Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg"

Transkript

1 Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1

2 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut. VISION Brf Blåsut ska vara en välskött och attraktiv förening med god ekonomi och stort engagemang i viktiga frågor som boende, miljö, energi och trygghet. Resultatet ska vara nöjda och trygga medlemmar och eftersökta bostäder. Mål och strategier Skapa en god boendemiljö genom att förvalta, underhålla och förädla föreningens fastigheter och därmed också bidra till att säkerställa värdet av lägenheterna. Planera och genomföra periodiska underhållsåtgärder i enlighet med föreningens underhållsplan. Planen uppdateras och revideras årligen. Kort- och långsiktigt arbeta med trygghetsfrågor som skalskydd, passagesystem, belysning, brandskydd och bevakning. Minska föreningens energikonsumtion genom bättre energihushållning - bl.a. genom energisnål belysning, effektivare styrning och övervakning av fjärrvärme och av fläktystem samt information och tips till medlemmar angående energibesparande åtgärder. Verka för ett bättre, mer miljövänligt och kostnadseffektivt sophanteringssystem i föreningen. Vårda, sköta och utveckla föreningens utemiljöer - huvudsakligen gårdarna - till gagn för boende, besökare och förbipasserande. Regelbundet informera medlemmarna om pågående och planerade aktiviteter och inte minst viktigt, vara lyhörda för medlemmarnas önskemål. Tillgängliga kanaler är Föreningsexpeditionen, BlåsutBulletinen, E-post, LokalTV, Hemsidan och Anslagstavlor. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Föreningen byter sakta skepnad Under året har 43 lägenheter i föreningen bytt ägare. Området är fortsatt mycket attraktivt. Priserna i föreningen har varit relativt stabila trots den ekonomiska turbulens som råder i omvärlden. Glädjande är att många yngre personer och barnfamiljer har flyttat till föreningen. Det är en fördel att föreningens medlemmar representerar olika ålders- och familjekategorier. Det medverkar till att både föreningen och Majorna förblir levande och till att stadsdelen kan behålla sin småskalighet med många småbutiker och god allmän service. Balkong- och loftgångsrenoveringen. Förberedelsearbetet, baserat på föreningens underhållsplan, har pågått sedan I december 2011 fick föreningen bygglov att, i samband med den nödvändiga renoveringen, byta material och utseende på balkong- och loftgångsfronter och att bygga ut balkongerna. 3

4 Frågan om utbyggnad är en medlemsfråga och den behandlades därför på en extra stämma i mars Omröstningen på stämman resulterade i att drygt 90 % av deltagarna röstade för en utbyggnad. Det innebar att styrelsen fick mandat att gå vidare med frågan om utbyggnad och bl.a. begära in ett s.k. medgivandeformulär från varje bostadsrättsinnehavare i föreningen. Med detta formulär kunde var och en samtycka till eller motsätta sig en utbyggnad. Detaljerad information beträffande projektet inklusive kostnader och finansiering distribuerades till samtliga medlemmar. En visningslokal med balkongmodeller och planscher som visade fastigheterna med renoverade balkonger iordningställdes. Under 14 dagar genomfördes nio informations och visningskvällar där medlemmarna fick möjlighet att ta del av det utställda materialet och ställa frågor till styrelsen och projektledaren. De inlämnade medgivandeformulären visade att en överväldigande majoritet var för en utbyggnad. Ett mindre antal var emot och ytterligare en liten grupp hade av olika anledningar inte svarat alls. Bostadsrättslagen föreskriver att i det läget skall ärendet lämnas till Hyresnämnden för avgörande och så har också skett. Hyresnämnden har kontaktat dem som inte vill ha någon utbyggnad och även dem som inte lämnat något svar. I avvaktan på Hyresnämndens beslut, som endast berör eventuell utbyggnad, genomfördes renoveringen av loftgångarna på Blåsutgatan 1 under våren. Och under hösten forsatte man med Blåsutgatan 5 och 7. EnergiSpar effektivisering av fjärrvärmehanteringen. Föreningen köper fjärrvärme från Göteborgs Energi baserat på ett förmånligt komfortavtal. Fjärrvärmen leds in via två huvudledningar och fördelas därefter till de olika fastigheterna via 11 undercentraler. Samtliga undercentraler har moderniserats och datoriserats och resultatet är bättre och effektivare styrning och reglering av värmen. Vidare har alla ventiler på radiatorerna ersatts med nya moderna sådana. Och för att förbättra boendekomforten ytterligare monterades termostater på merparten av föreningens radiatorer. Föreningen får en effektivare energianvändning till gagn för både miljö och plånbok. Lekplats på Kabelgatan 15. Vid stämman 2010 togs beslut att bygga en lekplats för yngre barn vid Kabelgatan 15. En lekplatsgrupp tog fram förslag till lekredskap och ritning över hur man ansåg att lekplatsen skulle utformas och var den skulle placeras. Gruppen har visat stort engagemang och god samarbetsförmåga. Lekplatsen är sedan en tid färdig och tagen i bruk. Festlokalen och gästlägenheten. Föreningen har länge haft en gästlägenhet med två våningssängar. Den har varit bokad vid de flesta helger och under hela sommaren och de som inte kunnat planera långt i förväg har ofta inte haft möjlighet att boka den för sina gäster. Efterfrågan har varit större än tillgången. I avsikt förbättra tillgången och ge fler medlemmar möjlighet att boka lägenhet, har samlings- och festlokalen på Blåsutgatan 6 utrustats så att den vid behov kan användas som gästlägenhet. Där finns nu bl.a. dusch, bäddsoffor och bäddutrustning. Lokalen kan fortfarande användas som samlings- och festlokal. Det är den medlem som bokar som också bestämmer ändamålet. Då festlokalen används mycket sällan och gästlägenheten ofta, är det 4

5 bättre service till medlemmarna och bättre ekonomi för föreningen att utnyttja lokalerna flexibelt. Belysning på gårdarna mellan Blåsutgatan 2-8 De sista 10 av de gamla belysningsarmaturerna är utbytta och hela föreningen har enhetlig utomhusbelysning. Tvättstuga på Kabelgatan 15 Kabelgatan 15 är en av de fastigheter som saknar egen tvättstuga. På stämman 2011 beslutades att bygga om en kommersiell lokal på Kabelgatan 15 till tvättstuga och detta har skett under hösten Byte av Hemsida Under verksamhetsåret har föreningen fått en ny hemsida. Denna består dels av en allmän del som mäklare och övriga intresserade kan ta del av, dels en del som kräver inloggning och som endast föreningens medlemmar har tillgång till. På hemsidan kan man nu göra felanmälan, boka gästlägenhet och festlokal samt skicka meddelanden till förvaltaren och styrelsen. Datorisering av föreningens arkiv. Brf Blåsut är en stor bostadsrättsförening och har funnits sedan Mängden dokument växer och det är svårt för förvaltare och styrelsemedlemmar att hitta gamla dokument. Föreningen utnyttjar extern kapacitet för datalagring när det gäller säkerhets- och backupkopior. Kapaciteten har utökats för att kunna lagra föreningens dokument. Det innebär att viktiga dokument har scannats och arkiveras nu digitalt. Det är ett omfattande arbete som pågår projektet omfattar f.n. beslutsdokument (upphandlingsunderlag, konsultrapporter, offerter), protokoll samt avtal från år 2000 och framåt. Dessa är nu digitaliserade och sökbara på datorn. Kommersiella lokaler I fastigheterna mot Karl Johansgatan finns ett antal kommersiella lokaler. Efter att ha stått outhyrda under föregående år är nu samtliga uthyrda. På Blåsutgatan 2 finns en lokal som tills vidare används av entreprenörer under tiden renoveringen av loftgångar och balkonger pågår. UNDERHÅLL Historik Urval av viktiga händelser och åtgärder Föreningens 11 fastigheter färdiga för inflyttning Ekonomisk plan för Brf Blåsut fastställdes 1980-talet - Byte till treglasfönster 1990-talet - Nya tätskikt och omläggning gårdarna Blåsutgatan Renovering/omläggning av tak Blåsutgatan 2000-talet - Renovering hiss Blåsutgatan 5 - Renovering två hissar Gröna Gatan 47 - Entréer och trapphus renoverade - Nytt tätskikt och omläggning gården Gröna Gatan 32 5

6 2010-talet - Reparation av fasader Blåsutgatan Västergavlar Gröna Gatan 49 och 69 renoverade - Elektroniska passagesystem installerade i garagen - Undercentralerna datoriserades - Byte av radiatorventiler och installation av termostater - Installation av tvättstuga Kabelgatan 15 - Renovering av loftgångar Blåsutgatan 1, 5 och 7 Underhållsplan. Föreningens underhållsplan har reviderats och uppdaterats under året. Vissa projekt har kunnat senareläggas medan andra har flyttats fram. Planen ligger till grund för budget- och prognosarbetet (5- och 10-årsprognoser) samt ger indikation på kommande kapitalbehov. Fastigheterna har nått den ålder då stora underhållsåtgärder är oundvikliga. Inom överskådlig tid ska nya tätskickt läggas på gårdarna Blåsutgatan 1-5 och på Gröna Gatan 40-gården och 60-gården. Därefter kommer behovet att åtgärda fastigheternas avloppstammar. Samtliga stammar spolades och besiktigades senast Stammarna befanns vara i relativt bra skick. Arbetet med att åtgärda stammarna konventionellt stambyte eller relining (en metod som innebär att man gjuter plaströr i de gamla järnrören) planeras till 2016/17. Nytt avfalls- och sophanteringssystem ligger också inom den närmaste 5-års perioden. Det återstår fortfarande ett stort arbete med projektet. Det gäller bl.a. placering av behållare, tillstånd av kommunen och att uppfylla de krav som ställs beträffande gång- och dragvägar och inte minst tillgänglighet och åtkomst. Det betyder att det dröjer innan projektet kan presenteras för medlemmarna för beslut. Reparationer Under året har löpande reparationer utförts när behov uppstått. För att nämna några så har dräneringsarbete utförts på fastigheten mot Jaegerdorffsplatsen, golv målats i en del tvättstugor och källargångar. Alla sådana golv kommer att åtgärdas under de närmaste åren - ca 200 m 2 per år. Andra åtgärder har varit byte av motor på garageport och ommålning av garageportar. Många stuprännor har fått bytas då de gamla kopparrören stulits och nya av plast ersätter dessa. Gröna Blåsut Gröna Blåsut har arbetat med att underhålla och försköna föreningens utemiljöer. Gröna Blåsut består av en liten grupp trädgårdsentusiaster som planterar och rensar i föreningens rabatter. De arrangerar trädgårdsdagar höst och vår där många av medlemmarna deltar. Trädgårdsdagarna avslutas med en lättare förtäring som även den arrangeras av Gröna Blåsut. Gruppens insatser skapar trivsel och gemenskap, inte minst genom det traditionsenliga och uppskattade luciafirandet. NABO Föreningen har avtal med NABO, en tjänst som erbjuds de bostadsrättsföreningar som är anslutna till HSB. Förkortningen står för närområdesassistent i bostadsrättsförening. Föreningens kontaktperson på NABO bistår föreningen och medlemmarna om och när sociala problem uppstår. Det är en trygghet för föreningen att ha tillgång till professionell hantering av svåra och känsliga ärenden. 6

7 NABO har erfarenhet, kunskap och social kompetens och kan erbjuda den som vill ha, hjälp med att kontakta hemtjänsten eller sjukvården. Information Styrelsen arbetar med information till föreningens medlemmar via: Hemsidan som förutom allmän information om föreningen också informerar om aktuella projekt och händelser. Den ger även möjlighet till medlemsspecifik information via medlemssidorna som kräver inloggning. Blåsutbulletinen publiceras och distribueras efter varje styrelsemöte och efter årsstämman. Den innehåller information om planerade och pågående projekt samt om övriga aktiviteter i föreningen som kan vara av intresse för medlemmarna. Blåsutbulletinen läggs ut på hemsidan och finns även i pappersformat i entréerna. LokalTV informerar om projekt och händelser i både ord och bild. Där finns information om lokalt väder och om allmänna kommunikationer i närområdet. Fördelen med LokalTV är att aktuell information kan kompletteras och publiceras väldigt snabbt. Anslag på anslagstavlor i anslutning till hissar och/eller entréer används för att snabbt få ut specifik information. FÖRENINGENS FASTIGHETER Föreningen består av 11 fastigheter med adress Gröna Gatan 32, och 61-71, Blåsutgatan 1-7 och 2-12 samt Kabelgatan 15 a, b och c. Fastigheterna byggdes under åren och är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Föreningen har 569 lägenheter med en total lägenhetsyta på kvm samt kommersiella lokaler på totalt kvm. Föreningens 569 lägenheter fördelar sig enligt följande: 1 r o k - 59 lägenheter 2 r o k lägenheter 3 r o k lägenheter 4 r o k - 46 lägenheter 5 r o k - 36 lägenheter Samtliga lägenheter är upplåtna som bostadsrätter. Förutom de garage- och parkeringsplatser som är kopplade till lägenheterna disponerar föreningen 30 garageplatser och 22 parkeringsplatser. Samtliga hyrs ut till medlemmar och till hyresgäster i föreningens kommersiella lokaler. Dessutom har föreningen 28 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser på Blåsutgatan. Under året har 44 lägenheter överlåtits och vid årets slut hade föreningen 736 medlemmar. Föreningens gästlägenhet har varit bokad 182 dygn och föreningslokalen 30 gånger. Fastigheterna står på ofri grund. Föreningen arrenderar marken av Göteborgs Kommun och betalar årlig tomträttsavgäld. Brf Blåsut har 9 arrendeavtal som löper på 10 år (2 st) eller 20 år (7st). De ska omförhandlas 2018/19 respektive 2025/26. 7

8 FÖRENINGSFRÅGOR Föreningstämma Ordinarie föreningsstämma hölls I stämman deltog 90 röstberättigade. Styrelse och suppleanter Florence Brinkegård ordförande Bengt Löfquist vice ordförande Annika Johansson sekreterare Tommy Hillman ledamot till Ulla-Karin Praetorius ledamot Göran Stranne ledamot Catarina Rüetschi HSB-ledamot Sune Nordh suppleant Bosse Hermansson suppleant Måns Hedberg suppleant I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är Florence Brinkegård, Bengt Löfquist, Sune Nordh, Göran Stranne, Måns Hedberg och Bosse Hermansson. Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden, ordinarie årstämma och en extra föreningsstämma samt genomfört en tvådagars planeringskonferens. Representanter för styrelsen har varit engagerade i två stora projekt och deltagit i ett stort antal byggmöten. Styrelsen är också representerad på veckomöten då genomgång görs med entreprenörer, förvaltare och fastighetsskötare. Två styrelseledamöter har deltagit i HSB Göteborgs referensgrupp. Styrelseledamöter och suppleanter investerar i egen kompetensutveckling genom deltagande i kurser i HSB s regi, studiebesök samt seminarier och föredrag inom relevanta områden. Firmatecknare har varit Florence Brinkegård, Bengt Löfqvist, Sune Nord samt Ulla-Karin Praetorius, två i förening. Revisorer Revisorer har varit Rune Hedegärd med Anders Franzén som suppleant, valda av föreningen, samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor, BoRevision AB. Representanter i HSBs fullmäktige Föreningens representanter i HSB-föreningsfullmäktige har varit Bengt Löfquist, Florence Brinkegård och Tommy Hillman enligt beslut av styrelsen på konstituerande styrelsmöte. Valberedning Valberedning som valts av stämman har varit Else Averlid, Edward Johansson och Gunilla Edin som också varit sammankallande. Arvoden Arvodet för Styrelsen, som enligt beslut av föreningsstämman uppgår till 4 prisbasbelopp, har 8

9 fördelats mellan ledamöter och suppleanter i enlighet med rådande fördelningsprincip (fast arvode samt mötesersättning). Revisorernas arvode uppgår till att fördelas dem emellan och valberedningens till per person (dock max totalt). EKONOMI Den ekonomiska situationen i omvärlden (främst inom EU) har fortsatt varit skakig vilket påverkat börser, arbetslöshet och investeringsviljan hos både företag och privatpersoner. Även om svensk ekonomi f.n. ser sund ut så kan den mycket väl komma att påverkas av den internationella situationen. Befarade räntehöjningar har uteblivit vilket är positivt för bostadsmarknaden. Priserna för bostadsrätter i Göteborg är enligt tillgänglig statistik stabila och har efter en dipp under senare delen av 2011 återhämtat sig. Brf Blåsut har fortsatt en balanserad ekonomi med kontroll på intäkter och kostnader. Föreningen har en låg belåningsgrad vilket betyder låga kapitalkostnader men också god beredskap, om och när tillskott av externt kapital behövs för att finansiera framtida större underhållsprojekt. För att långsiktigt säkerställa föreningens ekonomi arbetar styrelsen med 5-års prognoser. Den ger styrelsen preliminär information om kostnader för kommande underhållsåtgärder och om investeringsbehov samt indikation på hur årsavgifterna behöver utvecklas. Under den senaste 5- årsperioden har den årliga avgiftshöjningen varierat som lägst 0 % och som högst 3 %. Styrelsen gör i dag bedömningen att utvecklingen blir snarlik under de kommande 5 åren. Bokslutet 2011/12 Föreningens intäkter och kostnader landade i stort sett på budgeterad nivå. Jämfört med förra året blev årets resultat en klar förbättring. Driftskostnaderna minskade med ca 1,5 miljoner kronor. Förra året drabbades föreningen av en vattenskada som orsakade ett kraftig överdrag av reparationskontot. Den kostnaden finns inte i år. Dessutom har det långsiktiga arbete med att effektivisera föreningens energihushållning (i kombination med en normalkall vinter) resulterat i lägre kostnad för fjärrvärmen. Övriga driftskostnader visar mindre avvikelser både positiva och negativa - men plus- och minusposter jämnar ut varandra. Årets resultat lämnar ett överskott på ca 3,9 miljoner kronor före dispositioner och avsättningar rörande underhållsfonden. Efter gjorda bokföringsmässiga dispositioner visar resultatet ett plus på kronor. Belåning Föreningens belåningsgrad (d.v.s. lån i förhållande till byggnadernas samlade taxeringsvärdet) är låg - ca 16,2 %. Fördelningen av obundna och bundna lån har varit c:a 40/60 och har resulterat i en genomsnittsränta på 3,4% per Avskrivningar Fastigheterna skrivs av enligt plan och det bokförda värdet uppgår till Inventarier och maskiner skrivs av i enlighet med god redovisningssed. 9

10 Skatt och avgifter Den kommunala fastighetsavgiften är kronor per lägenhet Föreningens kommersiella lokaler beskattas med 1% av taxeringsvärdet. Förvaltning Den löpande ekonomiska förvaltningen sköts av HSB Göteborg. Placeringen av föreningens överlikviditet har skett i samråd med och ombesörjts av HSB och har bundits i perioder om tre månader för att uppnå högre ränta. Den tekniska förvaltningen har utförts av Primär Fastighetsförvaltning AB och fastighetsskötsel och städ av Kullens VVS & Fastighetsservice. Resultat och ställning (TSEK) 2011/ / / / /08 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Årsavgiftsnivå bostäder, kr/kvm Fond för yttre underhåll Avgifter och hyror Styrelsen har i linje med föreningens 5-års prognos planerat höja årsavgiften med 3 % från den 1 januari Storleken på höjningen relateras till kommande större underhållsprojekt samt till faktisk och förväntad inflation. Nyckeltal 2011/ /11 Värmekostnad/kvm totalyta 84 kr 107 kr Elkostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Sophantering/kvm totalyta Fastigheternas taxeringsvärde byggnader (Tkr) tkr tkr Fastigheternas bokförda värde (Tkr) Lån totalt (Tkr) Lån per kvm bostadsyta kr kr Genomsnittlig skuldränta 3,4 % 4,1 % Belåningsgrad 16,2 % 16,3 % Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd räntesats för lånen. Belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastigheternas taxeringsvärde. 10

11 Årets resultat Styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt avsättning till underhållsfond. Till stämmans förfogande står följande belopp (SEK): Balanserat resultat Årets resultat Totalt Förslag till disposition: Disposition ur underhållsfond Avsättning till underhållsfond Balanserat resultat Totalt Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder:

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret. Underhåll: Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Org Nr: 714000-1970 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Flygsläpet i Stockholm Org Nr: 769608-6458 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2005 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2005 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970

ÅRSREDOVISNING 2003. HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 ÅRSREDOVISNING 2003 HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING 2160 AGATEN I NACKA Org.nr:714000-1970 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Agaten i Nacka får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning HSB BRF Lugnet i Malmö 716406-7378 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Brf Lugnet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 18 mars 2003 kl 18.30. Lokal: Hilton Hotell Triangeln

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HSB:s Bostadsrättsförening DELFINEN ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ETABLERING Föreningen bildades den 25 januari 1965 och registrerades den 13 februari 1965.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-6 Övrig information... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9-10 Kassaflödesanalys... 11 Redovisningsprinciper,

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1

ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 ÅRSREDOVISNING I BRF MURAREN 1 715200-1090 (org nummer) RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01- - 2014-12-31 Styrelsen för bostadsrättföreningen Muraren nr 1 (org nummer 715200-1090) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853 Org.nr. 769614-3853 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-11 Sid 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar /noter Underskrifter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(15) Brf Gillet 12 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 9 2(15)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 2013

Årsredovisning 2012 2013 Årsredovisning 2012 2013 HSBs Bostadsrättsförening Krönet Göteborg DAGORDNING: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Brf Tallen 25 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF TALLEN 25 Org.nr 71 64 18-0767 Styrelsen får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12 2014. Förvaltningsberättelse Fastighet: Tallen 25, Stockholm. Styrelse

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning ÅRSREDOVISNING Org. nr 712800-0267 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAGEN Styrelsen för Brf Hagen får härmed avge årsredovisning för år 2014. Styrelseledamöter och revisorer På den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Brf Morellträdet 16 769605-0991. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning. Brf Morellträdet 16 769605-0991. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brf Morellträdet 16 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Morellträdet 16 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Morellträdet 16 Org. nr. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 / 2014. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Majorna, Göteborg. HSB Brf Blåsut. HSB - där möjligheterna bor

Årsredovisning 2013 / 2014. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Majorna, Göteborg. HSB Brf Blåsut. HSB - där möjligheterna bor Årsredovisning 2013 / 2014 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Majorna, Göteborg HSB Brf Blåsut HSB - där möjligheterna bor DAGORDNING ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2014 FÖR BRF BLÅSUT Dag: Onsdage den 19

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

A R S R E D O V I S N I N G. HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm

A R S R E D O V I S N I N G. HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm A R S R E D O V I S N I N G HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28 Årsredovisning för Brf Erstagatan 28 Räkenskapsåret 2008 Brf Erstagatan 28 1(12) Styrelsen för Brf Erstagatan 28, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2005 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2005-01-01 till 2005-12-31 vilket är föreningens nittonde

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta får härmed avge berättelse över verksamhetsåret 2012. Allmänt om föreningen Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta registrerades

Läs mer

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002

Brf Fagotten i Lund. Förvaltningsberättelse 2002 Brf Fagotten i Lund Förvaltningsberättelse 2002 gällande räkenskapsåret 1 januari 31 december 2002 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fagotten i Lund avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse Brf Trasten 20 Org nr 716405-7023 Årsredovisning 2012 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Trasten 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 2012. Räkenskapsår är kalenderåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Brf Johanneberg 1937

Förvaltningsberättelse för Brf Johanneberg 1937 Förvaltningsberättelse för Brf Johanneberg 1937 VERKSAMHETEN Mål och visioner Bostadsrättsföreningen brf Johanneberg är ett privatbostadsföretag som har till syfte att upplåta bostadsrätter åt sina medlemmar.

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006

ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2006 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lötby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under tiden 2006-01-01 till 2006-12-31 vilket är föreningens tjugonde

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a.

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Karlbergsvägen 40 113 27 Stockholm Årsredovisning 2011 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Förvaltningsberättelse avseende verksamheten 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen

Läs mer