Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster"

Transkript

1 Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare, och som ersätts av FPA. Det är avsett för dem som fungerar som ansvarspersoner för företagshälsovården på arbetsplatsen, samt för de kommunala och privata enheter inom hälso- och sjukvården som producerar företagshälsovårdstjänster. Brevet kan också läsas på webbplatsen > Arbetsgivare > Företagshälsovård > Anslagstavla > Anvisningar för företagshälsovård. Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Företagshälsovård rätten till ersättning och de godtagbara kostnaderna Systemet med att ersätta arbetsgivare och företagare för kostnaderna för företagshälsovård och därutöver ordnad sjukvård grundar sig på 9 i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och på sjukförsäkringslagen (1224/2004). 1. Lagen om företagshälsovård Lagen om företagshälsovård förpliktar arbetsgivare att för sina arbetstagare ordna sådan förebyggande företagshälsovård som avses i 12 i lagen om företagshälsovård för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterade risker och olägenheter för hälsan samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Även företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) kan för sig ordna förebyggande företagshälsovård, även om detta inte är någon lagbaserad skyldighet. Enligt lagen om företagshälsovård ska en arbetsgivare (och en företagare) ingå ett skriftligt avtal om ordnandet av företagshälsovård. Av avtalet ska framgå de allmänna arrangemangen för företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning. I lagen finns bestämmelser om bland annat ordnande av företagshälsovårdstjänster yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården avtal om företagshälsovårdstjänster produktion av tjänster samarbete ersättande av kostnaderna för företagshälsovård skydd av arbetstagare verksamhetsplan för företagshälsovården företagshälsovårdens innehåll och sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster som ordnas utöver företagshälsovården. (Jfr 1 14 i lagen om företagshälsovård 1383/2001). Utöver förebyggande företagshälsovård kan en arbetsgivare på sin bekostnad för sina arbetstagare och en FöPL- eller LFöPL-företagare för sig själv ordna sådana tjänster på allmänläkarnivå inom den öppna sjukvården som avses i lagens 14. När sådana tjänster ordnas ska man följa en praxis som grundar sig på jämställt bemötande och som regleras i 2 kap. 2 i arbetsavtalslagen (55/2001). Enligt den får man inte i anställningsförhållanden för viss tid eller på deltid enbart på grund av arbetsavtalets giltighetstid eller arbetstidens längd tillämpa ofördelaktigare anställningsvillkor än i andra anställningsförhållanden, och arbetsgivaren ska även i övrigt bemöta arbetstagarna opartiskt. (Jfr. RP 114/2001, Detaljmotivering, 3 kap. 12.) Postadress Besöksadress 1 (12) PB 78 Hyvlerivägen 1 a B Helsingfors Helsingfors Telefon Fax

2 2. Ersättande av kostnaderna Den förebyggande företagshälsovård som avses i 12 i lagen om företagshälsovård och utöver den ordnad sjukvård som avses i 14 i lagen om företagshälsovård finansieras av sjukförsäkringens arbetsinkomstförsäkring. Bestämmelser om arbetsgivarens rätt till ersättning finns i 13 kap. 1 i sjukförsäkringslagen. Bestämmelser om rätt till ersättning för företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL) finns i 13 kap. 2 i sjukförsäkringslagen. Bestämmelser om kommunens rätt att få ersättning för kostnaderna för företagshälsovård som kommunen ordnat för företagare finns i 13 kap. 8 i sjukförsäkringslagen. Folkpensionsanstalten betalar ersättning till arbetsgivare och företagare för de nödvändiga och skäliga kostnaderna som företagshälsovården och sjukvården föranleder, ifall tjänsterna har genomförts i enlighet med sådan god företagshälsovårdspraxis som avses i lagen om företagshälsovård och i motiveringarna till den. Ersättning kan betalas för förebyggande företagshälsovård som avses i 12 i lagen om företagshälsovård öppen sjukvård på allmänläkarnivå med tonvikt på arbetshälsa som arbetsgivaren bekostar i sin helhet, om sjukvården är ordnad utöver företagshälsovården och den genomförs av samma yrkesutbildade personer inom företagshälsovården som genomför företagshälsovården enligt 12 i lagen om företagshälsovård. För att ersättning för sjukvårdskostnader ska kunna betalas förutsätts dessutom att man med serviceproducenten i samma avtal som gäller förebyggande hälsovård skriftligen har kommit överens även om sjukvårdstjänster. Samma villkor för ersättning som gäller arbetsgivare gäller också LFöPL- och FöPL-företagare som ordnat företagshälsovårdstjänster för sig själva. Rätten till ersättning för företagshälsovård upphör då företagaren går i pension eller upphör med företagsverksamheten. En företagare som har ålderspension eller förtida ålderspension och som arbetar i företaget och betalar frivillig pensionsförsäkringsavgift har rätt till ersättning för företagshälsovård tills han eller hon fyller 68 år. En stipendiat som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare har inte rätt till ersättning för företagshälsovård. 3. Företagshälsovårdsersättningens förhållande till andra förmåner På basis av bestämmelserna i 13 kap. i sjukförsäkringslagen ersätts kostnader som föranletts av förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) samt sjukvård och annan hälsovård (ersättningsklass ll) som avses i lagen om företagshälsovård. (Se 12 och 14 i lagen om företagshälsovård, FHVL 1383/2001). Utanför ersättningssystemet faller bl.a. kostnader som hänför sig till bestämmelser i sjukförsäkringslagen och som gäller annat än företagshälsovård, samt kostnader som omfattas av rehabiliteringslagstiftningen, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring. För dessa finns egna lagstadgade ersättningssystem. Om en arbetsgivare har valt att ta en privat sjukkostnadsförsäkring för att ersätta kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå för sina arbetstagare är det inte fråga om sådan av arbetsgivaren bekostad service som avses ovan, och till arbetsgivaren betalas heller inte ersättning för sjukvårdskostnaderna med stöd av ersättningsbestämmelserna i 13 kap. i sjukförsäkringslagen. Om enstaka arbetstagare på grund av försäkringsvillkoren för sjukkostnadsförsäkringen inte omfattas av försäkringen i fråga kan man inte ansöka om ersättning för kostnaderna för dem genom systemet för företagshälsovårdsersättningar. 2 (12)

3 4. Godtagbara kostnader I statsrådets förordning (1338/2004) har de godtagbara kostnaderna fastställts. Sådana är de med iakttagande av god företagshälsovårdspraxis nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnaderna för en företagshälsovårdscentral dock inte fastighetens byggnadskostnader, inte heller kostnaderna för fasta inventarier. Godtagbara kostnader är de avgifter och arvoden som en privat producent av företagshälsovårdstjänster, en kommunal hälsovårdscentral eller en yrkesutövare som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster tar ut, förutsatt att de motsvarar de godtagbara anläggnings- och driftkostnader som föranleds av ordnande av företagshälsovård. (Se bilaga 1.) 4.1. Ersättning för allmänna avgifter och grundavgifter Utöver arvoden på basis av besök och utförda åtgärder tar många hälsovårdscentraler, läkarcentraler och läkarstationer ytterligare ut s.k. allmänna avgifter eller grundavgifter av arbetsgivarna och företagarna. Bestämmelser om grunderna för dessa avgifter finns i statsrådets förordning (se bilaga 1). Enligt förordningen kan kostnader som hänför sig till verksamhet som utövas av andra än yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården tas ut och ersättas som allmänna avgifter, grundavgifter eller andra motsvarande avgifter förutsatt att de motsvarar godtagbara anläggnings- och driftskostnader och att kostnaderna inte ingår i några andra resursbaserade avgifter och arvoden. Om de arvoden som tagits ut på basis av verksamhet som utövas av yrkesutbildade personer inte till alla delar ingår i de kostnader som avses i förordningen (t.ex. andelen av kontorspersonalens arbete i anslutning till företagshälsovården), är det möjligt att ta ut den andel som fattas i form av allmänna avgifter eller grundavgifter. I denna andel kan ingå endast sådana kostnader som inte redan ingår i andra avgifter och arvoden som tagits ut t.ex. på basis av tid, åtgärd eller besök hos företagsläkare och företagshälsovårdare, eller avgifter som tagits ut på basis av laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar. FPA betalar ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnaderna för genomförd verksamhet. I samband med arbetsgivarnas och företagarnas ansökningar samt hälsovårdscentralernas redovisningar har det framkommit att många serviceproducenter tar ut allmänna avgifter och grundavgifter på förhand. En förutsättning för att allmänna avgifter och grundavgifter ska kunna ersättas är enligt FPA att den som söker ersättning har fått företagshälsovårdstjänster eller därutöver ordnade sjukvårdstjänster under räkenskapsperioden/kalenderåret utgående från verksamhetsplanen för företagshälsovården, och vilka även föranlett besöks- eller tidsbaserade avgifter och arvoden för besök hos yrkesutbildade personer och/eller sakkunniga inom företagshälsovården. FPA rekommenderar att serviceproducenten avtalar med arbetsgivaren eller företagaren separat om en allmän avgift för förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) respektive sjukvård (ersättningsklass II), detta för att de allmänna avgifterna ska kunna anmälas per ersättningsklass på den ansökan om ersättning som lämnas in till FPA. Det här förfarandet skulle minska behovet av ytterligare utredningar angående ansökningarna, en procedur som kan förlänga behandlingstiden. 5. Avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan 5.1. Avtal om företagshälsovård En arbetsgivare eller en företagare som ordnar företagshälsovård för sig själv ska med den som producerar företagshälsovårdstjänster ingå ett skriftligt avtal om ordnande av företagshälsovård, varav framgår de allmänna arrangemangen inom företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning. Om omständigheterna förändras väsentligt ska avtalet ses över. 3 (12)

4 Om arbetsgivaren ordnar företagshälsovårdstjänsterna på en hälsovårdscentral som arbetsgivaren själv är huvudman för ska ovan nämnda omständigheter beskrivas på lämpligt sätt. Enligt lagen om företagshälsovård ska på arbetsplatsen för arbetstagarna hållas framlagda lagen om företagshälsovård och med stöd av den utfärdade författningar, det mellan arbetsgivaren och den som producerar företagshälsovårdstjänster ingångna avtalet om ordnande av företagshälsovård eller arbetsgivarens beskrivning av företagshälsovård som han själv har ordnat, samt den arbetsplatsutredning som avses i lagens 12 1 mom. (Se 25 i lagen om företagshälsovård, 1383/2001.) 5.2. Bestämmelser om verksamhetsplanen Arbetsgivaren ska samarbeta med arbetstagarna och deras företrädare vid beredningen av beslut som är nödvändiga för att företagshälsovården ska kunna genomföras. Sådana beslut gäller de allmänna arrangemangen av företagshälsovården på arbetsplatsen, planeringen av verksamheten och verksamhetsplanen, tjänsternas innehåll och omfattning samt utvärderingen av genomförandet och verkningarna av företagshälsovården. I samarbetet ingår även att arbetsgivaren i tillräckligt god tid ger arbetstagarna eller deras företrädare de uppgifter som är nödvändiga med tanke på behandlingen av ärendena. (Jfr 8 i lagen om företagshälsovård, Samarbete.) Om verksamhetsplanen gäller flera verksamhetsställen ska de alla (inklusive adresser) räknas upp i planen. Verksamhetsplanen ska innehålla de allmänna målen för företagshälsovården samt de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och de åtgärder som föranleds av dessa. I planen är det viktigt att beakta de bestämmelser som finns i lagen om företagshälsovård om lagens syfte, ordnande av företagshälsovård och innehållet i den företagshälsovård som det föreskrivs att arbetsgivaren ska ordna. Planeringsperioden kan vara högst tre till fem år lång. Verksamhetsplanen ska dock ses över på grundval av arbetsplatsbesök och andra utredningar som utförs inom företagshälsovården. Planen ses över årligen i den omfattning som det är påkallat med beaktande av bl.a. arbetsplatsens storlek, förändringar på arbetsplatsen, personalen och arbetsarrangemangen. (Jfr 1,4,12 och 14 i lagen om företagshälsovård.) 5.3. Verksamhetsplanen och ansökan om ersättning Till arbetsgivarens ansökan om ersättning ska bifogas en kopia av en sådan verksamhetsplan som gäller åtminstone under den räkenskapsperiod som ansökan hänför sig till. (Arbetsgivaren förvarar verksamhetsplanen i original.) Man kan inte retroaktivt göra upp en plan så att den gäller en räkenskapsperiod som redan gått ut. Planen ska vara daterad och undertecknad av arbetsgivaren och av en företrädare för den som producerar företagshälsovårdstjänsterna. Om den verksamhetsplan som lämnats in som bilaga till ansökan gäller flera år/ räkenskapsperioder behöver man inte lämna in någon ny plan till FPA under den tid som planen gäller. Om verksamhetsplanen ses över eller ändras innan giltighetstiden går ut ska man som bilaga till ansökan foga en kopia av den nya, undertecknade och daterade planen, där också tidpunkten för och innehållet i förändringen tydligt framgår. En skriftlig verksamhetsplan ska också göras upp för företagshälsovården för företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, men planen eller en kopia av den ska inte bifogas företagarens ansökan om ersättning eller hälsovårdscentralens redovisning. 4 (12)

5 6. Kedjefaktureringstillägg Många arbetsgivare har verksamhetsställen på olika orter och då ska man också avtala om och planera företagshälsovårdstjänsterna för varje enskild ort. I sådana fall har vissa arbetsgivare gett koordineringen av olika serviceproducenters verksamhet och fakturering i uppdrag till någon av dessa serviceproducenter. Eftersom FPA betalar ersättning till arbetsgivarna enbart för kostnaderna för företagshälsovård och därutöver ordnad sjukvård hör inte kostnader som föranleds av koordinering av tjänsterna eller av faktureringsservice till ersättningssystemet. Sådana kostnader får inte anges i ansökan om ersättning. När en koordinerande enhet förmedlar uppgifter om fakturering eller tjänster kan den inte prissätta andra serviceproducenters tjänster enligt sin egen prislista. Den koordinerande enheten ska till arbetsgivaren förmedla uppgifter om andra serviceproducenters verksamhet och kostnader så att man utifrån den faktura och de bilagor som sänds till arbetsgivaren kan se de faktiska kostnads- och verksamhetsuppgifterna för den enhet som genomfört tjänsterna, och separat de avgifter som debiterats för eventuell koordinering och fakturering, vilka inte ska anges i ansökan. 7. Blanketter inom företagshälsovården Ersättning för företagshälsovårdskostnader kan inte sökas med några andra blanketter än de FPA-blanketter som är avsedda för ändamålet, eller på blanketter som FPA har godkänt för användning i företagshälsovårdens datasystem. Vid ansökan om ersättning ska arbetsgivare respektive företagare använda olika blanketter Ansökningsblanketter för arbetsgivare Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader (SV 98 TTHr) Anläggningskostnader och inkomster för egen/gemensam företagshälsovårdscentral (SV 99 TTHr) Sakkunniga inom företagshälsovården specifikation av kostnaderna och verksamheten (SV 100 TTHr) Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader (SV 101 TTHr) Blanketten Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader (SV 98 TTHr) ska användas av arbetsgivare som ansöker om ersättning för förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare, och dessutom om ersättning för kostnaderna för ordnande av sjukvård på allmänläkarnivå för sina arbetstagare. En arbetsgivare kan vara ett företag, ett bolag, en registrerad förening, en stiftelse, en kommun, staten eller motsvarande arbetsgivare som har arbetstagare anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Blanketten får inte användas av företagare som inte har haft arbetstagare i anställningsförhållande under räkenskapsperioden, eller som inte har ordnat företagshälsovårdstjänster för sina arbetstagare. Företagare som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betraktas som arbetsgivare om de i sitt företag/på sitt lantbruk har anställda i arbetsavtalsförållande. I så fall ska företagaren använda den blankett som är avsedd för arbetsgivare då han eller hon ansöker om ersättning för kostnaderna för sina anställda. Om en sådan företagare på basis av det avtal som ingåtts med serviceproducenten även har ordnat samma tjänster för sig själv som för sina anställda kan företagaren ansöka om ersättning för sina egna kostnader på samma blankett som kostnaderna för sina anställda. Om man har avtalat och/eller planerat att innehållet i tjänsterna för företagaren ska skilja sig från tjänsterna för de anställda, ska företagaren separat ansöka om ersättning för sina egna kostnader på blanketterna för företagare. (Se punkt 7.2.) 5 (12)

6 I arbetsgivarens ansökan ska uppges de kostnader för företagshälsovården som uppkommit under räkenskapsperioden enligt bokföringen. Kostnaderna ska vara grundade på företagets bokföring. Kopior på fakturor eller andra verifikat ska inte fogas till ansökan. FPA begär separat tilläggsutredningar om sådana behövs. Tiden för ansökan om ersättning är sex månader från räkenskapsperiodens slut enligt arbetsgivarens bokföring Ansökningsblanketter för företagshälsovård för företagare På blanketterna för företagshälsovård för företagare kan man ansöka om ersättning endast för kostnader för företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare. Innan man ingår avtal om tjänsterna ska serviceproducenten reda ut huruvida företagaren omfattas av ovan nämnda pensionslagar, för att undvika att fel blanketter används Hälsovårdscentrals redovisning (blankett TTH 114r) och utredningar företagarvis som ska fogas till den (blanketterna SV 112 TTHr, SV 113 TTHr) Kommunen/hälsovårdscentralen lämnar in en redovisning till FPA över de tjänster man tillhandahållit företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare. Till redovisningen hör sammandragsblanketten Hälsovårdscentrals redovisning till FPAs byrå (blankett 114 TTHr) och de företagarvisa utredningsblanketterna Utredning om företagshälsovård som hälsovårdscentral ordnat för företagare (SV 112 TTHr) eller Redogörelse för hälsovårdscentrals arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (SV 113 TTHr). Till en och samma redovisning får inte fogas utredningsblanketter som hänför sig till olika kalenderår Blanketter för privata serviceproducenter (SV 111 TTHr, SV 115 TTHr) När det gäller företagshälsovård och utöver den ordnad sjukvård som genomförs på basis av ett avtal som en företagare och en privat serviceproducent ingått kan serviceproducenten använda endast de FPA-blanketter som nämns i rubriken och som uppgjorts för detta ändamål, eller motsvarande blanketter som FPA godkänt för leverantörer av datasystem för företagshälsovården. Företagaren ansöker om ersättning på dessa företagshälsovårdsblanketter som han eller hon fått av serviceproducenten. Blankettens framsida fylls i av serviceproducenten och blankettens frånsida fylls i av den företagare som ansöker om ersättning. Till blanketterna ska fogas ett kvitto eller något annat verifikat på de erlagda kostnaderna. Serviceproducenten får inte använda företagshälsovårdens blanketter om företagaren vill få ersättning för sina sjukvårdskostnader med stöd av några andra bestämmelser i sjukförsäkringslagen än bestämmelserna om ersättande av företagshälsovårdskostnader. I så fall ska man använda blanketter med vilka man ansöker om ersättning enligt sjukförsäkringslagen genom det ersättningssystem för enskilda försäkrade som baserar sig på ersättningstaxor för läkararvoden och undersökning och behandling. En företagare som inte har anställda och som för sig köper företagshälsovårdstjänster av en privat serviceproducent (t.ex. en läkarcentral) ska ansöka om ersättning på den blankett som han eller hon fått av serviceproducenten, d.v.s. SV 111 TTHr Utredning om företagshälsovårdsservice till företagare. Förebyggande företagshälsovård och sjukvårdstjänster ska utredas på separata blanketter. På blanketten ska inte anges verksamhets- eller kostnadsuppgifter enligt redogörelsen för arbetsplatsutredningen hos lantbruksföretagare. För att uppge verksamhets- och kostnadsuppgifter i en arbetsplatsutredning som ingår i företagshälsovården för en lantbruksföretagare ska privata producenter av företagshälsovårdstjänster använda blanketten SV 115 TTHr, Redogörelse för arbetsplatsutredning hos 6 (12)

7 lantbruksföretagare. Kostnader som hör till arbetsplatsutredningen är kostnader som föranletts av gårdbesök, intervju om lantbruksföretagarens arbetsförhållanden utförd av en företagshälsovårdare på mottagningen samt uppgörande och granskning av verksamhetsplanen. På blankettens sida 2 finns en ersättningsansökan, som lantbruksföretagaren fyller i. Av kostnaderna för arbetsplatsutredningen betalar FPA till lantbruksföretagaren högst det årliga maximibeloppet per företagare, varav 60 % betalas i enlighet med sjukförsäkringslagen och 40 % av statens övriga medel med stöd av en särskild lag (L 859/1984). En lantbruksföretagare söker från FPA med samma blankett både ersättning som betalas enligt sjukförsäkringslagen och ersättning av statens medel. Till blanketten ska fogas ett kvitto eller något annat verifikat på de erlagda kostnaderna Företagares ansökan om förstahjälpberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård Med blanketten SV 116 TTHr, Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare, ansöker en företagare om ersättning för sina resekostnader i anslutning till företagshälsovården, samt för sådana kostnader för förstahjälpsberedskap (t.ex. kostnader för förstahjälpsförpackning) som inte ingår i de kostnader som den enhet som tillhandahållit företagshälsovårdstjänsterna har fakturerat. Över kostnaderna för förstahjälpsberedskapen ska till ansökan fogas ett kvitto eller en annan motsvarande utredning, varav framgår kostnadernas innehåll. För att kostnaderna ska kunna ersättas förutsätts att företagaren har ordnat förebyggande företagshälsovårdstjänster för sig, och att det finns ett skriftligt avtal och en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovårdstjänsterna. Till blanketten ska fogas kvitto på kostnaderna. 8. Aktuell information om ersättningsförfarandet 8.1. Stödtjänster som skaffas från offentliga sjukhus Den träder en ändring av 7 i lagen om företagshälsovård i kraft (RP 260/2009), enligt vilken en producent av företagshälsovårdstjänster kan skaffa stödtjänster hos en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet eller hos en verksamhetsenhet inom hälsovården som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård. Sådana stödtjänster innefattar laboratorietjänster, radiologiska tjänster, klinisk-fysiologiska undersökningar samt kliniska neurofysiologiska undersökningar. Ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som stödtjänsterna medfört betalas som en del av den förebyggande verksamhet och sjukvård som hör till företagshälsovården. Den nya lagen ställer alla producenter av företagshälsovårdstjänster i en likvärdig situation vid anskaffning av stödtjänster hos en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet. När det gäller FPA:s ersättningsverksamhet tillämpas lagen på de arbetsgivare vars räkenskapsperiod börjar eller senare, och på de kostnader för företagshälsovård för företagare som uppkommit eller senare Anlitande av sakkunnig inom lantbruket i fråga om företagshälsovård för lantbruksföretagare I lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare ingår en bestämmelse enligt vilken en sakkunnig inom lantbruket kan avlägga ett arbetsplatsbesök som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare, ifall företagshälsovården inte har gjort ett arbetsplatsbesök senast inom fyra år sedan föregående arbetsplatsbesök. För att man ska kunna ersätta kostnaderna för det 7 (12)

8 gårdsbesök som en sakkunnig inom lantbruket självständigt gör förutsätts alltid att lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före gårdsbesöket har varit i kontakt med den serviceproducent som svarar för lantbruksföretagarens företagshälsovård och att serviceproducenten i fråga ger besöket i uppdrag, om serviceproducenten anser det vara nödvändigt. (Jfr. L 1026/1981,17 5 mom.) 8.3. Maximibeloppen för godtagbara kostnader och ersättningar inom företagshälsovården Folkpensionsanstalten har för år 2009 fastställt följande kalkylerade maximibelopp per arbetstagare när det gäller godtagbara kostnader och ersättningar inom företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare: Ersättningsklasser Kostnadernas maximibelopp, euro Ersättningsklass I, förebyggande företagshälsovård 148,70 89,22 Ersättningsklass II, sjukvård 223,10 111,55 Ersättningens maximibelopp, euro När det gäller företagshälsovård för företagare är de årliga maximibeloppen per företagare år 2010 följande: Förebyggande verksamhet Kostnadernas maximibelopp, euro Ersättningens maximibelopp, euro Gårdsbesök och 774,75 464,85 arbetsplatsutredningar Annan förebyggande 387,50 232,50 företagshälsovård Sjukvård 276,50 138, Ersättning för vaccinering inom ramen för företagshälsovården Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar om vaccinering mot pandemisk A(H1N1)V influensa (STM/4452/2009), Lägesbrev 8). För kostnaderna för A(H1N1)V-vaccineringar (svininfluensavaccin) svarar i regel den kommun som gett vaccineringarna i uppdrag. FPA ersätter inte kostnader för vaccin eller vaccineringsbesök. Ersättning kan utges för kostnaderna för vaccineringar som är nödvändiga på grund av arbetet och vaccineringar mot säsonginfluensa av personer i de medicinska riskgrupperna. Kostnaderna för vaccineringar som är nödvändiga på grund av arbetet ska arbetsgivaren uppge på blanketten SV 98 TTHr under ersättningsklass I, och kostnaderna för säsonginfluensavaccineringar av riskgrupperna under ersättningsklass II, punkten "Andra driftskostnader". Om de vaccineringar som omfattas av ersättningssystemet har föranlett kostnader för företagaren, ska serviceproducenten uppge vaccineringarna och de kostnader som de orsakat på den företagarvisa blanketten SV 111 TTHr eller SV 112 TTHr under punkten 6, Annan verksamhet i samband med företagshälsovården. Kostnader för vaccineringar som på grund av arbetet är nödvändiga ersätts som "annan förebyggande företagshälsovård" och kostnaderna för säsonginfluensavaccinering för en företagare som hör till riskgruppen som "sjukvård". 8 (12)

9 8.5. Ersättning för kostnaderna för förstahjälpsberedskap FPA betalar ersättning till arbetsgivare och företagare för de kostnader som föranletts av förstahjälpsutbildning, -utrustning och -tillbehör endast om företagshälsovården har ordnats i enlighet med sådan god företagshälsovårdspraxis som avses i lagen om företagshälsovård (se punkt 5, Avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan ). I praktiken innebär detta att en yrkesutbildad person inom företagshälsovården i samband med ett arbetsplatsbesök har utvärderat behovet av förstahjälpsberedskap och gett en rekommendation som gäller arbetsplatsen i fråga. Kostnader som föranleds av beredskap med tanke på en storolycka och kostnader för kurs 3 i första hjälpen omfattas inte av ersättningssystemet. 9. Arbetsgivarens ansökan sänds till FPA först när räkenskapsperioden gått ut En arbetsgivare ska ansöka om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna med en enda ansökan för hela räkenskapsperioden. FPA avslår sådana ansökningar som lämnats in innan räkenskapsperioden enligt bokföringen gått ut, eftersom ansökningstiden för arbetsgivare är sex månader från räkenskapsperiodens slut. 10. Näringsgrensindelningen TOL 2008 tas i bruk När det gäller ansökningar om ersättning för företagshälsovård införs Statistikcentralens nya näringsgrensindelning (TOL 2008) enligt följande: företagshälsovård för företagare: i samband med tjänster som tillhandahållits efter företagshälsovård anordnad av arbetsgivare: räkenskapsperioder som börjar eller senare. Om räkenskapsperioden börjar under år 2009 och hänför sig till största delen till år 2010 används TOL Om räkenskapsperioden fördelar sig jämnt på åren 2009/2010 tillämpas TOL Information från Statistikcentralen finns på adressen > Statistik. 11. Information på internet (www.fpa.fi) om ersättning av företagshälsovårdskostnader På FPA:s webbplats finns information för arbetsgivare, företagare och serviceproducenter inom företagshälsovården om godtagbara kostnader inom företagshälsovården, hur kostnaderna ersätts, ersättningarnas belopp och hur man ansöker om ersättning, > Arbetsgivare > Företagshälsovård; via den här sidan hittas även centrala lagar och förordningar som gäller genomförande och ersättande av företagshälsovård samt de brev som FPA tidigare har sänt till arbetsgivare och serviceproducenter (> Anslagstavla > Anvisningar för företagshälsovård och Anslagstavla > Lagar och förordningar) Privatpersoner > Sjuk > Företagshälsovård (= sidor som gäller företagshälsovård för företagare) Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Företagshälsovård Om FPA > Publikationer > Broschyrer > Din grundtrygghet -broschyrer, Företagshälsovård Uppgifter om var ansökningar som gäller företagshälsovård handläggs och kontaktinformation hittas på adressen > Arbetsgivare > Företagshälsovård > Ansökan > Handläggningställen > Kontaktinformation 9 (12)

10 12. Arbetsgivares ansökan om ersättning kan snart göras elektroniskt Som ett led i ett utvecklingsprogram gällande FPA:s webbtjänster har FPA inlett planering av möjligheten att elektronisk ansöka om arbetsgivares ersättning för företagshälsovård. Enligt planerna ska det vara möjligt att göra de första elektroniska ansökningarna för kostnaderna för räkenskapsperioden Vid sidan av den elektroniska ansökan kvarstår även möjligheten att ansöka om ersättning med en pappersblankett. När det gäller ersättningsansökans innehåll och struktur kommer det att ske förändringar jämfört med nuvarande utformning. Leverantörerna av datasystem för företagshälsovården har informerats om de kommande förändringarna. Under år 2010 kommer FPA att informera ytterligare om detta, bl.a. på sin webbplats (www.fpa.fi > Arbetsgivare > Företagshälsovård > Anslagstavla). FPA ordnar också utbildning för serviceproducenterna inom företagshälsovården. Med vänlig hälsning Avdelningschef Elise Kivimäki Företagshälsovårdschef Arto Laine Bilaga 1: Utdrag ur statsrådets förordning 1338/2004 (ändring 99/2006) om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen 10 (12)

11 DISTRIBUTION Arbetsgivare som ansöker om ersättning för företagshälsovård Producenter av företagshälsovårdstjänster FÖR KÄNNEDOM Akava Finlands Näringsliv, EK Finlands Kommunförbund Kyrkans avtalsdelegation Kommunala arbetsmarknadsverket Läkarcentralernas förening Länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK Landsbygdens arbetsgivareförbund ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård/arbetshälsoinstitutet Småindustrins Allmänna Grupp Näringsterapeuternas förening Social- och hälsovårdsministeriet Besvärsnämnden för social trygghet Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finsk Ergonomiförening Finlands Fysioterapeutförbund Finlands Fysioterapiföretagare, FYSI Suomen Kuntaliitto Finlands Läkarförbund Finlands Talterapeutförbund Finlands Psykologförbund Finlands Ögonoptikerförbund Finlands Hälsovårdarförbund FHVF Suomen Työhygienian seura Finlands Företagshälsovårdareförbund Finlands Företagsläkarförening Finlands Rederiförening Rederierna i Finland Företagarna i Finland Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund Institutet för hälsa och välfärd TEHY Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Arbetspensionsförsäkrarna TELA Työfysioterapeutit ry Arbetshälsoinstitutet och dess regioninstitut Työterveysyhteisöjen Liitto Statskontoret Statens arbetsmarknadsverk Ålands landskapsregering Ålands Redarförening Adresskälla: Uppgifter i arbetsgivarnas ansökningar om ersättning Uppgifter om producenter av företagshälsovårdstjänster i registret över serviceproducenter inom hälso- och sjukvård 11 (12)

12 Bilaga 1 Utdrag ur statsrådets förordning 1338/2004 (ändring 99/2006) om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen Statsrådets förordning (1338/2004) Kap. 1 Ersättningar för företagshälsovård a Godtagbara kostnader Om företagshälsovårdstjänster ordnats vid arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral eller vid en företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera arbetsgivare anses som godtagbara kostnader de nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnader som föranletts av användningen av de i 13 kap. 6 i sjukförsäkringslagen avsedda resursfaktorerna som grundar sig på den räkenskapsperiods bokföring som arbetsgivarens ansökan gäller. De kostnader för anskaffning och förnyande av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och kontorsinventarier samt datasystem inom företagshälsovården som godkänns som anläggningskostnader ersätts genom ansökan för anskaffningsårets räkenskapsperiod. Om de nämnda anskaffningarna tas ur bruk vid en företagshälsovårdscentral innan den användningstid som anses skälig har gått ut avdras av den ersättning som betalas till arbetsgivaren ett skäligt belopp motsvarande den andel av anskaffningarna som inte använts. Godtagbara driftskostnader är följande kostnader som hänför sig direkt till företagshälsovården: 1) lönekostnaderna för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården samt för biträdande personal och kontors- och städpersonal samt de lagstadgade och obligatoriska lönebikostnader som betalts för dem, 2) kostnaderna för lokaler och kontor, 3) kostnaderna för användning och underhåll av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och -inventarier samt kostnaderna för undersöknings- och vårdutrustning och -tillbehör, 4) kostnaderna för användning och underhåll av datasystem för företagshälsovården, 5) kostnaderna för förstahjälpsutrustning som anskaffats till en företagshälsovårdscentral eller för övervakad förstahjälp till en arbetsplats samt kostnader för förstahjälpsutbildning för personer i arbetsgivarens tjänst, samt 6) övriga kostnader som är nödvändiga för ordnande av företagshälsovård. Om företagshälsovårdstjänster har anskaffats i form av köpta tjänster hos en sådan hälsovårdscentral som avses i folkhälsolagen (66/1972) eller hos en producent av hälso- och sjukvårdstjänster som är berättigad att tillhandahålla tjänsterna är de avgifter och arvoden som tagits ut för användning av sådana resursfaktorer som avses i 1 mom. godtagbara kostnader förutsatt att de motsvarar de anläggningsoch driftskostnader som avses i 1 mom. Kostnader som hänför sig till verksamhet som utövas av andra än yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården kan ersättas som allmänna avgifter, grundavgifter eller andra motsvarande avgifter förutsatt att de motsvarar de anläggnings- och driftskostnader som avses i 1 mom. och att kostnaderna inte ingår i några andra resursbaserade avgifter och arvoden (12)

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 16 HANDBOK OM RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING (11.6.2010, ändr. 12.12.2014) (Bilaga 1 ändr. 16.3.2001, Bilaga 2 ändr. 1.12.2002, Bilaga 3 ändr. 11.6.2010, Bilaga 4 tillsatt 11.6.2010) Rättsskyddsförsäkringar har

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet RP 216/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till postlag samt om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer