SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu"

Transkript

1 VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft, inte minst i diskussioner om brukarnas medverkan i ett evidensbaserat socialt arbete. VÄLKOMMEN TILL FORSAS NATIONELLA SYMPOSIUM 2013 För att ta del av plenarföreläsningar, seminarier om brukarinflytande i praktiken, föra spännande diskussioner, utbyta erfarenheter och få nya insikter. Symposiet kommer att utgöra en stimulerande arena för praktiker, brukare och forskare med erfarenhet från olika ämnesområden som barn och ungdom, funktionshinder, försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri, utbildning och äldreomsorg. SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS

2 FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. Vår målsättning är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete, verka för utbyte på likvärdiga villkor och stimulera till internationellt samarbete. Lokalavdelningen FORSA Stockholm samlar ungefär 200 medlemmar från hela Mälardalen. Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området och inbjuds till olika FORSA-arrangemang. Kostnaden är för närvarande 345 kr/år, vissa lokala variationer kan förekomma. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift. För att bli medlem, gå till hemsidan: BRUS Brukarmedverkan i Utbildningen i Socialt arbete är ett samarbete mellan socialhögskolor i Sverige och brukarorganisationer som pågått sedan år2005. Syftet är att utveckla nya metoder för att tillvarata brukares kunskaper i undervisningen av socionomer och i utvecklandet av det sociala arbetet. Erfarenheter av och former för samarbetet presenteras på flera sätt under symposiet. För mer information om nätverket; se Stockholm stad stödjer symposiet och erbjuder därför 100 medarbetare att delta för att ge möjlighet till ökad kunskap om och idéer om former för ökad brukarmedverkan i verksamheterna. Kostnaden för dessa hundra deltagare står Socialförvaltningen för. I erbjudandet ingår ett obligatoriskt deltagande vid workshopen den 14 mars 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete. Anmälan för deltagare från Stockholm Stad görs via en särskild länk, se sist i programmet under praktisk information. Det finns ingen turordning till de 100 platserna utan först till kvarn gäller! Symposiet sponsras av Klicka på loggan för att komma till hemsida

3 PROGRAM 14 MARS Registering och kaffe FORSA Stockholm hälsar välkomna! Vad innebär brukarinflytande - en paneldiskussion Brukarmakt i socionomutbildningen framväxt och utmaningar En diskussion om brukarmaktens villkor, möjligheter utmaningar inom ramen för socionomutbildningar i Europa och Sverige. Professor Verner Denvall Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö och Namu Nambiar, chef för Basta arbetskooperativ Lunch Seminarier pass Paus Seminarier pass Utdelning av FORSA-priset FORSA-riks årsmöte Konferensmiddag

4 15 MARS Involving children in studies of family life; possibilities and difficulties The speach will present some of Julia Brannons past work in interviewing children and including other methods and some current research in which they use visual methods with children in a study of food in working families. Professor Julia Brannen, University of London Paus Seminarier pass Lunch Brukarnas kunskaper kontra psykiatrins? En tentativ förklaring till hur det kommer sig att vi har så mycket snack och så lite verkstad när det gäller brukarinflytande. Alain Topor leg psykolog och docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet Reflexion Paus Inte bara inflytande. Brukarnas makt och delaktighet i relation till begrepp som demokrati, medborgarskap och sociala rättigheter, liksom till evidensbaserat socialt arbete. Docent Magnus Karlsson, Ersta sköndals högskola och docent Martin Börjeson, Linköpings universitet Final Slut GÄSTFÖRELÄSARE Julia Brannen, är professor i familjesociologi University of London. Hon har ett internationellt rykte för sin forskning om familjeliv, arbete och livsfrågor och relationerna mellan generationerna. Julia Brannen har framför allt genomfört banbrytande forskningsprojekt om att forska med barn som medforskare. Hon fokuserar både på barns egna reflektioner om familjeliv och hur ett barnperspektiv kan användas vid granskning av vård eller omsorg med olika aktörers utgångspunkter såsom barn, föräldrar och vårdpersonal. Hennes presentation kommer att handla om arbetet med att intervjua barn och hur man kan använda olika metoder för detta.

5 SEMINARIER Seminarierna inleds med en föreläsning. Därefter kommer reflektörer att delge sina tankar om temat. Den sista delen av seminarierna är öppen för deltagarna att ställa frågor, komma med reflektioner samt diskutera hur det som presenterats kan användas i det egna arbetet. PASS 1, 14 MARS 1:1 Värdighet inom äldreomsorgen ur brukarens, medborgarens och personalens perspektiv Ett projekt presenteras vars syfte var att ta fram en lokal värdegrund och lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i en kommun. Projektet vände sig till personal, representanter för pensionärsorganisationer, personer + 75, +80 samt +85 m.fl. Eva Karlsson, Fil. dr i etnologi från Nestor en FoU-enhet för äldrefrågor. 2:1 Frågar man inget - får man inget veta Vilket stöd önskar ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och/ eller psykisk sjukdom, från samhället? -en kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar. Sandra Patel och Therese Eriksson från Maskrosbarn en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och/eller är psykiskt sjuka. 3:1 Vad är viktigt för att känna delaktighet? - erfarenheter av brukarinflytande Exemplet Basta ett brukarstyrt socialt företag där makten och inflytandet över verksamheten ligger hos människor som själva haft erfarenhet av drogmissbruk. Exemplet Verdandi brukarstyrda brukarrevisioner. Namu Nambiar ordförande för ideella föreningen Basta och Gunvi Haggren, förbundssekreterare i Verdandi. 4:1 Brukarcoacher ett individuellt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning I projektet arbetar brukare tillsammans med en brukarcoach för få stöd och öka chanserna att få och behålla ett arbete på den öppna marknaden. Syftet är också att ta tillvara lokala erfarenheter/forskning för att utveckla en samverkansmodell över hela staden med alla de fyra huvudmännen. Projektet samordning Brukarmedverkan, Individual Placement Support (IPS),samverkan Göteborg stad och NSPH i Göteborg (Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa som består av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området). 5:1 Hur få till delaktighet? En empowerment-satsning i Misa Empowerment-projekt med syfte att göra det möjligt för deltagarna att forma en verksamhet där de själva styr riktningen. Brukare och praktiker ger sin syn på processen i och resultatet av projektet. Personal och deltagare från Misa berättar. Misa AB erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder.

6 6:1 Från utanförskap till medinflytande - brukarkonsultråd inom försörjningsstöd Brukarkonsultrådet är en remissinstans till enheten Arbete och Försörjning. Brukarkonsulterna lär sig om socialtjänsten, organisation, arbetsmetoder, riktlinjer mm för att kunna påverka och hjälpa enheten. Deltagare i brukarkonsultrådet i Nynäshamn kommun. 7:1 Brukarrevision som del i forskning och i en evidensbaserad praktik Metoden brukarrevision presenteras, olika exempel tas upp och vi diskuterar hur en brukarstyrd forskning kan ingå i ett FoU-arbete. Susanne Åhlen, samordnare för Brukarrevisionen, handledare/ verksamhetsledare inom sociala företag och David Rosenberg Fil dr i socialt arbete, FoU Västernorrland. 8:1 Brukarmakt i socionomutbildningen - Hur går vi vidare? En panel bestående av företrädare från socialhögskolor och brukarorganisationer som samverkat omkring olika försök att utveckla socionomutbildningen diskuterar frågan hur vi går vidare med frågan om brukarmakt i socionomutbildningen. Seminariet organiseras av BRUS - Brukarmedverkan i Utbildningen i Socialt arbete. PASS 2, 14 MARS 1:2 Värdegrundsarbete i praktiken - hur gör man då? På seminariet presenteras hur ett etikteam och etikombud arbetat praktiskt med värdegrundsfrågor för att öka de äldres självbestämmande, delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Forskningsprojekt med titeln Nationell värdegrund i äldreomsorgen - de äldres och personalens perspektiv kopplas till etikarbetet. Charlotte Roos, universitetsadjunkt i vårdvetenskap på högskolan i Gävle. 2:2 Delaktighetsfrämjande samtal med barn resultat från en forskningscirkel Presentationen handlar om hur socialarbetare genom att delta i en forskarcirkel i FoU Fyrbodals regi kan främja barn och ungas delaktighet inom social barn och ungdomsvård. Inriktning är på barn och ungdomar placerade i familjehem eller HVB. Anette Bolin, fil dr socialt arbete, Högskolan Väst. 3:2 Brukarstyrd verksamhetsutveckling inom missbrukarvården Sedan 2004 har Rainbow Sweden, som är en paraplyorganisation på missbruksområdet, samarbetat med forskare på Socialhögskolan i Lund för att bedriva dokumentation och verksamhetsutveckling utifrån de villkor som gäller i brukarstyrda rehabiliteringsverksamheter. Arbetet är ett exempel på hur människor med egen erfarenhet av missbruk, vård och behandling kan engageras och ges inflytande i verksamhetsutveckling, utvärdering och forskning. Universitetslektor Arne Kristiansen, Lunds universitet och verksamhetschef Bo Holmberg.

7 4:2 Från bältessäng till brukarråd! Hur får vi inflytande och delaktighet att kännas meningsfullt för patienter, brukare, anhöriga - och för personalen? Vad kan stimulera mig som brukare att vilja bidra till utvecklingen av de verksamheter som jag kommer i kontakt med? Vad kan stimulera personalen i samma process? Hur kan jag använda min förvärvade erfarenhet om dessa verksamheter för att påverka mer i samhället? Hur påverkar delaktighet och inflytande min hälsa och mitt medborgarskap? Mårten Jansson, från Nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa består av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. 5:2 Aktivering i socialbidragsarbete - vad handlar det om och vad ska det handla om? Socialtjänsten har de senaste decennierna fått allt större mandat att bredriva aktivering bland socialbidragstagare för att hjälpa personer från socialbidrag till arbete. Forskning tyder på att aktivering tillämpas systematiskt olika bland olika klientgrupper och på att olika bidragsgruppers förutsättningar och behov inte är grunden för den aktivering de erbjuds. Utifrån resultat i Jenny Nyboms avhandling om aktivering av socialbidragstagare och den pågående utvecklingen av en bedömningsmetod för aktivering i socialbidragsarbete diskuteras olika teman. Jenny Nybom, dr i socialt arbetet, Stockholms universitet. 6:2 Att äga sin egen förändring Aktuell forskning säger att brukarens vilja har en avgörande roll för lyckat behandlingsresultat. Hur tar man vara på och arbetar med brukarnas mål, förändringsvilja, möjligheter och hinder. Beskrivning av brukarfokuserat arbete på individnivå i institutionsvård. Silja Vasarainen Wallin från Lönnen i Stockholm - ett stödboende för vuxna med missbruksproblem. 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete Under 2013 fokuserar Stockholms stad forsknings och utvecklingsmedel på att stärka brukarnas delaktighet och inflytande. I seminariet presenteras resultat från gruppintervjuer med socialsekreterare om deras syn på brukarinflytande, tankar om fortsatt utveckling av brukarinflytande i staden samt reflektioner från forskningen. Därefter följer ett samtal om hur vi gemensamt kan utveckla arbetsätt för att stärka brukarnas ställning. Helena Petterson och Maria Andersson, Socialförvaltningen Stockholm stad samt doktorand Ann Ottengrim, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö. 8:2 Fontänhögskolan ett samarbetsprojekt för kunskapsutbyte mellan Sveriges Fontänhus och socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Ersta Sköndal i Stockholm. En presentation av ett projekt för kunskapsutbyte mellan Sveriges Fontänhus och socionomutbildningarna i Göteborg, Malmö och Ersta Sköndal i Stockholm. Projektet startade 2010 och avslutas Projektledare Lotta Bergström från Sveriges Fontänhus.

8 PASS 3, 15 MARS 1:3 Äldres möjligheter till autonomi på äldreboende en studie ur ett organisationskulturellt perspektiv Studien är en del av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt med ambitionen att stärka äldres autonomi på två särskilda boenden i södra Sverige. Syftet med studien är att förstå äldres möjligheter till autonomi inom äldreboenden. Dataunderlaget utgörs av fokusgruppsintervjuer med boende, närstående, omsorgspersonal och ledningspersoner på två äldreboenden. Eva Wikström, doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet,Kalmar och Växjö. 2:3 Jag rymde för jag mådde så jävla dåligt. De kunde väl ha lyssnat Om barns upplevelser av instabil samhällsvård. Samhällsvård för barn har i hög grad visat sig vara instabil. Den kunskap som finns på området baseras nästan uteslutande på forskning som utgår ifrån de vuxnas perspektiv. Denna föreläsning kommer att handla om barns egna upplevelser av instabil samhällsvård. Victoria Skoog, doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. 3:3 Med rätt att bestämma själv? Förhandlingar om personlig assistans Begreppen valfrihet och självbestämmande är hörnstenar i dagens handikappolitik. Hur tolkar olika aktörer dessa begrepp och hur implementeras de i konkreta vardagssammanhang? Vilka förhandlingar sker i mötet mellan olika aktörer och vilka dilemman blir synliga? Utgångspunkten för presentationen är hur sådana frågor aktualiseras i förhandlingar och konflikter mellan olika aktörer på assistansområdet. Agneta Hugemark docent i sociologi, Uppsala universitet. 4:3 Barn och unga vet och kan andra saker än vuxna! Hur kan barn och unga med funktionsnedsättning öka sitt inflytande över stödet de får? Hur det går till undersöker barn och unga tillsammans med personal från olika verksamheter. Hur samarbetet barn - vuxna fungerar är också i fokus i projektet. Ann - Marie Stenhammar, fil.mag. i handikappvetenskap, frilansar som utredare, utbildare och skribent. 5:3 Barn som brukare- perspektiv och delaktighet i praktiken Med avstamp i en barndomssociologisk förståelse av barns position i samhället diskuteras barns erfarenheter och syn på delaktighet i sina ärenden inom socialtjänsten. Vad som sker i mötet mellan barn och professionella exemplifieras från familjerätt, ekonomiskt bistånd och den sociala barnavården baserat på såväl forskning som FoU-cirklar. Professor Elisabeth Näsman, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

9 6:3 Projektet PowerUs Gap-mending pedagogiken och dess internationella spridning En pedagogik som syftar till att minska avstånden mellan brukare och socialarbetare genom att skapa nya inkluderande praktiker har utvecklats på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Centralt i detta arbete är Mobiliseringskursen där socionomstudenter och studenter från olika brukarorganisationer studerar tillsammans på lika villkor. Det pedagogiska arbetssättet har spridits till Högskolan i Lillehammer där en liknande kurs har hållits fyra gånger. Från och med 2013 kommer kurser med samma pedagogik också att hållas i London och i Köpenhamn. www. powerus.se Universitetsadjunkt Cecilia Heule och universitetslektor Arne Kristiansen, Socialhögskolan i Lund. 7:3 Ni är min sista utväg Erfarenheter från Stockholms Stadsmissions arbete med ekonomisk rådgivning och stöd beskrivs. Socionom Pia Axelsson, socionom Camilla Sjöstedt. Samtalsledare; socionom, leg psykoterapeut Inger Ekbom från Unga Station, Stockholms Stadsmissions Hus för barn, unga och föräldrar. 8:3 Individens ställning i missbruks- och beroendevården en studie av brukarinflytande i pratiken Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka i vilken utsträckning brukare inom den kommunala missbruksvården och den landstingsbaserade beroendevården har möjlighet att påverka den vård de erbjuds och genomgår, utifrån brukarnas och deras bedömares perspektiv på processen. Under seminariet kommer vi presentera projektets upplägg och diskutera det med de brukare, forskare och praktiker som deltar. Hur kan exempelvis ett brukarråd användas i utformandet av intervjufrågor? Jessica Storbjörk docent, Irja Christophs forskningsassistent, Jan Blomqvist professor, Eva Samuelsson doktorand från Centrum för socialvetenskaplig alkoholoch drogforskning (SoRAD), Stockholms Universitet.

10 PRAKTISK INFORMATION Datum och tid FORSA symposiet 2013 genomförs den mars på Clarion Hotel i Stockholm. Registreringen öppnar kl. 08:30 den 14 mars. Konferensen inleds klockan 10:00. Plats Clarion Hotel Stockholm ligger på Södermalm i Stockholm vid Skanstulls tunnelbanestation cirka 10 minuters tunnelbana från T-centralen, linje 18. Adressen är Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm. Kostnad Avgift Anmälan före 13/12 medlem Forsa eller brukarorganisation Anmälan före 13/12 ej medlem Forsa Anmälan efter 13/12 medlem Forsa eller brukarorganisation Anmälan efter 13/12 ej medlem Forsa I avgiften ingår kaffe, lunch och kaffe båda dagarna samt konferensmiddag på kvällen den 14/3. Konferensmiddag ingår i avgiften. Betalning sker mot faktura. Fakturan skickas till den adress du anger vid anmälan. Anmälan Anmälan kan endast göras via länk. OBS! Det finns en särskild länk (se nedan) för deltagare från Stockholm Stad, för vilka ingår ett obligatoriskt deltagande vid workshopen den 14 mars 7:2 Brukarinflytande i Stockholms Stad - ett utvecklingsarbete. Det finns ingen turordning till de 100 platserna utan först till kvarn gäller! Anmälningsblankett klicka här Anmälningsblankett för deltagare från Stockholms stad klicka här Sista dag för anmälan är 14 februari Anmälan är bindande. Vid förhinder återbetalas inte avgiften men du kan skicka en annan representant. Avanmälan/anmälan om ersättare görs skriftligt till Bekräftelse Bekräftelse på ditt deltagande skickas via e-post till anmälda deltagare. Har du inte fått någon bekräftelse två veckor före symposiet kontakta Regionförbundet södra Smålands kurskansli, Logi Logi ingår inte i anmälningsavgiften. Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi. Önskas boende på konferenshotellet Clarion Hotel Skanstull till rabatterat pris används denna länk klicka här

11 Personuppgifter enl. PUL I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kommer enbart att användas för vår konferensadministration. Tillgänglighet Vi strävar efter att konferensen ska vara tillgänglig. Den stora konferenslokalen, Bankettsalen på våning 1 är utrustad med hörselslinga. Samtliga konferenslokaler är tillgängliga för personer som använder rullstol. Du kan även anmäla om du vill ha dokumentation i alternativa format. Under konferensen vill vi att alla undviker att använda parfym eller andra doftande produkter. Vid frågor Var god kontakta: om program eller innehåll: Åsa Lundström Mattsson mobil: E-post: Frågor om praktisk information gällande anmälan kontakta Regionförbundet södra Smålands kurskansli, tfn eller Stort tack till Marie Häger för formgivning av symposiets logga och program!

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991)

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991) Brukarinflytande Med brukarinflytande avses således medborgarnas möjligheter att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. (Civildepartementet 1991) Tre nivåer för

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund 1 Välkommen till Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund Som ett led i implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks-

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet START 6 OKTOBER 2016 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Vuxna med psykisk. funktionsnedsättning

Vuxna med psykisk. funktionsnedsättning Vuxna med psykisk funktionsnedsättning kunskap utveckling inspiration En målgrupp som ökar unga vuxna med dubbeldiagnos psykisk funktionsnedsättning i kombination med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Sammanfattning från inspirationsdagen om ökad patient- /brukarmedverkan, av Sofia Wange. 20/4 2016

Sammanfattning från inspirationsdagen om ökad patient- /brukarmedverkan, av Sofia Wange. 20/4 2016 Sammanfattning från inspirationsdagen om ökad patient- /brukarmedverkan, av Sofia Wange. 20/4 2016 Vilka möjligheter att vara delaktig och Brukarråd SIP, vårdplaner Integrerad psykiatri Delaktighetsmodellen

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Inbjudan: Forskning pågår om funktionshinder. 28 september 2016 Tema: Konvention och verklighet

Inbjudan: Forskning pågår om funktionshinder. 28 september 2016 Tema: Konvention och verklighet Inbjudan: Forskning pågår om funktionshinder 28 september 2016 Tema: Konvention och verklighet Forskning pågår om funktionshinder Konvention och verklighet 28 september 2016 En mötesplats för forskare

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Att utveckla brukarinflytandet om makt och demokrati Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL.

Att utveckla brukarinflytandet om makt och demokrati Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL. Att utveckla brukarinflytandet om makt och demokrati Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL ing-marie.wieselgren@skl.se www.uppdragpsykiskhälsa.se Förväntningar Fysisk hälsa Psykisk hälsa Arbete

Läs mer

Rikskonferens Kvalitet inom LSS

Rikskonferens Kvalitet inom LSS Rikskonferens Kvalitet inom LSS Stockholm 9 nov 2017 FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning SIS standardiseringar Bromma stadsdelsförvaltning om sin Kvalitetsutmärkelse Etiska

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Uppdrag via den första överenskommelsen om samverkan mellan psykiatrin, socialtjänsten och NSPH Handlingsplan för ökad patient-/ brukarmedverkan inom vård

Läs mer

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!.

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009 Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Inledning Studiecirklarna som avslutades på FoU- Nordväst i februari 2009 syftade

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Vilka är vi? Anne-Marie Larsson, ABH, projektledare Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare, Umeå Karin

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

1 januari (HSL 2 g )

1 januari (HSL 2 g ) 1 januari 2010 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Projekt Utskrivningsguiden. Med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projekt Utskrivningsguiden. Med stöd av Allmänna Arvsfonden Projekt Utskrivningsguiden Med stöd av Allmänna Arvsfonden Medlemmar Stadgar Att organisera samverkan mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Att arbeta för öka inflytandet för personer med

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Specialpedagogiska seminarier

Specialpedagogiska seminarier Specialpedagogiska seminarier Uppföljning av konferensen Rektor med vetande En seminarieserie för speciallärare, specialpedagoger och skolledare 23 september i Malmö 4 oktober i Växjö 10 oktober i Kristianstad

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

F ou -N ordväst 10 år

F ou -N ordväst 10 år F ou -N ordväst 10 år Nyhetsbrev nr 1 2010 1 Inledning Under 2010 kommer FoU-Nordväst att utge fyra Nyhetsbrev, varav två kommer att ha informativ karaktär och två erbjuda fördjupning. Avsikten är att

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Blånader, rus och silverhår En utbildningsdag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer

Blånader, rus och silverhår En utbildningsdag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer Blånader, rus och silverhår En utbildningsdag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer Ett gott och kunnigt bemötande, där vi vågar se också det som kan vara svårt att tala

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-06-26 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Forskare: LSSreformen

Forskare: LSSreformen Forskare: LSSreformen har urholkats Regeringen måste återta makten över LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare

Läs mer

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll i Örebro län 2012-2015 Anmälde mig som senior (H)järnkollsambassadör Ville

Läs mer

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken Forskning i praktiken Utbildning landstingsfullmäktige 2013-02-20 Rose-Marie Isaksson FoU-strateg, inriktning omvårdnad Sjuksköterska, MedDr FoU-centrum, NLL Stödja, styra, samordna, samverka och sprida

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Briljanta förslag och bortglömda problem

Briljanta förslag och bortglömda problem Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH Nätverket för brukar-, anhörig- och patientorganisationer inom psykiatriområdet inbjuder till ett öppet möte om förslagen från Nationell psykiatrisamordning

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Avslutningskonferensen den 19 november 2015 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 14-15 november 2016 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015

Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015 Sid 1 (7) Enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, maj 2015 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. Vid vilket lärosäte är du doktorand? Ersta Sköndal högskola 0 Göteborgs

Läs mer