Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM"

Transkript

1 Sidantal 23 KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.1 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax Rev. datum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM... 3 ALLMÄNT... 3 FUNKTION/LARMKARAKTÄR... 3 GENERELLA FUNKTIONER... 5 PC... 7 CENTRALENHET I ÖVERFALLSLARMANLÄGGNING... 7 APPARATER I ÖVERFALLSLARMSANLÄGGNINGAR... 8 LARMENHETER... 8 DISPLAYER DBC KALLELSESIGNALSYSTEM...10 ALLMÄNT...10 FUNKTION/LARMKARAKTÄR...10 GENERELLA FUNKTIONER...13 PC...15 TIDREDOVISNING...15 CENTRALENHET I KALLELSESIGNALANLÄGGNING...16 APPARATER I KALLELSESIGNALANLÄGGNINGAR...16 JACKBAR SIGNALTRYCKKNAPP...18 ÅTERSTÄLLNINGSAPPARAT, TYP ENTRÉ...18 ÅTERSTÄLLNINGSAPPARAT...18 APPARAT INNEHÅLLANDE:...18 DISPLAYER...19 SÄNGPLATSUTRUSTNING - DALI ECB/2 LJUDÖVERFÖRINGSSYSTEM - SYSTEM MED CENTRALRADIO...21 HF-RADIO...22 INFORMATION TILL DRIFT- OCH VÅRDPERSONAL...23

3 3(23) 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM ALLMÄNT Överfallslarmet ska vara ett digitalt processorstyrt bus-system. Basen ska vara en kommunikationsplattform som mycket enkelt kan ändras och byggas ut. Systemet ska enkelt kunna integreras med exempelvis brandlarm, trådlöst telefoni- eller personsökarsystem, och OPC. Överfallslarmet ska vara övervakat och positionerat, vilket innebär att personal ska erhåller i klartext exakt rumsinformation där överfallslarmet aktiverats. Alla enheter ska vara adresserbara och larminformation ska visas i displayer med klartexter (min 20 alfanumeriska tecken). Systemet ska även kunna kompletteras med web-baserade mjukvaror för ex. statistikuppföljning av tidigare aktiviteter eller grafisk presentation för presentation av aktiva larm med rörlig grafik på avdelningsritning. Största möjliga flexibilitet eftersträvas varför systemet ska: - Kunna använda standard/befintligt kablage. - Alla ingående enheter (typ sensorer, tekniska larm, maxidisplayer, minidisplayer, mididisplayer och överfallslarmtablå) ska ha samma inkoppling (max 4 tråds bus) för att underlätta service samt minimera antalet reservdelar. - Systemet ska vara promfritt (dvs. för att ändra funktioner/variabler/texter i systemet ska prommar ej behöva brännas om). - Systemet ska kunna programmeras/servas/felsökas online, via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) på maskinavdelningens PC. Detta ska ske under drift. - Systemet ska ha inbyggd felövervakning. Detta innebär att alla enheter ska vara självövervakade för att indikera fel på enhet eller fel på kablage. - Alla ingående enheter ska vara EMC-godkända och ska således följa EU:s EMC Direktiv 89/336/EEC, CE-märkningsdirektivet 93/68/EEC. FUNKTION/LARMKARAKTÄR Mjuklarmlarm/Assistanslarm: Mjuklarm ska vara egen prioritet och signalkaraktär och aktiveras genom kort tryck på larmsändaren. Mjuklarm aktiveras om man t ex vill ha assistans av en kollega eller där blotta närvaron av ytterligare personal kan lugna en situation samtidigt som man har möjlighet till överfallslarm på samma larmsändare, om det är akut. Överfallslarm: Överfallslarm aktiveras genom att hålla inne larmsändarens knapp (ca en sekund). Överfallslarm ska skilja sig från övriga signaler genom att den akustiska signalen är intensivare. Överfallslarm ska ha prioritet över övriga signaler. Larm med lägre prioritet ska försvinna från displayer vid överfallslarm men lagras och återkomma när överfallslarmet återställts. Vid aktivering av överfallslarm i rum utrustade med rumspanel/minidisplay ska denna gå i tyst läge (för dolt larm). Sändaren ska vid aktivering inte stängas av utan fullföljer att sända flera kodade larmsignaler. Denna säkerhet är ska vara inbyggd i sändaren för om vårdpersonalen vid hotat läge blir fråntagen eller tappar sändaren. Om flera överfallslarm samtidigt utställs ska dessa visas bläddrande i displayer.

4 4(23) Återställning av larm Återställning av överfallslarm ska endast kunna ske genom att personalen trycker på återställningstryckknappen på expeditionens överfallslarmstablå. Överfallslarmstablå ska återställa överfallslarm på den egna avdelningen samt aktiverade sumrar. Överfallslarmstablå ska ha en display med 20 alfanumeriska tecken. Överfallslarmstablå ska även ha en inbyggd testfunktion för test av yttre ledningar och mottagare. Testfunktion Systemet ska ha inbyggd testfunktion. Testläge aktiveras på överfallslarmtablåns grå knapp märkt TEST. Testfunktionen innebär att larmsändare kan aktivera larm i valfritt utrymme med mottagare på avdelningen som då visas ljudlöst på egen avdelningen samt återställer sig själv inom 15 sekunder. Testlarmet överförs inte till andra avdelningar. På detta sätt kan personal testa hela larmkedjan. Larmtest för kontroll av handsändare bör dessutom projekteras till ett utrymme per avdelning, tex. omklädningsrum. Testläge får ej blockera ev skapa överfallslarm från annat signalområde/avdelning. Behörighet Konfigurering och omprogrammering av systemets funktioner ska kunna utföras via Windowsbaserad mjukvara. Konfigurationsprogramvaran ska vara skyddad av hårdvarulås vilket innebär att ändringar i systemet endast kan utföras av behörig personal. Driftpersonal ska utbildas på denna mjukvara för att i ett senare skede kunna ändra i systemet efter vårdpersonalens önskemål. Generellt: Systemet ska kunna programmeras för minst 2 olika larmkaraktärer Separat summerton och inbördes prioritetsnivå ska kunna programmeras på valfri larmkaraktär. Systemets sumrar ska vara av typ flerfrekvens för tydligare information. Systemet ska ha minst 10 olika tonkaraktärer. Signal vid sammankoppling: Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. Sammankopplingen ska kunna utföras på två olika sätt. Alternativ 1 innebär att signaler med rätt prioritet vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt överförs med unik textinformation för att tydligt indikera larm med möjlighet till 20 alfanumeriska tecken. Informationen som visas på mottagande avdelning är larmande avdelning & rum ex. PSYK-AKUT RUM-5 Alternativ 2 innebär att all signalinformation inklusive närvaro visas med samma textinformation ex ÖVERFALL RUM-314 på avdelningarna, s.k. Storgrupp. Även detta ska kunna ske vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt. Alternativ 1 eller 2 ska kunna väljas beroende på avdelningarnas arbetssätt samt personalstyrka. Valet ska lätt kunna ändras i efterhand, mjukvarumässigt, på maskinavdelningens PC när så önskas av vårdpersonalen.

5 5(23) GENERELLA FUNKTIONER Ändring av olika signaltyper: Utan att byta apparater, ledningsnät eller ändra inkoppling ska anläggning kunna ändra funktion via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) med hjälp av programvara i dator för central programmering på maskinavdelningen. Signalområden Överfallslarmsanläggningen ska mjukvarumässigt kunna indelas i olika signalområden/avdelningar (t.ex. dygnsvård, dagvård och mottagning). Under högfrekvent tid ska mjuklarm signalområde 1 inte höras eller synas i signalområde 2 och 3 och omvänt. Överfallslarm ska dock kunna indikeras i centralens samtliga signalområden. Respektive överfallslarmsanläggning ska dessutom möjliggöra att till valfri signalgrupp kunna lägga till: - Enskilda rum från annan signalgrupp inom samma central. Detta ska kunna göras mjukvarumässigt via sammankopplingsbuss utan att extra ledningsnät erfordras. Ovan nämnda funktion ska användas i t ex gränsområde mellan dagvård och dygnsvård där rum mm frekvent ska kunna byta signalområde inom samma central. Denna funktion ska dessutom kunna användas för flyttning av patientrum mm mellan olika signalområden/avdelningar olika kallelsesignalanläggningars funktionsområden. Vissa gemensamma lokaler t ex personalrum för flera signalområden ska kunna ta emot signaler med önskvärda/valda prioriteter från de olika signalområdena utan att dubbla apparater behöver monteras. Displayindikering: Mjuklarm och överfallslarm ska indikeras i 20 teckens alfanumerisk display i alla displayenheter ex. i överfallslarmstablå, minidisplayer, maxidisplayer mm. Denna text ska utgöras av larmprioritet ex ÖVERFALL samt namn på anropande rum ex. VÅRDRUM 10. Sammankoppling Samtliga centraler ska anslutas till sammankopplingsbuss. Sammankopplingsbuss ska klara: - central teknisk programmering på maskinavdelningens PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) för samtliga centraler och system. - lokal (inom respektive centralområde) programmering för flyttning av enstaka rum mellan olika signalområden. Sammankoppling ska kunna utföras enligt följande: - sammankoppling av signalområden inom samma central - sammankoppling av signalområden tillhörande olika centraler. - sammankoppling av valfria centraler. Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. (Se punkten Signal vid sammankoppling ovan).

6 6(23) Tidstyrning av sammankoppling Sammankoppling ska utföras från egna tidkanaler. Dessa tidkanaler ska automatiskt justeras för sommar- & vintertidsväxling. Varje avdelning/funktionsområde ska minst ha tre individuella tidkanaler (dag/kväll/natt) samt en manuell sammankopplingsinställning som har prioritet över de automatiska tidkanalerna. Ljudinställningar Systemet ska individuellt kunna programmeras så vissa prioriteter/rum/enheter kan fungera tyst eller med minimalt summerljud. Filtrering av olika prioriteter Maxidisplayer, Mididisplayer, Minidisplayer ska individuellt kunna programmeras för att endast visa, av beställarsidan, utvalda prioriteter. (och därigenom kunna filtrera bort ej önskade prioriteter). Rumspaneler ska även kunna programmeras på ovan sätt men efter närvaromarkering ska alla prioriteter visas. Nattkoppling Samtliga akustiska signaler i valfria rum (där patienter) uppehåller sig ska mjukvarumässigt kunna bortkopplas och signaler i maxidisplayer ska kunna dämpas när nattkoppling sker. Med manuell knapp ska manuell nattkoppling kunna utföras oavhängigt den tidstyrda nattkopplingen. Utförd manuell nattkoppling ska optiskt markeras i den aktuella manuella knappen ex på expeditionen. Programmering Mottagare av trådlöst larm ska programmeras individuellt för att erhålla rätt tekniskt nummer, klartext och funktion typ mjuklarm och överfallslarn. Detta ska utföras så att ny programmering ej behöver göras om apparat bytes. All övrig programmering typ rumsnummer/tilläggstexter, akustiska signaltyper, signalgrupper, överföringar, tidstyrningar mm för en komplett fungerande anläggning ska kunna utföras från central PC via sjukhusets egna fibernät alternativt IP-nät. Programmering ska kunna ske samtidigt som systemet är i drift. Programmering av respektive centralenhet ska utföras från PC-dator med Windowsprogram via sammankopplingsbuss. Fjärrprogrammering via telefonmodem, fibermodem eller Ethernet modem ska kunna utföras. Modem ska ingå i entreprenaden. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. Valfria funktionsområden på valfri central ska mjukvarumässigt kunna sammankopplas med valfria prioriteter. Lokal begränsad styrning för respektive central typ flyttning av rum från en signalgrupp till en annan (se beskrivning för signalområde) ska kunna utföras av personalen. Denna funktion ska kunna utföras från expeditionsapparat eller annan separat förprogrammerad enhet.lokal utrustning

7 7(23) PC Systemet får ej vara konstruerat så att det krävs/drivs av en PC för att fungera. PC ska endast användas till att ändra olika funktioner i kallelsesignalsystemet. Respektive central ska fungera även om förbindelse till central programmeringsdator bryts. Detta för att säkra en så stor driftsäkerhet i systemet som möjligt. Självövervakande system Systemet ska ha fullständig felövervakning. Alla enheter i systemet ska ha inbyggd självövervakning. Felindikering ska ske på utvald teknisk display i systemet alternativt på PC utrustad med felövervakningsmjuvara som indikerar enheter som ej kommunicerar samt loggar alla fel för senare uppföljning. (Felindikering får ej visas på alla displayer). OPC integration Systemet ska ha möjlighet till kommunikation till externa system via OPC gränssnitt. OPC integrationen ska ha möjlighet att både sända ut och mottaga information från externa system. Proprietärt system / säkerhet Systemet ska vara proprietärt och garantera sin egen funktionalitet och fungera oberoende av integration med telefoni, personsökning, brandlarm, OPC mm. Tidredovisning I valfria maxidisplayer ska tidredovisning kunna ske när systemet saknar signaler. Tidredovisning ska utföras med timmar, minuter och sekunder. ska även kunna visas samtidigt (men väljas bort om så önskas). Tid ska kunna presenteras på senare anvisade maxidisplaer enligt beställarens önskemål. CENTRALENHET I ÖVERFALLSLARMANLÄGGNING Centralutrustning ska monteras i 19 -stativ. Centralutrustning ska ha inbyggd batteri back-up. Centralutrustning ska ha utgång för indikering av nätspänningsbortfall. Centralenhet ska ha sju likadana utgångar som systemets enheter fördelas jämnt på med individuella kommunikationskretsar så att en ev. störning på en utgång inte påverkar övriga utgångar. Utgångarna ska vara individuellt avsäkrade med elektroniska säkringar som automatisk återställs när fel åtgärdats. Utgångarna ska vara utrustade med individuella lysdioder för optisk indikering av datatrafik. Centralenhet ska kunna generera huvudadresser för respektive rum/funktion inom centralområde. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. I 20-ställig alfanumerisk display i rum ska samtliga underadresser kunna visas i klartext i systemets samtliga displayer. Centralutrustningens funktioner ska vara programmerbara från PC-dator.

8 8(23) Centralutrustning ska vara förberedd med färdiga kortplatser för intelligent integration med adresserbart brandlarm, trådlös personsökare, DECT telefon, Mobiltelefoner med plattform Android, schemaväljare samt överordnat OPC system. Centralutrustning ska vara förberedd för integration med programvaror såsom logg- & statistik och grafisk larmpresentation. Centralutrustning ska ha integrerade funktioner för kallelsesignal. Centralutrustning ska ha möjlighet till loggning av användaren specificerade larmkaraktärer via externt program. Centralutrustning ska ha möjlighet att till externt statistikprogram sända information för uppföljning och sammanställning av larm där användaren fritt kan ta fram relevant information. Programmerad information ska skyddas av inbyggt batteri med livslängd mer än 10 år. Programmerad funktion ska även vara lagrad i s.k. Flashminne så att data ej förloras om inbyggt batteri fallerar eller ska bytas. APPARATER I ÖVERFALLSLARMSANLÄGGNINGAR Apparater ska utföras av vit halogenfri, okrossbar, återvinningsbar plast. I vissa rum ska apparater monteras i av annan entreprenör levererad vårdrumspanel och fönsterbänkskanal. Manöverapparater i överfallslarmsanläggningar - Apparater ska kunna monteras i 65 mm:s apparatdosa. - Apparater ska jackas till det fasta ledningsnätet. - Apparater ska vara utförda med släta fronter utan utstickande knappar och ska snäppas fast på monteringsram, istället för att skruvas fast. Detta för att enheterna lätt ska kunna tvättas med desinfektionsvätskor utan risk för smutsfällor. - Knapparna ska vara av typ membranswitch med en tydlig tryckpunkt för säker funktion. - Kvitteringslampor ska utgöras av tydliga högintensiva lysdioder. - Mottagares kvitteringslampor ska utgöras av blinkande högintensiva lysdioder för tydlig platsindikering i stark rumsbelysning. - Mottagare ska kunna ge individuella klartexter med valfria alfanumeriska tecken. - Mottagarens anslutningskoppling, maximalt 4 tråd, ska alltid vara densamma oavsett dess funktion/prioritet - Mottagarens funktion ska även kunna ändras via central PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet). - Volymen för akustisk signalgivare i apparater ska kunna regleras i respektive apparat hårdvarumässigt. LARMENHETER Trådlös mottagare -Trådlös anropsapparat ska ge säker signal inom rummet. -Mottagare ska monteras infälld. -Mottagaren ska vara förberedd i plastlock med sk. punch-out för att kunna låsas med specialskruv på valfria enheter/rum. -Mottagaren ska vara adresserbar för att kunna indikera exakt larmposition. -Mottagaren ska hela tiden, för högsta säkerhet, aktivt kommunicera med systemet.

9 9(23) -Mottagaren ska vara övervakad så att felindikering visas för personal/drift om en mottagare slutar kommunicera med systemet. Detta för att uppnå övervakning av såväl kablage samt individuella mottagare. Bärbar larmsändare Den bärbara larmsändaren: -Ska kunna avge 2 olika larmprioriteter mjuklarm och överfallslarm. Kort tryck aktiverar mjuklarm, överfallslarm aktiveras genom hålla inne sändarens knapp ca 1 sekund. -Ska vara liten och smidig för att vara diskret samt lätt att använda och bära med sig och därför ska dess vikt understiga 50 g. -Ska vara utrustad med varnings-indikering för låg batterinivå. -Ska levereras med clips samt säkerhetssnöre. -Ska ej behöva riktas mot en mottagare för larm utan ska kunna göras "dolt" genom t.ex. byxficka. -Ska vara tillverkad i en okrossbar, halogenfri plast. Knappen är av typen membranswitch med klickfunktion och har en inbyggd lysdiod. Alla plastdetaljer kan helt återvinnas. Tablå för överfallslarm Överfallslarmstablå innehållande: - Grön återställningstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt grön högintensiv lysdiod. - Grå testryckknapp, med texten TEST, av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt röd högintensiv test-lysdiod. - Akustisk flerfrekvens signalgivare - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska ha möjlighet att endast visa överfallslarm. - Tablån ska kunna monteras infällt montage i 65 mm s dosa, i valfritt rum utan anslutningsförändringar. DISPLAYER Dubbelsidig maxidisplay Se Kallelsesignalsystem. Enkelsidig maxidisplay Se Kallelsesignalsystem. Dubbelsidig mididisplay Se Kallelsesignalsystem. Enkelsidig mididisplay Se Kallelsesignalsystem. Minidisplay Se Kallelsesignalsystem. Information till drift- och vårdpersonal Se Kallelsesignalsystem.

10 10(23) 64. DBC KALLELSESIGNALSYSTEM ALLMÄNT Kallelsesignalsystemet ska vara adresserbart displaysystem med klartexter och arbeta på en 4-tråds bus. Största möjliga flexibilitet eftersträvas varför systemet ska: - Kunna använda standard/befintligt kablage. - Alla ingående enheter (typ rumspaneler, tekniska larm, maxidisplayer, minidisplayer, mididisplayer och expeditionsapparat) ska ha samma inkoppling för att underlätta service samt minimera antalet reservdelar. - Systemet ska vara promfritt (dvs. för att ändra funktioner/variabler/texter i systemet ska prommar ej behöva brännas om). - Systemet ska kunna programmeras/servas/felsökas online, via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) på maskinavdelningens PC. Detta ska ske under drift. - Systemet ska ha inbyggd felövervakning. Detta innebär att alla enheter ska vara självövervakade för att indikera fel på enhet eller fel på kablage. - Alla ingående enheter ska vara EMC-godkända och ska således följa EU:s EMC Direktiv 89/336/EEC, CE-märkningsdirektivet 93/68/EEC, samt ELSÄK-FS1995:5. FUNKTION/LARMKARAKTÄR Patientanrop: Anrop med kallelsesignal ska ske via anropsapparater, sängpaneler mm. Patienten ska erhålla kvittering på att anropet sänts ut genom att en röd lysdiod blinkar i anropsapparat och rumspanel. Via systemets displayer ska personalen få information om varifrån anropet kommer. Akustisk signal ska ljuda synkront när informationen visas. Om flera samtidiga kallelsesignaler finns i systemet ska dessa visas bläddrande. Systemet ska kunna avge summer endast en gång när nytt patientanrop aktiveras och därefter ska det visas tyst med undantag av påminnelseton vars ton och tidsintervall ska vara programmerbart efter personalens önskemål. Närvaromarkering: Patientanrop ska återställas genom att personalen trycker på närvaroknappen i rumspanelen. När detta skett ska en grön lysdiod tändas i apparaten samtidigt som apparaten förbereds för att ge nödsignal. Vid närvaromarkering ska apparatens tongivare och display visa pågående signaler i systemet. Indikering av närvaromarkerade rum ska ske med identisk information i grönt i maxidisplayer, mididisplayer, minidisplayer, rumspaneler och i systemets expeditionsapparat. Nödanrop: För att kunna avge nödsignal ska normalt rumspanel vara närvaromarkerad. Nödanrop ska ske när anropsapparat har aktiverats. Nödanrop ska skilja sig från kallelsesignal genom att den akustiska signalen upprepas. Nödanrop ska ha prioritet över patientanrop. Pågående patientanrop ska försvinna från displayer vid nödanrop men lagras och återkomma när nödanropet återställts. Återställning av nödanrop ska ske genom att personalen trycker på rumspanelens närvaroknapp. Om flera nödsignaler samtidigt utställs ska dessa visas bläddrande.

11 11(23) Direktnöd: Nödanrop ska kunna avges i apparat utan föregående närvaromarkering. Rumspanelens röda knapp ska normalt aktivera kallelse, men efter närvaromarkering ge nödsignal. Utan att byta rumspanel ska röd knapp, i vissa utrymmen/avdelningar, kunna programmeras till att aktivera direktnöd. Akutlarm/Assistanslarm: Lika direktnöd men med egen signalkaraktär. Akutlarm ska även kunna aktiveras från rumspanelens röda knapp genom att denna hålls inne i 2 sekunder. (Rumspanelens akutfunktion ska fungera oavsett annan inställning av röd knapp, se Direktnöd ovan). Hjärtlarm: Hjärtlarm aktiveras från utvalda knappar i systemet. När Hjärtlarm ställs ut visas detta lokalt på displayer på avdelningen med 20 valfria tecken t.ex. HJÄRTLARM SAL5 samt med specifik ljudkaraktär. Hjärtlarmet ska även kunna gå ut till valfria trådlösa enheter där man jobbar i TEAM. Teamet kan bestå av valfria enheter t.ex. Sjuksköterska, Läkare, Hjärtspecialist, Portör, Narkosläkare mfl. Hjärtlarmet ska visa information på display när en deltagare i varje enhet har bekräftat larmet t.ex. ACCEPTERAT samt att ljudet tystnar så att personalen på avdelningen vet att hjälp är på väg. Hjärtlarmet ska ha en administrativ del där visuell övervakning kan ske, där ska det bla. framgå om personerna i varje enhet är tillgängliga eller inte. De trådlösa enheterna ska hela tiden kommunicera med systemet. Skulle kommunikationen från de trådlösa enheterna upphöra visas detta visuellt hos administratören. Om alla trådlösa enheter i en enhet upphör att fungera så ska detta också visas med ett visuellt felmeddelande hos administratören så att åtgärdsrutiner kan startas. Gaslarm: Lika akutlarm. Indikering av gaslarm ska ske via teknisk enhet som aktiveras av potentialfri slutning från gaslarmsanläggning. Gaslarmet ska visas i alla displayer på avdelningen med egen text typ GASLARM. Då gaslarmsanläggningen slutar larma ska indikeringen i displaysystemet automatisk återställas. Överfallslarm: Lika akutlarm men med egen signalkaraktär. Överfallslarm ska skilja sig från övriga signaler genom att den akustiska signalen är intensivare. Överfallslarm ska ha prioritet över övriga signaler. Pågående patientanrop ska försvinna från displayer vid överfallslarm men lagras och återkomma när överfallslarmet återställts. Vid aktivering av överfallslarm i rum utrustade med rumspanel ska denna gå i tyst läge och ej kunna återställa larmet. Återställning av överfallslarm ska endast kunna ske genom att personalen trycker på återställnings-tryckknappen på expeditionens överfallslarmstablå. Om flera överfallslarm samtidigt utställs ska dessa visas bläddrande. Brandlarm: Lika direktnöd men med egen signalkaraktär. Indikering av brandlarm ska ske via teknisk enhet som aktiveras av potentialfri slutning från brandlarmsanläggning. Vid brandlarm ska röd lysdiod blinka i den tekniska enheten Brandlarmet ska visas i alla displayer på avdelningen med egen text typ BRANDLARM samt brandlarmskod. Då brandlarmsanläggningen slutar larma ska indikeringen i displaysystemet automatisk återställas. Personal ska kunna kvittera bort brandlarmsindikeringen i

12 12(23) displayer genom att trycka på grön knapp på den tekniska enheten på vilken röd lysdiod samtidigt ska övergå till att lysa fast tills dess brandlarmscentralen återställs. Generellt: Systemet ska kunna programmeras för minst 6 st olika larmkaraktärer (Närvaro enligt ovan räknas ej som egen larmkaraktär). Separat summerton och inbördes prioritetsnivå ska kunna programmeras på valfri larmkaraktär enligt ovan lista. Systemets sumrar ska vara av typ flerfrekvens för tydligare information. Systemet ska ha min. 10 olika tonkaraktärer. Entrésignal: - Entrésignaler från entrédörrar till avdelning ska indikeras som kallelsesignal med egen text, typ HUVUDENTRÉ (möjlighet till 20 alfanumeriska tecken). Signal ska i normalfall återställas vid dörr. Vid dörrar med fjärrupplåsning ska återställning kunna ske antingen när fjärrupplåsning har utförts med potentialfri kontakt från porttelefonanläggning eller på återställningsapparat vid dörr. Signal för rikstelefon: Rum vars rikstelefon ska indikeras i kallelsesignalanläggning. T.ex. avdelningsexpedition eller liknande. Inkommande anrop på expeditioners analoga rikstelefoner ska överföras via telefonenhet till kallelsesignalanläggningen. Dessa anrop ska normalt indikeras som kallelsesignal med speciell klartext i displayen. Återställning ska ske när luren lyfts eller signalen har upphört. Avdelningsexpeditionens telefonenhet kunna bortkopplas via expeditionsapparaten. Signal vid personalsökning: Från expeditionsapparat ska personsökning kunna utställas. Personsökning ska indikeras med egen prioritet med klartext. Personalsökning ska kunna ha en egen summerton. Återställning ska ske i expeditionsapparat. Systemet ska vara förberett med unika klartexter för personsökning från expeditionsapparat. Signal vid sammankoppling: Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. Sammankopplingen ska kunna utföras på två olika sätt. Alternativ 1 innebär att signaler med rätt prioritet vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt överförs med unik textinformation för att tydligt indikera larm med möjlighet till 20 alfanumeriska tecken. Informationen som visas på mottagande avdelning är larmande avdelning & rum ex. HJÄRT-IVA VÅRDRUM-10 Alternativ 2 innebär att all signalinformation inklusive närvaro visas med samma textinformation på avdelningarna, s.k. Storgrupp. Även detta ska kunna ske vid förbestämda tider ex. dag/kväll/natt eller manuellt. Alternativ 1 eller 2 ska kunna väljas beroende på avdelningarnas arbetssätt samt personalstyrka. Valet ska lätt kunna ändras i efterhand, mjukvarumässigt, på maskinavdelningens PC när så önskas av vårdpersonalen.

13 13(23) GENERELLA FUNKTIONER Ändring av olika signaltyper: Utan att byta apparater, ledningsnät eller ändra inkoppling ska anläggning kunna ändra funktion via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) med hjälp av programvara i dator för central programmering på maskinavdelningen. Respektive anläggning ska mjukvarumässigt kunna ändras för att arbeta utan närvaromarkering. Vilka anropsapparater som ska användas för kallelse, direktnöd resp. akutsignal ska valfritt kunna väljas mjukvarumässigt och via omkopplare på apparat. Signalområden Kallelsesignalanläggningar ska mjukvarumässigt kunna indelas i olika signalområden/avdelningar (t.ex. dygnsvård, dagvård och mottagning). Under högfrekvent tid ska i huvudsak signaler från signalområde 1 inte höras eller synas i signalområde 2 och 3 och omvänt. Vissa signaler typ brandlarm och överfallslarm mm (enligt senare anvisning) ska dock kunna indikeras i centralens samtliga signalområden. Respektive kallelsesignalanläggning ska dessutom möjliggöra att till valfri signalgrupp kunna lägga till: - Enskilda rum från annan signalgrupp inom samma central. Detta ska kunna göras mjukvarumässigt via sammankopplingsbuss utan att extra ledningsnät erfordras. Ovannämnd funktion ska användas i t ex gränsområde mellan dagvård och dygnsvård där patientrum mm frekvent ska kunna byta signalområde inom samma central. Denna funktion ska dessutom kunna användas för flyttning av patientrum mm mellan olika signalområden/avdelningar olika kallelsesignalanläggningar (funktionsområden). Vissa gemensamma lokaler (t ex personalrum) för flera signalområden ska kunna mottaga signaler med önskvärda/valda prioriteter från de olika signalområdena utan att dubbla apparater behöver monteras. Vårdlag Kallelsesignalanläggningens signalområden/avdelningar ska mjukvarumässigt kunna indelas i olika vårdlag. Varje signalområde/avdelning ska kunna delas upp i minimum 10 vårdlag samt en gemensam grupp för signaler/enheter som berör alla vårdlag ex. entré-signaler, rörpost, displayer, expeditionsapparater mm. Vårdlagsindelningen innebär att egna kallelsesignaler endast visas i det egna vårdlaget. Om kallelsen ej återställs inom förprogrammerad tid ex. 2 minuter visas kallelsesignalen för avdelningens övriga vårdlag. Övriga högre prioriteter såsom ex. nöd, akut, överfall, brand mm. omfattas ej av vårdlagsindelning. Larm i gemensamma gruppen visas automatiskt direkt inom alla vårdlag. Vårdlagsfunktionen ska kunna styras manuellt eller via internt tidsschema så att signalområdet/avdelningen kan arbeta utan vårdlag, ex. nattetid eller låg personalbemanning. Displayindikering: Anropssignaler ska indikeras i 20 teckens alfanumerisk display i alla displayenheter ex. i rumspaneler och maxidisplayer mm. Dessutom ska närvaromarkerade rum indikeras i 20 teckens alfanumerisk grön display i alla displayenheter ex. i rumspaneler, korridorer mm. I maxidisplayer, expeditionstablåer samt i övriga klartextdisplayer ska alfanumerisk text indikeras för både anropssignal (röd) och närvaro (grön). Denna text ska utgöras av namn på anropande rum ex. VÅRDRUM 10. För patientrum ska

14 14(23) även text utgöras av patientplatsindikering (exempelvis SÄNG-1). Bläddringstakt för displayer ska vara ställbar individuellt för närvaro och kallelse. Sammankoppling Samtliga centraler ska anslutas till sammankopplingsbuss. Sammankopplingsbuss ska klara: - central teknisk programmering på maskinavdelningens PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet) för samtliga centraler och system. - lokal (inom respektive centralområde) programmering för flyttning av enstaka rum mellan olika signalområden. Sammankoppling ska kunna utföras enligt följande: - sammankoppling av signalområden inom samma central - sammankoppling av signalområden tillhörande olika centraler. - sammankoppling av valfria centraler. Vid sammankoppling ska signaler från andra avdelningar indikeras. Signalkaraktär ska vara lika anropande avdelning. (Se punkten Signal vid sammankoppling ovan). Tidstyrning av sammankoppling Sammankoppling ska utföras från egna tidkanaler. Dessa tidkanaler ska automatiskt justeras för sommar- & vintertidsväxling. Varje avdelning/funktionsområde ska minst ha tre individuella tidkanaler (dag/kväll/natt) samt en manuell sammankopplingsinställning som har prioritet över de automatiska tidkanalerna. Ljudinställningar Systemet ska individuellt kunna programmeras så vissa prioriteter/rum/enheter kan fungera tyst eller med minimalt summerljud. Filtrering av olika prioriteter Maxidisplayer, Mididisplayer, Minidisplayer ska individuellt kunna programmeras för att endast visa, av beställarsidan, utvalda prioriteter. (och därigenom kunna filtrera bort ej önskade prioriteter). Rumspaneler ska även kunna programmeras på ovan sätt men efter närvaromarkering ska alla prioriteter visas. Nattkoppling Samtliga akustiska signaler i valfria rum (där patienter) uppehåller sig ska mjukvarumässigt kunna bortkopplas och signaler i maxidisplayer ska kunna dämpas när nattkoppling sker. Med Expeditionsapparatens sammankopplingsknapp ska manuell nattkoppling kunna utföras oavhängigt den tidstyrda nattkopplingen. Utförd manuell nattkoppling ska optiskt markeras i den expeditionsapparat där den manuella sammankopplingen aktiverats. Programmering Rumsadresser ska programmeras individuellt för att erhålla rätt tekniskt nummer, klartext och funktion typ kallelsesignal, kallelsesignal vid närvaromarkering, direktnöd, akutsignal närvaromarkering mm.

15 15(23) Detta ska utföras så att ny programmering ej behöver göras om apparat bytes. All övrig programmering typ rumsnummer/tilläggstexter, akustiska signaltyper, signalgrupper, överföringar, tidstyrningar mm för en komplett fungerande anläggning ska kunna utföras från central PC via sjukhusets egna fibernät alternativt IP-nät. Programmering ska kunna ske samtidigt som systemet är i drift. Programmering av respektive centralenhet ska utföras från PC-dator med Windowsprogram via sammankopplingsbuss. Fjärrprogrammering via telefonmodem, fibermodem eller Ethernet modem ska kunna utföras. Modem ska ingå i entreprenaden. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. Valfria funktionsområden på valfri central ska mjukvarumässigt kunna sammankopplas med valfria prioriteter. Lokal begränsad styrning för respektive central typ flyttning av rum från en signalgrupp till en annan (se beskrivning för signalområde) ska kunna utföras av personalen. Denna funktion ska kunna utföras från expeditionsapparat eller annan separat förprogrammerad enhet.lokal utrustning PC Systemet får ej vara konstruerat så att det krävs/drivs av en PC för att fungera. PC ska endast användas till att ändra olika funktioner i kallelsesignalsystemet. Respektive central ska fungera även om förbindelse till central programmeringsdator bryts. Detta för att säkra en så stor driftsäkerhet i systemet som möjligt. Självövervakande system Systemet ska ha fullständig felövervakning. Alla enheter i systemet ska ha inbyggd självövervakning. Felindikering ska ske på utvald teknisk display i systemet alternativt på PC utrustad med felövervakningsmjuvara som indikerar enheter som ej kommunicerar samt loggar alla fel för senare uppföljning. (Felindikering får ej visas på alla displayer). Möjlighet till övervakning av att sladdkontakt är riktigt ansluten till uttag på anropsapparat ska kunna aktiveras på utvalda eller alla anropsapparater med uttag för sladdkontakt. OPC integration Systemet ska ha möjlighet till kommunikation till externa system via OPC gränssnitt. OPC integrationen ska ha möjlighet att både sända ut och mottaga information från externa system. Proprietärt system / säkerhet Systemet ska vara proprietärt och garantera sin egen funktionalitet och fungera oberoende av integration med telefoni, personsökning, brandlarm, OPC mm. TIDREDOVISNING I maxidisplayer, mididisplayer, minidisplayer samt rumspaneler med klartext ska tidredovisning kunna ske när systemet saknar signaler. Tidredovisning ska utföras med timmar och minuter. Tid ska kunna presenteras på senare anvisade avdelningar enligt beställarens önskemål.

16 16(23) CENTRALENHET I KALLELSESIGNALANLÄGGNING Centralutrustning ska monteras i 19 -stativ. Centralutrustning ska ha inbyggd batteri back-up. Centralutrustning ska ha skyddstrafo. Centralutrustning ska ha utgång för indikering av nätspänningsbortfall. Centralenhet ska ha sju likadana utgångar som systemets enheter fördelas jämnt på med individuella kommunikationskretsar så att en ev. störning på en utgång inte påverkar övriga utgångar. Utgångarna ska vara individuellt avsäkrade med elektroniska säkringar som automatisk återställs när fel åtgärdats. Utgångarna ska vara utrustade med individuella lysdioder för optisk indikering av datatrafik. Centralenhet ska kunna generera huvudadresser för respektive rum/funktion inom centralområde. Varje huvudadress ska kunna visa minimum 15 underadresser med unika tilläggstexter för indikering av patientplatser mm. Centralenhet ska kunna hantera 254 rum och ha möjlighet att dela upp dessa i minst 10 individuella funktionsområden. Dessa områden ska fungera som självständiga avdelningar. Systemet ska kunna byggas ut så att minst 15 centralenheter ska kunna sammanlänkas. I 20-ställig alfanumerisk display i rum ska samtliga underadresser kunna visas i klartext i systemets samtliga displayer. Centralutrustningens funktioner ska vara programmerbara från PC-dator. Centralutrustning ska vara förberedd med färdiga kortplatser för intelligent integration med adresserbart brandlarm, trådlös personsökare, DECT telefon, Mobiltelefoner med plattform Android, schemaväljare samt överordnat OPC system. Centralutrustning ska vara förberedd för integration med programvaror såsom logg- & statistik och grafisk larmpresentation. Centralutrustning ska ha integrerade funktioner för överfallslarm. Centralutrustning ska ha möjlighet till loggning av användaren specificerade larmkaraktärer via externt program. Centralutrustning ska ha möjlighet att till externt statistikprogram sända information för uppföljning och sammanställning av larm där användaren fritt kan ta fram relevant information. Programmerad information ska skyddas av inbyggt batteri med livslängd mer än 10 år. Programmerad funktion ska även vara lagrad i s.k. Flashminne så att data ej förloras om inbyggt batteri fallerar eller ska bytas. APPARATER I KALLELSESIGNALANLÄGGNINGAR Apparater ska utföras av vit halogenfri, okrossbar, återvinningsbar plast. I vissa rum ska apparater monteras i av annan entreprenör levererad vårdrumspanel och fönsterbänkskanal. Manöverapparater i kallelsesignalanläggningar - Apparater ska kunna monteras i 65 mm:s apparatdosa. - Apparater ska jackas till det fasta ledningsnätet. - Apparater ska vara utförda med släta fronter utan utstickande knappar och ska snäppas fast på monteringsram, istället för att skruvas fast. Detta för att enheterna lätt ska kunna tvättas med desinfektionsvätskor utan risk för smutsfällor. - Knapparna ska vara av typ membranswitch med en tydlig tryckpunkt för säker funktion. - Kvitteringslampor ska utgöras av tydliga högintensiva lysdioder. - Anropsapparaters kvitteringslampor ska utgöras av blinkande högintensiva lysdioder för tydlig patientplatsindikering i stark rumsbelysning.

17 17(23) - Anropsapparater ska kunna ge individuella klartexter med valfria alfanumeriska tecken. - Anropsapparaters anslutningskoppling, maximalt 3 tråd, ska alltid vara densamma oavsett knappens funktion/prioritet - Anropsapparatens funktion och underadress ska kunna ändras i respektive enhet utan att anslutning ändras eller PC-programmering krävs. - Anropsapparatens funktion ska även kunna ändras via central PC via sjukhusets interna nätverk (Ethernet). - Rumspaneler/Återställningsenhet ska kunna hantera minst 15 underadresser med unika tilläggstexter för indikering av patientplatser mm.. - Volymen för akustisk signalgivare i apparater ska kunna regleras i respektive apparat hårdvarumässigt. Till kallelsesignalanläggningar ska utrustning kunna anslutas för trådlösa anropsknappar. Denna utrustning ska kunna anslutas till valfri fast monterad anropsapparat genom att mottagare jackas i anropsapparatens uttag för jackbar sladdkontakt. Apparatens fasta anropsknapp får ej blockeras. Anropsapparater Anropsapparater för entré inomhus m.m. Apparat innehållande: - Anropstryckknapp - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Vid entrér visas symbol för entre (klocka) på signal trycke. Anropsapparat med dragsnöre Apparat innehållande: - Anropstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion samt texten SIGNAL. - Signalkontakt med rött vattenfast dragsnöre - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Apparat och dragsnöre ska vara försedd med röd brytsäkring samt tydlig röd ändknopp. - Fast anropsknapp och dragsnöre ska kunna programmeras individuellt med olika funktioner/prioriteter. Anropsapparat med uttag för jackbar signaltryckknapp Kombinationsapparat innehållande: - Anropstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion samt vara märkt med texten SIGNAL. - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Uttag för jackbar signaltryckknapp (2-pol 6,35 mm - telejack) - Fast anropsknapp och jackbar signaltryckknapp ska kunna programmeras individuellt med olika funktioner/prioriteter. - Uttag för jackbar signaltryckknapp ska ha möjlighet till övervakning med signal om jack dras ut. Akutknapp - BLÅ Apparat innehållande:

18 18(23) - Anropstryckknapp av typ membranswitch med tydlig stor blå knappyta med larmsymbol. - Kvitteringslysdiod typ högintensiv. - Fast anropsknapp ska kunna programmeras individuellt med olika funktioner/prioriteter. Jackbar signaltryckknapp Jackbar signaltryckknapp av okrossbar, halogenfri plast försedd med 2 m lång anslutningssladd och vinklad propp för 2-polig 6,35 mm:s telepropp. Trycket ska göras av typ membranswitch med tydlig klickfunktion samt vara märkt med texten SIGNAL. Vid varje anropsapparat ska hållare för jackbar signaltryckknapp monteras. Trådlös anropsapparat och mottagare Trådlös anropsapparat ska ge säker signal inom rummet med s.k. kodat ultralarm. Anropsapparat ska kunna bäras som armband, halsband eller med clips. Mottagare ska monteras infälld/utanpåliggande. Telefonenhet för rikstelefonsignal Telefonenhet för överföring av rikstelefonsignal till kallelsesignalanläggning. Telefonenhet ska vara inställbar från 1-10 signaler och frånkopplingsbar från expeditionsapparat. Alla funktioner såsom tilläggstext, nummerkod, antal ringsignaler samt larmkaraktär (kallelse/nöd) ska kunna ändras mjukvarumässigt från maskinavdelningens PC. Återställningsapparater/Rumspaneler Återställningsapparat, typ Entré Apparat innehållande: - Grön återställningstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion. - Röd lysdiod vid entré-signal, högintensiv. - Ingång för fjärråterställning från ex. porttelefon (potentialfri kontakt). Återställningsapparat Apparat innehållande: - Grön närvaromarkeringsknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion. - Grön lysdiod för närvaromarkering, högintensiv. - Återställningsfunktion - Röd högintensiv lysdiod. Displayapparat för närvaro med klartext Apparat innehållande: - Grön närvaromarkeringsknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion. - Grön närvarolysdiod, högintensiv. - Akustisk signalgivare typ flerfrekvens.

19 19(23) - Röd lysdiod vid signal, högintensiv. - Återställningsfunktion - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay, växlande röd/grön (närvaromarkering indikeras med grönt) I konferensrum/personalrum ska akustisk signalgivare vara frånkopplingsbar när display är aktiv. Displayapparat för närvaro och signal med klartext Kombinationsapparat innehållande: - Grön närvaromarkeringsknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt grön högintensiv närvarolysdiod. - Röd signaltryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt röd högintensiv signallysdiod. - Akustisk flerfrekvens signalgivare - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay, växlande röd/grön (närvaromarkering indikeras med grönt) Tablå för överfallslarm Överfallslarmstablå innehållande: - Grön återställningstryckknapp av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt grön högintensiv lysdiod. - Grå testryckknapp, med texten TEST, av typ membranswitch med tydlig klickfunktion, samt röd högintensiv test-lysdiod. - Akustisk flerfrekvens signalgivare - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska ha möjlighet att endast visa överfallslarm. - Tablån ska kunna monteras infällt montage i 65 mm s dosa, i valfritt rum utan anslutningsförändringar. DISPLAYER Dubbelsidig maxidisplay - Dubbelsidig 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska vara växlingsbar för visning av närvaro med 20 tecken i grönt samt signaler med 20 tecken i röd för maximal läsbarhet. Individuell reglerbar flerfrekvenssummer. Takfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidorna jackas fast för att underlätta service. Takfästet ska vara av typ integrerat stabilt fäste. Enkelsidig maxidisplay Enkelsidig maxidisplay för väggmontage. Väggfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidan jackas fast för att underlätta service. I övrigt lika dubbelsidig maxidisplay. Dubbelsidig mididisplay - Dubbelsidig 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska vara växlingsbar för visning av närvaro med 20 tecken i grönt samt signaler med 20 tecken i röd för maximal läsbarhet. Individuell reglerbar flerfrekvenssummer. Takfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidorna jackas fast för att underlätta service. Takfästet ska vara av typ integrerat stabilt fäste.

20 20(23) Enkelsidig mididisplay Enkelsidig maxidisplay för väggmontage. Väggfästet ska vara utfört i samma plast som display, där displaysidan jackas fast för att underlätta service. I övrigt lika dubbelsidig mididisplay. Minidisplay - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska ha möjlighet att endast visa överfallslarm. -Akustisk flerfrekvens signalgivare - Tablån ska kunna monteras infällt montage i 65 mm s dosa, i valfritt rum utan anslutningsförändringar. -Enheten ska vara förberedd för att kunna låsas med säkerhetsskruv i underkant Expeditionsapparat Expeditionsapparater ska jackas till den fasta installationen. Expeditionsapparat ska vara av bordstyp, försedd med anslutningsjack och uttag samt bl.a. innehålla följande funktioner: - 20 teckens alfanumerisk klartextdisplay. Displayen ska vara växlingsbar för visning av närvaro med 20 tecken i grönt samt signaler med 20 tecken i röd för maximal läsbarhet. - Individuell reglerbar flerfrekvenssummer - Expeditionsapparat ska lätt kunna ändras till väggmontage vid utrymmesbrist. - Systemet ska fungera även om Expeditionsapparat ej är ansluten. - Funktionsknappar för manuell sänkning av sumrar, manuell sammankoppling av avdelningar, närvaromarkering av expeditionsapparat, inaktivering av expeditionens telefonenhet. - Nummertangentbord för personalsökning inklusive s.k. prioritetssökning SÄNGPLATSUTRUSTNING - DALI Mångpoligt uttag för sängpanel Mångpoligt uttag för anslutning av patientens sängpanel ska monteras i vårdrumspanel. Uttag ska levereras med jackbar skruvplint och maximalt uppta en modul i vårdrumspanel. Uttaget ska vara utformat i okrossbar plast med integrerad skyddskrage för att klara ex. påkörning av säng. Uttaget ska ha inbyggd spänningsregulator så att den kan fungera på 12- eller 24V. Följande funktioner ska kunna överföras till sängpanel. - Antennsignal via skärmad ledning - Strömförsörjning - Minimum 4 st styrfunktioner för DALI ljusstyrning med dimmer-funktion, såsom ex. läslampa, nattlampa, undersökningslampa, allmänbelysning mm. - Anropssignal Skärmad anslutningsledning från kabel-tv-uttag (radiodel) ska ingå och vara jackbar. Sängpanel - Sängpanelen ska innehålla: - Tryckknapp med lampsymbol och orienteringsljus för manövrering av läslampa. Knapparna ska utformas med tydliga symboler. Knappen ska vara DALI kompatibel

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 23 KALLELSESIGNAL- och ÖVERFALLSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 64.CBEC ÖVERFALLSLARMSYSTEM...3 ALLMÄNT...3

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Respond Kallelsesignalsystem

Respond Kallelsesignalsystem www.tjeders.se Respond Kallelsesignalsystem Larm- och kommunikationssystem för framtidens sjukhus och vårdinrättningar. Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Skillnaden mellan fara och skada kan mätas i sekunder. BEST Proactive överfallslarm står alltid redo för skarpa situationer. SÄNDARE Bärs

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

System 5000 Framtidens trygghetskoncept

System 5000 Framtidens trygghetskoncept System 5000 Framtidens trygghetskoncept CareTechs internsystem för vårdboenden System 5000 anpassas utifrån verksamhet och personal. Den boende kan röra sig helt fritt i huset och personalen kan ta emot

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Datum: 2013-06-26 Dokumentet har tagits fram för att snabbt och enkelt få en överblick över vad som krävs för installation av ett komplett överfallslarm/larmsystem på

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt

Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt ELJO TELE Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt NYHET! Ny elektronik och membranknappar Med nyutvecklad elektronik och membranknappar Driftsäkert, lättmanövrerat och hygieniskt

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C

LARMSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE TR utg C 1/8. NK, Kontrollanläggning DATUM TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-4 DATUM 1996-11-15 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C LARMSYSTEM 1/8 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 96-11-15

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7 Projekterings- och installationshandbok AXCALL ADI-611/616/608 Ver 1.7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...2 2. BLOCKSCHEMOR...3 Standardinkoppling ADI-611 och ADI-616... 3 Säkerhetskopplad ADI-611

Läs mer

64 Telesystem. Kanalisation. Teleställ. Dokumentation tele. Gråmarkerad text avser senaste revidering,

64 Telesystem. Kanalisation. Teleställ. Dokumentation tele. Gråmarkerad text avser senaste revidering, Sida 1(27) 64 Telesystem Gråmarkerad text avser senaste revidering, 2017-12-22. För VLL:s fastighetsbestånd finns ett antal teleteknikfunktioner. För ny- och ombyggnad ska kontakt med beställare tas för

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Komponenter. Vård & Säkerhet. Kontor & Handel. För senaste nytt, besök oss på webben! www.tjeders.se

Komponenter. Vård & Säkerhet. Kontor & Handel. För senaste nytt, besök oss på webben! www.tjeders.se Produktkatalog Vård & Säkerhet Nödlarm RWC- s.4 Bastu och Kyl./fryslarm s.6 Nöd-/evakueringslarm EVAQ s.8 Kallelsesignal System Respond s.12 Centralutrustning s.14 Rumsenheter s.17 Anropsapparater s.22,

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer