FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN"

Transkript

1 PROTOKOLL 7/ Tid: kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per Social- och hälsovårdssektorns anhållan om tilläggsanslag 6 81 Skolornas gemensamma elevvårdspersonal, kostnadsomfördelning i budgeten Beviljande av proprieborgen till Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden Grankullas program för integrationsfrämjande Justering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) Fullmäktigemotion, förbättra säkerheten runt järnvägsstationen Fullmäktigemotioner 19

2 PROTOKOLL 7/ Närvarande: Ala-Reinikka Tapani ordf. Sederholm Camilla I vice ordf. Pesonen Juha II vice ordf. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artjoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Lamberg-Allardt Christel Laurila Pirjo Limnell Patrik Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioja Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Huttunen Jarkko ersättare Ihamuotila Panu ersättare Nystén Tiina ersättare Selroos Agneta ersättare Tupamäki Olavi ersättare Waselius Fredrik ersättare Widén Torsten sd Söderlund Gun stadssekr. Jahnsson Markus inf.sekr Frånvarande: Fellman Veronica Johansson Johan Kurkela Heikki Miettinen Taisto Sunabacka Ulf-Johan Vaenerberg Robert Underskrifter Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund ordförande sekreterare

3 PROTOKOLL 7/ Behandlade ärenden Protokollet justerat Protokolljusterare Christel Lamberg-Allardt Pirjo Laurila Protokollet hålls offentligt framlagt Grankulla Intygar Karola Nyman ansvarig för anslagstavlan

4 PROTOKOLL 7/ Konstituering av sammanträdet STF 78 STF - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter namnupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslut fört - väljer två protokolljusterare Beslut: STF - konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande ledamöter är beslutfört - valde ledamot Christel Lamberg-Allardt och ledamot Pirjo Laurila till protokolljusterare

5 PROTOKOLL 7/ Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per /331/2012 STF 79 Om stadens ekonomi och verksamhet görs det två gånger om året en delårsrapport, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Den nu utarbetade andra delårsrapporten och en redogörelse för utfallet av stadens strategiska mål delas ut till fullmäktigeledamöterna som bakgrundsmaterial. Rapporten kan lä sas (enbart på finska) på ad res sen: STS: Beslut: Fullmäktige antecknar delårsrapporten 2/2013 för kännedom. Antecknades för kännedom.

6 PROTOKOLL 7/ Social- och hälsovårdssektorns anhållan om tilläggsanslag 149/332/2013 STF 80 Utgående från social- och hälsovårdens budgetutfall under perioden januari augusti kan det uppskattas att sektorns budget 2013 kommer att överskridas med euro. Hela sektorns personalkostnader torde hålla sig inom det budgeterade, även om vissa resultatområden överskridit sina anslag. Överskridningarna hänför sig till köp av tjänster, material, varor och tillbehör samt högre understöd än budgeterat. Socialservicen, äldreomsorgen samt mun- och tandvården överskrider sitt budgeterade verksamhetsbidrag. Dessutom kan det på basis av utfallet t.o.m. augusti förutspås att den specialiserade sjukvården kommer att överskrida sitt anslag. Budgetutfallet resultatområdesvis samt behov av tilläggsanslag: Social- och hälsovårdens förvaltning Ekonomin förutspås utfalla enligt budgeten. Inget behov av tilläggsanslag. Socialservice Socialservicen förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro. Det här beror på överskridningar inom handikappservicen, barnskyddet och missbrukarvården. Handikappservicen och barnskyddstjänsterna bygger på subjektiva rättigheter, varför behovet av tilläggsanslag inte kan täckas genom anpassningsåtgärder. Inom den öppna rehabiliteringen av missbrukare försöker man i allt högre grad överföra klientrelationer till den egna specialsjukskötaren med inriktning på missbrukar- och mentalvård. Det här räcker dock inte till för att täcka behovet av tilläggsanslag. Äldreomsorg Äldreomsorgen förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro, vilket beror på överskridningar inom boendeservicen, institutionsvården och stödet för närståendevård. Dessutom har det uppdagats fel i resultatområdets budgetering av lönekostnaderna för läkaren inom äldreomsorgen och hyran för Villa Apollo. Enheterna strävar efter att ordna vikarier via sina egna vikariepooler och genom interna arrangemang, om möjligt. Eftersom dimensioneringen i regel ligger nära den nedre gränsen för nationella rekommendationer, kommer man dock att även under resten av året vara tvungen att anlita inhyrd arbetskraft vid akuta sjukledigheter. När det gäller att inom vården ersätta utrustning och hjälpmedel som gått sönder, görs endast nödvändiga anskaffningar. Inom boendeservicen och institutionsvården är det inte möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom anpassningsåtgärder. Stödet för närståendevård utgör s.k. anslagsbunden service, men det är varken ändamålsenligt eller förenligt med strategin att spara in på detta stöd.

7 PROTOKOLL 7/ Hälsovård Verksamhetsinkomsterna förutspås överskrida budgeten med ca euro, medan verksamhetskostnaderna beräknas stanna ca euro under det budgeterade. Mun- och tandvård Mun- och tandvården förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro Överskridningen beror på användning av upphandlad service inom specialiserad munvård och på förfarandet med betalningsförbindelser. Därtill bör mun- och tandvården inom det här budgetåret ta i bruk en ny AvoHilmo-tillämpning som en del av patientdatasystemet, vilket inte beaktats i budgetanslaget. Inom mun- och tandvården är det inte möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom anpassningsåtgärder. Specialiserad sjukvård Den specialiserade sjukvården förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro. Överskridningen beror på att användningen överskridit serviceplanen samt på utjämningssystemet för dyr vård. Resten av året beräknas utfalla enligt serviceplanen. Social- och hälsovårdsnämnden har 24.9 föreslagit ett tilläggsanslag på sammanlagt euro för budgetåret STS: Beslut: Fullmäktige beviljar de resultatområden inom social- och hälsovårdssektorn som nämns i föredrag ningen totalt euro i tilläggsanslag i budgeten för Beslutsförslaget godkändes.

8 PROTOKOLL 7/ Skolornas gemensamma elevvårdspersonal, kostnadsomfördelning i budgeten /332/2013 STF 81 I december 2012 genomförde ekonomichefen, undervisningschefen och rektorerna en kontroll av kostnadsallokeringen av gemensamma personalresurser i de svenskspråkiga skolorna i Grankulla. Beträffande den gemensamma elevvårdspersonalen beslöt ovan nämnda grupp att allokeringen av personalkostnaderna ändras i bokföringen fr.o.m så att allokeringen motsvarar nuläget i resursanvändningen. Allokeringsändringen har verkställts i bokföringen fr.o.m I budgeten 2013 är den tills vidare inte genomförd, då budgeten fastställdes tidigare under hösten På grund av den bokföringstekniska omallokeringen av personalkostnaderna föreslås de svenska skolornas budget för 2013 bli ändrad så att anslaget för personalkostnader i Gymnasiet Grankulla samskolas budget höjs med euro samtidigt som anslagen för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan sänks med sammanlagt euro. Anslagssänkningen fördelas så anslaget för Hagelstamska skolan sänks med euro och anslaget för Granhultsskolan med euro. Det handlar om en bokföringsteknisk ändring i syfte att korrigera kostnadsallokeringen. Ändringen har ingen faktisk inverkan på skolornas ekonomi eller personal. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar att på grund av omfördelningen av per sonalresurserna ändra budgeten för år 2013 så att anslaget för Gymnasiet Grankulla Samskola höjs med euro samtidigt som anslaget för Granhultsskolan sänks med euro och anslaget för Hagelstamska skolan med euro. Beslutsförslaget godkändes.

9 PROTOKOLL 7/ Beviljande av proprieborgen till Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden 199/335/2013 STF 82 Anhållan om borgen Stadens helägda dotterbolag Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgränden har lämnat in en anhållan till staden om proprieborgen för ett lån som bolaget upptar. Bolaget har fått en låneoffert av Kommunfinans Abp, som godtar endast proprieborgen av staden som säkerhet för lån. Övriga förbindelser till sä kerhet för lånet är inte möjliga. Bolagets styrelse behandlade vid sitt möte en budgetstudie, som bolagets dåvarande VD gjort upp för åren , över hur de reparationer som en teknisk ex pert anser som behövliga kunde finansieras utan höjning av hyran. (Repa rationerna gäller fönster och balkongdörrar, förrådsskjul, ventilationsaggre gat samt undercentral för fjärrvärme.) Reparationskostnaderna har upps kattats till euro. Bolagets styrelse har beslutat begära in låneoffer ter på ett lån om euro med en löptid på cirka fem år. Bolaget har fått följande låneoffert av Kommunfinans Abp: - kreditbelopp: ,00 euro. - löptid: fem år. - ränta: två olika alternativ 1) mån. euribor. Räntan binds vid 12 månaders Euri bor-referensrän ta ökad med en marginal på 0,9 pro centenheter. Ränteindikationen vid tid punkten då of ferten upprätta des var 1,444 % p.a. inkl. mar ginal. 2) fast ränta under hela löptiden på fem år, ränteindikation 1,880 % p.a. Räntan betalas halvårsvis. - amorteringar: jämnstora amorteringar halvårsvis, första året amorterings fritt. - säkerhet för krediten: Proprieborgen av Grankulla stad. Fullmäktiges bes lut om borgen ska ha vunnit laga kraft när krediten lyfts. De ovan nämnda räntorna är ränteindikationer för dagen då offerten upprättades. Räntan på det lån som bolaget lyfter fastställs två bankdagar före lyftandet. Bolagets tertiärlån Staden har hos bolaget en lånefordran, som gäller ett s.k. tertiärlån. Enligt de av staden fastställda lå nevillkoren från 1979 ska lånet återbetalas i två jämnstora rater den 30 de cember de två år som följer på det år då bostadsstyrelsens (sedermera Statskontoret) lån till bolaget i sin helhet blivit återbetalt. Det bör noteras att den årliga räntan på lånet är 4,5 %. Bolaget betalade den sista raten av Statskontorets lån år Bolaget har inte på eget initiativ bör jat amortera sitt lån på ,23 euro. Frågan

10 PROTOKOLL 7/ om amortering av lånet dis kuterades med bolaget år 2010, men i fastigheten pågick då omfattande reparationer av fuktskador, varför bolagets verkställande direktör bad om förlängd betalningstid för amorteringarna. Stadens drätselkontor kände till detta och krävde därför inte amorteringar av bolaget. Nu har frågan åte rupptagits och bolagets VD har presenterat en amorteringsplan, enligt vil ken amorteringarna förfaller till betalning och Det här ger bolaget möjlighet att i sin ekonomi förbereda sig för låneamorterin garna. Det bör konstateras att fullmäktige under året redan beviljat Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy prop rieborgen för ett lån på euro (STF ) och Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 proprieborgen för ett lån på högst euro (STF ). I anslutning till det sist nämnda beviljade stadsstyrelsen ett kortfristigt lån på högst euro, som ska återbetalas till staden senast STS: Fullmäktige beslutar att bevilja proprieborgen av staden för det lån på ,00 euro som Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgrän den upptar. Dessutom beslutar fullmäktige att ändra återbetalningstiden för det lån som staden beviljat Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgränden så att lånet förfaller till betalning i två jämnstora rater och Ledamöterna Herkama och Rehn-Kivi anmälde jäv, eftersom de är emmar av ovan nämnda bo lags styrelse, och lämnade sin plats un der tiden för be handlingen av detta ärende. Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

11 PROTOKOLL 7/ Grankullas program för integrationsfrämjande /112/2012 STF 83 En ny lag om främjande av integration trädde i kraft Bakgrunden till lagreformen var att in vandringen ökat och antagit mer varierande former. Enligt 32 i lagen om främjande av integration (1386/2010) ska kommunen för att främja integ rationen och stärka det sektorsövergripande samarbetet göra upp ett prog ram för integrationsfrämjande, som godkänns i respektive kommuns kom munfullmäktige och ses över minst vart fjärde år. Programmet ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Integrationsprogrammet har beretts av en brett sammansatt arbetsgrupp med företrädare för flera resultatområden. Gruppen har även hört utomstående experter. Vid utarbetandet av programmet utnyttjades också resultaten av en enkät som riktats till stadens invandrarbefolkning. Dessutom har stadens andra planer och strategier som styr arbetet beaktats vid beredningen, och vidare har de som arbetat fram programmet tagit del av regionens övriga kommuners program. Syftet med programmet är att stödja planeringen av integrationsfrämjandet i kommunen och samordna olika förvaltningars och andra aktörers integrationsfrämjande åtgärder. Kommunen har till uppgift att utveckla och planera arbetet för att främja integrationen av invandrare. Kommunen ska se till att tjänsterna för invandrare till innehåll och omfattning motsvarar behovet i kommunen och att personalens kompetens utvecklas. För invandrare avsedda tjänster kan också ordnas regionalt. Ett program för integrationsfrämjande är en förutsättning för att staten ska ersätta kommunen för de kostnader som åtgärderna för främjande av integration orsakar. Syftet med Grankullas integrationsprogram är att säkerställa att kommuninvånare med invandrarbakgrund är likvärdiga med de övriga kommunemmarna. Programmet har också som ambition att utveckla en dubbelriktad integration och säkerställa personalens kompetens i invandrarfrågor. Grankullas integrationsprogram 2013 tar upp 11 centrala mål för integrationen: 1. Invandrarnas andel av stadens per sonal ökar och närmar sig invandrarnas andel av befolkningen 2. Grankulla samarbetar med huvuds tadsregionens övriga städer och andra aktörer med att producera och utveckla integrationsfrämjande vägled nings- och rådgivningstjänster 3. Staden uppmuntrar invandrarfamil jerna att mer aktivt än tidigare delta i ak tiviteter avsedda för småbarnsfa miljer 4. Färdigheterna i modersmålet hos barn och unga med invandrarbakgrund stöds i småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen 5. Färdigheterna i finska och svenska hos barn och unga med invandrar bak grund stöds i småbarnsfostran och den grundläggande utbildnin gen

12 PROTOKOLL 7/ Färdigheterna i finska och svenska hos vuxna med invandrarbakgrund stärks 7. Andelen invandrare bland studeran de vid medborgarinstitutet ökar 8. Grankulla stöder invandrarnas före tagsamhet inom sitt område 9. Områdets unga med invandrarbak grund går vidare till studier på andra stadiet 10. Grankulla erbjuder internationella studerande en attraktiv och trivsam stu die- och boendemiljö 11. Kulturell mångfald är en naturlig del av de tjänster som staden erbjuder och som andra aktörer producerar för staden En integrationsarbetsgrupp svarar för genomförandet av integrationsprogrammet samt utvecklingen och uppföljningen av integrationsarbetet. Socialservicechefen är ordförande för gruppen, som årligen avger en rapport till företroendeorganen om hur integrationsarbetet framskridit. Efter att integrationsprogrammet godkänts kommer avtalet mellan Grankulla och närings-, trafik- och miljöcentralen om anvisande till kommunen och främjande av integration att förnyas. I avtalet ska man ta ställning till antalet kvotflyktingar som tas emot och/eller asylsökande som bor på en mottagningscentral och fått uppehållstillstånd. Kommunen får ersättning för sina integrationsfrämjande åtgärder i regel under tre år och i särskilda fall under högst tio år (t.ex. en persons allvarliga sjukdom när han eller hon kommer till landet eller barnskyddsåtgärder) (2 2 och 3 mom. och 49 i lagen om främjande av integration). Grankulla har under de senaste åren fått ersättningar för ca 20 personer årligen. Båda nämnderna för utbildning och småbarnsfostran har avgett utlåtande om integrationsprogrammet. Utlåtandena samt inkomna kommentarer har beaktats i programmet. Den finska nämnden anser det som positivt att integrationsprogrammet innehåller många slags åtgärder för olika åldersgrupper för att främja invandrarnas integration samt att undervisningen och småbarnsfostran har en aktiv roll under punkterna 3, 4 och 5. Nämnden konstaterar att skolorna och daghemmen utvecklar sin verksamhet i enlighet med integrationsprogrammet och skriver in åtgärderna i sina årliga verksamhets- och läsårsplaner. Bilaga 1: Grankulla stads program för integrationsfrämjande Efter att fullmäktige godkänt programmet för integrationsfrämjande, tas förnyandet av avtalet om mottagande av flyktingar och asylsökande upp till behandling i stadsstyrelsen. STS: Fullmäktige godkänner Grankulla stads program för integrationsfrämjande enligt bilagan till föredragningslistan.... Ledamot Tuohioja pekade på ett uppenbart skrivfel på s. 9 i den finska versionen av integrationsprog rammet i den mening som börjar Kauniaisis-

13 PROTOKOLL 7/ sa järjestetään valmistavaa opetusta esiopetusikäisille. Därtill uppmärksammade ledamot Tuohioja ordalydelsen finska och svenska i målen 5 och 6 (sidorna 9 och 10), som fullmäktige enhälligt beslutade korrigera till finska och/eller svenska. Ledamot Sederholm uppmärksammade ordet ett på s. 9 i den svenska versionen av integrations programmet och föreslog att det stryks. Ordföranden konstaterade att korrigeringarna görs på stadskansliet. Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

14 PROTOKOLL 7/ Justering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) 159/331/2013 STF 84 I stadens gällande taxa för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter ingår även avgifter för tillsyn över byggarbete inom markanvändningens resultatområde (25 i taxan). Resultatområdet för markanvändning justerar sina avgifter årligen och har nu föreslagit att priserna i taxan höjs med ca 2,3 %, vilket motsvarar ökningen i produktionskostna derna. Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet ( 45). Den nuvarande taxan delas ut som bakgrundsmaterial till behövliga delar och ett förslag till ny motsvarande taxa som bilaga. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar justera 25 i den bilagda taxan för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter så att ändringen träder i kraft Beslutsförslaget godkändes.

15 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotion, förbättra säkerheten runt järnvägsstationen 161/996/ /113/2013 STF 85 Staden har emottagit en fullmäktigemotion, undertecknad av fullmäktigeledamot Johan Johansson och 18 andra motionärer. Fullmäktigemotionen delas ut som bakgrunds material. I motionen fästs uppmärksamhet vid att säkerheten på området kring järnvägsstationen bör förbätt ras och att behovet har påtalats tidigare från beslutsfattarhåll i flera rep riser, utan att behövliga åtgärder har vidtagits. Man påminner om att tra giska olyckor har skett och kräver att säkerheten på bangården förbättras på kort varsel. Kommunteknikens kommentar Bangården och området kring järnvägsstationen administreras av trafikverket, både vad gäller plane ring, byggverksamhet samt underhåll. Kommuntekniken delar motionärernas syn på säkerhetsproblemen och har i flera repriser kontaktat Trafikverket och dess organisatoriska föregångare och efterlyst säkerhets förbättrande åtgärder. Den allvarligaste säkerhetsbristen är övergången mellan spår 1 och 2. Här har säkerheten försämrats under årtiondenas lopp. Redan på 1920-talet fanns en bro över spåren som revs 1965 då Järnvägsstyrelsen gick med på att bygga den av staden redan på 1930-talet efterlysta tunneln. Tunneln löste säkerhetsproblemen för landsvägstrafikens del och erbjöd även en trygg rutt för tågresenärerna såväl till spår 1 som 2 i form av trappor. Tyvärr fäste man inte tillräcklig uppmärksamhet vid tillgänglighetsaspekter och grunden till dagens säker hetsproblem blev lagd. Det går inte att ta sig uppför trapporna med rullstol eller barnvagn på ett acceptabelt, säkert sätt. Barnvagnskenorna som finns uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet. Som en lösning på till gänglighetsproblemen finns därför idag i östra ändan av perrongerna över gången i plan mellan spår 1 och 2, som samtidigt för många resenärer är den kortaste och bekvämaste vägen till spåren. Det är få av infartsparke rarna som tar trapporna, då en snabb och bekväm om än farlig - över gång i plan står till buds. Övergången i plan är även populär för resenärer från områden söder om järnvägen. Övergången är försedd med varnings signaler, men dessa ignoreras eller missförstås i många fall. Signalerna måste startas i tid med tanke på snabba tåg men upplevs som inkonse kventa bl.a. i samband med tåg som stannar på stationen. Det är vanligt att se resenärer trotsa signalerna. Potentiellt farliga situationer uppstår speciellt då två tåg från olika håll samtidigt passerar övergången. Perrongerna har dessutom tillåtits förfalla i åratal och kan på grund av detta bli säkerhetsrisker pga. av gropar i beläggningen mm. Det har även noterats stora brister i under hållet, närmast snöröjningen, som ytterligare påverkar säkerheten nega tivt.

16 PROTOKOLL 7/ De senaste åren har stadens krav på säkerhetsförbättringar av Trafikverket avfärdats med hänvisnin gar till de nya arrangemang som byggandet av stadsbanan för med sig. Ny tunnel med hissar och avskärmningar med staket löser förvisso säkerhets problemen men lösningarna låter, som motionärerna påpekar, vänta på sig. Kommuntekniken har utrett och föreslagit möjliga tillfälliga säkerhetsförbättrande lösningsmodeller och för tillfället förs igen förhandlingar med Trafikverket. Trafikverket har gått med på att bygga ett staket mellan infartsparkeringsplatsen och bangården. Sta ketet, som till 50 % skulle finansieras av staden, skulle förvisso få bukt med det olovliga korsandet av sidospåren mellan perrongerna och parke ringsplatsen, något som är önskvärt även ur stadens synpunkt sätt. Denna gångtrafik över, de måhända mycket sällan trafikerade, sidospåren är olovlig och formellt sett skulle staketet helt förhindra detta frekventa olovli ga beteende som också är oönskvärt med tanke på förebilder som ges barn och ungdomar. Staketet skulle också markant minska antalet passager över den farliga övergången i plan över hu vudspåren men, enligt kommunteknikens bedömning, långt ifrån tillräckligt. Resenärer från de sydöstra delarna av Grankulla skulle fortsättningsvis betjänas bra av övergången, likaså skulle stadens nordöstra delar, via övergången och Fasantunneln, enklare kunna nås än via tunnelns trappor. Trafikverket har lovat utreda om det är möjligt att avveckla denna korsning i plan och klara sig med den tillgänglighetsnivå som finns för perrong 1:s del. I praktiken barnvagnsskenorna i trapporna. Kommunteknikens utgångspunkt är att den farliga övergången i plan mellan spår 1 och 2 bör avvec klas och att tillgänglighetsaspekten knappast kan förbises. En acceptabel tillgänglig väg till perrong 1 bör finnas. Givet detta, står inga bra lösningar tillbuds innan stadsbanan byggs. Kommuntekniken anser vidare att det är för farligt att vänta på stadsbanan, vars förverkligande sker tidigast om många år. Inga definitiva beslut om tidtabeller angående byggandet har fattats. Säkerheten bör förbättras här och nu. Olika lösningsmodeller har diskuterats och alla alternativ är på sätt eller annat problematiska. En tillfällig tunnel för tågresenärer skulle möjligen kunna byggas av till exempel korrugerad plåt men de arbetstida trafikstyrningsarrangemangen, torrläggning mm. skulle vara tekniskt sätt krävande och dyra. Trafikverket skulle sannolikt göra anspråk på betydande finansieringshjälp av staden. Trappräckshissar vid tunnelns trappor är en annan, i princip, tänkbar men knappast realistisk lösning på tillgänglighetsproblemen. Tekniskt sätt skulle detta koncept föranleda smärre ombyggnader av nuvarande trappräcken. Lösningen skulle i sig in te vara särskilt dyr men det är ifrågasatt huruvida sådan utrustning skulle klara av missbruk, lek och vandalism. De modeller som finns på markna den är avsedda för rullstolar och frågan är

17 PROTOKOLL 7/ också om lämpliga modeller kan konstrueras för barnvagnar. Kommuntekniken har som ytterligare en lösningsmodell föreslagits att de säkerhetsmässigt avsevärt mindre farliga sidospåren 3,4 och 5 skulle förses med varningssignaler så att man med barnvagn eller rullstol kunde ta sig via tillfartsparkeringsplat sen till Helsingforsvägen Tunnelvägen från spår 1. Detta förslag har till dags dato inte godkänts av Trafikverket som anser att ombyggnadsarbete na skulle bli för dyra. Trafikverket anser vidare att det i så fall vore fråga om en helt ny övergång i plan som ur trafiksäkerhetspolitisk synpunkt sätt är oacceptabelt. Kommuntekniken delar inte Trafikverkets negativa syn på möjligheterna att arrangera en övergång i plan över sidospåren. I väntan som kan bli lång på de nya arrangeman gen som stadsbanan för med sig skulle den föreslagna lösningsmodellen erbjuda en avsevärd höjning av säkerheten. Övergången skulle förvisso frekvent användas av infartsparkerare till och från perrong 1 men den obe tydliga tågtrafiken på sidospåren och tågens låga hastighet skulle ur trafik säkerhetssynpunkt inte vara svårare att hantera än oreglerade plankors ningar för spårvagnar och fotgängare i städer. De föreslagna arrangeman gen skulle dock förbättra säkerheten jämfört med nuläget, även för sidos pårens del. Spåren har i årtionden, korsats okontrollerat. Den förbättring av infartsparkeringsplatsen som är under arbete, kunde även inkludera byggandet av en tillgänglig gångbana från spår 1 till Helsingforsvägen och/eller Tunnel vägen. En överenskommelse rörande förbättringsarbeten för perrongernas del eftersträvas också under de pågående förhandlingarna med Trafikverket. Samhällstekniska nämnden uppmanade vid sin behandling av motionen kommuntekniken att fortsät ta förhandlingarna med Trafikverket med målsättningen att förbättra säker heten kring järnvägsstationen och att be Trafikverket förverkliga de säker hetshöjande åtgärderna utan dröjsmål, till behövliga delar i samarbete med staden. STS uppmanade i sin tur kommuntekniken att fortsätta förhandlingarna med Trafi för att förbättra säkerheten kring järnvägsstationen genom att bl.a. jämna ut och asfaltera perrongerna och förbättra belysningen samt utreda möjligheten att installera en automatisk port vid övergången över spåren. STS: STF beslutar att anteckna ovanstående svar på ledamot Johan Johanssons fullmäktigemotion om förbättrande av säkerheten kring järnvägsstationen sig tillkänna och konstaterar motionen slutbehandlad.... Ledamot Pesonen föreslog att ärendet skulle remitteras för vidare utredningar. Ledamot Eklund meddelade att han anser det givna svaret på motionen

18 PROTOKOLL 7/ som tillräckligt. Ledamöterna Huttunen, Peltovirta och Laurila understödde remitteringsförslaget. I omröstningen förlorade remitteringsförslaget med rösterna 29 5 (Huttunen, Laurila, Peltovirta, Pesonen, Tupamäki) och en nedlagd röst (Sederholm). Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att utgångsförslaget blivit fullmäktiges beslut. Beslut: Fullmäktige beslutade att anteckna ovanstående svar på ledamot Johan Johanssons fullmäktigemoti on om förbättrande av säkerheten kring järnvägsstationen sig tillkänna och konstaterade motionen slutbehandlad.

19 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotioner 38/113/ /996/ /996/2013 STF 86 Ordföranden meddelade att ledamöterna Berg m.fl. och ledamot Pesonen m.fl. lämnat in fullmäktigemotioner. Ledamot Bergs m.fl. motion handlar om att förbättra trafikplaneringen och -styrningen så att morgon- och eftermiddagstrafiken löper smidigare. Ledamot Pesonen m.fl. efterlyser i sin motion en utredning om parkeringsplatser i Kasabergsvägens södra del. Bilagor Beslut: Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

20 PROTOKOLL 7/ BESVÄRSANSVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: 78, 79, 85, 86 Enligt förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen HELSINGFORS tel öppethållningstid Fax: E-post: Kommunalbesvär, paragrafer: 80, 81, 82, 83, 84 Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid Helsingfors förvaltningsdomstol Banmästargatan HELSING FORS dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Fogas till protokollet

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 6/2015 1 Tid: 18.08.2015 kl. 17:00-18:45 Plats: mötesrum 1 och 2 i stadshuset FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 51 Konstituering av sammanträdet 3 52 Tjänsteinnehavarbeslut (kommunallagens

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 06.05.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2014 Tid: 06.05.2014 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 11.23 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråerna i Jakobstad, Stationsvägen 1, Ekenäs, Långgatan 13, Helsingfors, Byholmsgränden 7 A och Pargas, Kårkullavägen 142 Anmärkning:

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 4/2008 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-21:45 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansliet x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer