Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette Lindvall (M) Inger Griberg (-) Patrik Öhrström (FP) Anders Ceder (S) Hans-Olof Hake (S), ersättare för Hans Boström (S) Ulrika Nilsson (S), ersättare för Arnold Bengtsson (S) Ingegerd Lööv (S) Göran Karlsson (S) Irja Gustavsson (S) Helen Uliczka (MP) Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, sekreterare och kommunchef Gabriella Hugosson, nämndsekreterare Eva Wahlsten, bitr. kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Gunilla Wretling, kommunledningsstaben Utses att justera Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare... ANSLAG - BEVIS Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift...

2 2 Ks 55 Dnr Tursam i Bergslagen ekonomisk förening stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening Meddelas: Tursam Utvecklingsenheten Hällefors kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening godkänns med nedanstående förändring. 10 i stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening ändras så att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av medlemskommunerna för fyra år i följd med start år 2011 istället för tre år som nu. Ärendet Ändring av stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening. Ärendets tidigare behandling Tursam i Bergslagen inkom den 19 januari 2009 med en inbjudan till extra föreningsstämma den 23 januari 2009 för att behandla eventuella stadgeändringar. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 26 januari 2009 att ärendet tas upp på nytt när styrelsen för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening inkommer med förslag till nya stadgar. Styrelsen för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening inkom den 6 maj 2009 med förslag till nya stadgar. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 11 maj 2009 att förslag till nya stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening remitteras till de politiska partierna och kommunledningsstaben för yttrande senast den 26 maj Ärendet tas upp på nytt på planerings- och utvecklingsutskottet den 1 juni Forts.

3 3 Forts. Ks 55 Socialdemokraterna i Lindesberg inkom den 28 maj 2009 med synpunkter på förslag till nya stadgar. Kjell-Eric Eliasson, kommunledningsstaben informerade planeringsoch utvecklingsutskottets ledamöter den 1 juni 2009 om förslag till nya stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 1 juni 2009 till kommunledningsstaben att utreda ärendet vidare. Kommunledningsstaben inkom den 17 mars 2010 med yttrande. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslog den 22 mars 2010 kommunstyrelsen besluta att: Stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening godkänns med nedanstående förändring. 10 i stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening ändras så att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av medlemskommunerna för fyra år i följd med start år 2011 istället för tre år som nu.

4 4 Ks 56 Dnr Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Meddelas: Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningsförvaltningen Det aktuella ärendet avslutas. Det uppdras till socialförvaltningen (samordnande), barn- och utbildningsförvaltningen och vuxenutbildningsförvaltningen att informera kommunstyrelsen om antalet flyktingar som tas emot samt de ekonomiska konsekvenser som därmed uppstår för berörda förvaltningar samt övriga uppgifter som kan vara av intresse i ärendet. Ärendet Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inkom den 25 mars 2009 med en gemensam uppmaning till kommunerna om att det behövs fler platser för ensamkommande barn och ungdomar. Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 27 april 2009 till socialförvaltningen och flyktingsmottagningsenheten på vuxenutbildningsförvaltningen för yttrande senast den 11 maj Flyktingsamordnare Sven Lyttkens inkom den 11 maj 2009 med ett yttrande, som också socialförvaltningen står bakom. Yttrandet: Sveriges kommuner och Landsting och Migrationsverket har gemensamt gått ut med en förfrågan till Sveriges kommuner om att det behövs fler platser i kommunerna för mottagande av asylsökande barn och ungdomar som saknar vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Forts.

5 5 Forts. Ks 56 I Lindesbergs kommun fanns till juni 2006 ett så kallat Ungbo för denna målgrupp som drevs av Migrationsverket. När kommunerna erbjöds att ta över verksamheten i samband med en lagändring som gjorde målgruppen till kommunens ansvar avstod Lindesbergs kommun utifrån bland annat de ekonomiska förutsättningar som gavs samt på grund av oklarheter om ansvarsområden. De ekonomiska förutsättningarna är annorlunda idag. Statsbidragen har ökat för placeringskostnader och utredningskostnader. Även ansvarsområden är tydligare. Lindesbergs kommun har idag avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar på 65 personer. Mottagandet har överstigit avtalet de senaste tre åren med personer. Bland de mottagna finns också minderåriga ensamkommande barn som bor hos släktingar. Migrationsverket driver ett anläggningsboende i norra länet med ca 900 platser varav flertalet i Lindesbergs kommun. Problem bland de boende leder till merarbete för socialtjänsten. Socialtjänsten har också utrett ett antal ensamkommande asylsökande barn varav några placerats av kommunens socialtjänst medan andra bor med släktingar. Att starta ett ungdomsboende kommer inte bara ha en inriktning mot asylsökande utan också om de unga beviljas uppehållstillstånd, fortsatt introduktions- och integrationsarbete för etablering i Sverige. Om kommunen har intentionen att skriva avtal om mottagande av minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare med Migrationsverket är det ett åtagande som kräver en längre utredning. Sammanfattningsvis har kommunen ett omfattande arbete med asylsökande vuxna och barn beroende på Migrationsverkets anläggning i kommunen. Kommunen har även utifrån avtalet med Migrationsverket ett relativt omfattande flyktingmottagande. Jag föreslår utifrån ovanstående skrivning att kommunen avstår från att skriva avtal om mottagande av asylsökande minderåriga utan vårdnadshavare. Forts.

6 6 Forts. Ks 56 Kommunstyrelsen remitterade den 26 maj 2009 ärendet till kommunledningsstaben för redovisning senast hösten 2009 av de ekonomiska konsekvenserna i ärendet. Vuxenutbildningsnämnden beslutade den 3 juni 2009 att stödja flyktingsamordnarens förslag i ärendet. Barn- och utbildningschef Conny Johansson informerade både för barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens räkning kommunstyrelsens ledamöter den 7 december 2009 om vilka kommunala resurser som finns respektive saknas för att ta emot ensamkommande barn. Catharina Hast Markkula från Migrationsverket informerade kommunstyrelsens ledamöter den 15 februari 2010 om ensamkommande barn och ungdomar.

7 7 Ks 57 Dnr Bergslagens Kommunalteknik samverkansmöjligheter inom KNÖL-området Kommunchefens information om aktuellt nuläge läggs till handlingarna. Ärendet Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom den 1 juni 2009 med en förstudie om samverkansmöjligheter inom området Kommuner i Norra Örebro Län (KNÖL). BKT har begärt en utredning av Lars-Göran Loré på uppdrag av kommunalråden i KNÖL om samverkansmöjligheter inom IT, lönekontor, upphandling, telefoni, kundtjänst, hemsidor och måltidsorganisation. i ärendet från Hällefors kommun inkom den 2 september 2009 och från Ljusnarsbergs kommun den 4 september Båda kommunerna ställer sig positiv till utökat samarbete inom områdena IT, telefoni och upphandling. BKT vill ha synpunkter i ärendet senast den 1 oktober Ärendets tidigare behandling Kommunchefen inkom den 16 september 2009 med en skrivelse i ärendet där han föreslår att Lindesbergs kommun avvaktar med nya samarbetsplaner till dess de pågående större utredningarna av kommunens administration har slutförts och analyserats/verkställts. Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2009 att ta upp ärendet till ny behandling på kommunstyrelsen i oktober Forts.

8 8 Forts. Ks 57 Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2010 att Lindesbergs kommun slutför först sina egna pågående utredningar av kommunens administration innan frågan om samverkansmöjligheter inom KNÖLområdet eller inom Örebro län utreds. Inriktningen är att frågan om samverkansmöjligheter tas upp till behandling under januari Kommunchefen informerade den 27 april 2010 kommunstyrelsens ledamöter om aktuellt nuläge i ärendet.

9 9 Ks 58 Dnr Hlödur Bjarnason (KD) motion om möjlighet till boende i kommunen för ungdomar och vuxna med sociala och medicinska problem Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad med barn- och utbildningschefens yttrande den 25 mars Ärendet Hlödur Bjarnason (KD) inkom den 1 december 2009 med en motion där han föreslog att: Möjligheterna utreds att ta hem brukare/patienter som vistas på annan ort och analysera konsekvenserna (kvalité, kompetens och kostnad) för hemtagning Det undersöks om andra aktörer/kommuner (KNÖL) är beredda till samarbete kring detta. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige remitterade den 14 december 2009 motionen till kommunstyrelsen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 11 januari 2010 till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för gemensamt yttrande senast den 26 mars Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 mars 2010 att godkänna barn- och utbildningschefens yttrande den 25 mars 2010 i ärendet. Av yttrandet framgår: Möjlighet till boende i kommunen för ungdomar och vuxna med social och/eller neuropsykiatriska problem är en kvalitetsfråga för kommunens invånare. Enligt forskningen blir ungdomar bättre hjälpta i sina svårigheter om de bor kvar i hemkommunen. Forts.

10 10 Forts. Ks 58 Arbetsutskotten för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har vid sitt gemensamma möte den 1 december 2009 behandlat en skrivelse Boende, skola och behandling i kommunens egenregi. Skrivelsen tar upp behovet av gruppboende och skolgång för ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos. Arbetsutskotten har gett skolchefen och socialchefen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet. En referensgrupp är tillsatt och arbetsutskotten får delrapporter under året. Ett förslag med en kostnadskalkyl ska vara klar i december 2010.

11 11 Ks 59 Dnr Kommunstyrelsen resestipendium 2010 Ärendet tas upp till ny behandling på kommunstyrelsen i maj Ärendet Kommunfullmäktige inrättade år 2000 ett resestipendium för ungdomar under 20 år. Stipendiesumman uppgår till kronor. Stipendiet skall vara ett stöd till resor för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa. Stipendiet kan delas ut dels till ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksamma i kommunen. Ärendets tidigare behandling Resestipendiet delades ut för första gången den 19 juni Stipendiater år 2000 var Emelie Björling, Gusselby, Karin Carlsson, Lindesberg och Karin Ringaby, Lindesberg. Stipendiater år 2001 var Frida Andersson, Lindesberg, Johanna Birath, Gusselby, Marina Haikara, Vedevåg och Emil Lager, Löa. Stipendiater år 2002 var Jessika Andersson, Storå, David Bernhoft, Frövi, Nathalie Bildåhs, Kopparberg, Patrik Frentz, Nora, Karl- Magnus Johansson, Kopparberg, Daldar Nezar-Hussein, Lindesberg, Kristoffer Paulsson, Nora, Linn Trogen, Kopparberg, Jivin Zaki, Lindesberg och Kovan Zaki, Lindesberg Forts.

12 12 Forts. Ks 59 Stipendiater år 2003 var Lindeskolans IF:s flickor och pojkar födda Stipendiet år 2004 delades lika mellan en grupp av elever på Stadsskogskolan och en grupp av elever på Storåskolan. Båda grupperna deltog i elevutbyte med vår tyska vänort Hassberge. Stipendiater år 2005 var Emelie Karlsson, Vedevåg och Lina Storbacka, Lindesberg för gemensam resa till Sicilien samt Astrid Bäckman, Lindesberg för resa till England. Resestipendiet för år 2006 tilldelades Isabell Söderlund för resa till Irland och Måns Tillman för resa till Tyskland. De är båda från Frövi och fick kronor vardera års resestipendium tilldelades Lindeskolans kör Bergslagskantaten för musikresa till Österrike. Resestipendium för år 2008 delades mellan Sanna Jansson, Gusselby för idrottsresor i Europa och Maria Björling, Lindesberg för resa till Frankrike för att studera ungdomsinflytande. Lindesbergs kommuns resestipendium för år 2009 tilldelades Frövi/Fellingsbro flickfotbollslag F94-95, Lindesberg för utbytesresa med Jetsmarks IF i Jammerbugt kommune i Danmark. Efter utannonsering i ortstidningen och på kommunens webbplats har fem (5) ansökningar inkommit till resestipendium för år 2010.

13 13 Ks 60 Dnr Kommunrevisorerna revisionsrapport om protokollsutformning och verkställighet av beslut Meddelas: Kommunrevisionen Kommunkontorets yttrande den 31 mars 2010 överlämnas som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen. Ärendet Kommunrevisorerna uppdrog år 2009 till Komrev att granska utformningen av kommunens olika protokoll och verkställighet av beslut. Vid granskningen framkom att kommunens protokoll och verkställigheten av beslut är mycket bra. Trots det goda resultatet finns ett par frågor till nämnderna: Har inte Bergslagens miljö- och byggnämnd, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och vuxenutbildningsnämnden haft några yrkanden på 18 månader? Har inte barn- och utbildningsnämnden, Bergslagens miljö- och byggnämnd och socialnämnden inte haft några delegationsbeslut på 18 månader? Ärendets tidigare behandling Kommunrevisorerna beslutade den 28 januari 2010 att överlämna revisionsrapporten till samtliga nämnder samt kommunstyrelsen med begäran om skriftligt svar senast den 30 april 2010 med kommentarer till granskningen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 3 mars 2010 till kommunkontoret för yttrande senast den 31 mars Forts.

14 14 Forts. Ks 60 Kommunkontoret inkom den 31 mars 2010 med följande yttrande: Komrevs samlade bedömning är att kommunens protokoll följer lagens krav på protokoll. Protokollen kan både förstås av en utomstående läsare och ge relevant information om ärenden. Det finns rutiner för bevakning och återrapportering. Verkställigheten av beslut är god. Generellt sett får kommunstyrelsens protokoll goda betyg men det finns ändå möjligheter till förbättringar. Nedan redovisas Komrevs påpekanden/rekommendationer och hur långt arbetet med att åtgärda dessa kommit. Då ersättare går in under sammanträdet anges klockslag istället för vilka paragrafer som denne tjänstgjort. Numera redovisas klockslag och paragrafer på protokollets förstasida. Återrapporteringstidpunkt förekommer, men kan ske i större utsträckning. Numera eftersträvas att återrapporteringstidpunkt redovisas i protokollet. Motiv till återremisser anges inte regelmässigt. Vid de tillfällen motivering framkommer under ärendets behandling noteras numera detta. Rutiner för rapportering av utebliven verkställighet bör införas. När ett ärende är färdigbehandlat i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och det till uppdragits en förvaltning, enhet, nämnd eller bolag att verkställa beslutet delges/meddelas detta respektive förvaltning. När förvaltningschefen eller motsvarande bedömer att det inte är möjligt att verkställa beslutet, alternativt att verkställigheten kommer att försenas är det dennes skyldighet att rapportera detta till kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige. För att påminna förvaltningschefer och enhetschefer om detta kommer kommunstyrelsens kansli att informera berörda chefer när ärendet om revisionsrapporten om granskning av protokollsutformning och verkställighet av beslut är avslutat. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslog den 12 april 2010 att kommunstyrelsen överlämnar kommunkontorets yttrande som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen.

15 15 Ks 61 Dnr Utbildningsdepartementet remiss av betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) Meddelas: Utbildningsdepartementet Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande den 25 mars 2010 överlämnas som Lindesbergs kommuns remissvar till Utbildningsdepartementet. Ärendet I betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) presenteras förslag som ger barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning och plats i förskoleklass samt rätt att delta i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Betänkandet i dess helhet finns på regeringens webbsida: Lindesbergs kommun är inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet senast den 17 maj Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 3 mars 2010 till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 31 mars Barn- och utbildningsnämnden godkände den 25 mars 2010 barn- och utbildningsförvaltningens yttrande i ärendet. Yttrandet: För snart två år sedan lämnade vi ett yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas SOU 2007:34. Det nya betänkandet som nu har kommit är en komplettering till 2007 års betänkande. Forts.

16 16 Forts. Ks 61 Vid det förra tillfället hade vi synpunkter på två av punkterna i betänkandet: Underrättelseskyldighet enligt Utlänningsförordningen Val av ersättningsmodell Underrättelseskyldighet enligt Utlänningsförordningen Idag har barn- och utbildningsnämnden en skyldighet enligt Utlänningsförordningen, kap 7 1, att anmäla när ett barn med utländsk härkomst första gången skrivs in i grundskolan eller gymnasieskolan. Vi insåg de svårigheter som skulle bli följden om skolan är skyldig att underrätta polisen när dessa barn, som kan komma att avvisas eller utvisas, kommer till skolan. Vi ställde oss frågan vilka föräldrar kommer att låta sina barn komma till vår verksamhet och vilka svårigheter kommer det att innebära för vår personal? Efter att ha tagit del av betänkandet så kan vi konstatera att det finns ett förslag i utredningen som innebär att Styrelsen för utbildningen och socialnämnden ska inte längre omfattas av underrättelseskyldigheten. Bestämmelsen i kap 7 1 utlänningsförordningen upphävs. Val av ersättningsmodell Förslaget då var att kommunerna genom ett specialdestinerat statsbidrag skulle få ersättning i förhållande till antalet asylsökande barn som vistas i respektive kommun. Det var enligt vår mening inte någon bra väg att gå. Vår kommun har en gymnasieskola som tar emot elever från två angränsande kommuner. Genom förslaget var vi inte garanterade att få täckning för de kostnader som eleverna från grannkommunerna orsakar. Vi förordade att kommunerna får täckning för det faktiska antalet barn som de tar emot i sin verksamhet. Efter att ha tagit del av betänkandet så kan vi konstatera att ett nytt förslag när det gäller frågan om val av modell för statlig ersättning till kommuner och huvudmän nu har lämnats. Forts.

17 17 Forts. Ks 61 Det nya förslaget innebär att staten ersätter kommunerna genom ett specialdestinerat statsbidrag. Den ekonomiska ersättningen ska lämnas till kommunerna i form av fastställda schablonbelopp per barn eller elev för varje skolform. Ersättningen beslutas och utbetalas av Statens Skolverk efter ansökan av kommunerna. I de fall en elev eller ett barn fått sin utbildning tillgodosedd i en fristående skola respektive deltagit i enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska det ersättningsbelopp som betalats till kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till huvudmannen för verksamheten. Hur stort statsbidraget till de olika slagen av verksamhet kommer att bli är ännu inte klart. Det finns därför anledning att till fullo instämma i det särskilda yttrande som experten Irene Reuterfors-Mattsson lämnat. Hennes yttrande innebär att det vore helt oacceptabelt om dagens nivåer på schablonerna för asylsökande barn och ungas utbildning skulle tillämpas för att ersätta kommuner för utbildning med mera för barn som vistas i landet utan tillstånd. Reformen måste finansieras fullt ut av staten, antingen genom schabloner som ligger i nivå med genomsnittskostnaderna eller genom att kommunerna kan återsöka faktisk kostnad.

18 18 Ks 62 Dnr Kultur- och fritidsnämnden ansökan om paybackinvestering för Lindesbergs bibliotek Meddelas: Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Föreslagna rationaliseringsåtgärder godkänns som paybackinvestering. Investeringen återbetalas inom en treårsperiod med början i januari 2011 och enligt fastställt regelsystem med en internränta på 4 procent. Ärendet På Lindesbergs bibliotek har uppmärksammats möjligheter till rationalisering av rutiner samt energibesparing genom följande åtgärder: Självbetjäningsautomat Biblioteket i Lindesberg har en pensionsavgång under 2010, en biblioteksassistent som arbetar 40 timmar per vecka. Neddragningen påverkar bemanningen i lånedisken och det inre arbetet. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas ut på övriga anställda. För att kunna garantera en fortsatt hög kvalitet i utbudet och ett bra öppethållande så behövs en självbetjäningsautomat som sköter både utlåning och återlämning. Tekniken är väl beprövad och finns sedan många år på andra bibliotek. En modern maskin kan ha en livstid på tio år och har låg driftskostnad. Automaten är förberedd för RFID (Radio Frequency Identification), RFID finns på många bibliotek och är en teknik som använder radiovågor för att identifiera ett objekt (t.ex. en bok eller en CDskiva). Energibesparande belysning Ny belysning kan sänka elförbrukningen på biblioteket med upp till 70 procent (belysningsbranschen.se). Biblioteket behöver byta ut och förstärka belysningen i hela biblioteket, det här förslaget bygger på att i etapp ett får plan två i biblioteket ny belysning. Forts.

19 19 Forts. Ks 62 Kalkyl Objekt Självbetjäningsautomat för utlån och återlämning, inkl. montering Energibesparande belysning plan två Summa investering Summa kr kr kr Enligt kommunens investeringsregler (Kf 41/2009) kan investeringsprojekt med kortare återbetalningstid än tre år beslutas av kommunstyrelsen. Payback-tid (återbetalningstid) tre år, det vill säga avskrivning varav årligen kronor plus internränta. Kostnaden belastar biblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden föreslog den 11 februari 2010 att kommunstyrelsen beviljar en payback-investering på kronor för rationalisering av rutiner och energibesparing på Lindesbergs bibliotek. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli den 3 mars 2010 det till kommunchefen för yttrande senast den 31 mars Kommunledningsstaben inkom den 22 april 2010 med följande förslag: Föreslagna rationaliseringsåtgärder godkänns som payback-investering. Investeringen återbetalas inom en treårsperiod med början i januari 2011 och med en internränta på 4 procent.

20 20 Ks 63 Dnr Birgitta Duell (M) och Jan Marne (M) motion om fritidsgård i Lindesbergs tätort Meddelas: Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden (samordnande) och kultur- och fritidsnämnden för gemensamt yttrande över motionen senast den 20 augusti Kommunstyrelsen önskar dessutom en redovisning över alla fritidsgårdar i kommunen. Ärendet Birgitta Duell (M) och Jan Marne (M) inkom den 2 mars 2010 med motion där de föreslår att en fritidsgård öppnas i Lindesbergs tätort. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen den 15 mars 2010 till kommunstyrelsen för yttrande.

21 21 Ks 64 Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen ändring av delegationsordning för hantering av skolhälsovårdsjournaler Meddelas: Kommunchef Bitr kommunchef Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunarkivarien Kanslienheten Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med att kommunchefen, med biträdande kommunchefen som ersättare, får delegation att teckna avtal med andra kommuner om lån av skolhälsovårdsjournaler. Ärendet Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning för hantering av skolhälsovårdsjournaler. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Lindesbergs kommun. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsförvaltningen har i samband med översyn av rutinerna för hantering av skolhälsovårdsjournaler upptäckt att det saknas bestämmelser i kommunstyrelsens delegationsordning om att teckna avtal för kommunens räkning vid lån av skolhälsovårdsjournal från Nora och Ljusnarsbergs kommuner till gymnasieskolan i Lindesberg.

22 22 Ks 65 Dnr Kommunchefen omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Ny kommunkoncern för Lindesbergs kommuns bolag fastställs i enlighet med sidorna 7 och 20 i förslaget (Slutstruktur bolag och fastigheter). Styrning och rapportering i den nya koncernstrukturen ägardialog ska utformas enligt sidorna i förslaget. Organisation av samordning ska ske enligt sidorna i förslaget. Bolagsordningar för de bolag som ingår i den nya koncernstrukturen ska ha den lydelsen som framgår av förslag till nya bolagsordningar. Ärendet Omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Ärendets tidigare behandling På uppdrag av kommunchefen inkom Carl-Johan Isaksson, affärsutvecklingskonsult, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Marcus Holmberg, transaktionsledare, Skarpa AB den 14 april 2010 med förslag till omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Forts.

23 23 Forts. Ks 65 Kommunchefen inkom den 22 april 2010 med följande beslutsförslag i ärendet: Ny kommunkoncern för Lindesbergs kommuns bolag fastställs i enlighet med sidorna 7 och 20 i förslaget (Slutstruktur bolag och fastigheter). Styrning och rapportering i den nya koncernstrukturen ägardialog ska göras enligt sidorna i förslaget. Organisation av samordning ska ske enligt sidorna i förslaget. Bolagsordningar för de bolag som ingår i den nya koncernstrukturen ska ha den lydelse som framgår av förslag till nya bolagsordningar. MBL-förhandling ska ske av förslaget innan beslut fattas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning socialdemokraterna i Lindesberg: Vi bifaller i stora drag kommunchefens förslag till ny koncernstruktur för Lindesbergs kommuns bolag. Vi bedömer det som en naturlig fortsättning på koncernbildningen som startade under förra mandatperioden. Vi är dock kritiska till den knapphändiga och skyndsamma process som lett fram till detta beslutsförslag. Någon egentlig analys av vad som är bra, mindre bra eller dåligt har inte gjorts på ett professionellt sätt vilket borde vara grunden till förändringen. Formellt sett har ärendet gått de rätta vägarna vad vi kan se men i en process som innebär stora förändringar där många blir berörda ser vi det som självklart att föra en dialog med de inblandade bolagen. En sådan dialog där erfarenheter, kloka råd och delaktighet tas till vara i processen skulle medföra förutsättningar för ett smidigare genomförande och en bättre slutprodukt i stället för att skapa oro och onödiga frågetecken. Vi förutsätter att arbetet i framtiden sköts mer processinriktat och öppet. Anders Ceder (S)

24 24 Ks 66 Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen mjuka investeringar för utveckling av gymnasiets idrotts- och kulturprofil Meddelas: Barn- och utbildningsförvaltningen Lindeskolan Ekonomichefen Följande projekt godkänns som mjuka investeringar: Belopp i kronor utveckla flexibilitet i arbetssätten på Lindeskolan utveckla idrottscollege på Lindeskolan utveckla kultursatsning på Lindeskolan Summa Finansiering sker genom att Lindeskolan återbetalar beloppet under en treårsperiod med början år 2013 och med en internränta enligt fastställt regelsystem på 4 procent. Ramjustering för leasingavgift för ca 150 datorer om totalt kronor godkänns. Finansiering sker genom omdisponering från finansförvaltningen. Ärendet Mjuka investeringar för utveckling av gymnasiets idrotts- och kulturprofil. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningschefen inkom den 19 april 2010 med önskemål om mjuka investeringar för Lindeskolan. Kommunledningsstaben inkom den 22 april 2010 med följande beslutsförslag i ärendet: Belopp i kronor Följande projekt godkänns som mjuka investeringar: utveckla flexibilitet i arbetssätten på Lindeskolan kronor utveckla idrottscollege på Lindeskolan kronor utveckla kultursatsning på Lindeskolan Summa Forts.

25 25 Forts. Ks 66 Finansiering sker genom att Lindeskolan återbetalar beloppet under en treårsperiod med början år Ramjustering för leasingavgift för ca 150 datorer om totalt kronor godkänns Finansiering sker genom omdisponering från finansförvaltningen.

26 26 Ks 67 Dnr Kultur- och fritidsförvaltningen begäran om igångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser Meddelas: Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomichefen Kultur- och fritidsförvaltningen beviljas begärt igångsättningstillstånd. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har i investeringsbudget 2010 beviljats ett anslag för lekplatser med kronor. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidschefen inkom den 21 april 2010 med begäran om igångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser med sammanlagt kronor.

27 27 Ks 68 Dnr Koncernledningsstaben mål- och rambudget Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Ekonomichefen Dokumentet Mål och rambudget gäller som underlag för nämnders/förvaltningars budgetarbete. Konsekvensbeskrivningar lämnas till koncernledningsstaben senast den 20 augusti 2010 i enlighet med gällande tidplan. Ärendet Mål- och rambudget Ärendets tidigare behandling Koncernledningsstaben överlämnade den 21 april 2010 underlag och förutsättningar för budget 2011 och VP Koncernledningsstaben föreslog kommunstyrelsen besluta att: dokumentet Mål och rambudget gäller som underlag för nämnders/förvaltningars budgetarbete konsekvensbeskrivningar lämnas till koncernledningsstaben senast den 20 augusti 2010 i enlighet med gällande tidplan. Ledamöternas förslag till beslut Anders Ceder (S) föreslog följande tillägg till ramarna: 2 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för föreningsbidrag och evenemang 2 miljoner kronor till Bergslagens Kommunalteknik, varav 1 miljon kronor via kultur- och fritidsnämnden för underhåll av idrottsanläggningar och 1 miljon kronor via staben för underhåll av gator och parker 2 miljoner kronor till socialnämnden för samlingsplatser för äldre i kommunens tätorter 3 miljoner kronor till kommunstyrelsen för förbättrad näringslivsorganisation och ungdomspraktikplatser Forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer