VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image"

Transkript

1 VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image

2 VARUMÄRKET VÄRMDÖ Projekt: Värmdö Varumärkesplattform Skapat av: Magnus Thorén och Ylva Ytterborn, Rewir Datum: 2 september 2011

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 4 Bilden av Värmdö 5 Utvecklingsprocessen 7 Politiska utgångspunkter 10 Varumärkesplattformen 11 Grafisk profil 16

4 INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE Kommunikationsenheten i Värmdö kommun fick i december 2009 i uppdrag av kommunstyrelsen att under budgetåret 2010 utveckla en varumärkesplattform för Värmdö utifrån följande syfte: Få ett styrmedel för att konsekvent och långsiktigt stärka bilden av vad platsen Värmdö står för Bidra till samsyn, identitet och stolthet hos platsens aktörer samt skapa en tydlig, enhetlig och attraktiv profil utåt. Den här rapporten åskådliggör resultatet av processen och vad vi baserat våra slutsatser på. Den beskriver också själva varumärkesplattformen samt varumärket Värmdös grafiska profil. Ansvarig för arbetet har varit Kenneth Norberg, kommunikationschef Värmdö kommun. Som extern processledare och rådgivare har varumärkesbyrån Rewir anlitats. BETYDELSEN AV ETT PLATSVARUMÄRKE Ett platsvarumärke är ett koncentrat av platsens upplevda konkurrensfördelar och kulturella identitet. Enkelt utryckt är det de känslor som platsens namn väcker hos människor. Varumärkets attraktionskraft påverkas av platsens tillgångar och allt som händer och sker på platsen. I Värmdö finns flera starka destinationer, attraktioner, tillgångar och individer (flera av dem med egna varumärken) som bidrar till att skapa en positiv bild av platsen och som förstärker Värmdös rykte. Värmdös platsvarumärke ska lyfta fram de gemensamma värden som gör platsen attraktiv och som särskiljer Värmdö från liknande platser i Stockholmsregionen. I denna rapport förklaras de gemensamma värden som ligger till grund för hur vi vill uppfattas av besökare, boende och näringsidkare för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling och tillväxt. En ambition är att den framtagna varumärkesplattformen ska fungera som vägledning för enhetlig omvärldskommunikation och ge en sammanhållande kraft till att Värmdös politiska vision för 2030 förverkligas. Värmdö ska vara en tydlig och attraktiv plats i människors medvetande.

5 SAMMANFATTNING Värmdö är en sjudande mötesplats i en av världens mest dynamiska storstadsregioner. Här bryts Stockholms arkitektur och folkliv mot havets sälta och lugn. Här finns fler öar, skär och broar än någon annanstans i landet. Här vimlar det av entreprenörer som satsar själ och hjärta för att skapa en bättre vardag. Och här finns nyskapande projekt som utvecklar både bostads- och arbetsmarknaden. Och inte minst finns här en kraft i stoltheten att vara en del av Stockholm skärgård. Det innebär att Värmdö har växtmån för alla sorters människor, organisationer och företag som bär på starka visioner. Den framtagna varumärkesplattformen uttrycker de särarter och konkurrensfördelar som bör förvaltas och vidareutvecklas för att ytterligare stärka varumärket Värmdö. Plattformen ska fungera som vägledning för enhetlig omvärldskommunikation och ge kraft till förverkligande av Värmdös politiska vision 2030 Skärgårdens mötesplats. Värmdös varumärkesplattform innehåller följande huvudbegrepp: Kärnvärden: Stolt Medveten Nyfiken Löfte: Urban skärgårdsidyll Position: Stockholm stoltaste skärgård. Kommunikativ målgrupp: Medveten storstadsmänniska med en livsstil som kännetecknas av en aktiv medveten vardag. Varumärket Värmdös visuella identitet beskrivs under avsnittet grafisk profil, sidan 16 i denna rapport.

6 BILDEN AV VÄRMDÖ UPPLÄGG AV IMAGEMÄTNING En viktig utgångspunkt i varumärkesarbetet är insikten om hur varumärket Värmdö uppfattas. För att mäta kännedomen om Värmdö och få insikt i vilka värden och associationer som kopplas till Värmdö genomförde Rewir en imagemätning under perioden 15 november 13 december Undersökningen utformades för att kunna göra jämförelser mellan olika målgruppskategorier samt kunna göra uppföljande mätningar i framtiden. Genom ett obundet slumpmässigt urval medverkade personer (18 65 år) i en webbaserad enkätstudie. Urvalet var kvoterat för att vara representativt för följande tre målgruppskategorier: boende Värmdö boende i region Stockholm boende i region Stockholm med tillgång till fritidshus på Värmdö. KÄNNEDOM OM VÄRMDÖ Undersökningen visar att de flesta Stockholmare känner till Värmdö men att kunskapen om Värmdö är låg. Nästan 62 % av Stockholmarna anser sig känna till Värmdö ganska eller mycket dåligt. Undersökningen visar också att det är relativt få Stockholmare som förknippar skärgårdsöar som Sandhamn, Grinda och Möja med Värmdö. Sandhamn är däremot en plats som de främst kopplar till Stockholms skärgård. MÅLGRUPPERNAS BILD AV VÄRMDÖ De direkta associationerna till Värmdö är starkt förknippade med Skärgård (natur, vatten och bad) och Gustavsberg (bruksort och porslin). Det som upplevs unikt med Värmdö är framförallt närheten till både naturen och möjligheterna som Stockholm erbjuder. Samtliga målgrupper har mycket positiva känslor till Värmdö. Värmdö upplevs exklusivt och attraktivt. Värmdöborna själva anser sig priviligerade som bor i åtråvärda Värmdö. De är mycket stolta över Värmdö och skulle gärna rekommendera andra att flytta dit. De övergripande resultaten i underökningen påvisar likartade uppfattningar om Värmdö hos alla de tre målgrupperna. Det som skiljer dem åt är ju närmare relation man har till Värmdö desto starkare tenderar de positiva känslorna att ge sig till känna. Stockholmarna upplever Värmdö mer stillsamt och lantligt än fritidshusägarna som upplever Värmdö något mer urbant, spännande och unikt.

7 SLUTSATSER AV IMAGEMÄTNINGEN Följande slutsatser har stor varumärkesstrategisk betydelse och kommer att påverka varumärkesplattformen som presenteras senare i rapporten. 1. Värmdö består av en rad välkända och separat starka varumärken som skärgårdsöarna Sandhamn, Möja, Grinda med flera, men som i ringa utsträckning förknippas med att vara en del av Värmdö. Varumärket Värmdö bör inkludera den gemensamma styrkan i alla dessa attraktiva platser. 2. Det som upplevs som mest unikt och attraktivt för Värmdö är närheten till både natur och storstad. Möjligheterna att kombinera storstadsliv med ett rikt naturnära fritidsliv är det som skapar en attraktiv livsmiljö. Livsstilsvärden bör därför prioriteras i varumärkesplattformen. 3. Värmdöborna är mycket stolta över att bo i Värmdö vilket bör bejakas i varumärkets strategiska omvärldskommunikation. 4. Värmdö förknippas främst med skärgård eller Gustavsbergs brukshistoria vilket innebär en varumärkesstrategisk utmaning kring hur dessa dimensioner ska förhålla sig till varandra i varumärkesplattformen.

8 UTVECKLINGSPROCESSEN FÖRSTUDIE Varumärkesprocessen inleddes under sommaren 2010 med ett insiktsarbete i syfte att analysera förutsättningar och utgångspunkter för platsvarumärket Värmdö. I förstudien intervjuades ett urval av chefstjänstemän, politiker och näringslivsrepresentanter om upplevda utmaningar och förväntningar på en varumärkesprocess. Olika befintliga kommunala styrdokument analyserades i syfte att klargöra den långsiktiga politiska visionen för Värmdö och innebörden av mandatperiodens inriktningsmål (se nedan under rubriken Politiska utgångspunkter). I förstudien ingick också ett antal arbetsmöten med Värmdö kommuns kommunikationschef, näringslivschef och utvecklingschef. EN BRED FÖRANKRING Arbetet med att utveckla varumärket Värmdö har varit brett orienterat. Tre workshops med en referensgrupp om cirka 70 personer i en mix av representanter för Värmdös föreningsliv, näringsliv och politik har genomförts. Medborgarna i övrigt har varit involverade i processen genom en medborgarpanel om drygt 100 personer. Panelen har via webbenkäter fått tycka till om slutsatser från seminarierna med referensgruppen. Ansvarig för varumärkesarbetet har varit Kenneth Norberg, kommunikationschef i Värmdö kommun. Till sin hjälp har han haft en projektgrupp bestående av Lars Fladval (utvecklingschef), Lars Berlin (näringslivschef) och Sara Funke (kommunikatör/projektledare). Magnus Thorén och Ylva Ytterborn från Rewir har fungerat som externa processledare och rådgivare. Projektgruppen har under hela processen inhämtat synpunkter och haft regelbundna avstämningar med en beslutande styrgrupp bestående av representanter från respektive politisk majoritet och politisk opposition, kommunledning, närings- och föreningsliv samt besöksnäring. Styrgruppens huvudroll har varit att fatta inriktningsbeslut utifrån projektgruppens föreslagna vägval.

9 UPPLÄGG AV WORKSHOPS MED REFERENSGRUPPEN Värmdös varumärkesplattform som åskådliggörs i det här dokumentet har arbetats fram av projektgruppen i samverkan med ovan beskrivna referensgrupp. Innehållet i plattformen baseras bland annat på slutsatser från de tre workshops som genomfördes med referensgruppen. Upplägget vid dessa tre tillfällen var följande: Workshop den 14 december 2010, Djurönäset konferenshotell Här fick referensgruppen möjlighet att värdera imagemätningens resultat mot Värmdös upplevda identitet i nuläget. Utifrån olika målgruppskategorier diskuterades styrkor och svagheter i Värmdös identitet. Workshop den 25 januari 2011, FågelbroHus Denna workshops inriktades på hur vi vill att Värmdö ska uppfattas och vad som skapar framtida attraktionskraft. Workshop den 22 februari 2011, Siggesta Gård Under den sista workshoppen fick referensgruppen diskutera och föreslå särskiljande kärnvärden som är attraktiva och realistiska ur ett framtidsperspektiv. SLUTSATSER VÄRMDÖS IDENTITET En av de summerande slutsatserna av insiktsarbetet är att Värmdös identitet förenklat kan sammanfattas i beskrivningen av Värmdö som en småskalig mångfald som ser positivt på framtiden och tar kraft ur historien och de naturliga förutsättningarna för att utveckla framtiden. Nedanstående attribut har fastslagits som kännetecken för Värmdös identitet.

10 SLUTSATSER VÄRMDÖS ÖNSKVÄRDA PROFIL En annan summerande slutsats av insiktsarbetet är att de attribut som ska känneteckna Värmdö och som ska driva utvecklingen av Värmdö, bottnar i att Värmdö är placerat mitt i Stockholms skärgård med närhet till både storstad och natur. Här möts kontraster både avseende människor, destinationer, bebyggelse och natur. Möten mellan olika karaktärer skapar kreativitet som bidrar till fortsatt tillväxt och nya etableringar och turistattraktioner. Den gemensamma nämnaren för alla karaktärer är stoltheten i att tillhöra Stockholms skärgård. Stockholms skärgård kan därför betraktas som en kommunikativ arena för platsvarumärket Värmdö. Tre dimensioner på denna arena är hörnstenarna som bygger upp attraktionskraften i varumärket Värmdö. Det är dynamiken och samspelet mellan dessa dimensioner som gör Värmdö unikt och attraktivt. Kombinationen möjliggör och attraherar en livsstil som präglas av en aktiv medveten vardag.

11 POLITISKA UTGÅNGSPUNKTER VÄRMDÖS VISION 2030 SKÄRGÅRDENS MÖTESPLATS Visionen är utgångspunkten för kommunens mål- och budgetprocess. Det finns därför ett samband mellan visionen, inriktningsmål och översiktsplan vilket ger en stabil grund för ett starkt platsvarumärke. Visionen indikerar att den framtida livsmiljön ska präglas av: Närheten till naturens skönhet samtidigt som man är del av världens mest dynamiska storstadsregion. Närheten ska förstärkas av att befolkningen bor och verkar i pulserande lokalsamhällen präglade av det hantverksmässiga kulturarvet och attraktiv arkitektur. Mångfalden av människor i pulserande lokalsamhällen ska utgöra drivkraften för utvecklingen av nya näringar i Värmdö. Visionen pekar ut fyra prioriterade tillväxtområden: Ekologisk turism Miljöteknik Kultur Kunskapsnäring ÖVERSIKTSPLAN Översiktsplanen har fokus på förtätning av lokalsamhällena genom planering av bostäder med olika upplåtelseformer. Mellan de förtätade lokalsamhällena ska gröna kilar bevaras för att skapa närhet till naturen. Översiktsplanen indikerar också en utveckling av hamnområdena i de så kallade replipunkterna till skärgården. KOMMUNENS INRIKTNINGSMÅL Ett hållbart Värmdö är ett av inriktningsmålen. Det förtydligas med att Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Värmdö erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm. Ett annat inriktningsmål är kunskap för livet och arbetslivet vilket förtydligas med en stark arbetsmarknad där allas förmåga tas tillvara. Särskilt entreprenörer och kreatörer välkomnas till ett grönt entreprenörskap.

12 VARUMÄRKESPLATTFORMEN INNEBÖRD OCH FÖRKLARING En varumärkesplattform uttrycker vilka värden eller drivkrafter som gör platsen åtråvärd i jämförelse med konkurrerande platser. Den uttrycker de särarter och konkurrensfördelar som bör förvaltas och vidareutvecklas för att ytterligare stärka varumärket. Kraften i varumärket Värmdö uppnås genom ett brett engagemang av platsens olika aktörer. Varumärkesplattformen ska därför ses som ett verktyg som i olika samverkansprojekt bidrar till fokusering på de värden som utvecklar Värmdö till ett attraktivt platsvarumärke. Värmdös varumärkesplattform innehåller följande huvudbegrepp: Varumärkeslöfte: Det som platsen lovar att leverera och det som alla aktiviteter ska värderas mot för att vi ska bli trovärdiga. Kärnvärden: De värden/dimensioner som vägleder oss att uppfylla löftet och som inspirerar inriktningen på olika projekt som driver varumärket. Position: Hur platsen relateras och betraktas i jämförelse med andra platser. Ofta uttryckt i en kommunikativ devis för att skapa en mental igenkänning i omvärldens medvetande. Kommunikativ målgrupp: Den kategori människor som främst attraheras av Värmdös varumärkeslöfte. Den kommunikativa målgruppen utgör en grund för hur varumärket ska kommuniceras och uttryckas i bild och text. VARUMÄRKESLÖFTE Värmdös varumärkeslöfte är: Urban skärgårdsidyll Det som platsen Värmdö utlovar är mötet mellan en genuin stolt skärgårdsidyll och en urban livsstil. Det är kontrasterna dem emellan som förhöjer attraktionskraften i Värmdö. Begreppet Urban syftar på den livsstil som stimuleras av storstadens mångfald och dynamik. Urbana människor är vana att kunna välja ur ett stort utbud av upplevelser. De är därför medvetna om detaljer som skapar upplevelser. De inspireras av interaktion mellan människor.

13 I den urbana världen smälter konsument- och producentrollerna samman, fritidsintressen och arbete går ihop. Platsens möjligheter ger näring åt nytänkande och stimulerar framväxten av visionen Värmdö Skärgårdens mötesplats. Begreppet Skärgårdsidyll speglar de positiva känslor som skapas av: Den fria naturen med skog, ängar, hav, kobbar och skär. Det vilda djurlivet i hav och på land. Det historiska arvet från brukssamhället med allt från porslinstillverkning till konsthantverk. Livet och miljöerna i de traditionella skärgårdssamhällena. Summerat kan löftet uttryckas med följande beskrivning: På Värmdö kan storstadsmänniskan kombinera en urban livsstil med genuin skärgård. Här möts eldsjäl och entreprenör, stad och land, konst och design, arbete och fritid i en dynamisk kontrast. Vi vårdar våra naturtillgångar lika ömt som vi uppskattar innovativa lösningar för att leva och verka i ett urbant samhälle. Värmdö har det bästa av två världar, och det gör oss stolta, medvetna och nyfikna. För att långsiktigt vårda trovärdigheten och attraktionen i varumärket Värmdö medför löftet Urban skärgårdsidyll: Krav på en varsam och hållbar exploatering samt bevarande av vilda och orörda ytor som ger möjlighet till rekreation och aktivt fritidsliv. Skapande av mötesplatser där olika intressenter kan ge inspiration till nytänkande och utveckling. En medveten stadsplanering med omtanke för det estetiska, det sinnliga och det intellektuella. En besöksnäring som skapar unika upplevelser utifrån insikten vad den urbana besökaren efterfrågar.

14 KÄRNVÄRDEN De värden/dimensioner som vägleder oss att uppfylla löftet Urban skärgårdsidyll och som inspirerar inriktningen på olika projekt som driver varumärket är: Betydelsen av Stolt Begreppet har fler bottnar. Det står för stolthet över platsens unika karaktär och skarpa kontraster. Det står också för känslan av utvaldhet hos boende och sommargäster. Att vara stolt är att göra anspråk på att Värmdö är sinnebilden för en genuin skärgård. Att vara stolt är också frukten av att vara en del av Värmdö som plats och företeelse. Stoltheten föder en hjärtlig självsäkerhet, som full av tilltro till sitt rika erbjudande, bjuder in andra att dela upplevelsen. Betydelsen av Medveten Begreppet är sammansatt. Det står för reflektion och kunnande i förhållande natur och människa, och det står för ett kvalitetsmedvetande ur ett estetiskt perspektiv. Att vara medveten är att sträva efter en balans mellan ekologi, ekonomi och etik. Att vara medveten är också att sträva efter estetik, skönhet och konst. Medvetenheten kräver kunskap om hur Värmdös unika naturvärde och estetiska tradition ska tillvaratas för att förstärka attraktionskraften för den urbana människan. Betydelsen av Nyfiken Begreppet handlar lika mycket om att bejaka, upptäcka och utforska, som att vara lyhörd, öppen och välkomnande. Nyfikenhet är att vara intresserad av Värmdös inneboende kvaliteter och engagerade i dess möjligheter. Det är att vara nyfiken på människors olika åsikter, drivkrafter och livsförutsättningar och motiverad till korsbefruktande möten. Det är också att vara inställd på samverkan och relationskapande initiativ som en positiv nytänkande kraft. Nyfikenhet kräver ett öppet sinne och en idé om att mötet med andra skapar förutsättningar för utveckling.

15 POSITIONEN Positionen är essensen av kärnvärdena och formulerad som en kommunikativ devis som ska särskilja Värmdö från andra platser i omvärldens medvetanden. Värmdös position är uttryckt som: Stockholms stoltaste skärgård. KOMMUNIKATIV MÅLGRUPP Kännetecknande för platser som varumärken, är att deras målgrupper är många och olika, samt att de i stort sett verkar på tre olika marknader: besöksmarknaden, boendemarknaden och företagsmarknaden. Varumärket Värmdö ska vara attraktivt på samtliga tre marknader men fokus för varumärkesplattformen ska vara den målgrupp som attraheras av möjligheterna i Värmdös livsmiljö. Oavsett om man är boende eller en potentiell inflyttad företagare är det antagligen Värmdö som livsmiljö som utgör den centrala komponenten i varumärkets attraktionskraft. Värmdös livsmiljö attraherar aktiva storstadsmänniskor som ser möjligheter och värden i Värmdös livsmiljö. De har en livsstil som kännetecknas en aktiv medveten vardag. Värmdös kommunikativa målgrupp är: medvetna storstadsmänniskor med en livsstil som kännetecknas av en aktiv medveten vardag. VÄRMDÖ I RELATION TILL SVERIGEBILDEN Värmdö är en del av Stockholms skärgård och deltar i den regionala samverkansorganisationen Stockholm Business Alliance. Därmed omfattas Värmdö av Stockholmsregionens gemensamma varumärke: Stockholm - The Capital of Scandinavia. Värmdö och Stockholm är i sin tur en del av Sverige och omfattas av varumärket Sverige med positionen Progressiv som kännetecknas av de fyra kärnvärdena Nytänkande, Öppenhet, Omtänksamhet och Äkthet.

16 Bilden nedan visar att Varumärket Värmdö harmoniserar med dessa regionala och nationella varumärkesallianser.

17 GRAFISK PROFIL När processen med varumärket Värmdö startades, var uppdraget att ta fram en varumärkesplattform för platsen Värmdö. Platsens varumärke kan betraktas som en gemensamt ägd konceptuell idé, mellan platsens alla aktörer. Därför bör det finnas en fristående symbol/logotyp som kan användas av samtliga aktörer som bidrar till Värmdös attraktionskraft. I juni 2011 beslutades därför att varumärkesplattformen skulle kompletteras med en visuell identitet som kan utgöra grundstommen i all kommunikation för platsvarumärket Värmdö. Här nedan beskrivs varumärket Värmdös grafiska profil samt de varumärkes dimensioner som designprocessen vilar på. Den grafiska profilen tar sin utgångspunkt i dimensionerna:

18 SYMBOL Den nya symbolen består av tre ringar. De står för tre olika dimensioner av Värmdö; vårt unika läge mitt i Stockholms skärgård med flest öar och broar; visionen om att utgöra skärgårdens viktigaste mötesplats samt kombinationen av starka karaktärer och skarpa kontraster. Tillsammans skapar dessa dimensioner en spännande dynamik. BILDSPRÅK I den visuella identiteten ingår även ett nytt, gemensamt bildspråk. Bilderna ska tillsammans visa ett självständigt, modernt och vänligt Värmdö tillåtande men nyfiket, föränderligt men anrikt. Helt enkelt en urban skärgårdsidyll.

19 FÄRGER I den gemensamma visuella identiteten finns också särskilt utvalda färger och typsnitt som gör det lättare att känna igen Värmdö i floden av information och reklam. Färgerna är hämtade från naturens färgspektrum och gjorts i en ljusare sommarton och en mörkare vinterton vilket öppnar för kombinationsmöjligheter som gör att Värmdö kan kommuniceras året runt. Sekundärfärgen svart står för den urbana kontrasten medan ljusblått och rött kan kopplas till vinter och jul.

20 TYPSNITT Typsnittet är Archer vilket kombinerar genuina drag med en modern stil. I en utarbetad grafisk manual för platsvarumärket Värmdö beskrivs mer i detalj riktlinjerna för tillämpning av den grafiska profilen. PROJEKTGRUPP Projektgrupp för det grafiska arbetet har varit: Kenneth Norberg, kommunikationschef, Värmdö kommun. Sara Funke, projektledare, Värmdö kommun Jonas Bergqvist, designer, Rewir Liselott Törngren, copywriter, Rewir Sofia Langheim, produktionsledare, Rewir Magnus Thorén, strategisk rådgivare, Rewir Ylva Ytterborn, projektledare, Rewir

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Övergripande positionering och kommunikationsplattform 1.0 En gemensam plattform Ett inspirerande styrverktyg för kommunikation: Styra innehåll, verktyg och, partners, kanaler.

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform

Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform 1 2 Svensk Friidrott Varumärkesplattform 2014 Bakgrund Svenska Friidrottsförbundet bestämde sig för att utveckla varumärkesplattformen för Svensk Friidrott.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-03-31. Dnr 2008-185. Varumärkesplattform för Laholm

TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-03-31. Dnr 2008-185. Varumärkesplattform för Laholm TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-03-31 Dnr 2008-185 Varumärkesplattform för Laholm Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i april 2008 att påbörja arbetet med varumärket för

Läs mer

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation eller ett företag som helhet, och dess logotyp, förknippas med. Upplevelsen av

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Vår varumärkesstrategi

Vår varumärkesstrategi Vår varumärkesstrategi En fördjupning i den varumärkesutveckling som ligger till grund för vår gemensamma identitet. 02 välkommen! Det här är en fördjupning i hur arbetet med att ta fram en ny identitet

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Förord. Lars Arvidsson Kommunchef Mariestads kommun

Förord. Lars Arvidsson Kommunchef Mariestads kommun Varumärkesplattform Förord I varje möte med omvärlden bygger vi bilden av Mariestads kommun och vi gör det tillsammans. För att vi ska lyckas med att skapa en tydlig och attraktiv bild finns denna varumärkesplattform.

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Varumärket Sunne Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Tendensor AB Adress: Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel:

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Projekt: Bilden av Gnesta Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 1 april 2011 Beskrivning: Slutrapport

Projekt: Bilden av Gnesta Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 1 april 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Gnesta Projekt: Bilden av Gnesta Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 1 april 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Adress: Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post:

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Varumärket Laholm. Projekt:!! Varumärket Laholm Skapat av:!! Per Ekman, Geobrands Datum:!! 18 februari 2009 Beskrivning:!! Varumärkesplattform

Varumärket Laholm. Projekt:!! Varumärket Laholm Skapat av:!! Per Ekman, Geobrands Datum:!! 18 februari 2009 Beskrivning:!! Varumärkesplattform Varumärket Laholm Projekt:!! Varumärket Laholm Skapat av:!! Per Ekman, Geobrands Datum:!! 18 februari 2009 Beskrivning:!! Varumärkesplattform Geobrands / Axiro AB Adress:! Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-11-13 Dnr Ks Catarina Thuning Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Linköpings kommun FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker kommunledningskontorets

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Alingsås kommun. Brand book

Alingsås kommun. Brand book Alingsås kommun Brand book En liten inledning En brand book ska skapa en känsla för varumärket och vad som är viktigt när det ska kommuniceras. Den här brand booken har Alingsås vision 2019 och kommunens

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 NORDMALINGS KOMMUN 1 (6) STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 Fastställd av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 14 Inledning Den 7 juni 2004 fastställde fullmäktige den

Läs mer

B E N G T S F O R S K O M M U N

B E N G T S F O R S K O M M U N BENGTSFORS KOMMUN 25 2 EN VISION, ETT MÅL, EN LEDSTJÄRNA Du läser nu en sammanfattning av den Utvecklings- och kommunikationsstrategi Bengtsfors kommun tagit fram i samarbete med kommunens Utvecklingsgrupp.

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

FICKHANDBOK: ATT LEVA VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER

FICKHANDBOK: ATT LEVA VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER FICKHANDBOK: ATT LEVA VARUMÄRKET SVERIGES NATIONALPARKER Det här är en förenklad beskrivning av hur vi jobbar med varumärket Sveriges nationalparker. Här hittar du snabbt och enkelt grunderna för hur vi

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson MalmöLund-samarbetet - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen Cecilia Hansson och Johan Emanuelson Avståndet mellan Malmö och Lund är jordens omkrets minus 20

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer