Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott"

Transkript

1 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård (ettkronogods). Kungsgård Ett stort antal egendomar gods och gårdar har under olika perioder i den svenska historien dragits in till kronan från sina tidigare ägare, kyrkan eller adeln. Kungen och hans följe använde under medeltid och tal ofta de större av kronogodsen som tillfälliga uppehållsplatser när de var på resa i landet. "Kungsgårdarna hade i allmänhet stort jordbruk,!vid hvilket ortens allmoge var skyldig att biträda med hjälpdagsverken, något alldeles ensamt för!kungsgårdar. Kungsgårdens ståtliga, ofta!befästa hufvudbyggnad var stundom residens för konungens befallningshafvande i orten, och länet!uppkallades då efter gården. En!tid brukade kronan själf de kungsgårdar, hvilka ej!voro bortförlänade. Gustaf Vasa höll personligen!sträng tillsyn öfver gårdsfogdarna och utfärdade för!dem reglementariska föreskrifter." (Nordisk Familjebok 1885) Fram till 1680 donerades många kungsgårdar till adeln som förläningar. Adeln, som hade ensamrätt till statens högre ämbeten, fick antingen skattebefrielse (frälse) eller förläningar av gods och gårdar. Staten/ Kronan tog sedan tillbaka flertalet av de donerade godsen genom den karolinska reduktionen, när Karl XI genom 1680 års riksdag genomdrev att alla grevskap och friherreskap skulle återgå till kronan, liksom alla kungsgårdar med deras tillhörigheter. Indelningsverket infördes på 1680-talet och innebar att kronan genom inkomsterna från gårdar finansierade att avlöna statliga befattningshavare. Man samlade in råvaror, livsmedel och annat ute i landet och fördelade detta till ämbetsmän och befattningshavare. Ofta fick ett område försörja en direkt utsedd person. Också militären försörjdes på detta sätt, när 2-5 hemman fick gå samman i en rote och skaffa en soldat eller båtsman och försörja honom med ett torp och mat. Även högre befäl, officerare, hade sådana arrangemang och många kungsgårdar delades ut till högre civila och militära befattningshavare. "Af!den mängd kungsgårdar, hvilken sålunda samlats,!anordnade Karl XI en god del till chefsboställen vid!indelta armén. Vid regleringen 1875 återkommo dessa till kronans omedelbara disposition. Åtskilliga!andra, som varit anordnade till landshöfdingar, återfördes genom regleringen I!regeringsformen 1809 framhålles särskildt, att konungen icke utan riksdagens samtycke får afhända kronan kungsgårdar och kungsladugårdar med därtill!lydande hemman och lägenheter. Rikets ständer själfva beslöto dock 1810 att!kungsgårdarna skulle sönderstyckas och försäljas till skatte, men konungen vägrade sitt bifall!därtill. Sistnämnda år inträffade äfven en reglering med afseende på de kungsgårdar och!kungsladugårdar, som dittills stått till konungens!enskilda disposition. Svartsjö, Ventholmen, Gripsholm,!Sundbyholm och Ribbingelund öfverlämnades till staten,!hvarjämte större delen hemman under lustslotten!öfvergick till statsverket och utarrenderades." (Nordisk Familjebok 1885) 1

2 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan 2 KarlKarlssonGyllenhielmvarenförSundbyholmmycketviktigperson,varsnamni höggradalltjämtleverkvaridetsomgällerslottetochdessomgivning. HertigKarl,somblevKarlIX(regent ),varenavGustavVasassöner.Hertigenskänkte1597egendomenSundbyholmtillsinson,KarlKarlssonGyllenhielm. SonenvaroäktaochresultatetavhertigKarlsförbindelsemedkammarpiganoch prästdotternkarinnilsdotter.attdenkungligefadernkarlemellertidbådeerkände ochvillesinsonvälmärksidonationsbrevet1597omsundbyholmstill"ossälskelig VårfrillosonKarlKarlsson". Närhanvar18årblevKarlKarlssonadladavsinfarbror,Johan III,ochficknamnetGyllenhielm.DenungeKarlfickengod uppfostranochfickefterhandmångaviktigauppdragavsin far,inteminstikrig.hankämpadetappertihertigkarlsupprormotsigismund,menblevtillfångatagenochkvarhålleni entolvårlångochmycketsvårfångenskapipolen.först1613 släppteshanfriochkundeåtervändatillsverige.fängelsetidenpåverkadehonomemellertidstarktochhanansågsigstå ioutplånligtacksamhetsskuldtillgud,somefteratthatuktat honommed"faderligtris"hadebefriathonomfrånfängelsets bojor.efterhemkomstenåterfickhandegodssomhansfar hadeskänkthonom.hanblevsåknutentillänkedrottning Kristinashovochgiftesigår1615medenavhenneshovdamer, KristinaRibbing.Medtidenfickhanocksådenenautnämningenochbelöningenefter denandraavdennyeregenten,halvbroderngustaviiadolf.förstblevgyllenhielm friherre,sedanfältmarskalk,riksråd,generalguvernöröveringermanlandsochkexholmslänochslutligenriksamiralochdåytterstansvarigfördensnabbautbyggnaden avörlogsflottanunder1620 talet.hanengageradesigocksåiindustriellverksamhet, främstglasbrukochjärnbruk,inklusivegjutningochexportavkanoner.intäkterna investeradehanisinagods.mestsatsadehanpå1630 taletpåkarlbergutanförstockholm,mensundbyholmblevmedelpunktenförhansgodsisödermanland.sundbyholmbyggdesradikaltomunderhansledningochfickettimponerandecorps de logi. Hösten1638fickmurarmästarenochstenhuggarensomhadearbetatpåKarlbergåka tillsundbyholmförattplaneraarbetetdär(såt.ex.ficktegelslagaretillverka murstenarförbyggetavdetnyaslottet),under1639sattebyggetigångoch1648verkar detmestahavaritfärdigt,mendetfinnsingaavbildningaravhurslottetdåsågut. Gyllenhielmvarslottsherremenbryddesigocksåommänniskornaibygden.Desom komförattbyggaslottetfördemedsigenheldelonykterhettillomgivningarnaoch Gyllenhielminfördeår1640därfördenkanskeförstasvenskarusdrycksförordningen attgällaområdetruntgårdensundbyholmochsundbykyrka.endastskolmästaren haderättattsäljaölochbrännvinochavvinstenskulleskolmästarenbehållahälften ochläggadenandrahälftenifattigbössan. År1629lätGyllenhielmgenomengenerösdonationinrättaenskolavidSundbykyrka. DenanseshavaritSverigesförstafolkskola,förgemenemansbarn,flickorochpojkar. Härskulleallabarn,oberoendeavsamhällsklass,fåundervisningiattläsa,skrivaoch räkna.varjedaglätgyllenhielmocksåsändaentunnamedsoppatillskolanochdetta

3 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan kannogbetraktassomsverigesförstaskolbespisning.genomgyllenhielmsdonation kundespecielltduktigaeleverbliförsörjdaförvidarestudieristrängnäselleruppsala. Gyllenhielminrättadeskolan(sominvigdes1631ochstängdes1987)sometttacktill Gudföratthansluppitursinfångenskapochmeddenuttalademålsättningenattbarn skullelärasigläsa,skrivaochräknaförattkunna"prisagudiförsamlingenmedsånger ochpsalmer,såsomockoeconomiamochhushållningenbättreförestå".skolanärpå kartorfråndentidenmarkeradenbitnorromsundbykyrka.detgamlaskolhusetvid Sundbykyrkahärstammarfrån1800 talet.detär dettredjeskolhusetiordningen. KarlKarlssonGyllenhielmochKristinaRibbinghadeingabarnochsaknadedärmed gemensammaarvingar.eftergyllenhielmsdöd1650övergickslottetsomförläningtill Kristinasbröderochhennessysterson,friherrenSevedBååt,somävenhadeettflertal andragods.bååt,somavled1669istockholm,lätbyggatillytterligareentredjevåning påsundbyholmsslott.troligenövertogsägandetavsundbyholmsedanavhansson CarlGabriel(kammarherre,kanslirådochvicelandshövdingiStockholmsochUppsala län,död1698),mengodsetdrogsåterintillkronanvidkarlxi:sreduktion1680. Sundbyholmsslottislutetav1600 talet,enligtsueciaantiquaethodierna( ;BladII:29),etttopografiskt planschverkmedkoppargravyreröverstormaktstidenssverige,utarbetatavarkitektenochämbetsmannenerik Dahlbergh( ). HertigKarl,brortillGustavIIIochsjälvregent(somKarlXIII,från1809),hadeSundbyholmsomförläningfrån1779framtillsindöd1818. AvmantalslängdenförSundbysocken1730framgårattfriherrinnanhögvälbornafru ChristinaRanckdåarrenderadekungsgårdarnaSundbyholmochRibbingelund.Hon vargiftmedfriherreludvigfahlström,enduktigämbetsmansombl.a.varkrigsrådi Krigskollegium,landshövdingiFalunochVästeråssamtchefförKammarexpeditionen. Handog1721och ChristinaRanckdogpåSundbyholm1747.DerasdotterEvaJacquette hade1749övertagitmodernsarrendenavsundbyholmochribbingelundochhondog ogift1755påsundbyholm. HögvälbornafrökenCatharinaElisabetLouisaHård,somvardottertillfriherrinnan AnnaCharlottaFahlström(äldstadottertillChristinaRanckochLudvigFahlström), övertogsundbyholmca1756ochvarknutentillslottetåtminstoneframtillca1778. Hongiftesig1762påSundbyholmmedöverstenGustafJuliusFreijtag.Catharinadog 1804iStockholm. 3

4 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Frånca1772fannsävenenkaptenAdamJacobvonSchotingmedfamiljpåSundbyholm.Hanvartroligenavholländskbörd,varofficervidSödermanlandsRegemente ocharrenderadesundbyholm.hansförstahustru,britamargaretalilliehöök,dogpå Sundbyholm1777.Medhennehadehanbl.a.dotternMargarethaEleonora,somgifte sigmedcarlgustafgyllenhammar(senedan).år1774,undervonschotingsarrendetid,brandhärjadessundbyholm.slottetbrannner;denvälvdakällarvåningenklarade brandenochförblevintakt,meniövrigta tersta lldesinteslottsbyggnadenutananva ndessedansommagasin(uthus,fähus). OcksåNilsAugustCronstedtstodsomarrendatorpåSundbyholm,frånca1779och troligenetttiotalårframåt.hanblevmedtidenöversteochsedermerageneralmajor, mendettaefterendramatisktidsomnästanslutademedhansdöd.cronstedtdömdes ijuni1788förorder ochsubordinationsbrottochskullearkebuseras,menbenådades avgustafiiitillattförlorasintjänstochfåavtjänalivstidsstraffpåvarbergsfästning. Redanefterettparmånaderblevhanemellertidbenådadigenochfrigivenavhertig Karl,somdåocksåägdeSundbyholm.Cronstedthade1781giftsigmedfriherrinnan MargaretaHedvigAlströmerochihusförhörslängden förSundbyholmåterfinnshögvälbornegrevenNilsAugustCronstedtmedhustrungrevinnanMargareta HeddaAlströmer.Hondog1816,handogiStockholm1835. Underperioden innehadekaptenenvälborneCarlGustafGyllenhammar Sundbyholm.HanvaralltsåförstgiftmedvonSchotingsdotterMargarethaEleonora, mengifteefterhennesdöd(påsundbyholm1796)omsig1799medfriherrinnanbeata CharlottaSparreafRossvik,sommedmakenstodskrivenpåSundbyholmibörjanav 1800 talet.gyllenhammarförblevinnehavareavsundbyholmframtillsindöd1816. ArrendetavSundbyholmövertogs1819avfriherreSalomonLöfvenskjöld,president ibergskollegiumochkammarkollegiumochenafriketsherrar 1.Löfvenskjöldlät1820 uppföraslottetsnuvarandecorpsdelogi,enherrgårdsbyggnadviddetförfallnaslottet. SalomonLöfvenskjölddogiStockholm1850.Hanshustru,friherrinnanJulianaMargaretaCoyet,varkvarentidpåSundbyholm,mendogiStockholm1855.Parethadeinga barnochdärmedupphördefriherreättenlöfvenskjöld. 1 EnafRiketsHerrarvarenhonorärtitelsomGustavIIIlätinföra1772.Titelngavsinbärare"Alladeförmåner, hederstitlarochföreträdesrättigheterframförandraundersåtare,somherrarriksensrådavåldervarittillagde ellerhädaneftertillerkännaskunna". 4

5 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan SläktenCoijet(adladCoyet)varavholländsktursprung.JulianaMargaretaCoyetvar fastertillkaptengustafaugustcoyet,som1860övertogarrendetavsundbyholm. KaptenCoyethadebörjatsinbanaiSkåne,menkommittillNärkesregementeoch efterdenmilitärakarriärenblivitbl.a.ledamotavörebrolänshushållningssällskaps förvaltningsutskottochstyrelsenförörebrolänsenskildabanksamtordförandei Mälareprovinsernashypoteksförening.HanägdegodsiNärkeocharrenderadeSundbyholmåtminstonetillslutetav1880 talet.kaptencoyetfördeinsundbyholmivad sombetraktassomdessglansperiod.hanökadearealenodladjordmedmerän100 hektarochlätförskönaegendomengenomplanteringar,parkanläggningarochalléer. DenväldigastenmursomGyllenhielmhadelåtituppföraruntborggårdenrevsoch platsenplanterades.gustafaugustcoyetvargiftmedsinkusinfriherrinnanhedvig LovisaAugustaDjurklouochhademedhennebl.a.dotternUlrikaChristinaJuliana (Julia),somkomatttavidsomarrendatoravSundbyholm.Juliavargiftmedkapten GöranMårtenHammarhielm IkyrkoarkivenstårkaptenA.G.CoyetssterbhusförstkvarsominnehavareavSundbyholmmenår1891verkarStatsverkethainträttsomägareochdåblevfriherrinnan änkefruulrikakristinajuliahammarhielm,föddcoyet,arrendator.honkom flyttandefrånnysundivärmlandochblevkvarsomarrendatorframtill1907dåhon flyttadetillörebro.underfriherrinnanstidvarsundbyholmenligtuppgift"ettmycket gästfritthus".enavgästernavarprinseugen,somsommaren1893måladedenkända SundbyholmstavlanDetgamlaslottet. 5

6 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Prinsenhadesinateljéistorasalongenentrappaupp ihuset.omsinaavsiktermedmålningenskrevhani ettbrevtilldrottningsophia:"jagskaförsökafåfram någotängsligt,ensamtövergivet.väldigaovädersmoln,enkalbacksluttningmedensammaförvridna buskar,skrikandekajorochskriandedisharmonii färgen."iettsenarebrevbeskrevhanmotivetytterligare:"slottetliggerdärförfalletochoberörtmitti naturensomärevigtdensammamedsolensomlyser ochmolnsomvältrarsigfram." PrinsEugenutanförförvaltarbostadenvidSundbyholms.Foto:Okänd EfterfriherrinnanHammarhielmfickSundbyholmennyarrendator,AxelOlofReinholdTottie Håkansson,menhanflyttade1915medsinfamiljtillFellingsbroiÖrebro län 2.OcksåenlöjtnantAxelGustafTottie HåkanssonfannstidvispåSundbyholm. Nyarrendatorblev1915HildingTeodorBorgströmfrånTrolle LjungbyiSkåne,men handogredan1918.enligtförsamlingsbokenboddehansfamiljkvarpåsundbyholm efterhansdödutanattvaranoteradesominneboendehosnågonnyarrendator.ifolkbokföringen1920stodsonencurttheodorsharperborgströmsominspektor,men ingenvarskrivensomarrendatorpåsundbyholm.avfolkbokföringen1930framgår attänkanochtreavfemsöneralltjämtvarskrivnapåsundbyholm1930ochattcurt TheodorSharperBorgströmdåvarnågonformavgodsarrendator. Foto:OlleForslund År1939köpteEskilstunastadegendomenSundbyholmavstatenför338000kr 3.Det gamlaslottet,arrendatorsbostadenochalladebyggnadersomhördetillbrukandetav denstoragårdenföljdemediköpet.deflestaavekonomibyggnaderrevssenare,eftersommanvarräddförattdeskulleinnehållasådantsomkundeförorenabadplatsen. 2 DetfinnsuppgifteromattenarrendatorDyrssenskullehakommittillSundbyholm1915,alltsåefterAxelOlof ReiholdTottie Håkansson,mendettaharintestödikyrkoarkivenocheftersomHildingTeodorBorgströmdess utomenligtuppgiftiförsamlingsbokenförsundbykomflyttandemedsinfamiljtillsundbyholmiapril1915så talarmycketföratthantogöverarrendatorskapetdirekteftertottie Håkansson. 3 Motsvarandeca9miljonerkridagenspenningvärde. 6

7 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Huvudbyggnadenskulleanvändassompensionat.SkälettillattstadenvillehaSundbyholmvarattdetbehövdesettfriluftsområdemedbadmöjligheterinärhetenav Eskilstuna.Vidslottetfannsenbrabadplats 4 ochområdenförattbyggafritidsstugor. Foto:OlleForslund OcksåandravärldskrigetsattesinaspårförhurSundbyholmharkommittillanvändningimoderntid.Ettstortområdeislottsträdgårdengrävdesuppförpotatisodling ochavskörden1943skänktes600kilopotatisgenomnorgehjälpentillnorge.den gamlaindelningenisexkvarterfannskvarfra nena ldreanla ggning,menomra detanva ndesalltsåunderkrigsårensompotatisland(ochävenfrukttra dga rd).äventidigare innehavareavsundbyholmodladeannatänprydnadsväxterislottsträdgården.pa en kartafra n1761sta rattkvarterenvar anlagdetillkryddsa ngarochka lland. Slottetvarförfalletochredanna graa refteratteskilstunastadko ptomra detbo rjade manra knapa vadenrestaureringochombyggnadavslottetskullekosta.blandnödvändigafo rberedelserinfo renrenoveringnämndesatt"slottetma steto mmaspa konserver,potatis,sa dochba tarinnanarbetetkanpa bo rjas".eftersomstatenintehade gjortna gotfo rattsaẗtaslottetista ndunderdentidmana gtdet,tyckteeskilstunastad attdetintevarmera nraẗtattstatenbetaladeendelavkostnadernafo rrenoveringen. 4 "EskilstunastadärjusombekantickebelägetvidannatvattendragänEskilstunaån,därbadningärsågottsom omöjligtpågrundavvattnetbeskaffenhet.stadenärfördenskullistortsetthänvisadtillattanskaffabadmöjlig hetervidmälaren".(urstadensansökan1950ompengarutdenstatligafondenförfriluftslivetsfrämjande) 7

8 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Renoveringsarbetetkomiga ng1952ochma letvarredanfra nbo rjanattslottetskulle anva ndassomrestaurangochkurslokal.iomgivningarnaanladesfriluftsbad,båthamn, bryggor,campingplatssamtettområdeförfritidshus.redan1941fannsdetett80 tal egenbyggdasommarstugorpåhyrdtomtmark,menstadsarkitektenvarupprördöver hurfultområdethadeblivitochennyplangjordesuppförattfåordningpådet tilltagandestugbyggandet.tra dga rdsarkitektenwalterbauergjordeocksåfo rslagtill renoveringavslottstra dga rdenochskrevbl.a.att"mangörnogbådeslottetochparken enstortjänstomdennavackraarkitektur ochlandskapsmålning[detgamlaslottet] fårståsomdeninspirerandeförebildenfördetanläggningsarbetesomväntar".han ansa gattdetviktigastevaratt"slottetsfasadframsta rrenochklarsettfra ntra dga rden ochsjo stranden".allatra dmellanslottetochvattnetskullebort.pa insidanavsidoga ngarnaskulleenfrukttra dfa varakvarochpa utsidanskulleenradlindarplanteras. ÄgarenEskilstunastadbestämdedockattallafrukttra dframfo rslottetskullebortoch ista lletplanteradetva raderlindar.våren1958vardennyaslottsträdgårdenfärdig. Pensionatetfungerademerochmersomkursgårdunderhöst,vinterochvår,mentill sluträcktehusetintelängretill.islutetav1940 taletbeslutadeeskilstunastadatt byggatioövernattningsstugormedtvålägenheterivarje.påsommarenkundedehyras utveckovistilleskilstunaborochrestenavåretfungerasomövernattningsstugorför kursdeltagare.menverksamhetenväxteoch1967byggdesettnyttkonferenshotell (Förläggningsbyggnaden).Hotelletmedtillhörandebyggnadersåldesemellertid1987 tillsundbyholmsslott&konferenshotellab.dengamlaförvaltarbostadenbyggdes omtillkonferensanläggning,vareftersamtligarum,sviterochkonferenslokalerhar byggtsomochrestaurerats.stugornaistugbynbyggdesomtillhotellsviterochhyrdes intelängreutsomsommarbostädertilleskilstunaborna.slutligenköpteföretagetherrgården,somocksåbyggdesomtillhotell.ibörjanav1990 taletsåldeeskilstunakommunhelasommarstugeområdet.kommunaltvattenochavloppdrogsframtillsundbyholmochdetvartänktattområdetskulleförbliettsommarstugeområde,menfler ochflervilleiställetboisundbyholmåretrunt.detnuvarandesundbyholmsslott AB(tidigareSundbyholmsSlott&KonferenshotellAB)drivsochägsprivat.Företaget ägersamtligabyggnaderförutomslottsbyggnaden,somalltjämtägsaveskilstuna kommun.företaget,somarrenderarslottettomtochouppvärmt,bedriverkonferens, weekend,festvånings ochrestaurangverksamhet. 8

9 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan LäsmeromSundbyholmsslott EskilstunaStadsarkiv: EskilstunaStadsarkiv:Historiskaartiklar: NågotomkällortillSundbyholmsslottshistoria(avNilsMossberg) Eskilstunakommun:Sundbyholm: Sundbyholmfritidsområde kvalitetstidieskilstuna Riksarkivet: Södermanlandshandlingar(räkenskapförslottet1561) CarlCarlssonGyllenhielmsarkiv Reduktionsmyndigheternasarkiv Antikvariskt topografiskaarkivet(ata) FilmaderitningaravSundbyholm FotonavSundbyholm Kammarkollegietsarkiv LandsarkivetiUppsala: Sundbyförsamlingskyrkoarkiv Husförhörslängder Mantalslängder Folkbokföring Södermanlandslänslandskontorsarkiv Lantmäteriverket: Kartorfrånår1723ochframåt SundbyholmsslottAB:Slottetshistoria slott.se/slottets historia/ 9

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor 2016-12- 02 Tsff Kerstin Carlborg 2016 1 Mantalslängder och andra källor Varför fördes mantalslängder? Hur man hittar mantalslängder

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Nya elledningar vid Tuna kungsgård

Nya elledningar vid Tuna kungsgård Rapport 2011:29 Arkeologisk förundersökning Nya elledningar vid Tuna kungsgård intill RAÄ 111 Rystad-Tuna 1:1 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

Stormaktstiden utförlig. fakta

Stormaktstiden utförlig. fakta Stormaktstiden utförlig Stormaktstiden varade i ca 100 år. Från 1611-1718. Sverige var stort till ytan med hade endast 1 miljon invånare. Det var inte mycket, jämfört med Tyskland och Frankrike som hade

Läs mer

Skogsfinnarnas uppgång och fall

Skogsfinnarnas uppgång och fall Skogsfinnarnas uppgång och fall Kurs vid Mälardalens Högskola. Falun HT 2009. Även genomförd som studiecirkel i Los. Projektarbete av Roland Jansson och Tommy Hallqvist Inledning Orsaken till att vi ville

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Rullor och annat spännande

Rullor och annat spännande Rullor och annat spännande Malmö Släktforskarförening Tema: Rullor och annat spännande Vad är skillnaden mellan en ryttare och en soldat? Jämförelse Kavalleri - Infanteri Kavalleri Hästar Ryttare Rusthåll

Läs mer

FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG

FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG 1 ERIK NORBERG 2 november 2014 FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG Sammanfattning I detta avsnitt tecknas den långa period av krig som föregick den tvåhundraåriga freden. Från Gustav Vasa till konventionen i Moss

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Vad är åbor och rusthållare?

Vad är åbor och rusthållare? Vad är åbor och rusthållare? av Bengt Avenberg Ofta stöter man på som släktforskare på ord och titlar som inte brukas i dag. Det finns många märkliga ord, ibland bortglömda, ibland med en helt annan innebörd

Läs mer

Sveriges historia

Sveriges historia GÖRAN BEHRE LARS-OLOF LARSSON EVA ÖSTERBERG Sveriges historia 1521-1809 Stormaktsdröm och småstatsrealitet Innehåll Regentlängd 7 Förord 9 Periodiseringens dilemma 10 Vasatiden och stormaktstiden 13 AV

Läs mer

This is the accepted version of a paper presented at Finnsams höstkonferens,sköldinge, 5-7 september, 2014..

This is the accepted version of a paper presented at Finnsams höstkonferens,sköldinge, 5-7 september, 2014.. http://www.diva-portal.org Postprint This is the accepted version of a paper presented at Finnsams höstkonferens,sköldinge, 5-7 september, 2014.. Citation for the original published paper: Andersson, M.

Läs mer

Det militära ackordssystemet

Det militära ackordssystemet Det militära ackordssystemet Lite förenklat kan man säga att ackord var ett sätt att sälja och köpa tjänster som användes förr i tiden, både inom offentlig förvaltning och inom krigsmakten. Ackord var

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Den Storirebiska adeln. - de första, de högsta och de härskande

Den Storirebiska adeln. - de första, de högsta och de härskande Den Storirebiska adeln - de första, de högsta och de härskande 1 Syfte 3 Att vara adlig 4 Att bli adlig 4 Adelns uppgifter 4 Titel kontra ämbete 5 Titlar i Storireba 5 Ämbeten i Storireba 6 Vakter, väblar,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden

Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden Rapport 2010:93 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden Skivermåla 1:4 Horn socken Kinda kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

Kungshögen - Stockholms enda storhög

Kungshögen - Stockholms enda storhög Kungshögen - Stockholms enda storhög Med en diameter på 25 meter och en höjd av närmare tre meter är den unik i Stockholms stad. I storhögar begravdes personer med hög status, samt dyrbara föremål, vilket

Läs mer

Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm

Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm 1600 tal var i Boo ett mycket turbulent århundrade när stora egendomar skapades genom kungliga donationer och befolkningen blev torpare under godsen. Det är under detta århundrade som många adelssläkter

Läs mer

Träff 2 Jordbruk i Kvarsebo på 1700 1800-talet

Träff 2 Jordbruk i Kvarsebo på 1700 1800-talet Uppodlingar och förbättrade metoder ger snabb befolkningsökning Under 1700- och 1800-talet skedde en mycket snabb utveckling av jordbruket i Kvarsebo genom att nya områden uppodlades och förbättrade metoder

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:4 2012

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:4 2012 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:4 2012 Sveriges historia 600 1350 En central fråga birgitta fritz* Stockholm Sveriges historia i åtta band, som utges av Norstedts, gör anspråk på att vara en aktuell rikshistorisk

Läs mer

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 1698 Till ett hospitals eller fattighus inrättande hade Per Jönsson Rings efterlevande hustru Ingeborg, vanligen kallad Ingeborg Richert den 30 maj 1698 donerat sin

Läs mer

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING I77. ALA Alanr2 SHM/KMK 1621 Nyare tid Fyndår: 1850 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 79 mynt Slutmynt: Okänt "Dessa 6 mynt utvaldes ur ett fynd, innehållande 79 små svenska silfvermynt

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Överförmyndaren, Östersunds kommun,

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening har som namnet antyder sin hemvist i de f.d. kommunerna Ullervad och Leksberg, belägna söder om Mariestad

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 8 (5 12) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 8 (5 12) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 Framsida sid 2 Förord sid 3 (2) Personer & ord sid 4 (3 4) Huvudtext sid 5 8 (5 12) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Bilder ur Gustav Vasas liv

Läs mer

Biskopshuset VADSTENA.

Biskopshuset VADSTENA. Biskopshuset VADSTENA. Birgittinerstaden vid Vetterns klara, men oroliga vatten är med sina många medeltidsminnen och sin gammaldags stämning en af länets mera intressanta städer, om nu också Vadstena

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Kvinnors villkor Antiken o Medeltiden

Kvinnors villkor Antiken o Medeltiden Kvinnors villkor Antiken o Medeltiden Kvinnoliv under Antiken i Aten, Sparta o Rom Kvinnor i Aten 400-300-t f Kr Kvinnounderskott Kort medellivslängd 35 år kvinnor, (män 40) infektionssjukdomar, pest,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-05-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan)

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Kryssa för det ansökan gäller God man Förvaltare Ansökan om förordnande av

Läs mer

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare 1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annan än ovan) Postnummer Ort Tel bostad

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Ord och begrepp från svunna tider

Ord och begrepp från svunna tider Ord och begrepp från svunna tider Liten ordlista till hjälp för läsaren av släkthistorier. Charley Nilsson 1 Till hjälp åt läsare och ovana forskare I släktforskningssammanhang stöter man på många ord

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 04 oktober 2012 En av Västsveriges främsta och äldsta historiska sevärdheter finns i gamla Råda socken eller i Mölnlycke samhälle i Härryda kommun. Jag

Läs mer

KAMPEN OM GÅRDARNA. Ryttarna och bönderna. Svensk inflyttning uppmuntras.

KAMPEN OM GÅRDARNA. Ryttarna och bönderna. Svensk inflyttning uppmuntras. "Ve dig, du fördärvare, som själv har gått fri ifrån fördärvet! Ve dig, du härjare, som själv har undgått förhärning! När du fyllt ditt mått att fördärva, drabbas du själv av fördärvet; när du har fullbordat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

Medeltiden. Stat och samhälle

Medeltiden. Stat och samhälle Medeltiden Stat och samhälle Bilder av medeltiden Medeltiden 500-1500 (Europa) - begreppet uppfanns under renässansen Tiden mellan Rena medeltiden underutvecklat, stillastående 1700-talets upplysningstänkare

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11

Läs mer

Återlämna laxfiskerätten i nedre Torneälv till de rättmätiga ägarna (mantalsägarna)

Återlämna laxfiskerätten i nedre Torneälv till de rättmätiga ägarna (mantalsägarna) 1 Förslag till motion till riksdagen 2006/ Motionsställare till Krister Hammarbergh från HW Återlämna laxfiskerätten i nedre Torneälv till de rättmätiga ägarna (mantalsägarna) Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 134:2 2014

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 134:2 2014 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 134:2 2014 a v h a n d l i n g s r e c e n s i o n e r Donationer under förhandling JAN SAMUELSON* Mittuniversitetet Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst: Donationspraxis,

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Anmälan avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7.

Anmälan avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 Anmälan avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. Denna blankett används av företrädare

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i 1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252. Svensk författningssamling Kameraövervakningslag; utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kameraövervakning

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG Överförmyndarenheten ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 1(5) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2015-11-23

SeniorNet Lidingö 2015-11-23 SeniorNet Lidingö 2015-11-23 Vi har AD-Online gratis t.o.m. den 30 November-2015 1. Gå till denna länk: http://www.arkivdigital.se/kod/dis1503 2. Registrera dig. (glöm inte skriva upp lösenordet du väljer)

Läs mer

Ansökan till tingsrätten

Ansökan till tingsrätten Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Ansökan till tingsrätten Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Ansökan

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Sanna Hed. Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet

Sanna Hed. Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet Sanna Hed Militär- och friluftsmuseum Regementsmarschen Persedelförrådet Sanna Hed är sedan 1815 en av Sveriges största mötesplatser för två regementen, från 1815 Nerikes regemente och från 1846 Lifregementets

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka?

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Handlingar rörande forna tiders krigsmakt är någonting man av naturliga skäl framförallt förväntar sig att finna hos Krigsarkivet i Stockholm.

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

-~ -- ---- -- ---- ---~ -- - --------------------- - KARL IX BONDEKONUNG? Av. docenten SVEN U L RIK P ALME, Uppsala

-~ -- ---- -- ---- ---~ -- - --------------------- - KARL IX BONDEKONUNG? Av. docenten SVEN U L RIK P ALME, Uppsala -~ -- ---- -- ---- ---~ -- - --------------------- - KARL IX BONDEKONUNG? Av. docenten SVEN U L RIK P ALME, Uppsala ÅR 1608 satt en landsflyktig svensk på ett slott i Elsass och skrev ned en skildring

Läs mer

Ansökan om god man / förvaltare

Ansökan om god man / förvaltare Ansökan om god man / förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 1 01 ARA - understödet tillbaka för reparation av hissar i äldre höghus 02 Kilometerersättning för resor mellan arbetet och hemmet med cykel 03 Låt delningsekonomin

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse.

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse. Promemoria 2015-12-04 N2015/08441/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Ändring i rennäringsförordningen Förslag 3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. 3 Rätt till sådan småviltsjakt

Läs mer

Min hjärtans allra käraste på världen

Min hjärtans allra käraste på världen Min hjärtans allra käraste på världen Under några år i början av 1600-talet utspelade sig en hopplös kärlekshistoria mellan en adelsfröken och en svensk kung. Några brev, skrivna under åren 1613-1615 minner

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Kronans skatter och bondens bröd

Kronans skatter och bondens bröd PÄR FROHNERT Kronans skatter och bondens bröd DEN LOKALA FÖRVALTNINGEN OCH BÖNDERNA I SVERIGE 1719-1775 LUND 1993 Innehällsförteckning Kapitel 1. Inledning 1 1.1. Utgängspunkter 1 1.1.1. Problemet 1 1.1.2.

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Nationaldagen 6 juni 2012. Bästa ängelholmare!

Nationaldagen 6 juni 2012. Bästa ängelholmare! 1 Nationaldagen 6 juni 2012 Bästa ängelholmare! Idag är det Sveriges Nationaldag, 6 juni, 2012. En sådan här dag känner vi historiens vingslag sväva över oss alla. Vår svenska historia i forntid och nutid

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer