Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 Dnr KFN 12/06 Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett konferenscenter med hotell, utställningshall, infocenter och ateljéer i Steinerområdet i Ytterjärna. Planen ska även omfatta befintlig bebyggelse och reglera byggrätt. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården och planen har att ta hänsyn dels till kulturvärdena inom Steinerområdet, dels till omgivande kulturlandskap. Kultur- och fritidskontoret har tidigare yttrat sig i programsamrådet och förordade då läge 1B eller 1C. Detaljplanen har nu gått vidare med ett läge mellan 1A och 1B. Platsens känslighet avses hanteras med uppbyggnad av landskapselement och en lägre byggnad än tidigare redovisat som bryts upp i flera volymer. Kultur- och fritidskontoret har, genom Stadsantikvariens försorg, utarbetat ett yttrande, som kan sammanfattas enligt följande. Det förslagna lägets känslighet ur kulturmiljösynpunkt och i anslutning till den internationellt erkände arkitekten Erik Asmussens byggnader samt områdets utmärkande karaktärsdrag kräver att ett gestaltningsprogram tas fram. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom planbestämmelser för respektive byggnad. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till samhällsbyggnadskontoret. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Stadsantikvariens förslag till yttrande daterat Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. Kultur- och fritidskontorets förslag till nämnden: Stadsantikvariens yttrande antas så som nämnden eget och överlämnas till samhällsbyggnadskontoret. Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Emma Tibblin Stadsantikvarie Beslutet expedieras till: SBK Järna KDN Akten

3 1 (4) Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Emma Tibblin Järna kommundelsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 Dnr 12/06 Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett konferenscenter med hotell, utställningshall, infocenter och ateljéer i Steinerområdet i Ytterjärna. Planen ska även omfatta befintlig bebyggelse och reglera byggrätt. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården och planen har att ta hänsyn dels till kulturvärdena inom Steinerområdet samt dels till omgivande kulturlandskap. Kultur- och fritidskontoret har tidigare yttrat sig i programsamrådet och förordade då läge 1B eller 1C. Detaljplanen har nu gått vidare med ett läge mellan 1A och 1B. Platsens känslighet avses hanteras med uppbyggnad av landskapselement och en lägre byggnad än tidigare redovisat som bryts upp i flera volymer. Det förslagna lägets känslighet ur kulturmiljösynpunkt och i anslutning till den internationellt erkände arkitekten Erik Asmussens byggnader samt områdets utmärkande karaktärsdrag kräver att ett gestaltningsprogram tas fram. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom planbestämmelser för respektive byggnad. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Ärendet Förslag Detaljplanen omfattar del av befintligt bebyggelseområde, en nuvarande parkeringsplats samt en nu igenlagd yta av odlingsmark. Detaljplanen har varit ute på remiss i programskedet. Med hänsyn till att området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Campusgatan 26 Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

4 2 (4) förordade Kultur- och fritidskontoret lägen 1B och 1C. Alternativ 1C bedömdes dock vara den placering som skulle innebära minst påverkan på kulturlandskapet. Järna kommundelsnämnd har dock gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att gå vidare med nuvarande område. I detaljplaneförslaget har konferensbyggnaden placerats i läge 2 längst ut mot öster. Övriga byggnader i form av utställningshall och ateljéer placeras i ett stråk mot nordväst dvs läge 1A-B. Konferenscentret redovisas som en fem våningar hög byggnad som trappar ned i höjd och ligger i en bågform. I förslaget redovisas gula fasader och ett grönt tak. Infartsväg kombinerat med torgyta föreslås mellan Robygge och det nya konferenscentret. Förutsättningar Riksintresset för kulturmiljövården omfattar såväl Steinerområdet med dess särpräglade arkitektur som omgivande öppna kulturlandskap med äldre bebyggelsetraditioner och den medeltida kyrkan med närmiljö. Riksintresset innebär att kommunen ska se till att ingen påtaglig skada sker på dess värden samt att stor hänsyn tas till landskapsbilden. För detaljplaneområdet innebär det att hänsyn ska tas till bebyggelseskick i de olika kulturmiljöområdena samt till jordbruk med kreaturshållning som en förutsättning för det öppna kulturlandskapets bevarande och utveckling. Steinerområdet, Säby gård och kyrkan med dess siluett i landskapet är också utpekade kulturmiljöer av betydande kulturvärden som upptagits i rapporten Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun. De utgör karaktärsbärande kännetecken för den södra delen av Ytterjärna socken. Säby gård med omkringliggande jordbrukslandskap representerar det sörmländska landskapets karaktär med mellanstora gårdar från 1800-talet och ett öppet odlingslandskap som skapar siktlinjer mellan bebyggelselägena. Ytterjärna kyrka har i sitt strategiska läge på en höjd i det öppna landskapet utgjort ett landmärke sedan medeltiden. Konferensbyggnadens volym har prövats mot kyrkans siluett för att säkerställa dess visuella upplevelse i landskapet. Karaktärsbärande kvaliteter i Steinerområdet är bebyggelsens placering som hus i park, deras utformning med mjuka organiska former, färgsättningar och grönstråken med planteringar i gräsytor och smala gångar. Byggnaderna har var och en sin egen arkitektur men hålls samman av en arkitektonisk grammatik. Kulturhuset, ritat av den internationellt kände arkitekten Erik Asmussen, utgör idag områdets arkitektoniska kärna. Gällande detaljplan saknar idag skyddsbestämmelser för Asmussens arkitektur som utgör kärnvärdet i riksintresset för Steinerområdet. Denna del av planen förslås att omfattas av

5 3 (4) Q-bestämmelse, dvs en beteckning för kvartersmark som innebär att verksamheter ska anpassas till byggnadernas kulturvärden. Synpunkter En utveckling av området med flera verksamheter, bl.a. utställningshall och ateljéer är positivt då det stärker områdets attraktion som mötesplats. Det föreslagna konferenscentrets uppbrutna form och med grönt tak kan fungera visuellt i landskapet. Det bryter dock av mot Asmussens mjuka organiska former i sin arkitektur genom mer kantiga former och kommer dessutom att konkurrera med Kulturhuset då det föreslås få samma höjd som detta. En viktig förutsättning är hur utformningen av en ny bebyggelse tar hänsyn till Erik Asmussens arkitektur och samspelar med dess grammatik. Att använda landskapsavgränsande gröna element till att skapa ett rumsavskiljande mellanrum mot kulturmiljön Säby och omgivande kulturlandskap kan medföra en positiv avgränsning av området men kräver en noggrann utformning. Det är viktigt att nya stråk/torgytan samspelar med det befintliga områdets grönstruktur. En förstärkning av entrén till Steinerområdet kan tydliggöra områdets utbredning och avgränsning mot omgivande kulturlandskap men innebär även flera tveksamheter. Att undvika hårdgöring av parkeringsytor är positivt för området. En avgörande förutsättning för planen är att omgivande jordbruk med kreaturshållning med bete går att säkerställa för upprätthållandet av kulturlandskapets värden. Ett dubbelt staket är föreslaget som avgränsning mot betesmarker. Utformningen av detta måste utföras med hänsyn till den visuella upplevelsen av landskapet. Det är av stor vikt att skyddsbestämmelser för Erik Asmussens arkitektur införs i planen i syfte att bevara den unika miljön och dessutom underlätta handläggningen med bl.a. bygglov inom planområdet. Markanvändningsbestämmelsen Q är inte tillräcklig utan planen bör förses med varsamhetsbestämmelser samt q-bestämmelser för respektive byggnad. Under senare år har mindre förändringar, bl.a. med utbyte av ursprungliga trädörrar skett mot aluminiumdörrar. Hänvisning till PBL måste också uppdateras efter införandet av den nya Plan- och bygglagen. Granhäcken vid Wigwam som är planterad under Bruno Liljefors tid är ett grönt kulturvärde som också bör skyddas. En arkeologisk utredning ger förutsättningarna för vad som ur fornlämningssynpunkt är lämpligt för området för vilket Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.

6 4 (4) Området är mycket känsligt då en byggnation kan innebära en konflikt mellan de olika kulturmiljöernas värde varför placering, utformning och färgsättning av bebyggelsen samt utformning av stråk och mötena mellan de olika kulturmiljöerna är avgörande. Man behöver även ta ställning till vilken dignitet Kulturhuset ska ha inom området, hur en ny bebyggelse ska samspela med befintlig bebyggelsegrupp inom Steinerområdet. Med anledning av att området ligger i riksintresse för kulturmiljövården med så många aspekter att ta hänsyn till krävs att ett gestaltningsprogram tas fram för att kunna ta ställning till detaljplaneförslaget och undvika att den nya bebyggelsen samt utformningen av stråken kommer i konflikt med befintliga värden i området. Ett gestaltningsprogram beskriver hur bebyggelsen ska utformas och kan innehålla en genomgång av områdets olika delar för att definiera kvaliteter speciellt viktiga för den eftersträvade miljön. Sammanfattning 1. Ett gestaltningsprogram bör tas fram för att kunna ta ställning till förslaget. 2. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser för respektive byggnad. 3. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Emma Tibblin Stadsantikvarie

7 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Program för del av Ytterjärna-Nibble inom Järna kommundel i Södertälje Dnr (P06021) Upprättad Samrådsredogörelsen är en sammanställning av de yttranden på programförslaget som har kommit in under samrådstiden. I samrådsredogörelsen sammanfattas de synpunkter som berör programförslaget upp och bemöts. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset, Södra Campusgatan 26 i Södertälje. BESLUT Järna kommundelsnämnd beslutade den 1 april 2008 att sända ut ett förslag till program för del av Ytterjärna-Nibble för samråd. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Programsamrådet varade mellan den 26 mars och den 18 maj Ett förslag till program sändes den ut till remissinstanser och sakägare enligt sändlista för yttrande senast den 18 maj Allmänhet och sakägare bjöds in till ett samrådsmöte i Kulturhuset i Ytterjärna den 22 april Till mötet kom ca 40 personer, utöver kommunens tjänstemän. INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER Länsstyrelsen (redovisas i sin helhet) Kulturmiljö Programområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården (AB3). I värdetexten för riksintresset lyfts kulturlandskapet med byar och ensamgårdar som huvudsakligen speglar 1800-talet fram som ett bärande element. Vidare är det äldre vägnätet ett kärnvärde i riksintresset liksom Steinerseminariet med sin sammanhållna antroposofiska arkitektur från 1970-talet och framåt. Miljön kring Ytterjärna kyrka,

8 Säby gård och Steinerseminariets område utgör tre kärnområden för kulturhistorisk bebyggelse i området. Jordbrukslandskapet mellan dessa områden, tillsammans med vägen mellan Säby och Pilkrog, har en lång historia och utgör en betydelsefull del av riksintresset. De tre bebyggelseområdena har olika karaktär där speciellt Steinerseminariets område har en unik utformning. Det är viktigt för upplevelsen av kulturlandskapet att man kan särskilja de olika delarna från varandra. I programarbetet har behov och förändringsförslag delats in i olika tidsintervaller. De förändringar som avses ske inom nära förestående tid omfattar bl.a. förslag på ett nytt konferenscenter i anslutning till kulturhuset och Robygge. I programmet föreslås fyra olika lägen för centret (1 a-d). Läge 1a, 1b och 1d ligger i anslutning till fasta fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap. Kulturminneslagen. Dessutom kan det i området finnas ytterligare lämningar som inte påträffats tidigare eller som inte är synliga ovan markytan, till exempel boplatser från förhistorisk tid. Länsstyrelsen kan konstatera att det kommer att krävas arkeologiska åtgärder innan områdena kan bli aktuella för exploatering. Länsstyrelsen anser därför att läge 1c är bättre ur fornlämningssynpunkt. När det gäller påverkan på riksintresset ur kulturmiljösynpunkt är även läge 1c att föredra, då de tre bebyggelseområdena kan behålla sin karaktär och speciellt Steinerområdet förstärks. Vidare kan Länsstyrelsen konstatera att den nya panncentralen ligger i anslutning till en skyddad fast fornlämning. Vid eventuell nyexploatering i området kan det komma att krävas en arkeologisk utredning. Naturmiljö Hällmarken med lövskog och äng norr om Nibble gård är utpekad som ett naturvärde enligt skogsvårdsstyrelsens inventering av värdefulla skogsmiljöer. Med hänsyn till naturvärdet anser Länsstyrelsen att alternativ 1d utgör en olämplig lokalisering av konferenscentret. Jordbruksmark De olika planerade åtgärderna tar i anspråk värdefull jordbruksmark och kan genom sin närhet till pågående angränsande jordbruksverksamhet påverka förutsättningarna för fortsatt jordbruksdrift. Länsstyrelsen bedömer att förslaget att placera konferenscentret i läge 1a, närmast Säby gård, torde vara det som är minst lämpligt med hänsyn till jordbruksintresset. Även om programförslaget ger uttryck för hög medvetenhet om problematiken är det viktigt att i det fortsatta planeringsarbetet beakta berörd jordbrukares intressen beträffande risk för olägenheter och störningar för jordbruksdriften

9 Strandskydd För delar av området gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kan konstatera att ny bebyggelse föreslås inom strandskyddsområdet. Huruvida förslaget är förenligt med strandskyddets syften får utredas i den fortsatta planeringen. Översvämning Länsstyrelsen förutsätter att hänsyn kommer att tas till eventuella höjningar av havsnivån. Vidare kan Länsstyrelsen hänvisa till faktabladet Översvämningsrisker i fysisk planering (2006) som går att ladda ner från Länsstyrelsens hemsida. Vatten EU:s ramdirektiv för vatten och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat att Sverige måste fastställa kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten pågår. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet beräknas träda ikraft under slutet av år 2009 och åtgärdsprogram avses att fastställas för de vattenförekomster där man bedömt att det kan bli svårt att nå miljökvalitetsnormerna. Det är vattenmyndigheterna som fastställer miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Inom ramen för vattenförvaltningsarbetet har Näslandsfjärden och Stavbofjärden utpekats som s.k. vattenförekomster. Båda fjärdarna har problem med övergödning. Näslandsfjärden har enligt klassningen måttlig ekologisk status och Stavbofjärden otillfredsställande ekologisk status. Kommande miljökvalitetsnormer kommer att gälla för de utpekade vattenförekomsterna. Dessa innebär att vattenkvaliteten inte får försämras utan på sikt ska förbättras till god status. Av programhandlingarna framgår att avloppsvattnet i området idag tas om hand via ett system av biologiska reningsdammar vars kapacitet är otillräcklig för ytterligare belastning. Länsstyrelsen håller med om att avloppsfrågan behöver lösas i det fortsatta planarbetet. Även vattenförsörjningen för området måste belysas. Behovsbedömning Av handlingarna framgår att kommun vid ett fortsatt planarbete kommer att upprätta behovsbedömningar för varje enskild detaljplan

10 Det finns i lagstiftningen visserligen inget krav på att ett planprogram ska genomgå en miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap samt 22. Länsstyrelsen rekommenderar dock att kommunen genomför en utförlig behovsbedömning med fördjupad miljöredovisning (eller preliminär miljöbedömning) redan i samband med programmet. Den fördjupade miljöredovisningen bör avgränsas till att behandla konferenscentrets fyra olika lägen. Avvägningar mellan olika intressen (kulturmiljö, jordbruk, strandskydd mm.) samt förenlighet med riksintressena bör lämpligast utredas under programarbetet och inte i samband med upprättande av detaljplan. När detaljplanen väl upprättas har val av lokalisering redan gjorts. En behovsbedömning/eventuell miljöbedömning i samband med detaljplaneskedet har därför inte samma möjlighet att påverka val av lokalisering, som en fördjupad miljöredovisning som tas fram i samband med programarbetet. En behovsbedömning med fördjupad miljöredovisning i samband med programmet har emellertid inte samma krav på åtgärdsprogram och uppföljning som en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Länsstyrelsen anser dock att en fördjupad miljöredovisning skulle utgöra ett bra underlag vid upprättandet av kommande detaljplaner och kommunens slutgiltiga ställningstagande till konferenscentrets lokalisering. Planprogrammet redovisar förslag på utveckling av området på kortare och längre sikt. Det närmast förestående planarbetet kommer att handla främst om konferenscentret, utställningshallen och vissa seminariefunktioner. Kommunens bedömning efter samrådet att alternativ 1a och 1d är olämpliga placeringar av konferenscentret. Ia ligger för nära Säby gårds jordbruksverksamhet samt riskerar att påverka riksintresset för kulturmiljö negativt. Id är ej lämplig med hänsyn till naturvärdet på platsen. Av de kvarvarande alternativen (1b och 1c) ligger 1c något längre ifrån Säby gårds djurhållning, men är däremot ej förenlig med de behov Vidarstiftelsen ser för en ändamålsenlig utveckling av sin verksamhet. Kommunens bedömning är att en balans mellan de olika intressena kan uppnås vid en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring läge 1b. I anslutning till konferenscentret kan även placeringar - 4 -

11 för en utställningshall och vissa seminariefunktioner prövas. En utveckling av området i detta läge kan bidra till att stärka entrén till Steinerområdet och utvecklingen av kulturmiljön Steinerområdet i sin helhet. Illustration över området kring läge 1b som föreslås utvecklas (röd markering) För att säkerställa Säby gårds jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet mellan området kring 1b och kostallarna är knappt 500 m vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd. Ett hotell- och konferenscenter omfattas inte av samma riktlinjer för skyddsavstånd som bostäder. En besökare till ett hotell- och konferenscenter som upplever störningar från ett intilliggande jordbruk kan välja att inte komma tillbaka, vilket inte en permanent boende person kan göra

12 För att minska risken för en negativ påverkan på kulturmiljön är en förutsättning i det fortsatta planarbetet att stor hänsyn tas till den omgivande kulturmiljön och landskapsbilden. Volymen för konferenscentret bör delas upp i mindre enheter som lättare kan fogas in i landskapet samt underordna sig Kulturhuset och Ytterjärna kyrka som dominerande byggnader i landskapsvyn. Ytterligare en förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. I samband med det fortsatta planarbetet bör en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Kommunala nämnder Kultur och Fritidsnämnden Lämnar synpunkter i enlighet med stadsantikvariens tjänsteskrivelse som innebär en vidare bearbetning av förslag 1 B samt 1 C: Området betingar många höga kulturhistoriska värden såväl i det i riksintresset för kulturmiljövården utpekade Steinerområdet men även i det omgivande odlingslandskapet som utgör del av riksintresset. Det innebär att stor hänsyn ska tas till landskapsbilden där både bebyggelse och jordbruk med kreaturshållning är viktiga kriterier för kulturlandskapets karaktär. Det är positivt med en mer markerad entré till Steinerområdet och med en vidareutveckling av området som utgör ett viktigt kännetecken för Järna. Det omgivande kulturlandskapet med öppna odlingsmarker och betade hagmarker tillsammans med kyrkans siluett utgör ett annat viktigt kännetecken för den södra delen av Ytterjärna socken. Undertecknad vill betona att stor hänsyn måste tas till både kulturmiljön Steinerområdet samt till omgivande kulturlandskap som är av traditionell karaktär med bebyggelse placerad på icke odlingsbar mark. Förutsättningar för omgivande jordbruk med betande kreatur måste säkerställas för upprätthållande av kulturlandskapets höga värden. Det är av stor vikt att mellanrummen mellan olika kulturmiljöer bibehålls och att hänsyn tas till den visuella upplevelsen av kyrkans dominerande höjdläge i omgivande landskap. Undertecknad förordar med hänsyn till utredda för- och nackdelar i förslaget en vidare bearbetning av förslag 1B och 1C då dessa innebär minst påverkan på omgivande landskapsbild innebärande konflikter mellan de olika kulturmiljöernas - 6 -

13 värden och samtidigt kan utgöra en förstärkning av entrén till kulturmiljön Steinerområdet. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring alternativ1b. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan området och djurhagarna. Avståndet till Säby gårds kostallar blir i detta läge knappt 500 m. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att stor hänsyn tas till den omgivande kulturmiljön och landskapsbilden. Volymen för konferenscentret bör delas upp i mindre enheter som lättare kan infogas i landskapsbilden och låter Ytterjärna kyrka och Kulturhuset fortsätta vara de dominerande byggnaderna i landskapsvyn. Miljönämnden Konferenscenter Miljönämnden avråder från en lokalisering av konferenscentret enligt alternativ 1 a och 1b. Avsteg från detta bör endast ske genom att en genomgripande studie sker av miljömedicinsk expertis. Lokaliseringen av konferenscentret är avgörande för risk för störningar, olägenheter och även hälsorisk för de som ska vistas inom centret på grund av jordbruksdriften och djurhållning vid angränsande Säby gård. Rekommenderade riktvärden för skyddsavstånd i Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete uppgår vid djurhållning till 500 m. Miljönämnden förordar en lokalisering av konferenscentret i läge 1c. Övriga programpunkter Vid större evenemang i Kulturhuset uppstår problem med mängden bilar som kommer till området då mängden parkeringsplatser inte räcker till. Det finns ett stort behov av provisoriska parkeringsytor som lämpligen bör kunna anordnas utmed tillfartsvägen. Miljönämnden påpekar behovet av en genomgripande översyn av dricksvattenförsörjning och avloppslösningar i det fortsatta planarbetet. Nuvarande avloppslösning för området bedöms, mot bakgrund av kraven om åtgärder gentemot Östersjöns övergödning, som mycket tveksam. Avloppsfrågan bör därför i det fortsatta planarbetet tas upp för omprövning med eventuellt helt ny inriktning. Skillnaden mellan en nyckelbiotop och ett naturvärde bör redovisas. I anslutning till den karta i programhandlingen som redovisar ett naturvärde bör det stå att det är klassat som ett naturvärde enligt skogsstyrelsens biotopinventering. Nyckelbiotoper är, enligt Skogsvårdsstyrelsen, skogsområden med mycket höga naturvärden. De områden som av Skogsvårdsstyrelsen klassas som naturvärden är - 7 -

14 potentiella nyckelbiotoper som på längre sikt kan utvecklas till fullvärdiga nyckelbiotoper. Programmets gränslinje i söder bör ändras och föreslår en ny avgränsning med linje i öst-västlig riktning alldeles söder om Skogsbrynsbyn. Området har naturvårdsvärden och programmet föreslår inte heller några där. Den bebyggelse som föreslås inom strandskyddet strider uppenbart mot syftena i miljöbalken såvida särskilda skäl inte finns. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. Mellan Säby gårds betesmarker och området föreslås ett område på ca 100 m lämnas fritt från bebyggelse. Till Säby gårds kostallar och gödselvårdsanläggning blir avståndet i detta läge knappt 500 m. Eftersom bostäder inte föreslås på platsen, bedöms de nya verksamheterna inte innebära en risk för inskränkningar i Säby gårds jordbruksdrift. Ett hotell- och konferenscenter omfattas inte av samma riktlinjer för skyddsavstånd som bostäder. En besökare till hotell- och konferenscentret som upplever störningar från ett intilliggande jordbruk kan välja att inte komma tillbaka, vilket inte en permanent boende person kan göra. I det fortsatta planarbetet skall parkeringsbehovet beaktas. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. Den del av förslaget som berör strandskyddet kommer att hanteras i senare planeringsetapper. Då blir det möjligt att utreda om särskilda skäl finns. Telge Nät AO Fjärrvärme och AO Stadsnät har inget ytterligare att erinra. AO Vatten har heller inga synpunkter då programområdet föreslås fortsätta att vara utanför verksamhetsområde. AO Elnät påtalar att distributionsnätet kommer att behövas byggas om och byggas ut för att klara den ökade byggnationens elförsörjning. Nya E-områden - 8 -

15 Det kommer även att behövas ett antal nya E-områden som kommer att placeras ut i samband med att detaljplanearbetet tar form och placering av tillkommande byggnader redovisas. E-områden skall vara byggbar yta 10 x 10 m samt vara åtkomlig med en lastbil för framtida drift och underhåll. Samtliga E-områden skall disponeras utan avgifter. Befintliga högspänningslinjer Berörda delar av högspänningsnätet måste byggas om för att uppfylla kravet enligt Elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter som berör distributionsnät inom detaljplanelagda områden. Det innebär att delar av befintligt elnät som luftledningsnätet behöver byggas om till markförlagd kabel. Högspänningsnätet som kommer att finnas inom ny detaljplan ska skyddas med ledningsrätt. Kostnader för våra ändringsarbeten i ledningsnätet kommer att belasta projektet. Vid detaljplaneläggning skall ovanstående synpunkter beaktas. Hyresgästföreningen - 9 -

16 En placering av konferenscentret i läge 1 A förordas med hänvisning till att övriga alternativ verkar ta betydligt större naturmark i anspråk för parkeringar. I D är en olämplig plats då den inkräktar på naturvärdet. Vatten och avloppsfrågan bör lösas med ett mindre reningsverk med fosfor och kvävereduktion. Gång och cykelväg bör hållas intakta och öppna för allmänheten. Utbyggnaden innebär sannolikt att trafiken ökar avsevärt. En ny väg för från E4: an, en utbyggnad av parkeringen och goda kollektivtrafiklösningar föreslås. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. En del av åkermarken utanför detta område kommer sannolikt att behövas för att tillgodose behovet av ytterligare parkering. Parkerings- och trafiklösningar kommer att utredas närmare i detaljplanearbetet. Den yta av åkermark som behöver tas i anspråk för ytterligare parkeringar bedöms i stort sett vara likvärdig för de olika alternativen. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. Vägverket Vägverket anser att kommunen, vid fortsatt planläggning, djupare bör redogöra för framtida trafikmängder för att på så vis kunna bedöma trafikföringens påverkan på omgivande vägnät. Eventuella utformningar av korsningar mot väg 525 ska ske i samråd med Vägverket. Vägverket anser att den tänkta förlängningen av befintlig gång- och cykelväg utmed ny bilvägslösning är positiv, men påpekar vikten av en trafiksäker lösning då förslaget visar på ett behov av att korsa bilvägen. Vad gäller förslagen om förändrad hastighet vill Vägverket påpeka att begäran om sänkt hastighet görs till Länsstyrelsen. Planprogrammet föreslår belysning vid infart från väg 525. Vägverket påpekar att belysningsfrågan ska ske i samråd med Vägverket. Vägverket vill även påpeka att åtgärder på det statliga vägnätet innebär att avtal måste upprättas mellan Södertälje kommun och Vägverket. Framtida trafikmängder kommer att utredas i det fortsatta planarbetet. Kommunen kommer att föra en dialog med Vägverket i frågor som

17 berör dem i egenskap av väghållare och som sektorsansvarig myndighet för vägtransportsystemet. Skanova Skanova har flera teleledningar inom programområdet. Föreslagen placering 1b av konferenscenter bedöms beröra en teleledning. Skanova förordar därför alternativ 1a, c och d. Hamnar någon av de befintliga ledningarna inom kvartersmark önskar Skanova i första hand att ett u-område skapas till skydd för dess. Karta över Skanovas telenät inom programområdet Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. I det fortsatta planarbetet kommer ett u-område för berörd ledning att skapas, alternativt bekostar exploatören en flytt av ledningen. SL SL har inga planer på ytterligare utökningar med anledning av de nya verksamheterna. Antalet turer till och från området har nyligen utökats. SL efterfrågar skälet till förslaget på en hasighetssänkning av vägen i området eftersom åtgärden har negativa konsekvenser för SL och bussresenärerna i form av längre restider och högre trafikeringskostnader

18 En sänkning av hastigheten föreslås i det område där många passager över vägen sker. En sträcka på cirka 100 meter bör utformas så att den upplevs som ett så kallat lågfartsområde. Denna åtgärd bedöms inte påverka restiden för buss som ändå förväntas gå med låg hastighet genom området. Stockholms handelskammare, lokalavdelning i Södertälje Handelskammaren Södertälje/Nykvarn ställer sig positiv till en utveckling av området. Att Vidarstiftelsens utveckling är viktig för kommunen tycker vi skall vägas in i alla de planrestriktioner som programmet beskriver. Flera av förslagen till placering av nytt hotell och konferens kan innebära restriktioner på intilliggande jordbruksverksamheter. Några sådana restriktioner accpeteras inte av Handelskammaren. Kapaciteten för vatten och avlopp i området är tydligen begränsad. Handelskammaren vill upplysa om att Syvab har en pumpstation i Pilkorg. Med tanke på Vidastiftelsens utvecklingsplaner borde områdesbestämmelser kunna införas i stället för ytterligare detaljplaneområden. Handelskammaren beklagar att Vidarstiftelsens tidigare planer på ett äldreboende inte finns med i programförslaget. Kommunens utgångspunkt inför ett beslut om fortsatt planarbete har varit att hitta en väg där en utveckling av verksamheterna inom Steinerområdet är förenlig med andra intressen i området, såsom Säby gårds fortsatta utveckling av sin jordbruksdrift och riksintresset för kulturmiljö. Kommunens bedömning är att en balans mellan de olika intressena kan uppnås vid en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring läge 1b. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zont på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet till Säby gårds kostallar och gödselvårdshantering blir i detta läge knappt 500 m, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd

19 Enligt Plan och Bygglagen bör bland annat ny sammanhållen bebyggelse och nya enstaka byggnader vars användning får betydande inverkan på omgivningen regleras med detaljplan. Mindre förändringar kan regleras med områdesbestämmelser. Kommunen anser att de förändringar som föreslås inom området är av den karaktär att de omfattas av detaljplanekravet. I programförslaget har kommunen föreslagit nya bostäder på utvalda platser. Äldreboende ryms inom den mer generella beteckningen bostäder. Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen i Södertälje ser positivt på att verksamheten kring Kulturhuset i Ytterjärna utvidgas. Mot bakgrund av vikten att så långt som möjligt bevara natur, kulturmiljö och allmänhetens tillgång till naturen samt att minimera tillkommande verksamheters miljöpåverkan konstateras följande: Lokaliseringen av hotellet med konferenscenter bör förläggas enligt förslag 1 C som är en acceptabel placering utifrån naturvärdessynpunkt. Denna placering påverkar inte kulturmiljön och inskränker bara i liten grad naturvärden samt minimerar transporter, vilket ger så liten klimatpåverkan som möjligt. Lokalisering 1 A och 1 B bedöms som likvärdiga ur naturvärdessynpunkt. Den viktigaste nackdelen är intrånget i den befintliga kulturmiljön. Andra nackdelar är den barriär mot Järnafjärden som byggnaderna kommer att utgöra och riskerna förknippade med närheten till Säby gårds jordbruksverksamhet och boskapsskötsel. En förläggning enligt förslag 1 D är oacceptabel på grund av intrånget i strandskyddsområdet, samt att det förstör unika naturvärden och tar värdefulla hällmarker i anspråk. Vad det gäller föreslagna verksamheter på längre sikt vill Naturskyddsföreningen i detta stadium endast införa invändningar mot de som tar strandskyddat område i anspråk och därmed inskränker allmänhetens tillgång till dessa. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i läge 1b. I det fortsatta planarbetet skall förslagets inverkan på kulturmiljön, siktlinjer och eventuella barriäreffekter beaktas. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet till Säby gårds kostallar och

20 gödselvårdshantering blir i detta läge knappt 500 m, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd. De förändringar som berör strandskyddet kommer att hanteras i senare detaljplaneetapper. Då kommer det att utredas om det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd. Vänföreningen Rudolf Steinerseminariets trädgårdspark Vänföreningen Rudolf Steinerseminariets trädgårdspark ser hellre flera, små huskroppar än ett stort högt komplex då dessa låga huskroppar därmed kan vara kopplade till bergskobbarna i området. Den arkitektoniska stilen kan, men måste inte, särskilja sig från Asmussens befintliga arkitektur. Vill veta hur utvidgad avloppsrening kommer att påverka trädgårdsparken och ha inflytande på utformning av skyltningen i området. Ser gärna att bilparkering löses genom att p-platserna omgärdas av häckar. En bearbetning av förslaget med hänsyn till kulturmiljön i Steinerområdet förordas i det fortsatta planarbetet. Volymen bör delas upp i mindre enheter som lättare kan infogas i landskapet och låter Kulturhuset fortsätta vara den dominerande bygganden i Steinerområdet. Parkerings- och trafiklösningar skall i det fortsatta planarbetet utvecklas i enlighet med områdets övriga karaktär. Avloppsfrågan kommer att utredas vidare i det kommande planarbetet. Social och omsorgsnämnden, Banverket, Svenska kraftnät och Vattenfall. Dessa remissinstanser ställer sig positiva till programförslaget och/eller har inget att erinra. Berörda fastigheter Synpunkter från exploatören (Vidarstiftelsen) Vidarstiftelsen har lämnat synpunkter på programmet och utvecklat förslaget på ett konferenscenter. Skrivelserna redovisas i sin helhet i bilaga 1. Här sammanfattas de viktigaste synpunkterna:

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer