ÅR SR EDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅR SR EDOVISNING 2011"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 211

2 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning Sysav Utveckling AB 33 Styrelse 34 Revisorer och ledningsgrupp 35 Statistik 36 Adresser 39 Vision Sysav ska vara det ledande återvinnings- och avfallsbehandlingsföretaget i Sydsverige samt leda utvecklingen mot en långsiktigt hållbar avfallshantering. Kretsloppsmål (ur Sysavs Kretsloppsplan ) Verka för avfallsminimering Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall Öka återanvändningen av varor och produkter Maximera återvinning av material och energi Verka för effektiva och klimatvänliga transporter Kärnvärden Kvalitet, trygghet och service 2

3 detta är sysav sysav 211 Ett miljöföretag mitt i kretsloppet Sysav är ett företag som aktivt bidrar till en bättre miljö genom att ta emot avfall och behandla det som en resurs. Hög innovationsförmåga och ett gediget kunnande inom avfallshantering och återvinning, samt forskning och teknikutveckling, gör Sysav till ett tongivande företag i avfallsbranschen. Med en kombination av behandlingsmetoder har Sysav uppnått en mycket hög grad av resursutnyttjande ur avfallet. Stort fokus har under året varit på att utveckla servicen, till exempel genom utökade öppettider på återvinningscentralerna och flexibla och anpassade lösningar för våra företagskunder. Mängden matavfall Sysav tar emot fortsätter att öka och under året togs beslut om att bygga en biogasanläggning för matavfall på Spillepengs avfallsanläggning. Att ständigt underlätta för kunderna och söka nya möjligheter till återvinning och avsättning av återvunnet material är en central del av Sysavs långsiktiga strategi. Årets resultat och omsättning koncern, moderbolag (mkr) 1 Mottaget avfall i Sysavkoncernen 211 Deponering 2 % Återvunnet material och energi 98 % 2 65 Koncern 63 Moderbolag 98 % Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster 3

4 sysav 211 vd har ordet 4

5 vd har ordet sysav 211 Service, kvalitet och trygghet Utbildningen har haft en helhetssyn på begreppet service som inkluderar direkta och indirekta kontaktytor med både interna och externa kunder. Den har hittills utmynnat i mer än 15 förbättringsförslag om allt från mötesplanering till bättre skyltning på återvinningscentralerna. En annan åtgärd för att utveckla vår service har varit att vi ytterligare ökat öppettiderna på återvinningscentralerna. Tre återvinningscentraler har fått särskilt generösa öppettider, klockan 8-2 måndag till torsdag. Nytt dotterbolag I december bildades ett nytt dotterbolag Sysav Industri AB - som hanterar avfall från företag och verksamheter, samt kommuner utanför Sysavregionen. På det här sättet skiljs hanteringen av konkurrensutsatt avfall från avfall som ligger under det kommunala ansvaret. Det gör det möjligt att renodla verksamheten i respektive bolag. Moderbolaget hanterar nu enbart avfall som går under det kommunala ansvaret, det vill säga hushållsavfall från ägarkommunerna. Detta öppnar möjligheten för ägarkommunerna att, om de så önskar, utöka Sysavs uppdrag till att även innefatta beställar- och utföraruppdraget för insamling och transport. En fungerande infrastruktur för avfallshantering Under arbetet som föregick bildandet av Sysav Industri AB blev det tydligt hur mycket Sysavs ägarkommuner värdesätter tillgången av ett kommunalt bolag som under många år byggt upp en väl fungerande infrastruktur för avfallshanteringen. Det är lätt att bli hemmablind, men man behöver inte ta sig långt bort från Sveriges gränser för att se att detta inte är någon självklarhet. I Sysavregionen har vi lyckats bygga en avfallshantering som: På ett effektivt sätt återför resurser och minskar samhällets negativa miljö- och klimatpåverkan. Drivs med låga behandlingsavgifter. Sköts med insyn och styrning av regionens invånare genom ägarkommunerna. Klättrar uppåt i avfallshierarkin En enskild behandlingsmetod löser inte avfallsproblemet, utan en kombination av metoder måste användas. Det gör vi inom Sysav. Klättringen uppåt i EU:s avfallshierarki, enligt trappan nedan, pågår oavbrutet med ambitionen att nå allt högre upp, dock med en ständig anpassning till de ekonomiska, lokala och regionala förutsättningarna. Deponering Service, kvalitet och trygghet är Sysavs kärnvärden och de styrkor som vi vill bygga vidare på. Den största personalsatsningen på Sysav under 211 var en omfattande utbildning i kundservice där personalen deltog i blandade grupper tvärs över organisationsgränserna. Återanvändning Materialåtervinning Energiåtervinning Vi har många tunga investeringar bakom oss. Dessa ger Sysav en stabil plattform för att resurs- och kostnadseffektivt kunna ta hand om i stort sett alla slags avfall. Nästa stora investering, vilken Sysavs styrelse tog beslut om under året, är en biogasanläggning på Spillepeng. Med denna har Sysav, utifrån dagens förutsättningar och befintlig teknik, blivit en komplett avfallsbehandlare som kan använda den bästa behandlingsmetoden för varje avfallsslag. För att framgångsrikt kunna klättra vidare uppåt i avfallshierarkin måste inte bara vi, utan även producenter, konsumenter och andra aktörer i samhället, fortsätta att på olika sätt ta itu med avfallsproblematiken. Håkan Rylander VD och koncernchef, Sysav Minimering 5

6 sysav 211 förvaltningsberättelse Händelser av vikt Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag ( ), avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav hade i slutet av 211 två helägda dotterbolag, Sysav Utveckling AB och Sysav Industri AB. Sysav Industri AB bildades den 2 december 211. I Sysavkoncernen ingår även de fem intressebolagen ÅGAB Syd AB, PULS Planerad underhållsservice AB, KS Recycling AB, Sysek AB samt Carl F AB. Styrelsen Under 211 har Sysavs styrelse sammanträtt sex gånger. Bland annat har följande beslutsärenden behandlats: Att söka tillstånd för en biogasanläggning för matavfall lokaliserad till Spillepengs avfallsanläggning. Att för att renodla verksamheten bilda ett nytt dotterbolag, Sysav Industri AB, som tar hand om verksamhetsavfallet. Att medverka i finansieringen av en jubileumsprofessur i Industriell Ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Sysavs årsstämma hölls den 29 april 211 på Malmö Börshus. Ändrade samverkansformer Sysav sålde sin ägarandel i Kretsloppsparken Kristianstad AB, samt del av ägande i ÅGAB Syd AB så att ägarandelen där minskade från 5 till 4 procent. Nybildat dotterbolag Den 2 december bildades det helägda dotterbolaget Sysav Industri AB. Bolaget hanterar industri- och verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Genom bildandet av Sysav Industri AB renodlas och tydliggörs verksamheten inom Sysav-koncernen på ett bättre sätt, och i enlighet med aktuell EU-lagstiftning. Lagar, förordningar och direktiv Avfallsskatten för avfall som deponeras är oförändrad sedan 26 och uppgick under året till 435 kronor per ton. Tillstånd och dispenser Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen rörande framtida hantering av lakvattnet på Spillepeng hölls den 22 juni. Syftet är att Sysav i framtiden ska ta hand om sitt eget lakvatten på Spillepeng. Avfallsmängder Under 211 tog Sysavkoncernen totalt emot 93 1 ton avfall. Endast 2,4 procent av avfallet behövde deponeras, 97,6 procent återvanns som material och energi. Föregående års ökning av avfallsmängderna till moderbolaget har fortsatt. Under 211 tog Sysav emot ton avfall. Mängden är en ökning i jämförelse med föregående år med 98 5 ton. I avfallskraftvärmverket har ton avfall förbränts under ton brännbart avfall importerades för energiutvinning, avfall som annars hade deponerats i ursprungslandet. Under 211 behandlades 24 2 ton avfall i förbehandlingsanläggningen för matavfall vilket var en ökning med 57 procent jämfört med 21. Produktionen av slurry uppgick till 21 3 ton. Sysavs ägarkommuner ökade sin insamling av matavfall från 7 6 ton (21) till 12 4 (211). Detta innebär att Sysavregionen under 211 totalt uppnådde en insamlingsnivå på 15 procent av matavfallet, och det nationella målet är 35 procent. Tre av Sysavs ägarkommuner klarade dock 35-procentmålet, nämligen Lomma, Sjöbo och Svedala. Mängden avfall som lämnades på återvinningscentralerna var ton, vilket är 13 ton mer än Total mängd mottaget avfall på återvinningscentralerna (ton) Produktion av energi och andra varor Total energiproduktion MWh Producerad fjärrvärme/ levererad fjärrvärme MWh/ MWh Producerad el/levererad el* MWh/133 4 MWh *Resterande del av värme och el är egen förbrukning. El används bland annat till avfallskraftvärmeverkets värmepumpar för att öka utvinningen av fjärrvärme. Plantjord Försäljning av säckad plantjord har minskat något jämfört med 21 och uppgick till totalt 15 8 säckar. Fler uppgifter finns på sid

7 förvaltningsberättelse sysav 211 Marknad och kunder Under 211 har avfallsmängderna fortsatt att öka. Flera avtal har tecknats som säkerställer inleveransen av brännbart avfall under flera år framöver. Samtliga tjänster fortsätter att utvecklas positivt. Kunderna fortsätter att ställa höga krav på helhetslösningar och att erbjudas flexibla och anpassande lösningar som Sysav hela tiden utvecklar i nära samarbete med kunden. Nya öppettider på återvinningscentralerna Den 1 november ändrades öppettiderna på Sysavs återvinningscentraler. Omställningen till de nya tiderna gick bra och redan i slutet av året hade många kunder börjat utnyttja det faktum att tre centraler fått extra generösa öppettider från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Besökare på återvinningscentralerna Sysav hade totalt cirka besök på de 15 återvinningscentralerna i regionen. Det var 8,5 procent fler besök än 21. Service Sysavs personal har under 211 genomgått en företagsövergripande utbildning om kundservice Sysav, en serviceorganisation. Utbildningen har haft ett brett perspektiv på service och byggt på deltagarnas egen aktiva medverkan och egna tankar om sin verksamhet. Utbildningen har hittills utmynnat i mer än 15 förbättringsförslag på hur man kan förbättra extern och intern service. Öppettiderna på Sysavs återvinningscentraler ändrades den 1 november, vilket innebar att öppettiderna totalt sett ökade. Tre återvinningscentraler fick särskilt generösa öppettider och har öppet klockan 8-2 måndag till torsdag och 9-15 fredag till söndag. Detta gäller Bunkeflo återvinningscentral i Malmö, Gastelyckan återvinningscentral i Lund och Hedeskoga återvinningscentral i Ystad. Ändringen av öppettiderna föregicks av enkätundersökningar och analys av besöksstatistiken. Farligt Avfall-bilen, en specialutrustad lastbil för insamling av farligt avfall från hushåll, används på försök i Sysavs ägarkommuner. LOTS Miljösystem, ett behållar och transportsystem för farligt avfall från företag, är fortsatt uppskattat av många kunder. Anpassning av systemet sker kontinuerligt och Sysav tar fram kundspecifika lösningar efter kundens behov. Sysav har under året haft ett framgångsrikt samarbete med ÅGAB i samband med omhändertagande av förorenad jord från sanering av förorenade områden i regionen. 7

8 sysav 211 förvaltningsberättelse Verksamhetsutveckling För att förbättra verksamheten i form av bättre service och tillgänglighet för kunderna och ökad effektivitet har en översyn av Sysavs IT- och affärssystem påbörjats. Sysav har tagit fram en projektmodell som ska kunna användas inom hela företaget. Modellen beskriver hur projekt ska bedrivas på Sysav, samt innehåller konkret hjälp i form av beskrivande dokument, checklistor med mera. Projektmodellen togs fram i av Sysavmedarbetare i en serie av workshops och har blivit implementerad i organisationen. En översyn har påbörjats av de mätvärden som används för att utvärdera verksamheten. Mätvärden ses över inom områdena drift/driftekonomi, medarbetare, kunder, miljö och ekonomi. En satsning påbörjades under hösten 211 för att utveckla mötestekniken. Företagets ledare deltog i en workshop och mötesverktyg med tips och checklistor har införskaffats. I september omcertifierades Sysav inom områdena miljö (ISO 141), kvalitet (ISO 91) och arbetsmiljö (OHSAS 181). Revisorerna gav Sysav med beröm godkänt för sitt arbete och pekade på goda exempel som ständigt pågående förbättringsarbete, bra målfokus och ett kvalitetsarbete med tydlig koppling till att höja kundnöjdheten. Total elproduktion (MWh) Total elproduktion Såld el Direktkondensering Installation av en så kallad direktkondensering, ett sätt att utvinna mer fjärrvärme, har påbörjats 211 på avfallskraftvärmeverkets linje 4 och ska slutföras under vintern 212. Med direktkondenseringen i drift kan en värmepump per linje tas ur drift med bibehållen värmeleverans. Detta förväntas medföra en minskad elförbrukning med minst 18 MWh per år. En investering i en likadan installation planeras för ytterligare en förbränningslinje under 212. Investeringarna i direktkondensering beräknas ha en återbetalningstid på cirka två år. 8

9 förvaltningsberättelse sysav 211 Transporter Sysav har fortsatt fokus på egen behandling av farligt avfall, vilket gör att behovet av transporter minskar. Inte minst bränsleberedningen, där torrt och rinnande avfall bereds för att kunna användas som bränsle i avfallskraftvärmeverket, är en viktig pusselbit i detta. Det farliga avfall som behandlas på Sysavs anläggningar är sådant som Sysav kan behandla minst lika bra som externa aktörer. Baserat på den transportutredning som gjordes 21 har ett nytt transportavtal med effektivare containerhantering slutits för några av Sysavs återvinningscentraler. En effektivare hantering av elektronik har nu införts på samtliga återvinningscentraler. Med undantag för tv-apparater och bildskärmar sorteras elektroniken löslagrat i containrar istället för burar. Det förenklar hanteringen och minskar avsevärt behovet av transporter. Ett utvecklingsprojekt har påbörjats för att effektivisera och samordna Sysavs interna transporter. Energi Installation av direktkondensering i en av avfallskraftvärmeverkets förbränningslinjer påbörjades 211. Denna teknik för att ta tillvara fjärrvärme ur rökgaserna kan delvis ersätta anläggningens värmepumpar, vilket minskar elförbrukningen. Installationen av två nya ugnar på djurkremeringen blev klar under året. Internvärmesystemet på Sysav kommer att behöva kompletteras, eftersom tillgången till deponigas som idag används kommer att minska i takt med att deponeringen minskar. Internvärmesystemet ska kompletteras med ny utrustning så att hetvattnet kan värmas med hjälp av fjärrvärme. Vattenhantering Sysav har inom ramen för miljötillståndet på Spillepengs avfallsanläggning tidigare lämnat en redovisning om möjligheterna att rena lakvatten internt på Spillepengs avfallsanläggning. I detta arbete har framkommit att satsvis biologisk rening (SBR) skulle vara den mest lämpliga metoden, utifrån anläggningens förutsättningar. Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling i ärendet under året. Planering och projektering av den nya anläggningen har påbörjats i avvaktan på slutlig dom i ärendet. På Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad har lakvattendammarna renoverats. Då pannorna i Sysavs avfallskraftvärmeverk rengörs vid den årliga revisionen uppstår problem med avloppsvatten. En annan möjlig metod är torr rengöring, vilken dock innebär högre kostnader. En metod för omhändertagande av avloppsvattnet ska tas fram samt en ekonomisk kalkyl för de totala kostnaderna för torr respektive våt rengöring. En utredning av vattenflöden från Sysavs samtliga anläggningar har gjorts för att hitta möjliga förbättringar ur miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Utredningar och utvecklingsprojekt Sysav Utveckling AB har med hjälp av konsultföretaget Profu belyst miljönyttan med utsortering av matavfall. Det framkommer att ungefär lika mycket energi utvinns vare sig avfallet förbränns eller behandlas biologiskt. Nyttan för klimatet är däremot betydligt större då man sorterar ut matavfallet och producerar biogas och biogödsel. Under sommarsäsongen lagras brännbart avfall på Spillepeng för att under de kalla månaderna förbrännas i avfallskraftvärmeverket. Ett problem är att det lagrade avfallet blir blött av nederbörd och får ett lägre energivärde. Ett försök har gjorts med att täcka säsongslagrat avfall med specialpapper för att skydda bränslet mot nederbörd och se om energivärdet därmed blir oförändrat. Under 21 och 211 deltog Sysav i ett projekt tillsammans med Avfall Sverige, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och sex andra avfallsanläggningar i Sverige. Projektet gick ut på att bestämma hur mycket av avfallet som förbränns som har fossilt ursprung, och därmed ger ett bidrag till växthuseffekten. Eftersom avfall är ett svårt material att analysera togs prov på både det fasta bränslet och på rökgaserna. Proven analyserades med kol-14 metoden för att åldersbestämma kolet i avfallet. Analysresultaten jämfördes sedan med resultat från en plockanalys. Detta för att jämföra olika metoder och komma fram till om det finns en enkel, rättvisande metod att använda inför att även avfallsförbränning troligtvis kommer att omfattas i handeln med utsläppsrätter. Slutrapporten från projektet är ännu ej klar. Framtidsfrågor Styrelsen har beslutat att Sysav ska bygga en egen biogasanläggning för förbehandlat matavfall på Spillepeng. Den slurry som produceras i förbehandlingsanläggningen för matavfall transporteras för närvarande till Karpalunds biogasanläggning i Kristianstad. En egen anläggning kommer att minska transporterna och Sysav kan hantera hela kedjan från matavfall till biogas och biogödsel. Enligt planeringen ska anläggningen vara färdig och i drift 214. Miljötillståndet för det två äldsta pannorna i avfallskraftvärmeverket gäller fram till 1 juni 215. Den tekniska livslängden sträcker sig dock avsevärt längre än detta datum. Sysav har låtit utreda de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift alternativt investering i en ny panna med elproduktion. Arbeten kring den kommande sluttäckningen av deponin på Trelleborgs avfallsanläggning har påbörjats. Bland annat har arbetsmetod och materialval specificerats och godkänts av länsstyrelsen. 9

10 sysav 211 förvaltningsberättelse Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil för insamling av farligt avfall från hushåll, som sedan våren 211 rullar enligt fastställt schema bland ägarkommunerna. Sysav har ägarkommunernas uppdrag att samla in hushållens farliga avfall. Det mesta samlas in på återvinningscentralernas miljöstationer. Som komplement har Sysav även haft obemannade miljöstationer på ett trettiotal bensinstationer i Sysavregionen. Av säkerhetsskäl och på grund av att de använts väldigt lite av hushållen har de flesta av dessa obemannade miljöstationer successivt avvecklats. Farligt Avfall-bilen är en försöksverksamhet som drivs i samarbete mellan ägarkommunerna och Sysav. Om försöket faller väl ut kan bilen bli ett återkommande inslag runt om i södra Skånes bostadsområden. Sysav och Malmöfestivalen 211 Malmöfestivalens fokus på miljö och hållbarhet ligger i Sysavs linje och festivalen drar många besökare både från Malmö och kranskommunerna. Sysav medverkade i flera sammanhang. Bland annat samlades gamla köksluckor in på Sysavs återvinningscentraler för att användas på ett seriehäng, en sittoch mötesplats för ungdomar. Köksluckorna byggdes samman och användes som målarduk av elever från Malmö serietecknarskola. På Gustav Adolfs torg kunde festivalbesökarna även titta in i Idéträdgården en möblerad trädgård, med vackra växter planterade i Sysavs certifierade kompostjord. Kretsloppet symboliseras genom att prylar och möbler från återvinningscentraler och Malmö Återbyggdepå fick nytt liv tillsammans med kompostjord och färska växter. 1

11 förvaltningsberättelse sysav 211 Minska avfallet Det finns en samhällelig målsättning att minska avfallsmängderna. Som mottagare av avfall har Sysav liten möjlighet att påverka dess uppkomst, eftersom avfallet uppstår i tidigare led. Ägarkommunerna och Sysav har ändå som gemensamt mål att genom opinionsbildning och kunskapsspridning verka för minskade avfallsmängder. Detta mål finns med i Sysavs kretsloppsplan. Under hösten 211 genomfördes följande aktiviteter för att minska avfallsmängderna: Seminarium om minskat matsvinn med bland annat kostchefer i regionen. Seminarium med bland annat upphandlings- och inköpsansvariga i regionen om att minska avfallet. Minska avfallet- vecka på återvinningscentralerna med fokus på att öka återanvändningen genom insamling av loppis-föremål. Kommunikation och relationer Sysav har haft ett positivt samarbete med Malmöfestivalen, där Sysav bland annat har deltagit med en idéträdgård och rekvisita till ett ungdomshäng. Sysav har sedan 28 samarbetat med Rosengårdsskolan genom att ta emot praktikanter från Springprogrammet (Språket Integrerar). Springprogrammet är ett samarbete mellan Malmö Stad/Rosengårdsskolan och Rotary för att ge åttor och nior från Rosengårdsskolan möjlighet till praktiken, som är ett skolarbete och sker i samarbete med föräldrarna. Sysav har beslutat att bidra ekonomiskt med 1 miljon kronor till etableringen av en jubileumsprofessur i Industriell Ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Jubileumsprofessuren upprättades i samband med att högskolan firade 5-årsjubileum. En stor kommunikationsinsats om de ökade öppettiderna på återvinningscentralerna har gjorts 211 och ska fortsätta 212. Medarbetare En medarbetarundersökning genomfördes under året. Utifrån medarbetarundersökningen har frågan om effektiva möten uppmärksammats. Arbetsledare har utbildats och det finns i dag ett mötesverktyg på intranätet. Även sättet att kommunicera beslut och andra viktiga frågor från ledningen har setts över och nu utkommer det regelbundet ett ledarbrev till alla arbetsledare med aktuell information som ska kommuniceras till medarbetarna. Sysav har utökat företagshälsovården att även innefatta så kallade hälsoprofilbedömningar där man också tittar på livsstil och identifierar förbättringsområden. Under 211 har Sysavs redan låga sjukfrånvaro (3,4 procent 21) sjunkit till 2,6 procent. Sysav arbetar aktivt med friskvård och förutom friskvårdsbidrag har utbildade hälsoinspiratörer bedrivit ett engagerat arbete med att erbjuda olika former av prova-på på flera aktiviteter. En projektanställd hälsoutvecklare arbetade under våren med motiverande hälsosamtal och samordning av företagets hälsoinspiratörer. Sysav är medlem i Alna som ger stöd i missbruksfrågor. Under hösten höll Alna ett föredrag för Sysavs chefer och arbetsledare om hur man hanterar missbruksproblem. Arbete med kärnvärden och värdegrund har drivits vidare med den kundserviceutbildning som beskrivits tidigare i förvaltningsberättelsen. Utbildningar Följande utbildningar har genomförts under året: Kundserviceutbildning för alla medarbetare, genomförd i samarbete med Institutionen för Service Management på Campus Helsingborg. Bullerutbildning för dem som utsätts för buller i arbetsmiljön. SBA, systematiskt brandskyddsarbete för arbetsledare. Egna internrevisorer har utbildats. Fortsättningsutbildning i hantering av farligt avfall för personalen på återvinningscentralerna. Säkerhet Två så kallade radiakportaler har installerats på Sjölunda för att mäta eventuell radioaktivitet i avfall som vägs in vid Sysavs anläggningar. Under året har en större genomgång gjorts av företagets säkerhetshandbok med avseende på nödläges- och krisberedskap samt det systematiska brandskyddsarbetet. Nya samarbetsformer kring detta har initierats. 11

12 12

13 Ekonomi sysav 211 Ekonomi Sysavs omsättning har ökat och överstiger för första gången 8 mkr. Omsättningen uppgår för året till 815 mkr (786 mkr under 21). Rörelseresultatet uppgår till 73,5 mkr (57,9) medan resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 63,4 mkr (34,7). Resultatet från de finansiella posterna uppgår till 1,2 mkr (-23,2). Resultatpåverkan av försäljningen av Sysavs innehav i Kretsloppsparken Kristianstad AB samt delar av innehavet i ÅGAB Syd AB uppgår till +15,1 mkr. Balansomslutningen uppgår till 1 57 mkr (1 622). Nettoomsättning, moderbolaget totalt (mkr) Återbetalning av avfallsskatt Det avfalls som förs till deponi beläggs i princip alltid med avfallsskatt. Skatten uppgår till 435 kr per ton och har varit oförändrad sedan 26. När material förs från en deponi, endera till förbränning eller används för konstruktionsändamål på deponin återbetalas tidigare inbetald avfallsskatt. Under året erhöll Sysav 21,4 mkr i återbetalning av avfallsskatt. Samtidigt fanns på balansdagen knappt 15 ton lagrat brännbart avfall, slaggrus eller tunga massor avsedda för konstruktionsändamål. De lagrade mängderna motsvarar en framtida återbetalning av avfallsskatt med cirka 65 mkr Fjärrvärme och el Under året har ton avfall förbränts vid Sysavs fyra avfallsförbränningslinjer i avfallskraftvärmeverket. Den förbrända mängden begränsas av det givna årliga tillståndet om 55 ton. Totalt producerades MWh värme och el vilket är knappt 8 MWh mer än under föregående år. Av energiproduktionen uppgick värmeenergin till MWh och elproduktionen till MWh. All producerad energi nyttiggjordes endera genom försäljning eller för driften av Sysavs anläggningar. Påverkan av räntenivåer Turbulensen i världsekonomin har påverkat även Sysav, främst genom varierande räntenivåer. Under året har Sysavs viktigaste referensränta, STIBOR 3-månader, varierat mellan 1,95 procent och 2,76 procent. Variationerna i räntenivån påverkar Sysav som i bokslutet har skulder för genomförda investeringar i avfallskraftvärmeverkets linjer tre och fyra på totalt mkr (1 396). Beloppet är fördelat med 689 mkr som leasingåtagande och 54 mkr som lån. Av de totala krediterna är 92 mkr kopplade till derivat eller bunden ränta medan 39 mkr löper med rörlig ränta. Sysavs kreditgivare har villkorat lån och leasingavtal genom ett antal nyckeltal som skall uppnås. Nyckeltalen är räntetäckningsgrad, soliditet, nettoskuldsättningsgrad och skuldtjänstkvot. Nyckeltalen baseras på koncernens ekonomiska utfall och är beräknade utifrån kreditgivarnas definitioner vilka presenteras under nyckeltalsdefinitioner. Investeringar Årets investeringar uppgick till totalt 55 mkr. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas installation av direktkondensering i avfallskraftvärmeverket, inköp av containrar samt inköp av hjullastare och materialhanterare till återvinningsavdelningen. Under året har även arbetet med förberedelser för investeringen i en biogasanläggning. De investeringar som Sysav genomfört under tidigare år samt de investeringar som tillkommit under året innebär att Sysav även fortsättningsvis kan omhänderta och behandla olika avfallsslag på ett miljö- och resursriktigt sätt. Två bolag En redovisning av Sysavs intäkter och kostnader enligt transparensdirektivet visar att intäkterna från industriverksamheten uppgår till 53 procent medan motsvarande kostnader uppgår till 5 procent av företagets totala intäkter respektive kostnader. Intäkterna från den hushållsrelaterade verksamheten uppgår till 47 procent och kostnaderna till 5 procent. Kreditgivarnas ovan nämnda nyckeltal beräknas på koncernnivå och påverkas inte av uppdelningen av Sysavs operativa verksamhet i Sysav och Sysav Industri AB. 13

14 Flerårsöversikt Koncernen (mkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital efter skatt % Antal årstjänster Investeringar Moderbolaget (mkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital efter skatt % Antal årstjänster Investeringar Nyckeltal Utfall 211 Krav Soliditet % 29, 15, min Räntetäckningsgrad 3,19 1,3 min Skuldtjänstkvot 3,2 1,5 min Nettoskuldsättningsgrad,92 5, max Definitioner: se not 29. Förslag till vinstdisposition Koncernens fria egna kapital uppgår till tkr. Moderbolagets vinstmedel som står till årsstämmans förfogande är följande: Balanserat resultat Fusionsresultat Årets resultat Summa ,61 kr 1 15, kr, kr ,61 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: I ny räkning överförs ,61 kr. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 14

15 resultaträkning sysav 211 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget (tkr) not Nettoomsättning (2, 3) Rörelsens kostnader Produktionskostnader (3) Övriga externa kostnader (3, 4, 5) Personalkostnader (6,7,8,9) Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (1,15) Resultatandelar i intresseföretag (11) Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat avyttring andelar i intresseföretag Ränteintäkter (12) Räntekostnader (12) Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (13) Resultat före skatt Skatt på årets resultat (14) Årets resultat

16 sysav 211 Balansräkning Balansräkning Tillgångar (tkr) Koncernen Moderbolaget Anläggningstillgångar not Materiella anläggningstillgångar (15) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag (16) Andelar i intresseföretag (17) Övriga aktieinnehav Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager (18) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar intresseföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (19) Kassa, bank (2) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Balansräkning sysav 21 Eget kapital och skulder (tkr) Koncernen Moderbolaget not Eget kapital (21) Bundet eget kapital Aktiekapital (33 aktier) Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Fusionsresultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver (22) Avsättningar Avsättningar för pensioner (23) Avsättningar för uppskjuten skatt (24) Avsättningar för lakvatten och upplag (25) Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (26) Kortfristiga skulder Skuld till kreditinstitut (26) Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (27) Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser (28)

18 Kassaflödesanalys (tkr) Koncernen Moderbolaget den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Vinst avyttring materiella anläggningstillgångar Vinst avyttring finansiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar från fusionerat dotterbolag Fusionsresultat Avgår resultatandelar i intresseföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Erhållet investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Avyttring finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag Förändring avsättningar exkl. skatter Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 noter sysav 211 Noter och kommentarer Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. Belopp inom parentes anger föregående års värde. Not 1 Redovisningsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Kassaflödesanalysen har upprättats med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, samtliga dotterbolag och intresseföretag. Med dotterbolag avses de bolag i vilka Sysav äger mer än 5 % av aktiernas röstvärde. Med intresseföretag avses de bolag i vilka Sysav har ett långsiktigt innehav som motsvarar minst 2 % och högst 5 % av röstvärdet. Koncernredovisningen utarbetas med vägledning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:. Samtliga förvärv av dotterbolag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträkning utgörs resultatandelar i intresseföretag av koncernens andel av intresseföretagens redovisade resultat före skatt. Koncernens andel av intresseföretagens beräknade skattekostnader ingår i koncernens skattekostnad. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret är upptaget till den lägsta av anskaffningskostnaden och verkligt värde. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade livslängder. Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning. Markanläggningar Markanläggningar 2 Maskiner och andra tekniska anläggningar Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15 Transportmedel 7 Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 1 Inventarier, verktyg och installationer Maskininventarier 1 Övriga inventarier, verktyg och installationer 5 Koncernmässigt övervärde på byggnader avskrivs på 1 år. Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moderbolaget och i enskilda dotterbolag som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Redovisningen av dessa i koncernen beskrivs under rubriken bokslutsdispositioner, uppskjuten skatteskuld samt obeskattade reserver nedan. Planenlig avskrivning proportioneras efter brukandetid under anskaffningsåret även tillgångar som skattemässigt behandlas som maskiner och inventarier. Leasing Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Redovisning av derivatinstrument Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Fusion av dotterbolag Fusionen av dotterbolaget SYSAV Biotec AB, har redovisats enligt koncernvärdemetoden. Fusionen verkställdes Hela SYSAV Biotec AB:s resultaträkning för tiden fr.o.m fram till fusionens registrering ingår i Sysavs resultaträkning. I Sysavs redovisade rörelseresultat ingår i SYSAV Biotec AB:s uppkommet rörelseresultat om tkr, bestående av intäkter om tkr och rörelsekostnader om tkr. Specifikation av genom fusionen övertagna tillgångar, obeskattade reserver och skulder: Byggnader Antal år Avfallskraftvärmeverk 25 Förvaltningsfastighet 5 Not 2 Nettoomsättningens fördelning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder tkr tkr tkr -736 tkr Koncernen Moderbolaget Avfallshantering, avgifter Energileveranser Försäljning av material Övriga försäljningsintäkter Summa Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp och försäljning mellan koncernföretag har förekommit men endast i obetydlig omfattning. 19

20 sysav 211 noter Not 4 Övriga externa kostnader Sysav tecknade under 25 avtal om leasing avseende inventarier i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Leasingperioden startades när anläggningen togs i bruk den 1 december 28. Leasingperioden sträcker sig över 15 år. Vid avtalets start hade utrustningen ett anskaffnings värde om 8 mkr. Övriga leasingkostnader avser ett mindre antal personbilar. Under året har moderbolagets leasingavgifter uppgått till tkr (4 636 tkr) varav tkr ( tkr) avser leasing av inventarier i linje 4. För koncernen har leasingavgifterna uppgått till tkr (4 76 tkr) varav tkr ( tkr) avser leasing av inventarier i linje 4. Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning Inom 1 år Inom 2 till 5 år Senare än 5 år Totalt Not 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer Koncernen Moderbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Totalt Not 6 Medelantalet anställda Antal årstjänter Varav män Antal årstjänter Varav män Moderbolaget % % SYSAV Utveckling AB 3 1 % 3 1 % SYSAV Biotec AB % Moderbolag och dotterbolag % % SYSAV Biotec AB fusionerades med Sysav den 3 september 211. Not 7 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt övriga personalrelaterade kostnader Koncernen Moderbolaget Löner och ersättningar: Till verkställande direktörer och styrelser Till övriga anställda Sociala kostnader Summa löner, ersättning och sociala kostnader Övriga personalrelaterade kostnader Personalkostnader Moderbolagets pensionskostnader uppgår till tkr (7 999) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser 18 (-395) bolagets nuvarande VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till (1 994). Koncernens pensionskostnader uppgår till tkr (8 592) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser 917 (1) bolagens nuvarande VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till (14 347). 2

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer