VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image"

Transkript

1 VARUMÄRKET VÄRMDÖ. Foto: Björn Terring/Link Image

2 VARUMÄRKET VÄRMDÖ Projekt: Värmdö Varumärkesplattform Skapat av: Magnus Thorén och Ylva Ytterborn, Rewir Datum: 2 september 2011

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 4 Bilden av Värmdö 5 Utvecklingsprocessen 7 Politiska utgångspunkter 10 Varumärkesplattformen 11 Grafisk profil 16

4 INLEDNING BAKGRUND OCH SYFTE Kommunikationsenheten i Värmdö kommun fick i december 2009 i uppdrag av kommunstyrelsen att under budgetåret 2010 utveckla en varumärkesplattform för Värmdö utifrån följande syfte: Få ett styrmedel för att konsekvent och långsiktigt stärka bilden av vad platsen Värmdö står för Bidra till samsyn, identitet och stolthet hos platsens aktörer samt skapa en tydlig, enhetlig och attraktiv profil utåt. Den här rapporten åskådliggör resultatet av processen och vad vi baserat våra slutsatser på. Den beskriver också själva varumärkesplattformen samt varumärket Värmdös grafiska profil. Ansvarig för arbetet har varit Kenneth Norberg, kommunikationschef Värmdö kommun. Som extern processledare och rådgivare har varumärkesbyrån Rewir anlitats. BETYDELSEN AV ETT PLATSVARUMÄRKE Ett platsvarumärke är ett koncentrat av platsens upplevda konkurrensfördelar och kulturella identitet. Enkelt utryckt är det de känslor som platsens namn väcker hos människor. Varumärkets attraktionskraft påverkas av platsens tillgångar och allt som händer och sker på platsen. I Värmdö finns flera starka destinationer, attraktioner, tillgångar och individer (flera av dem med egna varumärken) som bidrar till att skapa en positiv bild av platsen och som förstärker Värmdös rykte. Värmdös platsvarumärke ska lyfta fram de gemensamma värden som gör platsen attraktiv och som särskiljer Värmdö från liknande platser i Stockholmsregionen. I denna rapport förklaras de gemensamma värden som ligger till grund för hur vi vill uppfattas av besökare, boende och näringsidkare för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling och tillväxt. En ambition är att den framtagna varumärkesplattformen ska fungera som vägledning för enhetlig omvärldskommunikation och ge en sammanhållande kraft till att Värmdös politiska vision för 2030 förverkligas. Värmdö ska vara en tydlig och attraktiv plats i människors medvetande.

5 SAMMANFATTNING Värmdö är en sjudande mötesplats i en av världens mest dynamiska storstadsregioner. Här bryts Stockholms arkitektur och folkliv mot havets sälta och lugn. Här finns fler öar, skär och broar än någon annanstans i landet. Här vimlar det av entreprenörer som satsar själ och hjärta för att skapa en bättre vardag. Och här finns nyskapande projekt som utvecklar både bostads- och arbetsmarknaden. Och inte minst finns här en kraft i stoltheten att vara en del av Stockholm skärgård. Det innebär att Värmdö har växtmån för alla sorters människor, organisationer och företag som bär på starka visioner. Den framtagna varumärkesplattformen uttrycker de särarter och konkurrensfördelar som bör förvaltas och vidareutvecklas för att ytterligare stärka varumärket Värmdö. Plattformen ska fungera som vägledning för enhetlig omvärldskommunikation och ge kraft till förverkligande av Värmdös politiska vision 2030 Skärgårdens mötesplats. Värmdös varumärkesplattform innehåller följande huvudbegrepp: Kärnvärden: Stolt Medveten Nyfiken Löfte: Urban skärgårdsidyll Position: Stockholm stoltaste skärgård. Kommunikativ målgrupp: Medveten storstadsmänniska med en livsstil som kännetecknas av en aktiv medveten vardag. Varumärket Värmdös visuella identitet beskrivs under avsnittet grafisk profil, sidan 16 i denna rapport.

6 BILDEN AV VÄRMDÖ UPPLÄGG AV IMAGEMÄTNING En viktig utgångspunkt i varumärkesarbetet är insikten om hur varumärket Värmdö uppfattas. För att mäta kännedomen om Värmdö och få insikt i vilka värden och associationer som kopplas till Värmdö genomförde Rewir en imagemätning under perioden 15 november 13 december Undersökningen utformades för att kunna göra jämförelser mellan olika målgruppskategorier samt kunna göra uppföljande mätningar i framtiden. Genom ett obundet slumpmässigt urval medverkade personer (18 65 år) i en webbaserad enkätstudie. Urvalet var kvoterat för att vara representativt för följande tre målgruppskategorier: boende Värmdö boende i region Stockholm boende i region Stockholm med tillgång till fritidshus på Värmdö. KÄNNEDOM OM VÄRMDÖ Undersökningen visar att de flesta Stockholmare känner till Värmdö men att kunskapen om Värmdö är låg. Nästan 62 % av Stockholmarna anser sig känna till Värmdö ganska eller mycket dåligt. Undersökningen visar också att det är relativt få Stockholmare som förknippar skärgårdsöar som Sandhamn, Grinda och Möja med Värmdö. Sandhamn är däremot en plats som de främst kopplar till Stockholms skärgård. MÅLGRUPPERNAS BILD AV VÄRMDÖ De direkta associationerna till Värmdö är starkt förknippade med Skärgård (natur, vatten och bad) och Gustavsberg (bruksort och porslin). Det som upplevs unikt med Värmdö är framförallt närheten till både naturen och möjligheterna som Stockholm erbjuder. Samtliga målgrupper har mycket positiva känslor till Värmdö. Värmdö upplevs exklusivt och attraktivt. Värmdöborna själva anser sig priviligerade som bor i åtråvärda Värmdö. De är mycket stolta över Värmdö och skulle gärna rekommendera andra att flytta dit. De övergripande resultaten i underökningen påvisar likartade uppfattningar om Värmdö hos alla de tre målgrupperna. Det som skiljer dem åt är ju närmare relation man har till Värmdö desto starkare tenderar de positiva känslorna att ge sig till känna. Stockholmarna upplever Värmdö mer stillsamt och lantligt än fritidshusägarna som upplever Värmdö något mer urbant, spännande och unikt.

7 SLUTSATSER AV IMAGEMÄTNINGEN Följande slutsatser har stor varumärkesstrategisk betydelse och kommer att påverka varumärkesplattformen som presenteras senare i rapporten. 1. Värmdö består av en rad välkända och separat starka varumärken som skärgårdsöarna Sandhamn, Möja, Grinda med flera, men som i ringa utsträckning förknippas med att vara en del av Värmdö. Varumärket Värmdö bör inkludera den gemensamma styrkan i alla dessa attraktiva platser. 2. Det som upplevs som mest unikt och attraktivt för Värmdö är närheten till både natur och storstad. Möjligheterna att kombinera storstadsliv med ett rikt naturnära fritidsliv är det som skapar en attraktiv livsmiljö. Livsstilsvärden bör därför prioriteras i varumärkesplattformen. 3. Värmdöborna är mycket stolta över att bo i Värmdö vilket bör bejakas i varumärkets strategiska omvärldskommunikation. 4. Värmdö förknippas främst med skärgård eller Gustavsbergs brukshistoria vilket innebär en varumärkesstrategisk utmaning kring hur dessa dimensioner ska förhålla sig till varandra i varumärkesplattformen.

8 UTVECKLINGSPROCESSEN FÖRSTUDIE Varumärkesprocessen inleddes under sommaren 2010 med ett insiktsarbete i syfte att analysera förutsättningar och utgångspunkter för platsvarumärket Värmdö. I förstudien intervjuades ett urval av chefstjänstemän, politiker och näringslivsrepresentanter om upplevda utmaningar och förväntningar på en varumärkesprocess. Olika befintliga kommunala styrdokument analyserades i syfte att klargöra den långsiktiga politiska visionen för Värmdö och innebörden av mandatperiodens inriktningsmål (se nedan under rubriken Politiska utgångspunkter). I förstudien ingick också ett antal arbetsmöten med Värmdö kommuns kommunikationschef, näringslivschef och utvecklingschef. EN BRED FÖRANKRING Arbetet med att utveckla varumärket Värmdö har varit brett orienterat. Tre workshops med en referensgrupp om cirka 70 personer i en mix av representanter för Värmdös föreningsliv, näringsliv och politik har genomförts. Medborgarna i övrigt har varit involverade i processen genom en medborgarpanel om drygt 100 personer. Panelen har via webbenkäter fått tycka till om slutsatser från seminarierna med referensgruppen. Ansvarig för varumärkesarbetet har varit Kenneth Norberg, kommunikationschef i Värmdö kommun. Till sin hjälp har han haft en projektgrupp bestående av Lars Fladval (utvecklingschef), Lars Berlin (näringslivschef) och Sara Funke (kommunikatör/projektledare). Magnus Thorén och Ylva Ytterborn från Rewir har fungerat som externa processledare och rådgivare. Projektgruppen har under hela processen inhämtat synpunkter och haft regelbundna avstämningar med en beslutande styrgrupp bestående av representanter från respektive politisk majoritet och politisk opposition, kommunledning, närings- och föreningsliv samt besöksnäring. Styrgruppens huvudroll har varit att fatta inriktningsbeslut utifrån projektgruppens föreslagna vägval.

9 UPPLÄGG AV WORKSHOPS MED REFERENSGRUPPEN Värmdös varumärkesplattform som åskådliggörs i det här dokumentet har arbetats fram av projektgruppen i samverkan med ovan beskrivna referensgrupp. Innehållet i plattformen baseras bland annat på slutsatser från de tre workshops som genomfördes med referensgruppen. Upplägget vid dessa tre tillfällen var följande: Workshop den 14 december 2010, Djurönäset konferenshotell Här fick referensgruppen möjlighet att värdera imagemätningens resultat mot Värmdös upplevda identitet i nuläget. Utifrån olika målgruppskategorier diskuterades styrkor och svagheter i Värmdös identitet. Workshop den 25 januari 2011, FågelbroHus Denna workshops inriktades på hur vi vill att Värmdö ska uppfattas och vad som skapar framtida attraktionskraft. Workshop den 22 februari 2011, Siggesta Gård Under den sista workshoppen fick referensgruppen diskutera och föreslå särskiljande kärnvärden som är attraktiva och realistiska ur ett framtidsperspektiv. SLUTSATSER VÄRMDÖS IDENTITET En av de summerande slutsatserna av insiktsarbetet är att Värmdös identitet förenklat kan sammanfattas i beskrivningen av Värmdö som en småskalig mångfald som ser positivt på framtiden och tar kraft ur historien och de naturliga förutsättningarna för att utveckla framtiden. Nedanstående attribut har fastslagits som kännetecken för Värmdös identitet.

10 SLUTSATSER VÄRMDÖS ÖNSKVÄRDA PROFIL En annan summerande slutsats av insiktsarbetet är att de attribut som ska känneteckna Värmdö och som ska driva utvecklingen av Värmdö, bottnar i att Värmdö är placerat mitt i Stockholms skärgård med närhet till både storstad och natur. Här möts kontraster både avseende människor, destinationer, bebyggelse och natur. Möten mellan olika karaktärer skapar kreativitet som bidrar till fortsatt tillväxt och nya etableringar och turistattraktioner. Den gemensamma nämnaren för alla karaktärer är stoltheten i att tillhöra Stockholms skärgård. Stockholms skärgård kan därför betraktas som en kommunikativ arena för platsvarumärket Värmdö. Tre dimensioner på denna arena är hörnstenarna som bygger upp attraktionskraften i varumärket Värmdö. Det är dynamiken och samspelet mellan dessa dimensioner som gör Värmdö unikt och attraktivt. Kombinationen möjliggör och attraherar en livsstil som präglas av en aktiv medveten vardag.

11 POLITISKA UTGÅNGSPUNKTER VÄRMDÖS VISION 2030 SKÄRGÅRDENS MÖTESPLATS Visionen är utgångspunkten för kommunens mål- och budgetprocess. Det finns därför ett samband mellan visionen, inriktningsmål och översiktsplan vilket ger en stabil grund för ett starkt platsvarumärke. Visionen indikerar att den framtida livsmiljön ska präglas av: Närheten till naturens skönhet samtidigt som man är del av världens mest dynamiska storstadsregion. Närheten ska förstärkas av att befolkningen bor och verkar i pulserande lokalsamhällen präglade av det hantverksmässiga kulturarvet och attraktiv arkitektur. Mångfalden av människor i pulserande lokalsamhällen ska utgöra drivkraften för utvecklingen av nya näringar i Värmdö. Visionen pekar ut fyra prioriterade tillväxtområden: Ekologisk turism Miljöteknik Kultur Kunskapsnäring ÖVERSIKTSPLAN Översiktsplanen har fokus på förtätning av lokalsamhällena genom planering av bostäder med olika upplåtelseformer. Mellan de förtätade lokalsamhällena ska gröna kilar bevaras för att skapa närhet till naturen. Översiktsplanen indikerar också en utveckling av hamnområdena i de så kallade replipunkterna till skärgården. KOMMUNENS INRIKTNINGSMÅL Ett hållbart Värmdö är ett av inriktningsmålen. Det förtydligas med att Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Värmdö erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm. Ett annat inriktningsmål är kunskap för livet och arbetslivet vilket förtydligas med en stark arbetsmarknad där allas förmåga tas tillvara. Särskilt entreprenörer och kreatörer välkomnas till ett grönt entreprenörskap.

12 VARUMÄRKESPLATTFORMEN INNEBÖRD OCH FÖRKLARING En varumärkesplattform uttrycker vilka värden eller drivkrafter som gör platsen åtråvärd i jämförelse med konkurrerande platser. Den uttrycker de särarter och konkurrensfördelar som bör förvaltas och vidareutvecklas för att ytterligare stärka varumärket. Kraften i varumärket Värmdö uppnås genom ett brett engagemang av platsens olika aktörer. Varumärkesplattformen ska därför ses som ett verktyg som i olika samverkansprojekt bidrar till fokusering på de värden som utvecklar Värmdö till ett attraktivt platsvarumärke. Värmdös varumärkesplattform innehåller följande huvudbegrepp: Varumärkeslöfte: Det som platsen lovar att leverera och det som alla aktiviteter ska värderas mot för att vi ska bli trovärdiga. Kärnvärden: De värden/dimensioner som vägleder oss att uppfylla löftet och som inspirerar inriktningen på olika projekt som driver varumärket. Position: Hur platsen relateras och betraktas i jämförelse med andra platser. Ofta uttryckt i en kommunikativ devis för att skapa en mental igenkänning i omvärldens medvetande. Kommunikativ målgrupp: Den kategori människor som främst attraheras av Värmdös varumärkeslöfte. Den kommunikativa målgruppen utgör en grund för hur varumärket ska kommuniceras och uttryckas i bild och text. VARUMÄRKESLÖFTE Värmdös varumärkeslöfte är: Urban skärgårdsidyll Det som platsen Värmdö utlovar är mötet mellan en genuin stolt skärgårdsidyll och en urban livsstil. Det är kontrasterna dem emellan som förhöjer attraktionskraften i Värmdö. Begreppet Urban syftar på den livsstil som stimuleras av storstadens mångfald och dynamik. Urbana människor är vana att kunna välja ur ett stort utbud av upplevelser. De är därför medvetna om detaljer som skapar upplevelser. De inspireras av interaktion mellan människor.

13 I den urbana världen smälter konsument- och producentrollerna samman, fritidsintressen och arbete går ihop. Platsens möjligheter ger näring åt nytänkande och stimulerar framväxten av visionen Värmdö Skärgårdens mötesplats. Begreppet Skärgårdsidyll speglar de positiva känslor som skapas av: Den fria naturen med skog, ängar, hav, kobbar och skär. Det vilda djurlivet i hav och på land. Det historiska arvet från brukssamhället med allt från porslinstillverkning till konsthantverk. Livet och miljöerna i de traditionella skärgårdssamhällena. Summerat kan löftet uttryckas med följande beskrivning: På Värmdö kan storstadsmänniskan kombinera en urban livsstil med genuin skärgård. Här möts eldsjäl och entreprenör, stad och land, konst och design, arbete och fritid i en dynamisk kontrast. Vi vårdar våra naturtillgångar lika ömt som vi uppskattar innovativa lösningar för att leva och verka i ett urbant samhälle. Värmdö har det bästa av två världar, och det gör oss stolta, medvetna och nyfikna. För att långsiktigt vårda trovärdigheten och attraktionen i varumärket Värmdö medför löftet Urban skärgårdsidyll: Krav på en varsam och hållbar exploatering samt bevarande av vilda och orörda ytor som ger möjlighet till rekreation och aktivt fritidsliv. Skapande av mötesplatser där olika intressenter kan ge inspiration till nytänkande och utveckling. En medveten stadsplanering med omtanke för det estetiska, det sinnliga och det intellektuella. En besöksnäring som skapar unika upplevelser utifrån insikten vad den urbana besökaren efterfrågar.

14 KÄRNVÄRDEN De värden/dimensioner som vägleder oss att uppfylla löftet Urban skärgårdsidyll och som inspirerar inriktningen på olika projekt som driver varumärket är: Betydelsen av Stolt Begreppet har fler bottnar. Det står för stolthet över platsens unika karaktär och skarpa kontraster. Det står också för känslan av utvaldhet hos boende och sommargäster. Att vara stolt är att göra anspråk på att Värmdö är sinnebilden för en genuin skärgård. Att vara stolt är också frukten av att vara en del av Värmdö som plats och företeelse. Stoltheten föder en hjärtlig självsäkerhet, som full av tilltro till sitt rika erbjudande, bjuder in andra att dela upplevelsen. Betydelsen av Medveten Begreppet är sammansatt. Det står för reflektion och kunnande i förhållande natur och människa, och det står för ett kvalitetsmedvetande ur ett estetiskt perspektiv. Att vara medveten är att sträva efter en balans mellan ekologi, ekonomi och etik. Att vara medveten är också att sträva efter estetik, skönhet och konst. Medvetenheten kräver kunskap om hur Värmdös unika naturvärde och estetiska tradition ska tillvaratas för att förstärka attraktionskraften för den urbana människan. Betydelsen av Nyfiken Begreppet handlar lika mycket om att bejaka, upptäcka och utforska, som att vara lyhörd, öppen och välkomnande. Nyfikenhet är att vara intresserad av Värmdös inneboende kvaliteter och engagerade i dess möjligheter. Det är att vara nyfiken på människors olika åsikter, drivkrafter och livsförutsättningar och motiverad till korsbefruktande möten. Det är också att vara inställd på samverkan och relationskapande initiativ som en positiv nytänkande kraft. Nyfikenhet kräver ett öppet sinne och en idé om att mötet med andra skapar förutsättningar för utveckling.

15 POSITIONEN Positionen är essensen av kärnvärdena och formulerad som en kommunikativ devis som ska särskilja Värmdö från andra platser i omvärldens medvetanden. Värmdös position är uttryckt som: Stockholms stoltaste skärgård. KOMMUNIKATIV MÅLGRUPP Kännetecknande för platser som varumärken, är att deras målgrupper är många och olika, samt att de i stort sett verkar på tre olika marknader: besöksmarknaden, boendemarknaden och företagsmarknaden. Varumärket Värmdö ska vara attraktivt på samtliga tre marknader men fokus för varumärkesplattformen ska vara den målgrupp som attraheras av möjligheterna i Värmdös livsmiljö. Oavsett om man är boende eller en potentiell inflyttad företagare är det antagligen Värmdö som livsmiljö som utgör den centrala komponenten i varumärkets attraktionskraft. Värmdös livsmiljö attraherar aktiva storstadsmänniskor som ser möjligheter och värden i Värmdös livsmiljö. De har en livsstil som kännetecknas en aktiv medveten vardag. Värmdös kommunikativa målgrupp är: medvetna storstadsmänniskor med en livsstil som kännetecknas av en aktiv medveten vardag. VÄRMDÖ I RELATION TILL SVERIGEBILDEN Värmdö är en del av Stockholms skärgård och deltar i den regionala samverkansorganisationen Stockholm Business Alliance. Därmed omfattas Värmdö av Stockholmsregionens gemensamma varumärke: Stockholm - The Capital of Scandinavia. Värmdö och Stockholm är i sin tur en del av Sverige och omfattas av varumärket Sverige med positionen Progressiv som kännetecknas av de fyra kärnvärdena Nytänkande, Öppenhet, Omtänksamhet och Äkthet.

16 Bilden nedan visar att Varumärket Värmdö harmoniserar med dessa regionala och nationella varumärkesallianser.

17 GRAFISK PROFIL När processen med varumärket Värmdö startades, var uppdraget att ta fram en varumärkesplattform för platsen Värmdö. Platsens varumärke kan betraktas som en gemensamt ägd konceptuell idé, mellan platsens alla aktörer. Därför bör det finnas en fristående symbol/logotyp som kan användas av samtliga aktörer som bidrar till Värmdös attraktionskraft. I juni 2011 beslutades därför att varumärkesplattformen skulle kompletteras med en visuell identitet som kan utgöra grundstommen i all kommunikation för platsvarumärket Värmdö. Här nedan beskrivs varumärket Värmdös grafiska profil samt de varumärkes dimensioner som designprocessen vilar på. Den grafiska profilen tar sin utgångspunkt i dimensionerna:

18 SYMBOL Den nya symbolen består av tre ringar. De står för tre olika dimensioner av Värmdö; vårt unika läge mitt i Stockholms skärgård med flest öar och broar; visionen om att utgöra skärgårdens viktigaste mötesplats samt kombinationen av starka karaktärer och skarpa kontraster. Tillsammans skapar dessa dimensioner en spännande dynamik. BILDSPRÅK I den visuella identiteten ingår även ett nytt, gemensamt bildspråk. Bilderna ska tillsammans visa ett självständigt, modernt och vänligt Värmdö tillåtande men nyfiket, föränderligt men anrikt. Helt enkelt en urban skärgårdsidyll.

19 FÄRGER I den gemensamma visuella identiteten finns också särskilt utvalda färger och typsnitt som gör det lättare att känna igen Värmdö i floden av information och reklam. Färgerna är hämtade från naturens färgspektrum och gjorts i en ljusare sommarton och en mörkare vinterton vilket öppnar för kombinationsmöjligheter som gör att Värmdö kan kommuniceras året runt. Sekundärfärgen svart står för den urbana kontrasten medan ljusblått och rött kan kopplas till vinter och jul.

20 TYPSNITT Typsnittet är Archer vilket kombinerar genuina drag med en modern stil. I en utarbetad grafisk manual för platsvarumärket Värmdö beskrivs mer i detalj riktlinjerna för tillämpning av den grafiska profilen. PROJEKTGRUPP Projektgrupp för det grafiska arbetet har varit: Kenneth Norberg, kommunikationschef, Värmdö kommun. Sara Funke, projektledare, Värmdö kommun Jonas Bergqvist, designer, Rewir Liselott Törngren, copywriter, Rewir Sofia Langheim, produktionsledare, Rewir Magnus Thorén, strategisk rådgivare, Rewir Ylva Ytterborn, projektledare, Rewir

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform

Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Varumärket Sunne Projekt: Varumärket Sunne Skapat av: Per Ekman, Tendensor AB Datum: 26 oktober Beskrivning: Slutrapport med varumärkesplattform Tendensor AB Adress: Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Lidingö Stads vision - med strategiska mål och värdegrund

Lidingö Stads vision - med strategiska mål och värdegrund Lidingö Stads vision - med strategiska mål och värdegrund Projekt: Lidingö Stads vision. Skapat av: Per Ekman, Geobrands Datum: Maj 2009 Beskrivning: Slutdokumentation Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Projekt: Varumärket Ljungby Skapat av: Per Ekman, Geobrands Datum: 9 juni Beskrivning: Varumärkesplattform

Projekt: Varumärket Ljungby Skapat av: Per Ekman, Geobrands Datum: 9 juni Beskrivning: Varumärkesplattform Varumärket Ljungby Projekt: Varumärket Ljungby Skapat av: Per Ekman, Geobrands Datum: 9 juni Beskrivning: Varumärkesplattform Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Skärgårdens. 1 Vision värmdö 2030. mötesplats Vision Värmdö 2030

Skärgårdens. 1 Vision värmdö 2030. mötesplats Vision Värmdö 2030 Skärgårdens 1 mötesplats Vision Värmdö 2030 2 Skärgårdens mötesplats Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN. Datum 150324 Plats

SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN. Datum 150324 Plats SAMMANFATTNING IDÉFORUM 3 HANDEN Datum 150324 Plats Haninge Kulturhus Deltagare Boende och övriga intressenter i Handen, Stena Fastigheter Processledare Strategisk Arkitektur IDÉFORUM 3 - UPPLÄGG & DELTAGARE

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE! OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE Inledning Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra - för att kunna erbjuda ett gott

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Näring till näringslivet!

Näring till näringslivet! Näring till näringslivet! Näringslivspolitisk strategi för Malmö stad 2008-12-19 Stadskontoret Näringslivspolitisk strategi för Malmö stad...3 Visionen för Malmö stads näringslivspolitik...10 Mål för Malmö

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Grafiska riktlinjer Översyn av Värmdö kommuns grafiska riktlinjer, 2015

Grafiska riktlinjer Översyn av Värmdö kommuns grafiska riktlinjer, 2015 Grafiska riktlinjer Översyn av Värmdö kommuns grafiska riktlinjer, 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Logotyp...3 3....4 4. Färger...5 5. Bildspråk...6 6. Exempel...7 7.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

STRATEGI FÖR SVERIGEBILDEN

STRATEGI FÖR SVERIGEBILDEN STRATEGI FÖR SVERIGEBILDEN 02 03 ALLT SOM GÖRS OCH SÄGS Vi människor använder lika mycket hjärta som hjärna. Inte bara när vi fattar beslut om bagateller, som vilken kaffebar vi ska gå till för den dagliga

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer