E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen. Den första anläggningen skall byggas i Italien och planeras att tas i drift våren Osäkerhetsfaktorer finns fortfarande i form av finansieringen samt myndighetstillstånd i Italien. Cortus genomför en företrädesemission i två steg som siktar på att ta in 34 MSEK nu i april och 69 MSEK i september. Pengarna är en förutsättning för att bygga anläggningen i Italien. De första intäkterna väntas komma år 2016 och redan 2017 kan bolaget nå positivt resultat. Våra prognoser är i stort sett oförändrade men värderingen påverkas av att utspädningen i emissionerna blir mycket större än vi hade räknat tidigare. Med en rejäl rabatt för riskjustering värderar vi aktien till cirka 2 kronor, efter att teckningsrätterna har avskilts. Lista: First North Börsvärde: 32 MSEK Bransch: Utilities VD: Rolf Ljunggren Styrelseordf: Per-Olov Norberg OMXS 30 Cortus Energy mar 15-jun 13-sep 12-dec 12-mar Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 6,0 poäng 6,5 poäng 7,5 poäng 0,0 poäng 0,0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt -72% -33% -55% 1 420% 2 013% EBITDA EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg 29% EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg 22% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg Neg 13% Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VPA -0,67-0,93-0,13-0,14 0,28 P/E Neg Neg Neg Neg 5,1 EV/S 24,4 10,7 194,8 25,7 1,2 EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg 4,1 Fakta Aktiekurs (SEK) 1,5 Antal aktier (milj) 21,4 Börsvärde (MSEK) 32 Nettokassa (MSEK) 20 Free float (%) 66% Dagl oms. ( 000) 75 Analytiker: Henrik Alveskog Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Närmar sig efterlängtat genombrott Sanningens minut börjar närma sig för Cortus som det kommande året står inför en kommersialisering av Woodroll, en egenutvecklad metod för förgasning av biobränslen. Om allt går planenligt kommer den första anläggningen tas i drift i Italien i mars Den kommer leverera el till nätet och ger via det italienska subventionssystemet för feed-in-tariffer höga och stabila intäkter. Än viktigare än de intäkter som Cortus då får blir emellertid kvittot på att anläggningen fungerar och håller rätt prestanda. Återigen, om allt går enligt plan, kommer denna första referensanläggning i industriell skala att bana väg för en potentiell miljardmarknad. En marknad som för Cortus har alla förutsättningar att också bli väldigt lönsam. Bolaget har nu ett par viktiga, för att inte säga avgörande, händelser framför sig. Dels är det klartecken för olika myndighetstillstånd från Italien. Sedan krävs också en avsevärd kapitalisering för investeringen. Denna genomförs i två steg med en mindre nyemission nu under våren och sedan en större del i september när Cortus räknar med att ha klartecken från alla instanser i Italien. Nedan följer tidsplanen för de viktiga händelser vi kan se fram emot under : Mars-maj Klartecken för bygglov i Italien. April Nyemission del 1 om max 34 MSEK före emissionskostnader. Maj-juni Lämnar in ansökan till italienska myndigheten RES om att Cortus anläggningar godkänns för att ingå i systemet för subvention av förnybar elektricitet. Det vill säga att Cortus får ersättning i enlighet med nuvarande nivåer för den el som levereas in i nätet under kommande 20 år. Senast september Besked från RES avseende ovanstående. September Nyemission del 2 om max 69 MSEK före emissionskostnader. Q2-Q Anläggningen byggs på testsite i Estland i anslutning till en befintlig modulfabrik som Cortus har kontrakterat. Sätts i drift för tester under Q4. Q Den första anläggningen flyttas, monteras och sätts i drift i Italien. Därmed får Cortus sina första intäkter från projektet. Q2-Q Anläggning nr 2 & 3 byggs och sätts i drift Q

4 Italienska subventioner ger höga och säkra intäkter Avgörandet kommer i Italien Den planerade affären i Italien går ut på att Cortus skall bygga och driva tre stycken värmekraftverk om 5 MW vardera. Elektriciteten säljs till det publika elnätet inom ramen för Italiens generösa subventionssystem för förnybar energi. Överskottsvärmen säljs till ett jordbruksföretag som driver ett antal växthus i närheten av Venedig. Avtal om arrende och värmeleveranser är klart. Däremot återstår att få klartecken från italienska myndigheterna avseende bygglov, brandsskydds- och miljötillstånd samt elnätsanslutning och ersättning för elleveranserna. Beräknad pay-back 4 år Cortus avser att bygga tre stycken anläggningar om 5MW vardera. Vi har skissat på vad detta kommer att ge i termer av intäkter, resultat etc, vilket återges i tabellen nedan. Uppgifterna har vi huvudsakligen hämtat ifrån bolagets pressmeddelande , i samband med att de informerade om nyemissionen. Anläggningarna drivs året om, uppskattningsvis tim/år. Energigasen omvandlas till elektricitet via en gasmotor, med en förväntad verkningsgrad om 40%. Elproduktionen från en anläggning väntas således bli: 5MW x timmar x 40% = MWh. Investeringskostnaden per anläggning är beräknad till 90 MSEK, varav gasmotorn cirka 20 MSEK. Enligt Cortus beräknas en fullt utnyttjad anläggning omsätta drygt 3 MEUR per år, eller cirka 30 MSEK. Bolaget uppskattar att återbetalningstiden på investeringen är omkring 4 år. Vi har antagit en skattesats på 30% och 10 års ekonomisk livslängd. Enligt vår beräkning får investeringen då en IRR på cirka 15%. Med tanke på dagens räntenivåer och att intäkterna är garanterade är det givetvis en mycket attraktiv kalkyl. Återstår dock att få bekräftat att den färdiga anläggningen fungerar och ger den effekt som Cortus räknar med. WoodRoll anläggning 3 x 5 MW Belopp i MSEK Källa: Cortus Energy, Redeye Research per år CAPEX 270 Intäkter 91 Ekonomisk livslängd 10 år Bruttomarginal 88% Årlig elproduktion, MWh EBITDA 67 Intäkt, SEK/MWh EBITDA-marginal 73% IRR * 15% Kassaflöde efter skatt 55 * Med ekonomisk livslängd 10 år och 30% skattesats. Elförsäljning: 165 EUR/MWh Samt spillvärme, sammantaget ca: 200 EUR/MWh Attraktiva italienska subventioner En avgörande faktor för kalkylen är att få den höga ersättning för elproduktion som det italienska systemet ger producenter av förnybar energi. Cortus kan räkna med minst 165 EUR/MWh för sin elproduktion och denna nivå garanteras för en 20-årsperiod. Förutom elförsäljning kommer Cortus även ha intäkter från leveranser av spillvärme. Denna varierar över året, men lite förenklat räknar vi med att den genomsnittliga intäkten blir 200 EUR/MWh. 4

5 20 MSEK i kassan Bokslutsrapporten 2014 Bokslutet som nyligen släpptes innehöll inga större nyheter vid sidan av nyemissionen som annonserades samtidigt. Information om den affärsrelaterade verksamheten har släppts löpande i Cortus månadsbrev. Intäkterna är ännu blygsamma och resultatet negativt. Bolaget hade 20 MSEK i kassan vid årsskiftet vilket kan jämföras med 40 MSEK vid utgången av Q2. Kassaflödet har under hösten belastats med investeringar i anläggningen i Köping om cirka 10 MSEK. Cortus har under de senaste månaderna rekryterat två personer som båda verkar ha en lämplig bakgrund för sina befattningar. Det är dels en Chief Operating Officer och dels en ny CFO. Bolaget har bara nio anställda men har ett antal konsulter knutna till sig och dessutom ett nära samarbete med flera leverantörer. Nyemission i två steg Nedan följer huvuddragen och de viktigaste hållpunkterna kring nyemissionen: En aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kurs 0,8 SEK under april månad. Varje nytecknad aktie ger även två teckningsoptioner där varje option ger rätt att teckna en aktie i september. Även dessa till kursen 0,8 SEK. Vid full anslutning innebär det således att antalet aktier ökar med 7 ggr jämfört med nuvarande 21,4 miljoner och blir 149,9 miljoner. Cortus kommer då att tillföras drygt 90 MSEK netto efter emissionskostnader. Planen är att nu i steg 1 tillföra 34 MSEK (0,8 SEK x 42,8 miljoner aktier) före emissionskostnader. I september, steg 2, tillförs ytterligare 69 MSEK (0,8 SEK x 85,6 miljoner aktier), före emissionskostnader. Prospektet beräknas att offentliggöras den 20 mars. Sista dag att handla aktien inklusive rätt att delta i emissionen är den 24 mars. Teckningsperioden beräknas löpa 7-24 april. Företrädesemissionen är säkerställd till 22,5% av samtliga styrelseledamöter. Styrelsens totala ägande uppgår dock till närmare 30%. 5

6 Övriga aktiviteter och affärsplaner Att gå i mål med den första anläggningen i Italien är bolagets klart viktigaste affär under det kommande året. Parallellt med detta löper i huvudsak två andra projekt som Cortus också prioriterar. Det ena genomförs tillsammans med bland annat Höganäs och ett flertal andra stora industriföretag, se vidare nedan. Det andra handlar om att utveckla den befintliga testanläggningen som redan finns i Köping. Syftet med detta är att kunna använda den både för egna tester och som en demo- och utbildningsanläggning på hemmaplan för potentiella kunder. Tester H1-15 att framställa SNG Ett område som kan få lite positiv uppmärksamhet relativt snart är EUprojektet InnoEnergy. Cortus genomför tester för att uppgradera syngasen till förnybar naturgas, SNG (Synthetic Natural Gas). Tester under första halvåret 2015 skall genomföras för att verifiera Woodroll metoden för framställning av SNG. Cortus tecknade ett licensavtal under 2014 för global försäljning av denna teknik. Även om testerna faller ut väl finns fortfarande frågetecken kring förutsättningarna för ett kommersiellt genombrott då priserna på fossila bränslen inklusive naturgas för närvarande är låga. Bra ingång till processindustrin Utvecklingsprojekt med Höganäs Energimyndigheten meddelade i maj 2014 att de har beviljat Höganäs ett bidrag på 14 MSEK för att undersöka om biomassa kan användas som bränsle i produktionen av järnpulver. Höganäs skall tillsammans med andra aktörer i stålindustrin bygga en forskningsanläggning där naturgas och koks ersätts med biobränslen med hjälp av Cortus Woodroll-process. Övriga medfinansiärer är SSAB, AGA, Outokumpu, ABB, Sveaskog och Calderys. Hela projektet samordnas av branschorganisationen Jernkontoret. Varken Cortus eller Höganäs uppger några tidsramar, men sannolikt är ledtiderna relativt långa. Likafullt är detta definitivt ett stort steg framåt för Cortus vad gäller möjligheterna att komma in med tekniken hos processindustrier. Inte minst med tanke på den breda uppslutningen av aktörer bakom projektet. Modularisering och omprioritering av målgrupper Cortus har arbetat med att ta fram ett modulariserat koncept för anläggningar i storleken 5 MW. Det innebär således en standardisering med lägre tillverkningskostnader, ledtider och risker jämfört med att skräddarsy för varje kund. Vi noterar även att Cortus i sin senaste årsredovisning ändrat ordningen på sina två högst prioriterade målgrupper. Det faller sig naturligt då Nordkalk föll bort och man nu har möjligheterna i Italien. Cortus fokuserar nu, i tur och ordning, på följande applikationer: 1. Kraftvärmeproduktion via en generator som drivs av en syngasmotor. 2. Ersätta fossilt bränsle i industriella högtemperaturprocesser. 3. Vidareförädling av syngasen till förnybar naturgas. 4. Vidareförädling av syngasen till förnybar vätgas. 6

7 Prognos & Värdering Utgångspunkten för våra prognoser är att Cortus kommer lyckas med att ta Woodroll tekniken till marknaden. Men risken för bakslag finns givetvis fortfarande och vägs in i värderingsavsnittet nedan. Med alla de osäkerhetsfaktorer som skall beaktas kring framtida intäkter och lönsamhet kan våra prognoser snarast betraktas som ett räkneexempel. Vi har strävat efter att illustrera ett rimligt scenario och vilka konsekvenser det ger i resultat- och balansräkning samt för värderingen. Bygger 3 x 5MW Anläggningarna i Italien kräver stora investeringar men ger därefter ett stabilt och högt kassaflöde. Cortus avser att inledningsvis bygga tre stycken anläggningar om 5MW vardera. Vi använder samma antaganden som redogjordes för på sida 4. Om/när den första anläggningen tas i drift och går planenligt räknar vi med att de kommer kunna lånefinansieras till ca 2/3. Nr 2 och 3 kommer därmed inte kräva ytterligare eget kapital. Bolagets fortsatta expansion tror vi sker via försäljningar av anläggningar. Vi har dock bara lagt in ganska schablonmässiga antaganden om att de kan sälja 2 st år 2017 och 4 st år Vi har utgått ifrån att det är kompletta anläggningar i storleken 5MW. Se vidare nästa sida för förklaring. 3 egna anläggningar i Italien Samt ett växande antal anläggningsförsäljningar Prognoser MSEK P 2016P 2017P 2018P Egna anläggningar Italien 1, 5MW Driftstart Q2-16 Italien 2&3, 5+5MW Driftstart Q4-16 Övriga anläggningsförsäljningar Antal Egna anläggningar Intäkter EBITDA EBIT Övriga anläggningsförsäljningar Intäkter EBIT EBIT-marginal d.o. 24% 24% Summa intäkter Rörelsekostnader, exkl. avskrivningar EBITDA Avskrivningar EBIT EBIT-marginal neg neg neg 22% 22% CAPEX Kassaflöde före skatt Nyemission * Nettoskuld/kassa (-) Källa: Redeye Research 7

8 Kommentarer till prognoserna Beträffande de egna initiala investeringarna så har vi utgått ifrån att bolaget i stort sett kan följa sin plan vad gäller kostnader och intäkter. Möjligen kan uppstarten 2016 försenas lite då tidsschemat för den kommande hösten och vintern ser ut att vara något pressat. Expansionen i övrigt, som vi räknat med sker genom anläggningsförsäljningar, blir än så länge mest en gissning. Cortus avser att bli en så kallad turn-key leverantör och alltså sälja hela anläggningen inklusive utbildning, support mm. Därigenom säkerställs bland annat att de fungerar och att Cortus själva kan vara med och utveckla systemen som säkert inte är helt perfekta från första början. Med det modulariserade konceptet blir också tillverkningen effektivare och bolaget får även bättre tillgång till eftermarknaden för uppgraderingar och service. Försäljningspris: 115 MSEK Köparens IRR: 10% Cortus marginal: nära 30% I våra prognoser har vi räknat med att Cortus kan sälja de modulära 5MW anläggningarna för ett belopp motsvarande 12 MEUR, eller 115 SEK per styck. Beloppet baseras på att köparen då får en IRR på 10% i sin investering, givet att övriga ingångsvärden är desamma som de vi använt för Cortus egna anläggningar. Cortus kommer i så fall ha en vinstmarginal på nära 30% i sina turn-key affärer. Energipriserna har generellt utvecklats åt fel håll för Cortus under de senaste åren. Det tydligaste exemplet är ju att billigare kolpriser medförde att avtalet med Nordkalk inte fullföljdes. Prisfall på olja men även naturgas i vissa regioner kommer rimligen också påverka Cortus affärsmöjligheter. Med stöd av subventioner på den nivå som ges i Italien finns dock en stor potentiell marknad. Denna räcker gott och väl för att bolaget skall kunna nå våra prognoser för perioden fram till år Många möjliga applikationer och kundgrupper Fortfarande teknikbolag, snarare än energibolag Vi tror inte att Cortus på lång sikt kommer kvarstå som en energiproducent i större skala, även om vi räknat med att de kommer bygga de tre första anläggningarna för egen räkning. Som vi ser det är det snarare ett medel att få sitt kommersiella genombrott än det slutgiltiga målet. Om allt faller väl ut tror vi att Cortus mycket väl kan tänka sig att avyttra en eller flera av de italienska anläggningarna om några år. Därigenom kan bolaget lösgöra resurser för att vidareutveckla teknologin till andra kundgrupper och applikationsområden. Vilka områden som då kan vara aktuella återstår att se, men det saknas definitivt inte möjligheter. I dagsläget är det dock ingen som med säkerhet kan säga om det kommer vara framställning av ren syngas, förnybar naturgas eller vätgas. Det kommer styras av hur dessa respektive segment utvecklas med avseende på marknadspriser, subventioner/beskattning med mera. 8

9 Vi antar att emissionerna fulltecknas: Tillför drygt 90 MSEK Totalt 149,9 milj aktier Värdering Base case För att nå den utveckling som presenterades i tabellen ovan, som är vårt huvudscenario (Base case) krävs ett kapitaltillskott i den storleksordning bolaget har planerat. Det vill säga omkring 90 MSEK efter emissionskostnader. Vi räknar med att Cortus lyckas att få sina båda emissioner fulltecknade och tillförs drygt 90 MSEK, netto efter kostnader. 0,8 SEK x 128,4 miljoner aktier ger drygt 100 MSEK brutto. Antalet aktier kommer därefter uppgå till 149,9 miljoner. Även om bolaget nu huvudsakligen styr över sitt eget öde finns fortfarande risk att planerna inte kan förverkligas. Antingen på grund av att finansieringen inte lyckas, att olika myndighetstillstånd i Italien inte kommer på plats, tekniska motgångar eller någoting annat oförutsett. För att ta höjd för denna risk sätter vi en sannolikhet på 50% för ett framgångsrikt scenario. För perioden antar vi 15% årlig tillväxt och oförändrad marginal mot år Det kommer kräva ett ständigt inflöde av nya affärer. Men har man kommit så långt att man etablerat sig på marknaden så borde bolaget kunna växa under flera år framöver. Från och med år 2025 räknar vi med att tillväxt och lönsamhet normaliseras. Här antar vi 5% årlig tillväxt och lite lägre rörelsemarginal än perioden innan, 18%. Någon gång kommer konkurrenter eller alternativ teknologi komma ikapp, även om det idag inte går att förutse när det sker. Värderingen utgår från 50% sannolikhet att lyckas Och ger ett motiverat värde~2 SEK per aktie Med dessa prognoser som utgångspunkt och långsiktiga antaganden enligt tabellen nedan, värderar vi bolaget till omkring 660 MSEK. Riskjusterat med 50% chans och beaktat utspädningen (149,9 miljoner aktier totalt) blir motiverat värde 2,1 kronor per aktie, efter att teckningsrätterna har avskilts. Värderingen straffas givetvis i hög grad av att vi har både 50% riskjustering och ett relativt högt avkastningskrav (WACC), 16%. I takt med att bolaget kan ta viktiga steg mot en kommersialisering kommer risken minska och dessa båda diskonteringsfaktorer att sjunka. Antaganden och värdering MSEK Långsiktiga antaganden DCF-värde per aktie år (Obs 150 milj aktier) Intäkter 551 Tillväxt per år 15% år ,9 EBITDA 147 EBIT-marginal 22% år ,5 EBITDA-marginal 27% år 2025 => 2,6 EBIT 120 Fr o m år 2025 Kassa 0,1 EBIT-marginal 22% Tillväxt per år 5% Summa: 4,3 Nettoresultat 83 EBIT-marginal 18% Riskviktat med 50% WACC 16% sannolikhet: 2,1 Källa: Redeye Research 9

10 Bear case: värde ~noll Bear case Ett negativt scenario, Bear case, kan föranledas av att Cortus inte når ända fram i sin italienska etablering. Det blir då osäkert hur och när de kan lyckas med att kommersialisera sin teknologi. För enkelhetens skull antar vi då att värdet är noll. Det är antagligen lite väl pessimistiskt och kommer att bero på vad anledningen är till att de inte lyckades i Italien. Skulle det negativa scenariot bli aktuellt kommer vi givetvis titta närmare på förutsättningar och värdering utifrån det nya läget. Bull case: värde ~6 SEK per aktie Bull case Värderingen i ett rimligt optimistiskt scenario, Bull case, och utan en stor del av den osäkerhet vi har idag innebär en väsentlig uppsida i aktien. Utifrån samma prognoser som i vårt Base case men utan riskjustering och med ett avkastningskrav på 14% kan ett värde strax under 6 SEK per aktie motiveras, se tabell nedan. Med 150 miljoner aktier motsvarar det ett börsvärde omkring 900 MSEK. Det förutsätter dock, liksom i vårt Base case, att årets nyemissioner fulltecknas och tillför drygt 90 MSEK. Goda förutsättningar att nå hög lönsamhet Känslighetsanalys I känslighetsanalysen utgår vi ifrån att Cortus når marknaden och riskviktar således INTE värderingen med 50%. Däremot så utgår vi fortfarande ifrån att nyemissionen och utspädningen sker fullt ut. Tabellen nedan visar de värden, i kronor per aktie, som kassaflödesmodellen ger vid olika antaganden för uthållig marginal och avkastningskrav (WACC). Rutan markerar våra antaganden för värderingen. Vilken lönsamhetsnivå som kan nås på lång sikt är givetvis svårt att bedöma. För de allra flesta bolag är 20% en avundsvärd nivå, men inte alls orimligt för Cortus givet deras unika erbjudande. Även i ett scenario med marginaler omkring 10% skulle det motiverade värdet klart överstiga dagens börskurs. Hög WACC då bolaget saknar återkommande intäkter Vi använder oss av en WACC på 16%. Denna baseras på Redeye Rating som är vår egenutvecklade modell för riskbedömning. Där finns en mängd olika faktorer som spelar in, men för Cortus del är det främst frånvaron av återkommande intäkter som har föranlett att vi använder en förhållandevis hög WACC om 16%. För aktiemarknaden som helhet används i dagsläget en WACC som ligger under 10%. Med en stabil intjäning kan avkastningskravet sjunka väsentligt. Med 12% WACC, istället för 16%, skulle motiverat värde nära nog fördubblas. Känslighetsanalys, SEK per aktie Uthållig EBIT-marginal 10% 15% 20% 25% 30% WACC 12% 4,1 6,3 8,4 10,6 12,8 14% 2,8 4,3 5,9 7,4 9,0 16% 2,0 3,2 4,3 5,5 6,7 18% 1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 Källa: Redeye Research 10

11 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar. Ledning 6,0p Ägarskap 6,5p Den korta historiken som börsnoterat bolag gör det svårt att ännu utvärdera ledningen. Grundaren och VD Rolf Ljunggren är genom sin kompetens och erfarenhet förtroendeingivande. Samtidigt är personberoendet sannolikt mycket stort och innebär därmed en risk. Det incitamentsprogram som genomfördes under 2013 borde enligt vår uppfattning ha fördelats bredare för att skapa större motivation hos fler medarbetare. De tre största ägarna sitter i styrelsen, vilket är klart positivt. Ordförande Per-Olov Norberg är med cirka 14% av aktiekapitalet största enskilda ägare. VD Rolf Ljunggren har också ett betydande innehav om cirka 7%. Ännu högre rating nås om en enskild ägare har dominerande inflytande i form av en ägarandel om minst 20% samt om bolaget har en institutionell ägare. Tillväxtutsikter 7,5p Mycket goda tillväxtutsikter då den potentiella marknaden är enormt stor och Cortus har ett unikt erbjudande med förutsättningar att bli väldigt lönsamt. Eftersom bolaget ännu inte har löpande försäljning eller visar lönsamhet ges i dagsläget inte toppbetyg. Lönsamhet 0,0p Cortus har ingen försäljning och visar därmed negativa resultat. Finansiell styrka 0,0p Frånvaron av intäkter gör att betyget blir lågt. Bolaget har en kassa som täcker deras löpande kostnader det närmaste året. De anläggningsinvesteringar som ligger till grund för expansionen kräver däremot en kapitalanskaffning vilket är på väg att genomföras nu under

12 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 16,0 % NPV FCF ( ) -135 NPV FCF ( ) 328 NPV FCF (2025-) 426 Rörelsefrämmade tillgångar 20 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 640 Antaganden Risk- och emissionsjusterat Genomsn. förs. tillv. 15,0 % motiverat värde per aktie, SEK 4,3 EBIT-marginal 20,3 % Börskurs, SEK 1,5 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE -31% -30% -21% -17% 32% ROCE -28% -30% -21% -10% 23% ROIC -77% -75% -57% -13% 18% EBITDA-marginal -394% -783% -1950% -96% 29% EBIT-marginal -397% -925% -2000% -133% 22% Netto-marginal -436% -902% -1962% -134% 13% Data per aktie E 2016E 2017E VPA -0,67-0,93-0,13-0,14 0,28 VPA just -0,67-0,93-0,13-0,14 0,28 Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoskuld -2,24-0,95-0,12 1,19 1,12 Antal aktier 21,41 21,41 149,89 149,89 149,89 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 80,4 23,6 194,8 391,3 380,0 P/E -8,9-2,2-10,9-10,4 5,1 P/S 38,9 20,0 212,8 14,0 0,7 EV/S 24,4 10,7 194,8 25,7 1,2 EV/EBITDA -6,2-1,4-10,0-26,9 4,1 EV/EBIT -6,1-1,2-9,7-19,3 5,5 P/BV 1,7 0,8 1,6 1,9 1,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14 1 mån 17,4 % Omsättning -45,0 % 3 mån -29,4 % Rörelseresultat, just 23,56 % 12 mån -60,9 % V/A, just -55,9 % Årets Början -30,7 % EK 31,9 % Aktiestruktur % Röster Kapital Per-Olov Norberg 14,0 % 14,0 % Rolf Ljunggren via bolag 7,6 % 7,6 % Peter Forssell via bolag 6,2 % 6,2 % Johan Thorell via bolag 5,7 % 5,7 % Perpendo AB 4,7 % 4,7 % Stockholm Innovation & Growth 2,7 % 2,7 % Richard Bagge 1,9 % 1,9 % Mattias Jonsson 1,2 % 1,2 % Ulrik Jansson 1,2 % 1,2 % Fredrik Arinell 1,1 % 1,1 % Aktien Reuterskod COEN.ST Lista First North Kurs, SEK 1,5 Antal aktier, milj 21,4 Börsvärde, MSEK 32,1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Rolf Ljunggren Niklas Norén Rolf Ljunggren Per-Olov Norberg Nästkommande rapportdatum Q1 report April 15, 2015 Q2 report August 27, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 93% 89% 97% 38% 43% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 162% 110% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt -72% -33% -55% 1 420% 2 013% VPA-tillväxt (just) -78% 38% -86% 4% -303% Analytiker Henrik Alveskog Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 12

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer