Kommunstyrelsen (62)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl (ajournering ) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m) ordförande Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Peter Rosholm (s) Otto Andreasson (s) , Rolf Söderlund (s) tjg för Otto Andreasson (s) 107 Paul Orrestrand (s) Roland Andersson (c) Keijo Laine (kd) Barbro Ridell (v) Stefan Edvardsson (m) Annika G Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Lars-Erik Olsson (s) Yvonne Andrén (c) Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Håkan Eriksson, ekonomichef Eva Eng Veznaver, ekonom Ulf Gunnarsson, samordningsrektor Martin Barkstedt, barn- och utbildningschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare/utredare 101 Susanne Glans, ekonom 101 Michaela Kleman, kommunarkitekt/planchef Maria Lejdebro, planarkitekt Lisa Brunnström, samhällsbyggnadschef Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för justering Fredagen den 5 juni 2009, kl i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Christer Johansson Justerande Peter Rosholm

2 Kommunstyrelsen (62) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

3 Kommunstyrelsen (62) Ärenden 98 Budgetuppföljning 2009 delårsrapport januari- april för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 99 Budgetuppföljning 2009 delårsbokslut januari- april för Bollebygds kommun 100 Budget Regelverk för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk verksamhet 102 Utökat uppdrag för byggnads- och miljönämnden med anledning av nya regler för strandskyddet 103 Ändring av taxa för bygglov, bygganmälan samt ansökningsavgift för prövning strandskyddsdispens 104 Erikstorp 1:4 m.fl., Tyftet yttrande över samråd 105 Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås beslut om fortsatt planarbete 106 Erikstorp 1:183 m.fl., Skräddargårdshöjd beslut om planläggning 107 Flässjum 3:135, del av begäran om markförvärv och planläggning för lättare verksamhet 108 Svar på motion angående utvecklingsplan för Töllsjö 109 Svar på motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg 110 Svar på motion angående rivning av gamla Lönnen 111 Fjärrvärme i Olsfors 112 Svar på motion angående åtgärder för en trafiksäkrare infart till Råssa återvinningsstation 113 Flässjum 1:41 yttrande över försäljning 114 Ungdomsdemokrati och delaktighet formalisering av arbetsgrupp för ungdomsdemokrati i Bollebygds kommun 115 Ungdomsdemokrati och delaktighet reglemente för Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdomar 116 Upphävande av beslut om avgift för förlorat skolkort 117 Brandskyddspolicy för Bollebygds kommun 118 Svar på motion angående om Räddningstjänsten i Bollebygds kommun kan få ett utökat uppdrag 119 Svar på motion angående övertagande av ansvar från arbetsförmedlingen för ungdomar mellan år 120 Svar på motion angående information på kommunens hemsida på tyska och engelska 121 Kommunsamverkan kring IT i form av kommunalförbund 122 Svar på motion angående att utveckla demokratin genom att ge invånarna större möjligheter att ha synpunkter 123 Framställan från omsorgsnämnden om namnbyte för kommunens äldreboende 124 Svar på medborgarförslag angående reguljär bussförbindelse mellan Töllsjö och Bollebygd för vidare anslutning mot Göteborg, Mölnlycke och Borås 125 Svar på medborgarförslag angående iordningsställande av boulebanor inomhus 126 Svar på motion angående aktiviteter för mellanstadieelever i allaktivitetshuset 127 Svar på motion angående elevers tillgång till biblioteket i Töllsjöskolan 128 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdestider 129 Kommunchefens information 130 Anmälan av delegationsbeslut 131 Övriga anmälningsärenden

4 Kommunstyrelsen (62) 98 Dnr: KS 2009/7 Budgetuppföljning 2009 delårsrapport januari- april för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Styrelse/nämnder ska under 2009 upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti och oktober. Uppföljningsrapporten per april och augusti utgör delårsbokslut, vilka behandlas av fullmäktige. Kommunfullmäktige, valnämnd, revision, överförmyndare och kommunstyrelse prognostiserar ett resultat på 600 tkr. Kommunstyrelsens skattefinansierade delar prognostiserar ett positivt resultat med tkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna har en negativ prognos på cirka tkr. För ärendet aktuella handlingar Uppföljningsrapport 2/2009, Delårsrapport 1, Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kommunstyrelsen fastställer delårsbokslutet för januari-april 2009 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter och överlämnar delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

5 Kommunstyrelsen (62) 99 Dnr: KS 2009/7 Budgetuppföljning 2009 delårsbokslut januari- april för Bollebygds kommun Under 2009 skall nämnderna upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti samt oktober. Uppföljningsrapporterna som avser april och augusti utgör även delårsbokslut. Bollebygds kommuns prognos för 2009 års resultat uppgår till tkr, vilket underskrider budget med tkr. Ett underskott i enlighet med prognosen i Uppföljningsrapport 2/2009, Delårsrapport 1, Bollebygds kommun, medför krav på hantering enligt lagens balanskrav vilket innebör att underskottet skall återställas inom en treårsperiod. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att framställa att kommunstyrelsen expanderar tidigare beslutad budgetram för 2009 på grund av ökat antal prestationer i nämndens verksamheter under Expansionen motsvarar tkr. Framställan har i nämndens delårsrapport 1/2009 justerats till tkr. I kommunens delårsrapport föreslås att barn- och utbildningsnämnden tilldelas tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom gymnasieverksamheten Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott beroende av ökat antal prestationer i nämndens verksamheter under Expansionen motsvarar tkr. Omsorgsnämnden beslutade därför att begära kompensation hos kommunstyrelsen motsvarande tkr för ökat antal prestationer inom individ- och familjeomsorgen år I kommunens delårsrapport föreslås att omsorgsnämnden tilldelas tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. Hanteringen medför att undantag behöver göras från de ekonomiska styrprincipernas regler om att nämnderna måste besluta om åtgärder för att uppnå nollresultat. Undantaget avser den del av volymökningarna som ej kompenseras. För ärendet aktuella handlingar Uppföljningsrapport 2/2009, Delårsrapport 1, Bollebygds kommun. Omsorgsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämndens budget 2009 kompensation för ökat antal prestationer inom IFO, omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämndens budget 2009 kompensation för ökat antal prestationer inom IFO, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, barn- och utbildningsnämndens beslut

6 Kommunstyrelsen (62) Uppföljningsrapport 2/2009, Byggnads- och miljönämnden, byggnads- och miljönämndens beslut Ökat antal prestationer inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter expansion i förhållande till beslutad budgetram, barn- och utbildningsnämndens beslut Ökning av antalet prestationer inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter under 2009 expansion i förhållande till beslutad budgetram, barn- och utbildningsförvaltningens framställan, Budget , kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar barn- och utbildningsnämnden tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom gymnasieverksamheten. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar omsorgsnämnden tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undantag får göras från de ekonomiska styrprincipernas regler om att nämnderna måste besluta om åtgärder för att uppnå nollresultat. Undantaget avser den del av volymökningarna som ej kompenseras. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet för januari-april 2009 för Bollebygds kommun till kommunfullmäktige för godkännande. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

7 Kommunstyrelsen (62) 100 Dnr: KS 2009/19 Budget Enligt kommunens riktlinjer för kommunens planerings- och budgetprocess skall fullmäktige i juni fastställa budgeten för kommande treårsperiod. Vid dagens sammanträde föreligger förslag från majoritetspartierna om fastställande av driftbudgetram för 2010 och prioritering av inriktningsmål. Majoritetspartierna avser att till fullmäktiges beslut om budget i november återkomma med förslag avseende skattesats, investeringsbudget, investeringsplan och mål för god ekonomisk hushållning. Från oppositionspartierna föreligger utöver förslag till driftbudgetram för 2010 också förslag till förändrad skattesats. Budgeten har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna. För ärendet aktuella handlingar Bollebygds kommun, mål och budget , majoritetspartiernas förslag. Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun, socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag. Protokollsutdrag central samverkansgrupp (CSG)

8 Kommunstyrelsen (62) Yrkande Christer Johansson (m) presenterar budgetförslag upprättat av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet och yrkar därefter bifall till budgetförslaget. Moderaternas, Kristdemokraternas; Centerpartiets och Folkpartiets förslag till driftbudgetram: Nämnd 2010 Kommunfullmäktige -904 Revisionen -690 Valnämnd -70 Överförmyndare -296 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnden Omsorgsnämnd Byggnads- & miljönämnden Summa nämnder Ofördelad budget Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder -600 Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:a verksamhetens nettokostnader Skatter & Statsbidrag (SKL maj) Budgeterat resultat

9 Kommunstyrelsen (62) Peter Rosholm (s) presenterar budgetförslag upprättat av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och yrkar därefter bifall till budgetförslaget. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till driftbudgetram: Nämnd 2010 Kommunfullmäktige -904 Revisionen -690 Valnämnd -70 Överförmyndare -296 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnden Omsorgsnämnd Byggnads- & miljönämnden Summa nämnder Ofördelad budget Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder -600 Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:a verksamhetens nettokostnader Skatter & Statsbidrag (SKL maj) Budgeterat resultat Skattesatsen föreslås höjas till 21,99 kr per skattekrona. Barbro Ridell (v) tillstyrker budgetförslag upprättat av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Beslutsgång Driftbudgetram Ordförande konstaterar att det finns två förslag till driftbudgetram för Ordförande informerar kommunstyrelsen om att kommunstyrelsen i och med sitt beslut om driftbudgetram även föreslår att kommunfullmäktige: beslutar att styrelsen/nämnderna inom budgetramen ska uppfylla av kommunfullmäktige fastställda målsättningar ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget avsätter medel för personalbefrämjande åtgärder upp till det belopp som anges i budgetförslaget och ger kommunstyrelsen rätt att fördela dessa medel.

10 Kommunstyrelsen (62) Ordförande ställer proposition på de två förslagen till driftbudgetram för nämnderna för år 2010 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag upprättat av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Inriktningsmål Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till prioritering av inriktningsmål för Ordförande ställer proposition på Moderaternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Folkpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Skattesats Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till skattesats. Ordförande ställer proposition på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till höjd skattesats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Driftbudgetramar Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige för 2010 års verksamhet anvisar medel enligt följande nettokostnadsbelopp (inkl. interna poster): Nämnd 2010 Kommunfullmäktige -904 Revisionen -690 Valnämnd -70 Överförmyndare -296 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnden Omsorgsnämnd Byggnads- & miljönämnden Summa nämnder Ofördelad budget Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder -600 Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:a verksamhetens nettokostnader Skatter & Statsbidrag (SKL maj) Budgeterat resultat Styrelsen/nämnderna skall inom budgetramen uppfylla av kommunfullmäktige fastställda målsättningar.

11 Kommunstyrelsen (62) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader med upp till tkr. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 600 tkr för år 2010 till personalbefrämjande åtgärder samt ger kommunstyrelsen rätt att besluta om fördelning av dessa medel. Inriktningsmål Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige för 2010 prioriterar följande inriktningsmål: De kommunala verksamheterna skall utveckla sådana arbetsformer så att invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka ökar. De kommunala verksamheterna skall främja invånarnas hälsa och bidraga till att de känner trygghet. Kommunen ska främja en långsiktigt hållbar utveckling och ta sin del av det globala ansvaret för en minskad klimatpåverkan. Kommunen ska också vara en förebild och genom planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö Omsorgsnämndens verksamhet skall bygga på respekt, delaktighet och integritet. Förebyggande arbete och insatser skall prioriteras. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall präglas av pedagogisk mångfald så att barn och ungdomar tar till sig kunskap samt utvecklar sin pedagogiska kompetens, framtidstro och självständighet. Styrelse/nämnder skall utifrån ovanstående inriktningsmål formulera konkreta och mätbara effektmål. Måluppfyllelse redovisas av styrelsen/nämnderna i årsredovisningen för Prognos över måluppfyllelse redovisas dessutom om möjligt i delårsrapporten per den 31 augusti Reservation Peter Rosholm (s), Otto Andreasson (s), Paul Orrestrand (s) och Barbro Ridell (v) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag. Beslutsexpediering

12 Kommunstyrelsen (62) Kommunfullmäktige Akten

13 Kommunstyrelsen (62) 101 Dnr: KS 2009/269 Regelverk för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk verksamhet Riksdagen beslutade den 22 april 2009 att införa barnomsorgspeng i enlighet med regeringens proposition 2008/09:115. Den nya lagstiftningen innebär bl a att den nya formen pedagogisk omsorg tillkommer med i princip liknande möjligheter för enskilda att få verksamhet finansierad av kommunen som tidigare gällt för förskolor och fritidshem. Beslutet medför även nya bestämmelser rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i egen regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på regelverk och ersättningsnivåer för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg som ordföranden beslutar om på delegation med anledning av att beslut i nämnden inte kan avvakta. Barn- och utbildningsnämnden beslutade via delegationsbeslut att godkänna Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg och översända förslaget till kommunfullmäktige för fastställande. För ärendet aktuella handlingar Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg, barn- och utbildningsförvaltningens förslag Ersättning till enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg 2009, barn- och utbildningsförvaltningen Beredande organs förslag Barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut Yrkande Peter Rosholm (s) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning så att inte ärendet enbart beretts av barn- och utbildningsnämndens ordförande. Barbro Ridell (v) och Paul Orrestrand (s) tillstyrker Peter Rosholms yrkande.

14 Kommunstyrelsen (62) Christer Johansson (m) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut. Göran Holmén (m) och Keijo Laine (kd) tillstyrker Christer Johanssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet med Peter Rosholms yrkande och dels på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut Reservation Peter Rosholm (s), Otto Andreasson (s), Paul Orrestrand (s) och Barbro Ridell (v) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

15 Kommunstyrelsen (62) 102 Dnr: KS 2009/251 Utökat uppdrag för byggnads- och miljönämnden med anledning av nya regler för strandskyddet Riksdagen har i april 2009 genom ändringar i miljöbalken, lagen (1998:811) om införande av miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) beslutat om nya regler för strandskyddet. De nya reglerna syftar till att öka det regionala och lokala inflytandet över strandskyddet. De nya reglerna innebär att kommunen beslutar om dispens från och upphävande av strandskyddet samt att kommunen i översiktsplanen ska redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, inom vilka vissa lättnader i strandskyddet avses gälla. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2009, utom vissa av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som föreslås träda i kraft den 1 februari För ärendet aktuella handlingar Utökat uppdrag för byggnads- och miljönämnden med anledning av nya regler för strandskyddet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger byggnads- och miljönämnden rätt att besluta om dispens från strandskyddet i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18b. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

16 Kommunstyrelsen (62) 103 Dnr: KS 2009/ 256 Ändring av taxa för bygglov, bygganmälan samt ansökningsavgift för prövning strandskyddsdispens Byggnads- och miljönämndens taxa för bygglov har varit oförändrad sedan Då nämnden sedan dess oftast hamnat kring nollresultat har en höjning av bygglovstaxan inte bedömts som nödvändig. Sparbeting, en minskad mängd ärenden och för att ligga i nivå med andra kommuner gör att det nu finns anledningar till en justering av taxan. Byggnadsoch miljönämnden har gjort jämförelser med andra kommuner. Byggnads- och miljönämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att höja grundbeloppet, G, i taxan för nämndens verksamhet med bygglov och bygganmälan till 34,00 kr. Höjningen innebär att kostnaden för en normalstor villa ökar med drygt 800 kr. Ändringen av taxan föreslås gälla fr.o.m och att fr.o.m. januari 2011 skall den indexregleras enligt konsumentprisindex, KPI. Från och med kommer ansökningar om strandskyddsdispenser att prövas av kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger byggnads- och miljönämnden rätt att besluta om dispens från strandskyddet i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18b. Om så blir fallet föreslås kommunfullmäktige besluta om tillägg till bygglovstaxan med en ansökningsavgift för strandskyddsdispens på kronor, att gälla fr.o.m För ärendet aktuella handlingar Ändring av taxa för bygglov och bygganmälan, byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteutlåtande, Beredande organs förslag Byggnads- och miljönämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bygglovstaxa i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag att gälla från och med den 1 oktober Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tillägg till byggnads- och miljönämndens bygglovstaxa avseende prövning av dispens från strandskyddet i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag att gälla från och med den 1 juli Byggnads- och miljönämndens bygglovstaxa regleras från och med januari 2011 enligt konsumentprisindex, KPI.

17 Kommunstyrelsen (62) Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

18 Kommunstyrelsen (62) 104 Dnr: KS 2007/190 Erikstorp 1:4 m.fl., Tyftet yttrande över samråd Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnads- och miljönämnden att upprätta förslag till detaljplan för del av Erikstop 1:4 m fl, Tyftet. Samhällsbyggnadsavdelningen, genom planeringsenheten, har upprättat ett förslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. Byggnads- och miljönämnden beslutade att sända ut förslaget på samråd enligt Plan- och bygglagen kap Syftet med detaljplanen är att skapa tomter för friliggande villor/parhus. Ambitionen är också att skapa en utbyggnad av befintligt bostadsområde i Erikstorp med hus som präglas av den omgivande landsbygden. För ärendet aktuella handlingar Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet yttrande över samråd, kommunstyrelsens yttrande, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Plankarta, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Planbeskrivning, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Genomförandebeskrivning, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Geoteknisk undersökning, (Tellstedt i Göteborg AB). Naturvärdesbedömning Tyftet, Bollebygds kommun, daterad , (SWECO). Samrådsredogörelse för detaljplaneprogram för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet, Yrkande Roland Andersson (c) yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande över samrådet under rubriken Yttrande ersätter: Kommunstyrelsen har inga synpunkter på upprättat samrådsförslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. med: Kommunstyrelsen vill understryka mervärdet av bostäder i nära anslutning till lantbruket och framför därför att betesmarken bör tillåtas fram till tomtgräns. Dock bör gödsling av naturgödsel inte tillåtas närmare än 25 meter från tomtgräns. För övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter på upprättat samrådsförslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. Paul Orrestrand (s) tillstyrker Roland Anderssons yrkande.

19 Kommunstyrelsen (62) Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsen vill understryka mervärdet av bostäder i nära anslutning till lantbruket och framför därför att betesmarken bör tillåtas fram till tomtgräns. Dock bör gödsling av naturgödsel inte tillåtas närmare än 25 meter från tomtgräns. För övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter på upprättat samrådsförslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. Beslutsexpediering Byggnads- och miljönämnden Akten

20 Kommunstyrelsen (62) 105 Dnr: KS 2009/156 Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås beslut om fortsatt planarbete Kommunstyrelsen gav byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett detaljplaneprogram för områdena 5 och 6 (Varpås) i den fördjupade översiktsplanen för Tyftet, Norra Erikstorp och Varpås. Ett programförslag upprättades av samhällsbyggnadsavdelningen vilket omfattade en utbyggnad av Varpås i sex delområden (A-F) med ett sammanlagt beräknat tillskott om c:a 375 lägenheter. Vidare studerades möjligheten att förlägga en förskola på två alternativa platser inom programområdet. Programförslaget var föremål för samråd under tiden till Totalt inkom 39 yttranden under och i anslutning till samrådstiden. Kommunstyrelsen angav i sitt yttrande att när inkomna synpunkter sammanställts ska detta redovisas för kommunstyrelsen, som då tar beslut om fortsatt planarbete. En samrådsredogörelse har därefter upprättats, vilken godkändes av byggnads- och miljönämnden Ett detaljplaneprogram ska ligga till grund för en eventuell fortsatt planering. Detaljplaneprogrammet för Varpås omfattade ett större område, för att övergripande kunna föreslå principiella lösningar för den planerade utbyggnaden. Ett fortsatt planarbete för Varpås bör dock ske genom indelning av programområdet i delområden, för vilka separata detaljplaner upprättas. Lämpligtvis bör områdesindelningen ske efter de delområden som programmet redovisar (A-F). Områdena bör planläggas efter följande ordning; 1. Område F utgör en naturlig fortsättning på tätortens nyutbyggda småhusområde på Skräddargårdshöjd, och är därför lämpligt att planlägga i en första etapp. För området finns även en aktuell exploatör som visat ett intresse för att bebygga området med klimatneutrala hus. 2. Område B är centrumnära beläget och lokaliserat i anslutning till befintlig bebyggelse. Vid en exploatering av området kan befintlig infrastruktur i hög grad utnyttjas. I programmet visades även möjligheten att bebygga området med flerbostadshus, vilket det råder en brist i tätorten på. 3. Område C och D är centrumnära belägna och kan bidra med ett stort tillskott av småhus till tätorten. En exploatering av områdena kommer dock att kräva stora investeringar för att bygga ut vägar samt vatten och avlopp. För att kostnadseffektivisera utbyggnaden bör områdena planläggas och byggas ut i samma etapp. 4. Område A är lokaliserad invid den f.d. deponin, för vilken vidare utredningar måste genomföras för att utreda möjligheten att bebygga den närliggande marken. Inom område A föreslås även en alternativ lokalisering för en förskola. Fortsatt planering bör avvaktas tills deponin utretts vidare och tills behovet av en ny förskola i området klarlagts. 5. Område E omfattar den befintliga idrottsplatsen och i området föreslås en av två alternativa lokaliseringar för en ny förskola. Fortsatt planering bör avvaktas till en ny

21 Kommunstyrelsen (62) lokalisering för idrottsplatsen finns och tills behovet av en ny förskola i området klarlagts. För en utbyggnad av Varpås kan partnerskap mellan kommunen och bygg- och förvaltningsbolag vara en möjlighet. Partnerskapet innebär att kommunen redan under planeringsstadiet organiserat samarbetar med de aktörer som kommer att bebygga och förvalta området. Ett partnerskap kan bidra med en tidigt utvecklad dialog, vilket kan skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö och ett långsiktigt hållbart byggande. För ärendet aktuella handlingar - Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås - beslut om fortsatt planarbete, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Detaljplaneprogram för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås - beslut om samrådsredogörelse för program, byggnads- och miljönämndens beslut Samrådsredogörelse för program, Detaljplaneprogram för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås, Illustrationskarta. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta planarbetet för Varpås i sex separata detaljplaner, efter områdesindelningen i programmet. Planläggning ska ske efter följande prioritetsordning: 1. område F 2. område B 3. område C-D 4. område A 5. område E Om nya omständigheter uppkommer vilka kan påverka planeringssituationen, kan dock en omprioritering av planläggningsordningen ske. Vidare ska plankostnadsavtal upprättas mellan kommunen och aktuell exploatör innan planarbete påbörjas för de detaljplaner som omfattar enskilt ägd mark. Beslutsexpediering Byggnads- och miljönämnden Samhällsbyggnadsavdelningen Akten

22 Kommunstyrelsen (62) 106 Dnr: KS 2006/124 Erikstorp 1:183 m.fl., Skräddargårdshöjd beslut om planläggning Skräddaregården Erikstorp AB inkom med en ansökan om planläggning av Erikstorp 2:32 och del av Erikstorp 1:183. Kommunstyrelsen beslutade att ansökan om planläggning skulle beaktas i den kommande översynen av prioritering av planuppdrag. I samband med översynen bestämdes att aktuellt område skulle ingå i det detaljplaneprogram som kommunstyrelsen givit byggnads- och miljönämnden i uppdrag att ta fram för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås. Ett detaljplaneprogram har upprättats för Varpåsområdet och omfattar en utbyggnad i sex delområden (A-F). Del av Erikstorp 1:183 m fl, Skräddargårdshöjd, kommer att utgöra en första etapp för planläggning av Varpåsområdet. Vidare inkom AB Svenskt Klimatneutralt Boende med en ansökan till kommunstyrelsen om att få köpa ca 3 ha av Erikstorp 1:183 i syfte att uppföra ett klimatneutralt prototyphus med anslutande väg. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att sälja mark för uppförande av prototyphuset och upplåta mark för tillfartsväg. Kommunstyrelsen beslutade också att lämna option till Skräddaregården Erikstorp AB om att när detaljplan blivit antagen för fastigheten Erikstorp 2:32 och del av Erikstorp 1:183, få köpa den del av Erikstorp 1:183 som då omfattas av detaljplanen. För ärendet aktuella handlingar Erikstorp 1:183 m fl, Skräddargårdshöjd beslut om planläggning, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Utvärdering Villa Gustafson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Karta över området. Kommunstyrelsen ger byggnads- och miljönämnden i uppdrag påbörja planläggningen av Erikstorp 1:183 m fl, Skräddargårdshöjd, under förutsättning att Skräddargården Erikstorp AB: - innan planläggning påbörjas redovisar att konceptet Klimatneutralt boende kan anpassas till områdets topografiska och naturliga förutsättningar, utan att större förfulande uppfyllnader och schaktningar måste ske. - genomför bebyggelsen inom området enligt det koncept som Klimatneutralt boende innebär. Detta säkerställs genom att ett exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och aktuell exploatör innan antagande av detaljplan.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer