Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB"

Transkript

1 sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1

2 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bilaga... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Tillvägagångssätt... 3 Resultat... 4 Arbete med att främja sociala kontakter Möjligheter till fritidsaktiviteter Brukarens delaktighet vid genomförandeplan Dokumentation i social journal Personalkontinuitet Bemanning... 7 Humans Omsorgs handlingsplan... 8 Kompetensutveckling... 8 Humanas handlingsplan... 9 Arbetsmetoder för att öka brukarens självständighet... 9 Systematiskt kvalitetsarbete... 9 Synpunkter och klagomål från brukare och ställföreträdare Avvikelser SoL och HSL Lex Sarah Planerade förändringar Hälso- och sjukvård Slutsatser...13 Humana Omsorgs sammanfattande kommentarer och slutsatser...13 Humana Omsorgs avslutande slutsatser...14 Bilaga Handlingsplan från Humana Omsorg AB 2

3 sida 3 (15) Bakgrund Socialnämnden ska enligt Plan för kvalitetsuppföljning genomföra besök i socialnämndens verksamheter i syfte att följa upp om verksamheterna har rutiner för och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och om verksamheterna har god kvalitet. Andra metoder för denna uppföljning ska enligt dokumentet också tillämpas. Humana Omsorg AB övertog ansvaret för att driva 8 gruppboenden från Avesina Äldreomsorg AB i juni Socialnämnden har sedan dess genomfört en brukar/ställföreträdarundersökning, en medarbetarundersökning och har nu genomfört föreliggande verksamhetsgranskning. Resultatet av brukar/ställföreträdarundersökningen visade marginella förändringar i jämförelse med den brukar/ställföreträdarundersökning som genomfördes i september 2009 då Attendo Care AB drev verksamheten. Båda undersökningarna gav ett gott betyg för verksamheten. En medarbetarenkät genomfördes under april 2011 inom Humana Omsorg AB:s boenden. Medarbetarenkäten visade på kraftiga försämringar i hur personalen upplever verksamhetens ledning och förutsättningar för sitt arbete med brukarna. Verksamhetsgranskningen som redovisas nedan har fokus på frågor om verksamhetens eget arbete med att säkerställa att verksamheten har god kvalitet. Syfte Att följa upp att rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete finns och att dessa följs. Tillvägagångssätt Uppgifterna i granskningen har inhämtats genom intervjuer med omvårdnadspersonal. Det är personalens uppfattning om hur verksamheten fungerar som återges i denna rapport. En intervjumanual har använts vid besöken. Besöken har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och undertecknad tillsammans. Manualen skickades ut före besöket för att ge personalen möjlighet att titta på frågorna och förbereda svar ca 1 dag - 1 vecka före besöken. Frågorna har ställts till ordinarie omvårdnadspersonalen varvid 2 personer deltagit under hela eller del av intervjun. Samtliga Humana Omsorg AB:s 8 boendeenheter har besökts. Humana Omsorg AB har tagit del en sammanställning av personalens svar vid intervjuerna som undertecknade gjort. Humana Omsorg AB har därefter lämnat in skriftliga kommentarer till sammanställningen och en handlingsplan för att komma tillrätta med påtalade brister. Dessa redovisas i rapporten under varje intervjuområde och i slutet av rapporten samt i en schematisk sammanställning i bilaga. Texten under rubriken Humana Omsorg AB:s handlingsplan är hämtad från Humana Omsorg AB:s inlämnade dokument. 3

4 sida 4 (15) Resultat Arbete med att främja sociala kontakter De allra flesta brukare har kontakter med någon anhörig, föräldrar och syskon i de fall anhöriga finns. För flertalet brukare fungerar och upprätthålls dessa kontakter genom aktiva anhöriga. När så behövs får brukarna hjälp och stöd att ringa anhöriga. Flera av brukarna har goda relationer till övriga som bor i gruppboendet och har dem som vänner. De flesta har bott på sin grupp/servicebostad under många år och personalen känner brukaren ofta sedan många år tillbaka. För några brukare är personalen den enda relationen. Några brukare har kontaktperson beviljad sedan en längre tid tillbaka och har därigenom någon att träffa utanför boendet. Några brukare saknar helt anhöriga och vänner. Personal och god man har för att utöka kontaktytorna för dessa brukare stöttat dem i att söka bistånd till kontaktperson vilket inte har beviljats. Enligt uppgift från personalen med motiveringen att insatsen kontaktperson inte beviljas för personer som bor i särskilt boende varvid behovet anses vara tillgodosett. Genom att stödja och uppmuntra brukarna till olika aktiviteter under fritiden arbetar personalen med att stimulera till social kontakt och umgänge med andra. Alla brukare som inte är ålderspensionärer deltar i daglig verksamhet och träffar där andra som regel 3-5 dagar/vecka. Personalen arbetar aktivt för att motivera brukarna att gå till sin dagliga verksamhet. Även brukare som har ålderspension deltar i daglig verksamhet och får därigenom sociala kontakter. Personalen arbetar aktivt för att stödja brukarna till sociala kontakter. De flesta men inte alla brukare har sitt behov av sociala kontakter tillgodosett. Vårt mål är att alla brukare ska tillgodose sociala kontakter efter förmåga och önskemål. För att fånga dessa önskemål genomförs genomförandeplaner 2 ggr om året. Humana Omsorg genomförde en kundenkät som visade ett resultat på aktiviteter 3,7 av 5,0 under Under v.34 kommer en ny kundundersökning, vi hoppas att vi kan få fram kunderna (brukarnas) önskemål om förbättring. Andra åtgärder som ska vidtas för att förbättra den sociala kontakten är; Öka bemanningen på helgerna där det behövs för att kunna främja den sociala kontakten. Företaget arbetar med att ta fram en aktivitetskatalog Bättre samordning av aktiviteter mellan enheterna i syfte att skapa ett mera anpassat utbud till våra kunders önskemål. 4

5 sida 5 (15) Möjligheter till fritidsaktiviteter Vid två av de 8 boendena har alla brukare 3 timmar eller mer till fritidsaktiviteter med eller utan personal. Vid ett av dessa boenden är brukarna förhållandevis självständiga och kan med lite stöd ta sig till olika fritidsaktiviteter. Här är boendet enkelbemannat. Vid det andra boendet finns dubbelbemanning veckans 7 dagar och tid enligt personalen finns för fritidsaktiviteter till alla. Vid de övriga 6 boendena finns svårigheter enligt personalen att kunna ge alla brukare 3 timmar fritidsaktiviteter per vecka. Dessutom ska brukare när aktiviteten inte kan avbrytas efter 3 timmar kunna få mer tid med stöd av personal i samband med fritids- och kulturella aktiviteter. Det är enligt personalen svårt att stödja brukarna till fritidsaktiviteter under helger i de 4 boenden som är enkelbemannade då de flesta brukarna är hemma. Det finns inte tillräcklig personalresurs för att lämna lägenheten med någon brukare. Ibland har situationen kunnat lösas genom att personalen efter flera påstötningar fått förstärkning med extra personal. Även under vardagar går det inte alltid att tillgodose önskemålen om fritidsaktiviteter under de s.k. hemmadagarna. Det är enligt personalen några brukare som inte kan få 3 timmar per vecka för fritid och kulturella aktiviteter på grund av att man inte kan avsätta personal att följa med även i två av boendena som är dubbelbemannade under helger. De flesta men inte alla brukare får sin rätt till fritidsaktiviteter tillgodosett. Åtgärder behöver vidtas för att ge alla brukare möjlighet att delta i fritids- och kulturella aktiviteter i den omfattning de har rätt till. Internkontroll av utförda fritidsaktiviteter under juli/ augusti 2011 har genomförts genom att kontrollera; genomförandeplan, social dokumentation, arbetsbeskrivning, schema, tidredovisning och anslagstavlor/anteckningar med aktiviteter. Resultatet av detta visar att flertalet får sina aktivteter tillgodosedda. Sammanställning är framtagen för varje kund (brukare), vad som överenskommit/önskemål, vad som har gjorts i juli/augusti, vad som inte har blivit utfört/förbättringsåtgärd. Flertalet får sina fritidsaktiviteter tillgodosedda. Under v.34 kommer en ny kundundersökning, vi hoppas att vi kan få fram kunderna (brukarnas) önskemål om förbättring. Andra åtgärder som ska vidtas för att förbättra den sociala kontakten är; Schemalägga ordinarie personal på helg för att kunna främja den sociala kontakten. Företaget arbetar med att ta fram en aktivitetskatalog Bättre samordning av aktiviteter mellan enheterna Schemalägga efter stående aktiviteter 5

6 sida 6 (15) Brukarens delaktighet vid genomförandeplan Samtliga brukare har uppdaterade genomförandeplaner. De flesta brukare är med vid genomförandeplaneringen men med varierande förmåga att vara aktiva. Några föredrar att inte vara med eller vara med en stund. Personalen har innan träffen för planering av insatsen samtal med brukarna om vad de önskar göra eller förändra för att sedan stödja brukaren i att framföra sina önskemål vid själva planeringsträffen. Personalen arbetar för att brukaren skall deltaga själv efter förmåga. Genomförandeplanerna revideras var 6:e månad. Genomförandeplanerna skrivs i Magna Cura systemet. Vid några enheter skriver personalen i MC vid andra förs informationen in av verksamhetschefen i Magna Cura. All personal har ännu inte kunskap om dokumentation i Magna Cura. Planen skrivs ut och förvaras som regel i brukarens Hemdok. Ställföreträdaren får genomförandeplanen och har även tillgång till den i brukarens Hemdok som förvaras hos brukaren. I några boenden men inte alla förvaras den också i den omvårdnadspärm som finns på personalens expedition. Genomförandeplanerna kan bli omfattande. Personalen framför att man har brist på tidsmässigt utrymme att dokumentera varför det kan ta lång tid innan de blir inskrivna i Magna Cura. Arbetet med genomförandeplanering och dokumentation av planen fungerar. Samtliga personal bör ha kunskap i att dokumentera genomförandeplanen i Magna Cura. Brister i datorkunskap leder till att det tar mycket tid för personalen att dokumentera. Tidsmässigt utrymme för att snarast efter mötet dokumentera genomförandeplaneringen behöver tillskapas. Utbildning för samtliga personal i Magna Cura Handleda personalen när det ska skriva genomförandeplaner Dokumentation i social journal Alla brukare har en social journal. Social dokumentation förs för hand på papper i den omvårdnadspärm som finns på personalens expedition. Det är meningen att personalen så småningom ska dokumentera i Magna Cura. Alla har ännu inte nödvändig utbildning. Detta skall enligt personalen genomföras under hösten. Anteckningar görs när något avviker såväl positivt som negativt från genomförandeplanen. Anteckningar görs också om anhörig eller god man ringt, läkarbesök mm. Handskrivna anteckningar görs dagligen eller minst en gång per vecka. Personalen vet inte om deras handskrivna anteckningar skrivs in i Magna Cura av någon annan. Den sociala journalen/daganteckningarna hålls inte tillgängliga för brukare och eller ställföreträdare på samma sätt som genomförandeplanen. Det är inte självklart att ställföreträdare har fri tillgång till den sociala journalen. Personalen uppfattar denna dokumentation som något som sker för deras skull i arbetet. Enstaka ställföreträdare har frågat efter den. 6

7 sida 7 (15) En tydlig och för personalen känd rutin för hur den sociala journalen skall göras tillgänglig för ställföreträdare och brukare på ett enkelt sätt är inte kända av personalen. I några fall har ställföreträdare på begäran läst journalen under överinseende av verksamhetschef. I den rutinpärm som personalen nyligen fått av verksamhetschefen fattas rutinbeskrivning för social dokumentation. Där fanns endast en rubrik men inget annat skrivet. Dokumentation av genomförande av insatserna fungerar genom handskrivna daganteckningar. Den sociala journalen ska vara tillgänglig för ställföreträdare liksom genomförandeplanen. Personalen saknar kunskap om det. En rutin för socialdokumentation och hur den löpande sociala journalen ska hållas tillgänglig för brukaren och ställföreträdaren behöver utarbetas och göras känd för personalen. Det finns på Humana Omsorg väl fungerande rutiner gällande social dokumentation på vårt intranät. Intranätet trädde i kraft den 1 jan All personal har fått information på APT, via mail (avd mail), och via lönebesked att vi har alla rutiner på intranätet,som kan skrivas ut. Checklista med alla rutiner/riktlinjer som personal ska ta del av ska signeras 1 ggr/året för att kontrollera att alla har tagit del av dem. Personalkontinuitet Nästan alla anställda är tillsvidareanställda och har dessutom arbetat i många år med brukarna och känner dem väl. De vikarier som anlitas är i de flesta fall väl inarbetade. För att minimera behov av ny personal arbetar personalen flexibelt med byte av pass för att gemensamt kunna lösa eventuella förändringar i arbetstidens förläggning. Enstaka personal har avslutat sin tillsvidareanställning under det senaste året. På ett av boendena uppgavs att all ordinarie personal hade sommarsemester samtidigt och var ersatt av vikarier med liten erfarenhet. Personalkontinuiteten med ett undantag är god. Enligt Humana Omsorgs rutiner ska alltid minst hälften av ordinarie personal vara i tjänst. Inför nästa semesterplanering ska ledningen påtala detta igen. Bemanning Bemanningen med omvårdnadspersonal varierar från 3,89 åa - 6,18 åa på 4-8 brukare. Boendena är obemannade under dagtid då brukarna är på daglig verksamhet. Då brukarna är i bostaden är bemanningen 1-2 personer vardagar. En personal är man som regel på morgonen och två som regel kvällstid. Helgerna från fredag kväll är i hälften av boendena enkelbemannade och hälften är dubbelbemannade. Alla enheter har en sovande jour. Ett boende har dubbelbemanning 7 dagar i veckan. Bemanningen upplevs av personalen vid 7

8 sida 8 (15) vissa tidpunkter inte vara tillräcklig för att kunna tillgodose brukarnas behov av att följa med till fritidsaktiviteter utanför bostaden. Personalen hänvisar till en överenskommelse som fanns med Attendo Care AB om att brukare vid behov av personalstöd vid fritidsaktiviteter skulle få ledsagning beviljad för tid över 3 timmar dock max 6 timmar. Med den ordning som gällde då var det enligt personal lättare att genomföra fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter med personalstöd. Enheterna är bemannade med en platsansvarig som under ledning av verksamhetsledningen ansvarar för den dagliga omvårdnaden inklusive eventuella kontakter med anhöriga/legala företrädare samt det vardagliga personalarbetet. Bemanningen behöver förstärkas på ett sådant sätt att alla brukares behov av och rätt till fritidsaktiviteter kan tillgodose. Vid en jämförelse mellan den bemanning som fanns enligt socialstyrelsens tillstånd för respektive boende vid verksamhetsövergången från Attendo Care AB till Avesina Äldreomsorg AB kan konstateras att vid 3 boenden har bemanningen minskat något medan den ökat något vid 2 boenden. En minskning har skett med ca 1 åa totalt sett i denna jämförelse. Humans Omsorgs handlingsplan Gruppledare ska tillsättas Gruppledaren får en tydlig arbetsbeskrivning som innebär att man sköter många av de dagliga operativa arbetsuppgifterna. Rekryteringen sker internt inom Humana Omsorg. Detta kommer att ersätta tidigare utvalda platsansvariga. Titeln blir platsansvarig/gruppledare. Se under handlingsplan för sociala kontakter och fritidsaktiviteter Kompetensutveckling Personalen har inte några skriftliga kompetensutvecklingsplaner. På medarbetarsamtal har frågan varit uppe i varierande omfattning. På några enheter har kompetensutveckling diskuterats på andra typer av träffar men inte i samband med medarbetarsamtal. Flera enheter uppger att personal deltagit på föreläsning om våld i nära relationer som tillhandahållits av socialförvaltningen. Om personal var i tjänst kunde de delta på betald arbetstid annars kunde de delta på sin fritid utan lön. Några få har deltagit i utbildning i lyftteknik och några i föreläsning om autism. Stor del av personalen har lång erfarenhet och god kompetens att bedriva omvårdnadsarbetet. De saknar lyhördhet från verksamhetsledningen för att denna kompetens finns och kan användas på ett bättre sätt i arbetet. Samtliga enheter uttrycker stora brister i förtroende för ledarskapets kompetens inom funktionshinderområdet. Kompetensutvecklingsplaner för personalen behöver utarbetas. Personalen har arbetat länge inom verksamheterna och har god kännedom om brukaren. De gav intryck av att ha god kompetens för sitt uppdrag. Flera uppgav behov av kompetensutveckling av olika slag samt handledning. Personalstöd av verksamhetschef eller i form av ex handledning behöver säkerställas att personalen får i samband med tillbud. Förtroendet mellan personal och verksamhetsledningen behöver förbättras. 8

9 sida 9 (15) Humanas handlingsplan Kompetensinventering. En pågående kompetensinventering pågår övergripande inom företaget. Beräknas vara klart i september Företagsledningen har tagit beslut om att fokusera på värdegrundsarbete för att uppfylla nationella riktlinjer gällande värdegrund. Samtliga personal kommer att få utbildning och några kommer att utbildas till samtalsledare och värdegrundscoacher. Arbetet kommer att ledas av Egon Rommedahl, föreläsare, legitimerad psykoterapeut, handledare, teolog. Utbildning i detta påbörjas den 12 december för de lokala handledarna. Kompetensutvecklingsplan vid nästa medarbetarsamtal Arbetsmetoder för att öka brukarens självständighet Personalen arbetar med mål för förändringar i genomförandeplanen. De arbetar också med att skapa individuella strukturer och rutiner för brukaren så att de så självständigt som möjligt kan hantera vardagen. Till stöd i strukturerna används skriven text och bilder. På ett par boenden används en specialskriven kokbok och städbok med text och bilder som brukaren kan följa. Andra hjälpmedel är dagbok och almanacka, ljusdioder, dator och mobiltelefon. Personalen stöttar brukarna till att göra nya saker genom att visa och uppmuntra. Personalen sinsemellan pratar om hur de skall arbeta och om att arbeta och bemöta brukaren lika. Personalen arbetar aktivt med att öka brukarnas självständighet. Tillgängligheten till personalstöd för fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter behöver förbättras för att arbetet med att göra brukaren självständig inte ska begränsas. Schemalägga efter stående aktiviteter Schemalägga ordinarie personal på helg Systematiskt kvalitetsarbete Synpunkter och klagomål från brukare och ställföreträdare Det finns en helt ny broschyr för lämnande av synpunkter Tyck till om oss som några av boendena redan fått andra ännu inte. Personalen har ingen erfarenhet av hur inkomna synpunkter och klagomål hanteras av företaget då de inte har kännedom om att några sådana har inkommit skriftligen. Eventuell rutin för hantering är inte diskuterad med verksamhetschefen. Personalen tror att det kan finnas en rutinbeskrivning på intranätet. Det finns en pärm med mycket blanketter och rutiner sedan den period då Attendo Care AB respektive Avesina Äldreomsorg AB drev verksamheten. Detta material är ännu inte utbytt. När uppdraget startar får ställföreträdare muntligen reda på att det finns möjligheter att lämna synpunkter och klagomål. Blankett med Attendo loga finns i Hemdok. Personalen upplever sig ha goda relationer med såväl anhöriga som ställföreträdare. Det är sällsynt att det kommer synpunkter eller klagomål från ställföreträdare. Ställföreträdare 9

10 sida 10 (15) vänder sig då muntligen till personalen direkt om de har några synpunkter eller klagomål. Personalen försöker om möjligt tillmötesgå dessa. Vid fyra boenden har personalen brukarråd 1 2 ggr per år med brukarna där de lämnar synpunkter och då man gemensamt beslutar om regler i boendet brukare emellan. Personalen uppger att de inte inte har tagit del av någon rutin för hantering av synpunkter ock klagomål. En skriftliga rutin för hur synpunkter och klagomål kan lämnas av den enskilde/ställföreträdare, sammanställs och hur erfarenheterna skall användas i verksamheten behöver göras känd för personalen. Vid nästa APT, ska det gås igenom av hur det går till att logga in och hitta rätt i intranätet. Samtliga rutiner kommer att gås igenom. Protokollet ska signeras av alla närvarande. Om datakunskapen hos personalen bedöms vara så låg att den omintetgör användande av intranätet kommer rutiner att skrivas ut i pappersform som en tillfällig lösning. När det kom till vår kännedom att det saknades broschyrer Tyck till om oss beställdes dessa omgående. Beräknas levereras v.36. Lokalanpassa Humana Omsorgs rutiner 1 jan 2012 kommer vi att införa ett nytt IT-baserat system för händelsehantering, detta kommer att innebära bättre hantering av klagomål och synpunkter där man kan följa processen från registrering till avslut. Vi arbetar aktivt att få en lärande organisation. Kontrollera att det finns fungerande kvalitetsråd Vi kommer att tillsätta en extra resurs under 1 månad för att säkerställa att det finns rutiner gällande kvalitetsarbetet, därefter övergår detta arbete till gruppledare när de är tillsatta. Avvikelser SoL och HSL Personalen känner inte till om de avvikelser de rapporterar leder till eller blir underlag i ett förbättringsarbete. Personalen upplever ett ointresse från verksamhetschefen att ta del av skriftliga avvikelser. Det har framkommit att avvikelser har blivit liggande. Det är enligt personal verksamhetschefens uppgift att skriva in avvikelserna i Magna Cura. Personalen är inte säkra på att så sker alltid. Det är inte helt tydligt om avsikten är att personalen själva ska skriva avvikelserna i Magna Cura eller om det är verksamhetschefen som ska göra det. I dagsläget kan i vart fall inte all personal hantera Magna Cura för att klara det. Personalen uppger att verksamhetsledningen sagt att det ska anordnas utbildning i Magna Cura till hösten. Personalen diskuterar sinsemellan de avvikelser som uppstår i syfte att undvika upprepning. Det systematiska arbetet med avvikelser behöver förbättras. Ledningen behöver säkerställa dokumentation av avvikelser och vara engagerad i och kommunicera mer kring uppkomna avvikelser. Handlingsplaner med anledning av avvikelser behöver utarbetas. 10

11 sida 11 (15) Lokalanpassa Humana Omsorgs rutiner Vid nästa APT, ska rutinerna upprepas samt se till att det hamnar i protokollet som ska signeras av alla Kontrollera att det finns fungerande kvalitetsråd 1 jan 2012 kommer vi att införa ett nytt IT-baserat system för händelsehantering, detta kommer att innebära bättre hantering av avvikelser där man kan följa processen från registrering till avslut. Vi arbetar aktivt att få en lärande organisation. Det finns i företaget ett analysteam som specialiserat sig på att göra händelseanalyser när så behövs, vid upprepade eller vid allvarliga händelser Vi kommer att tillsätta en extra resurs under 1 månad för att säkerställa att det finns rutiner gällande kvalitetsarbetet, därefter övergår detta arbete till gruppledare när de är tillsatta. Lex Sarah Om allvarliga missförhållanden inträffar vet personalen att de skall vända sig till verksamhetschefen. Det finns skriftlig information om det på intranätet enligt personalen. Det finns också blanketter i en pärm med material med Avesina Äldreomsorgs logotyp med den rutinen. Den pärmen med olika rutiner för olika situationer är bra enligt personalen men behöver få Humana Omsorgs logotyp alternativt behövs annan pärm som är Humana Omsorgs egen. Personalen har fått uppmaningar om att läsa sig till olika rutiner och handlingsplaner på intranätet. Det är dock osäkert om alla har varit inne och tittat i dessa handlingar. Datorkunskapen varierar. Att all personal har tillgång till och aktuell kunskap om bestämmelser och rutinen för hantering av missförhållanden och allvarliga missförhållanden behöver säkerställas. Vid nästa APT, ska rutinerna upprepas samt se till att det hamnar i protokollet som ska signeras av alla Kontrollera att det finns fungerande kvalitetsråd 1 jan 2012 kommer vi att införa ett nytt IT-baserat system för händelsehantering, detta kommer att innebära att man kan följa processen från registrering till avslut. Vi arbetar aktivt att få en lärande organisation. Det finns i företaget ett analysteam som specialiserat sig på att göra händelseanalyser när så behövs, vid upprepade eller vid allvarliga händelser Vi kommer att tillsätta en extra resurs under 1 månad för att säkerställa att det finns rutiner gällande kvalitetsarbetet, därefter övergår detta arbete till gruppledare när de är tillsatta. 11

12 sida 12 (15) Planerade förändringar Personalen framhåller att det kommer att bildas ett s.k. Kvalitetsråd med en representant från varje enhet. I detta forum kommer det systematiska kvalitetsarbetet att diskuteras i syfte att utvecklas. Genom detta forum för möte mellan enheter kommer erfarenhetsutbyte att kunna ske. Personalen har hört att gruppchef istället för platsansvarig kommer att tillsättas med tydliga arbetsuppgifter. Vilka dessa arbetsuppgifter blir och vilka personer som kommer att utses är ännu oklart. Dessa planerade förändringar är mer eller mindre kända vid de olika enheterna. Personalen har kännedom om att det pågår ett arbete inom företaget som syftar till förbättringar i verksamhetens ledning. Genomförande av de omnämnda förändringarna bedöms förbättra förutsättningarna för verksamheten att bedriva god vård och omsorg. Ovanstående planerade förändringar kommer att ske under hösten och kompletteras enligt bifogad handlingsplan. Hälso- och sjukvård Brukarna vid ett av boendena har ingen medicinsk behandling eller vård. Vid övriga boenden har alla utom tre brukare sådan behandling genom egenvård eller som ges genom delegering till omvårdnadspersonalen eller kommunens distriktssköterskor. De medicinska avvikelserna ska lämnas till verksamhetschefen som skriver in dem i Magna Cura. De medicinska avvikelserna är få. Vid en enhet skriver personalen in avvikelserna direkt i Magna Cura. På ett av boendena uppmanades personal utan delegering för läkemedelshantering att trots detta överlämna läkemedel. Annan personal med delegering uppmanades att signera överlämnandet. Gällande bestämmelser för läkemedelshantering och delegering har inte följts. Humana Omsorg AB måste säkerställa att gällande bestämmelser följs. Inblandad personal är kontaktad. Det är oacceptabelt i Humana Omsorg att inte följa gällande föreskrifter. Avvikelse är lämnad till kommunens sjuksköterskor. 12

13 sida 13 (15) Slutsatser De system som ska finnas för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet för brukarna måste fungera i alla delar om de ska kunna vara verktyg i förbättringsarbetet. Avvikelser är till för lärande och ska användas i det systematiska kvalitetsarbetet. Humana Omsorg AB måste arbeta för att upprätta enhetliga rutiner och för att avvikelser rapporteras, dokumenteras, diskuteras och åtgärdas för att förebygga fel och brister i verksamheten. Det gäller såväl avvikelser enligt socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. Humana Omsorg AB måste säkerställa att rutinerna blir kända för personal och verksamhetsledning och att de tillämpas på det sätt som är avsikten. De flesta men inte alla brukare har sitt behov av sociala kontakter och rätt till fritidsaktiviteter tillgodosett. Brukarna har rätt till fritidsaktiviteter upp till 3 timmar per vecka och ibland mer. I den mån de har behov av och/eller vill måste Humana Omsorg arbeta för att tillgodose dessa behov för var och en. Arbetet med genomförandeplanering och dokumentation av planen fungerar. Kompetensutveckling i datahantering behöver genomföras. Så länge personalen inte har tillräckliga datakunskaper för att dokumentera måste tidsmässigt utrymme för dokumentation tillskapas så att dokumentationen inte fördröjs. Den löpande dokumentationen av genomförande av insatserna fungerar. Den sociala journalen ska vara tillgänglig för ställföreträdare. En rutin för social dokumentation och hur den löpande sociala journalen ska hållas tillgänglig för brukaren och ställföreträdaren behöver utarbetas. Personalkontinuiteten med ett undantag är god då de flesta arbetat under många år med brukarna och de vikarier som tillsätts som regel är väl kända för brukarna. Kompetensutvecklingsplaner för personalen behöver utarbetas. Personalstöd i form av ex handledning behöver säkerställas att personalen får i samband med tillbud. Förtroendet mellan personal och verksamhetsledningen behöver förbättras. Humana Omsorg AB måste säkerställa att gällande bestämmelser för läkemedelshantering och delegering följs. Genomförande av de nämnda förändringarna bedöms förbättra förutsättningarna för verksamheten att bedriva god vård och omsorg. Humana Omsorgs sammanfattande kommentarer och slutsatser Vi ser positivt på externa kontroller av oberoende part, resultatet är en del av vårt förbättringsarbete. Företaget arbetar aktivt med ett systematiskt kvalitetsarbete där internkontroller, egenkontroller och kundundersökningar är en del av våra instrument för att bedöma och mäta våra verksamheter. När man kontrollerar är det viktigt att metodiken man använder ger ett tillförlitligt resultat. Vi har därför i vår kundundersökning valt att anlita ett externt företag, CMA Research. 13

14 sida 14 (15) Efter att vi tagit del av verksamhetsgranskningen har vi gjort en egen internkontroll som bygger på det underlag som finns tillgängligt; genomförandeplan, social dokumentation, arbetsbeskrivning, schema, personalens redogörelse, tidredovisning och anlagstavlor/anteckningar med aktiviteter. Vi har förbättringsområde men kan på en del av punkterna konstatera att det ser bättre ut, jämfört med den upplevelse som de som intervjuats i samband med verksamhetsbesöken har haft. Anledningen till olika resultat kan bero på vald metodik. Vi har tittat på dokumentation och verksamhetsgranskningens metodik är intervjuer, 2 personal från varje boende. Vi har ett känt missnöje mot verksamhetschefen som ledningen har arbetat med under en tid genom omorganisation och coachning. Trots åtgärder har vi inte kunna se några förbättringar i arbetsmiljön. Innan vi tog del av verksamhetsgranskningens resultat hade företagsledningen tagit ett beslut att avsluta verksamhetschefens tjänst i Falkenberg med omedelbar verkan. Det är för oss viktigt att våra kunder (brukare) är nöjda med företaget och de tjänster som vi levererar och att alla får det som de är berättigade till. Vi genomför nu under veckorna en kundundersökning. Vi hoppas kunna göra jämförelser mellan dessa olika mätningar. Under vecka 37 genomförs en medarbetarundersökning som vi förväntar oss ett bättre resultat på arbetsmiljön än tidigare. Vi är dock medvetna om att det kan vara för tidigt att mäta, därför planeras en uppföljning på våren Företaget har även inplanerat en internkontroll under november Vår slutsats är att en del av svaren möjligen återger personals önskan att göra mer än vad de boende önskar. Personalen inom våra verksamheter är kunniga, erfarna, ambitiösa men har under en tid haft en påfrestande arbetsmiljö som kan ha förstärkt de negativa svaren i verksamhetsgranskningen, vilket vi nu hoppas kunna förbättra med en ny rekrytering av verksamhetschef. Detta i nära samverkan med de fackliga arbetsplatsombuden. Tills detta är löst är Humana Omsorgs driftchef Amelie Gustafsson Tf verksamhetschef med Emanuel Södervall som biträdande verksamhetschef. Efter våra kontroller i Falkenberg har vi fått en uppfattning att personalen har ett stort förtroende för Emanuel Södervall och av den anledningen känner vi oss trygga med den tillfälliga organisation som vi valt tills vi blir färdiga med nyrekryteringen. Utifrån verksamhetsgranskningens resultat och vår egen interkontroll har vi gjort en handlingsplan för att så fort som möjligt avhjälpa de brister som finns. Dessa kommer att följas upp och är en högprioriterad fråga inom företaget. Dessa kommer också att kontrolleras och mätas upp kontinuerligt. Den största bristen är att personalen inte känner till företagets rutiner och riktlinjer och för detta tillsätts extra resurser för att få en snabb förbättring. Humana Omsorgs avslutande slutsatser Humana Omsorg har granskat resultatet och kan konstatera att vi har tydliga rutiner och riktlinjer gällande det systematiska kvalitetsarbetet men att vi inte lyckats med att sprida detta till alla våra medarbetare inom LSS i Falkenberg. Vi kommer att avsätta extra resurser för att omgående få detta att fungera. Personalen kommer att få handledning och utbildning för att kunna tillgodogöra sig de rutiner, policys och blanketter som finns på intranätet på samma sätt som fungerar i våra övriga verksamheter. 14

15 sida 15 (15) Utifrån våra egna internkontroller har vi gjort bedömningen att flertalet har fått sina behov/önskemål tillgodosedda och flertalet har fått mer än så. Om kommunen har annat underlag som kan styrka motsatsen är det önskvärt för oss att ta del av detta då vi alltid arbetar med att förbättra vår verksamhet. Vi kommer att se över bemanningen på helgerna på de fyra gruppbostäder som inte har dubbelbemanning. Det finns redan nu en kundenkät ute, där sista dagen för inlämning är den 16 sept därefter kommer ett resultat att presenteras. Under vecka 37 kommer en medarbetarenkät att lämnas ut till all personal. Effekten av åtgärderna mot missnöje i arbetsmiljön kommer troligen inte visa sig i denna undersökning. Därför beräknar vi göra en uppföljning av medarbetarenkäten våren Eva Jonsson Kvalitetsstrateg Jan Enocksson Vik. Medicinskt ansvarig sjuksköterska 15

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Johanna Bendtsen Omsorgshandläggare Lena Thosteman Enhetschef Handläggarenheten SAMMANFATTNING Korttidsvistelsen nådde upp till samtliga

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-03-03 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Brunna gruppbostad Adress: Tunnlandsvägen 10, 178 38 Ekerö Utförare: Ekerö kommun/produktionsområde Omsorg Verksamhetschef

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-23 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-10-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Pråmvägens Serviceboende Adress: Pråmvägen 6D-E Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Anneli Westerlund, 073-660

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-11-07 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ärlans serviceboende Adress: Söderströms väg 247 Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Raymond Paulsson, 070-245

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-09-13 DNR SN 2012.158 TERHI BERLIN SID 1/3 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140408 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Välkommen till Handikappomsorgen

Välkommen till Handikappomsorgen Välkommen till Handikappomsorgen Namn: Enhetschef är: telefon: Handledare är: Sjuksköterska (OAS) är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge Dig en sammanfattning av

Läs mer