Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida 1. Upprop Protkollsjustering -- I tur att justera: Katarina Toremalm (MP) Ersättare: Torgny Brenton (KD). Justering: Tisdagen den 20 september kl Godkännande av dagordningen -- I 4. Beslutslogg kommunstyrelsen 20 I l -- KS Beslutslogg kommunfullmäktige 20 II KS Delgivningar -- KS II 7. Delegationsbeslut -- KS 12 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 8. Ekonomiutskottet - Informationspunkter Tidplan EPC-projektet. 2. Inbjudan till medlemskap i HR-gruppen 3. Strategi och handlingsplan för Båstadhem Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning EU CBM KS Evenemangspolicy för Båstads kommun EU TRE KF Sammanträdesdagar 2012 EU AAN KS Firmateckning - giro och bankräkningar EU JOL KS Firmateckning - kommunens firma EU JOL KS Firmateckning, checkräkning - individ och familj EU KS Försäljning av fastigheten Grevie 2:26, Larsbo/Askenhuset, Grevie EU TRE KF Köp av mark från Trafikverket - del av Hemmeslöv 8:2 i Båstad för EU TRE KS handelsområde etapp l och etapp Remissvar på utjämningskommittens betänkande, SOU 2011:39 EU LNN KS Garantiavtal och regressavtal mellan Båstads kommun och kommu- EU LNN KF ninvest 19. Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsutskottet, Bir- EU KS 113 gitta Sjöberg (M) 20. Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsutskottet efter Birgitta Sjöberg EU KS 114 (M) 21. Motion - att fastighetsägare över 70 år slipper omfattande krav på EU JOL KF sina avloppsanläggningar 22. Motion - införande av medborgarlots EU JOL KF Motion ana, betalning av kommunala avgifter EU JOL KF Motion - elektronisk läsplatta till fullmäktiges ledamöter EU JOL KF Motion - Energibesparing/ventilation SU HEAN KF Motion - Inrättande av stationära sopsugsystem SU HEAN KF Ombyggnation av Skogsliden EU RFK KS Trygzhetsboende i Båstad EU RFK KS Avtal avseende utbyggnad av Skottorps vattenverk EU TSM KF Avsiktsförklaring avseende anslutning till Svdvatten EU TSM KF Inriktningsdokument för utveckling av Båstads hamnområde EU LRG KS Planprioritering EU LRG KS

2 33. Avtal gällande omhändertagande av dagvatten mr Segelstorp 3:46 i Segelstor sstrand Välfärdsutskottet - informationspunkter KS l. Återkoppling på enkätrapport ang. elevernas trivsel, ansvar och inflytande i åk 2, 5 och 8 från november 20 IO. 35. Program för särskilt boende för äldre SHG KS Förfrågningsunderlag avseende hemvård... enligt lagen om valfrihet SHG KS LOV 37. Samhällsbyggnadsutskottet - informationspunkter KS Utredningsärende kring begreppet anmälningspliktig verksamhet. 38. Samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne Nordväst SU ANN KS Elöverkänsligas förenings begäran om handlingsplan för att skydda SU JHE KS kommunens invånare mot onödig exponering av elektromagnetisk strålning 40. Riskklassning av livsmedelsverksamheter och beräkning av kon- SU YMB KS trollavgifter 41. Inriktningsbeslut - Svdkusten SU TZR KS Utredningsuppdrag avseende sammanhållen bebyggelse, områdesbe- SU TZR KS stämmelser och bvgglovsbefriande åtgärder 43. Överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå kommunens ansökan SU ANN KS om ändring av gräns för del av naturreservat i Östra Kamp (detaljplanen mr Östra Kamp 6:7 mfl.) 44. Avgränsning av utökat strandskyddsområde SU PIN KS Förslag till yttrande gällande bildande av naturreservatet Bjärekus- SU MSP KS ten, Torekov-Lervik Beslutsärenden (myndighetsutövning) endast utskick till KS ord och ers 46. Detaljplan för Segelstorp 3:46 - beslut om antagande SU AFU KS I 47. Detaljplan för del av Malen 1:263 (Trygghetsboende Vårliden) - EU LRG KS begäran om planbesked 48. Detaljplan mr Hemmslöv 9:6 mfl. (Hemmeslövs Herrgård) - ansö- EU JAN KS kan om upprättande 49. Detaljplan för Båstad 109:67 mfl. (Pershögsterassen) - begäran om EU PIN KS planbesked 50. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad (Norrviken) - begäran om EU PIN KS planbesked 51. Detaljplan för Östra Kamp 6:7 m.fl- beslut om förnvad utställning PIN KS Kattegatt 15, Torekov - balkong på befintligt tak SU TZR KS Båstad 109:2 (Båstads hamn) - begäran om yttrande SU TZR KS Öllöv 43: I - Nedmontering/rivning av vindkraftverk SU TZR KS Utsikten 15, Båstad - Olov SU AEN KS Glimminge 39:26 - Olov SU AEN KS Svenstorp 3:156, Torekov - Olov SU AEN KS Ljungby 10:24 - Olovligt ändrad användning av lagerlokaler till SU IPN KS personalntrymme 59. Häljarp 2: 11 - ansökan om bygglov för tillbyggnad avenbostadshus SU JBN KS samt inredning av ytterligare en lägenhet (tvåbostadshus) 60. Öllöv 14: 15 - Förhandsbesked om avstyckning samt nybyggnad av SU JBN KS två enbostadshus efter rivning av befintligt brukningscentra

3 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkanns. justerandes signatur ksrnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

4 BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS dnr. KS 25/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2011 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisning daterad godkännes. justerandes signatur karnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

5 ~ BÅSTADS KOMMUN BASTADS KOMMU N Kommunstyrelsen Dnr..~?.. ~?...\.\.t::~ Cl3 Beslutslogg kommunstyrelsen 2011._... Beslutsinstans, da tum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum O, KS /08 Riktlinjer för lokalisering av vindkraftverk sänds på Samhälls- Juni Revidering av vindkraftspolicy R evidering av kommunens remiss till de politiska partie rna m.fl. för att få in förslag skydd 2012 sker inom ramen för rniljöstratevind kraftspolicy på revid eringar. Remissvaren ska vara kommunlednings- gens arbete med ett nytt miljökontoret tillhanda senast 30 juni 20 l O. Iprogram för Båstads kommun. 105, KS au /10 Kommunledningskontoret rar i uppdrag att ta fram ett Exploate- dec Arbetet ej påbörjat pga många Markförsäljningspolicy förslag till markförsäljningspolicy. ringschef "akuta" ärenden. Klart dec , KS /10 KLK får i uppdrag att upprätta förslag till av- Kom-? Ingen handläggning av detta Rapportering från hel- och tal/överenskommelse med Båstad Turi sm kring vad munchef ärende pågår för närvarande. Nådelägda bolag samt från ek- Båstad Turism förväntas leverera för den serviceavgift gon form av återkoppling till KS nomiska föreningar mfl, kommunen betalar. kan ske i oktober. I (3) 153, KS /10 Uppdrag till planavdelningeri att inleda arbetet med en Samhäll- ambition Pågående arbete på planavdel- Handelsområde Båstad ny de talj plan för det aktuella markområdet som medger bygg! årsski f- ningen. lnfo på KS De- Handel, Kontor och Småindustri. plan tet Il/!2 taljplanen ska ut på samråd så fort som möjligt. Krav på MKB gör att det blir svårt att hinna få planen klar till årsskiftet. 177,KS /09 Ärendet återrem itteras till arbetsutskottet Kommun- Vilande ärende i avvaktan på Motion - byggnation på kans liet planens avgörande. Trollbäcken 211, KS /10 Upphandling skall p åbörjas omgående av ett övergripan- Teknik Projek- Projektering pågår kunskapscen- EPC-projekt, plan på fortsatt de styr- och reglersystem samt styr- och reglerenteprena- och servi- tering tru, Strandängsskolan och Västra arbete der på Strandängsskolan och Kunskapscentrum. ce somma- Kam ps skola. Upphandling under ren sommaren och entreprenadstart i Upphandling påbörjas aven ventilationsenteprenad på höst. Entreprenaden beräknas Strandängsskolan. Entre- vara fårdig för slutbesiktning prenad under senare delen av lnfo på KS

6 i j~cli!;~;; ;i~~~ 7.~; ;t;~i ;'Si! I!tJi :7~;;)i i i; ;// i> 242, KS /10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken Sam- ambition Diskussion kring avtal pågår. Nytt tennismuseum i Båstad mellan denna och Turistbyrån rar/skall genomföras. hällsbygg årsskif- Projektering och planarbete mås- - kommunens insats / tet 11/12 te följas åt. Planavdelningen sakkommun- nar fortfarande underlag från lednk. arkietkt för att bölja ta fram planhandling. 8, VON /09 Verksamheten på Åslidens gruppbostad ska konkurrens- Vårdoch ev. info Avvaktar full beläggning på ÅS- Konkurrensutsättning av utsättas, med beräknad driftsstart omsorg KSokt liden. Eventuell info av VOgrupp~vårdboendeinom chefen på KS i oktober. Båstads kommuns äldreomsors. 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt system Vård och dec Ny författning som innebär att Ledningssystemet för kvali- integrera ledningssystem i verksamheten och påbörja omsorg 2011 ledningssystemet måste arbetas tet och patientsäkerhet i arbetet enligt ledningssystem inom hela vård och omsorg om. Redovisning sker på VU/KS hälso- och sjukvård samt upprätta en kvalitetsåterrapporteringsplan för ären- nov/dec det. 4, KF /10 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delstrategi- Kom- första Handlingsplan godkänd av KF Bredbandsstrategi dokument inom angivna områden munsty- delstr Delstrategidokumenten relsen klar i kommer att arbetas fram på okt 2011 kommuniedningskontoret i den takt de färdigställs och föreläggas kommunstyrelsen för beslut. En konsult är anlitad. Första delstrategin blir klar i oktober. 48, KS /11 Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projekte- Båstad- Förslag till KS att ge Ombyggnation av Skogsli- ring till ombyggnation av Skogsliden,. hem Båstadhem klartecken att gå viden dare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. CH 2 (3) \fcll tnler kan inle reprcsl'nter:ls j :m~ivet formnt.\lw

7 3 (3) 65, KS Renovering av bryggan vid Tångvägen 106, KS Glimminge 4:13 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 157, KS Förslag till beredningsuppdrag - policy för friskhet, ~::ilrt:>...lu),t och trvzzhet I ett första skede ges teknik och service i uppdrag att inledningsvis kontakta Länsstyrelsen, påbörja projekteringen och ta fram tidsplan och kostnadsberäkning för en Ice brygga i betong vid Tångvägen 221/11 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsutskottet 318/11 Teknik Isommaoch servi- ren 2012 KS Vattenverksamhet av det här slaget är anmälningspliktigt och anmälan ska göras till Länsstyrelsen. Förväntad upphandling sker under vintern , målet är att en ny brygga ska finnas på lats inför badsäsongen Förslag till beslut SU Torbjörn Ziegler meddelar att sökanden dragit tillbaks ärendet och vill ha ny behandling i samhällsbyggnadsutskottet. Till samordningsgruppens möte i juni 193, KS Vindkraftspolicy Verksamhetsområdet samhällsskydd får i uppdrag att utföra en sammanställning av remissvaren med kommentarer och synpunkter. Policy, remissvaren och sammanställningen överlämnas till KF pres. för ev. vidare uppdrag till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad som tar fram ett tillägg till översiktsplanen eller såsom eget dokument. Anders Nilsson Revidering av vindkraftspolicy sker inom ramen för miljöstrategens arbete med ett nytt miljöprogram för Båstads kommun \fcl! talet kan inte representeras i angivet rormat.\iw

8 BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS KS 26/ Beslutslogg kommunfullmäktige 2011 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, har bordlagts eller återrernltterats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisning daterad överlämnas till kommunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

9 ~ ~ BÅSTADS KOMMUN Beslutslogg kommunfullmäktige 2011 BAsTADS KOMMU N Komm unstyrels n O6. Dnr.}S~...Q.?f? HL::~ I (4) mllie...~ f ~- A~!)J!t.lj~ ~~-~ Bes lutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppd raget Ansvar ig Färdig- Status och II datum 65, KF /09 Översyn och revidering av "riktlinjer för tillstånd och Sven-Inge? Ärendet är beroe nde av den Evenemangsom råde, markupplåtelse för evenemangsytor i Båstad" så att dessa blir Gran- översyn av hamnområdet som yttre och in re mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evene- lund/lisa pågår på samhällsbyggnadsförmangsområdet utarrenderas till annan organisation. Rönnberg valtingen. 132, KF /08 Motionen bifalles, vindkraftpo licyn ska omarbetas Samhälls-? KS uppd rag till sam- Motion - omarbetning skydd hällsskydd att sammanställa av vindkraftpolicyn remissvaren. Sedan till KF presidiet för ev. uppdrag till beredningen för tillväxt och samhällsbvzanad. 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i projekteringsfasen Teknik Avtal med trafikverket om cir- M otio n - upps täll- undersöka möj ligheterna att anlägga en uppställningsplats för och servi- kulationsplats Östra Karup är ningsplats för lastbilar lastbilar i anslutning till planerad cirkulationsplats i Östra Ka- ce tecknat. Planerad entreprenad rop alt. på Gräsrydsområdet I samband med projektering undersöks möj ligheter till uppställningsplats. Tillfällig uppställningsplats på Trafikverkets mark vid Petersberg finns. 171, KF /10 Planavdelningen får i uppdrag att snarast inleda ett detalj pla- Planav- Somrna- Pågående. Samråd hösten 20Il. Detaljplan Hemmelöv nearbete omfattande del av fastigheten Hemmeslöv I : I, i syfte delningen ren 2012 Besök på länsstyrelen den 19 1:1, sm åindustri och att tillåta småindustri och handel. maj 20II ang. formella proceshandei sen. Behov av upprättande av MKB gör att planprocessen \t : \n3mnd s:ld m \k f\bes l ul~ togg~o l l \be~ l ui Sl0FJ,: kr 1109Z8.doc{):w

10 förskjuts. Beslutsinstans.rdatum Dnr A,""'l;.F~tdi!F<IStatlls och datum 172, KF /10 Planavdelningen uppdrages att påbörja arbetet med att änd- Planav- Somma- IPågående. På väg mot samråd. Detaljplan för Inre ra/ersätta detaljplanen för Inre Kustvägen delningen ren 2012 Kustvägen 171, KF /10 Nytt ärende rar väckas där man utreder huruvida upphandling- Teknik KF Måltidschefen inkommer med Nytt ärende - utredning en av livsmedel följer svensk djurskyddslagstiftning. och servi handingar till ED i september kring upphandling av cc, mål- 201l. livsmedel tidschefen 177, KF /09 Bifall till motionen punkt 2: Måltidschefen får i uppdrag att Teknik KF Måltidschefen inkommer med Motion - upphandling vid nästa upphandlingstillfålle ansvara för att lokala producen- och servi handingar till ED i september av livsmedel ter informeras om möjligheten att lägga anbud på vissa delar ce, mål- 201l. av livsmedeln. tidschefen 199, KF /10 Kommunkansliet rar i uppdrag att föreslå erforderliga föränd- Kom-? Reglemente för handikapprådet Rådgivande organ ringar i reglemententena för handikapprådet och pensionärsrå- munkans- utgick från KS Aterdet. lietiks kommer till KS &~'...". 2 (4 38, KF Båstads kommuns framtida vattenförsörjning Frågan om eventuellt tillsättande av brottsförebyggande råd alt. folkhälsoråd överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. 101, KF /11 Hantering av motioner och politiska initiativ En utvärdering ev diskussionsunderlag l ska göras inom ett år från nu räknat. maj \fe!l talet k:lointe representeras i angivet fonnat.\iw

11 3 (4) Dnr ~.~&av 'not A och 120, KF /11 Förslag till kommunalskatt behandlas i november KL nov 11 KS 2 nov, KF 16 nov Budget 2012 och plan , KF /11 Nyckeltal för energiförbrukning ska redovisas kvartalsvis TS Första redovisningen ska ske Budget 2012 och plan kvartal 1/ , KF /10 ii.on"o+ KL Till KS i, Försäljning av fastig- 1 heten Grevie 2:26, Larsbo/Askenhuset.., -~..", \fe11talet k...n inte representeras i angivet format.\lw

12 4 (4) ns, datum IDnr loch 37, KF Uppdrag till beredningen rör välfärd och kultur för välfärd och kultur får l uppurag an. ateruppta o. 'BVK och slutföra arbetet med kommunens vård- och om sorgsplan för att med den som grund ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur för Båstads kommun, i enlighet med bilagda direktiv. Programmet ska fårdigställas senast den 31 oktober , KF /09 Motion - miljörevision!bokslut Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta och presentera en projektplan för fullmäktige med milstolpar för fortlöpande återrapportering Motionen överlämnas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad för beaktande i samband med framtagande av kommunens miljöprogram. Så snart ett miljöprogram finns ska miljöbokslut upprättas. BTS juni 2012 Hos beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad för åtgärd. Införandet av miljörevisionlbokslut beaktas i samband med miljöstrategens arbete med ett nytt miljöprogram för Båstads kommun. 128, KF /11 Uppdragshandling för bostadsförsörjningsprogram Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad ges i uppdrag att upprätta ett bostadsf"örsörjningsprogram för kommunen utifrån anvisning i kf-protokollet. Uppdraget ska fårdigställas och översändas till KF för beslut senast den 31 december 2012 BTS senast dec 12 Hos beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad för åtgärd \fc!1t:llet k:m inte representl'r:ts; :m~ivct formllt.\lw

13 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrel sen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är medskickade finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. 1. Till syn sbesök frist ående förs kolor. Protokollsutdrag från v älf ärdsutskottet Dnr. BUN 301/ Rapport om f öråldraenk ät. Protokollsu tdrag från välf ärdsu tskottet Dm. 303/ Protokoll kommunala handika pprådet, inspektio nsrunda 1 och 2, och Protokoll Båstadhem sam t Dm. 323/ Protokoll från NSR , , Dm. 274/ Avta l mellan Sve nska tenni sförbundet och Båstads kommun. Dnr. BUN 311/ Beslut från Boverket ang. bidrag till bygdegårdarna i Västra Karup och Förslöv. Dm. KS 128/ Protokoll från Båstad Turism Dnr. 290/ Fusionsplan Båstadhem AB - Båstad Utveckling sbolag AB. Dnr. KS 633/ >~\~~VI\ il\;')l~( E- J,d -e;,)c-1.~ (JY\ 6bC5\L~ I""'" H a (l d\\f\ ~ (( / dt:"guje SerMt~.+ \-\ \\ ~ ej!'et t- (J r s. 'Tvf 'l5v AS c~ ~~A ~ (ÅL a..h- t els"'- fc~ \.ljww. bu; ~.1. ~ (> Justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

14 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS dnr. 136/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Bilagorna skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersältare i separat bilaga i anslutning till kallelsen och utskoltsprotokollen finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. 1. Personalarenden m 9-16/ Avskr ivningar (inga delegalionsbeslut den na mimad) 3. D ödsboanm älan m 8-12/11 4. Barn och skola och bildning och arbete m 30-32/11 5. Räddninqsfj änsten, Joakim Nilsson, Raddningstjansten, Pelle Pettersson, Protokoll från Ekonomiutskottet , , Protokoll från välfärds- och kulturutskottet , Protokoll från samhallsbyggnadsutskotlet , Vård och omsorg , , Bostaclsanpass ningsb idrag (inga clelega lio ns beslul de nna manad). 12.Miljöavclelningen , Bygglovsavdelningen , , Individ och familj Chefen för verksa mhetsstöd Lars Nilsson. Oms ättning av lån. Dnr. 136/ Chefen för verksam hetsstöd Lars Nilss on. Bes lut om upplåning. Dnr. 849/ Chefen för verksamhetsstöd Lars Nilsson. An sökan om minska d arbetstid. Dnr. 869/ Kom mun cheftomas Rikse. Organisationsföränd ring. Dm. KS 133/ Valeria Christoffersson, assistent tekn iska. Dispen s från trafikföreskrift Vale ria Christoffersson, assistent tekniska. Parkeringstillstånd för rörels elhindrade Sofia Warpman, parkingenjör, eve nemang justerandes signatur ks/närnnd kf uldragsbestyrkande au/pres

15 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Informationspunkter ekonomiutskottet 1. Tidplan EPC-projektet. Dm. KS (Uppdrag från kommunstyrelsen ) 2. Inbjudan till medlemskap i HH-gruppen. Dnr. 3. Strategi och handlingsplan för Båstadhem Dnr. KS 1003/ justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

16 o BASTADS KOMMUN l (1) BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum : Handläggare: Fredrik Jönsson Dnr: 1176/ Till: Kommunstyrelsen O Dnr K~..!..~.!..~../.Q.~......~ ~ f.,( J Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte auge diarienummer) Tidplan EPC-projektet Upphandling av ny ventilationsanläggning, nytt värmesystem mm. på strandängsskolan pågår för fullt. Projektet kommer att pågå i olika etapper fram till och med december Även Kunskapscenter kommer att byggas om i mindre omfattning under hösten 20 II. En viss osäkerhet gällande projektens totala kostnad finns som vanligt alltid innan entreprenaderna är upphandlade. Vår bedömning är att ca 5 mkr kornmer att finnas tillgängliga till övriga energi- och inomhusklimat åtgärder under Även ventilationen i Västra kamps skola samt idrottshall hal' byggts om under året i samband med att underh ållsarbeten skulle utföras i fastigheten. Prlorltering För resterande budget 2012 avser vi att jobba med de fastigheter som har lägst återbetalningstid: Kommunhuset inkl post och polis, beräknas kosta ca 4 mkr med en återbetalnings tid på ca 6-7år Klockarebyns försk ola, beräknas kosta ca 1 mkr med en återbetalningstid på ca 10 år. Installationema i fastigheten är i ett sådant skick att en omb yggnad krävs för att verksamheten ska kunn a bedrivas vidare ~J rl fj;~,- Fredrik Jönsson Projektingenjör IIOS30,fb(ilfr

17 Page 1 of 1 Ancttc Åkesson - Angående medlemskap i Hlf-gruppcn Från: Till: Datum: Ärcnde: Danielsson Peter - KSF Anette Åkesson, Båstad<anett stad.se>, Anne Kjellberg Båstad < :46 Angående medlemskap i Hl-l-grupp en ~ASTA D S KOMMUN Kommunstyrelsen _ Till styrel sen Skåne Nordväst Inbjudan till medlemskap l 5 Dnr.k :?...!. Q.l. &i..!.\. ~. j OO...,.. Vi är alla väl medvetna om att en av de viktiga ste frågorna för fortsatt positiv utveck ling och tillväxt i nordvästra Skåne är att få till stånd en andra fast förbindelse över Öresund, placerad mellan Helsingborg och Helsingör. Som kommunstyrel seordförande i Helsingborg driver jag, som bekant, aktivt frågan om en fast HH-förbindelse. Till sammans med Helsingör s kommun och en rad andra aktörer i Skåne och på Själland har vi bildat ett nätverk som kallas HH-gruppen. Det är en sammanslutning av offentliga aktörer och representanter från näringslivet. Nätverket arbetar med kunskapsuppbyggnad, opinionsbildning och övrigt påverkansarbete. '. ~ Tiden är nu mogen att utvidga nätverket och bjuda in flera medl emmar både på svensk och dansk sida, från det offentliga och från näringslivet. Tillsammans blir vi en st arkare kraft för i såväl opin ionen som i lobbyarbetet. Jag vill därför erbjuda och uppmuntra till medlemskap i nätverket HH-grupp en. Medlemskapet är kostnad sfritt. I sept ember vänta s Näringsdepartementet lägga fram sin rapport från den undersöknin g kring en HH-förbindel se som pågått sedan förra året. HH-gruppen kommer i samband med offentliggörandet genomföra en rad aktiviteter och det är min förhoppning att samt liga kommuner i Skåne Nordväst då deltar som avsändare och budbärare. Läs gärna mer på hemsidan Vill du diskut era mer kring HH-gruppen är du välkomm en att kont akt a mig, eller HH-gruppen s sekretari at, via Angelica Nilsson, , Med vänlig hälsning Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg :. file:iic:\documeuts and Scttings\linwahl\Lokala inställningar\temp\xpgrpwise\4e

18 Lisbeth Nilsson föredrog budgetjämförelsen, likvidiletssituationen, och lånestockrapporten. Lisbeth föredrog även Butab:s ekonomiska situation. De ekonomiska rapporterna bifogas protokollet. Beslut: Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. 5 Organisation, nuvarande och förslag på ny org anisation Robert Falk föredrog nuvarande organisation och ett utkast till förändrad organisation. Inrättandet aven ledningsgrupp ansåg Robert Falk vara angeläge t med hänsyn till att företagets uppdrag nu mer an fördubblats jäm fört med för ett år sedan. Beslut: Styrelsen beslöt att Inte anta någon ny organisation vid dagens styrelsemö te utan att hänskjuta frågan till mötet den 25 augusti med hänsyn till att det vid samma möte ska behandlas hur förelaget ska arbeta med resultatförbättringer och att dessa ofelbart är starkt korrelerade till organisat ionen. 6 Redovisning av anställningar Robert Falk rapporterade vilka personer som var anställda den 1 j uni 2001 i Båstadhem. Förteckningen bifogas protokollet. 7 Antagand e av Stra tegi- och handlingsplan för de kommande 4 årens verksamheter Jan Ahlström beskrev bakgrunden till att den Strategi- och framtidsplan som antogs i juni 201 nu genomgått en total översyn. De faktorer som främst kan nämnas är att Båstadhem har ett betydligt ökat uppdrag jämfört med för ett år sedan. Nu Ingår Butabs fastigheter I uppdraget samt förvaltning av kommunens fastigheter. Från och med årsskiftet så gäller en ny lagstiftning för kommunala bostads företag som kort fattat går ut på att de allmännyttiga bolagen ska arbeta och agera som vilket kommers iellt fastighetsbolag som helst på marknaden. Alla företagets göromål ska vara affärsmässiga. Mot bakgrund av lagförändringen har Båstadhems ägare vid årsstämman reviderat ägardlrektiven. Företaget får betala mer för kommuna l borgen och vi har ett fastställt avkas tningsk rav att förhålla oss till. Upp till dessa förändrade villkor ska vi producera lägenheter. Ovan beskriv na förutsättningar gör att behovet av en ny handlingsplan är nödvändig. Lång diskussion om innehå llet I Strategi och handlingsplanen följde. Robert Falk rapporterade att planen kommer att behandlas tillsammans med persona len på den personalkonferens som kommer att hållas den 15 och 16 Juni på Tylöbäcks kursgård. Beslut: Styrelsen beslöt anta det förslag till Strategi- och handlingsplan som ordförande Jan Ahlström föredrag it. Ledamoten Kjell Andersson ställde sig tveksam till vissa punkter i planen. Styrelsen uppdrog åt VD att arbeta fram förslag på resultatförbättrande åtgärder och presentera dessa på styrelsens augustisammanträde. Strategiplanen bifogas protokollet. 8 Eventue llt byte av vice ordförande Vice ordförande Magnus Nilsson rapporterade att han Inte hinner med sitt uppdrag och att han därför meddelat ordförande och VD samt sin partigrupp att han vill lämna sitt uppdrag. Centerpartiet håller på att ta fram en ersättare till Magnus. Ett förslag på ersättare kommer att presente ras på augustimö tet. Beslut: Styrelsen beslöt godkänna rapporten. 9 Styrelsens arbetsordni ng Jan Ahls tröm efterfrågade med anledning av föregående mötes diskussi on om Innehålle t i arbetsordningen främst avseende mötestider om styrelsen ville ändra på några förhållanden. Kjell Andersson ansåg att mötenas start kunde förläggas betydligt tidigare på dagen t ex kl eller att man återgår till kl Stefan Sjöberg m f l ~)

19 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN för BÅS ADHEM Förslag upprättat av Ordförande Jan Ahlström för antagande 9 juni 2011 MSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr.~..l. o.m I..l ) :

20 UTVECKLINGSPLAN FÖR BÅSTADHEM AB SAMT STRATEGISKA MÅL Strategi i sammandrag föl' Båsradhem mandatperioden Ny lagstiftning ökar kraven på Båsradhem att uppträda kommersiellt samt helt arbeta på kommersiella och marknadens villkor Ny lagstiftning för de allmännyttiga bostadsbolagen per l-ol kräver att dessa skall arbeta på marknadsmässiga villkor; Ägaren kommunen kan och får inte subventionera sitt bostadsbolag ifråga om villkor för finansiering eller värdeöverföring till detsamma. Vinstutdelning från bostadsbolaget på aktiekapital samt eventuell apportegendom kan ske men maximeras till 50% av vinsten för föregående verksamhetsår. Ägarens målsättning & förväntningar Mot bakgrund av den nya lagstiftningen samt ett utökat förvaltningsuppdrag har Båstadhem erhållit ett Nytt Ägardirektiv under april 20 Il; Nytt Ägardirektiv gel' ökat ansvar och breddat mandat föl' Håsradhem ; Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja kommunens försörjning av bostäder, inklusive äldrebostäder. Detta skall ske genom att bolaget genom aktiv förvaltning; förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter. Bolaget skall härvid beakta, bl.a möjligheterna att genomföra försäljningar och byggnadsprojekt avseende annat än hyresrätter som ett led i att finansiera hyresrättsproduktlon. Bolaget hal' även att, på uppdrag av kommunen, förvalta kommunens fastigheter. Detta uppdrag redovisas i detalj i ett förvaltningsavtal. Bolagets verksamhet ska bedrivas med vinstsyfte enligt affärsmässiga principer Ägarens förväntningar blir Båsradhems målsättning föl' de kommande 4 åren; Bakgrund; Tillgången på bostäder i Båstad Kommun utgör idag en begränsande faktor för ökad inflyttning och därmed förbättrat skatteunderlag för upprätthållande av välfärd och en god kommunal ekonomi. Ägarens förväntningar på Båstadhem blir Bolagets målsättningar under kommande mandatperiod; Förväntningar uppdelas i l. Politiska relaterade till ägaren samt 2. Hyresgästernas förväntningar relaterade till bolagets kunder / hyresgäster.

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Del 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Onsdagen den 10 juni 2015 Tid och plats: Astrakanen kl. 10.00 OBS tiden! Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop Sidnr 1. Val av justeringsperson

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse

PROTOKOLL att göra tillägg till rådande ägardirektiv för Knivstabostäder AB i enlighet med tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 19 Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB KS-2016/83 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra tillägg till rådande ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 22 oktober 2008, kl 10.00-12.45, 13.20-14.45 Styrelseledamöterna Birger

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) 2014-12-10 Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 16.30 Ajournering 15.27 15.35 Utses att justera Christer Tegemo (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-12-17

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Styrelsemöte nr 3 2012-10-17 1 [19] Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 15.40 Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande Dan Gustavsson (KD) ers för Hans Kristensson (FP) tom kl 14.15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Tjänsteskrivelse 2016-08 - 24 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (6) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 90, Dnr 2013/161 003 Bolagsstämman 2013-10-24 Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post:

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post: Bilaga G Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0022/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer