Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida 1. Upprop Protkollsjustering -- I tur att justera: Katarina Toremalm (MP) Ersättare: Torgny Brenton (KD). Justering: Tisdagen den 20 september kl Godkännande av dagordningen -- I 4. Beslutslogg kommunstyrelsen 20 I l -- KS Beslutslogg kommunfullmäktige 20 II KS Delgivningar -- KS II 7. Delegationsbeslut -- KS 12 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 8. Ekonomiutskottet - Informationspunkter Tidplan EPC-projektet. 2. Inbjudan till medlemskap i HR-gruppen 3. Strategi och handlingsplan för Båstadhem Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning EU CBM KS Evenemangspolicy för Båstads kommun EU TRE KF Sammanträdesdagar 2012 EU AAN KS Firmateckning - giro och bankräkningar EU JOL KS Firmateckning - kommunens firma EU JOL KS Firmateckning, checkräkning - individ och familj EU KS Försäljning av fastigheten Grevie 2:26, Larsbo/Askenhuset, Grevie EU TRE KF Köp av mark från Trafikverket - del av Hemmeslöv 8:2 i Båstad för EU TRE KS handelsområde etapp l och etapp Remissvar på utjämningskommittens betänkande, SOU 2011:39 EU LNN KS Garantiavtal och regressavtal mellan Båstads kommun och kommu- EU LNN KF ninvest 19. Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsutskottet, Bir- EU KS 113 gitta Sjöberg (M) 20. Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsutskottet efter Birgitta Sjöberg EU KS 114 (M) 21. Motion - att fastighetsägare över 70 år slipper omfattande krav på EU JOL KF sina avloppsanläggningar 22. Motion - införande av medborgarlots EU JOL KF Motion ana, betalning av kommunala avgifter EU JOL KF Motion - elektronisk läsplatta till fullmäktiges ledamöter EU JOL KF Motion - Energibesparing/ventilation SU HEAN KF Motion - Inrättande av stationära sopsugsystem SU HEAN KF Ombyggnation av Skogsliden EU RFK KS Trygzhetsboende i Båstad EU RFK KS Avtal avseende utbyggnad av Skottorps vattenverk EU TSM KF Avsiktsförklaring avseende anslutning till Svdvatten EU TSM KF Inriktningsdokument för utveckling av Båstads hamnområde EU LRG KS Planprioritering EU LRG KS

2 33. Avtal gällande omhändertagande av dagvatten mr Segelstorp 3:46 i Segelstor sstrand Välfärdsutskottet - informationspunkter KS l. Återkoppling på enkätrapport ang. elevernas trivsel, ansvar och inflytande i åk 2, 5 och 8 från november 20 IO. 35. Program för särskilt boende för äldre SHG KS Förfrågningsunderlag avseende hemvård... enligt lagen om valfrihet SHG KS LOV 37. Samhällsbyggnadsutskottet - informationspunkter KS Utredningsärende kring begreppet anmälningspliktig verksamhet. 38. Samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne Nordväst SU ANN KS Elöverkänsligas förenings begäran om handlingsplan för att skydda SU JHE KS kommunens invånare mot onödig exponering av elektromagnetisk strålning 40. Riskklassning av livsmedelsverksamheter och beräkning av kon- SU YMB KS trollavgifter 41. Inriktningsbeslut - Svdkusten SU TZR KS Utredningsuppdrag avseende sammanhållen bebyggelse, områdesbe- SU TZR KS stämmelser och bvgglovsbefriande åtgärder 43. Överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå kommunens ansökan SU ANN KS om ändring av gräns för del av naturreservat i Östra Kamp (detaljplanen mr Östra Kamp 6:7 mfl.) 44. Avgränsning av utökat strandskyddsområde SU PIN KS Förslag till yttrande gällande bildande av naturreservatet Bjärekus- SU MSP KS ten, Torekov-Lervik Beslutsärenden (myndighetsutövning) endast utskick till KS ord och ers 46. Detaljplan för Segelstorp 3:46 - beslut om antagande SU AFU KS I 47. Detaljplan för del av Malen 1:263 (Trygghetsboende Vårliden) - EU LRG KS begäran om planbesked 48. Detaljplan mr Hemmslöv 9:6 mfl. (Hemmeslövs Herrgård) - ansö- EU JAN KS kan om upprättande 49. Detaljplan för Båstad 109:67 mfl. (Pershögsterassen) - begäran om EU PIN KS planbesked 50. Detaljplan för Elestorp 6:6, Lilla Båstad (Norrviken) - begäran om EU PIN KS planbesked 51. Detaljplan för Östra Kamp 6:7 m.fl- beslut om förnvad utställning PIN KS Kattegatt 15, Torekov - balkong på befintligt tak SU TZR KS Båstad 109:2 (Båstads hamn) - begäran om yttrande SU TZR KS Öllöv 43: I - Nedmontering/rivning av vindkraftverk SU TZR KS Utsikten 15, Båstad - Olov SU AEN KS Glimminge 39:26 - Olov SU AEN KS Svenstorp 3:156, Torekov - Olov SU AEN KS Ljungby 10:24 - Olovligt ändrad användning av lagerlokaler till SU IPN KS personalntrymme 59. Häljarp 2: 11 - ansökan om bygglov för tillbyggnad avenbostadshus SU JBN KS samt inredning av ytterligare en lägenhet (tvåbostadshus) 60. Öllöv 14: 15 - Förhandsbesked om avstyckning samt nybyggnad av SU JBN KS två enbostadshus efter rivning av befintligt brukningscentra

3 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkanns. justerandes signatur ksrnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

4 BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS dnr. KS 25/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2011 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisning daterad godkännes. justerandes signatur karnämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

5 ~ BÅSTADS KOMMUN BASTADS KOMMU N Kommunstyrelsen Dnr..~?.. ~?...\.\.t::~ Cl3 Beslutslogg kommunstyrelsen 2011._... Beslutsinstans, da tum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Färdig- Status datum O, KS /08 Riktlinjer för lokalisering av vindkraftverk sänds på Samhälls- Juni Revidering av vindkraftspolicy R evidering av kommunens remiss till de politiska partie rna m.fl. för att få in förslag skydd 2012 sker inom ramen för rniljöstratevind kraftspolicy på revid eringar. Remissvaren ska vara kommunlednings- gens arbete med ett nytt miljökontoret tillhanda senast 30 juni 20 l O. Iprogram för Båstads kommun. 105, KS au /10 Kommunledningskontoret rar i uppdrag att ta fram ett Exploate- dec Arbetet ej påbörjat pga många Markförsäljningspolicy förslag till markförsäljningspolicy. ringschef "akuta" ärenden. Klart dec , KS /10 KLK får i uppdrag att upprätta förslag till av- Kom-? Ingen handläggning av detta Rapportering från hel- och tal/överenskommelse med Båstad Turi sm kring vad munchef ärende pågår för närvarande. Nådelägda bolag samt från ek- Båstad Turism förväntas leverera för den serviceavgift gon form av återkoppling till KS nomiska föreningar mfl, kommunen betalar. kan ske i oktober. I (3) 153, KS /10 Uppdrag till planavdelningeri att inleda arbetet med en Samhäll- ambition Pågående arbete på planavdel- Handelsområde Båstad ny de talj plan för det aktuella markområdet som medger bygg! årsski f- ningen. lnfo på KS De- Handel, Kontor och Småindustri. plan tet Il/!2 taljplanen ska ut på samråd så fort som möjligt. Krav på MKB gör att det blir svårt att hinna få planen klar till årsskiftet. 177,KS /09 Ärendet återrem itteras till arbetsutskottet Kommun- Vilande ärende i avvaktan på Motion - byggnation på kans liet planens avgörande. Trollbäcken 211, KS /10 Upphandling skall p åbörjas omgående av ett övergripan- Teknik Projek- Projektering pågår kunskapscen- EPC-projekt, plan på fortsatt de styr- och reglersystem samt styr- och reglerenteprena- och servi- tering tru, Strandängsskolan och Västra arbete der på Strandängsskolan och Kunskapscentrum. ce somma- Kam ps skola. Upphandling under ren sommaren och entreprenadstart i Upphandling påbörjas aven ventilationsenteprenad på höst. Entreprenaden beräknas Strandängsskolan. Entre- vara fårdig för slutbesiktning prenad under senare delen av lnfo på KS

6 i j~cli!;~;; ;i~~~ 7.~; ;t;~i ;'Si! I!tJi :7~;;)i i i; ;// i> 242, KS /10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten och marken Sam- ambition Diskussion kring avtal pågår. Nytt tennismuseum i Båstad mellan denna och Turistbyrån rar/skall genomföras. hällsbygg årsskif- Projektering och planarbete mås- - kommunens insats / tet 11/12 te följas åt. Planavdelningen sakkommun- nar fortfarande underlag från lednk. arkietkt för att bölja ta fram planhandling. 8, VON /09 Verksamheten på Åslidens gruppbostad ska konkurrens- Vårdoch ev. info Avvaktar full beläggning på ÅS- Konkurrensutsättning av utsättas, med beräknad driftsstart omsorg KSokt liden. Eventuell info av VOgrupp~vårdboendeinom chefen på KS i oktober. Båstads kommuns äldreomsors. 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt system Vård och dec Ny författning som innebär att Ledningssystemet för kvali- integrera ledningssystem i verksamheten och påbörja omsorg 2011 ledningssystemet måste arbetas tet och patientsäkerhet i arbetet enligt ledningssystem inom hela vård och omsorg om. Redovisning sker på VU/KS hälso- och sjukvård samt upprätta en kvalitetsåterrapporteringsplan för ären- nov/dec det. 4, KF /10 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delstrategi- Kom- första Handlingsplan godkänd av KF Bredbandsstrategi dokument inom angivna områden munsty- delstr Delstrategidokumenten relsen klar i kommer att arbetas fram på okt 2011 kommuniedningskontoret i den takt de färdigställs och föreläggas kommunstyrelsen för beslut. En konsult är anlitad. Första delstrategin blir klar i oktober. 48, KS /11 Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projekte- Båstad- Förslag till KS att ge Ombyggnation av Skogsli- ring till ombyggnation av Skogsliden,. hem Båstadhem klartecken att gå viden dare med ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. CH 2 (3) \fcll tnler kan inle reprcsl'nter:ls j :m~ivet formnt.\lw

7 3 (3) 65, KS Renovering av bryggan vid Tångvägen 106, KS Glimminge 4:13 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter avstyckning 157, KS Förslag till beredningsuppdrag - policy för friskhet, ~::ilrt:>...lu),t och trvzzhet I ett första skede ges teknik och service i uppdrag att inledningsvis kontakta Länsstyrelsen, påbörja projekteringen och ta fram tidsplan och kostnadsberäkning för en Ice brygga i betong vid Tångvägen 221/11 Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadsutskottet 318/11 Teknik Isommaoch servi- ren 2012 KS Vattenverksamhet av det här slaget är anmälningspliktigt och anmälan ska göras till Länsstyrelsen. Förväntad upphandling sker under vintern , målet är att en ny brygga ska finnas på lats inför badsäsongen Förslag till beslut SU Torbjörn Ziegler meddelar att sökanden dragit tillbaks ärendet och vill ha ny behandling i samhällsbyggnadsutskottet. Till samordningsgruppens möte i juni 193, KS Vindkraftspolicy Verksamhetsområdet samhällsskydd får i uppdrag att utföra en sammanställning av remissvaren med kommentarer och synpunkter. Policy, remissvaren och sammanställningen överlämnas till KF pres. för ev. vidare uppdrag till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad som tar fram ett tillägg till översiktsplanen eller såsom eget dokument. Anders Nilsson Revidering av vindkraftspolicy sker inom ramen för miljöstrategens arbete med ett nytt miljöprogram för Båstads kommun \fcl! talet kan inte representeras i angivet rormat.\iw

8 BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS KS 26/ Beslutslogg kommunfullmäktige 2011 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, har bordlagts eller återrernltterats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisning daterad överlämnas till kommunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

9 ~ ~ BÅSTADS KOMMUN Beslutslogg kommunfullmäktige 2011 BAsTADS KOMMU N Komm unstyrels n O6. Dnr.}S~...Q.?f? HL::~ I (4) mllie...~ f ~- A~!)J!t.lj~ ~~-~ Bes lutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppd raget Ansvar ig Färdig- Status och II datum 65, KF /09 Översyn och revidering av "riktlinjer för tillstånd och Sven-Inge? Ärendet är beroe nde av den Evenemangsom råde, markupplåtelse för evenemangsytor i Båstad" så att dessa blir Gran- översyn av hamnområdet som yttre och in re mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evene- lund/lisa pågår på samhällsbyggnadsförmangsområdet utarrenderas till annan organisation. Rönnberg valtingen. 132, KF /08 Motionen bifalles, vindkraftpo licyn ska omarbetas Samhälls-? KS uppd rag till sam- Motion - omarbetning skydd hällsskydd att sammanställa av vindkraftpolicyn remissvaren. Sedan till KF presidiet för ev. uppdrag till beredningen för tillväxt och samhällsbvzanad. 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i projekteringsfasen Teknik Avtal med trafikverket om cir- M otio n - upps täll- undersöka möj ligheterna att anlägga en uppställningsplats för och servi- kulationsplats Östra Karup är ningsplats för lastbilar lastbilar i anslutning till planerad cirkulationsplats i Östra Ka- ce tecknat. Planerad entreprenad rop alt. på Gräsrydsområdet I samband med projektering undersöks möj ligheter till uppställningsplats. Tillfällig uppställningsplats på Trafikverkets mark vid Petersberg finns. 171, KF /10 Planavdelningen får i uppdrag att snarast inleda ett detalj pla- Planav- Somrna- Pågående. Samråd hösten 20Il. Detaljplan Hemmelöv nearbete omfattande del av fastigheten Hemmeslöv I : I, i syfte delningen ren 2012 Besök på länsstyrelen den 19 1:1, sm åindustri och att tillåta småindustri och handel. maj 20II ang. formella proceshandei sen. Behov av upprättande av MKB gör att planprocessen \t : \n3mnd s:ld m \k f\bes l ul~ togg~o l l \be~ l ui Sl0FJ,: kr 1109Z8.doc{):w

10 förskjuts. Beslutsinstans.rdatum Dnr A,""'l;.F~tdi!F<IStatlls och datum 172, KF /10 Planavdelningen uppdrages att påbörja arbetet med att änd- Planav- Somma- IPågående. På väg mot samråd. Detaljplan för Inre ra/ersätta detaljplanen för Inre Kustvägen delningen ren 2012 Kustvägen 171, KF /10 Nytt ärende rar väckas där man utreder huruvida upphandling- Teknik KF Måltidschefen inkommer med Nytt ärende - utredning en av livsmedel följer svensk djurskyddslagstiftning. och servi handingar till ED i september kring upphandling av cc, mål- 201l. livsmedel tidschefen 177, KF /09 Bifall till motionen punkt 2: Måltidschefen får i uppdrag att Teknik KF Måltidschefen inkommer med Motion - upphandling vid nästa upphandlingstillfålle ansvara för att lokala producen- och servi handingar till ED i september av livsmedel ter informeras om möjligheten att lägga anbud på vissa delar ce, mål- 201l. av livsmedeln. tidschefen 199, KF /10 Kommunkansliet rar i uppdrag att föreslå erforderliga föränd- Kom-? Reglemente för handikapprådet Rådgivande organ ringar i reglemententena för handikapprådet och pensionärsrå- munkans- utgick från KS Aterdet. lietiks kommer till KS &~'...". 2 (4 38, KF Båstads kommuns framtida vattenförsörjning Frågan om eventuellt tillsättande av brottsförebyggande råd alt. folkhälsoråd överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. 101, KF /11 Hantering av motioner och politiska initiativ En utvärdering ev diskussionsunderlag l ska göras inom ett år från nu räknat. maj \fe!l talet k:lointe representeras i angivet fonnat.\iw

11 3 (4) Dnr ~.~&av 'not A och 120, KF /11 Förslag till kommunalskatt behandlas i november KL nov 11 KS 2 nov, KF 16 nov Budget 2012 och plan , KF /11 Nyckeltal för energiförbrukning ska redovisas kvartalsvis TS Första redovisningen ska ske Budget 2012 och plan kvartal 1/ , KF /10 ii.on"o+ KL Till KS i, Försäljning av fastig- 1 heten Grevie 2:26, Larsbo/Askenhuset.., -~..", \fe11talet k...n inte representeras i angivet format.\lw

12 4 (4) ns, datum IDnr loch 37, KF Uppdrag till beredningen rör välfärd och kultur för välfärd och kultur får l uppurag an. ateruppta o. 'BVK och slutföra arbetet med kommunens vård- och om sorgsplan för att med den som grund ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur för Båstads kommun, i enlighet med bilagda direktiv. Programmet ska fårdigställas senast den 31 oktober , KF /09 Motion - miljörevision!bokslut Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta och presentera en projektplan för fullmäktige med milstolpar för fortlöpande återrapportering Motionen överlämnas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad för beaktande i samband med framtagande av kommunens miljöprogram. Så snart ett miljöprogram finns ska miljöbokslut upprättas. BTS juni 2012 Hos beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad för åtgärd. Införandet av miljörevisionlbokslut beaktas i samband med miljöstrategens arbete med ett nytt miljöprogram för Båstads kommun. 128, KF /11 Uppdragshandling för bostadsförsörjningsprogram Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad ges i uppdrag att upprätta ett bostadsf"örsörjningsprogram för kommunen utifrån anvisning i kf-protokollet. Uppdraget ska fårdigställas och översändas till KF för beslut senast den 31 december 2012 BTS senast dec 12 Hos beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad för åtgärd \fc!1t:llet k:m inte representl'r:ts; :m~ivct formllt.\lw

13 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrel sen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är medskickade finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. 1. Till syn sbesök frist ående förs kolor. Protokollsutdrag från v älf ärdsutskottet Dnr. BUN 301/ Rapport om f öråldraenk ät. Protokollsu tdrag från välf ärdsu tskottet Dm. 303/ Protokoll kommunala handika pprådet, inspektio nsrunda 1 och 2, och Protokoll Båstadhem sam t Dm. 323/ Protokoll från NSR , , Dm. 274/ Avta l mellan Sve nska tenni sförbundet och Båstads kommun. Dnr. BUN 311/ Beslut från Boverket ang. bidrag till bygdegårdarna i Västra Karup och Förslöv. Dm. KS 128/ Protokoll från Båstad Turism Dnr. 290/ Fusionsplan Båstadhem AB - Båstad Utveckling sbolag AB. Dnr. KS 633/ >~\~~VI\ il\;')l~( E- J,d -e;,)c-1.~ (JY\ 6bC5\L~ I""'" H a (l d\\f\ ~ (( / dt:"guje SerMt~.+ \-\ \\ ~ ej!'et t- (J r s. 'Tvf 'l5v AS c~ ~~A ~ (ÅL a..h- t els"'- fc~ \.ljww. bu; ~.1. ~ (> Justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

14 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS dnr. 136/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Bilagorna skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersältare i separat bilaga i anslutning till kallelsen och utskoltsprotokollen finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. 1. Personalarenden m 9-16/ Avskr ivningar (inga delegalionsbeslut den na mimad) 3. D ödsboanm älan m 8-12/11 4. Barn och skola och bildning och arbete m 30-32/11 5. Räddninqsfj änsten, Joakim Nilsson, Raddningstjansten, Pelle Pettersson, Protokoll från Ekonomiutskottet , , Protokoll från välfärds- och kulturutskottet , Protokoll från samhallsbyggnadsutskotlet , Vård och omsorg , , Bostaclsanpass ningsb idrag (inga clelega lio ns beslul de nna manad). 12.Miljöavclelningen , Bygglovsavdelningen , , Individ och familj Chefen för verksa mhetsstöd Lars Nilsson. Oms ättning av lån. Dnr. 136/ Chefen för verksam hetsstöd Lars Nilss on. Bes lut om upplåning. Dnr. 849/ Chefen för verksamhetsstöd Lars Nilsson. An sökan om minska d arbetstid. Dnr. 869/ Kom mun cheftomas Rikse. Organisationsföränd ring. Dm. KS 133/ Valeria Christoffersson, assistent tekn iska. Dispen s från trafikföreskrift Vale ria Christoffersson, assistent tekniska. Parkeringstillstånd för rörels elhindrade Sofia Warpman, parkingenjör, eve nemang justerandes signatur ks/närnnd kf uldragsbestyrkande au/pres

15 ~ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Informationspunkter ekonomiutskottet 1. Tidplan EPC-projektet. Dm. KS (Uppdrag från kommunstyrelsen ) 2. Inbjudan till medlemskap i HH-gruppen. Dnr. 3. Strategi och handlingsplan för Båstadhem Dnr. KS 1003/ justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres

16 o BASTADS KOMMUN l (1) BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum : Handläggare: Fredrik Jönsson Dnr: 1176/ Till: Kommunstyrelsen O Dnr K~..!..~.!..~../.Q.~......~ ~ f.,( J Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte auge diarienummer) Tidplan EPC-projektet Upphandling av ny ventilationsanläggning, nytt värmesystem mm. på strandängsskolan pågår för fullt. Projektet kommer att pågå i olika etapper fram till och med december Även Kunskapscenter kommer att byggas om i mindre omfattning under hösten 20 II. En viss osäkerhet gällande projektens totala kostnad finns som vanligt alltid innan entreprenaderna är upphandlade. Vår bedömning är att ca 5 mkr kornmer att finnas tillgängliga till övriga energi- och inomhusklimat åtgärder under Även ventilationen i Västra kamps skola samt idrottshall hal' byggts om under året i samband med att underh ållsarbeten skulle utföras i fastigheten. Prlorltering För resterande budget 2012 avser vi att jobba med de fastigheter som har lägst återbetalningstid: Kommunhuset inkl post och polis, beräknas kosta ca 4 mkr med en återbetalnings tid på ca 6-7år Klockarebyns försk ola, beräknas kosta ca 1 mkr med en återbetalningstid på ca 10 år. Installationema i fastigheten är i ett sådant skick att en omb yggnad krävs för att verksamheten ska kunn a bedrivas vidare ~J rl fj;~,- Fredrik Jönsson Projektingenjör IIOS30,fb(ilfr

17 Page 1 of 1 Ancttc Åkesson - Angående medlemskap i Hlf-gruppcn Från: Till: Datum: Ärcnde: Danielsson Peter - KSF Anette Åkesson, Båstad<anett stad.se>, Anne Kjellberg Båstad < :46 Angående medlemskap i Hl-l-grupp en ~ASTA D S KOMMUN Kommunstyrelsen _ Till styrel sen Skåne Nordväst Inbjudan till medlemskap l 5 Dnr.k :?...!. Q.l. &i..!.\. ~. j OO...,.. Vi är alla väl medvetna om att en av de viktiga ste frågorna för fortsatt positiv utveck ling och tillväxt i nordvästra Skåne är att få till stånd en andra fast förbindelse över Öresund, placerad mellan Helsingborg och Helsingör. Som kommunstyrel seordförande i Helsingborg driver jag, som bekant, aktivt frågan om en fast HH-förbindelse. Till sammans med Helsingör s kommun och en rad andra aktörer i Skåne och på Själland har vi bildat ett nätverk som kallas HH-gruppen. Det är en sammanslutning av offentliga aktörer och representanter från näringslivet. Nätverket arbetar med kunskapsuppbyggnad, opinionsbildning och övrigt påverkansarbete. '. ~ Tiden är nu mogen att utvidga nätverket och bjuda in flera medl emmar både på svensk och dansk sida, från det offentliga och från näringslivet. Tillsammans blir vi en st arkare kraft för i såväl opin ionen som i lobbyarbetet. Jag vill därför erbjuda och uppmuntra till medlemskap i nätverket HH-grupp en. Medlemskapet är kostnad sfritt. I sept ember vänta s Näringsdepartementet lägga fram sin rapport från den undersöknin g kring en HH-förbindel se som pågått sedan förra året. HH-gruppen kommer i samband med offentliggörandet genomföra en rad aktiviteter och det är min förhoppning att samt liga kommuner i Skåne Nordväst då deltar som avsändare och budbärare. Läs gärna mer på hemsidan Vill du diskut era mer kring HH-gruppen är du välkomm en att kont akt a mig, eller HH-gruppen s sekretari at, via Angelica Nilsson, , Med vänlig hälsning Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg :. file:iic:\documeuts and Scttings\linwahl\Lokala inställningar\temp\xpgrpwise\4e

18 Lisbeth Nilsson föredrog budgetjämförelsen, likvidiletssituationen, och lånestockrapporten. Lisbeth föredrog även Butab:s ekonomiska situation. De ekonomiska rapporterna bifogas protokollet. Beslut: Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. 5 Organisation, nuvarande och förslag på ny org anisation Robert Falk föredrog nuvarande organisation och ett utkast till förändrad organisation. Inrättandet aven ledningsgrupp ansåg Robert Falk vara angeläge t med hänsyn till att företagets uppdrag nu mer an fördubblats jäm fört med för ett år sedan. Beslut: Styrelsen beslöt att Inte anta någon ny organisation vid dagens styrelsemö te utan att hänskjuta frågan till mötet den 25 augusti med hänsyn till att det vid samma möte ska behandlas hur förelaget ska arbeta med resultatförbättringer och att dessa ofelbart är starkt korrelerade till organisat ionen. 6 Redovisning av anställningar Robert Falk rapporterade vilka personer som var anställda den 1 j uni 2001 i Båstadhem. Förteckningen bifogas protokollet. 7 Antagand e av Stra tegi- och handlingsplan för de kommande 4 årens verksamheter Jan Ahlström beskrev bakgrunden till att den Strategi- och framtidsplan som antogs i juni 201 nu genomgått en total översyn. De faktorer som främst kan nämnas är att Båstadhem har ett betydligt ökat uppdrag jämfört med för ett år sedan. Nu Ingår Butabs fastigheter I uppdraget samt förvaltning av kommunens fastigheter. Från och med årsskiftet så gäller en ny lagstiftning för kommunala bostads företag som kort fattat går ut på att de allmännyttiga bolagen ska arbeta och agera som vilket kommers iellt fastighetsbolag som helst på marknaden. Alla företagets göromål ska vara affärsmässiga. Mot bakgrund av lagförändringen har Båstadhems ägare vid årsstämman reviderat ägardlrektiven. Företaget får betala mer för kommuna l borgen och vi har ett fastställt avkas tningsk rav att förhålla oss till. Upp till dessa förändrade villkor ska vi producera lägenheter. Ovan beskriv na förutsättningar gör att behovet av en ny handlingsplan är nödvändig. Lång diskussion om innehå llet I Strategi och handlingsplanen följde. Robert Falk rapporterade att planen kommer att behandlas tillsammans med persona len på den personalkonferens som kommer att hållas den 15 och 16 Juni på Tylöbäcks kursgård. Beslut: Styrelsen beslöt anta det förslag till Strategi- och handlingsplan som ordförande Jan Ahlström föredrag it. Ledamoten Kjell Andersson ställde sig tveksam till vissa punkter i planen. Styrelsen uppdrog åt VD att arbeta fram förslag på resultatförbättrande åtgärder och presentera dessa på styrelsens augustisammanträde. Strategiplanen bifogas protokollet. 8 Eventue llt byte av vice ordförande Vice ordförande Magnus Nilsson rapporterade att han Inte hinner med sitt uppdrag och att han därför meddelat ordförande och VD samt sin partigrupp att han vill lämna sitt uppdrag. Centerpartiet håller på att ta fram en ersättare till Magnus. Ett förslag på ersättare kommer att presente ras på augustimö tet. Beslut: Styrelsen beslöt godkänna rapporten. 9 Styrelsens arbetsordni ng Jan Ahls tröm efterfrågade med anledning av föregående mötes diskussi on om Innehålle t i arbetsordningen främst avseende mötestider om styrelsen ville ändra på några förhållanden. Kjell Andersson ansåg att mötenas start kunde förläggas betydligt tidigare på dagen t ex kl eller att man återgår till kl Stefan Sjöberg m f l ~)

19 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN för BÅS ADHEM Förslag upprättat av Ordförande Jan Ahlström för antagande 9 juni 2011 MSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr.~..l. o.m I..l ) :

20 UTVECKLINGSPLAN FÖR BÅSTADHEM AB SAMT STRATEGISKA MÅL Strategi i sammandrag föl' Båsradhem mandatperioden Ny lagstiftning ökar kraven på Båsradhem att uppträda kommersiellt samt helt arbeta på kommersiella och marknadens villkor Ny lagstiftning för de allmännyttiga bostadsbolagen per l-ol kräver att dessa skall arbeta på marknadsmässiga villkor; Ägaren kommunen kan och får inte subventionera sitt bostadsbolag ifråga om villkor för finansiering eller värdeöverföring till detsamma. Vinstutdelning från bostadsbolaget på aktiekapital samt eventuell apportegendom kan ske men maximeras till 50% av vinsten för föregående verksamhetsår. Ägarens målsättning & förväntningar Mot bakgrund av den nya lagstiftningen samt ett utökat förvaltningsuppdrag har Båstadhem erhållit ett Nytt Ägardirektiv under april 20 Il; Nytt Ägardirektiv gel' ökat ansvar och breddat mandat föl' Håsradhem ; Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja kommunens försörjning av bostäder, inklusive äldrebostäder. Detta skall ske genom att bolaget genom aktiv förvaltning; förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter. Bolaget skall härvid beakta, bl.a möjligheterna att genomföra försäljningar och byggnadsprojekt avseende annat än hyresrätter som ett led i att finansiera hyresrättsproduktlon. Bolaget hal' även att, på uppdrag av kommunen, förvalta kommunens fastigheter. Detta uppdrag redovisas i detalj i ett förvaltningsavtal. Bolagets verksamhet ska bedrivas med vinstsyfte enligt affärsmässiga principer Ägarens förväntningar blir Båsradhems målsättning föl' de kommande 4 åren; Bakgrund; Tillgången på bostäder i Båstad Kommun utgör idag en begränsande faktor för ökad inflyttning och därmed förbättrat skatteunderlag för upprätthållande av välfärd och en god kommunal ekonomi. Ägarens förväntningar på Båstadhem blir Bolagets målsättningar under kommande mandatperiod; Förväntningar uppdelas i l. Politiska relaterade till ägaren samt 2. Hyresgästernas förväntningar relaterade till bolagets kunder / hyresgäster.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer