ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016"

Transkript

1 Organisationer som främjar idrott /625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver: 9/600/2014, Anvisningar för ansökan om rätt tili statsunderstöd och för ansökan om statsunderstöd är 2016 ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR allmänt understöd ska sökas senast den 30 september GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD 1.1. Nya idrottsfrämjande organisationer som är berättigade tili statsunderstöd 10 i idrottslagen, 5 i idrottsförordningen För att en organisation som främjar idrott ska kunna fä statsbidrag krävs det enligt 10 i idrottslagen att undervisnings- och kulturministeriet godkänner organisationen som berättigad tili statsbidrag. En registrerad förening vars ändamäl är att främja idrott och vars verksamhet har de syften som avses i 2 kan godkännas som en organisation som är berättigad tili statsbidrag. Därmed syftar lagen tili att främja: 1) olika befolkningsgruppers möjlighet att röra pä sig och utöva motion och idrott, 2) befolkningens välbefinnande och hälsa, 3) upprätthällande och förbättrande av den fysiska funktionsförmägan, 4) barns och ungas uppväxt och utveckling, 5) medborgarverksamhet inom idrotten, medräknat föreningsverksamhet, 6) elitidrott, 7) ärlighet och etiska principer inom idrott och elitidrott, samt 8) minskande av ojämlikhet inom motion och idrott. Opetus- ja klilttuuriministeriö Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, Valtioneuvosto Puh Unclervisnmss- uch kulturministeriei: Sjötullsgatan 10, Helsingfors PB 29, Statsrädet Tfn

2 Av grenförbunden kan endast ett riksomfattande förbund inom varje gren godkännas som berättigad tili statsbidrag Definition av grenförbund Med grenförbund avses en riksomfattande idrottsorganisation som arbetar för att främja motions- och idrottsverksamhet inom en eller flera idrottsgrenar. En förutsättning för godkännande är att grenen har en internationell organisation eller ett internationellt tävlingssystem eller att grenen är nationellt betydande Ovriga behörighetsvillkor Vid prövning av en organisations rätt tili statsbidrag beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt hur organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet. En förutsättning för godkännande av rätt tili statsbidrag för en organisation som främjar idrott är att organisationen har minst 30 medlemsföreningar med sammanlagt minst medlemmar eller utövare. Avvikelse kan göras frän den ovan nämnda grunden för godkännande om organisationens verksamhet betjänar en specialgrupp som är idrottspolitiskt och verksamhetsmässigt betydande eller det internationella tävlingssystem som den gren som organisationen företräder är avsevärt omfattande. En förutsättning är dock att organisationen för sin idrottsfrämjande verksamhet inte fär sädant specialunderstöd sam avses i 5 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) frän förvaltningsomrädet för ett annat ministerium. Enligt gällande lagstiftning om statsunderstöd kan allmänt understöd inte beviljas ur tvä olika källor för samma verksamhet. En ny organisation som främjaridrott beviljas inte statsunderstöd utan särskilt skäl innan organisationen har idkatverksamhet som registrerad förening oavbrutet i minst tvä är. Exempelvis kan sammanslagning av organisationer och andra motsvarande exceptionella situationer betraktas som särskilt skäl för att beviljande av statsunderstöd tidigare. Behörighet för statsunderstöd ska sökas skriftligen (UKM:s blankett nr 22). Föreningens stadgar, utdrag ur föreningsregistret, fastställda verksamhetsberättelser för de tvä föregäende verksamhetsären samt fastställda bokslut för de tvä föregäende räkenskapsperioderna ska bifogas ansökan. 2. ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD (ALLA ORGANISATIONER SOM FRÄMJAR IDROTT) Statsunderstödslagen Statsunderstöd beviljas pä ansökan. Förutsättningar för erhällande av statsunderstöd är att det ändamäl för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart, beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende pä de mäl som satts för användningen av statsunderstödet, beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet sam är föremäl för statsunderstöd och annat offentligt stöd samt beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka snedvridning av konkurrensen. Statsunderstöd kan beviljas mottagaren för dennes egen verksamhet eller eget projekt eller för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av nägon annan an understödstagaren och som fyller ändamälet enligt statsunderstödsbeslutet. Om

3 statsunderstöd beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt sam genomförs av nägon annan an understödstagaren och som fyller ändamälet enligt statsunderstödsbeslutet, skall statsunderstödstagaren ingä ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomförverksamheten eller projektet. Tili övriga delar ska de idrottsfrämjande organisationer som avser dela ut statsunderstödet vidare ansöka om särskilt tillständ för detta hos undervisnings- och kulturministeriet, som fattar beslut i frägan. Statsunderstöd fär endast användas för ett syfte som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet. Statsunderstödet fär inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremäl för statsunderstödet, om inte nägot annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att mälen med beviljandet av statsunderstödet ska näs. Statsunderstödet fär inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga det i Europeiska gemenskapens ellerfinsk lagstiftning föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd eller annat offentligtstöd Statsunderstödets belopp 12 i idrottslagen, 10 i idrottsförordningen Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas följande: arten och omfattningen av den verksamhet som den idrottsfrämjande organisationen bedriver de samhälleliga verkningarna av verksamheten hur organisationen förverkligar de syften som avses i den föreslagna lagen, hur den beaktar idrottens etiska principer och de internationella bestämmelser som är bindande för Finland pä vilket sätt organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet. lakttagandet av de internationella bestämmelser som är bindande för Finland (Europarädets konvention mot läktarväld, konventionen mot doping, konventionen mat manipulering av idrottstävlingar) samt främjandet av likvärdighet och jämlikhet är nya grunder för prövning av statsunderstödets belopp. Enligt 10 i statsrädets förordning om främjande av idrott beviljas verksamhetsunderstöd resultatbaserat utifrän organisationens verksamhetsplan och budget. Resultatkriterierna bedöms utifrän den planerade och genomförda verksamheten. Kvaliteten pä organisationens verksamhet bedöms i relation tili organisationens mäl och hur dessa har uppnätts samt i relation tili resultatkriterierna. Vid bedömningen av verksamhetens omfattning beaktas antalet personer som omfattas av organisationens regelbundna verksamhet samt verksamhetens verkningsfullhet och regionala täckning. Vid bedömningen av den samhälleliga verkningsfullheten beaktas organisationens aktivitet i samhälleliga frägor. Enligt idrottsförordningen ska organisationens ekonomiska ställning beaktas vid bedömningen av behovet av understöd. Vid bedömningen av lönsamheten fästs uppmärksamhetvid intäkterna av organisationens egen verksamhet, kostnaderna för förvaltningen i förhällande tili totalkostnadema samt verksamhetens produktivitet.

4 l sambana med att anslag förklaras lediga att sökas lämnar undervisnings- och kulturministeriet ärligen de organisationer som främjar idrott och som är berattigade tili statsunderstöd anvisningar om de utgifter som godkänns för statsunderstöd. Syftet med bestämmelsen är att göra utfärdandet av anvisningar mer flexibelt sä att organisationerna varje är hartillgäng tili sä klara och tydliga anvisningar som möjligt. Grunden för idrottsorganisationernas statsfinansiering har bildats av organisationens verksamhetsresultat pä de centrala resultatomrädena inom idrottskulturen. Vid beviljandet av statsunderstöd för är 2016 beaktas organisationernas kvantitativa, kvalitativa och samhälleliga resultat inom motionsidrott, elitidrott och organisations- och föreningstjänster. Det kan förekomma skillnader mellan olika grupper av organisationer och enskilda organisationer när det gäller verksamhetens tonvikt pä olika resultatomräden eller de allmänna randvillkoren för verksamheten, vilket tas i beaktande vid behov. Även behovet av statsunderstöd och organisationernas möjlighet att skaffa egenfinansiering kan tas i beaktande. Mottagaren av statsunderstöd ska iaktta anvisningarna i undervisnings- och kulturministeriets beslut och Finlands Antidoping-kommittes gällande bestämmelser, enligt vilka organisationen ska tilläta dopningstest under tävlings- och tävlingssäsongen, samt idrottens etiska principer och internationella bestämmelser som binder Finland. Av de idrottsfrämjande organisationerna förutsätts en jämlikhets- och jämställdhetsplan för verksamheten. Om ett förbund inte har en behövlig utredning [jämlikhets- och jämställdhetsplan) och inte iakttar de etiska principerna eller nämnda internationella bestämmelser kan organisationens rätt tili statsunderstöd äterkallas. Om jämlikhetsplanen inte är klar är 2015 bör organisationen beskriva verksamhetens status i en separat bilaga. Planen ska vara klarföre ingängen av är Följande utgör inte godtagbara utgifter som grund för understöd: utgifter i anslutning tili anordnande av tävlingar och publikationsverksamhet med undantag för eventuell godtagbar förlust (tili dessa räknas även tävlingar som anordnas av motionsidrottsorganisationer och motionsevenemang för vilka organisationen tar ut en deltagaravgift eller erhäller inkomster frän inträdesbiljetter) utgiftersom uppkommervid förmedlingsverksamhet (t.ex. förmedling av utrustning och tjänster) utgifter för medelanskaffning och liknande förvärvande av inkomst (t. ex. kostnader för försäljning av annonser) utgifter för affärs- och placeringsverksamhet, inte heller löneutgifter för anställda sam huvudsakligen ansvarar för förmedling av utrustning, medelsanskaffning eller affärsverksamhet utgifter för anställningsförmäner som organisationen ger arbetstagaren utöver penninglön (bil-, kost-, bostads- och bränslekostnader) utgifter som täcks med intäkter för varor som organisationen säljer tili en sadan annan organisation som avses i 7 i idrottslagen eller med intäkter för förvaltnings- och dataförvaltningstjänster amorteringar och räntor pä Iän löneutgifter sam motsvarar sjukförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsersättningar som organisationen fär sam arbetsgivare den del av de egna hyresutgifterna för de egna lokalerna som motsvarar hyresintäkterna avskrivningar och avsättningar ömsesidiga understöd eller motsvarande stöd som en organisation som fär statsunderstöd beviljar andra sammanslutningar anskaffningsutgifter för sadan lös egendom sam föranleds av att en anläggning grundas, utvidgas, omorganiseras eller grundligt renoveras.

5 Organisationerna beslutar själva om antalet anställda, personalens tjänstetitlar och avlöning inom ramen for budgeten men dock sä att statsunderstödet kan täcka den anställdas lönekostnader med högs euro/anställd. Organisationen kan täcka de överskridande kostnaderna gen om sin egen medelanskaffning Ansökningstid Statsunderstöd för organisationer som främjar idrott ska sökas med undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 1 och bilageblanketten senast den 30 september Ansökningarna ska riktas tili undervisnings- och kulturministeriet och skickas tili adressen Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, Statsrädet Ansökningsdokument Organisationer som ansöker om statsunderstöd för 2016 ska lämna in följande dokument tili undervisnings- och kulturministeriet: Alla organisationer 1. Ansökan om statsunderstöd med stöd av 12 i idrottslagen med undervisnings- och kulturministeriets blanketter nr 1 och 23. De regionala idrottsorganisationerna använder blanketterna nr 1 och 24. Blanketterna finns pä undervisnings- och kuitu rministeriets webbplats -> Understöd -> Idrott Ansökan ska undertecknas av de officiella namntecknare som anmälts tili föreningsregistret. Om organisationen blir tvungen att komplettera sin ansökan i efterhand ska det göras skriftligt. 2. Utredning om resultaten av organisationens verksamhet De idrottsfrämjande organisationerna bör lägga fram ett kort sammandrag över den dittills genomförda verksamheten är Specifikation över utgifter och inkomster enligt budgeten för är 2016 Pä bilageblankett nr 23 (regionala organisationer blankett nr 24) anges en specifikation av organisationens utgifter och inkomster i enlighet med budgeten för är Specifikationen ska inkludera den egentliga verksamhetens samtliga utgifter och inkomster per verksamhetsomräde samt den övriga verksamhetens inkomster och utgifter med undantag för investeringsutgifter. Godtagbara utgifter är direkta bruttoutgifter i anslutning tili den egentliga verksamheten med undantag för utgifter för affärs- och placeringsverksamhet samt övriga motsvarande utgifter för förvärvande av inkomst. Utgifter som berättigar tili statsstöd är inte heller de utgifter som nämns i punkt 2 i sökanvisningen. 4. Förteckning över andra understöd som organisationen har beviljats/ansökt Organisationen ska uppge alla understöd som man erhällit är 2015 och ansökt om för är 2016 pä bilageblanketten specificerade pä den som beviljat understödet och användningsändamälet. Offentliga understöd och övriga understöd ska grupperas separat. Undervisnings- och kulturministeriet gör avdrag frän de godtagbara utgifterna som orsakas av andra understöd utifrän den av organisationen ifyllda bilageblanketten. 5. Förteckning över organisationens anställda och avlöningsgrunderna En förteckning över de anställda som arbetar med uppgifter inom den verksamhet som ska stödas med statsbidrag ska läggas fram i bilageblanketten, där man uppger de befattningar som har fortlöpande anställning vid tidpunkten för ansökan och avlöningen av dessa med undantag för personer sam huvudsakligen anställts för förmedling av utrustning, medelanskaffning eller affärsverksamhet. Pä samma bilaga kan man lägga fram en pian för ny personal som ska anstallas av organisationen samt ett sammandrag av anställningsförmänerna och de totala kostnaderna för dessa (inkl. bränsle-, försäkrings-, service- o.dyl. kostnader). Pä blanketten behöver kostnader för arvodesbaserade instruktörer och liknande personal inte uppges.

6 Vid prövningen av beslutet om statsunderstöd har undervisnings- och kulturministeriet hjälp av tillämpliga delar av förslagen frän de arbetsgrupper som har utvecklat understödssystemet för organisationer som främjar idrott. 3. ÖVRIGA VILLKOR l ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Förvaltningen av den organisation som ska beviljas understöd ska skötas enligt vad som förutsätts i föreningslagen (503/1989) och organisationens stadgar. 11 i föreningslagen Styrelsen skall föra en förteckning överföreningens medlemmar. l förteckningen skall införas varje medlems fullständiga namn och hemort. Inom organisationen ska den enhet vars struktur grundar sig pä personmedlemskap föra en förteckning av personmedlemmarna. En centralorganisation eller en regionalorganisation vars medlemmar är distriktsorganisationer eller lokalföreningar ska pä motsvarande sätt föra en förteckning över medlemmarna i basorganisationen. Av basorganisationsforteckningen ska framgä antalet personmedlemmar i respektive organisations basförening. Bokföring Bokföringen och ekonomin för den organisation som understöds ska uppfylla de krav som ställs i bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997). Mottagaren av understödet ska anordna sin bokföring med iakttagande av god bokföringssed sä att användningen av understödet kan följas upp med hjälp av bokföringen. 4. UTREDNING ÖVER ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Om användningen av det beviljade understödet ska en utredning lämnas tili undervisningsoch kulturministeriet pä en av ministeriet fastställd formbunden blankett. Utredningen ska göras före utgängen av april det är som följer efter understödsäret. 5. BETALNINGEN AV STATSUNDERSTÖDET Statsunderstödet betalas tili mottagaren i en ellerflera poster utifrän tajmningen av kostnaderna. Statsbidragsmyndigheten kan besluta att statsbidraget betalas utifrän de faktiska kostnaderna efter att en godtagbar utredning om användningen av stödet har lämnats in tili statsbidragsmyndigheten. Ett stadsunderstöd som är ringa tili beloppet och förenligt med 5 3 mom. 3 punkten kan utan hinder av 1 mom. betalas som en engängsbetalning om detta är motiverat med hänsyn tili användningen av statsunderstödet. Mottagaren av statsunderstöd ska ge statsbidragsmyndigheten korrekta och tillräckliga uppgifter för betalningen av statsunderstödet. 6. AVBRYTANDE AV UTBETALNINGEN OCH ATERKALLELSE AV BEHÖRIGHETEN FÖR STATSUNDERSTÖD Statsunderstödslagen Statsbidragsmyndigheten kan besluta att utbetalningen av statsunderstöd avbryts, om det finns grundad anledning att misstänka att statsunderstödstagaren inte förfar pä det sättsom avses i 12 4 mom. eller 13 eller 14, de grunder pä vilka statsunderstödet har beviljats har förändrats väsentligt, eller avbrytande förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

7 Idrottslagen Enligt 10 4 mom. i idrottslagen kan undervisnings- och kulturministeriet kan äterkalla en organisations rätt tili statsbidrag, om organisationen i sin verksamhet oavbrutet i tvä ars tid brister i att uppfylla de förutsättningar för att en organisation ska fä understöd som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. För att säkra förutsägbarheten bör organisationen i tillräckligt god tid informeras ifall man anser att verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för erhällande av statsunderstöd i enlighet med idrottslagen. Därefter har organisationen tvä är pä sig att göra ändringar i sin verksamhet sä att den uppfyller förutsättningarna för erhällande av statsunderstöd. Om verksamheten därefter inte uppfyllerförutsättningarna kan rätten tili statsunderstöd äterkallas enligt idrottslagen. 7. ATERBETALNING OCH ATERKRAV AV STATSUNDERSTÖD Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmäl betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fätt pä felaktiga grunder, tili för start belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall ocksä betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas pä det sätt sam förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Statsbidragsmyndigheten skall genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstöd skall upphöra samt att statsunderstöd som redan betalts ut skall äterkrävas, om statsunderstödstagaren 1) underlätit att äterbetala ett sädant statsunderstöd eller en del av det sam enligt 20 skall betalas tillbaka, 2) använt statsunderstödet för ett väsentligen annat ändamäl an vad det har beviljats för, 3) lämnat statsbidragsmyndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om nägon omständighet sam har värit ägnad att väsentligt inverka pä erhällandet av statsunderstödet, dess belopp eller villkor, eller hemlighällit en sadan omständighet, eller 4) i övrigt pä ett med 1-3 punkten jämförbart sätt väsentligen brutit mot bestämmelserna om användning av statsunderstöd ellervillkoren i statsunderstödsbeslutet. Statsbidragsmyndigheten kan genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt statsunderstöd eller en del av det skall äterkrävas, om 1) statsunderstödstagaren harförfarit i strid med 12 4 mom. eller 13 eller 14, 2) statsunderstödstagaren har vägrat att ge material enligt 17 1 mom. eller att bistä vid granskningen pä det sätt som avses i nämnda moment, 3) statsunderstödstagaren har upphört med den verksamhet sam värit föremäl för statsunderstödet eller inskränkt den väsentligt eller överlätit den tili nägon annan, 4) statsunderstödstagaren i strid med 13 tili nägon annan har överlätit ägande- eller besittningsrätten tili egendom som förvärvats med statsunderstödet,

8 5) statsunderstödstagaren i strid med 13 pä ett bestäende sätt har ändrat ändamälet med egendom som värit föremäl för statsunderstödet, 6) statsunderstödstagaren har blivit föremäl för en utsökningsätgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremäl för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), om inte nägot annat följer av ändamälet med statsunderstödet, eller 7) statsunderstödstagaren i praktiken förfar pä ett sätt som kan jämföras med de omständigheter som föreskrivs i detta moment genom att ge en omständighet sam ansluter sig tili beviljandet, utbetalningen eller användningen av statsunderstödet en annan juridisk form an vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte. Om den egendom sam har värit föremäl för statsunderstödet har förstörts eller skadats under den i 13 föreskrivna användningstiden och ny motsvarande egendom inte skaffas i stället för den förstörda eller skadade egendomen, kan statsbidragsmyndigheten genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra och att av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning skall äterkrävas ett belopp som motsvarar statsunderstödets andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen. Statsbidragsmyndigheten kan genom ett beslut ocksä bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt statsunderstöd skall äterkrävas, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Det stöd som ska äterbetalas ska betalas tili nägot av undervisnings- och kulturministeriets konton: Nordea Bank Abp IBAN FI BIG NDEAFIHH Pohjola Bank Ab IBAN FI BIC OKOYFIHH DanskeBankAbp IBAN FI BIG DABAFIHH 8. ANNAT SOM GÄLLER STATSUNDERSTÖD Frägor som gäller ansökningar besvaras av överinspektör Hannu Tolonen, tfn och avdelningssekreterare Päivi Wathen, tfn vid undervisnings- och kulturministeriets idrottsenhet. Enhetens chef, direktör ' Harri Syväsalmi Överinspektör Hannu Tolonen

9 1. BEDÖMNINGSGRUNDER/GRENFÖRBUNDEN Bedömningen av de riksomfattande grenförbunden bestär av en kvantitativ och en kvalitativ bedömning. Riktgivande vägning av bedömningsgrunderna är 2016 beträffande grenförbunden: I.Motionsidrott (55%) 2. Elitidrott (25 %) 3. Organisations- och föreningsverksamhet (20 %) När det gäller grenförbunden utgör verksamhetsberättelsen och bokslutet för är 2014 samt verksamhetsplanen och budgeten för är 2016 underlag för beredningen av understöden för är Grenförbunden indelas i tre grupper utifrän storleken pä statsbidraget och pä organisationens bokslut. Den övergripande bedömningen grundar sig pä en poängsättning av de skriftliga dokumenten. Vid bedömningen ligger tonvikten pä kvaliteten. Vid bedömningen granskas organisations-, utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamheten sam en helhet bestäende av ätgärder för att främja säväl motionsidrott som tävlings- och elitidrott pä ett etiskt hällbart sätt. Mälet ar ett livslängt motionerande sä att icke tävlingsinriktad idrott idkas hela livet, tävlingsinriktad motion och idrott idkas under hela livstiden, elitidrott har en betydande roll i vär idrottskultur och människorna kan delta i förenings- och organisationsverksamheten i olika roller under hela sin livstid. Mottagaren av statsunderstöd ska iaktta de anvisningar som givits i undervisnings- och kulturministeriets beslut samt Finlands Antidopingkommittes gällande bestämmelser, enligt vilka organisationen ska tilläta dopningstest under säväl tävlings- som träningssäsongen. Eventuella dopningsförseelser inom de olika grenarna samt deras effekter för beloppet av grenförbundens statsunderstöd bedöms frän Tall tili fall. Vid prövningen av statsunderstödets belopp tar man hänsyn tili hur organisationen handlarför att uppfylla idrottslagens syfte. Statsunderstödet tili en idrottsorganisation som fätt rätt tili statsunderstöd kan höjas om organisationen i sin verksamhet tar hänsyn tili de idrottsrelaterade specialbehoven hos spräkliga eller andra minoriteter. Vid den inbördes jämförelsen av de sökande beaktas organisationsverksamhetens kvalitet och omfattning samt samhälleliga betydelse. Mottagaren av statsunderstöd ska beträffande elitidrotten förhandla och avtala om användningen av understödet och mälen med elitidrottsenheten vid Finlands Olympiakommitte. Grenförbunden ska gä igenom bilagematerialet tili anvisningen och i en separat utredning som bifogas ansökan tili undervisnings- och kulturministeriet lämna in sädana uppgifter om betydande förändringar som enligt sökandens uppfattning har skett under den aktuella perioden inom olika resultatomräden. Ett villkor för utbetalningen av statsunderstödet är att grenförbundet senast den 30 november 2015 lämnar in de handlingar som begärts som bilagor tili ansökan om understöd (verksamhetsberättelse och budget för är 2016) tili undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor. Den resultatbaserade bedömningen av grenförbunden är en övergripande bedömning. Statens idrottsräd ger ett utlätande om undervisnings- och kulturministeriets framställan om statsunderstöd i enlighet med idrottslagen.

10 10 BEDÖMNINGSKRITERIER PER RESULTATOMRÄDE Motionsidrott är den viktigaste funktionen för den organiserade idrottskulturen. Verksamheten pägär i alla skeden av livet. Största delen av funktionerna i grenförbunden och föreningarna inom idrotten handlar om motionsidrott som täcker bäde icke tävlingsinriktad och tävlingsinriktad motion och idrott. MOTIONSIDROTT lcke tävlingsinriktad motionsidrott Förbundens medlemsföreningars roll som främjare av icke tävlingsinriktad motionsidrott och förmäga att rekrytera nya motionärer - särskilt bland den del av befolkningen som är passiv när det gäller fysiska aktiviteter - tili grenen är en viktig punkt vid bedömningen. Tili denna del inriktas bedömningen pä funktionerna inom förbundens motionsidrott och kvaliteten pä dem. grenförbundets strategi och verksamhetsmodeller för att främja icke tävlingsinriktad motion antalet specialföreningar som hör tili grenförbundet antalet grensektioner inom de allmänna föreningarna antalet personer som utövar motionsidrott i de föreningar som är underställda grenförbundet antalet utövare som hör tili grenförbundet grenens nationella betydelse Tävlingsinriktad motionsidrott Tävlingsverksamheten är kaman i verksamheten i merparten av idrottsgrensförbunden. Största delen av tavlingsverksamheten för barn och ungdomar är motionsidrott pä samma sätt som en del av nationelta tävlingsserier för vuxna. Det handlar snarare om hur man definierar vad som avses med tävling och med vilka reglertävlingen genomförs. Förbundetska erbjuda föreningarna verksamhetsmodeller för en hobbybetonad verksamhet. Anordnandet av tävlingsverksamhet är ett av de viktigaste bedömningskriterierna för hobbyverksamheten. Frän bedömningen utesluts de högsta serieniväerna för vuxna och ungdomar (21-22 är) samt FM-tävlingarna för dessa klasser. Bedömningskriterierna är följande: omfattningen av den tävlingsverksamhet som är underställd grenförbundet samt antalet personersom deltagit i tävlingsverksamheten enligt äldersgrupp (under 12 är, är är och över 35 är) antalet tävlingslicenser sammanlagt tränings- och instruktörsutbildning o utbildningar som förbundet anordnat är 2014 samt en uppskattning av antalet deltagare o antalet deltagare i utbildning som anordnats av de regionala idrottsorganisationerna o antalet deltagare i utbildning som anordnats av utbildningscentrumen inom idrott

11 11 ELITIDROTT Inom resultatomrädet för elitidrott bedöms förbundets idrottsmässiga resultat och ätgärder. Man stravar efter att göra bedömningen pä alla delomräden av verksamheten. Följande bedöms höra tili elitidrott: internationell framgäng en för grenen fastställd mälinriktad elitidrottsverksamhet för bäda könen, kvaliteten pä den träning som stöder elitidrott med sikte pä internationell framgäng och antalet tränare som deltagit i tränarutbildningen pä niväerna 3-5 övrig förbundsverksamhet som stöder elitidrotten (bl.a. medicinsk sjukvärd, ätgärder som främjar idrottarens karriär) antalet heltidsanställda tränare pä grenförbundet antalet heltidsanställda tränare i de föreningar som är underställda grenförbundet. ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET Vid bedömningen tas hänsyn tili grenförbundets satsningar för att stöda föreningarna samt systematiken i förbundets verksamhet och ekonomi, förvaltningskostnadernas andel av verksamhetskostnaderna samt behovet av understöd: 1. stöd som grenförbundet beviljat föreningarna och övriga tjänster tili föreningarna 2. utbildningar som grenförbundet anordnat för föreningsaktörena är grenförbundets ätgärder och strategier för att utveckla grenen samt utvecklingen av det kunskapsunderlag som stöder ätgärderna och strategierna 4. uppgifter om verksamheten och ekonomin för är 2014 (insamlas av UKM) deltagande och päverkan i den nationella och internationella motions- och idrottspolitiken. 2. BEDÖMNINGSGRUNDER/REGIONALA IDROTTSORGANISATIONER Regionernas grundläggande uppgift är att främja finländarnas välbefinnande med hjalp av motion och idrott samt att säkerställa en livskraftig och mängsidig idrottskultur- särskilt pä det lokala planet Regionerna stöder främjandet av motion och idrott pä bred front med utgängspunkt i de riksomfattande mälen Tili mälgrupperna hör säväl aktörer inom den organiserade idrotten som vanliga vardagsmotionärer Regional intressebevakning Samarbete med olika aktörer lokalt, inom landskapet och pä riksplan. Gemensamt antagna etiska principer för idrotten är utgängspunkten för bedömningen. När det gäller de regionala idrottsorganisationerna bedöms den grundläggande verksamheten i regionerna och resultaten av verksamheten. Den riktgivande viktningen av statsunderstödet tili regionerna är att 50 % gär tili den grundläggande verksamheten och 50 % tili resultatdelen. Grundläggande verksamhet Vid bedömningen tas hänsyn tili den regionala organisationens samarbete med kommunen och den regionala päverkan. Vidare understryks effekterna av den.regionala organisationens verksamhet enligt följande mätare: det totala antalet föreningar i regionen/antalet föreningar som hör tili den regionala organisationen antalet kommuner i regionen/antalet kommuner som hör tili den regionala organisationen samarbetet med andra organisationer/distriktsorganisationer eller regionala organisationer som främjar idrott samarbete med idrottsakademierna i regionen och med idrottsutbildningscentren.

12

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR IDROTTSUTBILDNINGSCENTER 2016 Undervisnings- och kulturministeriet 9.11.2015 Hänvisning: Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och idrottslagen (390/2015)

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier

Enligt sändlista 370/625/2015. Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37. 1. Avsikten med systemet med träningsstipendier Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Ärende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

ALLMÄNNA&VILLKOR&FÖR&ANVÄNDNINGEN&AV&STATSUNDERSTÖD&SOM& BEVILJATS&AV&UTRIKESMINISTERIET&& & ALLMÄNNA&VILLKOR&

ALLMÄNNA&VILLKOR&FÖR&ANVÄNDNINGEN&AV&STATSUNDERSTÖD&SOM& BEVILJATS&AV&UTRIKESMINISTERIET&& & ALLMÄNNA&VILLKOR& 1 ALLMÄNNA&VILLKOR&FÖR&ANVÄNDNINGEN&AV&STATSUNDERSTÖD&SOM& BEVILJATS&AV&UTRIKESMINISTERIET&& & ALLMÄNNA&VILLKOR& Statsunderstödets&belopp& Statsunderstödetfårintetäckadetfullabeloppetavdetotalkostnadersomorsakasav

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

l. Avsikten med systemet med träningsstipendier bevilja statsunderstöd för olika ändamäl som främjar elitidrotten.

l. Avsikten med systemet med träningsstipendier bevilja statsunderstöd för olika ändamäl som främjar elitidrotten. Datum 30.9.2015 Enligt sändlista Dnr 370/625/2015 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Arende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om statsunderstöd inom kulturförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37

Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Datum 9.9.2014 Enligt sändlista Dm-1438/625/2014 Hänvisning: Statsunderstödslagen (688/2001) 9 och 37 Arende: Anvisningar för ansökan och beviljande av statens skattefria träningsstipendier för idrottare

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Föreningsbidrag Regler och anvisningar KFN 6, 11.02.2014 VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt om föreningsbidrag... 3 Ändamål för vilka bidrag inte beviljas Målsättning

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG. Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR BIDRAG Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet MALAX KOMMUN Fritids- och kulturnämnden 2.7.2014 Träder i kraft 2.7.2014 Uppdaterat 30.6.2015 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Brev Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av

Brev Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av Brev OKM/26/532/2013 28.11.2013 Enligt sändlista Hänvisning Arende Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om praxis för registrering av studerandedygn inom fritt bildningsarbete pä idrottsutbildningscentren

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016

Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 BREV 16.2.2016 SMDno-2016-275 Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 2016 Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Ur fonden kan beviljas statsunderstöd beroende

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

/DJ 5,.6'$*(1669$5UG 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQPHGI UVODJWLOOODJRP %HUHGQLQJLXWVNRWW. buhqgh %HVOXW

/DJ 5,.6'$*(1669$5UG 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQPHGI UVODJWLOOODJRP %HUHGQLQJLXWVNRWW. buhqgh %HVOXW 5,.6'$*(1669$5UG 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQPHGI UVODJWLOOODJRP lqgulqjdyodjhqrpuhjlrqdoxwyhfnolqj buhqgh Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

FSG INFORMERAR DECEMBER 2016

FSG INFORMERAR DECEMBER 2016 FSG INFORMERAR DECEMBER 2016 Nu har vi snart julen här, och det är dags att summera ihop året som gått och se fram mot år 2017. I detta brev hittar du information om: Datum för vinterns och vårens händelser

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd från 3.4.2017 Kulturnämnden 14.2.2017 Kulturnämnden beviljar understöd

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Beslut OKM/195/523/2016. Yrkeshögskolan Arcada Ab Jan-Magnus Janssons Plats HELSINKI. Referens Er ansökan

Beslut OKM/195/523/2016. Yrkeshögskolan Arcada Ab Jan-Magnus Janssons Plats HELSINKI. Referens Er ansökan Sida 1 / 7 Beslut 2.2.2017 OKM/195/523/2016 Yrkeshögskolan Arcada Ab Jan-Magnus Janssons Plats 1 00560 HELSINKI Referens Er ansökan 31.10.2016 Ärende Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

NATIONELLA UTVECKLINGSSTÖD FÖR EN MOTIONSINRIKTAD LIVSSTIL 2016

NATIONELLA UTVECKLINGSSTÖD FÖR EN MOTIONSINRIKTAD LIVSSTIL 2016 ANSÖKNINGSANVISNING 24.9.2015 NATIONELLA UTVECKLINGSSTÖD FÖR EN MOTIONSINRIKTAD LIVSSTIL 2016 Ansökningstiden går ut 30.11.2015 Ytterligare information Under perioden: fram till 30.9.2015 och från och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Understöd kan sökas av kommuner och föreningar eller organisationer på lokalnivå.

Understöd kan sökas av kommuner och föreningar eller organisationer på lokalnivå. upplysning Specialunderstöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga Allmän beskrivning: Understöden är avsedda för ordnande av regelbunden och målinriktad fritidsverksamhet för barn och unga samt

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsstöd inom äldre- och handikappnämndens verksamhetsområde i Lidingö stad 2012-11-13

Riktlinjer för aktivitetsstöd inom äldre- och handikappnämndens verksamhetsområde i Lidingö stad 2012-11-13 Riktlinjer för aktivitetsstöd inom äldre- och handikappnämndens verksamhetsområde i Lidingö stad 2012-11-13 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Allmänna förutsättningar... 2 Grundkriterier för

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på lokal nivå i fråga om ungdomsområdet

Understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på lokal nivå i fråga om ungdomsområdet UTLYSNING AV UNDERSTÖD OKM/11/627/2017 Understöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på lokal nivå i fråga om ungdomsområdet Allmänt För vad och

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNING 2016

ANSÖKNINGSANVISNING 2016 Understöd till medborgarverksamhet inom idrott och motion ANSÖKNINGSANVISNING 2016 Utifrån denna ansökningsanvisning beslutade idrottsnämnden vid ett möte den 8.10.2015 om understödsformerna för medborgarverksamhet,

Läs mer