ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016"

Transkript

1 Organisationer som främjar idrott /625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver: 9/600/2014, Anvisningar för ansökan om rätt tili statsunderstöd och för ansökan om statsunderstöd är 2016 ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR allmänt understöd ska sökas senast den 30 september GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STATSUNDERSTÖD 1.1. Nya idrottsfrämjande organisationer som är berättigade tili statsunderstöd 10 i idrottslagen, 5 i idrottsförordningen För att en organisation som främjar idrott ska kunna fä statsbidrag krävs det enligt 10 i idrottslagen att undervisnings- och kulturministeriet godkänner organisationen som berättigad tili statsbidrag. En registrerad förening vars ändamäl är att främja idrott och vars verksamhet har de syften som avses i 2 kan godkännas som en organisation som är berättigad tili statsbidrag. Därmed syftar lagen tili att främja: 1) olika befolkningsgruppers möjlighet att röra pä sig och utöva motion och idrott, 2) befolkningens välbefinnande och hälsa, 3) upprätthällande och förbättrande av den fysiska funktionsförmägan, 4) barns och ungas uppväxt och utveckling, 5) medborgarverksamhet inom idrotten, medräknat föreningsverksamhet, 6) elitidrott, 7) ärlighet och etiska principer inom idrott och elitidrott, samt 8) minskande av ojämlikhet inom motion och idrott. Opetus- ja klilttuuriministeriö Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, Valtioneuvosto Puh Unclervisnmss- uch kulturministeriei: Sjötullsgatan 10, Helsingfors PB 29, Statsrädet Tfn

2 Av grenförbunden kan endast ett riksomfattande förbund inom varje gren godkännas som berättigad tili statsbidrag Definition av grenförbund Med grenförbund avses en riksomfattande idrottsorganisation som arbetar för att främja motions- och idrottsverksamhet inom en eller flera idrottsgrenar. En förutsättning för godkännande är att grenen har en internationell organisation eller ett internationellt tävlingssystem eller att grenen är nationellt betydande Ovriga behörighetsvillkor Vid prövning av en organisations rätt tili statsbidrag beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt hur organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet. En förutsättning för godkännande av rätt tili statsbidrag för en organisation som främjar idrott är att organisationen har minst 30 medlemsföreningar med sammanlagt minst medlemmar eller utövare. Avvikelse kan göras frän den ovan nämnda grunden för godkännande om organisationens verksamhet betjänar en specialgrupp som är idrottspolitiskt och verksamhetsmässigt betydande eller det internationella tävlingssystem som den gren som organisationen företräder är avsevärt omfattande. En förutsättning är dock att organisationen för sin idrottsfrämjande verksamhet inte fär sädant specialunderstöd sam avses i 5 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) frän förvaltningsomrädet för ett annat ministerium. Enligt gällande lagstiftning om statsunderstöd kan allmänt understöd inte beviljas ur tvä olika källor för samma verksamhet. En ny organisation som främjaridrott beviljas inte statsunderstöd utan särskilt skäl innan organisationen har idkatverksamhet som registrerad förening oavbrutet i minst tvä är. Exempelvis kan sammanslagning av organisationer och andra motsvarande exceptionella situationer betraktas som särskilt skäl för att beviljande av statsunderstöd tidigare. Behörighet för statsunderstöd ska sökas skriftligen (UKM:s blankett nr 22). Föreningens stadgar, utdrag ur föreningsregistret, fastställda verksamhetsberättelser för de tvä föregäende verksamhetsären samt fastställda bokslut för de tvä föregäende räkenskapsperioderna ska bifogas ansökan. 2. ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD (ALLA ORGANISATIONER SOM FRÄMJAR IDROTT) Statsunderstödslagen Statsunderstöd beviljas pä ansökan. Förutsättningar för erhällande av statsunderstöd är att det ändamäl för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart, beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende pä de mäl som satts för användningen av statsunderstödet, beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet sam är föremäl för statsunderstöd och annat offentligt stöd samt beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka snedvridning av konkurrensen. Statsunderstöd kan beviljas mottagaren för dennes egen verksamhet eller eget projekt eller för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av nägon annan an understödstagaren och som fyller ändamälet enligt statsunderstödsbeslutet. Om

3 statsunderstöd beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt sam genomförs av nägon annan an understödstagaren och som fyller ändamälet enligt statsunderstödsbeslutet, skall statsunderstödstagaren ingä ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomförverksamheten eller projektet. Tili övriga delar ska de idrottsfrämjande organisationer som avser dela ut statsunderstödet vidare ansöka om särskilt tillständ för detta hos undervisnings- och kulturministeriet, som fattar beslut i frägan. Statsunderstöd fär endast användas för ett syfte som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet. Statsunderstödet fär inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremäl för statsunderstödet, om inte nägot annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att mälen med beviljandet av statsunderstödet ska näs. Statsunderstödet fär inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga det i Europeiska gemenskapens ellerfinsk lagstiftning föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd eller annat offentligtstöd Statsunderstödets belopp 12 i idrottslagen, 10 i idrottsförordningen Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas följande: arten och omfattningen av den verksamhet som den idrottsfrämjande organisationen bedriver de samhälleliga verkningarna av verksamheten hur organisationen förverkligar de syften som avses i den föreslagna lagen, hur den beaktar idrottens etiska principer och de internationella bestämmelser som är bindande för Finland pä vilket sätt organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet. lakttagandet av de internationella bestämmelser som är bindande för Finland (Europarädets konvention mot läktarväld, konventionen mot doping, konventionen mat manipulering av idrottstävlingar) samt främjandet av likvärdighet och jämlikhet är nya grunder för prövning av statsunderstödets belopp. Enligt 10 i statsrädets förordning om främjande av idrott beviljas verksamhetsunderstöd resultatbaserat utifrän organisationens verksamhetsplan och budget. Resultatkriterierna bedöms utifrän den planerade och genomförda verksamheten. Kvaliteten pä organisationens verksamhet bedöms i relation tili organisationens mäl och hur dessa har uppnätts samt i relation tili resultatkriterierna. Vid bedömningen av verksamhetens omfattning beaktas antalet personer som omfattas av organisationens regelbundna verksamhet samt verksamhetens verkningsfullhet och regionala täckning. Vid bedömningen av den samhälleliga verkningsfullheten beaktas organisationens aktivitet i samhälleliga frägor. Enligt idrottsförordningen ska organisationens ekonomiska ställning beaktas vid bedömningen av behovet av understöd. Vid bedömningen av lönsamheten fästs uppmärksamhetvid intäkterna av organisationens egen verksamhet, kostnaderna för förvaltningen i förhällande tili totalkostnadema samt verksamhetens produktivitet.

4 l sambana med att anslag förklaras lediga att sökas lämnar undervisnings- och kulturministeriet ärligen de organisationer som främjar idrott och som är berattigade tili statsunderstöd anvisningar om de utgifter som godkänns för statsunderstöd. Syftet med bestämmelsen är att göra utfärdandet av anvisningar mer flexibelt sä att organisationerna varje är hartillgäng tili sä klara och tydliga anvisningar som möjligt. Grunden för idrottsorganisationernas statsfinansiering har bildats av organisationens verksamhetsresultat pä de centrala resultatomrädena inom idrottskulturen. Vid beviljandet av statsunderstöd för är 2016 beaktas organisationernas kvantitativa, kvalitativa och samhälleliga resultat inom motionsidrott, elitidrott och organisations- och föreningstjänster. Det kan förekomma skillnader mellan olika grupper av organisationer och enskilda organisationer när det gäller verksamhetens tonvikt pä olika resultatomräden eller de allmänna randvillkoren för verksamheten, vilket tas i beaktande vid behov. Även behovet av statsunderstöd och organisationernas möjlighet att skaffa egenfinansiering kan tas i beaktande. Mottagaren av statsunderstöd ska iaktta anvisningarna i undervisnings- och kulturministeriets beslut och Finlands Antidoping-kommittes gällande bestämmelser, enligt vilka organisationen ska tilläta dopningstest under tävlings- och tävlingssäsongen, samt idrottens etiska principer och internationella bestämmelser som binder Finland. Av de idrottsfrämjande organisationerna förutsätts en jämlikhets- och jämställdhetsplan för verksamheten. Om ett förbund inte har en behövlig utredning [jämlikhets- och jämställdhetsplan) och inte iakttar de etiska principerna eller nämnda internationella bestämmelser kan organisationens rätt tili statsunderstöd äterkallas. Om jämlikhetsplanen inte är klar är 2015 bör organisationen beskriva verksamhetens status i en separat bilaga. Planen ska vara klarföre ingängen av är Följande utgör inte godtagbara utgifter som grund för understöd: utgifter i anslutning tili anordnande av tävlingar och publikationsverksamhet med undantag för eventuell godtagbar förlust (tili dessa räknas även tävlingar som anordnas av motionsidrottsorganisationer och motionsevenemang för vilka organisationen tar ut en deltagaravgift eller erhäller inkomster frän inträdesbiljetter) utgiftersom uppkommervid förmedlingsverksamhet (t.ex. förmedling av utrustning och tjänster) utgifter för medelanskaffning och liknande förvärvande av inkomst (t. ex. kostnader för försäljning av annonser) utgifter för affärs- och placeringsverksamhet, inte heller löneutgifter för anställda sam huvudsakligen ansvarar för förmedling av utrustning, medelsanskaffning eller affärsverksamhet utgifter för anställningsförmäner som organisationen ger arbetstagaren utöver penninglön (bil-, kost-, bostads- och bränslekostnader) utgifter som täcks med intäkter för varor som organisationen säljer tili en sadan annan organisation som avses i 7 i idrottslagen eller med intäkter för förvaltnings- och dataförvaltningstjänster amorteringar och räntor pä Iän löneutgifter sam motsvarar sjukförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsersättningar som organisationen fär sam arbetsgivare den del av de egna hyresutgifterna för de egna lokalerna som motsvarar hyresintäkterna avskrivningar och avsättningar ömsesidiga understöd eller motsvarande stöd som en organisation som fär statsunderstöd beviljar andra sammanslutningar anskaffningsutgifter för sadan lös egendom sam föranleds av att en anläggning grundas, utvidgas, omorganiseras eller grundligt renoveras.

5 Organisationerna beslutar själva om antalet anställda, personalens tjänstetitlar och avlöning inom ramen for budgeten men dock sä att statsunderstödet kan täcka den anställdas lönekostnader med högs euro/anställd. Organisationen kan täcka de överskridande kostnaderna gen om sin egen medelanskaffning Ansökningstid Statsunderstöd för organisationer som främjar idrott ska sökas med undervisnings- och kulturministeriets blankett nr 1 och bilageblanketten senast den 30 september Ansökningarna ska riktas tili undervisnings- och kulturministeriet och skickas tili adressen Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, Statsrädet Ansökningsdokument Organisationer som ansöker om statsunderstöd för 2016 ska lämna in följande dokument tili undervisnings- och kulturministeriet: Alla organisationer 1. Ansökan om statsunderstöd med stöd av 12 i idrottslagen med undervisnings- och kulturministeriets blanketter nr 1 och 23. De regionala idrottsorganisationerna använder blanketterna nr 1 och 24. Blanketterna finns pä undervisnings- och kuitu rministeriets webbplats -> Understöd -> Idrott Ansökan ska undertecknas av de officiella namntecknare som anmälts tili föreningsregistret. Om organisationen blir tvungen att komplettera sin ansökan i efterhand ska det göras skriftligt. 2. Utredning om resultaten av organisationens verksamhet De idrottsfrämjande organisationerna bör lägga fram ett kort sammandrag över den dittills genomförda verksamheten är Specifikation över utgifter och inkomster enligt budgeten för är 2016 Pä bilageblankett nr 23 (regionala organisationer blankett nr 24) anges en specifikation av organisationens utgifter och inkomster i enlighet med budgeten för är Specifikationen ska inkludera den egentliga verksamhetens samtliga utgifter och inkomster per verksamhetsomräde samt den övriga verksamhetens inkomster och utgifter med undantag för investeringsutgifter. Godtagbara utgifter är direkta bruttoutgifter i anslutning tili den egentliga verksamheten med undantag för utgifter för affärs- och placeringsverksamhet samt övriga motsvarande utgifter för förvärvande av inkomst. Utgifter som berättigar tili statsstöd är inte heller de utgifter som nämns i punkt 2 i sökanvisningen. 4. Förteckning över andra understöd som organisationen har beviljats/ansökt Organisationen ska uppge alla understöd som man erhällit är 2015 och ansökt om för är 2016 pä bilageblanketten specificerade pä den som beviljat understödet och användningsändamälet. Offentliga understöd och övriga understöd ska grupperas separat. Undervisnings- och kulturministeriet gör avdrag frän de godtagbara utgifterna som orsakas av andra understöd utifrän den av organisationen ifyllda bilageblanketten. 5. Förteckning över organisationens anställda och avlöningsgrunderna En förteckning över de anställda som arbetar med uppgifter inom den verksamhet som ska stödas med statsbidrag ska läggas fram i bilageblanketten, där man uppger de befattningar som har fortlöpande anställning vid tidpunkten för ansökan och avlöningen av dessa med undantag för personer sam huvudsakligen anställts för förmedling av utrustning, medelanskaffning eller affärsverksamhet. Pä samma bilaga kan man lägga fram en pian för ny personal som ska anstallas av organisationen samt ett sammandrag av anställningsförmänerna och de totala kostnaderna för dessa (inkl. bränsle-, försäkrings-, service- o.dyl. kostnader). Pä blanketten behöver kostnader för arvodesbaserade instruktörer och liknande personal inte uppges.

6 Vid prövningen av beslutet om statsunderstöd har undervisnings- och kulturministeriet hjälp av tillämpliga delar av förslagen frän de arbetsgrupper som har utvecklat understödssystemet för organisationer som främjar idrott. 3. ÖVRIGA VILLKOR l ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Förvaltningen av den organisation som ska beviljas understöd ska skötas enligt vad som förutsätts i föreningslagen (503/1989) och organisationens stadgar. 11 i föreningslagen Styrelsen skall föra en förteckning överföreningens medlemmar. l förteckningen skall införas varje medlems fullständiga namn och hemort. Inom organisationen ska den enhet vars struktur grundar sig pä personmedlemskap föra en förteckning av personmedlemmarna. En centralorganisation eller en regionalorganisation vars medlemmar är distriktsorganisationer eller lokalföreningar ska pä motsvarande sätt föra en förteckning över medlemmarna i basorganisationen. Av basorganisationsforteckningen ska framgä antalet personmedlemmar i respektive organisations basförening. Bokföring Bokföringen och ekonomin för den organisation som understöds ska uppfylla de krav som ställs i bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997). Mottagaren av understödet ska anordna sin bokföring med iakttagande av god bokföringssed sä att användningen av understödet kan följas upp med hjälp av bokföringen. 4. UTREDNING ÖVER ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Om användningen av det beviljade understödet ska en utredning lämnas tili undervisningsoch kulturministeriet pä en av ministeriet fastställd formbunden blankett. Utredningen ska göras före utgängen av april det är som följer efter understödsäret. 5. BETALNINGEN AV STATSUNDERSTÖDET Statsunderstödet betalas tili mottagaren i en ellerflera poster utifrän tajmningen av kostnaderna. Statsbidragsmyndigheten kan besluta att statsbidraget betalas utifrän de faktiska kostnaderna efter att en godtagbar utredning om användningen av stödet har lämnats in tili statsbidragsmyndigheten. Ett stadsunderstöd som är ringa tili beloppet och förenligt med 5 3 mom. 3 punkten kan utan hinder av 1 mom. betalas som en engängsbetalning om detta är motiverat med hänsyn tili användningen av statsunderstödet. Mottagaren av statsunderstöd ska ge statsbidragsmyndigheten korrekta och tillräckliga uppgifter för betalningen av statsunderstödet. 6. AVBRYTANDE AV UTBETALNINGEN OCH ATERKALLELSE AV BEHÖRIGHETEN FÖR STATSUNDERSTÖD Statsunderstödslagen Statsbidragsmyndigheten kan besluta att utbetalningen av statsunderstöd avbryts, om det finns grundad anledning att misstänka att statsunderstödstagaren inte förfar pä det sättsom avses i 12 4 mom. eller 13 eller 14, de grunder pä vilka statsunderstödet har beviljats har förändrats väsentligt, eller avbrytande förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

7 Idrottslagen Enligt 10 4 mom. i idrottslagen kan undervisnings- och kulturministeriet kan äterkalla en organisations rätt tili statsbidrag, om organisationen i sin verksamhet oavbrutet i tvä ars tid brister i att uppfylla de förutsättningar för att en organisation ska fä understöd som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. För att säkra förutsägbarheten bör organisationen i tillräckligt god tid informeras ifall man anser att verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för erhällande av statsunderstöd i enlighet med idrottslagen. Därefter har organisationen tvä är pä sig att göra ändringar i sin verksamhet sä att den uppfyller förutsättningarna för erhällande av statsunderstöd. Om verksamheten därefter inte uppfyllerförutsättningarna kan rätten tili statsunderstöd äterkallas enligt idrottslagen. 7. ATERBETALNING OCH ATERKRAV AV STATSUNDERSTÖD Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmäl betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fätt pä felaktiga grunder, tili för start belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren skall ocksä betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas pä det sätt sam förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Statsbidragsmyndigheten skall genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstöd skall upphöra samt att statsunderstöd som redan betalts ut skall äterkrävas, om statsunderstödstagaren 1) underlätit att äterbetala ett sädant statsunderstöd eller en del av det sam enligt 20 skall betalas tillbaka, 2) använt statsunderstödet för ett väsentligen annat ändamäl an vad det har beviljats för, 3) lämnat statsbidragsmyndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om nägon omständighet sam har värit ägnad att väsentligt inverka pä erhällandet av statsunderstödet, dess belopp eller villkor, eller hemlighällit en sadan omständighet, eller 4) i övrigt pä ett med 1-3 punkten jämförbart sätt väsentligen brutit mot bestämmelserna om användning av statsunderstöd ellervillkoren i statsunderstödsbeslutet. Statsbidragsmyndigheten kan genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt statsunderstöd eller en del av det skall äterkrävas, om 1) statsunderstödstagaren harförfarit i strid med 12 4 mom. eller 13 eller 14, 2) statsunderstödstagaren har vägrat att ge material enligt 17 1 mom. eller att bistä vid granskningen pä det sätt som avses i nämnda moment, 3) statsunderstödstagaren har upphört med den verksamhet sam värit föremäl för statsunderstödet eller inskränkt den väsentligt eller överlätit den tili nägon annan, 4) statsunderstödstagaren i strid med 13 tili nägon annan har överlätit ägande- eller besittningsrätten tili egendom som förvärvats med statsunderstödet,

8 5) statsunderstödstagaren i strid med 13 pä ett bestäende sätt har ändrat ändamälet med egendom som värit föremäl för statsunderstödet, 6) statsunderstödstagaren har blivit föremäl för en utsökningsätgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremäl för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), om inte nägot annat följer av ändamälet med statsunderstödet, eller 7) statsunderstödstagaren i praktiken förfar pä ett sätt som kan jämföras med de omständigheter som föreskrivs i detta moment genom att ge en omständighet sam ansluter sig tili beviljandet, utbetalningen eller användningen av statsunderstödet en annan juridisk form an vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte. Om den egendom sam har värit föremäl för statsunderstödet har förstörts eller skadats under den i 13 föreskrivna användningstiden och ny motsvarande egendom inte skaffas i stället för den förstörda eller skadade egendomen, kan statsbidragsmyndigheten genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra och att av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning skall äterkrävas ett belopp som motsvarar statsunderstödets andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen. Statsbidragsmyndigheten kan genom ett beslut ocksä bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt statsunderstöd skall äterkrävas, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Det stöd som ska äterbetalas ska betalas tili nägot av undervisnings- och kulturministeriets konton: Nordea Bank Abp IBAN FI BIG NDEAFIHH Pohjola Bank Ab IBAN FI BIC OKOYFIHH DanskeBankAbp IBAN FI BIG DABAFIHH 8. ANNAT SOM GÄLLER STATSUNDERSTÖD Frägor som gäller ansökningar besvaras av överinspektör Hannu Tolonen, tfn och avdelningssekreterare Päivi Wathen, tfn vid undervisnings- och kulturministeriets idrottsenhet. Enhetens chef, direktör ' Harri Syväsalmi Överinspektör Hannu Tolonen

9 1. BEDÖMNINGSGRUNDER/GRENFÖRBUNDEN Bedömningen av de riksomfattande grenförbunden bestär av en kvantitativ och en kvalitativ bedömning. Riktgivande vägning av bedömningsgrunderna är 2016 beträffande grenförbunden: I.Motionsidrott (55%) 2. Elitidrott (25 %) 3. Organisations- och föreningsverksamhet (20 %) När det gäller grenförbunden utgör verksamhetsberättelsen och bokslutet för är 2014 samt verksamhetsplanen och budgeten för är 2016 underlag för beredningen av understöden för är Grenförbunden indelas i tre grupper utifrän storleken pä statsbidraget och pä organisationens bokslut. Den övergripande bedömningen grundar sig pä en poängsättning av de skriftliga dokumenten. Vid bedömningen ligger tonvikten pä kvaliteten. Vid bedömningen granskas organisations-, utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamheten sam en helhet bestäende av ätgärder för att främja säväl motionsidrott som tävlings- och elitidrott pä ett etiskt hällbart sätt. Mälet ar ett livslängt motionerande sä att icke tävlingsinriktad idrott idkas hela livet, tävlingsinriktad motion och idrott idkas under hela livstiden, elitidrott har en betydande roll i vär idrottskultur och människorna kan delta i förenings- och organisationsverksamheten i olika roller under hela sin livstid. Mottagaren av statsunderstöd ska iaktta de anvisningar som givits i undervisnings- och kulturministeriets beslut samt Finlands Antidopingkommittes gällande bestämmelser, enligt vilka organisationen ska tilläta dopningstest under säväl tävlings- som träningssäsongen. Eventuella dopningsförseelser inom de olika grenarna samt deras effekter för beloppet av grenförbundens statsunderstöd bedöms frän Tall tili fall. Vid prövningen av statsunderstödets belopp tar man hänsyn tili hur organisationen handlarför att uppfylla idrottslagens syfte. Statsunderstödet tili en idrottsorganisation som fätt rätt tili statsunderstöd kan höjas om organisationen i sin verksamhet tar hänsyn tili de idrottsrelaterade specialbehoven hos spräkliga eller andra minoriteter. Vid den inbördes jämförelsen av de sökande beaktas organisationsverksamhetens kvalitet och omfattning samt samhälleliga betydelse. Mottagaren av statsunderstöd ska beträffande elitidrotten förhandla och avtala om användningen av understödet och mälen med elitidrottsenheten vid Finlands Olympiakommitte. Grenförbunden ska gä igenom bilagematerialet tili anvisningen och i en separat utredning som bifogas ansökan tili undervisnings- och kulturministeriet lämna in sädana uppgifter om betydande förändringar som enligt sökandens uppfattning har skett under den aktuella perioden inom olika resultatomräden. Ett villkor för utbetalningen av statsunderstödet är att grenförbundet senast den 30 november 2015 lämnar in de handlingar som begärts som bilagor tili ansökan om understöd (verksamhetsberättelse och budget för är 2016) tili undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor. Den resultatbaserade bedömningen av grenförbunden är en övergripande bedömning. Statens idrottsräd ger ett utlätande om undervisnings- och kulturministeriets framställan om statsunderstöd i enlighet med idrottslagen.

10 10 BEDÖMNINGSKRITERIER PER RESULTATOMRÄDE Motionsidrott är den viktigaste funktionen för den organiserade idrottskulturen. Verksamheten pägär i alla skeden av livet. Största delen av funktionerna i grenförbunden och föreningarna inom idrotten handlar om motionsidrott som täcker bäde icke tävlingsinriktad och tävlingsinriktad motion och idrott. MOTIONSIDROTT lcke tävlingsinriktad motionsidrott Förbundens medlemsföreningars roll som främjare av icke tävlingsinriktad motionsidrott och förmäga att rekrytera nya motionärer - särskilt bland den del av befolkningen som är passiv när det gäller fysiska aktiviteter - tili grenen är en viktig punkt vid bedömningen. Tili denna del inriktas bedömningen pä funktionerna inom förbundens motionsidrott och kvaliteten pä dem. grenförbundets strategi och verksamhetsmodeller för att främja icke tävlingsinriktad motion antalet specialföreningar som hör tili grenförbundet antalet grensektioner inom de allmänna föreningarna antalet personer som utövar motionsidrott i de föreningar som är underställda grenförbundet antalet utövare som hör tili grenförbundet grenens nationella betydelse Tävlingsinriktad motionsidrott Tävlingsverksamheten är kaman i verksamheten i merparten av idrottsgrensförbunden. Största delen av tavlingsverksamheten för barn och ungdomar är motionsidrott pä samma sätt som en del av nationelta tävlingsserier för vuxna. Det handlar snarare om hur man definierar vad som avses med tävling och med vilka reglertävlingen genomförs. Förbundetska erbjuda föreningarna verksamhetsmodeller för en hobbybetonad verksamhet. Anordnandet av tävlingsverksamhet är ett av de viktigaste bedömningskriterierna för hobbyverksamheten. Frän bedömningen utesluts de högsta serieniväerna för vuxna och ungdomar (21-22 är) samt FM-tävlingarna för dessa klasser. Bedömningskriterierna är följande: omfattningen av den tävlingsverksamhet som är underställd grenförbundet samt antalet personersom deltagit i tävlingsverksamheten enligt äldersgrupp (under 12 är, är är och över 35 är) antalet tävlingslicenser sammanlagt tränings- och instruktörsutbildning o utbildningar som förbundet anordnat är 2014 samt en uppskattning av antalet deltagare o antalet deltagare i utbildning som anordnats av de regionala idrottsorganisationerna o antalet deltagare i utbildning som anordnats av utbildningscentrumen inom idrott

11 11 ELITIDROTT Inom resultatomrädet för elitidrott bedöms förbundets idrottsmässiga resultat och ätgärder. Man stravar efter att göra bedömningen pä alla delomräden av verksamheten. Följande bedöms höra tili elitidrott: internationell framgäng en för grenen fastställd mälinriktad elitidrottsverksamhet för bäda könen, kvaliteten pä den träning som stöder elitidrott med sikte pä internationell framgäng och antalet tränare som deltagit i tränarutbildningen pä niväerna 3-5 övrig förbundsverksamhet som stöder elitidrotten (bl.a. medicinsk sjukvärd, ätgärder som främjar idrottarens karriär) antalet heltidsanställda tränare pä grenförbundet antalet heltidsanställda tränare i de föreningar som är underställda grenförbundet. ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSVERKSAMHET Vid bedömningen tas hänsyn tili grenförbundets satsningar för att stöda föreningarna samt systematiken i förbundets verksamhet och ekonomi, förvaltningskostnadernas andel av verksamhetskostnaderna samt behovet av understöd: 1. stöd som grenförbundet beviljat föreningarna och övriga tjänster tili föreningarna 2. utbildningar som grenförbundet anordnat för föreningsaktörena är grenförbundets ätgärder och strategier för att utveckla grenen samt utvecklingen av det kunskapsunderlag som stöder ätgärderna och strategierna 4. uppgifter om verksamheten och ekonomin för är 2014 (insamlas av UKM) deltagande och päverkan i den nationella och internationella motions- och idrottspolitiken. 2. BEDÖMNINGSGRUNDER/REGIONALA IDROTTSORGANISATIONER Regionernas grundläggande uppgift är att främja finländarnas välbefinnande med hjalp av motion och idrott samt att säkerställa en livskraftig och mängsidig idrottskultur- särskilt pä det lokala planet Regionerna stöder främjandet av motion och idrott pä bred front med utgängspunkt i de riksomfattande mälen Tili mälgrupperna hör säväl aktörer inom den organiserade idrotten som vanliga vardagsmotionärer Regional intressebevakning Samarbete med olika aktörer lokalt, inom landskapet och pä riksplan. Gemensamt antagna etiska principer för idrotten är utgängspunkten för bedömningen. När det gäller de regionala idrottsorganisationerna bedöms den grundläggande verksamheten i regionerna och resultaten av verksamheten. Den riktgivande viktningen av statsunderstödet tili regionerna är att 50 % gär tili den grundläggande verksamheten och 50 % tili resultatdelen. Grundläggande verksamhet Vid bedömningen tas hänsyn tili den regionala organisationens samarbete med kommunen och den regionala päverkan. Vidare understryks effekterna av den.regionala organisationens verksamhet enligt följande mätare: det totala antalet föreningar i regionen/antalet föreningar som hör tili den regionala organisationen antalet kommuner i regionen/antalet kommuner som hör tili den regionala organisationen samarbetet med andra organisationer/distriktsorganisationer eller regionala organisationer som främjar idrott samarbete med idrottsakademierna i regionen och med idrottsutbildningscentren.

12

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN

GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN GUIDE UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS PRÖVNINGSBASERADE STATSUNDERSTÖD ANSÖKAN, ANVÄNDNING OCH TILLSYN ÖVER ANVÄNDNINGEN 12 1 INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Ansökningsblanketter och ansökningstider...

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf 1 Föreningens namn, hemort och språk Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf Föreningens namn är Segling och Båtsport i Finland rf. Föreningen kallas i dessa stadgar förbundet.

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR

MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR IFYLLNADSANVISNING 1(8) Anmälan om driftskostnader och prestationer år 2014 MUSEER, TEATRAR OCH ORKESTRAR ALLMÄNT Med denna förfrågan samlas uppgifter om museers, teatrars och orkestrars kostnader, årsverken

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (häft.) 978-952-466-755-5

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer