Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM"

Transkript

1 Sidantal 23 KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.1 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax Rev. datum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM... 3 ALLMÄNT... 3 FUNKTION/LARMKARAKTÄR... 3 GENERELLA FUNKTIONER... 5 PC... 7 CENTRALENHET I ÖVERFALLSLARMANLÄGGNING... 7 APPARATER I ÖVERFALLSLARMSANLÄGGNINGAR... 8 LARMENHETER... 8 DISPLAYER DBC KALLELSESIGNALSYSTEM...10 ALLMÄNT...10 FUNKTION/LARMKARAKTÄR...10 GENERELLA FUNKTIONER...13 PC...15 TIDREDOVISNING...15 CENTRALENHET I KALLELSESIGNALANLÄGGNING...16 APPARATER I KALLELSESIGNALANLÄGGNINGAR...16 JACKBAR SIGNALTRYCKKNAPP...18 ÅTERSTÄLLNINGSAPPARAT, TYP ENTRÉ...18 ÅTERSTÄLLNINGSAPPARAT...18 APPARAT INNEHÅLLANDE:...18 DISPLAYER...19 SÄNGPLATSUTRUSTNING - DALI ECB/2 LJUDÖVERFÖRINGSSYSTEM - SYSTEM MED CENTRALRADIO...21 HF-RADIO...22 INFORMATION TILL DRIFT- OCH VÅRDPERSONAL...23

3 3(23) 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM ALLMÄNT Överfallslarmet ska vara ett digitalt processorstyrt bus-system. Basen ska vara en kommunikationsplattform som mycket enkelt kan ändras och byggas ut. Systemet ska enkelt kunna integreras med exempelvis brandlarm, trådlöst telefoni- eller personsökarsystem, och OPC. Överfallslarmet ska vara övervakat och positionerat, vilket innebär att personal ska erhåller i klartext exakt rumsinformation där överfallslarmet aktiverats. Alla enheter ska vara adresserbara och larminformation ska visas i displayer med klartexter (min 20 alfanumeriska tecken). Systemet ska även kunna kompletteras med web-baserade mjukvaror för ex. statistikuppföljning av tidigare aktiviteter eller grafisk presentation för presentation av aktiva larm med rörlig grafik på avdelningsritning. Största möjliga flexibilitet eftersträvas varför systemet ska: - Kunna använda standard/befintligt kablage. - Alla ingående enheter (typ sensorer, tekniska larm, maxidisplayer, minidisplayer, mididisplayer och överfallslarmtablå) ska ha samma inkoppling (max 4 tråds bus) för att underlätta service samt minimera antalet reservdelar. - Systemet ska vara promfritt (dvs. för att ändra funktioner/variabler/texter i systemet ska prommar ej behöva brännas om). - Systemet ska kunna programmeras/servas/felsökas online, via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) på maskinavdelningens PC. Detta ska ske under drift. - Systemet ska ha inbyggd felövervakning. Detta innebär att alla enheter ska vara självövervakade för att indikera fel på enhet eller fel på kablage. - Alla ingående enheter ska vara EMC-godkända och ska således följa EU:s EMC Direktiv 89/336/EEC, CE-märkningsdirektivet 93/68/EEC. FUNKTION/LARMKARAKTÄR Mjuklarmlarm/Assistanslarm: Mjuklarm ska vara egen prioritet och signalkaraktär och aktiveras genom kort tryck på larmsändaren. Mjuklarm aktiveras om man t ex vill ha assistans av en kollega eller där blotta närvaron av ytterligare personal kan lugna en situation samtidigt som man har möjlighet till överfallslarm på samma larmsändare, om det är akut. Överfallslarm: Överfallslarm aktiveras genom att hålla inne larmsändarens knapp (ca en sekund). Överfallslarm ska skilja sig från övriga signaler genom att den akustiska signalen är intensivare. Överfallslarm ska ha prioritet över övriga signaler. Larm med lägre prioritet ska försvinna från displayer vid överfallslarm men lagras och återkomma när överfallslarmet återställts. Vid aktivering av överfallslarm i rum utrustade med rumspanel/minidisplay ska denna gå i tyst läge (för dolt larm). Sändaren ska vid aktivering inte stängas av utan fullföljer att sända flera kodade larmsignaler. Denna säkerhet är ska vara inbyggd i sändaren för om vårdpersonalen vid hotat läge blir fråntagen eller tappar sändaren. Om flera överfallslarm samtidigt utställs ska dessa visas bläddrande i displayer.

4 4(23) Återställning av larm Återställning av överfallslarm ska endast kunna ske genom att personalen trycker på återställningstryckknappen på expeditionens överfallslarmstablå. Överfallslarmstablå ska återställa överfallslarm på den egna avdelningen samt aktiverade sumrar. Överfallslarmstablå ska ha en display med 20 alfanumeriska tecken. Överfallslarmstablå ska även ha en inbyggd testfunktion för test av yttre ledningar och mottagare. Testfunktion Systemet ska ha inbyggd testfunktion. Testläge aktiveras på överfallslarmtablåns grå knapp märkt TEST. Testfunktionen innebär att larmsändare kan aktivera larm i valfritt utrymme med mottagare på avdelningen som då visas ljudlöst på egen avdelningen samt återställer sig själv inom 15 sekunder. Testlarmet överförs inte till andra avdelningar. På detta sätt kan personal testa hela larmkedjan. Larmtest för kontroll av handsändare bör dessutom projekteras till ett utrymme per avdelning, tex. omklädningsrum. Testläge får ej blockera ev skapa överfallslarm från annat signalområde/avdelning. Behörighet Konfigurering och omprogrammering av systemets funktioner ska kunna utföras via Windowsbaserad mjukvara. Konfigurationsprogramvaran ska vara skyddad av hårdvarulås vilket innebär att ändringar i systemet endast kan utföras av behörig personal. Driftpersonal ska utbildas på denna mjukvara för att i ett senare skede kunna ändra i systemet efter vårdpersonalens önskemål. Generellt: Systemet ska kunna programmeras för minst 2 olika larmkaraktärer Separat summerton och inbördes prioritetsnivå ska kunna programmeras på valfri larmkaraktär. Systemets sumrar ska vara av typ flerfrekvens för tydligare information. Systemet ska ha minst 10 olika tonkaraktärer. Signal vid sammankoppling: Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. Sammankopplingen ska kunna utföras på två olika sätt. Alternativ 1 innebär att signaler med rätt prioritet vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt överförs med unik textinformation för att tydligt indikera larm med möjlighet till 20 alfanumeriska tecken. Informationen som visas på mottagande avdelning är larmande avdelning & rum ex. PSYK-AKUT RUM-5 Alternativ 2 innebär att all signalinformation inklusive närvaro visas med samma textinformation ex ÖVERFALL RUM-314 på avdelningarna, s.k. Storgrupp. Även detta ska kunna ske vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt. Alternativ 1 eller 2 ska kunna väljas beroende på avdelningarnas arbetssätt samt personalstyrka. Valet ska lätt kunna ändras i efterhand, mjukvarumässigt, på maskinavdelningens PC när så önskas av vårdpersonalen.

5 5(23) GENERELLA FUNKTIONER Ändring av olika signaltyper: Utan att byta apparater, ledningsnät eller ändra inkoppling ska anläggning kunna ändra funktion via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) med hjälp av programvara i dator för central programmering på maskinavdelningen. Signalområden Överfallslarmsanläggningen ska mjukvarumässigt kunna indelas i olika signalområden/avdelningar (t.ex. dygnsvård, dagvård och mottagning). Under högfrekvent tid ska mjuklarm signalområde 1 inte höras eller synas i signalområde 2 och 3 och omvänt. Överfallslarm ska dock kunna indikeras i centralens samtliga signalområden. Respektive överfallslarmsanläggning ska dessutom möjliggöra att till valfri signalgrupp kunna lägga till: - Enskilda rum från annan signalgrupp inom samma central. Detta ska kunna göras mjukvarumässigt via sammankopplingsbuss utan att extra ledningsnät erfordras. Ovan nämnda funktion ska användas i t ex gränsområde mellan dagvård och dygnsvård där rum mm frekvent ska kunna byta signalområde inom samma central. Denna funktion ska dessutom kunna användas för flyttning av patientrum mm mellan olika signalområden/avdelningar olika kallelsesignalanläggningars funktionsområden. Vissa gemensamma lokaler t ex personalrum för flera signalområden ska kunna ta emot signaler med önskvärda/valda prioriteter från de olika signalområdena utan att dubbla apparater behöver monteras. Displayindikering: Mjuklarm och överfallslarm ska indikeras i 20 teckens alfanumerisk display i alla displayenheter ex. i överfallslarmstablå, minidisplayer, maxidisplayer mm. Denna text ska utgöras av larmprioritet ex ÖVERFALL samt namn på anropande rum ex. VÅRDRUM 10. Sammankoppling Samtliga centraler ska anslutas till sammankopplingsbuss. Sammankopplingsbuss ska klara: - central teknisk programmering på maskinavdelningens PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) för samtliga centraler och system. - lokal (inom respektive centralområde) programmering för flyttning av enstaka rum mellan olika signalområden. Sammankoppling ska kunna utföras enligt följande: - sammankoppling av signalområden inom samma central - sammankoppling av signalområden tillhörande olika centraler. - sammankoppling av valfria centraler. Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. (Se punkten Signal vid sammankoppling ovan).

6 6(23) Tidstyrning av sammankoppling Sammankoppling ska utföras från egna tidkanaler. Dessa tidkanaler ska automatiskt justeras för sommar- & vintertidsväxling. Varje avdelning/funktionsområde ska minst ha tre individuella tidkanaler (dag/kväll/natt) samt en manuell sammankopplingsinställning som har prioritet över de automatiska tidkanalerna. Ljudinställningar Systemet ska individuellt kunna programmeras så vissa prioriteter/rum/enheter kan fungera tyst eller med minimalt summerljud. Filtrering av olika prioriteter Maxidisplayer, Mididisplayer, Minidisplayer ska individuellt kunna programmeras för att endast visa, av beställarsidan, utvalda prioriteter. (och därigenom kunna filtrera bort ej önskade prioriteter). Rumspaneler ska även kunna programmeras på ovan sätt men efter närvaromarkering ska alla prioriteter visas. Nattkoppling Samtliga akustiska signaler i valfria rum (där patienter) uppehåller sig ska mjukvarumässigt kunna bortkopplas och signaler i maxidisplayer ska kunna dämpas när nattkoppling sker. Med manuell knapp ska manuell nattkoppling kunna utföras oavhängigt den tidstyrda nattkopplingen. Utförd manuell nattkoppling ska optiskt markeras i den aktuella manuella knappen ex på expeditionen. Programmering Mottagare av trådlöst larm ska programmeras individuellt för att erhålla rätt tekniskt nummer, klartext och funktion typ mjuklarm och överfallslarn. Detta ska utföras så att ny programmering ej behöver göras om apparat bytes. All övrig programmering typ rumsnummer/tilläggstexter, akustiska signaltyper, signalgrupper, överföringar, tidstyrningar mm för en komplett fungerande anläggning ska kunna utföras från central PC via sjukhusets egna fibernät alternativt IP-nät. Programmering ska kunna ske samtidigt som systemet är i drift. Programmering av respektive centralenhet ska utföras från PC-dator med Windowsprogram via sammankopplingsbuss. Fjärrprogrammering via telefonmodem, fibermodem eller Ethernet modem ska kunna utföras. Modem ska ingå i entreprenaden. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. Valfria funktionsområden på valfri central ska mjukvarumässigt kunna sammankopplas med valfria prioriteter. Lokal begränsad styrning för respektive central typ flyttning av rum från en signalgrupp till en annan (se beskrivning för signalområde) ska kunna utföras av personalen. Denna funktion ska kunna utföras från expeditionsapparat eller annan separat förprogrammerad enhet.lokal utrustning

7 7(23) PC Systemet får ej vara konstruerat så att det krävs/drivs av en PC för att fungera. PC ska endast användas till att ändra olika funktioner i kallelsesignalsystemet. Respektive central ska fungera även om förbindelse till central programmeringsdator bryts. Detta för att säkra en så stor driftsäkerhet i systemet som möjligt. Självövervakande system Systemet ska ha fullständig felövervakning. Alla enheter i systemet ska ha inbyggd självövervakning. Felindikering ska ske på utvald teknisk display i systemet alternativt på PC utrustad med felövervakningsmjuvara som indikerar enheter som ej kommunicerar samt loggar alla fel för senare uppföljning. (Felindikering får ej visas på alla displayer). OPC integration Systemet ska ha möjlighet till kommunikation till externa system via OPC gränssnitt. OPC integrationen ska ha möjlighet att både sända ut och mottaga information från externa system. Proprietärt system / säkerhet Systemet ska vara proprietärt och garantera sin egen funktionalitet och fungera oberoende av integration med telefoni, personsökning, brandlarm, OPC mm. Tidredovisning I valfria maxidisplayer ska tidredovisning kunna ske när systemet saknar signaler. Tidredovisning ska utföras med timmar, minuter och sekunder. ska även kunna visas samtidigt (men väljas bort om så önskas). Tid ska kunna presenteras på senare anvisade maxidisplaer enligt beställarens önskemål. CENTRALENHET I ÖVERFALLSLARMANLÄGGNING Centralutrustning ska monteras i 19 -stativ. Centralutrustning ska ha inbyggd batteri back-up. Centralutrustning ska ha utgång för indikering av nätspänningsbortfall. Centralenhet ska ha sju likadana utgångar som systemets enheter fördelas jämnt på med individuella kommunikationskretsar så att en ev. störning på en utgång inte påverkar övriga utgångar. Utgångarna ska vara individuellt avsäkrade med elektroniska säkringar som automatisk återställs när fel åtgärdats. Utgångarna ska vara utrustade med individuella lysdioder för optisk indikering av datatrafik. Centralenhet ska kunna generera huvudadresser för respektive rum/funktion inom centralområde. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. I 20-ställig alfanumerisk display i rum ska samtliga underadresser kunna visas i klartext i systemets samtliga displayer. Centralutrustningens funktioner ska vara programmerbara från PC-dator.

8 8(23) Centralutrustning ska vara förberedd med färdiga kortplatser för intelligent integration med adresserbart brandlarm, trådlös personsökare, DECT telefon, Mobiltelefoner med plattform Android, schemaväljare samt överordnat OPC system. Centralutrustning ska vara förberedd för integration med programvaror såsom logg- & statistik och grafisk larmpresentation. Centralutrustning ska ha integrerade funktioner för kallelsesignal. Centralutrustning ska ha möjlighet till loggning av användaren specificerade larmkaraktärer via externt program. Centralutrustning ska ha möjlighet att till externt statistikprogram sända information för uppföljning och sammanställning av larm där användaren fritt kan ta fram relevant information. Programmerad information ska skyddas av inbyggt batteri med livslängd mer än 10 år. Programmerad funktion ska även vara lagrad i s.k. Flashminne så att data ej förloras om inbyggt batteri fallerar eller ska bytas. APPARATER I ÖVERFALLSLARMSANLÄGGNINGAR Apparater ska utföras av vit halogenfri, okrossbar, återvinningsbar plast. I vissa rum ska apparater monteras i av annan entreprenör levererad vårdrumspanel och fönsterbänkskanal. Manöverapparater i överfallslarmsanläggningar - Apparater ska kunna monteras i 65 mm:s apparatdosa. - Apparater ska jackas till det fasta ledningsnätet. - Apparater ska vara utförda med släta fronter utan utstickande knappar och ska snäppas fast på monteringsram, istället för att skruvas fast. Detta för att enheterna lätt ska kunna tvättas med desinfektionsvätskor utan risk för smutsfällor. - Knapparna ska vara av typ membranswitch med en tydlig tryckpunkt för säker funktion. - Kvitteringslampor ska utgöras av tydliga högintensiva lysdioder. - Mottagares kvitteringslampor ska utgöras av blinkande högintensiva lysdioder för tydlig platsindikering i stark rumsbelysning. - Mottagare ska kunna ge individuella klartexter med valfria alfanumeriska tecken. - Mottagarens anslutningskoppling, maximalt 4 tråd, ska alltid vara densamma oavsett dess funktion/prioritet - Mottagarens funktion ska även kunna ändras via central PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet). - Volymen för akustisk signalgivare i apparater ska kunna regleras i respektive apparat hårdvarumässigt. LARMENHETER Trådlös mottagare -Trådlös anropsapparat ska ge säker signal inom rummet. -Mottagare ska monteras infälld. -Mottagaren ska vara förberedd i plastlock med sk. punch-out för att kunna låsas med specialskruv på valfria enheter/rum. -Mottagaren ska vara adresserbar för att kunna indikera exakt larmposition. -Mottagaren ska hela tiden, för högsta säkerhet, aktivt kommunicera med systemet.

9 9(23) -Mottagaren ska vara övervakad så att felindikering visas för personal/drift om en mottagare slutar kommunicera med systemet. Detta för att uppnå övervakning av såväl kablage samt individuella mottagare. Bärbar larmsändare Den bärbara larmsändaren: -Ska kunna avge 2 olika larmprioriteter mjuklarm och överfallslarm. Kort tryck aktiverar mjuklarm, överfallslarm aktiveras genom hålla inne sändarens knapp ca 1 sekund. -Ska vara liten och smidig för att vara diskret samt lätt att använda och bära med sig och därför ska dess vikt understiga 50 g. -Ska vara utrustad med varnings-indikering för låg batterinivå. -Ska levereras med clips samt säkerhetssnöre. -Ska ej behöva riktas mot en mottagare för larm utan ska kunna göras "dolt" genom t.ex. byxficka. -Ska vara tillverkad i en okrossbar, halogenfri plast. Knappen är av typen membranswitch med klickfunktion och har en inbyggd lysdiod. Alla plastdetaljer kan helt återvinnas. Tablå för överfallslarm Överfallslarmstablå innehållande: - Grön återställningstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt grön högintensiv lysdiod. - Grå testryckknapp, med texten TEST, av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt röd högintensiv test-lysdiod. - Akustisk flerfrekvens signalgivare - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska ha möjlighet att endast visa överfallslarm. - Tablån ska kunna monteras infällt montage i 65 mm s dosa, i valfritt rum utan anslutningsförändringar. DISPLAYER Dubbelsidig maxidisplay Se Kallelsesignalsystem. Enkelsidig maxidisplay Se Kallelsesignalsystem. Dubbelsidig mididisplay Se Kallelsesignalsystem. Enkelsidig mididisplay Se Kallelsesignalsystem. Minidisplay Se Kallelsesignalsystem. Information till drift- och vårdpersonal Se Kallelsesignalsystem.

10 10(23) 64. DBC KALLELSESIGNALSYSTEM ALLMÄNT Kallelsesignalsystemet ska vara adresserbart displaysystem med klartexter och arbeta på en 4-tråds bus. Största möjliga flexibilitet eftersträvas varför systemet ska: - Kunna använda standard/befintligt kablage. - Alla ingående enheter (typ rumspaneler, tekniska larm, maxidisplayer, minidisplayer, mididisplayer och expeditionsapparat) ska ha samma inkoppling för att underlätta service samt minimera antalet reservdelar. - Systemet ska vara promfritt (dvs. för att ändra funktioner/variabler/texter i systemet ska prommar ej behöva brännas om). - Systemet ska kunna programmeras/servas/felsökas online, via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) på maskinavdelningens PC. Detta ska ske under drift. - Systemet ska ha inbyggd felövervakning. Detta innebär att alla enheter ska vara självövervakade för att indikera fel på enhet eller fel på kablage. - Alla ingående enheter ska vara EMC-godkända och ska således följa EU:s EMC Direktiv 89/336/EEC, CE-märkningsdirektivet 93/68/EEC, samt ELSÄK-FS1995:5. FUNKTION/LARMKARAKTÄR Patientanrop: Anrop med kallelsesignal ska ske via anropsapparater, sängpaneler mm. Patienten ska erhålla kvittering på att anropet sänts ut genom att en röd lysdiod blinkar i anropsapparat och rumspanel. Via systemets displayer ska personalen få information om varifrån anropet kommer. Akustisk signal ska ljuda synkront när informationen visas. Om flera samtidiga kallelsesignaler finns i systemet ska dessa visas bläddrande. Systemet ska kunna avge summer endast en gång när nytt patientanrop aktiveras och därefter ska det visas tyst med undantag av påminnelseton vars ton och tidsintervall ska vara programmerbart efter personalens önskemål. Närvaromarkering: Patientanrop ska återställas genom att personalen trycker på närvaroknappen i rumspanelen. När detta skett ska en grön lysdiod tändas i apparaten samtidigt som apparaten förbereds för att ge nödsignal. Vid närvaromarkering ska apparatens tongivare och display visa pågående signaler i systemet. Indikering av närvaromarkerade rum ska ske med identisk information i grönt i maxidisplayer, mididisplayer, minidisplayer, rumspaneler och i systemets expeditionsapparat. Nödanrop: För att kunna avge nödsignal ska normalt rumspanel vara närvaromarkerad. Nödanrop ska ske när anropsapparat har aktiverats. Nödanrop ska skilja sig från kallelsesignal genom att den akustiska signalen upprepas. Nödanrop ska ha prioritet över patientanrop. Pågående patientanrop ska försvinna från displayer vid nödanrop men lagras och återkomma när nödanropet återställts. Återställning av nödanrop ska ske genom att personalen trycker på rumspanelens närvaroknapp. Om flera nödsignaler samtidigt utställs ska dessa visas bläddrande.

11 11(23) Direktnöd: Nödanrop ska kunna avges i apparat utan föregående närvaromarkering. Rumspanelens röda knapp ska normalt aktivera kallelse, men efter närvaromarkering ge nödsignal. Utan att byta rumspanel ska röd knapp, i vissa utrymmen/avdelningar, kunna programmeras till att aktivera direktnöd. Akutlarm/Assistanslarm: Lika direktnöd men med egen signalkaraktär. Akutlarm ska även kunna aktiveras från rumspanelens röda knapp genom att denna hålls inne i 2 sekunder. (Rumspanelens akutfunktion ska fungera oavsett annan inställning av röd knapp, se Direktnöd ovan). Hjärtlarm: Hjärtlarm aktiveras från utvalda knappar i systemet. När Hjärtlarm ställs ut visas detta lokalt på displayer på avdelningen med 20 valfria tecken t.ex. HJÄRTLARM SAL5 samt med specifik ljudkaraktär. Hjärtlarmet ska även kunna gå ut till valfria trådlösa enheter där man jobbar i TEAM. Teamet kan bestå av valfria enheter t.ex. Sjuksköterska, Läkare, Hjärtspecialist, Portör, Narkosläkare mfl. Hjärtlarmet ska visa information på display när en deltagare i varje enhet har bekräftat larmet t.ex. ACCEPTERAT samt att ljudet tystnar så att personalen på avdelningen vet att hjälp är på väg. Hjärtlarmet ska ha en administrativ del där visuell övervakning kan ske, där ska det bla. framgå om personerna i varje enhet är tillgängliga eller inte. De trådlösa enheterna ska hela tiden kommunicera med systemet. Skulle kommunikationen från de trådlösa enheterna upphöra visas detta visuellt hos administratören. Om alla trådlösa enheter i en enhet upphör att fungera så ska detta också visas med ett visuellt felmeddelande hos administratören så att åtgärdsrutiner kan startas. Gaslarm: Lika akutlarm. Indikering av gaslarm ska ske via teknisk enhet som aktiveras av potentialfri slutning från gaslarmsanläggning. Gaslarmet ska visas i alla displayer på avdelningen med egen text typ GASLARM. Då gaslarmsanläggningen slutar larma ska indikeringen i displaysystemet automatisk återställas. Överfallslarm: Lika akutlarm men med egen signalkaraktär. Överfallslarm ska skilja sig från övriga signaler genom att den akustiska signalen är intensivare. Överfallslarm ska ha prioritet över övriga signaler. Pågående patientanrop ska försvinna från displayer vid överfallslarm men lagras och återkomma när överfallslarmet återställts. Vid aktivering av överfallslarm i rum utrustade med rumspanel ska denna gå i tyst läge och ej kunna återställa larmet. Återställning av överfallslarm ska endast kunna ske genom att personalen trycker på återställnings-tryckknappen på expeditionens överfallslarmstablå. Om flera överfallslarm samtidigt utställs ska dessa visas bläddrande. Brandlarm: Lika direktnöd men med egen signalkaraktär. Indikering av brandlarm ska ske via teknisk enhet som aktiveras av potentialfri slutning från brandlarmsanläggning. Vid brandlarm ska röd lysdiod blinka i den tekniska enheten Brandlarmet ska visas i alla displayer på avdelningen med egen text typ BRANDLARM samt brandlarmskod. Då brandlarmsanläggningen slutar larma ska indikeringen i displaysystemet automatisk återställas. Personal ska kunna kvittera bort brandlarmsindikeringen i

12 12(23) displayer genom att trycka på grön knapp på den tekniska enheten på vilken röd lysdiod samtidigt ska övergå till att lysa fast tills dess brandlarmscentralen återställs. Generellt: Systemet ska kunna programmeras för minst 6 st olika larmkaraktärer (Närvaro enligt ovan räknas ej som egen larmkaraktär). Separat summerton och inbördes prioritetsnivå ska kunna programmeras på valfri larmkaraktär enligt ovan lista. Systemets sumrar ska vara av typ flerfrekvens för tydligare information. Systemet ska ha min. 10 olika tonkaraktärer. Entrésignal: - Entrésignaler från entrédörrar till avdelning ska indikeras som kallelsesignal med egen text, typ HUVUDENTRÉ (möjlighet till 20 alfanumeriska tecken). Signal ska i normalfall återställas vid dörr. Vid dörrar med fjärrupplåsning ska återställning kunna ske antingen när fjärrupplåsning har utförts med potentialfri kontakt från porttelefonanläggning eller på återställningsapparat vid dörr. Signal för rikstelefon: Rum vars rikstelefon ska indikeras i kallelsesignalanläggning. T.ex. avdelningsexpedition eller liknande. Inkommande anrop på expeditioners analoga rikstelefoner ska överföras via telefonenhet till kallelsesignalanläggningen. Dessa anrop ska normalt indikeras som kallelsesignal med speciell klartext i displayen. Återställning ska ske när luren lyfts eller signalen har upphört. Avdelningsexpeditionens telefonenhet kunna bortkopplas via expeditionsapparaten. Signal vid personalsökning: Från expeditionsapparat ska personsökning kunna utställas. Personsökning ska indikeras med egen prioritet med klartext. Personalsökning ska kunna ha en egen summerton. Återställning ska ske i expeditionsapparat. Systemet ska vara förberett med unika klartexter för personsökning från expeditionsapparat. Signal vid sammankoppling: Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. Sammankopplingen ska kunna utföras på två olika sätt. Alternativ 1 innebär att signaler med rätt prioritet vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt överförs med unik textinformation för att tydligt indikera larm med möjlighet till 20 alfanumeriska tecken. Informationen som visas på mottagande avdelning är larmande avdelning & rum ex. HJÄRT-IVA VÅRDRUM-10 Alternativ 2 innebär att all signalinformation inklusive närvaro visas med samma textinformation på avdelningarna, s.k. Storgrupp. Även detta ska kunna ske vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt. Alternativ 1 eller 2 ska kunna väljas beroende på avdelningarnas arbetssätt samt personalstyrka. Valet ska lätt kunna ändras i efterhand, mjukvarumässigt, på maskinavdelningens PC när så önskas av vårdpersonalen.

13 13(23) GENERELLA FUNKTIONER Ändring av olika signaltyper: Utan att byta apparater, ledningsnät eller ändra inkoppling ska anläggning kunna ändra funktion via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) med hjälp av programvara i dator för central programmering på maskinavdelningen. Respektive anläggning ska mjukvarumässigt kunna ändras för att arbeta utan närvaromarkering. Vilka anropsapparater som ska användas för kallelse, direktnöd resp. akutsignal ska valfritt kunna väljas mjukvarumässigt och via omkopplare på apparat. Signalområden Kallelsesignalanläggningar ska mjukvarumässigt kunna indelas i olika signalområden/avdelningar (t.ex. dygnsvård, dagvård och mottagning). Under högfrekvent tid ska i huvudsak signaler från signalområde 1 inte höras eller synas i signalområde 2 och 3 och omvänt. Vissa signaler typ brandlarm och överfallslarm mm (enligt senare anvisning) ska dock kunna indikeras i centralens samtliga signalområden. Respektive kallelsesignalanläggning ska dessutom möjliggöra att till valfri signalgrupp kunna lägga till: - Enskilda rum från annan signalgrupp inom samma central. Detta ska kunna göras mjukvarumässigt via sammankopplingsbuss utan att extra ledningsnät erfordras. Ovannämnd funktion ska användas i t ex gränsområde mellan dagvård och dygnsvård där patientrum mm frekvent ska kunna byta signalområde inom samma central. Denna funktion ska dessutom kunna användas för flyttning av patientrum mm mellan olika signalområden/avdelningar olika kallelsesignalanläggningar (funktionsområden). Vissa gemensamma lokaler (t ex personalrum) för flera signalområden ska kunna mottaga signaler med önskvärda/valda prioriteter från de olika signalområdena utan att dubbla apparater behöver monteras. Vårdlag Kallelsesignalanläggningens signalområden/avdelningar ska mjukvarumässigt kunna indelas i olika vårdlag. Varje signalområde/avdelning ska kunna delas upp i minimum 10 vårdlag samt en gemensam grupp för signaler/enheter som berör alla vårdlag ex. entré-signaler, rörpost, displayer, expeditionsapparater mm. Vårdlagsindelningen innebär att egna kallelsesignaler endast visas i det egna vårdlaget. Om kallelsen ej återställs inom förprogrammerad tid ex. 2 minuter visas kallelsesignalen för avdelningens övriga vårdlag. Övriga högre prioriteter såsom ex. nöd, akut, överfall, brand mm. omfattas ej av vårdlagsindelning. Larm i gemensamma gruppen visas automatiskt direkt inom alla vårdlag. Vårdlagsfunktionen ska kunna styras manuellt eller via internt tidsschema så att signalområdet/avdelningen kan arbeta utan vårdlag, ex. nattetid eller låg personalbemanning. Displayindikering: Anropssignaler ska indikeras i 20 teckens alfanumerisk display i alla displayenheter ex. i rumspaneler och maxidisplayer mm. Dessutom ska närvaromarkerade rum indikeras i 20 teckens alfanumerisk grön display i alla displayenheter ex. i rumspaneler, korridorer mm. I maxidisplayer, expeditionstablåer samt i övriga klartextdisplayer ska alfanumerisk text indikeras för både anropssignal (röd) och närvaro (grön). Denna text ska utgöras av namn på anropande rum ex. VÅRDRUM 10. För patientrum ska

14 14(23) även text utgöras av patientplatsindikering (exempelvis SÄNG-1). Bläddringstakt för displayer ska vara ställbar individuellt för närvaro och kallelse. Sammankoppling Samtliga centraler ska anslutas till sammankopplingsbuss. Sammankopplingsbuss ska klara: - central teknisk programmering på maskinavdelningens PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) för samtliga centraler och system. - lokal (inom respektive centralområde) programmering för flyttning av enstaka rum mellan olika signalområden. Sammankoppling ska kunna utföras enligt följande: - sammankoppling av signalområden inom samma central - sammankoppling av signalområden tillhörande olika centraler. - sammankoppling av valfria centraler. Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. (Se punkten Signal vid sammankoppling ovan). Tidstyrning av sammankoppling Sammankoppling ska utföras från egna tidkanaler. Dessa tidkanaler ska automatiskt justeras för sommar- & vintertidsväxling. Varje avdelning/funktionsområde ska minst ha tre individuella tidkanaler (dag/kväll/natt) samt en manuell sammankopplingsinställning som har prioritet över de automatiska tidkanalerna. Ljudinställningar Systemet ska individuellt kunna programmeras så vissa prioriteter/rum/enheter kan fungera tyst eller med minimalt summerljud. Filtrering av olika prioriteter Maxidisplayer, Mididisplayer, Minidisplayer ska individuellt kunna programmeras för att endast visa, av beställarsidan, utvalda prioriteter. (och därigenom kunna filtrera bort ej önskade prioriteter). Rumspaneler ska även kunna programmeras på ovan sätt men efter närvaromarkering ska alla prioriteter visas. Nattkoppling Samtliga akustiska signaler i valfria rum (där patienter) uppehåller sig ska mjukvarumässigt kunna bortkopplas och signaler i maxidisplayer ska kunna dämpas när nattkoppling sker. Med Expeditionsapparatens sammankopplingsknapp ska manuell nattkoppling kunna utföras oavhängigt den tidstyrda nattkopplingen. Utförd manuell nattkoppling ska optiskt markeras i den expeditionsapparat där den manuella sammankopplingen aktiverats. Programmering Rumsadresser ska programmeras individuellt för att erhålla rätt tekniskt nummer, klartext och funktion typ kallelsesignal, kallelsesignal vid närvaromarkering, direktnöd, akutsignal närvaromarkering mm.

15 15(23) Detta ska utföras så att ny programmering ej behöver göras om apparat bytes. All övrig programmering typ rumsnummer/tilläggstexter, akustiska signaltyper, signalgrupper, överföringar, tidstyrningar mm för en komplett fungerande anläggning ska kunna utföras från central PC via sjukhusets egna fibernät alternativt IP-nät. Programmering ska kunna ske samtidigt som systemet är i drift. Programmering av respektive centralenhet ska utföras från PC-dator med Windowsprogram via sammankopplingsbuss. Fjärrprogrammering via telefonmodem, fibermodem eller Ethernet modem ska kunna utföras. Modem ska ingå i entreprenaden. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. Valfria funktionsområden på valfri central ska mjukvarumässigt kunna sammankopplas med valfria prioriteter. Lokal begränsad styrning för respektive central typ flyttning av rum från en signalgrupp till en annan (se beskrivning för signalområde) ska kunna utföras av personalen. Denna funktion ska kunna utföras från expeditionsapparat eller annan separat förprogrammerad enhet.lokal utrustning PC Systemet får ej vara konstruerat så att det krävs/drivs av en PC för att fungera. PC ska endast användas till att ändra olika funktioner i kallelsesignalsystemet. Respektive central ska fungera även om förbindelse till central programmeringsdator bryts. Detta för att säkra en så stor driftsäkerhet i systemet som möjligt. Självövervakande system Systemet ska ha fullständig felövervakning. Alla enheter i systemet ska ha inbyggd självövervakning. Felindikering ska ske på utvald teknisk display i systemet alternativt på PC utrustad med felövervakningsmjuvara som indikerar enheter som ej kommunicerar samt loggar alla fel för senare uppföljning. (Felindikering får ej visas på alla displayer). Möjlighet till övervakning av att sladdkontakt är riktigt ansluten till uttag på anropsapparat ska kunna aktiveras på utvalda eller alla anropsapparater med uttag för sladdkontakt. OPC integration Systemet ska ha möjlighet till kommunikation till externa system via OPC gränssnitt. OPC integrationen ska ha möjlighet att både sända ut och mottaga information från externa system. Proprietärt system / säkerhet Systemet ska vara proprietärt och garantera sin egen funktionalitet och fungera oberoende av integration med telefoni, personsökning, brandlarm, OPC mm. TIDREDOVISNING I maxidisplayer, mididisplayer, minidisplayer samt rumspaneler med klartext ska tidredovisning kunna ske när systemet saknar signaler. Tidredovisning ska utföras med timmar och minuter. Tid ska kunna presenteras på senare anvisade avdelningar enligt beställarens önskemål.

16 16(23) CENTRALENHET I KALLELSESIGNALANLÄGGNING Centralutrustning ska monteras i 19 -stativ. Centralutrustning ska ha inbyggd batteri back-up. Centralutrustning ska ha skyddstrafo. Centralutrustning ska ha utgång för indikering av nätspänningsbortfall. Centralenhet ska ha sju likadana utgångar som systemets enheter fördelas jämnt på med individuella kommunikationskretsar så att en ev. störning på en utgång inte påverkar övriga utgångar. Utgångarna ska vara individuellt avsäkrade med elektroniska säkringar som automatisk återställs när fel åtgärdats. Utgångarna ska vara utrustade med individuella lysdioder för optisk indikering av datatrafik. Centralenhet ska kunna generera huvudadresser för respektive rum/funktion inom centralområde. Varje huvudadress ska kunna visa minimum 15 underadresser med unika tilläggstexter för indikering av patientplatser mm. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. I 20-ställig alfanumerisk display i rum ska samtliga underadresser kunna visas i klartext i systemets samtliga displayer. Centralutrustningens funktioner ska vara programmerbara från PC-dator. Centralutrustning ska vara förberedd med färdiga kortplatser för intelligent integration med adresserbart brandlarm, trådlös personsökare, DECT telefon, Mobiltelefoner med plattform Android, schemaväljare samt överordnat OPC system. Centralutrustning ska vara förberedd för integration med programvaror såsom logg- & statistik och grafisk larmpresentation. Centralutrustning ska ha integrerade funktioner för överfallslarm. Centralutrustning ska ha möjlighet till loggning av användaren specificerade larmkaraktärer via externt program. Centralutrustning ska ha möjlighet att till externt statistikprogram sända information för uppföljning och sammanställning av larm där användaren fritt kan ta fram relevant information. Programmerad information ska skyddas av inbyggt batteri med livslängd mer än 10 år. Programmerad funktion ska även vara lagrad i s.k. Flashminne så att data ej förloras om inbyggt batteri fallerar eller ska bytas. APPARATER I KALLELSESIGNALANLÄGGNINGAR Apparater ska utföras av vit halogenfri, okrossbar, återvinningsbar plast. I vissa rum ska apparater monteras i av annan entreprenör levererad vårdrumspanel och fönsterbänkskanal. Manöverapparater i kallelsesignalanläggningar - Apparater ska kunna monteras i 65 mm:s apparatdosa. - Apparater ska jackas till det fasta ledningsnätet. - Apparater ska vara utförda med släta fronter utan utstickande knappar och ska snäppas fast på monteringsram, istället för att skruvas fast. Detta för att enheterna lätt ska kunna tvättas med desinfektionsvätskor utan risk för smutsfällor. - Knapparna ska vara av typ membranswitch med en tydlig tryckpunkt för säker funktion. - Kvitteringslampor ska utgöras av tydliga högintensiva lysdioder. - Anropsapparaters kvitteringslampor ska utgöras av blinkande högintensiva lysdioder för tydlig patientplatsindikering i stark rumsbelysning.

17 17(23) - Anropsapparater ska kunna ge individuella klartexter med valfria alfanumeriska tecken. - Anropsapparaters anslutningskoppling, maximalt 3 tråd, ska alltid vara densamma oavsett knappens funktion/prioritet - Anropsapparatens funktion och underadress ska kunna ändras i respektive enhet utan att anslutning ändras eller PC-programmering krävs. - Anropsapparatens funktion ska även kunna ändras via central PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet). - Rumspaneler/Återställningsenhet ska kunna hantera minst 15 underadresser med unika tilläggstexter för indikering av patientplatser mm.. - Volymen för akustisk signalgivare i apparater ska kunna regleras i respektive apparat hårdvarumässigt. Till kallelsesignalanläggningar ska utrustning kunna anslutas för trådlösa anropsknappar. Denna utrustning ska kunna anslutas till valfri fast monterad anropsapparat genom att mottagare jackas i anropsapparatens uttag för jackbar sladdkontakt. Apparatens fasta anropsknapp får ej blockeras. Anropsapparater Anropsapparater för entré inomhus m.m. Apparat innehållande: - Anropstryckknapp - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Vid entrér visas symbol för entre (klocka) på signal trycke. Anropsapparat med dragsnöre Apparat innehållande: - Anropstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion samt texten SIGNAL. - Signalkontakt med rött vattenfast dragsnöre - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Apparat och dragsnöre ska vara försedd med röd brytsäkring samt tydlig röd ändknopp. - Fast anropsknapp och dragsnöre ska kunna programmeras individuellt med olika funktioner/prioriteter. Anropsapparat med uttag för jackbar signaltryckknapp Kombinationsapparat innehållande: - Anropstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion samt vara märkt med texten SIGNAL. - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Uttag för jackbar signaltryckknapp (2-pol 6,35 mm - telejack) - Fast anropsknapp och jackbar signaltryckknapp ska kunna programmeras individuellt med olika funktioner/prioriteter. - Uttag för jackbar signaltryckknapp ska ha möjlighet till övervakning med signal om jack dras ut. Akutknapp - BLÅ Apparat innehållande:

18 18(23) - Anropstryckknapp av typ membranswitch med tydlig stor blå knappyta med larmsymbol. - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Fast anropsknapp ska kunna programmeras individuellt med olika funktioner/prioriteter. Jackbar signaltryckknapp Jackbar signaltryckknapp av okrossbar, halogenfri plast försedd med 2 m lång anslutningssladd och vinklad propp för 2-polig 6,35 mm:s telepropp. Trycket ska göras av typ membranswitch med tydlig klickfunktion samt vara märkt med texten SIGNAL. Vid varje anropsapparat ska hållare för jackbar signaltryckknapp monteras. Trådlös anropsapparat och mottagare Trådlös anropsapparat ska ge säker signal inom rummet med s.k. kodat ultralarm. Anropsapparat ska kunna bäras som armband, halsband eller med clips. Mottagare ska monteras infälld/utanpåliggande. Telefonenhet för rikstelefonsignal Telefonenhet för överföring av rikstelefonsignal till kallelsesignalanläggning. Telefonenhet ska vara inställbar från 1-10 signaler och frånkopplingsbar från expeditionsapparat. Alla funktioner såsom tilläggstext, nummerkod, antal ringsignaler samt larmkaraktär (kallelse/nöd) ska kunna ändras mjukvarumässigt från maskinavdelningens PC. Återställningsapparater/Rumspaneler Återställningsapparat, typ Entré Apparat innehållande: - Grön återställningstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion. - Röd lysdiod vid entré-signal, högintensiv. - Ingång för fjärråterställning från ex. porttelefon (potentialfri kontakt). Återställningsapparat Apparat innehållande: - Grön närvaromarkeringsknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion. - Grön lysdiod för närvaromarkering, högintensiv. - Återställningsfunktion - Röd högintensiv lysdiod. Displayapparat för närvaro med klartext Apparat innehållande: - Grön närvaromarkeringsknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion. - Grön närvarolysdiod, högintensiv. - Akustisk signalgivare typ flerfrekvens.

19 19(23) - Röd lysdiod vid signal, högintensiv. - Återställningsfunktion - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay, växlande röd/grön (närvaromarkering indikeras med grönt) I konferensrum/personalrum ska akustisk signalgivare vara frånkopplingsbar när display är aktiv. Displayapparat för närvaro och signal med klartext Kombinationsapparat innehållande: - Grön närvaromarkeringsknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt grön högintensiv närvarolysdiod. - Röd signaltryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt röd högintensiv signallysdiod. - Akustisk flerfrekvens signalgivare - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay, växlande röd/grön (närvaromarkering indikeras med grönt) Tablå för överfallslarm Överfallslarmstablå innehållande: - Grön återställningstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt grön högintensiv lysdiod. - Grå testryckknapp, med texten TEST, av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt röd högintensiv test-lysdiod. - Akustisk flerfrekvens signalgivare - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska ha möjlighet att endast visa överfallslarm. - Tablån ska kunna monteras infällt montage i 65 mm s dosa, i valfritt rum utan anslutningsförändringar. DISPLAYER Dubbelsidig maxidisplay - Dubbelsidig 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska vara växlingsbar för visning av närvaro med 20 tecken i grönt samt signaler med 20 tecken i röd för maximal läsbarhet. Individuell reglerbar flerfrekvenssummer. Takfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidorna jackas fast för att underlätta service. Takfästet ska vara av typ integrerat stabilt fäste. Enkelsidig maxidisplay Enkelsidig maxidisplay för väggmontage. Väggfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidan jackas fast för att underlätta service. I övrigt lika dubbelsidig maxidisplay. Dubbelsidig mididisplay - Dubbelsidig 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska vara växlingsbar för visning av närvaro med 20 tecken i grönt samt signaler med 20 tecken i röd för maximal läsbarhet. Individuell reglerbar flerfrekvenssummer. Takfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidorna jackas fast för att underlätta service. Takfästet ska vara av typ integrerat stabilt fäste.

20 20(23) Enkelsidig mididisplay Enkelsidig maxidisplay för väggmontage. Väggfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidan jackas fast för att underlätta service. I övrigt lika dubbelsidig mididisplay. Minidisplay - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska ha möjlighet att endast visa överfallslarm. -Akustisk flerfrekvens signalgivare - Tablån ska kunna monteras infällt montage i 65 mm s dosa, i valfritt rum utan anslutningsförändringar. -Enheten ska vara förberedd för att kunna låsas med säkerhetsskruv i underkant Expeditionsapparat Expeditionsapparater ska jackas till den fasta installationen. Expeditionsapparat ska vara av bordstyp, försedd med anslutningsjack och uttag samt bl.a. innehålla följande funktioner: - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska vara växlingsbar för visning av närvaro med 20 tecken i grönt samt signaler med 20 tecken i röd för maximal läsbarhet. - Individuell reglerbar flerfrekvenssummer - Expeditionsapparat ska lätt kunna ändras till väggmontage vid utrymmesbrist. - Systemet ska fungera även om Expeditionsapparat ej är ansluten. - Funktionsknappar för manuell sänkning av sumrar, manuell sammankoppling av avdelningar, närvaromarkering av expeditionsapparat, inaktivering av expeditionens telefonenhet. - Nummertangentbord för personalsökning inklusive s.k. prioritetssökning SÄNGPLATSUTRUSTNING - DALI Mångpoligt uttag för sängpanel Mångpoligt uttag för anslutning av patientens sängpanel ska monteras i vårdrumspanel. Uttag ska levereras med jackbar skruvplint och maximalt uppta en modul i vårdrumspanel. Uttaget ska vara utformat i okrossbar plast med integrerad skyddskrage för att klara ex. påkörning av säng. Uttaget ska ha inbyggd spänningsregulator så att den kan fungera på 12- eller 24V. Följande funktioner ska kunna överföras till sängpanel. - Antennsignal via skärmad ledning - Strömförsörjning - Minimum 4 st styrfunktioner för DALI ljusstyrning med dimmer-funktion, såsom ex. läslampa, nattlampa, undersökningslampa, allmänbelysning mm. - Anropssignal Skärmad anslutningsledning från kabel-tv-uttag (radiodel) ska ingå och vara jackbar. Sängpanel - Sängpanelen ska innehålla: - Tryckknapp med lampsymbol och orienteringsljus för manövrering av läslampa. Knapparna ska utformas med tydliga symboler. Knappen ska vara DALI kompatibel

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer