Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette Lindvall (M) Inger Griberg (-) Patrik Öhrström (FP) Anders Ceder (S) Hans-Olof Hake (S), ersättare för Hans Boström (S) Ulrika Nilsson (S), ersättare för Arnold Bengtsson (S) Ingegerd Lööv (S) Göran Karlsson (S) Irja Gustavsson (S) Helen Uliczka (MP) Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Lennart Jansson, sekreterare och kommunchef Gabriella Hugosson, nämndsekreterare Eva Wahlsten, bitr. kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Gunilla Wretling, kommunledningsstaben Utses att justera Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerare... ANSLAG - BEVIS Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift...

2 2 Ks 55 Dnr Tursam i Bergslagen ekonomisk förening stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening Meddelas: Tursam Utvecklingsenheten Hällefors kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening godkänns med nedanstående förändring. 10 i stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening ändras så att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av medlemskommunerna för fyra år i följd med start år 2011 istället för tre år som nu. Ärendet Ändring av stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening. Ärendets tidigare behandling Tursam i Bergslagen inkom den 19 januari 2009 med en inbjudan till extra föreningsstämma den 23 januari 2009 för att behandla eventuella stadgeändringar. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 26 januari 2009 att ärendet tas upp på nytt när styrelsen för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening inkommer med förslag till nya stadgar. Styrelsen för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening inkom den 6 maj 2009 med förslag till nya stadgar. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 11 maj 2009 att förslag till nya stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening remitteras till de politiska partierna och kommunledningsstaben för yttrande senast den 26 maj Ärendet tas upp på nytt på planerings- och utvecklingsutskottet den 1 juni Forts.

3 3 Forts. Ks 55 Socialdemokraterna i Lindesberg inkom den 28 maj 2009 med synpunkter på förslag till nya stadgar. Kjell-Eric Eliasson, kommunledningsstaben informerade planeringsoch utvecklingsutskottets ledamöter den 1 juni 2009 om förslag till nya stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 1 juni 2009 till kommunledningsstaben att utreda ärendet vidare. Kommunledningsstaben inkom den 17 mars 2010 med yttrande. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslog den 22 mars 2010 kommunstyrelsen besluta att: Stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening godkänns med nedanstående förändring. 10 i stadgarna för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening ändras så att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av medlemskommunerna för fyra år i följd med start år 2011 istället för tre år som nu.

4 4 Ks 56 Dnr Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Meddelas: Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningsförvaltningen Det aktuella ärendet avslutas. Det uppdras till socialförvaltningen (samordnande), barn- och utbildningsförvaltningen och vuxenutbildningsförvaltningen att informera kommunstyrelsen om antalet flyktingar som tas emot samt de ekonomiska konsekvenser som därmed uppstår för berörda förvaltningar samt övriga uppgifter som kan vara av intresse i ärendet. Ärendet Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inkom den 25 mars 2009 med en gemensam uppmaning till kommunerna om att det behövs fler platser för ensamkommande barn och ungdomar. Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 27 april 2009 till socialförvaltningen och flyktingsmottagningsenheten på vuxenutbildningsförvaltningen för yttrande senast den 11 maj Flyktingsamordnare Sven Lyttkens inkom den 11 maj 2009 med ett yttrande, som också socialförvaltningen står bakom. Yttrandet: Sveriges kommuner och Landsting och Migrationsverket har gemensamt gått ut med en förfrågan till Sveriges kommuner om att det behövs fler platser i kommunerna för mottagande av asylsökande barn och ungdomar som saknar vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Forts.

5 5 Forts. Ks 56 I Lindesbergs kommun fanns till juni 2006 ett så kallat Ungbo för denna målgrupp som drevs av Migrationsverket. När kommunerna erbjöds att ta över verksamheten i samband med en lagändring som gjorde målgruppen till kommunens ansvar avstod Lindesbergs kommun utifrån bland annat de ekonomiska förutsättningar som gavs samt på grund av oklarheter om ansvarsområden. De ekonomiska förutsättningarna är annorlunda idag. Statsbidragen har ökat för placeringskostnader och utredningskostnader. Även ansvarsområden är tydligare. Lindesbergs kommun har idag avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar på 65 personer. Mottagandet har överstigit avtalet de senaste tre åren med personer. Bland de mottagna finns också minderåriga ensamkommande barn som bor hos släktingar. Migrationsverket driver ett anläggningsboende i norra länet med ca 900 platser varav flertalet i Lindesbergs kommun. Problem bland de boende leder till merarbete för socialtjänsten. Socialtjänsten har också utrett ett antal ensamkommande asylsökande barn varav några placerats av kommunens socialtjänst medan andra bor med släktingar. Att starta ett ungdomsboende kommer inte bara ha en inriktning mot asylsökande utan också om de unga beviljas uppehållstillstånd, fortsatt introduktions- och integrationsarbete för etablering i Sverige. Om kommunen har intentionen att skriva avtal om mottagande av minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare med Migrationsverket är det ett åtagande som kräver en längre utredning. Sammanfattningsvis har kommunen ett omfattande arbete med asylsökande vuxna och barn beroende på Migrationsverkets anläggning i kommunen. Kommunen har även utifrån avtalet med Migrationsverket ett relativt omfattande flyktingmottagande. Jag föreslår utifrån ovanstående skrivning att kommunen avstår från att skriva avtal om mottagande av asylsökande minderåriga utan vårdnadshavare. Forts.

6 6 Forts. Ks 56 Kommunstyrelsen remitterade den 26 maj 2009 ärendet till kommunledningsstaben för redovisning senast hösten 2009 av de ekonomiska konsekvenserna i ärendet. Vuxenutbildningsnämnden beslutade den 3 juni 2009 att stödja flyktingsamordnarens förslag i ärendet. Barn- och utbildningschef Conny Johansson informerade både för barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens räkning kommunstyrelsens ledamöter den 7 december 2009 om vilka kommunala resurser som finns respektive saknas för att ta emot ensamkommande barn. Catharina Hast Markkula från Migrationsverket informerade kommunstyrelsens ledamöter den 15 februari 2010 om ensamkommande barn och ungdomar.

7 7 Ks 57 Dnr Bergslagens Kommunalteknik samverkansmöjligheter inom KNÖL-området Kommunchefens information om aktuellt nuläge läggs till handlingarna. Ärendet Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom den 1 juni 2009 med en förstudie om samverkansmöjligheter inom området Kommuner i Norra Örebro Län (KNÖL). BKT har begärt en utredning av Lars-Göran Loré på uppdrag av kommunalråden i KNÖL om samverkansmöjligheter inom IT, lönekontor, upphandling, telefoni, kundtjänst, hemsidor och måltidsorganisation. i ärendet från Hällefors kommun inkom den 2 september 2009 och från Ljusnarsbergs kommun den 4 september Båda kommunerna ställer sig positiv till utökat samarbete inom områdena IT, telefoni och upphandling. BKT vill ha synpunkter i ärendet senast den 1 oktober Ärendets tidigare behandling Kommunchefen inkom den 16 september 2009 med en skrivelse i ärendet där han föreslår att Lindesbergs kommun avvaktar med nya samarbetsplaner till dess de pågående större utredningarna av kommunens administration har slutförts och analyserats/verkställts. Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2009 att ta upp ärendet till ny behandling på kommunstyrelsen i oktober Forts.

8 8 Forts. Ks 57 Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2010 att Lindesbergs kommun slutför först sina egna pågående utredningar av kommunens administration innan frågan om samverkansmöjligheter inom KNÖLområdet eller inom Örebro län utreds. Inriktningen är att frågan om samverkansmöjligheter tas upp till behandling under januari Kommunchefen informerade den 27 april 2010 kommunstyrelsens ledamöter om aktuellt nuläge i ärendet.

9 9 Ks 58 Dnr Hlödur Bjarnason (KD) motion om möjlighet till boende i kommunen för ungdomar och vuxna med sociala och medicinska problem Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad med barn- och utbildningschefens yttrande den 25 mars Ärendet Hlödur Bjarnason (KD) inkom den 1 december 2009 med en motion där han föreslog att: Möjligheterna utreds att ta hem brukare/patienter som vistas på annan ort och analysera konsekvenserna (kvalité, kompetens och kostnad) för hemtagning Det undersöks om andra aktörer/kommuner (KNÖL) är beredda till samarbete kring detta. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige remitterade den 14 december 2009 motionen till kommunstyrelsen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 11 januari 2010 till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för gemensamt yttrande senast den 26 mars Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 mars 2010 att godkänna barn- och utbildningschefens yttrande den 25 mars 2010 i ärendet. Av yttrandet framgår: Möjlighet till boende i kommunen för ungdomar och vuxna med social och/eller neuropsykiatriska problem är en kvalitetsfråga för kommunens invånare. Enligt forskningen blir ungdomar bättre hjälpta i sina svårigheter om de bor kvar i hemkommunen. Forts.

10 10 Forts. Ks 58 Arbetsutskotten för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har vid sitt gemensamma möte den 1 december 2009 behandlat en skrivelse Boende, skola och behandling i kommunens egenregi. Skrivelsen tar upp behovet av gruppboende och skolgång för ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos. Arbetsutskotten har gett skolchefen och socialchefen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet. En referensgrupp är tillsatt och arbetsutskotten får delrapporter under året. Ett förslag med en kostnadskalkyl ska vara klar i december 2010.

11 11 Ks 59 Dnr Kommunstyrelsen resestipendium 2010 Ärendet tas upp till ny behandling på kommunstyrelsen i maj Ärendet Kommunfullmäktige inrättade år 2000 ett resestipendium för ungdomar under 20 år. Stipendiesumman uppgår till kronor. Stipendiet skall vara ett stöd till resor för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa. Stipendiet kan delas ut dels till ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksamma i kommunen. Ärendets tidigare behandling Resestipendiet delades ut för första gången den 19 juni Stipendiater år 2000 var Emelie Björling, Gusselby, Karin Carlsson, Lindesberg och Karin Ringaby, Lindesberg. Stipendiater år 2001 var Frida Andersson, Lindesberg, Johanna Birath, Gusselby, Marina Haikara, Vedevåg och Emil Lager, Löa. Stipendiater år 2002 var Jessika Andersson, Storå, David Bernhoft, Frövi, Nathalie Bildåhs, Kopparberg, Patrik Frentz, Nora, Karl- Magnus Johansson, Kopparberg, Daldar Nezar-Hussein, Lindesberg, Kristoffer Paulsson, Nora, Linn Trogen, Kopparberg, Jivin Zaki, Lindesberg och Kovan Zaki, Lindesberg Forts.

12 12 Forts. Ks 59 Stipendiater år 2003 var Lindeskolans IF:s flickor och pojkar födda Stipendiet år 2004 delades lika mellan en grupp av elever på Stadsskogskolan och en grupp av elever på Storåskolan. Båda grupperna deltog i elevutbyte med vår tyska vänort Hassberge. Stipendiater år 2005 var Emelie Karlsson, Vedevåg och Lina Storbacka, Lindesberg för gemensam resa till Sicilien samt Astrid Bäckman, Lindesberg för resa till England. Resestipendiet för år 2006 tilldelades Isabell Söderlund för resa till Irland och Måns Tillman för resa till Tyskland. De är båda från Frövi och fick kronor vardera års resestipendium tilldelades Lindeskolans kör Bergslagskantaten för musikresa till Österrike. Resestipendium för år 2008 delades mellan Sanna Jansson, Gusselby för idrottsresor i Europa och Maria Björling, Lindesberg för resa till Frankrike för att studera ungdomsinflytande. Lindesbergs kommuns resestipendium för år 2009 tilldelades Frövi/Fellingsbro flickfotbollslag F94-95, Lindesberg för utbytesresa med Jetsmarks IF i Jammerbugt kommune i Danmark. Efter utannonsering i ortstidningen och på kommunens webbplats har fem (5) ansökningar inkommit till resestipendium för år 2010.

13 13 Ks 60 Dnr Kommunrevisorerna revisionsrapport om protokollsutformning och verkställighet av beslut Meddelas: Kommunrevisionen Kommunkontorets yttrande den 31 mars 2010 överlämnas som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen. Ärendet Kommunrevisorerna uppdrog år 2009 till Komrev att granska utformningen av kommunens olika protokoll och verkställighet av beslut. Vid granskningen framkom att kommunens protokoll och verkställigheten av beslut är mycket bra. Trots det goda resultatet finns ett par frågor till nämnderna: Har inte Bergslagens miljö- och byggnämnd, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och vuxenutbildningsnämnden haft några yrkanden på 18 månader? Har inte barn- och utbildningsnämnden, Bergslagens miljö- och byggnämnd och socialnämnden inte haft några delegationsbeslut på 18 månader? Ärendets tidigare behandling Kommunrevisorerna beslutade den 28 januari 2010 att överlämna revisionsrapporten till samtliga nämnder samt kommunstyrelsen med begäran om skriftligt svar senast den 30 april 2010 med kommentarer till granskningen. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 3 mars 2010 till kommunkontoret för yttrande senast den 31 mars Forts.

14 14 Forts. Ks 60 Kommunkontoret inkom den 31 mars 2010 med följande yttrande: Komrevs samlade bedömning är att kommunens protokoll följer lagens krav på protokoll. Protokollen kan både förstås av en utomstående läsare och ge relevant information om ärenden. Det finns rutiner för bevakning och återrapportering. Verkställigheten av beslut är god. Generellt sett får kommunstyrelsens protokoll goda betyg men det finns ändå möjligheter till förbättringar. Nedan redovisas Komrevs påpekanden/rekommendationer och hur långt arbetet med att åtgärda dessa kommit. Då ersättare går in under sammanträdet anges klockslag istället för vilka paragrafer som denne tjänstgjort. Numera redovisas klockslag och paragrafer på protokollets förstasida. Återrapporteringstidpunkt förekommer, men kan ske i större utsträckning. Numera eftersträvas att återrapporteringstidpunkt redovisas i protokollet. Motiv till återremisser anges inte regelmässigt. Vid de tillfällen motivering framkommer under ärendets behandling noteras numera detta. Rutiner för rapportering av utebliven verkställighet bör införas. När ett ärende är färdigbehandlat i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och det till uppdragits en förvaltning, enhet, nämnd eller bolag att verkställa beslutet delges/meddelas detta respektive förvaltning. När förvaltningschefen eller motsvarande bedömer att det inte är möjligt att verkställa beslutet, alternativt att verkställigheten kommer att försenas är det dennes skyldighet att rapportera detta till kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige. För att påminna förvaltningschefer och enhetschefer om detta kommer kommunstyrelsens kansli att informera berörda chefer när ärendet om revisionsrapporten om granskning av protokollsutformning och verkställighet av beslut är avslutat. Planerings- och utvecklingsutskottet föreslog den 12 april 2010 att kommunstyrelsen överlämnar kommunkontorets yttrande som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen.

15 15 Ks 61 Dnr Utbildningsdepartementet remiss av betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) Meddelas: Utbildningsdepartementet Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande den 25 mars 2010 överlämnas som Lindesbergs kommuns remissvar till Utbildningsdepartementet. Ärendet I betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) presenteras förslag som ger barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning och plats i förskoleklass samt rätt att delta i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Betänkandet i dess helhet finns på regeringens webbsida: Lindesbergs kommun är inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet senast den 17 maj Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 3 mars 2010 till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 31 mars Barn- och utbildningsnämnden godkände den 25 mars 2010 barn- och utbildningsförvaltningens yttrande i ärendet. Yttrandet: För snart två år sedan lämnade vi ett yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas SOU 2007:34. Det nya betänkandet som nu har kommit är en komplettering till 2007 års betänkande. Forts.

16 16 Forts. Ks 61 Vid det förra tillfället hade vi synpunkter på två av punkterna i betänkandet: Underrättelseskyldighet enligt Utlänningsförordningen Val av ersättningsmodell Underrättelseskyldighet enligt Utlänningsförordningen Idag har barn- och utbildningsnämnden en skyldighet enligt Utlänningsförordningen, kap 7 1, att anmäla när ett barn med utländsk härkomst första gången skrivs in i grundskolan eller gymnasieskolan. Vi insåg de svårigheter som skulle bli följden om skolan är skyldig att underrätta polisen när dessa barn, som kan komma att avvisas eller utvisas, kommer till skolan. Vi ställde oss frågan vilka föräldrar kommer att låta sina barn komma till vår verksamhet och vilka svårigheter kommer det att innebära för vår personal? Efter att ha tagit del av betänkandet så kan vi konstatera att det finns ett förslag i utredningen som innebär att Styrelsen för utbildningen och socialnämnden ska inte längre omfattas av underrättelseskyldigheten. Bestämmelsen i kap 7 1 utlänningsförordningen upphävs. Val av ersättningsmodell Förslaget då var att kommunerna genom ett specialdestinerat statsbidrag skulle få ersättning i förhållande till antalet asylsökande barn som vistas i respektive kommun. Det var enligt vår mening inte någon bra väg att gå. Vår kommun har en gymnasieskola som tar emot elever från två angränsande kommuner. Genom förslaget var vi inte garanterade att få täckning för de kostnader som eleverna från grannkommunerna orsakar. Vi förordade att kommunerna får täckning för det faktiska antalet barn som de tar emot i sin verksamhet. Efter att ha tagit del av betänkandet så kan vi konstatera att ett nytt förslag när det gäller frågan om val av modell för statlig ersättning till kommuner och huvudmän nu har lämnats. Forts.

17 17 Forts. Ks 61 Det nya förslaget innebär att staten ersätter kommunerna genom ett specialdestinerat statsbidrag. Den ekonomiska ersättningen ska lämnas till kommunerna i form av fastställda schablonbelopp per barn eller elev för varje skolform. Ersättningen beslutas och utbetalas av Statens Skolverk efter ansökan av kommunerna. I de fall en elev eller ett barn fått sin utbildning tillgodosedd i en fristående skola respektive deltagit i enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska det ersättningsbelopp som betalats till kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till huvudmannen för verksamheten. Hur stort statsbidraget till de olika slagen av verksamhet kommer att bli är ännu inte klart. Det finns därför anledning att till fullo instämma i det särskilda yttrande som experten Irene Reuterfors-Mattsson lämnat. Hennes yttrande innebär att det vore helt oacceptabelt om dagens nivåer på schablonerna för asylsökande barn och ungas utbildning skulle tillämpas för att ersätta kommuner för utbildning med mera för barn som vistas i landet utan tillstånd. Reformen måste finansieras fullt ut av staten, antingen genom schabloner som ligger i nivå med genomsnittskostnaderna eller genom att kommunerna kan återsöka faktisk kostnad.

18 18 Ks 62 Dnr Kultur- och fritidsnämnden ansökan om paybackinvestering för Lindesbergs bibliotek Meddelas: Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Föreslagna rationaliseringsåtgärder godkänns som paybackinvestering. Investeringen återbetalas inom en treårsperiod med början i januari 2011 och enligt fastställt regelsystem med en internränta på 4 procent. Ärendet På Lindesbergs bibliotek har uppmärksammats möjligheter till rationalisering av rutiner samt energibesparing genom följande åtgärder: Självbetjäningsautomat Biblioteket i Lindesberg har en pensionsavgång under 2010, en biblioteksassistent som arbetar 40 timmar per vecka. Neddragningen påverkar bemanningen i lånedisken och det inre arbetet. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas ut på övriga anställda. För att kunna garantera en fortsatt hög kvalitet i utbudet och ett bra öppethållande så behövs en självbetjäningsautomat som sköter både utlåning och återlämning. Tekniken är väl beprövad och finns sedan många år på andra bibliotek. En modern maskin kan ha en livstid på tio år och har låg driftskostnad. Automaten är förberedd för RFID (Radio Frequency Identification), RFID finns på många bibliotek och är en teknik som använder radiovågor för att identifiera ett objekt (t.ex. en bok eller en CDskiva). Energibesparande belysning Ny belysning kan sänka elförbrukningen på biblioteket med upp till 70 procent (belysningsbranschen.se). Biblioteket behöver byta ut och förstärka belysningen i hela biblioteket, det här förslaget bygger på att i etapp ett får plan två i biblioteket ny belysning. Forts.

19 19 Forts. Ks 62 Kalkyl Objekt Självbetjäningsautomat för utlån och återlämning, inkl. montering Energibesparande belysning plan två Summa investering Summa kr kr kr Enligt kommunens investeringsregler (Kf 41/2009) kan investeringsprojekt med kortare återbetalningstid än tre år beslutas av kommunstyrelsen. Payback-tid (återbetalningstid) tre år, det vill säga avskrivning varav årligen kronor plus internränta. Kostnaden belastar biblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden föreslog den 11 februari 2010 att kommunstyrelsen beviljar en payback-investering på kronor för rationalisering av rutiner och energibesparing på Lindesbergs bibliotek. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli den 3 mars 2010 det till kommunchefen för yttrande senast den 31 mars Kommunledningsstaben inkom den 22 april 2010 med följande förslag: Föreslagna rationaliseringsåtgärder godkänns som payback-investering. Investeringen återbetalas inom en treårsperiod med början i januari 2011 och med en internränta på 4 procent.

20 20 Ks 63 Dnr Birgitta Duell (M) och Jan Marne (M) motion om fritidsgård i Lindesbergs tätort Meddelas: Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden (samordnande) och kultur- och fritidsnämnden för gemensamt yttrande över motionen senast den 20 augusti Kommunstyrelsen önskar dessutom en redovisning över alla fritidsgårdar i kommunen. Ärendet Birgitta Duell (M) och Jan Marne (M) inkom den 2 mars 2010 med motion där de föreslår att en fritidsgård öppnas i Lindesbergs tätort. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen den 15 mars 2010 till kommunstyrelsen för yttrande.

21 21 Ks 64 Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen ändring av delegationsordning för hantering av skolhälsovårdsjournaler Meddelas: Kommunchef Bitr kommunchef Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunarkivarien Kanslienheten Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med att kommunchefen, med biträdande kommunchefen som ersättare, får delegation att teckna avtal med andra kommuner om lån av skolhälsovårdsjournaler. Ärendet Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning för hantering av skolhälsovårdsjournaler. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Lindesbergs kommun. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningsförvaltningen har i samband med översyn av rutinerna för hantering av skolhälsovårdsjournaler upptäckt att det saknas bestämmelser i kommunstyrelsens delegationsordning om att teckna avtal för kommunens räkning vid lån av skolhälsovårdsjournal från Nora och Ljusnarsbergs kommuner till gymnasieskolan i Lindesberg.

22 22 Ks 65 Dnr Kommunchefen omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Ny kommunkoncern för Lindesbergs kommuns bolag fastställs i enlighet med sidorna 7 och 20 i förslaget (Slutstruktur bolag och fastigheter). Styrning och rapportering i den nya koncernstrukturen ägardialog ska utformas enligt sidorna i förslaget. Organisation av samordning ska ske enligt sidorna i förslaget. Bolagsordningar för de bolag som ingår i den nya koncernstrukturen ska ha den lydelsen som framgår av förslag till nya bolagsordningar. Ärendet Omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Ärendets tidigare behandling På uppdrag av kommunchefen inkom Carl-Johan Isaksson, affärsutvecklingskonsult, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Marcus Holmberg, transaktionsledare, Skarpa AB den 14 april 2010 med förslag till omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Forts.

23 23 Forts. Ks 65 Kommunchefen inkom den 22 april 2010 med följande beslutsförslag i ärendet: Ny kommunkoncern för Lindesbergs kommuns bolag fastställs i enlighet med sidorna 7 och 20 i förslaget (Slutstruktur bolag och fastigheter). Styrning och rapportering i den nya koncernstrukturen ägardialog ska göras enligt sidorna i förslaget. Organisation av samordning ska ske enligt sidorna i förslaget. Bolagsordningar för de bolag som ingår i den nya koncernstrukturen ska ha den lydelse som framgår av förslag till nya bolagsordningar. MBL-förhandling ska ske av förslaget innan beslut fattas av kommunfullmäktige. Protokollsanteckning socialdemokraterna i Lindesberg: Vi bifaller i stora drag kommunchefens förslag till ny koncernstruktur för Lindesbergs kommuns bolag. Vi bedömer det som en naturlig fortsättning på koncernbildningen som startade under förra mandatperioden. Vi är dock kritiska till den knapphändiga och skyndsamma process som lett fram till detta beslutsförslag. Någon egentlig analys av vad som är bra, mindre bra eller dåligt har inte gjorts på ett professionellt sätt vilket borde vara grunden till förändringen. Formellt sett har ärendet gått de rätta vägarna vad vi kan se men i en process som innebär stora förändringar där många blir berörda ser vi det som självklart att föra en dialog med de inblandade bolagen. En sådan dialog där erfarenheter, kloka råd och delaktighet tas till vara i processen skulle medföra förutsättningar för ett smidigare genomförande och en bättre slutprodukt i stället för att skapa oro och onödiga frågetecken. Vi förutsätter att arbetet i framtiden sköts mer processinriktat och öppet. Anders Ceder (S)

24 24 Ks 66 Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen mjuka investeringar för utveckling av gymnasiets idrotts- och kulturprofil Meddelas: Barn- och utbildningsförvaltningen Lindeskolan Ekonomichefen Följande projekt godkänns som mjuka investeringar: Belopp i kronor utveckla flexibilitet i arbetssätten på Lindeskolan utveckla idrottscollege på Lindeskolan utveckla kultursatsning på Lindeskolan Summa Finansiering sker genom att Lindeskolan återbetalar beloppet under en treårsperiod med början år 2013 och med en internränta enligt fastställt regelsystem på 4 procent. Ramjustering för leasingavgift för ca 150 datorer om totalt kronor godkänns. Finansiering sker genom omdisponering från finansförvaltningen. Ärendet Mjuka investeringar för utveckling av gymnasiets idrotts- och kulturprofil. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningschefen inkom den 19 april 2010 med önskemål om mjuka investeringar för Lindeskolan. Kommunledningsstaben inkom den 22 april 2010 med följande beslutsförslag i ärendet: Belopp i kronor Följande projekt godkänns som mjuka investeringar: utveckla flexibilitet i arbetssätten på Lindeskolan kronor utveckla idrottscollege på Lindeskolan kronor utveckla kultursatsning på Lindeskolan Summa Forts.

25 25 Forts. Ks 66 Finansiering sker genom att Lindeskolan återbetalar beloppet under en treårsperiod med början år Ramjustering för leasingavgift för ca 150 datorer om totalt kronor godkänns Finansiering sker genom omdisponering från finansförvaltningen.

26 26 Ks 67 Dnr Kultur- och fritidsförvaltningen begäran om igångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser Meddelas: Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomichefen Kultur- och fritidsförvaltningen beviljas begärt igångsättningstillstånd. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har i investeringsbudget 2010 beviljats ett anslag för lekplatser med kronor. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidschefen inkom den 21 april 2010 med begäran om igångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser med sammanlagt kronor.

27 27 Ks 68 Dnr Koncernledningsstaben mål- och rambudget Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Ekonomichefen Dokumentet Mål och rambudget gäller som underlag för nämnders/förvaltningars budgetarbete. Konsekvensbeskrivningar lämnas till koncernledningsstaben senast den 20 augusti 2010 i enlighet med gällande tidplan. Ärendet Mål- och rambudget Ärendets tidigare behandling Koncernledningsstaben överlämnade den 21 april 2010 underlag och förutsättningar för budget 2011 och VP Koncernledningsstaben föreslog kommunstyrelsen besluta att: dokumentet Mål och rambudget gäller som underlag för nämnders/förvaltningars budgetarbete konsekvensbeskrivningar lämnas till koncernledningsstaben senast den 20 augusti 2010 i enlighet med gällande tidplan. Ledamöternas förslag till beslut Anders Ceder (S) föreslog följande tillägg till ramarna: 2 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för föreningsbidrag och evenemang 2 miljoner kronor till Bergslagens Kommunalteknik, varav 1 miljon kronor via kultur- och fritidsnämnden för underhåll av idrottsanläggningar och 1 miljon kronor via staben för underhåll av gator och parker 2 miljoner kronor till socialnämnden för samlingsplatser för äldre i kommunens tätorter 3 miljoner kronor till kommunstyrelsen för förbättrad näringslivsorganisation och ungdomspraktikplatser Forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen ! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 27 april 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende Tillägg 2 Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-14 Kompletterande handlingar till ärenden Nr Dnr Ärende 1 2009.0207 Bergslagens Kommunalteknik ny förbundsordning (handlingar utskickade med ordinarie kallelse)

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:42 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg kl. 17:00-18:08 ande Se bilaga Närvarande 33 ordinarie fullmäktige, 10 ersättare, 2 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten,

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 08:30-11:20 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD)

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-08-10 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-11:10 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD) Inger

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 24 september 2013 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till extra sammanträde med kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, tisdagen den 28 augusti 2012 direkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen ! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 16 juni 2009 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2010-11-03 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Jan Hansson (m) ordf, ersättare för Sven Öberg (kd) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Inger Griberg (-), ersättare

Läs mer

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 12 april 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Pär-Ove Lindqvist) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05. Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 9-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin

Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Plats och tid Möteslokal Leja, kommunhuset i Lindesberg, kl. 13.30-15:40 1 ande Anders Ceder, ordförande Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 11-12, 13-13.55 Beslutande Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:35 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Anniette Lindvall (M), ersättare för Pär-Ove

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beslutande kommunstyrelsen tisdagen den 24 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 10 november 2009, kl 08:30-13:00

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 10 november 2009, kl 08:30-13:00 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 10 november 2009, kl 08:30-13:00 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson (V) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Masugnen, lokal Smedjan, Lindesberg, kl. 17:00-18:50 Beslutande Se bilaga Närvarande 36 ordinarie ledamöter, 4 ersättare, 5 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2009-11-04 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:50 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Patrik Öhrström (fp) (ersättare för Göran Sjönneby) Maria

Läs mer