En dålig men sann Norgehistoria

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En dålig men sann Norgehistoria"

Transkript

1 En dålig men sann Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson

2 En dålig, men sann, Norgehistoria Om könskvoterade bolagsstyrelser Maria Ludvigsson Timbro, juni 2006 ISBN 10: ISBN 13: Timbro, Box 5234, Stockholm tel , fax

3 Förord Sedan årsskiftet har Norge lagstadgad könskvotering till aktiebolagens styrelser. Stortinget röstade om lagen redan 2004, och den trädde i kraft den första januari i år. Debatten, i den mån den förekom, hade pågått sedan De existerande norska bolagsstyrelser som inte uppfyller kraven om minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män om två år ska enligt gällande lagstiftning tvångslikvideras. För nybildade bolag gäller reglerna utan övergångstid. I början av juni i år kommer den svenska utredaren, universitetslektor Catarina af Sandeberg, med ett förslag om hur en könskvoteringslag kan se ut i Sverige. Hon fick uppdraget att utreda de legala möjligheterna till kvotering sommaren Frågan har dock funnits på den politiska dagordningen betydligt längre än så hotade dåvarande jämställdhetsministern Margareta Winberg med könskvotering om inte börsbolagen hade 25 procents kvinnlig styrelserepresentation senast Under dessa år har den kvinnliga styrelserepresentationen ökat kraftigt, men den än fortfarande lägre än 40 procent. Exakt vilka bolag som kommer att omfattas av en eventuell svensk lagstiftning är ännu inte känt, men det har talats om bolag med spritt ägande, främst börsbolag. Av de uppgifter som förekommit verkar det som att sanktionen mot bolag som inte uppfyller könskvoterna föreslås bli böter. Oavsett de exakta detaljerna i förslaget innebär lagstadgad könskvotering ett fundamentalt ingrepp i äganderätten. Styrelsens sammansättning blir inte enbart en fråga för ägarna. Om exempelvis en styrelseledamot väljer att avgå i förtid kan ägarna tvingas att välja antingen en kvinna eller en man, beroende på tidigare könsfördelning i styrelsen, alldeles oavsett behov, kvalifikationer eller kort och gott ägarnas önskemål. Börsbolagen är inte allmän egendom bara för att de i många fall har väldigt många ägare, även om man lätt får det intrycket av debatten. Sedan löntagarfondsstriden i slutet på och början av 1980-talet har knappast något förslag inneburit ett större politiskt ingrepp i det fria företagandet och den privata äganderätten, än vad ett kvoteringsförslag gör. Kvotering är dessutom en form av legaliserad diskriminering. Trots det har debatten även här i Sverige varit tämligen dämpad. Få personer ifrågasätter värdet av mångfald och dynamik i ett samhälle, och många gläds åt att det går framåt vad gäller kvinnor på ledande positioner i det svenska näringslivet. Däremot finns det skäl att vara djupt oroad över en utveckling där principlösa politiker tror att de har rätt att, direkt eller indirekt, styra verksamheten i företagen. Politiska mål om lika utfall ersätter det som borde vara det självklara ur ett liberalt perspektiv, nämligen lika rättigheter. Maria Ludvigsson arbetade i Oslo vid den norska tankesmedjan Civita under de år då könskvoteringslagen diskuterades och infördes. Hon går här igenom de principiella invändningarna mot kvotering och beskriver hur tyst det var i debatten som föregick kvoteringslagen. Ett varnande exempel för oss som ännu inte har lagstadgad kvotering i vårt land. Stockholm i maj 2006 Maria Rankka, Biträdande Timbrochef

4 Innehåll Inledning (5) Politiker vet aldrig bäst (6) Formen håller inte (8) Vi kan aldrig avveckla en orättvisa genom att införa en ny (9) Från lika till olika rättigheter (11) Argumentationens virrvarr (13) Kvinnosyn (14) Särarts- och likhetsfeminism (15) Rättviseargument (16) Jakten på total rättvisa (17) Kunskapen är decentraliserad (20) Blir allt verkligen bättre med kvinnor? (21) Vikten av förebilder (23) Den exakta representationen (24) När höger och vänster delar lag (26) Medieröster om kvotering (27) Bjørneboes överförmynderi (29) Vänster och borgerlighet hand i hand (30) Liberaler som vägrar (32) Feminism var det, ja! (33) Värdet av principer (34) Det händer ju aldrig (36) Slutord (37) Noter (38) Källor (39)

5 Retorikens och visionernas tendens att hänföra oss och stiga oss åt huvudet tillhör den politiska vardagen och den dagliga mediedebatten. Detta gör det så mycket viktigare att vi på någon punkt stannar upp, tar ett steg tillbaka och granskar vad det hela egentligen handlar om bakom allt svammel och allt bländande frasmakeri. Thomas Sowell 1

6 Inledning En Sowellsk paus för reflektion och utrymme att diskutera de bakomliggande principerna var precis det som saknades när den borgerliga regeringen i Norge 2004 lagstiftade om kvinnokvotering till landets bolagsstyrelser. Inom (i praktiken) fyra år skulle samtliga styrelser till allmänna aktiebolag bestå av minst 40 procent kvinnor. Annars skulle bolaget komma att tvångsupplösas. Mediedebatten som föregick och följde det norska regeringsbeslutet är en häpnadsväckande uppvisning i politisk konsensus och avsaknad av ideologisk konflikt. I föreliggande rapport har jag analyserat debatten och försökt utröna vilka de bakomliggande konflikterna mellan kvoteringsförespråkare och skeptiker egentligen har varit. Hela processen och, framför allt själva lagstiftningen, är en mycket dålig Norgehistoria. Vi kan låta oss imponeras av vårt broderfolks idrottsliga bedrifter, storslagna natur och rika naturtillgångar. Men när det gäller politisk debatt och, i det här fallet, uppfattningen att näringslivets siffror bör vridas till rätta med hjälp av lagstiftning finns föga att ta intryck av. Rika på gas, fattiga på idédebatt. Det började, för Norges del, med en intervju i Verdens Gang med dåvarande näringsminister Ansgar Gabrielsen, Höyre, den 7 mars Den borgerliga näringsministern ställde sig plötsligt positiv till kvinnokvotering för styrelser i det privata näringslivet och utan några större debatter infördes också lagen en politik som fram till dess hade varit oacceptabel i Höyre. Kvoteringsdebatten kom att bli allt snävare och slutligen var det bara Fremskrittspartiet och Höyres ungdomsförbund som uttalade kritik mot lagförslaget. Idédebatten var överhuvudtaget inte närvarande och även i medierna var rösterna mot regeringsförslaget mycket få. Låt oss lära oss av norrmännen. Låt oss ta intryck av hur vi inte ska göra och, framför allt av hur fel det blir när en livlig principdebatt saknas. 5

7 Politiker vet aldrig bäst Friedrich Hayek, nobelpristagare i ekonomi 1974, har i ett centralt resonemang hävdat att all kunskap är decentraliserad. Det är när han beskriver varför en marknadsekonomi fungerar så mycket bättre än en planekonomi som hans kunskapssyn blir tydlig. Enligt Hayek blir en planerad ekonomi, som den i gamla Sovjetunionen, omöjlig eftersom den utgår ifrån att all information om människans behov kan samlas centralt. I Sovjet gjorde byråkrater en uppskattning av exempelvis hur många bilar medborgarna nästa femårsperiod skulle efterfråga, varpå order utgick till bilfabrikerna att tillverka motsvarande antal. Sällan eller aldrig stämde detta över ens med den faktiska efterfrågan. Exemplet med bilindustrin är välkänt, men synsättet att politiker kunde kommendera också information till en central enhet genomsyrade hela det sovjetiska systemet. Hayeks poäng är att visa hur omöjligt det är att faktiskt samla mänsklig kunskap och information centralt. Kunskap är per definition decentraliserad eftersom den bara finns hos individen. Den enskilda medborgaren vet bättre än någon annan vilka behov och preferenser han eller hon har. Detta faktum omöjliggör också planekonomi och förklarar varför marknadsekonomi inte bara är det mest effektiva systemet för att skapa rikedom och välstånd, utan dessutom det system som utgår från att människan är och ska vara fri i sitt val. I ett svenskt perspektiv är Hayeks kunskapssyn högintressant eftersom vi av tradition har haft stor tilltro till politiken och statens förmåga att tillgodose medborgarnas behov. Med hjälp av Hayeks analys finner vi en förklaring till varför välfärdsstaten och den omhändertagande offentliga sektorn inte infriar de löften som utställts. Det faller helt enkelt på sin egen omöjlighet. Politikerna och staten kan inte veta allt som krävs för att skapa ett rättvist och behovsanpassat samhälle. Den kunskapen finns någon annanstans än i regeringskansliet. I samma utsträckning har debatten om kvotering handlat om politikens förmåga att rätta till orättvisor och styra marknaden i önskad riktning. Man utgår från en tydlig uppfattning att politiker vet hur företag bör styras och eftersom marknaden själv inte har insett detta krävs politiska åtgärder. I det norska fallet var det förbluffande att se hur borgerliga politiker argumenterade i en fråga som egentligen tillhör vänstern. Medan vänsterns huvudargumentation hela tiden var demokrati- och maktfrågan, talade delar av regeringens och näringslivets kvoteringsanhängare om kvotering som en rent ekonomisk fråga. Det lönar sig med könskvotering, var mantra. Efter ett flertal konferenser om kvinnorepresentation och mängder av tidningsartiklar i ämnet, framträdde en något märklig bild av politikers självpåtagna roll som närings- 6

8 livskonsulter. Hur är det möjligt att så gott som alla norska stortingsrepresentanter för det första är genuint och djupt upptagna av hur norskt näringsliv ska gå med vinst, för det andra plötsligt är rörande eniga i analysen av hur vinsten skapas? 7

9 Formen håller inte I Norge har lagen också kritiserats för att den, enligt somliga jurister, är svår att tillämpa. Otydlig lagstiftning är ett tecken på att reformen inte har varit alldeles tydligt formulerad. Jämställdhetsminister Laila Dåvøy har kritiserat näringslivet för dess tröghet vad gäller kvinnor i styrelserna, men frågan är om inte samma kritik kan riktas mot jämställdhetsministern själv. Eftersom lagen, enligt henne, varit planerad i tio år är det förbluffande att den inte är mer genomtänkt än den är i sin nuvarande form. I och med kritiken av lagens utformning finns det anledning att ställa frågor om själva processen fram till lagstiftning. Då kvoteringslagen fogats till aktiebolagslagen är det av högsta vikt att den också enkelt går att förena med övrig lagtext. En jurist på Handelshögskolan (BI), Anne Cathrine Sundbye, skriver om lagen i Nordisk Tidskrift for Selskabsret. Enligt artikeln är lagen bristfälligt utformad: Lagen klarar inte att ta ställning till en rad, centrala frågor, och är därmed relativt svag, lagtekniskt sett. Lagen är tekniskt så svag att man kan fråga sig om regeringen över huvud taget har tänkt sig att den någon gång ska träda i kraft. Professor Tore Bråthen, försteamanuens Kristin Normann och advokat Knut Brundtland är alla kritiska till lagen och uttalar sig skeptiskt i en artikel i Dagens Næringsliv den 25 maj Kristin Normann menar att man helt missar intentionen med lagen. Mitt intryck är att genom att begränsa kvotering till aktiebolag när man upp till intentionen med lagändringen. Dessutom tillägger hon att det kan verka som om lagarbetet har gått lite för fort. Man kan alltså ana en avvaktande skepsis hos många jurister både vad gäller själva lagstiftningsarbetet och lagens faktiska utfall. 8

10 Vi kan aldrig avveckla en orättvisa genom att införa en ny Kvotering kan definieras som ett system där ett antal platser reserveras för en viss grupp. Utgångspunkten är ofta ett intresse för statistiskt fastställda olikheter samt att man alltid identifierar gruppen som den primära enheten. Ofta leder detta synsätt till nya, icke avsedda, problem. För det första kan gruppen identifieras på olika grunder. När det gäller könskvotering är definitionen knappast ett problem, men kan så vara när exempelvis den heterogena gruppen invandrare ska ringas in. Här uppstår ofta problem som leder till orättvisa och orimliga gränsdragningar. Vad en invandrare faktiskt är låter sig knappast definieras. Var drar vi gränsen för vem som är norsk eller svensk nog? Är en invandrare alltid mörkhårig och har ett annorlunda efternamn? I ett uppmärksammat fall i Uppsala hade den juridiska fakulteten på universitetet infört kvotering med syfte att öka andelen invandrare på juristutbildningen. Problem uppstod redan när gruppen, som skulle särbehandlas, skulle definieras. Vem är tillräckligt mycket invandrare för att komma i fråga? Fakultetsstyrelsen beslutade att öronmärka ett antal platser för sökande med båda föräldrarna utlandsfödda. Ett sådant system leder till att studenter med en förälder från exempelvis Somalia måste ge sin utbildningsplats till någon med lägre betyg men med båda föräldrarna från exempelvis USA. Orättvisorna uppmärksammades mycket riktigt och Centrum för rättvisa drev och vann rättssaken och den juridiska fakulteten fråntogs rätten att kvotera vissa studentgrupper. I Uppsalafallet var det främsta argumentet mot kvotering att det är djupt orättvist. När en grupp kvoteras och ges förtur finns det alltid en annan grupp som fråntas sin rätt att prövas rättvist. Vi kan aldrig avveckla en orättvisa genom att införa en ny. För det andra kan själva kvoteringsproceduren se olika ut. Man kan fastställa ett antal kriterier som måste uppfyllas för att en person ska ha tillgång till en position. Den som någon gång sysslat med partipolitik vet att det inom partier ofta förekommer en osynlig kvoteringsprocess som avgör vilka representanter partiet väljer att befordra. Alla får exempelvis inte komma från Stockholm och det är viktigt att hela landet är representerat. Såväl kommunalpolitiskt aktiva som landstingspolitiker bör också finnas med. Varje valberedning har att förhålla sig till ett parti som kräver att olika grupper representeras centralt. Med detta som bakgrund blir frågan om kvinnokvotering än 9

11 mer komplicerad eftersom kön därmed inte är den första kvoteringsvariabeln inom partipolitiken. De som argumenterar för en stadgeförordnad könskvotering brukar peka på att ovan nämnda kvoteringssystem redan existerar i partierna och att könskvotering därför är en naturlig följd av detta. I det aktuella fallet med 40 procent kvinnliga styrelseledamöter i norska aktiebolag har kriteriet dock endast varit kön. I praktiken ställs naturligtvis också en rad andra krav för att en person ska vara aktuell som styrelseledamot, men den positiva särbehandlingen sorterar fram kvinnor bland aktuella kandidater. I diskussionen om kvotering ställs alltid frågan om inkvoterade personer har lägre kompetens än de som förbigås i kvoteringsprocessen. Förmodligen är frågan omöjlig att besvara, men den utgår från det faktum att vissa platser viks för de personer som under den ordinarie urvalsprocessen inte skulle ha ansetts kvalificerade. Vad detta i så fall beror på varierar. Det finns dock en uppenbar risk att kvotering har en stigmatiserande effekt på den grupp som ges förtur. Detta är ett återkommande argument hos de kvinnor som är skeptiska till kvotering. Vibeke Hammer Madsen, ledare för Handels- och servicenæringens Hovedorganisasjon i Norge, antydde detsamma i en intervju i Verdens Gang den 5 april 2001: För att det kan uppfattas negativt av kvinnor, en känsla av att bli invald enbart på grund av kön. Det måste vara otroligt obehagligt. 2 Tänk om någon tror att jag har kommit så här långt bara på grund av könskvotering. Om en sådan inställning blir en av lagens konsekvenser har kvotering gjort kvinnorna en björntjänst. Huruvida de kvinnor som eventuellt kommer med i norska bolagsstyrelser tack vare 40-procentslagen, är mer eller mindre kvalificerade än de män som annars skulle ha tilldelats platserna, ska vi låta vara osagt. Personligen menar jag att de kvinnor som tar sig fram är mer än väl kvalificerade. Det finns inte för inte att kvinnor måste prestera bättre än män för att få samma chanser som de. Därmed inte sagt att kvotering är rätt väg att gå. 10

12 Från lika till olika rättigheter Ambitionerna med kvotering sägs alltid vara de allra bästa. Man har identifierat en orättvisa och vill med politiken som verktyg vrida orättvisorna tillrätta genom att ändra det oacceptabla utfallet. Mindre justeringar i lagstiftning om jämställdhet kan tyckas harmlösa, men om vi menar att principer är viktiga för hur samhället ser ut blir slutsatsen att också små förändringar handlar om viktiga vägval. I samma ögonblick som ett samhälles politiker förespråkar positiv särbehandling överger man principen om lika rättigheter för alla. I Kalifornien finns ett institut som i flera år arbetat med frågan om affirmative action (positiv särbehandling), det vill säga statliga åtgärder för att kvotera, ge särskilda grupper förtur, till vissa anställningar samt tilldela vissa grupper förmåner. American Civil Rights Institute 3 (ACRI) stiftades 1997 av Ward Connerly, tidigare styrelsemedlem i University of California. Connerly är också välkänd för att ha varit med om att avskaffa etnisk kvotering vid universitetet. Connerly och hans stiftelse menar framför allt att kvotering leder till diskriminering. Affirmative action är ett typiskt exempel på politiska tilltag som resulterar i just det man inledningsvis ville motverka. Ambitionen att rätta till orättvisor resulterar i att nya orättvisor och diskriminering uppstår. På ACRI:s hemsida 4 citeras John F Kennedy: Race has no place in American life or law. Citatet används flitigt eftersom det poängterar att lagen är avgörande också för vilka värderingar som gäller för det verkliga livet. Finns det särskild lagstiftning om raser betyder det också att rastillhörighet är en avgörande faktor för vilken livskvalitet medborgaren kan uppnå. Enligt Connerly är kvotering rasism. Under en konferens i Las Vegas, USA, i maj 2005 utvecklade Connerly sina teorier om varför kvotering och liknande politik är felaktig och moraliskt oförsvarlig: Genom att göra skillnad på individer mot bakgrund av deras etnicitet, säger man indirekt att somliga är mindre ämnade att studera på grund av sin etnicitet, samt att de just därför behöver särbehandling. 5 Den 28 augusti är det 43 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda och hedervärda I have a dream -tal i Washington DC. Hans kamp ledde till att politik som behandlade människor olika beroende på deras hudfärg, ersattes med politik som inte gjorde skillnad mellan svart och vit. Luther Kings berömda önskan om ett samhälle som bedömde hans barn efter deras karaktär och inte efter färgen på deras hud, var central för hela Civil Rights Movement. 11

13 Från 1970-talet förändrades såväl retorik som innehåll i den civilrättsliga rörelsen i USA. Från att ha förespråkat lika rättigheter talade man nu uteslutande om särskilda rättigheter, om positiv särbehandling. Att bortse från ras och kön är rasistiskt och sexistiskt. 6, som Jesse Jackson kom att uttrycka saken Diskussionerna mellan dem som förespråkar lika rättigheter och dem som hellre ser olika rättigheter som positiv särbehandling har i USA blivit en tydlig vattendelare. I jämförelse med den debatten var den norska diskussionen tom på frågeställningar om principfrågor. Procenttal och sanktionsformer diskuterades betydligt livligare än frågan om skillnaden mellan lika rättigheter och positiv särbehandling. 12

14 Argumentationens virrvarr I diskussionen om kvotering finns det ett antal, ständigt återkommande, argument som bör analyseras. Det är viktigt eftersom någon grundläggande principdiskussion sällan kommer till uttryck. Genom att skärskåda argumentationen kan vi finna vilka olika grupper som etablerats utifrån kvoteringsdebattens kölvatten. När höger och vänster delar sida är det alltid viktigt att analysera den argumentation som förenat dem. Kanske har det inte alls handlat om jämlikhet mellan könen utan om politikers vilja att intervenera i näringslivet? Argumentationsanalysen kan ge ett svar på frågan om vad som egentligen diskuteras. På ytan verkar allt handla om kvinnosyn och rättvisa, men vid en analys framkommer dock helt andra konfliktpunkter. Motsättningen mellan å ena sidan statlig styrning av marknaden och å andra sidan äganderätt och näringsfrihet är uppenbar. Synen på rättvisa och individens rättigheter är också ett underliggande tema som utvecklas nedan. De som hävdar behovet av könskvotering pekar på en negativ kvinnosyn som orsak till den sneda representationen. Nog kan många av oss enas i uppfattningen att synen på kvinnan som individ ofta saknas, därmed inte sagt att kvotering är av godo eller, för den delen, att kvotering förändrar attityder. Det är skillnad mellan att förändra statistik och att förändra värderingar. Kvoteringsfrågan är högintressant eftersom den tvingar oss att ställa olika principer i relation till varandra. Vi tvingas ta ställning i en fråga som inte är uppenbar vid en första anblick. Å ena sidan ställs vi inför berättelser och statistik som visar uppenbara skillnader i mäns och kvinnors närvaro i näringslivets ledning. De flesta reagerar naturligtvis med förundran och ifrågasätter med rätta varför det bara är kostymer i styrelserummen. Å andra sidan måste vi ta ställning till om detta är ett problem som legitimerar att vi åsidosätter principer som i andra fall är vägledande i vårt samhälle, som exempelvis lika rättigheter. Det är först när frågeställningar som dessa uppstår som politik blir svårt och riktigt intressant. 13

15 Kvinnosyn I grunden finns det ett gemensamt drag i chauvinism och kvoteringsivrares kvinnosyn. Kvinnan ses som en kollektiv varelse och som del av en homogen grupp. Medan chauvinister menar att kvinnor av biologiska skäl är sämre ämnade än män att uppbära ett styrelsevärv, menar många kvoteringsförespråkare att kvinnors olikhet gör att de absolut behövs i ledningar och styrelser. Synen på kvinnan som något udda och annorlunda är gemensam för dem båda, även om resonemang och slutsatser skiljer sig åt. Det finns en ohelig allians mellan dem som ser kvinnan som det svaga könet och särartsfeminister 7 som ser kvinnor och män som väsensskilda. De menar att kvinnan är så annorlunda att hon behöver särskilda regler för att ta sig fram. Lika rättigheter är inte tillräckligt. 14

16 Särarts- och likhetsfeminism Tidigare i texten har, vid ett par tillfällen, särartsfeminismen nämnts. De som beskriver kvinnor och män som skilda väsen med betydande olikheter tenderar att också kräva olika villkor. Eftersom vi har olika biologiska förutsättningar krävs olika rättigheter. I frågan om kvotering och positiv särbehandling lyfts mycket ofta kvinnans goda egenskaper fram. Den företagsledare finns inte som inte har framhållit det kvinnliga som något oerhört värdefullt och vinstgivande för företaget. När frågan ställs om varför kvotering är nödvändigt svarar dess förespråkare antingen att det är en rättvisefråga, eller att företagen behöver det kvinnliga perspektivet i sina styrelser för att prestera bättre. Den särartsfeministiska riktningen omhuldar synen på människan som färdig. Önskan om förändring är bortkastad eftersom det är skillnaderna oss emellan som också gett oss olika möjligheter. Av naturen givna skillnader ger också ett samhälle anpassat efter våra olikheter. Likhetsfeminister betonar i stället likheterna mellan könen. Utöver fortplantningens rent biologiska skillnader menar likhetsfeminister att det finns större olikheter mellan individer än mellan grupperna män och kvinnor. Eftersom vi är lika ska vi också ha lika rättigheter. Denna skola framhäver också resonemang om social fostran. Det sociala könet är inte det biologiska utan utgör de könsroller vi fostras in i. Ett klassiskt exempel för att tydliggöra detta är att hänvisa till avdelningarna för barnkläder, där flickor kläs till prinsessor och pojkar kläs till Superman. John Stuart Mill skrev också om detta: All women are brought up from the very earliest years in the belief that their ideal of character is the very opposite to that of men; not self-will, and government by self-control, but submission, and yielding to the control of other. 8 Resonemanget om det sociala könet är i högsta grad intressant och användbart i fråga om andelen kvinnor på olika positioner i samhället. Den som söker en förklaring till att så få kvinnor sitter i företagens styrelser kan inte nöja sig med svaret att män stänger kvinnor ute. Svaret på frågan ligger sannolikt djupare än så. De roller vi fostras in i är komplexa och har formats under mycket lång tid. Att förändra attityder tar tid. Såväl feminist- som kvoteringsdebatten handlar ytterst om grundläggande principer och värderingar. När diskussionen blir platt och innehållslös beror det ofta på att debattörerna saknar förmåga att lyfta blicken och diskutera det bakomliggande synsätt som leder till ställningstagande för och emot. Låt oss se lite närmare på vilka värderingskonflikter som egentligen ligger till grund för att vi drar så olika slutsatser om kvotering. 15

17 Rättviseargument Rättvisebegreppet är sällan diskuterat som sådant och under senare decennier har vänstern haft monopol på definitionen. Ett av de vanligaste kvoteringsargumenten, framför allt hos vänstern, handlar om rättvisa. Det handlar om synen på makt och demokrati och hur makten kan distribueras rättvist. I en god demokrati, menar man, delas makten mellan olika grupper och detta är att definiera som rättvisa. Såväl ordval som definition är vänsterns egen och rättvisebegreppet är därmed värt att syna. Norska Socialistisk Venstrepartis Inga Marte Thorkildsen motiverar på partiets hemsida varför kvotering är riktigt: SV menar att lönsamhetsargumentet är skrämmande. Det utgår från premissen att jämställdhet inte är demokratiskt viktigt. När jämställdhet kommer att handla om bottom line och överskott, ja, då har vi faktiskt förlorat. Då handlar det inte längre om rätttigheter, då är jämlikhet inte längre en rättvisefråga, utan en konkurrensstrategi och konkurrensstrategier kan fort ändra sig. Kan vi leva med det? Jag menar att svaret är nej. Jämställdhet handlar om rättvisa och om att dela på makten, inte om lönsamhet eller konkurrensfördelar. 9 Det framgår att SV inte vill se kvoteringsfrågan som något annat än en fråga om rättvis fördelning av makt. Rättviseargumentet förekom också ofta hos norska borgerliga politiker. Laila Dåvøy, Kristelig Folkeparti, beskriver exempelvis den låga andelen kvinnor i styrelser som ett demokratiskt problem, i Aftenposten den 8 mars 2005: Det är ett demokratiskt problem att halvparten av den vuxna befolkningen är exkluderad från stora delar av samhället där viktiga beslut fattas. 10 Någon enkel och gemensam uppfattning om vad rättvisa egentligen är finns dock inte och sällan, eller aldrig, diskuteras denna grundläggande fråga; varken i norsk eller svensk politisk debatt. Statsvetare och filosofer har dock ivrigt diskuterat frågan och nedan följer en kort sammanfattning av tre av några välkända rättviseteoretikers resonemang. Robert Nozick och John Rawls är välkända för varje statsvetarstudent och deras olika syn på hur ett rättvist samhälle bör organiseras har delat såväl statsvetare som politiker i olika läger. Låt mig dock börja med Thomas Sowell, professor vid Stanford University. Sowell är inte lika välkänd som Nozick och Rawls, men är i högsta grad intressant i samband med kvoteringsdebatten. Han har själv en uttalat negativ syn på kvotering och positiv särbehandling och utgår ofta från rättvisebegreppet när han diskuterar frågan. 16

18 Jakten på total rättvisa Thomas Sowell behandlar rättvisebegreppet i sin bok Jakten på total rättvisa (The quest for cosmic justice). Sowell menar att dagens debatt om rättvisa handlar om krav på total rättvisa, det vill säga något annat än lika rättigheter. Sowell särskiljer mellan traditionell rättvisa och total rättvisa. Den traditionella är enkelt uttryckt ett samhällssystem där alla individer har samma rättigheter och möjligheter. Den totala rättvisan förutsätter ett helt annat system där också utfallet ska styras politiskt så att likhet uppstår. Total rättvisa är inte enbart en högre grad av traditionell rättvisa, utan det är ett i grunden annorlunda koncept. Enligt ett traditionellt synsätt är rättvisa eller orättvisa karakteristiskt för en process (...) Kort sagt handlar traditionell rättvisa snarare om opartiska processer än om resultat eller utsikter. 11 Ett tillstånd med lika utfall kallar Sowell för social rättvisa. Individuella olikheter och förutsättningar ska via politiska åtgärder kompenseras för att uppnå lika utfall. Detta kan exempelvis handla om en ekonomisk situation eller utbildningsnivå. Också ett system som det norska, där politikerna ålägger företagsledningar att i sina styrelser skapa utfallet 40 procent kvinnor, är ett utslag av social rättvisa. Faktum är att regler och normer som är likformigt applicerbara på alla och envar ofta medvetet åsidosätts i jakten på social rättvisa. 12 John Rawls är en av de mest inflytelserika inom politisk teori och har formulerat en mycket central definition av rättvisa. Han talar i sin bok A theory of justice om skillnaden mellan formell jämlikhet och sann rättvisa. Den formella rättvisan är densamma som Sowells traditionella rättvisa, lika rättigheter. Rawls så kallade sanna rättvisa är nära besläktad med den ovan nämnda totala rättvisan. Enligt Rawls kan lika rättigheter aldrig vara tillräckligt för att skapa sann rättvisa. De som har mindre resurser, såväl ekonomiskt som biologiskt, måste kompenseras för att rättvisa ska vara möjlig. I en välkänd passage i A theory of justice beskriver Rawls hur den optimala staten borde organiseras. Var och en skulle, som i ett förhistoriskt stadium, placeras bakom en slöja av okunnighet och därifrån säga vilka samhällsprinciper som vore rättvisa. Poängen är att ingen ska veta sitt eget öde. Utmaningen är att välja lägsta acceptabla nivå av rättvisa så att alla blev nöjda, oavsett lott i livet. Tankemodellen är spännande och påminner om konsten att rättvist fördela den sista tårtbiten mellan två syskon, den ena delar och den andra väljer. För en liberal är det däremot omöjligt att dra samma slutsatser som Rawls gör. Han menar att det enda rimliga resultatet efter en sådan process skulle vara en form av evig kompensation. Är du född av fattiga föräldrar ska staten kompensera dig så att du når samma eko- 17

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Jämställdhet i många olika versioner mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal

Jämställdhet i många olika versioner mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal 24.11.99 ARBETSNOTAT nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern jämställdhetspolitik.

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS Bemötandeuppdraget

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling

Reservation. Kap. 7 Positiv särbehandling Reservation av ordföranden Göran Ewerlöf, till vilken ledamöterna Marcela Arosenius (c) och Anna Lindgren (m) ansluter sig Kap. 7 Positiv särbehandling Enligt min uppfattning bör positiv etnisk särbehandling

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Vad är ett bra argument?

Vad är ett bra argument? Vad är ett bra argument? Vi skall nu titta närmare på hur man kan bedöma om en argumentation är bra eller inte. Med en bra argumentation kan man mena olika saker. Man kan mena att man lyckas med argumentationen,

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 12:2007 FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? FRÅN FÖRSKOLA TILL

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER 15 HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON OCH MATS SÖDERLUND Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 15 HANDBOK FÖR EN NY KULTURMINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer