Produktionsekonomins grunder (PG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsekonomins grunder (PG)"

Transkript

1 Produktionsekonomins grunder (PG) Rev MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt innehåll. Uppgifterna följer samma struktur som lektionsuppgifterna och är därmed indelade i fyra nivåer där nivå innehåller uppgifter som hanterar en specifik problemställning i taget. Nivå 2 innehåller mer detaljerade räkneuppgifter kring några centrala teman. Nivå 3 innehåller uppgifter som går på bredden genom flera olika teman och specifika problemställningar. Nivå 3 liknar tentamensuppgifter. Nivå 4 innehåller teoriuppgifter. Innan lektionen kan uppgifter på nivå studeras. Det är lämpligt att räkna dessa efter Föreläsning 2, men innan den fösta laborationen. Innehåll Nivå : Produktlivscykel (PG.) (PG.2) Lageromsättningshastighet () (PG.3) Erfarenhetskurva (PG.4) Nivå 2:, genomloppstid (PG2.5) Artikelklassificering, lönsamhet (PG2.6) Nivå 3: DuPontschema (PG3.7) Nivå 4:

2 Nivå Uppgift PG. Skissa produktlivscykeln och beskriv dess fyra olika faser. Ge minst ett exempel på produkter som passar inom varje kategori (introduktion, tillväxt, mognad och nedgång). Uppgift PG.2 Företaget Avalanche leasar idag all sin produktionsutrustning till en kostnad om 2 Mkr per år. Utrustningen börjar dock bli gammal och företaget funderar på att uppdatera den. Avalanche har fått ett förslag från den rådande leverantören på en alldeles nyutvecklad utrustning som skulle innebära att kapitalbindningen i PIA skulle kunna minskas från dagens 3 Mkr till estimerade 8 Mkr. Leasingkostnaden för denna utrustning är 3 Mkr per år. Senaste bokslutet rapporterade Avalanche ett rörelseresultat på 5 Mkr och en balansomslutning på 75 Mkr. Givet konstant omsättning, vilket alternativ ger högst lönsamhet: i) behåll nuvarande utrustning, ii) införskaffa ny utrustning? (Bolagsskattens inverkan kan försummas.) Uppgift PG.3 Tag fram lageromsättningshastigheten () och ledtiderna för följande lager. Antalet produktionsdagar per år antas vara 240. Kapitalbindning Omsättningsvärde Omsättningshastighet Ledtid Råmaterialförråd 0,8 Mkr 6 Mkr Produkteriarbete,9 Mkr 9 Mkr Färdigvarulager,5 Mkr 30 Mkr Totalt 4,2 Mkr Uppgift PG.4 En flygplanstillverkare följer en 80%ig inlärningskurva för tillverkningen av ett flygplan. Tiden för färdigställandet av det första planet var T. Bestäm inlärningskurvan matematiskt och skissa den. Bestäm tiden för flygplan nummer 5 om T timmar. Nivå 2 Uppgift PG2.5 En av NANABs konstruktörer har vidareutvecklat företagets enda produkt. Konstruktionsändringen berör produktens arkitektur men kunden kommer varken se eller uppleva någon förändring från den nuvarande produkten. Konstruktionsändringen innebär att en svårmonterad komponent byts ut mot en som är mycket lättare att montera. Priset från leverantören är detsamma på de båda komponenterna, nackdelen är dock att de måste köpa den nya 2 komponenten i större kvantiteter varför det genomsnittliga råvaruförrådet antas öka med 25%. Att komponenten är lättare att montera får till följd att produktionsledtiden kan halveras. Bör NANAB driva igenom konstruktörens förslag, dvs. i) vad får konstruktionsändringen för genomslag på företagets lönsamhet? ii) Vad blir genomloppstiden? Fakta om företagens lager ges i tabell nedan. Tabell : Lagerdata. Lager Kapitalbindning [Mkr] Omsättningshastighet [ggr/år] RVF 28 5 PIA 76 0 FVL 92 0 Antag 250 produktionsdagar per år. Uppgift PG2.6 Företaget FuturaFab dras med låg lönsamhet. För att råda bot på detta har företaget beslutat sig för att försöka minska kapitalbindningen i färdigvarulagret. Anledningen till att ledningen valt att fokusera på färdigvarulagret är dels beroende på dagens modesta lageromsättningshastighet i färdigvarulagret på,8 ggr/år, dels beroende på att färdigvarulagret är den enskilt största kapitalbindningsposten då den utgör halva företagets totala kapitalbindning. Företaget tror inte att en minskning av färdigvarulagret skall behöva ge några som helst negativa effekter på en. Priset, som grundas på ett påslag på 20% på artikelvärdet, kommer även det kunna vara intakt. Inte heller bör företagets kostnader på ca en och en kvarts miljard kronor påverkas. I följande tabell listas företagets 0 produkter. Produkterna är uppdelade i tre produktfamiljer (Alfa, Beta och Gamma) som består av mellan två och fem produkter per familj. För att begränsa omfattningen av analysen har ledningen beslutat om att halvera färdigvarulagret för de produkter som kan kategoriseras som Aprodukter i en ABCklassificering (se Olhager sid. 2729). Artikel Genomsnittligt lagersaldo [st] Operationstid [min] Artikelvärde [kr] AlfaEtt AlfaTvå AlfaTre BetaEtt BetaTvå GammaEtt GammaTvå GammaTre GammaFyra GammaFem

3 Din första uppgift är därför att genomföra en ABCklassificering på företagets produkter baserat på lagervärde. Därefter bör du undersöka vad en halvering av färdigvarulagret för FuturaFabs Aklassade produkter skulle ge för effekt på i) lageromsättningshastigheten? ii) på lönsamheten? Nivå 3: Uppgift PG3.7 Produktionschefen på CastTool har ett problem. På senaste ledningsmötet hade de diskuterat att de var tvungna att se över produktionsprocessen. Företagets kunder hade börjat ställa krav på kortade leveranstid, vilket var svårt att tillgodose med dagens tjugo år gamla funktionellt organiserade produktionsutrustning. Detta trots en relativt kraftig överkapacitet i produktionen (f n var produktionstakten 5 produkter/dag, medan produktionsprocessen säkert skulle klara både 30 och kanske även 50 produkter/dag). Det bokförda värdet, tillika restvärdet, var noll för denna allvarligt rostangripna utrustning. Just upprustningen av maskinparken var något som produktionschefen regelbundet tog upp på ledningsmötena utan att få det positiva gensvar som önskades. Som produktionschef låg det nu på bordet att ta fram ett antal alternativ till nästa ledningsmöte som var planerat till i morgon eftermiddag. Till hjälp fanns offerten från equipit AB som hade levererat utrustning till dagens funktionella verkstad. Hade verkligen företagsnamnet stavats så för tjugo år sedan funderades det kort på Till stor förvåning hade försäljaren berättat att equipit inte längre tillverkade denna typ av utrustning, men att de kunde genomföra en renovering av de mest rostangripna detaljerna samt en uppgradering av maskinernas styrsystem. Vår produktionschef blev ännu mer förvånad när försäljaren erbjöd detta helt gratis. equipits schef sa att detta ansågs som ett tillfälle att slå sig in på en ny marknad (uppgradering av gammal produktionsutrustning) och att de som motprestation endast krävde att få använda CastTool som referens. Samtidigt fördes en diskussion med CastTools schef kring kundernas krav och om det fanns några alternativ till kortare leveranstider. Enligt denne skulle det inte hjälpa att sänka priserna eftersom priset på de pressgjutverktyg som CastTool tillverkade utgjorde endast en liten del av deras kunders produktionsinvesteringar. CastTools kunder var alla stora leksaksföretag som specialbeställde gjutverktyg inför produktionsstart av nyutvecklade leksaker. Efterfrågan var mycket stabil och schefen kunde varken se en ökning eller minskning i efterfrågan den närmaste tiden. Efter viss diskussion kom cheferna fram till att de med befintlig produktionsledtid ändå skulle kunna möta kundernas krav på leveranstid om de nyttjade expressfrakt. Detta skulle dock kosta CastTool ca 2 Mkr extra på årsbasis. Produktionschefen tog upp den andra offerten från High FlexTech AB. Företaget hade föreslagit två uppsättningar av deras system FlexOTech vilket på offerten refererade till en CNCfräs (Computer Numerical Control), ett transportband samt en mängd enklare stödmaskiner en lösning som kan liknas vid en så kallad flödesgrupp. Nederst på offerten stod det att leasingkostnaden för två uppsättningar var 6. Mkr på årsbasis. High FlexTech, som hade gjort en grundlig analys av CastTools situation, garanterade att med två uppsättningar FlexOTech skulle CastTool kunna gå ned från 3skift till 2skift. Så mycket effektivare var den nya utrustningen. Chefen mindes tillbaka till samtalet med High FlexTech, om ökade krav på att vara flexibel, vilket deras FlexOTechsystem var. Även om det kändes lite osäkerhet kring denna typ av produktionsutrustning, kanske det låg något i det försäljaren sa om flexibilitet. Precis som beräkningarna skulle utföras kom produktionschefen att tänka på samtalet med sin svärsons bekant på dotterns nyårsfest. Denne hade jobbat på Sony som försäljare av produktionsutrustning med inriktning på linjetillverkning. Mest som på skoj hade produktionschefen efterfrågat en offert på produktionslina till CastTool. Svärsonens bekant hade följdriktigt skickat en offert ett par dagar senare. Efter en stunds letande var offerten funnen. Kostnaden för utrustningen var 25 Mkr, vilket skulle behöva finansieras med lån till 00% (ränta 4%). Den ekonomiska livslängden är beräknad till 0 år. Följande hade stått att läsa i ett av produktbladen till utrustningen: Fräsmaskinen kan fräsa de flesta former på under 30 minuter. Den genomsnittliga produktionstakten med en konstant producerande fräs, med beaktande av balanseringsförluster i övriga stationer, uppgår till ca 2 detaljer/timme. Tack vare dess effektivitet skulle CastTool med en uppsättning kunna gå ned till skift, eftersom detta skulle motsvara en produktionstakt på 56 produkter/dag. Gör en ekonomisk utvärdering av respektive produktionsalternativ. Diskontering av kassaflöden, p/s tal, etc. anses av ledningsgruppen, vara att överarbeta underlaget. Beräkningarna bör ha sin grund i ett lönsamhetsdiagram (DuPont) för full acceptans. Finns det andra hänsyn, än de rent ekonomiska, som bör vägas in i det slutliga förslaget? Vilka är dessa i sådana fall? Vilken produktionsutrustning skulle du råda produktionschefen att föreslå på ledningsmötet? Not: Den marginella kostnaden för ett skift är skattad till 6 Mkr. Antag en utdelningspolitik om 00% av årets vinst. Antag att bolagsskatten är 28%. Rörliga kostnader Förråd PIA lager Fordringar Likvida medel Finansiellt netto Täckningsbidrag Fasta kostnader Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Vinst / / Totalt kapital Vinstmarginal x Kapitaloms.hast. skattehänsyn DuPontschema (ur Olhager, 2000) X mht skatt (R T) 4 5

4 Nedan ges ett utdrag ur CastTools senaste bokslut (siffror i Mkr). RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 22,3 Kostnad för sålda varor och tjänster 57,4 Bruttoresultat 63,9 skostnader 6,8 Administrationskostnader 9, Jämförelsestörande poster 0,6 Övriga rörelsekostnader 0,3 Rörelseresultat 38,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0, Räntekostnader och liknande resultatposter,0 Resultat efter finansiella poster 37,4 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 0,5 Årets vinst 26,9 Likvida medel Fordringar Anläggningstillgångar Totalt kapital / Förråd PIA lager Omsättningstillgångar Rörliga kostnader Fasta kostnader / Täckningsbidrag Vinst Finansiellt netto BALANSRÄKNING Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 78, Finansiella anläggningstillgångar 0,4 Summa anläggningstillgångar 78,5 Kapitaloms.hast. x Vinstmarginal Omsättningstillgångar, Varulager m m 33,9 Råvaror och förnödenheter,6 Varor under tillverkning 2,3 Färdiga varor och handelsvaror 0,9 Förskott till leverantörer 0, Kortfristiga fordringar 9, Kassa och bank 0,6 Summa omsättningstillgångar 53,6 skattehänsyn X Summa tillgångar 32, Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 33,8 Fritt eget kapital 66, Summa eget kapital 99,9 Långfristiga skulder 2,7 Kortfristiga skulder 9,5 mht skatt (R T ) Summa eget kapital och skulder 32, 6 7

5 Lösningsförslag Uppgift PG.2 Uppgift PG. en enligt senaste bokslutet för alternativ i) är: 5 R T 20% 75 en för alternativ ii) (notera att rörelseresultatet sjunker till 4 Mkr som en effekt av ökad leasingkostnad, samt att balansomslutning minskar till 70 Mkr som en effekt av minskad kapitalbindning i PIA): svolym Mognad 4 R T 20% 70 Tillväxt Nedgång Ur ett lönsamhetsperspektiv är det alltså likgiltigt vilket alternativ som väljs. Introduktion Uppgift PG.3 Produktlivscykelns fyra olika faser är: Introduktionsfasen där svolymen är liten och antalet kunder få. Produkten genomgår troligtvis vissa konstruktionsförändringar. Digitalboxen till TV genomgick en introduktionsfas för några år sedan. Tid Kapitalbindning Omsättningsvärde Omsättningshastighet Ledtid Råmaterialförråd 0,8 Mkr 6 Mkr 20 ggr/år 2 dgr Produkteriarbete,9 Mkr 9 Mkr 0 ggr/år 24 dgr Färdigvarulager,5 Mkr 30 Mkr 20 ggr/år 2 dgr Totalt 4,2 Mkr 5 ggr/år 48 dgr Omsättning Lager Totala lageromsättningshastigheten beräknas enligt Tillväxtfasen där svolymen ökar i och med att fler kunder får nys om produkten. Konkurrenter etablerar sig på marknaden och utbudet ökar. MP3spelare befinner sig just nu i tillväxtfas. tot rmf pia fvl Mognadsfasen där svolymen är hög men ökar inte längre. Produkten börjar bli mer standardiserad och utsatt för stor konkurrens. CDspelare befinner sig i mognadsfasen just nu. Nedgångsfasen där produkten successivt ersätts av nya produkter med ny teknik. svolymerna avtar och konkurrenter lämnar marknaden. Videoapparater som just nu ersätts av DVD genomgår en nedgångsfas. Uppgift PG.4 ln 0,8 ln 2 Se Olhager sid T timmar. Uppgift PG2.5 Produktionsledtiden är idag 25 dagar (Oms.hast. för PIA är 0 ggr/år och det är 250 produktionsdagar på ett år), och totalt omsätts 760 Mkr i PIA. Med den nya konstruktionen 8 9

6 halveras produktionsledtiden till 2.5 dagar, motsvarande en omsättningshastighet på 20 ggr/år. Det omsatta kapitalet i PIA förändras ej eftersom efterfrågan inte förändras. Detta innebär att kapitalbindningen i PIA minskar till 38 Mkr. Råvaruförrådets kapitalbindning ökar med 25% till 35 Mkr. Eftersom efterfrågan är konstant är även omsättningen i råvaruförrådet konstant, dvs. 420 Mkr. Detta innebär att den omsättningshastigheten för den nya produkten minskar till 2 ggr/år. Färdigvarulagret påverkas ej av konstruktionsändringen. i) Totalt minskar kapitalbindningen i lager från 296 Mkr till 265 Mkr, allt annat lika (dvs. konstant vinstmarginal och kapitalbindning i övriga tillgångar). Det leder till att lönsamheten kommer att öka. ii) Den totala lageromsättningshastigheten ökar därför från 3.75 ggr/år till 4.29 ggr/år. Dvs. genomloppstiden minskar från 66.7 dagar till 58.3 dagar. Uppgift PG2.6 En ABCklassificering (baserad på lagervärde genomsnittligt lagersaldo*artikelvärde) ger att GammaFem och GammaEtt bör vara de produkter som är Aklassificerade. (Notera att operationstid är en helt irrelevant parameter i detta fall.) En halvering av dessas genomsnittliga lagersaldo innebär att det totala lagervärdet minskar från kr till: * * * * * * * * * * ,2 Mkr varpå den nya lageromsättningshastigheten kan estimeras till (pga. antagandet om konstant ): ggr/år ii) Den totala omsättningen kan estimeras till (pga. antagandet om ett 20% påslag): 065,9 *.2 279, Mkr varpå lönsamheten bör stiga till: % Notera att kapitalbindningen i färdigvarulagret utgjorde halva företagets totala kapitalbindning, dvs. kapitalbindningen i de övriga omsättnings och anläggningstillgångarna utgör 592,2 Mkr. Uppgift PG3.7 Ursprungsläge: (Tomt DuPontschema finns bifogat) Finansiellt netto 0,9 Lagervärde GammaFem GammaEtt GammaTvå GammaFyra AlfaTvå AlfaEtt BetaTvå BetaEtt GammaTre AlfaTre i) Den tidigare lageromsättningshastigheten var,8 dvs. företagets lageromsättning är: *.8 065,9 Mkr 22,3 Rörliga kostnader 57,4 Förråd PIA lager 33,9 Fordringar 9, Likvida medel 0,6 Täckningsbidrag 63,9 Fasta kostnader 25,6 Omsättningstillgångar 53,6 Anläggningstillgångar 78,5 Vinst 37,4 / 22,3 22,3 / Totalt kapital 32, Vinstmarginal 0,69 x Kapitaloms.hast.,675 0,283 X skattehänsyn 0,28 mht skatt (R T) 20,4 0

7 Ekonomisk analys av de tre alternativen: Alternativ. Rådande funktionella verkstad. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 2 Mkr p g a ökade transportkostnader, föres som fast kostnad (förutsätt transportavtal med speditören). Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: R T vinst kapital 35,4 22,3 26,8% 22,3 32, Alternativ 2. High FlexTech AB FlexTechs system FlexOTech kan tolkas en flödesgrupp. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 6. Mkr p g a leasingkostnaden. Kostnad sålda varor minskar med 6 Mkr pga. att ett skift kan elimineras. Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: R T vinst kapital 37,3 22,3 28,2% 22,3 32, Alternativ 3. Sony Sonys system är naturligtvis en produktionslina. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 2,5 Mkr pga. avskrivning av maskinparken. Kostnad sålda varor minskar med 2 Mkr pga. att två skift kan elimineras. Finansiella kostnader ökar med Mkr pga. lånet (4% på Mkr) Balansomslutningen ökar med 25 Mkr pga. lånet. (Tillgångssidan: 20 på Finansiella anläggningstillgångar, 5 på Kassa och bank. EK och skulder: 25 på Långfristiga skulder. ) OBS! Detta är en viss förenkling, det kan se annorlunda ut i verkligheten. Huvudpoängen är att omslutningen ökar med 25 Mkr, fördelningen kan variera något. Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: undanskymd roll. Produkterna är unika (specialbeställda verktyg för gjutning av leksaksprodukter varför orderstorleken sällan bör överstiga 50 verktyg) och det är troligt att kundorderpunkten (KOP) ligger i råvarulagret (RVL) varför tillverkning mot kundorder (MTO) gäller. Högst troligt får CastTool en ritning över ett verktyg varför CastTool inte själva behöver konstruera detaljen (ETO). Vilken produktionsprocess är bäst lämpad att stödja leveranshastighet? Funktionell verkstad bör vara det första valet, men man bör kunna sträcka sig till flödesgrupp eftersom det förmodligen rör sig om fåstyckstillverkning snarare än styckstillverkning. En lina kan aldrig vara intressant, dessutom görs ett stort misstag när de dimensionerar kapaciteten, d v s väljer en lina. De tar inte hänsyn till att det inte är fråga om masstillverkning utan att maskinerna måste ställas om ofta. Det är därför inte rimligt att anta att produktionstakten med lina är 56 detaljer/dag. (Minns att den operativa tiden endast utgör ca % av den totala ledtiden. Dock kan man nå 020% vid god styrning.) Nya ekonomin i alla ära, men mobiltelefoner konkurrerar på helt andra dimensioner (pris) än CastTools gjutverktyg. Däremot har High FlexTech rätt, som även gjorde en studie över CastTools behov, att CastTool behöver ett flexibelt system. Vilken flexibilitet behöver de då? Volymflxebilitet? Produktmixflexibilitet? Naturligtvis är det produktmixflexibilitet. Dessutom säger ekonomichefen att efterfrågan kommer att vara relativt stabil i framtiden. Om vi utgår från att High FlexTechs analys är fullständig bör en flödesgrupp väljas eftersom det ger en högre lönsamhet än med funktionell verkstad. Lina är som sagt inte aktuellt beroende på att en lina inte räcker pga. omställningsbehovet. Vid tid kan man räkna ut vad lönsamheten skulle bli med två linor. Dock skall man ha i åtanke att det inte är säkert att detta täcker CastTools kapacitetsbehov, just pga. den kapacitet som maskinomställning stjäl från den produktiva kapaciteten. I vår analys antar vi att företaget kommer att fortsätta skriva ut produktionsorder i samma takt som produkter lämnar produktionen (f n 5 st./dag), varför den totala lagernivån ute i produktionen, PIA, inte minskar (se figur nedan). Dock finns det oftast mycket goda förutsättningar att kunna sänka PIA när en mer flödesorienterad layout införs. (Minskning eller eliminering av buffertar i produktionen.) I vårt fall borde CastTool kunna sänka PIA något om de inför flödesgrupp (i än större utsträckning om lina skulle införas). Således bör det verkliga R T > 28,2% för FlexOTech. R T vinst kapital 45,9 22,3 29,2% 22,3 57, Naturligtvis bör andra hänsyn tas, varav hur produkten konkurrerar på marknaden är högst centralt. Det framgår i texten att leveranshastighet är av yttersta vikt medan pris har en väldigt 2 3

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SenseAir delårsrapport Jan-mars 2010 1 (7) SenseAir. Delårsrapport januari mars 2010

SenseAir delårsrapport Jan-mars 2010 1 (7) SenseAir. Delårsrapport januari mars 2010 SenseAir delårsrapport Jan-mars 2010 1 (7) SenseAir Delårsrapport januari mars 2010 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 28 019 ksek varav 28 007 ksek ( 23 027 ksek)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C Övningsuppgifter, sid 1 [10] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Räkneövningar kap 21-23

Räkneövningar kap 21-23 Räkneövningar kap 21-23 1. Det nystartade handelsföretaget M&M Ab har sammanställt kostnaderna för sålda varor till 7 200 000 euro för år 2011. Nu finns det ett intresse att för Herremannen M, tankesmeden

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer