Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014."

Transkript

1 37, KS :30 KS: 512/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunjurist Linda Stenman Kommunstyrelsen Flytt av lån med kommunalborgen till annan kreditgivare HSB Brf Riksbanken har en kommunal borgen för en total låneskuld om ca kr. Lånen är uppdelade mellan Stadshypotek respektive SBAB. Vid villkorsförändring av ett lån om ca kr så har Stadshypotek och SBAB lämnat offert för ny villkorsperiod. Stadshypotek har offererat de bästa villkoren varför bostadsrättsföreningen nu vill ha kommunens medgivande att byta kreditgivare. Brf Riksbanken behöver besked från Östersunds kommun senast i början av maj Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Handlingar från HSB Brf Riksbanken Amorteringsplan Bostadsstyrelsen Förslag till beslut Östersunds kommun medger att Brf Riksbanken byter kreditgivare enligt följande villkor. 1. Det kommunala borgensåtagandet är fortfaranade begränsat till 5+35 år from och ska år 2033 vara slutamorterat i enlighet med amorteringsplan för annuitetslån, Bostadsstyrelsen (bilaga till beslut). 2. Brf Riksbanken amorterar på sin totala låneskuld kommande år för att låneskulden år 2033 uppgå som högst till 75 % av det vid den tidpunkten aktuella marknadsvärdet av föreningens fastighet. Bakgrund HSB Brf Riksbanken har en kommunal borgen för en total låneskuld om ca kr. Lånen är uppdelade mellan Stadshypotek och SBAB. Vid villkorsförändring av ett lån om ca kr så har Stadshypotek och SBAB lämnat offert för ny villkorsperiod. Stadshypotek har offererat de bästa villkoren varför bostadsrättsföreningen nu vill ha kommunens medgivande att byta kreditgivare. Brf Riksbanken behöver besked från Östersunds kommun senast i början av maj Taxeringsvärdet enligt senaste fastighetstaxering är kr. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

2 37, KS :30 KS: 512/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Det ursprungliga lånet tecknades genom Boverket/Länsbostadsnämnden. Det kommunala borgensåtagandet begränsades då till en period om 5+35 år. Det kommunala borgensåtagandet upphör således Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är ett bättre alternativ om bostadsrättsföreningen kan byta kreditgivare och genom det erhålla en lägre ränta. Föreningen kan med en lägre ränta amortera extra på de lån som finns och spara en buffert för framtida investeringar. Förvaltningen föreslår att kommunen ska villkora att lånet och därmed kommunens borgensåtagande för detta lån ska vara slutamorterat efter 5+35 års lånetid i enlighet med den ursprungliga amorteringsplanen även om lånet flyttas över till nytt låneinstitut. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Bert-Olof Åkerström Bitr kommundirektör Utdrag till Brf Riksbanken, Stortorget 3, Östersund kommunledningsförvaltningen Linda Stenman. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

3 37, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunjurist Linda Stenman Kommunstyrelsen Flytt av lån med kommunalborgen till annan kreditgivare HSB Brf Riksbanken har en kommunal borgen för en total låneskuld om ca kr. Lånen är uppdelade mellan Stadshypotek respektive SBAB. Vid villkorsförändring av ett lån om ca kr så har Stadshypotek och SBAB lämnat offert för ny villkorsperiod. Stadshypotek har offererat de bästa villkoren varför bostadsrättsföreningen nu vill ha kommunens medgivande att byta kreditgivare. Brf Riksbanken behöver besked från Östersunds kommun senast i början av maj Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Handlingar från HSB Brf Riksbanken Amorteringsplan Bostadsstyrelsen Förslag till beslut Östersunds kommun medger att Brf Riksbanken byter kreditgivare enligt följande villkor. 1. Det kommunala borgensåtagandet är fortfaranade begränsat till 5+35 år from och ska år 2033 vara slutamorterat i enlighet med amorteringsplan för annuitetslån, Bostadsstyrelsen (bilaga till beslut). 2. Brf Riksbanken amorterar på sin totala låneskuld kommande år för att låneskulden år 2033 uppgå som högst till 75 % av det vid den tidpunkten aktuella marknadsvärdet av föreningens fastighet. Bakgrund HSB Brf Riksbanken har en kommunal borgen för en total låneskuld om ca kr. Lånen är uppdelade mellan Stadshypotek och SBAB. Vid villkorsförändring av ett lån om ca kr så har Stadshypotek och SBAB lämnat offert för ny villkorsperiod. Stadshypotek har offererat de bästa villkoren varför bostadsrättsföreningen nu vill ha kommunens medgivande att byta kreditgivare. Brf Riksbanken behöver besked från Östersunds kommun senast i början av maj Taxeringsvärdet enligt senaste fastighetstaxering är kr. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

4 37, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Det ursprungliga lånet tecknades genom Boverket/Länsbostadsnämnden. Det kommunala borgensåtagandet begränsades då till en period om 5+35 år. Det kommunala borgensåtagandet upphör således Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är ett bättre alternativ om bostadsrättsföreningen kan byta kreditgivare och genom det erhålla en lägre ränta. Föreningen kan med en lägre ränta amortera extra på de lån som finns och spara en buffert för framtida investeringar. Förvaltningen föreslår att kommunen ska villkora att lånet och därmed kommunens borgensåtagande för detta lån ska vara slutamorterat efter 5+35 års lånetid i enlighet med den ursprungliga amorteringsplanen även om lånet flyttas över till nytt låneinstitut. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Bert-Olof Åkerström Bitr kommundirektör Utdrag till Brf Riksbanken, Stortorget 3, Östersund kommunledningsförvaltningen Linda Stenman. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 37, KS :30 / :s bilaga: Inkommet brev

6 37, KS :30 / :s bilaga: Amoteringsplan Bostadsstyrelsen

7 38, KS :30 KS: 164/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Krister Frykberg Eva Rodin-Svantesson Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Östersunds kommun Tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband med god kapacitet är en av de viktiga framgångsfaktorerna för en positiv utveckling i kommunen. Situationen är i dagsläget relativt god, även sedd i ett nationellt perspektiv, då nästan 70 % av befolkning och arbetsställen har tillgång till fiberanslutning. Men mycket återstår att göra för att svara upp mot de höga nationella och regionala mål som satts för år I Tillväxtplanen, Översiktsplanen och Landsbygdsprogrammet påtalas betydelsen av bra bredband. Bredbandsstrategin har kompletterats med utvecklingsutskottets och kommunstyrelsens förslag till ändringar. Ärendet har återremitterats från kommunfullmäktige den 20 mars 2014, för att komplettera underlaget med uppgifter från marknadens alla ägare till mobila nätverk. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till reviderad Bredbandstrategi för Östersunds kommun, med bilagor 1-7, Kommunfullmäktiges beslut , Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till bredbandsstrategi för Östersunds kommun Beslutsförslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag till Bredbandsstrategi för Östersunds kommun fastställs. 2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra handlingsplanen i enlighet med strategin. Bakgrund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

8 38, KS :30 KS: 164/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Under 2013 utarbetade länsstyrelsen tillsamman med länets kommuner en bredbandsstrategi för Jämtlands län. Bakgrunden var de nationella målen om att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I strategin förutsätts att respektive kommun tar fram sin egen strategi för hur målen ska uppnås. Efter att utvecklingsutskottet godkände projektdirektiven för Östersunds kommuns strategi för precis ett år sedan har projektgruppen med hjälp av konsultföretaget Sigma tagit fram ett förslag. Ett av underlagen, särskilt för den handlingsplan som ingår i strategidokumentet, är den work-shop som genomfördes i december Strategin har sedan formulerats i nära dialog mellan projektgruppen och konsultföretaget. Dokumentet inleds med sedvanlig bakgrund etc. I avsnittet Strategi beskrivs bland annat mål och vision, kommunens roll samt framgångsfaktorer för ett lyckat arbete. Målgruppen för bredbandsstrategin är tjänstemän och förtroendevalda och slutligen alla användare av bredband i Östersunds kommun. I strategin beskrivs därefter Nuläge som beskriver faktisk tillgång till bredband, tillgängliga stödformer samt operatörernas utbyggnadsplaner. I Handlingsplan anges sedan ett 10-tal aktiviteter som ska genomföras under 2014 eller löpande, med respektive ansvarig och tidplan. En första aktivitet av stor betydelse för de övriga är att utse en ansvarig samordnare med tydligt uppdrag att driva arbetet. I ett avslutande avsnitt beskrivs hur arbetet ska följas upp och utvärderas. Utgångspunkten är att marknadskrafterna ska ansvara och finansiera fortsatt utbyggnad. För landsbygden kommer ambitionsnivån i statlig medfinansiering att avgöra utbyggnadstakten. För tätorten Östersund finns det i dag ingen möjlighet till statlig finansiering. Östersunds kommuns kommunala insatser i bredbandsarbetet blir att stimulera och stödja den fortsatta utbyggnaden. De ändringar som utvecklingsutskottet och kommunstyrelsen beslutade föreslå, har arbetats in i förslaget. Bland annat föreslås målet om tillgänglighet höjas till att samtliga hushåll och arbetsställen i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mb/s år Med anledning av återremissen från kommunfullmäktige har strategins avsnitt 3 kompletterats med beskrivning av nuvarande och planerad utbyggnad för samtliga ägare av mobila nätverk för bredband. De är Telenor och Tre, förutom tidigare redovisade Telia och Tele 2. Det finns utöver dessa en femte aktör, Net1 som verkar i det äldre NMT-nätet och erbjuder den förmodligen bästa yttäckningen av alla, men utan den högre kapacitet som mer avancerade bredbandstjänster kräver. Aktuell beräknad yttäckning för respektive ägare redovisas i bilagorna 3-6. Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till Bredbandsstrategi fastställs och att kommundirektören får i uppdrag att genomföra handlingsplanen i enlighet med strategin. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

9 38, KS :30 KS: 164/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Bert-Olof Åkerström Utdrag till samtliga förvaltningar, Jan Molde Länsstyrelsen/Regionförbundet. Tjänstemannaförslaget bifogas utdraget. Utdrag till samtliga förvaltningar, Jan Molde Länsstyrelsen/Regionförbundet. Tjänstemannaförslaget bifogas utdraget. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

10 38, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Krister Frykberg Eva Rodin-Svantesson Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Östersunds kommun Tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband med god kapacitet är en av de viktiga framgångsfaktorerna för en positiv utveckling i kommunen. Situationen är i dagsläget relativt god, även sedd i ett nationellt perspektiv, då nästan 70 % av befolkning och arbetsställen har tillgång till fiberanslutning. Men mycket återstår att göra för att svara upp mot de höga nationella och regionala mål som satts för år I Tillväxtplanen, Översiktsplanen och Landsbygdsprogrammet påtalas betydelsen av bra bredband. Bredbandsstrategin har kompletterats med utvecklingsutskottets och kommunstyrelsens förslag till ändringar. Ärendet har återremitterats från kommunfullmäktige den 20 mars 2014, för att komplettera underlaget med uppgifter från marknadens alla ägare till mobila nätverk. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till reviderad Bredbandstrategi för Östersunds kommun, med bilagor 1-7, Kommunfullmäktiges beslut , Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till bredbandsstrategi för Östersunds kommun Beslutsförslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag till Bredbandsstrategi för Östersunds kommun fastställs. 2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra handlingsplanen i enlighet med strategin. Bakgrund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

11 38, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Under 2013 utarbetade länsstyrelsen tillsamman med länets kommuner en bredbandsstrategi för Jämtlands län. Bakgrunden var de nationella målen om att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I strategin förutsätts att respektive kommun tar fram sin egen strategi för hur målen ska uppnås. Efter att utvecklingsutskottet godkände projektdirektiven för Östersunds kommuns strategi för precis ett år sedan har projektgruppen med hjälp av konsultföretaget Sigma tagit fram ett förslag. Ett av underlagen, särskilt för den handlingsplan som ingår i strategidokumentet, är den work-shop som genomfördes i december Strategin har sedan formulerats i nära dialog mellan projektgruppen och konsultföretaget. Dokumentet inleds med sedvanlig bakgrund etc. I avsnittet Strategi beskrivs bland annat mål och vision, kommunens roll samt framgångsfaktorer för ett lyckat arbete. Målgruppen för bredbandsstrategin är tjänstemän och förtroendevalda och slutligen alla användare av bredband i Östersunds kommun. I strategin beskrivs därefter Nuläge som beskriver faktisk tillgång till bredband, tillgängliga stödformer samt operatörernas utbyggnadsplaner. I Handlingsplan anges sedan ett 10-tal aktiviteter som ska genomföras under 2014 eller löpande, med respektive ansvarig och tidplan. En första aktivitet av stor betydelse för de övriga är att utse en ansvarig samordnare med tydligt uppdrag att driva arbetet. I ett avslutande avsnitt beskrivs hur arbetet ska följas upp och utvärderas. Utgångspunkten är att marknadskrafterna ska ansvara och finansiera fortsatt utbyggnad. För landsbygden kommer ambitionsnivån i statlig medfinansiering att avgöra utbyggnadstakten. För tätorten Östersund finns det i dag ingen möjlighet till statlig finansiering. Östersunds kommuns kommunala insatser i bredbandsarbetet blir att stimulera och stödja den fortsatta utbyggnaden. De ändringar som utvecklingsutskottet och kommunstyrelsen beslutade föreslå, har arbetats in i förslaget. Bland annat föreslås målet om tillgänglighet höjas till att samtliga hushåll och arbetsställen i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mb/s år Med anledning av återremissen från kommunfullmäktige har strategins avsnitt 3 kompletterats med beskrivning av nuvarande och planerad utbyggnad för samtliga ägare av mobila nätverk för bredband. De är Telenor och Tre, förutom tidigare redovisade Telia och Tele 2. Det finns utöver dessa en femte aktör, Net1 som verkar i det äldre NMT-nätet och erbjuder den förmodligen bästa yttäckningen av alla, men utan den högre kapacitet som mer avancerade bredbandstjänster kräver. Aktuell beräknad yttäckning för respektive ägare redovisas i bilagorna 3-6. Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till Bredbandsstrategi fastställs och att kommundirektören får i uppdrag att genomföra handlingsplanen i enlighet med strategin. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

12 38, KS :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Bert-Olof Åkerström Utdrag till samtliga förvaltningar, Jan Molde Länsstyrelsen/Regionförbundet. Tjänstemannaförslaget bifogas utdraget. Utdrag till samtliga förvaltningar, Jan Molde Länsstyrelsen/Regionförbundet. Tjänstemannaförslaget bifogas utdraget. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

13 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Förslag till Bredbandsstrategi Östersunds kommun

14 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) FÖRORD Denna rapport är framtagen av Ann-Christine Larsson, Ulla Möller och Lars Patala på Sigma IT Management Sweden AB. Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta. Sigma ägs av Danir AB och har cirka medarbetare i åtta länder. Till vårt kontor i Östersund är fem medarbetare knutna. Sigma IT & Management Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2008. Mer information finns på

15 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Syfte Generell fakta om bredbandskommunikation Målgrupp Metod STRATEGI Övergripande vision Mål på flera nivåer Framgångsfaktorer Kommunens roll Nytta med bredband Främjande av konkurrens NULÄGE Uppföljning av IT-infrastrukturprogram PTS uppföljning av regeringens bredbandsmål Faktisk tillgång till bredband Jämtkrafts utbyggnadsplaner för bredband Telias ut- och ombyggnadsplaner för bredband Tele2s ut- och ombyggnadsplaner för bredband Teracom (Comet Networks) ut- och ombyggnadsplaner för bredband Skanovas ut- och ombyggnadsplaner för bredband Telenors ut- och ombyggnadsplaner för bredband Tre:s ut- och ombyggnadsplaner för bredband Tillgängliga stödformer för finansiering Stöd kopplade till strukturfonder HANDLINGSPLAN...18 Aktivitet Beskrivning... 19

16 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Ansvarig funktion Klart Tillsätta funktion för bredbands-frågor Finansiering Öka samverkan Aktivitet Beskrivning Ansvarig funktion Klart Utveckla fler e-tjänster Nyttja kommunens möjligheter som servicegivare (beställare) Skapa dialog Öka medborgar-inflytandet Aktivitet...22 Beskrivning...22 Ansvarig funktion...22 Klart Bidra aktivt till att öka tillgängligheten Implementera bredbands strategin UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Mätplan REFERENSER OCH KÄLLFÖRTECKNING Referenser Källförteckning...25 Bilagor Bilaga 1, Prioriterade orter Bilaga 2, PTS statistik Bilaga 3, Telia Pressrelease Bilaga 4, Tele2 Bilaga 5, Telenor Bilaga 6, Tre Bilaga 7, Ordlista

17 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte Östersunds kommun ser bredbandsinfrastruktur som en viktig förutsättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd, och utveckling av kommunal verksamhet. En länsgemensam strategi förordar att varje kommun ska ta fram sin egen bredbandsstrategi och därför har en projektgrupp utsetts med uppdrag att leda arbetet att ta fram en bredbandsstrategi för perioden Projektgruppen har upphandlat konsulttjänst från Sigma IT Management Sweden AB för att ta fram ett förslag till bredbandsstrategi. Bredbandsstrategin skall vara: Ett stöd för planering på lång och kort sikt Ett stöd vid prioriteringar En vägledning i dialog med kommersiella aktörer Ett verktyg för marknadsföring av kommunen Ett underlag för information till kommunmedborgarna 1.3 Generell fakta om bredbandskommunikation Post och Telestyrelsen (PTS) definierar bredband som en accessteknik vars snabbaste abonnemang ger överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. Framtiden medför ett ständigt ökat behov av bandbredd. Optofibernäten är en förutsättning för att bredbandstekniken skall kunna utnyttjas fullt ut. Trådlösa nät är ett viktigt komplement men har fysiska begränsningar och kräver en bakomliggande fast infrastruktur (optofiber) för högre hastigheter (LTE/4G). Idag når optofibernät fram till telestationerna där kopparkabel tar vid och dit alla slutkunderna är anslutna. Telestationerna utgör en begränsning i två avseenden. Dels har kopparkabeln rent fysiskt begränsad kapacitet, dels ägs/kontrolleras kabeln oftast av en aktör och motsvarande situation råder

18 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) även för t.ex. kabel TVbolag. En betydande del av tekniken för bredband idag är xdsl. Via kopparledningarna sänds signalen med modem som kan ge bandbredder upp till 20 Mbit/s. Hastigheten avtar med avståndet från telestationen och sjunker ned till ca 2 Mbit/s på ett avstånd av 6 km. 1.4 Målgrupp Bredbandsstrategin riktar sig främst till tjänstemän och förtroendevalda i Östersunds kommun. Den kommer att fungera som ett verktyg för att uppnå de beslutade målen. Målgruppen för de effekter som bredbandsstrategin strävar mot är slutkunder och marknadens aktörer, d v s brukare, användare, kunder, privatpersoner, företag och operatörer och tjänsteleverantörer. 1.5 Metod Följande arbetsmetoder har använts i arbetet: Avstämning av nuläge med projektgruppen Uppstartsmöte med projektgruppen där avstämning av nuläget gjordes och formerna för det fortsatta arbetet beslutades. Inventering av nuläge avseende tillgång på bredband Inventering av nuläget har gjorts. Vi har dels tagit del av statistik från Postoch Telestyrelsen, PTS, samt ställt frågor kring fast infrastruktur, dvs. fiber- och kopparnät till Jämtkraft, Skanova och Teracom. När det gäller trådlös/mobil kommunikation har frågor ställts till TeliaSonera och Tele2. Granskning av kommunens visioner och mål Befintliga styrdokument har granskats. Intervjuer Intervjuer har genomförts med Anette Tandberg regionchef för Företagarna Jämtland/Härjedalen, Ola Toftegaard regionchef för Svenskt Näringsliv, Ing-Marie Jirhed regionchef Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Bengt Marsh kommundirektör, Bert-Olof Åkerström f.d. biträdande kommundirektör samt AnnSofie Andersson kommunalråd. Workshop En workshop med förtroendevalda, näringslivsrepresentanter och tjänstemän har genomförts för att definiera mål och aktiviteter som ska ligga till grund för bredbandsstrategin. Sammanställning av strategidokument har skett.

19 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Förslaget har varit på remiss hos projektgrupp, workshopdeltagare och de intervjuade. 2 STRATEGI 2.1 Övergripande vision Visionen och målen som fastställs i bredbandsstrategin stödjer kommunens övergripande vision: Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds utveckling och utgångspunkten för det långsiktiga politiska arbetet. För att skapa en positiv och framgångsrik samhällsutveckling är det viktigt att lyfta fram de områden som är de viktigaste ur ett tillväxtperspektiv öka befolkningen, öka antalet arbetstillfällen och öka antalet besökare. Bredbandsstrategin för Östersunds kommun är en bidragande faktor till att ovanstående ambition lyckas Vision för bredband i Östersunds kommun Östersunds kommun den tillgängliga och attraktiva kommunen. Det ska vara attraktivt att bo, vistas och arbeta i Östersunds kommun och därför är goda kommunikationsmöjligheter en förutsättning. Du kan bo var du vill i Östersunds kommun, tekniken finns överallt vid sjö, i skog och i stad. Bredbandskommunikation är en möjliggörare. Företagarna har kommunikationsmöjligheter i världsklass. 2.2 Mål på flera nivåer Förhållningssätt till europeisk, nationell och regional bredbandsstrategi 1. Europeisk nivå Digital agenda för Europa 2. Nationell nivå IT i människans tjänst- en digital agenda för Sverige 3. Regional nivå Regionala bredbandsstrategin för Jämtlands län 4. Kommunal nivå Bredbandsstrategi för Östersunds kommun EU har vid ett flertal tillfällen uttryckt vilja att utveckla Europa med bredband och tjänster inom handel, utbildning och övriga offentliga tjänster. I regeringens bredbandsstrategi för Sverige 2020 presenteras tre delmål som tillsammans syftar mot det övergripande målet att Sverige ska ha bredband i världsklass:

20 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. I Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot 2020 uttrycks följande mål: Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. I länets alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år Minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande cirka 10 % ska ha minst 10 Mbit/s år Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. Östersunds kommun stödjer i sin bredbandstrategi de nationella och regionala målen. Kommunen har brutit ned dessa mål för att skapa största nytta för kommunens intressenter. Kommunen kommer också att verka för att bredbandsfrågan beaktas i kommunens övriga planer, program och strategier Mål Förutom de nationella och regionala målen har Östersunds kommun följande mål: Tillgänglighet för alla För att nå detta mål ska kommunen verka för att uppnå följande delmål: Alla fasta hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till bredband bör 40 % ha tillgång till minst 100 Mbit/s och 2020 ska 100 % ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Detta gäller såväl uppströms som nedströms. Alla som bor, verkar och vistas i Östersunds kommun bör har tillgång till Internet för enklare tjänster oavsett var de befinner sig. Bredbandsutbyggnad ska prioriteras både i staden, tätorterna och på landsbygden. Vid nyetablering av bostäder, kommersiella fastigheter, arbetsställen mm. ska bredband anslutas. God konkurrenskraft för företagen För att företagen ska ha god konkurrenskraft lokalt, nationellt och globalt krävs tillgång på minst 100 Mbit/s. Ökad medborgardialog, kommunikation och inflytande

21 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Med god tillgång till bredband kan medborgarna påverka sin situation i kommunen på ett bättre sätt. Det blir även enklare för kommunen att informera och kommunicera oavsett medborgarens språk. Ökad och förbättrad service Ju mer tjänster som digitaliseras desto mer resurser kan frigöras till annat. Med god tillgång till bredband kan kommunen: Minska handläggningstiderna och frigöra tid till att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Erbjuda medborgarna behovsanpassad service. Tillgång till bredband i samtliga besöksanläggningar Besöksnäringen är viktig för Östersund och besökare har en förväntan att kunna vara uppkopplade. 2.3 Framgångsfaktorer Vid benchmark med andra kommuner har nedanstående lyfts fram som framgångsfaktorer. Dessa stöds av de synpunkter som kommit fram i intervjuer och vid genomförd workshop. Finansieringsmöjligheter Starkt engagemang från kommunens ledning i ord och handling t.ex. genom att samverka i forum på nationell nivå Intern resurs som äger frågan och har ett helhetsgrepp Förtydliga ansvar och befogenheter Intern upphandlingsresurs Tydlig strategi och tillgång till ekonomiska resurser Samverkan med övriga kommuner i länet vad gäller finansieringsstöd En levande handlingsplan som följs upp och uppdateras årligen 2.4 Kommunens roll Kommunen har tre olika roller planerare, initiativtagare och samordnare. Planerare: Ta fram strategi och handlingsplan som följs upp och revideras årligen. Initiativtagare: Utifrån sin roll som fastighetsägare och leverantör av kommunala tjänster underlätta samt bidra till ett ökat behov av bredband. Stimulera utveckling av nya tjänster och att infrastruktur etableras. Samordnare: Bevaka utvecklingen inom området och samverka inom t ex finansiering, teknik och behovsutveckling. Delta i forum och satsningar som görs av olika aktörer inom området såväl inom kommunen, i regionen som landet i helhet. Därutöver är kommunen även markägare och tillståndsgivare.

22 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) 2.5 Nytta med bredband För att kunna sköta arbetet på ett flexibelt sätt kommer kraven på mobilitet att öka. För hushåll och företag är tillgång till bredband en viktig faktor. Exempel på nyttor: Rörlighet i arbetet och dess villkor Utbildningsmöjligheter på distans Friare bosättningsmöjligheter Ökad tillgång till kommersiella e-tjänster Ökad tillgång till samhälleliga e-tjänster Ökad tillgänglighet till service Enklare att utveckla företag Bättre förutsättningar för besöksnäringen Större möjlighet för medborgarinflytande 2.6 Främjande av konkurrens Kommunen kan bidra till en bra marknadsutveckling genom insatser i rollen som planerare, initiativtagare, samordnare samt som markägare och tillståndsgivare. Klargör kommunens policy, rutiner och villkor vad gäller: Åtkomst till kommunens mark och tillstånd för grävning. Entreprenadarbeten inom kommunen. Grävsamordningsprocessen 3 NULÄGE 3.1 Uppföljning av IT-infrastrukturprogram I uppdraget ingick inte att följa upp Östersunds kommuns ITinfrastrukturprogram men bedömdes ändå som relevant information för nuläget. Då det inte finns någon status- eller lägesrapport formulerades ett antal frågor till projektgruppen och resultatet redovisas nedan IT-och informationssäkerhet Samhällets krisberedskapsförmåga ska så långt som det är möjligt tillgodoses genom robusthet i näten. I förhandlingssituationer med leverantören gäller att hänvisa till gällande lagstiftning samt föreskrift från Post & Telestyrelsen (PTS) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM). I detta ingår bland annat krav på fysisk säkerhet i de teknikutrymmen som etableras. Östersunds kommun kan inte svara på om detta uppfylls Prioriterade orter I programmet definierades de prioriterade orter som skulle byggas av Jämtkraft. Av de orterna är ett antal av olika anledningar inte anslutna till

23 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) fibernätet. Däremot finns en s.k. avlämningspunkt i anlutning till orten. Se även bilaga 1, Prioriterade orter. Östersunds kommun har ingen egen dokumentation vilket innebär att avstämningen är gjord utifrån Jämtkrafts uppgifter Insatser och utbildningar för att stötta företagen De insatser som är genomförda inom utbildningsområdet är, förutom information via nyhetsbrev till landsbygden, lotsärenden mot specifika företag och en företagsträff Planering av infrastruktur Kommunerna ska bland annat komplettera IT-infrastrukturprogrammen med en beskrivning av hur planeringen av IT-infrastruktur samordnas med planprocessen enligt plan- och bygglagen. Befintliga fiberläggningar finns dokumenterade på grundkartan. Östersunds kommun uppger att bredbandsförsörjning inte behandlas särskilt i planbeskrivningar som t.ex. vatten/avlopp, gator, el och tele Informationsinsatser Medborgarna har informerats via kommunens bredbandssida. Inga övriga informationsinsatser har genomförts. 3.2 PTS uppföljning av regeringens bredbandsmål Tolkning av de nationella målen Det nationella målet År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s tolkas av PTS på följande sätt: Stadigvarande befolkning och fasta verksamhetsställen ska på kort tid och utan särskilda kostnader kunna beställa ett Internetabonnemang som i vart fall under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms (d.v.s. den teoretiska överföringshastigheten) Uppföljning genom kartläggning Målet mäts som tillgång till fibernät eller uppgraderade kabel-tv-nät det vill säga tillgång till accesstekniker vars snabbaste abonnemang idag ger en genomsnittlig faktisk överföringshastighet på över 50 Mbit/s nedströms. Tillgängligheten till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation följs regelbundet upp av PTS. Underlag om täckning begärs årligen in från Sveriges samtliga nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer. Informationen från aktörerna matchas sedan med Statistiska centralbyråns (SCB:s) geografiska rutnät över Sveriges befolkning och arbetsställen. Det insamlade underlaget utgör tillsammans med ett antal antaganden grunden för kartläggningen.

24 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) PTS kartlägger endast tillgång till bredband vid hushåll och arbetsställen dvs. vid fasta punkter. Mobilnät som medger bredband ingår i kartläggningen om de täcker hushåll och arbetsställen. Detta ska inte sammanblandas med tillgången till mobilt bredband i bemärkelsen att bredbandet kan användas överallt där det finns täckning Omfattas inte av kartläggningen I Sverige bor och arbetar det människor på ca sex procent av den totala landytan. Det innebär att bredbandskartläggningen inte undersöker tillgången till bredband på ca 94 procent av Sveriges yta där stadigvarande bostäder (hushåll) och fasta verksamhetsställen (arbetsställen) saknas. Bredbandskartläggningen kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där stadigvarande bostäder (hushåll) och fasta verksamhetsställen (arbetsställen) saknas. 3.3 Faktisk tillgång till bredband PTS kartläggning av bredbandstillgång i Östersunds kommun visar att 68 % av befolkningen har tillgång till 50 Mbit/s eller mer. Motsvarande siffra för arbetsställen är 66 %. Se även bilaga 2, PTS Statistik. Tabell 1 visar PTS statistik andel med tillgång till bredband i Östersund 3.4 Jämtkrafts utbyggnadsplaner för bredband I intervjuer med ansvariga på Jämtkraft, se referenser 6.1, framkommer att Jämtkraft på landsbygden har uppnått möjlig nivå utifrån de presumtiva

25 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) kundernas intresse. Framåt är det upp till respektive byalag att söka bidrag och ansvara för att bygga byanät som sedan ansluts till Jämtkrafts fibernät. Jämtkraft bistår med anslutning till områden/byar utifrån beslutad investeringsbudget och områdets/byns intressegrad. Jämtkraft har inte tagit fram några egna planer för fortsatt utbyggnad av byar de närmaste åren. Däremot har de budgeterat för att ansluta ca 350 villor under 2014 vilket är i paritet med De projekt som är grovt planerade att genomföras i Östersund under detta år är bland annat nybyggen med fiber i tomtpris på Stadsdel Norr Jägarvallen och nybyggen med fiber i tomtpris på Mosebacken, Frösön. Jämtkraft menar att det för ny infrastruktur i stadsmiljön rör sig om helt andra kostnadsnivåer då det innebär asfaltsgrävning med höga återställningskostnader osv. Jämtkraft eftersträvar samförläggning där det finns möjlighet till lönsamhet såväl inom Jämtkraft koncernen som med övriga aktörer. En fortsatt fiberutbyggnad för att nå de övergripande målen till 2020 kräver nya finansiella resurser. Nätägaren Jämtkraft säger att den egna investeringsförmågan inom detta område är begränsad då anslutning av hushåll är en lågmarginalaffär och intäkterna skall delas med tjänsteleverantör och kommunikationsleverantör. Jämtkraft uppger att de följer gällande krav för upprätthållande av säkerhet och robusthet för denna viktiga samhällsfunktion och driftpartnern Eltel arbetar regelbundet med att se över och bygga om där det behövs för att få ett mera driftsäkert nät. Under 2014 planeras ett omfattande arbete med att förnya och förbättra den hårdvarupark som stödjer nätverksinfrastrukturen. Detta görs både för att förbättra driftsäkerheten och för att möjliggöra nya tjänster till slutkunden t.ex. 3-play (trippelplay) och Gig-tjänster. 3.5 Telias ut- och ombyggnadsplaner för bredband Se även bilaga 3, Telia Pressrelease, där nedanstående text är hämtad. Telia miljardsatsar för att förbättra svenskarnas mobila kommunikation både i glesbygd och i tätort. Satsningen innebär ökad geografisk täckning, högre datahastigheter och förbättrad talkvalitet i mobilnäten. Nätet för höghastighetssurf (4G) kommer få samma täckning som Telias mobilnät idag har för taltrafik (GSM). För att förbättra också för de kunder som har mobiltelefoner, plattor och bärbara PC utan 4G-stöd, kommer även 3G-nätet byggas ut och få samma täckning som GSM. Fakta om Telias satsning på det svenska mobilnätet Kunderna kommer att få betydligt högre surfhastigheter i hela landet oavsett om de har en 3G-mobil, 4G-mobil eller surfplatta. Inomhustäckning och talkvaliteten kommer att bli bättre.

26 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Både 4G- och 3G-nätet kommer att få samma täckning som GSM-nätet redan har d.v.s. mer än 99 procent av befolkningen (2014) och mer än 90 procent av landets geografiska yta (2015). 3G-utbyggnaden kommer främst att ske i Telias egen regi. I samband med utbyggnaden & förstärkningen av nätet kommer ny hårdvara att installeras i samtliga basstationer i GSM-nätet. Den nya hårdvaran har bättre prestanda och kan därmed kan ge en ännu bättre talkvalitet. I Östersunds kommun satsar Telia på 4G samtidigt som de bygger ut 3Gnätet och moderniserar hela 2G/GSM-nätet. Ort Tidplan Brunflo Q Häggenås Q Lit Q Marieby Q Ope Q Optand Q Orrviken Q Tandsbyn Q Östersund Q Tabell 2 visar Telias mobilsatsning fram till 2015 (4G) 3.6 Tele2s ut- och ombyggnadsplaner för bredband Teknik Mål Åtgärd 2G 99 % befolkningstäckning. Genom att byta ut basstationer av fabrikat Motorola till Huawei finns numera Edge och 4 ggr högre datahastighet. 3G 99 % befolkningstäckning. Idag äger Tele2 tillsammans med Telia basstationer. Dessa kommer att utökas med 150 basstationer under 2014 och 200 under G 99 % befolkningstäckning basstationer (200 stycken med LTE 2600) och en högsta kapacitet på 60 Mbit. LTE 900 på alla basstationer. Tabell 3 visar Tele2s utbyggnadsplaner inom Sverige för att förbättra tillgängligheten för de olika mobila accessteknikerna Se även bilaga 4, Tele2.

27 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) 3.7 Teracom (Comet Networks) ut- och ombyggnadsplaner för bredband Teracom (Comet Networks) sålde bredbandsverksamheten till CSIT (Quadracom) 2009 och har därmed inga utbyggnadsplaner. Quadracom sålde i december 2013 näten till Telia Sonera. 3.8 Skanovas ut- och ombyggnadsplaner för bredband Enligt Skanova är syftet att aktörerna tillsammans ska uppnå regeringens mål om 100 Mbit/s till minst 90 % till 2020 så kostnadseffektivt som möjligt. Där fiber förläggs skapas även möjligheter för 4G. Därför anser de att samförstånd och samplanering är nyckeln till framgång. De menar även att de kommersiella förutsättningarna på nätägarnivå försämras för samtliga parter vid parallell infrastruktur. För att sänka byggkostnaderna vill Skanova ha stor frihet i planeringen med förenklade grävtillstånd och möjlighet till alternativa schaktmetoder t.ex. möjligheter att spårfräsa och återställa asfalt i så små volymer som möjligt för att snabba på arbetet och sänka kostnader. För att uppnå detta behöver Skanova ett bra samarbete med kommunen. Det kan även gälla samförläggning i samband med exempelvis. VA-schakter eller beläggningsarbete i vägar. I de fall kommunen har kanalisation eller fibernät som Skanova kan köpa underlättar det ofta utrullningen. Skanova har en modell som ger kommunen fritt nät för förvaltningen under en överenskommen tid. FMO områden (FiberMarknadsOmråden) är Skanovas paketering av fiberutbyggnad där fiberanslutning för företag eller kommunal verksamhet erbjuds till fasta priser. Se även Ortsförteckning-Skanova-Fiber 2009-ver V på nedanstående länk. https://www.skanova.se/sokresultat.html?querystr=fmo+%c3%b6stersund&querystrimage.x=0&queryst rimage.y=0 Mer information om Skanovas tjänster för kommuner finns på deras hemsida. https://www.skanova.se/kommuner.html 3.9 Telenors ut- och ombyggnadsplaner för bredband Under åren kommer mobiltäckningen förstärkas med hjälp av nya basstationer i hela landet. När utbyggnaden är klar ska det gemensamma 2G/4G-mobilnätet täcka cirka 90 % av Sveriges yta, från dagens 70 %. Det är en storsatsning som ska öka täckningen i hela landet, men särskilt i norra Sverige. Se även bilaga 5, Telenor

28 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) 3.10 Tre:s ut- och ombyggnadsplaner för bredband Med ca basstationer täcker nätet 98,5 % av Sveriges befolkning. 70 % av befolkningen har tillgång upp till 32 Mbit/sek. I dagsläget finns enligt Tre:s hemsida inga utbyggnadsplaner i Jämtlands län. Se även bilaga 6, Tre 3.11 Tillgängliga stödformer för finansiering Det finns olika typer av stödformer för bredbandsutbyggnad. En del av stöden är kopplade till strukturfonder. Arbete pågår för närvarande med att se över strukturfonderna. Det som nämns här är det aktuella dagsläget. För att vara berättigad att söka offentliga stödmedel ställs i de flesta fall kravet att byanätet ska vara öppet och säkert. Med öppet avses att flera nätoperatörer ska kunna använda nätet samtidigt, det vill säga kunna hyra in sig i nätet. Med säkert nät avses att nätet ska följa gängse standarder och de branschnormer som finns för att drift ska kunna garanteras Kanalisationsstöd Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt som anlägger tomrör (kanalisation) för bredband. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsföreningar, ekonomiska föreningar eller privatpersoner. Ansökan om stöd görs till Länsstyrelsen Post och Telestyrelsen(PTS) PTS kan ge stöd för medfinansiering till etablering av ny IT infrastruktur som möjliggör hög överföringskapacitet eller kanalisation för sådan infrastruktur. Byalag och andra lokala utvecklingsgrupper kan söka stöd för att bygga bredband genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet (stöd för att lägga tomrör som man sedan kan dra fiber i). PTS kan vara med och medfinansiera dessa bredbandsprojekt. Syftet med medfinansieringen är att det ska vara enklare att komma igång med bredbandsprojekt på landsbygden. Mer information om villkor och ansökan finns på: ROT-avdrag ROT-avdrag innebär att privatpersoner kan dra av hälften av arbetskostnaderna vid t ex grävning för bredband på tomten samt installering av bredband till huset. En förutsättning är att huset är taxerat som småhus. Observera, att det är grävmaskinistens arbetstid i timmar, som det går att

29 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) göra avdrag för alltså inte för grävmaskinen. Ansökan om avdrag görs av entreprenören till Skatteverket Bygdemedel Bygdeavgiftsmedel är bidrag till bygder som direkt eller indirekt berörs av reglerade vattendrag för vattenkraft. Dessa medel kan enligt gällande förordning användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Det innebär att bygdemedel kan användas för investeringar i bredband. Det är kommunerna som prioriterar bland inkomna ansökningar. Länsstyrelsen följer i de flesta fall kommunernas prioriteringar. Ansökan från allmänna bygdemedelsfonden görs till Länsstyrelsen senast den 31 januari varje år Stöd kopplade till strukturfonder Förutom ovanstående stödformer kan det finnas möjlighet att få stöd från olika strukturfonder. Det pågår för närvarande ett strukturfondsarbete och det är ännu inte klart. I dagsläget ser de stöd som kan sökas inom detta område ut så här: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Tillväxtverket) Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att skapa konkurrenskraft på regional nivå, exempelvis genom infrastruktursatsningar. Information om ERUF finns hos Tillväxtverket. Fonden kan vara aktuell för större bredbandsprojekt, till exempel för investeringar i det stomnät som byanätet sedan ansluts till. Offentlig medfinansiering krävs Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket) Stödet kan användas för att dra nytt bredband, uppgradera befintligt bredband samt underlätta tillgång till bredband. Stödet kan sökas av organisationer, ideella och ekonomiska föreningar, byalag och kommuner. Ansökan om stöd görs hos Länsstyrelsen. Offentlig medfinansiering krävs Leader (Jordbruksverket) Leader är en metod för landsbygdsutveckling och kan användas i hela Sverige. Etablerandet av byanätsprojekt och förstudier kan finansieras genom Leader. Information om ansökningsförfarande finns hos Länsstyrelsen.

30 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) 4 HANDLINGSPLAN Många olika typer av aktiviteter måste genomföras för att de definierade målen för Östersunds kommun ska uppfyllas. De aktiviteter som är nödvändiga för måluppfyllelse redovisas nedan.

31 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Aktivitet Beskrivning Ansvarig funktion Klart 4.1 Tillsätta funktion för bredbandsfrågor En ansvarig samordnare med uttalat ansvar, befogenheter och mandat att driva frågan och vara ansiktet utåt. Nätverk med kompetenser inom olika områden (IT, näringslivs- och landsbygdsutveckling, markfrågor). Använd de kompetenser som finns i kommunen i dag. 4.2 Finansiering Utgångspunkten är att marknadskrafterna ska ansvara och finansiera fortsatt utbyggnad. För landsbygden kommer ambitionsnivån i statlig medfinansiering att avgöra utbyggnadstakten. För tätorten Östersund finns det i dag ingen möjlighet till statlig finansiering. 4.3 Öka samverkan I kapitel 3.9 och 3.10 redovisas de nuvarande stödformerna. Kommunen ska vara aktiv i sin bevakning av de stödinsatser som finns vid varje tidpunkt för att stimulera och stödja initiativ och intressenter. Bevaka resultatet av den utredning som regeringen föreslår i sin statsbudget för 2014 som ska se över möjligheterna att effektivisera användningen av den statligt ägda bredbandinfrastrukturen. Kommunen ska vara drivande i att nyttja de stödinsatser som finns vid varje tidpunkt, och koppla aktivt arbete med bredbandsutbyggnad till kommunens övriga handlingsprogram och strategier, till exempel tillväxtplan och landsbygdsstrategi. Särskilt fokus ska läggas på att engagera befintliga byföreningar och civilsamhälle i arbetet med bredbandsutbyggnad. Samverka i olika externa forum med Jämtkraft, Skanova eller andra infrastrukturaktörer, byalag, andra kommuner, regioner, länsstyrelse, SKL. Delta i befintliga interna forum för att föra in bredbandsperspektivet. Medverka aktivt i forum för grävsamverkan. Bilda ett bredbandsforum regionen med bred kompetens. Kommundirektör 2014 Ansvarig samordnare Ansvarig samordnare Kompetens från internt nätverk Samhällsbyggnad Länsstyrelsen Kontinuerlig bevakning Kontinuerligt Kontinuerligt

32 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Bilda ett forum där kompetensen hos teknikintensiva och kommunikationskrävande företag tas tillvara. Näringslivskontor et 2014

33 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Aktivitet Beskrivning Ansvarig funktion Klart 4.4 Utveckla fler e-tjänster 4.5 Nyttja kommunens möjligheter som servicegivare (beställare) Undersök vilka E-tjänster som kan utvecklas för att utöka servicen till kommunens medborgare. Visa med praktisk verksamhet på den nytta som kan åstadkommas med bredband. För att förbättra förutsättningarna för bredbandsanvändning hos medborgare och företag bör kommunen använda sin främjanderoll, som ligger i kommunens eget användande av bredbandsbaserade samhällstjänster (e-hälsa och välfärdsbredband). 4.6 Skapa dialog Bredbandsstrategin bör kommuniceras med kommunens invånare, näringsliv och företag. Det är viktigt att allmänheten kan följa arbetet med bredbandsstrategin. 4.7 Öka medborgarinflytandet Ta fram kommunikationsplan för arbetet Utse ansvarig för att driva arbetet Det är viktigt att aktiviteterna svarar upp mot de behov som finns hos medborgarna. Detta kan förändras över tid. Skapa fokusgrupper och lyssna på behov kontinuerligt. Genomför kartläggningar för att ta reda på hur väl medborgarnas behov tillgodoses i dagsläget. Kommundirektör 2014 Kommundirektör Vid upphandlingar Kommundirektör Kontinuerligt Ansvarig samordnare Se mätplan

34 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Aktivitet Beskrivning Ansvarig funktion Klart 4.8 Bidra aktivt till att öka tillgängligheten Ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till bredbandsmarknadens aktörer. Det ska innehålla kommunens policy, rutiner och villkor vad gäller vad gäller åtkomst till kommunens mark och tillstånd för grävning, entreprenadarbeten samt grävsamordning inom kommunen. Utarbeta riktlinjer för bredband vid nybyggnation (nya bostadsområden, enstaka privata fastigheter, allmännytta, kommunala satsningar). Underlätta processen för grävtillstånd i stadsmiljö. Se över regler, rutiner och ersättningsnivåer för återställning av mark i stadsmiljö. Ansvarig samordnare Förvaltningschef samhällsbyggnad Förvaltningschef samhällsbyggnad Förvaltningschef samhällsbyggnad Implementera bredbandsstrategin Följ upp att bredbandsstrategin implementeras genom att brytas ned till aktiviteter vid framtagande av kommunens samtliga planer, program och strategier. Ansvarig samordnare Kontinuerligt 5 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras genom beslut i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott årligen. I samband med detta lämnas en uppföljningsrapport. Strategin ska revideras 2016 och Mätplan Mätplanen beskriver hur resultatet av bredbandsstrategin ska mätas. Den beskriver vilka parameterar som ska följas upp samt vilka metoder som ska användas för att mäta dessa parametrar. Den innehåller också en en tidplan Syfte med mätplanen För att erhålla verifierad och säker information som ger en solid grund för beslut om vidareutveckling av bredbandsstrategin behöver mätaktiviteter planeras. Mätplanen är ett instrument för att följa upp aktiviteterna på ett strukturerat sätt Mål med mätplanen Att kontinuerligt mäta och utvärdera bredbandstrategin för att följa upp hur väl de uppsatta målen i bredbandsstrategin uppfylls. Förstå målgruppernas behov och krav samt utvärdera hur väl bredbandsstrategin tillgodoser deras behov och krav.

35 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Parametrar som bör följas upp En rad olika saker ska fungera på ett bra sätt för att effekterna med bredbandsstrategin ska kunna uppnås. Dessa parametrar bör följas upp: Målgruppernas tillgänglighet till bredband Målgruppernas behov och krav Nya stödformer Metoder Besökarkartläggning på webbplatsen, där bredbandsstrategin finns - vem besökaren är, vad besökaren vill ha information om, hur nöjd besökaren är med innehållet mm. Tillgänglighetstester Statistik från PTS Benchmark med andra kommuner. Samråd med lokala utvecklingsgrupper. Konsumentenkäter för att fånga medborgarnas behov och beteende Tidplan Aktivitet Frekvens Ansvarig Besökarkartläggning En gång per år Samordnare Statistik från PTS Var sjätte månad Samordnare Tillgänglighetstest Vart tredje år Samordnare Benchmark med andra kommuner Samråd med lokala utvecklingsgrupper Vart tredje år Vart tredje år Samordnare Samordnare Enkät till medborgarna Vart tredje år Samordnare

36 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) 6 REFERENSER OCH KÄLLFÖRTECKNING 6.1 Referenser Namn Roll/Organisation Forum Ann Rydén Förvaltningschef Workshop 5/12 serviceförvaltning Anette Tandberg Regionchef Företagarna Intervju AnnSofie Andersson Kommunalråd Intervju Bengt Marsh Kommundirektör Intervju Workshop 5/12 Bert-Olof Åkerström F.d. Biträdande Intervju kommundirektör Björn Adolfsson Tele 2 Mejlkontakt Camila Buzaglo Kommunikationsansvarig TeliaSonera Mejlkontakt Carina Asplund Kommunalråd Workshop 5/12 Eva Rodin-Svantesson IT-strateg Kommunens projektgrupp Avstämningsmöten Workshop 5/12 Ghada Hanna Quadracom Mejlkontakt Håkan Lundgren Jämtkraft Mejlkontakt Ingrid Mars Näringslivssekreterare Kommunens projektgrupp Avstämningsmöten Workshop 5/12 Ing-Marie Jirhed Regionchef Lantbrukarnas Intervju Riksförbund (LRF) Jan Molde Länsstyrelsen Workshop 5/12 Johan Lindberg Tele 2 Mejlkontakt Johan Redhe Tillväxtchef Workshop 5/12 Jörgen Lindholm Skanova Mejlkontakt Jörgen Persson Jämtkraft Mejlkontakt Krister Frykberg Lars Liljedahl Särskild handläggare Kommunens projektgrupp Förvaltningschef vård och omsorg Avstämningsmöten Workshop 5/12 Workshop 5/12 Lotta Darlin Teracom Mejlkontakt

37 38, KS :30 / :s bilaga: Bredbandsstrategi Östersunds kommun (25) Namn Roll/Organisation Forum Maria Stenhammar Näringslivssekreterare Kommunens projektgrupp Avstämningsmöten Workshop 5/12 Nils Johansson Jämtkraft Mejlkontakt Ola Toftegaard Regionchef Svenskt Intervju Näringsliv Oscar Holmström PTS Mejlkontakt Peter Fahlén Recall Workshop 5/ Källförteckning Budgetdirektiv 2014 IT-infrastrukturprogram för Östersunds kommun Tillväxtprogrammet avstämning mot nytt program Översiktsplanen avstämning mot nytt utställningsförslag Landsbygdsprogrammet Regionala bredbandsstrategin för Jämtlands län Regional utvecklingsstrategi (RUS) Regional utvecklingsplan (RUP) SKL:s strategi för e-samhället Bredbandsguiden en handbok för kommuner Bredbandsstrategi för Sverige IT i människans tjänst- en digital agenda för Sverige Bredband på landsbygd En statlig telekominfrastruktur - övergripande genomgång av möjligheter och utmaningar, Deloitte 17 januari 2014

38 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 1 Prioriterade orter Bilaga 1 Prioriterade orter Orter Östersundskommun Tidigare fast bredbandstillgång Utbygnadsplaner för fast bredband Matchning mot PTS rapporterad information Postnr Postort *Tillhör inte Östersunds kommun Bjärme X x FÅKER Bodlägden X x ORRVIKEN Bringåsen X x ÖSTERSUND Brunflo X X BRUNFLO Byom X x LIT Böle X x LIT Börön X x BRUNFLO Döviken X x BRUNFLO Ede X x BRUNFLO Espnäs X x BRUNFLO Fagerland X x HÄGGENÅS Fannbyn/Hegled X x ORRVIKEN Fjäl X x LIT Fugelsta X x BRUNFLO Fåker X x FÅKER Genvalla X x FRÖSÖN Gremmelgård X x HÄGGENÅS Grönviken X x FÅKER Gäle X x FÅKER Haga X x BRUNFLO Hara X x ORRVIKEN Haxäng X x BRUNFLO Husås X x LIT Häggenås X x HÄGGENÅS Högarna X x HÄGGENÅS Isön X x FRÖSÖN Kallsta X x LIT Kangsberg X x FÅKER Klocksåsen X x FÅKER Knytta X x FRÖSÖN Korsmyrbränna X x HÄGGENÅS Labbgård X x HÄGGENÅS Lillsjöhögen X x ÖSTERSUND Lit X x LIT Litsnäset X x LIT Lockne X x TANDSBYN Lungre X x ÖSTERSUND Långkälen X x HÄGGENÅS Lötbacken X x BRUNFLO Marieby-Bye X x BRUNFLO Munkflohögen X x FÖLLINGE* Målsta X x FRÖSÖN Namn X x FRÖSÖN

39 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 1 Prioriterade orter Bilaga 1 Prioriterade orter Norderåsen X x HÄGGENÅS Norderön X x FRÖSÖN Nyby X x LIT Ope/del av Optand X x ÖSTERSUND Orrviken X x ORRVIKEN Ringsta X x LIT Rossbol X x BRUNFLO Sandviken X x FRÖSÖN Sinnberg X x FÅKER Slandrom X x FRÖSÖN Solberg X x BRUNFLO Stensjö X x TANDSBYN Stocklunda X x HÄGGENÅS Storbränna X x FÖLLINGE * Storhögen X x HÄGGENÅS Sunne X x ORRVIKEN Sunne-Svedje X x ORRVIKEN Sörviken X x BRUNFLO Tand X x TANDSBYN Tandsbyn X x TANDSBYN Valne X x BRUNFLO Viken X x FÅKER Vålbacken X x BRUNFLO Ålsta/Näs X x FÅKER Ångsta X x TANDSBYN Åsan X x FÅKER Öd X x BRUNFLO Önsved X x ORRVIKEN Österåsen X x HÄGGENÅS Överbyn X x BRUNFLO Planerad utbyggnad 2008 Handog X x LIT Bledäng X x FÅKER Måläng X x FÅKER Nysved X x ORRVIKEN Räcksjön X x ORRVIKEN Skickja X x LIT Stackris X x ORRVIKEN Övriga prioriterade orter Lunne X x BRUNFLO Vamsta X x BRUNFLO Åkre X x BRUNFLO Balsta X x BRUNFLO Bjärte X x BRUNFLO

40 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 1 Prioriterade orter Bilaga 1 Prioriterade orter Brunflo-Svedje X x BRUNFLO Djuriken X x BRUNFLO Hållsta X x BRUNFLO Hållstakvarn X x BRUNFLO Knöva X x BRUNFLO Linehäll X x BRUNFLO Rossbolbodarna X x BRUNFLO Åkern X x BRUNFLO Österböle X x BRUNFLO (Kyrkbyn) Lungre X x ÖSTERSUND Halåsen X x LIT Hökbäck X x LIT Hölje X x LIT Kläppe X x ÖSTERSUND Lits-Bye X x LIT Lits-Böle X x LIT Lits-Åsen X x LIT Mo X x LIT Sjör X x ÖSTERSUND Smedsta X x LIT Södra Söre X x LIT Åsmundgården X x LIT Boda/Bodsjönäset X x LIT Brevåg X x LIT Bygget X x LIT Handogsbodarna X x LIT Klösta X x LIT Korsta X x LIT Grytan X x BRUNFLO Håkansta X x BRUNFLO Lund X x ÖSTERSUND Optand X x ÖSTERSUND Brynje X x ÖSTERSUND Lundkälen X x ÖSTERSUND Singsjön X x ÖSTERSUND Storåsen X x ÖSTERSUND Berge X x TANDSBYN Gärde X x BRUNFLO Furulund X x ÖSTERSUND Nilsvallen X x ÖSTERSUND Odensberg X x ÖSTERSUND Mickelsbodarna X x FRÖSÖN Rannåsen X x ÖSTERSUND Torråsen X x ÖSTERSUND Gilleråsen X x ORRVIKEN Kalmar X x ORRVIKEN Rödmyren X x ORRVIKEN Skute X x FÅKER

41 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Statistikportalen & Bredbandskartan Sigma IT & Management Sweden AB 1

42 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik PTS uppföljning av bredbandsuppdraget I syfte att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation begär PTS in underlag om täckning för accessteknikerna xdsl, kabel-tv, fiber, HSPA, LTE och CDMA Information begärs in årligen om täckning i områden med befolkning och arbetsställen från alla aktörer i Sverige som: - äger allmänt tillgänglig it-infrastruktur med hög överföringskapacitet (nätägarrollen) - förfogar över aktiv nätutrustning som finns i, eller i anslutning till, fastigheter och som används direkt eller indirekt för att möjliggöra internettjänster via fiber (kommunikationsoperatörsrollen) - säljer internetabonnemang via fibernät (tjänsteleverantörsrollen) Informationen från aktörerna matchas sedan med Statistiska centralbyråns (SCB:s) geografiska rutnät över Sveriges befolkning och arbetsställen där varje ruta är 250x250 meter. Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden utgör grunden för kartläggningen. Sigma IT & Management Sweden AB 2

43 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik PTS använda begrepp Tätort/Tätbebyggt: I enlighet med SCB:s tätortsdefinition och innefattar i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. I Sverige räknas ej ren sommarbebyggelse som tätort, det krävs att minst hälften av husen har permanentboende. Stadigvarande bostad: Den fastighet en person är folkbokförd på. Begreppet är i rapporten synonymt med hushåll som i sin tur härleds från befolkningsmängden. Fast verksamhetsställe: Den stadigvarande adress från vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. Begreppet antas vara synonymt med SCB:s definition av arbetsställe. Sigma IT & Management Sweden AB 3

44 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Övrigt om PTS bredbandskartläggning PTS kartlägger endast tillgången till fast bredband vid hushåll och arbetsställen dvs. vid fasta punkter. Mobilnät som medger bredband ingår i kartläggningen om de täcker hushåll och arbetsställen. Detta ska inte sammanblandas med tillgången till mobilt bredband i bemärkelsen att bredbandet kan användas överallt där det finns täckning. Bredbandskartläggningen kartlägger alltså inte mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. I Sverige bor och arbetar det folk på uppskattningsvis sex procent av den totala landytan. Det innebär att bredbandskartläggningen inte undersöker tillgången till bredband på ca 94 procent av Sveriges yta där stadigvarande bostäder (hushåll) och fasta verksamhetsställen (arbetsställen) saknas. Sigma IT & Management Sweden AB 4

45 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik PTS Statistik Förändringar under 2013 samt planer för 2014: Ca 350 nya privatvillor anslutna under Räknar med samma under 2014 inom Östersunds kommun Sigma IT & Management Sweden AB 5

46 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik PTS Statistik Befolkning Sigma IT & Management Sweden AB 6

47 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik PTS Statistik Arbetsställen Sigma IT & Management Sweden AB 7

48 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik PTS Statistik Östersund vs. Båstad Sigma IT & Management Sweden AB 8

49 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 9

50 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 10

51 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 11

52 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Södra/Östra delar av Jämtkraft optonät Sigma IT & Management Sweden AB 12

53 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 13

54 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Nätområde Jämtkraft med fiber o kanalisation Sigma IT & Management Sweden AB 14

55 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Södra/Östra delar av Jämtkraft optonät Sigma IT & Management Sweden AB 15

56 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Anslutning mot Svenstavik / Bergskommun Sigma IT & Management Sweden AB 16

57 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Centrala delar av Jämtkraft optonät Sigma IT & Management Sweden AB 17

58 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Norra delar av Jämtkraft optonät Sigma IT & Management Sweden AB 18

59 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Central/västra delar av Jämtkraft optonät Sigma IT & Management Sweden AB 19

60 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Västra delar av Jämtkraft optonät Sigma IT & Management Sweden AB 20

61 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 21

62 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 22

63 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 23

64 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 24

65 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 2 PTS statistik Bilaga 2 PTS statistik Sigma IT & Management Sweden AB 25

66 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 3 Telia Pressrelease Telia miljardsatsar i Sverige Telia miljardsatsar för att förbättra svenskarnas mobila kommunikation både i glesbygd och i tätort. Satsningen innebär ökad geografisk täckning, högre datahastigheter och förbättrad talkvalitet i mobilnäten. Nätet för höghastighetssurf (4G) kommer få samma unika täckning som Telias mobilnät idag har för taltrafik (GSM). För att förbättra också för de kunder som har mobiltelefoner, plattor och bärbara PC:ar utan 4G-stöd, kommer även 3G-nätet byggas ut och få samma unika täckning som GSM Pressrelease Satsningen sker i hela landet och inbegriper kunder i såväl glesbygd, mindre städer, som storstäder och den är avsedd att möta kundernas i det närmaste explosionsartade ökning av mobilsurfande. Hela GSM-nätet som idag bygger på 2G tekniken, kommer att uppgraderas till den senaste tekniken inom 3G och 4G. Detta innebär att täckningen blir större än 90 procent av Sveriges yta. Den historiska satsningen är redan i full gång; 99 procent av befolkningen kommer att få tillgång till 4G där de bor under 2014 och 4G-nätet kommer att täcka mer än 90 procent av Sveriges yta Med den här utbyggnaden kommer vi att förändra Sverige. Den moderna människan och företagaren vill vara uppkopplad och kunna kommunicera varsomhelst och närsomhelst. Vi kommer få livet att fungera för våra mobilkunder, från norr till söder. De kommer att få uppleva glädjen med att kunna surfa med höga 4G-hastigheter oavsett om de är i fjällen eller på Stureplan i Stockholm, säger Ulrika Steg, chef Telia mobilitetstjänster i Sverige. För att möta behovet av mobila datatjänster även för de kunder som har mobiltelefoner, plattor och PC:ar utan 4G-stöd, kommer Telia att bygga ut 3G-nätet så att det också får samma unika täckning som GSM. Telia ökar också kapaciteten i nätet över hela landet för att höja hastigheterna och förbättra talkvaliteten. Även inomhustäckningen kommer att stärkas vilket även det kommer att bidra till en bättre kundupplevelse. Parallellt med utbyggnaden av mobilnäten, fortsätter Telias fiberutbyggnad och uppgradering av de fasta näten. Sammantaget medför dessa satsningar en årlig investering på drygt fem miljarder kronor i Sverige fram till Det gör Telia till en av de största investerarna i svensk infrastruktur och är viktiga steg på vägen för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Fakta om Telias satsning på det svenska mobilnätet För kunderna innebär satsningen att de kommer få betydligt högre surfhastigheter i hela landet oavsett om de har en 3G- eller 4G-mobil, eller surfplatta. Dessutom kommer både inomhustäckningen och talkvaliteten att bli bättre. Både 4G- och 3G-nätet kommer att få samma unika täckning som GSM-nätet redan har; mer än 99 procent av befolkningen (2014) och mer än 90 procent av landets geografiska yta (2015). 3Gutbyggnaden kommer främst att ske i Telias egen regi. I samband med utbyggnaden & förstärkningen av nätet kommer vi att installera ny hårdvara i samtliga basstationer i GSM-nätet. Den nya hårdvaran har bättre prestanda och kan därmed kan ge en ännu bättre talkvalitet. Det går att följa utbyggnaden via telia.se.

67 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 4 Tele2 Bilaga 4 Tele2 Tele2 Sveriges täckning i dag 2G 3G 4G

68 38, KS :30 / :s bilaga: Bilaga 4 Tele2 Bilaga 4 Tele2 Tele2s mobilnät i Sverige Nät utvecklade och ägda i samarbete med Telia och Telenor. Tele2/Telenor 2G/4G genom Net4Mobility 900 MHz (GSM) 1800 MHz (GSM) 800 MHz (LTE) 900 MHz (LTE) 1800 MHz (LTE) 2600 MHz (LTE) Tele2/Telia 3G genom Sunab 2100 MHz (UMTS)

Förslag till Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020

Förslag till Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020 1(25) Förslag till Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020 2014-03-28 2(25) FÖRORD Denna rapport är framtagen av Ann-Christine Larsson, Ulla Möller och Lars Patala på Sigma IT Management Sweden AB.

Läs mer

Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020

Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020 Bredbandsstrategi Östersunds kommun -2020 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte... 5 1.3. Generell fakta om bredbandskommunikation... 5 1.4. Målgrupp... 5 1.5. Metod... 5 2. Strategi...

Läs mer

Bredbandsstrategi Östersunds kommun

Bredbandsstrategi Östersunds kommun Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2017-2020 1 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Generell fakta om bredbands-kommunikation... 4 1.4 Nationella och regionala mål... 4 2 STRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bland annat till

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vänersborg 21 april 2016 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator Operativt ansvarig Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Bredbandsläget i Västra Götaland, oktober

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredbandsstrategi för Örebro kommun

Bredbandsstrategi för Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Bredbandsstrategi för Örebro kommun År 2016-2020 Örebro kommun 2016-0x-xx DNR KS 725/2015 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer