Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott"

Transkript

1 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård (ettkronogods). Kungsgård Ett stort antal egendomar gods och gårdar har under olika perioder i den svenska historien dragits in till kronan från sina tidigare ägare, kyrkan eller adeln. Kungen och hans följe använde under medeltid och tal ofta de större av kronogodsen som tillfälliga uppehållsplatser när de var på resa i landet. "Kungsgårdarna hade i allmänhet stort jordbruk,!vid hvilket ortens allmoge var skyldig att biträda med hjälpdagsverken, något alldeles ensamt för!kungsgårdar. Kungsgårdens ståtliga, ofta!befästa hufvudbyggnad var stundom residens för konungens befallningshafvande i orten, och länet!uppkallades då efter gården. En!tid brukade kronan själf de kungsgårdar, hvilka ej!voro bortförlänade. Gustaf Vasa höll personligen!sträng tillsyn öfver gårdsfogdarna och utfärdade för!dem reglementariska föreskrifter." (Nordisk Familjebok 1885) Fram till 1680 donerades många kungsgårdar till adeln som förläningar. Adeln, som hade ensamrätt till statens högre ämbeten, fick antingen skattebefrielse (frälse) eller förläningar av gods och gårdar. Staten/ Kronan tog sedan tillbaka flertalet av de donerade godsen genom den karolinska reduktionen, när Karl XI genom 1680 års riksdag genomdrev att alla grevskap och friherreskap skulle återgå till kronan, liksom alla kungsgårdar med deras tillhörigheter. Indelningsverket infördes på 1680-talet och innebar att kronan genom inkomsterna från gårdar finansierade att avlöna statliga befattningshavare. Man samlade in råvaror, livsmedel och annat ute i landet och fördelade detta till ämbetsmän och befattningshavare. Ofta fick ett område försörja en direkt utsedd person. Också militären försörjdes på detta sätt, när 2-5 hemman fick gå samman i en rote och skaffa en soldat eller båtsman och försörja honom med ett torp och mat. Även högre befäl, officerare, hade sådana arrangemang och många kungsgårdar delades ut till högre civila och militära befattningshavare. "Af!den mängd kungsgårdar, hvilken sålunda samlats,!anordnade Karl XI en god del till chefsboställen vid!indelta armén. Vid regleringen 1875 återkommo dessa till kronans omedelbara disposition. Åtskilliga!andra, som varit anordnade till landshöfdingar, återfördes genom regleringen I!regeringsformen 1809 framhålles särskildt, att konungen icke utan riksdagens samtycke får afhända kronan kungsgårdar och kungsladugårdar med därtill!lydande hemman och lägenheter. Rikets ständer själfva beslöto dock 1810 att!kungsgårdarna skulle sönderstyckas och försäljas till skatte, men konungen vägrade sitt bifall!därtill. Sistnämnda år inträffade äfven en reglering med afseende på de kungsgårdar och!kungsladugårdar, som dittills stått till konungens!enskilda disposition. Svartsjö, Ventholmen, Gripsholm,!Sundbyholm och Ribbingelund öfverlämnades till staten,!hvarjämte större delen hemman under lustslotten!öfvergick till statsverket och utarrenderades." (Nordisk Familjebok 1885) 1

2 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan 2 KarlKarlssonGyllenhielmvarenförSundbyholmmycketviktigperson,varsnamni höggradalltjämtleverkvaridetsomgällerslottetochdessomgivning. HertigKarl,somblevKarlIX(regent ),varenavGustavVasassöner.Hertigenskänkte1597egendomenSundbyholmtillsinson,KarlKarlssonGyllenhielm. SonenvaroäktaochresultatetavhertigKarlsförbindelsemedkammarpiganoch prästdotternkarinnilsdotter.attdenkungligefadernkarlemellertidbådeerkände ochvillesinsonvälmärksidonationsbrevet1597omsundbyholmstill"ossälskelig VårfrillosonKarlKarlsson". Närhanvar18årblevKarlKarlssonadladavsinfarbror,Johan III,ochficknamnetGyllenhielm.DenungeKarlfickengod uppfostranochfickefterhandmångaviktigauppdragavsin far,inteminstikrig.hankämpadetappertihertigkarlsupprormotsigismund,menblevtillfångatagenochkvarhålleni entolvårlångochmycketsvårfångenskapipolen.först1613 släppteshanfriochkundeåtervändatillsverige.fängelsetidenpåverkadehonomemellertidstarktochhanansågsigstå ioutplånligtacksamhetsskuldtillgud,somefteratthatuktat honommed"faderligtris"hadebefriathonomfrånfängelsets bojor.efterhemkomstenåterfickhandegodssomhansfar hadeskänkthonom.hanblevsåknutentillänkedrottning Kristinashovochgiftesigår1615medenavhenneshovdamer, KristinaRibbing.Medtidenfickhanocksådenenautnämningenochbelöningenefter denandraavdennyeregenten,halvbroderngustaviiadolf.förstblevgyllenhielm friherre,sedanfältmarskalk,riksråd,generalguvernöröveringermanlandsochkexholmslänochslutligenriksamiralochdåytterstansvarigfördensnabbautbyggnaden avörlogsflottanunder1620 talet.hanengageradesigocksåiindustriellverksamhet, främstglasbrukochjärnbruk,inklusivegjutningochexportavkanoner.intäkterna investeradehanisinagods.mestsatsadehanpå1630 taletpåkarlbergutanförstockholm,mensundbyholmblevmedelpunktenförhansgodsisödermanland.sundbyholmbyggdesradikaltomunderhansledningochfickettimponerandecorps de logi. Hösten1638fickmurarmästarenochstenhuggarensomhadearbetatpåKarlbergåka tillsundbyholmförattplaneraarbetetdär(såt.ex.ficktegelslagaretillverka murstenarförbyggetavdetnyaslottet),under1639sattebyggetigångoch1648verkar detmestahavaritfärdigt,mendetfinnsingaavbildningaravhurslottetdåsågut. Gyllenhielmvarslottsherremenbryddesigocksåommänniskornaibygden.Desom komförattbyggaslottetfördemedsigenheldelonykterhettillomgivningarnaoch Gyllenhielminfördeår1640därfördenkanskeförstasvenskarusdrycksförordningen attgällaområdetruntgårdensundbyholmochsundbykyrka.endastskolmästaren haderättattsäljaölochbrännvinochavvinstenskulleskolmästarenbehållahälften ochläggadenandrahälftenifattigbössan. År1629lätGyllenhielmgenomengenerösdonationinrättaenskolavidSundbykyrka. DenanseshavaritSverigesförstafolkskola,förgemenemansbarn,flickorochpojkar. Härskulleallabarn,oberoendeavsamhällsklass,fåundervisningiattläsa,skrivaoch räkna.varjedaglätgyllenhielmocksåsändaentunnamedsoppatillskolanochdetta

3 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan kannogbetraktassomsverigesförstaskolbespisning.genomgyllenhielmsdonation kundespecielltduktigaeleverbliförsörjdaförvidarestudieristrängnäselleruppsala. Gyllenhielminrättadeskolan(sominvigdes1631ochstängdes1987)sometttacktill Gudföratthansluppitursinfångenskapochmeddenuttalademålsättningenattbarn skullelärasigläsa,skrivaochräknaförattkunna"prisagudiförsamlingenmedsånger ochpsalmer,såsomockoeconomiamochhushållningenbättreförestå".skolanärpå kartorfråndentidenmarkeradenbitnorromsundbykyrka.detgamlaskolhusetvid Sundbykyrkahärstammarfrån1800 talet.detär dettredjeskolhusetiordningen. KarlKarlssonGyllenhielmochKristinaRibbinghadeingabarnochsaknadedärmed gemensammaarvingar.eftergyllenhielmsdöd1650övergickslottetsomförläningtill Kristinasbröderochhennessysterson,friherrenSevedBååt,somävenhadeettflertal andragods.bååt,somavled1669istockholm,lätbyggatillytterligareentredjevåning påsundbyholmsslott.troligenövertogsägandetavsundbyholmsedanavhansson CarlGabriel(kammarherre,kanslirådochvicelandshövdingiStockholmsochUppsala län,död1698),mengodsetdrogsåterintillkronanvidkarlxi:sreduktion1680. Sundbyholmsslottislutetav1600 talet,enligtsueciaantiquaethodierna( ;BladII:29),etttopografiskt planschverkmedkoppargravyreröverstormaktstidenssverige,utarbetatavarkitektenochämbetsmannenerik Dahlbergh( ). HertigKarl,brortillGustavIIIochsjälvregent(somKarlXIII,från1809),hadeSundbyholmsomförläningfrån1779framtillsindöd1818. AvmantalslängdenförSundbysocken1730framgårattfriherrinnanhögvälbornafru ChristinaRanckdåarrenderadekungsgårdarnaSundbyholmochRibbingelund.Hon vargiftmedfriherreludvigfahlström,enduktigämbetsmansombl.a.varkrigsrådi Krigskollegium,landshövdingiFalunochVästeråssamtchefförKammarexpeditionen. Handog1721och ChristinaRanckdogpåSundbyholm1747.DerasdotterEvaJacquette hade1749övertagitmodernsarrendenavsundbyholmochribbingelundochhondog ogift1755påsundbyholm. HögvälbornafrökenCatharinaElisabetLouisaHård,somvardottertillfriherrinnan AnnaCharlottaFahlström(äldstadottertillChristinaRanckochLudvigFahlström), övertogsundbyholmca1756ochvarknutentillslottetåtminstoneframtillca1778. Hongiftesig1762påSundbyholmmedöverstenGustafJuliusFreijtag.Catharinadog 1804iStockholm. 3

4 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Frånca1772fannsävenenkaptenAdamJacobvonSchotingmedfamiljpåSundbyholm.Hanvartroligenavholländskbörd,varofficervidSödermanlandsRegemente ocharrenderadesundbyholm.hansförstahustru,britamargaretalilliehöök,dogpå Sundbyholm1777.Medhennehadehanbl.a.dotternMargarethaEleonora,somgifte sigmedcarlgustafgyllenhammar(senedan).år1774,undervonschotingsarrendetid,brandhärjadessundbyholm.slottetbrannner;denvälvdakällarvåningenklarade brandenochförblevintakt,meniövrigta tersta lldesinteslottsbyggnadenutananva ndessedansommagasin(uthus,fähus). OcksåNilsAugustCronstedtstodsomarrendatorpåSundbyholm,frånca1779och troligenetttiotalårframåt.hanblevmedtidenöversteochsedermerageneralmajor, mendettaefterendramatisktidsomnästanslutademedhansdöd.cronstedtdömdes ijuni1788förorder ochsubordinationsbrottochskullearkebuseras,menbenådades avgustafiiitillattförlorasintjänstochfåavtjänalivstidsstraffpåvarbergsfästning. Redanefterettparmånaderblevhanemellertidbenådadigenochfrigivenavhertig Karl,somdåocksåägdeSundbyholm.Cronstedthade1781giftsigmedfriherrinnan MargaretaHedvigAlströmerochihusförhörslängden förSundbyholmåterfinnshögvälbornegrevenNilsAugustCronstedtmedhustrungrevinnanMargareta HeddaAlströmer.Hondog1816,handogiStockholm1835. Underperioden innehadekaptenenvälborneCarlGustafGyllenhammar Sundbyholm.HanvaralltsåförstgiftmedvonSchotingsdotterMargarethaEleonora, mengifteefterhennesdöd(påsundbyholm1796)omsig1799medfriherrinnanbeata CharlottaSparreafRossvik,sommedmakenstodskrivenpåSundbyholmibörjanav 1800 talet.gyllenhammarförblevinnehavareavsundbyholmframtillsindöd1816. ArrendetavSundbyholmövertogs1819avfriherreSalomonLöfvenskjöld,president ibergskollegiumochkammarkollegiumochenafriketsherrar 1.Löfvenskjöldlät1820 uppföraslottetsnuvarandecorpsdelogi,enherrgårdsbyggnadviddetförfallnaslottet. SalomonLöfvenskjölddogiStockholm1850.Hanshustru,friherrinnanJulianaMargaretaCoyet,varkvarentidpåSundbyholm,mendogiStockholm1855.Parethadeinga barnochdärmedupphördefriherreättenlöfvenskjöld. 1 EnafRiketsHerrarvarenhonorärtitelsomGustavIIIlätinföra1772.Titelngavsinbärare"Alladeförmåner, hederstitlarochföreträdesrättigheterframförandraundersåtare,somherrarriksensrådavåldervarittillagde ellerhädaneftertillerkännaskunna". 4

5 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan SläktenCoijet(adladCoyet)varavholländsktursprung.JulianaMargaretaCoyetvar fastertillkaptengustafaugustcoyet,som1860övertogarrendetavsundbyholm. KaptenCoyethadebörjatsinbanaiSkåne,menkommittillNärkesregementeoch efterdenmilitärakarriärenblivitbl.a.ledamotavörebrolänshushållningssällskaps förvaltningsutskottochstyrelsenförörebrolänsenskildabanksamtordförandei Mälareprovinsernashypoteksförening.HanägdegodsiNärkeocharrenderadeSundbyholmåtminstonetillslutetav1880 talet.kaptencoyetfördeinsundbyholmivad sombetraktassomdessglansperiod.hanökadearealenodladjordmedmerän100 hektarochlätförskönaegendomengenomplanteringar,parkanläggningarochalléer. DenväldigastenmursomGyllenhielmhadelåtituppföraruntborggårdenrevsoch platsenplanterades.gustafaugustcoyetvargiftmedsinkusinfriherrinnanhedvig LovisaAugustaDjurklouochhademedhennebl.a.dotternUlrikaChristinaJuliana (Julia),somkomatttavidsomarrendatoravSundbyholm.Juliavargiftmedkapten GöranMårtenHammarhielm IkyrkoarkivenstårkaptenA.G.CoyetssterbhusförstkvarsominnehavareavSundbyholmmenår1891verkarStatsverkethainträttsomägareochdåblevfriherrinnan änkefruulrikakristinajuliahammarhielm,föddcoyet,arrendator.honkom flyttandefrånnysundivärmlandochblevkvarsomarrendatorframtill1907dåhon flyttadetillörebro.underfriherrinnanstidvarsundbyholmenligtuppgift"ettmycket gästfritthus".enavgästernavarprinseugen,somsommaren1893måladedenkända SundbyholmstavlanDetgamlaslottet. 5

6 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Prinsenhadesinateljéistorasalongenentrappaupp ihuset.omsinaavsiktermedmålningenskrevhani ettbrevtilldrottningsophia:"jagskaförsökafåfram någotängsligt,ensamtövergivet.väldigaovädersmoln,enkalbacksluttningmedensammaförvridna buskar,skrikandekajorochskriandedisharmonii färgen."iettsenarebrevbeskrevhanmotivetytterligare:"slottetliggerdärförfalletochoberörtmitti naturensomärevigtdensammamedsolensomlyser ochmolnsomvältrarsigfram." PrinsEugenutanförförvaltarbostadenvidSundbyholms.Foto:Okänd EfterfriherrinnanHammarhielmfickSundbyholmennyarrendator,AxelOlofReinholdTottie Håkansson,menhanflyttade1915medsinfamiljtillFellingsbroiÖrebro län 2.OcksåenlöjtnantAxelGustafTottie HåkanssonfannstidvispåSundbyholm. Nyarrendatorblev1915HildingTeodorBorgströmfrånTrolle LjungbyiSkåne,men handogredan1918.enligtförsamlingsbokenboddehansfamiljkvarpåsundbyholm efterhansdödutanattvaranoteradesominneboendehosnågonnyarrendator.ifolkbokföringen1920stodsonencurttheodorsharperborgströmsominspektor,men ingenvarskrivensomarrendatorpåsundbyholm.avfolkbokföringen1930framgår attänkanochtreavfemsöneralltjämtvarskrivnapåsundbyholm1930ochattcurt TheodorSharperBorgströmdåvarnågonformavgodsarrendator. Foto:OlleForslund År1939köpteEskilstunastadegendomenSundbyholmavstatenför338000kr 3.Det gamlaslottet,arrendatorsbostadenochalladebyggnadersomhördetillbrukandetav denstoragårdenföljdemediköpet.deflestaavekonomibyggnaderrevssenare,eftersommanvarräddförattdeskulleinnehållasådantsomkundeförorenabadplatsen. 2 DetfinnsuppgifteromattenarrendatorDyrssenskullehakommittillSundbyholm1915,alltsåefterAxelOlof ReiholdTottie Håkansson,mendettaharintestödikyrkoarkivenocheftersomHildingTeodorBorgströmdess utomenligtuppgiftiförsamlingsbokenförsundbykomflyttandemedsinfamiljtillsundbyholmiapril1915så talarmycketföratthantogöverarrendatorskapetdirekteftertottie Håkansson. 3 Motsvarandeca9miljonerkridagenspenningvärde. 6

7 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Huvudbyggnadenskulleanvändassompensionat.SkälettillattstadenvillehaSundbyholmvarattdetbehövdesettfriluftsområdemedbadmöjligheterinärhetenav Eskilstuna.Vidslottetfannsenbrabadplats 4 ochområdenförattbyggafritidsstugor. Foto:OlleForslund OcksåandravärldskrigetsattesinaspårförhurSundbyholmharkommittillanvändningimoderntid.Ettstortområdeislottsträdgårdengrävdesuppförpotatisodling ochavskörden1943skänktes600kilopotatisgenomnorgehjälpentillnorge.den gamlaindelningenisexkvarterfannskvarfra nena ldreanla ggning,menomra detanva ndesalltsåunderkrigsårensompotatisland(ochävenfrukttra dga rd).äventidigare innehavareavsundbyholmodladeannatänprydnadsväxterislottsträdgården.pa en kartafra n1761sta rattkvarterenvar anlagdetillkryddsa ngarochka lland. Slottetvarförfalletochredanna graa refteratteskilstunastadko ptomra detbo rjade manra knapa vadenrestaureringochombyggnadavslottetskullekosta.blandnödvändigafo rberedelserinfo renrenoveringnämndesatt"slottetma steto mmaspa konserver,potatis,sa dochba tarinnanarbetetkanpa bo rjas".eftersomstatenintehade gjortna gotfo rattsaẗtaslottetista ndunderdentidmana gtdet,tyckteeskilstunastad attdetintevarmera nraẗtattstatenbetaladeendelavkostnadernafo rrenoveringen. 4 "EskilstunastadärjusombekantickebelägetvidannatvattendragänEskilstunaån,därbadningärsågottsom omöjligtpågrundavvattnetbeskaffenhet.stadenärfördenskullistortsetthänvisadtillattanskaffabadmöjlig hetervidmälaren".(urstadensansökan1950ompengarutdenstatligafondenförfriluftslivetsfrämjande) 7

8 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Renoveringsarbetetkomiga ng1952ochma letvarredanfra nbo rjanattslottetskulle anva ndassomrestaurangochkurslokal.iomgivningarnaanladesfriluftsbad,båthamn, bryggor,campingplatssamtettområdeförfritidshus.redan1941fannsdetett80 tal egenbyggdasommarstugorpåhyrdtomtmark,menstadsarkitektenvarupprördöver hurfultområdethadeblivitochennyplangjordesuppförattfåordningpådet tilltagandestugbyggandet.tra dga rdsarkitektenwalterbauergjordeocksåfo rslagtill renoveringavslottstra dga rdenochskrevbl.a.att"mangörnogbådeslottetochparken enstortjänstomdennavackraarkitektur ochlandskapsmålning[detgamlaslottet] fårståsomdeninspirerandeförebildenfördetanläggningsarbetesomväntar".han ansa gattdetviktigastevaratt"slottetsfasadframsta rrenochklarsettfra ntra dga rden ochsjo stranden".allatra dmellanslottetochvattnetskullebort.pa insidanavsidoga ngarnaskulleenfrukttra dfa varakvarochpa utsidanskulleenradlindarplanteras. ÄgarenEskilstunastadbestämdedockattallafrukttra dframfo rslottetskullebortoch ista lletplanteradetva raderlindar.våren1958vardennyaslottsträdgårdenfärdig. Pensionatetfungerademerochmersomkursgårdunderhöst,vinterochvår,mentill sluträcktehusetintelängretill.islutetav1940 taletbeslutadeeskilstunastadatt byggatioövernattningsstugormedtvålägenheterivarje.påsommarenkundedehyras utveckovistilleskilstunaborochrestenavåretfungerasomövernattningsstugorför kursdeltagare.menverksamhetenväxteoch1967byggdesettnyttkonferenshotell (Förläggningsbyggnaden).Hotelletmedtillhörandebyggnadersåldesemellertid1987 tillsundbyholmsslott&konferenshotellab.dengamlaförvaltarbostadenbyggdes omtillkonferensanläggning,vareftersamtligarum,sviterochkonferenslokalerhar byggtsomochrestaurerats.stugornaistugbynbyggdesomtillhotellsviterochhyrdes intelängreutsomsommarbostädertilleskilstunaborna.slutligenköpteföretagetherrgården,somocksåbyggdesomtillhotell.ibörjanav1990 taletsåldeeskilstunakommunhelasommarstugeområdet.kommunaltvattenochavloppdrogsframtillsundbyholmochdetvartänktattområdetskulleförbliettsommarstugeområde,menfler ochflervilleiställetboisundbyholmåretrunt.detnuvarandesundbyholmsslott AB(tidigareSundbyholmsSlott&KonferenshotellAB)drivsochägsprivat.Företaget ägersamtligabyggnaderförutomslottsbyggnaden,somalltjämtägsaveskilstuna kommun.företaget,somarrenderarslottettomtochouppvärmt,bedriverkonferens, weekend,festvånings ochrestaurangverksamhet. 8

9 BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan LäsmeromSundbyholmsslott EskilstunaStadsarkiv: EskilstunaStadsarkiv:Historiskaartiklar: NågotomkällortillSundbyholmsslottshistoria(avNilsMossberg) Eskilstunakommun:Sundbyholm: Sundbyholmfritidsområde kvalitetstidieskilstuna Riksarkivet: Södermanlandshandlingar(räkenskapförslottet1561) CarlCarlssonGyllenhielmsarkiv Reduktionsmyndigheternasarkiv Antikvariskt topografiskaarkivet(ata) FilmaderitningaravSundbyholm FotonavSundbyholm Kammarkollegietsarkiv LandsarkivetiUppsala: Sundbyförsamlingskyrkoarkiv Husförhörslängder Mantalslängder Folkbokföring Södermanlandslänslandskontorsarkiv Lantmäteriverket: Kartorfrånår1723ochframåt SundbyholmsslottAB:Slottetshistoria slott.se/slottets historia/ 9

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening har som namnet antyder sin hemvist i de f.d. kommunerna Ullervad och Leksberg, belägna söder om Mariestad

Läs mer

Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm

Sven Månsson Rospigg 1608 Kummelnäs) Eketrä Kummelnäs Carl Carlsson Gyllenhjelm 1600 tal var i Boo ett mycket turbulent århundrade när stora egendomar skapades genom kungliga donationer och befolkningen blev torpare under godsen. Det är under detta århundrade som många adelssläkter

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Den Storirebiska adeln. - de första, de högsta och de härskande

Den Storirebiska adeln. - de första, de högsta och de härskande Den Storirebiska adeln - de första, de högsta och de härskande 1 Syfte 3 Att vara adlig 4 Att bli adlig 4 Adelns uppgifter 4 Titel kontra ämbete 5 Titlar i Storireba 5 Ämbeten i Storireba 6 Vakter, väblar,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Medeltiden. Stat och samhälle

Medeltiden. Stat och samhälle Medeltiden Stat och samhälle Bilder av medeltiden Medeltiden 500-1500 (Europa) - begreppet uppfanns under renässansen Tiden mellan Rena medeltiden underutvecklat, stillastående 1700-talets upplysningstänkare

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka?

Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Militära källor vid Landsarkivet i Göteborg varför och vilka? Handlingar rörande forna tiders krigsmakt är någonting man av naturliga skäl framförallt förväntar sig att finna hos Krigsarkivet i Stockholm.

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare 1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annan än ovan) Postnummer Ort Tel bostad

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare 1.2.1 Armén - utbildning och tjänstgöring 1.2.2 Marinen- utbildning och tjänstgöring Det finns många ingångar till arkiven när det gäller

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG Överförmyndarenheten ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 1(5) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 5 maj 2014 KLAGANDE 1. AA 2. Länsstyrelsen i Dalarnas län Rättsenheten 791 84 Falun MOTPART Starbo Bruk AB, 556006-9840 Ombud: Advokat Dennis

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler.

Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot har rätt att disponera ett arbetsrum i riksdagens lokaler. RFS nr: 2005:9 Rubrik: Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter Utfärdad: 26 oktober 2005 Ändring införd: t.o.m. RFS 2010:2 Arbetsrum Rätt till arbetsrum 1 En riksdagsledamot

Läs mer

Gårdens äldsta historia Ortnamnets ursprung Greve Gyldenstolpes barockanläggning Ett karolinskt träslott

Gårdens äldsta historia Ortnamnets ursprung Greve Gyldenstolpes barockanläggning Ett karolinskt träslott NOORS HISTORIA I det vackra Uppland, mellan två sjöar i naturskön landskapsmiljö, ligger Noors slott. Noor är beläget i Knivsta, 20 min. från Arlanda. Vid infarten till allén välkomnas du av slottets vapensköld.

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 1 av 5 sidor RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som ett riksintresse. När man utför förändringar

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 november 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Andreas Victor Storgatan 30 831 30 Östersund MOTPART Socialnämnden i Östersunds kommun 831 82 Östersund ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Juridik. 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5.

Juridik. 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5. Juridik 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5. Kommande nyheter Juridik - 1???????? Penningtvätt ID kontroll sedan tidigare Vem ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680-1901 Från 1680-talet fram till och med 1901 bestod manskapet i den svenska krigsmakten dels av värvat folk, dels av indelt

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 27 mars 2002

Läs mer

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från

Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från Ur Nordisk familjebok Uggleupplagan 1908. (se källa) Frihamn (it. porto franco), en hamn, dit varor från alla länder få tullfritt införas. Frihamnen är ett noga begränsadt område, som betraktas liggande

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

~n~. 2015 08-1!~ Till forvaltningsratten ilinkoping OVERKLAGANDE. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna. Karlsborg den 13 augusti 2015

~n~. 2015 08-1!~ Till forvaltningsratten ilinkoping OVERKLAGANDE. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna. Karlsborg den 13 augusti 2015 ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN ~n~. 2015 08-1!~ D/Dnr Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Karlsborg den 13 augusti 2015 Till forvaltningsratten ilinkoping OVERKLAGANDE Klagande: Karlsborgs

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer