AD 263/2013. Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AD 263/2013. Årsredovisning 2012"

Transkript

1 AD 263/2013 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning Bolagsverkets serviceåtagande Verksamhetsdel Företagsregistrering Kostnader per prestationstyp Ärenden registrerade inom sju arbetsdagar Förseningsavgifter Övrig information kring verksamhetsdel Företagsregistrering Kötid för registreringsärenden Näringsförbud och personliga konkurser Inkomna räkenskapshandlingar Telefonförfrågningar Kvalitet Förbättring av e-tjänster Undersökning av kundnöjdhet Synpunkter och klagomål Gallring Verksamhetsdel Företagsinteckning Kvalitet Verksamhetsdel Kungörelser Kvalitet Verksamhetsdel Finansiering av likvidatorer Kvalitet Verksamhetsdel Försäljning Kvalitet Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande Utvecklingsmyndighet inom området företag och företagande Myndighetssamarbetet Starta och driva företag Förenklat och minskat uppgiftslämnande 29 3 Kompetensförsörjning Mål och återrapporteringskrav Återrapportering Kompetensstrategi och kompetensinventering Personalläget Myndighetsnätverket Kompetensåtgärder Redovisning av analys och bedömning 31 4 Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning... 36

3 7 Tilläggsupplysningar och noter Resultat och underskrift Sammanställning över väsentliga uppgifter... 49

4 1 (49) Generaldirektören har ordet För Bolagsverket har det i flera avseenden varit ett historiskt år. Vi har lyckats arbeta ner våra handläggningstider och samtidigt genomfört ett av våra största projekt, både i tid och med ett fantastiskt lyckat resultat, vi har lyft oss till nya möjligheter genom bytet av vår tekniska plattform. Vi har tagit ytterligare ett steg i vårt arbete med att vara till nytta för våra kunder. En avmattning i antalet nyregistrerade företag för samtliga företagsformer har skett under året. Effekten av de nya reglerna kring slopande av revisorsplikt, i form av ett mycket högt antal bolagsordningsärenden, som visades under 2011, har fortsatt även i början av Detta innebar att handläggningstiderna under årets första månader var längre än normalt. En något minskad volym ärenden, extra insatt personal under sommarmånaderna samt en tydligare och mer målinriktad produktionsstyrning har inneburit att handläggningstiderna har kunnat minska avsevärt. Från augusti har handläggningstiderna legat på en bra nivå och inom Bolagsverkets serviceåtagande. Det ekonomiska resultatet visar ett negativt resultat på tre mnkr. De huvudsakliga orsakerna till det försämrade utfallet i jämförelse med förra året är de ökade kostnaderna med anledning av bytet av den tekniska plattformen. Byte av teknisk plattform Bolagsverkets har under november bytt sin tekniska plattform. Projektet har pågått i två år och har involverat många resurser. Bytet gick mycket bra och Bolagsverket står nu bättre rustad för att möta framtiden. Det finns nu en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete och vi kan nu arbeta mer med det som syns utåt och ger kundnytta. Utvecklingsmyndighet inom området företag och företagande Regeringen beslutade under 2011 att ge Bolagsverket i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande. Uppdraget innebär att ta ett särskilt ansvar för utveckling och samordning mellan de myndigheter som berörs av ett företags hela livscykel, från start till avveckling. Bolagsverket ska avrapportera arbetet årligen till regeringen. Uppdraget ska slutredovisas den Minskat och förenklat uppgiftslämnande På uppdrag av regeringen har fjorton statliga myndigheter under 2012 genomfört en kartläggning över företags uppgiftslämnande i syfte att möjliggöra förenklingar. Bolagsverket ansvarade för att koordinera och leda arbetet, som genomförs i nära samverkan mellan myndigheterna. Resultatet lämnades i en lägesrapport till regeringen den 19 juni För att ta tillvara resultatet från kartläggningen har regeringen beslutat att förlänga uppdraget till november Annika Bränström Generaldirektör, Bolagsverket

5 2 (49) 1 Verksamhetsresultat 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Verksamhetsresultat för varje verksamhetsdel Belopp i tkr Offentligrättslig verksamhet Drift (disp.) Uppbörd Drift Uppbörd Drift (ej disp.) (disp.) (ej disp.) (disp.) Uppbörd (ej disp.) Verksamhetsdel Företagsregistrering Registreringsverksamheten Intäkter avgifter Kostnader Förseningsavgifter Intäkter avgifter Kostnader Resultat Företagsregistrering Verksamhetsdel Företagsinteckningar Intäkter avgifter Kostnader Resultat Företagsinteckningar Verksamhetsdel Kungörelser Intäkter avgifter Kostnader Resultat Kungörelser Uppdragsverksamhet Verksamhetsdel Försäljning Intäkter avgifter Kostnader Resultat Försäljning Resultat avgiftsbelagd verksamhet

6 3 (49) Belopp i tkr Drift (disp.) Uppbörd Uppbörd (ej Drift (ej Drift disp.) (disp.) disp.) (disp.) Uppbörd (ej disp.) Anslag och Bidrag Verksamhetsdel Finansiering av likvidatorer Intäkter anslag Kostnader Resultat Finansiering av likvidatorer Verksamhetsdel Finansiering av övertagande av ärenden från tingsrätten Intäkter anslag Kostnader Resultat Finansiering av övertagande av ärenden från tingsrätten - 0 Verksamhetsdel Gemensamt e- förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Intäkter anslag Kostnader Resultat e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 0 0 Verksamhetsdel Minskat och förenklat uppgiftslämnande Intäkter bidrag Kostnader Resultat Minskat och förenklat uppgiftslämnande 0 0 Bolagsverket totalt 1 Intäkter Kostnader Resultat Totalt har Bolagsverkets kostnader ökat från tkr 2011 till tkr Den största delen av kostnadsökningen utgörs av kostnader i samband med bytet av vår tekniska plattform för det verksamhetsstöd som finns i verkets stordator. Arbetet har pågått under två år och slutfördes i november De kommande åren kommer att följas av utvecklingsprojekt i syfte att förbättra funktionalitet och effektivisera verkets register och e-tjänster vilket troligen medför att en del av kostnadsökningen består. 1 I den totala summan ingår intäkter och kostnader för Patentombudsnämnden men inte intäkter och kostnaderna för Bolagsverkets egna kungörelser.

7 4 (49) Från och med 2012 har vi bytt redovisningsmodell, det vill säga hur vi fördelar kostnader per verksamhetsdel. Införandet av tidredovisning för samtlig personal har medfört att vi kan fördela personalkostnaderna samt de gemensamma indirekta kostnaderna utifrån redovisad tid. Bolagsverket har även arbetat fram en ekonomimodell för att identifiera och fånga alla it-kostnader, för att sedan kunna fördela dessa på system och koppla dessa kostnader till varje verksamhetsdel. Den nya redovisningsmodellen medför att verket nu på ett mer rättvisande sätt kan fördela våra kostnader per verksamhetsdel. Bolagsverkets största verksamhetsdel till omfattning är Företagsregistrering. Denna del står för den största delen av kostnadsökningen för bytet av vår tekniska plattform och därmed det negativa resultatet på tkr. Under 2012 låg ärendevolymen på en fortsatt hög nivå. Den stora ärendevolymen har lett till fortsatt höga intäkter framförallt vad gäller registreringsavgifter för aktiebolag. De administrativa kostnaderna för förseningsavgifterna har ökat i och med ny ekonomimodell, se not 12. Bolagsverkets verksamhetsdel Företagsinteckningar visar ett negativt resultat. Intäkterna för 2012 ligger något under utfallet 2011 då vi haft färre ärenden. De direkta personalkostnaderna har ökat, orsaken är sannolikt att alla medarbetare nu redovisar all nedlagd tid. Verksamhetsdelen får även bära en större del av it-kostnaderna jämfört med tidigare år. Verksamhetsdelen Kungörelser visar ett positivt resultat. Intäkterna har ökat med anledning av ökade volymer. Trots volymökningen har ingen ökning av personalkostnaderna skett, då de flesta ärenden sker med automatik. Bolagsverket kungör nu även bygglovsbeslut enligt den nya plan- och bygglagen. Med anledning av volymökningen och att vi visat ett positivt resultat under flera år har vi under hösten samrått med Ekonomistyrningsverket om att sänka avgiften för e-ingivna kungörelser. Verksamhetsdelen Försäljning visar även den ett fortsatt positivt resultat. Försäljningen av transaktioner i Näringslivsregistret har gått mycket bättre än förväntat. Kostnadssidan ligger på samma nivå som Den nya ekonomimodellen har lett till att verksamhetsdelen fått bära mindre del av it-kostnaderna än tidigare. Verksamhetsdelen Finansiering av likvidatorer har under verksamhetsåret fortsatt höga kostnader. Till följd av den slopade revisionsplikten ser vi en försämrad kvalitet på årsredovisningar, med fler beslut om förseningsavgifter vilket i sin tur genererar fler likvidationsärenden och därmed också fler antal ersättningar till likvidatorer. Bolagsverket har utnyttjat hela anslaget gällande gemensam e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. Anslaget avser uppdraget som utvecklingsmyndighet samt vidareutvecklingen av myndighetsgemensamma företagsportalen verksamt.se. Bolagsverket har ett bidrag på tkr för att arbeta med kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande samt koordinera och leda detta arbete. Årets utnyttjande uppgår till tkr.

8 5 (49) 1.2 Bolagsverkets organisation Bolagsverket har inte gjort några stora förändringar i organisationen under året. Registeravdelningen har slagit ihop enheterna Starta och Driva till en enhet. Detta är ett led i att nå full flexibilitet när det gäller att kunna sätta in resurser där de behövs och kunna möta variationer i efterfrågan. Då ärendetillströmningen varierar över tid är det viktigt att produktionsplaneringen är styrd av efterfrågan och att medarbetare kan arbeta med den ärendetyp där trycket för tillfället är högst.

9 6 (49) 2 Resultatredovisning I detta kapitel redovisar och kommenterar Bolagsverket verksamhetens resultat i förhållande till Bolagsverkets instruktion och vad som står i regleringsbrevet för verksamhetsåret Bolagsverkets serviceåtagande Enligt regleringsbrevet ska Bolagsverket, i ett serviceåtagande, lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service. Serviceåtagandet ska publiceras på Bolagsverkets webbplats och redovisa de mål, i form av leveranstider, för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Serviceåtagandet lyder: Oavsett på vilket sätt du väljer att kontakta oss ska du uppleva att det går snabbt, är enkelt, att det blir rätt och att det känns tryggt. Vi lovar dig som kund att vi ska vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade vara professionella och kompetenta i vår handläggning av alla ärenden ge tydliga och begripliga besked lyssna till och ta vara på synpunkter på våra tjänster och vår myndighetsutövning svara snabbt på synpunkter och klagomål Mål för våra handläggningstider: Våra mål är att registrera ett företag inom sju arbetsdagar registrera företagsinteckningar senast nästa arbetsdag Handlägga ett ärende om ersättning till likvidatorer inom fjorton arbetsdagar. Det kan gå snabbare än vad målen säger, men ibland behöver vi mer tid för att utreda ditt ärende eller få in mer information. Om det finns brister i inskickade ärenden ska Bolagsverket skicka ett meddelande inom sju arbetsdagar.

10 7 (49) 2.2 Verksamhetsdel Företagsregistrering Kostnader per prestationstyp Bolagsverket definierar prestationerna inom verksamhetsdelen Företagsregistrering som antal avslutade ärenden. Prestationerna redovisas utifrån volymer och kostnader för Bolagsverkets tre största register. Beräkningen av kostnaderna för avslutade ärenden inom aktiebolags-, handels- och föreningsregistret utgår från kostnaderna för verksamhetsdelen Företagsregistrering. Bolagsverket har grupperat ärendena inom registren per prestationstyp det vill säga ärenden av likartad karaktär. De prestationstyper som vi har valt är: Nybildning när kunden lämnar in en nyregistrering av ett företag. Ändring när kunden vill ändra sina registrerade uppgifter i ett företag. Årsredovisning Bolagsverkets arbete med att godkänna årsredovisningar. Kostnader per prestationstyp 2 Prestationstyp Antal avslutade ärenden Kostnad tkr Kostnad/ prestations typ Antal avslutade ärenden Kostnad tkr Kostnad/ prestations typ Antal avslutade ärenden Kostnad tkr Kostnad/ Prestations typ Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Ändringar Årsredovisningar Aktiebolagsregistret Summa Handelsregistret Nybildningar Summa Föreningsregistret Nybildningar Ändringar Årsredovisningar Summa Metoden för beräkning av kostnader per prestationstyp har ändrats sedan Statistiken är framtagen på samma sätt som övrig statistik och vi fördelar den totala kostnaden för verksamhetsdelen utifrån tidredovisning och ledtid. Alla redovisade år i tabellen är omräknade.

11 8 (49) Antalet avslutade ärenden har ökat för Aktiebolagsregistret. Detta gäller för prestationstypen ändringar och årsredovisningar. Effekten av de nya reglerna kring slopande av revisorsplikt har påverkat volymerna även 2012, framförallt har vi haft fortsatt högt antal bolagsordningsärenden. För att möta ökningen av inkomna ärenden och kravet på korta handläggningstider har fler resurser tillsatts och fler ärenden har därmed avslutats under 2012 jämfört med Nyregistrerade företag har dock minskat under året. Inom Handelsregistret har antalet avslutade ärenden minskat. Minskningen beror till största delen på att Bolagsverket tidigare år skickat ut betydligt fler gallringsförfrågningar. Fler väljer också att starta aktiebolag i stället för att starta enskilda firmor och handelsbolag. Antalet avslutade ärenden för Föreningsregistret har ökat något inom prestationstypen ändringar jämfört med Den totala kostnaden för verksamhetsdelen Företagsregistrering har ökat i och med bytet av den tekniska plattformen. Tidredovisning, ledtid 3 och antal avslutade ärenden är parametrar som styr kostnadsfördelningen enligt Bolagsverkets beräkningsmodell. Variation i dessa parametrar medför att kostnaden inom prestationstyperna varierar mellan åren. Variation i parametrarna tillsammans med en ökning av de totala kostnaderna har lett till att verket har högre kostnader för Aktiebolags- och Föreningsregistret jämfört med Eftersom även antalet avslutade ärenden är högre jämfört med 2011 leder det till att kostnaderna per prestationstyp inte ökat i så stor grad i dessa register. 3 Ledtiden är den tid det tar från att ett ärende diarieförs till att det registreras (avslutas). Tiden då handläggaren avvaktar svar från kund är inte medräknad.

12 9 (49) 2.3 Ärenden registrerade inom sju arbetsdagar Mål enligt serviceåtagandet: Registrera ett företag inom sju arbetsdagar eller skicka ett meddelande om komplettering inom sju arbetsdagar. Målet i serviceåtagandet ovan baseras på att kunden skickar in ett komplett ärende och ett företagsnamn som Bolagsverket kan godkänna. Om ärendet inte är komplett måste Bolagsverket be kunden att komplettera ärendet. Idag godkänner verket endast 65 procent av kundernas förstahandsval av företagsnamn och i de övriga fallen ber verket kunden om fler namnförslag. Kunden väljer i många fall att skicka in ett ärende som inte är komplett för att det ska komma in till Bolagsverket så snabbt som möjligt. Anledningen till detta är att förändringen i exempelvis styrelsesammansättningen inte börjar gälla förrän den dag då ärendet kommer in till Bolagsverket. Bolagsverket har inte möjlighet att påverka tiden från att verket skickar ett meddelande om komplettering av ärendet tills kunden återkommer. Därför redovisar Bolagsverket den andel ärenden som verket registrerat inom sju arbetsdagar eller där verket skickat ett meddelande om komplettering inom samma tid. I inledningen av 2012 var antalet ärenden fortsatt högt för flera register, främst aktiebolagsregistret. En orsak till detta var 2010 års ändringar i aktiebolagslagen då kravet på revisor i små aktiebolag togs bort. Detta har inneburit att många aktiebolag förändrat sin bolagsordning. Under året har dock den totala ärendemängden minskat. Ett ärende kan innehålla flera ändringar eftersom ärendet rubriceras utifrån de ändringar som kunden vill göra. Vid redovisningen av antal avslutade ärenden (vilket likställs med myndighetens prestation) har Bolagsverket valt att gruppera efter den ändring som innebär mest arbete att handlägga. I tabellen på nästa sida redovisas antalet avslutade ärenden, vilka i sin tur kan innebära flera ändringar av uppgifterna i registren. Måluppfyllelsen inom varje ärendegruppering redovisas i tabellen nedan. En jämförelse finns också för de två sista åren. Måluppfyllelsen förbättrades avsevärt 2012 jämfört med I början av 2012 skickades det in många fler bolagsordningsärenden än normalt till följd av de nya reglerna kring slopande av revisorsplikt. Detta har avtagit och ärendevolymerna har succesivt minskat mot föregående år. Handläggningstiderna var i början av året, med anledning av ärendevolymerna, längre än normalt. Insatser har gjorts för att styra produktionen mer målinriktat. En fortsatt satsning på kompetensbreddning så att fler handläggare kan handlägga flera typer av ärenden samt att något fler resurser än tidigare år tagits in redan under maj månad inför semesterperioden har sammantaget bidragit till att handläggningstiderna förbättrats väsentligt under året.

13 10 (49) Andelen avslutade ärenden eller där meddelande skickats till kund inom sju arbetsdagar 4 Ärendegrupp Antal avslut dagar, procent 2012 jmf med dagar, procent Antal 7 dagar, Antal -enhet avslut procent avslut Avslut, procent 7 dagar, procent Aktiebolagsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Bolagsordningsärenden Styrelse- och revisorsärenden Kapitalökningsärenden Fusionsärenden Konkursärenden Likvidationsärenden Tillståndsärenden Övriga ärenden Summa Handelsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Föreningsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Filialregistret Summa Bank- och försäkringsregistret Summa Registret över försäkringsförmedlare Summa Europabolagsregistret Summa År 2010 var målet andelen avslutade ärenden inom sju arbetsdagar. Målet är numera förändrat till att omfatta andelen som har fått meddelande om komplettering inom sju arbetsdagar. 5 Antalet gallringsförfrågningar i handelsregistret har minskat med ärenden år 2011 och 688 ärenden år Många av dessa förfrågningar leder även till en avregistrering. Det innebär att även avregistreringar som är en följd av gallringsförfrågan minskat i motsvarande omfattning, vilket är anledningen till den stora skillnaden i antalet ärenden i jämförelse med 2010.

14 11 (49) Förseningsavgifter Aktiebolag som inte skickar in sina fullständiga årsredovisningshandlingar till Bolagsverket i tid måste betala en förseningsavgift. Avgiften är olika beroende på om aktiebolaget är privat eller publikt och den blir större ju längre förseningen varar. Privata aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisningen inom sju månader efter räkenskapsårets utgång måste betala en avgift på kronor (beslut 1). Om de inte har lämnat in årsredovisningen efter ytterligare två månader beslutar Bolagsverket om en andra avgift på kronor (beslut 2). Efter ytterligare två månader beslutar verket om en tredje avgift på kronor (beslut 3). För publika aktiebolag är dessa avgifter dubbelt så höga. Tabellen nedan visar antalet beslut för de olika förseningsavgifterna. Förseningsavgifter jmf med 2011, procent Beslut Beslut Beslut Summa Antalet beslut om förseningsavgift ökade 2012 jämfört med tidigare år eftersom många aktiebolag skickade in årsredovisningar utan revisionsberättelse. Detta beror på de nya reglerna om slopande av revisorsplikt. Att lämna en ofullständig årsredovisning leder till förseningsavgift. Det är betydligt fler som överklagar förseningsavgiften jämfört med tidigare år. Detta innebär en stor resursåtgång att hantera hos Bolagsverket. Bolagsverket började informera företagen om reglerna kring revisorsreformen redan 2010 och 2011 och har under 2012 intensifierat kommunikationen. Informationen har lämnats i fyra större utskick, dels i den förtida påminnelsen om att lämna in årsredovisning, dels i en informationsfolder. Verket har dessutom genomfört ett antal seminarier, tillhandahållit informationsblad tillsammans med blanketter och andra utskick. Bolagsverket har också kontaktat media vilket resulterat i flera artiklar om slopad revisionsplikt. Förutom detta har verket gjort speciella utskick till de bolag som valt bort revisor men som anmält det för sent. Information kring dessa regler finns också på verkets webbplats Övrig information kring verksamhetsdel Företagsregistrering Andelen elektroniskt inlämnade ärenden har ökat något i jämförelse med föregående år. Detta beror dels på att avgiften är lägre om man lämnar in sitt ärende via Bolagsverkets elektroniska tjänster, dels på att fler känner till de elektroniska tjänsterna. Verket fortsätter arbetet med att öka allmänhetens kännedom om e-tjänsterna. I tabellen på nästa sida redovisas totalt inkomna ärenden och den andel som skickades in elektroniskt. Alla ärenden är inte möjliga att lämna in elektroniskt. I tabellen anges andelen ärenden som har lämnats in elektroniskt av vad som är möjligt att lämna in elektroniskt. Den största andelen elektroniskt inlämnade ärenden fanns bland nybildningsärendena (66 procent

15 12 (49) för samtliga register). Av totalt antal inkomna ärenden skickade 21 procent in sina ärenden via Bolagsverkets e-tjänster (att jämföra med 20 procent 2011). Av de som är möjliga att lämnas in elektroniskt är andelen 29 procent (27 procent 2011). Bolagsverket fortsätter arbetet för att ytterligare öka allmänhetens kännedom om e-tjänsterna samt att förenkla verkets e-tjänster. Ett annat sätt att öka e-ingivningen är om det införs ett krav på obligatorium att lämna in vissa ärendetyper elektroniskt. Ett ökat användande av våra e-tjänster har inte medfört någon enklare eller smidigare handläggning av dessa ärenden hos Bolagsverket. För kunden är avgiften lägre om ärendet lämnas in elektroniskt. Många använder e-tjänsterna för att ta del av den lägre avgiften men lämnar in ofullständiga ärenden, vilket leder till en komplettering i ett senare läge. För att tjänsterna ska nå önskvärt resultat med en enklare hantering hos Bolagsverket arbetar vi med att lägga in fler kontroller i e-tjänsterna, som också gagnar företagaren. Verket försöker dessutom identifiera och förenkla för företagaren i de krav på bilagor som ställs vid inlämning av ärenden. En förstudie har genomförts för att koordinera och styra insatser för att öka e-ingivningen, effektivisera handläggningen samt framtidssäkra verkets it-tjänster. Detta är några fokusområden i verkets långsiktiga strategier. Syftet med förstudien är att tydliggöra prioriteringen av de utvecklingsinsatser som görs inom dessa områden för att uppnå den fastslagna målbilden för Bolagsverket. Genom det arbete som genomförts när det gäller Bolagsverkets tekniska plattform har en bra grund skapats för vidareutveckling av verkets tjänster. Befintliga e-tjänster och nya e-tjänster ska utvecklas i samverkan med andra intressenter och utifrån kundens behov samt krav på användarvänlighet. Elektronisk ingivning ger dessutom god kvalitet i registren genom automatiserade kontroller i e-tjänsterna. Elektroniskt inlämnade ärenden Ärendegrupp 2012 Antal ärenden E-inl. procent 2012 jmf med Ärenden, E-inl. E-inl. Antal E-inl. Antal proc- procenenthedeendeenhet proc- ären- proc- ärenent- 6 Aktiebolagsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Bolagsordningsärenden Styrelse- och revisorsärenden Kapitalökningsärenden Fusionsärenden Konkursärenden Likvidationsärenden Tillståndsärenden Övriga ärenden Summa Bolagsverket har tidigare mätt andelen elektroniskt inlämnade mot totalt inlämnade ärenden. Eftersom alla ärenden inte kan lämnas in elektroniskt mäter verket den andel av dem som kan lämnas in elektroniskt. Andelen för 2010 är därför förändrade mot vad som redovisats i årsredovisningen för 2010.

16 13 (49) Ärendegrupp 2012 Antal ärenden E-inl. procent 2012 jmf med Ärenden, E-inl. E-inl. Antal E-inl. Antal proc- procenenthedeendeenhet proc- ären- proc- ärenent- 6 Handelsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Föreningsregistret Nybildningsärenden Firmaärenden Övriga ärenden Summa Filialregistret Summa Bank- och försäkringsregistret Summa Registret över försäkringsförmedlare Summa Europabolagsregistret Summa Total summa Bolagsverket har tidigare mätt andelen elektroniskt inlämnade mot totalt inlämnade ärenden. Eftersom alla ärenden inte kan lämnas in elektroniskt mäter verket den andel av dem som kan lämnas in elektroniskt. Andelen för 2010 är därför förändrade mot vad som redovisats i årsredovisningen för Antalet gallringsärenden i handelsregistret har minskat med ärenden mellan 2010 och 2011 och ytterligare 688 ärenden Det är anledningen till den stora förändringen i antalet ärenden för handelsregistret i jämförelse med Många av dessa förfrågningar leder även till en avregistrering.

17 14 (49) Kötid för registreringsärenden Bolagsverkets övergripande mål är att inte ha några kötider för registreringsärenden. Diagrammet nedan visar hur kötiderna har varierat under året. Kötiden är den tid som kunden får vänta innan verket börjar handläggningen. Den tid som krävs för att handlägga registreringsärendet är normalt tämligen kort, men i de fall kunden måste komplettera ärendet kan det ta längre tid. Under de tre första månaderna av 2012 översteg kötiden på sju arbetsdagar för många ärendetyper. Speciellt i början av året kom det in stora mängder bolagsordningsändringar med anledning av revisorsreformen, vilket har inneburit långa kötider för den typen av ärenden. Under året har dock den totala ärendemängden minskat vilket inneburit att även kötiden minskat. Även andra faktorer, som ett förändrat sätt att styra och planera produktionen, har bidragit till de goda resultaten. Från och med senare delen av augusti har kötiderna legat på en bra nivå. Den europeiska kommissionen beslutade under 2011 om ett direktiv om sammankoppling av de europeiska företagsregistren för att förenkla ett utbyte av elektronisk företagsinformation mellan medlemsstaterna. Direktivet kan bland annat komma att innebära krav på ett reglerat antal arbetsdagar i handläggningstid för komplett och korrekt inlämnade ärenden, vilket i sin tur kommer att ställa stora krav på Bolagsverkets verksamhet.

18 15 (49) Näringsförbud och personliga konkurser Bolagsverket har ett register över personer med näringsförbud och ett register med personer i personlig konkurs. Vid utgången av 2012 var personer med näringsförbud registrerade och personer i personlig konkurs. Det är en minskning med cirka två procent mot året innan. I tabellen nedan visas antalet avslutade ärenden. Ett ärende genereras både vid inledda och avslutade näringsförbud och personliga konkurser. Avslutade ärenden jmf med 2011, procent Näringsförbud Personliga konkurser Inkomna räkenskapshandlingar Alla aktiebolag ska skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. Verket tar även emot delårsrapporter och räkenskapshandlingar från andra företagsformer. I tabellen på nästa sida visas antalet räkenskapshandlingar som skickats in. I e-tjänsten Lämna årsredovisning har det funnits möjlighet att lämna in årsredovisningar till Bolagsverket. Nya regler om frivillig revision samt några andra justeringar har inneburit att det i slutet av året bestämdes att tillfälligt stänga tjänsten då taxanomin har förändrats. En utredning är startad för att belysa vilka ändringar som behöver genomföras i tjänsten. Handlingarna ska lämnas in i XBRL-format (en internationell XML-standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information). Idag finns det endast ett fåtal bokföringsprogram på marknaden som stödjer XBRL, vilket gör att andelen elektroniskt inlämnade årsredovisningshandlingar fortfarande är låg. Under 2012 lämnades 108 årsredovisningar in via Lämna årsredovisning. Under året har Bolagsverket tagit över skanningen av alla inlämnade årsredovisningar i egen regi. Detta innebär att kunden får snabbare service genom att handlingarna finns tillgängliga snabbare än tidigare.

19 16 (49) Inkomna räkenskapshandlingar 8 Register Inkomna handlingar Via Lämna årsredovisning Aktiebolagsregistret Handelsregistret Föreningsregistret Filialregistret Bank- och försäkringsregistret Europabolagsregistret Summa Alla inkomna årsredovisningar granskas av Bolagsverket, som har som mål att godkänna dem inom två arbetsdagar 10. Under 2012 handlade verket 86 procent av alla inlämnade årsredovisningar inom målet. Årsredovisningarna innehåller viktig information till näringslivet och skannas därför för att enkelt kunna hämtas. Bolagsverket godkände årsredovisningar under Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare år. Sedan de nya reglerna gjorde det möjligt att välja bort revisorn i aktiebolag har Bolagsverket fått in ett stort antal ärenden där de äldre bolagen tar bort sina revisorer. Bland nyregistrerade aktiebolag väljer 73 procent att inte ha en kvalificerad revisor. Bolagsverkets oro är att årsredovisningarna kommer att ha sämre kvalitet om bolaget inte har en auktoriserad eller godkänd revisor. Särskilt om bolagen inte anlitar redovisningskonsult eller kunnig bokföringsbyrå. I en förlängning innebär det att fler aktiebolag kommer att få förseningsavgift. 8 Begreppet räkenskapshandlingar omfattar både årsredovisningar och delårsrapporter. 9 I tidigare årsredovisningar har Bolagsverket redovisat antalet inkomna årsredovisningar. Det som nu redovisas är antalet inkomna räkenskapshandlingar. 10 Vi ska handlägga 80 procent av inkomna årsredovisningshandlingar inom två arbetsdagar, med undantag för perioden en vecka före och efter sista inlämningsdag för de fyra räkenskapsperioderna, då de ska handläggas inom fyra arbetsdagar.

20 17 (49) Telefonförfrågningar Telefonförfrågningar Antal besvarade samtal Servicegrad, procent Antalet telefonförfrågningar har minskat jämfört med tidigare år. En orsak till detta är att kötiderna sista halvåret varit kortare än tidigare år, vilket resulterar i färre samtal. Ytterligare en orsak till minskningen är att vi har börjat skicka meddelande via e-post, vilket har gjort att följdfrågor till meddelandet kommer via e-post istället för som tidigare via telefon. Andra anledningar till att telefonförfrågningarna har minskat är att informationen på bolagsverket.se har förbättras och att möjligheten att själv söka information om till exempel företagsinteckningar via Näringslivsregistret har ökat. Bolagsverkets interna mål för 2012 är att 80 procent av alla telefonförfrågningar ska besvaras inom 60 sekunder. Detta mål har Bolagsverket nått. I mars startade Bolagsverket den gemensamma kundtjänsten för verksamt.se. Kundtjänsten består av besvarande av telefonsamtal samt e-post kring webbplasten verksamt.se och dess e-tjänster. Tidigare sköttes den supporten av Tillväxtverket. Kundtjänsten för verksamt.se besvarar cirka telefonsamtal varje månad och har en servicegrad på 98 procent Kvalitet Mål enligt serviceåtagandet: Vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade. Vara professionella och kompetenta i vår handläggning av alla ärenden. Ge tydliga och begripliga besked. Bolagsverkets ambition är att erbjuda tjänster och produkter med så hög kvalitet som möjligt. Begreppet kvalitet kan mätas på olika sätt. Bolagsverkets erfarenhet säger att det viktigaste för kunderna är snabb service tillsammans med ett positivt bemötande. Bolagsverkets tjänster ska vara tillgängliga. Under 2012 uppgick verkets tillgänglighet till 99,9 procent, vilket är en mycket bra tillgänglighet. Bolagsverkets tjänster ska även vara korrekta, rättsäkra och skapa trygghet hos kunden. Andelen rättelser av registreringsfel är därför också en del i kvalitetsbedömningen. Fel i registren som Bolagsverket är källa till måste hållas på ett minimum. Ett kontinuerligt arbete pågår inom registreringsverksamheten för att få ner antalet rättelser av registreringsfel till myndighetens interna mål - en procent av

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

AD 190/2014. Årsredovisning 2013

AD 190/2014. Årsredovisning 2013 AD 190/2014 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande!

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande! AD 20/2017 Årsredovisning 2016 Tillsammans för ett enkelt företagande! Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Utfall jämfört med budget i regleringsbrevet

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Bolagsverkets organisation 4 2 Resultatredovisning...5 2.1 Bolagsverkets serviceåtagande 5 2.2 Verksamhetsdel

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009 Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD12-1809/2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 Inteckningsbrevsregistret 1 Penningtvättsregistret 1 Registret över europeiska

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21)

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21) Regeringsbeslut Näringsdepartementet 2006-12-21 N2006/11674/NL N2006/11945/BS(delvis) N2006/7621/NL m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket Badhusparken 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Bolagsverket. Årsredovisning 2007

Bolagsverket. Årsredovisning 2007 Bolagsverket Årsredovisning 2007 AD12-171/2008 2(42) BOLAGSVERKET ÅRSREDOVISNING 2007 4 1. INLEDNING 4 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION 6 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Elektronisk ingivning till Bolagsverket

Elektronisk ingivning till Bolagsverket Lagutskottets betänkande 2005/06:LU37 Elektronisk ingivning till Bolagsverket Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket.

Läs mer

Tillsammans för ett enkelt företagande!

Tillsammans för ett enkelt företagande! Tillsammans för ett enkelt företagande! Förenklar Samverkar Utvecklar Granskar och Granskar och registrerar registrerar Mary Norell Martin Bestdahl Michael Hultberg Information om företag Informerar Förenklar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datum Diarienr 2014-10-02 2148-2014 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Företagsärenden för ombud

Företagsärenden för ombud Företagsärenden för ombud Bli mer effektiv med Företagsärenden för ombud Den här tjänsten är utvecklad för dig som hjälper andra att registrera företag och som skickar in många aktiebolagsärenden till

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Att lämna in ärenden elektroniskt

Att lämna in ärenden elektroniskt Att lämna in ärenden elektroniskt ombudens möjligheter och ansvar En genomlysning av de juridiska aspekterna, genomförd av Per Furberg, Setterwalls, advokat och specialist på it-rättsliga frågor. E-tjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Omläggning av räkenskapsår

Omläggning av räkenskapsår Omläggning av räkenskapsår Denna broschyr innehåller en redogörelse för reglerna om omläggning av räkenskapsår. Broschyren beskriver även det praktiska förfarandet med dispensansökan hos Skatteverket och

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006

AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006 AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket Årsredovisning 2006 AD 12-207/2007 2(41) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH KUNDSERVICESVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen

Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning. 10 maj A Centralen Informations- och dialogdagar om digital ingivning av årsredovisning 10 maj 2017 7A Centralen I samarbete med och alla intressenter! Företagare och ombud Programvaruföretag Bransch- och företagarorganisationer

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer