12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN"

Transkript

1 Samkommunstämman s. 12 Styrelsen 10, SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats enligt bilaga där dels utbildningsanordnarens dels yrkesinstitutets vision, mission, målsättning och värdegrund har utarbetats. Enligt strategidokumentet skall samkommunen ordna tidsenlig i regionen förankrad yrkesutbildning på svenska för unga och vuxna enligt näringslivets önskemål. Inveon skall verka för livskvalitet och levnadsstandard för bland annat studerande. I den fortsatta processen skall strategiarbetet förankras i organisationens olika nivåer och synas i samtliga beslut och avgöranden. I och med att arbetet med kvalitetsledning inom samkommunen fullföljs skapas ett system där alla processer systematiskt planeras (målsättning och plan), genomförs och utvärderas och där utvärderingen genom återkoppling och ändringsförfaranden leder till förbättrade och konsekventa dokumenterade metoder för alla processer. Eftersom strategidokumentet till sin natur är abstrakt har ett hjälpdokument uppgjorts där åtgärderna är samordnade i sex utvecklingslinjer med konkreta tidsbestämda delåtgärder vilka leder till att yrkesinstitutstrategin och kvalitetsledningsarbetet i samverkan leder till måluppfyllelse för samkommunens och yrkesinstitutets strategiska mål. Åtgärdsförslagen framgår ur bilagan och de åtgärder som kräver samkommunstämmans godkännande bereds som separata ärenden för beslut i samkommunstämman den JS Förslag: Styrelsen godkänner de strategiska dokumenten för att presenteras för och fastställas av samkommunstämman som riktgivande utvecklingsplan för samkommunen och dess verksamhet. Beslut: Samkommunstämman godkänner de strategiska dokumenten som riktgivande utvecklingsplan för samkommunen och dess verksamhet

2 För livskvalitet och levnadsstandard VISION Tidsenlig i regionen förankrad yrkesutbildning på svenska för unga och vuxna enligt närings och arbetslivets önskemål YRKESINSTITUTSTRATEGINS KRAV BEAKTAS I ALL VERKSAMHET OCH ALLA BESLUT. Mission, målsättningar och värderingar STRATEGISKA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER PÅ KORT (2009) OCH LÅNG ( ) SIKT Tyngdpunktsområde INFRASTRUKTUR PERSONAL EKONOMI UTBILDNING UNDERVISNING OCH STUDERANDESTÖD INTRESSENTERNA Delmål Inveon bör avgöra i vilka utrymmen det är ändamålsenligt att fortsätta verksamheten. Inveon har behörig, kunnig, engagerad och motiverad personal. Inveons ekonomi möjliggör satsningar enligt prioritering som föranleds av yrkesinstitutstrategins krav. Inveon bör avgöra vilken utbildning som skall erbjudas på kort sikt och på lång sikt och med vilka undervisningsmetoder. Inveon är en trygg studiemiljö som beaktar den enskilda studerandes förutsättningar och erbjuder flexibla lösningar. Inveon har en central och självständig roll i det offentliga utbildningsutbudet i regionen enligt ägarnas servicestrategier och deltar vid uppgörandet av dem. KORT SIKT LÅNG SIKT Inveon bör avgöra med vilken utrustning det är ändamålsenligt att fortsätta verksamheten. Inveon gör upp en utvecklingsplan gällande IKT, telefonsystem, programvara och övrig utrustning som är relevant för en resultatrik verksamhet. Valet av utrymmen bör styra de val som görs i frågan om Inveons infrastruktur och också till frågor i anslutning till utvecklandet av personalen och dess kompetens. Om valet är att fortsätta i nuvarande utrymmen i Haiko och centrum bör fastigheterna inventeras och en helhetsplan för utrymmenas sanering uppgöras med kort varsel. Om valet är att verksamheten skall utvecklas i nya gemensamma utrymmen eventuellt i samarbete med andra utbildningsanordnare i regionen bör tomt, finansiering och koncept utredas med kort varsel. Inveon har rutiner för rekrytering och fortbildning av personalen som tryggar personalens behörighet och kompetens för sina uppgifter. Under år 2009 utreds möjligheten till resultatbonus, införs kultur eller motionssedlar och anskaffas en enhetlig fritidsdräkt för både PR och motion. Systemen och rutinerna för samverkan med personalen utvecklas i samarbete med personalen. Inveon har en personalutvecklingsplan som målmedvetet stärker det centrala kunnandet och prioriterar fortbildning som är avgörande för yrkesinstitutets strategier. De utökade personalresurserna finansieras med hjälp av den resultatbaserade finansieringen. Inveon avgör vilken service som skall produceras självständigt och vilken som kan/skall produceras på annat sätt. Kanslisttjänsten (pensionering 31.7.) omvandlas till en tjänst för personalärenden (personalbokslut, arbetarskydd, hälsa, jämställdhet, skyddschef, Tyky och trivselfrågor mfl) De ekonomiska systemen för redovisning och uppföljning utvecklas. Elektronisk fakturahantering utreds. I alla utvecklingsbeslut beaktas hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling och Inveons värden. Samkommunens ekonomi möjliggör utvecklingsprogrammet. Åtgärder med kort ekonomisk "återbetalningstid" eller kvalitetseffekter prioriteras. Inveon har en långsiktig plan för utbudet av utbildning vilken bygger på nationella prognoser och regionala barometrar uppgjorda inom ramen för Inveons fyra yrkesteam. Då yrkesteamen tillsätts betonas näringsoch arbetslivets möjligheter att påverka utbildningsutbudet och dess innehåll. Under Inveons första år inleds och implementeras vuxen, läroavtals och interna utbildningstjänster i samkommunens ordinarie verksamhet. Enhetens verksamhet görs bekant för alla. Utbildningsyrken och undervisningsmetoder bör planeras konkret för samtliga typer av utbildning som Inveon har för avsikt att erbjuda. Tyngdpunktsområdet under det första året är läroavtalsutbildning och kortkurser. Yrkesutbildning i form av läroavtal skall utökas kraftigt. Resurser i form av ledig lärarkapacitet inom alla yrkesområden behövs för att kunna erbjuda heltäckande vuxenutbildning. Inveon förstärker det sociala skyddsnätet för studerande. Resursen för studiehandledning utökas till en heltidsanställd studiehandledartjänst. Studiehandledarens tjänster behövs även för vuxenutbildningen. Trivseln i Inveons elevhem höjs bland annat med hjälp av ledda fritidsaktiviteter och kvalitativt utvecklad övervakning. I läroplansarbetet beaktas nya undervisningsmetoder, hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling. Elevkåren stöds till att vara en aktiv part i Inveons utvecklingsarbete Inveon är en erkänd utbildare enligt yrkesinstitutstrategins kriterier. Inveon skapar rutiner och metoder för bättre kontakter med sina interna och framför allt externa intressenter. Inveon skapar rutiner och metoder för bättre kontakter med sina ägare och med myndigheterna inom utbildningssektorn. Utreds hur den extra yttre resultatbaserade finansiering som Inveon erhållit tack vare goda resultat kunde används för att utveckla och belöna persoanlen för dess ansträngningar. Prioriterade och motiverade val göras bland de alternativ som leder Inveons utveckling i rätt riktning och ger fortsatt existensberättigande då ägare och myndigheter överväger frågan i fortsättningen. KVALITETSLEDNING OCH KVALITETSSÄKRING ENLIGT CQAF OCH REKOMMENDATIONEN INFÖRSI HELA ORGANISATIONEN OCH GENOMSYRAR ALL VERKSAMHET!! UTBILDNINGSSTYRELSENS REKOMMENDATION OM KVALITETSLEDNING FÖR YRKESUTBILDNINGEN VÄRDER INGAR Öppenhet och ärlighet Ansvar och engagemang Rättvisa och jämlikhet H Å L L B A R U T V E C K L I N G

3 Styrelsen s. 7 5 YRKESINSTITUTSTRATEGIN Enligt statsrådets utvecklingsplan för utbildning och forskning åren ska serviceförmågan hos nätet för anordnare av yrkesutbildning stärkas enligt strategin för yrkesinstituten genom att utbildningsanordnarna i första hand bildar starka yrkesinstitut till exempel på regional nivå. Dessa yrkesinstituts verksamhet omfattar alla tjänster, utvecklingsfunktioner och undervisningsenheter inom yrkesutbildningen. Centrala mål för yrkesinstitutsstrategin är att trygga tillgången på kunnig arbetskraft enligt arbetslivets behov, förbättra arbetslivsmotsvarigheten och kundorienteringen i fråga om utbildningstjänster, stärka förutsättningarna för livslångt lärande och individuella studievägar, samt trygga tillgången till utbildning för arbets- och näringslivet samt individerna i olika delar av landet med beaktande av båda språkgruppernas behov. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Södra Finland koncentreras etappvis i en enda anordnarorganisation i aktiebolagsform enligt följande: Yrkesutbildningen i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab och Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland** sammanförs inledningsvis till en svenskspråkig utbildningsorganisation. Utbildningsverksamheten i Solvalla utbildning Ab och Norrvalla Folkhälsan Ab integreras inledningsvis i nämnda anordnarorganisation från och med den 1 januari 2010, i enlighet med utredningen av den svenskspråkiga idrottsutbildningen. Koncentreringen fortsätts genom att den utbildning som tillhandahålls av ovan nämnda utbildningsanordnare och Axxell Utbildning Ab sammanslås till en anordnarorganisation för utbildning på svenska. Kommunförbundet har bl.a. kommenterat följande om brevet: Kommunerna behöver arbetsro för att ordna yrkesutbildning. Ministerierna bör inte ge separata rekommendationer under strukturreformen utan ge kommunerna arbetsro för att starta och genomföra de planerade åtgärderna. Kommunförbundet understryker att besluten enligt lag ska fattas av innehavarna, dvs. kommunerna, inte enbart av utbildningsanordnarna. Kommunförbundet påpekar att det också i framtiden är viktigt att säkerställa tillgången till yrkesutbildning. Yrkesutbildningen har en stark koppling till sysselsättningen och uppnåendet av de näringspolitiska målen på det regionala planet. En sammanslagning av utbildningsorganisationer stöder inte nödvändigtvis dessa mål. Kommunförbundet påpekar att det i ramlagen för strukturreformen fastställs ett mål för befolkningsunderlaget för yrkesutbildning, minst invånare. I praktiken har målet redan uppnåtts även om det enligt lagen finns tid för det fram till utgången av år Nu bör man satsa på en bedömning av effekterna av förändringen innan man kräver ytterligare åtgärder. Stämman för Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har 2008 beslutit enligt styrelsens förslag:

4 Styrelsen s. 8 Samkommunstämman omfattar bifogad rapport gällande yrkesinstitutstrategins tilllämpning inom samkommunen och till den hörande rapport om samkommunens utvecklings- och kvalitetssäkringsprojekt. Samkommunen fortsätter som självständig utbildningsanordnare och inleder ett utvecklings- och kvalitetssäkringsprojekt enligt yrkesinstitutstrategins principer. Samkommunstämman ger styrelsen mandat att bereda och vidta behövliga åtgärder för att Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland från fungerar enligt bifogad organisationsmodell och att den grundläggande yrkesutbildningen ges i en läroanstalt, vars arbetsnamn för tillfället är Östra Nylands yrkesinstitut. Samkommunstämman har således för ett år sedan beslutit att samkommunen skall fortsätta som självständig utbildningsanordnare och inleda utvecklingsarbetet och kvalitetsledningsprojektet enligt yrkesinstitutstrategins principer. Arbetet har inletts och strategidokumentet hat fastställts av samkommunstämman våren 2009 och arbetet är i ett avgörande skede inför Inveons inkommande första hela läsår Samkommunen har enligt systemet med resultatbaserad finansiering premierats ekonomiskt med knappt för goda resultat i de centrala uppgifterna i yrkesinstitutstrategin. Samkommunens ekonomi är synnerligen god och fortsatta utvecklingsåtgärder enligt yrkesinstitutstrategins målsättningar är därmed möjliga att genomföra. Sysselsättningsläget i regionen Östra Nyland är gott och de utexaminerade har inga svårigheter haft att få sysselsättning som svarar mot utbildningen. Metropolområdets arbetsmarknad och näringsliv är relativt fristående från det ekonomiområde som samkommunen betjänar. De centrala målen för yrkesinstitutsstrategin kan bäst tillgodoses för ekonomiområdet Östra Nyland genom en självständig regionalt förankrad offentlig utbildningsanordnare. Genom att fortsätta samkommunens utvecklingsarbete kan man bäst: trygga tillgången på kunnig arbetskraft enligt arbetslivets behov, förbättra arbetslivsmotsvarigheten och kundorienteringen i fråga om utbildningstjänster, stärka förutsättningarna för livslångt lärande och individuella studievägar, samt trygga tillgången till utbildning för arbets- och näringslivet samt individerna i regionen med beaktande av båda språkgruppernas behov. Samkommunen anser i samstämmighet med Kommunförbundet att tid bör ges för det inledda arbetet och att en utveckling enligt ministeriets rekommendation inte är i Östra Nylands intresse. Styrelsen framför dessa åsikter både till samkommunens ägarkommuner och till undervisningsministeriet som det svar som förväntas enligt rekommendationen Dnr 5/500/2009 från undervisningsministeriet. JS Förslag: Styrelsen godkänner det som ingår i beredningen ovan som samkommunens svar till undervisningsministeriet och som utgångspunkt för arbetet i den arbetsgrupp Borgå stad har tillsatt.

5 Styrelsen s. 9 Beslut: Förslaget godkännes. Styrelsen godkänner bifogade skrivelse som svar till undervisningsministeriet. Skrivelsen och detta ärende skickas medlemskommunerna för kännedom.

6

7 Styrelsen s BORGÅ STADS ARBETSGRUPPS PM Arbetsgruppen inom Borgå stad för andra stadiets yrkesutbildning har avslutat sitt arbete. Rapporten från gruppen bifogas föredragningslistan. Borgå stads lednings åtgärder framgår ur rapporten, tills staden har fattat sitt beslut är samkommunens roll i de fortsatta åtgärderna oklar. Med tanke på arbetsplatsdemokrati och informerandet av samkommunens personal är situationen inte alldeles problemfri. JS Förslag: Styrelsen konstaterar att arbetsgruppens arbete är slutfört och antecknar rapporten för kännedom. Beslut: Förslaget godkänns. Utgående från Borgå stads PM framför styrelsen som sin enhälliga åsikt att en enspråkig svensk lösning är att föredra och stöder tanken på en objektiv utredningsman.

8 Styrelsen s.7 5 ANDRA STADIET 2013 Styrelsen har vid sitt senaste möte framfört önskemålet att en grundlig diskussion gällande andra stadiets framtida anordnarlösningar bör föras inom samkommunen. Diskussionen är bra att föra just nu då det ännu är oklart om och hur samkommunen kommer att höras i ärendet. Också för personalen är det viktigt att få styrelsens riktlinjer för samkommunens och Inveons framtid och därmed beslutsunderlag för egna personliga ställningstaganden gällande bland annat eget anställningsförhållande. Bakgrundsmaterialet (bilaga) har behandlats i samkommunens ledningsgrupp , i yrkesinstitutets ledningsgrupp samt i samkommunens samarbetsorgan Samkommunens ledningsgrupp har godkänt materialet medan behandlingen i institutets ledningsgrupp och samarbetsorganet genomförs efter det att föredragningslistan utsänds till styrelsen. Eventuella ändringsförslag presenteras på styrelsens möte. Som bakgrund till samkommunens rekommendation för 2013 framförs med motiveringar som framgår ur bilagan: 1. Tryggandet av språkliga rättigheter Studerande har en subjektiv rätt att studera på sitt modersmål och det bör av jämlikhetsskäl finnas ett tillräckligt stort utbud av utbildning att välja mellan. Arbetslivets behov av språkkunniga arbetstagare kan inte köra över den här rättigheten utan bör tillgodoses genom åtgärder via läroplanen. 2. Tryggandet av regionalt inflytande Frågan är väsentlig för en framgångsrik yrkesutbildning i östra Nyland i samtliga alternativ. Viktigast dock i sådana lösningar där ägandet och bestämmandet utlokaliseras utanför regionen. 3. Tryggandet av yrkesutbildningens regionala utvecklingsarbete Genom att inleda service och utvecklingsverksamhet som komplement till den yrkesinriktade tillläggsutbildningen kan vid behov anslutas service och utvecklingsverksamhet på området. Möjligheterna till denna typ av verksamhet i östra Nyland är bättre i den regionala anordnarmodellen. 4. Tryggande av tidsenliga utrymmen för svenskspråkig utbildning Oberoende av utbildningsanordnarlösningen borde frågan om tryggande av tidsenliga utrymmen för svenskspråkig utbildning ha högsta prioritet och lösas innan man fattar beslut om utbildningsanordnaren. Man kan anta att kommunerna är mer intresserade att ordna utrymmesfrågan för den lokala lösningen än de är att ordna den för den metropoldominerade lösningen. 5. Tryggandet av den svenskspråkiga yrkesutbildningens ekonomi Resurstilldelningen bör oberoende av anordnarlösning språkligt och regionalt tryggas genom att skapa ändamålsenliga modeller för beslutsrätten och beslutförhetsbegränsningar. Modellerna bör skapas före anordnarbeslutet fattas. 6. Tryggandet av den svenskspråkiga yrkesutbildningens framtid i Borgå Det väsentligaste är att välja en modell som gör utrymmesfrågan hanterbar och tryggar inflytandet i lokaliseringsbeslut inom den nya utbildningsanordnaren. Med utgångsläge i ovanstående faktorer rekommenderar Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland följande rangordning av alternativen i Auros utredning :

9 Styrelsen s.8 Bästa alternativet är det så kallade 0 alternativet och i andra hand antingen Grundalternativ 1 eller Grundalternativ 2a enligt motiveringar ovan. Det bästa alternativet om modeller utanför Auros rekommendationer kan undersökas ytterligare torde vara skapandet av en stark samkommun i östa Nyland där utbildningen inom Borgå handelsläroverk, Porvoon kauppaoppilaitos, Porvoon terveydenhoito oppilaitos, Amisto och Inveon utgör grundstenar med långt gående språklig, pedagogisk och ekonomisk självbestämmanderätt. Det är alltså fråga om en tvåspråkig utbildningsanordnarsamkommun med 4 5 enspråkiga läroanstalter. Modellen skulle ha följande fördelar: Utbildningsanordnaren fungerar enligt offentliga demokratiska kommunala spelregler Delegering av beslutsrätter ökar flexibilitet och effektivitet Ägarstyrningen kan garanteras i grundavtalet liksom de språkligt betingade beslutförhetsbegränsningarna Rättelseyrkanden och besvär kan inlämnas mot besluten Mervärdesskatteåterbäringsfördelen för Inveons del ca /år exkl byggnadskostnaderna Tilläggskostnader på grund av överlåtelseskatt elimineras Endast marginella ändringar i personalens anställningsförhållanden och pensionsförmåner Enhetsprisenlig finansiering direkt till samkommunen som bör fungera inom ramen för denna finansiering Undervisningsverksamheten kan fungera utan störningar inom enheterna genom hela processen Integreringen av läroanstalterna i den nya utbildningsanordnaren relativt problemfri Inga ekonomiska resursminskningar beroende på mervärdesskatt, pensionsansvar KSSR enliga anställningsskyddet lätt att förverkliga Utrymmeslösningen för Inveons del ger mervärdesskatteåterbäring (7 M ) Den östnyländska vuxenutbildningen och näringslivets utvecklingstjänster skulle koordinerat kunna skötas för alla språkgrupper för hela regionen från en enda verksamhetspunkt Det mest kritiska för den svenskspråkiga yrkesutbildningen är allt detta till trots ändå kravet att den valda modellen skall trygga tillgången på tidsenliga och ändamålsenliga utrymmen för all svensk yrkesutbildning. Ett säkrat rationellt och ekonomiskt förverkligande av det planerade campuset för svenskspråkiga andra stadiet i Kungsporten innebär att utbildningsanordnarfrågan till viss del kan ses som sekundär. Om någon av modellerna säkerställer campusets förverkligande på ett för utbildningen hållbart sätt kan den svenskspråkiga ungdomen, regionens näringsliv, samkommunens personal säkert acceptera de nackdelar som ingår i den modellen. Utredningen om pensionsavgifter på samfundsnivå och pensionsföljder på individnivå presenteras för styrelsen. Rapporterna som bilagts föredragningslistan har behandlats i samkommunens ledningsgrupp, Östra Nylands yrkesinstitut Inveons ledningsgrupp och i samkommunens samarbetsorgan (lagstadgat, avtalsenligt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare). Samtliga organ har omfattat rapporterna och stöder enhälligt de slutsatser som framkommit i dem.

10 Styrelsen s.9 JS Förslag: Om samkommunen i något skede av processen ges möjlighet att uttala sig skall uttalandet baseras på åsikterna ovan enligt motiveringar i bifogad utredning. Beslut: Styrelsen omfattar inte till alla delar de i rapporterna framförda ställningstagandena. Rapporterna antecknas för kännedom. Styrelsen önskar bli hörd i ärendet i fortsättningen.

11 Styrelsen s UNDERVISNINGS OCH KULTURMINISTERIETS BREV Undervisnings och kulturministeriet har till anordnare av yrkesutbildning skickat skrivelsen Främjande av servicekapaciteten och den strukturella utvecklingen inom yrkesutbildningen. I brevet redogörs för förändringar i verksamhetsmiljö, den offentliga ekonomins hållbarhetsgap, anpassning av utbud till förändrad efterfråga, avveckling av de tidsbundna ökningarna av studerandeantalet och ges utvecklingsriktlinjer för examina och examenssystem. Även en bedömning av framskridandet av projektet för påskyndande av nätbildningen inom yrkesutbildningen görs i brevet. Slutligen beskrivs vidare åtgärder för att stärka servicekapaciteten och strukturutvecklingen inom yrkesutbildningen inklusive tidtabellerna för förändringar enligt nu gällande bestämmelser. Servicekapaciteten skall förbättras genom: Fortsatt strukturutveckling inom nätet av yrkesutbildningsanordnare Programmet för att effektivisera genomströmningen fortsätter Fortsatt kvalitetshöjning och bättre kvalitetskontroll Ökad kundorientering och flexibilitet i utbildningen Regional allokering av utbildningsutbudet Brevet utgör en god grund för de diskussioner som strävar efter att utveckla anordnarnätet i östra Nyland och innehåller beaktansvärda aspekter för den under bildning varande utbildningsanordnaren. Gällande situationen för samkommunen föreligger inga nyheter. Avsikten är att regionens kommundirektörer skall få till stånd ett gemensamt beslutsförslag som kan behandlas politiskt så fort som möjligt. Det ser dock ut som om behandlingen till och med kan försenas så mycket att de politiska besluten kommer först i augusti. Tiden av osäkerhet som på inget sätt är motiverande utan på många sätt försvårar det dagliga arbetet i de berörda organisationerna förlängs således ytterligare. JS Förslag: Styrelsen antecknar brevet för kännedom. Under diskussionen föreslogs att samkommunen sänder en skrivelse till kommundirektörerna gällande samkommunens styrelses i protokoll dokumenterade åsikt att vid samordningen av utbildningsanordnarnätverket kan styrelsen endast omfatta enspråkiga svenska lösningar. Medlem Bergström föreslog att ingen skrivelse i detta skede sänds till kommundirektörerna. Förslaget vann inte understöd varför det förföll. Beslut: Förslaget godkänns. Skrivelsen tillställs kommundirektörerna.

12 Styrelsen s.5 4 SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2012 bifogas föredragningslistan. Antalet studerande uppgick till (medeltalet för hela året) 404. Årsmedeltalet har således underskridit antalet utbildningsplatser i tillståndet att ordna utbildning och märkbart minskat från tidigare år. Nedgången i antalet studerande har kunnat beaktas i verksamheten och budgetens förverkligande under räkenskapsåret och med hjälp av bevarad kostnadseffektivitet och ökad produktivitet uppvisar samkommunen ännu fortsatt ekonomiskt gott resultat för år Resultatet förbättras märkbart av en inte budgeterad resultatbaserad finansieringsandel uppgående till För övrigt har kostnadsmedvetenheten medfört underskridningar på flera centrala utgiftsmoment vilka motsvarar nedgången i antalet studerande. I stället för ett budgeterat årsbidrag om uppvisar samkommunen ett årsbidrag uppgående till Detta resultat som är klart bättre än budgeterat skulle som sådant fortsättningsvis ge samkommunen ekonomiska förutsättningar att fortsätta också som självständig anordnare av yrkesutbildning i Östra Nyland för landskapets svenskspråkiga ungdomar. Eftersom besluten om yrkesutbildningens kommande organisation dröjer är det i alla fall på sin plats att konstatera att fortsättningsvis är samkommunen ett i alla fall ekonomiskt gångbart alternativ. På grund av att organisationsbeslutet dröjer är det uppenbart att inte heller utrymmesfrågan fått en permanent lösning under räkenskapsåret Om beslut inte kan göras och verkställas under år 2013 måste samkommunen börja se över sina egna utrymmen och göra vad som är möjligt inom ramen för nuvarande resurser och organisation. Det bör konstateras att den skuld i underhåll av fastigheterna som uppkommit de senaste åren då blickarna riktats mot nya tidsenliga utrymmen är en betydande del av de uppkomna överskotten. Samkommunens likviditet och soliditet har fortsättningsvis förbättrats och möjliggör både materiella och immateriella förbättringar i produktionsmedlen vilket delvis beaktats i budgeten för år Samkommunens kassamedel har ökat och är ca 3,4 M (3,3 M 2011) då budgeten räknade med en liten minskning. Inga överskridningar föreligger enligt budgetens bindande nivåer föreligger. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att ,30 det vill säga räkenskapsperiodens överskott läggs till balansen till kontot tidigare års över-/underskott. Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman valt (Audiator). Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssammanslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott ,30 läggs till balansen till kontot tidigare års över-/underskott. Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman valt (Audiator)../..

13 Styrelsen s.6 Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssammanslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Protokollsanteckning (styrelsen): För att utrymmesfrågan skall kunna lösas alltigenom rationellt och i första hand med beaktande av det svenska yrkesinstitutets pedagogiska och administrativa behov, bör organisationsfrågan först/samtidigt få en lösning där de svenska utbildningspolitiska aspekterna till alla delar beaktats.

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering Introduktionstillfälle -självvärdering av det system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten Vaasa 31.10.2014 Allmän presentation av kriterierna och verkställandet

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 0 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Styrelsen 04 2014 PROTOKOLL 12.06.2014

Styrelsen 04 2014 PROTOKOLL 12.06.2014 Styrelsen 04 2014 PROTOKOLL 12.06.2014 Styrelsen 12.06.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/2014 Tid: 12.06.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011

EKONOMIPLAN 2011 2013 BUDGET 2011 EKONOMIPLAN 211 213 BUDGET 211 Fastställd av samkommunstämman 3.11.21 Träder i kraft 1.1.211 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND EKONOMIPLAN 211 213 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 1 (3) BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 Bosparstyrelsen har åtskilliga gånger framhållit att avkastningen på sparade medel borde vara bättre och att fler och bättre sparformer borde erbjudas. Bosparstyrelsen

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER VID ENKÄTER ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING AV UTBILDNING Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ANGÅENDE SJÄLVUTVÄRDERING Planering

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

P R O T O K O L L 15.12. 2010

P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 11 20100 P R O T O K O L L 15.12. 2010 Styrelsen 15.12.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 11/2010 Tid: 15.12.2010 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Styrelsen 07/2009. Protokoll 11.8.2009

Styrelsen 07/2009. Protokoll 11.8.2009 Styrelsen 07/2009 Protokoll 11.8.2009 Styrelsen 11.08.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2009 Tid: 11.8.2009 kl 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

KOMPETENS OCH BILDNING 2025. Utbildningsstyrelsens strategi

KOMPETENS OCH BILDNING 2025. Utbildningsstyrelsens strategi KOMPETENS OCH BILDNING 2025 Utbildningsstyrelsens strategi Innehåll Förord...3 Effektivitetsaspekten...6 1. Kompetensen stärks och lärande kulturen förnyas...6 2. Ledarskapet i utbildningen stärks...7

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

REKOMMENDATION OM KVALITETSLEDNING FÖR YRKESUTBILDNINGEN

REKOMMENDATION OM KVALITETSLEDNING FÖR YRKESUTBILDNINGEN REKOMMENDATION OM KVALITETSLEDNING FÖR YRKESUTBILDNINGEN REKOMMENDATION OM KVALITETSLEDNING FÖR YRKESUTBILDNINGEN Författarna och Utbildningsstyrelsen Ombrytning Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3658-4 (häft.)

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer