Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål"

Transkript

1 Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla lika möjligheter. Denna plan mot kränkande behandling är utformad enligt 3 kap 16 Diskrimineringslagen och enligt 6 kap Skollagen. Detta är Gluntens Montessoriskolas handlingsprogram för arbetet med likabehandling och för arbetet med att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter. Detta gäller oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Planen ska vara en hjälp i att förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. Den ska också öka elevernas kunskap och insikt för att kunna utveckla motivation och engagemang att själva motverka kränkningar och diskriminering. I planen ska planerade åtgärder redovisas och planen skall årligen följas upp och ses över. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 1.FÖREBYGGANDE A. Ett aktivt arbete med att skolans Värdegrund följs och förankras genom att: 1. Vid läsårsstart skickas Värdegrunden och skolans trivselregler med konsekvensbeskrivning hem för påskrift av elev och vårdnadshavare. 2. Genom samtal, diskussion och övningar i ansvarsgruppen och i undervisningen förankra skolans Värdegrund och trivselregler hos eleverna och genom att koppla konsekvenser till våra regler och förväntningar. Detta sker under hela läsåret. 3. Skolans Värdegrund synliggörs inramad, i entréerna till de olika enheterna, vid Lilla matsalen samt vid fritidshem och fritidsklubb.

2 4. Om kränkningar och/eller diskriminering uppkommer hanteras det omedelbart av den vuxne som ser eller först får höra om kränkningen. 5. En elevenkät i februari där eleverna svarar på frågor om bland annat trygghet, trivsel, kränkningar och diskriminering. Resultaten delges elever och vuxna i mars efter sammanställning. Utifrån resultaten arbetar ledning, arbetslag, Trygghetsgruppen och kompisstödjarna ut förslag för att öka trivsel och trygghet på skolan. 6. Information om skolans Värdegrund och Likabehandlingsplan ges vid varje föräldramöte under året. Föräldrarna uppmanas att gå in på skolans hemsida för att läsa dem. 7. Vid rasterna finns det alltid minst en vuxen som är rastvärd. Rastvärden som är ute har en rastväst på sig och rastvärden inomhus ett rastband, så eleverna vet vem de kan kontakta vid behov. B. Ett aktivt arbete med att inkludera alla elever på skolan genom att: 1. Vi har ett faddersystem som omfattar alla elever på skolan och varje elev på skolan har en personlig fadder. Alla elever på skolan träffar sina faddrar och fadderbarn vid firandet av alla hjärtans dag. Utöver det träffas faddrar och fadderbarn i F 3 och 4 6 samt 4 6 och 7 9 minst en gång per termin. C. Elevdelaktighet i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genom att: Gluntens Montessoriskola har ett samarbete med Friends. Kompisstödjare utses från varje elevgrupp i åk 4 9, två elever, en kille och en tjej. I klasser över 30 elever utses tre elever. Representanterna väljs i slutna omröstningar av varje klass i september. Elever som blir valda till kompisstödjare får själva ta ställning till om de vill vara kompisstödjare eller inte. Kompisstödjarnas uppdrag är bland annat att vara en god kamrat, att bidra till god stämning på skolan, att sprida kunskap och engagemang kring likabehandling och trygghet samt representera klassen i trygghets och jämlikhetsfrågor. Kompisstödjarna träffas varannan vecka tillsammans med representanter ur Trygghetsgruppen. 4 6:ans kompisstödjare träffar Carola Jansson och 7 9:ans kompisstödjare träffar Åsa Wengrud. Kompisstödjarna och 7 9an ordnar också en Friendsdag i slutet av vårterminen för eleverna i 7 9an, då aktiviteter för att främja god kamratskap genomförs. Kompisstödjarnas och Trygghetsgruppens medlemmars namn med foton finns vid postlådan vid 2 3ans torkskåp. 1. Trygghetsgruppen i samarbete med Friends utbildar kompisstödjarna under höstterminen. Skolans kontakt med Friends är Åsa Wengrud. 2. Kompisstödjarna träffas en gång varannan vecka under hela läsåret. Träffarna finns angivna i elevernas kalender på google sites. 3. Trygghetsgruppen träffas varannan vecka eller oftare vid behov. Kompisstödjare 2014/2015 år 4: Ida Olsson, Leonard Königsson

3 år 5: Valdemar Arana, Ellen Bosund åk 6: Sonja Salminoja, Edward Snöbohm Loshak åk 7:1 Lina Martinell, Mikael Zetterling åk 7:2 Laura Christe, Maja Chen Sagrén åk 8: Sofia Bahmondez, Albin Kempe Wikström och Erik Wulff åk 9 : Emilia Lind och Victoria Persson 1. Det finns en postlåda vid entrén vid 2 3ans torkskåp, där eleverna anonymt kan lämna meddelanden till Trygghetsgruppen om de har sett eller upplevt kränkande behandling. Trygghetsgruppen vidarebefordrar meddelanden i postlådan till det berörda arbetslaget (F 3, 4 6 eller 7 9). I brevlådan kan man också lämna tips om ökad trivsel och trygghet på skolan. Vid brevlådan finns foto på medlemmarna i Trygghetsgruppen samt på kompisstödjarna åk Likabehandlingsplanen gås igenom med eleverna under september månad. Alla vuxna på skolan läser igenom planen och utvärderar den vid varje läsårsstart. Kompisstödjarna utvärderar också Likabehandlingsplanen i maj varje läsår. Utvärderingarna lämnas till Trygghetsgruppen som beaktar detta inför skrivandet av följande års plan. 3. Förslag för att öka trivsel och trygghet diskuteras på klassrådet och tas genom kompisstödjarna till Trygghetsgruppen. På klassrådets dagordning finns kompisstödjarnas punkt. 4. Kompisstödjarna och Trygghetsgruppen har en e postadress dit eleverna kan mejla tips och förslag på aktiviteter. D. Elevrådet. Elevrådet företräder elevernas intressen och har möten varannan vecka. Årsmöte äger rum i maj. Åk 4 6 och åk 7 9 träffas enhetsvis tillsammans med arbetslagsrepresentant från ledningsgruppen och mötena protokollförs och läggs på elevrådets site.. 4 6an ar elevråd varje månad och 7 9an har elevråd varannan vecka. Alla klasser har klassråd, åk F 3 varje månad, åk 4 6 var tredje vecka och 7 9 varje vecka. Klassrådens möten protokollförs och alla i klassen har tillgång till dessa. På klassråden finns elevrådets och kompisstödjarnas punkter. F. Rastvärdar Lärare som är schemalagda att vistas på skolgården, i korridorer och andra elevutrymmen på raster är rastvärdar. Dessa bär rastväst eller rastband så att eleverna tydligt ska se vem de kan vända sig till. 2. METODER FÖR ATT UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA All personal har skyldighet att medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. All personal på skolan har fokus på att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar. Alla elever medvetandegörs om vikten av att bry sig om varandra och ta hjälp av vuxna när man upplever att

4 en skolkamrat är utsatt eller ensam. Detta arbete sker kontinuerligt under all undervisning. I alla enheter på skolan arbetar man med skolans Värdegrund på olika sätt. Alla vuxna arbetar utifrån ett genusperspektiv och är noga med att ta tag i konflikter direkt när de uppstår. Varje år i februari fyller eleverna i en enkätundersökning som bland annat tar upp frågor kring trivsel och trygghet på skola och fritids. Denna enkät sammanställs i mars och utvärderas. Utifrån resultaten arbetar varje arbetsenhet, Trygghetsgruppen och ledningsgruppen för att skolmiljön ska bli bättre och tryggare. Höstterminen inleds på alla enheter med arbete där Värdegrunden, Likabehandlingsplanen och trivselreglerna är i fokus. Detta arbete fortlöper under året. Alla som arbetar i skolan skall visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå ifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Gluntens Montessoriskola accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla, både vuxna och elever, skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt aktivt arbeta för att kränkningar aldrig skall förekomma. Varje incident av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Trygghetsgruppen Skolan har en Trygghetsgrupp som består av vuxna från skolans alla enheter. Läsåret 2014/2015, är det Gunilla Björkenlid Johansson arbetslag F 3, Carola Jansson arbetslag 4 6 och Åsa Wengrud arbetslag 7 9 Trygghetsgruppens uppgifter är: Att fördela faddrar i alla enheter. Att planera fadderträffar, t ex kring Alla hjärtans dag, 14/2. Att se till att enheterna 4 9 bedriver en meningsfull kompisstödjarverksamhet. Att vara kontaktperson i varje arbetslag vad gäller likabehandlingsfrågor, trivsel och trygghet. Att i september utvärdera och revidera Likabehandlingsplanen för skolan. Vårdnadshavare Vårdnadshavarnas medverkan i det förebyggande arbetet är mycket betydelsefullt för skolans arbete med likabehandling, trygghet och trivsel. Det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar personalen i skolan om det kommer till din kännedom att någon elev på skolan blir kränkt eller utsatt för trakasserier. Vårdnadshavarna får under varje läsår handlingsprogrammet mot kränkande behandling presenterat på föräldramöten. Skolans rutiner och förebyggande arbete Elevvård med fokus på diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är en stående punkt på varje arbetslagsmöte eller elevvårdsmöte. Ansvarig för detta är arbetslagsledaren. Elevvårdsteamet har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. I teamet ingår rektor och speciallärare. Skolsköterska, kurator och psykolog vid behov.

5 Vem kontaktar jag vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling? För att anmäla ett ärende ska du som elev, vårdnadshavare eller personal på skolan i första hand vända dig till det berörda arbetslaget. Kan problemet inte lösas där ska du vända dig till skolans Trygghetsgrupp. Vid skolans expedition finns en pärm med blanketter för anmälan av ärenden. Hur och när agerar de vuxna på skolan? Om en kränkande behandling sker och kommer till personalens vetskap, agerar alltid personalen direkt och pratar med de inblandade. Personalen skriver därefter en händelserapport kring vad som skett eller vad som kommit till kännedom för personalen. Om personalen misstänker att någon utsätts för upprepade trakasserier lyfts detta snarast på arbetsenhetens elevvård, så att alla på enheten blir observanta och medvetna. Därmed är en utredning startad. Elevärenden handläggs enligt arbetsgången nedan: Det berörda arbetslaget har samtal med den eller de som lämnat uppgifter. Samtal med personal ur arbetslaget och de inblandade sker. Samtalet dokumenteras. Rektor informeras om utredningen och rektor å sin sida informerar huvudmannen, d v s skolans styrelse. Förslag till lösning bestäms. (Bilaga 1) Ansvarsläraren eller en lärare med vetskap om händelsen, informerar föräldrarna till de inblandade om vad som har hänt via telefon samma dag. Med lärare avses här även personal inom fritidshem och fritidsklubb. En tid för uppföljningssamtal med de inblandade bestäms inom rimlig tid, 1 2 veckor. Eventuell polisanmälan görs. Detta avgör rektor. Om någon ur personalen kränker en elev eller en elev kränker någon ur personalen Om någon ur personalen kränker en elev eller en elev kränker någon ur personalen, så informeras rektor skriftligen (bilaga 1). Rektor har sedan samtal med berörd lärare och elev inom rimlig tid, 1 3 dagar. Dessa samtal dokumenteras och uppföljningssamtal samt förslag till lösning bestäms. Trygghetsgruppen deltar inte i dessa samtal. Om någon ur personalen upplever sig kränkt av någon annan ur personalen Skolledningen informeras och ansvarar för handläggningen av ärendet (se ovan). Trygghetsgruppen deltar inte i dessa samtal. Om någon elev eller någon ur personalen upplever sig kränkt av skolledningen Styrelsen informeras och ansvarar för handläggningen av ärendet. Trygghetsgruppen deltar inte i denna process. Dokumentation

6 Efter avslutat ärende arkiveras samtalsblanketter och övrig dokumentation av rektor i skolans arkiv. 3. FÖREGÅENDE ÅRS ARBETE OCH MÅL FÖR KOMMANDE ÅR: Redogörelse för Trygghetsgruppens och kompisstödjarnas arbete 2013/2014 Värdegrunden, Likabehandlingsplanen och trivselreglerna gicks igenom vid terminsstart med eleverna. Värdegrunden och ordningsreglerna skickades hem till vårdnadshavarna för påskrift. Vid föräldramöten visades Likabehandlingsplanen på skolans hemsida och vårdnadshavarna uppmanades att läsa den. Trygghetsgruppen träffades för möte varje vecka på ht och varannan vecka på vt. En utbildningsdag med Friends genomfördes i december 2013 av kompisstödjarna i åk 4 9 och Trygghetsgruppen. En elevenkät med bland annat frågor om trygghet och trivsel gjordes i februari 2014 i enheterna F 3, 4 6 och 7 9. I enkäten framkom att 4 6an skall synliggöra kompisstödjarna och deras arbete tydligare. En fadderdag med olika lekar, samarbetsövningar och aktiviteter anordnades av kompisstödjarna och Trygghetsgruppen för hela skolan, åk F 9, runt Alla hjärtans dag. Alla skolans elever och personal gjorde tillsammans ett collage kring hur en bra kompis är. Collagen ramades in och satttes upp i entrékorridoren. En fadderträff genomfördes då F 1 träffade faddrarna i åk 4, åk 2 träffade sina faddrar i åk 5 och åk 3 träffade sina faddrar i åk 6. I grupperna pratade man värdegrunden och utgick från orden vänlig och hänsyn. Det gjordes sedan ett ordcollage utefrån dessa ord. Eleverna i F 1 och 2 3 träffade sina fadderklasser vid flera tillfällen, det vill säga den grupp eleverna i åk 1 skulle börja i då de börjar i åk 2 (Lo till Räv, Varg till Grävling, Björn till Järv). Fadderträffar mellan 4or och 7or, mellan 5or och 8or samt mellan 6or och 9or genomfördes med en kortare aktivitet. Innan träffen utväxlades brev mellan faddrar och fadderbarn. Kompisstödjarna på 7 9an träffades under året varannan vecka och oftare vid behov. De planerade och genomförde frivilliga aktiviteter för eleverna på 7 9an, en Pepparkakshustävling vid jul, Påskfyrkampen genomfördes inför påsk. Killer en lära känna aktivitet genomfördes på vt tillsammans med elevrådet. En aktivitetsdag med lekar och aktiviteter för hela 7 9an genomfördes av kompisstödjarna på 7 9an i juni. En ringklocka till det inre arbetsrummet för 4 6ans lärare sattes upp på kompisstödjarnas förslag, så att eleverna lättare når lärare utan att störa de som har rast i personalrummet. Kompisstödjarna önskade att skolsköterskan och it teknikern/vaktmästaren kom och presenterade sig i alla klasser, vilket de gjorde och det var mycket uppskattat. Kompisstödjarna i åk 7 9 gick runt och presenterade sig och sitt arbete i åk F 3.

7 Kompisstödjarna och Trygghetsgruppen deltog i Friendsdagen på Skansen i Stockholm i augusti. Mål för läsåret 2013/2014 var: Att implementera ett fungerande faddersystem, som innebär faddergrupper i F 1klass och åk 2 3, där Björngruppen träffar Järvgruppen, Varggruppen träffar Grävlingsgruppen och Logruppen träffar Rävgruppen samt personliga faddrar för åk 1 9. Åk 1 har faddrar i åk 4. Åk 2 har fadder i åk 5. Åk 3 har fadder i åk 6. Åk 4 har fadder i åk 7. Åk 5 har fadder i åk 8 samt åk 6 har fadder i åk 9. Syftet med fadderverksamheten är att skapa en trygg skolmiljö. Faddrarna ska utöver tillfället den 14/2 träffas minst 1 gång per termin. Fadderverksamheten sätts igång under ht 2013 och utvärderas i september Utvärdering av mål 2013/2014: Vi har fått ett fungerande faddersystem med personliga faddrar. Eleverna träffade sina faddrar 14/2 och minst en gång per termin. Målet uppnåddes och läggs till årshjulet. Mål för läsåret 2014/2015: Tavlorna i entrékorridoren ska vara levande och användas vid olika fadderträffar. Trygghetsgruppen dokumenterar tavlornas innehåll med foto. Kompisstödjarna i åk 4 9 skall träffas vid minst två tillfällen per termin. Syftet är att följa upp de mål som sätts vid utbildningsdagen med Friends som kompisstödjarna och Trygghetsgruppen genomför under ht. Eleverna i åk F 1 får träffa sina faddrar innan den stora fadderdagen i februari. Detta för att det skall kännas tryggare för de yngre eleverna när fadderdagen kommer. Planen reviderad den 5 oktober 2014 Planen revideras september 2015 Janne Eklund Rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer