Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster"

Transkript

1 Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare, och som ersätts av FPA. Det är avsett för dem som fungerar som ansvarspersoner för företagshälsovården på arbetsplatsen, samt för de kommunala och privata enheter inom hälso- och sjukvården som producerar företagshälsovårdstjänster. Brevet kan också läsas på webbplatsen > Arbetsgivare > Företagshälsovård > Anslagstavla > Anvisningar för företagshälsovård. Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Företagshälsovård rätten till ersättning och de godtagbara kostnaderna Systemet med att ersätta arbetsgivare och företagare för kostnaderna för företagshälsovård och därutöver ordnad sjukvård grundar sig på 9 i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och på sjukförsäkringslagen (1224/2004). 1. Lagen om företagshälsovård Lagen om företagshälsovård förpliktar arbetsgivare att för sina arbetstagare ordna sådan förebyggande företagshälsovård som avses i 12 i lagen om företagshälsovård för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterade risker och olägenheter för hälsan samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Även företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) kan för sig ordna förebyggande företagshälsovård, även om detta inte är någon lagbaserad skyldighet. Enligt lagen om företagshälsovård ska en arbetsgivare (och en företagare) ingå ett skriftligt avtal om ordnandet av företagshälsovård. Av avtalet ska framgå de allmänna arrangemangen för företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning. I lagen finns bestämmelser om bland annat ordnande av företagshälsovårdstjänster yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården avtal om företagshälsovårdstjänster produktion av tjänster samarbete ersättande av kostnaderna för företagshälsovård skydd av arbetstagare verksamhetsplan för företagshälsovården företagshälsovårdens innehåll och sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster som ordnas utöver företagshälsovården. (Jfr 1 14 i lagen om företagshälsovård 1383/2001). Utöver förebyggande företagshälsovård kan en arbetsgivare på sin bekostnad för sina arbetstagare och en FöPL- eller LFöPL-företagare för sig själv ordna sådana tjänster på allmänläkarnivå inom den öppna sjukvården som avses i lagens 14. När sådana tjänster ordnas ska man följa en praxis som grundar sig på jämställt bemötande och som regleras i 2 kap. 2 i arbetsavtalslagen (55/2001). Enligt den får man inte i anställningsförhållanden för viss tid eller på deltid enbart på grund av arbetsavtalets giltighetstid eller arbetstidens längd tillämpa ofördelaktigare anställningsvillkor än i andra anställningsförhållanden, och arbetsgivaren ska även i övrigt bemöta arbetstagarna opartiskt. (Jfr. RP 114/2001, Detaljmotivering, 3 kap. 12.) Postadress Besöksadress 1 (12) PB 78 Hyvlerivägen 1 a B Helsingfors Helsingfors Telefon Fax

2 2. Ersättande av kostnaderna Den förebyggande företagshälsovård som avses i 12 i lagen om företagshälsovård och utöver den ordnad sjukvård som avses i 14 i lagen om företagshälsovård finansieras av sjukförsäkringens arbetsinkomstförsäkring. Bestämmelser om arbetsgivarens rätt till ersättning finns i 13 kap. 1 i sjukförsäkringslagen. Bestämmelser om rätt till ersättning för företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL) finns i 13 kap. 2 i sjukförsäkringslagen. Bestämmelser om kommunens rätt att få ersättning för kostnaderna för företagshälsovård som kommunen ordnat för företagare finns i 13 kap. 8 i sjukförsäkringslagen. Folkpensionsanstalten betalar ersättning till arbetsgivare och företagare för de nödvändiga och skäliga kostnaderna som företagshälsovården och sjukvården föranleder, ifall tjänsterna har genomförts i enlighet med sådan god företagshälsovårdspraxis som avses i lagen om företagshälsovård och i motiveringarna till den. Ersättning kan betalas för förebyggande företagshälsovård som avses i 12 i lagen om företagshälsovård öppen sjukvård på allmänläkarnivå med tonvikt på arbetshälsa som arbetsgivaren bekostar i sin helhet, om sjukvården är ordnad utöver företagshälsovården och den genomförs av samma yrkesutbildade personer inom företagshälsovården som genomför företagshälsovården enligt 12 i lagen om företagshälsovård. För att ersättning för sjukvårdskostnader ska kunna betalas förutsätts dessutom att man med serviceproducenten i samma avtal som gäller förebyggande hälsovård skriftligen har kommit överens även om sjukvårdstjänster. Samma villkor för ersättning som gäller arbetsgivare gäller också LFöPL- och FöPL-företagare som ordnat företagshälsovårdstjänster för sig själva. Rätten till ersättning för företagshälsovård upphör då företagaren går i pension eller upphör med företagsverksamheten. En företagare som har ålderspension eller förtida ålderspension och som arbetar i företaget och betalar frivillig pensionsförsäkringsavgift har rätt till ersättning för företagshälsovård tills han eller hon fyller 68 år. En stipendiat som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare har inte rätt till ersättning för företagshälsovård. 3. Företagshälsovårdsersättningens förhållande till andra förmåner På basis av bestämmelserna i 13 kap. i sjukförsäkringslagen ersätts kostnader som föranletts av förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) samt sjukvård och annan hälsovård (ersättningsklass ll) som avses i lagen om företagshälsovård. (Se 12 och 14 i lagen om företagshälsovård, FHVL 1383/2001). Utanför ersättningssystemet faller bl.a. kostnader som hänför sig till bestämmelser i sjukförsäkringslagen och som gäller annat än företagshälsovård, samt kostnader som omfattas av rehabiliteringslagstiftningen, trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring. För dessa finns egna lagstadgade ersättningssystem. Om en arbetsgivare har valt att ta en privat sjukkostnadsförsäkring för att ersätta kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå för sina arbetstagare är det inte fråga om sådan av arbetsgivaren bekostad service som avses ovan, och till arbetsgivaren betalas heller inte ersättning för sjukvårdskostnaderna med stöd av ersättningsbestämmelserna i 13 kap. i sjukförsäkringslagen. Om enstaka arbetstagare på grund av försäkringsvillkoren för sjukkostnadsförsäkringen inte omfattas av försäkringen i fråga kan man inte ansöka om ersättning för kostnaderna för dem genom systemet för företagshälsovårdsersättningar. 2 (12)

3 4. Godtagbara kostnader I statsrådets förordning (1338/2004) har de godtagbara kostnaderna fastställts. Sådana är de med iakttagande av god företagshälsovårdspraxis nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnaderna för en företagshälsovårdscentral dock inte fastighetens byggnadskostnader, inte heller kostnaderna för fasta inventarier. Godtagbara kostnader är de avgifter och arvoden som en privat producent av företagshälsovårdstjänster, en kommunal hälsovårdscentral eller en yrkesutövare som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster tar ut, förutsatt att de motsvarar de godtagbara anläggnings- och driftkostnader som föranleds av ordnande av företagshälsovård. (Se bilaga 1.) 4.1. Ersättning för allmänna avgifter och grundavgifter Utöver arvoden på basis av besök och utförda åtgärder tar många hälsovårdscentraler, läkarcentraler och läkarstationer ytterligare ut s.k. allmänna avgifter eller grundavgifter av arbetsgivarna och företagarna. Bestämmelser om grunderna för dessa avgifter finns i statsrådets förordning (se bilaga 1). Enligt förordningen kan kostnader som hänför sig till verksamhet som utövas av andra än yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården tas ut och ersättas som allmänna avgifter, grundavgifter eller andra motsvarande avgifter förutsatt att de motsvarar godtagbara anläggnings- och driftskostnader och att kostnaderna inte ingår i några andra resursbaserade avgifter och arvoden. Om de arvoden som tagits ut på basis av verksamhet som utövas av yrkesutbildade personer inte till alla delar ingår i de kostnader som avses i förordningen (t.ex. andelen av kontorspersonalens arbete i anslutning till företagshälsovården), är det möjligt att ta ut den andel som fattas i form av allmänna avgifter eller grundavgifter. I denna andel kan ingå endast sådana kostnader som inte redan ingår i andra avgifter och arvoden som tagits ut t.ex. på basis av tid, åtgärd eller besök hos företagsläkare och företagshälsovårdare, eller avgifter som tagits ut på basis av laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar. FPA betalar ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnaderna för genomförd verksamhet. I samband med arbetsgivarnas och företagarnas ansökningar samt hälsovårdscentralernas redovisningar har det framkommit att många serviceproducenter tar ut allmänna avgifter och grundavgifter på förhand. En förutsättning för att allmänna avgifter och grundavgifter ska kunna ersättas är enligt FPA att den som söker ersättning har fått företagshälsovårdstjänster eller därutöver ordnade sjukvårdstjänster under räkenskapsperioden/kalenderåret utgående från verksamhetsplanen för företagshälsovården, och vilka även föranlett besöks- eller tidsbaserade avgifter och arvoden för besök hos yrkesutbildade personer och/eller sakkunniga inom företagshälsovården. FPA rekommenderar att serviceproducenten avtalar med arbetsgivaren eller företagaren separat om en allmän avgift för förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) respektive sjukvård (ersättningsklass II), detta för att de allmänna avgifterna ska kunna anmälas per ersättningsklass på den ansökan om ersättning som lämnas in till FPA. Det här förfarandet skulle minska behovet av ytterligare utredningar angående ansökningarna, en procedur som kan förlänga behandlingstiden. 5. Avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan 5.1. Avtal om företagshälsovård En arbetsgivare eller en företagare som ordnar företagshälsovård för sig själv ska med den som producerar företagshälsovårdstjänster ingå ett skriftligt avtal om ordnande av företagshälsovård, varav framgår de allmänna arrangemangen inom företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning. Om omständigheterna förändras väsentligt ska avtalet ses över. 3 (12)

4 Om arbetsgivaren ordnar företagshälsovårdstjänsterna på en hälsovårdscentral som arbetsgivaren själv är huvudman för ska ovan nämnda omständigheter beskrivas på lämpligt sätt. Enligt lagen om företagshälsovård ska på arbetsplatsen för arbetstagarna hållas framlagda lagen om företagshälsovård och med stöd av den utfärdade författningar, det mellan arbetsgivaren och den som producerar företagshälsovårdstjänster ingångna avtalet om ordnande av företagshälsovård eller arbetsgivarens beskrivning av företagshälsovård som han själv har ordnat, samt den arbetsplatsutredning som avses i lagens 12 1 mom. (Se 25 i lagen om företagshälsovård, 1383/2001.) 5.2. Bestämmelser om verksamhetsplanen Arbetsgivaren ska samarbeta med arbetstagarna och deras företrädare vid beredningen av beslut som är nödvändiga för att företagshälsovården ska kunna genomföras. Sådana beslut gäller de allmänna arrangemangen av företagshälsovården på arbetsplatsen, planeringen av verksamheten och verksamhetsplanen, tjänsternas innehåll och omfattning samt utvärderingen av genomförandet och verkningarna av företagshälsovården. I samarbetet ingår även att arbetsgivaren i tillräckligt god tid ger arbetstagarna eller deras företrädare de uppgifter som är nödvändiga med tanke på behandlingen av ärendena. (Jfr 8 i lagen om företagshälsovård, Samarbete.) Om verksamhetsplanen gäller flera verksamhetsställen ska de alla (inklusive adresser) räknas upp i planen. Verksamhetsplanen ska innehålla de allmänna målen för företagshälsovården samt de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och de åtgärder som föranleds av dessa. I planen är det viktigt att beakta de bestämmelser som finns i lagen om företagshälsovård om lagens syfte, ordnande av företagshälsovård och innehållet i den företagshälsovård som det föreskrivs att arbetsgivaren ska ordna. Planeringsperioden kan vara högst tre till fem år lång. Verksamhetsplanen ska dock ses över på grundval av arbetsplatsbesök och andra utredningar som utförs inom företagshälsovården. Planen ses över årligen i den omfattning som det är påkallat med beaktande av bl.a. arbetsplatsens storlek, förändringar på arbetsplatsen, personalen och arbetsarrangemangen. (Jfr 1,4,12 och 14 i lagen om företagshälsovård.) 5.3. Verksamhetsplanen och ansökan om ersättning Till arbetsgivarens ansökan om ersättning ska bifogas en kopia av en sådan verksamhetsplan som gäller åtminstone under den räkenskapsperiod som ansökan hänför sig till. (Arbetsgivaren förvarar verksamhetsplanen i original.) Man kan inte retroaktivt göra upp en plan så att den gäller en räkenskapsperiod som redan gått ut. Planen ska vara daterad och undertecknad av arbetsgivaren och av en företrädare för den som producerar företagshälsovårdstjänsterna. Om den verksamhetsplan som lämnats in som bilaga till ansökan gäller flera år/ räkenskapsperioder behöver man inte lämna in någon ny plan till FPA under den tid som planen gäller. Om verksamhetsplanen ses över eller ändras innan giltighetstiden går ut ska man som bilaga till ansökan foga en kopia av den nya, undertecknade och daterade planen, där också tidpunkten för och innehållet i förändringen tydligt framgår. En skriftlig verksamhetsplan ska också göras upp för företagshälsovården för företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, men planen eller en kopia av den ska inte bifogas företagarens ansökan om ersättning eller hälsovårdscentralens redovisning. 4 (12)

5 6. Kedjefaktureringstillägg Många arbetsgivare har verksamhetsställen på olika orter och då ska man också avtala om och planera företagshälsovårdstjänsterna för varje enskild ort. I sådana fall har vissa arbetsgivare gett koordineringen av olika serviceproducenters verksamhet och fakturering i uppdrag till någon av dessa serviceproducenter. Eftersom FPA betalar ersättning till arbetsgivarna enbart för kostnaderna för företagshälsovård och därutöver ordnad sjukvård hör inte kostnader som föranleds av koordinering av tjänsterna eller av faktureringsservice till ersättningssystemet. Sådana kostnader får inte anges i ansökan om ersättning. När en koordinerande enhet förmedlar uppgifter om fakturering eller tjänster kan den inte prissätta andra serviceproducenters tjänster enligt sin egen prislista. Den koordinerande enheten ska till arbetsgivaren förmedla uppgifter om andra serviceproducenters verksamhet och kostnader så att man utifrån den faktura och de bilagor som sänds till arbetsgivaren kan se de faktiska kostnads- och verksamhetsuppgifterna för den enhet som genomfört tjänsterna, och separat de avgifter som debiterats för eventuell koordinering och fakturering, vilka inte ska anges i ansökan. 7. Blanketter inom företagshälsovården Ersättning för företagshälsovårdskostnader kan inte sökas med några andra blanketter än de FPA-blanketter som är avsedda för ändamålet, eller på blanketter som FPA har godkänt för användning i företagshälsovårdens datasystem. Vid ansökan om ersättning ska arbetsgivare respektive företagare använda olika blanketter Ansökningsblanketter för arbetsgivare Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader (SV 98 TTHr) Anläggningskostnader och inkomster för egen/gemensam företagshälsovårdscentral (SV 99 TTHr) Sakkunniga inom företagshälsovården specifikation av kostnaderna och verksamheten (SV 100 TTHr) Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader (SV 101 TTHr) Blanketten Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader (SV 98 TTHr) ska användas av arbetsgivare som ansöker om ersättning för förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare, och dessutom om ersättning för kostnaderna för ordnande av sjukvård på allmänläkarnivå för sina arbetstagare. En arbetsgivare kan vara ett företag, ett bolag, en registrerad förening, en stiftelse, en kommun, staten eller motsvarande arbetsgivare som har arbetstagare anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Blanketten får inte användas av företagare som inte har haft arbetstagare i anställningsförhållande under räkenskapsperioden, eller som inte har ordnat företagshälsovårdstjänster för sina arbetstagare. Företagare som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betraktas som arbetsgivare om de i sitt företag/på sitt lantbruk har anställda i arbetsavtalsförållande. I så fall ska företagaren använda den blankett som är avsedd för arbetsgivare då han eller hon ansöker om ersättning för kostnaderna för sina anställda. Om en sådan företagare på basis av det avtal som ingåtts med serviceproducenten även har ordnat samma tjänster för sig själv som för sina anställda kan företagaren ansöka om ersättning för sina egna kostnader på samma blankett som kostnaderna för sina anställda. Om man har avtalat och/eller planerat att innehållet i tjänsterna för företagaren ska skilja sig från tjänsterna för de anställda, ska företagaren separat ansöka om ersättning för sina egna kostnader på blanketterna för företagare. (Se punkt 7.2.) 5 (12)

6 I arbetsgivarens ansökan ska uppges de kostnader för företagshälsovården som uppkommit under räkenskapsperioden enligt bokföringen. Kostnaderna ska vara grundade på företagets bokföring. Kopior på fakturor eller andra verifikat ska inte fogas till ansökan. FPA begär separat tilläggsutredningar om sådana behövs. Tiden för ansökan om ersättning är sex månader från räkenskapsperiodens slut enligt arbetsgivarens bokföring Ansökningsblanketter för företagshälsovård för företagare På blanketterna för företagshälsovård för företagare kan man ansöka om ersättning endast för kostnader för företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare. Innan man ingår avtal om tjänsterna ska serviceproducenten reda ut huruvida företagaren omfattas av ovan nämnda pensionslagar, för att undvika att fel blanketter används Hälsovårdscentrals redovisning (blankett TTH 114r) och utredningar företagarvis som ska fogas till den (blanketterna SV 112 TTHr, SV 113 TTHr) Kommunen/hälsovårdscentralen lämnar in en redovisning till FPA över de tjänster man tillhandahållit företagare som omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare. Till redovisningen hör sammandragsblanketten Hälsovårdscentrals redovisning till FPAs byrå (blankett 114 TTHr) och de företagarvisa utredningsblanketterna Utredning om företagshälsovård som hälsovårdscentral ordnat för företagare (SV 112 TTHr) eller Redogörelse för hälsovårdscentrals arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (SV 113 TTHr). Till en och samma redovisning får inte fogas utredningsblanketter som hänför sig till olika kalenderår Blanketter för privata serviceproducenter (SV 111 TTHr, SV 115 TTHr) När det gäller företagshälsovård och utöver den ordnad sjukvård som genomförs på basis av ett avtal som en företagare och en privat serviceproducent ingått kan serviceproducenten använda endast de FPA-blanketter som nämns i rubriken och som uppgjorts för detta ändamål, eller motsvarande blanketter som FPA godkänt för leverantörer av datasystem för företagshälsovården. Företagaren ansöker om ersättning på dessa företagshälsovårdsblanketter som han eller hon fått av serviceproducenten. Blankettens framsida fylls i av serviceproducenten och blankettens frånsida fylls i av den företagare som ansöker om ersättning. Till blanketterna ska fogas ett kvitto eller något annat verifikat på de erlagda kostnaderna. Serviceproducenten får inte använda företagshälsovårdens blanketter om företagaren vill få ersättning för sina sjukvårdskostnader med stöd av några andra bestämmelser i sjukförsäkringslagen än bestämmelserna om ersättande av företagshälsovårdskostnader. I så fall ska man använda blanketter med vilka man ansöker om ersättning enligt sjukförsäkringslagen genom det ersättningssystem för enskilda försäkrade som baserar sig på ersättningstaxor för läkararvoden och undersökning och behandling. En företagare som inte har anställda och som för sig köper företagshälsovårdstjänster av en privat serviceproducent (t.ex. en läkarcentral) ska ansöka om ersättning på den blankett som han eller hon fått av serviceproducenten, d.v.s. SV 111 TTHr Utredning om företagshälsovårdsservice till företagare. Förebyggande företagshälsovård och sjukvårdstjänster ska utredas på separata blanketter. På blanketten ska inte anges verksamhets- eller kostnadsuppgifter enligt redogörelsen för arbetsplatsutredningen hos lantbruksföretagare. För att uppge verksamhets- och kostnadsuppgifter i en arbetsplatsutredning som ingår i företagshälsovården för en lantbruksföretagare ska privata producenter av företagshälsovårdstjänster använda blanketten SV 115 TTHr, Redogörelse för arbetsplatsutredning hos 6 (12)

7 lantbruksföretagare. Kostnader som hör till arbetsplatsutredningen är kostnader som föranletts av gårdbesök, intervju om lantbruksföretagarens arbetsförhållanden utförd av en företagshälsovårdare på mottagningen samt uppgörande och granskning av verksamhetsplanen. På blankettens sida 2 finns en ersättningsansökan, som lantbruksföretagaren fyller i. Av kostnaderna för arbetsplatsutredningen betalar FPA till lantbruksföretagaren högst det årliga maximibeloppet per företagare, varav 60 % betalas i enlighet med sjukförsäkringslagen och 40 % av statens övriga medel med stöd av en särskild lag (L 859/1984). En lantbruksföretagare söker från FPA med samma blankett både ersättning som betalas enligt sjukförsäkringslagen och ersättning av statens medel. Till blanketten ska fogas ett kvitto eller något annat verifikat på de erlagda kostnaderna Företagares ansökan om förstahjälpberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård Med blanketten SV 116 TTHr, Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare, ansöker en företagare om ersättning för sina resekostnader i anslutning till företagshälsovården, samt för sådana kostnader för förstahjälpsberedskap (t.ex. kostnader för förstahjälpsförpackning) som inte ingår i de kostnader som den enhet som tillhandahållit företagshälsovårdstjänsterna har fakturerat. Över kostnaderna för förstahjälpsberedskapen ska till ansökan fogas ett kvitto eller en annan motsvarande utredning, varav framgår kostnadernas innehåll. För att kostnaderna ska kunna ersättas förutsätts att företagaren har ordnat förebyggande företagshälsovårdstjänster för sig, och att det finns ett skriftligt avtal och en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovårdstjänsterna. Till blanketten ska fogas kvitto på kostnaderna. 8. Aktuell information om ersättningsförfarandet 8.1. Stödtjänster som skaffas från offentliga sjukhus Den träder en ändring av 7 i lagen om företagshälsovård i kraft (RP 260/2009), enligt vilken en producent av företagshälsovårdstjänster kan skaffa stödtjänster hos en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet eller hos en verksamhetsenhet inom hälsovården som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård. Sådana stödtjänster innefattar laboratorietjänster, radiologiska tjänster, klinisk-fysiologiska undersökningar samt kliniska neurofysiologiska undersökningar. Ersättning för de nödvändiga och skäliga kostnader som stödtjänsterna medfört betalas som en del av den förebyggande verksamhet och sjukvård som hör till företagshälsovården. Den nya lagen ställer alla producenter av företagshälsovårdstjänster i en likvärdig situation vid anskaffning av stödtjänster hos en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet. När det gäller FPA:s ersättningsverksamhet tillämpas lagen på de arbetsgivare vars räkenskapsperiod börjar eller senare, och på de kostnader för företagshälsovård för företagare som uppkommit eller senare Anlitande av sakkunnig inom lantbruket i fråga om företagshälsovård för lantbruksföretagare I lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare ingår en bestämmelse enligt vilken en sakkunnig inom lantbruket kan avlägga ett arbetsplatsbesök som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare, ifall företagshälsovården inte har gjort ett arbetsplatsbesök senast inom fyra år sedan föregående arbetsplatsbesök. För att man ska kunna ersätta kostnaderna för det 7 (12)

8 gårdsbesök som en sakkunnig inom lantbruket självständigt gör förutsätts alltid att lantbruksföretagarnas pensionsanstalt före gårdsbesöket har varit i kontakt med den serviceproducent som svarar för lantbruksföretagarens företagshälsovård och att serviceproducenten i fråga ger besöket i uppdrag, om serviceproducenten anser det vara nödvändigt. (Jfr. L 1026/1981,17 5 mom.) 8.3. Maximibeloppen för godtagbara kostnader och ersättningar inom företagshälsovården Folkpensionsanstalten har för år 2009 fastställt följande kalkylerade maximibelopp per arbetstagare när det gäller godtagbara kostnader och ersättningar inom företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare: Ersättningsklasser Kostnadernas maximibelopp, euro Ersättningsklass I, förebyggande företagshälsovård 148,70 89,22 Ersättningsklass II, sjukvård 223,10 111,55 Ersättningens maximibelopp, euro När det gäller företagshälsovård för företagare är de årliga maximibeloppen per företagare år 2010 följande: Förebyggande verksamhet Kostnadernas maximibelopp, euro Ersättningens maximibelopp, euro Gårdsbesök och 774,75 464,85 arbetsplatsutredningar Annan förebyggande 387,50 232,50 företagshälsovård Sjukvård 276,50 138, Ersättning för vaccinering inom ramen för företagshälsovården Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar om vaccinering mot pandemisk A(H1N1)V influensa (STM/4452/2009), Lägesbrev 8). För kostnaderna för A(H1N1)V-vaccineringar (svininfluensavaccin) svarar i regel den kommun som gett vaccineringarna i uppdrag. FPA ersätter inte kostnader för vaccin eller vaccineringsbesök. Ersättning kan utges för kostnaderna för vaccineringar som är nödvändiga på grund av arbetet och vaccineringar mot säsonginfluensa av personer i de medicinska riskgrupperna. Kostnaderna för vaccineringar som är nödvändiga på grund av arbetet ska arbetsgivaren uppge på blanketten SV 98 TTHr under ersättningsklass I, och kostnaderna för säsonginfluensavaccineringar av riskgrupperna under ersättningsklass II, punkten "Andra driftskostnader". Om de vaccineringar som omfattas av ersättningssystemet har föranlett kostnader för företagaren, ska serviceproducenten uppge vaccineringarna och de kostnader som de orsakat på den företagarvisa blanketten SV 111 TTHr eller SV 112 TTHr under punkten 6, Annan verksamhet i samband med företagshälsovården. Kostnader för vaccineringar som på grund av arbetet är nödvändiga ersätts som "annan förebyggande företagshälsovård" och kostnaderna för säsonginfluensavaccinering för en företagare som hör till riskgruppen som "sjukvård". 8 (12)

9 8.5. Ersättning för kostnaderna för förstahjälpsberedskap FPA betalar ersättning till arbetsgivare och företagare för de kostnader som föranletts av förstahjälpsutbildning, -utrustning och -tillbehör endast om företagshälsovården har ordnats i enlighet med sådan god företagshälsovårdspraxis som avses i lagen om företagshälsovård (se punkt 5, Avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan ). I praktiken innebär detta att en yrkesutbildad person inom företagshälsovården i samband med ett arbetsplatsbesök har utvärderat behovet av förstahjälpsberedskap och gett en rekommendation som gäller arbetsplatsen i fråga. Kostnader som föranleds av beredskap med tanke på en storolycka och kostnader för kurs 3 i första hjälpen omfattas inte av ersättningssystemet. 9. Arbetsgivarens ansökan sänds till FPA först när räkenskapsperioden gått ut En arbetsgivare ska ansöka om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna med en enda ansökan för hela räkenskapsperioden. FPA avslår sådana ansökningar som lämnats in innan räkenskapsperioden enligt bokföringen gått ut, eftersom ansökningstiden för arbetsgivare är sex månader från räkenskapsperiodens slut. 10. Näringsgrensindelningen TOL 2008 tas i bruk När det gäller ansökningar om ersättning för företagshälsovård införs Statistikcentralens nya näringsgrensindelning (TOL 2008) enligt följande: företagshälsovård för företagare: i samband med tjänster som tillhandahållits efter företagshälsovård anordnad av arbetsgivare: räkenskapsperioder som börjar eller senare. Om räkenskapsperioden börjar under år 2009 och hänför sig till största delen till år 2010 används TOL Om räkenskapsperioden fördelar sig jämnt på åren 2009/2010 tillämpas TOL Information från Statistikcentralen finns på adressen > Statistik. 11. Information på internet ( om ersättning av företagshälsovårdskostnader På FPA:s webbplats finns information för arbetsgivare, företagare och serviceproducenter inom företagshälsovården om godtagbara kostnader inom företagshälsovården, hur kostnaderna ersätts, ersättningarnas belopp och hur man ansöker om ersättning, > Arbetsgivare > Företagshälsovård; via den här sidan hittas även centrala lagar och förordningar som gäller genomförande och ersättande av företagshälsovård samt de brev som FPA tidigare har sänt till arbetsgivare och serviceproducenter (> Anslagstavla > Anvisningar för företagshälsovård och Anslagstavla > Lagar och förordningar) Privatpersoner > Sjuk > Företagshälsovård (= sidor som gäller företagshälsovård för företagare) Samarbetspartner > Läkare och hälsovårdspersonal > Företagshälsovård Om FPA > Publikationer > Broschyrer > Din grundtrygghet -broschyrer, Företagshälsovård Uppgifter om var ansökningar som gäller företagshälsovård handläggs och kontaktinformation hittas på adressen > Arbetsgivare > Företagshälsovård > Ansökan > Handläggningställen > Kontaktinformation 9 (12)

10 12. Arbetsgivares ansökan om ersättning kan snart göras elektroniskt Som ett led i ett utvecklingsprogram gällande FPA:s webbtjänster har FPA inlett planering av möjligheten att elektronisk ansöka om arbetsgivares ersättning för företagshälsovård. Enligt planerna ska det vara möjligt att göra de första elektroniska ansökningarna för kostnaderna för räkenskapsperioden Vid sidan av den elektroniska ansökan kvarstår även möjligheten att ansöka om ersättning med en pappersblankett. När det gäller ersättningsansökans innehåll och struktur kommer det att ske förändringar jämfört med nuvarande utformning. Leverantörerna av datasystem för företagshälsovården har informerats om de kommande förändringarna. Under år 2010 kommer FPA att informera ytterligare om detta, bl.a. på sin webbplats ( > Arbetsgivare > Företagshälsovård > Anslagstavla). FPA ordnar också utbildning för serviceproducenterna inom företagshälsovården. Med vänlig hälsning Avdelningschef Elise Kivimäki Företagshälsovårdschef Arto Laine Bilaga 1: Utdrag ur statsrådets förordning 1338/2004 (ändring 99/2006) om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen 10 (12)

11 DISTRIBUTION Arbetsgivare som ansöker om ersättning för företagshälsovård Producenter av företagshälsovårdstjänster FÖR KÄNNEDOM Akava Finlands Näringsliv, EK Finlands Kommunförbund Kyrkans avtalsdelegation Kommunala arbetsmarknadsverket Läkarcentralernas förening Länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK Landsbygdens arbetsgivareförbund ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård/arbetshälsoinstitutet Småindustrins Allmänna Grupp Näringsterapeuternas förening Social- och hälsovårdsministeriet Besvärsnämnden för social trygghet Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finsk Ergonomiförening Finlands Fysioterapeutförbund Finlands Fysioterapiföretagare, FYSI Suomen Kuntaliitto Finlands Läkarförbund Finlands Talterapeutförbund Finlands Psykologförbund Finlands Ögonoptikerförbund Finlands Hälsovårdarförbund FHVF Suomen Työhygienian seura Finlands Företagshälsovårdareförbund Finlands Företagsläkarförening Finlands Rederiförening Rederierna i Finland Företagarna i Finland Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund Institutet för hälsa och välfärd TEHY Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Arbetspensionsförsäkrarna TELA Työfysioterapeutit ry Arbetshälsoinstitutet och dess regioninstitut Työterveysyhteisöjen Liitto Statskontoret Statens arbetsmarknadsverk Ålands landskapsregering Ålands Redarförening Adresskälla: Uppgifter i arbetsgivarnas ansökningar om ersättning Uppgifter om producenter av företagshälsovårdstjänster i registret över serviceproducenter inom hälso- och sjukvård 11 (12)

12 Bilaga 1 Utdrag ur statsrådets förordning 1338/2004 (ändring 99/2006) om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen Statsrådets förordning (1338/2004) Kap. 1 Ersättningar för företagshälsovård a Godtagbara kostnader Om företagshälsovårdstjänster ordnats vid arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral eller vid en företagshälsovårdscentral som är gemensam för flera arbetsgivare anses som godtagbara kostnader de nödvändiga och skäliga anläggnings- och driftskostnader som föranletts av användningen av de i 13 kap. 6 i sjukförsäkringslagen avsedda resursfaktorerna som grundar sig på den räkenskapsperiods bokföring som arbetsgivarens ansökan gäller. De kostnader för anskaffning och förnyande av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och kontorsinventarier samt datasystem inom företagshälsovården som godkänns som anläggningskostnader ersätts genom ansökan för anskaffningsårets räkenskapsperiod. Om de nämnda anskaffningarna tas ur bruk vid en företagshälsovårdscentral innan den användningstid som anses skälig har gått ut avdras av den ersättning som betalas till arbetsgivaren ett skäligt belopp motsvarande den andel av anskaffningarna som inte använts. Godtagbara driftskostnader är följande kostnader som hänför sig direkt till företagshälsovården: 1) lönekostnaderna för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården samt för biträdande personal och kontors- och städpersonal samt de lagstadgade och obligatoriska lönebikostnader som betalts för dem, 2) kostnaderna för lokaler och kontor, 3) kostnaderna för användning och underhåll av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och -inventarier samt kostnaderna för undersöknings- och vårdutrustning och -tillbehör, 4) kostnaderna för användning och underhåll av datasystem för företagshälsovården, 5) kostnaderna för förstahjälpsutrustning som anskaffats till en företagshälsovårdscentral eller för övervakad förstahjälp till en arbetsplats samt kostnader för förstahjälpsutbildning för personer i arbetsgivarens tjänst, samt 6) övriga kostnader som är nödvändiga för ordnande av företagshälsovård. Om företagshälsovårdstjänster har anskaffats i form av köpta tjänster hos en sådan hälsovårdscentral som avses i folkhälsolagen (66/1972) eller hos en producent av hälso- och sjukvårdstjänster som är berättigad att tillhandahålla tjänsterna är de avgifter och arvoden som tagits ut för användning av sådana resursfaktorer som avses i 1 mom. godtagbara kostnader förutsatt att de motsvarar de anläggningsoch driftskostnader som avses i 1 mom. Kostnader som hänför sig till verksamhet som utövas av andra än yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården kan ersättas som allmänna avgifter, grundavgifter eller andra motsvarande avgifter förutsatt att de motsvarar de anläggnings- och driftskostnader som avses i 1 mom. och att kostnaderna inte ingår i några andra resursbaserade avgifter och arvoden (12)

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd 8.4.2005 Detta brev ber vi Er delge den personal för kännedom som handhar företagshälsovården samt de enheter som ansvarar för arbetsplatsens

Läs mer

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare.

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare. Företagarblanketter för privata serviceproducenter Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 111 TTHr och SV 115 TTHr I början av anvisningen redogörs för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård

Läs mer

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare I början av anvisningen redogörs för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare samt blanketter och ersättningar. Sidorna 2 6 innehåller anvisningar till serviceproducenten för ifyllande

Läs mer

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan.

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan. Ifyllningsanvisningar för arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 101a TTHr Anvisningarna följer punktindelningen på blankett SV 98a TTHr. Arbetsgivare har rätt att få ersättning

Läs mer

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet 9-12/2010 Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ansökningsförfarandet förnyas 2011 Syftet med reformen är att stödja och styra verksamhet förenlig

Läs mer

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen!

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! 1 Mål för utbildningen: - bidra till att företagshälsovården genomförs i enlighet med god företagshälsovårdspraxis - förbättra och utöka

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om företagshälsovård samt lag om ändring av 4 och 11 lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands Tandläkarförbund rf

Läs mer

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster RP 156/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011.

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. 5 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen ändras

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress:

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: 1 ANSÖKAN OM ATT BLI GODKÄND SOM SERVICESEDELPRODUCENT FÖR PERSONLIG ASSISTANS, STADEN JAKOBSTAD, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS SAMARBETSOMRÅDE (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo) Mottagare: Ankomstdatum:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1201/2013 Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Företagshälsovård

Företagshälsovård Företagshälsovård 20.06.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Målen för systemet med ersättning för företagshälsovårdskostnader... 1 1.3 Rätt till ersättning... 1 1.3.1 Arbetsgivare...

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner 1 Bakgrunden till avtalet 2 Avtalsparter 3 Avtalets syfte Sedan

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård

RP 260/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård RP 260/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2 maj 2001

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN

TILLSTÅND ATT UPPSÖKA VÅRD UTOMLANDS BESTÄMMELSER OCH FÖRFARANDEN I FINLAND FRÅN Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Gruppen för sjukvårdsersättningar Anvisning 20.9.2013 Artikel 20 i EU-förordning 883/2004, artikel 26 i EU-förordning 987/2009 och 14 i lag 352/2010 TILLSTÅND ATT

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 95/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om alterneringsledighet

Läs mer

penning som bestäms enligt sjukförsäkringslagen.

penning som bestäms enligt sjukförsäkringslagen. 1994 rd - RP 65 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av Il lagen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål och 4 a sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Läs mer

RP 61/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 61/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen ändras så att av en

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret... 3 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER ANSÖKNINGSANVISNINGAR Utvecklingsstöd/utvecklingsprojekt för flera filmer (slate)/5.10.2015 1 BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER Ansökan om stöd sker via ett elektroniskt

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PRODUCENTER AV PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER

LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PRODUCENTER AV PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER LANDSKAPSREGERINGENS ANVISNINGAR FÖR PRODUCENTER AV PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER TILLSTÅND ATT PRODUCERA PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTJÄNSTER: SERVICEPRODUCENT: En serviceproducent skall ha tillstånd

Läs mer

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge

RP 157/2009 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

RP 227/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 227/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 227/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 7 lagen om rehabilitering av frontveteraner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET ANVISNING 2 /2004 30.12.2004 ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET Fullmaktsbestämmelser Lagen om riksomfattande personregister inom hälsovården 3 Målgrupper Tandläkare Sjukvårdsdistrikt Olika

Läs mer

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen Försäkringsdomstolen Postadress: PB 1005, 00521 Helsingfors Besöksadress: registraturen (må-fre 8.00-16.15) Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors Telefonnummer: Växel 029 564 3200 Registratur 029 564 3210

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen

YRKESEXAMENSSTIPENDIUM. för person som avlagt fristående examen YRKESEXAMENSSTIPENDIUM för person som avlagt fristående examen Yrkesexamensstipendiet i korthet l för person som avlagt en yrkesinriktad fristående examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer