E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen. Den första anläggningen skall byggas i Italien och planeras att tas i drift våren Osäkerhetsfaktorer finns fortfarande i form av finansieringen samt myndighetstillstånd i Italien. Cortus genomför en företrädesemission i två steg som siktar på att ta in 34 MSEK nu i april och 69 MSEK i september. Pengarna är en förutsättning för att bygga anläggningen i Italien. De första intäkterna väntas komma år 2016 och redan 2017 kan bolaget nå positivt resultat. Våra prognoser är i stort sett oförändrade men värderingen påverkas av att utspädningen i emissionerna blir mycket större än vi hade räknat tidigare. Med en rejäl rabatt för riskjustering värderar vi aktien till cirka 2 kronor, efter att teckningsrätterna har avskilts. Lista: First North Börsvärde: 32 MSEK Bransch: Utilities VD: Rolf Ljunggren Styrelseordf: Per-Olov Norberg OMXS 30 Cortus Energy mar 15-jun 13-sep 12-dec 12-mar Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6,0 poäng 6,5 poäng 7,5 poäng 0,0 poäng 0,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt -72% -33% -55% 1 420% 2 013% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg 29% EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg 22% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg Neg 13% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA -0,67-0,93-0,13-0,14 0,28 P/E Neg Neg Neg Neg 5,1 EV/S 24,4 10,7 194,8 25,7 1,2 EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg 4,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 1,5 Antal aktier (milj) 21,4 Börsvärde (MSEK) 32 Nettokassa (MSEK) 20 Free float (%) 66% Dagl oms. ( 000) 75 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Närmar sig efterlängtat genombrott Sanningens minut börjar närma sig för Cortus som det kommande året står inför en kommersialisering av Woodroll, en egenutvecklad metod för förgasning av biobränslen. Om allt går planenligt kommer den första anläggningen tas i drift i Italien i mars Den kommer leverera el till nätet och ger via det italienska subventionssystemet för feed-in-tariffer höga och stabila intäkter. Än viktigare än de intäkter som Cortus då får blir emellertid kvittot på att anläggningen fungerar och håller rätt prestanda. Återigen, om allt går enligt plan, kommer denna första referensanläggning i industriell skala att bana väg för en potentiell miljardmarknad. En marknad som för Cortus har alla förutsättningar att också bli väldigt lönsam. Bolaget har nu ett par viktiga, för att inte säga avgörande, händelser framför sig. Dels är det klartecken för olika myndighetstillstånd från Italien. Sedan krävs också en avsevärd kapitalisering för investeringen. Denna genomförs i två steg med en mindre nyemission nu under våren och sedan en större del i september när Cortus räknar med att ha klartecken från alla instanser i Italien. Nedan följer tidsplanen för de viktiga händelser vi kan se fram emot under : Mars-maj Klartecken för bygglov i Italien. April Nyemission del 1 om max 34 MSEK före emissionskostnader. Maj-juni Lämnar in ansökan till italienska myndigheten RES om att Cortus anläggningar godkänns för att ingå i systemet för subvention av förnybar elektricitet. Det vill säga att Cortus får ersättning i enlighet med nuvarande nivåer för den el som levereas in i nätet under kommande 20 år. Senast september Besked från RES avseende ovanstående. September Nyemission del 2 om max 69 MSEK före emissionskostnader. Q2-Q Anläggningen byggs på testsite i Estland i anslutning till en befintlig modulfabrik som Cortus har kontrakterat. Sätts i drift för tester under Q4. Q Den första anläggningen flyttas, monteras och sätts i drift i Italien. Därmed får Cortus sina första intäkter från projektet. Q2-Q Anläggning nr 2 & 3 byggs och sätts i drift Q

4 Italienska subventioner ger höga och säkra intäkter Avgörandet kommer i Italien Den planerade affären i Italien går ut på att Cortus skall bygga och driva tre stycken värmekraftverk om 5 MW vardera. Elektriciteten säljs till det publika elnätet inom ramen för Italiens generösa subventionssystem för förnybar energi. Överskottsvärmen säljs till ett jordbruksföretag som driver ett antal växthus i närheten av Venedig. Avtal om arrende och värmeleveranser är klart. Däremot återstår att få klartecken från italienska myndigheterna avseende bygglov, brandsskydds- och miljötillstånd samt elnätsanslutning och ersättning för elleveranserna. Beräknad pay-back 4 år Cortus avser att bygga tre stycken anläggningar om 5MW vardera. Vi har skissat på vad detta kommer att ge i termer av intäkter, resultat etc, vilket återges i tabellen nedan. Uppgifterna har vi huvudsakligen hämtat ifrån bolagets pressmeddelande , i samband med att de informerade om nyemissionen. Anläggningarna drivs året om, uppskattningsvis tim/år. Energigasen omvandlas till elektricitet via en gasmotor, med en förväntad verkningsgrad om 40%. Elproduktionen från en anläggning väntas således bli: 5MW x timmar x 40% = MWh. Investeringskostnaden per anläggning är beräknad till 90 MSEK, varav gasmotorn cirka 20 MSEK. Enligt Cortus beräknas en fullt utnyttjad anläggning omsätta drygt 3 MEUR per år, eller cirka 30 MSEK. Bolaget uppskattar att återbetalningstiden på investeringen är omkring 4 år. Vi har antagit en skattesats på 30% och 10 års ekonomisk livslängd. Enligt vår beräkning får investeringen då en IRR på cirka 15%. Med tanke på dagens räntenivåer och att intäkterna är garanterade är det givetvis en mycket attraktiv kalkyl. Återstår dock att få bekräftat att den färdiga anläggningen fungerar och ger den effekt som Cortus räknar med. WoodRoll anläggning 3 x 5 MW Belopp i MSEK Källa: Cortus Energy, Redeye Research per år CAPEX 270 Intäkter 91 Ekonomisk livslängd 10 år Bruttomarginal 88% Årlig elproduktion, MWh EBITDA 67 Intäkt, SEK/MWh EBITDA-marginal 73% IRR * 15% Kassaflöde efter skatt 55 * Med ekonomisk livslängd 10 år och 30% skattesats. Elförsäljning: 165 EUR/MWh Samt spillvärme, sammantaget ca: 200 EUR/MWh Attraktiva italienska subventioner En avgörande faktor för kalkylen är att få den höga ersättning för elproduktion som det italienska systemet ger producenter av förnybar energi. Cortus kan räkna med minst 165 EUR/MWh för sin elproduktion och denna nivå garanteras för en 20-årsperiod. Förutom elförsäljning kommer Cortus även ha intäkter från leveranser av spillvärme. Denna varierar över året, men lite förenklat räknar vi med att den genomsnittliga intäkten blir 200 EUR/MWh. 4

5 20 MSEK i kassan Bokslutsrapporten 2014 Bokslutet som nyligen släpptes innehöll inga större nyheter vid sidan av nyemissionen som annonserades samtidigt. Information om den affärsrelaterade verksamheten har släppts löpande i Cortus månadsbrev. Intäkterna är ännu blygsamma och resultatet negativt. Bolaget hade 20 MSEK i kassan vid årsskiftet vilket kan jämföras med 40 MSEK vid utgången av Q2. Kassaflödet har under hösten belastats med investeringar i anläggningen i Köping om cirka 10 MSEK. Cortus har under de senaste månaderna rekryterat två personer som båda verkar ha en lämplig bakgrund för sina befattningar. Det är dels en Chief Operating Officer och dels en ny CFO. Bolaget har bara nio anställda men har ett antal konsulter knutna till sig och dessutom ett nära samarbete med flera leverantörer. Nyemission i två steg Nedan följer huvuddragen och de viktigaste hållpunkterna kring nyemissionen: En aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kurs 0,8 SEK under april månad. Varje nytecknad aktie ger även två teckningsoptioner där varje option ger rätt att teckna en aktie i september. Även dessa till kursen 0,8 SEK. Vid full anslutning innebär det således att antalet aktier ökar med 7 ggr jämfört med nuvarande 21,4 miljoner och blir 149,9 miljoner. Cortus kommer då att tillföras drygt 90 MSEK netto efter emissionskostnader. Planen är att nu i steg 1 tillföra 34 MSEK (0,8 SEK x 42,8 miljoner aktier) före emissionskostnader. I september, steg 2, tillförs ytterligare 69 MSEK (0,8 SEK x 85,6 miljoner aktier), före emissionskostnader. Prospektet beräknas att offentliggöras den 20 mars. Sista dag att handla aktien inklusive rätt att delta i emissionen är den 24 mars. Teckningsperioden beräknas löpa 7-24 april. Företrädesemissionen är säkerställd till 22,5% av samtliga styrelseledamöter. Styrelsens totala ägande uppgår dock till närmare 30%. 5

6 Övriga aktiviteter och affärsplaner Att gå i mål med den första anläggningen i Italien är bolagets klart viktigaste affär under det kommande året. Parallellt med detta löper i huvudsak två andra projekt som Cortus också prioriterar. Det ena genomförs tillsammans med bland annat Höganäs och ett flertal andra stora industriföretag, se vidare nedan. Det andra handlar om att utveckla den befintliga testanläggningen som redan finns i Köping. Syftet med detta är att kunna använda den både för egna tester och som en demo- och utbildningsanläggning på hemmaplan för potentiella kunder. Tester H1-15 att framställa SNG Ett område som kan få lite positiv uppmärksamhet relativt snart är EUprojektet InnoEnergy. Cortus genomför tester för att uppgradera syngasen till förnybar naturgas, SNG (Synthetic Natural Gas). Tester under första halvåret 2015 skall genomföras för att verifiera Woodroll metoden för framställning av SNG. Cortus tecknade ett licensavtal under 2014 för global försäljning av denna teknik. Även om testerna faller ut väl finns fortfarande frågetecken kring förutsättningarna för ett kommersiellt genombrott då priserna på fossila bränslen inklusive naturgas för närvarande är låga. Bra ingång till processindustrin Utvecklingsprojekt med Höganäs Energimyndigheten meddelade i maj 2014 att de har beviljat Höganäs ett bidrag på 14 MSEK för att undersöka om biomassa kan användas som bränsle i produktionen av järnpulver. Höganäs skall tillsammans med andra aktörer i stålindustrin bygga en forskningsanläggning där naturgas och koks ersätts med biobränslen med hjälp av Cortus Woodroll-process. Övriga medfinansiärer är SSAB, AGA, Outokumpu, ABB, Sveaskog och Calderys. Hela projektet samordnas av branschorganisationen Jernkontoret. Varken Cortus eller Höganäs uppger några tidsramar, men sannolikt är ledtiderna relativt långa. Likafullt är detta definitivt ett stort steg framåt för Cortus vad gäller möjligheterna att komma in med tekniken hos processindustrier. Inte minst med tanke på den breda uppslutningen av aktörer bakom projektet. Modularisering och omprioritering av målgrupper Cortus har arbetat med att ta fram ett modulariserat koncept för anläggningar i storleken 5 MW. Det innebär således en standardisering med lägre tillverkningskostnader, ledtider och risker jämfört med att skräddarsy för varje kund. Vi noterar även att Cortus i sin senaste årsredovisning ändrat ordningen på sina två högst prioriterade målgrupper. Det faller sig naturligt då Nordkalk föll bort och man nu har möjligheterna i Italien. Cortus fokuserar nu, i tur och ordning, på följande applikationer: 1. Kraftvärmeproduktion via en generator som drivs av en syngasmotor. 2. Ersätta fossilt bränsle i industriella högtemperaturprocesser. 3. Vidareförädling av syngasen till förnybar naturgas. 4. Vidareförädling av syngasen till förnybar vätgas. 6

7 Prognos & Värdering Utgångspunkten för våra prognoser är att Cortus kommer lyckas med att ta Woodroll tekniken till marknaden. Men risken för bakslag finns givetvis fortfarande och vägs in i värderingsavsnittet nedan. Med alla de osäkerhetsfaktorer som skall beaktas kring framtida intäkter och lönsamhet kan våra prognoser snarast betraktas som ett räkneexempel. Vi har strävat efter att illustrera ett rimligt scenario och vilka konsekvenser det ger i resultat- och balansräkning samt för värderingen. Bygger 3 x 5MW Anläggningarna i Italien kräver stora investeringar men ger därefter ett stabilt och högt kassaflöde. Cortus avser att inledningsvis bygga tre stycken anläggningar om 5MW vardera. Vi använder samma antaganden som redogjordes för på sida 4. Om/när den första anläggningen tas i drift och går planenligt räknar vi med att de kommer kunna lånefinansieras till ca 2/3. Nr 2 och 3 kommer därmed inte kräva ytterligare eget kapital. Bolagets fortsatta expansion tror vi sker via försäljningar av anläggningar. Vi har dock bara lagt in ganska schablonmässiga antaganden om att de kan sälja 2 st år 2017 och 4 st år Vi har utgått ifrån att det är kompletta anläggningar i storleken 5MW. Se vidare nästa sida för förklaring. 3 egna anläggningar i Italien Samt ett växande antal anläggningsförsäljningar Prognoser MSEK P 2016P 2017P 2018P Egna anläggningar Italien 1, 5MW Driftstart Q2-16 Italien 2&3, 5+5MW Driftstart Q4-16 Övriga anläggningsförsäljningar Antal Egna anläggningar Intäkter EBITDA EBIT Övriga anläggningsförsäljningar Intäkter EBIT EBIT-marginal d.o. 24% 24% Summa intäkter Rörelsekostnader, exkl. avskrivningar EBITDA Avskrivningar EBIT EBIT-marginal neg neg neg 22% 22% CAPEX Kassaflöde före skatt Nyemission * Nettoskuld/kassa (-) Källa: Redeye Research 7

8 Kommentarer till prognoserna Beträffande de egna initiala investeringarna så har vi utgått ifrån att bolaget i stort sett kan följa sin plan vad gäller kostnader och intäkter. Möjligen kan uppstarten 2016 försenas lite då tidsschemat för den kommande hösten och vintern ser ut att vara något pressat. Expansionen i övrigt, som vi räknat med sker genom anläggningsförsäljningar, blir än så länge mest en gissning. Cortus avser att bli en så kallad turn-key leverantör och alltså sälja hela anläggningen inklusive utbildning, support mm. Därigenom säkerställs bland annat att de fungerar och att Cortus själva kan vara med och utveckla systemen som säkert inte är helt perfekta från första början. Med det modulariserade konceptet blir också tillverkningen effektivare och bolaget får även bättre tillgång till eftermarknaden för uppgraderingar och service. Försäljningspris: 115 MSEK Köparens IRR: 10% Cortus marginal: nära 30% I våra prognoser har vi räknat med att Cortus kan sälja de modulära 5MW anläggningarna för ett belopp motsvarande 12 MEUR, eller 115 SEK per styck. Beloppet baseras på att köparen då får en IRR på 10% i sin investering, givet att övriga ingångsvärden är desamma som de vi använt för Cortus egna anläggningar. Cortus kommer i så fall ha en vinstmarginal på nära 30% i sina turn-key affärer. Energipriserna har generellt utvecklats åt fel håll för Cortus under de senaste åren. Det tydligaste exemplet är ju att billigare kolpriser medförde att avtalet med Nordkalk inte fullföljdes. Prisfall på olja men även naturgas i vissa regioner kommer rimligen också påverka Cortus affärsmöjligheter. Med stöd av subventioner på den nivå som ges i Italien finns dock en stor potentiell marknad. Denna räcker gott och väl för att bolaget skall kunna nå våra prognoser för perioden fram till år Många möjliga applikationer och kundgrupper Fortfarande teknikbolag, snarare än energibolag Vi tror inte att Cortus på lång sikt kommer kvarstå som en energiproducent i större skala, även om vi räknat med att de kommer bygga de tre första anläggningarna för egen räkning. Som vi ser det är det snarare ett medel att få sitt kommersiella genombrott än det slutgiltiga målet. Om allt faller väl ut tror vi att Cortus mycket väl kan tänka sig att avyttra en eller flera av de italienska anläggningarna om några år. Därigenom kan bolaget lösgöra resurser för att vidareutveckla teknologin till andra kundgrupper och applikationsområden. Vilka områden som då kan vara aktuella återstår att se, men det saknas definitivt inte möjligheter. I dagsläget är det dock ingen som med säkerhet kan säga om det kommer vara framställning av ren syngas, förnybar naturgas eller vätgas. Det kommer styras av hur dessa respektive segment utvecklas med avseende på marknadspriser, subventioner/beskattning med mera. 8

9 Vi antar att emissionerna fulltecknas: Tillför drygt 90 MSEK Totalt 149,9 milj aktier Värdering Base case För att nå den utveckling som presenterades i tabellen ovan, som är vårt huvudscenario (Base case) krävs ett kapitaltillskott i den storleksordning bolaget har planerat. Det vill säga omkring 90 MSEK efter emissionskostnader. Vi räknar med att Cortus lyckas att få sina båda emissioner fulltecknade och tillförs drygt 90 MSEK, netto efter kostnader. 0,8 SEK x 128,4 miljoner aktier ger drygt 100 MSEK brutto. Antalet aktier kommer därefter uppgå till 149,9 miljoner. Även om bolaget nu huvudsakligen styr över sitt eget öde finns fortfarande risk att planerna inte kan förverkligas. Antingen på grund av att finansieringen inte lyckas, att olika myndighetstillstånd i Italien inte kommer på plats, tekniska motgångar eller någoting annat oförutsett. För att ta höjd för denna risk sätter vi en sannolikhet på 50% för ett framgångsrikt scenario. För perioden antar vi 15% årlig tillväxt och oförändrad marginal mot år Det kommer kräva ett ständigt inflöde av nya affärer. Men har man kommit så långt att man etablerat sig på marknaden så borde bolaget kunna växa under flera år framöver. Från och med år 2025 räknar vi med att tillväxt och lönsamhet normaliseras. Här antar vi 5% årlig tillväxt och lite lägre rörelsemarginal än perioden innan, 18%. Någon gång kommer konkurrenter eller alternativ teknologi komma ikapp, även om det idag inte går att förutse när det sker. Värderingen utgår från 50% sannolikhet att lyckas Och ger ett motiverat värde~2 SEK per aktie Med dessa prognoser som utgångspunkt och långsiktiga antaganden enligt tabellen nedan, värderar vi bolaget till omkring 660 MSEK. Riskjusterat med 50% chans och beaktat utspädningen (149,9 miljoner aktier totalt) blir motiverat värde 2,1 kronor per aktie, efter att teckningsrätterna har avskilts. Värderingen straffas givetvis i hög grad av att vi har både 50% riskjustering och ett relativt högt avkastningskrav (WACC), 16%. I takt med att bolaget kan ta viktiga steg mot en kommersialisering kommer risken minska och dessa båda diskonteringsfaktorer att sjunka. Antaganden och värdering MSEK Långsiktiga antaganden DCF-värde per aktie år (Obs 150 milj aktier) Intäkter 551 Tillväxt per år 15% år ,9 EBITDA 147 EBIT-marginal 22% år ,5 EBITDA-marginal 27% år 2025 => 2,6 EBIT 120 Fr o m år 2025 Kassa 0,1 EBIT-marginal 22% Tillväxt per år 5% Summa: 4,3 Nettoresultat 83 EBIT-marginal 18% Riskviktat med 50% WACC 16% sannolikhet: 2,1 Källa: Redeye Research 9

10 Bear case: värde ~noll Bear case Ett negativt scenario, Bear case, kan föranledas av att Cortus inte når ända fram i sin italienska etablering. Det blir då osäkert hur och när de kan lyckas med att kommersialisera sin teknologi. För enkelhetens skull antar vi då att värdet är noll. Det är antagligen lite väl pessimistiskt och kommer att bero på vad anledningen är till att de inte lyckades i Italien. Skulle det negativa scenariot bli aktuellt kommer vi givetvis titta närmare på förutsättningar och värdering utifrån det nya läget. Bull case: värde ~6 SEK per aktie Bull case Värderingen i ett rimligt optimistiskt scenario, Bull case, och utan en stor del av den osäkerhet vi har idag innebär en väsentlig uppsida i aktien. Utifrån samma prognoser som i vårt Base case men utan riskjustering och med ett avkastningskrav på 14% kan ett värde strax under 6 SEK per aktie motiveras, se tabell nedan. Med 150 miljoner aktier motsvarar det ett börsvärde omkring 900 MSEK. Det förutsätter dock, liksom i vårt Base case, att årets nyemissioner fulltecknas och tillför drygt 90 MSEK. Goda förutsättningar att nå hög lönsamhet Känslighetsanalys I känslighetsanalysen utgår vi ifrån att Cortus når marknaden och riskviktar således INTE värderingen med 50%. Däremot så utgår vi fortfarande ifrån att nyemissionen och utspädningen sker fullt ut. Tabellen nedan visar de värden, i kronor per aktie, som kassaflödesmodellen ger vid olika antaganden för uthållig marginal och avkastningskrav (WACC). Rutan markerar våra antaganden för värderingen. Vilken lönsamhetsnivå som kan nås på lång sikt är givetvis svårt att bedöma. För de allra flesta bolag är 20% en avundsvärd nivå, men inte alls orimligt för Cortus givet deras unika erbjudande. Även i ett scenario med marginaler omkring 10% skulle det motiverade värdet klart överstiga dagens börskurs. Hög WACC då bolaget saknar återkommande intäkter Vi använder oss av en WACC på 16%. Denna baseras på Redeye Rating som är vår egenutvecklade modell för riskbedömning. Där finns en mängd olika faktorer som spelar in, men för Cortus del är det främst frånvaron av återkommande intäkter som har föranlett att vi använder en förhållandevis hög WACC om 16%. För aktiemarknaden som helhet används i dagsläget en WACC som ligger under 10%. Med en stabil intjäning kan avkastningskravet sjunka väsentligt. Med 12% WACC, istället för 16%, skulle motiverat värde nära nog fördubblas. Känslighetsanalys, SEK per aktie Uthållig EBIT-marginal 10% 15% 20% 25% 30% WACC 12% 4,1 6,3 8,4 10,6 12,8 14% 2,8 4,3 5,9 7,4 9,0 16% 2,0 3,2 4,3 5,5 6,7 18% 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 Källa: Redeye Research 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 6,0p Ägarskap 6,5p Den korta historiken som börsnoterat bolag gör det svårt att ännu utvärdera ledningen. Grundaren och VD Rolf Ljunggren är genom sin kompetens och erfarenhet förtroendeingivande. Samtidigt är personberoendet sannolikt mycket stort och innebär därmed en risk. Det incitamentsprogram som genomfördes under 2013 borde enligt vår uppfattning ha fördelats bredare för att skapa större motivation hos fler medarbetare. De tre största ägarna sitter i styrelsen, vilket är klart positivt. Ordförande Per-Olov Norberg är med cirka 14% av aktiekapitalet största enskilda ägare. VD Rolf Ljunggren har också ett betydande innehav om cirka 7%. Ännu högre rating nås om en enskild ägare har dominerande inflytande i form av en ägarandel om minst 20% samt om bolaget har en institutionell ägare. Tillväxtutsikter 7,5p Mycket goda tillväxtutsikter då den potentiella marknaden är enormt stor och Cortus har ett unikt erbjudande med förutsättningar att bli väldigt lönsamt. Eftersom bolaget ännu inte har löpande försäljning eller visar lönsamhet ges i dagsläget inte toppbetyg. Lönsamhet 0,0p Cortus har ingen försäljning och visar därmed negativa resultat. Finansiell styrka 0,0p Frånvaron av intäkter gör att betyget blir lågt. Bolaget har en kassa som täcker deras löpande kostnader det närmaste året. De anläggningsinvesteringar som ligger till grund för expansionen kräver däremot en kapitalanskaffning vilket är på väg att genomföras nu under

12 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 16,0 % NPV FCF ( ) -135 NPV FCF ( ) 328 NPV FCF (2025-) 426 Rörelsefrämmade tillgångar 20 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 640 Antaganden Risk- och emissionsjusterat Genomsn. förs. tillv. 15,0 % motiverat värde per aktie, SEK 4,3 EBIT-marginal 20,3 % Börskurs, SEK 1,5 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE -31% -30% -21% -17% 32% ROCE -28% -30% -21% -10% 23% ROIC -77% -75% -57% -13% 18% EBITDA-marginal -394% -783% -1950% -96% 29% EBIT-marginal -397% -925% -2000% -133% 22% Netto-marginal -436% -902% -1962% -134% 13% Data per aktie E 2016E 2017E VPA -0,67-0,93-0,13-0,14 0,28 VPA just -0,67-0,93-0,13-0,14 0,28 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld -2,24-0,95-0,12 1,19 1,12 Antal aktier 21,41 21,41 149,89 149,89 149,89 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 80,4 23,6 194,8 391,3 380,0 P/E -8,9-2,2-10,9-10,4 5,1 P/S 38,9 20,0 212,8 14,0 0,7 EV/S 24,4 10,7 194,8 25,7 1,2 EV/EBITDA -6,2-1,4-10,0-26,9 4,1 EV/EBIT -6,1-1,2-9,7-19,3 5,5 P/BV 1,7 0,8 1,6 1,9 1,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14 1 mån 17,4 % Omsättning -45,0 % 3 mån -29,4 % Rörelseresultat, just 23,56 % 12 mån -60,9 % V/A, just -55,9 % Årets Början -30,7 % EK 31,9 % Aktiestruktur % Röster Kapital Per-Olov Norberg 14,0 % 14,0 % Rolf Ljunggren via bolag 7,6 % 7,6 % Peter Forssell via bolag 6,2 % 6,2 % Johan Thorell via bolag 5,7 % 5,7 % Perpendo AB 4,7 % 4,7 % Stockholm Innovation & Growth 2,7 % 2,7 % Richard Bagge 1,9 % 1,9 % Mattias Jonsson 1,2 % 1,2 % Ulrik Jansson 1,2 % 1,2 % Fredrik Arinell 1,1 % 1,1 % Aktien Reuterskod COEN.ST Lista First North Kurs, SEK 1,5 Antal aktier, milj 21,4 Börsvärde, MSEK 32,1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Rolf Ljunggren Niklas Norén Rolf Ljunggren Per-Olov Norberg Nästkommande rapportdatum Q1 report April 15, 2015 Q2 report August 27, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 93% 89% 97% 38% 43% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 162% 110% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt -72% -33% -55% 1 420% 2 013% VPA-tillväxt (just) -78% 38% -86% 4% -303% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

13 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% E 2016E 2017E 500% 0% -500% -1000% -1500% -2000% -2500% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -3, E 2016E 2017E 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -3,5 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% E 2016E 2017E 200% 150% 100% 50% 0% -50% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Henrik Alveskog äger aktier i bolaget: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Cortus är ett utvecklingsbolag som tagit fram en ny metod att förgasa biomassor. Med WoodRoll metoden har de lyckats framställa en ren gas med högt energiinnehåll. Tekniken riktar sig till kunder inom process- och kraftindutri som därigenom kan minska beroendet av fossila bränslen och sänka sina energikostnader. 13

14 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 14

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 februari 2016 Sammanfattning Powercell (PCELL.ST) Stigande affärsaktivitet Under senare tid har Powercell presenterat ett antal nyheter som indikerar att man

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 24 oktober 2013 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Två steg framåt och ett bakåt Cortus unika förgasningsteknik för biomassor står inför sitt kommersiella genombrott. Positionerna har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 23 maj 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Vinst på sista raden hade en bra inledning på året och redovisar svarta siffror även på sista raden. Omsättningen minskade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 februari 2015 Sammanfattning (Pled.st) Spännande tider Som sig bör innehöll rapporten för fjärde kvartalet inga stora oväntade nyheter. Projektkostnaderna ökar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum Senaste kvartalsrapport bjöd inte på några större siffermässiga överraskningar. Verksamheten fort

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 april 2016 Sammanfattning (Spago.st) Positiv utveckling i projekten Viktigaste beskedet i år är att bolaget nu tagit sig förbi tidigare utmaningar om att få

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 november 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Q3 präglat av nedskrivningar Resultatet präglades av stora nedskrivningar som togs till följd av dagens låga prisnivåer

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 19 juli 214 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Låga priser sänkte resultatet Q2 är säsongsmässigt svagt och blev ännu svagare till följd av klena vindar. Dessutom var snittintäkterna

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 augusti 214 Sammanfattning Caperio Holding (cape.st) Stora förändringar i Caperio Caperios rapport för det andra kvartalet var till stora delar enligt våra förväntningar.

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 augusti 2016 Sammanfattning (OPUS.ST) Resultat på ny toppnivå Utfallet i Q2 var riktigt upplyftande med 11% organisk tillväxt samt resultat och marginaler på

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E E 216E 217E BOLAGSANALYS 9 november Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Utdelningsfest framöver Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 2014 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) En viktig comeback av Avega Det viktigaste att ta med sig från Avegas rapport för det första kvartalet är att lönsamheten återgick till mer

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 24 mars 2016 Sammanfattning SyntheticMR Stark försäljning lyfte till vinst Vi räknade med en rejäl försäljningsökning i Q4, men utfallet blev betydligt bättre än

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 15 november 2017 Sammanfattning (OPUS.ST) I väntan på New Jersey Q3-rapporten var sammantaget klart godkänd och lite bättre än väntat på några viktiga punkter.

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Ett starkt år kröns med ökad utdelning DGC One avslutade 2013 med ett starkt kvartal försäljningsmässigt där omsättningen organiskt ökade med

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 214 Sammanfattning Karo Bio (KARO.ST) Det tuffar på Marknadens reaktion på Karo Bios Q1-rapport var att handla ned aktien med 5 procent. Vad vi kan se var det dock inget annat än uppskruvade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer