Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2"

Transkript

1 1 (2) Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 Dnr KFN 12/06 Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett konferenscenter med hotell, utställningshall, infocenter och ateljéer i Steinerområdet i Ytterjärna. Planen ska även omfatta befintlig bebyggelse och reglera byggrätt. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården och planen har att ta hänsyn dels till kulturvärdena inom Steinerområdet, dels till omgivande kulturlandskap. Kultur- och fritidskontoret har tidigare yttrat sig i programsamrådet och förordade då läge 1B eller 1C. Detaljplanen har nu gått vidare med ett läge mellan 1A och 1B. Platsens känslighet avses hanteras med uppbyggnad av landskapselement och en lägre byggnad än tidigare redovisat som bryts upp i flera volymer. Kultur- och fritidskontoret har, genom Stadsantikvariens försorg, utarbetat ett yttrande, som kan sammanfattas enligt följande. Det förslagna lägets känslighet ur kulturmiljösynpunkt och i anslutning till den internationellt erkände arkitekten Erik Asmussens byggnader samt områdets utmärkande karaktärsdrag kräver att ett gestaltningsprogram tas fram. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom planbestämmelser för respektive byggnad. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till samhällsbyggnadskontoret. Postadress Tfn Södertälje

2 2 (2) Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Stadsantikvariens förslag till yttrande daterat Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. Kultur- och fritidskontorets förslag till nämnden: Stadsantikvariens yttrande antas så som nämnden eget och överlämnas till samhällsbyggnadskontoret. Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Emma Tibblin Stadsantikvarie Beslutet expedieras till: SBK Järna KDN Akten

3 1 (4) Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Emma Tibblin Järna kommundelsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 Dnr 12/06 Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett konferenscenter med hotell, utställningshall, infocenter och ateljéer i Steinerområdet i Ytterjärna. Planen ska även omfatta befintlig bebyggelse och reglera byggrätt. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården och planen har att ta hänsyn dels till kulturvärdena inom Steinerområdet samt dels till omgivande kulturlandskap. Kultur- och fritidskontoret har tidigare yttrat sig i programsamrådet och förordade då läge 1B eller 1C. Detaljplanen har nu gått vidare med ett läge mellan 1A och 1B. Platsens känslighet avses hanteras med uppbyggnad av landskapselement och en lägre byggnad än tidigare redovisat som bryts upp i flera volymer. Det förslagna lägets känslighet ur kulturmiljösynpunkt och i anslutning till den internationellt erkände arkitekten Erik Asmussens byggnader samt områdets utmärkande karaktärsdrag kräver att ett gestaltningsprogram tas fram. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom planbestämmelser för respektive byggnad. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Ärendet Förslag Detaljplanen omfattar del av befintligt bebyggelseområde, en nuvarande parkeringsplats samt en nu igenlagd yta av odlingsmark. Detaljplanen har varit ute på remiss i programskedet. Med hänsyn till att området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Campusgatan 26 Tfn Bankgiro Södertälje Org-nr Postgiro

4 2 (4) förordade Kultur- och fritidskontoret lägen 1B och 1C. Alternativ 1C bedömdes dock vara den placering som skulle innebära minst påverkan på kulturlandskapet. Järna kommundelsnämnd har dock gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att gå vidare med nuvarande område. I detaljplaneförslaget har konferensbyggnaden placerats i läge 2 längst ut mot öster. Övriga byggnader i form av utställningshall och ateljéer placeras i ett stråk mot nordväst dvs läge 1A-B. Konferenscentret redovisas som en fem våningar hög byggnad som trappar ned i höjd och ligger i en bågform. I förslaget redovisas gula fasader och ett grönt tak. Infartsväg kombinerat med torgyta föreslås mellan Robygge och det nya konferenscentret. Förutsättningar Riksintresset för kulturmiljövården omfattar såväl Steinerområdet med dess särpräglade arkitektur som omgivande öppna kulturlandskap med äldre bebyggelsetraditioner och den medeltida kyrkan med närmiljö. Riksintresset innebär att kommunen ska se till att ingen påtaglig skada sker på dess värden samt att stor hänsyn tas till landskapsbilden. För detaljplaneområdet innebär det att hänsyn ska tas till bebyggelseskick i de olika kulturmiljöområdena samt till jordbruk med kreaturshållning som en förutsättning för det öppna kulturlandskapets bevarande och utveckling. Steinerområdet, Säby gård och kyrkan med dess siluett i landskapet är också utpekade kulturmiljöer av betydande kulturvärden som upptagits i rapporten Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun. De utgör karaktärsbärande kännetecken för den södra delen av Ytterjärna socken. Säby gård med omkringliggande jordbrukslandskap representerar det sörmländska landskapets karaktär med mellanstora gårdar från 1800-talet och ett öppet odlingslandskap som skapar siktlinjer mellan bebyggelselägena. Ytterjärna kyrka har i sitt strategiska läge på en höjd i det öppna landskapet utgjort ett landmärke sedan medeltiden. Konferensbyggnadens volym har prövats mot kyrkans siluett för att säkerställa dess visuella upplevelse i landskapet. Karaktärsbärande kvaliteter i Steinerområdet är bebyggelsens placering som hus i park, deras utformning med mjuka organiska former, färgsättningar och grönstråken med planteringar i gräsytor och smala gångar. Byggnaderna har var och en sin egen arkitektur men hålls samman av en arkitektonisk grammatik. Kulturhuset, ritat av den internationellt kände arkitekten Erik Asmussen, utgör idag områdets arkitektoniska kärna. Gällande detaljplan saknar idag skyddsbestämmelser för Asmussens arkitektur som utgör kärnvärdet i riksintresset för Steinerområdet. Denna del av planen förslås att omfattas av

5 3 (4) Q-bestämmelse, dvs en beteckning för kvartersmark som innebär att verksamheter ska anpassas till byggnadernas kulturvärden. Synpunkter En utveckling av området med flera verksamheter, bl.a. utställningshall och ateljéer är positivt då det stärker områdets attraktion som mötesplats. Det föreslagna konferenscentrets uppbrutna form och med grönt tak kan fungera visuellt i landskapet. Det bryter dock av mot Asmussens mjuka organiska former i sin arkitektur genom mer kantiga former och kommer dessutom att konkurrera med Kulturhuset då det föreslås få samma höjd som detta. En viktig förutsättning är hur utformningen av en ny bebyggelse tar hänsyn till Erik Asmussens arkitektur och samspelar med dess grammatik. Att använda landskapsavgränsande gröna element till att skapa ett rumsavskiljande mellanrum mot kulturmiljön Säby och omgivande kulturlandskap kan medföra en positiv avgränsning av området men kräver en noggrann utformning. Det är viktigt att nya stråk/torgytan samspelar med det befintliga områdets grönstruktur. En förstärkning av entrén till Steinerområdet kan tydliggöra områdets utbredning och avgränsning mot omgivande kulturlandskap men innebär även flera tveksamheter. Att undvika hårdgöring av parkeringsytor är positivt för området. En avgörande förutsättning för planen är att omgivande jordbruk med kreaturshållning med bete går att säkerställa för upprätthållandet av kulturlandskapets värden. Ett dubbelt staket är föreslaget som avgränsning mot betesmarker. Utformningen av detta måste utföras med hänsyn till den visuella upplevelsen av landskapet. Det är av stor vikt att skyddsbestämmelser för Erik Asmussens arkitektur införs i planen i syfte att bevara den unika miljön och dessutom underlätta handläggningen med bl.a. bygglov inom planområdet. Markanvändningsbestämmelsen Q är inte tillräcklig utan planen bör förses med varsamhetsbestämmelser samt q-bestämmelser för respektive byggnad. Under senare år har mindre förändringar, bl.a. med utbyte av ursprungliga trädörrar skett mot aluminiumdörrar. Hänvisning till PBL måste också uppdateras efter införandet av den nya Plan- och bygglagen. Granhäcken vid Wigwam som är planterad under Bruno Liljefors tid är ett grönt kulturvärde som också bör skyddas. En arkeologisk utredning ger förutsättningarna för vad som ur fornlämningssynpunkt är lämpligt för området för vilket Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet.

6 4 (4) Området är mycket känsligt då en byggnation kan innebära en konflikt mellan de olika kulturmiljöernas värde varför placering, utformning och färgsättning av bebyggelsen samt utformning av stråk och mötena mellan de olika kulturmiljöerna är avgörande. Man behöver även ta ställning till vilken dignitet Kulturhuset ska ha inom området, hur en ny bebyggelse ska samspela med befintlig bebyggelsegrupp inom Steinerområdet. Med anledning av att området ligger i riksintresse för kulturmiljövården med så många aspekter att ta hänsyn till krävs att ett gestaltningsprogram tas fram för att kunna ta ställning till detaljplaneförslaget och undvika att den nya bebyggelsen samt utformningen av stråken kommer i konflikt med befintliga värden i området. Ett gestaltningsprogram beskriver hur bebyggelsen ska utformas och kan innehålla en genomgång av områdets olika delar för att definiera kvaliteter speciellt viktiga för den eftersträvade miljön. Sammanfattning 1. Ett gestaltningsprogram bör tas fram för att kunna ta ställning till förslaget. 2. De av Asmussens byggnader som ingår i detaljplaneområdet bör säkerställas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser för respektive byggnad. 3. Jordbruksverksamheten med betande kreatur måste kunna säkerställas för att upprätthålla kulturlandskapets värden. Emma Tibblin Stadsantikvarie

7 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Program för del av Ytterjärna-Nibble inom Järna kommundel i Södertälje Dnr (P06021) Upprättad Samrådsredogörelsen är en sammanställning av de yttranden på programförslaget som har kommit in under samrådstiden. I samrådsredogörelsen sammanfattas de synpunkter som berör programförslaget upp och bemöts. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret, Stadshuset, Södra Campusgatan 26 i Södertälje. BESLUT Järna kommundelsnämnd beslutade den 1 april 2008 att sända ut ett förslag till program för del av Ytterjärna-Nibble för samråd. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Programsamrådet varade mellan den 26 mars och den 18 maj Ett förslag till program sändes den ut till remissinstanser och sakägare enligt sändlista för yttrande senast den 18 maj Allmänhet och sakägare bjöds in till ett samrådsmöte i Kulturhuset i Ytterjärna den 22 april Till mötet kom ca 40 personer, utöver kommunens tjänstemän. INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER Länsstyrelsen (redovisas i sin helhet) Kulturmiljö Programområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården (AB3). I värdetexten för riksintresset lyfts kulturlandskapet med byar och ensamgårdar som huvudsakligen speglar 1800-talet fram som ett bärande element. Vidare är det äldre vägnätet ett kärnvärde i riksintresset liksom Steinerseminariet med sin sammanhållna antroposofiska arkitektur från 1970-talet och framåt. Miljön kring Ytterjärna kyrka,

8 Säby gård och Steinerseminariets område utgör tre kärnområden för kulturhistorisk bebyggelse i området. Jordbrukslandskapet mellan dessa områden, tillsammans med vägen mellan Säby och Pilkrog, har en lång historia och utgör en betydelsefull del av riksintresset. De tre bebyggelseområdena har olika karaktär där speciellt Steinerseminariets område har en unik utformning. Det är viktigt för upplevelsen av kulturlandskapet att man kan särskilja de olika delarna från varandra. I programarbetet har behov och förändringsförslag delats in i olika tidsintervaller. De förändringar som avses ske inom nära förestående tid omfattar bl.a. förslag på ett nytt konferenscenter i anslutning till kulturhuset och Robygge. I programmet föreslås fyra olika lägen för centret (1 a-d). Läge 1a, 1b och 1d ligger i anslutning till fasta fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap. Kulturminneslagen. Dessutom kan det i området finnas ytterligare lämningar som inte påträffats tidigare eller som inte är synliga ovan markytan, till exempel boplatser från förhistorisk tid. Länsstyrelsen kan konstatera att det kommer att krävas arkeologiska åtgärder innan områdena kan bli aktuella för exploatering. Länsstyrelsen anser därför att läge 1c är bättre ur fornlämningssynpunkt. När det gäller påverkan på riksintresset ur kulturmiljösynpunkt är även läge 1c att föredra, då de tre bebyggelseområdena kan behålla sin karaktär och speciellt Steinerområdet förstärks. Vidare kan Länsstyrelsen konstatera att den nya panncentralen ligger i anslutning till en skyddad fast fornlämning. Vid eventuell nyexploatering i området kan det komma att krävas en arkeologisk utredning. Naturmiljö Hällmarken med lövskog och äng norr om Nibble gård är utpekad som ett naturvärde enligt skogsvårdsstyrelsens inventering av värdefulla skogsmiljöer. Med hänsyn till naturvärdet anser Länsstyrelsen att alternativ 1d utgör en olämplig lokalisering av konferenscentret. Jordbruksmark De olika planerade åtgärderna tar i anspråk värdefull jordbruksmark och kan genom sin närhet till pågående angränsande jordbruksverksamhet påverka förutsättningarna för fortsatt jordbruksdrift. Länsstyrelsen bedömer att förslaget att placera konferenscentret i läge 1a, närmast Säby gård, torde vara det som är minst lämpligt med hänsyn till jordbruksintresset. Även om programförslaget ger uttryck för hög medvetenhet om problematiken är det viktigt att i det fortsatta planeringsarbetet beakta berörd jordbrukares intressen beträffande risk för olägenheter och störningar för jordbruksdriften

9 Strandskydd För delar av området gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kan konstatera att ny bebyggelse föreslås inom strandskyddsområdet. Huruvida förslaget är förenligt med strandskyddets syften får utredas i den fortsatta planeringen. Översvämning Länsstyrelsen förutsätter att hänsyn kommer att tas till eventuella höjningar av havsnivån. Vidare kan Länsstyrelsen hänvisa till faktabladet Översvämningsrisker i fysisk planering (2006) som går att ladda ner från Länsstyrelsens hemsida. Vatten EU:s ramdirektiv för vatten och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat att Sverige måste fastställa kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten pågår. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet beräknas träda ikraft under slutet av år 2009 och åtgärdsprogram avses att fastställas för de vattenförekomster där man bedömt att det kan bli svårt att nå miljökvalitetsnormerna. Det är vattenmyndigheterna som fastställer miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Inom ramen för vattenförvaltningsarbetet har Näslandsfjärden och Stavbofjärden utpekats som s.k. vattenförekomster. Båda fjärdarna har problem med övergödning. Näslandsfjärden har enligt klassningen måttlig ekologisk status och Stavbofjärden otillfredsställande ekologisk status. Kommande miljökvalitetsnormer kommer att gälla för de utpekade vattenförekomsterna. Dessa innebär att vattenkvaliteten inte får försämras utan på sikt ska förbättras till god status. Av programhandlingarna framgår att avloppsvattnet i området idag tas om hand via ett system av biologiska reningsdammar vars kapacitet är otillräcklig för ytterligare belastning. Länsstyrelsen håller med om att avloppsfrågan behöver lösas i det fortsatta planarbetet. Även vattenförsörjningen för området måste belysas. Behovsbedömning Av handlingarna framgår att kommun vid ett fortsatt planarbete kommer att upprätta behovsbedömningar för varje enskild detaljplan

10 Det finns i lagstiftningen visserligen inget krav på att ett planprogram ska genomgå en miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap samt 22. Länsstyrelsen rekommenderar dock att kommunen genomför en utförlig behovsbedömning med fördjupad miljöredovisning (eller preliminär miljöbedömning) redan i samband med programmet. Den fördjupade miljöredovisningen bör avgränsas till att behandla konferenscentrets fyra olika lägen. Avvägningar mellan olika intressen (kulturmiljö, jordbruk, strandskydd mm.) samt förenlighet med riksintressena bör lämpligast utredas under programarbetet och inte i samband med upprättande av detaljplan. När detaljplanen väl upprättas har val av lokalisering redan gjorts. En behovsbedömning/eventuell miljöbedömning i samband med detaljplaneskedet har därför inte samma möjlighet att påverka val av lokalisering, som en fördjupad miljöredovisning som tas fram i samband med programarbetet. En behovsbedömning med fördjupad miljöredovisning i samband med programmet har emellertid inte samma krav på åtgärdsprogram och uppföljning som en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. Länsstyrelsen anser dock att en fördjupad miljöredovisning skulle utgöra ett bra underlag vid upprättandet av kommande detaljplaner och kommunens slutgiltiga ställningstagande till konferenscentrets lokalisering. Planprogrammet redovisar förslag på utveckling av området på kortare och längre sikt. Det närmast förestående planarbetet kommer att handla främst om konferenscentret, utställningshallen och vissa seminariefunktioner. Kommunens bedömning efter samrådet att alternativ 1a och 1d är olämpliga placeringar av konferenscentret. Ia ligger för nära Säby gårds jordbruksverksamhet samt riskerar att påverka riksintresset för kulturmiljö negativt. Id är ej lämplig med hänsyn till naturvärdet på platsen. Av de kvarvarande alternativen (1b och 1c) ligger 1c något längre ifrån Säby gårds djurhållning, men är däremot ej förenlig med de behov Vidarstiftelsen ser för en ändamålsenlig utveckling av sin verksamhet. Kommunens bedömning är att en balans mellan de olika intressena kan uppnås vid en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring läge 1b. I anslutning till konferenscentret kan även placeringar - 4 -

11 för en utställningshall och vissa seminariefunktioner prövas. En utveckling av området i detta läge kan bidra till att stärka entrén till Steinerområdet och utvecklingen av kulturmiljön Steinerområdet i sin helhet. Illustration över området kring läge 1b som föreslås utvecklas (röd markering) För att säkerställa Säby gårds jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet mellan området kring 1b och kostallarna är knappt 500 m vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd. Ett hotell- och konferenscenter omfattas inte av samma riktlinjer för skyddsavstånd som bostäder. En besökare till ett hotell- och konferenscenter som upplever störningar från ett intilliggande jordbruk kan välja att inte komma tillbaka, vilket inte en permanent boende person kan göra

12 För att minska risken för en negativ påverkan på kulturmiljön är en förutsättning i det fortsatta planarbetet att stor hänsyn tas till den omgivande kulturmiljön och landskapsbilden. Volymen för konferenscentret bör delas upp i mindre enheter som lättare kan fogas in i landskapet samt underordna sig Kulturhuset och Ytterjärna kyrka som dominerande byggnader i landskapsvyn. Ytterligare en förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. I samband med det fortsatta planarbetet bör en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Kommunala nämnder Kultur och Fritidsnämnden Lämnar synpunkter i enlighet med stadsantikvariens tjänsteskrivelse som innebär en vidare bearbetning av förslag 1 B samt 1 C: Området betingar många höga kulturhistoriska värden såväl i det i riksintresset för kulturmiljövården utpekade Steinerområdet men även i det omgivande odlingslandskapet som utgör del av riksintresset. Det innebär att stor hänsyn ska tas till landskapsbilden där både bebyggelse och jordbruk med kreaturshållning är viktiga kriterier för kulturlandskapets karaktär. Det är positivt med en mer markerad entré till Steinerområdet och med en vidareutveckling av området som utgör ett viktigt kännetecken för Järna. Det omgivande kulturlandskapet med öppna odlingsmarker och betade hagmarker tillsammans med kyrkans siluett utgör ett annat viktigt kännetecken för den södra delen av Ytterjärna socken. Undertecknad vill betona att stor hänsyn måste tas till både kulturmiljön Steinerområdet samt till omgivande kulturlandskap som är av traditionell karaktär med bebyggelse placerad på icke odlingsbar mark. Förutsättningar för omgivande jordbruk med betande kreatur måste säkerställas för upprätthållande av kulturlandskapets höga värden. Det är av stor vikt att mellanrummen mellan olika kulturmiljöer bibehålls och att hänsyn tas till den visuella upplevelsen av kyrkans dominerande höjdläge i omgivande landskap. Undertecknad förordar med hänsyn till utredda för- och nackdelar i förslaget en vidare bearbetning av förslag 1B och 1C då dessa innebär minst påverkan på omgivande landskapsbild innebärande konflikter mellan de olika kulturmiljöernas - 6 -

13 värden och samtidigt kan utgöra en förstärkning av entrén till kulturmiljön Steinerområdet. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring alternativ1b. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan området och djurhagarna. Avståndet till Säby gårds kostallar blir i detta läge knappt 500 m. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att stor hänsyn tas till den omgivande kulturmiljön och landskapsbilden. Volymen för konferenscentret bör delas upp i mindre enheter som lättare kan infogas i landskapsbilden och låter Ytterjärna kyrka och Kulturhuset fortsätta vara de dominerande byggnaderna i landskapsvyn. Miljönämnden Konferenscenter Miljönämnden avråder från en lokalisering av konferenscentret enligt alternativ 1 a och 1b. Avsteg från detta bör endast ske genom att en genomgripande studie sker av miljömedicinsk expertis. Lokaliseringen av konferenscentret är avgörande för risk för störningar, olägenheter och även hälsorisk för de som ska vistas inom centret på grund av jordbruksdriften och djurhållning vid angränsande Säby gård. Rekommenderade riktvärden för skyddsavstånd i Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete uppgår vid djurhållning till 500 m. Miljönämnden förordar en lokalisering av konferenscentret i läge 1c. Övriga programpunkter Vid större evenemang i Kulturhuset uppstår problem med mängden bilar som kommer till området då mängden parkeringsplatser inte räcker till. Det finns ett stort behov av provisoriska parkeringsytor som lämpligen bör kunna anordnas utmed tillfartsvägen. Miljönämnden påpekar behovet av en genomgripande översyn av dricksvattenförsörjning och avloppslösningar i det fortsatta planarbetet. Nuvarande avloppslösning för området bedöms, mot bakgrund av kraven om åtgärder gentemot Östersjöns övergödning, som mycket tveksam. Avloppsfrågan bör därför i det fortsatta planarbetet tas upp för omprövning med eventuellt helt ny inriktning. Skillnaden mellan en nyckelbiotop och ett naturvärde bör redovisas. I anslutning till den karta i programhandlingen som redovisar ett naturvärde bör det stå att det är klassat som ett naturvärde enligt skogsstyrelsens biotopinventering. Nyckelbiotoper är, enligt Skogsvårdsstyrelsen, skogsområden med mycket höga naturvärden. De områden som av Skogsvårdsstyrelsen klassas som naturvärden är - 7 -

14 potentiella nyckelbiotoper som på längre sikt kan utvecklas till fullvärdiga nyckelbiotoper. Programmets gränslinje i söder bör ändras och föreslår en ny avgränsning med linje i öst-västlig riktning alldeles söder om Skogsbrynsbyn. Området har naturvårdsvärden och programmet föreslår inte heller några där. Den bebyggelse som föreslås inom strandskyddet strider uppenbart mot syftena i miljöbalken såvida särskilda skäl inte finns. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. Mellan Säby gårds betesmarker och området föreslås ett område på ca 100 m lämnas fritt från bebyggelse. Till Säby gårds kostallar och gödselvårdsanläggning blir avståndet i detta läge knappt 500 m. Eftersom bostäder inte föreslås på platsen, bedöms de nya verksamheterna inte innebära en risk för inskränkningar i Säby gårds jordbruksdrift. Ett hotell- och konferenscenter omfattas inte av samma riktlinjer för skyddsavstånd som bostäder. En besökare till hotell- och konferenscentret som upplever störningar från ett intilliggande jordbruk kan välja att inte komma tillbaka, vilket inte en permanent boende person kan göra. I det fortsatta planarbetet skall parkeringsbehovet beaktas. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. Den del av förslaget som berör strandskyddet kommer att hanteras i senare planeringsetapper. Då blir det möjligt att utreda om särskilda skäl finns. Telge Nät AO Fjärrvärme och AO Stadsnät har inget ytterligare att erinra. AO Vatten har heller inga synpunkter då programområdet föreslås fortsätta att vara utanför verksamhetsområde. AO Elnät påtalar att distributionsnätet kommer att behövas byggas om och byggas ut för att klara den ökade byggnationens elförsörjning. Nya E-områden - 8 -

15 Det kommer även att behövas ett antal nya E-områden som kommer att placeras ut i samband med att detaljplanearbetet tar form och placering av tillkommande byggnader redovisas. E-områden skall vara byggbar yta 10 x 10 m samt vara åtkomlig med en lastbil för framtida drift och underhåll. Samtliga E-områden skall disponeras utan avgifter. Befintliga högspänningslinjer Berörda delar av högspänningsnätet måste byggas om för att uppfylla kravet enligt Elsäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter som berör distributionsnät inom detaljplanelagda områden. Det innebär att delar av befintligt elnät som luftledningsnätet behöver byggas om till markförlagd kabel. Högspänningsnätet som kommer att finnas inom ny detaljplan ska skyddas med ledningsrätt. Kostnader för våra ändringsarbeten i ledningsnätet kommer att belasta projektet. Vid detaljplaneläggning skall ovanstående synpunkter beaktas. Hyresgästföreningen - 9 -

16 En placering av konferenscentret i läge 1 A förordas med hänvisning till att övriga alternativ verkar ta betydligt större naturmark i anspråk för parkeringar. I D är en olämplig plats då den inkräktar på naturvärdet. Vatten och avloppsfrågan bör lösas med ett mindre reningsverk med fosfor och kvävereduktion. Gång och cykelväg bör hållas intakta och öppna för allmänheten. Utbyggnaden innebär sannolikt att trafiken ökar avsevärt. En ny väg för från E4: an, en utbyggnad av parkeringen och goda kollektivtrafiklösningar föreslås. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. En del av åkermarken utanför detta område kommer sannolikt att behövas för att tillgodose behovet av ytterligare parkering. Parkerings- och trafiklösningar kommer att utredas närmare i detaljplanearbetet. Den yta av åkermark som behöver tas i anspråk för ytterligare parkeringar bedöms i stort sett vara likvärdig för de olika alternativen. En förutsättning i det fortsatta planarbetet är att tillfredsställande vatten och avloppslösningar redovisas. Vägverket Vägverket anser att kommunen, vid fortsatt planläggning, djupare bör redogöra för framtida trafikmängder för att på så vis kunna bedöma trafikföringens påverkan på omgivande vägnät. Eventuella utformningar av korsningar mot väg 525 ska ske i samråd med Vägverket. Vägverket anser att den tänkta förlängningen av befintlig gång- och cykelväg utmed ny bilvägslösning är positiv, men påpekar vikten av en trafiksäker lösning då förslaget visar på ett behov av att korsa bilvägen. Vad gäller förslagen om förändrad hastighet vill Vägverket påpeka att begäran om sänkt hastighet görs till Länsstyrelsen. Planprogrammet föreslår belysning vid infart från väg 525. Vägverket påpekar att belysningsfrågan ska ske i samråd med Vägverket. Vägverket vill även påpeka att åtgärder på det statliga vägnätet innebär att avtal måste upprättas mellan Södertälje kommun och Vägverket. Framtida trafikmängder kommer att utredas i det fortsatta planarbetet. Kommunen kommer att föra en dialog med Vägverket i frågor som

17 berör dem i egenskap av väghållare och som sektorsansvarig myndighet för vägtransportsystemet. Skanova Skanova har flera teleledningar inom programområdet. Föreslagen placering 1b av konferenscenter bedöms beröra en teleledning. Skanova förordar därför alternativ 1a, c och d. Hamnar någon av de befintliga ledningarna inom kvartersmark önskar Skanova i första hand att ett u-område skapas till skydd för dess. Karta över Skanovas telenät inom programområdet Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring 1b. I det fortsatta planarbetet kommer ett u-område för berörd ledning att skapas, alternativt bekostar exploatören en flytt av ledningen. SL SL har inga planer på ytterligare utökningar med anledning av de nya verksamheterna. Antalet turer till och från området har nyligen utökats. SL efterfrågar skälet till förslaget på en hasighetssänkning av vägen i området eftersom åtgärden har negativa konsekvenser för SL och bussresenärerna i form av längre restider och högre trafikeringskostnader

18 En sänkning av hastigheten föreslås i det område där många passager över vägen sker. En sträcka på cirka 100 meter bör utformas så att den upplevs som ett så kallat lågfartsområde. Denna åtgärd bedöms inte påverka restiden för buss som ändå förväntas gå med låg hastighet genom området. Stockholms handelskammare, lokalavdelning i Södertälje Handelskammaren Södertälje/Nykvarn ställer sig positiv till en utveckling av området. Att Vidarstiftelsens utveckling är viktig för kommunen tycker vi skall vägas in i alla de planrestriktioner som programmet beskriver. Flera av förslagen till placering av nytt hotell och konferens kan innebära restriktioner på intilliggande jordbruksverksamheter. Några sådana restriktioner accpeteras inte av Handelskammaren. Kapaciteten för vatten och avlopp i området är tydligen begränsad. Handelskammaren vill upplysa om att Syvab har en pumpstation i Pilkorg. Med tanke på Vidastiftelsens utvecklingsplaner borde områdesbestämmelser kunna införas i stället för ytterligare detaljplaneområden. Handelskammaren beklagar att Vidarstiftelsens tidigare planer på ett äldreboende inte finns med i programförslaget. Kommunens utgångspunkt inför ett beslut om fortsatt planarbete har varit att hitta en väg där en utveckling av verksamheterna inom Steinerområdet är förenlig med andra intressen i området, såsom Säby gårds fortsatta utveckling av sin jordbruksdrift och riksintresset för kulturmiljö. Kommunens bedömning är att en balans mellan de olika intressena kan uppnås vid en bearbetning av förslaget på konferenscenter i området kring läge 1b. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zont på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet till Säby gårds kostallar och gödselvårdshantering blir i detta läge knappt 500 m, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd

19 Enligt Plan och Bygglagen bör bland annat ny sammanhållen bebyggelse och nya enstaka byggnader vars användning får betydande inverkan på omgivningen regleras med detaljplan. Mindre förändringar kan regleras med områdesbestämmelser. Kommunen anser att de förändringar som föreslås inom området är av den karaktär att de omfattas av detaljplanekravet. I programförslaget har kommunen föreslagit nya bostäder på utvalda platser. Äldreboende ryms inom den mer generella beteckningen bostäder. Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen i Södertälje ser positivt på att verksamheten kring Kulturhuset i Ytterjärna utvidgas. Mot bakgrund av vikten att så långt som möjligt bevara natur, kulturmiljö och allmänhetens tillgång till naturen samt att minimera tillkommande verksamheters miljöpåverkan konstateras följande: Lokaliseringen av hotellet med konferenscenter bör förläggas enligt förslag 1 C som är en acceptabel placering utifrån naturvärdessynpunkt. Denna placering påverkar inte kulturmiljön och inskränker bara i liten grad naturvärden samt minimerar transporter, vilket ger så liten klimatpåverkan som möjligt. Lokalisering 1 A och 1 B bedöms som likvärdiga ur naturvärdessynpunkt. Den viktigaste nackdelen är intrånget i den befintliga kulturmiljön. Andra nackdelar är den barriär mot Järnafjärden som byggnaderna kommer att utgöra och riskerna förknippade med närheten till Säby gårds jordbruksverksamhet och boskapsskötsel. En förläggning enligt förslag 1 D är oacceptabel på grund av intrånget i strandskyddsområdet, samt att det förstör unika naturvärden och tar värdefulla hällmarker i anspråk. Vad det gäller föreslagna verksamheter på längre sikt vill Naturskyddsföreningen i detta stadium endast införa invändningar mot de som tar strandskyddat område i anspråk och därmed inskränker allmänhetens tillgång till dessa. Kommunen förordar en bearbetning av förslaget på konferenscenter i läge 1b. I det fortsatta planarbetet skall förslagets inverkan på kulturmiljön, siktlinjer och eventuella barriäreffekter beaktas. För att säkerställa Säby gårds fortsatta jordbruksdrift föreslås en bebyggelsefri zon på ca 100 m mellan de nya byggnaderna och Säby gårds beteshagar. Avståndet till Säby gårds kostallar och

20 gödselvårdshantering blir i detta läge knappt 500 m, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd. De förändringar som berör strandskyddet kommer att hanteras i senare detaljplaneetapper. Då kommer det att utredas om det finns särskilda skäl för upphävande av strandskydd. Vänföreningen Rudolf Steinerseminariets trädgårdspark Vänföreningen Rudolf Steinerseminariets trädgårdspark ser hellre flera, små huskroppar än ett stort högt komplex då dessa låga huskroppar därmed kan vara kopplade till bergskobbarna i området. Den arkitektoniska stilen kan, men måste inte, särskilja sig från Asmussens befintliga arkitektur. Vill veta hur utvidgad avloppsrening kommer att påverka trädgårdsparken och ha inflytande på utformning av skyltningen i området. Ser gärna att bilparkering löses genom att p-platserna omgärdas av häckar. En bearbetning av förslaget med hänsyn till kulturmiljön i Steinerområdet förordas i det fortsatta planarbetet. Volymen bör delas upp i mindre enheter som lättare kan infogas i landskapet och låter Kulturhuset fortsätta vara den dominerande bygganden i Steinerområdet. Parkerings- och trafiklösningar skall i det fortsatta planarbetet utvecklas i enlighet med områdets övriga karaktär. Avloppsfrågan kommer att utredas vidare i det kommande planarbetet. Social och omsorgsnämnden, Banverket, Svenska kraftnät och Vattenfall. Dessa remissinstanser ställer sig positiva till programförslaget och/eller har inget att erinra. Berörda fastigheter Synpunkter från exploatören (Vidarstiftelsen) Vidarstiftelsen har lämnat synpunkter på programmet och utvecklat förslaget på ett konferenscenter. Skrivelserna redovisas i sin helhet i bilaga 1. Här sammanfattas de viktigaste synpunkterna:

BESLUT Järna kommundelsnämnd beslutade den 1 april 2008 att sända ut ett förslag till program för del av Ytterjärna-Nibble för samråd.

BESLUT Järna kommundelsnämnd beslutade den 1 april 2008 att sända ut ett förslag till program för del av Ytterjärna-Nibble för samråd. Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Program för del av Ytterjärna-Nibble inom Järna kommundel i Södertälje Dnr 2009-00022-214 (P06021) Upprättad 2009-12-07 Samrådsredogörelsen är en sammanställning

Läs mer

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B

Detaljplan för Viksberg 3:1, område B 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Detaljplan för Viksberg 3:1, område B Dnr: 12/13 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sänt ut ett

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Inbjudan till samråd samt informationsmöte

Inbjudan till samråd samt informationsmöte Ärende 12 1 (4) 2017-05-02 Dnr: 2015-00397-214 Detaljplan för Västra Kallfors (Kallfors höjder) del av Kallfors 1:4 Samhällsbyggnadskontoret Inbjudan till samråd samt informationsmöte enligt 5 kap PBL

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 1 Innehållsförteckning sid 2 Inledning sid 3 Illustrationsplan sid 4 Det stora Landskapet - idag sid 5 Det sora landskapet - framtid

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje

Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje Plansamråd SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2009-11-13 Plan Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Kv Vågen 2 i Södertälje Dnr P2009-00061-214 (P 06027) Ett förslag till detaljplan för kv Vågen

Läs mer

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län Datum Diarienummer 2011-03-04 2010.0859.214 Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län 2 Bakgrund Stadsarkitekt Torbjörn Almroth,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats Tyresövägen Brakmarsvägen

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats Tyresövägen Brakmarsvägen Stadsbyggnadskontoret Karin Norlander, Planarkitekt februari 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats Tyresövägen Brakmarsvägen Fastigheterna Tyresö 1:454, 1:823, 1:545 m fl inom

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN 8 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Teresia Erixon 2015-09-07 PBN 2015-001672 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Kåbo 49:1 Förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sofie Andersson Rosell 2014-04-08 PBN 2013-002912 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Planansökan för kv Rosen, del av BEHOVSBEDÖMNING FÖR

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer