Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013 Årsmötet 2013 hölls vid Lunds universitets Innovationssystem den 6 maj i Lund och med deltagande av 6 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna presenterades LU Innovationssystem av Sven Olsson och senare på em presenterade Colin Carlile satsningen på European Spallation Source ESS. Kjell H Andersson, konsult deltog som gäst. Valen vid årsmötet innebar att styrelsen under året har bestått av: Staffan Öberg, ordförande Kent Rundgren, kassör Joanna Lilliequist Sven Olsson Åsa Waern Stefan Dahlhielm (suppleant) Dag Holmgren (suppleant) Till revisor valdes Thomas Malmborg och revisorssuppleant Conny Gustavsson. Till valberedning valdes Stefan Dahlin som sammankallande och till ledamöter valdes Lars Holmberg och Annette Lundfall. Styrelsens arbete Styrelsen har under 2013 haft 8 telefonmöten och ett strategimöte 18 februari vid Johannebergs Science Park i Göteborg där 5 styrelseledamöter deltog. Styrelsens arbete har i huvudsak varit inriktat på: Ekonomisk förvaltning och fortsatt utveckling av Teknikmäklarna Skattestatusen för föreningen med anledning av Skatteverkets förfrågan Strategiska diskussioner angående föreningens långsiktiga utveckling Strategimöte i Göteborg Diskussion och analys av VINNOVA s båda avslag på utökad ansökan om projektstöd Planering för rekrytering av nya Teknikmäklare och förnyade utbildningsformer Utveckling av hemsidan Halvårsmötet vid ELMIA i Jönköping Möten med SNITTS Former för samverkan med SNITTS. Utveckling av gemensamma metoder och verktyg Förslaget om att gå in som SIG-grupp i SNITTS Deltagande på Branschveckan i Stockholm Diskussioner kring möjligheter för nya och utökade samarbeten med andra intermediärer

2 2 (5) Information och marknadsföring av Teknikmäklarna gentemot myndigheter, organisationer, företag och finansiärer Intern kommunikation inom föreningen Alternativa finansieringar, Tillväxtverket, KK-stiftelsen, sponsring. Diskussion kring möjligheter att ta betalt för våra tjänster. Låta större företag bli medlemmar Tävling för studenter att ge förslag till förbättringar och inriktning Utbyggnad av Anslagstavlan för idékvalificering och Open Innovation De ovan och nedan redovisade Teknikmäklarverksamheterna för 2013 är inte heltäckande då mycket av enskilda Teknikmäklares regionala och lokala aktiviteter inte tagits med. Teknikmäklarnätverket Nätverket har under 2013 haft 62 st medlemmar varav 6 st seniora. Under året har Teknikmäklarna haft möjlighet att träffas under årsmötet i Lund och halvårsmötet i Jönköping. Halvårsmötet arrangerades 14 november 2013 och var som vanligt förlagt till Jönköping och i samband med underleverantörsmässan på ELMIA. Vid halvårsmötet deltog 4 Teknikmäklare och under mötet diskuterades föreningens verksamheter. Styrelsen samlades 18 februari i Göteborg för att under en dag diskutera föreningens verksamheter och framtida utveckling. Att konjunkturen börjat vända märker vi hos företagen som åter börjat satsa på utveckling efter en tid av stor försiktighet. Men fortfarande rådet mycket av vänta och se inför deras investeringar. Frågeställningar kring finansiering av utvecklingsprojekt blir allt vanligare och kontakterna med Teknikmäklare börjar åter ta fart. Något fler frågor har förmedlats på Anslagstavlan även om många fler frågor välkomnas. Den regionala grupp som startades 2011 i Östergötland avvecklades under året. En medlemsenkät genomfördes i augusti-september med 30-talet svarande Teknikmäklare och där styrelsen fick ta del av medlemmarnas syn på verksamheten och förslag till förbättringar. Enkäten var också vägledande för styrelsen i de då pågående diskussionerna om samverkan med SNITTS. Hemsidan och Anslagstavlan Nuvarande hemsida med tillhörande elektroniska anslagstavla togs i drift i början av september 2008 och har under 2013 fungerat väl. Dock är det få Teknikmäklare som skrivit in sina korta presentationer på medlemslistan i anslutning till hemsidans kartfunktion. Dessa presentationer är publika. Behov har noterats för en förnyad hemsida/anslagstavla med utökad funktionalitet. Styrelsen har därför haft möten med företag som utvecklar program och applikationer för idékvalificering för att undersöka om en variant på dessa IT-lösningar skulle

3 3 (5) kunna ersätta nuvarande Anslagstavla. Under året har också test gjorts av Technology Push dvs att använda Anslagstavlan för att erbjuda nya tekniklösningar som söker användare eller kommersiella partners. Sedan hemsidan togs i drift 2008 har 741 anslag publicerats och dessa har resulterat i 1596 svar fram till Nyttjandet av Anslagstavlan har dock fortsatt att vara lågt men något högre än för En undersökning visade också att det är en betydande andel Teknikmäklare som inte skrivit på Anslagstavlan under året. Konjunkturen för många företag har fortsatt att vara på en låg nivå vilket återspeglas i att företagen väntar med att driva olika utvecklingsprojekt och frågar därför inte så ofta efter externa resurser. Rekrytering och utbildning av nya Teknikmäklare Under 2013 har inte någon utbildning skett av nya medlemmar beroende på att finansiering saknats till den utbildningsform som tidigare använts med att samla de nya Teknikmäklarna på något konferenshotell över 2 dagar lunch-lunch. Styrelsen har därför under året undersökt alternativa former för utbildning och ett möte genomfördes på Linköpings universitet för att se hur de lagt upp sina utbildningar med användandet av webben. Olika utbildningsplattformar har också inventerats. Styrelsen har funnit det viktigt att behålla Diplomeringen vilket också framkom i den medlemsenkät som genomförts under året. Resultatet av styrelsens arbete är att under 2014 skall rekrytering och utbildning återupptas men då i en annan form för att hålla nere kostnaderna. Utbildningen blir en distansutbildning med användandet av webben och med diplomering i anslutning till höst- eller Årsmötet. Vi har löpande mottagit anmälan om intresse för att bli Teknikmäklare varför vi har förhoppningar om att åter kunna öka medlemsantalet. Information och marknadsföring av Teknikmäklarnätverket Vi vill synas mera utåt mot våra målgrupper samtidigt som olika vägar för information utvecklats, icke minst genom digitala media. Ett första steg har tagits genom att Teknikmäklarnas båda grupper på Linkedin och Facebook numera är öppna grupper. Förbättrad och mera säljande information samt länkningar till Teknikmäklarnas hemsida återstår. För att förbättra den publika kontakten utökades hemsidan 2011 med möjligheten för besökare att ställa direkta frågor och under 2012 utvecklades medlemslistan med tillhörande kartbild så att medlemmarna kan presentera sig själva och sina hemmaorganisationer. Under 2013 har Teknikmäklarna fått ett mindra antal frågor direkt genom kontaktformuläret. Under 2013 har Teknikmäklarna aktivt medverkat vid möten med innovatörer, småföretag, större företag och andra organisationer. Dessa möten kan betraktas som en löpande verksamhet där vi vill väcka intresse för Teknikmäklarna. Under 2013 medverkade vi ej på Branschveckan arrangerad av SNITTS då vi saknade ekonomiska resurser för detta.

4 4 (5) I utbildningssammanhang, både i entreprenörskapsprogram och doktorandkurser, har vi aktivt medverkat och informerat om Teknikmäklarna vid ett antal tillfällen under Vi har under 2013 fortsatt att positionera Teknikmäklarna genom våra kännetecken: - Nätverket, snabb förmedling av frågor och svar under sekretess - Diplomeringen och kvalitetssäkringen av våra Teknikmäklare - Positioneringen, vi är en ingång till Kunskapssverige och en viktig resurs vid tillämpning av utvecklingsmodellen Open Innovation Fortsatt utveckling och finansiering Under 2013 har ett antal kontakter tagits, möten och samtal förts med företrädare för SNITTS för att undersöka möjligheter till ökad samverkan och samordning där resp. förenings verksamheter väl kompletterar varandra. 26 mars möte i Linköping, 10 juni möte i Stockholm, 19 juni och 25 oktober möten i Göteborg. Ett motiv till dessa samtal har varit att genom samarbete söka tillföra Teknikmäklarverksamheten ökade resurser efter att stödet från VINNOVA upphört. Dessa kontakter och samtal är tills vidare vilande då SNITTS uttryckt att de inte hinner med fler åtaganden och verksamheter med hänsyn till deras nuvarande resurser och bemanning samt att medel saknas för Teknikmäklarverksamheten. Tänka nytt i en föränderlig omvärld kan ibland vara lite svårt då man ofta begränsas av sin samlade erfarenhet. Ett samarbete initierades i slutet av året med ett Drivhuset vid Högskolan i Skövde. Genom samarbetet engageras studenter i en tävling för att komma med idéer och förslag till framtida verksamheter för Teknikmäklarna. Aktiviteten genomfördes till stor belåtenhet i början av februari Innovationssystemet som ofta debatteras upplevs som mycket komplicerat och svåröverskådligt även för större företag och organisationer. Samtal har förts med en av de fyra stora revisionsföretagen då de ibland upplever teknikrelaterade behov hos sina kunder och hur Teknikmäklarna skulle kunna hjälpa till för att lösa dessa behov. En ny kompletterande medlemsform med företagsmedlemmar skulle kunna vara en lösning för att få en formaliserad relation och även intäkter till föreningen. Teknikmäklarna har med anledning av VINNOVA s tidigare avslag 2012 endast haft egna medel i form av medlems- och serviceavgifter för att driva verksamheten samt ideella insatser främst från styrelsens medlemmar. Därför har verksamheten under 2013 legat på en lägre nivå än tidigare år. Kontakter har tagits under 2013 med tänkbara alternativa finansiärer men dessa har inte resulterat i några konkreta ansökningar eller utfästelser. Tillväxtverket vill inte finansiera någon pilot utan hänvisar till sina ordinarie Calls och KK-stiftelsen säger att Teknikmäklarna inte ligger i deras fokus. Även möjligheten att ta betalt av SME för Teknikmäklarnas tjänster har diskuterats. Möjligheten med Associerade företagsmedlemmar åter diskuterats som en ny intäktskälla och samtal har förts med ett större företag som visat intresse.

5 5 (5) Ekonomi Den budget för 2013 som togs vid föregående Årsmöte har följts och ett mindre överskott har uppstått genom stor sparsamhet och att hålla utgifterna nere. Ideella föreningar som Teknikmäklarna är lite av huvudvärk för Skatteverket då det saknas dedikerad lagstiftning för dessa och varje handläggare på Skatteverket har sin uppfattning. Teknikmäklarna har därför tillsammans med ett antal andra ideella föreningar utvalts som piloter för att Skatteverket ska kunna utforma enhetliga riktlinjer och rutiner gällande dessa. Det har dock medfört en del merarbete för oss i att förse Skatteverket med efterfrågad information om Teknikmäklarna. Styrelsen för Föreningen Diplomerade Teknikmäklare, DTM

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2012 Årsmötet 2012 hölls vid YKI Ytkemiska Institutet den 21 mars i Stockholm med deltagande av 8 Teknikmäklare. Efter de formella Årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer