OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6"

Transkript

1 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort introduktionsfilm :s generaldirektör Lena Erixon hälsar sina nya medarbetare välkomna till FSV. Läs mer på sida 3

2 2 FORUM FÖR LOGISTIK Arbetet fortsätter efter nyår Även om det mesta är klart inför verksamhetsövergången till, återstår ändå visst arbete efter årsskiftet. Till exempel driftsätts FSV POL, det produktions- och ledningssystem som ska stödja den dagliga verksamheten inom FSV, den 7 januari. Den största pucken i närtid är att säkerställa driftsättningen av FSV POL och därmed hantera de nya rutiner som kommer att krävas både i Försvarsmakten och FSV, säger Tomas Salzmann, chef FSV. Då FSV POL går igång den 7 januari måste Försvarsmaktens beställningar knappas in i det nya systemet. Det innebar att pågående jobb i Försvarsmakten måste avslutas den 31 december och sedan måste nya beställningar upprättas i FSV POL, för att man ska kunna knappa tid mot rätt beställning. Men här måste man inse att det kanske behövs lite papper och penna de första dagarna, även om systemet är igång, säger Tomas Salzmann. Driftsättningen av FSV POL innebär också att all handel mellan Försvarsmakten och blir externhandel. Största förändringen blir för Försvarsmaktens medarbetare, som får gå från att lägga servicemeddelanden till att hantera kundvagnar. När all handel blir externhandel uppstår också nya flöden som inte funnits tidigare. Att implementera alla flöden och beställningar är ett stort jobb, säger Tomas Salzmann. Han räknar med att det under första kvartalet kommer att behöva göras justeringar i FSV POL, där man upptäcker felaktigheter. Eventuellt behöver man också bygga Redaktionen Även om det mesta är klart inför verksamhetsövergången till, återstår ändå visst arbete efter årsskiftet, säger Tomas Salzmann. Foto: Marcus Boberg FMLOG om lite ytterligare för att få flödena att fungera optimalt. Former för ledningsstruktur Det andra stora arbetet i närtid är att hitta former för den nya ledningsstrukturen i FSV, där en del chefer får nya roller och nytt ansvar. Ett exempel är hur rollerna ska vara mellan den nya marknadsavdelningen och produktionen. Det kommer att bli en mjukstart, marknadsavdelningens roll kommer att utvecklas successivt under första halvåret. De ska ta ledningen över produktionen, men de kommer inte att vara fullbemannade till en början, så det gäller att hitta rollerna till dess att de blir det, säger Tomas Salzmann. Hantera besparingar Den tredje stora uppgiften är att hantera de besparingar som regeringen beslutat om. Första kvartalet 2013 kommer att ägnas åt planeringsarbete, där FSV ska se på hur besparingarna ska kunna tas hem. Det planeringsarbetet pågår redan, där enhetscheferna har i uppdrag att titta på hur besparingarna ska genomföras. Jag räknar med att de kommer att kunna presentera tankar och idéer under första kvartalet, säger Tomas Salzmann. Samtidigt som allt detta hanteras ska Ansvarig utgivare: Eva Pia Sandstedt Informationschef FMLOG Omslagsbild: :s generaldirektör Lena Erixon provsitter JAS 39 Gripen. Foto: Toni Eriksson Redaktion: Per Josse Cecilia Ekdahl Carina Söderström Annika Eriksson Anja Reimers Toni Eriksson Hans Ivansson Charlotte Samuelsson FMLOG FMLOG FMLOG Kontakt:

3 FORUM FÖR LOGISTIK 3 verksamheten och den löpande produktionen fungera. FSV ska fortsätta leverera en kvalitet och effektivitet som är minst lika bra som den varit under 2012, säger Tomas Salzmann. Ledning och beställning På lite längre sikt kommer nästa stora förändring att ske och det är i samband med att projektgruppen för Ledning och beställning 2 ska lämna förslag på hur gränsytan mellan Försvarsmakten och ska se ut i framtiden. Jag ser 2013 som ett interimistiskt år. Nästa stora förändring mellan Försvarsmakten och FSV sker då, i och med att Ledning och beställning 2 lämnar sitt förslag. Gränsytan mellan Försvarsmakten och FSV förskjuts ytterligare och sannolikt påverkar det FSV på något sätt. Det enda vi vet är att det inte kommer att vara som idag, men vad det kommer att vara vet vi inte, säger Tomas Salzmann. Carina Söderström FMLOG FSV ledord 2013 De här orden beskriver vilket läge vi är i och vad vi har att hantera de närmaste tre till sex månaderna, säger Tomas Salzmann, chef FSV. Partnerskap beskriver min syn på relationen mellan FM och. Samverkan partnerskap bygger på samverkan, varje problem måste lösas med god och nära samverkan mellan FM och. Tydliga SLA viktigt att skilja på övertagen verksamhet och på utökat uppdrag, det vill säga nya behov av leveranser, som inte ingår i överenskommelsen Verksamhetsregler till viss del saknas verksamhetsregler då vi kör igång Varefter nya situationer dyker upp får vi hantera dem med ett lösningsorienteriat förhållningssätt. Sedan får vi skapa nya verksamhetsregler allt eftersom. Beställning-arbetsorder FM:s beställningar blir en extern transaktion som FSV fakturerar. Noggrannhet vid beställningar mellan myndigheterna är därför viktigt. Implementering nya arbetssätt Delningen av försvarslogistiken mellan FM och innebär nya arbetssätt och att får ett annat uppdrag. När relationerna förändras måste vi jobba på nya sätt för att få förändringen att fungera bra. Fokus på insats/produktion Trots nya system och nytt arbetssätt får vi aldrig glömma att vårt huvuduppdrag är att ge stöd åt Försvarsmakten, så att de i sin tur kan utföra sitt huvuduppdrag. Vårt fokus är på vår partner Försvarsmakten. :s generaldirektör Lena Erixon välkomnar nya medarbetare Så här såg det ut under inspelningen av en kort film som kommer att visas under introduktionstillfällen för FSV i början av nästa år. :s generaldirektör Lena Erixon hälsar sina nya medarbetare välkomna. Text och foto: Charlotte Samuelsson

4 4 FORUM FÖR LOGISTIK C FMLOG:s kontroll inför verksamhetsövergången Magnus Ruding och Stefan Larsson har under hösten arbetat med att förbereda på den nya uppgiften tjänsteman i beredskap. Foto: Louise Stagling Tjänsteman i beredskap När Försvarsmaktens förråd, service och verkstäder, FSV, kommer till den 1 januari 2013, måste en funktion som TiB, det vill säga tjänsteman i beredskap, inrättas. TiB är motsvarigheten till Försvarsmaktens VB, vakthavande befäl. Eftersom Försvarsmakten ställer beredskaps- och insatskrav på delar av FSV krävs det att verksamheten också finns tillgänglig för det. Dygnet om. Året runt! Vem kommer då vara TiB? Till att börja med kommer rollen som TiB att läggas på officerare som tjänstgör vid, därför att många av dem redan har erfarenhet av vara VB i Försvarsmakten, säger Magnus Ruding, som sedan i höstas haft uppgiften att förbereda för de nya beredskapsuppgifterna. Längre fram kommer fler av :s medarbetare att utbildas som TiB. Det här är en uppgift för hela, poängterar Magnus. stödjer redan idag Försvarsmaktens insatsverksamhet, men har hanterat detta utan någon särskild beredskap. Men i och med kraven på ständig bemanning utifrån ett FSV perspektiv tar nu ett samlat grepp för att kunna hantera brådskande ärenden inom hela :s verksamhetsområde, berättar Stefan Larsson, rådgivare på :s strategiska materielledning (SML). Utbildning av TiB Det är SML som leder :s insats och beredskapssamordning, vilket även omfattar bemanning och utbildning av TiB. Utbildningen till TiB innehåller orientering om hela :s verksamhet, så att medarbetarna från FMLOG får en snabbkurs om gamla, och motsvarande om FSV för de gamla -medarbetarna. Huvuddelen av utbildningen handlar dock om hur uppkomna händelser ska hanteras, genomgång av TiB-instruktionen och användandet av de krypterade sambandsmetoder som kan behövas. Anja Reimers Inför verksamhetsövergången den 1 januari 2013, när en stor del av FMLOG:s verksamhet förs över till, genomför C FMLOG Mats Ström kontroller vid de enheter, eller delar av enheter, som förs över. Kontrollen sker under en dag vid respektive enhetsledning och syftar till att säkerställa en ordnad och korrekt övergång till. Vid årsskiftet förs drygt 1600 FMLOGbefattningar över från Försvarsmakten, för att i huvudsak fortsätta med samma verksamhet inom Försvarets Materielverk. Mats Ström kontrollerar under perioden 28 november till 14 december de enheter som berörs av överföringen. Detta för att säkerställa att alla åtgärder som är väsentliga för övergången till är vidtagna för aktuell personal, materiel och verksamhet. Vid kontrollen ingår bland annat att enhetschefen redovisar vilka åtgärder som är vidtagna med anledning av verksamhetsövergången och en uppföljning av tidigare utskickade frågor. Vid kontrolltillfället kan även en genomgång ske med den FMLOG-personal på orten som går över till. När kontrollen genomförts undertecknas ett protokoll av såväl C FMLOG som en representant från. Carina Söderström FMLOG Vad kommer FSV att syssla med egentligen? Det är inte bara de blivande FSV:arna som har frågor om hur det blir efter årsskiftet. För personalen på innebär verksamhetsövergången att de får ungefär 1500 nya kollegor och många undrar vad FSV är för verksamhet och hur det kommer att påverka dem. För att råda bot på lite av ovissheten anordnades ett informationsmöte i mitten av november där Thomas Svensson från FMLOG och projekt FSV kom och berättade om verksamheten. Ytterligare två informationsträffar för :s medarbetare kommer att hållas i december. Annika Eriksson Enkät om Logistiknytt I dagarna avslutades den läsarundersökning om Logistiknytt som legat ute på emil. Resultatet kommer bland annat att presenteras på Omdaningssidan på emil.

5 FORUM FÖR LOGISTIK FSV:s organisation får nära till besluten FSV blir en medvetet platt organisation med kort avstånd mellan ledningsfunktioner och frontpersonal för att allt ska fungera så effektivt som möjligt. I början av november utsågs de chefer som kommer att rapportera direkt till Tomas Salzman, C2 som den chefsnivån kallas på. 5 Det här är en bra och enkel organisationsform, men tiden får utvisa vilken organisation som gör oss mest effektiva i att erbjuda kunderna bra lösningar i framtiden, säger Tomas Salzmann. Chef direkt under Tomas Salzman blir: Claes Thagemark, chef Ledningsstöd Annelie Vesterholm, chef Marknad Filip Bengtsson, chef Controlling HR, chefsbefattning vakant Per Gunnar Persson, chef Markverkstäder Ledning Daniel Jansson/Rickard Meyer, chef Flygverkstäder Ledning Dag Hillman, chef Marinverkstäderna Ledning Tommy Franck, chef Resmat Anders Malmström, chef Förråd och transport Patrik Pallin, chef Service Johan Malmström, chef Upphandling och inköp Tre frågor till tre chefer Logistiknytt ställde tre frågor till tre av cheferna för att ta reda på hur de ser på verksamhetsövergången och utmaningarna framöver. Vad tror du största skillnaden kommer att bli? Jag tror skillnaden till en början kommer att upplevas väldigt olika beroende på vilken uppgift och vilken roll man har inom FSV. Till en början är det nog framför allt chefer på olika nivåer som kommer att uppleva skillnaden genom att man måste sätta sig in i och förstå den nya organisationen, nya rutiner och arbetssätt. Det blir både roligt och intressant att lära känna en ny organisation från insidan i både smått och stort. Anders Malmström Det blir en annan typ av kundkontakt. FSV kommer årsvis att få mer än beställningar och många kommer att generera en direktkontakt med kunden Johan Malmström chef Upphandling och inköp som oftast finns på förbanden. Claes Thagemark Claes Thagemark chef Ledningsstöd Jag tror att rollerna mellan beställare (Försvarsmakten) och leverantör (/ FSV) kommer bli mycket tydligare. Övergripande mål för FSV:s verksamhet fokuserar på leveransförmåga, kundfokus, effektivitet och affärsutveckling. Det kommer att gagna både verksamhet och kund! Johan Malmström Vilka blir de största utmaningarna inledningsvis? Största inledande utmaningen blir nog för både Försvarsmakten och FSV att hitta de nya roller som verksamhetsövergången bland annat syftar till. Att bara fortsätta som förut förändrar ju inget. De nya rollerna kommer att hjälpa oss att bättre fokusera på våra uppgifter och vår kärnverksamhet. Det gäller att komma ihåg att FSV ska leverera mot beställning. Anders Malmström Att skapa en förståelse hos alla medarbetare för den förändring som sker och hur det påverkar just mig som stridsvagnsmekaniker, servicetekniker, eller upphandlare. För många blir påverkan minimal men för några gäller det att lära om helt. Claes Thagemark Initialt är största utmaningen att allting fungerar i samband med verksamhetsövergången; bibehållen produktionskapacitet med samtidigt införande av nytt systemstöd FSV POL. Vi måste ha beredskap för att kunna hantera störningar, utan att kunden eller produktionen blir påverkad negativt. Anders Malmström chef Förråd och transport Förändringen att internhandel nu blir externhandel, kommer att ställa högre krav på Försvarsmaktens förmåga att planera och budgetera verksamheten. Johan Malmström Hur tror du att kunden Löjtnant Karlsson kommer att märka förändringen? Jag tror Löjtnant Karlsson kommer att märka att han så småningom måste planera sina behov av service och materiel bättre. Han måste också tydligare veta vad han vill ha. Förhoppningsvis kommer en känd prislapp också att kunna hjälpa löjtnanten att fatta bra beslut. Anders Malmström Leveranssäkerhet och leveranskvalitet gäller ju som tidigare, däremot så blir det tidigare internbeställningsflödet nu externa beställningar och det ställer krav på en strikt och välordnad hantering från beställarens sida. Löjtnant Karlsson måste också lära sig Försvarsmaktens systemlösning för beställning hos FSV. Claes Thagemark Min tro är att Löjtnant Karlsson ska uppleva att de satta verksamhetsmålen för FSV blir verklighet. Utökat sortiment av varor och tjänster via katalogbeställning är en framgångsfaktor. Löjtnant Karlsson kommer också märka en förändring att fler och fler varor och tjänster styrs av ett standardsortiment för att öka kostnadseffektivitet och beslutade strategier inom ramen för anskaffningsråd och UEFA. Det är avgörande för att nå satta besparingsmål i omdaning försvarslogistik. Johan Malmström Annika Eriksson

6 6 FORUM FÖR LOGISTIK Råd inför övergången till praktiska saker att tänka på för dig som byter arbetsgivare vid årsskiftet För dig som går över till FSV är det särskilt viktigt att du registrerar dina reseräkningar, tidrapporterar etc, dels för att PRIO stänger under delar av december och dels för att du byter arbetsgivare. Annars blir det en del besvär med manuell hantering, både mellan de två myndigheterna och för dig som enskild person. Försvarsmakten svarar för lön och alla tillägg för december, FSV för lön och alla tillägg för januari och framöver. I och med att tillägg betalas månaden efter registrering och godkännande, så kommer du att få två olika lönebesked i januari, dina tilllägg från Försvarsmakten och din grundlön från FSV. Allt går inte att planera i förväg och självklart kan det uppstå förändringar i något som redan är attesterat i PRIO, men då kan du som är chef skicka in ett manuellt attesterat underlag till FM HRC i efterhand, så rättas det till. Inför övergången Tänk på detta för att övergången till ska bli så smidig som möjligt: Tidrapportering Du som tidregistrerar i VD-Liv kan göra detta för december fram t o m För dig som tidregistrerar i PRIO ska det vara klart och attesterat senast kl Detta gäller alla kända och planerade lönepåverkande händelser, som t ex semester, kortare tjänstledighet, kompledighet, jour, beredskap och övningsdygn. Tidredovisningen för hela december 2012 ska vara klar och inlagd i PRIO senast Efter den 7 januari kan du tidregistrera och tidredovisa för januari i FSV POL. Saldon Enligt kollektivavtalet får du som ha mest 40 timmar plusflex respektive 10 timmar minusflex på ditt flexsaldo. Ligger du utanför detta riskerar du att bli av med de timmarna alternativt få avdrag på lön. Kontroll och eventuella åtgärder ska ske i samband med nästa avstämning som är Samtliga saldon för flex, semester och komptid etc redovisas på lönespecifikationen i februari Semester Semesteransökan för december 2012 gör du som vanligt i PRIO, men den ska vara klar och attesterad senast för att utbetalning av semesterlön ska kunna ske i januari Observera att ansökan om semester för 2013 i FSV POL kan göras först från det att semesterperioden 2013 har öppnats. Sjuk Om du har varit sjuk så ska din chef attestera kortare hel sjukfrånvaro (högst 14 dagar) eller kortare deltidssjukskrivning (högst 4 veckor) senast Kvitton för läkarbesök och läkemedel skickas in till HR Centrum så fort som möjligt. Resa Under den resterande delen av 2012 ska resor beställas som vanligt i PRIO, men resan ska vara genomförd och reseräkningen attesterad senast Om en resa skulle pågå över årsskiftet, ska du avsluta den i PRIO med sista resdag och därefter fortsätta som ny resa. Fr o m den 7 januari beställer du resor i ESS i FSV POL istället för i PRIO. Du som går över till får alltså inte beställa resor för 2013 i PRIO. Inköp Inköpsbegränsning gäller under december. Inköp ska ha planerats och kundvagn ska ha gjorts redan under november, för att hantering och beställningar ska kunna säkras. Mer detaljerad information om inköp finns att läsa i de så kallade go live-order som gått till förbanden. Mer bra att veta Tjänstekort Försvarsmaktens tjänstekort (ID-kort) fortsätter att gälla tills dess att du har fått ett nytt från. Det kommer att bytas ut under första kvartalet 2013 och säkerhetsansvariga vid respektive verksamhetsställe ombesörjer detta. Inpasseringskort Hantering av inpasseringskort är olika på olika verksamhetsorter, det är alltså de lokala rutinerna och reglerna som gäller. Du som har ett inpasseringskort behåller detta tills vidare. TEID-kort Du behåller ditt TEID-kort för att kunna logga in som vanligt i Försvars maktens system, t ex FMAP, PRIO, FSV POL, VD-LIV och LIFT. Betalkort Använder du betalkort i tjänsten som Försvarsmakten är betalningsansvarig för (t ex bensinkort) så kommer detta kortet att avslutas och nytt avtal tecknas med. Instruktioner kommer hur du ska göra med kortet. Du som har ett privat Eurocard behåller det. Du behöver inte själv göra något, utan det överförs till. Mobiltelefon Om du redan har en mobiltelefon i tjänsten behöver du inte göra något. Du behåller din mobil och abonnemanget flyttas med automatik över till. Du som inte har mobil och har behov av detta i tjänsten beställer själva mobilen i FSV POL tidigast i januari Det nya abonnemanget beställs via intranät Insidan under Intern service/teleservice. Din chef måste godkänna och attestera detta. Dubbla datorer FMAP Försvarsmaktens elektroniska arbetsplats. För de försvarsmaktssystem som används i FSV:s verksamhet loggar du in som vanligt med ditt TEID-kort i FMAP. SFAP Säker ArbetsPlats IT-infrastruktur kallas -LAN och nås från SFAP. För att logga in till SFAP och -LAN behöver du :s Smartcard. Intranät Efter övergången till kommer du ha tillgång till två intranät, Försvarsmaktens emil och :s Insidan. emil når du som tidigare i FMAP och Insidan når du i SFAP. Dubbla e-postadresser Som medarbetare i FSV får du två e-postadresser. Dels din tidigare e-postadress

7 FORUM FÖR LOGISTIK 7 Forts. från föregående sida... som slutar som kompletteras med (fmv). Dels en ny e-postadress för hantering av e-post i. Så här ser det ut: Din nuvarande e-postadress: Dina kommande e-postadresser: och Var får jag stöd och hjälp? Servicedesk Försvarsmakten När du har användarfrågor som rör Försvarsmaktens system och program i datorn, t ex FMAP, PRIO, FSV POL, VD-LIV och LIFT, så ringer du som vanligt Servicedesk på telefon (internt 40600). Öppet alla arbetsdagar kl Servicedesk För teknisk support och användarstöd i till :s system, t ex SFAP och Platina, så ringer du telefon (internt 25900). Öppet alla arbetsdagar kl HR-Direkt För lönerelaterade frågor ringer du även i fortsättningen till HR-Direkt Anja Reimers Nya roller inom försvarslogistiken Omdaningen ska göra roller och ansvar inom försvarslogistiken tydligare. Men vad är egentligen försvarslogistik? Skiljer det sig från logistik i civila sammanhang? Och hur jobbar och Försvarsmakten med det? Per Skoglund är rådgivare på :s anskaffningskontor Logistik, AK Log. Han är också doktor inom ämnet militär logistik. Försvarslogistik är allt det som behövs för att kunna göra en militär insats, berättar Per Skoglund. Några exempel är fordon, vapen, transporter, information, underhåll, lagerhållning, kommunikationssystem, administrativ service och soldatens personliga utrustning. Försvarslogistik är alltså materiel och tjänster tillsammans i ett flöde från leverantör till kund. Försvarslogistik är däremot inte att utföra och planera den militära operationen. Logistik har varit ett centralt begrepp inom försvarsområdet länge, enligt Per Skoglund: Redan vid mitten av 1800-talet blev det en egen disciplin och under andra världskriget insåg man att det var en framgångsfaktor för att lyckas med en militär insats. Inte förrän i slutet av 50-talet började man prata om logistik som en del av den civila marknadsekonomin och då främst transporter och lagerhållning. Delat ansvar Ansvaret för svensk försvarslogistik är delat mellan och Försvarsmakten. Mycket förenklat kan man säga att fram till årsskiftet har :s jobb varit att upphandla, leverera och avveckla materiel. Och att Försvarsmakten har ansvarat för lager, underhåll, transporter och administrativ service. Hela står inför förändringar av arbetssätt, styrformer, roll och uppdrag, säger Lars Falk, chef för Anskaffningskontor Logistik. Foto: Toni Eriksson Förändringarna vid årsskiftet gör att får en betydligt större del av ansvaret än tidigare. Endast den logistik som Försvars makten definierar som insatsnära, till exempel reparationer och service som behövs under själva insatsen, är även i fortsättningen Försvarsmaktens uppgift. FMLOG och AK Log Man kan lätt tro att AK Log på och Försvarsmaktens Logistik, FMLOG motsvarar varandra. Det stämmer dock inte, menar Lars Falk, chef för AK Log. :s alla anskaffningskontor, även AK Log, arbetar med upphandling av system inom försvarslogistik. FMLOG arbetar nära förbanden med att ge service och utföra tjänster i verkstäder, förråd och på regementen. Hela står inför förändringar av arbetssätt, styrformer, roll och uppdrag, säger Lars Falk. För AK Log:s del betyder det lika stora förändringar som för övriga anskaffningskontor, varken mer eller mindre. Vill du veta mer? Charlotte Samuelsson Den definition av logistik som gäller för svenska försvaret stämmer överens med NATO:s och EU:s definition. Den beskrivs i sin helhet i Försvarsmaktens doktrin Grundsyn Logistik. Per Skoglunds doktorsavhandling heter Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations: A case study of the Swedish Armed Forces. (http://hj.diva-portal.org/ smash/record.jsf?pid=diva2:533431)

8 Posttidning B RETURADRESS: Försvarsmaktens logistik - Tegeluddsvägen Stockholm Totalt har det blivit 8 nummer av Logistiknytt Omdaning under 2012 Foto: Per Josse FMLOG Sista numret av Logistiknytt Intranätet huvudsaklig informationskanal efter nyår i FMLOG och i I din hand håller du sista numret av Logistiknytt. Sedan april i år har Logistiknytt haft Omdaning Försvarslogistik som tema, men den 1 januari blir verksamhetsövergången verklighet och i och med det finns inte längre något behov av en särskild omdaningstidning. Totalt har det blivit 8 nummer av Logistiknytt Omdaning sedan i april. Tidningen har gjorts gemensamt av informationsavdelningarna på FMLOG och och skickats hem till alla medarbetare. Informationskanaler på På är intranätet Insidan den huvudsakliga informationskanalen. Där publiceras nyheter och fakta om organisationen och verksamheten och där finns myndighetsgemensamma rutiner och regelverk. FSV kommer att få egna sidor på Insidan och dessa kommer att byggas upp successivt under Under första halvåret 2013 kommer tillgången till SFAP (:s datorer och nätverk) att vara begränsad till chefer och personal i ledningsstödet. Orsaken att precis upphandlat en ny leverantör och att de inte tar över leveranserna förrän i april. Det innebär att personalen kommer att ha mycket liten egen tillgång till :s intranät Insidan och den information som finns där. Toni Eriksson är kommunikationsdirektör på och tycker att detta är ett problem. Inte ens när alla SFAP-datorer är på plats kommer alla :are som jobbar i FSV att ha daglig tillgång till :s intranät Insidan. Orsaken är att många FSV:are inte jobbar vid en dator. Vi måste lösa informationsbehovet för FSV på andra sätt, testa oss fram och se vad som fungerar, säger Toni Eriksson. En ny kanal blir Väggsidan. Det är en väggtidning, det vill säga en tidning på några få sidor som skrivs ut och sätts upp i A3-format på anslagstavlor. Det är en enkel lösning men enkla lösningar brukar fungera bra. Sedan måste vi fortsätta fundera på om den räcker eller om vi måste göra mer, berättar Toni Eriksson. Spegla hela Innehållet i Väggsidan är tänkt att spegla hela för att på så sätt kompensera för FSV:s begränsade tillgång till intranätet Insidan. Nyhetsbrevet FSV Direkt som togs fram i slutet av oktober som en kanal för renodlad FSV-information kommer att finnas kvar efter årsskiftet. Den skickas till chefer och funktionsbrevlådor en gång i veckan för vidare spridning i verksamheten. I Försvarsmakten spelar den närmaste chefen en viktig roll för informationsspridningen och så är det även i. Oavsett vilka övriga informationsvägar som finns är chefen den främsta informationskanalen, avslutar Toni Eriksson. Informationskanaler i FMLOG Inte heller i FMLOG kommer Logistiknytt att leva vidare efter årsskiftet eftersom resurserna på informationsavdelningen inte räcker till för det. Intranätet kommer att vara huvudkanalen för information i FM- LOG även fortsättningsvis och kommer att kompletteras med nyhetsbrevet FM- LOG Direkt och direktinformation till chefer. Precis som det varit tidigare är den närmaste chefen den viktigaste informationskällan. Annika Eriksson

Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8

Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8 NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 3 s. 5 s. 8 Nr 3 2012 Ett annat ledarskap Små förändringar inom IT Vad ska sparas var? En förkortning

Läs mer

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s.

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s. NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 2 s. 6 s. 7 Nr 5 2012 Tomas Salzmann på rundresa Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet

Läs mer

LogistikNytt OMDANING. Ledning och beställning av försvarslogistik nära lösning. Flexibilitet och kundfokus ledord i arbetet vid FUS:en

LogistikNytt OMDANING. Ledning och beställning av försvarslogistik nära lösning. Flexibilitet och kundfokus ledord i arbetet vid FUS:en OMDANING LogistikNytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 7 2012 s. 5 s. 6 s. 3 Ledning och beställning av försvarslogistik nära lösning Flexibilitet och kundfokus

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

Sveriges anskaffning av försvarlogistik

Sveriges anskaffning av försvarlogistik Datum 2013-11-07, Bild 1, Författare Sveriges anskaffning av försvarlogistik 6 november Datum 2013-11-07, Bild 2, Författare Magdalena Sewall Kategorichef FMV/ FSV upphandling o inköp Teknik Drivmedel

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Förenkla tidarbetet och få tid över till annat

Förenkla tidarbetet och få tid över till annat Förenkla tidarbetet och få tid över till annat When time is important transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre transpa är

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Avgiftsnivåer 2013-2014

Avgiftsnivåer 2013-2014 Avgiftsnivåer 2013-2014 Servicecentrets tjänster är inkluderande och omfattar så många steg som möjligt i varje process, med bibehållna krav på standardisering. Avgifterna omfattar bland annat följande:

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet Jönköpings kommun Juni 2006 Johan Bokinge Innehållsförteckning 1INLEDNING 3 1.1Sammanfattning 3 1.2 Bakgrund 4 1.3 Syfte, metod

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2013:14 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 1 MISSIV DATUM DIARIENR 2013-08-14 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13

Informationsträff. Statens servicecenter 2015-05-13 Informationsträff Statens servicecenter 2015-05-13 Agenda Tid Aktivitet Talare 08:45-09:15 Kaffe 09:15-09:45 Inledning Thomas Pålsson 09:45-10:15 Nyheter inom löneområdet Mattias Gustafsson 10:15-10:45

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Följande tider har vakthavande befäl överlämning och kan inte svara på mediefrågor. Morgon: 06.30 07.30 Eftermiddag: 14.00 15.00 Kväll: 22.00 23.

Följande tider har vakthavande befäl överlämning och kan inte svara på mediefrågor. Morgon: 06.30 07.30 Eftermiddag: 14.00 15.00 Kväll: 22.00 23. www.polisen.se/gavleborg Ta alltid först del av Polisens senaste information på www.polisen.se/gavleborg. Där hittar du publicerade händelser i länet som sker minutoperativt. Tänk på att innan du ringer

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i digitala kanaler

Riktlinjer för kommunikation i digitala kanaler Riktlinjer för kommunikation i digitala kanaler Navet för kommunikationen mellan föräldrarna i Mac & Mulles styrelse är de styrelsemöten som äger rum en gång i månaden. Närvaro på styrelsemöte är viktig

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Slutrapport. AD-data 2014-12-03

Slutrapport. AD-data 2014-12-03 Slutrapport AD-data 2014-12-03 Projektidén Automatisk överföring av användaruppgifter från masterdatasystem till Malmö högskolas katalogtjänst (ad.mah.se). Projektidén har initierats av IT-avdelningens

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29 1(5) Plats och tid: fredagen den 29 november 2013. Livin Hotell-Vandararhem-Lägenhetshotell, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Annika Lyttbacka Charlotta Englund Ersättare:

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

Personec Självservice - Flex

Personec Självservice - Flex Personec Självservice - Flex När man loggar på i självservice visas stämplingsbilden direkt. Instämpling : Klicka spara. Typ In ska vara vald, datum och klockslag kommer automatiskt. Stämpling för lunch

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER

INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER INTERNATIONELL MILITÄR INSATS FÖRE/UNDER/EFTER Omslagsbild: Försvarsmakten INNEHÅLL Allmän information 3 FÖRE INSATS Redo för insats? 4 Mental hälsa 6 Stresspåverkansskala 7 UNDER INSATS Försvarsmaktens

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Guide för LKAB:s Telefoniportal

Guide för LKAB:s Telefoniportal Guide för LKAB:s Telefoniportal TDC Sverige AB http://lkab.tdconline.se Innehållsförteckning 1 Logga in 3 2 Första sidan Top menyer 3 3 Att titta på och beställa mobiltelefoner och tillbehör 4 4 Att checka

Läs mer

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Deltagare Från SKI Fredrik Lovén, Försäljningskonsult Ida Engberg, Projektledare Från KSL Agneta Aldor Från Huddinge Kommun Carina Thörnblom Deltagare

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2014:15 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2014-04-10 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2011 Omfattar perioden den 21-25 feb 2011 21 februari Samverkan Försäkringsprocesser (Ann-Helen Engström och Peter Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Försvarsindustridag Logistik 1 Swedish Defense Materiel Administration and Swedish Armed Forces are changing Brigadier general

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Bli ett bättre företag!

Bli ett bättre företag! Bli ett bättre företag! ITimeManager ger hantverksföretaget total kontroll från det att ett uppdrag påbörjats tills det att det avslutats. Via sin telefon/dator stämplar hantverkarens anställda in på sina

Läs mer