Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott"

Transkript

1 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård (ettkronogods). Kungsgård Ett stort antal egendomar gods och gårdar har under olika perioder i den svenska historien dragits in till kronan från sina tidigare ägare, kyrkan eller adeln. Kungen och hans följe använde under medeltid och tal ofta de större av kronogodsen som tillfälliga uppehållsplatser när de var på resa i landet. "Kungsgårdarna hade i allmänhet stort jordbruk,!vid hvilket ortens allmoge var skyldig att biträda med hjälpdagsverken, något alldeles ensamt för!kungsgårdar. Kungsgårdens ståtliga, ofta!befästa hufvudbyggnad var stundom residens för konungens befallningshafvande i orten, och länet!uppkallades då efter gården. En!tid brukade kronan själf de kungsgårdar, hvilka ej!voro bortförlänade. Gustaf Vasa höll personligen!sträng tillsyn öfver gårdsfogdarna och utfärdade för!dem reglementariska föreskrifter." (Nordisk Familjebok 1885) Fram till 1680 donerades många kungsgårdar till adeln som förläningar. Adeln, som hade ensamrätt till statens högre ämbeten, fick antingen skattebefrielse (frälse) eller förläningar av gods och gårdar. Staten/ Kronan tog sedan tillbaka flertalet av de donerade godsen genom den karolinska reduktionen, när Karl XI genom 1680 års riksdag genomdrev att alla grevskap och friherreskap skulle återgå till kronan, liksom alla kungsgårdar med deras tillhörigheter. Indelningsverket infördes på 1680-talet och innebar att kronan genom inkomsterna från gårdar finansierade att avlöna statliga befattningshavare. Man samlade in råvaror, livsmedel och annat ute i landet och fördelade detta till ämbetsmän och befattningshavare. Ofta fick ett område försörja en direkt utsedd person. Också militären försörjdes på detta sätt, när 2-5 hemman fick gå samman i en rote och skaffa en soldat eller båtsman och försörja honom med ett torp och mat. Även högre befäl, officerare, hade sådana arrangemang och många kungsgårdar delades ut till högre civila och militära befattningshavare. "Af!den mängd kungsgårdar, hvilken sålunda samlats,!anordnade Karl XI en god del till chefsboställen vid!indelta armén. Vid regleringen 1875 återkommo dessa till kronans omedelbara disposition. Åtskilliga!andra, som varit anordnade till landshöfdingar, återfördes genom regleringen I!regeringsformen 1809 framhålles särskildt, att konungen icke utan riksdagens samtycke får afhända kronan kungsgårdar och kungsladugårdar med därtill!lydande hemman och lägenheter. Rikets ständer själfva beslöto dock 1810 att!kungsgårdarna skulle sönderstyckas och försäljas till skatte, men konungen vägrade sitt bifall!därtill. Sistnämnda år inträffade äfven en reglering med afseende på de kungsgårdar och!kungsladugårdar, som dittills stått till konungens!enskilda disposition. Svartsjö, Ventholmen, Gripsholm,!Sundbyholm och Ribbingelund öfverlämnades till staten,!hvarjämte större delen hemman under lustslotten!öfvergick till statsverket och utarrenderades." (Nordisk Familjebok 1885) 1

2 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan 2 KarlKarlssonGyllenhielmvarenförSundbyholmmycketviktigperson,varsnamni höggradalltjämtleverkvaridetsomgällerslottetochdessomgivning. HertigKarl,somblevKarlIX(regent ),varenavGustavVasassöner.Hertigenskänkte1597egendomenSundbyholmtillsinson,KarlKarlssonGyllenhielm. SonenvaroäktaochresultatetavhertigKarlsförbindelsemedkammarpiganoch prästdotternkarinnilsdotter.attdenkungligefadernkarlemellertidbådeerkände ochvillesinsonvälmärksidonationsbrevet1597omsundbyholmstill"ossälskelig VårfrillosonKarlKarlsson". Närhanvar18årblevKarlKarlssonadladavsinfarbror,Johan III,ochficknamnetGyllenhielm.DenungeKarlfickengod uppfostranochfickefterhandmångaviktigauppdragavsin far,inteminstikrig.hankämpadetappertihertigkarlsupprormotsigismund,menblevtillfångatagenochkvarhålleni entolvårlångochmycketsvårfångenskapipolen.först1613 släppteshanfriochkundeåtervändatillsverige.fängelsetidenpåverkadehonomemellertidstarktochhanansågsigstå ioutplånligtacksamhetsskuldtillgud,somefteratthatuktat honommed"faderligtris"hadebefriathonomfrånfängelsets bojor.efterhemkomstenåterfickhandegodssomhansfar hadeskänkthonom.hanblevsåknutentillänkedrottning Kristinashovochgiftesigår1615medenavhenneshovdamer, KristinaRibbing.Medtidenfickhanocksådenenautnämningenochbelöningenefter denandraavdennyeregenten,halvbroderngustaviiadolf.förstblevgyllenhielm friherre,sedanfältmarskalk,riksråd,generalguvernöröveringermanlandsochkexholmslänochslutligenriksamiralochdåytterstansvarigfördensnabbautbyggnaden avörlogsflottanunder1620 talet.hanengageradesigocksåiindustriellverksamhet, främstglasbrukochjärnbruk,inklusivegjutningochexportavkanoner.intäkterna investeradehanisinagods.mestsatsadehanpå1630 taletpåkarlbergutanförstockholm,mensundbyholmblevmedelpunktenförhansgodsisödermanland.sundbyholmbyggdesradikaltomunderhansledningochfickettimponerandecorps de logi. Hösten1638fickmurarmästarenochstenhuggarensomhadearbetatpåKarlbergåka tillsundbyholmförattplaneraarbetetdär(såt.ex.ficktegelslagaretillverka murstenarförbyggetavdetnyaslottet),under1639sattebyggetigångoch1648verkar detmestahavaritfärdigt,mendetfinnsingaavbildningaravhurslottetdåsågut. Gyllenhielmvarslottsherremenbryddesigocksåommänniskornaibygden.Desom komförattbyggaslottetfördemedsigenheldelonykterhettillomgivningarnaoch Gyllenhielminfördeår1640därfördenkanskeförstasvenskarusdrycksförordningen attgällaområdetruntgårdensundbyholmochsundbykyrka.endastskolmästaren haderättattsäljaölochbrännvinochavvinstenskulleskolmästarenbehållahälften ochläggadenandrahälftenifattigbössan. År1629lätGyllenhielmgenomengenerösdonationinrättaenskolavidSundbykyrka. DenanseshavaritSverigesförstafolkskola,förgemenemansbarn,flickorochpojkar. Härskulleallabarn,oberoendeavsamhällsklass,fåundervisningiattläsa,skrivaoch räkna.varjedaglätgyllenhielmocksåsändaentunnamedsoppatillskolanochdetta

3 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan kannogbetraktassomsverigesförstaskolbespisning.genomgyllenhielmsdonation kundespecielltduktigaeleverbliförsörjdaförvidarestudieristrängnäselleruppsala. Gyllenhielminrättadeskolan(sominvigdes1631ochstängdes1987)sometttacktill Gudföratthansluppitursinfångenskapochmeddenuttalademålsättningenattbarn skullelärasigläsa,skrivaochräknaförattkunna"prisagudiförsamlingenmedsånger ochpsalmer,såsomockoeconomiamochhushållningenbättreförestå".skolanärpå kartorfråndentidenmarkeradenbitnorromsundbykyrka.detgamlaskolhusetvid Sundbykyrkahärstammarfrån1800 talet.detär dettredjeskolhusetiordningen. KarlKarlssonGyllenhielmochKristinaRibbinghadeingabarnochsaknadedärmed gemensammaarvingar.eftergyllenhielmsdöd1650övergickslottetsomförläningtill Kristinasbröderochhennessysterson,friherrenSevedBååt,somävenhadeettflertal andragods.bååt,somavled1669istockholm,lätbyggatillytterligareentredjevåning påsundbyholmsslott.troligenövertogsägandetavsundbyholmsedanavhansson CarlGabriel(kammarherre,kanslirådochvicelandshövdingiStockholmsochUppsala län,död1698),mengodsetdrogsåterintillkronanvidkarlxi:sreduktion1680. Sundbyholmsslottislutetav1600 talet,enligtsueciaantiquaethodierna( ;BladII:29),etttopografiskt planschverkmedkoppargravyreröverstormaktstidenssverige,utarbetatavarkitektenochämbetsmannenerik Dahlbergh( ). HertigKarl,brortillGustavIIIochsjälvregent(somKarlXIII,från1809),hadeSundbyholmsomförläningfrån1779framtillsindöd1818. AvmantalslängdenförSundbysocken1730framgårattfriherrinnanhögvälbornafru ChristinaRanckdåarrenderadekungsgårdarnaSundbyholmochRibbingelund.Hon vargiftmedfriherreludvigfahlström,enduktigämbetsmansombl.a.varkrigsrådi Krigskollegium,landshövdingiFalunochVästeråssamtchefförKammarexpeditionen. Handog1721och ChristinaRanckdogpåSundbyholm1747.DerasdotterEvaJacquette hade1749övertagitmodernsarrendenavsundbyholmochribbingelundochhondog ogift1755påsundbyholm. HögvälbornafrökenCatharinaElisabetLouisaHård,somvardottertillfriherrinnan AnnaCharlottaFahlström(äldstadottertillChristinaRanckochLudvigFahlström), övertogsundbyholmca1756ochvarknutentillslottetåtminstoneframtillca1778. Hongiftesig1762påSundbyholmmedöverstenGustafJuliusFreijtag.Catharinadog 1804iStockholm. 3

4 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Frånca1772fannsävenenkaptenAdamJacobvonSchotingmedfamiljpåSundbyholm.Hanvartroligenavholländskbörd,varofficervidSödermanlandsRegemente ocharrenderadesundbyholm.hansförstahustru,britamargaretalilliehöök,dogpå Sundbyholm1777.Medhennehadehanbl.a.dotternMargarethaEleonora,somgifte sigmedcarlgustafgyllenhammar(senedan).år1774,undervonschotingsarrendetid,brandhärjadessundbyholm.slottetbrannner;denvälvdakällarvåningenklarade brandenochförblevintakt,meniövrigta tersta lldesinteslottsbyggnadenutananva ndessedansommagasin(uthus,fähus). OcksåNilsAugustCronstedtstodsomarrendatorpåSundbyholm,frånca1779och troligenetttiotalårframåt.hanblevmedtidenöversteochsedermerageneralmajor, mendettaefterendramatisktidsomnästanslutademedhansdöd.cronstedtdömdes ijuni1788förorder ochsubordinationsbrottochskullearkebuseras,menbenådades avgustafiiitillattförlorasintjänstochfåavtjänalivstidsstraffpåvarbergsfästning. Redanefterettparmånaderblevhanemellertidbenådadigenochfrigivenavhertig Karl,somdåocksåägdeSundbyholm.Cronstedthade1781giftsigmedfriherrinnan MargaretaHedvigAlströmerochihusförhörslängden förSundbyholmåterfinnshögvälbornegrevenNilsAugustCronstedtmedhustrungrevinnanMargareta HeddaAlströmer.Hondog1816,handogiStockholm1835. Underperioden innehadekaptenenvälborneCarlGustafGyllenhammar Sundbyholm.HanvaralltsåförstgiftmedvonSchotingsdotterMargarethaEleonora, mengifteefterhennesdöd(påsundbyholm1796)omsig1799medfriherrinnanbeata CharlottaSparreafRossvik,sommedmakenstodskrivenpåSundbyholmibörjanav 1800 talet.gyllenhammarförblevinnehavareavsundbyholmframtillsindöd1816. ArrendetavSundbyholmövertogs1819avfriherreSalomonLöfvenskjöld,president ibergskollegiumochkammarkollegiumochenafriketsherrar 1.Löfvenskjöldlät1820 uppföraslottetsnuvarandecorpsdelogi,enherrgårdsbyggnadviddetförfallnaslottet. SalomonLöfvenskjölddogiStockholm1850.Hanshustru,friherrinnanJulianaMargaretaCoyet,varkvarentidpåSundbyholm,mendogiStockholm1855.Parethadeinga barnochdärmedupphördefriherreättenlöfvenskjöld. 1 EnafRiketsHerrarvarenhonorärtitelsomGustavIIIlätinföra1772.Titelngavsinbärare"Alladeförmåner, hederstitlarochföreträdesrättigheterframförandraundersåtare,somherrarriksensrådavåldervarittillagde ellerhädaneftertillerkännaskunna". 4

5 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan SläktenCoijet(adladCoyet)varavholländsktursprung.JulianaMargaretaCoyetvar fastertillkaptengustafaugustcoyet,som1860övertogarrendetavsundbyholm. KaptenCoyethadebörjatsinbanaiSkåne,menkommittillNärkesregementeoch efterdenmilitärakarriärenblivitbl.a.ledamotavörebrolänshushållningssällskaps förvaltningsutskottochstyrelsenförörebrolänsenskildabanksamtordförandei Mälareprovinsernashypoteksförening.HanägdegodsiNärkeocharrenderadeSundbyholmåtminstonetillslutetav1880 talet.kaptencoyetfördeinsundbyholmivad sombetraktassomdessglansperiod.hanökadearealenodladjordmedmerän100 hektarochlätförskönaegendomengenomplanteringar,parkanläggningarochalléer. DenväldigastenmursomGyllenhielmhadelåtituppföraruntborggårdenrevsoch platsenplanterades.gustafaugustcoyetvargiftmedsinkusinfriherrinnanhedvig LovisaAugustaDjurklouochhademedhennebl.a.dotternUlrikaChristinaJuliana (Julia),somkomatttavidsomarrendatoravSundbyholm.Juliavargiftmedkapten GöranMårtenHammarhielm IkyrkoarkivenstårkaptenA.G.CoyetssterbhusförstkvarsominnehavareavSundbyholmmenår1891verkarStatsverkethainträttsomägareochdåblevfriherrinnan änkefruulrikakristinajuliahammarhielm,föddcoyet,arrendator.honkom flyttandefrånnysundivärmlandochblevkvarsomarrendatorframtill1907dåhon flyttadetillörebro.underfriherrinnanstidvarsundbyholmenligtuppgift"ettmycket gästfritthus".enavgästernavarprinseugen,somsommaren1893måladedenkända SundbyholmstavlanDetgamlaslottet. 5

6 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Prinsenhadesinateljéistorasalongenentrappaupp ihuset.omsinaavsiktermedmålningenskrevhani ettbrevtilldrottningsophia:"jagskaförsökafåfram någotängsligt,ensamtövergivet.väldigaovädersmoln,enkalbacksluttningmedensammaförvridna buskar,skrikandekajorochskriandedisharmonii färgen."iettsenarebrevbeskrevhanmotivetytterligare:"slottetliggerdärförfalletochoberörtmitti naturensomärevigtdensammamedsolensomlyser ochmolnsomvältrarsigfram." PrinsEugenutanförförvaltarbostadenvidSundbyholms.Foto:Okänd EfterfriherrinnanHammarhielmfickSundbyholmennyarrendator,AxelOlofReinholdTottie Håkansson,menhanflyttade1915medsinfamiljtillFellingsbroiÖrebro län 2.OcksåenlöjtnantAxelGustafTottie HåkanssonfannstidvispåSundbyholm. Nyarrendatorblev1915HildingTeodorBorgströmfrånTrolle LjungbyiSkåne,men handogredan1918.enligtförsamlingsbokenboddehansfamiljkvarpåsundbyholm efterhansdödutanattvaranoteradesominneboendehosnågonnyarrendator.ifolkbokföringen1920stodsonencurttheodorsharperborgströmsominspektor,men ingenvarskrivensomarrendatorpåsundbyholm.avfolkbokföringen1930framgår attänkanochtreavfemsöneralltjämtvarskrivnapåsundbyholm1930ochattcurt TheodorSharperBorgströmdåvarnågonformavgodsarrendator. Foto:OlleForslund År1939köpteEskilstunastadegendomenSundbyholmavstatenför338000kr 3.Det gamlaslottet,arrendatorsbostadenochalladebyggnadersomhördetillbrukandetav denstoragårdenföljdemediköpet.deflestaavekonomibyggnaderrevssenare,eftersommanvarräddförattdeskulleinnehållasådantsomkundeförorenabadplatsen. 2 DetfinnsuppgifteromattenarrendatorDyrssenskullehakommittillSundbyholm1915,alltsåefterAxelOlof ReiholdTottie Håkansson,mendettaharintestödikyrkoarkivenocheftersomHildingTeodorBorgströmdess utomenligtuppgiftiförsamlingsbokenförsundbykomflyttandemedsinfamiljtillsundbyholmiapril1915så talarmycketföratthantogöverarrendatorskapetdirekteftertottie Håkansson. 3 Motsvarandeca9miljonerkridagenspenningvärde. 6

7 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Huvudbyggnadenskulleanvändassompensionat.SkälettillattstadenvillehaSundbyholmvarattdetbehövdesettfriluftsområdemedbadmöjligheterinärhetenav Eskilstuna.Vidslottetfannsenbrabadplats 4 ochområdenförattbyggafritidsstugor. Foto:OlleForslund OcksåandravärldskrigetsattesinaspårförhurSundbyholmharkommittillanvändningimoderntid.Ettstortområdeislottsträdgårdengrävdesuppförpotatisodling ochavskörden1943skänktes600kilopotatisgenomnorgehjälpentillnorge.den gamlaindelningenisexkvarterfannskvarfra nena ldreanla ggning,menomra detanva ndesalltsåunderkrigsårensompotatisland(ochävenfrukttra dga rd).äventidigare innehavareavsundbyholmodladeannatänprydnadsväxterislottsträdgården.pa en kartafra n1761sta rattkvarterenvar anlagdetillkryddsa ngarochka lland. Slottetvarförfalletochredanna graa refteratteskilstunastadko ptomra detbo rjade manra knapa vadenrestaureringochombyggnadavslottetskullekosta.blandnödvändigafo rberedelserinfo renrenoveringnämndesatt"slottetma steto mmaspa konserver,potatis,sa dochba tarinnanarbetetkanpa bo rjas".eftersomstatenintehade gjortna gotfo rattsaẗtaslottetista ndunderdentidmana gtdet,tyckteeskilstunastad attdetintevarmera nraẗtattstatenbetaladeendelavkostnadernafo rrenoveringen. 4 "EskilstunastadärjusombekantickebelägetvidannatvattendragänEskilstunaån,därbadningärsågottsom omöjligtpågrundavvattnetbeskaffenhet.stadenärfördenskullistortsetthänvisadtillattanskaffabadmöjlig hetervidmälaren".(urstadensansökan1950ompengarutdenstatligafondenförfriluftslivetsfrämjande) 7

8 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Renoveringsarbetetkomiga ng1952ochma letvarredanfra nbo rjanattslottetskulle anva ndassomrestaurangochkurslokal.iomgivningarnaanladesfriluftsbad,båthamn, bryggor,campingplatssamtettområdeförfritidshus.redan1941fannsdetett80 tal egenbyggdasommarstugorpåhyrdtomtmark,menstadsarkitektenvarupprördöver hurfultområdethadeblivitochennyplangjordesuppförattfåordningpådet tilltagandestugbyggandet.tra dga rdsarkitektenwalterbauergjordeocksåfo rslagtill renoveringavslottstra dga rdenochskrevbl.a.att"mangörnogbådeslottetochparken enstortjänstomdennavackraarkitektur ochlandskapsmålning[detgamlaslottet] fårståsomdeninspirerandeförebildenfördetanläggningsarbetesomväntar".han ansa gattdetviktigastevaratt"slottetsfasadframsta rrenochklarsettfra ntra dga rden ochsjo stranden".allatra dmellanslottetochvattnetskullebort.pa insidanavsidoga ngarnaskulleenfrukttra dfa varakvarochpa utsidanskulleenradlindarplanteras. ÄgarenEskilstunastadbestämdedockattallafrukttra dframfo rslottetskullebortoch ista lletplanteradetva raderlindar.våren1958vardennyaslottsträdgårdenfärdig. Pensionatetfungerademerochmersomkursgårdunderhöst,vinterochvår,mentill sluträcktehusetintelängretill.islutetav1940 taletbeslutadeeskilstunastadatt byggatioövernattningsstugormedtvålägenheterivarje.påsommarenkundedehyras utveckovistilleskilstunaborochrestenavåretfungerasomövernattningsstugorför kursdeltagare.menverksamhetenväxteoch1967byggdesettnyttkonferenshotell (Förläggningsbyggnaden).Hotelletmedtillhörandebyggnadersåldesemellertid1987 tillsundbyholmsslott&konferenshotellab.dengamlaförvaltarbostadenbyggdes omtillkonferensanläggning,vareftersamtligarum,sviterochkonferenslokalerhar byggtsomochrestaurerats.stugornaistugbynbyggdesomtillhotellsviterochhyrdes intelängreutsomsommarbostädertilleskilstunaborna.slutligenköpteföretagetherrgården,somocksåbyggdesomtillhotell.ibörjanav1990 taletsåldeeskilstunakommunhelasommarstugeområdet.kommunaltvattenochavloppdrogsframtillsundbyholmochdetvartänktattområdetskulleförbliettsommarstugeområde,menfler ochflervilleiställetboisundbyholmåretrunt.detnuvarandesundbyholmsslott AB(tidigareSundbyholmsSlott&KonferenshotellAB)drivsochägsprivat.Företaget ägersamtligabyggnaderförutomslottsbyggnaden,somalltjämtägsaveskilstuna kommun.företaget,somarrenderarslottettomtochouppvärmt,bedriverkonferens, weekend,festvånings ochrestaurangverksamhet. 8

9 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan LäsmeromSundbyholmsslott EskilstunaStadsarkiv: EskilstunaStadsarkiv:Historiskaartiklar: NågotomkällortillSundbyholmsslottshistoria(avNilsMossberg) Eskilstunakommun:Sundbyholm: Sundbyholmfritidsområde kvalitetstidieskilstuna Riksarkivet: Södermanlandshandlingar(räkenskapförslottet1561) CarlCarlssonGyllenhielmsarkiv Reduktionsmyndigheternasarkiv Antikvariskt topografiskaarkivet(ata) FilmaderitningaravSundbyholm FotonavSundbyholm Kammarkollegietsarkiv LandsarkivetiUppsala: Sundbyförsamlingskyrkoarkiv Husförhörslängder Mantalslängder Folkbokföring Södermanlandslänslandskontorsarkiv Lantmäteriverket: Kartorfrånår1723ochframåt SundbyholmsslottAB:Slottetshistoria slott.se/slottets historia/ 9

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

Lovisa Hagberg 90/94 Skogshistoria, essäfråga Maj,1994 ÄGANDERÄTTEN I SKOGSBRUKET

Lovisa Hagberg 90/94 Skogshistoria, essäfråga Maj,1994 ÄGANDERÄTTEN I SKOGSBRUKET 239 Lovisa Hagberg 90/94 Skogshistoria, essäfråga Maj,1994 ÄGANDERÄTTEN I SKOGSBRUKET 240 Inledning Förhållningssättet till ägande skiftar mellan olika kulturer och har förändrats genom tiderna. En kort

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm

Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm 1600 tal var i Boo ett mycket turbulent århundrade när stora egendomar skapades genom kungliga donationer och befolkningen blev torpare under godsen. Det är under detta århundrade som många adelssläkter

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Styrelsen i Karlshamn 1664 1996 (Se också Karlshamn 1664 1719)

Styrelsen i Karlshamn 1664 1996 (Se också Karlshamn 1664 1719) Styrelsen i Karlshamn 1664 1996 (Se också Karlshamn 1664 1719) 1658 Fullmakter utfärdades för Arnold de Rees och häradshövdingen Johan Mickelsson att vara borgmästare i Bodekull. Om ämbetsfördelningen

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 154 4 GIFTERMÅL OCH FAMILJEFÖRHÅLLANDEN I Carl Perssons historia spela hans äktenskap en betydelsefull roll. Själf intog han genom sin härstamning och sina rikedomar en framskjuten plats i samhället, och

Läs mer

Riksens ständers hus. Ett brokigt förflutet. Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen

Riksens ständers hus. Ett brokigt förflutet. Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen Riksens ständers hus Från det ögonblick en byggnad står klar börjar den sakta förändras. Huset anpassar sig till nya krav och idéer genom om- och tillbyggnader som hela tiden leder byggnaden framåt mot

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare

Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare Inledning Offentlig rätt Kyrkorätt Familjerätt Äktenskap Familjerätt - Barn Familjerätt - Arv Fastighetsrätt Handelsrätt Socialrätt Processrätt Straffrätt

Läs mer

Högre utbildning ett fåtal förunnat

Högre utbildning ett fåtal förunnat Högre utbildning ett fåtal förunnat Lärdomsskolan från medeltid till 1800-talets mitt Samtidigt med införandet av den obligatoriska folkskolan pågick också strider om hur undervisningen i skolan närmast

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen 1 Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen Strax intill Stocken ligger Tofta gård. Idag är gården ett mycket uppskattat och välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl.

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Storskogen Skrölle Skogen som försvann Skogsbetet Planterhagar

Storskogen Skrölle Skogen som försvann Skogsbetet Planterhagar Storskogen Skrölle Skrylleskogen eller som den också kallades Skrolle-, eller Skrölleskogen var en gång ett av de mest betydande västskånska skogskomplexen. Skogen följde Romeleåsen ned mot slättbygden

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15 BRANDKONTORET BRANDKONTORET. Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning M. G. Schybergson Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning Artikeln ursprungligen publicerad i Förhandlingar och uppsatser 8 SLS 28, 1894, s. 240 246 Svenska litteratursällskapet i Finland,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems.

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems. Släkten Modigs Anor Inskannat och omvandlat till digitalt dokument med hjälp optisk teckenigenkänning av undertecknad. Det digitala dokumentet har sedan formaterats och korrigerats så att det så långt

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer