FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN"

Transkript

1 PROTOKOLL 7/ Tid: kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per Social- och hälsovårdssektorns anhållan om tilläggsanslag 6 81 Skolornas gemensamma elevvårdspersonal, kostnadsomfördelning i budgeten Beviljande av proprieborgen till Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden Grankullas program för integrationsfrämjande Justering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) Fullmäktigemotion, förbättra säkerheten runt järnvägsstationen Fullmäktigemotioner 19

2 PROTOKOLL 7/ Närvarande: Ala-Reinikka Tapani ordf. Sederholm Camilla I vice ordf. Pesonen Juha II vice ordf. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Artjoki Risto Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Lamberg-Allardt Christel Laurila Pirjo Limnell Patrik Nyberg Daniel Peltovirta Margit Rehn-Kivi Veronica Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Tuohioja Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Huttunen Jarkko ersättare Ihamuotila Panu ersättare Nystén Tiina ersättare Selroos Agneta ersättare Tupamäki Olavi ersättare Waselius Fredrik ersättare Widén Torsten sd Söderlund Gun stadssekr. Jahnsson Markus inf.sekr Frånvarande: Fellman Veronica Johansson Johan Kurkela Heikki Miettinen Taisto Sunabacka Ulf-Johan Vaenerberg Robert Underskrifter Tapani Ala-Reinikka Gun Söderlund ordförande sekreterare

3 PROTOKOLL 7/ Behandlade ärenden Protokollet justerat Protokolljusterare Christel Lamberg-Allardt Pirjo Laurila Protokollet hålls offentligt framlagt Grankulla Intygar Karola Nyman ansvarig för anslagstavlan

4 PROTOKOLL 7/ Konstituering av sammanträdet STF 78 STF - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter namnupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande leda möter är beslut fört - väljer två protokolljusterare Beslut: STF - konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat samt efter nam nupprop att sammanträdet med hänsyn till antalet när va rande ledamöter är beslutfört - valde ledamot Christel Lamberg-Allardt och ledamot Pirjo Laurila till protokolljusterare

5 PROTOKOLL 7/ Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per /331/2012 STF 79 Om stadens ekonomi och verksamhet görs det två gånger om året en delårsrapport, den första enligt läget vid utgången av april och den andra enligt läget i slutet av augusti. Den nu utarbetade andra delårsrapporten och en redogörelse för utfallet av stadens strategiska mål delas ut till fullmäktigeledamöterna som bakgrundsmaterial. Rapporten kan lä sas (enbart på finska) på ad res sen: STS: Beslut: Fullmäktige antecknar delårsrapporten 2/2013 för kännedom. Antecknades för kännedom.

6 PROTOKOLL 7/ Social- och hälsovårdssektorns anhållan om tilläggsanslag 149/332/2013 STF 80 Utgående från social- och hälsovårdens budgetutfall under perioden januari augusti kan det uppskattas att sektorns budget 2013 kommer att överskridas med euro. Hela sektorns personalkostnader torde hålla sig inom det budgeterade, även om vissa resultatområden överskridit sina anslag. Överskridningarna hänför sig till köp av tjänster, material, varor och tillbehör samt högre understöd än budgeterat. Socialservicen, äldreomsorgen samt mun- och tandvården överskrider sitt budgeterade verksamhetsbidrag. Dessutom kan det på basis av utfallet t.o.m. augusti förutspås att den specialiserade sjukvården kommer att överskrida sitt anslag. Budgetutfallet resultatområdesvis samt behov av tilläggsanslag: Social- och hälsovårdens förvaltning Ekonomin förutspås utfalla enligt budgeten. Inget behov av tilläggsanslag. Socialservice Socialservicen förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro. Det här beror på överskridningar inom handikappservicen, barnskyddet och missbrukarvården. Handikappservicen och barnskyddstjänsterna bygger på subjektiva rättigheter, varför behovet av tilläggsanslag inte kan täckas genom anpassningsåtgärder. Inom den öppna rehabiliteringen av missbrukare försöker man i allt högre grad överföra klientrelationer till den egna specialsjukskötaren med inriktning på missbrukar- och mentalvård. Det här räcker dock inte till för att täcka behovet av tilläggsanslag. Äldreomsorg Äldreomsorgen förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro, vilket beror på överskridningar inom boendeservicen, institutionsvården och stödet för närståendevård. Dessutom har det uppdagats fel i resultatområdets budgetering av lönekostnaderna för läkaren inom äldreomsorgen och hyran för Villa Apollo. Enheterna strävar efter att ordna vikarier via sina egna vikariepooler och genom interna arrangemang, om möjligt. Eftersom dimensioneringen i regel ligger nära den nedre gränsen för nationella rekommendationer, kommer man dock att även under resten av året vara tvungen att anlita inhyrd arbetskraft vid akuta sjukledigheter. När det gäller att inom vården ersätta utrustning och hjälpmedel som gått sönder, görs endast nödvändiga anskaffningar. Inom boendeservicen och institutionsvården är det inte möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom anpassningsåtgärder. Stödet för närståendevård utgör s.k. anslagsbunden service, men det är varken ändamålsenligt eller förenligt med strategin att spara in på detta stöd.

7 PROTOKOLL 7/ Hälsovård Verksamhetsinkomsterna förutspås överskrida budgeten med ca euro, medan verksamhetskostnaderna beräknas stanna ca euro under det budgeterade. Mun- och tandvård Mun- och tandvården förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro Överskridningen beror på användning av upphandlad service inom specialiserad munvård och på förfarandet med betalningsförbindelser. Därtill bör mun- och tandvården inom det här budgetåret ta i bruk en ny AvoHilmo-tillämpning som en del av patientdatasystemet, vilket inte beaktats i budgetanslaget. Inom mun- och tandvården är det inte möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom anpassningsåtgärder. Specialiserad sjukvård Den specialiserade sjukvården förutspås överskrida sitt budgeterade verksamhetsbidrag med euro. Överskridningen beror på att användningen överskridit serviceplanen samt på utjämningssystemet för dyr vård. Resten av året beräknas utfalla enligt serviceplanen. Social- och hälsovårdsnämnden har 24.9 föreslagit ett tilläggsanslag på sammanlagt euro för budgetåret STS: Beslut: Fullmäktige beviljar de resultatområden inom social- och hälsovårdssektorn som nämns i föredrag ningen totalt euro i tilläggsanslag i budgeten för Beslutsförslaget godkändes.

8 PROTOKOLL 7/ Skolornas gemensamma elevvårdspersonal, kostnadsomfördelning i budgeten /332/2013 STF 81 I december 2012 genomförde ekonomichefen, undervisningschefen och rektorerna en kontroll av kostnadsallokeringen av gemensamma personalresurser i de svenskspråkiga skolorna i Grankulla. Beträffande den gemensamma elevvårdspersonalen beslöt ovan nämnda grupp att allokeringen av personalkostnaderna ändras i bokföringen fr.o.m så att allokeringen motsvarar nuläget i resursanvändningen. Allokeringsändringen har verkställts i bokföringen fr.o.m I budgeten 2013 är den tills vidare inte genomförd, då budgeten fastställdes tidigare under hösten På grund av den bokföringstekniska omallokeringen av personalkostnaderna föreslås de svenska skolornas budget för 2013 bli ändrad så att anslaget för personalkostnader i Gymnasiet Grankulla samskolas budget höjs med euro samtidigt som anslagen för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan sänks med sammanlagt euro. Anslagssänkningen fördelas så anslaget för Hagelstamska skolan sänks med euro och anslaget för Granhultsskolan med euro. Det handlar om en bokföringsteknisk ändring i syfte att korrigera kostnadsallokeringen. Ändringen har ingen faktisk inverkan på skolornas ekonomi eller personal. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar att på grund av omfördelningen av per sonalresurserna ändra budgeten för år 2013 så att anslaget för Gymnasiet Grankulla Samskola höjs med euro samtidigt som anslaget för Granhultsskolan sänks med euro och anslaget för Hagelstamska skolan med euro. Beslutsförslaget godkändes.

9 PROTOKOLL 7/ Beviljande av proprieborgen till Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden 199/335/2013 STF 82 Anhållan om borgen Stadens helägda dotterbolag Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgränden har lämnat in en anhållan till staden om proprieborgen för ett lån som bolaget upptar. Bolaget har fått en låneoffert av Kommunfinans Abp, som godtar endast proprieborgen av staden som säkerhet för lån. Övriga förbindelser till sä kerhet för lånet är inte möjliga. Bolagets styrelse behandlade vid sitt möte en budgetstudie, som bolagets dåvarande VD gjort upp för åren , över hur de reparationer som en teknisk ex pert anser som behövliga kunde finansieras utan höjning av hyran. (Repa rationerna gäller fönster och balkongdörrar, förrådsskjul, ventilationsaggre gat samt undercentral för fjärrvärme.) Reparationskostnaderna har upps kattats till euro. Bolagets styrelse har beslutat begära in låneoffer ter på ett lån om euro med en löptid på cirka fem år. Bolaget har fått följande låneoffert av Kommunfinans Abp: - kreditbelopp: ,00 euro. - löptid: fem år. - ränta: två olika alternativ 1) mån. euribor. Räntan binds vid 12 månaders Euri bor-referensrän ta ökad med en marginal på 0,9 pro centenheter. Ränteindikationen vid tid punkten då of ferten upprätta des var 1,444 % p.a. inkl. mar ginal. 2) fast ränta under hela löptiden på fem år, ränteindikation 1,880 % p.a. Räntan betalas halvårsvis. - amorteringar: jämnstora amorteringar halvårsvis, första året amorterings fritt. - säkerhet för krediten: Proprieborgen av Grankulla stad. Fullmäktiges bes lut om borgen ska ha vunnit laga kraft när krediten lyfts. De ovan nämnda räntorna är ränteindikationer för dagen då offerten upprättades. Räntan på det lån som bolaget lyfter fastställs två bankdagar före lyftandet. Bolagets tertiärlån Staden har hos bolaget en lånefordran, som gäller ett s.k. tertiärlån. Enligt de av staden fastställda lå nevillkoren från 1979 ska lånet återbetalas i två jämnstora rater den 30 de cember de två år som följer på det år då bostadsstyrelsens (sedermera Statskontoret) lån till bolaget i sin helhet blivit återbetalt. Det bör noteras att den årliga räntan på lånet är 4,5 %. Bolaget betalade den sista raten av Statskontorets lån år Bolaget har inte på eget initiativ bör jat amortera sitt lån på ,23 euro. Frågan

10 PROTOKOLL 7/ om amortering av lånet dis kuterades med bolaget år 2010, men i fastigheten pågick då omfattande reparationer av fuktskador, varför bolagets verkställande direktör bad om förlängd betalningstid för amorteringarna. Stadens drätselkontor kände till detta och krävde därför inte amorteringar av bolaget. Nu har frågan åte rupptagits och bolagets VD har presenterat en amorteringsplan, enligt vil ken amorteringarna förfaller till betalning och Det här ger bolaget möjlighet att i sin ekonomi förbereda sig för låneamorterin garna. Det bör konstateras att fullmäktige under året redan beviljat Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy prop rieborgen för ett lån på euro (STF ) och Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 proprieborgen för ett lån på högst euro (STF ). I anslutning till det sist nämnda beviljade stadsstyrelsen ett kortfristigt lån på högst euro, som ska återbetalas till staden senast STS: Fullmäktige beslutar att bevilja proprieborgen av staden för det lån på ,00 euro som Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgrän den upptar. Dessutom beslutar fullmäktige att ändra återbetalningstiden för det lån som staden beviljat Kiinteistö Oy Heikelinkuja Fastighets Ab Heikelsgränden så att lånet förfaller till betalning i två jämnstora rater och Ledamöterna Herkama och Rehn-Kivi anmälde jäv, eftersom de är emmar av ovan nämnda bo lags styrelse, och lämnade sin plats un der tiden för be handlingen av detta ärende. Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

11 PROTOKOLL 7/ Grankullas program för integrationsfrämjande /112/2012 STF 83 En ny lag om främjande av integration trädde i kraft Bakgrunden till lagreformen var att in vandringen ökat och antagit mer varierande former. Enligt 32 i lagen om främjande av integration (1386/2010) ska kommunen för att främja integ rationen och stärka det sektorsövergripande samarbetet göra upp ett prog ram för integrationsfrämjande, som godkänns i respektive kommuns kom munfullmäktige och ses över minst vart fjärde år. Programmet ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Integrationsprogrammet har beretts av en brett sammansatt arbetsgrupp med företrädare för flera resultatområden. Gruppen har även hört utomstående experter. Vid utarbetandet av programmet utnyttjades också resultaten av en enkät som riktats till stadens invandrarbefolkning. Dessutom har stadens andra planer och strategier som styr arbetet beaktats vid beredningen, och vidare har de som arbetat fram programmet tagit del av regionens övriga kommuners program. Syftet med programmet är att stödja planeringen av integrationsfrämjandet i kommunen och samordna olika förvaltningars och andra aktörers integrationsfrämjande åtgärder. Kommunen har till uppgift att utveckla och planera arbetet för att främja integrationen av invandrare. Kommunen ska se till att tjänsterna för invandrare till innehåll och omfattning motsvarar behovet i kommunen och att personalens kompetens utvecklas. För invandrare avsedda tjänster kan också ordnas regionalt. Ett program för integrationsfrämjande är en förutsättning för att staten ska ersätta kommunen för de kostnader som åtgärderna för främjande av integration orsakar. Syftet med Grankullas integrationsprogram är att säkerställa att kommuninvånare med invandrarbakgrund är likvärdiga med de övriga kommunemmarna. Programmet har också som ambition att utveckla en dubbelriktad integration och säkerställa personalens kompetens i invandrarfrågor. Grankullas integrationsprogram 2013 tar upp 11 centrala mål för integrationen: 1. Invandrarnas andel av stadens per sonal ökar och närmar sig invandrarnas andel av befolkningen 2. Grankulla samarbetar med huvuds tadsregionens övriga städer och andra aktörer med att producera och utveckla integrationsfrämjande vägled nings- och rådgivningstjänster 3. Staden uppmuntrar invandrarfamil jerna att mer aktivt än tidigare delta i ak tiviteter avsedda för småbarnsfa miljer 4. Färdigheterna i modersmålet hos barn och unga med invandrarbakgrund stöds i småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen 5. Färdigheterna i finska och svenska hos barn och unga med invandrar bak grund stöds i småbarnsfostran och den grundläggande utbildnin gen

12 PROTOKOLL 7/ Färdigheterna i finska och svenska hos vuxna med invandrarbakgrund stärks 7. Andelen invandrare bland studeran de vid medborgarinstitutet ökar 8. Grankulla stöder invandrarnas före tagsamhet inom sitt område 9. Områdets unga med invandrarbak grund går vidare till studier på andra stadiet 10. Grankulla erbjuder internationella studerande en attraktiv och trivsam stu die- och boendemiljö 11. Kulturell mångfald är en naturlig del av de tjänster som staden erbjuder och som andra aktörer producerar för staden En integrationsarbetsgrupp svarar för genomförandet av integrationsprogrammet samt utvecklingen och uppföljningen av integrationsarbetet. Socialservicechefen är ordförande för gruppen, som årligen avger en rapport till företroendeorganen om hur integrationsarbetet framskridit. Efter att integrationsprogrammet godkänts kommer avtalet mellan Grankulla och närings-, trafik- och miljöcentralen om anvisande till kommunen och främjande av integration att förnyas. I avtalet ska man ta ställning till antalet kvotflyktingar som tas emot och/eller asylsökande som bor på en mottagningscentral och fått uppehållstillstånd. Kommunen får ersättning för sina integrationsfrämjande åtgärder i regel under tre år och i särskilda fall under högst tio år (t.ex. en persons allvarliga sjukdom när han eller hon kommer till landet eller barnskyddsåtgärder) (2 2 och 3 mom. och 49 i lagen om främjande av integration). Grankulla har under de senaste åren fått ersättningar för ca 20 personer årligen. Båda nämnderna för utbildning och småbarnsfostran har avgett utlåtande om integrationsprogrammet. Utlåtandena samt inkomna kommentarer har beaktats i programmet. Den finska nämnden anser det som positivt att integrationsprogrammet innehåller många slags åtgärder för olika åldersgrupper för att främja invandrarnas integration samt att undervisningen och småbarnsfostran har en aktiv roll under punkterna 3, 4 och 5. Nämnden konstaterar att skolorna och daghemmen utvecklar sin verksamhet i enlighet med integrationsprogrammet och skriver in åtgärderna i sina årliga verksamhets- och läsårsplaner. Bilaga 1: Grankulla stads program för integrationsfrämjande Efter att fullmäktige godkänt programmet för integrationsfrämjande, tas förnyandet av avtalet om mottagande av flyktingar och asylsökande upp till behandling i stadsstyrelsen. STS: Fullmäktige godkänner Grankulla stads program för integrationsfrämjande enligt bilagan till föredragningslistan.... Ledamot Tuohioja pekade på ett uppenbart skrivfel på s. 9 i den finska versionen av integrationsprog rammet i den mening som börjar Kauniaisis-

13 PROTOKOLL 7/ sa järjestetään valmistavaa opetusta esiopetusikäisille. Därtill uppmärksammade ledamot Tuohioja ordalydelsen finska och svenska i målen 5 och 6 (sidorna 9 och 10), som fullmäktige enhälligt beslutade korrigera till finska och/eller svenska. Ledamot Sederholm uppmärksammade ordet ett på s. 9 i den svenska versionen av integrations programmet och föreslog att det stryks. Ordföranden konstaterade att korrigeringarna görs på stadskansliet. Beslut: Beslutsförslaget godkändes.

14 PROTOKOLL 7/ Justering av byggnadstillsynstaxan beträffande tillsynsuppgifter inom markanvändningens resultatområde ( 25) 159/331/2013 STF 84 I stadens gällande taxa för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter ingår även avgifter för tillsyn över byggarbete inom markanvändningens resultatområde (25 i taxan). Resultatområdet för markanvändning justerar sina avgifter årligen och har nu föreslagit att priserna i taxan höjs med ca 2,3 %, vilket motsvarar ökningen i produktionskostna derna. Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet ( 45). Den nuvarande taxan delas ut som bakgrundsmaterial till behövliga delar och ett förslag till ny motsvarande taxa som bilaga. STS: Beslut: Fullmäktige beslutar justera 25 i den bilagda taxan för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter så att ändringen träder i kraft Beslutsförslaget godkändes.

15 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotion, förbättra säkerheten runt järnvägsstationen 161/996/ /113/2013 STF 85 Staden har emottagit en fullmäktigemotion, undertecknad av fullmäktigeledamot Johan Johansson och 18 andra motionärer. Fullmäktigemotionen delas ut som bakgrunds material. I motionen fästs uppmärksamhet vid att säkerheten på området kring järnvägsstationen bör förbätt ras och att behovet har påtalats tidigare från beslutsfattarhåll i flera rep riser, utan att behövliga åtgärder har vidtagits. Man påminner om att tra giska olyckor har skett och kräver att säkerheten på bangården förbättras på kort varsel. Kommunteknikens kommentar Bangården och området kring järnvägsstationen administreras av trafikverket, både vad gäller plane ring, byggverksamhet samt underhåll. Kommuntekniken delar motionärernas syn på säkerhetsproblemen och har i flera repriser kontaktat Trafikverket och dess organisatoriska föregångare och efterlyst säkerhets förbättrande åtgärder. Den allvarligaste säkerhetsbristen är övergången mellan spår 1 och 2. Här har säkerheten försämrats under årtiondenas lopp. Redan på 1920-talet fanns en bro över spåren som revs 1965 då Järnvägsstyrelsen gick med på att bygga den av staden redan på 1930-talet efterlysta tunneln. Tunneln löste säkerhetsproblemen för landsvägstrafikens del och erbjöd även en trygg rutt för tågresenärerna såväl till spår 1 som 2 i form av trappor. Tyvärr fäste man inte tillräcklig uppmärksamhet vid tillgänglighetsaspekter och grunden till dagens säker hetsproblem blev lagd. Det går inte att ta sig uppför trapporna med rullstol eller barnvagn på ett acceptabelt, säkert sätt. Barnvagnskenorna som finns uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet. Som en lösning på till gänglighetsproblemen finns därför idag i östra ändan av perrongerna över gången i plan mellan spår 1 och 2, som samtidigt för många resenärer är den kortaste och bekvämaste vägen till spåren. Det är få av infartsparke rarna som tar trapporna, då en snabb och bekväm om än farlig - över gång i plan står till buds. Övergången i plan är även populär för resenärer från områden söder om järnvägen. Övergången är försedd med varnings signaler, men dessa ignoreras eller missförstås i många fall. Signalerna måste startas i tid med tanke på snabba tåg men upplevs som inkonse kventa bl.a. i samband med tåg som stannar på stationen. Det är vanligt att se resenärer trotsa signalerna. Potentiellt farliga situationer uppstår speciellt då två tåg från olika håll samtidigt passerar övergången. Perrongerna har dessutom tillåtits förfalla i åratal och kan på grund av detta bli säkerhetsrisker pga. av gropar i beläggningen mm. Det har även noterats stora brister i under hållet, närmast snöröjningen, som ytterligare påverkar säkerheten nega tivt.

16 PROTOKOLL 7/ De senaste åren har stadens krav på säkerhetsförbättringar av Trafikverket avfärdats med hänvisnin gar till de nya arrangemang som byggandet av stadsbanan för med sig. Ny tunnel med hissar och avskärmningar med staket löser förvisso säkerhets problemen men lösningarna låter, som motionärerna påpekar, vänta på sig. Kommuntekniken har utrett och föreslagit möjliga tillfälliga säkerhetsförbättrande lösningsmodeller och för tillfället förs igen förhandlingar med Trafikverket. Trafikverket har gått med på att bygga ett staket mellan infartsparkeringsplatsen och bangården. Sta ketet, som till 50 % skulle finansieras av staden, skulle förvisso få bukt med det olovliga korsandet av sidospåren mellan perrongerna och parke ringsplatsen, något som är önskvärt även ur stadens synpunkt sätt. Denna gångtrafik över, de måhända mycket sällan trafikerade, sidospåren är olovlig och formellt sett skulle staketet helt förhindra detta frekventa olovli ga beteende som också är oönskvärt med tanke på förebilder som ges barn och ungdomar. Staketet skulle också markant minska antalet passager över den farliga övergången i plan över hu vudspåren men, enligt kommunteknikens bedömning, långt ifrån tillräckligt. Resenärer från de sydöstra delarna av Grankulla skulle fortsättningsvis betjänas bra av övergången, likaså skulle stadens nordöstra delar, via övergången och Fasantunneln, enklare kunna nås än via tunnelns trappor. Trafikverket har lovat utreda om det är möjligt att avveckla denna korsning i plan och klara sig med den tillgänglighetsnivå som finns för perrong 1:s del. I praktiken barnvagnsskenorna i trapporna. Kommunteknikens utgångspunkt är att den farliga övergången i plan mellan spår 1 och 2 bör avvec klas och att tillgänglighetsaspekten knappast kan förbises. En acceptabel tillgänglig väg till perrong 1 bör finnas. Givet detta, står inga bra lösningar tillbuds innan stadsbanan byggs. Kommuntekniken anser vidare att det är för farligt att vänta på stadsbanan, vars förverkligande sker tidigast om många år. Inga definitiva beslut om tidtabeller angående byggandet har fattats. Säkerheten bör förbättras här och nu. Olika lösningsmodeller har diskuterats och alla alternativ är på sätt eller annat problematiska. En tillfällig tunnel för tågresenärer skulle möjligen kunna byggas av till exempel korrugerad plåt men de arbetstida trafikstyrningsarrangemangen, torrläggning mm. skulle vara tekniskt sätt krävande och dyra. Trafikverket skulle sannolikt göra anspråk på betydande finansieringshjälp av staden. Trappräckshissar vid tunnelns trappor är en annan, i princip, tänkbar men knappast realistisk lösning på tillgänglighetsproblemen. Tekniskt sätt skulle detta koncept föranleda smärre ombyggnader av nuvarande trappräcken. Lösningen skulle i sig in te vara särskilt dyr men det är ifrågasatt huruvida sådan utrustning skulle klara av missbruk, lek och vandalism. De modeller som finns på markna den är avsedda för rullstolar och frågan är

17 PROTOKOLL 7/ också om lämpliga modeller kan konstrueras för barnvagnar. Kommuntekniken har som ytterligare en lösningsmodell föreslagits att de säkerhetsmässigt avsevärt mindre farliga sidospåren 3,4 och 5 skulle förses med varningssignaler så att man med barnvagn eller rullstol kunde ta sig via tillfartsparkeringsplat sen till Helsingforsvägen Tunnelvägen från spår 1. Detta förslag har till dags dato inte godkänts av Trafikverket som anser att ombyggnadsarbete na skulle bli för dyra. Trafikverket anser vidare att det i så fall vore fråga om en helt ny övergång i plan som ur trafiksäkerhetspolitisk synpunkt sätt är oacceptabelt. Kommuntekniken delar inte Trafikverkets negativa syn på möjligheterna att arrangera en övergång i plan över sidospåren. I väntan som kan bli lång på de nya arrangeman gen som stadsbanan för med sig skulle den föreslagna lösningsmodellen erbjuda en avsevärd höjning av säkerheten. Övergången skulle förvisso frekvent användas av infartsparkerare till och från perrong 1 men den obe tydliga tågtrafiken på sidospåren och tågens låga hastighet skulle ur trafik säkerhetssynpunkt inte vara svårare att hantera än oreglerade plankors ningar för spårvagnar och fotgängare i städer. De föreslagna arrangeman gen skulle dock förbättra säkerheten jämfört med nuläget, även för sidos pårens del. Spåren har i årtionden, korsats okontrollerat. Den förbättring av infartsparkeringsplatsen som är under arbete, kunde även inkludera byggandet av en tillgänglig gångbana från spår 1 till Helsingforsvägen och/eller Tunnel vägen. En överenskommelse rörande förbättringsarbeten för perrongernas del eftersträvas också under de pågående förhandlingarna med Trafikverket. Samhällstekniska nämnden uppmanade vid sin behandling av motionen kommuntekniken att fortsät ta förhandlingarna med Trafikverket med målsättningen att förbättra säker heten kring järnvägsstationen och att be Trafikverket förverkliga de säker hetshöjande åtgärderna utan dröjsmål, till behövliga delar i samarbete med staden. STS uppmanade i sin tur kommuntekniken att fortsätta förhandlingarna med Trafi för att förbättra säkerheten kring järnvägsstationen genom att bl.a. jämna ut och asfaltera perrongerna och förbättra belysningen samt utreda möjligheten att installera en automatisk port vid övergången över spåren. STS: STF beslutar att anteckna ovanstående svar på ledamot Johan Johanssons fullmäktigemotion om förbättrande av säkerheten kring järnvägsstationen sig tillkänna och konstaterar motionen slutbehandlad.... Ledamot Pesonen föreslog att ärendet skulle remitteras för vidare utredningar. Ledamot Eklund meddelade att han anser det givna svaret på motionen

18 PROTOKOLL 7/ som tillräckligt. Ledamöterna Huttunen, Peltovirta och Laurila understödde remitteringsförslaget. I omröstningen förlorade remitteringsförslaget med rösterna 29 5 (Huttunen, Laurila, Peltovirta, Pesonen, Tupamäki) och en nedlagd röst (Sederholm). Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att utgångsförslaget blivit fullmäktiges beslut. Beslut: Fullmäktige beslutade att anteckna ovanstående svar på ledamot Johan Johanssons fullmäktigemoti on om förbättrande av säkerheten kring järnvägsstationen sig tillkänna och konstaterade motionen slutbehandlad.

19 PROTOKOLL 7/ Fullmäktigemotioner 38/113/ /996/ /996/2013 STF 86 Ordföranden meddelade att ledamöterna Berg m.fl. och ledamot Pesonen m.fl. lämnat in fullmäktigemotioner. Ledamot Bergs m.fl. motion handlar om att förbättra trafikplaneringen och -styrningen så att morgon- och eftermiddagstrafiken löper smidigare. Ledamot Pesonen m.fl. efterlyser i sin motion en utredning om parkeringsplatser i Kasabergsvägens södra del. Bilagor Beslut: Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

20 PROTOKOLL 7/ BESVÄRSANSVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: 78, 79, 85, 86 Enligt förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över följande beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Helsingfors förvaltningsdomstol Banbyggarvägen HELSINGFORS tel öppethållningstid Fax: E-post: Kommunalbesvär, paragrafer: 80, 81, 82, 83, 84 Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid Helsingfors förvaltningsdomstol Banmästargatan HELSING FORS dagar Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Fogas till protokollet

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige Nr 5/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande - Ekström Christian, vice ordförande x Alm Marika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl

PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/15 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset (Lyktan) 9.12.2015 kl. 18.00 21.52 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg Johan

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 10/2013 Sammanträdestid måndagen den kl. 19.00-20.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 149 Kallelse och beslutförhet SN 150 Val av protokolljusterare, tid och

Läs mer

Sammanträdesdatum Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil

Sammanträdesdatum Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2015 4/45 Sammanträdestid Torsdagen den 26 november 2015, kl. 18:30 19.00 Sammanträdesplats Cafe 13, Murickvägen 2, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter Lerbacka,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta - Stadsfullmäktiges valnämnd Varsinaiset jäsenet (3*) - Ordinarie ledamöter (3*) puolue/parti

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta - Stadsfullmäktiges valnämnd Varsinaiset jäsenet (3*) - Ordinarie ledamöter (3*) puolue/parti 1 KV/STF 28.1.2013 Kauniaisten kaupungin toimielinten kokoonpanot Ledamöter i olika förtroendeorgan i Grankulla stad Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta - Stadsfullmäktiges valnämnd 2013-2016 Varsinaiset

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Torsdagen den 27.2.2014 kl. 19.00-21.00. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 27.2.2014 kl. 19.00-21.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer