Produktionsekonomins grunder (PG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsekonomins grunder (PG)"

Transkript

1 Produktionsekonomins grunder (PG) Rev MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt innehåll. Uppgifterna följer samma struktur som lektionsuppgifterna och är därmed indelade i fyra nivåer där nivå innehåller uppgifter som hanterar en specifik problemställning i taget. Nivå 2 innehåller mer detaljerade räkneuppgifter kring några centrala teman. Nivå 3 innehåller uppgifter som går på bredden genom flera olika teman och specifika problemställningar. Nivå 3 liknar tentamensuppgifter. Nivå 4 innehåller teoriuppgifter. Innan lektionen kan uppgifter på nivå studeras. Det är lämpligt att räkna dessa efter Föreläsning 2, men innan den fösta laborationen. Innehåll Nivå : Produktlivscykel (PG.) (PG.2) Lageromsättningshastighet () (PG.3) Erfarenhetskurva (PG.4) Nivå 2:, genomloppstid (PG2.5) Artikelklassificering, lönsamhet (PG2.6) Nivå 3: DuPontschema (PG3.7) Nivå 4:

2 Nivå Uppgift PG. Skissa produktlivscykeln och beskriv dess fyra olika faser. Ge minst ett exempel på produkter som passar inom varje kategori (introduktion, tillväxt, mognad och nedgång). Uppgift PG.2 Företaget Avalanche leasar idag all sin produktionsutrustning till en kostnad om 2 Mkr per år. Utrustningen börjar dock bli gammal och företaget funderar på att uppdatera den. Avalanche har fått ett förslag från den rådande leverantören på en alldeles nyutvecklad utrustning som skulle innebära att kapitalbindningen i PIA skulle kunna minskas från dagens 3 Mkr till estimerade 8 Mkr. Leasingkostnaden för denna utrustning är 3 Mkr per år. Senaste bokslutet rapporterade Avalanche ett rörelseresultat på 5 Mkr och en balansomslutning på 75 Mkr. Givet konstant omsättning, vilket alternativ ger högst lönsamhet: i) behåll nuvarande utrustning, ii) införskaffa ny utrustning? (Bolagsskattens inverkan kan försummas.) Uppgift PG.3 Tag fram lageromsättningshastigheten () och ledtiderna för följande lager. Antalet produktionsdagar per år antas vara 240. Kapitalbindning Omsättningsvärde Omsättningshastighet Ledtid Råmaterialförråd 0,8 Mkr 6 Mkr Produkteriarbete,9 Mkr 9 Mkr Färdigvarulager,5 Mkr 30 Mkr Totalt 4,2 Mkr Uppgift PG.4 En flygplanstillverkare följer en 80%ig inlärningskurva för tillverkningen av ett flygplan. Tiden för färdigställandet av det första planet var T. Bestäm inlärningskurvan matematiskt och skissa den. Bestäm tiden för flygplan nummer 5 om T timmar. Nivå 2 Uppgift PG2.5 En av NANABs konstruktörer har vidareutvecklat företagets enda produkt. Konstruktionsändringen berör produktens arkitektur men kunden kommer varken se eller uppleva någon förändring från den nuvarande produkten. Konstruktionsändringen innebär att en svårmonterad komponent byts ut mot en som är mycket lättare att montera. Priset från leverantören är detsamma på de båda komponenterna, nackdelen är dock att de måste köpa den nya 2 komponenten i större kvantiteter varför det genomsnittliga råvaruförrådet antas öka med 25%. Att komponenten är lättare att montera får till följd att produktionsledtiden kan halveras. Bör NANAB driva igenom konstruktörens förslag, dvs. i) vad får konstruktionsändringen för genomslag på företagets lönsamhet? ii) Vad blir genomloppstiden? Fakta om företagens lager ges i tabell nedan. Tabell : Lagerdata. Lager Kapitalbindning [Mkr] Omsättningshastighet [ggr/år] RVF 28 5 PIA 76 0 FVL 92 0 Antag 250 produktionsdagar per år. Uppgift PG2.6 Företaget FuturaFab dras med låg lönsamhet. För att råda bot på detta har företaget beslutat sig för att försöka minska kapitalbindningen i färdigvarulagret. Anledningen till att ledningen valt att fokusera på färdigvarulagret är dels beroende på dagens modesta lageromsättningshastighet i färdigvarulagret på,8 ggr/år, dels beroende på att färdigvarulagret är den enskilt största kapitalbindningsposten då den utgör halva företagets totala kapitalbindning. Företaget tror inte att en minskning av färdigvarulagret skall behöva ge några som helst negativa effekter på en. Priset, som grundas på ett påslag på 20% på artikelvärdet, kommer även det kunna vara intakt. Inte heller bör företagets kostnader på ca en och en kvarts miljard kronor påverkas. I följande tabell listas företagets 0 produkter. Produkterna är uppdelade i tre produktfamiljer (Alfa, Beta och Gamma) som består av mellan två och fem produkter per familj. För att begränsa omfattningen av analysen har ledningen beslutat om att halvera färdigvarulagret för de produkter som kan kategoriseras som Aprodukter i en ABCklassificering (se Olhager sid. 2729). Artikel Genomsnittligt lagersaldo [st] Operationstid [min] Artikelvärde [kr] AlfaEtt AlfaTvå AlfaTre BetaEtt BetaTvå GammaEtt GammaTvå GammaTre GammaFyra GammaFem

3 Din första uppgift är därför att genomföra en ABCklassificering på företagets produkter baserat på lagervärde. Därefter bör du undersöka vad en halvering av färdigvarulagret för FuturaFabs Aklassade produkter skulle ge för effekt på i) lageromsättningshastigheten? ii) på lönsamheten? Nivå 3: Uppgift PG3.7 Produktionschefen på CastTool har ett problem. På senaste ledningsmötet hade de diskuterat att de var tvungna att se över produktionsprocessen. Företagets kunder hade börjat ställa krav på kortade leveranstid, vilket var svårt att tillgodose med dagens tjugo år gamla funktionellt organiserade produktionsutrustning. Detta trots en relativt kraftig överkapacitet i produktionen (f n var produktionstakten 5 produkter/dag, medan produktionsprocessen säkert skulle klara både 30 och kanske även 50 produkter/dag). Det bokförda värdet, tillika restvärdet, var noll för denna allvarligt rostangripna utrustning. Just upprustningen av maskinparken var något som produktionschefen regelbundet tog upp på ledningsmötena utan att få det positiva gensvar som önskades. Som produktionschef låg det nu på bordet att ta fram ett antal alternativ till nästa ledningsmöte som var planerat till i morgon eftermiddag. Till hjälp fanns offerten från equipit AB som hade levererat utrustning till dagens funktionella verkstad. Hade verkligen företagsnamnet stavats så för tjugo år sedan funderades det kort på Till stor förvåning hade försäljaren berättat att equipit inte längre tillverkade denna typ av utrustning, men att de kunde genomföra en renovering av de mest rostangripna detaljerna samt en uppgradering av maskinernas styrsystem. Vår produktionschef blev ännu mer förvånad när försäljaren erbjöd detta helt gratis. equipits schef sa att detta ansågs som ett tillfälle att slå sig in på en ny marknad (uppgradering av gammal produktionsutrustning) och att de som motprestation endast krävde att få använda CastTool som referens. Samtidigt fördes en diskussion med CastTools schef kring kundernas krav och om det fanns några alternativ till kortare leveranstider. Enligt denne skulle det inte hjälpa att sänka priserna eftersom priset på de pressgjutverktyg som CastTool tillverkade utgjorde endast en liten del av deras kunders produktionsinvesteringar. CastTools kunder var alla stora leksaksföretag som specialbeställde gjutverktyg inför produktionsstart av nyutvecklade leksaker. Efterfrågan var mycket stabil och schefen kunde varken se en ökning eller minskning i efterfrågan den närmaste tiden. Efter viss diskussion kom cheferna fram till att de med befintlig produktionsledtid ändå skulle kunna möta kundernas krav på leveranstid om de nyttjade expressfrakt. Detta skulle dock kosta CastTool ca 2 Mkr extra på årsbasis. Produktionschefen tog upp den andra offerten från High FlexTech AB. Företaget hade föreslagit två uppsättningar av deras system FlexOTech vilket på offerten refererade till en CNCfräs (Computer Numerical Control), ett transportband samt en mängd enklare stödmaskiner en lösning som kan liknas vid en så kallad flödesgrupp. Nederst på offerten stod det att leasingkostnaden för två uppsättningar var 6. Mkr på årsbasis. High FlexTech, som hade gjort en grundlig analys av CastTools situation, garanterade att med två uppsättningar FlexOTech skulle CastTool kunna gå ned från 3skift till 2skift. Så mycket effektivare var den nya utrustningen. Chefen mindes tillbaka till samtalet med High FlexTech, om ökade krav på att vara flexibel, vilket deras FlexOTechsystem var. Även om det kändes lite osäkerhet kring denna typ av produktionsutrustning, kanske det låg något i det försäljaren sa om flexibilitet. Precis som beräkningarna skulle utföras kom produktionschefen att tänka på samtalet med sin svärsons bekant på dotterns nyårsfest. Denne hade jobbat på Sony som försäljare av produktionsutrustning med inriktning på linjetillverkning. Mest som på skoj hade produktionschefen efterfrågat en offert på produktionslina till CastTool. Svärsonens bekant hade följdriktigt skickat en offert ett par dagar senare. Efter en stunds letande var offerten funnen. Kostnaden för utrustningen var 25 Mkr, vilket skulle behöva finansieras med lån till 00% (ränta 4%). Den ekonomiska livslängden är beräknad till 0 år. Följande hade stått att läsa i ett av produktbladen till utrustningen: Fräsmaskinen kan fräsa de flesta former på under 30 minuter. Den genomsnittliga produktionstakten med en konstant producerande fräs, med beaktande av balanseringsförluster i övriga stationer, uppgår till ca 2 detaljer/timme. Tack vare dess effektivitet skulle CastTool med en uppsättning kunna gå ned till skift, eftersom detta skulle motsvara en produktionstakt på 56 produkter/dag. Gör en ekonomisk utvärdering av respektive produktionsalternativ. Diskontering av kassaflöden, p/s tal, etc. anses av ledningsgruppen, vara att överarbeta underlaget. Beräkningarna bör ha sin grund i ett lönsamhetsdiagram (DuPont) för full acceptans. Finns det andra hänsyn, än de rent ekonomiska, som bör vägas in i det slutliga förslaget? Vilka är dessa i sådana fall? Vilken produktionsutrustning skulle du råda produktionschefen att föreslå på ledningsmötet? Not: Den marginella kostnaden för ett skift är skattad till 6 Mkr. Antag en utdelningspolitik om 00% av årets vinst. Antag att bolagsskatten är 28%. Rörliga kostnader Förråd PIA lager Fordringar Likvida medel Finansiellt netto Täckningsbidrag Fasta kostnader Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Vinst / / Totalt kapital Vinstmarginal x Kapitaloms.hast. skattehänsyn DuPontschema (ur Olhager, 2000) X mht skatt (R T) 4 5

4 Nedan ges ett utdrag ur CastTools senaste bokslut (siffror i Mkr). RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 22,3 Kostnad för sålda varor och tjänster 57,4 Bruttoresultat 63,9 skostnader 6,8 Administrationskostnader 9, Jämförelsestörande poster 0,6 Övriga rörelsekostnader 0,3 Rörelseresultat 38,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0, Räntekostnader och liknande resultatposter,0 Resultat efter finansiella poster 37,4 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 0,5 Årets vinst 26,9 Likvida medel Fordringar Anläggningstillgångar Totalt kapital / Förråd PIA lager Omsättningstillgångar Rörliga kostnader Fasta kostnader / Täckningsbidrag Vinst Finansiellt netto BALANSRÄKNING Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 78, Finansiella anläggningstillgångar 0,4 Summa anläggningstillgångar 78,5 Kapitaloms.hast. x Vinstmarginal Omsättningstillgångar, Varulager m m 33,9 Råvaror och förnödenheter,6 Varor under tillverkning 2,3 Färdiga varor och handelsvaror 0,9 Förskott till leverantörer 0, Kortfristiga fordringar 9, Kassa och bank 0,6 Summa omsättningstillgångar 53,6 skattehänsyn X Summa tillgångar 32, Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 33,8 Fritt eget kapital 66, Summa eget kapital 99,9 Långfristiga skulder 2,7 Kortfristiga skulder 9,5 mht skatt (R T ) Summa eget kapital och skulder 32, 6 7

5 Lösningsförslag Uppgift PG.2 Uppgift PG. en enligt senaste bokslutet för alternativ i) är: 5 R T 20% 75 en för alternativ ii) (notera att rörelseresultatet sjunker till 4 Mkr som en effekt av ökad leasingkostnad, samt att balansomslutning minskar till 70 Mkr som en effekt av minskad kapitalbindning i PIA): svolym Mognad 4 R T 20% 70 Tillväxt Nedgång Ur ett lönsamhetsperspektiv är det alltså likgiltigt vilket alternativ som väljs. Introduktion Uppgift PG.3 Produktlivscykelns fyra olika faser är: Introduktionsfasen där svolymen är liten och antalet kunder få. Produkten genomgår troligtvis vissa konstruktionsförändringar. Digitalboxen till TV genomgick en introduktionsfas för några år sedan. Tid Kapitalbindning Omsättningsvärde Omsättningshastighet Ledtid Råmaterialförråd 0,8 Mkr 6 Mkr 20 ggr/år 2 dgr Produkteriarbete,9 Mkr 9 Mkr 0 ggr/år 24 dgr Färdigvarulager,5 Mkr 30 Mkr 20 ggr/år 2 dgr Totalt 4,2 Mkr 5 ggr/år 48 dgr Omsättning Lager Totala lageromsättningshastigheten beräknas enligt Tillväxtfasen där svolymen ökar i och med att fler kunder får nys om produkten. Konkurrenter etablerar sig på marknaden och utbudet ökar. MP3spelare befinner sig just nu i tillväxtfas. tot rmf pia fvl Mognadsfasen där svolymen är hög men ökar inte längre. Produkten börjar bli mer standardiserad och utsatt för stor konkurrens. CDspelare befinner sig i mognadsfasen just nu. Nedgångsfasen där produkten successivt ersätts av nya produkter med ny teknik. svolymerna avtar och konkurrenter lämnar marknaden. Videoapparater som just nu ersätts av DVD genomgår en nedgångsfas. Uppgift PG.4 ln 0,8 ln 2 Se Olhager sid T timmar. Uppgift PG2.5 Produktionsledtiden är idag 25 dagar (Oms.hast. för PIA är 0 ggr/år och det är 250 produktionsdagar på ett år), och totalt omsätts 760 Mkr i PIA. Med den nya konstruktionen 8 9

6 halveras produktionsledtiden till 2.5 dagar, motsvarande en omsättningshastighet på 20 ggr/år. Det omsatta kapitalet i PIA förändras ej eftersom efterfrågan inte förändras. Detta innebär att kapitalbindningen i PIA minskar till 38 Mkr. Råvaruförrådets kapitalbindning ökar med 25% till 35 Mkr. Eftersom efterfrågan är konstant är även omsättningen i råvaruförrådet konstant, dvs. 420 Mkr. Detta innebär att den omsättningshastigheten för den nya produkten minskar till 2 ggr/år. Färdigvarulagret påverkas ej av konstruktionsändringen. i) Totalt minskar kapitalbindningen i lager från 296 Mkr till 265 Mkr, allt annat lika (dvs. konstant vinstmarginal och kapitalbindning i övriga tillgångar). Det leder till att lönsamheten kommer att öka. ii) Den totala lageromsättningshastigheten ökar därför från 3.75 ggr/år till 4.29 ggr/år. Dvs. genomloppstiden minskar från 66.7 dagar till 58.3 dagar. Uppgift PG2.6 En ABCklassificering (baserad på lagervärde genomsnittligt lagersaldo*artikelvärde) ger att GammaFem och GammaEtt bör vara de produkter som är Aklassificerade. (Notera att operationstid är en helt irrelevant parameter i detta fall.) En halvering av dessas genomsnittliga lagersaldo innebär att det totala lagervärdet minskar från kr till: * * * * * * * * * * ,2 Mkr varpå den nya lageromsättningshastigheten kan estimeras till (pga. antagandet om konstant ): ggr/år ii) Den totala omsättningen kan estimeras till (pga. antagandet om ett 20% påslag): 065,9 *.2 279, Mkr varpå lönsamheten bör stiga till: % Notera att kapitalbindningen i färdigvarulagret utgjorde halva företagets totala kapitalbindning, dvs. kapitalbindningen i de övriga omsättnings och anläggningstillgångarna utgör 592,2 Mkr. Uppgift PG3.7 Ursprungsläge: (Tomt DuPontschema finns bifogat) Finansiellt netto 0,9 Lagervärde GammaFem GammaEtt GammaTvå GammaFyra AlfaTvå AlfaEtt BetaTvå BetaEtt GammaTre AlfaTre i) Den tidigare lageromsättningshastigheten var,8 dvs. företagets lageromsättning är: *.8 065,9 Mkr 22,3 Rörliga kostnader 57,4 Förråd PIA lager 33,9 Fordringar 9, Likvida medel 0,6 Täckningsbidrag 63,9 Fasta kostnader 25,6 Omsättningstillgångar 53,6 Anläggningstillgångar 78,5 Vinst 37,4 / 22,3 22,3 / Totalt kapital 32, Vinstmarginal 0,69 x Kapitaloms.hast.,675 0,283 X skattehänsyn 0,28 mht skatt (R T) 20,4 0

7 Ekonomisk analys av de tre alternativen: Alternativ. Rådande funktionella verkstad. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 2 Mkr p g a ökade transportkostnader, föres som fast kostnad (förutsätt transportavtal med speditören). Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: R T vinst kapital 35,4 22,3 26,8% 22,3 32, Alternativ 2. High FlexTech AB FlexTechs system FlexOTech kan tolkas en flödesgrupp. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 6. Mkr p g a leasingkostnaden. Kostnad sålda varor minskar med 6 Mkr pga. att ett skift kan elimineras. Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: R T vinst kapital 37,3 22,3 28,2% 22,3 32, Alternativ 3. Sony Sonys system är naturligtvis en produktionslina. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 2,5 Mkr pga. avskrivning av maskinparken. Kostnad sålda varor minskar med 2 Mkr pga. att två skift kan elimineras. Finansiella kostnader ökar med Mkr pga. lånet (4% på Mkr) Balansomslutningen ökar med 25 Mkr pga. lånet. (Tillgångssidan: 20 på Finansiella anläggningstillgångar, 5 på Kassa och bank. EK och skulder: 25 på Långfristiga skulder. ) OBS! Detta är en viss förenkling, det kan se annorlunda ut i verkligheten. Huvudpoängen är att omslutningen ökar med 25 Mkr, fördelningen kan variera något. Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: undanskymd roll. Produkterna är unika (specialbeställda verktyg för gjutning av leksaksprodukter varför orderstorleken sällan bör överstiga 50 verktyg) och det är troligt att kundorderpunkten (KOP) ligger i råvarulagret (RVL) varför tillverkning mot kundorder (MTO) gäller. Högst troligt får CastTool en ritning över ett verktyg varför CastTool inte själva behöver konstruera detaljen (ETO). Vilken produktionsprocess är bäst lämpad att stödja leveranshastighet? Funktionell verkstad bör vara det första valet, men man bör kunna sträcka sig till flödesgrupp eftersom det förmodligen rör sig om fåstyckstillverkning snarare än styckstillverkning. En lina kan aldrig vara intressant, dessutom görs ett stort misstag när de dimensionerar kapaciteten, d v s väljer en lina. De tar inte hänsyn till att det inte är fråga om masstillverkning utan att maskinerna måste ställas om ofta. Det är därför inte rimligt att anta att produktionstakten med lina är 56 detaljer/dag. (Minns att den operativa tiden endast utgör ca % av den totala ledtiden. Dock kan man nå 020% vid god styrning.) Nya ekonomin i alla ära, men mobiltelefoner konkurrerar på helt andra dimensioner (pris) än CastTools gjutverktyg. Däremot har High FlexTech rätt, som även gjorde en studie över CastTools behov, att CastTool behöver ett flexibelt system. Vilken flexibilitet behöver de då? Volymflxebilitet? Produktmixflexibilitet? Naturligtvis är det produktmixflexibilitet. Dessutom säger ekonomichefen att efterfrågan kommer att vara relativt stabil i framtiden. Om vi utgår från att High FlexTechs analys är fullständig bör en flödesgrupp väljas eftersom det ger en högre lönsamhet än med funktionell verkstad. Lina är som sagt inte aktuellt beroende på att en lina inte räcker pga. omställningsbehovet. Vid tid kan man räkna ut vad lönsamheten skulle bli med två linor. Dock skall man ha i åtanke att det inte är säkert att detta täcker CastTools kapacitetsbehov, just pga. den kapacitet som maskinomställning stjäl från den produktiva kapaciteten. I vår analys antar vi att företaget kommer att fortsätta skriva ut produktionsorder i samma takt som produkter lämnar produktionen (f n 5 st./dag), varför den totala lagernivån ute i produktionen, PIA, inte minskar (se figur nedan). Dock finns det oftast mycket goda förutsättningar att kunna sänka PIA när en mer flödesorienterad layout införs. (Minskning eller eliminering av buffertar i produktionen.) I vårt fall borde CastTool kunna sänka PIA något om de inför flödesgrupp (i än större utsträckning om lina skulle införas). Således bör det verkliga R T > 28,2% för FlexOTech. R T vinst kapital 45,9 22,3 29,2% 22,3 57, Naturligtvis bör andra hänsyn tas, varav hur produkten konkurrerar på marknaden är högst centralt. Det framgår i texten att leveranshastighet är av yttersta vikt medan pris har en väldigt 2 3

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management Adlibris Grupp 1: Victoria Carlsson, Madeleine Eriksson, Magnus Grönhult, Cecilia Löfgren, Anna Reuterskiöld HT 2014 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer