OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6"

Transkript

1 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort introduktionsfilm :s generaldirektör Lena Erixon hälsar sina nya medarbetare välkomna till FSV. Läs mer på sida 3

2 2 FORUM FÖR LOGISTIK Arbetet fortsätter efter nyår Även om det mesta är klart inför verksamhetsövergången till, återstår ändå visst arbete efter årsskiftet. Till exempel driftsätts FSV POL, det produktions- och ledningssystem som ska stödja den dagliga verksamheten inom FSV, den 7 januari. Den största pucken i närtid är att säkerställa driftsättningen av FSV POL och därmed hantera de nya rutiner som kommer att krävas både i Försvarsmakten och FSV, säger Tomas Salzmann, chef FSV. Då FSV POL går igång den 7 januari måste Försvarsmaktens beställningar knappas in i det nya systemet. Det innebar att pågående jobb i Försvarsmakten måste avslutas den 31 december och sedan måste nya beställningar upprättas i FSV POL, för att man ska kunna knappa tid mot rätt beställning. Men här måste man inse att det kanske behövs lite papper och penna de första dagarna, även om systemet är igång, säger Tomas Salzmann. Driftsättningen av FSV POL innebär också att all handel mellan Försvarsmakten och blir externhandel. Största förändringen blir för Försvarsmaktens medarbetare, som får gå från att lägga servicemeddelanden till att hantera kundvagnar. När all handel blir externhandel uppstår också nya flöden som inte funnits tidigare. Att implementera alla flöden och beställningar är ett stort jobb, säger Tomas Salzmann. Han räknar med att det under första kvartalet kommer att behöva göras justeringar i FSV POL, där man upptäcker felaktigheter. Eventuellt behöver man också bygga Redaktionen Även om det mesta är klart inför verksamhetsövergången till, återstår ändå visst arbete efter årsskiftet, säger Tomas Salzmann. Foto: Marcus Boberg FMLOG om lite ytterligare för att få flödena att fungera optimalt. Former för ledningsstruktur Det andra stora arbetet i närtid är att hitta former för den nya ledningsstrukturen i FSV, där en del chefer får nya roller och nytt ansvar. Ett exempel är hur rollerna ska vara mellan den nya marknadsavdelningen och produktionen. Det kommer att bli en mjukstart, marknadsavdelningens roll kommer att utvecklas successivt under första halvåret. De ska ta ledningen över produktionen, men de kommer inte att vara fullbemannade till en början, så det gäller att hitta rollerna till dess att de blir det, säger Tomas Salzmann. Hantera besparingar Den tredje stora uppgiften är att hantera de besparingar som regeringen beslutat om. Första kvartalet 2013 kommer att ägnas åt planeringsarbete, där FSV ska se på hur besparingarna ska kunna tas hem. Det planeringsarbetet pågår redan, där enhetscheferna har i uppdrag att titta på hur besparingarna ska genomföras. Jag räknar med att de kommer att kunna presentera tankar och idéer under första kvartalet, säger Tomas Salzmann. Samtidigt som allt detta hanteras ska Ansvarig utgivare: Eva Pia Sandstedt Informationschef FMLOG Omslagsbild: :s generaldirektör Lena Erixon provsitter JAS 39 Gripen. Foto: Toni Eriksson Redaktion: Per Josse Cecilia Ekdahl Carina Söderström Annika Eriksson Anja Reimers Toni Eriksson Hans Ivansson Charlotte Samuelsson FMLOG FMLOG FMLOG Kontakt:

3 FORUM FÖR LOGISTIK 3 verksamheten och den löpande produktionen fungera. FSV ska fortsätta leverera en kvalitet och effektivitet som är minst lika bra som den varit under 2012, säger Tomas Salzmann. Ledning och beställning På lite längre sikt kommer nästa stora förändring att ske och det är i samband med att projektgruppen för Ledning och beställning 2 ska lämna förslag på hur gränsytan mellan Försvarsmakten och ska se ut i framtiden. Jag ser 2013 som ett interimistiskt år. Nästa stora förändring mellan Försvarsmakten och FSV sker då, i och med att Ledning och beställning 2 lämnar sitt förslag. Gränsytan mellan Försvarsmakten och FSV förskjuts ytterligare och sannolikt påverkar det FSV på något sätt. Det enda vi vet är att det inte kommer att vara som idag, men vad det kommer att vara vet vi inte, säger Tomas Salzmann. Carina Söderström FMLOG FSV ledord 2013 De här orden beskriver vilket läge vi är i och vad vi har att hantera de närmaste tre till sex månaderna, säger Tomas Salzmann, chef FSV. Partnerskap beskriver min syn på relationen mellan FM och. Samverkan partnerskap bygger på samverkan, varje problem måste lösas med god och nära samverkan mellan FM och. Tydliga SLA viktigt att skilja på övertagen verksamhet och på utökat uppdrag, det vill säga nya behov av leveranser, som inte ingår i överenskommelsen Verksamhetsregler till viss del saknas verksamhetsregler då vi kör igång Varefter nya situationer dyker upp får vi hantera dem med ett lösningsorienteriat förhållningssätt. Sedan får vi skapa nya verksamhetsregler allt eftersom. Beställning-arbetsorder FM:s beställningar blir en extern transaktion som FSV fakturerar. Noggrannhet vid beställningar mellan myndigheterna är därför viktigt. Implementering nya arbetssätt Delningen av försvarslogistiken mellan FM och innebär nya arbetssätt och att får ett annat uppdrag. När relationerna förändras måste vi jobba på nya sätt för att få förändringen att fungera bra. Fokus på insats/produktion Trots nya system och nytt arbetssätt får vi aldrig glömma att vårt huvuduppdrag är att ge stöd åt Försvarsmakten, så att de i sin tur kan utföra sitt huvuduppdrag. Vårt fokus är på vår partner Försvarsmakten. :s generaldirektör Lena Erixon välkomnar nya medarbetare Så här såg det ut under inspelningen av en kort film som kommer att visas under introduktionstillfällen för FSV i början av nästa år. :s generaldirektör Lena Erixon hälsar sina nya medarbetare välkomna. Text och foto: Charlotte Samuelsson

4 4 FORUM FÖR LOGISTIK C FMLOG:s kontroll inför verksamhetsövergången Magnus Ruding och Stefan Larsson har under hösten arbetat med att förbereda på den nya uppgiften tjänsteman i beredskap. Foto: Louise Stagling Tjänsteman i beredskap När Försvarsmaktens förråd, service och verkstäder, FSV, kommer till den 1 januari 2013, måste en funktion som TiB, det vill säga tjänsteman i beredskap, inrättas. TiB är motsvarigheten till Försvarsmaktens VB, vakthavande befäl. Eftersom Försvarsmakten ställer beredskaps- och insatskrav på delar av FSV krävs det att verksamheten också finns tillgänglig för det. Dygnet om. Året runt! Vem kommer då vara TiB? Till att börja med kommer rollen som TiB att läggas på officerare som tjänstgör vid, därför att många av dem redan har erfarenhet av vara VB i Försvarsmakten, säger Magnus Ruding, som sedan i höstas haft uppgiften att förbereda för de nya beredskapsuppgifterna. Längre fram kommer fler av :s medarbetare att utbildas som TiB. Det här är en uppgift för hela, poängterar Magnus. stödjer redan idag Försvarsmaktens insatsverksamhet, men har hanterat detta utan någon särskild beredskap. Men i och med kraven på ständig bemanning utifrån ett FSV perspektiv tar nu ett samlat grepp för att kunna hantera brådskande ärenden inom hela :s verksamhetsområde, berättar Stefan Larsson, rådgivare på :s strategiska materielledning (SML). Utbildning av TiB Det är SML som leder :s insats och beredskapssamordning, vilket även omfattar bemanning och utbildning av TiB. Utbildningen till TiB innehåller orientering om hela :s verksamhet, så att medarbetarna från FMLOG får en snabbkurs om gamla, och motsvarande om FSV för de gamla -medarbetarna. Huvuddelen av utbildningen handlar dock om hur uppkomna händelser ska hanteras, genomgång av TiB-instruktionen och användandet av de krypterade sambandsmetoder som kan behövas. Anja Reimers Inför verksamhetsövergången den 1 januari 2013, när en stor del av FMLOG:s verksamhet förs över till, genomför C FMLOG Mats Ström kontroller vid de enheter, eller delar av enheter, som förs över. Kontrollen sker under en dag vid respektive enhetsledning och syftar till att säkerställa en ordnad och korrekt övergång till. Vid årsskiftet förs drygt 1600 FMLOGbefattningar över från Försvarsmakten, för att i huvudsak fortsätta med samma verksamhet inom Försvarets Materielverk. Mats Ström kontrollerar under perioden 28 november till 14 december de enheter som berörs av överföringen. Detta för att säkerställa att alla åtgärder som är väsentliga för övergången till är vidtagna för aktuell personal, materiel och verksamhet. Vid kontrollen ingår bland annat att enhetschefen redovisar vilka åtgärder som är vidtagna med anledning av verksamhetsövergången och en uppföljning av tidigare utskickade frågor. Vid kontrolltillfället kan även en genomgång ske med den FMLOG-personal på orten som går över till. När kontrollen genomförts undertecknas ett protokoll av såväl C FMLOG som en representant från. Carina Söderström FMLOG Vad kommer FSV att syssla med egentligen? Det är inte bara de blivande FSV:arna som har frågor om hur det blir efter årsskiftet. För personalen på innebär verksamhetsövergången att de får ungefär 1500 nya kollegor och många undrar vad FSV är för verksamhet och hur det kommer att påverka dem. För att råda bot på lite av ovissheten anordnades ett informationsmöte i mitten av november där Thomas Svensson från FMLOG och projekt FSV kom och berättade om verksamheten. Ytterligare två informationsträffar för :s medarbetare kommer att hållas i december. Annika Eriksson Enkät om Logistiknytt I dagarna avslutades den läsarundersökning om Logistiknytt som legat ute på emil. Resultatet kommer bland annat att presenteras på Omdaningssidan på emil.

5 FORUM FÖR LOGISTIK FSV:s organisation får nära till besluten FSV blir en medvetet platt organisation med kort avstånd mellan ledningsfunktioner och frontpersonal för att allt ska fungera så effektivt som möjligt. I början av november utsågs de chefer som kommer att rapportera direkt till Tomas Salzman, C2 som den chefsnivån kallas på. 5 Det här är en bra och enkel organisationsform, men tiden får utvisa vilken organisation som gör oss mest effektiva i att erbjuda kunderna bra lösningar i framtiden, säger Tomas Salzmann. Chef direkt under Tomas Salzman blir: Claes Thagemark, chef Ledningsstöd Annelie Vesterholm, chef Marknad Filip Bengtsson, chef Controlling HR, chefsbefattning vakant Per Gunnar Persson, chef Markverkstäder Ledning Daniel Jansson/Rickard Meyer, chef Flygverkstäder Ledning Dag Hillman, chef Marinverkstäderna Ledning Tommy Franck, chef Resmat Anders Malmström, chef Förråd och transport Patrik Pallin, chef Service Johan Malmström, chef Upphandling och inköp Tre frågor till tre chefer Logistiknytt ställde tre frågor till tre av cheferna för att ta reda på hur de ser på verksamhetsövergången och utmaningarna framöver. Vad tror du största skillnaden kommer att bli? Jag tror skillnaden till en början kommer att upplevas väldigt olika beroende på vilken uppgift och vilken roll man har inom FSV. Till en början är det nog framför allt chefer på olika nivåer som kommer att uppleva skillnaden genom att man måste sätta sig in i och förstå den nya organisationen, nya rutiner och arbetssätt. Det blir både roligt och intressant att lära känna en ny organisation från insidan i både smått och stort. Anders Malmström Det blir en annan typ av kundkontakt. FSV kommer årsvis att få mer än beställningar och många kommer att generera en direktkontakt med kunden Johan Malmström chef Upphandling och inköp som oftast finns på förbanden. Claes Thagemark Claes Thagemark chef Ledningsstöd Jag tror att rollerna mellan beställare (Försvarsmakten) och leverantör (/ FSV) kommer bli mycket tydligare. Övergripande mål för FSV:s verksamhet fokuserar på leveransförmåga, kundfokus, effektivitet och affärsutveckling. Det kommer att gagna både verksamhet och kund! Johan Malmström Vilka blir de största utmaningarna inledningsvis? Största inledande utmaningen blir nog för både Försvarsmakten och FSV att hitta de nya roller som verksamhetsövergången bland annat syftar till. Att bara fortsätta som förut förändrar ju inget. De nya rollerna kommer att hjälpa oss att bättre fokusera på våra uppgifter och vår kärnverksamhet. Det gäller att komma ihåg att FSV ska leverera mot beställning. Anders Malmström Att skapa en förståelse hos alla medarbetare för den förändring som sker och hur det påverkar just mig som stridsvagnsmekaniker, servicetekniker, eller upphandlare. För många blir påverkan minimal men för några gäller det att lära om helt. Claes Thagemark Initialt är största utmaningen att allting fungerar i samband med verksamhetsövergången; bibehållen produktionskapacitet med samtidigt införande av nytt systemstöd FSV POL. Vi måste ha beredskap för att kunna hantera störningar, utan att kunden eller produktionen blir påverkad negativt. Anders Malmström chef Förråd och transport Förändringen att internhandel nu blir externhandel, kommer att ställa högre krav på Försvarsmaktens förmåga att planera och budgetera verksamheten. Johan Malmström Hur tror du att kunden Löjtnant Karlsson kommer att märka förändringen? Jag tror Löjtnant Karlsson kommer att märka att han så småningom måste planera sina behov av service och materiel bättre. Han måste också tydligare veta vad han vill ha. Förhoppningsvis kommer en känd prislapp också att kunna hjälpa löjtnanten att fatta bra beslut. Anders Malmström Leveranssäkerhet och leveranskvalitet gäller ju som tidigare, däremot så blir det tidigare internbeställningsflödet nu externa beställningar och det ställer krav på en strikt och välordnad hantering från beställarens sida. Löjtnant Karlsson måste också lära sig Försvarsmaktens systemlösning för beställning hos FSV. Claes Thagemark Min tro är att Löjtnant Karlsson ska uppleva att de satta verksamhetsmålen för FSV blir verklighet. Utökat sortiment av varor och tjänster via katalogbeställning är en framgångsfaktor. Löjtnant Karlsson kommer också märka en förändring att fler och fler varor och tjänster styrs av ett standardsortiment för att öka kostnadseffektivitet och beslutade strategier inom ramen för anskaffningsråd och UEFA. Det är avgörande för att nå satta besparingsmål i omdaning försvarslogistik. Johan Malmström Annika Eriksson

6 6 FORUM FÖR LOGISTIK Råd inför övergången till praktiska saker att tänka på för dig som byter arbetsgivare vid årsskiftet För dig som går över till FSV är det särskilt viktigt att du registrerar dina reseräkningar, tidrapporterar etc, dels för att PRIO stänger under delar av december och dels för att du byter arbetsgivare. Annars blir det en del besvär med manuell hantering, både mellan de två myndigheterna och för dig som enskild person. Försvarsmakten svarar för lön och alla tillägg för december, FSV för lön och alla tillägg för januari och framöver. I och med att tillägg betalas månaden efter registrering och godkännande, så kommer du att få två olika lönebesked i januari, dina tilllägg från Försvarsmakten och din grundlön från FSV. Allt går inte att planera i förväg och självklart kan det uppstå förändringar i något som redan är attesterat i PRIO, men då kan du som är chef skicka in ett manuellt attesterat underlag till FM HRC i efterhand, så rättas det till. Inför övergången Tänk på detta för att övergången till ska bli så smidig som möjligt: Tidrapportering Du som tidregistrerar i VD-Liv kan göra detta för december fram t o m För dig som tidregistrerar i PRIO ska det vara klart och attesterat senast kl Detta gäller alla kända och planerade lönepåverkande händelser, som t ex semester, kortare tjänstledighet, kompledighet, jour, beredskap och övningsdygn. Tidredovisningen för hela december 2012 ska vara klar och inlagd i PRIO senast Efter den 7 januari kan du tidregistrera och tidredovisa för januari i FSV POL. Saldon Enligt kollektivavtalet får du som ha mest 40 timmar plusflex respektive 10 timmar minusflex på ditt flexsaldo. Ligger du utanför detta riskerar du att bli av med de timmarna alternativt få avdrag på lön. Kontroll och eventuella åtgärder ska ske i samband med nästa avstämning som är Samtliga saldon för flex, semester och komptid etc redovisas på lönespecifikationen i februari Semester Semesteransökan för december 2012 gör du som vanligt i PRIO, men den ska vara klar och attesterad senast för att utbetalning av semesterlön ska kunna ske i januari Observera att ansökan om semester för 2013 i FSV POL kan göras först från det att semesterperioden 2013 har öppnats. Sjuk Om du har varit sjuk så ska din chef attestera kortare hel sjukfrånvaro (högst 14 dagar) eller kortare deltidssjukskrivning (högst 4 veckor) senast Kvitton för läkarbesök och läkemedel skickas in till HR Centrum så fort som möjligt. Resa Under den resterande delen av 2012 ska resor beställas som vanligt i PRIO, men resan ska vara genomförd och reseräkningen attesterad senast Om en resa skulle pågå över årsskiftet, ska du avsluta den i PRIO med sista resdag och därefter fortsätta som ny resa. Fr o m den 7 januari beställer du resor i ESS i FSV POL istället för i PRIO. Du som går över till får alltså inte beställa resor för 2013 i PRIO. Inköp Inköpsbegränsning gäller under december. Inköp ska ha planerats och kundvagn ska ha gjorts redan under november, för att hantering och beställningar ska kunna säkras. Mer detaljerad information om inköp finns att läsa i de så kallade go live-order som gått till förbanden. Mer bra att veta Tjänstekort Försvarsmaktens tjänstekort (ID-kort) fortsätter att gälla tills dess att du har fått ett nytt från. Det kommer att bytas ut under första kvartalet 2013 och säkerhetsansvariga vid respektive verksamhetsställe ombesörjer detta. Inpasseringskort Hantering av inpasseringskort är olika på olika verksamhetsorter, det är alltså de lokala rutinerna och reglerna som gäller. Du som har ett inpasseringskort behåller detta tills vidare. TEID-kort Du behåller ditt TEID-kort för att kunna logga in som vanligt i Försvars maktens system, t ex FMAP, PRIO, FSV POL, VD-LIV och LIFT. Betalkort Använder du betalkort i tjänsten som Försvarsmakten är betalningsansvarig för (t ex bensinkort) så kommer detta kortet att avslutas och nytt avtal tecknas med. Instruktioner kommer hur du ska göra med kortet. Du som har ett privat Eurocard behåller det. Du behöver inte själv göra något, utan det överförs till. Mobiltelefon Om du redan har en mobiltelefon i tjänsten behöver du inte göra något. Du behåller din mobil och abonnemanget flyttas med automatik över till. Du som inte har mobil och har behov av detta i tjänsten beställer själva mobilen i FSV POL tidigast i januari Det nya abonnemanget beställs via intranät Insidan under Intern service/teleservice. Din chef måste godkänna och attestera detta. Dubbla datorer FMAP Försvarsmaktens elektroniska arbetsplats. För de försvarsmaktssystem som används i FSV:s verksamhet loggar du in som vanligt med ditt TEID-kort i FMAP. SFAP Säker ArbetsPlats IT-infrastruktur kallas -LAN och nås från SFAP. För att logga in till SFAP och -LAN behöver du :s Smartcard. Intranät Efter övergången till kommer du ha tillgång till två intranät, Försvarsmaktens emil och :s Insidan. emil når du som tidigare i FMAP och Insidan når du i SFAP. Dubbla e-postadresser Som medarbetare i FSV får du två e-postadresser. Dels din tidigare e-postadress

7 FORUM FÖR LOGISTIK 7 Forts. från föregående sida... som slutar som kompletteras med (fmv). Dels en ny e-postadress för hantering av e-post i. Så här ser det ut: Din nuvarande e-postadress: Dina kommande e-postadresser: och Var får jag stöd och hjälp? Servicedesk Försvarsmakten När du har användarfrågor som rör Försvarsmaktens system och program i datorn, t ex FMAP, PRIO, FSV POL, VD-LIV och LIFT, så ringer du som vanligt Servicedesk på telefon (internt 40600). Öppet alla arbetsdagar kl Servicedesk För teknisk support och användarstöd i till :s system, t ex SFAP och Platina, så ringer du telefon (internt 25900). Öppet alla arbetsdagar kl HR-Direkt För lönerelaterade frågor ringer du även i fortsättningen till HR-Direkt Anja Reimers Nya roller inom försvarslogistiken Omdaningen ska göra roller och ansvar inom försvarslogistiken tydligare. Men vad är egentligen försvarslogistik? Skiljer det sig från logistik i civila sammanhang? Och hur jobbar och Försvarsmakten med det? Per Skoglund är rådgivare på :s anskaffningskontor Logistik, AK Log. Han är också doktor inom ämnet militär logistik. Försvarslogistik är allt det som behövs för att kunna göra en militär insats, berättar Per Skoglund. Några exempel är fordon, vapen, transporter, information, underhåll, lagerhållning, kommunikationssystem, administrativ service och soldatens personliga utrustning. Försvarslogistik är alltså materiel och tjänster tillsammans i ett flöde från leverantör till kund. Försvarslogistik är däremot inte att utföra och planera den militära operationen. Logistik har varit ett centralt begrepp inom försvarsområdet länge, enligt Per Skoglund: Redan vid mitten av 1800-talet blev det en egen disciplin och under andra världskriget insåg man att det var en framgångsfaktor för att lyckas med en militär insats. Inte förrän i slutet av 50-talet började man prata om logistik som en del av den civila marknadsekonomin och då främst transporter och lagerhållning. Delat ansvar Ansvaret för svensk försvarslogistik är delat mellan och Försvarsmakten. Mycket förenklat kan man säga att fram till årsskiftet har :s jobb varit att upphandla, leverera och avveckla materiel. Och att Försvarsmakten har ansvarat för lager, underhåll, transporter och administrativ service. Hela står inför förändringar av arbetssätt, styrformer, roll och uppdrag, säger Lars Falk, chef för Anskaffningskontor Logistik. Foto: Toni Eriksson Förändringarna vid årsskiftet gör att får en betydligt större del av ansvaret än tidigare. Endast den logistik som Försvars makten definierar som insatsnära, till exempel reparationer och service som behövs under själva insatsen, är även i fortsättningen Försvarsmaktens uppgift. FMLOG och AK Log Man kan lätt tro att AK Log på och Försvarsmaktens Logistik, FMLOG motsvarar varandra. Det stämmer dock inte, menar Lars Falk, chef för AK Log. :s alla anskaffningskontor, även AK Log, arbetar med upphandling av system inom försvarslogistik. FMLOG arbetar nära förbanden med att ge service och utföra tjänster i verkstäder, förråd och på regementen. Hela står inför förändringar av arbetssätt, styrformer, roll och uppdrag, säger Lars Falk. För AK Log:s del betyder det lika stora förändringar som för övriga anskaffningskontor, varken mer eller mindre. Vill du veta mer? Charlotte Samuelsson Den definition av logistik som gäller för svenska försvaret stämmer överens med NATO:s och EU:s definition. Den beskrivs i sin helhet i Försvarsmaktens doktrin Grundsyn Logistik. Per Skoglunds doktorsavhandling heter Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations: A case study of the Swedish Armed Forces. (http://hj.diva-portal.org/ smash/record.jsf?pid=diva2:533431)

8 Posttidning B RETURADRESS: Försvarsmaktens logistik - Tegeluddsvägen Stockholm Totalt har det blivit 8 nummer av Logistiknytt Omdaning under 2012 Foto: Per Josse FMLOG Sista numret av Logistiknytt Intranätet huvudsaklig informationskanal efter nyår i FMLOG och i I din hand håller du sista numret av Logistiknytt. Sedan april i år har Logistiknytt haft Omdaning Försvarslogistik som tema, men den 1 januari blir verksamhetsövergången verklighet och i och med det finns inte längre något behov av en särskild omdaningstidning. Totalt har det blivit 8 nummer av Logistiknytt Omdaning sedan i april. Tidningen har gjorts gemensamt av informationsavdelningarna på FMLOG och och skickats hem till alla medarbetare. Informationskanaler på På är intranätet Insidan den huvudsakliga informationskanalen. Där publiceras nyheter och fakta om organisationen och verksamheten och där finns myndighetsgemensamma rutiner och regelverk. FSV kommer att få egna sidor på Insidan och dessa kommer att byggas upp successivt under Under första halvåret 2013 kommer tillgången till SFAP (:s datorer och nätverk) att vara begränsad till chefer och personal i ledningsstödet. Orsaken att precis upphandlat en ny leverantör och att de inte tar över leveranserna förrän i april. Det innebär att personalen kommer att ha mycket liten egen tillgång till :s intranät Insidan och den information som finns där. Toni Eriksson är kommunikationsdirektör på och tycker att detta är ett problem. Inte ens när alla SFAP-datorer är på plats kommer alla :are som jobbar i FSV att ha daglig tillgång till :s intranät Insidan. Orsaken är att många FSV:are inte jobbar vid en dator. Vi måste lösa informationsbehovet för FSV på andra sätt, testa oss fram och se vad som fungerar, säger Toni Eriksson. En ny kanal blir Väggsidan. Det är en väggtidning, det vill säga en tidning på några få sidor som skrivs ut och sätts upp i A3-format på anslagstavlor. Det är en enkel lösning men enkla lösningar brukar fungera bra. Sedan måste vi fortsätta fundera på om den räcker eller om vi måste göra mer, berättar Toni Eriksson. Spegla hela Innehållet i Väggsidan är tänkt att spegla hela för att på så sätt kompensera för FSV:s begränsade tillgång till intranätet Insidan. Nyhetsbrevet FSV Direkt som togs fram i slutet av oktober som en kanal för renodlad FSV-information kommer att finnas kvar efter årsskiftet. Den skickas till chefer och funktionsbrevlådor en gång i veckan för vidare spridning i verksamheten. I Försvarsmakten spelar den närmaste chefen en viktig roll för informationsspridningen och så är det även i. Oavsett vilka övriga informationsvägar som finns är chefen den främsta informationskanalen, avslutar Toni Eriksson. Informationskanaler i FMLOG Inte heller i FMLOG kommer Logistiknytt att leva vidare efter årsskiftet eftersom resurserna på informationsavdelningen inte räcker till för det. Intranätet kommer att vara huvudkanalen för information i FM- LOG även fortsättningsvis och kommer att kompletteras med nyhetsbrevet FM- LOG Direkt och direktinformation till chefer. Precis som det varit tidigare är den närmaste chefen den viktigaste informationskällan. Annika Eriksson

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

Världens tyngsta termiska kameleont

Världens tyngsta termiska kameleont 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under 2012. Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 2/2015 ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen Försvara dig från FRÄMMANDE UNDERRÄTTELSEINHÄMTNING

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner.

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner. Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2012 RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN SIDAN 16 LEDARE Så höjde vi soldaternas löner SIDAN 3 HR transformationen granskas SIDAN 10 Minskad kunskap om strid i norr

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2014 Materielkaos i Tyskland SIDAN 10 Teolog forskar om att bli civil SIDAN 6 NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS MAKTBAS SIDAN 20 REPORTAGE: Nytt markstridsreglemente

Läs mer