarbete

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-10-22 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 22 oktober kl. 10.00 Plats: Magistern Förhinder för ledamot att närvara

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Årsrapport 2010 Samhällsbyggnadskontoret 2011-02-23 2 (15) 2011-02-23 3 (15) 2011-02-23 4 (15) Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Samhällsbyggnadskontoret 2010 har varit

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Persson 2015-09-07 2015-3179

Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Persson 2015-09-07 2015-3179 Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Persson 2015-3179 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Hobbiten 1, Gandalf 1, Majavallen 1 (f.d. Lindeberga 1:57) Fastighetens adress: Lidhemsvägen 9 Sökande:

Läs mer

Uppföljning 2 - augusti: Organisation: Södermöre kommundelsnämnd

Uppföljning 2 - augusti: Organisation: Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 uppföljning tertial 2 Verksamhetsplan 2015 Uppföljning 2 - augusti: 2015-08- Organisation: Södermöre kommundelsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-03-31 2015-1019 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Tingby 4:1 Fastighetens adress: Ingelstorpskolan 118 Sökande: Kalmar kommun Ärende:

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-11-16 Intern kontrollplan för 2017 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson

Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson Handläggare Datum Ärendebeteckning Victoria Schön Månsson 2016-04-13 2016-0491 Intern kontrollplan för 2016 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Emma Gren Planarkitekt. Erik Skagerlund Exploateringsstrateg

Emma Gren Planarkitekt. Erik Skagerlund Exploateringsstrateg Emma Gren Planarkitekt Erik Skagerlund Exploateringsstrateg Örebro i ett sammanhang STRATEGISKT LÄGE Avståndstabell i tidszoner från centrala Örebro: Demografiskt omfång inom 300 km i antal miljoner invånare:

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-26 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 26 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Vi bygger attraktiva Kalmar

Vi bygger attraktiva Kalmar Vi bygger attraktiva Kalmar Staden som växer Samhällsbyggnadskontoret ser till att Kalmar växer. Precis som det låter är samhällsbyggnad ett brett spektrum där stadsplanering, lantmäteri, miljö, och trafikplanering

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Uppförande av gymlokal på industriområde

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Uppförande av gymlokal på industriområde Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-03-02 2015-0851 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Ljungby 30:5 Fastighetens adress: Perrongvägen 9 Sökande: Larsson, Jan-Åke Ärende: Uppförande

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016

Tjänsteskrivelse. Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-16 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminära nämndsmål för servicenämnden 2016 SN-2015-1611

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi

Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi Kärnverksamhet Demokrati Kommun att bo och leva i Näringslivsutveckling Ekonomi All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål 2015

Serviceförvaltningens budgetmål 2015 1 Serviceförvaltningens budgetmål 2015 Uppföljning efter tertial 1 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer