FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013"

Transkript

1 FULLMÄKTIGE FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR /02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser som står till förfogande för att nå målen samt de investeringar som stödjer måluppnåendet och styr volymen, kvaliteten och lokaliseringen när det gäller sjukhusens verksamhetskapacitet. Utgångspunkten för beredningen av budgetförslaget och ekonomiplanen är en årlig ökning av produktiviteten med 2 % exklusive budgetåret 2011 då produktivitetsmålet är 1,6 % på grund av de verksamhetsstörningar av engångskaraktär som den temporära verksamhetsflytten från Mejlans patienttorn medför. Styrelsen har diskuterat utgångspunkterna för budgetarbetet 2011, de bindande mål som ställts för HNS-koncernens olika organisationsnivåer och beredningen av medlemskommunernas serviceplaner samt principerna för produktifieringen och prissättningen av vårdtjänsterna vid fyra sammanträden. Budgetförslaget 2011 och ekonomiplanen ingår som bilaga 2. Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande karaktär Budgetens och ekonomiplanens struktur Ekonomiplanen föreslås för tre års planeringsperiod, av vilka det första året är budgetåret. Fullmäktige godkänner på styrelsens förslag i budgeten både de verksamhetsrelaterade och ekonomiska målen för samkommunen. Investeringsplanen uppgörs för tre år. Den första delen av budgeten består av utgångspunkterna för budgetarbetet, strategiska mål samt operativa och finansiella mål. Dessutom presenteras i den budgetens struktur och bindande karaktär samt principerna för produktifieringen, prissättningen och faktureringen. Under Verksamhets- och ekonomiplanering i Resultaträkningsdelen framläggs utgångspunkterna för budgetarbetet och i bilaga 7 samkommunens kombinerade resultat- och finansieringsanalyser för I investeringsdelen framläggs investeringarnas strategiska mål, investeringsplanens struktur och resultatområdenas investeringsplaner för I finansieringsdelen framläggs samkommunen HNS finansiella ställning och finansieringsplan för I personalplanedelen framläggs utgångspunkterna för personalplanen och i bilaga 6 en numerisk personalplan.

2 I driftsekonomidelen framläggs de mål som ställts för sjukvårdsområdenas strategiska målsättningar enligt styrkortets fyra perspektiv: kunden och samhälleliga verkningar; ekonomin; processerna och strukturerna; personal, begåvning och ledning samt beskrivs målen för forsknings-, undervisnings- och utvecklingsverksamheten. I enheternas planer ingår en omvärldsanalys och framläggs de prognostiserade förändringarna, nyckelmålen och metoderna för att uppnå dem, servicemålen, resultaträkningen samt organisationen och personalplanen. Under Affärsverkens budgeter 2011 och ekonomiplaner framläggs affärsverkens operativa och finansiella mål enligt styrkortets fyra perspektiv, servicemålen, resultaträkningen, investeringsplanen, finansieringsplanen och personalplanen. Samkommunens fullmäktige godkänner de operativa och finansiella mål som ställs för affärsverken och dotterbolagen. Budgetens bindande verkan Det bindande målet på samkommunsnivå är samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken, inklusive köp från affärsverk och dotterbolag samt räkenskapsperiodens resultat. Verksamhetskostnaderna som avser affärsverkens externa kunders tjänster (inkl. medlemskommunernas primärvårdsenheter) är undantagna från det bindande målet för verksamhetskostnaderna. Sjukvårdsområdenas bindande mål är räkenskapsperiodens resultat. HUCS produktivitetsmål ställs till 1,5 % och de övriga sjukvårdsområdenas till 2 %. Som det bindande ekonomiska målet för sjukvårdsområdena ställs de externa verksamhetskostnaderna plus köp från affärsverk och dotterbolag. De bindande målen för investeringsdelen är det totala beloppet av koncernförvaltningens, HNS-Lokalcentralens och sjukvårdsområdenas investeringar samt investeringarna med kostnadsförslag på minst 10 miljoner euro projektivs. De bindande målen i finansieringsdelen är det totala beloppet av ökningen av de långfristiga lånen samt det totala beloppet av utlåningen till dotterbolag och andra. De bindande målen för affärsverken i samkommunens budget är nollresultat och en för respektive affärsverk fastställd ur produktivitetsmålet härledd förändring på 2 % i prisnivån samt målet för inkomstföring som ersättning för det grundkapital samkommunen har placerat i affärsverket enligt en ränta på 3 %. I samband med budgetarbetet bedöms behovet av långfristiga lån med gräns för det belopp som maximalt får lyftas.

3 Affärsverken Den genomsnittliga prisförändringen -% HNS-Apoteket 0,7 % HNS-Röntgen 2,5 % HUSLAB 2,5 % Ravioli HUCS 0,0 %, övriga 2,0 % HNS-Desiko 2,7 % HNS IT-tjänster -1,8 % HNS-Servis 0,0 % HNS-Medicinteknik 1,1 % HNS-Logistik 1,3 % För resultatområdena inom koncernförvaltningen och Lokalcentralen ställs ett resultatmål. Det produktivitetsmål på 2 % som ställts för Lokalcentralen avser underhållshyran. Fullmäktige fastställer i samband med godkännandet av samkommunens budget målen för varje affärsverk. Varje affärsverks direktion fastställer affärsverkets egen budget som ska följa fullmäktiges beslut. Mål för dotterbolagen Av dotterbolagen ställs operativa och finansiella mål för HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy. För HNS-Fastigheter Ab ställs som finansiellt mål en ökad produktivitet på 2 % samt en ur produktivitetsmålet härledd förändrings-% i prisnivån. Som produktivitetsmål för Uudenmaan Sairaalapesula Oy ställs 0 % för Dotterbolag Den genomsnittliga prisfö rän drin gen -% HNS-Fastigheter Ab 1,6 % (byggherreverksamhet 0,0 %) Uudenmaan Sairaalapesula Oy 3,0 % Budgetförslag Samkommunens och enheternas strategiska mål verkställs genom budgeten. För implementering av strategin på koncernnivå definierades ett måltillstånd för varje strategiskt mål (nyckelmål) i slutet av ekonomiplanperioden För varje nyckelmål togs fram en indikator och ett målvärde både i slutet av budgetåret 2011 och i slutet av Slutligen identifierades och definierades de åtgärder vars genomförande under 2011 är en förutsättning för att målvärdet som ställts för 2011 ska förverkligas. Till följd av den nya årsspecifika måluppställningen med klarare koppling till strategin visas det inte längre på koncernnivå indikatorer i den traditionella styrkortsformen. I budgetförslaget beaktas inte de förändringar som den psykiatriska helhetsplanen medför och som styrelsen godkände. Den specifika beredningen av förändringarna och bedömningen av konsekvenserna för de olika sjukvårdsområdena och mellan dem har kunnat påbörjas först efter godkännandet av helhetsplanen. Ett enhetsspecifikt styrkort ska vara härlett ur sjukvårdsområdets, affärsverkets eller HNS-Lokalcentralens strategi och med de mål

4 som ställts i budgeten styrs sjukvårdsområdenas, HNS-Lokalcentralens och affärsverkens samt dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Sjukvårdsområdena har med undantag för Borgå och HUCS sjukvårdsområden berett sitt budgetförslag enligt ett nollresultat. Också HNS-Lokalcentralens och affärsverkens budgetförslag är räkenskapsperiodens resultatmål ett nollresultat. Koncernförvaltningens budgetförslag visar ett överskott på 250 tusen euro. Överskottet bildades i slutet av budgetberedningen efter att koncernförvaltningens interna serviceköp blev mindre än vad man bedömde då koncernförvaltningens debiteringar fastställdes. Man ville inte längre ändra koncernförvaltningens debiteringar i den sista beredningsfasen av budgeten, eftersom det skulle ha påverkat budgetförslagen för samkommunens alla enheter. Nedan ges samkommunen HNS resultaträkning BS 2009-BUF2011. I tabellen nedan ges HNS-koncernens resultaträkning i sammandrag enligt enheter BU2010 och BUF2011

5 Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Försäljningsintäkterna baserar sig huvudsakligen på serviceintäkter från medlemskommunerna och andra kunder samt av en specialstatsandel. I serviceintäkterna ingår förutom försäljning av specialistvård till medlemskommunerna även försäljning av tjänster till andra sjukvårdsdistrikt, inrättningar och staten samt försäljning av andra sjukvårdstjänster till bl.a. primärvården i kommunerna (t.ex. samjoursmottagningar). Avgiftsintäkter Samkommunen HNS kan besluta om storleken på klientavgifterna inom ramen för lagen och förordningen om klientavgifter. Styrelsen beslutade (177 ) att klientavgifterna justeras i fortsättningen enligt de indexjusteringar som görs på basis av förordningen om klientavgifter om inte styrelsen särskilt beslutar annat. Indexjusteringarna görs vartannat år och de träder i kraft den 1 januari det år som följer efter justeringsåret. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de vid folkpensionsindexet bundna jämna avgifter och avgiftstakets eurobeloppi en författningssamling i regel i november varje år. Höjningana träder i kraft fr.o.m. början av januari följande år. Justeringen görs följande gång i november 2011 och de nya klientavgifterna träder i kraft I ekonomiplanen har höjningarna beaktas enligt trenden under de tidigare åren (den senaste höjningen 7,0 %, polikli-

6 nikavgiften före höjningen 25,60 och efter höjningen 27,40). De klientavgifter som i budgeten för 2010 tas ut av patienterna följer maximibeloppen i förordningen om klientavgifter ( ). Ökningen av kundavgiftsintäkterna år 2011 baserar sig på befolkningsutvecklingen medan prisökningen är 0 %, ,0 % och %. Bidrag och understöd Statsunderstöden under åren utgörs av statsunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt vilka beviljas av länsstyrelsen i Södra Finlands län, Tekes, EU samt social- och hälsovårdsministeriet samt av statsunderstöd avsedda för den psykiatriska vården och rehabiliteringen av barn och unga. Bidragen och understöden inkluderar en uppskattning av bidrag och understöd för pågående projekt som överförts till Nya bidrag och understöd som eventuellt beviljas under år 2011 har inte tagits upp i budgetförslaget. I bidragen och understöden har även inkluderats den uppskattade andelen av FPA:s ersättning för företagshälsovård samt donerade medel och andra bidrag. Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter. Verksamhetskostnader Personalkostnader För löner och arvoden har budgeterats i genomsnitt en ökning av kostnadsnivån på 2,5 % under För personalbikostnader (bikostnads-% 23,22) har budgeterats en genomsnittlig ökning på 4,6 %. Totalt beräknas personalkostnadernas kostnadsnivå under utan förtidspensionsavgifter till 2,9 %. Utöver personalbikostnaderna har förtidspensionsavgiften beaktats (Varhe) BU2011 6,6 milj. euro (BU2010 5,9 milj, euro). Totalt är den beräk fde totala ökningen av kostnadsnivån angående verksamhetskostnaderna för ,4 % jämfört med prognosen för 2010 "8 4". Finansiella poster och avskrivningar Ränteintäkterna och -kostnaderna har budgeterats i augusti 2010 med beaktande av den aktuella räntan och ränteprognoserna. Som räntebedömning för nya lån som lyfts under ekonomiplaneperioden har använts en årsränta på 3,0 %. Räntekostnaderna höjs av de ökade långfristiga lån som behövs för att finansiera investeringarna. Enligt grundavtalet ska ränta betalas på grundkapitalet. Räntans storlek bestäms av fullmäktige. I budgetberedningen har en fast

7 ränta på 3 procent tillämpats i linje med budgeten för år Räntan har beaktats i prissättningen av tjänsterna. I resultaträkningen syns räntan på grundkapitalet på raden övriga finansiella kostnader. Den beräknade avskrivningsnivån på 97,7 milj. euro för år 2011 stiger med 7,7 % jämfört med budgeten för 2010 och med 12,2 % jämfört med prognosen. Ökningen grundar sig på utfallet samt på föreslagna investeringar under budgetåret. Vid beräkningen av avskrivningarna har avskrivningsplanen i bilaga 9 till budgeten tillämpats. Ekonomiplanerna för EP operativa förändringar och utgångspunkterna för planeringen Ekonomiplanerna för har gjorts upp på affärsverksoch samkommunsnivå. I ekonomplanerna beaktas inte de förändringar som den psykiatriska helhetsplanen medför och som styrelsen godkände. Enligt den av styrelsen godkända helhetsplanen torde utvecklingen av den psykiatriska vården av svårbehandlade unga och barn förverkligas inom HNS-distriktet. Enligt planen nedläggs produktionen av vårdtjänster för svårbehandlade unga som köptjänst vid EVA-enheterna på Tammerfors och Kuopio universitetscentralsjukhus och påbörjas som egen verksamhet på Kellokoski sjukhus. EP bakgrundsantaganden för planeringen Inkomsterna från medlemskommunerna beräknas öka med 2 % för 2012 och Ökningen av klientavgiftsintäkterna beräknas öka under 2012 med 7 % och 2013 med 0 % och dessutom har i intäktsposten i fråga beaktats en befolkningstillväxt på 1 %, de övriga intäkterna beräknas öka med 2 % under Personalkostnaderna beräknas öka med 3 % i planerna för 2012 och De övriga verksamhetskostnaderna beräknas öka enligt de offentliga utgifternas prisindex med 2,9 % per år. Därtill har ett årligt tillväxtmål för produktiviteten på 2 % beaktats. Avskrivningarna baserar sig för 2012 års del på en investeringsplan på 141 miljoner euro och för 2013 års del på 152 miljoner euro. Till följd av de stora investeringar som sker under ekonomiplaneperioden ökar låneskötselkostnaderna märkbart, räntekostnaderna för de externa lånen beräknas till 6,6 miljoner euro för 2012 och 8,0 miljoner euro för Centrala förändringar i verksamheten under 2011 De verksamhetsrelaterade förändringar som ingår i medlemskommunernas serviceplaner och budget beskrivs närmare i sjukvårdsområdenas budgeter.

8 HUCS sjukvårdsområde Verksamhetsomorganiseringar enligt den psykiatriska helhetsplanen; utvecklingen av öppenvården på Pejas sjukhus samt överföring av Esbo rehabiliteringspatienter från Ekåsen till Jorvs sjukhus. Styrelsen godkände den psykiatriska helhetsplanen , men förändringen har inte beaktats i budgetens numeriska del på grund av att planerna inte ännu är klara, Överföring av verksamheter från Mejlans patientorn till andra sjukhus före juni 2011, Rationalisering av den psykiatriska avdelningsverksamheten och avstående från Aurorahemmets hyreslokaler, Förstärkta resurser till ögonsjukdomarna när det gäller starrkirurgi och okuloplastisk kirurgi samt det polikliniska arbetet i fråga om barn och glaukompatienter upp till den nivå vårdgarantin förutsätter, Utbyggnad av barnenheten för blod- och cancersjukdomar samt enheten för stamcellstransplantationer; Centralisering av vården när det gäller hudcancer och överföring av det hudpatologiska laboratoriet (HAS) till Hudkliniken, Förstärkta resurser när det gäller vården av vuxna cancerpatienter upp till den nivå som vårdgarantin förutsätter, Hemtagning av köptjänster när det gäller fertilitetsbehandlingar, den svenskspråkiga ungdomspsykiatriska öppenvården samt kardiologiska arbetsprov och Holter-undersökningar, Permanenta resurser för pandemier och infektionssjukdomar, Överföring av Mejlans patientbyrå från HNS-Servis till verksamhet i Operativa resultatenhetens regi, Produktion av endoskopiverksamhet inom Esbo primärvård. Dessutom förbereds överföringen av Jorvs sjukhus samjour i sin helhet till verksamhet i HUCS sjukvårdsområdes regi samt grundande av ett Hjärtcentrum. Verksamheten påverkas under ekonomiplanperioden dessutom av verksamhetsflytt i anslutning till Mejlas sjukhus ombyggnad till en temporär vårdavdelningsbyggnad och HUCS andra sjukhus samt av insatserna att befästa verksamheten på Triangelsjukhuset. Västra Nylands sjukvårdsområde En gemensam samjour för kommunerna inom Västra Nyland , sammanslagning av veckoslutsjouren till en del av specialistvårdens akutverksamhet, Genomförande av åtgärderna i den av styrelsen godkända helhetsplanen på Ekåsens sjukhus, för ett behärskat genomförande av förändringarna tillsätts en arbetsgrupp, Minskande av platserna inom gero-, långvårds-, barn- och akutpsykiatrin och fokusinriktning på öppenvårdsservicen fr.o.m , Befästa hjälpmedelscentralens verksamhet Utveckling av prehospital akutsjukvård i samarbete med Lojo sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde

9 Utveckling av den neonatala vården, Delad kirurgisk jour, Utveckling av den neurologiska verksamheten, Samarbetsprojekt med primärvården: en ökning av läkarmottagningen samt ergoterapin och -undersökningarna genom att bredda och utöka den metodologiska praxisen inom akutoch ungdomspsykiatrin, Processutveckling: utveckling av verksamhetsprocesserna så att de stöder öppenvården, förbättrad och smidigare direkt till operation-verksamhet (leiko) och dagkirurgisk verksamhet samt överföring av små ingrepp från operationsavdelningen till poliklinikerna, varvid ledig operationssalskapacitet kan användas för "tyngre" kirurgi. Dessutom bereder man under ekonomiplaneringsperioden att inleda samjoursverksamheten och den äldrepsykiatriska polikliniska verksamheten i samarbete med primärvården. Hyvinge sjukvårdsområde Omstrukturering av verksamheten enligt helhetsplanen för psykiatrin; minskande av Vandas anstaltsvård, en koncentrering av högspecialiserad rehabilitering till Kellokoski för hela distriktets del och inrättande av en avdelning för svårbehandlade unga för hela distriktets behov år 2012 för att ersätta inköp av tjänster. Förändringen har ännu inte beaktats i den numeriska andelen av budgeten på grund av ofullständiga planer, Utveckling av dagkirurgin, dagavdelningsverksamheten och den elektroniska dokumenthanteringen samt av processledningen och styrningen av servicekedjor, Förstärkande av resurserna för den kardiologiska verksamheten så att de motsvarar vårdbehovet, behovet av dyrt tilläggsarbete elimineras, En utbyggnad av jourområdet och intensivövervakningen börjar hösten 2010, en decentralisering av verksamheterna (undanflyttning) och en renovering mitt i en fungerande akutmottagning ökar tillfälligt behovet av personal, Rationalisering av operationsverksamheten, en minskning av operationer som sker utanför tjänstetid. Borgå sjukvårdsområde Förstärkning av dialysenhetens resurser för att betjäna det ökande antalet och allt äldre och multisjuka patienter, Förstärkning av anestesienhetens resurser för att möta det ökade servicebehovet, Inrättande av en fältarbetsgrupp för barnpsykiatrin för uppfyllande av vårdgarantin. Principer för produktifiering och prissättning samt fakturerings- och avtalsförfarande Fullmäktige beslutade om principerna för produkti-

10 fieringen och prissättningen för Vid produktifieringen iakttas gemensamma principer vid sjukvårdsdistriktets alla sjukhus. Produktifieringen av de specialiserade sjukvårdstjänsterna bygger på NordDRG-produkter, vårddags- och besöksprodukter i öppenvård samt prestationsbaserad fakturering. Fullmäktige kommer ytterligare att föreläggas ett tillägg i principerna för produktifieringen och prissättningen om produktifieringen av servicesedeln enligt vilken patientens hemkommun faktureras för värdet på servicesedeln jämte en faktureringsavgift. Dessutom föreläggs fullmäktige för godkännande en ny hälsocentralsjourprodukt i anslutning till samjouren "Krävande hc-besök, läkare" och de redan använda hälsocentralsjourprodukterna: Hc-jourbesök, Hc-besök, läkare, Hc-besök (natt), läkare, Hc- besök, skötare, som tillägg till dokumentet. Samkommunen HNS tjänster prissätts enligt självkostnadsprincipen. Principen innebär att servicepriserna motsvarar kostnaden för att producera dessa tjänster. I produktifieringen beaktas det produktivitetsmål på 2 % som ställts på verksamheten, med undantag för HUCS sjukvårdsområde som har ett produktivitetsmål på 1,5 %. Produktivitetsmålet beaktas endast i prissättningen av NordDRG-, vårddags- och besöksprodukterna inom öppenvården. Produktivitetsmålet ingår inte i mellanprestationspriserna och sålunda ingår inte produktivitetsmål i den prestationsbaserade faktureringen som grundar sig på dem. Nästan 80 procent av faktureringen av utomstående kommuner och andra betalare består av prestationsbaserad fakturering.. I beräkningen av priserna på NordDRG-produkterna bestäms kostnadsgränserna för vårdtillfällena på basis av standardavvikelsen (SD) och som huvudregel i uppställandet av kostnadsgränserna används 2SD. Avvikande från huvudregeln kan de övre kostnadsgränserna sättas på en lägre nivå (1SD) i sådana DRG-grupper där förseningar i patientförflyttningar sker. Genom att ändra regeln för kostnadsgränsen säkerställs att då patienterna mot nivåstruktureringen av vården blir kvar en längre tid än nödvändigt inom HNS specialistvård kan de kostnader som vården förorsakar täckas. Eftersom kommunerna inte längre får en separat debitering för förseningsdagarna i patientförflyttningarna överförs dessa kostnader till en del av de kostnader för NordDRG-produkterna till vilka vården av dessa patienter grupperas. Utvärderingen av det nuvarande förfarandet för förseningar i patientförflyttningarna görs på basis av erfarenheterna från kalenderåret Praxis för kommunfaktureringen I kommunfaktureringsförfarandet föreslås inga ändringar för år 2011 och kommunerna kommer att faktureras enligt den faktiska konsumtionen av tjänster. För att medlemskommunerna i sina egna bokslut ska kunna ta in de korrekta siffrorna för användningen av HNS tjänster föreslås att fullmäktige berättigar styrelsen att för budgetåret 2011 enligt egen prövning besluta om återbetalning av eventuellt överskott till

11 medlemskommunerna eller om tilläggsuppbörd av medlemskommunerna för räkenskapsperioden i fråga. Vårdtjänstvolymer Vårdtjänstvolymerna har beräknats genom att dividera slutsumman i euro i medlemskommunernas serviceplaner och försäljningsinkomsterna av andra betalare med produkternas à-priser. För medlemskommunerna planerade tjänster För medlemskommunernas invånare har man planerat att producera DRG-produkter, vilket till antalet är fler produkter än i serviceplanerna 2010 och färre DRG-produkter än i årsprognosen Det planerade antalet besök, , är fler besök än i planerna för år 2010 och fler besök än i årsprognosen för Medlemskommunernas plan för vårddagar, vårddagar är färre vårddagar än vad som planerats år 2010 och färre vårddagar än i årsprognosen De planerade tjänstevolymerna för alla betalare totalt Antal BS 2009 BU 2010 NordDRG-produkter Prognos 2010 (8 +4) BUF 2011 Förändr.% BUF2011 / PROG ,3 % Vårddagar *) ,4 % Öppenvårdsbesök**) ,9 % euro BS 2009 BU 2010 Prognos 2010 (8+4) BUF 2011 Förändr-% BUF2011 / PROG2010 NordDRG-produkter Vårddagar *) ,5 % ,8 % Öppenvårdsbesök**) ,4 % Köpta tjänster***) *) I vårddagsprodukterna ingår psykiatriska vårddagar och rehabiliteringsvårddagar samt vårddagar för andningsförlamade patienter, i siffrorna för 2009 ingår inte överbeläggningsdagar. **) Inkluderar samjoursbesöken på hälsocentralsjouren ***) Inkluderar köpta tjänster och vårdtjänster på andra sjukhus

12 Personalplan Tjänster till andra kunder Sjukvårdsdistriktet producerar en ansenlig mängd service till andra sjukvårdsdistrikt och andra kunder, såsom försäkringsbolagen. Serviceproduktionen till andra betalare har planerats vara 124,3 milj. euro (prognos för ,5 milj. euro). Huvuddelen av servicen produceras av HUCS sjukvårdsområde års personalplan består huvudsakligen av praktiska personalåtgärder som bl.a. syftar till att öka resultateffektiviteten och att arbetet i högre grad än tidigare utförs under ordinarie arbetstid av den egna personalen. Trots vissa arbetskraftsrelaterade flaskhalsar och problem med rekrytering av kortvariga vikarier är HNS fortfarande en eftertraktad arbetsgivare som även utbildar ett stort antal yrkespersoner inom hälsovården, från studerande och praktikanter till specialiserande läkare. Det allmänna ekonomiska läget och samhällsläget har förbättrat tillgången på arbetskraft. Förändringarna i omvärlden och i vårdmetoderna samt den snabba tekniska utvecklingen kräver av personalen en gedigen kompetens och förmåga att tillägna sig nya verksamhetssätt. Kärnan i den strategiska personalplaneringen (HNS styrelse ) ligger på långsikt i behövlig kompetens, antalet personal och personalstrukturen. Planeringen innehåller också de åtgärder som genomförandet av målen kräver. Med personalplanering eftersträvas en flexibel användning av personalresurserna. Personalplanerna omfattar: definiering av det framtida personalbehovet (antal anställda, kompetensbehov, befattnings- och tjänstebehov samt uppgifternas svårighetsgrad, utbildningsstruktur, åldersstruktur etc.) prognoser för personalavgången som en följd av pensioneringar och byte av arbetsplats, regional och organisatorisk placering av arbetsplatser och verksamheter, placering av personer i organisationens uppgifter och roller, använda benämningar och behörighetsvillkor samt utvärdering av personal och verksamhet ur personalledningssynvinkel. Det genomsnittliga antalet anställda år 2011 uppskattas till personer, inklusive personal som anställs med stöd av specialstatsandelen (cirka 200 personer). I de långsiktiga personalplanerna bedöms HNS år 2012 ha anställda och år 2013 totalt anställda. Personalkostnaderna, vilka utgör 64,5% av samkommunens verksamhetskostnader, utgör också en väsentlig del av personalplaneringen. Budgetförslaget för år 2011 innebär en personalökning på 152 personer (0,7 %) på samkommunsnivå jämfört med bud-

13 geten Antalet årsverken beräknas uppgå till år Den prognos på användning av hyrd arbetskraft år 2010 som gjorts på grundval av uppgifterna från januari-augusti är cirka 11,6 miljoner euro, 179 årsverken. I 2011 års budgetförslag har för hyrd arbetskraft reserverats 9,4 miljoner euro. Största delen av kostnaderna för inhyrd arbetskraft hänför sig till HUCS ungdomspsykiatri, HNS-Röntgens radiologitjänster och sjukvårdsområdenas jourverksamhet. Investeringsprogrammet Investeringsdelen i budgeten bygger på utvecklingsmålen för sjukvårdsdistriktets kärnverksamheter. Ekonomisk förutsägbarhet och stabilitet är det väsentliga målet för bedömningen och den inbördes prioriteringen av investeringsbehoven. Beredningen av investeringsprogrammets projektnivå styrs i första hand av HNS strategiska mål som syftar till att främja tillgången och effektiviteten på vård, stärka medlemskommunernas ägarstyrning och kontroll av kostnader och processer. Investeringar och årliga avskrivningsbelopp samt utvecklingen av samkommunens lånesaldo styrs enligt styrelsens beslut, sålunda att soliditeten håller sig över 40 %. De storskaliga bygginvesteringar som inleds 2011 och 2012 är fortfarande till största delen i planeringsfasen, men efter 2012 då det årliga finansieringsbehovet ökar blir man tvungen att ännu på nytt bedöma investeringarnas totalnivå och soliditetsmålet. Under de närmaste åren har man i investeringsprogrammet prioriterat ombyggnaden av Mejlans sjukhus vårdavdelningar, dvs. ombyggnaden av torndelen, de tre stora nya projekt som fullmäktige godkänt i juni 2010 (Kvinnoklinikens tillbygge, tillbyggen vid Jorvs sjukhus och Lojo sjukhus) samt en utveckling av patientdatasystemen och en ökning av strålbehandlingskapaciteten. Bindande mål i investeringsdelen är resultatområdenas eller koncernförvaltningens, HNS-Lokalcentralens och sjukvårdsområdenas sammanlagda investeringsbelopp samt investeringar vars kostnadsförslag uppgår minst till 10 miljoner euro enligt projekt. För åren föreslås inga nya investeringar som är mer än 10 miljoner euro. Som investeringsbelopp för resultatområdena år 2011 föreslås 97 miljoner euro och för de närmaste därpå följande två åren 119 och 131 miljoner euro euro BS 2009 BU 2010* Fs 2011 Fs 2012 Fs 2013 Gemensamma IT-system Placeringar i bestående aktiva Byggprojekt

14 Utrustningsprojekt Resultatområdena totalt Affärsverken totalt HNS totalt * Uppgifterna motsvarar ändringsförslaget i investeringsdelen till budgeten Programmet för de stora investeringarna åren föreläggs styrelsen för fastställelse i enlighet med förvaltningsstadgan efter att fullmäktige har godkänt budgeten. I utkastet till investeringsprogram, som delades ut vid styrelsens sammanträde som bilaga, har inga ändringar gjorts i det här skedet. Avskrivningsplan Finansiering Avskrivningarna enligt plan grundar sig på anskaffningsutgifterna för tillgångarna bland bestående aktiva. Till anskaffningsutgiften för tillgången räknas i regel de rörliga utgifterna för anskaffningen och tillverkningen av tillgången, dock inte projektspecifika allmänna kostnader för utvecklingen av verksamheten. Lön jämte lönebikostnader för den HNS-anställda som medverkat i tillverkningen av tillgången kan endast då inkluderas i anskaffningsutgiften när personen har anställts för projektet för viss tid/är ledig från sitt ordinarie arbete och arbetar på heltid inom projektet. Skillnaden mellan anskaffningsutgiften och det uppskattade restvärdet för bestående aktiva kostnadsförs genom avskrivningar enligt plan. Statsandel, investeringsbidrag eller annan finansieringsandel som erhållits för anskaffning av en tillgång bland bestående aktiva upptas som minskning av anskaffningsutgiften. Basen för avskrivningarna utgörs då av anskaffningsutgiften minskad med det erhållna bidraget. Försäljning av bestående aktiva, t.ex. kreditering för en gammal undersökningsapparat i samband med upphandlingen av en ny apparat behandlas inte som minskning av anskaffningsutgiften. Avskrivningsplanen medföljer som bilaga 9 till budgetboken. Samkommunen HNS kassaflöde från verksamheten och investeringarna år 2011 visar ett underskott på 38,7 miljoner euro. Investeringsutgifterna, inklusive affärsverkens investeringar, uppgår till cirka 121,7 miljoner euro. Investeringarna ska enligt planen finansieras med långfristiga lån. Enligt planerna tas långfristiga lån på 90,0 miljoner euro år Låneamorteringarna beräknas till 14,7 miljoner euro, av vilka amorteringarna på gamla lån utgör 12,4 miljoner euro och de beräknade amorteringarna på nya lån som kommer att lyftas 2,3 miljoner euro. Vid behov tas kortfristiga lån för att trygga likviditeten. De planerade förän-

15 dringarna i utlåningen inkluderar nya lån på 17,3 miljoner euro till dotterbolagen och låneamorteringar på 0,5 miljoner euro. Målet är att kassamedlen vid utgången av år 2011 räcker för minst 20 dagar. I slutet av år 2011 beräknas samkommunens långfristiga lån uppgå till 252,4 miljoner euro. Verkställigheten av budgeten Den prislista som bereds i enlighet med de mål för ekonomin och servicen som godkänts i budgeten samt enligt principerna för produktifieringen som fullmäktige fattat beslut om föreläggs styrelsen i december. Styrelsen godkänner de i fullmäktiges budget inkluderade sjukvårdsområdenas samt koncernförvaltningens och HNS-Lokalcentralens budgetandelar som dispositionsplaner och som en del av verkställigheten av fullmäktiges beslut. Respektive sjukvårdsområdes nämnd godkänner dispositionsplanerna för resultatenheterna inom sitt område i januari-februari. Behandlingen i styrelsen Styrelsen beslutade om sitt förslag till budget för 2011 och ekonomiplan för Styrelsens vice ordförande Veikko Simpanen föreslog understödd av ledamoten Säde Tahvanainen att styrelsen beslutar att stryka det strategiska målet i punkten 5 Ständig förbättring av verksamhetssätt och strukturer i budgetboken i sin helhet. Vid förrättad omröstning vann föredragandens förslag vice ordförande Veikko Simpanens ändringsförslag med rösterna 13-3, 1 ledamot var frånvarande. I minoriteten ingick Simpanen, Tahvanainen och Yltävä. Ledamoten Lauslahti var frånvarande. Vice ordförande Simpanen meddelade en motiverad avvikande mening att antecknas till protokollet. Styrelsen Fullmäktige beslutar att anteckna för kännedom nämndens för den psykiatriska sjukvården, nämndens för den språkliga minoriteten samt personalkommitténs utlåtanden om förslaget till budget för år 2011 och ekonomiplan för åren (bilaga 3), anteckna för kännedom affärsverkens budgeter 2011 och ekonomiplaner jämte investeringsplaner som en del av samkommunens budget, godkänna budgetens och ekonomiplanens struktur, godkänna förslaget till samkommunens budget för 2011 och ekonomiplan för som ingår som bilaga 2 till föredragningslistan, fastställa de mål på resultat och produktivitet som i budgeten ställs på sjukvårdsområdena som för räkenskapsperiodens del är ett nollresultat, frånsett HUCS sjukvårdsområde och Borgå sjukvårdsområde samt tillväxtmålen för produktivite-

16 ten på 2 %, frånsett HUCS sjukvårdsområde som har ett produktivitetsmål på 1,5 %, fastställa de i driftsekonomidelen i HNS budget för affärsverken uppställda bindande målen: målet på nollresultat och för respektive affärsverk en ur produktivitetsmålet på 2 % härledd ändring i prisnivån och det mål för inkomstföring som affärsverket betalar som ersättning för det grundkapital samkommunen har placerat i affärsverket enligt en ränta på 3 %. Dessutom ställs en maximigräns för långfristig upplåning. fastställa ett mål på nollresultat för resultatområdena koncernförvaltningen och Lokalcentralen samt för Lokalcentralen ett till underhållshyran relaterat produktivitetsmål på 2 %, För HNS-Fastigheter Ab ställs som lönsamhetsmål en produktivitetstillväxt på 2 % samt en ur produktivitetsmålet härledd förändringsprocent för prisnivån. För Uudenmaan Sairaalapesula Oy ställs som produktivitetsmål 0 % för år fastställa för år 2011 som maximibelopp för resultatområdenas investeringar 97 milj. euro, befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om att det vid utrustningsupphandlingar kan användas leasingfinansiering om det totalekonomiskt blir lönsamt, godkänna att den avskrivningsplan som ingår i budgetbokens bilaga 9 ska iakttas fr.o.m Fullmäktige beslutar i finansieringsdelen att ökningen av samkommunens långfristiga lån är högst 90 miljoner euro, det maximala beloppet för utlåningen som beviljas dotterbolagen och andra är högst , affärsverken betalar en ränta på 3 % på det grundkapital som placerats i affärsverken, man inom samkommunen HNS följer upp finansieringsläget vid affärsverken via clearingkonton. På clearingkontots dagliga saldo räknas en gottskrivningsränta per månad i efterskott enligt en veckas Euriborränta. Clearingkontot kan också ha ett kortfristigt kreditsaldo och då är den debiterade räntan Euribor 1 mån. + 0,50 % p.a. den långfristiga lånefinansiering som affärsverken behöver för sina investeringar ordnas som intern utlåning inom samkommunen HNS till affärsverken och för lånet betalas en ränta som fastställs separat vid tidpunkten för när lånet lyfts. Dessutom beslutar fullmäktige att på grundkapitalet betalas en ränta på 3 % i samband med förskottsfaktureringen i september (bilaga 8 till budgetboken), att bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst miljoner euro,

17 att bevilja styrelsen rätt att besluta om förtida återbetalning av lån, att bevilja styrelsen rätt att ge HNS-Fastigheter Ab högst euro och Uudenmaan Sairaalapesula Oy högst euro i långfristiga lån, att bevilja styrelsen rätt att ge affärsverken högst det belopp långfristigt lån som föreslås i deras budgeter, att bevilja styrelsen rätt att år 2011 uppta kortfristig kredit för att säkerställa likviditeten vid samkommunen HNS enligt en återbetalningstid på högst ett år enligt de förmånligaste villkoren hos finansinstituten, sålunda att totalbeloppet på likviditetslånet per gång är högst euro, att godkänna följande i budgetbokens bilaga 2 framlagda ändringar i produktifieringen och prissättningen för år 2011 förutom de ändringar i produktifieringen och prissättningen som fullmäktige godkänt (bilaga 4) En ny hälsocentralsjourprodukt inom samjouren "Krävande hc-besök, läkare" och de redan använda hälsocentralsjourprodukterna inom samjouren: Hc-jourbesök; Hc-besök, läkare, Hc-besök (natt), läkare, Hcbesök, skötare, tillägg till dokumentet (bilaga 2, kapitel 2). Besöksprodukter i öppenvården inom samjouren prissätts enligt särskilda avtal och inkluderas inte i de serviceplaner som görs upp med medlemskommunerna (bilaga 2, kapitel 3). Produktifierade servicesedelsprodukter är: Servicesedel, starr (bilaga 2, kapitel 2). Servicesedelns värde fastställs årligen. I kommunfaktureringen läggs en faktureringsavgift till servicesedelns värde (bilaga 2, kapitel 3). I prissättningen av undersökningar och ingrepp etc. som säljs med separata avtal kan man i en konkurrenssituation använda ett pris som byggts upp enligt anbudsbegäran och som motsvarar åtminstone självkostnadsprincipen (bilaga 2, kapitel 3). att godkänna att kostnaderna som förorsakas av verksamheten vid giftinformationscentralen uppbärs av medlemskommunerna och andra sjukvårdsdistrikt i proportion till invånarantalet i enlighet med bilaga 3 till budgeten, sålunda att avgiften förfaller till betalning , att de kostnader som uppstår till följd av medicinsk verksamhet som anknyter till läkar- och räddningshelikopterverksamheten debiteras med undantag för Helsingfors av medlemskommunerna utgående från folkmängden enligt budgetbilaga 4 så att avgiften förfaller till betalning och att för utryckningarna till Helsingfors och andra sjukvårdsdistrikt faktureras per utryckning, att godkänna att en utjämningsavgift uppbärs för dyr vård av medlemskommunerna enligt invånarantalet 28 euro per invånare i enlighet med bilaga 5 till budgeten, så att förskottet förfaller till betalning

18 att berättiga styrelsen att för budgetåret 2011 enligt egen prövning besluta om återbetalning av eventuellt överskott till medlemskommunerna eller tilläggsuppbörd av medlemskommunerna under räkenskapsperioden i fråga. Beslut Förslaget godkändes. Fullmäktigeledamot Maija Anttilas anförande bifogades till fullmäk ti ges mö teshandlingar.

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 FULLMÄKTIGE 44 15.12.2011 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2O12-2014 195/02/02/00/01/2011 FMGE 44 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 FULLMÄKTIGE 44 16.12.2015 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2018 312/02/02/00/01/2015 FMGE 44 Allmänt Budgeten för 2016 och ekonomiplanen för 2016-2018 baseras på den gällande strategin.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan:

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 HELSINGFORS OCH NYLANDS Fullmäktige 13.12.2012, BILAGA 6 SJUKVÅRDSDISTRIKT Fullmäktige godkänt 13.6.2012 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården FULLMÄKTIGE 26 12.06.2013 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 195/02/02/00/01/2011 FMGE 26 Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Ett kostnadseffektivt ordnande av prehospitala akutsjukvården

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 Bokslutet liksom även koncernbokslutet skall upprättas före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsåret

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE BUDGETBEREDNING 2014 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 31 26.09.2013 BUDGETBEREDNING 2014 VNSNAMND 31/2013 VNS nämnd förde på sitt sammanträde 13.6.2013 23 en principdiskussion kring de utmaningar sjukvårdsområdet

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) SJUKVÅRDSDISTRIKT HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 1/2014 1 (18) Tid 27.02.2014 kl. 09:00 - Plats Västra Nylands sjukhus, 4 våningens mötesrum Ärenden Rubrik Sida 1 INFORMATIONSÄRENDEN 4 2 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 5 3 BEHANDLING

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Fullmäktige 15.12., BILAGA 5 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 1 (3): Samkommunen samt bilagor Styrelsen 7.12. 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012 2014

Läs mer

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

1992 rd - RP 287. införande av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING 1992 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Styrelsen 11.12.2014 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014. Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014. Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 7.12.2011 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan) Kommunstyrelsen 144 09.05.2016 Kommunstyrelsen 165 30.05.2016 Kommunstyrelsen 214 27.06.2016 Kommunstyrelsen 233 08.08.2016 Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995).

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten ska godkänna avtalet i det organ som avses i 81 1 mom. i kommunallagen (365/1995). FULLMÄKTIGE 42 13.12.2012 AVTAL OM ORDNANDE AV SPECIALISERAD SJUKVÅRD INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 2/03/00/2011 FMGE 42 Enligt 43 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska samkommuner för

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT FULLMÄKTIGE 27 11.12.2014 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV SAMKOMMUNENS BUDGET FÖR ÅR 2014 OCH OM BEHANDLING AV EVENTUELLT ÖVERSKOTT 264/02/02/00/01/2013 FMGE 27 Budgeten för 2014 godkändes i HNS fullmäktige 11.12.2013.

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010 Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal 1 Begäran om utlåtande Staden X har bett om anvisningar för bokföringen i fråga om markanvändningsavtal.

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER ÅR Fullmäktige , BILAGA 10

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER ÅR Fullmäktige , BILAGA 10 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2012 Fullmäktige 15.6.2011, BILAGA 10 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 2 PRINCIPER FÖR PRODUKTIFIERINGEN...3 NordDRG-produktifiering....3

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner 1 Bakgrunden till avtalet 2 Avtalsparter 3 Avtalets syfte Sedan

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer