12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN"

Transkript

1 Samkommunstämman s. 12 Styrelsen 10, SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats enligt bilaga där dels utbildningsanordnarens dels yrkesinstitutets vision, mission, målsättning och värdegrund har utarbetats. Enligt strategidokumentet skall samkommunen ordna tidsenlig i regionen förankrad yrkesutbildning på svenska för unga och vuxna enligt näringslivets önskemål. Inveon skall verka för livskvalitet och levnadsstandard för bland annat studerande. I den fortsatta processen skall strategiarbetet förankras i organisationens olika nivåer och synas i samtliga beslut och avgöranden. I och med att arbetet med kvalitetsledning inom samkommunen fullföljs skapas ett system där alla processer systematiskt planeras (målsättning och plan), genomförs och utvärderas och där utvärderingen genom återkoppling och ändringsförfaranden leder till förbättrade och konsekventa dokumenterade metoder för alla processer. Eftersom strategidokumentet till sin natur är abstrakt har ett hjälpdokument uppgjorts där åtgärderna är samordnade i sex utvecklingslinjer med konkreta tidsbestämda delåtgärder vilka leder till att yrkesinstitutstrategin och kvalitetsledningsarbetet i samverkan leder till måluppfyllelse för samkommunens och yrkesinstitutets strategiska mål. Åtgärdsförslagen framgår ur bilagan och de åtgärder som kräver samkommunstämmans godkännande bereds som separata ärenden för beslut i samkommunstämman den JS Förslag: Styrelsen godkänner de strategiska dokumenten för att presenteras för och fastställas av samkommunstämman som riktgivande utvecklingsplan för samkommunen och dess verksamhet. Beslut: Samkommunstämman godkänner de strategiska dokumenten som riktgivande utvecklingsplan för samkommunen och dess verksamhet

2 För livskvalitet och levnadsstandard VISION Tidsenlig i regionen förankrad yrkesutbildning på svenska för unga och vuxna enligt närings och arbetslivets önskemål YRKESINSTITUTSTRATEGINS KRAV BEAKTAS I ALL VERKSAMHET OCH ALLA BESLUT. Mission, målsättningar och värderingar STRATEGISKA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER PÅ KORT (2009) OCH LÅNG ( ) SIKT Tyngdpunktsområde INFRASTRUKTUR PERSONAL EKONOMI UTBILDNING UNDERVISNING OCH STUDERANDESTÖD INTRESSENTERNA Delmål Inveon bör avgöra i vilka utrymmen det är ändamålsenligt att fortsätta verksamheten. Inveon har behörig, kunnig, engagerad och motiverad personal. Inveons ekonomi möjliggör satsningar enligt prioritering som föranleds av yrkesinstitutstrategins krav. Inveon bör avgöra vilken utbildning som skall erbjudas på kort sikt och på lång sikt och med vilka undervisningsmetoder. Inveon är en trygg studiemiljö som beaktar den enskilda studerandes förutsättningar och erbjuder flexibla lösningar. Inveon har en central och självständig roll i det offentliga utbildningsutbudet i regionen enligt ägarnas servicestrategier och deltar vid uppgörandet av dem. KORT SIKT LÅNG SIKT Inveon bör avgöra med vilken utrustning det är ändamålsenligt att fortsätta verksamheten. Inveon gör upp en utvecklingsplan gällande IKT, telefonsystem, programvara och övrig utrustning som är relevant för en resultatrik verksamhet. Valet av utrymmen bör styra de val som görs i frågan om Inveons infrastruktur och också till frågor i anslutning till utvecklandet av personalen och dess kompetens. Om valet är att fortsätta i nuvarande utrymmen i Haiko och centrum bör fastigheterna inventeras och en helhetsplan för utrymmenas sanering uppgöras med kort varsel. Om valet är att verksamheten skall utvecklas i nya gemensamma utrymmen eventuellt i samarbete med andra utbildningsanordnare i regionen bör tomt, finansiering och koncept utredas med kort varsel. Inveon har rutiner för rekrytering och fortbildning av personalen som tryggar personalens behörighet och kompetens för sina uppgifter. Under år 2009 utreds möjligheten till resultatbonus, införs kultur eller motionssedlar och anskaffas en enhetlig fritidsdräkt för både PR och motion. Systemen och rutinerna för samverkan med personalen utvecklas i samarbete med personalen. Inveon har en personalutvecklingsplan som målmedvetet stärker det centrala kunnandet och prioriterar fortbildning som är avgörande för yrkesinstitutets strategier. De utökade personalresurserna finansieras med hjälp av den resultatbaserade finansieringen. Inveon avgör vilken service som skall produceras självständigt och vilken som kan/skall produceras på annat sätt. Kanslisttjänsten (pensionering 31.7.) omvandlas till en tjänst för personalärenden (personalbokslut, arbetarskydd, hälsa, jämställdhet, skyddschef, Tyky och trivselfrågor mfl) De ekonomiska systemen för redovisning och uppföljning utvecklas. Elektronisk fakturahantering utreds. I alla utvecklingsbeslut beaktas hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling och Inveons värden. Samkommunens ekonomi möjliggör utvecklingsprogrammet. Åtgärder med kort ekonomisk "återbetalningstid" eller kvalitetseffekter prioriteras. Inveon har en långsiktig plan för utbudet av utbildning vilken bygger på nationella prognoser och regionala barometrar uppgjorda inom ramen för Inveons fyra yrkesteam. Då yrkesteamen tillsätts betonas näringsoch arbetslivets möjligheter att påverka utbildningsutbudet och dess innehåll. Under Inveons första år inleds och implementeras vuxen, läroavtals och interna utbildningstjänster i samkommunens ordinarie verksamhet. Enhetens verksamhet görs bekant för alla. Utbildningsyrken och undervisningsmetoder bör planeras konkret för samtliga typer av utbildning som Inveon har för avsikt att erbjuda. Tyngdpunktsområdet under det första året är läroavtalsutbildning och kortkurser. Yrkesutbildning i form av läroavtal skall utökas kraftigt. Resurser i form av ledig lärarkapacitet inom alla yrkesområden behövs för att kunna erbjuda heltäckande vuxenutbildning. Inveon förstärker det sociala skyddsnätet för studerande. Resursen för studiehandledning utökas till en heltidsanställd studiehandledartjänst. Studiehandledarens tjänster behövs även för vuxenutbildningen. Trivseln i Inveons elevhem höjs bland annat med hjälp av ledda fritidsaktiviteter och kvalitativt utvecklad övervakning. I läroplansarbetet beaktas nya undervisningsmetoder, hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling. Elevkåren stöds till att vara en aktiv part i Inveons utvecklingsarbete Inveon är en erkänd utbildare enligt yrkesinstitutstrategins kriterier. Inveon skapar rutiner och metoder för bättre kontakter med sina interna och framför allt externa intressenter. Inveon skapar rutiner och metoder för bättre kontakter med sina ägare och med myndigheterna inom utbildningssektorn. Utreds hur den extra yttre resultatbaserade finansiering som Inveon erhållit tack vare goda resultat kunde används för att utveckla och belöna persoanlen för dess ansträngningar. Prioriterade och motiverade val göras bland de alternativ som leder Inveons utveckling i rätt riktning och ger fortsatt existensberättigande då ägare och myndigheter överväger frågan i fortsättningen. KVALITETSLEDNING OCH KVALITETSSÄKRING ENLIGT CQAF OCH REKOMMENDATIONEN INFÖRSI HELA ORGANISATIONEN OCH GENOMSYRAR ALL VERKSAMHET!! UTBILDNINGSSTYRELSENS REKOMMENDATION OM KVALITETSLEDNING FÖR YRKESUTBILDNINGEN VÄRDER INGAR Öppenhet och ärlighet Ansvar och engagemang Rättvisa och jämlikhet H Å L L B A R U T V E C K L I N G

3 Styrelsen s. 7 5 YRKESINSTITUTSTRATEGIN Enligt statsrådets utvecklingsplan för utbildning och forskning åren ska serviceförmågan hos nätet för anordnare av yrkesutbildning stärkas enligt strategin för yrkesinstituten genom att utbildningsanordnarna i första hand bildar starka yrkesinstitut till exempel på regional nivå. Dessa yrkesinstituts verksamhet omfattar alla tjänster, utvecklingsfunktioner och undervisningsenheter inom yrkesutbildningen. Centrala mål för yrkesinstitutsstrategin är att trygga tillgången på kunnig arbetskraft enligt arbetslivets behov, förbättra arbetslivsmotsvarigheten och kundorienteringen i fråga om utbildningstjänster, stärka förutsättningarna för livslångt lärande och individuella studievägar, samt trygga tillgången till utbildning för arbets- och näringslivet samt individerna i olika delar av landet med beaktande av båda språkgruppernas behov. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Södra Finland koncentreras etappvis i en enda anordnarorganisation i aktiebolagsform enligt följande: Yrkesutbildningen i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab och Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland** sammanförs inledningsvis till en svenskspråkig utbildningsorganisation. Utbildningsverksamheten i Solvalla utbildning Ab och Norrvalla Folkhälsan Ab integreras inledningsvis i nämnda anordnarorganisation från och med den 1 januari 2010, i enlighet med utredningen av den svenskspråkiga idrottsutbildningen. Koncentreringen fortsätts genom att den utbildning som tillhandahålls av ovan nämnda utbildningsanordnare och Axxell Utbildning Ab sammanslås till en anordnarorganisation för utbildning på svenska. Kommunförbundet har bl.a. kommenterat följande om brevet: Kommunerna behöver arbetsro för att ordna yrkesutbildning. Ministerierna bör inte ge separata rekommendationer under strukturreformen utan ge kommunerna arbetsro för att starta och genomföra de planerade åtgärderna. Kommunförbundet understryker att besluten enligt lag ska fattas av innehavarna, dvs. kommunerna, inte enbart av utbildningsanordnarna. Kommunförbundet påpekar att det också i framtiden är viktigt att säkerställa tillgången till yrkesutbildning. Yrkesutbildningen har en stark koppling till sysselsättningen och uppnåendet av de näringspolitiska målen på det regionala planet. En sammanslagning av utbildningsorganisationer stöder inte nödvändigtvis dessa mål. Kommunförbundet påpekar att det i ramlagen för strukturreformen fastställs ett mål för befolkningsunderlaget för yrkesutbildning, minst invånare. I praktiken har målet redan uppnåtts även om det enligt lagen finns tid för det fram till utgången av år Nu bör man satsa på en bedömning av effekterna av förändringen innan man kräver ytterligare åtgärder. Stämman för Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har 2008 beslutit enligt styrelsens förslag:

4 Styrelsen s. 8 Samkommunstämman omfattar bifogad rapport gällande yrkesinstitutstrategins tilllämpning inom samkommunen och till den hörande rapport om samkommunens utvecklings- och kvalitetssäkringsprojekt. Samkommunen fortsätter som självständig utbildningsanordnare och inleder ett utvecklings- och kvalitetssäkringsprojekt enligt yrkesinstitutstrategins principer. Samkommunstämman ger styrelsen mandat att bereda och vidta behövliga åtgärder för att Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland från fungerar enligt bifogad organisationsmodell och att den grundläggande yrkesutbildningen ges i en läroanstalt, vars arbetsnamn för tillfället är Östra Nylands yrkesinstitut. Samkommunstämman har således för ett år sedan beslutit att samkommunen skall fortsätta som självständig utbildningsanordnare och inleda utvecklingsarbetet och kvalitetsledningsprojektet enligt yrkesinstitutstrategins principer. Arbetet har inletts och strategidokumentet hat fastställts av samkommunstämman våren 2009 och arbetet är i ett avgörande skede inför Inveons inkommande första hela läsår Samkommunen har enligt systemet med resultatbaserad finansiering premierats ekonomiskt med knappt för goda resultat i de centrala uppgifterna i yrkesinstitutstrategin. Samkommunens ekonomi är synnerligen god och fortsatta utvecklingsåtgärder enligt yrkesinstitutstrategins målsättningar är därmed möjliga att genomföra. Sysselsättningsläget i regionen Östra Nyland är gott och de utexaminerade har inga svårigheter haft att få sysselsättning som svarar mot utbildningen. Metropolområdets arbetsmarknad och näringsliv är relativt fristående från det ekonomiområde som samkommunen betjänar. De centrala målen för yrkesinstitutsstrategin kan bäst tillgodoses för ekonomiområdet Östra Nyland genom en självständig regionalt förankrad offentlig utbildningsanordnare. Genom att fortsätta samkommunens utvecklingsarbete kan man bäst: trygga tillgången på kunnig arbetskraft enligt arbetslivets behov, förbättra arbetslivsmotsvarigheten och kundorienteringen i fråga om utbildningstjänster, stärka förutsättningarna för livslångt lärande och individuella studievägar, samt trygga tillgången till utbildning för arbets- och näringslivet samt individerna i regionen med beaktande av båda språkgruppernas behov. Samkommunen anser i samstämmighet med Kommunförbundet att tid bör ges för det inledda arbetet och att en utveckling enligt ministeriets rekommendation inte är i Östra Nylands intresse. Styrelsen framför dessa åsikter både till samkommunens ägarkommuner och till undervisningsministeriet som det svar som förväntas enligt rekommendationen Dnr 5/500/2009 från undervisningsministeriet. JS Förslag: Styrelsen godkänner det som ingår i beredningen ovan som samkommunens svar till undervisningsministeriet och som utgångspunkt för arbetet i den arbetsgrupp Borgå stad har tillsatt.

5 Styrelsen s. 9 Beslut: Förslaget godkännes. Styrelsen godkänner bifogade skrivelse som svar till undervisningsministeriet. Skrivelsen och detta ärende skickas medlemskommunerna för kännedom.

6

7 Styrelsen s BORGÅ STADS ARBETSGRUPPS PM Arbetsgruppen inom Borgå stad för andra stadiets yrkesutbildning har avslutat sitt arbete. Rapporten från gruppen bifogas föredragningslistan. Borgå stads lednings åtgärder framgår ur rapporten, tills staden har fattat sitt beslut är samkommunens roll i de fortsatta åtgärderna oklar. Med tanke på arbetsplatsdemokrati och informerandet av samkommunens personal är situationen inte alldeles problemfri. JS Förslag: Styrelsen konstaterar att arbetsgruppens arbete är slutfört och antecknar rapporten för kännedom. Beslut: Förslaget godkänns. Utgående från Borgå stads PM framför styrelsen som sin enhälliga åsikt att en enspråkig svensk lösning är att föredra och stöder tanken på en objektiv utredningsman.

8 Styrelsen s.7 5 ANDRA STADIET 2013 Styrelsen har vid sitt senaste möte framfört önskemålet att en grundlig diskussion gällande andra stadiets framtida anordnarlösningar bör föras inom samkommunen. Diskussionen är bra att föra just nu då det ännu är oklart om och hur samkommunen kommer att höras i ärendet. Också för personalen är det viktigt att få styrelsens riktlinjer för samkommunens och Inveons framtid och därmed beslutsunderlag för egna personliga ställningstaganden gällande bland annat eget anställningsförhållande. Bakgrundsmaterialet (bilaga) har behandlats i samkommunens ledningsgrupp , i yrkesinstitutets ledningsgrupp samt i samkommunens samarbetsorgan Samkommunens ledningsgrupp har godkänt materialet medan behandlingen i institutets ledningsgrupp och samarbetsorganet genomförs efter det att föredragningslistan utsänds till styrelsen. Eventuella ändringsförslag presenteras på styrelsens möte. Som bakgrund till samkommunens rekommendation för 2013 framförs med motiveringar som framgår ur bilagan: 1. Tryggandet av språkliga rättigheter Studerande har en subjektiv rätt att studera på sitt modersmål och det bör av jämlikhetsskäl finnas ett tillräckligt stort utbud av utbildning att välja mellan. Arbetslivets behov av språkkunniga arbetstagare kan inte köra över den här rättigheten utan bör tillgodoses genom åtgärder via läroplanen. 2. Tryggandet av regionalt inflytande Frågan är väsentlig för en framgångsrik yrkesutbildning i östra Nyland i samtliga alternativ. Viktigast dock i sådana lösningar där ägandet och bestämmandet utlokaliseras utanför regionen. 3. Tryggandet av yrkesutbildningens regionala utvecklingsarbete Genom att inleda service och utvecklingsverksamhet som komplement till den yrkesinriktade tillläggsutbildningen kan vid behov anslutas service och utvecklingsverksamhet på området. Möjligheterna till denna typ av verksamhet i östra Nyland är bättre i den regionala anordnarmodellen. 4. Tryggande av tidsenliga utrymmen för svenskspråkig utbildning Oberoende av utbildningsanordnarlösningen borde frågan om tryggande av tidsenliga utrymmen för svenskspråkig utbildning ha högsta prioritet och lösas innan man fattar beslut om utbildningsanordnaren. Man kan anta att kommunerna är mer intresserade att ordna utrymmesfrågan för den lokala lösningen än de är att ordna den för den metropoldominerade lösningen. 5. Tryggandet av den svenskspråkiga yrkesutbildningens ekonomi Resurstilldelningen bör oberoende av anordnarlösning språkligt och regionalt tryggas genom att skapa ändamålsenliga modeller för beslutsrätten och beslutförhetsbegränsningar. Modellerna bör skapas före anordnarbeslutet fattas. 6. Tryggandet av den svenskspråkiga yrkesutbildningens framtid i Borgå Det väsentligaste är att välja en modell som gör utrymmesfrågan hanterbar och tryggar inflytandet i lokaliseringsbeslut inom den nya utbildningsanordnaren. Med utgångsläge i ovanstående faktorer rekommenderar Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland följande rangordning av alternativen i Auros utredning :

9 Styrelsen s.8 Bästa alternativet är det så kallade 0 alternativet och i andra hand antingen Grundalternativ 1 eller Grundalternativ 2a enligt motiveringar ovan. Det bästa alternativet om modeller utanför Auros rekommendationer kan undersökas ytterligare torde vara skapandet av en stark samkommun i östa Nyland där utbildningen inom Borgå handelsläroverk, Porvoon kauppaoppilaitos, Porvoon terveydenhoito oppilaitos, Amisto och Inveon utgör grundstenar med långt gående språklig, pedagogisk och ekonomisk självbestämmanderätt. Det är alltså fråga om en tvåspråkig utbildningsanordnarsamkommun med 4 5 enspråkiga läroanstalter. Modellen skulle ha följande fördelar: Utbildningsanordnaren fungerar enligt offentliga demokratiska kommunala spelregler Delegering av beslutsrätter ökar flexibilitet och effektivitet Ägarstyrningen kan garanteras i grundavtalet liksom de språkligt betingade beslutförhetsbegränsningarna Rättelseyrkanden och besvär kan inlämnas mot besluten Mervärdesskatteåterbäringsfördelen för Inveons del ca /år exkl byggnadskostnaderna Tilläggskostnader på grund av överlåtelseskatt elimineras Endast marginella ändringar i personalens anställningsförhållanden och pensionsförmåner Enhetsprisenlig finansiering direkt till samkommunen som bör fungera inom ramen för denna finansiering Undervisningsverksamheten kan fungera utan störningar inom enheterna genom hela processen Integreringen av läroanstalterna i den nya utbildningsanordnaren relativt problemfri Inga ekonomiska resursminskningar beroende på mervärdesskatt, pensionsansvar KSSR enliga anställningsskyddet lätt att förverkliga Utrymmeslösningen för Inveons del ger mervärdesskatteåterbäring (7 M ) Den östnyländska vuxenutbildningen och näringslivets utvecklingstjänster skulle koordinerat kunna skötas för alla språkgrupper för hela regionen från en enda verksamhetspunkt Det mest kritiska för den svenskspråkiga yrkesutbildningen är allt detta till trots ändå kravet att den valda modellen skall trygga tillgången på tidsenliga och ändamålsenliga utrymmen för all svensk yrkesutbildning. Ett säkrat rationellt och ekonomiskt förverkligande av det planerade campuset för svenskspråkiga andra stadiet i Kungsporten innebär att utbildningsanordnarfrågan till viss del kan ses som sekundär. Om någon av modellerna säkerställer campusets förverkligande på ett för utbildningen hållbart sätt kan den svenskspråkiga ungdomen, regionens näringsliv, samkommunens personal säkert acceptera de nackdelar som ingår i den modellen. Utredningen om pensionsavgifter på samfundsnivå och pensionsföljder på individnivå presenteras för styrelsen. Rapporterna som bilagts föredragningslistan har behandlats i samkommunens ledningsgrupp, Östra Nylands yrkesinstitut Inveons ledningsgrupp och i samkommunens samarbetsorgan (lagstadgat, avtalsenligt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare). Samtliga organ har omfattat rapporterna och stöder enhälligt de slutsatser som framkommit i dem.

10 Styrelsen s.9 JS Förslag: Om samkommunen i något skede av processen ges möjlighet att uttala sig skall uttalandet baseras på åsikterna ovan enligt motiveringar i bifogad utredning. Beslut: Styrelsen omfattar inte till alla delar de i rapporterna framförda ställningstagandena. Rapporterna antecknas för kännedom. Styrelsen önskar bli hörd i ärendet i fortsättningen.

11 Styrelsen s UNDERVISNINGS OCH KULTURMINISTERIETS BREV Undervisnings och kulturministeriet har till anordnare av yrkesutbildning skickat skrivelsen Främjande av servicekapaciteten och den strukturella utvecklingen inom yrkesutbildningen. I brevet redogörs för förändringar i verksamhetsmiljö, den offentliga ekonomins hållbarhetsgap, anpassning av utbud till förändrad efterfråga, avveckling av de tidsbundna ökningarna av studerandeantalet och ges utvecklingsriktlinjer för examina och examenssystem. Även en bedömning av framskridandet av projektet för påskyndande av nätbildningen inom yrkesutbildningen görs i brevet. Slutligen beskrivs vidare åtgärder för att stärka servicekapaciteten och strukturutvecklingen inom yrkesutbildningen inklusive tidtabellerna för förändringar enligt nu gällande bestämmelser. Servicekapaciteten skall förbättras genom: Fortsatt strukturutveckling inom nätet av yrkesutbildningsanordnare Programmet för att effektivisera genomströmningen fortsätter Fortsatt kvalitetshöjning och bättre kvalitetskontroll Ökad kundorientering och flexibilitet i utbildningen Regional allokering av utbildningsutbudet Brevet utgör en god grund för de diskussioner som strävar efter att utveckla anordnarnätet i östra Nyland och innehåller beaktansvärda aspekter för den under bildning varande utbildningsanordnaren. Gällande situationen för samkommunen föreligger inga nyheter. Avsikten är att regionens kommundirektörer skall få till stånd ett gemensamt beslutsförslag som kan behandlas politiskt så fort som möjligt. Det ser dock ut som om behandlingen till och med kan försenas så mycket att de politiska besluten kommer först i augusti. Tiden av osäkerhet som på inget sätt är motiverande utan på många sätt försvårar det dagliga arbetet i de berörda organisationerna förlängs således ytterligare. JS Förslag: Styrelsen antecknar brevet för kännedom. Under diskussionen föreslogs att samkommunen sänder en skrivelse till kommundirektörerna gällande samkommunens styrelses i protokoll dokumenterade åsikt att vid samordningen av utbildningsanordnarnätverket kan styrelsen endast omfatta enspråkiga svenska lösningar. Medlem Bergström föreslog att ingen skrivelse i detta skede sänds till kommundirektörerna. Förslaget vann inte understöd varför det förföll. Beslut: Förslaget godkänns. Skrivelsen tillställs kommundirektörerna.

12 Styrelsen s.5 4 SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2012 bifogas föredragningslistan. Antalet studerande uppgick till (medeltalet för hela året) 404. Årsmedeltalet har således underskridit antalet utbildningsplatser i tillståndet att ordna utbildning och märkbart minskat från tidigare år. Nedgången i antalet studerande har kunnat beaktas i verksamheten och budgetens förverkligande under räkenskapsåret och med hjälp av bevarad kostnadseffektivitet och ökad produktivitet uppvisar samkommunen ännu fortsatt ekonomiskt gott resultat för år Resultatet förbättras märkbart av en inte budgeterad resultatbaserad finansieringsandel uppgående till För övrigt har kostnadsmedvetenheten medfört underskridningar på flera centrala utgiftsmoment vilka motsvarar nedgången i antalet studerande. I stället för ett budgeterat årsbidrag om uppvisar samkommunen ett årsbidrag uppgående till Detta resultat som är klart bättre än budgeterat skulle som sådant fortsättningsvis ge samkommunen ekonomiska förutsättningar att fortsätta också som självständig anordnare av yrkesutbildning i Östra Nyland för landskapets svenskspråkiga ungdomar. Eftersom besluten om yrkesutbildningens kommande organisation dröjer är det i alla fall på sin plats att konstatera att fortsättningsvis är samkommunen ett i alla fall ekonomiskt gångbart alternativ. På grund av att organisationsbeslutet dröjer är det uppenbart att inte heller utrymmesfrågan fått en permanent lösning under räkenskapsåret Om beslut inte kan göras och verkställas under år 2013 måste samkommunen börja se över sina egna utrymmen och göra vad som är möjligt inom ramen för nuvarande resurser och organisation. Det bör konstateras att den skuld i underhåll av fastigheterna som uppkommit de senaste åren då blickarna riktats mot nya tidsenliga utrymmen är en betydande del av de uppkomna överskotten. Samkommunens likviditet och soliditet har fortsättningsvis förbättrats och möjliggör både materiella och immateriella förbättringar i produktionsmedlen vilket delvis beaktats i budgeten för år Samkommunens kassamedel har ökat och är ca 3,4 M (3,3 M 2011) då budgeten räknade med en liten minskning. Inga överskridningar föreligger enligt budgetens bindande nivåer föreligger. JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att ,30 det vill säga räkenskapsperiodens överskott läggs till balansen till kontot tidigare års över-/underskott. Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman valt (Audiator). Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssammanslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott ,30 läggs till balansen till kontot tidigare års över-/underskott. Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman valt (Audiator)../..

13 Styrelsen s.6 Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssammanslutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Protokollsanteckning (styrelsen): För att utrymmesfrågan skall kunna lösas alltigenom rationellt och i första hand med beaktande av det svenska yrkesinstitutets pedagogiska och administrativa behov, bör organisationsfrågan först/samtidigt få en lösning där de svenska utbildningspolitiska aspekterna till alla delar beaktats.

Styrelsen 01 2011 P R O T O K O L L 18.1.2011

Styrelsen 01 2011 P R O T O K O L L 18.1.2011 Styrelsen 01 2011 P R O T O K O L L 18.1.2011 Styrelsen 18.01.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2011 Tid: 18.1.2011 kl. 15.00 Plats: Inveon kultur, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Samkommunstämman Protokoll

Samkommunstämman Protokoll Samkommunstämman 1 21 Protokoll 22.4.21 Samkommunstämman 22.4.21 s. 2 PROTOKOLL Tid: 22.4.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L

SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L SAMKOMMUNSTÄMMAN 01 2015 PROTOKOL L Samkommunstämman 29.04.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2015 Tid: 29.04.2015 kl. 16.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Samkommunstämman 01/2009. Protokoll 16.4.2009

Samkommunstämman 01/2009. Protokoll 16.4.2009 Samkommunstämman 01/2009 Protokoll 16.4.2009 Samkommunstämman 16.04.2009 s. 1 Föredragningslista Tid: 16.04.2009 kl 17.00 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut, VVS-klassrummet Ärenden som skall behandlas

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 01 2015 P R O T O K O L L 27.01.2015 Styrelsen 01 2015 P R O T O K O L L 27.01.2015 Styrelsen 27.01.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 01/2015 Tid: 27.01.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN

Läs mer

Styrelsen s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2009. Tid: kl Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1

Styrelsen s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2009. Tid: kl Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 Styrelsen 02/2 009 Protokoll 25.2.2009 Styrelsen 25.02.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2009 Tid: 25.2.2009 kl. 14.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman Hörandetillfälle för Helsingfors 22.10.2014 Annika Bussman Förnyandet av strukturer inom andra stadiets utbildning och fri bildning Grundar sig på hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin samt

Läs mer

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013

Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 05 2013 P R O T O K O L L 10.06.2013 Styrelsen 10.06.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2013 Tid: 10.06.2013 kl. 17.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi SFUN 1/27.1.2016 3 Dnr 22/07.00.00/2016 Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi 2016-2019 Inledning Med informations- och kommunikationsteknik (IKT / ICT) avses all

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009

Styrelsen 04/2009. Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 04/2009 Protokoll 27.4.2009 Styrelsen 27.04.2009 s. 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2009 Tid: 27.4.2009 kl. 15.30 Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, kulturenheten Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN 1 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN BAKGRUNDSINFORMATION OM MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN (verksamhet från år 2017) - karta över regionen,

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen

Centrala beredningar i anslutning till finansierings- och strukturreformen Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet

Partnerskapsträff i Vasa Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Partnerskapsträff i Vasa 2-3.12 2009 Vuxenutbildningsservice & läroavtalsverksamhet Trender och tendenser..... Yrkesutbildningens växande popularitet Dualismen övergår i ett enhetligt (gränslöst) utbildningssystem

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 05 2011 P R O T O K O L L 23.5.2011 Styrelsen 23.05.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 5/2011 Tid: 23.5.2011 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna

Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation av kriterierna Arbetsseminarium i Vasa Kompetens i självvärdering av kvalitetssystemen Vasa 15.1.2015 kl. 9.15-10.45 Linjedragningar för UKM:s kvalitetsgrupp Verkställande av självvärdering av kvalitetssystemen och presentation

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 07 2013 PROTOKOLL 10..09.2013 Styrelsen 10.09.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2013 Tid: 10.09.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

NLS Rapport/Sektorn för gymnasie och yrkesutbildning/finland

NLS Rapport/Sektorn för gymnasie och yrkesutbildning/finland 1 (5) 10.3.2015 NLS Rapport/Sektorn för gymnasie och yrkesutbildning/finland Gymnasiets, den grundläggande yrkesutbildningens, den yrkesinriktade vuxenutbildningens samt det fria bildningsarbetets strukturer

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8 Nämnden Svenska rum 26.05.2016 Sida 1 / 8 759/2016 12.01.00.00 50 Utlåtande om fullmäktigemotionen om ett regionalt språkförsök i Esbo Beredning och upplysningar: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 09 816 52345

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering

Allmän presentation av kriterierna och verkställandet av självvärdering Introduktionstillfälle -självvärdering av det system som stöder en fungerande kvalitetsledning och en fortsatt förbättring av kvaliteten Vaasa 31.10.2014 Allmän presentation av kriterierna och verkställandet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 Stadsstyrelsen 185 01.06.2015 UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Regionförvaltningsreformen

Regionförvaltningsreformen Regionförvaltningsreformen Lägesöversikt januari 2016 9.2.2016 1 Juha Sipiläs regeringsprogram Ett separat beslut som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Kommun- och Stadsdirektörsdagar

Kommun- och Stadsdirektörsdagar Kommun- och Stadsdirektörsdagar 4.9.2013 Kurt Torsell Dagvård och förskola - Subjektiva dagvårdsrätten - Hemvårdsstödet - familjernas val svårt att bedöma - hemvårdsstödet i medeltal 5544e/år/barn - under

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Vad händer på kommunal nivå och riksnivå inom utbildningssektorn och hur påverkar det gymnasiet? Direktör Terhi Päivärinta 4.9.

Vad händer på kommunal nivå och riksnivå inom utbildningssektorn och hur påverkar det gymnasiet? Direktör Terhi Päivärinta 4.9. Vad händer på kommunal nivå och riksnivå inom utbildningssektorn och hur påverkar det gymnasiet? Direktör Terhi Päivärinta 4.9.2015 Härmä Regeringsprogrammet: KOMPETENS OCH UTBILDNING Mål och hur de mäts

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

PM 2009:79 RVII (Dnr /2008)

PM 2009:79 RVII (Dnr /2008) PM 2009:79 RVII (Dnr 322-2936/2008) Kommunsamarbete inom Stockholms län angående specialiserade yrkesutbildningar inom sfi, så kallad sfx Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län Borgarrådsberedningen

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005.

Den ändrade föreskriften skall följas fr.o.m. 1.8.2005. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnr 28/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas Datum 27.8.2004 Yrkesutbildningsanordnarna Examenskommissionerna GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby

Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen 40 29.09.2015 Skolnätsplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby 379/00/01/02/2015 OPESVS 40 beredare: skoldirektör Per-Olof Nyström, tfn

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 09 2016 P R O T O K O L L 10.11.2016 Styrelsen 10.11.2016 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2016 Tid: 10.11.2016 kl. 14:30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Målgruppen för yrkesstarten

Målgruppen för yrkesstarten Datum 9.2.2010 Anordnare av yrkesutbildning Dnr 4/530/2010 Ärende: Ansökan om tillstånd för anordnande av orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesstarten,

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering

RP 118/2008 rd. I propositionen föreslås det att lagen om grundläggande utbildning och lagen om finansiering RP 118/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 i lagen om grundläggande utbildning samt 9 och 17 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Jämställdhets - och Likabehandlingsplan

Jämställdhets - och Likabehandlingsplan Jämställdhets - och Likabehandlingsplan Bildningsalliansen Informationsdag för friabildningen Tammerfors 16.9.2016 Pia Berg & Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Innehåll Begrepp Jämställdhets- och diskrimineringslagarna

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning

ANSÖKNINGSINFO. ESF-utlysningen som stängs En bra ansökning ANSÖKNINGSINFO ESF-utlysningen som stängs 1.10.2015 En bra ansökning Egenskaper hos en bra ansökan Förenlig med programmet och utlysningen Tydligt skriven; vad som eftersträvas vad som görs för att uppnå

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer