Kommunstyrelsen (62)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl (ajournering ) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m) ordförande Margaretha Malmsjö (m) Göran Holmén (m) Peter Rosholm (s) Otto Andreasson (s) , Rolf Söderlund (s) tjg för Otto Andreasson (s) 107 Paul Orrestrand (s) Roland Andersson (c) Keijo Laine (kd) Barbro Ridell (v) Stefan Edvardsson (m) Annika G Johansson (m) Gun-Britt Ottosson (m) Lars-Erik Olsson (s) Yvonne Andrén (c) Lennie Johansson, kommunchef Hanna Andersson, nämndsekreterare/utredare Håkan Eriksson, ekonomichef Eva Eng Veznaver, ekonom Ulf Gunnarsson, samordningsrektor Martin Barkstedt, barn- och utbildningschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare/utredare 101 Susanne Glans, ekonom 101 Michaela Kleman, kommunarkitekt/planchef Maria Lejdebro, planarkitekt Lisa Brunnström, samhällsbyggnadschef Personalföreträdare - Övriga - Tid och plats för justering Fredagen den 5 juni 2009, kl i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Hanna Andersson Ordförande Christer Johansson Justerande Peter Rosholm

2 Kommunstyrelsen (62) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift/anslaget av

3 Kommunstyrelsen (62) Ärenden 98 Budgetuppföljning 2009 delårsrapport januari- april för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 99 Budgetuppföljning 2009 delårsbokslut januari- april för Bollebygds kommun 100 Budget Regelverk för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk verksamhet 102 Utökat uppdrag för byggnads- och miljönämnden med anledning av nya regler för strandskyddet 103 Ändring av taxa för bygglov, bygganmälan samt ansökningsavgift för prövning strandskyddsdispens 104 Erikstorp 1:4 m.fl., Tyftet yttrande över samråd 105 Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås beslut om fortsatt planarbete 106 Erikstorp 1:183 m.fl., Skräddargårdshöjd beslut om planläggning 107 Flässjum 3:135, del av begäran om markförvärv och planläggning för lättare verksamhet 108 Svar på motion angående utvecklingsplan för Töllsjö 109 Svar på motion angående restaurering och bibehållande av gamla landsvägen mellan Borås och Göteborg 110 Svar på motion angående rivning av gamla Lönnen 111 Fjärrvärme i Olsfors 112 Svar på motion angående åtgärder för en trafiksäkrare infart till Råssa återvinningsstation 113 Flässjum 1:41 yttrande över försäljning 114 Ungdomsdemokrati och delaktighet formalisering av arbetsgrupp för ungdomsdemokrati i Bollebygds kommun 115 Ungdomsdemokrati och delaktighet reglemente för Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdomar 116 Upphävande av beslut om avgift för förlorat skolkort 117 Brandskyddspolicy för Bollebygds kommun 118 Svar på motion angående om Räddningstjänsten i Bollebygds kommun kan få ett utökat uppdrag 119 Svar på motion angående övertagande av ansvar från arbetsförmedlingen för ungdomar mellan år 120 Svar på motion angående information på kommunens hemsida på tyska och engelska 121 Kommunsamverkan kring IT i form av kommunalförbund 122 Svar på motion angående att utveckla demokratin genom att ge invånarna större möjligheter att ha synpunkter 123 Framställan från omsorgsnämnden om namnbyte för kommunens äldreboende 124 Svar på medborgarförslag angående reguljär bussförbindelse mellan Töllsjö och Bollebygd för vidare anslutning mot Göteborg, Mölnlycke och Borås 125 Svar på medborgarförslag angående iordningsställande av boulebanor inomhus 126 Svar på motion angående aktiviteter för mellanstadieelever i allaktivitetshuset 127 Svar på motion angående elevers tillgång till biblioteket i Töllsjöskolan 128 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdestider 129 Kommunchefens information 130 Anmälan av delegationsbeslut 131 Övriga anmälningsärenden

4 Kommunstyrelsen (62) 98 Dnr: KS 2009/7 Budgetuppföljning 2009 delårsrapport januari- april för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Styrelse/nämnder ska under 2009 upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti och oktober. Uppföljningsrapporten per april och augusti utgör delårsbokslut, vilka behandlas av fullmäktige. Kommunfullmäktige, valnämnd, revision, överförmyndare och kommunstyrelse prognostiserar ett resultat på 600 tkr. Kommunstyrelsens skattefinansierade delar prognostiserar ett positivt resultat med tkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna har en negativ prognos på cirka tkr. För ärendet aktuella handlingar Uppföljningsrapport 2/2009, Delårsrapport 1, Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kommunstyrelsen fastställer delårsbokslutet för januari-april 2009 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens verksamheter och överlämnar delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

5 Kommunstyrelsen (62) 99 Dnr: KS 2009/7 Budgetuppföljning 2009 delårsbokslut januari- april för Bollebygds kommun Under 2009 skall nämnderna upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti samt oktober. Uppföljningsrapporterna som avser april och augusti utgör även delårsbokslut. Bollebygds kommuns prognos för 2009 års resultat uppgår till tkr, vilket underskrider budget med tkr. Ett underskott i enlighet med prognosen i Uppföljningsrapport 2/2009, Delårsrapport 1, Bollebygds kommun, medför krav på hantering enligt lagens balanskrav vilket innebör att underskottet skall återställas inom en treårsperiod. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att framställa att kommunstyrelsen expanderar tidigare beslutad budgetram för 2009 på grund av ökat antal prestationer i nämndens verksamheter under Expansionen motsvarar tkr. Framställan har i nämndens delårsrapport 1/2009 justerats till tkr. I kommunens delårsrapport föreslås att barn- och utbildningsnämnden tilldelas tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom gymnasieverksamheten Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott beroende av ökat antal prestationer i nämndens verksamheter under Expansionen motsvarar tkr. Omsorgsnämnden beslutade därför att begära kompensation hos kommunstyrelsen motsvarande tkr för ökat antal prestationer inom individ- och familjeomsorgen år I kommunens delårsrapport föreslås att omsorgsnämnden tilldelas tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. Hanteringen medför att undantag behöver göras från de ekonomiska styrprincipernas regler om att nämnderna måste besluta om åtgärder för att uppnå nollresultat. Undantaget avser den del av volymökningarna som ej kompenseras. För ärendet aktuella handlingar Uppföljningsrapport 2/2009, Delårsrapport 1, Bollebygds kommun. Omsorgsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämndens budget 2009 kompensation för ökat antal prestationer inom IFO, omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämndens budget 2009 kompensation för ökat antal prestationer inom IFO, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, barn- och utbildningsnämndens beslut

6 Kommunstyrelsen (62) Uppföljningsrapport 2/2009, Byggnads- och miljönämnden, byggnads- och miljönämndens beslut Ökat antal prestationer inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter expansion i förhållande till beslutad budgetram, barn- och utbildningsnämndens beslut Ökning av antalet prestationer inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter under 2009 expansion i förhållande till beslutad budgetram, barn- och utbildningsförvaltningens framställan, Budget , kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar barn- och utbildningsnämnden tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom gymnasieverksamheten. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar omsorgsnämnden tkr ur ofördelad budget avseende volymökningar inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undantag får göras från de ekonomiska styrprincipernas regler om att nämnderna måste besluta om åtgärder för att uppnå nollresultat. Undantaget avser den del av volymökningarna som ej kompenseras. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet för januari-april 2009 för Bollebygds kommun till kommunfullmäktige för godkännande. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

7 Kommunstyrelsen (62) 100 Dnr: KS 2009/19 Budget Enligt kommunens riktlinjer för kommunens planerings- och budgetprocess skall fullmäktige i juni fastställa budgeten för kommande treårsperiod. Vid dagens sammanträde föreligger förslag från majoritetspartierna om fastställande av driftbudgetram för 2010 och prioritering av inriktningsmål. Majoritetspartierna avser att till fullmäktiges beslut om budget i november återkomma med förslag avseende skattesats, investeringsbudget, investeringsplan och mål för god ekonomisk hushållning. Från oppositionspartierna föreligger utöver förslag till driftbudgetram för 2010 också förslag till förändrad skattesats. Budgeten har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna. För ärendet aktuella handlingar Bollebygds kommun, mål och budget , majoritetspartiernas förslag. Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun, socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag. Protokollsutdrag central samverkansgrupp (CSG)

8 Kommunstyrelsen (62) Yrkande Christer Johansson (m) presenterar budgetförslag upprättat av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet och yrkar därefter bifall till budgetförslaget. Moderaternas, Kristdemokraternas; Centerpartiets och Folkpartiets förslag till driftbudgetram: Nämnd 2010 Kommunfullmäktige -904 Revisionen -690 Valnämnd -70 Överförmyndare -296 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnden Omsorgsnämnd Byggnads- & miljönämnden Summa nämnder Ofördelad budget Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder -600 Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:a verksamhetens nettokostnader Skatter & Statsbidrag (SKL maj) Budgeterat resultat

9 Kommunstyrelsen (62) Peter Rosholm (s) presenterar budgetförslag upprättat av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och yrkar därefter bifall till budgetförslaget. Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till driftbudgetram: Nämnd 2010 Kommunfullmäktige -904 Revisionen -690 Valnämnd -70 Överförmyndare -296 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnden Omsorgsnämnd Byggnads- & miljönämnden Summa nämnder Ofördelad budget Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder -600 Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:a verksamhetens nettokostnader Skatter & Statsbidrag (SKL maj) Budgeterat resultat Skattesatsen föreslås höjas till 21,99 kr per skattekrona. Barbro Ridell (v) tillstyrker budgetförslag upprättat av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Beslutsgång Driftbudgetram Ordförande konstaterar att det finns två förslag till driftbudgetram för Ordförande informerar kommunstyrelsen om att kommunstyrelsen i och med sitt beslut om driftbudgetram även föreslår att kommunfullmäktige: beslutar att styrelsen/nämnderna inom budgetramen ska uppfylla av kommunfullmäktige fastställda målsättningar ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader upp till det belopp som anges i budgetförslaget avsätter medel för personalbefrämjande åtgärder upp till det belopp som anges i budgetförslaget och ger kommunstyrelsen rätt att fördela dessa medel.

10 Kommunstyrelsen (62) Ordförande ställer proposition på de två förslagen till driftbudgetram för nämnderna för år 2010 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag upprättat av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Inriktningsmål Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till prioritering av inriktningsmål för Ordförande ställer proposition på Moderaternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Folkpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Skattesats Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till skattesats. Ordförande ställer proposition på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till höjd skattesats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Driftbudgetramar Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige för 2010 års verksamhet anvisar medel enligt följande nettokostnadsbelopp (inkl. interna poster): Nämnd 2010 Kommunfullmäktige -904 Revisionen -690 Valnämnd -70 Överförmyndare -296 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnden Omsorgsnämnd Byggnads- & miljönämnden Summa nämnder Ofördelad budget Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder -600 Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:a verksamhetens nettokostnader Skatter & Statsbidrag (SKL maj) Budgeterat resultat Styrelsen/nämnderna skall inom budgetramen uppfylla av kommunfullmäktige fastställda målsättningar.

11 Kommunstyrelsen (62) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader med upp till tkr. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 600 tkr för år 2010 till personalbefrämjande åtgärder samt ger kommunstyrelsen rätt att besluta om fördelning av dessa medel. Inriktningsmål Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige för 2010 prioriterar följande inriktningsmål: De kommunala verksamheterna skall utveckla sådana arbetsformer så att invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka ökar. De kommunala verksamheterna skall främja invånarnas hälsa och bidraga till att de känner trygghet. Kommunen ska främja en långsiktigt hållbar utveckling och ta sin del av det globala ansvaret för en minskad klimatpåverkan. Kommunen ska också vara en förebild och genom planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö Omsorgsnämndens verksamhet skall bygga på respekt, delaktighet och integritet. Förebyggande arbete och insatser skall prioriteras. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall präglas av pedagogisk mångfald så att barn och ungdomar tar till sig kunskap samt utvecklar sin pedagogiska kompetens, framtidstro och självständighet. Styrelse/nämnder skall utifrån ovanstående inriktningsmål formulera konkreta och mätbara effektmål. Måluppfyllelse redovisas av styrelsen/nämnderna i årsredovisningen för Prognos över måluppfyllelse redovisas dessutom om möjligt i delårsrapporten per den 31 augusti Reservation Peter Rosholm (s), Otto Andreasson (s), Paul Orrestrand (s) och Barbro Ridell (v) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag. Beslutsexpediering

12 Kommunstyrelsen (62) Kommunfullmäktige Akten

13 Kommunstyrelsen (62) 101 Dnr: KS 2009/269 Regelverk för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk verksamhet Riksdagen beslutade den 22 april 2009 att införa barnomsorgspeng i enlighet med regeringens proposition 2008/09:115. Den nya lagstiftningen innebär bl a att den nya formen pedagogisk omsorg tillkommer med i princip liknande möjligheter för enskilda att få verksamhet finansierad av kommunen som tidigare gällt för förskolor och fritidshem. Beslutet medför även nya bestämmelser rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i egen regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på regelverk och ersättningsnivåer för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg som ordföranden beslutar om på delegation med anledning av att beslut i nämnden inte kan avvakta. Barn- och utbildningsnämnden beslutade via delegationsbeslut att godkänna Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg och översända förslaget till kommunfullmäktige för fastställande. För ärendet aktuella handlingar Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg, barn- och utbildningsförvaltningens förslag Ersättning till enskild förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg 2009, barn- och utbildningsförvaltningen Beredande organs förslag Barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut Yrkande Peter Rosholm (s) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning så att inte ärendet enbart beretts av barn- och utbildningsnämndens ordförande. Barbro Ridell (v) och Paul Orrestrand (s) tillstyrker Peter Rosholms yrkande.

14 Kommunstyrelsen (62) Christer Johansson (m) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut. Göran Holmén (m) och Keijo Laine (kd) tillstyrker Christer Johanssons yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet med Peter Rosholms yrkande och dels på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Regler och villkor för godkännande och rätt till ersättning för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut Reservation Peter Rosholm (s), Otto Andreasson (s), Paul Orrestrand (s) och Barbro Ridell (v) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

15 Kommunstyrelsen (62) 102 Dnr: KS 2009/251 Utökat uppdrag för byggnads- och miljönämnden med anledning av nya regler för strandskyddet Riksdagen har i april 2009 genom ändringar i miljöbalken, lagen (1998:811) om införande av miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) beslutat om nya regler för strandskyddet. De nya reglerna syftar till att öka det regionala och lokala inflytandet över strandskyddet. De nya reglerna innebär att kommunen beslutar om dispens från och upphävande av strandskyddet samt att kommunen i översiktsplanen ska redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden, inom vilka vissa lättnader i strandskyddet avses gälla. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2009, utom vissa av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som föreslås träda i kraft den 1 februari För ärendet aktuella handlingar Utökat uppdrag för byggnads- och miljönämnden med anledning av nya regler för strandskyddet, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Beredande organs förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger byggnads- och miljönämnden rätt att besluta om dispens från strandskyddet i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18b. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

16 Kommunstyrelsen (62) 103 Dnr: KS 2009/ 256 Ändring av taxa för bygglov, bygganmälan samt ansökningsavgift för prövning strandskyddsdispens Byggnads- och miljönämndens taxa för bygglov har varit oförändrad sedan Då nämnden sedan dess oftast hamnat kring nollresultat har en höjning av bygglovstaxan inte bedömts som nödvändig. Sparbeting, en minskad mängd ärenden och för att ligga i nivå med andra kommuner gör att det nu finns anledningar till en justering av taxan. Byggnadsoch miljönämnden har gjort jämförelser med andra kommuner. Byggnads- och miljönämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att höja grundbeloppet, G, i taxan för nämndens verksamhet med bygglov och bygganmälan till 34,00 kr. Höjningen innebär att kostnaden för en normalstor villa ökar med drygt 800 kr. Ändringen av taxan föreslås gälla fr.o.m och att fr.o.m. januari 2011 skall den indexregleras enligt konsumentprisindex, KPI. Från och med kommer ansökningar om strandskyddsdispenser att prövas av kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger byggnads- och miljönämnden rätt att besluta om dispens från strandskyddet i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18b. Om så blir fallet föreslås kommunfullmäktige besluta om tillägg till bygglovstaxan med en ansökningsavgift för strandskyddsdispens på kronor, att gälla fr.o.m För ärendet aktuella handlingar Ändring av taxa för bygglov och bygganmälan, byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteutlåtande, Beredande organs förslag Byggnads- och miljönämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer bygglovstaxa i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag att gälla från och med den 1 oktober Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tillägg till byggnads- och miljönämndens bygglovstaxa avseende prövning av dispens från strandskyddet i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag att gälla från och med den 1 juli Byggnads- och miljönämndens bygglovstaxa regleras från och med januari 2011 enligt konsumentprisindex, KPI.

17 Kommunstyrelsen (62) Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

18 Kommunstyrelsen (62) 104 Dnr: KS 2007/190 Erikstorp 1:4 m.fl., Tyftet yttrande över samråd Kommunstyrelsen har uppdragit åt byggnads- och miljönämnden att upprätta förslag till detaljplan för del av Erikstop 1:4 m fl, Tyftet. Samhällsbyggnadsavdelningen, genom planeringsenheten, har upprättat ett förslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. Byggnads- och miljönämnden beslutade att sända ut förslaget på samråd enligt Plan- och bygglagen kap Syftet med detaljplanen är att skapa tomter för friliggande villor/parhus. Ambitionen är också att skapa en utbyggnad av befintligt bostadsområde i Erikstorp med hus som präglas av den omgivande landsbygden. För ärendet aktuella handlingar Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet yttrande över samråd, kommunstyrelsens yttrande, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Plankarta, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Planbeskrivning, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Genomförandebeskrivning, Detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Geoteknisk undersökning, (Tellstedt i Göteborg AB). Naturvärdesbedömning Tyftet, Bollebygds kommun, daterad , (SWECO). Samrådsredogörelse för detaljplaneprogram för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet, Yrkande Roland Andersson (c) yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande över samrådet under rubriken Yttrande ersätter: Kommunstyrelsen har inga synpunkter på upprättat samrådsförslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. med: Kommunstyrelsen vill understryka mervärdet av bostäder i nära anslutning till lantbruket och framför därför att betesmarken bör tillåtas fram till tomtgräns. Dock bör gödsling av naturgödsel inte tillåtas närmare än 25 meter från tomtgräns. För övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter på upprättat samrådsförslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. Paul Orrestrand (s) tillstyrker Roland Anderssons yrkande.

19 Kommunstyrelsen (62) Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Roland Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Kommunstyrelsen vill understryka mervärdet av bostäder i nära anslutning till lantbruket och framför därför att betesmarken bör tillåtas fram till tomtgräns. Dock bör gödsling av naturgödsel inte tillåtas närmare än 25 meter från tomtgräns. För övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter på upprättat samrådsförslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 m fl, Tyftet. Beslutsexpediering Byggnads- och miljönämnden Akten

20 Kommunstyrelsen (62) 105 Dnr: KS 2009/156 Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås beslut om fortsatt planarbete Kommunstyrelsen gav byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett detaljplaneprogram för områdena 5 och 6 (Varpås) i den fördjupade översiktsplanen för Tyftet, Norra Erikstorp och Varpås. Ett programförslag upprättades av samhällsbyggnadsavdelningen vilket omfattade en utbyggnad av Varpås i sex delområden (A-F) med ett sammanlagt beräknat tillskott om c:a 375 lägenheter. Vidare studerades möjligheten att förlägga en förskola på två alternativa platser inom programområdet. Programförslaget var föremål för samråd under tiden till Totalt inkom 39 yttranden under och i anslutning till samrådstiden. Kommunstyrelsen angav i sitt yttrande att när inkomna synpunkter sammanställts ska detta redovisas för kommunstyrelsen, som då tar beslut om fortsatt planarbete. En samrådsredogörelse har därefter upprättats, vilken godkändes av byggnads- och miljönämnden Ett detaljplaneprogram ska ligga till grund för en eventuell fortsatt planering. Detaljplaneprogrammet för Varpås omfattade ett större område, för att övergripande kunna föreslå principiella lösningar för den planerade utbyggnaden. Ett fortsatt planarbete för Varpås bör dock ske genom indelning av programområdet i delområden, för vilka separata detaljplaner upprättas. Lämpligtvis bör områdesindelningen ske efter de delområden som programmet redovisar (A-F). Områdena bör planläggas efter följande ordning; 1. Område F utgör en naturlig fortsättning på tätortens nyutbyggda småhusområde på Skräddargårdshöjd, och är därför lämpligt att planlägga i en första etapp. För området finns även en aktuell exploatör som visat ett intresse för att bebygga området med klimatneutrala hus. 2. Område B är centrumnära beläget och lokaliserat i anslutning till befintlig bebyggelse. Vid en exploatering av området kan befintlig infrastruktur i hög grad utnyttjas. I programmet visades även möjligheten att bebygga området med flerbostadshus, vilket det råder en brist i tätorten på. 3. Område C och D är centrumnära belägna och kan bidra med ett stort tillskott av småhus till tätorten. En exploatering av områdena kommer dock att kräva stora investeringar för att bygga ut vägar samt vatten och avlopp. För att kostnadseffektivisera utbyggnaden bör områdena planläggas och byggas ut i samma etapp. 4. Område A är lokaliserad invid den f.d. deponin, för vilken vidare utredningar måste genomföras för att utreda möjligheten att bebygga den närliggande marken. Inom område A föreslås även en alternativ lokalisering för en förskola. Fortsatt planering bör avvaktas tills deponin utretts vidare och tills behovet av en ny förskola i området klarlagts. 5. Område E omfattar den befintliga idrottsplatsen och i området föreslås en av två alternativa lokaliseringar för en ny förskola. Fortsatt planering bör avvaktas till en ny

21 Kommunstyrelsen (62) lokalisering för idrottsplatsen finns och tills behovet av en ny förskola i området klarlagts. För en utbyggnad av Varpås kan partnerskap mellan kommunen och bygg- och förvaltningsbolag vara en möjlighet. Partnerskapet innebär att kommunen redan under planeringsstadiet organiserat samarbetar med de aktörer som kommer att bebygga och förvalta området. Ett partnerskap kan bidra med en tidigt utvecklad dialog, vilket kan skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö och ett långsiktigt hållbart byggande. För ärendet aktuella handlingar - Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås - beslut om fortsatt planarbete, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Detaljplaneprogram för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås - beslut om samrådsredogörelse för program, byggnads- och miljönämndens beslut Samrådsredogörelse för program, Detaljplaneprogram för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås, Illustrationskarta. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta planarbetet för Varpås i sex separata detaljplaner, efter områdesindelningen i programmet. Planläggning ska ske efter följande prioritetsordning: 1. område F 2. område B 3. område C-D 4. område A 5. område E Om nya omständigheter uppkommer vilka kan påverka planeringssituationen, kan dock en omprioritering av planläggningsordningen ske. Vidare ska plankostnadsavtal upprättas mellan kommunen och aktuell exploatör innan planarbete påbörjas för de detaljplaner som omfattar enskilt ägd mark. Beslutsexpediering Byggnads- och miljönämnden Samhällsbyggnadsavdelningen Akten

22 Kommunstyrelsen (62) 106 Dnr: KS 2006/124 Erikstorp 1:183 m.fl., Skräddargårdshöjd beslut om planläggning Skräddaregården Erikstorp AB inkom med en ansökan om planläggning av Erikstorp 2:32 och del av Erikstorp 1:183. Kommunstyrelsen beslutade att ansökan om planläggning skulle beaktas i den kommande översynen av prioritering av planuppdrag. I samband med översynen bestämdes att aktuellt område skulle ingå i det detaljplaneprogram som kommunstyrelsen givit byggnads- och miljönämnden i uppdrag att ta fram för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., Varpås. Ett detaljplaneprogram har upprättats för Varpåsområdet och omfattar en utbyggnad i sex delområden (A-F). Del av Erikstorp 1:183 m fl, Skräddargårdshöjd, kommer att utgöra en första etapp för planläggning av Varpåsområdet. Vidare inkom AB Svenskt Klimatneutralt Boende med en ansökan till kommunstyrelsen om att få köpa ca 3 ha av Erikstorp 1:183 i syfte att uppföra ett klimatneutralt prototyphus med anslutande väg. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att sälja mark för uppförande av prototyphuset och upplåta mark för tillfartsväg. Kommunstyrelsen beslutade också att lämna option till Skräddaregården Erikstorp AB om att när detaljplan blivit antagen för fastigheten Erikstorp 2:32 och del av Erikstorp 1:183, få köpa den del av Erikstorp 1:183 som då omfattas av detaljplanen. För ärendet aktuella handlingar Erikstorp 1:183 m fl, Skräddargårdshöjd beslut om planläggning, kommunkansliets tjänsteskrivelse, Utvärdering Villa Gustafson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Karta över området. Kommunstyrelsen ger byggnads- och miljönämnden i uppdrag påbörja planläggningen av Erikstorp 1:183 m fl, Skräddargårdshöjd, under förutsättning att Skräddargården Erikstorp AB: - innan planläggning påbörjas redovisar att konceptet Klimatneutralt boende kan anpassas till områdets topografiska och naturliga förutsättningar, utan att större förfulande uppfyllnader och schaktningar måste ske. - genomför bebyggelsen inom området enligt det koncept som Klimatneutralt boende innebär. Detta säkerställs genom att ett exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och aktuell exploatör innan antagande av detaljplan.

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (20)

Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-25 1 (20) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 25 maj 2009 klockan 16.00 18.05 i Tingshuset Ajournering kl.17.10-17.30 Leif

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20)

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.10 (ajournering 18.10-18.30) Ordförande Paul Orrestrand (s) 131-135 Ingridh Anderén (m) 136-141

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 28 januari 2008 klockan 16.00 17.15, Hjortviken konferens, Hindås Leif Karlsson

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26)

Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Kommunstyrelsen 2008-08-28 1 (26) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 augusti 2008, kl. 14.00-16.55 (ajournering 15.35-16.10) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stefan Edvardsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl. 17.20-21.15 (ajournering 18.45-18.50 och 18.53-19.15) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Omsorgsnämnden (17)

Omsorgsnämnden (17) Omsorgsnämnden 2009-02-26 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 februari 2009, kl. 16.00-20.10 Ajournering kl.17.35 18.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunfullmäktige (30)

Kommunfullmäktige (30) Kommunfullmäktige 2008-11-20 1 (30) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 20 november 2008, kl. 17.10-22.25 (ajournering 18.30-18.50) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (23)

Barn- och utbildningsnämnden (23) Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-24 1 (23) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 24 augusti 2009 klockan 16.00 19.00 i Tingshuset Ajournering kl.17.50-18.15,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-25 2 (23) Kommunstyrelsen. Kommunkansliet

Kommunstyrelsen 2009-06-25 2 (23) Kommunstyrelsen. Kommunkansliet Kommunstyrelsen 2009-06-25 1 (23) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 25 juni 2009, kl. 14.05-17.45 (ajournering 15.10-15.35) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Christer Johansson (m) ordförande

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19)

Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Byggnads- och miljönämnden 2009-09-22 1 (19) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 22 september 2009, kl. 18.00-20.15 (Ajournering 19.10-19.20) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Tid och plats Beslutande Måndagen den 16 juni 2008 klockan 16.00 18.30 Tingshuset Ajournering kl. 17.15-17.40 Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer