(18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558"

Transkript

1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION AVTALSPERIOD NULÄGE ADMINISTRATIVA VILLKOR DISPOSITION AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET... 6 Bilaga 1: Avtalsvillkor/Kommersiella villkor...6 Bilaga 2: Funktionella krav...6 Bilaga 3: Tekniska krav...6 Bilaga 4: Användarfall...6 Bilaga 4.1: Utvärdering av användbarhet...6 Bilaga 5: Prisbilaga...6 Bilaga 6: Företagsuppgifter...6 Bilaga 7: Underleverantörsintyg SEKRETESS KOMPLETTERINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN TILLDELNINGSMEDDELANDE KONTAKTPERSON HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN KONTAKTPERSON HOS ANBUDSGIVARE KRAV PÅ LEVERANTÖREN LAGENLIGA KRAV EKONOMISK OCH TEKNISK FÖRMÅGA UNDERLEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS LEVERANTÖRENS OCH KONSULTERNAS ERFARENHET UPPDRAGSORT UPPDRAGET OCH KRAV PÅ PRODUKTEN/TJÄNSTEN UPPDRAGET KRAVOMRÅDEN UPPDRAGETS OMFATTNING PROCESSKARTA KRAV PÅ SYSTEMVARAN KRAV PÅ DRIFTTJÄNST INFÖRANDE AV SYSTEMET UTBILDNINGAR I SYSTEMET OCH PROGRAMVARAN UTVÄRDERING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER KRITERIER, VIKTNING OCH POÄNGBERÄKNING KVALITET PRIS... 13

3 3 (18) 1 Allmän information Arbetsförmedlingen inbjuder Er att lämna anbud i upphandling av system för schema, bemanning och tidredovisning enligt nedan angivna förutsättningar. För upphandlingen tillämpas Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling av A-tjänst, (3 kap. 11 LOU). Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (12 kap. 1 1 p. LOU). Arbetsförmedlingen har behov av en leverantör som kan leverera hela underlaget i denna upphandling själv eller med hjälp av samarbetspartner/underleverantör. Anbud ska lämnas på hela underlaget. Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är indelad i 68 geografiska arbetsmarknadsområden. Indelningen bygger på naturliga arbetsmarknader där människor arbetar eller företag söker arbetskraft. Inom varje arbetsmarknadsområde finns ett antal lokala arbetsförmedlingar. Runt om i landet finns över 320 arbetsförmedlingar. Antalet anställda inom Arbetsförmedlingen är ca Vi rekommenderar anbudslämnare att orientera sig om Arbetsförmedlingens uppdrag och våra tjänster på 1.1 Avtalsperiod Avtalsperioden är tre (3) år, och löper från och med att avtalet är undertecknat. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet två år. Arbetsförmedlingen meddelar 3 månader innan utgången av avtalsperioden om det blir aktuellt med avtalsförlängning. 1.2 Nuläge Arbetsförmedlingen har idag cirka medarbetare, fördelade på ca 450 arbetsplatser i Sverige. 20 % av medarbetarna arbetar deltid vilket medför en del manuell hantering av tidredovisning i dagens system. Arbetsförmedlingen har behov av ett mer funktionellt, flexibelt och användarvänligt system för hantering av schema, bemanning och tidredovisning. Ett system som kan reducera den manuella hanteringen till ett minimum och som blir ett effektivt hjälpmedel för chefer och administratörer i att kartlägga resursbehov och att bemanna verksamheten därefter. Syftet är att säkerställa att verksamheten har rätt antal personer, med rätt kompetenser, i rätt aktiviteter och vid rätt tidpunkt.

4 4 (18) Det framtida systemet ska integreras med Arbetsförmedlingens övriga personalsystem, vilka är; Palasso är myndighetens system för personal- och löneadministration. Systemet består av flera olika moduler varav Arbetsförmedlingen använder följande: PA hanterar bl.a. uppgifter om aktuell månadslön och organisatorisk tillhörighet. PA är också master för alla system inom organisationen. Det är i PA både medarbetare och organisationen föds. Analys är ett verktyg för att ta ut rapporter och statistik ur modulerna PA, Lön och Res. Lön hanterar exempelvis ledighetsansökningar, sjukskrivningar och aktuella skatteuppgifter för respektive medarbetare utifrån inlämnat underlag. Res används för att hantera inkomna reseräkningar från medarbetarna. I modulen sker också en beräkning av resan som sedan förs över till Lön. Förhandling används för att stödja och följa det återkommande lönerevisionsarbetet. Bland annat registreras ny lön som sedan förs över till modulen Lön. Egenrapportering (ER)används av medarbetare för att elektroniskt rapportera enklare händelser t.ex. semester, vård av barn, sjukdom och inrikesresor. Egenrapportering Attestering används av chefer för att elektroniskt attestera de inrapporterade händelserna. Lasso är ett utdataverktyg innehållande rapporter med personalstrategisk information. Utveckling sker kontinuerligt i syfte att tillhandahålla ett komplett verktyg som stöd i det strategiska personalarbetet. Personec Project och Personec Time används idag inom vissa avdelningar för tids- och projektredovisning. Integration med Palasso saknas i den nuvarande lösningen. Teleopti CCC används som bemanningssystem för Kundtjänst ca 500 medarbetare. Teleopti har modul integrerad för mätning av inkommande samtal samt utvärdering av utförda kontakttjänster. Integration med Palasso saknas i den nuvarande lösningen.

5 5 (18) 2 Administrativa villkor Villkor för anbudsgivning Anbud ska vara skriftligt och på svenska. Anbud ska vara bindande fyra månader efter sista anbudsdag. Anbudsgivaren ska bekräfta detta i anbudet. Anbud ska undertecknas av person som är behörig att företräda leverantören. Bevis om behörigheten lämnas i anbudet eller uppvisas på begäran av Arbetsförmedlingen. Anbud ska lämnas i ett (1) original. Bifoga även en (1) kopia. Kopia kan med fördel lämnas i digital form på USB-minne. Om kopian skiljer sig från originalanbudet gäller originalanbud som original. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Schema, Bemanning och Tidredovisning, Dnr Af-2010/ Observera att anbud som lämnas genom fax eller e-post godtas inte. Anbud ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast under adress: Postadress: Arbetsförmedlingen, Registrator, Stockholm. Besöksadress: Hälsingegatan 38. Receptionen är öppen: Måndag-fredag kl Vid entrén finns ett brevinkast, max storlek A4-pärm. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Insändande av handlingar sker på Anbudsgivarens ansvar. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.ex. mäklare Anbudsöppning kommer att ske kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbudsgivaren ska bekräfta i anbudet att anbudsgivaren godtar bifogade avtalsvillkor. Anbud lämnas på de villkor som framgår av anbudsinbjudan och bilagorna. Anbud som avviker från dessa villkor (orent anbud) kommer att förkastas. Anbudet ska innehålla uppgift om leverantörens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer. Ett anbud som inte bekräftar samtliga så kallade ska-krav kommer att förkastas. Leverantören uppmanas därför att noggrant läsa anbudsinbjudan med bilagor.

6 6 (18) 2.1 Disposition av förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlaget består av detta dokument samt bilagorna 1-7, enligt nedan. Bilaga 1: Avtalsvillkor/Kommersiella villkor Bilaga 2: Funktionella krav Bilaga 3: Tekniska krav Bilaga 4: Användarfall Bilaga 4.1: Utvärdering av användbarhet Bilaga 5: Prisbilaga Bilaga 6: Företagsuppgifter Bilaga 7: Underleverantörsintyg Bilagorna 2-3 samt 5 ska fyllas i och bifogas anbudet enligt nedan. I bilagorna kan anbudsgivaren bara fylla i vissa fält. Dels är det kryssrutor för ja alternativt nej, dels rutor för kommentarer och redovisning i löpande text. Dokumentet är i övrigt låst för redigering med dokumentskydd. Anbudsgivaren får inte göra förändringar av struktur eller layout i bilagorna. Om anbudsgivaren önskar lämna ytterligare beskrivningar eller kommentarer ska det ske i separat bilaga till anbudshandlingarna. 2.2 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats(se 31 kap 16 Offentlighets- och sekretesslagen). Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är samtliga handlingar i upphandlingen som huvudregel offentliga handlingar. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Arbetsförmedlingen kommer inte på förhand att ge besked om en

7 7 (18) viss uppgift kommer att omfattas av sekretess, eftersom prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. 2.3 Kompletteringar och förtydliganden I de fall förfrågningsunderlaget, med anledning av skriftligt ställda frågor, behöver kompletteras eller förtydligas kommer det att ske på Arbetsförmedlingens hemsida. Efter det att anbud lämnats kan komplettering av anbudet ske i form av förtydligande för att underlätta jämförelse av anbud. Komplettering kan endast ske på begäran av Arbetsförmedlingen. Uppenbara felskrivningar eller felräkningar i inlämnat anbud kan däremot kompletteras av anbudsgivaren utan särskild begäran. Denna skickas av anbudsgivaren till anbudsadressen med angivande av Dnr och vilken upphandling som avses.(lou 9 kap. 8 ) 2.4 Tilldelningsmeddelande Det så kallade Meddelande om Tilldelningsbeslut som sänds till samtliga som lämnat anbud ut efter utvärdering av inkomna anbud innebär endast att den upphandlande enheten har valt leverantör. Avtal sluts genom att ett separat avtal undertecknas. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas med e-post till den kontaktperson som angivits i anbudet, om inget annat har angetts. 2.5 Kontaktperson hos Arbetsförmedlingen Om behov av förtydliganden angående innehållet i förfrågningsunderlaget uppstår önskar vi få dessa skriftligen via e-post, fax eller brev ställda till: E-post: Fax: Postadress: Arbetsförmedlingen, Stockholm 2.6 Kontaktperson hos anbudsgivare Anbudsgivare ombeds att i anbudet namnge en kontaktperson som kan nås per telefon eller e-post under den tid som upphandlingen pågår.

8 8 (18) 3 Krav på leverantören 3.1 Lagenliga krav Anbud får inte antas om leverantören inte är registrerad i aktiebolags-, handelseller föreningsregistret samt registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. En anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 LOU. En anbudsgivare får uteslutas från deltagande i upphandling enligt 10 kap 2 och 3 LOU. (Här avses bl. konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, inställda betalningar, näringsförbud, brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen) eller om ofullständiga eller felaktiga uppgifter har lämnats. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Arbetsförmedlingen förbehåller sig även rätten att ta kreditupplysningar på anbudsgivare samt vid behov även under den löpande avtalsperioden. 3.2 Ekonomisk och teknisk förmåga Leverantör ska ha en ekonomisk/finansiell och teknisk förmåga som står i proportion till upphandlingens värde. Omsättningen ska för det senaste hela räkenskapsåret ha överstigit 5 mkr. Antalet anställda (helårsarbetskrafter) ska i medeltal ha uppgått till minst 5 personer under det senaste räkenskapsåret. Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivares ekonomiska ställning och förmåga. Anbud från anbudsgivare vars ekonomiska ställning och förmåga bedöms vara svag kan komma att förkastas dock först efter att anbudsgivaren har givits tillfälle att yttra sig över detta. Krav på omsättning och personal avser leverantörens förmåga vad gäller tjänster inom efterfrågat område i upphandlingen. Om andra verksamhetsgrenar förekommer ska omsättningens och personalresursernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna redovisas. Till anbudet bifogas: Skatteverkets blankett SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter, fullständigt ifylld av skattemyndighet. Blanketten kan hämtas från c58f html Uppgifterna från Skatteverket får inte vara äldre än två månader räknat från sista anbudsdag. Arbetsförmedlingen kan komma att inhämta motsvarande uppgifter under anbudsutvärderingen. Den senaste årsredovisningen eller senaste årsbokslut.

9 9 (18) 3.3 Underleverantörer och samarbetspartners Utnyttjande av underleverantörer eller samarbetspartners ska anges i anbudet. De lagenliga krav som ställs på leverantör gäller även för eventuella underleverantörer och samarbetspartners. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget. Samarbetsavtal/ Underleverantörsintyg ska bifogas anbudet. Vid byte av underleverantör ska underleverantören först godkännas av Arbetsförmedlingen innan övergång/övertagande sker till ny underleverantör. 3.4 Leverantörens och konsulternas erfarenhet Leverantören ska ha flerårig erfarenhet av motsvarande uppdrag inom efterfrågat områden (Bemanningsplanering, Schemahantering och Tidredovisning) Leverantören ska ha god erfarenhet av att införa och drifta ovanstående i större myndigheter/organisationer samt av att tillhandahålla användar- och specialistutbildning. Anbudet ska innehålla en kortfattad beskrivning av två uppdrag avseende uppdrag gällande införande och driftsättning av efterfrågat system och bör avse större kunder/organisationer. Referenserna ska inte avse leveranser/avtal äldre än två år. Denna redovisning bör maximalt omfatta 2 A4-sidor. Arbetsförmedlingen vill även ha namn och telefonnummer till en person hos uppdragsgivaren som kan kontaktas för referenstagning. Konsulter ska ha erfarenheter av två genomförda relevanta införanden/driftsättningar och leveranser avseende efterfrågat system och ska redovisas i anbudet. Denna redovisning bör maximalt omfatta 2 A4-sidor. 3.5 Uppdragsort Uppdraget utförs huvudsakligen vid Arbetsförmedlingen i Stockholm, Hälsingegatan 38. Eventuella kostnader i samband med arbetsresor till annan ort bekostas av konsulten och ersättning för detta ingår således i priset.

10 10 (18) 4 Uppdraget och krav på produkten/tjänsten 4.1 Uppdraget Arbetsförmedlingen avser att upphandla ett system för schema, bemanning och tidredovisning som ska vara väl beprövad i större organisationer. Produkten ska vara stabil över tid samt väl beprövade i en stor produktionsmiljö. Om anbudsgivaren använder underleverantörer för systemlösningen ska underleverantörsintyg(bilaga 7) bifogas anbudet. 4.2 Kravområden Det ställs höga krav på systemets funktionalitet, tekniska miljö samt leverantörens förmåga, vilket vi sammanfattar i följande kravområden; System och tjänster ska fungera i Arbetsförmedlingens verksamhet och ITmiljö, vilket ställer krav på funktionalitet, IT-arkitektur, teknik tillgänglighet och säkerhet. Lösningen ska vara praktiskt genomförbar, vilket ställer höga krav på implementering och support. Lösningen ska vara lättanvänd för alla, vilket ställer krav på praktisk användbarhet, tillgänglighet och enkelhet. Lösningen ska fungera i en långsiktig lösning, vilket ställer krav på systemets flexibilitet, leverantörens förmåga att utveckla och underhålla produkten och tjänsten. Dessa kravområden har utgjort grunden till de funktionella och tekniska krav som beskrivs i bilagorna 2 och 3 samt de användarfall som presenteras i bilaga Uppdragets omfattning Anbudsgivaren ska leverera en systemlösning som har administrativt stöd för att; Arbeta med prognos och resursbehov, dvs. registrera behov av antal personer med olika kompetenser fördelade på aktiviteter under olika tidsperioder. Lägga upp grundschema med utgångspunkt från avtal och villkor, dvs. arbetstidsavtal, flextidsavtal etc. Lägga upp tjänstgöringsschema utifrån den anställde tjänstgöringsomfattning och arbetsutläggning. Styrning av behörigheter och attesträtter. Tidregistrering och hantering av flextid. Hantera avvikelserapportering. Arbeta med bemmaningsschema där den faktiska resurstillgången redovisas vad avser arbetstider, schemalagda aktiviteter, avvikelser etc. Sortering på olika nivåer.

11 11 (18) Integration med övriga personalsystem så att data kan exporteras och importeras. Uppfyller Arbetsförmedlingens säkerhetskrav och IT- miljö med SSO (Single Sign On). Erhålla statistik och rapport. 4.4 Processkarta I nedanstående bild beskriver vi processens olika användargrupper, systemmoduler och behov av systemstöd. Inom Resursplanering identifieras verksamhetens behov av antal personer med olika kompetenser fördelade på aktiviteter under olika tidsperioder. Grundschema avser uppläggning av person- och anställningsuppgifter med utgångspunkt från avtal och andra villkor utifrån anställningsavtal. I Tjänstgöringsschema anges den anställdes tjänsteomfattning och arbetstidsutläggning. Inom Tidregistrering redovisar den anställde sin arbetade tid, ansöker om ledigheter och avvikelserapporterar. I Bemanningsschema administreras och visualiseras verksamhetens bemanningsstatus för aktuell period (dag, vecka, månad, schemaperiod). Systemadmin Användargrupper Chef PA-spec. Anställd Chef Anställd Chef (attest) Anställd Chef Systemmoduler Grundschema Resursplanering Tjänstgöringsschema Tidregistrering Bemanningsschema Kom & Gå, Flex och Avvikelserapportering Resursbehovet Avtal och villkor Personlig tjänstgöringsschema Bemanningsläget i realtid Systemstöd Resursbehov Palasso Schema/ Bemanning Egenrapportering Statistik/ Rapport 4.5 Krav på systemvaran Systemvaran som Arbetsförmedlingen efterfågar ska vara, robust, pålitlig, beprövad och med hög användbarhet som sammanfaller med Arbetsförmedlingens behov av en flexibel lösning...

12 12 (18) För delar av utvärderingen av Funktionalitet/Användbarhet utses en utvärderingsgrupp inom Arbetsförmedlingen bestående av cirka 8-10 personer. Dessa representerar användargrupperna; chefer, administratör, medarbetare, teknikansvariga och systemansvarig. Anbudsgivaren ska i anbudet bifoga en länk till systemvaran med 10 användarkonton. Användarkontona kommer att användas i utvärderingen av systemvaran. 4.6 Krav på drifttjänst IT-driften av systemet ska kunna erbjudas dels externt hos leverantören eller annan av leverantören kontrakterad underleverantör samt att IT-driften bör gå att implementera i Arbetsförmedlingens egna datasystem om så önskas av köparen. 4.7 Införande av systemet Anbudsgivaren ska ha en robust, pålitlig och beprövad modell för att införa, etablera och drifta systemlösningen. Införandeprojekt omfattar teknisk installation, modifiering/anpassning av programvara, migrering/integration, konvertering av befintlig data och funktions- och acceptanstest. Starten för införandeprojektet planeras till mitten av augusti och att införandeperioden sedan löper under maximalt 12 veckor. Införandeprojektet ska då från leverantörens sida vara avslutad, dvs. acceptanstestad och godkänd av Arbetsförmedlingen 4.8 Utbildningar i systemet och programvaran Anbudsgivaren ska under införandefasen genomföra användarutbildning för pilotenheter samt systemadministratörer. Antalet deltagare är beräknade till 50 personer, fördelade på fem utbildningstillfällen. 5 Utvärdering av anbud De anbud som uppfyller samtliga absoluta krav (ska-krav) gällande administrativa villkor, krav på leverantören, krav på varan/tjänsten samt kommersiella villkor/avtalsvillkor går vidare till utvärderingsfasen. Anbud som ej uppfyller de absoluta kraven måste Arbetsförmedlingen förkasta. De leverantörer som kvalificerat sig till fortsatt utvärdering inbjuds till en leverantörspresentation preliminärt under vecka 24 och 25 där anbudsgivaren presenterar sin systemlösning med utgångspunkt från användarfallet som presenteras i Bilaga 4, Användarfall.

13 13 (18) 5.1 Beräkningsgrunder Ett anbud kan maximalt få 1000 poäng vilka fördelar sig på nedanstående viktade kriterier; Kvalitet (totalt 70 %, dvs. max 700 poäng) Pris (totalt 30 %, dvs. max 300 poäng) 5.2 Kriterier, viktning och poängberäkning 5.3 Kvalitet Här bedöms anbudsgivarens kvalitet utifrån följande delkriterier: Funktionalitet (35 %) Användbarhet (35 %) För delkriteriet Användbarhet kommer en utvärderingsgrupp utses inom Arbetsförmedlingen bestående av cirka 10 personer, vilka representerar användargrupperna anställd, chefer, schemaplanerare, administratörer, systemförvaltare och teknikansvarig. Utgångspunkten för utvärderingen av delkriteriet sker genom betygsättning utifrån de användarfall som redovisas i bilaga 4 och bilaga 4.1. I övrigt utvärderas delkriterierna med de bör-krav som redovisas i förfrågningsunderlagets bilaga 2 och bilaga 3. De olika bedömningspunkterna betygsätts enligt följande skala; 5 = Utmärkt 4 = Mycket tillfredsställande 3 = Tillfredsställande 2 = Acceptabelt 1 = Oacceptabelt Utvärderingsgruppens samt referenspersonernas betyg sammanställs och divideras med maxpoängen 600 och multipliceras med kriteriets viktningsprocent (Anbudsgivarens totala poäng/maxpoängen x kriteriets viktningsprocent). 5.4 Pris Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta jämförelsepris får 300 poäng (10 x 30). Övriga anbud får poäng enligt följande formel: Lägsta pris/anbudets pris x 10 x 30. Här värderas det totalpris som angivits i Bilaga 5, Prisbilaga. Samtliga priser ska ingå i totalpriset, som anges i SEK och exklusive mervärdesskatt.

14 14 (18) Arbetsförmedlingen avser att använda jämförelsepriset Aktuellt jämförelsepris/7000= som pris per användare vid utökning av antal användare. Om anbudsgivaren avser att specificera ett förmånligare pris vid utökning av användare emotser Arbetsförmedlingen prisuppgift för löpande 1000 användare från upp till De specificerade priserna utvärderas ej.

15 15 (18) Bilaga 1 Avtalsvillkor/Kommersiella villkor Observera att om inte dessa villkor accepteras i sin helhet och utan förbehåll måste Arbetsförmedlingen förkasta anbudet. AVTALET 1 Avtalsparter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och xxxx (leverantören), organisationsnummer xxxxxx-xxx, har följandeavtal slutits för systemet:. 2 Omfattning Arbetsförmedlingen behov av efterfrågade tjänster bedöms uppkomma i första hand i samband med utbildningsinsatser. 3 Detta avtal består av följande handlingar Tillägg till detta avtal Avtal Förfrågningsunderlag Anbud Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. Villkoren i detta avtal gäller före de allmänna standardvillkor eller andra bifogade villkor/uppgifter som leverantören använder. 4 Avrop /leveranstid Avrop mot detta avtal görs av Arbetsförmedlingen. Leveranstid fastställs före varje överenskommet konsultinsats, förvaltningsobjekt och utbildning. 5 Avtalsperiod Avtalet avser en tidsperiod om två år med option för Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet med maximalt två år. Utlösande av option påkallas av Arbetsförmedlingen senast två månader före utgången av avtalsperioden. 6 Priser Priserna framgår av bilaga xx. Priserna är fasta och inkluderar samtliga kostnader i respektive pris. Priserna gäller för den första avtalsperioden på två år. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Väljer Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet ytterligare en period, förhandlas

16 16 (18) priset för denna period i särskild ordning. Denna förhandling om prisjustering ska aviseras senast i samband med att avtalet förlängs och vara avslutad innan den nya perioden påbörjas. I annat fall gäller det gamla priset. 7 Reseersättning Leveransort är Stockholm, Hälsingegatan 38. Eventuella kostnader för resor till och från Stockholm bekostas av Leverantören och kostnader för detta ingår i de angivna priserna. För överenskommen resa till/från annan ort utgår ersättning för resekostnader, logi och traktamente enligt Skatteverkets bestämmelser. Kostnaderna specificeras i faktura eller i särskild reseräkning. 8 Betalningsvillkor Köpta tjänster faktureras månadsvis i efterskott. Varje faktura ska åtföljas av en kostnadsräkning där det ska framgå uppdrag, vidtagen åtgärd, tidsåtgång i timmar, samt namn på konsult som utfört tjänsten. Betalning erläggs senast 30 dagar efter mottagen faktura. Faktureringseller andra avgifter får inte debiteras. Vid betalning efter förfallodag får dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras samt lagstadgade påminnelseoch kravavgifter. Utlägg som ska ersättas av Arbetsförmedlingen ska styrkas med kvitton. Fakturan sänds till: Arbetsförmedlingen Skanningscentralen KRISTINEHAMN Fakturan ska märkas enligt Arbetsförmedlingens direktiv. 9 Konsulter Leverantören förbinder sig att genomföra uppdragen med de konsulter som presenteras i anbudet. Vill leverantören byta ut någon av dem ska detta godkännas av Arbetsförmedlingen. En förutsättning är att den nye konsulten har minst likvärdig kompetens som den han/hon efterträder. Leverantören ska skriftligen redovisa de nya konsulternas kompetens och erfarenhet. 10 Sekretess Leverantören får inte röja eller utanför uppdraget utnyttja sekretessbelagd uppgift. Leverantören är i förekommande fall skyldig att informera sig om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt. 11 Upphovsrätt Arbetsförmedlingen får upphovsrätt till Leverantörens arbetsresultat.

17 17 (18) 12 Ändring av avtalsvillkor Ändringar och tillägg i detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen och undertecknas av behörig företrädare för båda parter. 13 Överlåtelse av avtal Leverantören får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Arbetsförmedlingen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 14 Felaktig utövning/bristande kompetens Om Arbetsförmedlingen konstaterar fel eller brist i uppdragets utförande som inte är av ringa betydelse, ska Arbetsförmedlingen inte vara betalningsskyldig för uppdraget. 15 Reklamation Brister Leverantören vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet ska Arbetsförmedlingen snarast skriftligen påtala detta för Leverantören (reklamation). Leverantören är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Arbetsförmedlingen rätt till prisavdrag med skäligt belopp. Reklamerar inte Arbetsförmedlingen inom föreskriven tid förlorar Arbetsförmedlingen rätten till skadestånd eller annan gottgörelse. 16 Hävning av avtal Arbetsförmedlingen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören blir försatt i konkurs eller eljest kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina ålägganden under avtalsperioden. 17 Uppsägning av avtal Vardera parten har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina åligganden enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftlig erinran, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning ska vara skriftlig för att vara giltig. 18 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller föreläggande, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse utanför parternas kontroll (Force majeure). Parterna har därvid rätt att häva avtalet utan skyldighet att därför utge skadestånd i någon form. Förbehållet för konfliktåtgärder på arbetsmarknaden gäller, även om part vidtagit eller är föremål för sådan åtgärd eller därmed liknande omständighet.

18 18 (18) 19 Tvist Eventuella tvister angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantören ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna fått var sitt. Stockholm den / 2010 XXX den / Arbetsförmedlingen Leverantören

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051 1(21) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Personalstödsprogram Dnr Af-2010/044051 2(21) 1. INBJUDAN, ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 BAKGRUND... 3 1.3

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Omställning/Outplacement. Upphandling av konsulttjänster avseende. Arbetsförmedlingen. Dnr Af 2010/048157 1 (16) 2010-03-09

Förfrågningsunderlag. Omställning/Outplacement. Upphandling av konsulttjänster avseende. Arbetsförmedlingen. Dnr Af 2010/048157 1 (16) 2010-03-09 1 (16) 2010-03-09 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster avseende Omställning/Outplacement Arbetsförmedlingen Dnr Af 2010/048157 Bilaga 1 Underleverantörsintyg 2 (16) 2010-03-09 INNEHÅLL INNEHÅLL...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-01 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Upphandlingsform Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast 2011-04-29 Förfrågningsunderlag http:///category/upphandlingar Anbudets

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31.

Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (9) Vitvaror Anbudsinbjudan Haparanda kommun och Stiftelsen Haparanda Bostäder infordrar anbud på vitvaror under tiden 2014-01-01 2016-12-31. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förfrågan avser: Ekonomitjänster

Förfrågan avser: Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-03 Ekonomitjänster Förfrågningsunderlag 2011-03 Förfrågan avser: Ekonomitjänster Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun

Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Dnr 07/03:055 Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Förfrågningsunderlag Sista dag för anbudslämnande 2003-05-02 Upphandling av företagshälsovård till Borlänge kommun Borlänge kommun, Inköpsenheten,

Läs mer

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation.

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Anbudsförfrågan Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Ronneby kommun inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad upphandling, med omfattning

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer