FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN"

Transkript

1 PROTOKOLL 7/ Tid: kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per Social- och hälsovårdssektorns anhållan om tilläggsanslag 6 81 Skolornas gemensamma elevvårdspersonal, kostnadsomfördelning i budgeten Beviljande av proprieborgen till Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden Grankullas program för integrationsfrämjande Justering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) Fullmäktigemotion, förbättra säkerheten runt järnvägsstationen Fullmäktigemotioner 19

2 PROTOKOLL 7/ Närvarande: Ala-Reinikka Tapani ordf. Sederholm Camilla I vice ordf. Pesonen Juha II vice ordf. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artjoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Lamberg-Allardt Christel Laurila Pirjo Limnell Patrik Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioja Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Huttunen Jarkko ersättare Ihamuotila Panu ersättare Nystén Tiina ersättare Selroos Agneta ersättare Tupamäki Olavi ersättare Waselius Fredrik ersättare Widén Torsten sd Söderlund Gun stadssekr. Jahnsson Markus inf.sekr Frånvarande: Fellman Veronica Johansson Johan Kurkela Heikki Miettinen Taisto Sunabacka Ulf-Johan Vaenerberg Robert Underskrifter Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund ordförande sekreterare

3 PROTOKOLL 7/ Behandlade ärenden Protokollet justerat Protokolljusterare Christel Lamberg-Allardt Pirjo Laurila Protokollet hålls offentligt framlagt Grankulla Intygar Karola Nyman ansvarig för anslagstavlan

4 PROTOKOLL 7/ Konstituering av sammanträdet STF 78 STF - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter namnupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslut fört - väljer två protokolljusterare Beslut: STF - konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande ledamöter är beslutfört - valde ledamot Christel Lamberg-Allardt och ledamot Pirjo Laurila till protokolljusterare

5 PROTOKOLL 7/ Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per /331/2012 STF 79 Om stadens ekonomi och verksamhet görs det två gånger om året en delårsrapport, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Den nu utarbetade andra delårsrapporten och en redogörelse för utfallet av stadens strategiska mål delas ut till fullmäktigeledamöterna som bakgrundsmaterial. Rapporten kan lä sas (enbart på finska) på ad res sen: STS: Beslut: Fullmäktige antecknar delårsrapporten 2/2013 för kännedom. Antecknades för kännedom.

6 PROTOKOLL 7/ Social- och hälsovårdssektorns anhållan om tilläggsanslag 149/332/2013 STF 80 Utgående från social- och hälsovårdens budgetutfall under perioden januari augusti kan det uppskattas att sektorns budget 2013 kommer att överskridas med euro. Hela sektorns personalkostnader torde hålla sig inom det budgeterade, även om vissa resultatområden överskridit sina anslag. Överskridningarna hänför sig till köp av tjänster, material, varor och tillbehör samt högre understöd än budgeterat. Socialservicen, äldreomsorgen samt mun- och tandvården överskrider sitt budgeterade verksamhetsbidrag. Dessutom kan det på basis av utfallet t.o.m. augusti förutspås att den specialiserade sjukvården kommer att överskrida sitt anslag. Budgetutfallet resultatområdesvis samt behov av tilläggsanslag: Social- och hälsovårdens förvaltning Ekonomin förutspås utfalla enligt budgeten. Inget behov av tilläggsanslag. Socialservice Socialservicen förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro. Det här beror på överskridningar inom handikappservicen, barnskyddet och missbrukarvården. Handikappservicen och barnskyddstjänsterna bygger på subjektiva rättigheter, varför behovet av tilläggsanslag inte kan täckas genom anpassningsåtgärder. Inom den öppna rehabiliteringen av missbrukare försöker man i allt högre grad överföra klientrelationer till den egna specialsjukskötaren med inriktning på missbrukar- och mentalvård. Det här räcker dock inte till för att täcka behovet av tilläggsanslag. Äldreomsorg Äldreomsorgen förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro, vilket beror på överskridningar inom boendeservicen, institutionsvården och stödet för närståendevård. Dessutom har det uppdagats fel i resultatområdets budgetering av lönekostnaderna för läkaren inom äldreomsorgen och hyran för Villa Apollo. Enheterna strävar efter att ordna vikarier via sina egna vikariepooler och genom interna arrangemang, om möjligt. Eftersom dimensioneringen i regel ligger nära den nedre gränsen för nationella rekommendationer, kommer man dock att även under resten av året vara tvungen att anlita inhyrd arbetskraft vid akuta sjukledigheter. När det gäller att inom vården ersätta utrustning och hjälpmedel som gått sönder, görs endast nödvändiga anskaffningar. Inom boendeservicen och institutionsvården är det inte möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom anpassningsåtgärder. Stödet för närståendevård utgör s.k. anslagsbunden service, men det är varken ändamålsenligt eller förenligt med strategin att spara in på detta stöd.

7 PROTOKOLL 7/ Hälsovård Verksamhetsinkomsterna förutspås överskrida budgeten med ca euro, medan verksamhetskostnaderna beräknas stanna ca euro under det budgeterade. Mun- och tandvård Mun- och tandvården förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro Överskridningen beror på användning av upphandlad service inom specialiserad munvård och på förfarandet med betalningsförbindelser. Därtill bör mun- och tandvården inom det här budgetåret ta i bruk en ny AvoHilmo-tillämpning som en del av patientdatasystemet, vilket inte beaktats i budgetanslaget. Inom mun- och tandvården är det inte möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom anpassningsåtgärder. Specialiserad sjukvård Den specialiserade sjukvården förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro. Överskridningen beror på att användningen överskridit serviceplanen samt på utjämningssystemet för dyr vård. Resten av året beräknas utfalla enligt serviceplanen. Social- och hälsovårdsnämnden har 24.9 föreslagit ett tilläggsanslag på sammanlagt euro för budgetåret STS: Beslut: Fullmäktige beviljar de resultatområden inom social- och hälsovårdssektorn som nämns i föredrag ningen totalt euro i tilläggsanslag i budgeten för Beslutsförslaget godkändes.

8 PROTOKOLL 7/ Skolornas gemensamma elevvårdspersonal, kostnadsomfördelning i budgeten /332/2013 STF 81 I december 2012 genomförde ekonomichefen, undervisningschefen och rektorerna en kontroll av kostnadsallokeringen av gemensamma personalresurser i de svenskspråkiga skolorna i Grankulla. Beträffande den gemensamma elevvårdspersonalen beslöt ovan nämnda grupp att allokeringen av personalkostnaderna ändras i bokföringen fr.o.m så att allokeringen motsvarar nuläget i resursanvändningen. Allokeringsändringen har verkställts i bokföringen fr.o.m I budgeten 2013 är den tills vidare inte genomförd, då budgeten fastställdes tidigare under hösten På grund av den bokföringstekniska omallokeringen av personalkostnaderna föreslås de svenska skolornas budget för 2013 bli ändrad så att anslaget för personalkostnader i Gymnasiet Grankulla samskolas budget höjs med euro samtidigt som anslagen för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan sänks med sammanlagt euro. Anslagssänkningen fördelas så anslaget för Hagelstamska skolan sänks med euro och anslaget för Granhultsskolan med euro. Det handlar om en bokföringsteknisk ändring i syfte att korrigera kostnadsallokeringen. Ändringen har ingen faktisk inverkan på skolornas ekonomi eller personal. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar att på grund av omfördelningen av per sonalresurserna ändra budgeten för år 2013 så att anslaget för Gymnasiet Grankulla Samskola höjs med euro samtidigt som anslaget för Granhultsskolan sänks med euro och anslaget för Hagelstamska skolan med euro. Beslutsförslaget godkändes.

9 PROTOKOLL 7/ Beviljande av proprieborgen till Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden 199/335/2013 STF 82 Anhållan om borgen Stadens helägda dotterbolag Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgränden har lämnat in en anhållan till staden om proprieborgen för ett lån som bolaget upptar. Bolaget har fått en låneoffert av Kommunfinans Abp, som godtar endast proprieborgen av staden som säkerhet för lån. Övriga förbindelser till sä kerhet för lånet är inte möjliga. Bolagets styrelse behandlade vid sitt möte en budgetstudie, som bolagets dåvarande VD gjort upp för åren , över hur de reparationer som en teknisk ex pert anser som behövliga kunde finansieras utan höjning av hyran. (Repa rationerna gäller fönster och balkongdörrar, förrådsskjul, ventilationsaggre gat samt undercentral för fjärrvärme.) Reparationskostnaderna har upps kattats till euro. Bolagets styrelse har beslutat begära in låneoffer ter på ett lån om euro med en löptid på cirka fem år. Bolaget har fått följande låneoffert av Kommunfinans Abp: - kreditbelopp: ,00 euro. - löptid: fem år. - ränta: två olika alternativ 1) mån. euribor. Räntan binds vid 12 månaders Euri bor-referensrän ta ökad med en marginal på 0,9 pro centenheter. Ränteindikationen vid tid punkten då of ferten upprätta des var 1,444 % p.a. inkl. mar ginal. 2) fast ränta under hela löptiden på fem år, ränteindikation 1,880 % p.a. Räntan betalas halvårsvis. - amorteringar: jämnstora amorteringar halvårsvis, första året amorterings fritt. - säkerhet för krediten: Proprieborgen av Grankulla stad. Fullmäktiges bes lut om borgen ska ha vunnit laga kraft när krediten lyfts. De ovan nämnda räntorna är ränteindikationer för dagen då offerten upprättades. Räntan på det lån som bolaget lyfter fastställs två bankdagar före lyftandet. Bolagets tertiärlån Staden har hos bolaget en lånefordran, som gäller ett s.k. tertiärlån. Enligt de av staden fastställda lå nevillkoren från 1979 ska lånet återbetalas i två jämnstora rater den 30 de cember de två år som följer på det år då bostadsstyrelsens (sedermera Statskontoret) lån till bolaget i sin helhet blivit återbetalt. Det bör noteras att den årliga räntan på lånet är 4,5 %. Bolaget betalade den sista raten av Statskontorets lån år Bolaget har inte på eget initiativ bör jat amortera sitt lån på ,23 euro. Frågan

10 PROTOKOLL 7/ om amortering av lånet dis kuterades med bolaget år 2010, men i fastigheten pågick då omfattande reparationer av fuktskador, varför bolagets verkställande direktör bad om förlängd betalningstid för amorteringarna. Stadens drätselkontor kände till detta och krävde därför inte amorteringar av bolaget. Nu har frågan åte rupptagits och bolagets VD har presenterat en amorteringsplan, enligt vil ken amorteringarna förfaller till betalning och Det här ger bolaget möjlighet att i sin ekonomi förbereda sig för låneamorterin garna. Det bör konstateras att fullmäktige under året redan beviljat Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy prop rieborgen för ett lån på euro (STF ) och Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 proprieborgen för ett lån på högst euro (STF ). I anslutning till det sist nämnda beviljade stadsstyrelsen ett kortfristigt lån på högst euro, som ska återbetalas till staden senast STS: Fullmäktige beslutar att bevilja proprieborgen av staden för det lån på ,00 euro som Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgrän den upptar. Dessutom beslutar fullmäktige att ändra återbetalningstiden för det lån som staden beviljat Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgränden så att lånet förfaller till betalning i två jämnstora rater och Ledamöterna Herkama och Rehn-Kivi anmälde jäv, eftersom de är emmar av ovan nämnda bo lags styrelse, och lämnade sin plats un der tiden för be handlingen av detta ärende. Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

11 PROTOKOLL 7/ Grankullas program för integrationsfrämjande /112/2012 STF 83 En ny lag om främjande av integration trädde i kraft Bakgrunden till lagreformen var att in vandringen ökat och antagit mer varierande former. Enligt 32 i lagen om främjande av integration (1386/2010) ska kommunen för att främja integ rationen och stärka det sektorsövergripande samarbetet göra upp ett prog ram för integrationsfrämjande, som godkänns i respektive kommuns kom munfullmäktige och ses över minst vart fjärde år. Programmet ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Integrationsprogrammet har beretts av en brett sammansatt arbetsgrupp med företrädare för flera resultatområden. Gruppen har även hört utomstående experter. Vid utarbetandet av programmet utnyttjades också resultaten av en enkät som riktats till stadens invandrarbefolkning. Dessutom har stadens andra planer och strategier som styr arbetet beaktats vid beredningen, och vidare har de som arbetat fram programmet tagit del av regionens övriga kommuners program. Syftet med programmet är att stödja planeringen av integrationsfrämjandet i kommunen och samordna olika förvaltningars och andra aktörers integrationsfrämjande åtgärder. Kommunen har till uppgift att utveckla och planera arbetet för att främja integrationen av invandrare. Kommunen ska se till att tjänsterna för invandrare till innehåll och omfattning motsvarar behovet i kommunen och att personalens kompetens utvecklas. För invandrare avsedda tjänster kan också ordnas regionalt. Ett program för integrationsfrämjande är en förutsättning för att staten ska ersätta kommunen för de kostnader som åtgärderna för främjande av integration orsakar. Syftet med Grankullas integrationsprogram är att säkerställa att kommuninvånare med invandrarbakgrund är likvärdiga med de övriga kommunemmarna. Programmet har också som ambition att utveckla en dubbelriktad integration och säkerställa personalens kompetens i invandrarfrågor. Grankullas integrationsprogram 2013 tar upp 11 centrala mål för integrationen: 1. Invandrarnas andel av stadens per sonal ökar och närmar sig invandrarnas andel av befolkningen 2. Grankulla samarbetar med huvuds tadsregionens övriga städer och andra aktörer med att producera och utveckla integrationsfrämjande vägled nings- och rådgivningstjänster 3. Staden uppmuntrar invandrarfamil jerna att mer aktivt än tidigare delta i ak tiviteter avsedda för småbarnsfa miljer 4. Färdigheterna i modersmålet hos barn och unga med invandrarbakgrund stöds i småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen 5. Färdigheterna i finska och svenska hos barn och unga med invandrar bak grund stöds i småbarnsfostran och den grundläggande utbildnin gen

12 PROTOKOLL 7/ Färdigheterna i finska och svenska hos vuxna med invandrarbakgrund stärks 7. Andelen invandrare bland studeran de vid medborgarinstitutet ökar 8. Grankulla stöder invandrarnas före tagsamhet inom sitt område 9. Områdets unga med invandrarbak grund går vidare till studier på andra stadiet 10. Grankulla erbjuder internationella studerande en attraktiv och trivsam stu die- och boendemiljö 11. Kulturell mångfald är en naturlig del av de tjänster som staden erbjuder och som andra aktörer producerar för staden En integrationsarbetsgrupp svarar för genomförandet av integrationsprogrammet samt utvecklingen och uppföljningen av integrationsarbetet. Socialservicechefen är ordförande för gruppen, som årligen avger en rapport till företroendeorganen om hur integrationsarbetet framskridit. Efter att integrationsprogrammet godkänts kommer avtalet mellan Grankulla och närings-, trafik- och miljöcentralen om anvisande till kommunen och främjande av integration att förnyas. I avtalet ska man ta ställning till antalet kvotflyktingar som tas emot och/eller asylsökande som bor på en mottagningscentral och fått uppehållstillstånd. Kommunen får ersättning för sina integrationsfrämjande åtgärder i regel under tre år och i särskilda fall under högst tio år (t.ex. en persons allvarliga sjukdom när han eller hon kommer till landet eller barnskyddsåtgärder) (2 2 och 3 mom. och 49 i lagen om främjande av integration). Grankulla har under de senaste åren fått ersättningar för ca 20 personer årligen. Båda nämnderna för utbildning och småbarnsfostran har avgett utlåtande om integrationsprogrammet. Utlåtandena samt inkomna kommentarer har beaktats i programmet. Den finska nämnden anser det som positivt att integrationsprogrammet innehåller många slags åtgärder för olika åldersgrupper för att främja invandrarnas integration samt att undervisningen och småbarnsfostran har en aktiv roll under punkterna 3, 4 och 5. Nämnden konstaterar att skolorna och daghemmen utvecklar sin verksamhet i enlighet med integrationsprogrammet och skriver in åtgärderna i sina årliga verksamhets- och läsårsplaner. Bilaga 1: Grankulla stads program för integrationsfrämjande Efter att fullmäktige godkänt programmet för integrationsfrämjande, tas förnyandet av avtalet om mottagande av flyktingar och asylsökande upp till behandling i stadsstyrelsen. STS: Fullmäktige godkänner Grankulla stads program för integrationsfrämjande enligt bilagan till föredragningslistan.... Ledamot Tuohioja pekade på ett uppenbart skrivfel på s. 9 i den finska versionen av integrationsprog rammet i den mening som börjar Kauniaisis-

13 PROTOKOLL 7/ sa järjestetään valmistavaa opetusta esiopetusikäisille. Därtill uppmärksammade ledamot Tuohioja ordalydelsen finska och svenska i målen 5 och 6 (sidorna 9 och 10), som fullmäktige enhälligt beslutade korrigera till finska och/eller svenska. Ledamot Sederholm uppmärksammade ordet ett på s. 9 i den svenska versionen av integrations programmet och föreslog att det stryks. Ordföranden konstaterade att korrigeringarna görs på stadskansliet. Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

14 PROTOKOLL 7/ Justering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) 159/331/2013 STF 84 I stadens gällande taxa för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter ingår även avgifter för tillsyn över byggarbete inom markanvändningens resultatområde (25 i taxan). Resultatområdet för markanvändning justerar sina avgifter årligen och har nu föreslagit att priserna i taxan höjs med ca 2,3 %, vilket motsvarar ökningen i produktionskostna derna. Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet ( 45). Den nuvarande taxan delas ut som bakgrundsmaterial till behövliga delar och ett förslag till ny motsvarande taxa som bilaga. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar justera 25 i den bilagda taxan för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter så att ändringen träder i kraft Beslutsförslaget godkändes.

15 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotion, förbättra säkerheten runt järnvägsstationen 161/996/ /113/2013 STF 85 Staden har emottagit en fullmäktigemotion, undertecknad av fullmäktigeledamot Johan Johansson och 18 andra motionärer. Fullmäktigemotionen delas ut som bakgrunds material. I motionen fästs uppmärksamhet vid att säkerheten på området kring järnvägsstationen bör förbätt ras och att behovet har påtalats tidigare från beslutsfattarhåll i flera rep riser, utan att behövliga åtgärder har vidtagits. Man påminner om att tra giska olyckor har skett och kräver att säkerheten på bangården förbättras på kort varsel. Kommunteknikens kommentar Bangården och området kring järnvägsstationen administreras av trafikverket, både vad gäller plane ring, byggverksamhet samt underhåll. Kommuntekniken delar motionärernas syn på säkerhetsproblemen och har i flera repriser kontaktat Trafikverket och dess organisatoriska föregångare och efterlyst säkerhets förbättrande åtgärder. Den allvarligaste säkerhetsbristen är övergången mellan spår 1 och 2. Här har säkerheten försämrats under årtiondenas lopp. Redan på 1920-talet fanns en bro över spåren som revs 1965 då Järnvägsstyrelsen gick med på att bygga den av staden redan på 1930-talet efterlysta tunneln. Tunneln löste säkerhetsproblemen för landsvägstrafikens del och erbjöd även en trygg rutt för tågresenärerna såväl till spår 1 som 2 i form av trappor. Tyvärr fäste man inte tillräcklig uppmärksamhet vid tillgänglighetsaspekter och grunden till dagens säker hetsproblem blev lagd. Det går inte att ta sig uppför trapporna med rullstol eller barnvagn på ett acceptabelt, säkert sätt. Barnvagnskenorna som finns uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet. Som en lösning på till gänglighetsproblemen finns därför idag i östra ändan av perrongerna över gången i plan mellan spår 1 och 2, som samtidigt för många resenärer är den kortaste och bekvämaste vägen till spåren. Det är få av infartsparke rarna som tar trapporna, då en snabb och bekväm om än farlig - över gång i plan står till buds. Övergången i plan är även populär för resenärer från områden söder om järnvägen. Övergången är försedd med varnings signaler, men dessa ignoreras eller missförstås i många fall. Signalerna måste startas i tid med tanke på snabba tåg men upplevs som inkonse kventa bl.a. i samband med tåg som stannar på stationen. Det är vanligt att se resenärer trotsa signalerna. Potentiellt farliga situationer uppstår speciellt då två tåg från olika håll samtidigt passerar övergången. Perrongerna har dessutom tillåtits förfalla i åratal och kan på grund av detta bli säkerhetsrisker pga. av gropar i beläggningen mm. Det har även noterats stora brister i under hållet, närmast snöröjningen, som ytterligare påverkar säkerheten nega tivt.

16 PROTOKOLL 7/ De senaste åren har stadens krav på säkerhetsförbättringar av Trafikverket avfärdats med hänvisnin gar till de nya arrangemang som byggandet av stadsbanan för med sig. Ny tunnel med hissar och avskärmningar med staket löser förvisso säkerhets problemen men lösningarna låter, som motionärerna påpekar, vänta på sig. Kommuntekniken har utrett och föreslagit möjliga tillfälliga säkerhetsförbättrande lösningsmodeller och för tillfället förs igen förhandlingar med Trafikverket. Trafikverket har gått med på att bygga ett staket mellan infartsparkeringsplatsen och bangården. Sta ketet, som till 50 % skulle finansieras av staden, skulle förvisso få bukt med det olovliga korsandet av sidospåren mellan perrongerna och parke ringsplatsen, något som är önskvärt även ur stadens synpunkt sätt. Denna gångtrafik över, de måhända mycket sällan trafikerade, sidospåren är olovlig och formellt sett skulle staketet helt förhindra detta frekventa olovli ga beteende som också är oönskvärt med tanke på förebilder som ges barn och ungdomar. Staketet skulle också markant minska antalet passager över den farliga övergången i plan över hu vudspåren men, enligt kommunteknikens bedömning, långt ifrån tillräckligt. Resenärer från de sydöstra delarna av Grankulla skulle fortsättningsvis betjänas bra av övergången, likaså skulle stadens nordöstra delar, via övergången och Fasantunneln, enklare kunna nås än via tunnelns trappor. Trafikverket har lovat utreda om det är möjligt att avveckla denna korsning i plan och klara sig med den tillgänglighetsnivå som finns för perrong 1:s del. I praktiken barnvagnsskenorna i trapporna. Kommunteknikens utgångspunkt är att den farliga övergången i plan mellan spår 1 och 2 bör avvec klas och att tillgänglighetsaspekten knappast kan förbises. En acceptabel tillgänglig väg till perrong 1 bör finnas. Givet detta, står inga bra lösningar tillbuds innan stadsbanan byggs. Kommuntekniken anser vidare att det är för farligt att vänta på stadsbanan, vars förverkligande sker tidigast om många år. Inga definitiva beslut om tidtabeller angående byggandet har fattats. Säkerheten bör förbättras här och nu. Olika lösningsmodeller har diskuterats och alla alternativ är på sätt eller annat problematiska. En tillfällig tunnel för tågresenärer skulle möjligen kunna byggas av till exempel korrugerad plåt men de arbetstida trafikstyrningsarrangemangen, torrläggning mm. skulle vara tekniskt sätt krävande och dyra. Trafikverket skulle sannolikt göra anspråk på betydande finansieringshjälp av staden. Trappräckshissar vid tunnelns trappor är en annan, i princip, tänkbar men knappast realistisk lösning på tillgänglighetsproblemen. Tekniskt sätt skulle detta koncept föranleda smärre ombyggnader av nuvarande trappräcken. Lösningen skulle i sig in te vara särskilt dyr men det är ifrågasatt huruvida sådan utrustning skulle klara av missbruk, lek och vandalism. De modeller som finns på markna den är avsedda för rullstolar och frågan är

17 PROTOKOLL 7/ också om lämpliga modeller kan konstrueras för barnvagnar. Kommuntekniken har som ytterligare en lösningsmodell föreslagits att de säkerhetsmässigt avsevärt mindre farliga sidospåren 3,4 och 5 skulle förses med varningssignaler så att man med barnvagn eller rullstol kunde ta sig via tillfartsparkeringsplat sen till Helsingforsvägen Tunnelvägen från spår 1. Detta förslag har till dags dato inte godkänts av Trafikverket som anser att ombyggnadsarbete na skulle bli för dyra. Trafikverket anser vidare att det i så fall vore fråga om en helt ny övergång i plan som ur trafiksäkerhetspolitisk synpunkt sätt är oacceptabelt. Kommuntekniken delar inte Trafikverkets negativa syn på möjligheterna att arrangera en övergång i plan över sidospåren. I väntan som kan bli lång på de nya arrangeman gen som stadsbanan för med sig skulle den föreslagna lösningsmodellen erbjuda en avsevärd höjning av säkerheten. Övergången skulle förvisso frekvent användas av infartsparkerare till och från perrong 1 men den obe tydliga tågtrafiken på sidospåren och tågens låga hastighet skulle ur trafik säkerhetssynpunkt inte vara svårare att hantera än oreglerade plankors ningar för spårvagnar och fotgängare i städer. De föreslagna arrangeman gen skulle dock förbättra säkerheten jämfört med nuläget, även för sidos pårens del. Spåren har i årtionden, korsats okontrollerat. Den förbättring av infartsparkeringsplatsen som är under arbete, kunde även inkludera byggandet av en tillgänglig gångbana från spår 1 till Helsingforsvägen och/eller Tunnel vägen. En överenskommelse rörande förbättringsarbeten för perrongernas del eftersträvas också under de pågående förhandlingarna med Trafikverket. Samhällstekniska nämnden uppmanade vid sin behandling av motionen kommuntekniken att fortsät ta förhandlingarna med Trafikverket med målsättningen att förbättra säker heten kring järnvägsstationen och att be Trafikverket förverkliga de säker hetshöjande åtgärderna utan dröjsmål, till behövliga delar i samarbete med staden. STS uppmanade i sin tur kommuntekniken att fortsätta förhandlingarna med Trafi för att förbättra säkerheten kring järnvägsstationen genom att bl.a. jämna ut och asfaltera perrongerna och förbättra belysningen samt utreda möjligheten att installera en automatisk port vid övergången över spåren. STS: STF beslutar att anteckna ovanstående svar på ledamot Johan Johanssons fullmäktigemotion om förbättrande av säkerheten kring järnvägsstationen sig tillkänna och konstaterar motionen slutbehandlad.... Ledamot Pesonen föreslog att ärendet skulle remitteras för vidare utredningar. Ledamot Eklund meddelade att han anser det givna svaret på motionen

18 PROTOKOLL 7/ som tillräckligt. Ledamöterna Huttunen, Peltovirta och Laurila understödde remitteringsförslaget. I omröstningen förlorade remitteringsförslaget med rösterna 29 5 (Huttunen, Laurila, Peltovirta, Pesonen, Tupamäki) och en nedlagd röst (Sederholm). Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att utgångsförslaget blivit fullmäktiges beslut. Beslut: Fullmäktige beslutade att anteckna ovanstående svar på ledamot Johan Johanssons fullmäktigemoti on om förbättrande av säkerheten kring järnvägsstationen sig tillkänna och konstaterade motionen slutbehandlad.

19 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotioner 38/113/ /996/ /996/2013 STF 86 Ordföranden meddelade att ledamöterna Berg m.fl. och ledamot Pesonen m.fl. lämnat in fullmäktigemotioner. Ledamot Bergs m.fl. motion handlar om att förbättra trafikplaneringen och -styrningen så att morgon- och eftermiddagstrafiken löper smidigare. Ledamot Pesonen m.fl. efterlyser i sin motion en utredning om parkeringsplatser i Kasabergsvägens södra del. Bilagor Beslut: Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

20 PROTOKOLL 7/ BESVÄRSANSVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: 78, 79, 85, 86 Enligt förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen HELSINGFORS tel öppethållningstid Fax: E-post: Kommunalbesvär, paragrafer: 80, 81, 82, 83, 84 Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid Helsingfors förvaltningsdomstol Banmästargatan HELSING FORS dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Fogas till protokollet

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer