Portföljförvaltning Försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portföljförvaltning Försäkring"

Transkript

1 Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare Mikael Bjärkedal Johan Hedén Mats Lilja

2 Analys Trender & Makroekonomi November blev totalt sett en ganska bra månad för aktier. En ökad oro för fiscal cliff tillsammans med några kvartalsrapporter som kom in lite sämre än förväntat påverkade sentimentet i USA negativt under månaden. Europa har utvecklats bättre tack vare en fortsatt lättnad av skuldkrisen. I Asien har Kinas aktiemarknad tappat ytterligare medan den japanska aktiemarknaden har stigit på förväntningar på nya stimulansåtgärder. Statsobligationer har gett en positiv avkastning i november på de stora marknaderna (USA, Europa och Japan) medan svenska räntor inte rört sig så mycket. Kreditmarknaderna utvecklades också bra totalt sett i november efter en svag period i mitten av månaden. Ekonomisk statistik i USA och Kina har fortsatt att komma in något bättre än förväntat medan den i Sverige och i Japan totalt sett varit lite sämre. USA Återhämtningen i ekonomin fortsätter långsamt Förhandlingarna om fiscal cliff fortsätter Amerikansk statistik visar på en fortsatt successiv, om än långsam, återhämtning av ekonomin i USA. Den viktiga byggoch husmarknaden har förbättrats påtagligt i år och såväl husförsäljning som byggande och huspriser har fortsatt att stiga också under det tredje kvartalet. Industriföretagens investeringar har dock varit en besvikelse så här långt, något som avspeglades i börsbolagens rapporter för det tredje kvartalet. Rapporterna visade generellt på en svag försäljning. Företagen lyckades dock, bland annat genom fortsatta kostnadsbesparingar, behålla sina marginaler och kunde därmed också hålla uppe vinsterna relativt väl. Det finns nu gott om indikationer på att förtroendet i ekonomin har återvänt, orderingången har till exempel börjat öka igen. Vi förväntar oss en uppgång i företagsinvesteringarna under de närmaste månaderna. Många problem kvarstår dock, inte minst arbetslösheten som, även om den nu minskar, fortsatt ligger på en historiskt sett hög nivå. Demokrater och republikaner har påbörjat förhandlingarna om hur man ska hantera de skatterabatter och subventioner som löper ut vid årsskiftet. Om politikerna inte kommer överens drabbas amerikansk ekonomi av det som kallas fiscal cliff. Kraftiga budgetåtstramningar genom olika skattehöjningar och besparingar medför med stor sannolikhet att ekonomin då faller ner i recession. Det är naturligtvis inget som politikerna, oavsett partitillhörighet, önskar och vi räknar med att det kommer någon form av lösning innan årsskiftet. Vi lär hur som helst så småningom få se någon typ av åtstramning av ekonomin då politikerna med nödvändighet kommer att behöva höja skatter och sänka de offentliga utgifterna om man ska kunna få ner det stora budgetunderskottet. Centralbanken, Federal Reserve, fortsätter att stödja och stimulera ekonomin genom en expansiv penningpolitik. Återhämtningen kommer dock sannolikt fortsatt att gå långsamt.. Europa och Sverige Recessionen fortsätter i euroområdet Bred svensk konjunkturnedgång Euroområdet har totalt sett varit i recession sedan det fjärde kvartalet i fjol och det kommer sannolikt att dröja innan regionen som helhet visar tillväxt igen. På senare tid har det dock kommit alltfler indikationer på att nedgången i tillväxten, åtminstone har börjat, stanna av. Ett exempel är det faktum att många företag minskat sina lager av färdiga produkter vilket betyder att det, inom i varje fall delar av ekonomin, inte längre existerar någon överproduktion. Det innebär att utbudet nu är bättre i balans med efterfrågan. Lägre räntor generellt för de krisdrabbade länderna i Europa är en annan, för konjunkturen positiv, faktor. Euroländernas finansministrar och IMF nådde i slutet av månaden till slut en överenskommelse om Greklands stödprogram och därmed kunde den delbetalning av nödlånet som Grekland väntat på i över ett halvår till sist betalas ut. Man enades bland annat om att lånet får en lägre ränta och längre återbetalningstid än vad man kommit överens om tidigare. Grekland får dessutom anstånd med räntebetalningarna i tio år. De pengar som nu betalas ut ska bland annat återkapitalisera de grekiska bankerna och möjliggöra för regeringen att betala ut löner och pensioner. I Sverige blir samtidigt konjunkturnedgången allt tydligare och nu drabbas fler sektorer än bara exportbolagen. Såväl industrin och handeln som tjänstesektorn och byggindustrin har försvagats påtagligt under hösten. Försämringen fortsatte också i november, vilket tagit sig uttryck i ett ökat antal varsel i företagen. Ska man hitta något positivt i den svenska ekonomiska statistiken så är det att nedgången i exporten verkar ha stannat av den senaste månaden. Detta, tillsammans med de förbättrade globala indikatorer som finns, kan förhoppningsvis vara tecken på att det fjärde kvartalet utgör botten i den svenska konjunkturen för den här gången. Japan Inflationsmål på två procent föreslås Japan kommer att hålla nyval i december. För närvarande ser det nuvarande oppositionspartiet, LDP, ut att vinna valet. LDP har i sin valplattform ett löfte om en överenskommelse med centralbanken, Bank of Japan, om ett nytt mål för penningpolitiken. Förslaget är att ett inflationsmål på två procent införs. Japan har inte haft så hög inflation sedan den ekonomiska bubblan brast Om Japan når en inflation på två procent skulle det kräva mycket kraftigare penning- och finanspolitiska åtgärder än man vidtagit de senaste tjugo åren. Vad gäller den japanska konjunkturen har de senaste siffrorna, till exempel exporten och industriproduktionen, tydligt indikerat att ekonomin är nära eller i en recession igen. Samtidigt är konflikten med Kina rörande Senkaku/Diaoyu-öarna fortfarande olöst vilket påverkar Japan såväl direkt, genom utrikeshandeln, som indirekt, genom inställning till och viljan hos investerare och företag att ta risk generellt.

3 Tillväxtmarknader Förbättrad konjunktur i Kina Avmattning i Ryssland Kinas konjunktur visar nu tecken på en vändning efter sju kvartal av inbromsning. Från officiellt håll i Kina räknar man med att tillväxttakten börjar accelerera igen under det fjärde kvartalet. Maktskiftet i Kina är nu avslutat. Man ska dock sannolikt inte förvänta sig några stora ekonomiska reformer på kort sikt. Kinas politiska ledning eftersträvar kontinuitet och föredrar långsamma förändringar framför drastiska, snabba åtgärder. De stora statliga bolagen med sina speciella särintressen, har fortsatt ett starkt inflytande vilket också i många fall bromsar reformtakten. Rysslands ekonomi var stark jämfört med övriga Östeuropa under det första halvåret. Under hösten har dock industriproduktionen och detaljhandeln bromsat in påtagligt. En svagare råvarusektor och stramare kreditvillkor generellt är huvudförklaringarna bakom avmattningen i den ryska ekonomin. Analys Ränteutveckling November månad inleddes med en period med ett sämre risksentiment vilket fick räntor att falla något generellt. Den tioåriga statsobligationen i Sverige var till exempel nere på under 1.40 procent, samtidigt som motsvarande amerikanska obligation var nere under 1.60 procent. Efter det att det amerikanska valet var avklarat flyttades fokus över på fiscal cliff vilket gjorde investerarna mer nervösa igen. I takt med att bättre ekonomisk makrostatistik har kommit in har oron sen minskat vilket har fått börserna och räntorna att stiga igen. Värt att notera är dock att rörelserna på de globala räntemarknaderna totalt sett har varit mycket små den senaste tiden. De stora centralbankernas styrräntor ligger fortsatt mycket nära noll samtidigt som man fortsätter att köpa långa obligationer. Den japanska centralbanken, Bank of Japan, deklarerade under månaden att de är villiga att utöka sina kvantitativa lättnader ytterligare. I Sverige ligger mycket av räntemarknadens fokus på Riksbankens möte den 17 december. Riksbanken har tidigare indikerat en 30 procents sannolikhet för en räntesänkning medan marknaden just nu sätter en sannolikhet för en sänkning till närmare 80 procent. Flera ledamöter inom direktionen, främst Riksbankschefen Stefan Ingves, har indikerat att hushållens totala skuldsättning måste beaktas när man bedriver penningpolitik. Det faktum att svensk makrostatistik sedan det förra mötet har kommit in sämre än väntat ökar dock troligen sannolikheten att Riksbankens sänker räntan ytterligare en gång. Swedbank räknar med att Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1 procent och att man därefter inte gör några fler sänkningar i den här räntecykeln. Räntebeskedet kommer den 18 december. Europa präglas naturligtvis fortsatt av utvecklingen av Eurokrisen. Den senaste utbetalning av det efterlängtade och helt nödvändiga nödlånet till Grekland har bidragit till att landets räntor sjunkit kraftigt, om än från höga nivåer. Värdet på en tioårig grekisk statsobligation har fördubblats sedan i somras. Spanien har ännu inte sökt hjälp från EU vilket fått deras räntor att ligga kvar på i längden sannolikt ohållbart höga nivåer. Om, eller mer troligen när, Spanien till sist söker hjälp kommer räntorna att sjunka kraftigt men just nu och tillsvidare finns en stor osäkerhet om åt vilket håll de spanska räntorna är på väg. Många marknadsaktörer är förvånade över att den låga globala räntenivån hållit i sig så pass länge som den gjort. Den ekonomiska makrostatistiken har de facto förbättrats totalt sett, framförallt i USA och Asien, men det har än så länge haft mycket liten effekt på räntorna. Så småningom kommer dock sannolikt den successivt mer positiva makrobilden att resultera i högre räntor. När centralbankerna så småningom börjar höja styrräntorna igen kommer det att bidra till att även de långa räntorna stiger. Vi räknar med att Riksbanken börjar höja reporäntan om drygt ett år. Det kommer att dock bli svårt att få upp obligationsräntor mot mer historiskt normala nivåer, 3-4 procent, så länge centralbankerna driver en så stimulativ penningpolitik som man gör idag. Portföljutveckling i november Den svenska aktiemarknaden steg med 3 procent under november. Portföljerna hade under månaden en avkastning på 0,7 till 1,8 procent. Svenska och europeiska aktier i portföljerna har utvecklats bra i jämförelse med respektive marknadsindex, medan utvecklingen inom asiatiska och tillväxtmarknader har utvecklats svagare jämfört med index. För alternativa placeringar har samtliga investeringar utvecklats gynnsamt jämfört med marknaden. Främst är det Fidelity European high yield och GAM Quantitative Strategies som gett störst positivt bidrag med en överavkastning om vardera 1,7 procent. Räntor har visat en liten uppgång under månaden och störst relativbidrag kommer från Swedbank Robur Företagsobligationsfond. Portföljutveckling i år Portföljernas har under året haft en avkastning på mellan 6,0 och 10,7 procent i år. Hittills i år uppvisar samtliga tillgångsklasser en positiv avkastning. Aktier har stigit med 12 procent under året medan räntor gett 3 procent. Under året har svenska och europeiska aktier gett ett resultat på 14,4 respektive 12,5 procent. Fonderna JPMorgan Germany Equity, First State Asia Pacific Leaders och Danske Invest Global EM har gett störst positivt bidrag i jämförelse med respektive marknad. Inom alternativa placeringar står sig fortfarande Fidelity European high yield som den fond som utvecklats bäst jämfört med index, 19 Itillgångsklassen räntor återfinns Swedbank Robur Företagsobligationsfond Portföljförändringar Inga förändringar har gjorts i portföljerna under november månad.

4 Portföljutveckling i % Portföljer 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån YTD Från start*) Stabil 0,71 2,08 3,47 6,88 5,99 5,24 Balans 1,15 3,47 4,69 9,06 8,05 3,62 Potential 1,59 4,79 5,70 10,76 9,65 1,46 Maximal 1,78 5,54 6,25 11,91 10,71-0,61 *) Start 1 januari % 12% 10% 8% 6% Portfölj Stabil Portfölj Balans Portfölj Potential Portfölj Maximal 4% 2% 0%

5 Konkurrentjämförelse i % 1 mån 3 mån 6 mån YTD Datum PFF Stabil 0,71 2,08 3,47 5, Skandia Skala 1:5 0,75 1,26 1,79 4, PFF Balans 1,15 3,47 4,69 8, Navigera Balans 1 SEK 0,65 3,66 3,32 8, Monyx Strategi Balanserad 1,16 2,61 3,31 6, Skandia Skala 2:5 1,08 2,25 2,68 6, Länsförsäkringar Försiktig 0,36 1,28 1,02 5, Fondguide Bas 0,70 1,35 1,22 2, PFF Potential 1,59 4,79 5,70 9, Skandia Skala 4:5 1,68 3,76 3,88 8, Skandia Skala 3:5 1,38 2,99 3,35 7, Monyx Strategi Världen 1,78 3,58 4,20 6, Fondguide Offensiv 1,22 3,53 3,09 5, PFF Maximal 1,78 5,54 6,25 10, Navigera Tillväxt 1 SEK 1,20 6,19 4,30 12, Navigera Aktie 1 SEK 1,50 5,64 4,05 11, Skandia Skala 5:5 2,02 4,65 4,55 10, Länsförsäkringar Offensiv 1,85 4,50 2,56 8,

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer