VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 1

2 Inledning Den 16 mars 2014 summerades distriktets fö rsta a r efter det öfficiella nybildandet av Va stra scöutdistriktet av Nykterhetsrö relsens Scöutfö rbund. Å ret pra glades av en rad aktiviteter öch arrangemang. Distriktsstyrelsen har under a ret fö rsö kt att ha lla köntakt med könsulenterna. Könsulenternas fökus ligger fra mst pa arbete direkt med ka rerna öch ingen tydlig förm fö r samarbetet med distriktet har könkretiserats. Styrelsen har tagit beslut öm hur arkiveringen ska ga till. Skarabörgs styrelse har arkiverat alla prötököll fra n det tidigare distriktet. Å lvsbörgs dökument har arkiverats av IOGT-NTO-distriktet. Va stkustens dökument a r ihöpsamlade fö r arkivering. Va stra scöutdistriktets handlingar a r kömpletta öch kömmer att ö verla mnas till den nyvalde sekreteraren. Styrelse Till styrelse valdes: Ordfö rande Maria Uhlin Ljung 2014 Vice ördfö rande Eva-Lötta Perssön Mö lndal Sekreterare Sigbritt Sibban Ånderssön Störa Levene Kassö r Carl Perssön Gö tebörg Ledamöt Mija Gustafssön Vara 2014 Ledamöt Marie Mia Sö dergren Gö tebörg Styrelsen har haft sju prötököllfö rda sammantra den under a ret. Revisörer Ingvar Jöhanssön Skö vde Ånders O dman Mö lnlycke 2014 Revisörssuppleant Claes Uhlin Bra mhult 2014 Rölf Carlssön Gö tebörg 2014 Valberedning Mönica Uhlin Bra mhult 2014 Birgitta Perssön Gö tebörg 2014 Susanne Ånderssön Gra störp 2014 Övriga uppdrag Mija Gustafssön har varit sekreterare öch Eva Sö dergren, fram till april, vice ördfö rande i NBV Va st. Maria Uhlin har suttit i styrgruppen, Gunnel Jöhanssön i la gerkömmitte n öch Lötta Carlssön i prögramgruppen fö r 2015, ett distriktsla ger fö r samtliga scöutfö rbund i Va stra Gö taland. Maria Uhlin har varit distriktets köntaktpersön till NBV öch La nsnykterhetsfö rbundet. Sida 2

3 Medlemmar Distriktet bestöd av 20 ka rer. 15 av distriktets ka rer har bedrivit traditiönell scöutverksamhet. I Skö vde-skultörp har kömpletterande verksamhet, fritisscöuting, varit den huvudsakliga verksamheten öch i Halmstad har familjescöuting varit den enda verksamheten. I Utby har man utö ver traditiönell verksamhet fö r alla a ldrar bedrivit kömpletterande verksamhet fö r 6-7-a ringar. Ka llered har lagt ner sin verksamhet under a ret. Ångered har, sa vitt vi vet, haft vecköverksamhet. Glasberget har varit vilande. KÅR BÄVER SPÅRARE UPP- TÄCKARE ÄVENTY- RARE UTMANARE ROVER LEDARE TOTALT 2014 TOTALT 2013 Angered 14 Borås Dals-Ed Glasberget Halmstad Jonsered Kinnarumma K- Lindome Mölnlycke Nossebro Reftele Skarstad-H Skene Skövde-Skultorp Stora Levene Timmersdala Trollhättan Utby Varberg Ätran SUMMA Sida 3

4 Utbildning och andra arrangemang Arrangemangsträffen i Stora Levene, samlade 26 ledare och utmanare. Styrelsen, tillsammans med Sibban Andersson, var ansvariga för arrangemanget. En fredag i mars styrde en buss fullastad med 48 skidsugna äventyrare, utmanare och ledare från distriktet mot Ransberg. Denna soliga helg tillbringades sedan i skidbackarna och spåren i Branäs och i Sunne. Traditionsenligt hjälptes alla åt att ordna en gemensam tacobuffé på lördagskvällen. Ansvariga för skidresan var Susanne Andersson och Anneli Fredriksson. Distriktsa rsmö tet pa Wendelsberg samlade ca 70 medlemmar, fra n 13 ka rer. Den 9-10 maj åkte sex scoutledare från distriktet till fågelsjön Tåkern i Östergötland. Övernattning skedde på ett mysigt vandrarhem nära sjön. Vid fågelsjön möttes vi av en mängd fåglar. Deltagarna hann knappt komma upp i fågeltornet förrän en mäktig havsörn svepte förbi och skrämde upp alla sjöfåglarna. Inne i Tåkerns Naturum med utsikt över sjön, gavs möjlighet att läsa om Tåkern och titta och lyssna på olika fåglar alltmedan det regnade utanför. När vädret förbättrades gick man guidad tur längs sjön med en mycket trevlig och engagerad guide. Som avslutning på hajken fick deltagarna lite historia vid Rökstenen, en av Sveriges mest kända runstenar. Ansvariga för fågelhajken var Eva Södergren och Simon Thörn. Sista helgen i maj samlades 109 spårare och upptäckare från sex kårer i distriktet på Lyngareds camping i Alingsås. Det var återigen dags för Norporee, ett läger i all enkelhet som anordnats under många år, gemensamt för Skaraborgs, Västkustens och Älvsborgs distrikt. Konceptet var det traditionella, varje kår köpte in och lagade sin egen mat. På lördagen besökte alla Liseberg och på söndagen deltog scouterna i varandras aktiviteter som varje kår haft med sig hemifrån. Gunilla Carlsson var tillsammans med Utbykåren ansvarig. En lördag i augusti, klockan 10 till 22 träffades 15 ledare från fyra kårer i distriktet. Deltagarna samlades i Stora Levene och gavs under en hel dag möjligheten att prova både nya och gamla hantverk och samtidigt byta idéer med varandra. De kunde välja att gå på fotosafari, gjuta i betong, göra tårtdekorationer, tillverka smycken och torrtova. Sibban var tillsammans med distriktsstyrelsen ansvarig. 43 scouter och 10 ledare från sju kårer deltog på Äventyrarhajken i Hyssna i oktober. Patrullerna var mixade från olika kårer och scouterna hade kontakt innan för att planera utrustning och mat. Hajken utspelade sig på medeltiden och målet var att ta sig till en by som blivit överfallen av knektar. På vägen hjälpte scouterna flyktingar, smög på fogden och aktade sig för knektarna. En lyckad hajk som dessutom bjöd på vackert sensommarväder. Ansvariga för hajken var Jonas Moberg och Gunnel Johansson. Inför Demokratijamboreen blev inställd på grund av för få anmälningar. Det fanns ett stört intresse fra n distriktets uppta ckarscöuter att, en lö rdag i öktöber, a ka med till Sa vsjö öch Bödabörg. Tva bussar fylldes öch va l pa plats delade scöuterna in sig i lag öch valde vilka banör de ville gö ra. En del uppgifter var kluriga att hitta öch fö rsta men allt ga r med samarbete, peppning öch ta lamöd. Och det ba sta av allt, scöuterna fick pröva nya ide er öch fö rsö ka igen. Susanne Ånderssön öch Ånneli Fredrikssön ansvarade fö r resan till Sa vsjö. Sida 4

5 Den növember var pa 28 utmanar- öch röverscöuter pa Böda Börg i Sa vsjö. Fredagskva llen spenderades till lite peppning öch umga nge. Direkt efter fruköst pa lö rdagen kö rde vi iga ng med cellerna. Tiden gick snabbt öch na r klöckan blev 17 var vi ett ga ng söm ga rna hade stannat efter sta ngningsdags. Söfie Linde öch Nisse Karlssön var ansvariga. 22 av 26 kvalificerade tög chansen att fa vara med pa a rets Julbörd fö r de söm deltagit i minst tre distriktsaktiviteter eller varit arrangemangsansvarig under a ret. Bjertörp bjö d under na gra timmar pa göd julmat öch en gigantisk efterra ttsbuffe. Information Pa distriktets hemsida finns alla styrelseprötököll, aktuella dökument, kalender samt en kört presentatiön av varje ka r. Åll införmatiön fra n distriktsstyrelsen har ga tt ut via mail antingen till ka rördfö randena eller till alla distriktets medlemmar ö ver 17 a r. Mailen har utga tt fra n de adresser söm finns i Madicken. Engagemang i IOGT-NTO, NSF och Scouterna Ma nga av distriktets ledare öch utmanare a r engagerade pa fö rbundsplan i NSF, Scöuterna öch i IOGT-NTO sa va l natiönellt söm internatiönellt. Ekonomi Distriktets ekönömi a r göd. Ålla ansvariga fö r arrangemang har gjört ett stört jöbb fö r att ha lla köstnaderna nere öch inöm budgetramarna. Detta leder till att distriktet visar ett ö verskött. Under a ret har distriktet betalt ut bidrag till 25 deltagare till Va rldsscöutjamböreen i Japan. Distriktets fönder har ö kat i va rde öch gett ett stört bidrag till ö versköttet. Sida 5

6 Balansräkning Ingående balanser Tillgångar Skulder och eget kapital Likvida medel Kortfristiga skulder Kassa 3 212,00 kr Leverantö rskulder 0,00 kr Plusgirö ,13 kr Diverse Nöt ,00 kr Fö retagsköntö ,26 kr Enkla Spar ,06 kr Summa ,45 kr Summa ,00 kr Fodringar Långfristiga skulder Födringar Nöt ,00 kr Utvecklingsfönd ,09 kr Summa ,00 kr Summa ,09 kr Långsiktiga tillgångar Eget kapital Specialinla ningsköntö ,27 kr Balanserat resultat ,86 kr Göd Fönd 1 Nöt ,47 kr Göd Fönd 2 Nöt ,77 kr Röbur Nöt ,99 kr Summa ,50 kr Summa ,86 kr Summa tillgångar ,95 kr Summa skulder och eget kapital ,95 kr Not 1 Okända inbetalningar till vårt konto + Räkningar inlämnade efter årsskiftet Not 2 Lån till Meginjolle Varbergs scoutkår Not 3 Anskaffningsvärde :- Not 4 Anskaffningsvärde :- Not 5 Anskaffningsvärde :- Sida 6

7 Resultaträkning Resultat Verksamhetsinkömster Verksamhetsutgifter Verksamhetsresultat ,00 kr ,42 kr ,58 kr Finansiella inta kter Finansiella utgifter Finansiellt resultat Årets resultat ,12 kr - kr ,12 kr ,70 kr Sida 7

8 Specifikation Regiönbidrag ,00 kr kr Inkomster Utgifter Utfall Budget Utfall Budget Skidresa ,00 kr kr ,00 kr kr Nörpöree kr ,50 kr kr Distriktshajk 200,00 kr 5 084,15 kr kr Bödabörg Uppta ckare ,00 kr ,00 kr kr Fa gelska dning 2 406,00 kr kr Hantverksmara 5 896,82 kr kr Bödabörg Utmanare ,00 kr kr Distriktsstyrelse 9 139,85 kr kr Å rsmö te Planeringsdagar ,00 kr kr Ledarva rd ,60 kr kr Resebidrag 888,00 kr kr Bidrag scöutupplevelse ,00 kr kr Medlemskap 600,00 kr kr Ådministrativa köstnader 3 243,50 kr kr O vrigt 235,00 kr kr Summa Verksamhet ,00 kr ,00 kr ,42 kr kr Årets verksamhetsresultat ,58 kr Ra nta 9 039,19 kr ,00 kr Va rdefö ra ndring fönder ,93 kr Summa finansiellt ,12 kr ,00 kr Sida 8

9 Balansräkning Utgående balanser Tillgångar Likvida medel Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Kassa 815,85 kr Leverantö rskulder 0,00 kr Plusgirö ,13 kr Diverse Nöt ,00 kr Fö retagsköntö ,99 kr Jamböreebidrag Nöt ,00 kr Enkla Spar ,93 kr Summa ,90 kr Summa ,00 kr Fodringar Långfristiga skulder Födringar Nöt ,00 kr Utvecklingsfönd ,09 kr Summa ,00 kr Summa ,09 kr Långsiktiga tillgångar Eget kapital Specialinla ningsköntö ,59 kr Balanserat resultat ,86 kr Göd Fönd ,69 kr Å rets resultat ,70 kr Göd Fönd ,32 kr Röbur ,15 kr Summa ,75 kr Summa ,56 kr Summa tillgångar ,65 kr Summa skulder och eget kapital ,65 kr Not 1 Not 2 Okända inbetalningar till vårt konto + Räkningar inlämnade efter årsskiftet Lån till Meginjolle Varbergs scoutkår Obetalda räkningar Not 3 Ansökningar om Jamboree bidrag inlämnade i januari Bokförs 2014 för att fördela mellan åren Sida 9

10 Slutord Na r vi nu sammanfattar scöuta ret 2014 nöterar vi att vi lyckats med det söm var ma let fö r Va stra Scöutdistriktet av NSF. Vi har kunnat erbjuda aktiviteter fö r alla a ldrar öch med undantag av infö r demökratijamböreen har alla arrangemang kunnat genömfö ras. Vissa arrangemang har varit helt fullbökade, medan andra har samlat en mindre skara. Gemensamt fö r alla va ra arrangemang a r att deltagarna varit nö jda öch fa tt ett merva rde av att delta. Vi ser öcksa att julbördet samlar ma nga av va ra ledare vilket visar pa att ma nga deltar i flera av va ra aktiviteter. Ått samlas i bö rjan av a ret öch gemensamt fö rbereda arbetsplanen infö r a rsmö tet a r mycket lyckat ba de fö r ledarnas delaktighet, ekönömisk fö rberedelse öch ka rernas mö jlighet att anpassa sina verksamheter öch har blivit ett lyckat inslag i arbetet i distriktet. Distriktets arrangemang skulle inte vara mö jliga att genömfö ra utan insatser fra n ledare fra n ölika ka rer söm sta ller upp söm arrangemangsansvariga, fikafixare etc. Stört tack till alla er söm bidragit pa ölika sa tt under Nytt fö r a ret var att arrangemangsansvariga direktkvalificerade sig till a rets julbörd söm tack fö r sin insats. Vi a r givetvis mycket glada ö ver att se att va ra aktiviteter samlar ma nga ledare öch scöuter. Tack till alla er söm har ördnat sa att era scöuter haft mö jlighet att delta i distriktets verksamhet. Förtsa tt att bidra till en göd verksamhet öch en ha rlig sammanha llning genöm att planera, genömfö ra öch delta i distriktets aktiviteter Styrelsen fö r Va stra Scöutdistriktet Maria Uhlin Eva-Lötta Perssön Sigbritt Ånderssön Carl Perssön Mija Gustafssön Marie Sö dergren Sida 10

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20. Förslag till föredragningslista

ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20. Förslag till föredragningslista Årsmöteshandlingar SMU i Gamla Uppsala 2008-2009 ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20 Förslag till föredragningslista 1 Årsmötet öppnas 2 Val av ordförande för mötet vice ordförande för mötet sekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

OBS! Anmälan startar först 2015-01-17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 maj www.hoff w esodra.se

OBS! Anmälan startar först 2015-01-17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 maj www.hoff w esodra.se OBS! Anmälan startar först 2015-01 01-17, 17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 17 maj www.hoffesodra.se Hoffeläger Tre och 1/2 dag som innebär: Träna hund Umgås med hund Träffa likasinnade Träffa gamla och

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer