SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu"

Transkript

1 VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft, inte minst i diskussioner om brukarnas medverkan i ett evidensbaserat socialt arbete. VÄLKOMMEN TILL FORSAS NATIONELLA SYMPOSIUM 2013 För att ta del av plenarföreläsningar, seminarier om brukarinflytande i praktiken, föra spännande diskussioner, utbyta erfarenheter och få nya insikter. Symposiet kommer att utgöra en stimulerande arena för praktiker, brukare och forskare med erfarenhet från olika ämnesområden som barn och ungdom, funktionshinder, försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri, utbildning och äldreomsorg. SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS

2 FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. Vår målsättning är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete, verka för utbyte på likvärdiga villkor och stimulera till internationellt samarbete. Lokalavdelningen FORSA Stockholm samlar ungefär 200 medlemmar från hela Mälardalen. Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området och inbjuds till olika FORSA-arrangemang. Kostnaden är för närvarande 345 kr/år, vissa lokala variationer kan förekomma. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift. För att bli medlem, gå till hemsidan: BRUS Brukarmedverkan i Utbildningen i Socialt arbete är ett samarbete mellan socialhögskolor i Sverige och brukarorganisationer som pågått sedan år2005. Syftet är att utveckla nya metoder för att tillvarata brukares kunskaper i undervisningen av socionomer och i utvecklandet av det sociala arbetet. Erfarenheter av och former för samarbetet presenteras på flera sätt under symposiet. För mer information om nätverket; se Stockholm stad stödjer symposiet och erbjuder därför 100 medarbetare att delta för att ge möjlighet till ökad kunskap om och idéer om former för ökad brukarmedverkan i verksamheterna. Kostnaden för dessa hundra deltagare står Socialförvaltningen för. I erbjudandet ingår ett obligatoriskt deltagande vid workshopen den 14 mars 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete. Anmälan för deltagare från Stockholm Stad görs via en särskild länk, se sist i programmet under praktisk information. Det finns ingen turordning till de 100 platserna utan först till kvarn gäller! Symposiet sponsras av Klicka på loggan för att komma till hemsida

3 PROGRAM 14 MARS Registering och kaffe FORSA Stockholm hälsar välkomna! Vad innebär brukarinflytande - en paneldiskussion Brukarmakt i socionomutbildningen framväxt och utmaningar En diskussion om brukarmaktens villkor, möjligheter utmaningar inom ramen för socionomutbildningar i Europa och Sverige. Professor Verner Denvall Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö och Namu Nambiar, chef för Basta arbetskooperativ Lunch Seminarier pass Paus Seminarier pass Utdelning av FORSA-priset FORSA-riks årsmöte Konferensmiddag

4 15 MARS Involving children in studies of family life; possibilities and difficulties The speach will present some of Julia Brannons past work in interviewing children and including other methods and some current research in which they use visual methods with children in a study of food in working families. Professor Julia Brannen, University of London Paus Seminarier pass Lunch Brukarnas kunskaper kontra psykiatrins? En tentativ förklaring till hur det kommer sig att vi har så mycket snack och så lite verkstad när det gäller brukarinflytande. Alain Topor leg psykolog och docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet Reflexion Paus Inte bara inflytande. Brukarnas makt och delaktighet i relation till begrepp som demokrati, medborgarskap och sociala rättigheter, liksom till evidensbaserat socialt arbete. Docent Magnus Karlsson, Ersta sköndals högskola och docent Martin Börjeson, Linköpings universitet Final Slut GÄSTFÖRELÄSARE Julia Brannen, är professor i familjesociologi University of London. Hon har ett internationellt rykte för sin forskning om familjeliv, arbete och livsfrågor och relationerna mellan generationerna. Julia Brannen har framför allt genomfört banbrytande forskningsprojekt om att forska med barn som medforskare. Hon fokuserar både på barns egna reflektioner om familjeliv och hur ett barnperspektiv kan användas vid granskning av vård eller omsorg med olika aktörers utgångspunkter såsom barn, föräldrar och vårdpersonal. Hennes presentation kommer att handla om arbetet med att intervjua barn och hur man kan använda olika metoder för detta.

5 SEMINARIER Seminarierna inleds med en föreläsning. Därefter kommer reflektörer att delge sina tankar om temat. Den sista delen av seminarierna är öppen för deltagarna att ställa frågor, komma med reflektioner samt diskutera hur det som presenterats kan användas i det egna arbetet. PASS 1, 14 MARS 1:1 Värdighet inom äldreomsorgen ur brukarens, medborgarens och personalens perspektiv Ett projekt presenteras vars syfte var att ta fram en lokal värdegrund och lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i en kommun. Projektet vände sig till personal, representanter för pensionärsorganisationer, personer + 75, +80 samt +85 m.fl. Eva Karlsson, Fil. dr i etnologi från Nestor en FoU-enhet för äldrefrågor. 2:1 Frågar man inget - får man inget veta Vilket stöd önskar ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och/ eller psykisk sjukdom, från samhället? -en kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar. Sandra Patel och Therese Eriksson från Maskrosbarn en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuka. 3:1 Vad är viktigt för att känna delaktighet? - erfarenheter av brukarinflytande Exemplet Basta ett brukarstyrt socialt företag där makten och inflytandet över verksamheten ligger hos människor som själva haft erfarenhet av drogmissbruk. Exemplet Verdandi brukarstyrda brukarrevisioner. Namu Nambiar ordförande för ideella föreningen Basta och Gunvi Haggren, förbundssekreterare i Verdandi. 4:1 Brukarcoacher ett individuellt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning I projektet arbetar brukare tillsammans med en brukarcoach för få stöd och öka chanserna att få och behålla ett arbete på den öppna marknaden. Syftet är också att ta tillvara lokala erfarenheter/forskning för att utveckla en samverkansmodell över hela staden med alla de fyra huvudmännen. Projektet samordning Brukarmedverkan, Individual Placement Support (IPS),samverkan Göteborg stad och NSPH i Göteborg (Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa som består av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området). 5:1 Hur få till delaktighet? En empowerment-satsning i Misa Empowerment-projekt med syfte att göra det möjligt för deltagarna att forma en verksamhet där de själva styr riktningen. Brukare och praktiker ger sin syn på processen i och resultatet av projektet. Personal och deltagare från Misa berättar. Misa AB erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder.

6 6:1 Från utanförskap till medinflytande - brukarkonsultråd inom försörjningsstöd Brukarkonsultrådet är en remissinstans till enheten Arbete och Försörjning. Brukarkonsulterna lär sig om socialtjänsten, organisation, arbetsmetoder, riktlinjer mm för att kunna påverka och hjälpa enheten. Deltagare i brukarkonsultrådet i Nynäshamn kommun. 7:1 Brukarrevision som del i forskning och i en evidensbaserad praktik Metoden brukarrevision presenteras, olika exempel tas upp och vi diskuterar hur en brukarstyrd forskning kan ingå i ett FoU-arbete. Susanne Åhlen, samordnare för Brukarrevisionen, handledare/ verksamhetsledare inom sociala företag och David Rosenberg Fil dr i socialt arbete, FoU Västernorrland. 8:1 Brukarmakt i socionomutbildningen - Hur går vi vidare? En panel bestående av företrädare från socialhögskolor och brukarorganisationer som samverkat omkring olika försök att utveckla socionomutbildningen diskuterar frågan hur vi går vidare med frågan om brukarmakt i socionomutbildningen. Seminariet organiseras av BRUS - Brukarmedverkan i Utbildningen i Socialt arbete. PASS 2, 14 MARS 1:2 Värdegrundsarbete i praktiken - hur gör man då? På seminariet presenteras hur ett etikteam och etikombud arbetat praktiskt med värdegrundsfrågor för att öka de äldres självbestämmande, delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Forskningsprojekt med titeln Nationell värdegrund i äldreomsorgen - de äldres och personalens perspektiv kopplas till etikarbetet. Charlotte Roos, universitetsadjunkt i vårdvetenskap på högskolan i Gävle. 2:2 Delaktighetsfrämjande samtal med barn resultat från en forskningscirkel Presentationen handlar om hur socialarbetare genom att delta i en forskarcirkel i FoU Fyrbodals regi kan främja barn och ungas delaktighet inom social barn och ungdomsvård. Inriktning är på barn och ungdomar placerade i familjehem eller HVB. Anette Bolin, fil dr socialt arbete, Högskolan Väst. 3:2 Brukarstyrd verksamhetsutveckling inom missbrukarvården Sedan 2004 har Rainbow Sweden, som är en paraplyorganisation på missbruksområdet, samarbetat med forskare på Socialhögskolan i Lund för att bedriva dokumentation och verksamhetsutveckling utifrån de villkor som gäller i brukarstyrda rehabiliteringsverksamheter. Arbetet är ett exempel på hur människor med egen erfarenhet av missbruk, vård och behandling kan engageras och ges inflytande i verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning. Universitetslektor Arne Kristiansen, Lunds universitet och verksamhetschef Bo Holmberg.

7 4:2 Från bältessäng till brukarråd! Hur får vi inflytande och delaktighet att kännas meningsfullt för patienter, brukare, anhöriga - och för personalen? Vad kan stimulera mig som brukare att vilja bidra till utvecklingen av de verksamheter som jag kommer i kontakt med? Vad kan stimulera personalen i samma process? Hur kan jag använda min förvärvade erfarenhet om dessa verksamheter för att påverka mer i samhället? Hur påverkar delaktighet och inflytande min hälsa och mitt medborgarskap? Mårten Jansson, från Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa består av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. 5:2 Aktivering i socialbidragsarbete - vad handlar det om och vad ska det handla om? Socialtjänsten har de senaste decennierna fått allt större mandat att bredriva aktivering bland socialbidragstagare för att hjälpa personer från socialbidrag till arbete. Forskning tyder på att aktivering tillämpas systematiskt olika bland olika klientgrupper och på att olika bidragsgruppers förutsättningar och behov inte är grunden för den aktivering de erbjuds. Utifrån resultat i Jenny Nyboms avhandling om aktivering av socialbidragstagare och den pågående utvecklingen av en bedömningsmetod för aktivering i socialbidragsarbete diskuteras olika teman. Jenny Nybom, dr i socialt arbetet, Stockholms universitet. 6:2 Att äga sin egen förändring Aktuell forskning säger att brukarens vilja har en avgörande roll för lyckat behandlingsresultat. Hur tar man vara på och arbetar med brukarnas mål, förändringsvilja, möjligheter och hinder. Beskrivning av brukarfokuserat arbete på individnivå i institutionsvård. Silja Vasarainen Wallin från Lönnen i Stockholm - ett stödboende för vuxna med missbruksproblem. 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete Under 2013 fokuserar Stockholms stad forsknings och utvecklingsmedel på att stärka brukarnas delaktighet och inflytande. I seminariet presenteras resultat från gruppintervjuer med socialsekreterare om deras syn på brukarinflytande, tankar om fortsatt utveckling av brukarinflytande i staden samt reflektioner från forskningen. Därefter följer ett samtal om hur vi gemensamt kan utveckla arbetsätt för att stärka brukarnas ställning. Helena Petterson och Maria Andersson, Socialförvaltningen Stockholm stad samt doktorand Ann Ottengrim, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö. 8:2 Fontänhögskolan ett samarbetsprojekt för kunskapsutbyte mellan Sveriges Fontänhus och socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Ersta Sköndal i Stockholm. En presentation av ett projekt för kunskapsutbyte mellan Sveriges Fontänhus och socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Ersta Sköndal i Stockholm. Projektet startade 2010 och avslutas Projektledare Lotta Bergström från Sveriges Fontänhus.

8 PASS 3, 15 MARS 1:3 Äldres möjligheter till autonomi på äldreboende en studie ur ett organisationskulturellt perspektiv Studien är en del av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt med ambitionen att stärka äldres autonomi på två särskilda boenden i södra Sverige. Syftet med studien är att förstå äldres möjligheter till autonomi inom äldreboenden. Dataunderlaget utgörs av fokusgruppsintervjuer med boende, närstående, omsorgspersonal och ledningspersoner på två äldreboenden. Eva Wikström, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet,Kalmar och Växjö. 2:3 Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt. De kunde väl ha lyssnat Om barns upplevelser av instabil samhällsvård. Samhällsvård för barn har i hög grad visat sig vara instabil. Den kunskap som finns på området baseras nästan uteslutande på forskning som utgår ifrån de vuxnas perspektiv. Denna föreläsning kommer att handla om barns egna upplevelser av instabil samhällsvård. Victoria Skoog, doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. 3:3 Med rätt att bestämma själv? Förhandlingar om personlig assistans Begreppen valfrihet och självbestämmande är hörnstenar i dagens handikappolitik. Hur tolkar olika aktörer dessa begrepp och hur implementeras de i konkreta vardagssammanhang? Vilka förhandlingar sker i mötet mellan olika aktörer och vilka dilemman blir synliga? Utgångspunkten för presentationen är hur sådana frågor aktualiseras i förhandlingar och konflikter mellan olika aktörer på assistansområdet. Agneta Hugemark docent i sociologi, Uppsala universitet. 4:3 Barn och unga vet och kan andra saker än vuxna! Hur kan barn och unga med funktionsnedsättning öka sitt inflytande över stödet de får? Hur det går till undersöker barn och unga tillsammans med personal från olika verksamheter. Hur samarbetet barn - vuxna fungerar är också i fokus i projektet. Ann - Marie Stenhammar, fil.mag. i handikappvetenskap, frilansar som utredare, utbildare och skribent. 5:3 Barn som brukare- perspektiv och delaktighet i praktiken Med avstamp i en barndomssociologisk förståelse av barns position i samhället diskuteras barns erfarenheter och syn på delaktighet i sina ärenden inom socialtjänsten. Vad som sker i mötet mellan barn och professionella exemplifieras från familjerätt, ekonomiskt bistånd och den sociala barnavården baserat på såväl forskning som FoU-cirklar. Professor Elisabeth Näsman, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

9 6:3 Projektet PowerUs Gap-mending pedagogiken och dess internationella spridning En pedagogik som syftar till att minska avstånden mellan brukare och socialarbetare genom att skapa nya inkluderande praktiker har utvecklats på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Centralt i detta arbete är Mobiliseringskursen där socionomstudenter och studenter från olika brukarorganisationer studerar tillsammans på lika villkor. Det pedagogiska arbetssättet har spridits till Högskolan i Lillehammer där en liknande kurs har hållits fyra gånger. Från och med 2013 kommer kurser med samma pedagogik också att hållas i London och i Köpenhamn. www. powerus.se Universitetsadjunkt Cecilia Heule och universitetslektor Arne Kristiansen, Socialhögskolan i Lund. 7:3 Ni är min sista utväg Erfarenheter från Stockholms Stadsmissions arbete med ekonomisk rådgivning och stöd beskrivs. Socionom Pia Axelsson, socionom Camilla Sjöstedt. Samtalsledare; socionom, leg psykoterapeut Inger Ekbom från Unga Station, Stockholms Stadsmissions Hus för barn, unga och föräldrar. 8:3 Individens ställning i missbruks- och beroendevården en studie av brukarinflytande i pratiken Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka i vilken utsträckning brukare inom den kommunala missbruksvården och den landstingsbaserade beroendevården har möjlighet att påverka den vård de erbjuds och genomgår, utifrån brukarnas och deras bedömares perspektiv på processen. Under seminariet kommer vi presentera projektets upplägg och diskutera det med de brukare, forskare och praktiker som deltar. Hur kan exempelvis ett brukarråd användas i utformandet av intervjufrågor? Jessica Storbjörk docent, Irja Christophs forskningsassistent, Jan Blomqvist professor, Eva Samuelsson doktorand från Centrum för socialvetenskaplig alkoholoch drogforskning (SoRAD), Stockholms Universitet.

10 PRAKTISK INFORMATION Datum och tid FORSA symposiet 2013 genomförs den mars på Clarion Hotel i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 08:30 den 14 mars. Konferensen inleds klockan 10:00. Plats Clarion Hotel Stockholm ligger på Södermalm i Stockholm vid Skanstulls tunnelbanestation cirka 10 minuters tunnelbana från T-centralen, linje 18. Adressen är Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm. Kostnad Avgift Anmälan före 13/12 medlem Forsa eller brukarorganisation Anmälan före 13/12 ej medlem Forsa Anmälan efter 13/12 medlem Forsa eller brukarorganisation Anmälan efter 13/12 ej medlem Forsa I avgiften ingår kaffe, lunch och kaffe båda dagarna samt konferensmiddag på kvällen den 14/3. Konferensmiddag ingår i avgiften. Betalning sker mot faktura. Fakturan skickas till den adress du anger vid anmälan. Anmälan Anmälan kan endast göras via länk. OBS! Det finns en särskild länk (se nedan) för deltagare från Stockholm Stad, för vilka ingår ett obligatoriskt deltagande vid workshopen den 14 mars 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete. Det finns ingen turordning till de 100 platserna utan först till kvarn gäller! Anmälningsblankett klicka här Anmälningsblankett för deltagare från Stockholms stad klicka här Sista dag för anmälan är 14 februari Anmälan är bindande. Vid förhinder återbetalas inte avgiften men du kan skicka en annan representant. Avanmälan/anmälan om ersättare görs skriftligt till Bekräftelse Bekräftelse på ditt deltagande skickas via e-post till anmälda deltagare. Har du inte fått någon bekräftelse två veckor före symposiet kontakta Regionförbundet södra Smålands kurskansli, Logi Logi ingår inte i anmälningsavgiften. Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi. Önskas boende på konferenshotellet Clarion Hotel Skanstull till rabatterat pris används denna länk klicka här

11 Personuppgifter enl. PUL I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kommer enbart att användas för vår konferensadministration. Tillgänglighet Vi strävar efter att konferensen ska vara tillgänglig. Den stora konferenslokalen, Bankettsalen på våning 1 är utrustad med hörselslinga. Samtliga konferenslokaler är tillgängliga för personer som använder rullstol. Du kan även anmäla om du vill ha dokumentation i alternativa format. Under konferensen vill vi att alla undviker att använda parfym eller andra doftande produkter. Vid frågor Var god kontakta: om program eller innehåll: Åsa Lundström Mattsson mobil: E-post: Frågor om praktisk information gällande anmälan kontakta Regionförbundet södra Smålands kurskansli, tfn eller Stort tack till Marie Häger för formgivning av symposiets logga och program!

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin

10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.00 Barnrättsdagarna inleds Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Bodil Långberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Staffan Janson, Barnrättsakademin 10.15 Makt och vanmakt, rättigheter och förtvivlan

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården 1 Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården Abstract Allmänna Barnhuset har bedrivit ett stort utvecklingsarbete med sju FoU regioner i syfte att utveckla

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård

Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Missbruks- och beroendevård i utveckling samverkan för tillgänglig, jämlik och hållbar vård Nationell konferens för politiker och chefer den 11 12 november 2014 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm

Läs mer

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Inbjudan Tema 1, Kognitiva funktionsnedsättningar i ett neuropsykiatriskt och psykiatriskt perspektiv samt samverkan,

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Jenny Nybom 2015-02-04 Aktivering = förändringsarbetet inom försörjningsstöd, dvs. arbetet som syftar till att göra biståndsmottagare

Läs mer

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen

Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Värdegrund och lokala värdighetsgarantier i den svenska äldreomsorgen Katarina Andersson, FD, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Konferens: skal vi have en värdighetsgaranti? Köpenhamn,

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Socionomprogram 210 hp Grund Ladokkod, ämnesområde, hp SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer