Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål"

Transkript

1 Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla lika möjligheter. Denna plan mot kränkande behandling är utformad enligt 3 kap 16 Diskrimineringslagen och enligt 6 kap Skollagen. Detta är Gluntens Montessoriskolas handlingsprogram för arbetet med likabehandling och för arbetet med att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter. Detta gäller oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Planen ska vara en hjälp i att förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. Den ska också öka elevernas kunskap och insikt för att kunna utveckla motivation och engagemang att själva motverka kränkningar och diskriminering. I planen ska planerade åtgärder redovisas och planen skall årligen följas upp och ses över. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 1.FÖREBYGGANDE A. Ett aktivt arbete med att skolans Värdegrund följs och förankras genom att: 1. Vid läsårsstart skickas Värdegrunden och skolans trivselregler med konsekvensbeskrivning hem för påskrift av elev och vårdnadshavare. 2. Genom samtal, diskussion och övningar i ansvarsgruppen och i undervisningen förankra skolans Värdegrund och trivselregler hos eleverna och genom att koppla konsekvenser till våra regler och förväntningar. Detta sker under hela läsåret. 3. Skolans Värdegrund synliggörs inramad, i entréerna till de olika enheterna, vid Lilla matsalen samt vid fritidshem och fritidsklubb.

2 4. Om kränkningar och/eller diskriminering uppkommer hanteras det omedelbart av den vuxne som ser eller först får höra om kränkningen. 5. En elevenkät i februari där eleverna svarar på frågor om bland annat trygghet, trivsel, kränkningar och diskriminering. Resultaten delges elever och vuxna i mars efter sammanställning. Utifrån resultaten arbetar ledning, arbetslag, Trygghetsgruppen och kompisstödjarna ut förslag för att öka trivsel och trygghet på skolan. 6. Information om skolans Värdegrund och Likabehandlingsplan ges vid varje föräldramöte under året. Föräldrarna uppmanas att gå in på skolans hemsida för att läsa dem. 7. Vid rasterna finns det alltid minst en vuxen som är rastvärd. Rastvärden som är ute har en rastväst på sig och rastvärden inomhus ett rastband, så eleverna vet vem de kan kontakta vid behov. B. Ett aktivt arbete med att inkludera alla elever på skolan genom att: 1. Vi har ett faddersystem som omfattar alla elever på skolan och varje elev på skolan har en personlig fadder. Alla elever på skolan träffar sina faddrar och fadderbarn vid firandet av alla hjärtans dag. Utöver det träffas faddrar och fadderbarn i F 3 och 4 6 samt 4 6 och 7 9 minst en gång per termin. C. Elevdelaktighet i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genom att: Gluntens Montessoriskola har ett samarbete med Friends. Kompisstödjare utses från varje elevgrupp i åk 4 9, två elever, en kille och en tjej. I klasser över 30 elever utses tre elever. Representanterna väljs i slutna omröstningar av varje klass i september. Elever som blir valda till kompisstödjare får själva ta ställning till om de vill vara kompisstödjare eller inte. Kompisstödjarnas uppdrag är bland annat att vara en god kamrat, att bidra till god stämning på skolan, att sprida kunskap och engagemang kring likabehandling och trygghet samt representera klassen i trygghets och jämlikhetsfrågor. Kompisstödjarna träffas varannan vecka tillsammans med representanter ur Trygghetsgruppen. 4 6:ans kompisstödjare träffar Carola Jansson och 7 9:ans kompisstödjare träffar Åsa Wengrud. Kompisstödjarna och 7 9an ordnar också en Friendsdag i slutet av vårterminen för eleverna i 7 9an, då aktiviteter för att främja god kamratskap genomförs. Kompisstödjarnas och Trygghetsgruppens medlemmars namn med foton finns vid postlådan vid 2 3ans torkskåp. 1. Trygghetsgruppen i samarbete med Friends utbildar kompisstödjarna under höstterminen. Skolans kontakt med Friends är Åsa Wengrud. 2. Kompisstödjarna träffas en gång varannan vecka under hela läsåret. Träffarna finns angivna i elevernas kalender på google sites. 3. Trygghetsgruppen träffas varannan vecka eller oftare vid behov. Kompisstödjare 2014/2015 år 4: Ida Olsson, Leonard Königsson

3 år 5: Valdemar Arana, Ellen Bosund åk 6: Sonja Salminoja, Edward Snöbohm Loshak åk 7:1 Lina Martinell, Mikael Zetterling åk 7:2 Laura Christe, Maja Chen Sagrén åk 8: Sofia Bahmondez, Albin Kempe Wikström och Erik Wulff åk 9 : Emilia Lind och Victoria Persson 1. Det finns en postlåda vid entrén vid 2 3ans torkskåp, där eleverna anonymt kan lämna meddelanden till Trygghetsgruppen om de har sett eller upplevt kränkande behandling. Trygghetsgruppen vidarebefordrar meddelanden i postlådan till det berörda arbetslaget (F 3, 4 6 eller 7 9). I brevlådan kan man också lämna tips om ökad trivsel och trygghet på skolan. Vid brevlådan finns foto på medlemmarna i Trygghetsgruppen samt på kompisstödjarna åk Likabehandlingsplanen gås igenom med eleverna under september månad. Alla vuxna på skolan läser igenom planen och utvärderar den vid varje läsårsstart. Kompisstödjarna utvärderar också Likabehandlingsplanen i maj varje läsår. Utvärderingarna lämnas till Trygghetsgruppen som beaktar detta inför skrivandet av följande års plan. 3. Förslag för att öka trivsel och trygghet diskuteras på klassrådet och tas genom kompisstödjarna till Trygghetsgruppen. På klassrådets dagordning finns kompisstödjarnas punkt. 4. Kompisstödjarna och Trygghetsgruppen har en e postadress dit eleverna kan mejla tips och förslag på aktiviteter. D. Elevrådet. Elevrådet företräder elevernas intressen och har möten varannan vecka. Årsmöte äger rum i maj. Åk 4 6 och åk 7 9 träffas enhetsvis tillsammans med arbetslagsrepresentant från ledningsgruppen och mötena protokollförs och läggs på elevrådets site.. 4 6an ar elevråd varje månad och 7 9an har elevråd varannan vecka. Alla klasser har klassråd, åk F 3 varje månad, åk 4 6 var tredje vecka och 7 9 varje vecka. Klassrådens möten protokollförs och alla i klassen har tillgång till dessa. På klassråden finns elevrådets och kompisstödjarnas punkter. F. Rastvärdar Lärare som är schemalagda att vistas på skolgården, i korridorer och andra elevutrymmen på raster är rastvärdar. Dessa bär rastväst eller rastband så att eleverna tydligt ska se vem de kan vända sig till. 2. METODER FÖR ATT UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA All personal har skyldighet att medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. All personal på skolan har fokus på att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar. Alla elever medvetandegörs om vikten av att bry sig om varandra och ta hjälp av vuxna när man upplever att

4 en skolkamrat är utsatt eller ensam. Detta arbete sker kontinuerligt under all undervisning. I alla enheter på skolan arbetar man med skolans Värdegrund på olika sätt. Alla vuxna arbetar utifrån ett genusperspektiv och är noga med att ta tag i konflikter direkt när de uppstår. Varje år i februari fyller eleverna i en enkätundersökning som bland annat tar upp frågor kring trivsel och trygghet på skola och fritids. Denna enkät sammanställs i mars och utvärderas. Utifrån resultaten arbetar varje arbetsenhet, Trygghetsgruppen och ledningsgruppen för att skolmiljön ska bli bättre och tryggare. Höstterminen inleds på alla enheter med arbete där Värdegrunden, Likabehandlingsplanen och trivselreglerna är i fokus. Detta arbete fortlöper under året. Alla som arbetar i skolan skall visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå ifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Gluntens Montessoriskola accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla, både vuxna och elever, skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt aktivt arbeta för att kränkningar aldrig skall förekomma. Varje incident av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Trygghetsgruppen Skolan har en Trygghetsgrupp som består av vuxna från skolans alla enheter. Läsåret 2014/2015, är det Gunilla Björkenlid Johansson arbetslag F 3, Carola Jansson arbetslag 4 6 och Åsa Wengrud arbetslag 7 9 Trygghetsgruppens uppgifter är: Att fördela faddrar i alla enheter. Att planera fadderträffar, t ex kring Alla hjärtans dag, 14/2. Att se till att enheterna 4 9 bedriver en meningsfull kompisstödjarverksamhet. Att vara kontaktperson i varje arbetslag vad gäller likabehandlingsfrågor, trivsel och trygghet. Att i september utvärdera och revidera Likabehandlingsplanen för skolan. Vårdnadshavare Vårdnadshavarnas medverkan i det förebyggande arbetet är mycket betydelsefullt för skolans arbete med likabehandling, trygghet och trivsel. Det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar personalen i skolan om det kommer till din kännedom att någon elev på skolan blir kränkt eller utsatt för trakasserier. Vårdnadshavarna får under varje läsår handlingsprogrammet mot kränkande behandling presenterat på föräldramöten. Skolans rutiner och förebyggande arbete Elevvård med fokus på diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är en stående punkt på varje arbetslagsmöte eller elevvårdsmöte. Ansvarig för detta är arbetslagsledaren. Elevvårdsteamet har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. I teamet ingår rektor och speciallärare. Skolsköterska, kurator och psykolog vid behov.

5 Vem kontaktar jag vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling? För att anmäla ett ärende ska du som elev, vårdnadshavare eller personal på skolan i första hand vända dig till det berörda arbetslaget. Kan problemet inte lösas där ska du vända dig till skolans Trygghetsgrupp. Vid skolans expedition finns en pärm med blanketter för anmälan av ärenden. Hur och när agerar de vuxna på skolan? Om en kränkande behandling sker och kommer till personalens vetskap, agerar alltid personalen direkt och pratar med de inblandade. Personalen skriver därefter en händelserapport kring vad som skett eller vad som kommit till kännedom för personalen. Om personalen misstänker att någon utsätts för upprepade trakasserier lyfts detta snarast på arbetsenhetens elevvård, så att alla på enheten blir observanta och medvetna. Därmed är en utredning startad. Elevärenden handläggs enligt arbetsgången nedan: Det berörda arbetslaget har samtal med den eller de som lämnat uppgifter. Samtal med personal ur arbetslaget och de inblandade sker. Samtalet dokumenteras. Rektor informeras om utredningen och rektor å sin sida informerar huvudmannen, d v s skolans styrelse. Förslag till lösning bestäms. (Bilaga 1) Ansvarsläraren eller en lärare med vetskap om händelsen, informerar föräldrarna till de inblandade om vad som har hänt via telefon samma dag. Med lärare avses här även personal inom fritidshem och fritidsklubb. En tid för uppföljningssamtal med de inblandade bestäms inom rimlig tid, 1 2 veckor. Eventuell polisanmälan görs. Detta avgör rektor. Om någon ur personalen kränker en elev eller en elev kränker någon ur personalen Om någon ur personalen kränker en elev eller en elev kränker någon ur personalen, så informeras rektor skriftligen (bilaga 1). Rektor har sedan samtal med berörd lärare och elev inom rimlig tid, 1 3 dagar. Dessa samtal dokumenteras och uppföljningssamtal samt förslag till lösning bestäms. Trygghetsgruppen deltar inte i dessa samtal. Om någon ur personalen upplever sig kränkt av någon annan ur personalen Skolledningen informeras och ansvarar för handläggningen av ärendet (se ovan). Trygghetsgruppen deltar inte i dessa samtal. Om någon elev eller någon ur personalen upplever sig kränkt av skolledningen Styrelsen informeras och ansvarar för handläggningen av ärendet. Trygghetsgruppen deltar inte i denna process. Dokumentation

6 Efter avslutat ärende arkiveras samtalsblanketter och övrig dokumentation av rektor i skolans arkiv. 3. FÖREGÅENDE ÅRS ARBETE OCH MÅL FÖR KOMMANDE ÅR: Redogörelse för Trygghetsgruppens och kompisstödjarnas arbete 2013/2014 Värdegrunden, Likabehandlingsplanen och trivselreglerna gicks igenom vid terminsstart med eleverna. Värdegrunden och ordningsreglerna skickades hem till vårdnadshavarna för påskrift. Vid föräldramöten visades Likabehandlingsplanen på skolans hemsida och vårdnadshavarna uppmanades att läsa den. Trygghetsgruppen träffades för möte varje vecka på ht och varannan vecka på vt. En utbildningsdag med Friends genomfördes i december 2013 av kompisstödjarna i åk 4 9 och Trygghetsgruppen. En elevenkät med bland annat frågor om trygghet och trivsel gjordes i februari 2014 i enheterna F 3, 4 6 och 7 9. I enkäten framkom att 4 6an skall synliggöra kompisstödjarna och deras arbete tydligare. En fadderdag med olika lekar, samarbetsövningar och aktiviteter anordnades av kompisstödjarna och Trygghetsgruppen för hela skolan, åk F 9, runt Alla hjärtans dag. Alla skolans elever och personal gjorde tillsammans ett collage kring hur en bra kompis är. Collagen ramades in och satttes upp i entrékorridoren. En fadderträff genomfördes då F 1 träffade faddrarna i åk 4, åk 2 träffade sina faddrar i åk 5 och åk 3 träffade sina faddrar i åk 6. I grupperna pratade man värdegrunden och utgick från orden vänlig och hänsyn. Det gjordes sedan ett ordcollage utefrån dessa ord. Eleverna i F 1 och 2 3 träffade sina fadderklasser vid flera tillfällen, det vill säga den grupp eleverna i åk 1 skulle börja i då de börjar i åk 2 (Lo till Räv, Varg till Grävling, Björn till Järv). Fadderträffar mellan 4or och 7or, mellan 5or och 8or samt mellan 6or och 9or genomfördes med en kortare aktivitet. Innan träffen utväxlades brev mellan faddrar och fadderbarn. Kompisstödjarna på 7 9an träffades under året varannan vecka och oftare vid behov. De planerade och genomförde frivilliga aktiviteter för eleverna på 7 9an, en Pepparkakshustävling vid jul, Påskfyrkampen genomfördes inför påsk. Killer en lära känna aktivitet genomfördes på vt tillsammans med elevrådet. En aktivitetsdag med lekar och aktiviteter för hela 7 9an genomfördes av kompisstödjarna på 7 9an i juni. En ringklocka till det inre arbetsrummet för 4 6ans lärare sattes upp på kompisstödjarnas förslag, så att eleverna lättare når lärare utan att störa de som har rast i personalrummet. Kompisstödjarna önskade att skolsköterskan och it teknikern/vaktmästaren kom och presenterade sig i alla klasser, vilket de gjorde och det var mycket uppskattat. Kompisstödjarna i åk 7 9 gick runt och presenterade sig och sitt arbete i åk F 3.

7 Kompisstödjarna och Trygghetsgruppen deltog i Friendsdagen på Skansen i Stockholm i augusti. Mål för läsåret 2013/2014 var: Att implementera ett fungerande faddersystem, som innebär faddergrupper i F 1klass och åk 2 3, där Björngruppen träffar Järvgruppen, Varggruppen träffar Grävlingsgruppen och Logruppen träffar Rävgruppen samt personliga faddrar för åk 1 9. Åk 1 har faddrar i åk 4. Åk 2 har fadder i åk 5. Åk 3 har fadder i åk 6. Åk 4 har fadder i åk 7. Åk 5 har fadder i åk 8 samt åk 6 har fadder i åk 9. Syftet med fadderverksamheten är att skapa en trygg skolmiljö. Faddrarna ska utöver tillfället den 14/2 träffas minst 1 gång per termin. Fadderverksamheten sätts igång under ht 2013 och utvärderas i september Utvärdering av mål 2013/2014: Vi har fått ett fungerande faddersystem med personliga faddrar. Eleverna träffade sina faddrar 14/2 och minst en gång per termin. Målet uppnåddes och läggs till årshjulet. Mål för läsåret 2014/2015: Tavlorna i entrékorridoren ska vara levande och användas vid olika fadderträffar. Trygghetsgruppen dokumenterar tavlornas innehåll med foto. Kompisstödjarna i åk 4 9 skall träffas vid minst två tillfällen per termin. Syftet är att följa upp de mål som sätts vid utbildningsdagen med Friends som kompisstödjarna och Trygghetsgruppen genomför under ht. Eleverna i åk F 1 får träffa sina faddrar innan den stora fadderdagen i februari. Detta för att det skall kännas tryggare för de yngre eleverna när fadderdagen kommer. Planen reviderad den 5 oktober 2014 Planen revideras september 2015 Janne Eklund Rektor

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Hulans enhet

Likabehandlingsplan Hulans enhet 1 (9) 2014-2015 Hulans enhet Likabehandlingsplan Hulans enhet Hulanskolan Uppdaterad 2014-09-01 2 Inledning I skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ellen Keyskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: RO 2, Grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller från 2016-09-30 2017-09-30 Bäsna skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING skolans vision samt delaktighet:... 3 utvärdering och analys av föregående års plan:...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormkärrskolan Inger Burström rektor Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Ormkärrskolan Verksamhet Planen gäller för grundskolan,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ytterharnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ytterharnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Ytterharnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Biträdande rektor och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

ÄNGÅSSKOLAN

ÄNGÅSSKOLAN ÄNGÅSSKOLAN 2015-09-21 Likabehandlingsplan Ängåsskolan 2015/2016 Ängåsskolans likabehandlingsplan är grundad på LGR 11, FN:s Barnkonvention Skollagen och DO, vilken innehåller förbud mot diskriminering

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan år 6-9 Likabehandlingsplan Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret 2012-2013 Förebyggande åtgärder Kamratstödjare i år 6-9 utses genom att en elev utses av sina klasskamrater,

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass-åk 6 Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Innehåll Grunduppgifter...3 Utvärdering...4 Främjande insatser...4 Kartläggning...7 Förebyggande insatser...7 Rutiner för akuta situationer...8

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gällande för År F-6 och fritidshem i Tuna Tuna 2014-05-28 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 Likabehandlingsplan 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 På Viktoriaskolan tar all personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar främjande för att förebygga

Läs mer

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan. Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret

Johan Skytteskolan år 6-9. Likabehandlingsplan. Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret år 6-9 Likabehandlingsplan Förebyggande åtgärder, kartläggning samt utvecklingsområden inför läsåret 2011-2012 Förebyggande åtgärder Kamratstödjare i år 6-9 utses genom att en elev utses av sina klasskamrater,

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer