Produktionsekonomins grunder (PG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsekonomins grunder (PG)"

Transkript

1 Produktionsekonomins grunder (PG) Rev MR Litteratur: Olhager (2000) del I, kap. 4 Nedan följer ett antal uppgifter som delvis är repetition av tidigare inhämtade kunskaper, men med ett produktionsekonomiskt innehåll. Uppgifterna följer samma struktur som lektionsuppgifterna och är därmed indelade i fyra nivåer där nivå innehåller uppgifter som hanterar en specifik problemställning i taget. Nivå 2 innehåller mer detaljerade räkneuppgifter kring några centrala teman. Nivå 3 innehåller uppgifter som går på bredden genom flera olika teman och specifika problemställningar. Nivå 3 liknar tentamensuppgifter. Nivå 4 innehåller teoriuppgifter. Innan lektionen kan uppgifter på nivå studeras. Det är lämpligt att räkna dessa efter Föreläsning 2, men innan den fösta laborationen. Innehåll Nivå : Produktlivscykel (PG.) (PG.2) Lageromsättningshastighet () (PG.3) Erfarenhetskurva (PG.4) Nivå 2:, genomloppstid (PG2.5) Artikelklassificering, lönsamhet (PG2.6) Nivå 3: DuPontschema (PG3.7) Nivå 4:

2 Nivå Uppgift PG. Skissa produktlivscykeln och beskriv dess fyra olika faser. Ge minst ett exempel på produkter som passar inom varje kategori (introduktion, tillväxt, mognad och nedgång). Uppgift PG.2 Företaget Avalanche leasar idag all sin produktionsutrustning till en kostnad om 2 Mkr per år. Utrustningen börjar dock bli gammal och företaget funderar på att uppdatera den. Avalanche har fått ett förslag från den rådande leverantören på en alldeles nyutvecklad utrustning som skulle innebära att kapitalbindningen i PIA skulle kunna minskas från dagens 3 Mkr till estimerade 8 Mkr. Leasingkostnaden för denna utrustning är 3 Mkr per år. Senaste bokslutet rapporterade Avalanche ett rörelseresultat på 5 Mkr och en balansomslutning på 75 Mkr. Givet konstant omsättning, vilket alternativ ger högst lönsamhet: i) behåll nuvarande utrustning, ii) införskaffa ny utrustning? (Bolagsskattens inverkan kan försummas.) Uppgift PG.3 Tag fram lageromsättningshastigheten () och ledtiderna för följande lager. Antalet produktionsdagar per år antas vara 240. Kapitalbindning Omsättningsvärde Omsättningshastighet Ledtid Råmaterialförråd 0,8 Mkr 6 Mkr Produkteriarbete,9 Mkr 9 Mkr Färdigvarulager,5 Mkr 30 Mkr Totalt 4,2 Mkr Uppgift PG.4 En flygplanstillverkare följer en 80%ig inlärningskurva för tillverkningen av ett flygplan. Tiden för färdigställandet av det första planet var T. Bestäm inlärningskurvan matematiskt och skissa den. Bestäm tiden för flygplan nummer 5 om T timmar. Nivå 2 Uppgift PG2.5 En av NANABs konstruktörer har vidareutvecklat företagets enda produkt. Konstruktionsändringen berör produktens arkitektur men kunden kommer varken se eller uppleva någon förändring från den nuvarande produkten. Konstruktionsändringen innebär att en svårmonterad komponent byts ut mot en som är mycket lättare att montera. Priset från leverantören är detsamma på de båda komponenterna, nackdelen är dock att de måste köpa den nya 2 komponenten i större kvantiteter varför det genomsnittliga råvaruförrådet antas öka med 25%. Att komponenten är lättare att montera får till följd att produktionsledtiden kan halveras. Bör NANAB driva igenom konstruktörens förslag, dvs. i) vad får konstruktionsändringen för genomslag på företagets lönsamhet? ii) Vad blir genomloppstiden? Fakta om företagens lager ges i tabell nedan. Tabell : Lagerdata. Lager Kapitalbindning [Mkr] Omsättningshastighet [ggr/år] RVF 28 5 PIA 76 0 FVL 92 0 Antag 250 produktionsdagar per år. Uppgift PG2.6 Företaget FuturaFab dras med låg lönsamhet. För att råda bot på detta har företaget beslutat sig för att försöka minska kapitalbindningen i färdigvarulagret. Anledningen till att ledningen valt att fokusera på färdigvarulagret är dels beroende på dagens modesta lageromsättningshastighet i färdigvarulagret på,8 ggr/år, dels beroende på att färdigvarulagret är den enskilt största kapitalbindningsposten då den utgör halva företagets totala kapitalbindning. Företaget tror inte att en minskning av färdigvarulagret skall behöva ge några som helst negativa effekter på en. Priset, som grundas på ett påslag på 20% på artikelvärdet, kommer även det kunna vara intakt. Inte heller bör företagets kostnader på ca en och en kvarts miljard kronor påverkas. I följande tabell listas företagets 0 produkter. Produkterna är uppdelade i tre produktfamiljer (Alfa, Beta och Gamma) som består av mellan två och fem produkter per familj. För att begränsa omfattningen av analysen har ledningen beslutat om att halvera färdigvarulagret för de produkter som kan kategoriseras som Aprodukter i en ABCklassificering (se Olhager sid. 2729). Artikel Genomsnittligt lagersaldo [st] Operationstid [min] Artikelvärde [kr] AlfaEtt AlfaTvå AlfaTre BetaEtt BetaTvå GammaEtt GammaTvå GammaTre GammaFyra GammaFem

3 Din första uppgift är därför att genomföra en ABCklassificering på företagets produkter baserat på lagervärde. Därefter bör du undersöka vad en halvering av färdigvarulagret för FuturaFabs Aklassade produkter skulle ge för effekt på i) lageromsättningshastigheten? ii) på lönsamheten? Nivå 3: Uppgift PG3.7 Produktionschefen på CastTool har ett problem. På senaste ledningsmötet hade de diskuterat att de var tvungna att se över produktionsprocessen. Företagets kunder hade börjat ställa krav på kortade leveranstid, vilket var svårt att tillgodose med dagens tjugo år gamla funktionellt organiserade produktionsutrustning. Detta trots en relativt kraftig överkapacitet i produktionen (f n var produktionstakten 5 produkter/dag, medan produktionsprocessen säkert skulle klara både 30 och kanske även 50 produkter/dag). Det bokförda värdet, tillika restvärdet, var noll för denna allvarligt rostangripna utrustning. Just upprustningen av maskinparken var något som produktionschefen regelbundet tog upp på ledningsmötena utan att få det positiva gensvar som önskades. Som produktionschef låg det nu på bordet att ta fram ett antal alternativ till nästa ledningsmöte som var planerat till i morgon eftermiddag. Till hjälp fanns offerten från equipit AB som hade levererat utrustning till dagens funktionella verkstad. Hade verkligen företagsnamnet stavats så för tjugo år sedan funderades det kort på Till stor förvåning hade försäljaren berättat att equipit inte längre tillverkade denna typ av utrustning, men att de kunde genomföra en renovering av de mest rostangripna detaljerna samt en uppgradering av maskinernas styrsystem. Vår produktionschef blev ännu mer förvånad när försäljaren erbjöd detta helt gratis. equipits schef sa att detta ansågs som ett tillfälle att slå sig in på en ny marknad (uppgradering av gammal produktionsutrustning) och att de som motprestation endast krävde att få använda CastTool som referens. Samtidigt fördes en diskussion med CastTools schef kring kundernas krav och om det fanns några alternativ till kortare leveranstider. Enligt denne skulle det inte hjälpa att sänka priserna eftersom priset på de pressgjutverktyg som CastTool tillverkade utgjorde endast en liten del av deras kunders produktionsinvesteringar. CastTools kunder var alla stora leksaksföretag som specialbeställde gjutverktyg inför produktionsstart av nyutvecklade leksaker. Efterfrågan var mycket stabil och schefen kunde varken se en ökning eller minskning i efterfrågan den närmaste tiden. Efter viss diskussion kom cheferna fram till att de med befintlig produktionsledtid ändå skulle kunna möta kundernas krav på leveranstid om de nyttjade expressfrakt. Detta skulle dock kosta CastTool ca 2 Mkr extra på årsbasis. Produktionschefen tog upp den andra offerten från High FlexTech AB. Företaget hade föreslagit två uppsättningar av deras system FlexOTech vilket på offerten refererade till en CNCfräs (Computer Numerical Control), ett transportband samt en mängd enklare stödmaskiner en lösning som kan liknas vid en så kallad flödesgrupp. Nederst på offerten stod det att leasingkostnaden för två uppsättningar var 6. Mkr på årsbasis. High FlexTech, som hade gjort en grundlig analys av CastTools situation, garanterade att med två uppsättningar FlexOTech skulle CastTool kunna gå ned från 3skift till 2skift. Så mycket effektivare var den nya utrustningen. Chefen mindes tillbaka till samtalet med High FlexTech, om ökade krav på att vara flexibel, vilket deras FlexOTechsystem var. Även om det kändes lite osäkerhet kring denna typ av produktionsutrustning, kanske det låg något i det försäljaren sa om flexibilitet. Precis som beräkningarna skulle utföras kom produktionschefen att tänka på samtalet med sin svärsons bekant på dotterns nyårsfest. Denne hade jobbat på Sony som försäljare av produktionsutrustning med inriktning på linjetillverkning. Mest som på skoj hade produktionschefen efterfrågat en offert på produktionslina till CastTool. Svärsonens bekant hade följdriktigt skickat en offert ett par dagar senare. Efter en stunds letande var offerten funnen. Kostnaden för utrustningen var 25 Mkr, vilket skulle behöva finansieras med lån till 00% (ränta 4%). Den ekonomiska livslängden är beräknad till 0 år. Följande hade stått att läsa i ett av produktbladen till utrustningen: Fräsmaskinen kan fräsa de flesta former på under 30 minuter. Den genomsnittliga produktionstakten med en konstant producerande fräs, med beaktande av balanseringsförluster i övriga stationer, uppgår till ca 2 detaljer/timme. Tack vare dess effektivitet skulle CastTool med en uppsättning kunna gå ned till skift, eftersom detta skulle motsvara en produktionstakt på 56 produkter/dag. Gör en ekonomisk utvärdering av respektive produktionsalternativ. Diskontering av kassaflöden, p/s tal, etc. anses av ledningsgruppen, vara att överarbeta underlaget. Beräkningarna bör ha sin grund i ett lönsamhetsdiagram (DuPont) för full acceptans. Finns det andra hänsyn, än de rent ekonomiska, som bör vägas in i det slutliga förslaget? Vilka är dessa i sådana fall? Vilken produktionsutrustning skulle du råda produktionschefen att föreslå på ledningsmötet? Not: Den marginella kostnaden för ett skift är skattad till 6 Mkr. Antag en utdelningspolitik om 00% av årets vinst. Antag att bolagsskatten är 28%. Rörliga kostnader Förråd PIA lager Fordringar Likvida medel Finansiellt netto Täckningsbidrag Fasta kostnader Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Vinst / / Totalt kapital Vinstmarginal x Kapitaloms.hast. skattehänsyn DuPontschema (ur Olhager, 2000) X mht skatt (R T) 4 5

4 Nedan ges ett utdrag ur CastTools senaste bokslut (siffror i Mkr). RESULTATRÄKNING Nettoomsättning 22,3 Kostnad för sålda varor och tjänster 57,4 Bruttoresultat 63,9 skostnader 6,8 Administrationskostnader 9, Jämförelsestörande poster 0,6 Övriga rörelsekostnader 0,3 Rörelseresultat 38,3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0, Räntekostnader och liknande resultatposter,0 Resultat efter finansiella poster 37,4 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 0,5 Årets vinst 26,9 Likvida medel Fordringar Anläggningstillgångar Totalt kapital / Förråd PIA lager Omsättningstillgångar Rörliga kostnader Fasta kostnader / Täckningsbidrag Vinst Finansiellt netto BALANSRÄKNING Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 78, Finansiella anläggningstillgångar 0,4 Summa anläggningstillgångar 78,5 Kapitaloms.hast. x Vinstmarginal Omsättningstillgångar, Varulager m m 33,9 Råvaror och förnödenheter,6 Varor under tillverkning 2,3 Färdiga varor och handelsvaror 0,9 Förskott till leverantörer 0, Kortfristiga fordringar 9, Kassa och bank 0,6 Summa omsättningstillgångar 53,6 skattehänsyn X Summa tillgångar 32, Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 33,8 Fritt eget kapital 66, Summa eget kapital 99,9 Långfristiga skulder 2,7 Kortfristiga skulder 9,5 mht skatt (R T ) Summa eget kapital och skulder 32, 6 7

5 Lösningsförslag Uppgift PG.2 Uppgift PG. en enligt senaste bokslutet för alternativ i) är: 5 R T 20% 75 en för alternativ ii) (notera att rörelseresultatet sjunker till 4 Mkr som en effekt av ökad leasingkostnad, samt att balansomslutning minskar till 70 Mkr som en effekt av minskad kapitalbindning i PIA): svolym Mognad 4 R T 20% 70 Tillväxt Nedgång Ur ett lönsamhetsperspektiv är det alltså likgiltigt vilket alternativ som väljs. Introduktion Uppgift PG.3 Produktlivscykelns fyra olika faser är: Introduktionsfasen där svolymen är liten och antalet kunder få. Produkten genomgår troligtvis vissa konstruktionsförändringar. Digitalboxen till TV genomgick en introduktionsfas för några år sedan. Tid Kapitalbindning Omsättningsvärde Omsättningshastighet Ledtid Råmaterialförråd 0,8 Mkr 6 Mkr 20 ggr/år 2 dgr Produkteriarbete,9 Mkr 9 Mkr 0 ggr/år 24 dgr Färdigvarulager,5 Mkr 30 Mkr 20 ggr/år 2 dgr Totalt 4,2 Mkr 5 ggr/år 48 dgr Omsättning Lager Totala lageromsättningshastigheten beräknas enligt Tillväxtfasen där svolymen ökar i och med att fler kunder får nys om produkten. Konkurrenter etablerar sig på marknaden och utbudet ökar. MP3spelare befinner sig just nu i tillväxtfas. tot rmf pia fvl Mognadsfasen där svolymen är hög men ökar inte längre. Produkten börjar bli mer standardiserad och utsatt för stor konkurrens. CDspelare befinner sig i mognadsfasen just nu. Nedgångsfasen där produkten successivt ersätts av nya produkter med ny teknik. svolymerna avtar och konkurrenter lämnar marknaden. Videoapparater som just nu ersätts av DVD genomgår en nedgångsfas. Uppgift PG.4 ln 0,8 ln 2 Se Olhager sid T timmar. Uppgift PG2.5 Produktionsledtiden är idag 25 dagar (Oms.hast. för PIA är 0 ggr/år och det är 250 produktionsdagar på ett år), och totalt omsätts 760 Mkr i PIA. Med den nya konstruktionen 8 9

6 halveras produktionsledtiden till 2.5 dagar, motsvarande en omsättningshastighet på 20 ggr/år. Det omsatta kapitalet i PIA förändras ej eftersom efterfrågan inte förändras. Detta innebär att kapitalbindningen i PIA minskar till 38 Mkr. Råvaruförrådets kapitalbindning ökar med 25% till 35 Mkr. Eftersom efterfrågan är konstant är även omsättningen i råvaruförrådet konstant, dvs. 420 Mkr. Detta innebär att den omsättningshastigheten för den nya produkten minskar till 2 ggr/år. Färdigvarulagret påverkas ej av konstruktionsändringen. i) Totalt minskar kapitalbindningen i lager från 296 Mkr till 265 Mkr, allt annat lika (dvs. konstant vinstmarginal och kapitalbindning i övriga tillgångar). Det leder till att lönsamheten kommer att öka. ii) Den totala lageromsättningshastigheten ökar därför från 3.75 ggr/år till 4.29 ggr/år. Dvs. genomloppstiden minskar från 66.7 dagar till 58.3 dagar. Uppgift PG2.6 En ABCklassificering (baserad på lagervärde genomsnittligt lagersaldo*artikelvärde) ger att GammaFem och GammaEtt bör vara de produkter som är Aklassificerade. (Notera att operationstid är en helt irrelevant parameter i detta fall.) En halvering av dessas genomsnittliga lagersaldo innebär att det totala lagervärdet minskar från kr till: * * * * * * * * * * ,2 Mkr varpå den nya lageromsättningshastigheten kan estimeras till (pga. antagandet om konstant ): ggr/år ii) Den totala omsättningen kan estimeras till (pga. antagandet om ett 20% påslag): 065,9 *.2 279, Mkr varpå lönsamheten bör stiga till: % Notera att kapitalbindningen i färdigvarulagret utgjorde halva företagets totala kapitalbindning, dvs. kapitalbindningen i de övriga omsättnings och anläggningstillgångarna utgör 592,2 Mkr. Uppgift PG3.7 Ursprungsläge: (Tomt DuPontschema finns bifogat) Finansiellt netto 0,9 Lagervärde GammaFem GammaEtt GammaTvå GammaFyra AlfaTvå AlfaEtt BetaTvå BetaEtt GammaTre AlfaTre i) Den tidigare lageromsättningshastigheten var,8 dvs. företagets lageromsättning är: *.8 065,9 Mkr 22,3 Rörliga kostnader 57,4 Förråd PIA lager 33,9 Fordringar 9, Likvida medel 0,6 Täckningsbidrag 63,9 Fasta kostnader 25,6 Omsättningstillgångar 53,6 Anläggningstillgångar 78,5 Vinst 37,4 / 22,3 22,3 / Totalt kapital 32, Vinstmarginal 0,69 x Kapitaloms.hast.,675 0,283 X skattehänsyn 0,28 mht skatt (R T) 20,4 0

7 Ekonomisk analys av de tre alternativen: Alternativ. Rådande funktionella verkstad. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 2 Mkr p g a ökade transportkostnader, föres som fast kostnad (förutsätt transportavtal med speditören). Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: R T vinst kapital 35,4 22,3 26,8% 22,3 32, Alternativ 2. High FlexTech AB FlexTechs system FlexOTech kan tolkas en flödesgrupp. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 6. Mkr p g a leasingkostnaden. Kostnad sålda varor minskar med 6 Mkr pga. att ett skift kan elimineras. Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: R T vinst kapital 37,3 22,3 28,2% 22,3 32, Alternativ 3. Sony Sonys system är naturligtvis en produktionslina. De ekonomiska konsekvenserna av detta alternativ är följande: Kostnad sålda varor stiger med 2,5 Mkr pga. avskrivning av maskinparken. Kostnad sålda varor minskar med 2 Mkr pga. att två skift kan elimineras. Finansiella kostnader ökar med Mkr pga. lånet (4% på Mkr) Balansomslutningen ökar med 25 Mkr pga. lånet. (Tillgångssidan: 20 på Finansiella anläggningstillgångar, 5 på Kassa och bank. EK och skulder: 25 på Långfristiga skulder. ) OBS! Detta är en viss förenkling, det kan se annorlunda ut i verkligheten. Huvudpoängen är att omslutningen ökar med 25 Mkr, fördelningen kan variera något. Den estimerade lönsamheten enligt detta alternativ bli därför: undanskymd roll. Produkterna är unika (specialbeställda verktyg för gjutning av leksaksprodukter varför orderstorleken sällan bör överstiga 50 verktyg) och det är troligt att kundorderpunkten (KOP) ligger i råvarulagret (RVL) varför tillverkning mot kundorder (MTO) gäller. Högst troligt får CastTool en ritning över ett verktyg varför CastTool inte själva behöver konstruera detaljen (ETO). Vilken produktionsprocess är bäst lämpad att stödja leveranshastighet? Funktionell verkstad bör vara det första valet, men man bör kunna sträcka sig till flödesgrupp eftersom det förmodligen rör sig om fåstyckstillverkning snarare än styckstillverkning. En lina kan aldrig vara intressant, dessutom görs ett stort misstag när de dimensionerar kapaciteten, d v s väljer en lina. De tar inte hänsyn till att det inte är fråga om masstillverkning utan att maskinerna måste ställas om ofta. Det är därför inte rimligt att anta att produktionstakten med lina är 56 detaljer/dag. (Minns att den operativa tiden endast utgör ca % av den totala ledtiden. Dock kan man nå 020% vid god styrning.) Nya ekonomin i alla ära, men mobiltelefoner konkurrerar på helt andra dimensioner (pris) än CastTools gjutverktyg. Däremot har High FlexTech rätt, som även gjorde en studie över CastTools behov, att CastTool behöver ett flexibelt system. Vilken flexibilitet behöver de då? Volymflxebilitet? Produktmixflexibilitet? Naturligtvis är det produktmixflexibilitet. Dessutom säger ekonomichefen att efterfrågan kommer att vara relativt stabil i framtiden. Om vi utgår från att High FlexTechs analys är fullständig bör en flödesgrupp väljas eftersom det ger en högre lönsamhet än med funktionell verkstad. Lina är som sagt inte aktuellt beroende på att en lina inte räcker pga. omställningsbehovet. Vid tid kan man räkna ut vad lönsamheten skulle bli med två linor. Dock skall man ha i åtanke att det inte är säkert att detta täcker CastTools kapacitetsbehov, just pga. den kapacitet som maskinomställning stjäl från den produktiva kapaciteten. I vår analys antar vi att företaget kommer att fortsätta skriva ut produktionsorder i samma takt som produkter lämnar produktionen (f n 5 st./dag), varför den totala lagernivån ute i produktionen, PIA, inte minskar (se figur nedan). Dock finns det oftast mycket goda förutsättningar att kunna sänka PIA när en mer flödesorienterad layout införs. (Minskning eller eliminering av buffertar i produktionen.) I vårt fall borde CastTool kunna sänka PIA något om de inför flödesgrupp (i än större utsträckning om lina skulle införas). Således bör det verkliga R T > 28,2% för FlexOTech. R T vinst kapital 45,9 22,3 29,2% 22,3 57, Naturligtvis bör andra hänsyn tas, varav hur produkten konkurrerar på marknaden är högst centralt. Det framgår i texten att leveranshastighet är av yttersta vikt medan pris har en väldigt 2 3

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK).

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -4,8 MSEK (-5,3 MSEK)

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer