SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu"

Transkript

1 VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft, inte minst i diskussioner om brukarnas medverkan i ett evidensbaserat socialt arbete. VÄLKOMMEN TILL FORSAS NATIONELLA SYMPOSIUM 2013 För att ta del av plenarföreläsningar, seminarier om brukarinflytande i praktiken, föra spännande diskussioner, utbyta erfarenheter och få nya insikter. Symposiet kommer att utgöra en stimulerande arena för praktiker, brukare och forskare med erfarenhet från olika ämnesområden som barn och ungdom, funktionshinder, försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri, utbildning och äldreomsorg. SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS

2 FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. Vår målsättning är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete, verka för utbyte på likvärdiga villkor och stimulera till internationellt samarbete. Lokalavdelningen FORSA Stockholm samlar ungefär 200 medlemmar från hela Mälardalen. Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området och inbjuds till olika FORSA-arrangemang. Kostnaden är för närvarande 345 kr/år, vissa lokala variationer kan förekomma. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift. För att bli medlem, gå till hemsidan: BRUS Brukarmedverkan i Utbildningen i Socialt arbete är ett samarbete mellan socialhögskolor i Sverige och brukarorganisationer som pågått sedan år2005. Syftet är att utveckla nya metoder för att tillvarata brukares kunskaper i undervisningen av socionomer och i utvecklandet av det sociala arbetet. Erfarenheter av och former för samarbetet presenteras på flera sätt under symposiet. För mer information om nätverket; se Stockholm stad stödjer symposiet och erbjuder därför 100 medarbetare att delta för att ge möjlighet till ökad kunskap om och idéer om former för ökad brukarmedverkan i verksamheterna. Kostnaden för dessa hundra deltagare står Socialförvaltningen för. I erbjudandet ingår ett obligatoriskt deltagande vid workshopen den 14 mars 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete. Anmälan för deltagare från Stockholm Stad görs via en särskild länk, se sist i programmet under praktisk information. Det finns ingen turordning till de 100 platserna utan först till kvarn gäller! Symposiet sponsras av Klicka på loggan för att komma till hemsida

3 PROGRAM 14 MARS Registering och kaffe FORSA Stockholm hälsar välkomna! Vad innebär brukarinflytande - en paneldiskussion Brukarmakt i socionomutbildningen framväxt och utmaningar En diskussion om brukarmaktens villkor, möjligheter utmaningar inom ramen för socionomutbildningar i Europa och Sverige. Professor Verner Denvall Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö och Namu Nambiar, chef för Basta arbetskooperativ Lunch Seminarier pass Paus Seminarier pass Utdelning av FORSA-priset FORSA-riks årsmöte Konferensmiddag

4 15 MARS Involving children in studies of family life; possibilities and difficulties The speach will present some of Julia Brannons past work in interviewing children and including other methods and some current research in which they use visual methods with children in a study of food in working families. Professor Julia Brannen, University of London Paus Seminarier pass Lunch Brukarnas kunskaper kontra psykiatrins? En tentativ förklaring till hur det kommer sig att vi har så mycket snack och så lite verkstad när det gäller brukarinflytande. Alain Topor leg psykolog och docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet Reflexion Paus Inte bara inflytande. Brukarnas makt och delaktighet i relation till begrepp som demokrati, medborgarskap och sociala rättigheter, liksom till evidensbaserat socialt arbete. Docent Magnus Karlsson, Ersta sköndals högskola och docent Martin Börjeson, Linköpings universitet Final Slut GÄSTFÖRELÄSARE Julia Brannen, är professor i familjesociologi University of London. Hon har ett internationellt rykte för sin forskning om familjeliv, arbete och livsfrågor och relationerna mellan generationerna. Julia Brannen har framför allt genomfört banbrytande forskningsprojekt om att forska med barn som medforskare. Hon fokuserar både på barns egna reflektioner om familjeliv och hur ett barnperspektiv kan användas vid granskning av vård eller omsorg med olika aktörers utgångspunkter såsom barn, föräldrar och vårdpersonal. Hennes presentation kommer att handla om arbetet med att intervjua barn och hur man kan använda olika metoder för detta.

5 SEMINARIER Seminarierna inleds med en föreläsning. Därefter kommer reflektörer att delge sina tankar om temat. Den sista delen av seminarierna är öppen för deltagarna att ställa frågor, komma med reflektioner samt diskutera hur det som presenterats kan användas i det egna arbetet. PASS 1, 14 MARS 1:1 Värdighet inom äldreomsorgen ur brukarens, medborgarens och personalens perspektiv Ett projekt presenteras vars syfte var att ta fram en lokal värdegrund och lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i en kommun. Projektet vände sig till personal, representanter för pensionärsorganisationer, personer + 75, +80 samt +85 m.fl. Eva Karlsson, Fil. dr i etnologi från Nestor en FoU-enhet för äldrefrågor. 2:1 Frågar man inget - får man inget veta Vilket stöd önskar ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och/ eller psykisk sjukdom, från samhället? -en kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar. Sandra Patel och Therese Eriksson från Maskrosbarn en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuka. 3:1 Vad är viktigt för att känna delaktighet? - erfarenheter av brukarinflytande Exemplet Basta ett brukarstyrt socialt företag där makten och inflytandet över verksamheten ligger hos människor som själva haft erfarenhet av drogmissbruk. Exemplet Verdandi brukarstyrda brukarrevisioner. Namu Nambiar ordförande för ideella föreningen Basta och Gunvi Haggren, förbundssekreterare i Verdandi. 4:1 Brukarcoacher ett individuellt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning I projektet arbetar brukare tillsammans med en brukarcoach för få stöd och öka chanserna att få och behålla ett arbete på den öppna marknaden. Syftet är också att ta tillvara lokala erfarenheter/forskning för att utveckla en samverkansmodell över hela staden med alla de fyra huvudmännen. Projektet samordning Brukarmedverkan, Individual Placement Support (IPS),samverkan Göteborg stad och NSPH i Göteborg (Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa som består av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området). 5:1 Hur få till delaktighet? En empowerment-satsning i Misa Empowerment-projekt med syfte att göra det möjligt för deltagarna att forma en verksamhet där de själva styr riktningen. Brukare och praktiker ger sin syn på processen i och resultatet av projektet. Personal och deltagare från Misa berättar. Misa AB erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder.

6 6:1 Från utanförskap till medinflytande - brukarkonsultråd inom försörjningsstöd Brukarkonsultrådet är en remissinstans till enheten Arbete och Försörjning. Brukarkonsulterna lär sig om socialtjänsten, organisation, arbetsmetoder, riktlinjer mm för att kunna påverka och hjälpa enheten. Deltagare i brukarkonsultrådet i Nynäshamn kommun. 7:1 Brukarrevision som del i forskning och i en evidensbaserad praktik Metoden brukarrevision presenteras, olika exempel tas upp och vi diskuterar hur en brukarstyrd forskning kan ingå i ett FoU-arbete. Susanne Åhlen, samordnare för Brukarrevisionen, handledare/ verksamhetsledare inom sociala företag och David Rosenberg Fil dr i socialt arbete, FoU Västernorrland. 8:1 Brukarmakt i socionomutbildningen - Hur går vi vidare? En panel bestående av företrädare från socialhögskolor och brukarorganisationer som samverkat omkring olika försök att utveckla socionomutbildningen diskuterar frågan hur vi går vidare med frågan om brukarmakt i socionomutbildningen. Seminariet organiseras av BRUS - Brukarmedverkan i Utbildningen i Socialt arbete. PASS 2, 14 MARS 1:2 Värdegrundsarbete i praktiken - hur gör man då? På seminariet presenteras hur ett etikteam och etikombud arbetat praktiskt med värdegrundsfrågor för att öka de äldres självbestämmande, delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Forskningsprojekt med titeln Nationell värdegrund i äldreomsorgen - de äldres och personalens perspektiv kopplas till etikarbetet. Charlotte Roos, universitetsadjunkt i vårdvetenskap på högskolan i Gävle. 2:2 Delaktighetsfrämjande samtal med barn resultat från en forskningscirkel Presentationen handlar om hur socialarbetare genom att delta i en forskarcirkel i FoU Fyrbodals regi kan främja barn och ungas delaktighet inom social barn och ungdomsvård. Inriktning är på barn och ungdomar placerade i familjehem eller HVB. Anette Bolin, fil dr socialt arbete, Högskolan Väst. 3:2 Brukarstyrd verksamhetsutveckling inom missbrukarvården Sedan 2004 har Rainbow Sweden, som är en paraplyorganisation på missbruksområdet, samarbetat med forskare på Socialhögskolan i Lund för att bedriva dokumentation och verksamhetsutveckling utifrån de villkor som gäller i brukarstyrda rehabiliteringsverksamheter. Arbetet är ett exempel på hur människor med egen erfarenhet av missbruk, vård och behandling kan engageras och ges inflytande i verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning. Universitetslektor Arne Kristiansen, Lunds universitet och verksamhetschef Bo Holmberg.

7 4:2 Från bältessäng till brukarråd! Hur får vi inflytande och delaktighet att kännas meningsfullt för patienter, brukare, anhöriga - och för personalen? Vad kan stimulera mig som brukare att vilja bidra till utvecklingen av de verksamheter som jag kommer i kontakt med? Vad kan stimulera personalen i samma process? Hur kan jag använda min förvärvade erfarenhet om dessa verksamheter för att påverka mer i samhället? Hur påverkar delaktighet och inflytande min hälsa och mitt medborgarskap? Mårten Jansson, från Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa består av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. 5:2 Aktivering i socialbidragsarbete - vad handlar det om och vad ska det handla om? Socialtjänsten har de senaste decennierna fått allt större mandat att bredriva aktivering bland socialbidragstagare för att hjälpa personer från socialbidrag till arbete. Forskning tyder på att aktivering tillämpas systematiskt olika bland olika klientgrupper och på att olika bidragsgruppers förutsättningar och behov inte är grunden för den aktivering de erbjuds. Utifrån resultat i Jenny Nyboms avhandling om aktivering av socialbidragstagare och den pågående utvecklingen av en bedömningsmetod för aktivering i socialbidragsarbete diskuteras olika teman. Jenny Nybom, dr i socialt arbetet, Stockholms universitet. 6:2 Att äga sin egen förändring Aktuell forskning säger att brukarens vilja har en avgörande roll för lyckat behandlingsresultat. Hur tar man vara på och arbetar med brukarnas mål, förändringsvilja, möjligheter och hinder. Beskrivning av brukarfokuserat arbete på individnivå i institutionsvård. Silja Vasarainen Wallin från Lönnen i Stockholm - ett stödboende för vuxna med missbruksproblem. 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete Under 2013 fokuserar Stockholms stad forsknings och utvecklingsmedel på att stärka brukarnas delaktighet och inflytande. I seminariet presenteras resultat från gruppintervjuer med socialsekreterare om deras syn på brukarinflytande, tankar om fortsatt utveckling av brukarinflytande i staden samt reflektioner från forskningen. Därefter följer ett samtal om hur vi gemensamt kan utveckla arbetsätt för att stärka brukarnas ställning. Helena Petterson och Maria Andersson, Socialförvaltningen Stockholm stad samt doktorand Ann Ottengrim, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö. 8:2 Fontänhögskolan ett samarbetsprojekt för kunskapsutbyte mellan Sveriges Fontänhus och socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Ersta Sköndal i Stockholm. En presentation av ett projekt för kunskapsutbyte mellan Sveriges Fontänhus och socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Ersta Sköndal i Stockholm. Projektet startade 2010 och avslutas Projektledare Lotta Bergström från Sveriges Fontänhus.

8 PASS 3, 15 MARS 1:3 Äldres möjligheter till autonomi på äldreboende en studie ur ett organisationskulturellt perspektiv Studien är en del av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt med ambitionen att stärka äldres autonomi på två särskilda boenden i södra Sverige. Syftet med studien är att förstå äldres möjligheter till autonomi inom äldreboenden. Dataunderlaget utgörs av fokusgruppsintervjuer med boende, närstående, omsorgspersonal och ledningspersoner på två äldreboenden. Eva Wikström, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet,Kalmar och Växjö. 2:3 Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt. De kunde väl ha lyssnat Om barns upplevelser av instabil samhällsvård. Samhällsvård för barn har i hög grad visat sig vara instabil. Den kunskap som finns på området baseras nästan uteslutande på forskning som utgår ifrån de vuxnas perspektiv. Denna föreläsning kommer att handla om barns egna upplevelser av instabil samhällsvård. Victoria Skoog, doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. 3:3 Med rätt att bestämma själv? Förhandlingar om personlig assistans Begreppen valfrihet och självbestämmande är hörnstenar i dagens handikappolitik. Hur tolkar olika aktörer dessa begrepp och hur implementeras de i konkreta vardagssammanhang? Vilka förhandlingar sker i mötet mellan olika aktörer och vilka dilemman blir synliga? Utgångspunkten för presentationen är hur sådana frågor aktualiseras i förhandlingar och konflikter mellan olika aktörer på assistansområdet. Agneta Hugemark docent i sociologi, Uppsala universitet. 4:3 Barn och unga vet och kan andra saker än vuxna! Hur kan barn och unga med funktionsnedsättning öka sitt inflytande över stödet de får? Hur det går till undersöker barn och unga tillsammans med personal från olika verksamheter. Hur samarbetet barn - vuxna fungerar är också i fokus i projektet. Ann - Marie Stenhammar, fil.mag. i handikappvetenskap, frilansar som utredare, utbildare och skribent. 5:3 Barn som brukare- perspektiv och delaktighet i praktiken Med avstamp i en barndomssociologisk förståelse av barns position i samhället diskuteras barns erfarenheter och syn på delaktighet i sina ärenden inom socialtjänsten. Vad som sker i mötet mellan barn och professionella exemplifieras från familjerätt, ekonomiskt bistånd och den sociala barnavården baserat på såväl forskning som FoU-cirklar. Professor Elisabeth Näsman, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

9 6:3 Projektet PowerUs Gap-mending pedagogiken och dess internationella spridning En pedagogik som syftar till att minska avstånden mellan brukare och socialarbetare genom att skapa nya inkluderande praktiker har utvecklats på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Centralt i detta arbete är Mobiliseringskursen där socionomstudenter och studenter från olika brukarorganisationer studerar tillsammans på lika villkor. Det pedagogiska arbetssättet har spridits till Högskolan i Lillehammer där en liknande kurs har hållits fyra gånger. Från och med 2013 kommer kurser med samma pedagogik också att hållas i London och i Köpenhamn. www. powerus.se Universitetsadjunkt Cecilia Heule och universitetslektor Arne Kristiansen, Socialhögskolan i Lund. 7:3 Ni är min sista utväg Erfarenheter från Stockholms Stadsmissions arbete med ekonomisk rådgivning och stöd beskrivs. Socionom Pia Axelsson, socionom Camilla Sjöstedt. Samtalsledare; socionom, leg psykoterapeut Inger Ekbom från Unga Station, Stockholms Stadsmissions Hus för barn, unga och föräldrar. 8:3 Individens ställning i missbruks- och beroendevården en studie av brukarinflytande i pratiken Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka i vilken utsträckning brukare inom den kommunala missbruksvården och den landstingsbaserade beroendevården har möjlighet att påverka den vård de erbjuds och genomgår, utifrån brukarnas och deras bedömares perspektiv på processen. Under seminariet kommer vi presentera projektets upplägg och diskutera det med de brukare, forskare och praktiker som deltar. Hur kan exempelvis ett brukarråd användas i utformandet av intervjufrågor? Jessica Storbjörk docent, Irja Christophs forskningsassistent, Jan Blomqvist professor, Eva Samuelsson doktorand från Centrum för socialvetenskaplig alkoholoch drogforskning (SoRAD), Stockholms Universitet.

10 PRAKTISK INFORMATION Datum och tid FORSA symposiet 2013 genomförs den mars på Clarion Hotel i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 08:30 den 14 mars. Konferensen inleds klockan 10:00. Plats Clarion Hotel Stockholm ligger på Södermalm i Stockholm vid Skanstulls tunnelbanestation cirka 10 minuters tunnelbana från T-centralen, linje 18. Adressen är Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm. Kostnad Avgift Anmälan före 13/12 medlem Forsa eller brukarorganisation Anmälan före 13/12 ej medlem Forsa Anmälan efter 13/12 medlem Forsa eller brukarorganisation Anmälan efter 13/12 ej medlem Forsa I avgiften ingår kaffe, lunch och kaffe båda dagarna samt konferensmiddag på kvällen den 14/3. Konferensmiddag ingår i avgiften. Betalning sker mot faktura. Fakturan skickas till den adress du anger vid anmälan. Anmälan Anmälan kan endast göras via länk. OBS! Det finns en särskild länk (se nedan) för deltagare från Stockholm Stad, för vilka ingår ett obligatoriskt deltagande vid workshopen den 14 mars 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete. Det finns ingen turordning till de 100 platserna utan först till kvarn gäller! Anmälningsblankett klicka här Anmälningsblankett för deltagare från Stockholms stad klicka här Sista dag för anmälan är 14 februari Anmälan är bindande. Vid förhinder återbetalas inte avgiften men du kan skicka en annan representant. Avanmälan/anmälan om ersättare görs skriftligt till Bekräftelse Bekräftelse på ditt deltagande skickas via e-post till anmälda deltagare. Har du inte fått någon bekräftelse två veckor före symposiet kontakta Regionförbundet södra Smålands kurskansli, Logi Logi ingår inte i anmälningsavgiften. Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi. Önskas boende på konferenshotellet Clarion Hotel Skanstull till rabatterat pris används denna länk klicka här

11 Personuppgifter enl. PUL I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kommer enbart att användas för vår konferensadministration. Tillgänglighet Vi strävar efter att konferensen ska vara tillgänglig. Den stora konferenslokalen, Bankettsalen på våning 1 är utrustad med hörselslinga. Samtliga konferenslokaler är tillgängliga för personer som använder rullstol. Du kan även anmäla om du vill ha dokumentation i alternativa format. Under konferensen vill vi att alla undviker att använda parfym eller andra doftande produkter. Vid frågor Var god kontakta: om program eller innehåll: Åsa Lundström Mattsson mobil: E-post: Frågor om praktisk information gällande anmälan kontakta Regionförbundet södra Smålands kurskansli, tfn eller Stort tack till Marie Häger för formgivning av symposiets logga och program!

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer