Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 Dnr KFN 12/06 Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett konferenscenter med hotell, utställningshall, infocenter och ateljéer i Steinerområdet i Ytterjärna. Planen ska även omfatta befintlig bebyggelse och reglera byggrätt. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården och planen har att ta hänsyn dels till kulturvärdena inom Steinerområdet, dels till omgivande kulturlandskap. Kultur- och fritidskontoret har tidigare yttrat sig i programsamrådet och förordade då läge 1B eller 1C. Detaljplanen har nu gått vidare med ett läge mellan 1A och 1B. Platsens känslighet avses hanteras med uppbyggnad av landskapselement och en lägre byggnad än tidigare redovisat som bryts upp i flera volymer. Kultur- och fritidskontoret har, genom Stadsantikvariens försorg, utarbetat ett yttrande, som kan sammanfattas enligt följande. Det förslagna lägets känslighet ur kulturmiljösynpunkt och i anslutning till den internationellt erkände arkitekten Erik Asmussens byggnader samt områdets utmärkande karaktärsdrag kräver att ett gestaltningsprogram tas fram. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom planbestämmelser för respektive byggnad. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till samhällsbyggnadskontoret. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Stadsantikvariens förslag till yttrande daterat Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. Kultur- och fritidskontorets förslag till nämnden: Stadsantikvariens yttrande antas så som nämnden eget och överlämnas till samhällsbyggnadskontoret. Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Emma Tibblin Stadsantikvarie Beslutet expedieras till: SBK Järna KDN Akten

3 1 (4) Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Emma Tibblin Järna kommundelsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 Dnr 12/06 Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett konferenscenter med hotell, utställningshall, infocenter och ateljéer i Steinerområdet i Ytterjärna. Planen ska även omfatta befintlig bebyggelse och reglera byggrätt. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården och planen har att ta hänsyn dels till kulturvärdena inom Steinerområdet samt dels till omgivande kulturlandskap. Kultur- och fritidskontoret har tidigare yttrat sig i programsamrådet och förordade då läge 1B eller 1C. Detaljplanen har nu gått vidare med ett läge mellan 1A och 1B. Platsens känslighet avses hanteras med uppbyggnad av landskapselement och en lägre byggnad än tidigare redovisat som bryts upp i flera volymer. Det förslagna lägets känslighet ur kulturmiljösynpunkt och i anslutning till den internationellt erkände arkitekten Erik Asmussens byggnader samt områdets utmärkande karaktärsdrag kräver att ett gestaltningsprogram tas fram. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom planbestämmelser för respektive byggnad. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Ärendet Förslag Detaljplanen omfattar del av befintligt bebyggelseområde, en nuvarande parkeringsplats samt en nu igenlagd yta av odlingsmark. Detaljplanen har varit ute på remiss i programskedet. Med hänsyn till att området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Campusgatan 26 Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

4 2 (4) förordade Kultur- och fritidskontoret lägen 1B och 1C. Alternativ 1C bedömdes dock vara den placering som skulle innebära minst påverkan på kulturlandskapet. Järna kommundelsnämnd har dock gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att gå vidare med nuvarande område. I detaljplaneförslaget har konferensbyggnaden placerats i läge 2 längst ut mot öster. Övriga byggnader i form av utställningshall och ateljéer placeras i ett stråk mot nordväst dvs läge 1A-B. Konferenscentret redovisas som en fem våningar hög byggnad som trappar ned i höjd och ligger i en bågform. I förslaget redovisas gula fasader och ett grönt tak. Infartsväg kombinerat med torgyta föreslås mellan Robygge och det nya konferenscentret. Förutsättningar Riksintresset för kulturmiljövården omfattar såväl Steinerområdet med dess särpräglade arkitektur som omgivande öppna kulturlandskap med äldre bebyggelsetraditioner och den medeltida kyrkan med närmiljö. Riksintresset innebär att kommunen ska se till att ingen påtaglig skada sker på dess värden samt att stor hänsyn tas till landskapsbilden. För detaljplaneområdet innebär det att hänsyn ska tas till bebyggelseskick i de olika kulturmiljöområdena samt till jordbruk med kreaturshållning som en förutsättning för det öppna kulturlandskapets bevarande och utveckling. Steinerområdet, Säby gård och kyrkan med dess siluett i landskapet är också utpekade kulturmiljöer av betydande kulturvärden som upptagits i rapporten Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun. De utgör karaktärsbärande kännetecken för den södra delen av Ytterjärna socken. Säby gård med omkringliggande jordbrukslandskap representerar det sörmländska landskapets karaktär med mellanstora gårdar från 1800-talet och ett öppet odlingslandskap som skapar siktlinjer mellan bebyggelselägena. Ytterjärna kyrka har i sitt strategiska läge på en höjd i det öppna landskapet utgjort ett landmärke sedan medeltiden. Konferensbyggnadens volym har prövats mot kyrkans siluett för att säkerställa dess visuella upplevelse i landskapet. Karaktärsbärande kvaliteter i Steinerområdet är bebyggelsens placering som hus i park, deras utformning med mjuka organiska former, färgsättningar och grönstråken med planteringar i gräsytor och smala gångar. Byggnaderna har var och en sin egen arkitektur men hålls samman av en arkitektonisk grammatik. Kulturhuset, ritat av den internationellt kände arkitekten Erik Asmussen, utgör idag områdets arkitektoniska kärna. Gällande detaljplan saknar idag skyddsbestämmelser för Asmussens arkitektur som utgör kärnvärdet i riksintresset för Steinerområdet. Denna del av planen förslås att omfattas av

5 3 (4) Q-bestämmelse, dvs en beteckning för kvartersmark som innebär att verksamheter ska anpassas till byggnadernas kulturvärden. Synpunkter En utveckling av området med flera verksamheter, bl.a. utställningshall och ateljéer är positivt då det stärker områdets attraktion som mötesplats. Det föreslagna konferenscentrets uppbrutna form och med grönt tak kan fungera visuellt i landskapet. Det bryter dock av mot Asmussens mjuka organiska former i sin arkitektur genom mer kantiga former och kommer dessutom att konkurrera med Kulturhuset då det föreslås få samma höjd som detta. En viktig förutsättning är hur utformningen av en ny bebyggelse tar hänsyn till Erik Asmussens arkitektur och samspelar med dess grammatik. Att använda landskapsavgränsande gröna element till att skapa ett rumsavskiljande mellanrum mot kulturmiljön Säby och omgivande kulturlandskap kan medföra en positiv avgränsning av området men kräver en noggrann utformning. Det är viktigt att nya stråk/torgytan samspelar med det befintliga områdets grönstruktur. En förstärkning av entrén till Steinerområdet kan tydliggöra områdets utbredning och avgränsning mot omgivande kulturlandskap men innebär även flera tveksamheter. Att undvika hårdgöring av parkeringsytor är positivt för området. En avgörande förutsättning för planen är att omgivande jordbruk med kreaturshållning med bete går att säkerställa för upprätthållandet av kulturlandskapets värden. Ett dubbelt staket är föreslaget som avgränsning mot betesmarker. Utformningen av detta måste utföras med hänsyn till den visuella upplevelsen av landskapet. Det är av stor vikt att skyddsbestämmelser för Erik Asmussens arkitektur införs i planen i syfte att bevara den unika miljön och dessutom underlätta handläggningen med bl.a. bygglov inom planområdet. Markanvändningsbestämmelsen Q är inte tillräcklig utan planen bör förses med varsamhetsbestämmelser samt q-bestämmelser för respektive byggnad. Under senare år har mindre förändringar, bl.a. med utbyte av ursprungliga trädörrar skett mot aluminiumdörrar. Hänvisning till PBL måste också uppdateras efter införandet av den nya Plan- och bygglagen. Granhäcken vid Wigwam som är planterad under Bruno Liljefors tid är ett grönt kulturvärde som också bör skyddas. En arkeologisk utredning ger förutsättningarna för vad som ur fornlämningssynpunkt är lämpligt för området för vilket Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.

6 4 (4) Området är mycket känsligt då en byggnation kan innebära en konflikt mellan de olika kulturmiljöernas värde varför placering, utformning och färgsättning av bebyggelsen samt utformning av stråk och mötena mellan de olika kulturmiljöerna är avgörande. Man behöver även ta ställning till vilken dignitet Kulturhuset ska ha inom området, hur en ny bebyggelse ska samspela med befintlig bebyggelsegrupp inom Steinerområdet. Med anledning av att området ligger i riksintresse för kulturmiljövården med så många aspekter att ta hänsyn till krävs att ett gestaltningsprogram tas fram för att kunna ta ställning till detaljplaneförslaget och undvika att den nya bebyggelsen samt utformningen av stråken kommer i konflikt med befintliga värden i området. Ett gestaltningsprogram beskriver hur bebyggelsen ska utformas och kan innehålla en genomgång av områdets olika delar för att definiera kvaliteter speciellt viktiga för den eftersträvade miljön. Sammanfattning 1. Ett gestaltningsprogram bör tas fram för att kunna ta ställning till förslaget. 2. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser för respektive byggnad. 3. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Emma Tibblin Stadsantikvarie

7 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Program för del av Ytterjärna-Nibble inom Järna kommundel i Södertälje Dnr (P06021) Upprättad Samrådsredogörelsen är en sammanställning av de yttranden på programförslaget som har kommit in under samrådstiden. I samrådsredogörelsen sammanfattas de synpunkter som berör programförslaget upp och bemöts. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset, Södra Campusgatan 26 i Södertälje. BESLUT Järna kommundelsnämnd beslutade den 1 april 2008 att sända ut ett förslag till program för del av Ytterjärna-Nibble för samråd. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Programsamrådet varade mellan den 26 mars och den 18 maj Ett förslag till program sändes den ut till remissinstanser och sakägare enligt sändlista för yttrande senast den 18 maj Allmänhet och sakägare bjöds in till ett samrådsmöte i Kulturhuset i Ytterjärna den 22 april Till mötet kom ca 40 personer, utöver kommunens tjänstemän. INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER Länsstyrelsen (redovisas i sin helhet) Kulturmiljö Programområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården (AB3). I värdetexten för riksintresset lyfts kulturlandskapet med byar och ensamgårdar som huvudsakligen speglar 1800-talet fram som ett bärande element. Vidare är det äldre vägnätet ett kärnvärde i riksintresset liksom Steinerseminariet med sin sammanhållna antroposofiska arkitektur från 1970-talet och framåt. Miljön kring Ytterjärna kyrka,

8 Säby gård och Steinerseminariets område utgör tre kärnområden för kulturhistorisk bebyggelse i området. Jordbrukslandskapet mellan dessa områden, tillsammans med vägen mellan Säby och Pilkrog, har en lång historia och utgör en betydelsefull del av riksintresset. De tre bebyggelseområdena har olika karaktär där speciellt Steinerseminariets område har en unik utformning. Det är viktigt för upplevelsen av kulturlandskapet att man kan särskilja de olika delarna från varandra. I programarbetet har behov och förändringsförslag delats in i olika tidsintervaller. De förändringar som avses ske inom nära förestående tid omfattar bl.a. förslag på ett nytt konferenscenter i anslutning till kulturhuset och Robygge. I programmet föreslås fyra olika lägen för centret (1 a-d). Läge 1a, 1b och 1d ligger i anslutning till fasta fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap. Kulturminneslagen. Dessutom kan det i området finnas ytterligare lämningar som inte påträffats tidigare eller som inte är synliga ovan markytan, till exempel boplatser från förhistorisk tid. Länsstyrelsen kan konstatera att det kommer att krävas arkeologiska åtgärder innan områdena kan bli aktuella för exploatering. Länsstyrelsen anser därför att läge 1c är bättre ur fornlämningssynpunkt. När det gäller påverkan på riksintresset ur kulturmiljösynpunkt är även läge 1c att föredra, då de tre bebyggelseområdena kan behålla sin karaktär och speciellt Steinerområdet förstärks. Vidare kan Länsstyrelsen konstatera att den nya panncentralen ligger i anslutning till en skyddad fast fornlämning. Vid eventuell nyexploatering i området kan det komma att krävas en arkeologisk utredning. Naturmiljö Hällmarken med lövskog och äng norr om Nibble gård är utpekad som ett naturvärde enligt skogsvårdsstyrelsens inventering av värdefulla skogsmiljöer. Med hänsyn till naturvärdet anser Länsstyrelsen att alternativ 1d utgör en olämplig lokalisering av konferenscentret. Jordbruksmark De olika planerade åtgärderna tar i anspråk värdefull jordbruksmark och kan genom sin närhet till pågående angränsande jordbruksverksamhet påverka förutsättningarna för fortsatt jordbruksdrift. Länsstyrelsen bedömer att förslaget att placera konferenscentret i läge 1a, närmast Säby gård, torde vara det som är minst lämpligt med hänsyn till jordbruksintresset. Även om programförslaget ger uttryck för hög medvetenhet om problematiken är det viktigt att i det fortsatta planeringsarbetet beakta berörd jordbrukares intressen beträffande risk för olägenheter och störningar för jordbruksdriften

9 Strandskydd För delar av området gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kan konstatera att ny bebyggelse föreslås inom strandskyddsområdet. Huruvida förslaget är förenligt med strandskyddets syften får utredas i den fortsatta planeringen. Översvämning Länsstyrelsen förutsätter att hänsyn kommer att tas till eventuella höjningar av havsnivån. Vidare kan Länsstyrelsen hänvisa till faktabladet Översvämningsrisker i fysisk planering (2006) som går att ladda ner från Länsstyrelsens hemsida. Vatten EU:s ramdirektiv för vatten och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat att Sverige måste fastställa kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten pågår. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet beräknas träda ikraft under slutet av år 2009 och åtgärdsprogram avses att fastställas för de vattenförekomster där man bedömt att det kan bli svårt att nå miljökvalitetsnormerna. Det är vattenmyndigheterna som fastställer miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Inom ramen för vattenförvaltningsarbetet har Näslandsfjärden och Stavbofjärden utpekats som s.k. vattenförekomster. Båda fjärdarna har problem med övergödning. Näslandsfjärden har enligt klassningen måttlig ekologisk status och Stavbofjärden otillfredsställande ekologisk status. Kommande miljökvalitetsnormer kommer att gälla för de utpekade vattenförekomsterna. Dessa innebär att vattenkvaliteten inte får försämras utan på sikt ska förbättras till god status. Av programhandlingarna framgår att avloppsvattnet i området idag tas om hand via ett system av biologiska reningsdammar vars kapacitet är otillräcklig för ytterligare belastning. Länsstyrelsen håller med om att avloppsfrågan behöver lösas i det fortsatta planarbetet. Även vattenförsörjningen för området måste belysas. Behovsbedömning Av handlingarna framgår att kommun vid ett fortsatt planarbete kommer att upprätta behovsbedömningar för varje enskild detaljplan

10 Det finns i lagstiftningen visserligen inget krav på att ett planprogram ska genomgå en miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap samt 22. Länsstyrelsen rekommenderar dock att kommunen genomför en utförlig behovsbedömning med fördjupad miljöredovisning (eller preliminär miljöbedömning) redan i samband med programmet. Den fördjupade miljöredovisningen bör avgränsas till att behandla konferenscentrets fyra olika lägen. Avvägningar mellan olika intressen (kulturmiljö, jordbruk, strandskydd mm.) samt förenlighet med riksintressena bör lämpligast utredas under programarbetet och inte i samband med upprättande av detaljplan. När detaljplanen väl upprättas har val av lokalisering redan gjorts. En behovsbedömning/eventuell miljöbedömning i samband med detaljplaneskedet har därför inte samma möjlighet att påverka val av lokalisering, som en fördjupad miljöredovisning som tas fram i samband med programarbetet. En behovsbedömning med fördjupad miljöredovisning i samband med programmet har emellertid inte samma krav på åtgärdsprogram och uppföljning som en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Länsstyrelsen anser dock att en fördjupad miljöredovisning skulle utgöra ett bra underlag vid upprättandet av kommande detaljplaner och kommunens slutgiltiga ställningstagande till konferenscentrets lokalisering. Planprogrammet redovisar förslag på utveckling av området på kortare och längre sikt. Det närmast förestående planarbetet kommer att handla främst om konferenscentret, utställningshallen och vissa seminariefunktioner. Kommunens bedömning efter samrådet att alternativ 1a och 1d är olämpliga placeringar av konferenscentret. Ia ligger för nära Säby gårds jordbruksverksamhet samt riskerar att påverka riksintresset för kulturmiljö negativt. Id är ej lämplig med hänsyn till naturvärdet på platsen. Av de kvarvarande alternativen (1b och 1c) ligger 1c något längre ifrån Säby gårds djurhållning, men är däremot ej förenlig med de behov Vidarstiftelsen ser för en ändamålsenlig utveckling av sin verksamhet. Kommunens bedömning är att en balans mellan de olika intressena kan uppnås vid en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring läge 1b. I anslutning till konferenscentret kan även placeringar - 4 -

11 för en utställningshall och vissa seminariefunktioner prövas. En utveckling av området i detta läge kan bidra till att stärka entrén till Steinerområdet och utvecklingen av kulturmiljön Steinerområdet i sin helhet. Illustration över området kring läge 1b som föreslås utvecklas (röd markering) För att säkerställa Säby gårds jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet mellan området kring 1b och kostallarna är knappt 500 m vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd. Ett hotell- och konferenscenter omfattas inte av samma riktlinjer för skyddsavstånd som bostäder. En besökare till ett hotell- och konferenscenter som upplever störningar från ett intilliggande jordbruk kan välja att inte komma tillbaka, vilket inte en permanent boende person kan göra

12 För att minska risken för en negativ påverkan på kulturmiljön är en förutsättning i det fortsatta planarbetet att stor hänsyn tas till den omgivande kulturmiljön och landskapsbilden. Volymen för konferenscentret bör delas upp i mindre enheter som lättare kan fogas in i landskapet samt underordna sig Kulturhuset och Ytterjärna kyrka som dominerande byggnader i landskapsvyn. Ytterligare en förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. I samband med det fortsatta planarbetet bör en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Kommunala nämnder Kultur och Fritidsnämnden Lämnar synpunkter i enlighet med stadsantikvariens tjänsteskrivelse som innebär en vidare bearbetning av förslag 1 B samt 1 C: Området betingar många höga kulturhistoriska värden såväl i det i riksintresset för kulturmiljövården utpekade Steinerområdet men även i det omgivande odlingslandskapet som utgör del av riksintresset. Det innebär att stor hänsyn ska tas till landskapsbilden där både bebyggelse och jordbruk med kreaturshållning är viktiga kriterier för kulturlandskapets karaktär. Det är positivt med en mer markerad entré till Steinerområdet och med en vidareutveckling av området som utgör ett viktigt kännetecken för Järna. Det omgivande kulturlandskapet med öppna odlingsmarker och betade hagmarker tillsammans med kyrkans siluett utgör ett annat viktigt kännetecken för den södra delen av Ytterjärna socken. Undertecknad vill betona att stor hänsyn måste tas till både kulturmiljön Steinerområdet samt till omgivande kulturlandskap som är av traditionell karaktär med bebyggelse placerad på icke odlingsbar mark. Förutsättningar för omgivande jordbruk med betande kreatur måste säkerställas för upprätthållande av kulturlandskapets höga värden. Det är av stor vikt att mellanrummen mellan olika kulturmiljöer bibehålls och att hänsyn tas till den visuella upplevelsen av kyrkans dominerande höjdläge i omgivande landskap. Undertecknad förordar med hänsyn till utredda för- och nackdelar i förslaget en vidare bearbetning av förslag 1B och 1C då dessa innebär minst påverkan på omgivande landskapsbild innebärande konflikter mellan de olika kulturmiljöernas - 6 -

13 värden och samtidigt kan utgöra en förstärkning av entrén till kulturmiljön Steinerområdet. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring alternativ1b. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan området och djurhagarna. Avståndet till Säby gårds kostallar blir i detta läge knappt 500 m. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att stor hänsyn tas till den omgivande kulturmiljön och landskapsbilden. Volymen för konferenscentret bör delas upp i mindre enheter som lättare kan infogas i landskapsbilden och låter Ytterjärna kyrka och Kulturhuset fortsätta vara de dominerande byggnaderna i landskapsvyn. Miljönämnden Konferenscenter Miljönämnden avråder från en lokalisering av konferenscentret enligt alternativ 1 a och 1b. Avsteg från detta bör endast ske genom att en genomgripande studie sker av miljömedicinsk expertis. Lokaliseringen av konferenscentret är avgörande för risk för störningar, olägenheter och även hälsorisk för de som ska vistas inom centret på grund av jordbruksdriften och djurhållning vid angränsande Säby gård. Rekommenderade riktvärden för skyddsavstånd i Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete uppgår vid djurhållning till 500 m. Miljönämnden förordar en lokalisering av konferenscentret i läge 1c. Övriga programpunkter Vid större evenemang i Kulturhuset uppstår problem med mängden bilar som kommer till området då mängden parkeringsplatser inte räcker till. Det finns ett stort behov av provisoriska parkeringsytor som lämpligen bör kunna anordnas utmed tillfartsvägen. Miljönämnden påpekar behovet av en genomgripande översyn av dricksvattenförsörjning och avloppslösningar i det fortsatta planarbetet. Nuvarande avloppslösning för området bedöms, mot bakgrund av kraven om åtgärder gentemot Östersjöns övergödning, som mycket tveksam. Avloppsfrågan bör därför i det fortsatta planarbetet tas upp för omprövning med eventuellt helt ny inriktning. Skillnaden mellan en nyckelbiotop och ett naturvärde bör redovisas. I anslutning till den karta i programhandlingen som redovisar ett naturvärde bör det stå att det är klassat som ett naturvärde enligt skogsstyrelsens biotopinventering. Nyckelbiotoper är, enligt Skogsvårdsstyrelsen, skogsområden med mycket höga naturvärden. De områden som av Skogsvårdsstyrelsen klassas som naturvärden är - 7 -

14 potentiella nyckelbiotoper som på längre sikt kan utvecklas till fullvärdiga nyckelbiotoper. Programmets gränslinje i söder bör ändras och föreslår en ny avgränsning med linje i öst-västlig riktning alldeles söder om Skogsbrynsbyn. Området har naturvårdsvärden och programmet föreslår inte heller några där. Den bebyggelse som föreslås inom strandskyddet strider uppenbart mot syftena i miljöbalken såvida särskilda skäl inte finns. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. Mellan Säby gårds betesmarker och området föreslås ett område på ca 100 m lämnas fritt från bebyggelse. Till Säby gårds kostallar och gödselvårdsanläggning blir avståndet i detta läge knappt 500 m. Eftersom bostäder inte föreslås på platsen, bedöms de nya verksamheterna inte innebära en risk för inskränkningar i Säby gårds jordbruksdrift. Ett hotell- och konferenscenter omfattas inte av samma riktlinjer för skyddsavstånd som bostäder. En besökare till hotell- och konferenscentret som upplever störningar från ett intilliggande jordbruk kan välja att inte komma tillbaka, vilket inte en permanent boende person kan göra. I det fortsatta planarbetet skall parkeringsbehovet beaktas. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. Den del av förslaget som berör strandskyddet kommer att hanteras i senare planeringsetapper. Då blir det möjligt att utreda om särskilda skäl finns. Telge Nät AO Fjärrvärme och AO Stadsnät har inget ytterligare att erinra. AO Vatten har heller inga synpunkter då programområdet föreslås fortsätta att vara utanför verksamhetsområde. AO Elnät påtalar att distributionsnätet kommer att behövas byggas om och byggas ut för att klara den ökade byggnationens elförsörjning. Nya E-områden - 8 -

15 Det kommer även att behövas ett antal nya E-områden som kommer att placeras ut i samband med att detaljplanearbetet tar form och placering av tillkommande byggnader redovisas. E-områden skall vara byggbar yta 10 x 10 m samt vara åtkomlig med en lastbil för framtida drift och underhåll. Samtliga E-områden skall disponeras utan avgifter. Befintliga högspänningslinjer Berörda delar av högspänningsnätet måste byggas om för att uppfylla kravet enligt Elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter som berör distributionsnät inom detaljplanelagda områden. Det innebär att delar av befintligt elnät som luftledningsnätet behöver byggas om till markförlagd kabel. Högspänningsnätet som kommer att finnas inom ny detaljplan ska skyddas med ledningsrätt. Kostnader för våra ändringsarbeten i ledningsnätet kommer att belasta projektet. Vid detaljplaneläggning skall ovanstående synpunkter beaktas. Hyresgästföreningen - 9 -

16 En placering av konferenscentret i läge 1 A förordas med hänvisning till att övriga alternativ verkar ta betydligt större naturmark i anspråk för parkeringar. I D är en olämplig plats då den inkräktar på naturvärdet. Vatten och avloppsfrågan bör lösas med ett mindre reningsverk med fosfor och kvävereduktion. Gång och cykelväg bör hållas intakta och öppna för allmänheten. Utbyggnaden innebär sannolikt att trafiken ökar avsevärt. En ny väg för från E4: an, en utbyggnad av parkeringen och goda kollektivtrafiklösningar föreslås. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. En del av åkermarken utanför detta område kommer sannolikt att behövas för att tillgodose behovet av ytterligare parkering. Parkerings- och trafiklösningar kommer att utredas närmare i detaljplanearbetet. Den yta av åkermark som behöver tas i anspråk för ytterligare parkeringar bedöms i stort sett vara likvärdig för de olika alternativen. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. Vägverket Vägverket anser att kommunen, vid fortsatt planläggning, djupare bör redogöra för framtida trafikmängder för att på så vis kunna bedöma trafikföringens påverkan på omgivande vägnät. Eventuella utformningar av korsningar mot väg 525 ska ske i samråd med Vägverket. Vägverket anser att den tänkta förlängningen av befintlig gång- och cykelväg utmed ny bilvägslösning är positiv, men påpekar vikten av en trafiksäker lösning då förslaget visar på ett behov av att korsa bilvägen. Vad gäller förslagen om förändrad hastighet vill Vägverket påpeka att begäran om sänkt hastighet görs till Länsstyrelsen. Planprogrammet föreslår belysning vid infart från väg 525. Vägverket påpekar att belysningsfrågan ska ske i samråd med Vägverket. Vägverket vill även påpeka att åtgärder på det statliga vägnätet innebär att avtal måste upprättas mellan Södertälje kommun och Vägverket. Framtida trafikmängder kommer att utredas i det fortsatta planarbetet. Kommunen kommer att föra en dialog med Vägverket i frågor som

17 berör dem i egenskap av väghållare och som sektorsansvarig myndighet för vägtransportsystemet. Skanova Skanova har flera teleledningar inom programområdet. Föreslagen placering 1b av konferenscenter bedöms beröra en teleledning. Skanova förordar därför alternativ 1a, c och d. Hamnar någon av de befintliga ledningarna inom kvartersmark önskar Skanova i första hand att ett u-område skapas till skydd för dess. Karta över Skanovas telenät inom programområdet Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. I det fortsatta planarbetet kommer ett u-område för berörd ledning att skapas, alternativt bekostar exploatören en flytt av ledningen. SL SL har inga planer på ytterligare utökningar med anledning av de nya verksamheterna. Antalet turer till och från området har nyligen utökats. SL efterfrågar skälet till förslaget på en hasighetssänkning av vägen i området eftersom åtgärden har negativa konsekvenser för SL och bussresenärerna i form av längre restider och högre trafikeringskostnader

18 En sänkning av hastigheten föreslås i det område där många passager över vägen sker. En sträcka på cirka 100 meter bör utformas så att den upplevs som ett så kallat lågfartsområde. Denna åtgärd bedöms inte påverka restiden för buss som ändå förväntas gå med låg hastighet genom området. Stockholms handelskammare, lokalavdelning i Södertälje Handelskammaren Södertälje/Nykvarn ställer sig positiv till en utveckling av området. Att Vidarstiftelsens utveckling är viktig för kommunen tycker vi skall vägas in i alla de planrestriktioner som programmet beskriver. Flera av förslagen till placering av nytt hotell och konferens kan innebära restriktioner på intilliggande jordbruksverksamheter. Några sådana restriktioner accpeteras inte av Handelskammaren. Kapaciteten för vatten och avlopp i området är tydligen begränsad. Handelskammaren vill upplysa om att Syvab har en pumpstation i Pilkorg. Med tanke på Vidastiftelsens utvecklingsplaner borde områdesbestämmelser kunna införas i stället för ytterligare detaljplaneområden. Handelskammaren beklagar att Vidarstiftelsens tidigare planer på ett äldreboende inte finns med i programförslaget. Kommunens utgångspunkt inför ett beslut om fortsatt planarbete har varit att hitta en väg där en utveckling av verksamheterna inom Steinerområdet är förenlig med andra intressen i området, såsom Säby gårds fortsatta utveckling av sin jordbruksdrift och riksintresset för kulturmiljö. Kommunens bedömning är att en balans mellan de olika intressena kan uppnås vid en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring läge 1b. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zont på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet till Säby gårds kostallar och gödselvårdshantering blir i detta läge knappt 500 m, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd

19 Enligt Plan och Bygglagen bör bland annat ny sammanhållen bebyggelse och nya enstaka byggnader vars användning får betydande inverkan på omgivningen regleras med detaljplan. Mindre förändringar kan regleras med områdesbestämmelser. Kommunen anser att de förändringar som föreslås inom området är av den karaktär att de omfattas av detaljplanekravet. I programförslaget har kommunen föreslagit nya bostäder på utvalda platser. Äldreboende ryms inom den mer generella beteckningen bostäder. Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen i Södertälje ser positivt på att verksamheten kring Kulturhuset i Ytterjärna utvidgas. Mot bakgrund av vikten att så långt som möjligt bevara natur, kulturmiljö och allmänhetens tillgång till naturen samt att minimera tillkommande verksamheters miljöpåverkan konstateras följande: Lokaliseringen av hotellet med konferenscenter bör förläggas enligt förslag 1 C som är en acceptabel placering utifrån naturvärdessynpunkt. Denna placering påverkar inte kulturmiljön och inskränker bara i liten grad naturvärden samt minimerar transporter, vilket ger så liten klimatpåverkan som möjligt. Lokalisering 1 A och 1 B bedöms som likvärdiga ur naturvärdessynpunkt. Den viktigaste nackdelen är intrånget i den befintliga kulturmiljön. Andra nackdelar är den barriär mot Järnafjärden som byggnaderna kommer att utgöra och riskerna förknippade med närheten till Säby gårds jordbruksverksamhet och boskapsskötsel. En förläggning enligt förslag 1 D är oacceptabel på grund av intrånget i strandskyddsområdet, samt att det förstör unika naturvärden och tar värdefulla hällmarker i anspråk. Vad det gäller föreslagna verksamheter på längre sikt vill Naturskyddsföreningen i detta stadium endast införa invändningar mot de som tar strandskyddat område i anspråk och därmed inskränker allmänhetens tillgång till dessa. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i läge 1b. I det fortsatta planarbetet skall förslagets inverkan på kulturmiljön, siktlinjer och eventuella barriäreffekter beaktas. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet till Säby gårds kostallar och

20 gödselvårdshantering blir i detta läge knappt 500 m, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd. De förändringar som berör strandskyddet kommer att hanteras i senare detaljplaneetapper. Då kommer det att utredas om det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd. Vänföreningen Rudolf Steinerseminariets trädgårdspark Vänföreningen Rudolf Steinerseminariets trädgårdspark ser hellre flera, små huskroppar än ett stort högt komplex då dessa låga huskroppar därmed kan vara kopplade till bergskobbarna i området. Den arkitektoniska stilen kan, men måste inte, särskilja sig från Asmussens befintliga arkitektur. Vill veta hur utvidgad avloppsrening kommer att påverka trädgårdsparken och ha inflytande på utformning av skyltningen i området. Ser gärna att bilparkering löses genom att p-platserna omgärdas av häckar. En bearbetning av förslaget med hänsyn till kulturmiljön i Steinerområdet förordas i det fortsatta planarbetet. Volymen bör delas upp i mindre enheter som lättare kan infogas i landskapet och låter Kulturhuset fortsätta vara den dominerande bygganden i Steinerområdet. Parkerings- och trafiklösningar skall i det fortsatta planarbetet utvecklas i enlighet med områdets övriga karaktär. Avloppsfrågan kommer att utredas vidare i det kommande planarbetet. Social och omsorgsnämnden, Banverket, Svenska kraftnät och Vattenfall. Dessa remissinstanser ställer sig positiva till programförslaget och/eller har inget att erinra. Berörda fastigheter Synpunkter från exploatören (Vidarstiftelsen) Vidarstiftelsen har lämnat synpunkter på programmet och utvecklat förslaget på ett konferenscenter. Skrivelserna redovisas i sin helhet i bilaga 1. Här sammanfattas de viktigaste synpunkterna:

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 1 Innehållsförteckning sid 2 Inledning sid 3 Illustrationsplan sid 4 Det stora Landskapet - idag sid 5 Det sora landskapet - framtid

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDET Program till detaljplan för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl., upprättat 2014-07-10, har varit

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun

Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun 2015-03-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/751-214 Projekt 9432 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Kil 1:5, före detta Graninge stiftsgård i Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 2010-08-31 Utställningsbeslut 2 2010-10-13 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret november 2009 UTLÅTANDE

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer