FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013"

Transkript

1 FULLMÄKTIGE FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR /02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser som står till förfogande för att nå målen samt de investeringar som stödjer måluppnåendet och styr volymen, kvaliteten och lokaliseringen när det gäller sjukhusens verksamhetskapacitet. Utgångspunkten för beredningen av budgetförslaget och ekonomiplanen är en årlig ökning av produktiviteten med 2 % exklusive budgetåret 2011 då produktivitetsmålet är 1,6 % på grund av de verksamhetsstörningar av engångskaraktär som den temporära verksamhetsflytten från Mejlans patienttorn medför. Styrelsen har diskuterat utgångspunkterna för budgetarbetet 2011, de bindande mål som ställts för HNS-koncernens olika organisationsnivåer och beredningen av medlemskommunernas serviceplaner samt principerna för produktifieringen och prissättningen av vårdtjänsterna vid fyra sammanträden. Budgetförslaget 2011 och ekonomiplanen ingår som bilaga 2. Budgetens och ekonomiplanens struktur och bindande karaktär Budgetens och ekonomiplanens struktur Ekonomiplanen föreslås för tre års planeringsperiod, av vilka det första året är budgetåret. Fullmäktige godkänner på styrelsens förslag i budgeten både de verksamhetsrelaterade och ekonomiska målen för samkommunen. Investeringsplanen uppgörs för tre år. Den första delen av budgeten består av utgångspunkterna för budgetarbetet, strategiska mål samt operativa och finansiella mål. Dessutom presenteras i den budgetens struktur och bindande karaktär samt principerna för produktifieringen, prissättningen och faktureringen. Under Verksamhets- och ekonomiplanering i Resultaträkningsdelen framläggs utgångspunkterna för budgetarbetet och i bilaga 7 samkommunens kombinerade resultat- och finansieringsanalyser för I investeringsdelen framläggs investeringarnas strategiska mål, investeringsplanens struktur och resultatområdenas investeringsplaner för I finansieringsdelen framläggs samkommunen HNS finansiella ställning och finansieringsplan för I personalplanedelen framläggs utgångspunkterna för personalplanen och i bilaga 6 en numerisk personalplan.

2 I driftsekonomidelen framläggs de mål som ställts för sjukvårdsområdenas strategiska målsättningar enligt styrkortets fyra perspektiv: kunden och samhälleliga verkningar; ekonomin; processerna och strukturerna; personal, begåvning och ledning samt beskrivs målen för forsknings-, undervisnings- och utvecklingsverksamheten. I enheternas planer ingår en omvärldsanalys och framläggs de prognostiserade förändringarna, nyckelmålen och metoderna för att uppnå dem, servicemålen, resultaträkningen samt organisationen och personalplanen. Under Affärsverkens budgeter 2011 och ekonomiplaner framläggs affärsverkens operativa och finansiella mål enligt styrkortets fyra perspektiv, servicemålen, resultaträkningen, investeringsplanen, finansieringsplanen och personalplanen. Samkommunens fullmäktige godkänner de operativa och finansiella mål som ställs för affärsverken och dotterbolagen. Budgetens bindande verkan Det bindande målet på samkommunsnivå är samkommunens externa verksamhetskostnader exklusive affärsverken, inklusive köp från affärsverk och dotterbolag samt räkenskapsperiodens resultat. Verksamhetskostnaderna som avser affärsverkens externa kunders tjänster (inkl. medlemskommunernas primärvårdsenheter) är undantagna från det bindande målet för verksamhetskostnaderna. Sjukvårdsområdenas bindande mål är räkenskapsperiodens resultat. HUCS produktivitetsmål ställs till 1,5 % och de övriga sjukvårdsområdenas till 2 %. Som det bindande ekonomiska målet för sjukvårdsområdena ställs de externa verksamhetskostnaderna plus köp från affärsverk och dotterbolag. De bindande målen för investeringsdelen är det totala beloppet av koncernförvaltningens, HNS-Lokalcentralens och sjukvårdsområdenas investeringar samt investeringarna med kostnadsförslag på minst 10 miljoner euro projektivs. De bindande målen i finansieringsdelen är det totala beloppet av ökningen av de långfristiga lånen samt det totala beloppet av utlåningen till dotterbolag och andra. De bindande målen för affärsverken i samkommunens budget är nollresultat och en för respektive affärsverk fastställd ur produktivitetsmålet härledd förändring på 2 % i prisnivån samt målet för inkomstföring som ersättning för det grundkapital samkommunen har placerat i affärsverket enligt en ränta på 3 %. I samband med budgetarbetet bedöms behovet av långfristiga lån med gräns för det belopp som maximalt får lyftas.

3 Affärsverken Den genomsnittliga prisförändringen -% HNS-Apoteket 0,7 % HNS-Röntgen 2,5 % HUSLAB 2,5 % Ravioli HUCS 0,0 %, övriga 2,0 % HNS-Desiko 2,7 % HNS IT-tjänster -1,8 % HNS-Servis 0,0 % HNS-Medicinteknik 1,1 % HNS-Logistik 1,3 % För resultatområdena inom koncernförvaltningen och Lokalcentralen ställs ett resultatmål. Det produktivitetsmål på 2 % som ställts för Lokalcentralen avser underhållshyran. Fullmäktige fastställer i samband med godkännandet av samkommunens budget målen för varje affärsverk. Varje affärsverks direktion fastställer affärsverkets egen budget som ska följa fullmäktiges beslut. Mål för dotterbolagen Av dotterbolagen ställs operativa och finansiella mål för HNS-Fastigheter Ab och Uudenmaan Sairaalapesula Oy. För HNS-Fastigheter Ab ställs som finansiellt mål en ökad produktivitet på 2 % samt en ur produktivitetsmålet härledd förändrings-% i prisnivån. Som produktivitetsmål för Uudenmaan Sairaalapesula Oy ställs 0 % för Dotterbolag Den genomsnittliga prisfö rän drin gen -% HNS-Fastigheter Ab 1,6 % (byggherreverksamhet 0,0 %) Uudenmaan Sairaalapesula Oy 3,0 % Budgetförslag Samkommunens och enheternas strategiska mål verkställs genom budgeten. För implementering av strategin på koncernnivå definierades ett måltillstånd för varje strategiskt mål (nyckelmål) i slutet av ekonomiplanperioden För varje nyckelmål togs fram en indikator och ett målvärde både i slutet av budgetåret 2011 och i slutet av Slutligen identifierades och definierades de åtgärder vars genomförande under 2011 är en förutsättning för att målvärdet som ställts för 2011 ska förverkligas. Till följd av den nya årsspecifika måluppställningen med klarare koppling till strategin visas det inte längre på koncernnivå indikatorer i den traditionella styrkortsformen. I budgetförslaget beaktas inte de förändringar som den psykiatriska helhetsplanen medför och som styrelsen godkände. Den specifika beredningen av förändringarna och bedömningen av konsekvenserna för de olika sjukvårdsområdena och mellan dem har kunnat påbörjas först efter godkännandet av helhetsplanen. Ett enhetsspecifikt styrkort ska vara härlett ur sjukvårdsområdets, affärsverkets eller HNS-Lokalcentralens strategi och med de mål

4 som ställts i budgeten styrs sjukvårdsområdenas, HNS-Lokalcentralens och affärsverkens samt dotterbolagens verksamhet och ekonomi. Sjukvårdsområdena har med undantag för Borgå och HUCS sjukvårdsområden berett sitt budgetförslag enligt ett nollresultat. Också HNS-Lokalcentralens och affärsverkens budgetförslag är räkenskapsperiodens resultatmål ett nollresultat. Koncernförvaltningens budgetförslag visar ett överskott på 250 tusen euro. Överskottet bildades i slutet av budgetberedningen efter att koncernförvaltningens interna serviceköp blev mindre än vad man bedömde då koncernförvaltningens debiteringar fastställdes. Man ville inte längre ändra koncernförvaltningens debiteringar i den sista beredningsfasen av budgeten, eftersom det skulle ha påverkat budgetförslagen för samkommunens alla enheter. Nedan ges samkommunen HNS resultaträkning BS 2009-BUF2011. I tabellen nedan ges HNS-koncernens resultaträkning i sammandrag enligt enheter BU2010 och BUF2011

5 Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Försäljningsintäkterna baserar sig huvudsakligen på serviceintäkter från medlemskommunerna och andra kunder samt av en specialstatsandel. I serviceintäkterna ingår förutom försäljning av specialistvård till medlemskommunerna även försäljning av tjänster till andra sjukvårdsdistrikt, inrättningar och staten samt försäljning av andra sjukvårdstjänster till bl.a. primärvården i kommunerna (t.ex. samjoursmottagningar). Avgiftsintäkter Samkommunen HNS kan besluta om storleken på klientavgifterna inom ramen för lagen och förordningen om klientavgifter. Styrelsen beslutade (177 ) att klientavgifterna justeras i fortsättningen enligt de indexjusteringar som görs på basis av förordningen om klientavgifter om inte styrelsen särskilt beslutar annat. Indexjusteringarna görs vartannat år och de träder i kraft den 1 januari det år som följer efter justeringsåret. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de vid folkpensionsindexet bundna jämna avgifter och avgiftstakets eurobeloppi en författningssamling i regel i november varje år. Höjningana träder i kraft fr.o.m. början av januari följande år. Justeringen görs följande gång i november 2011 och de nya klientavgifterna träder i kraft I ekonomiplanen har höjningarna beaktas enligt trenden under de tidigare åren (den senaste höjningen 7,0 %, polikli-

6 nikavgiften före höjningen 25,60 och efter höjningen 27,40). De klientavgifter som i budgeten för 2010 tas ut av patienterna följer maximibeloppen i förordningen om klientavgifter ( ). Ökningen av kundavgiftsintäkterna år 2011 baserar sig på befolkningsutvecklingen medan prisökningen är 0 %, ,0 % och %. Bidrag och understöd Statsunderstöden under åren utgörs av statsunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt vilka beviljas av länsstyrelsen i Södra Finlands län, Tekes, EU samt social- och hälsovårdsministeriet samt av statsunderstöd avsedda för den psykiatriska vården och rehabiliteringen av barn och unga. Bidragen och understöden inkluderar en uppskattning av bidrag och understöd för pågående projekt som överförts till Nya bidrag och understöd som eventuellt beviljas under år 2011 har inte tagits upp i budgetförslaget. I bidragen och understöden har även inkluderats den uppskattade andelen av FPA:s ersättning för företagshälsovård samt donerade medel och andra bidrag. Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter. Verksamhetskostnader Personalkostnader För löner och arvoden har budgeterats i genomsnitt en ökning av kostnadsnivån på 2,5 % under För personalbikostnader (bikostnads-% 23,22) har budgeterats en genomsnittlig ökning på 4,6 %. Totalt beräknas personalkostnadernas kostnadsnivå under utan förtidspensionsavgifter till 2,9 %. Utöver personalbikostnaderna har förtidspensionsavgiften beaktats (Varhe) BU2011 6,6 milj. euro (BU2010 5,9 milj, euro). Totalt är den beräk fde totala ökningen av kostnadsnivån angående verksamhetskostnaderna för ,4 % jämfört med prognosen för 2010 "8 4". Finansiella poster och avskrivningar Ränteintäkterna och -kostnaderna har budgeterats i augusti 2010 med beaktande av den aktuella räntan och ränteprognoserna. Som räntebedömning för nya lån som lyfts under ekonomiplaneperioden har använts en årsränta på 3,0 %. Räntekostnaderna höjs av de ökade långfristiga lån som behövs för att finansiera investeringarna. Enligt grundavtalet ska ränta betalas på grundkapitalet. Räntans storlek bestäms av fullmäktige. I budgetberedningen har en fast

7 ränta på 3 procent tillämpats i linje med budgeten för år Räntan har beaktats i prissättningen av tjänsterna. I resultaträkningen syns räntan på grundkapitalet på raden övriga finansiella kostnader. Den beräknade avskrivningsnivån på 97,7 milj. euro för år 2011 stiger med 7,7 % jämfört med budgeten för 2010 och med 12,2 % jämfört med prognosen. Ökningen grundar sig på utfallet samt på föreslagna investeringar under budgetåret. Vid beräkningen av avskrivningarna har avskrivningsplanen i bilaga 9 till budgeten tillämpats. Ekonomiplanerna för EP operativa förändringar och utgångspunkterna för planeringen Ekonomiplanerna för har gjorts upp på affärsverksoch samkommunsnivå. I ekonomplanerna beaktas inte de förändringar som den psykiatriska helhetsplanen medför och som styrelsen godkände. Enligt den av styrelsen godkända helhetsplanen torde utvecklingen av den psykiatriska vården av svårbehandlade unga och barn förverkligas inom HNS-distriktet. Enligt planen nedläggs produktionen av vårdtjänster för svårbehandlade unga som köptjänst vid EVA-enheterna på Tammerfors och Kuopio universitetscentralsjukhus och påbörjas som egen verksamhet på Kellokoski sjukhus. EP bakgrundsantaganden för planeringen Inkomsterna från medlemskommunerna beräknas öka med 2 % för 2012 och Ökningen av klientavgiftsintäkterna beräknas öka under 2012 med 7 % och 2013 med 0 % och dessutom har i intäktsposten i fråga beaktats en befolkningstillväxt på 1 %, de övriga intäkterna beräknas öka med 2 % under Personalkostnaderna beräknas öka med 3 % i planerna för 2012 och De övriga verksamhetskostnaderna beräknas öka enligt de offentliga utgifternas prisindex med 2,9 % per år. Därtill har ett årligt tillväxtmål för produktiviteten på 2 % beaktats. Avskrivningarna baserar sig för 2012 års del på en investeringsplan på 141 miljoner euro och för 2013 års del på 152 miljoner euro. Till följd av de stora investeringar som sker under ekonomiplaneperioden ökar låneskötselkostnaderna märkbart, räntekostnaderna för de externa lånen beräknas till 6,6 miljoner euro för 2012 och 8,0 miljoner euro för Centrala förändringar i verksamheten under 2011 De verksamhetsrelaterade förändringar som ingår i medlemskommunernas serviceplaner och budget beskrivs närmare i sjukvårdsområdenas budgeter.

8 HUCS sjukvårdsområde Verksamhetsomorganiseringar enligt den psykiatriska helhetsplanen; utvecklingen av öppenvården på Pejas sjukhus samt överföring av Esbo rehabiliteringspatienter från Ekåsen till Jorvs sjukhus. Styrelsen godkände den psykiatriska helhetsplanen , men förändringen har inte beaktats i budgetens numeriska del på grund av att planerna inte ännu är klara, Överföring av verksamheter från Mejlans patientorn till andra sjukhus före juni 2011, Rationalisering av den psykiatriska avdelningsverksamheten och avstående från Aurorahemmets hyreslokaler, Förstärkta resurser till ögonsjukdomarna när det gäller starrkirurgi och okuloplastisk kirurgi samt det polikliniska arbetet i fråga om barn och glaukompatienter upp till den nivå vårdgarantin förutsätter, Utbyggnad av barnenheten för blod- och cancersjukdomar samt enheten för stamcellstransplantationer; Centralisering av vården när det gäller hudcancer och överföring av det hudpatologiska laboratoriet (HAS) till Hudkliniken, Förstärkta resurser när det gäller vården av vuxna cancerpatienter upp till den nivå som vårdgarantin förutsätter, Hemtagning av köptjänster när det gäller fertilitetsbehandlingar, den svenskspråkiga ungdomspsykiatriska öppenvården samt kardiologiska arbetsprov och Holter-undersökningar, Permanenta resurser för pandemier och infektionssjukdomar, Överföring av Mejlans patientbyrå från HNS-Servis till verksamhet i Operativa resultatenhetens regi, Produktion av endoskopiverksamhet inom Esbo primärvård. Dessutom förbereds överföringen av Jorvs sjukhus samjour i sin helhet till verksamhet i HUCS sjukvårdsområdes regi samt grundande av ett Hjärtcentrum. Verksamheten påverkas under ekonomiplanperioden dessutom av verksamhetsflytt i anslutning till Mejlas sjukhus ombyggnad till en temporär vårdavdelningsbyggnad och HUCS andra sjukhus samt av insatserna att befästa verksamheten på Triangelsjukhuset. Västra Nylands sjukvårdsområde En gemensam samjour för kommunerna inom Västra Nyland , sammanslagning av veckoslutsjouren till en del av specialistvårdens akutverksamhet, Genomförande av åtgärderna i den av styrelsen godkända helhetsplanen på Ekåsens sjukhus, för ett behärskat genomförande av förändringarna tillsätts en arbetsgrupp, Minskande av platserna inom gero-, långvårds-, barn- och akutpsykiatrin och fokusinriktning på öppenvårdsservicen fr.o.m , Befästa hjälpmedelscentralens verksamhet Utveckling av prehospital akutsjukvård i samarbete med Lojo sjukvårdsområde Lojo sjukvårdsområde

9 Utveckling av den neonatala vården, Delad kirurgisk jour, Utveckling av den neurologiska verksamheten, Samarbetsprojekt med primärvården: en ökning av läkarmottagningen samt ergoterapin och -undersökningarna genom att bredda och utöka den metodologiska praxisen inom akutoch ungdomspsykiatrin, Processutveckling: utveckling av verksamhetsprocesserna så att de stöder öppenvården, förbättrad och smidigare direkt till operation-verksamhet (leiko) och dagkirurgisk verksamhet samt överföring av små ingrepp från operationsavdelningen till poliklinikerna, varvid ledig operationssalskapacitet kan användas för "tyngre" kirurgi. Dessutom bereder man under ekonomiplaneringsperioden att inleda samjoursverksamheten och den äldrepsykiatriska polikliniska verksamheten i samarbete med primärvården. Hyvinge sjukvårdsområde Omstrukturering av verksamheten enligt helhetsplanen för psykiatrin; minskande av Vandas anstaltsvård, en koncentrering av högspecialiserad rehabilitering till Kellokoski för hela distriktets del och inrättande av en avdelning för svårbehandlade unga för hela distriktets behov år 2012 för att ersätta inköp av tjänster. Förändringen har ännu inte beaktats i den numeriska andelen av budgeten på grund av ofullständiga planer, Utveckling av dagkirurgin, dagavdelningsverksamheten och den elektroniska dokumenthanteringen samt av processledningen och styrningen av servicekedjor, Förstärkande av resurserna för den kardiologiska verksamheten så att de motsvarar vårdbehovet, behovet av dyrt tilläggsarbete elimineras, En utbyggnad av jourområdet och intensivövervakningen börjar hösten 2010, en decentralisering av verksamheterna (undanflyttning) och en renovering mitt i en fungerande akutmottagning ökar tillfälligt behovet av personal, Rationalisering av operationsverksamheten, en minskning av operationer som sker utanför tjänstetid. Borgå sjukvårdsområde Förstärkning av dialysenhetens resurser för att betjäna det ökande antalet och allt äldre och multisjuka patienter, Förstärkning av anestesienhetens resurser för att möta det ökade servicebehovet, Inrättande av en fältarbetsgrupp för barnpsykiatrin för uppfyllande av vårdgarantin. Principer för produktifiering och prissättning samt fakturerings- och avtalsförfarande Fullmäktige beslutade om principerna för produkti-

10 fieringen och prissättningen för Vid produktifieringen iakttas gemensamma principer vid sjukvårdsdistriktets alla sjukhus. Produktifieringen av de specialiserade sjukvårdstjänsterna bygger på NordDRG-produkter, vårddags- och besöksprodukter i öppenvård samt prestationsbaserad fakturering. Fullmäktige kommer ytterligare att föreläggas ett tillägg i principerna för produktifieringen och prissättningen om produktifieringen av servicesedeln enligt vilken patientens hemkommun faktureras för värdet på servicesedeln jämte en faktureringsavgift. Dessutom föreläggs fullmäktige för godkännande en ny hälsocentralsjourprodukt i anslutning till samjouren "Krävande hc-besök, läkare" och de redan använda hälsocentralsjourprodukterna: Hc-jourbesök, Hc-besök, läkare, Hc-besök (natt), läkare, Hc- besök, skötare, som tillägg till dokumentet. Samkommunen HNS tjänster prissätts enligt självkostnadsprincipen. Principen innebär att servicepriserna motsvarar kostnaden för att producera dessa tjänster. I produktifieringen beaktas det produktivitetsmål på 2 % som ställts på verksamheten, med undantag för HUCS sjukvårdsområde som har ett produktivitetsmål på 1,5 %. Produktivitetsmålet beaktas endast i prissättningen av NordDRG-, vårddags- och besöksprodukterna inom öppenvården. Produktivitetsmålet ingår inte i mellanprestationspriserna och sålunda ingår inte produktivitetsmål i den prestationsbaserade faktureringen som grundar sig på dem. Nästan 80 procent av faktureringen av utomstående kommuner och andra betalare består av prestationsbaserad fakturering.. I beräkningen av priserna på NordDRG-produkterna bestäms kostnadsgränserna för vårdtillfällena på basis av standardavvikelsen (SD) och som huvudregel i uppställandet av kostnadsgränserna används 2SD. Avvikande från huvudregeln kan de övre kostnadsgränserna sättas på en lägre nivå (1SD) i sådana DRG-grupper där förseningar i patientförflyttningar sker. Genom att ändra regeln för kostnadsgränsen säkerställs att då patienterna mot nivåstruktureringen av vården blir kvar en längre tid än nödvändigt inom HNS specialistvård kan de kostnader som vården förorsakar täckas. Eftersom kommunerna inte längre får en separat debitering för förseningsdagarna i patientförflyttningarna överförs dessa kostnader till en del av de kostnader för NordDRG-produkterna till vilka vården av dessa patienter grupperas. Utvärderingen av det nuvarande förfarandet för förseningar i patientförflyttningarna görs på basis av erfarenheterna från kalenderåret Praxis för kommunfaktureringen I kommunfaktureringsförfarandet föreslås inga ändringar för år 2011 och kommunerna kommer att faktureras enligt den faktiska konsumtionen av tjänster. För att medlemskommunerna i sina egna bokslut ska kunna ta in de korrekta siffrorna för användningen av HNS tjänster föreslås att fullmäktige berättigar styrelsen att för budgetåret 2011 enligt egen prövning besluta om återbetalning av eventuellt överskott till

11 medlemskommunerna eller om tilläggsuppbörd av medlemskommunerna för räkenskapsperioden i fråga. Vårdtjänstvolymer Vårdtjänstvolymerna har beräknats genom att dividera slutsumman i euro i medlemskommunernas serviceplaner och försäljningsinkomsterna av andra betalare med produkternas à-priser. För medlemskommunerna planerade tjänster För medlemskommunernas invånare har man planerat att producera DRG-produkter, vilket till antalet är fler produkter än i serviceplanerna 2010 och färre DRG-produkter än i årsprognosen Det planerade antalet besök, , är fler besök än i planerna för år 2010 och fler besök än i årsprognosen för Medlemskommunernas plan för vårddagar, vårddagar är färre vårddagar än vad som planerats år 2010 och färre vårddagar än i årsprognosen De planerade tjänstevolymerna för alla betalare totalt Antal BS 2009 BU 2010 NordDRG-produkter Prognos 2010 (8 +4) BUF 2011 Förändr.% BUF2011 / PROG ,3 % Vårddagar *) ,4 % Öppenvårdsbesök**) ,9 % euro BS 2009 BU 2010 Prognos 2010 (8+4) BUF 2011 Förändr-% BUF2011 / PROG2010 NordDRG-produkter Vårddagar *) ,5 % ,8 % Öppenvårdsbesök**) ,4 % Köpta tjänster***) *) I vårddagsprodukterna ingår psykiatriska vårddagar och rehabiliteringsvårddagar samt vårddagar för andningsförlamade patienter, i siffrorna för 2009 ingår inte överbeläggningsdagar. **) Inkluderar samjoursbesöken på hälsocentralsjouren ***) Inkluderar köpta tjänster och vårdtjänster på andra sjukhus

12 Personalplan Tjänster till andra kunder Sjukvårdsdistriktet producerar en ansenlig mängd service till andra sjukvårdsdistrikt och andra kunder, såsom försäkringsbolagen. Serviceproduktionen till andra betalare har planerats vara 124,3 milj. euro (prognos för ,5 milj. euro). Huvuddelen av servicen produceras av HUCS sjukvårdsområde års personalplan består huvudsakligen av praktiska personalåtgärder som bl.a. syftar till att öka resultateffektiviteten och att arbetet i högre grad än tidigare utförs under ordinarie arbetstid av den egna personalen. Trots vissa arbetskraftsrelaterade flaskhalsar och problem med rekrytering av kortvariga vikarier är HNS fortfarande en eftertraktad arbetsgivare som även utbildar ett stort antal yrkespersoner inom hälsovården, från studerande och praktikanter till specialiserande läkare. Det allmänna ekonomiska läget och samhällsläget har förbättrat tillgången på arbetskraft. Förändringarna i omvärlden och i vårdmetoderna samt den snabba tekniska utvecklingen kräver av personalen en gedigen kompetens och förmåga att tillägna sig nya verksamhetssätt. Kärnan i den strategiska personalplaneringen (HNS styrelse ) ligger på långsikt i behövlig kompetens, antalet personal och personalstrukturen. Planeringen innehåller också de åtgärder som genomförandet av målen kräver. Med personalplanering eftersträvas en flexibel användning av personalresurserna. Personalplanerna omfattar: definiering av det framtida personalbehovet (antal anställda, kompetensbehov, befattnings- och tjänstebehov samt uppgifternas svårighetsgrad, utbildningsstruktur, åldersstruktur etc.) prognoser för personalavgången som en följd av pensioneringar och byte av arbetsplats, regional och organisatorisk placering av arbetsplatser och verksamheter, placering av personer i organisationens uppgifter och roller, använda benämningar och behörighetsvillkor samt utvärdering av personal och verksamhet ur personalledningssynvinkel. Det genomsnittliga antalet anställda år 2011 uppskattas till personer, inklusive personal som anställs med stöd av specialstatsandelen (cirka 200 personer). I de långsiktiga personalplanerna bedöms HNS år 2012 ha anställda och år 2013 totalt anställda. Personalkostnaderna, vilka utgör 64,5% av samkommunens verksamhetskostnader, utgör också en väsentlig del av personalplaneringen. Budgetförslaget för år 2011 innebär en personalökning på 152 personer (0,7 %) på samkommunsnivå jämfört med bud-

13 geten Antalet årsverken beräknas uppgå till år Den prognos på användning av hyrd arbetskraft år 2010 som gjorts på grundval av uppgifterna från januari-augusti är cirka 11,6 miljoner euro, 179 årsverken. I 2011 års budgetförslag har för hyrd arbetskraft reserverats 9,4 miljoner euro. Största delen av kostnaderna för inhyrd arbetskraft hänför sig till HUCS ungdomspsykiatri, HNS-Röntgens radiologitjänster och sjukvårdsområdenas jourverksamhet. Investeringsprogrammet Investeringsdelen i budgeten bygger på utvecklingsmålen för sjukvårdsdistriktets kärnverksamheter. Ekonomisk förutsägbarhet och stabilitet är det väsentliga målet för bedömningen och den inbördes prioriteringen av investeringsbehoven. Beredningen av investeringsprogrammets projektnivå styrs i första hand av HNS strategiska mål som syftar till att främja tillgången och effektiviteten på vård, stärka medlemskommunernas ägarstyrning och kontroll av kostnader och processer. Investeringar och årliga avskrivningsbelopp samt utvecklingen av samkommunens lånesaldo styrs enligt styrelsens beslut, sålunda att soliditeten håller sig över 40 %. De storskaliga bygginvesteringar som inleds 2011 och 2012 är fortfarande till största delen i planeringsfasen, men efter 2012 då det årliga finansieringsbehovet ökar blir man tvungen att ännu på nytt bedöma investeringarnas totalnivå och soliditetsmålet. Under de närmaste åren har man i investeringsprogrammet prioriterat ombyggnaden av Mejlans sjukhus vårdavdelningar, dvs. ombyggnaden av torndelen, de tre stora nya projekt som fullmäktige godkänt i juni 2010 (Kvinnoklinikens tillbygge, tillbyggen vid Jorvs sjukhus och Lojo sjukhus) samt en utveckling av patientdatasystemen och en ökning av strålbehandlingskapaciteten. Bindande mål i investeringsdelen är resultatområdenas eller koncernförvaltningens, HNS-Lokalcentralens och sjukvårdsområdenas sammanlagda investeringsbelopp samt investeringar vars kostnadsförslag uppgår minst till 10 miljoner euro enligt projekt. För åren föreslås inga nya investeringar som är mer än 10 miljoner euro. Som investeringsbelopp för resultatområdena år 2011 föreslås 97 miljoner euro och för de närmaste därpå följande två åren 119 och 131 miljoner euro euro BS 2009 BU 2010* Fs 2011 Fs 2012 Fs 2013 Gemensamma IT-system Placeringar i bestående aktiva Byggprojekt

14 Utrustningsprojekt Resultatområdena totalt Affärsverken totalt HNS totalt * Uppgifterna motsvarar ändringsförslaget i investeringsdelen till budgeten Programmet för de stora investeringarna åren föreläggs styrelsen för fastställelse i enlighet med förvaltningsstadgan efter att fullmäktige har godkänt budgeten. I utkastet till investeringsprogram, som delades ut vid styrelsens sammanträde som bilaga, har inga ändringar gjorts i det här skedet. Avskrivningsplan Finansiering Avskrivningarna enligt plan grundar sig på anskaffningsutgifterna för tillgångarna bland bestående aktiva. Till anskaffningsutgiften för tillgången räknas i regel de rörliga utgifterna för anskaffningen och tillverkningen av tillgången, dock inte projektspecifika allmänna kostnader för utvecklingen av verksamheten. Lön jämte lönebikostnader för den HNS-anställda som medverkat i tillverkningen av tillgången kan endast då inkluderas i anskaffningsutgiften när personen har anställts för projektet för viss tid/är ledig från sitt ordinarie arbete och arbetar på heltid inom projektet. Skillnaden mellan anskaffningsutgiften och det uppskattade restvärdet för bestående aktiva kostnadsförs genom avskrivningar enligt plan. Statsandel, investeringsbidrag eller annan finansieringsandel som erhållits för anskaffning av en tillgång bland bestående aktiva upptas som minskning av anskaffningsutgiften. Basen för avskrivningarna utgörs då av anskaffningsutgiften minskad med det erhållna bidraget. Försäljning av bestående aktiva, t.ex. kreditering för en gammal undersökningsapparat i samband med upphandlingen av en ny apparat behandlas inte som minskning av anskaffningsutgiften. Avskrivningsplanen medföljer som bilaga 9 till budgetboken. Samkommunen HNS kassaflöde från verksamheten och investeringarna år 2011 visar ett underskott på 38,7 miljoner euro. Investeringsutgifterna, inklusive affärsverkens investeringar, uppgår till cirka 121,7 miljoner euro. Investeringarna ska enligt planen finansieras med långfristiga lån. Enligt planerna tas långfristiga lån på 90,0 miljoner euro år Låneamorteringarna beräknas till 14,7 miljoner euro, av vilka amorteringarna på gamla lån utgör 12,4 miljoner euro och de beräknade amorteringarna på nya lån som kommer att lyftas 2,3 miljoner euro. Vid behov tas kortfristiga lån för att trygga likviditeten. De planerade förän-

15 dringarna i utlåningen inkluderar nya lån på 17,3 miljoner euro till dotterbolagen och låneamorteringar på 0,5 miljoner euro. Målet är att kassamedlen vid utgången av år 2011 räcker för minst 20 dagar. I slutet av år 2011 beräknas samkommunens långfristiga lån uppgå till 252,4 miljoner euro. Verkställigheten av budgeten Den prislista som bereds i enlighet med de mål för ekonomin och servicen som godkänts i budgeten samt enligt principerna för produktifieringen som fullmäktige fattat beslut om föreläggs styrelsen i december. Styrelsen godkänner de i fullmäktiges budget inkluderade sjukvårdsområdenas samt koncernförvaltningens och HNS-Lokalcentralens budgetandelar som dispositionsplaner och som en del av verkställigheten av fullmäktiges beslut. Respektive sjukvårdsområdes nämnd godkänner dispositionsplanerna för resultatenheterna inom sitt område i januari-februari. Behandlingen i styrelsen Styrelsen beslutade om sitt förslag till budget för 2011 och ekonomiplan för Styrelsens vice ordförande Veikko Simpanen föreslog understödd av ledamoten Säde Tahvanainen att styrelsen beslutar att stryka det strategiska målet i punkten 5 Ständig förbättring av verksamhetssätt och strukturer i budgetboken i sin helhet. Vid förrättad omröstning vann föredragandens förslag vice ordförande Veikko Simpanens ändringsförslag med rösterna 13-3, 1 ledamot var frånvarande. I minoriteten ingick Simpanen, Tahvanainen och Yltävä. Ledamoten Lauslahti var frånvarande. Vice ordförande Simpanen meddelade en motiverad avvikande mening att antecknas till protokollet. Styrelsen Fullmäktige beslutar att anteckna för kännedom nämndens för den psykiatriska sjukvården, nämndens för den språkliga minoriteten samt personalkommitténs utlåtanden om förslaget till budget för år 2011 och ekonomiplan för åren (bilaga 3), anteckna för kännedom affärsverkens budgeter 2011 och ekonomiplaner jämte investeringsplaner som en del av samkommunens budget, godkänna budgetens och ekonomiplanens struktur, godkänna förslaget till samkommunens budget för 2011 och ekonomiplan för som ingår som bilaga 2 till föredragningslistan, fastställa de mål på resultat och produktivitet som i budgeten ställs på sjukvårdsområdena som för räkenskapsperiodens del är ett nollresultat, frånsett HUCS sjukvårdsområde och Borgå sjukvårdsområde samt tillväxtmålen för produktivite-

16 ten på 2 %, frånsett HUCS sjukvårdsområde som har ett produktivitetsmål på 1,5 %, fastställa de i driftsekonomidelen i HNS budget för affärsverken uppställda bindande målen: målet på nollresultat och för respektive affärsverk en ur produktivitetsmålet på 2 % härledd ändring i prisnivån och det mål för inkomstföring som affärsverket betalar som ersättning för det grundkapital samkommunen har placerat i affärsverket enligt en ränta på 3 %. Dessutom ställs en maximigräns för långfristig upplåning. fastställa ett mål på nollresultat för resultatområdena koncernförvaltningen och Lokalcentralen samt för Lokalcentralen ett till underhållshyran relaterat produktivitetsmål på 2 %, För HNS-Fastigheter Ab ställs som lönsamhetsmål en produktivitetstillväxt på 2 % samt en ur produktivitetsmålet härledd förändringsprocent för prisnivån. För Uudenmaan Sairaalapesula Oy ställs som produktivitetsmål 0 % för år fastställa för år 2011 som maximibelopp för resultatområdenas investeringar 97 milj. euro, befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om att det vid utrustningsupphandlingar kan användas leasingfinansiering om det totalekonomiskt blir lönsamt, godkänna att den avskrivningsplan som ingår i budgetbokens bilaga 9 ska iakttas fr.o.m Fullmäktige beslutar i finansieringsdelen att ökningen av samkommunens långfristiga lån är högst 90 miljoner euro, det maximala beloppet för utlåningen som beviljas dotterbolagen och andra är högst , affärsverken betalar en ränta på 3 % på det grundkapital som placerats i affärsverken, man inom samkommunen HNS följer upp finansieringsläget vid affärsverken via clearingkonton. På clearingkontots dagliga saldo räknas en gottskrivningsränta per månad i efterskott enligt en veckas Euriborränta. Clearingkontot kan också ha ett kortfristigt kreditsaldo och då är den debiterade räntan Euribor 1 mån. + 0,50 % p.a. den långfristiga lånefinansiering som affärsverken behöver för sina investeringar ordnas som intern utlåning inom samkommunen HNS till affärsverken och för lånet betalas en ränta som fastställs separat vid tidpunkten för när lånet lyfts. Dessutom beslutar fullmäktige att på grundkapitalet betalas en ränta på 3 % i samband med förskottsfaktureringen i september (bilaga 8 till budgetboken), att bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst miljoner euro,

17 att bevilja styrelsen rätt att besluta om förtida återbetalning av lån, att bevilja styrelsen rätt att ge HNS-Fastigheter Ab högst euro och Uudenmaan Sairaalapesula Oy högst euro i långfristiga lån, att bevilja styrelsen rätt att ge affärsverken högst det belopp långfristigt lån som föreslås i deras budgeter, att bevilja styrelsen rätt att år 2011 uppta kortfristig kredit för att säkerställa likviditeten vid samkommunen HNS enligt en återbetalningstid på högst ett år enligt de förmånligaste villkoren hos finansinstituten, sålunda att totalbeloppet på likviditetslånet per gång är högst euro, att godkänna följande i budgetbokens bilaga 2 framlagda ändringar i produktifieringen och prissättningen för år 2011 förutom de ändringar i produktifieringen och prissättningen som fullmäktige godkänt (bilaga 4) En ny hälsocentralsjourprodukt inom samjouren "Krävande hc-besök, läkare" och de redan använda hälsocentralsjourprodukterna inom samjouren: Hc-jourbesök; Hc-besök, läkare, Hc-besök (natt), läkare, Hcbesök, skötare, tillägg till dokumentet (bilaga 2, kapitel 2). Besöksprodukter i öppenvården inom samjouren prissätts enligt särskilda avtal och inkluderas inte i de serviceplaner som görs upp med medlemskommunerna (bilaga 2, kapitel 3). Produktifierade servicesedelsprodukter är: Servicesedel, starr (bilaga 2, kapitel 2). Servicesedelns värde fastställs årligen. I kommunfaktureringen läggs en faktureringsavgift till servicesedelns värde (bilaga 2, kapitel 3). I prissättningen av undersökningar och ingrepp etc. som säljs med separata avtal kan man i en konkurrenssituation använda ett pris som byggts upp enligt anbudsbegäran och som motsvarar åtminstone självkostnadsprincipen (bilaga 2, kapitel 3). att godkänna att kostnaderna som förorsakas av verksamheten vid giftinformationscentralen uppbärs av medlemskommunerna och andra sjukvårdsdistrikt i proportion till invånarantalet i enlighet med bilaga 3 till budgeten, sålunda att avgiften förfaller till betalning , att de kostnader som uppstår till följd av medicinsk verksamhet som anknyter till läkar- och räddningshelikopterverksamheten debiteras med undantag för Helsingfors av medlemskommunerna utgående från folkmängden enligt budgetbilaga 4 så att avgiften förfaller till betalning och att för utryckningarna till Helsingfors och andra sjukvårdsdistrikt faktureras per utryckning, att godkänna att en utjämningsavgift uppbärs för dyr vård av medlemskommunerna enligt invånarantalet 28 euro per invånare i enlighet med bilaga 5 till budgeten, så att förskottet förfaller till betalning

18 att berättiga styrelsen att för budgetåret 2011 enligt egen prövning besluta om återbetalning av eventuellt överskott till medlemskommunerna eller tilläggsuppbörd av medlemskommunerna under räkenskapsperioden i fråga. Beslut Förslaget godkändes. Fullmäktigeledamot Maija Anttilas anförande bifogades till fullmäk ti ges mö teshandlingar.

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 HELSINGFORS OCH NYLANDS Fullmäktige 13.12.2012, BILAGA 6 SJUKVÅRDSDISTRIKT Fullmäktige godkänt 13.6.2012 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERINGEN OCH PRISSÄTTNINGEN AV VÅRDTJÄNSTER ÅR 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 41 23.09.2010 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 VNSNAMND 41/2010 Enligt HNS koncernlednings kompletterande budgetdirektiv 1.9.2010 skall respektive sjukvårdsområde

Läs mer

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 21.10.2011 SJUKVÅRDSOMRÅDENAS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 Innehåll 1 VERKSAMHETSMILJÖNS TILLSTÅND OCH FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR 2 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen verksamhetsmiljöns tillstånd och förväntade

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16

FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 FULLMÄKTIGE 16 16.06.2010 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 13/02/06/01/10/2010 FMGE 16 Bokslutet liksom även koncernbokslutet skall upprättas före utgången av mars månad det år som följer på räkenskapsåret

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande

Överbeläggningsavgift och förhandsmeddelande FULLMÄKTIGE 14 31.03.2009 ÖVERBELÄGGNINGSAVGIFTER 2008 OCH UTVECKLING AV ÖVERBELÄGGNINGSFÖRFARANDET 79/02/05/00/2009 FMGE 14 Bakgrunden till överbeläggningsförfarandet (tidigare bötesdagsförfarandet till

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Fullmäktige 15.12., BILAGA 5 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 1 (3): Samkommunen samt bilagor Styrelsen 7.12. 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2012 2014

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016

PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Styrelsen 11.12.2014 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER 2015-2016 PRINCIPERNA FÖR PRODUKTIFIERING OCH PRISSÄTTNING AV VÅRDTJÄNSTER

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014. Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna

BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014. Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Del 2 (3): Sjukvårdsområdena, resultatområdena och balansenheterna Styrelsen 7.12.2011 1 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2012 OCH EKONOMIPLAN FÖR

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Fullmäktige 13.6.2012 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Godkänd av srytelsen 26.3.2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga händelser

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Arbetsgruppens förslag till "HUCS Abs" affärsverksamhetsplan ingår som bilaga 5.

Arbetsgruppens förslag till HUCS Abs affärsverksamhetsplan ingår som bilaga 5. FULLMÄKTIGE 25 19.10.2011 GRUNDANDE AV HUCS AB 36/00/01/03/01/2011 FMGE 25 HNS verkställande direktör tillsatte genom sitt beslut 14.10.2011 132 en arbetsgrupp under ledning av förvaltningsöverläkare Lasse

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen 8.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 Verkställande direktörens översikt...6 2 SAMKOMMUNENS UPPGIFT OCH ORGANISATION...8 2.1 Förtroendemannaorganisationen...8

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 44 15.09.2009 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010 VNSNAMND 44/2009 På sammanträdet 18.6.2009 32 fick nämnden ta del av en detaljerad redogörelse över budgetens utgångsläge.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Fulllmäktige 11.12.2014 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fulllmäktige 11.12.2014 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fulllmäktige 11.12.2014 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden under

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden

FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13. Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden FULLMÄKTIGE 13 11.06.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 287/02/02/00/01/2012 FMGE 13 Vissa betydande händelser under räkenskapsperioden Barnsjukhuset Barnkliniken och användningen av de trånga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010

9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDE 9 03.03.2011 BORGÅ SJUKVÅRDSOMRÅDES VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 BORGÅNÄM 9 Genom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts tidsbestämda direktiv 11/2010 har

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna

BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015. Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Osa 3 (3): Stödtjänstenheterna Hallitus 3.12.2012 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT BUDGET FÖR 2013 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2013 2015 Innehåll Del 1 (3): Samkommunen

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070 Samkommunen 10 25.11.2011 HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 1508/02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen,

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer