(18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558"

Transkript

1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION AVTALSPERIOD NULÄGE ADMINISTRATIVA VILLKOR DISPOSITION AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET... 6 Bilaga 1: Avtalsvillkor/Kommersiella villkor...6 Bilaga 2: Funktionella krav...6 Bilaga 3: Tekniska krav...6 Bilaga 4: Användarfall...6 Bilaga 4.1: Utvärdering av användbarhet...6 Bilaga 5: Prisbilaga...6 Bilaga 6: Företagsuppgifter...6 Bilaga 7: Underleverantörsintyg SEKRETESS KOMPLETTERINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN TILLDELNINGSMEDDELANDE KONTAKTPERSON HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN KONTAKTPERSON HOS ANBUDSGIVARE KRAV PÅ LEVERANTÖREN LAGENLIGA KRAV EKONOMISK OCH TEKNISK FÖRMÅGA UNDERLEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS LEVERANTÖRENS OCH KONSULTERNAS ERFARENHET UPPDRAGSORT UPPDRAGET OCH KRAV PÅ PRODUKTEN/TJÄNSTEN UPPDRAGET KRAVOMRÅDEN UPPDRAGETS OMFATTNING PROCESSKARTA KRAV PÅ SYSTEMVARAN KRAV PÅ DRIFTTJÄNST INFÖRANDE AV SYSTEMET UTBILDNINGAR I SYSTEMET OCH PROGRAMVARAN UTVÄRDERING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER KRITERIER, VIKTNING OCH POÄNGBERÄKNING KVALITET PRIS... 13

3 3 (18) 1 Allmän information Arbetsförmedlingen inbjuder Er att lämna anbud i upphandling av system för schema, bemanning och tidredovisning enligt nedan angivna förutsättningar. För upphandlingen tillämpas Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling av A-tjänst, (3 kap. 11 LOU). Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (12 kap. 1 1 p. LOU). Arbetsförmedlingen har behov av en leverantör som kan leverera hela underlaget i denna upphandling själv eller med hjälp av samarbetspartner/underleverantör. Anbud ska lämnas på hela underlaget. Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är indelad i 68 geografiska arbetsmarknadsområden. Indelningen bygger på naturliga arbetsmarknader där människor arbetar eller företag söker arbetskraft. Inom varje arbetsmarknadsområde finns ett antal lokala arbetsförmedlingar. Runt om i landet finns över 320 arbetsförmedlingar. Antalet anställda inom Arbetsförmedlingen är ca Vi rekommenderar anbudslämnare att orientera sig om Arbetsförmedlingens uppdrag och våra tjänster på 1.1 Avtalsperiod Avtalsperioden är tre (3) år, och löper från och med att avtalet är undertecknat. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet två år. Arbetsförmedlingen meddelar 3 månader innan utgången av avtalsperioden om det blir aktuellt med avtalsförlängning. 1.2 Nuläge Arbetsförmedlingen har idag cirka medarbetare, fördelade på ca 450 arbetsplatser i Sverige. 20 % av medarbetarna arbetar deltid vilket medför en del manuell hantering av tidredovisning i dagens system. Arbetsförmedlingen har behov av ett mer funktionellt, flexibelt och användarvänligt system för hantering av schema, bemanning och tidredovisning. Ett system som kan reducera den manuella hanteringen till ett minimum och som blir ett effektivt hjälpmedel för chefer och administratörer i att kartlägga resursbehov och att bemanna verksamheten därefter. Syftet är att säkerställa att verksamheten har rätt antal personer, med rätt kompetenser, i rätt aktiviteter och vid rätt tidpunkt.

4 4 (18) Det framtida systemet ska integreras med Arbetsförmedlingens övriga personalsystem, vilka är; Palasso är myndighetens system för personal- och löneadministration. Systemet består av flera olika moduler varav Arbetsförmedlingen använder följande: PA hanterar bl.a. uppgifter om aktuell månadslön och organisatorisk tillhörighet. PA är också master för alla system inom organisationen. Det är i PA både medarbetare och organisationen föds. Analys är ett verktyg för att ta ut rapporter och statistik ur modulerna PA, Lön och Res. Lön hanterar exempelvis ledighetsansökningar, sjukskrivningar och aktuella skatteuppgifter för respektive medarbetare utifrån inlämnat underlag. Res används för att hantera inkomna reseräkningar från medarbetarna. I modulen sker också en beräkning av resan som sedan förs över till Lön. Förhandling används för att stödja och följa det återkommande lönerevisionsarbetet. Bland annat registreras ny lön som sedan förs över till modulen Lön. Egenrapportering (ER)används av medarbetare för att elektroniskt rapportera enklare händelser t.ex. semester, vård av barn, sjukdom och inrikesresor. Egenrapportering Attestering används av chefer för att elektroniskt attestera de inrapporterade händelserna. Lasso är ett utdataverktyg innehållande rapporter med personalstrategisk information. Utveckling sker kontinuerligt i syfte att tillhandahålla ett komplett verktyg som stöd i det strategiska personalarbetet. Personec Project och Personec Time används idag inom vissa avdelningar för tids- och projektredovisning. Integration med Palasso saknas i den nuvarande lösningen. Teleopti CCC används som bemanningssystem för Kundtjänst ca 500 medarbetare. Teleopti har modul integrerad för mätning av inkommande samtal samt utvärdering av utförda kontakttjänster. Integration med Palasso saknas i den nuvarande lösningen.

5 5 (18) 2 Administrativa villkor Villkor för anbudsgivning Anbud ska vara skriftligt och på svenska. Anbud ska vara bindande fyra månader efter sista anbudsdag. Anbudsgivaren ska bekräfta detta i anbudet. Anbud ska undertecknas av person som är behörig att företräda leverantören. Bevis om behörigheten lämnas i anbudet eller uppvisas på begäran av Arbetsförmedlingen. Anbud ska lämnas i ett (1) original. Bifoga även en (1) kopia. Kopia kan med fördel lämnas i digital form på USB-minne. Om kopian skiljer sig från originalanbudet gäller originalanbud som original. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Schema, Bemanning och Tidredovisning, Dnr Af-2010/ Observera att anbud som lämnas genom fax eller e-post godtas inte. Anbud ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda senast under adress: Postadress: Arbetsförmedlingen, Registrator, Stockholm. Besöksadress: Hälsingegatan 38. Receptionen är öppen: Måndag-fredag kl Vid entrén finns ett brevinkast, max storlek A4-pärm. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Insändande av handlingar sker på Anbudsgivarens ansvar. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.ex. mäklare Anbudsöppning kommer att ske kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. Anbudsgivaren ska bekräfta i anbudet att anbudsgivaren godtar bifogade avtalsvillkor. Anbud lämnas på de villkor som framgår av anbudsinbjudan och bilagorna. Anbud som avviker från dessa villkor (orent anbud) kommer att förkastas. Anbudet ska innehålla uppgift om leverantörens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer. Ett anbud som inte bekräftar samtliga så kallade ska-krav kommer att förkastas. Leverantören uppmanas därför att noggrant läsa anbudsinbjudan med bilagor.

6 6 (18) 2.1 Disposition av förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlaget består av detta dokument samt bilagorna 1-7, enligt nedan. Bilaga 1: Avtalsvillkor/Kommersiella villkor Bilaga 2: Funktionella krav Bilaga 3: Tekniska krav Bilaga 4: Användarfall Bilaga 4.1: Utvärdering av användbarhet Bilaga 5: Prisbilaga Bilaga 6: Företagsuppgifter Bilaga 7: Underleverantörsintyg Bilagorna 2-3 samt 5 ska fyllas i och bifogas anbudet enligt nedan. I bilagorna kan anbudsgivaren bara fylla i vissa fält. Dels är det kryssrutor för ja alternativt nej, dels rutor för kommentarer och redovisning i löpande text. Dokumentet är i övrigt låst för redigering med dokumentskydd. Anbudsgivaren får inte göra förändringar av struktur eller layout i bilagorna. Om anbudsgivaren önskar lämna ytterligare beskrivningar eller kommentarer ska det ske i separat bilaga till anbudshandlingarna. 2.2 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats(se 31 kap 16 Offentlighets- och sekretesslagen). Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är samtliga handlingar i upphandlingen som huvudregel offentliga handlingar. För kommersiell sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Arbetsförmedlingen kommer inte på förhand att ge besked om en

7 7 (18) viss uppgift kommer att omfattas av sekretess, eftersom prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. 2.3 Kompletteringar och förtydliganden I de fall förfrågningsunderlaget, med anledning av skriftligt ställda frågor, behöver kompletteras eller förtydligas kommer det att ske på Arbetsförmedlingens hemsida. Efter det att anbud lämnats kan komplettering av anbudet ske i form av förtydligande för att underlätta jämförelse av anbud. Komplettering kan endast ske på begäran av Arbetsförmedlingen. Uppenbara felskrivningar eller felräkningar i inlämnat anbud kan däremot kompletteras av anbudsgivaren utan särskild begäran. Denna skickas av anbudsgivaren till anbudsadressen med angivande av Dnr och vilken upphandling som avses.(lou 9 kap. 8 ) 2.4 Tilldelningsmeddelande Det så kallade Meddelande om Tilldelningsbeslut som sänds till samtliga som lämnat anbud ut efter utvärdering av inkomna anbud innebär endast att den upphandlande enheten har valt leverantör. Avtal sluts genom att ett separat avtal undertecknas. Tilldelningsbeslutet kommer att sändas med e-post till den kontaktperson som angivits i anbudet, om inget annat har angetts. 2.5 Kontaktperson hos Arbetsförmedlingen Om behov av förtydliganden angående innehållet i förfrågningsunderlaget uppstår önskar vi få dessa skriftligen via e-post, fax eller brev ställda till: E-post: Fax: Postadress: Arbetsförmedlingen, Stockholm 2.6 Kontaktperson hos anbudsgivare Anbudsgivare ombeds att i anbudet namnge en kontaktperson som kan nås per telefon eller e-post under den tid som upphandlingen pågår.

8 8 (18) 3 Krav på leverantören 3.1 Lagenliga krav Anbud får inte antas om leverantören inte är registrerad i aktiebolags-, handelseller föreningsregistret samt registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. En anbudsgivare ska uteslutas från deltagande i upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 LOU. En anbudsgivare får uteslutas från deltagande i upphandling enligt 10 kap 2 och 3 LOU. (Här avses bl. konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, inställda betalningar, näringsförbud, brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen) eller om ofullständiga eller felaktiga uppgifter har lämnats. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Arbetsförmedlingen förbehåller sig även rätten att ta kreditupplysningar på anbudsgivare samt vid behov även under den löpande avtalsperioden. 3.2 Ekonomisk och teknisk förmåga Leverantör ska ha en ekonomisk/finansiell och teknisk förmåga som står i proportion till upphandlingens värde. Omsättningen ska för det senaste hela räkenskapsåret ha överstigit 5 mkr. Antalet anställda (helårsarbetskrafter) ska i medeltal ha uppgått till minst 5 personer under det senaste räkenskapsåret. Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivares ekonomiska ställning och förmåga. Anbud från anbudsgivare vars ekonomiska ställning och förmåga bedöms vara svag kan komma att förkastas dock först efter att anbudsgivaren har givits tillfälle att yttra sig över detta. Krav på omsättning och personal avser leverantörens förmåga vad gäller tjänster inom efterfrågat område i upphandlingen. Om andra verksamhetsgrenar förekommer ska omsättningens och personalresursernas fördelning mellan verksamhetsgrenarna redovisas. Till anbudet bifogas: Skatteverkets blankett SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter, fullständigt ifylld av skattemyndighet. Blanketten kan hämtas från c58f html Uppgifterna från Skatteverket får inte vara äldre än två månader räknat från sista anbudsdag. Arbetsförmedlingen kan komma att inhämta motsvarande uppgifter under anbudsutvärderingen. Den senaste årsredovisningen eller senaste årsbokslut.

9 9 (18) 3.3 Underleverantörer och samarbetspartners Utnyttjande av underleverantörer eller samarbetspartners ska anges i anbudet. De lagenliga krav som ställs på leverantör gäller även för eventuella underleverantörer och samarbetspartners. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget. Samarbetsavtal/ Underleverantörsintyg ska bifogas anbudet. Vid byte av underleverantör ska underleverantören först godkännas av Arbetsförmedlingen innan övergång/övertagande sker till ny underleverantör. 3.4 Leverantörens och konsulternas erfarenhet Leverantören ska ha flerårig erfarenhet av motsvarande uppdrag inom efterfrågat områden (Bemanningsplanering, Schemahantering och Tidredovisning) Leverantören ska ha god erfarenhet av att införa och drifta ovanstående i större myndigheter/organisationer samt av att tillhandahålla användar- och specialistutbildning. Anbudet ska innehålla en kortfattad beskrivning av två uppdrag avseende uppdrag gällande införande och driftsättning av efterfrågat system och bör avse större kunder/organisationer. Referenserna ska inte avse leveranser/avtal äldre än två år. Denna redovisning bör maximalt omfatta 2 A4-sidor. Arbetsförmedlingen vill även ha namn och telefonnummer till en person hos uppdragsgivaren som kan kontaktas för referenstagning. Konsulter ska ha erfarenheter av två genomförda relevanta införanden/driftsättningar och leveranser avseende efterfrågat system och ska redovisas i anbudet. Denna redovisning bör maximalt omfatta 2 A4-sidor. 3.5 Uppdragsort Uppdraget utförs huvudsakligen vid Arbetsförmedlingen i Stockholm, Hälsingegatan 38. Eventuella kostnader i samband med arbetsresor till annan ort bekostas av konsulten och ersättning för detta ingår således i priset.

10 10 (18) 4 Uppdraget och krav på produkten/tjänsten 4.1 Uppdraget Arbetsförmedlingen avser att upphandla ett system för schema, bemanning och tidredovisning som ska vara väl beprövad i större organisationer. Produkten ska vara stabil över tid samt väl beprövade i en stor produktionsmiljö. Om anbudsgivaren använder underleverantörer för systemlösningen ska underleverantörsintyg(bilaga 7) bifogas anbudet. 4.2 Kravområden Det ställs höga krav på systemets funktionalitet, tekniska miljö samt leverantörens förmåga, vilket vi sammanfattar i följande kravområden; System och tjänster ska fungera i Arbetsförmedlingens verksamhet och ITmiljö, vilket ställer krav på funktionalitet, IT-arkitektur, teknik tillgänglighet och säkerhet. Lösningen ska vara praktiskt genomförbar, vilket ställer höga krav på implementering och support. Lösningen ska vara lättanvänd för alla, vilket ställer krav på praktisk användbarhet, tillgänglighet och enkelhet. Lösningen ska fungera i en långsiktig lösning, vilket ställer krav på systemets flexibilitet, leverantörens förmåga att utveckla och underhålla produkten och tjänsten. Dessa kravområden har utgjort grunden till de funktionella och tekniska krav som beskrivs i bilagorna 2 och 3 samt de användarfall som presenteras i bilaga Uppdragets omfattning Anbudsgivaren ska leverera en systemlösning som har administrativt stöd för att; Arbeta med prognos och resursbehov, dvs. registrera behov av antal personer med olika kompetenser fördelade på aktiviteter under olika tidsperioder. Lägga upp grundschema med utgångspunkt från avtal och villkor, dvs. arbetstidsavtal, flextidsavtal etc. Lägga upp tjänstgöringsschema utifrån den anställde tjänstgöringsomfattning och arbetsutläggning. Styrning av behörigheter och attesträtter. Tidregistrering och hantering av flextid. Hantera avvikelserapportering. Arbeta med bemmaningsschema där den faktiska resurstillgången redovisas vad avser arbetstider, schemalagda aktiviteter, avvikelser etc. Sortering på olika nivåer.

11 11 (18) Integration med övriga personalsystem så att data kan exporteras och importeras. Uppfyller Arbetsförmedlingens säkerhetskrav och IT- miljö med SSO (Single Sign On). Erhålla statistik och rapport. 4.4 Processkarta I nedanstående bild beskriver vi processens olika användargrupper, systemmoduler och behov av systemstöd. Inom Resursplanering identifieras verksamhetens behov av antal personer med olika kompetenser fördelade på aktiviteter under olika tidsperioder. Grundschema avser uppläggning av person- och anställningsuppgifter med utgångspunkt från avtal och andra villkor utifrån anställningsavtal. I Tjänstgöringsschema anges den anställdes tjänsteomfattning och arbetstidsutläggning. Inom Tidregistrering redovisar den anställde sin arbetade tid, ansöker om ledigheter och avvikelserapporterar. I Bemanningsschema administreras och visualiseras verksamhetens bemanningsstatus för aktuell period (dag, vecka, månad, schemaperiod). Systemadmin Användargrupper Chef PA-spec. Anställd Chef Anställd Chef (attest) Anställd Chef Systemmoduler Grundschema Resursplanering Tjänstgöringsschema Tidregistrering Bemanningsschema Kom & Gå, Flex och Avvikelserapportering Resursbehovet Avtal och villkor Personlig tjänstgöringsschema Bemanningsläget i realtid Systemstöd Resursbehov Palasso Schema/ Bemanning Egenrapportering Statistik/ Rapport 4.5 Krav på systemvaran Systemvaran som Arbetsförmedlingen efterfågar ska vara, robust, pålitlig, beprövad och med hög användbarhet som sammanfaller med Arbetsförmedlingens behov av en flexibel lösning...

12 12 (18) För delar av utvärderingen av Funktionalitet/Användbarhet utses en utvärderingsgrupp inom Arbetsförmedlingen bestående av cirka 8-10 personer. Dessa representerar användargrupperna; chefer, administratör, medarbetare, teknikansvariga och systemansvarig. Anbudsgivaren ska i anbudet bifoga en länk till systemvaran med 10 användarkonton. Användarkontona kommer att användas i utvärderingen av systemvaran. 4.6 Krav på drifttjänst IT-driften av systemet ska kunna erbjudas dels externt hos leverantören eller annan av leverantören kontrakterad underleverantör samt att IT-driften bör gå att implementera i Arbetsförmedlingens egna datasystem om så önskas av köparen. 4.7 Införande av systemet Anbudsgivaren ska ha en robust, pålitlig och beprövad modell för att införa, etablera och drifta systemlösningen. Införandeprojekt omfattar teknisk installation, modifiering/anpassning av programvara, migrering/integration, konvertering av befintlig data och funktions- och acceptanstest. Starten för införandeprojektet planeras till mitten av augusti och att införandeperioden sedan löper under maximalt 12 veckor. Införandeprojektet ska då från leverantörens sida vara avslutad, dvs. acceptanstestad och godkänd av Arbetsförmedlingen 4.8 Utbildningar i systemet och programvaran Anbudsgivaren ska under införandefasen genomföra användarutbildning för pilotenheter samt systemadministratörer. Antalet deltagare är beräknade till 50 personer, fördelade på fem utbildningstillfällen. 5 Utvärdering av anbud De anbud som uppfyller samtliga absoluta krav (ska-krav) gällande administrativa villkor, krav på leverantören, krav på varan/tjänsten samt kommersiella villkor/avtalsvillkor går vidare till utvärderingsfasen. Anbud som ej uppfyller de absoluta kraven måste Arbetsförmedlingen förkasta. De leverantörer som kvalificerat sig till fortsatt utvärdering inbjuds till en leverantörspresentation preliminärt under vecka 24 och 25 där anbudsgivaren presenterar sin systemlösning med utgångspunkt från användarfallet som presenteras i Bilaga 4, Användarfall.

13 13 (18) 5.1 Beräkningsgrunder Ett anbud kan maximalt få 1000 poäng vilka fördelar sig på nedanstående viktade kriterier; Kvalitet (totalt 70 %, dvs. max 700 poäng) Pris (totalt 30 %, dvs. max 300 poäng) 5.2 Kriterier, viktning och poängberäkning 5.3 Kvalitet Här bedöms anbudsgivarens kvalitet utifrån följande delkriterier: Funktionalitet (35 %) Användbarhet (35 %) För delkriteriet Användbarhet kommer en utvärderingsgrupp utses inom Arbetsförmedlingen bestående av cirka 10 personer, vilka representerar användargrupperna anställd, chefer, schemaplanerare, administratörer, systemförvaltare och teknikansvarig. Utgångspunkten för utvärderingen av delkriteriet sker genom betygsättning utifrån de användarfall som redovisas i bilaga 4 och bilaga 4.1. I övrigt utvärderas delkriterierna med de bör-krav som redovisas i förfrågningsunderlagets bilaga 2 och bilaga 3. De olika bedömningspunkterna betygsätts enligt följande skala; 5 = Utmärkt 4 = Mycket tillfredsställande 3 = Tillfredsställande 2 = Acceptabelt 1 = Oacceptabelt Utvärderingsgruppens samt referenspersonernas betyg sammanställs och divideras med maxpoängen 600 och multipliceras med kriteriets viktningsprocent (Anbudsgivarens totala poäng/maxpoängen x kriteriets viktningsprocent). 5.4 Pris Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta jämförelsepris får 300 poäng (10 x 30). Övriga anbud får poäng enligt följande formel: Lägsta pris/anbudets pris x 10 x 30. Här värderas det totalpris som angivits i Bilaga 5, Prisbilaga. Samtliga priser ska ingå i totalpriset, som anges i SEK och exklusive mervärdesskatt.

14 14 (18) Arbetsförmedlingen avser att använda jämförelsepriset Aktuellt jämförelsepris/7000= som pris per användare vid utökning av antal användare. Om anbudsgivaren avser att specificera ett förmånligare pris vid utökning av användare emotser Arbetsförmedlingen prisuppgift för löpande 1000 användare från upp till De specificerade priserna utvärderas ej.

15 15 (18) Bilaga 1 Avtalsvillkor/Kommersiella villkor Observera att om inte dessa villkor accepteras i sin helhet och utan förbehåll måste Arbetsförmedlingen förkasta anbudet. AVTALET 1 Avtalsparter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och xxxx (leverantören), organisationsnummer xxxxxx-xxx, har följandeavtal slutits för systemet:. 2 Omfattning Arbetsförmedlingen behov av efterfrågade tjänster bedöms uppkomma i första hand i samband med utbildningsinsatser. 3 Detta avtal består av följande handlingar Tillägg till detta avtal Avtal Förfrågningsunderlag Anbud Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. Villkoren i detta avtal gäller före de allmänna standardvillkor eller andra bifogade villkor/uppgifter som leverantören använder. 4 Avrop /leveranstid Avrop mot detta avtal görs av Arbetsförmedlingen. Leveranstid fastställs före varje överenskommet konsultinsats, förvaltningsobjekt och utbildning. 5 Avtalsperiod Avtalet avser en tidsperiod om två år med option för Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet med maximalt två år. Utlösande av option påkallas av Arbetsförmedlingen senast två månader före utgången av avtalsperioden. 6 Priser Priserna framgår av bilaga xx. Priserna är fasta och inkluderar samtliga kostnader i respektive pris. Priserna gäller för den första avtalsperioden på två år. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Väljer Arbetsförmedlingen att förlänga avtalet ytterligare en period, förhandlas

16 16 (18) priset för denna period i särskild ordning. Denna förhandling om prisjustering ska aviseras senast i samband med att avtalet förlängs och vara avslutad innan den nya perioden påbörjas. I annat fall gäller det gamla priset. 7 Reseersättning Leveransort är Stockholm, Hälsingegatan 38. Eventuella kostnader för resor till och från Stockholm bekostas av Leverantören och kostnader för detta ingår i de angivna priserna. För överenskommen resa till/från annan ort utgår ersättning för resekostnader, logi och traktamente enligt Skatteverkets bestämmelser. Kostnaderna specificeras i faktura eller i särskild reseräkning. 8 Betalningsvillkor Köpta tjänster faktureras månadsvis i efterskott. Varje faktura ska åtföljas av en kostnadsräkning där det ska framgå uppdrag, vidtagen åtgärd, tidsåtgång i timmar, samt namn på konsult som utfört tjänsten. Betalning erläggs senast 30 dagar efter mottagen faktura. Faktureringseller andra avgifter får inte debiteras. Vid betalning efter förfallodag får dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras samt lagstadgade påminnelseoch kravavgifter. Utlägg som ska ersättas av Arbetsförmedlingen ska styrkas med kvitton. Fakturan sänds till: Arbetsförmedlingen Skanningscentralen KRISTINEHAMN Fakturan ska märkas enligt Arbetsförmedlingens direktiv. 9 Konsulter Leverantören förbinder sig att genomföra uppdragen med de konsulter som presenteras i anbudet. Vill leverantören byta ut någon av dem ska detta godkännas av Arbetsförmedlingen. En förutsättning är att den nye konsulten har minst likvärdig kompetens som den han/hon efterträder. Leverantören ska skriftligen redovisa de nya konsulternas kompetens och erfarenhet. 10 Sekretess Leverantören får inte röja eller utanför uppdraget utnyttja sekretessbelagd uppgift. Leverantören är i förekommande fall skyldig att informera sig om innebörden av sekretesslagens bestämmelser om handlingssekretess och tystnadsplikt. 11 Upphovsrätt Arbetsförmedlingen får upphovsrätt till Leverantörens arbetsresultat.

17 17 (18) 12 Ändring av avtalsvillkor Ändringar och tillägg i detta avtal ska för att vara giltiga göras skriftligen och undertecknas av behörig företrädare för båda parter. 13 Överlåtelse av avtal Leverantören får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Arbetsförmedlingen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 14 Felaktig utövning/bristande kompetens Om Arbetsförmedlingen konstaterar fel eller brist i uppdragets utförande som inte är av ringa betydelse, ska Arbetsförmedlingen inte vara betalningsskyldig för uppdraget. 15 Reklamation Brister Leverantören vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet ska Arbetsförmedlingen snarast skriftligen påtala detta för Leverantören (reklamation). Leverantören är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Arbetsförmedlingen rätt till prisavdrag med skäligt belopp. Reklamerar inte Arbetsförmedlingen inom föreskriven tid förlorar Arbetsförmedlingen rätten till skadestånd eller annan gottgörelse. 16 Hävning av avtal Arbetsförmedlingen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören blir försatt i konkurs eller eljest kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina ålägganden under avtalsperioden. 17 Uppsägning av avtal Vardera parten har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om motparten i väsentlig omfattning åsidosätter sina åligganden enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots skriftlig erinran, vidtagit godtagbar rättelse. Uppsägning ska vara skriftlig för att vara giltig. 18 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller föreläggande, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse utanför parternas kontroll (Force majeure). Parterna har därvid rätt att häva avtalet utan skyldighet att därför utge skadestånd i någon form. Förbehållet för konfliktåtgärder på arbetsmarknaden gäller, även om part vidtagit eller är föremål för sådan åtgärd eller därmed liknande omständighet.

18 18 (18) 19 Tvist Eventuella tvister angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantören ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna fått var sitt. Stockholm den / 2010 XXX den / Arbetsförmedlingen Leverantören

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer