Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista I(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bä ve kl. I I :00 onsdagen den 29 januari 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista Föredragande I. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Information om preliminärt resultat Information om slutredovisning för projekt för Hållbar Jämställdhet i Uddevalla kommun Dnr KS 2012:98 4. Information om investering för ombyggnad av Kungstorget och Hasselbacken Dnr KS 20I3:534 Kenneth Erlandssson, kl. l l :05-11 :20 Eva Davidsson~ Nina Bergman Kl. 11:20-11:40 Martin Hollertz, Stefan Björling, Salwan Zaynal kl. 13:00 Beredning inför kommunfullmäktige 5. Revidering finanspolicy Dnr KS 20 I 3/ Markanvisningsavtal gällande Facklan l Dnr KS 2013/ Policy och riktlinje mol mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Dnr KS 20 I 2/ Länsstyrelsens remisser om uppförande av vindkraftverk enligt miljöbalken 16 kap 4 i Forshälla och Ljungskileområdel i Uddevalla kommun Dnr KS 20 I 3/00303

2 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 9. Granskning av kommunens IT säkerhel(revisionsrapport) Dnr KS 2013/00474 l O. Godkännande av investeringar för Uddevalla Vatten AB för 2014 Dnr KS 20 14/ Taxor för vatten och avlopp 2014 (VA-taxa) Dnr KS 2014/00025 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 12. Hemställan från kullur och frilidsnämnden om att få i uppdrag att lägga ut bowlingsverksamheten på entreprenad allernativt tjänstekoncession Dnr KS 2013/ Hemställan från tekniska nämnden om ett igångsättningsbeslut av investeringen för ombyggnad av Kungstorget och Hasselbacken Dnr KS 2013/ Entledigande av Stig Axelsson som styrelseledamol i Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 2014/00021 Kommunstyrelsens egna ärenden 15. Fastställande av bilaga A till finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 2014 Dnr KS 2013/ Förslag till kommunstyrelsen angående utredning sponsring samt förslag till nya regler för anläggningsstöd Dnr KS 2013/ Regionala överenskommelser inom Smart Energi Dnr KS 2013/ slutredovisning för projekt Hållbar Jämställdhet i Uddevalla kommun Dnr KS 2012/ Sammanställd budget 2014 Dnr KS 2013/00028 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

3 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 20. Förutsättningar och anvisningar budgetdialog 2014 Dnr KS 2013/ Organiering av framtidens e-förvaltning SOU 2013:75 (remiss) Dnr KS 2013/00471 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks 22. Ansökan om bidrag till att arrangera Uddevallasymposiet juni 2014 Dnr KS 2013/ Översyn och revidering av riksintresseområde för frilufslivet i Västra Götlands län (remiss) Dnr KS 2013/00450 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 24. Möjlighet till yttrande över utredning om utfärdande av saneringsintyg för fartyg Dnr KS 2013/ Tillsättande av beredning för att utreda kommunens nämndorganisation Dnr KS 2014/ Begäran om förlängd sluttid för kommunstyreisens arvodesberedning D nr KS 2014/ Budget 2014 och verksamhetsplan för Uddevalla Vatten AB Dnr KS 2014/00026 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 28. Information från kommundirektören Dnr KS 2014/ Informations från kommunledningskontorets förvaltningschef Dnr KS 2014/ Information från räddningschefen Dnr KS 2014/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2014/ Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden D nr KS 2014/0000 l

4 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 1 (2) Dnr KS/2013:504 Handläggare Finanschef Ronald Rombrant Telefon Fastställande av 2014 års bilaga A till finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern Sammanfattning Kommunens finanspolicy är uppdelad på två delar; en del som fastställs av kommunfullmäktige, endel-bilaga A till Finanspolicy får Uddevalla kommunkoncernsom årligen fastställs av kommunstyrelsen. Bilaga A anger dels ramar får utlåning, dels riskbegränsningar, som internbanken ska hålla sig till. Under oktober 2013 har internbanken tillsammans med extern rådgivare och representanter får Uddevalla Energi AB och Uddevallahem diskuterat finansiell strategi får Dessa diskussioner har mynnat ut i att den nu gällande bilaga A i allt väsentligt kan gälla även får Förutom att utlåningsvolymer till koncernfåretagen fårstås förändras, så har en mindre uppstramning av rapporteringsrutinerna till internbanken vad gäller fåretagens upplåningsbehov föreslagits. I tidigare versioner av bilaga har begreppet "internbankshandbok" använts. Att använda det ordet leder tankarna fel och har ersatts med ny text som inleds med" Internbankens centrala och viktigaste processer ska vara dokumenterade... ". Ramen får utlåning till koncernfåretagen via koncernkontot fastställs till 2819 mkr (nu gällande ramar uppgår till2709 mkr). Maximal utlåning till respektive företag framgår av tabell i bilaga A. De fårändringar som föreslås har i bilaga A fårgmarkerats. Ramen får utlåning till Uddevalla Omnibus AB liksom ramen får Uddevalla Kraft AB har höjts bl.a. av det skälet att ramen även ska ge utrymme får lånefinansierade investeringar. Detta som ett alternativ till finansiell leasing, Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Fastställande av bilaga A 2014 till finanspolicy får Uddevalla kommunkoncern daterad

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) Dnr KS/2013:504 Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern, senast reviderad Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för verksamhetsåret 2014 fastställa ramen för utlåning till koncernföretagen till2819 mkr, att i övrigt för verksamhetsåret 2014 fastställa det som anges i Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern, senast reviderad samt att ovanstående beslut, vad gäller ramar för utlåning och vad som i övrigt anges i bilaga A, gäller tills vidare, det vill säga tills nytt beslut fattats av kommunstyrelsen. Peter Larsson Förvaltningschef Ronald Rombrant Finanschef Expediera till

6 Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (beslutas av kommunstyrelsen) Senast reviderad: Utgångspunkter 2014 års ramar för Uddevalla kommuns internbank gällande upplåning och intern utlåning samt finansiella risklimiter I samband med fullmäktiges fastställande av kommunens flerårsplan tas även beslut om kommunkoncernens externa upplåning. För verksamhetsåret 2014 gäller följande. Ram för extern upplåning 2014 Kommunfullmäktige bemyndigade enligt kommunstyrelsen att för 2014 att verkställa upplåning för kommunen och kommunens företag upp till 290 l mkr. Ramar 2014 för utlåning till kommunens företag I enlighet med Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern ska kommunstyrelsen årligen fastställa finanspolicyns Bilaga A. Här ingår att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt företag. Ramen för utlåning till koncernföretagen via koncernkontot fastställs till 2819 mkr (nu gällande ramar uppgår till2709 mkr). Maximal utlåning till resp företag framgår av det följande. Noteras att kommunens borgensåtagande gentemot de kommunägda företagen per kommer att uppgå till560 mkr. Åtagandet beräknas minska med 30 mkr under Sammanfattning riskbegränsningar Förslag riskbegränsningar 2014 (KS ) Lån av kreditinstitut (M<r) Mkr (Kf ) Aktuell snittränta (%) Flerårsplan 2014: 3,25% Räntebindningstid (år) 1 Tillåtet intervall 2-6 år Ränteförfall inom 1 år(%) Max 50% inom 1 år Kapitalbindningstid (år) 1 Min 2 år Kapitalförfall inom 1 år(%) Max 30% inom 1 år Finansiella avtal med tillåtna motparter Bör spridas mellan olika motparter Utestående räntederivat (M<r) Max =extern fåneskuld Andel strukturerade derivat (M<r) Max 25% av räntederivaten Koncernintern utlåning (M<r) Max Koncernintern borgen (M<r) Max 560 Mkr (beslut av Kf) Bekräftade kreditlöften (M<r) - Likviditetsberedskap (M<r) Min 300Mkr 1 Vagda genomsmtt Inom limit sid l (5)

7 Ram koncernkontoutlåning (tkr) Låntagare Förs l ag l å n era m Lånera m inkl i n kl checkkredit checkkredit per Förändring (Belopp tkr) Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Omnibus AB SwanFalk Shipping AB Uddevalla EventAB Gustafsbergsstiftelsen Uddeva Il a Kraft AB Uddevalla Energi Värme AB Uddevalla Energi ElnätAB skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB o Stiftelsen Ljungskilehem s 000 HSB:s Sti ftel s e Ja k obs berg o Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB o Uddevalla Vatten AB o Lostif Fastighet AB o Bostadsstiftelsen Uddeva Il a hem Ram borgen 2014 (tkr) Gäldenär Ram borgen Beräknad kvarvarand e Förändring borgen (Belopp tkr) Uddeva Il a Kraft AB Uddeva Il a Energi El nät AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Utvecklings AB [summa [ Finansieringsrisk Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 30% av kapitalet förfaller inom l år. Vägd, genomsnittlig kapitalbindningstid får inte understiga 2 år. Kommunkoncernen ska ha tillgängliga bekräftade kreditlöften där omsättningstillgångar inkl kreditlöften skall vara större än kortfristiga skulder. Likviditetsrisk Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkoncernens kostnader avrundat uppåt till närmaste hundratal miljoner kronor i form av tillgängliga likvida medel (kassa och bank), finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften. För 2013 uppgår detta belopp till 300 mkr. För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Löptiden får vara högst l år. Placering hos följande motparter är tillåtna: sid 2 (5)

8 Svenska staten, av svenska staten helägda bolag samt av svenska staten garanterade bolag Svenska banker och försäkringsbolag och av dessa helägda bolag Svenska kreditmarknadsbolag och hypoteksinstitut Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av kommunal borgen från ägaren Bolag ingående i kommunkoncernen Valutarisk Som huvudregel gäller att valutarisk skall minimeras. Detta medför bl. a. att eventuell upplåning i utländsk valuta omedelbart skall kurssäkras mot svenska kronor. Ränterisk Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2-6 år (2-6). Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % av ränteförfallen ligger inom l år. Derivat- och försäkringsinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte att förändra räntebindningen, snitträntan ochfeller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett räntespann. Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. Följande instrument (samt kombinationer av dessa) är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: Ränteswap och räntetermin, FRA (Future Rate Agreement). Används för att ändra räntebindningen i existerande lån. Cap ("räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande räntebetalningar. Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". Valutaswap. Används för att ta bort valutarisken i lån i utländsk valuta. Valutatermin. Används för att köpa/sälja valuta till ett bestämt pris för senare betalning. strukturerade derivat (kombination av ovanstående instrument) under förutsättning att instrumentets syfte och karakteristika samt att redovisningsaspekterna finns beskrivna i internbankshandboken. Maximal andel av skuldportföljen som får bestå av strukturerade derivat: 25 %. Motpartsrisk Fördelningen av krediter och derivat bör spridas mellan olika motparter. sid 3 (5)

9 Tillåtna motparter vid upplåning Danske Bank, Depfa, Dexia, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Kommuninvest och andra likvärdiga och förstklassiga långivare med bästa renomme. Tillåtna motparter vid derivataffårer: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank Intern kontroll, styrning och rapportering Allmänt Internbanken skall fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom finansverksamheten. Internbanken skall ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. Därför skall det finnas en ändamålsenlig organisation, klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem i form av en utvecklad ränteriskhantering, en uppföljning via benchmark och rapportkrav. Dokumentation av finansverksamhetens processer skall ske i internba-nkshandboken. Intembankens centrala och viktigaste pfocesser ska vara dokumenterade på ett sätt sorn gör verksamheten öppen och transparent. Eller att rutiner och 2roceser framgår å andra sätt ( exem el vis i den månatliga ram?oliteringen) Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma person som verkställt transaktionen. Minst två personer skall ha insyn i och kunskap om kommunens koncernkontosystem och övriga finansadministrativa system. All rapportering från internbanken till kommunstyrelsen skall samtidigt tillställas kommunens ekonomichef. Vid överträdelser av eller avvikelser mot det regelverk internbanken verkar under skall kommunens ekonomichef underrättas. Rapportering Rapportering till internbanken Föietagen skall till internbanken i samband! med varje tertialsbokslut lämna prognos för U_Qplåningsbehov för dels innevarande år, dels påföljande år. Företagen skall fortlöpande samråda med internbanken i finansiella frågor och i god tid informera om alla finansiella behov såsom upplånings- och placeringsbehov. Rapportering från internbanken Sammansättningen av internbankens placeringar och lån samt den finansiella riskexponeringen i övrigt skall månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen. sid 4 (5)

10 Internbanken skalllikaså månatligen till varje företag lämna rapport om den finansiella exponeringen och ställningen. Varje tertial skall rapporter över utfall upprättas. Dessa rapporter skall bl.a innehålla uppgifter om utfall avseende snittränta och riskprofil Avvikelser från fastlagd policy skall snarast rapporteras till kommunstyrelsen. Internbanken skall rapportera till kommunstyrelsen: Periodicitet Typ av rapportering Finansiell ställning innefattande upplånings- och placeringsvolymer allt specificerat med kapital- och räntebindningstider. Varje kommunstyrelsemöte Varje delårsbokslut Allmän information om ränteläget Beräknat återstående upplåningsbehov på kort och lång sikt för respektive företag/kommunen samt för kommunkoncernen Aktuell betalningsberedskap som t ex outnyttjad checkkredit, lånelöften samt aktuell likviditet Upplupet samt prognostiserat finansnetto Aktuellt borgensengagemang samt borgensutfall med iakttagande av de regler som anges om borgen i denna policy sid 5 (5)

11 Utdrag Protokoll Kommunstyrelsen l (2) Förslag till kommunstyrelsen ang regler för sponsring (KS/2013:464) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en berednings för att utreda principer för uthyrning av idrottsanläggningar, utreda principer för fördelning av anläggningsbidrag samt att se över nuvarande regler för sponsring och dess tillämpning. Beredningen har under sommaren och hösten arbetat med detta. Arbetet med sponsring har genomförts bland annat genom insamling och läsning av de texter som finns kring dagens sponsorsregler. Beredningen har lyssnat till informationschefen Ann-Louise Öhrn, Uddevalla Event AB och de kommunala bolagen/stiftelserna. Beredningens åsikt är att det inte behövs någon förändring av nuvarande sponsorsregler eller dess tillämpning. Beredningen är också överens om att man bör se över omfattningen av anvisade sponsringsmedel En kommun av Uddevalla storlek, med ambition att synas, behöver avsätta mer med medel för detta ändamål. Sponsring är ett köp av tjänst där man gör en värdering av föreningen/evenemanget man sponsrar. Det går således aldrig att skapa en exakt rättvisa avseende sponsring då den alltid är en bedömning utifrån ett markandsvärde vid en bestämd tidpunkt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag från beredningens ordforande angående utredning sponsring. Riktlinjer för sponsring Beslut Beredningen beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att öka anvisningen av sponsringsmedel Beredningen beslutar föreslå kommunstyrelen besluta att inga förändringar av nuvarande riktlinjer för sponsring sker. Utdragsbestyrkande - -, /t>vv--

12 Utdrag Protokoll Kommunstyrelsen 2 (2) Vid protokollet Annika Thorström Justerat Morgan Robertsson, Ingemar Samuelsson Protokollet anmäls till Kommunstyrelsen Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande /f c::;,yz~ (/ /?-z--u:~-

13 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) D nr KS/20 13:464 Handläggare Sekreterare Annika Thorström Telefon Förslag till kommunstyrelsen a ng. regler för sponsring Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en berednings för att utreda principer för uthyrning av idrottsanläggningar, utreda principer för fördelning av anläggningsbidrag samt att se över nuvarande regler för sponsring och dess tillämpning. Beredningen har under sommaren och hösten arbetat med detta. Arbetet med sponsring har genomförts bland annat genom insamling och läsning av de texter som finns kring dagens sponsorsregler. Beredningen har lyssnat till informationschefen Ann-Louise Öhrn, Uddevalla Event AB och de kommunala bolagen/stiflelserna. Beredningens åsikt är att det inte behövs någon förändring av nuvarande sponsorsregler eller dess tillämpning. Beredningen är också överens om att man bör se över omfattningen av anvisade sponsringsmedel En kommun av Uddevalla storlek, med ambition att synas, behöver avsätta mer med medel för detta ändamål. Sponsring är ett köp av tjänst där man gör en värdering av föreningen/evenemanget man sponsrar. Det går således aldrig att skapa en exakt rättvisa avseende sponsring då den alltid är en bedömning utifrån ett markandsvärde vid en bestämd tidpunkt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag från beredningens ordförande angående utredning sponsring. Riktlinjer för sponsring

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS/20 13:464 Förslag till beslut Beredningen beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att öka anvisningen av sponsringsmedel samt Beredningen beslutar föreslå kommunstyrelen att inga förändringar av nuvarande riktlinjer för sponsring sker,j'ifl'ff' ~(... Peter Larsson Förvaltningschef Expediera till Kommunstyrelsen

15 Beredning för översyn av principer för l (2) uthyrning av idrotts-anläggningar, anläggningsbidrag, sponsring -~~~,~~ ~ UDDEVALLJ\ KOMMUN Kormnunstvre~sen Dn : Kommunlednir1gskontoret o 4 Protokollsutdrag från beredningens sammanträde Förslag till beslut angående hantering av ordförandeförslag till nya reglerför anläggningsstöd (KS/2013:464) Beredningens ordförande har presenterat majoritetens förslag angående anläggningsbidrag. Beslut Beredningen beslutar att översända ärendet till kultur och fritidsnämnden för en kostnad och konsekvensanalys med svarstid senast Kultur och fritidsförvaltningen tog emot beredningens protokoll med beslut om lämnat uppdrag Kultur och fritidsförvaltningen uppfattar, efter att ha gått igenom ordförandens förslag till nya regler för anläggningsbidrag, att beredningens politiska majoritet vill satsa extra ekonomiska medel för att förbättra förutsättningarna för idrottsföreningarna som är verksamma inom kommunen. Detta tycker förvaltningen är oerhört positivt. Att ge föreningarna bättre förutsättningar för en högre ekonomisk täckning vid drift av egna anläggningar kan leda till att föreningarna ges möjlighet att sänka träningsavgifter för barn och ungdomar som är aktiva i deras verksamheter, detta leder till en ökad tillgänglighet. För att svara på vad de ekonomiska konsekvenserna blir för genomförandet av de föreslagna reglerna finns dock ett behov av att förtydliga vilka kostnader som ska räknas som faktiska anläggningskostnader. Kostnader för anläggningar skiljer sig så klart mycket mellan föreningarna som idag erhåller anläggningsbidrag enligt nuvarande regelverk. Det kan handla om hur mycket arbete som medlemmarna gör på ideell basis kontra om föreningen har anställd personal som utför samma arbete. För att göra en relevant ekonomisk kalkyl finns således behov av att definiera de nämnda anläggningskostnaderna. Även det sätt på vilket föreningarna bokför kostnaderna för sina anläggningar i resultatrapporterna skiljer sig åt. Efter att ha definierat de bidragsgrundande anläggningskostnaderna kan förvaltningen gå igenom de av föreningarna inskickade rapporterna, i vissa fall kan det finnas behov av att inhämta ett förtydligande av uppgifterna. Anledningen till detta är självklart att föreningarnas kostnader ska kunna -~~,l!.tt~l.5?.~.~.jotr~ " Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UODEV ALLA Stadshusel Varvsvägen l E-post Kullur och

16 beredning för översyn av principer för uthyrning av idrotts-anläggningar, anläggningsbidrag, sponsring (2) D nr: analyseras på likvärdig redovisning och kostnadskonsekvensen besvaras så precist som möjligt. Gällande den definition som omfattar elitföreningar och vilka som ingår i detta behöver även här göras en konkretare definition samt hållas en dialog med respektive förbund. l Uddevalla finns elitidrott inom flera förbund, det kan röra sig om båda lagidrott och individuell idrott, seniorverksamhet och juniorverksamhet. Från liggande förslag kan inte utläsas hur beredningen tänkt sig dessa definitioner. Då förvaltningen sedan tidigare inte arbetat specifikt med elitidrott utan haft dialog med föreningarna utifrån breddidrottens förutsättningar och barn och ungdomars (7-20 år) verksamhet finns ingen registrerad statistik på vilka föreningar som bedriver/har elitverksam het. Den del av förslaget som avser att alla fastigheterjanläggningar förs över till TN samt att TN får i uppdrag att se över hyresavtal, markarrendeavtal, nyttjanderättsavtal m.m. och där TN ska komma med förslag på hyrespolicy kan kultur och fritidsförvaltningen inte konsekvens och kostnadsanalysera, detta anser förvaltningen måste göras av TN med tillhörande förvaltning.

17 beredning för översyn av principer för uthyrning av idrotts-anläggningar, anläggningsbidrag, sponsring (2) D nr: analyseras på likvärdig redovisning och kostnadskonsekvensen besvaras så precist som möjligt. Gällande den definition som omfattar elitföreningar och vilka som ingår i detta behöver även här göras en konkretare definition samt hållas en dialog med respektive förbund. l Uddevalla finns elitidrott inom flera förbund, det kan röra sig om båda lagidrott och individuell idrott, seniorverksamhet och juniorverksamhet. Från liggande förslag kan inte utläsas hur beredningen tänkt sig dessa definitioner. Då förvaltningen sedan tidigare inte arbetat specifikt med elitidrott utan haft dialog med föreningarna utifrån breddidrottens förutsättningar och barn och ungdomars (7-20 år) verksamhet finns ingen registrerad statistik på vilka föreningar som bedriver/har elitverksam het. Den del av förslaget som avser att alla fastigheter/anläggningar förs över till TN samt att TN får i uppdrag att se över hyresavtal, markarrendeavtal, nyttjanderättsavtal m.m. och där TN ska komma med förslag på hyrespolicy kan kultur och fritidsförvaltningen inte konsekvens och kostnadsanalysera, detta anser förvaltningen måste göras av TN med tillhörande förvaltning. ',c ~ /;'. / ((-(w..a.a.. ' l U ~- /

18 Utdrag Protokoll Beredning för översyn av principer för uthyrning av idrottsanläggningar, anläggningsbldrag och sponsring l (l) Förslag till beslut angående hantering av ordförandeförslag till nya regler för anläggningsstöd (KS/2013:464) Beredningens ordförande har presenterat majoritetens förslag angående anläggnings bidrag. Beslut Beredningen beslutar att översända ärendet till kultur och fritidsnämnden för en kostnad och konsekvensanalys med svarstid senast Vid protokollet Annika Thorström Justerat Morgan Robertsson, Ingemar Samuelsson Expedierat Utdragsbestyrkande

19 Uddevalla Förslag från beredningens ordförande angående utredning sponsring Bakgrund KS- uppdrag Fastställda av kommunstyrelsen 29 maj 2013 Beredningen ska bestå av åtta ledatnöter, varav en ordförande, so1n väljs av kotnn1unstyrelscn. Valet gäller fram till Beredningens ledamöter arvoderas enligt gällande bestämmelser för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. Beredningens uppdrag och mandat Beredningen ska inte fatta några egna beslut utan enbart föreslå åtgärder till kommunstyrelsen. Beredningens möten ska protokollföras och anmiilas till kommunstyrelsen. Beredningens uppdrag är att: Utreda principer för uthyrning av idrottsanläggningar Utreda principer för fördelning av anläggningsbidrag Se över nuvatande regler för sponsring och dess tillämpning. Genomförande Insamling och läsning av de texter som finns kring dagens sponsorsrcgler. Vi har lyssnat till informationschefen Ann-Louise Öhrn, Uddevalla E vent AB och dc kommunala bolagen/ stiftelserna. Synpunkter Efter det att vi har gått igenom materialet samt: lyssnat på dc som på olika sätt ansvarar för materialet så är det vår uppfattning att det inte behövs någon förändring av nuvarande sponsorsregler eller dess tillämpning. Sponsring är till skillnad frän exempelvis föreningsstöd ett: köp av tjänst där man gör en värdering av föreningen/ evenemanget man sponsrar. Det går således aldrig att skapa en exakt rättvisa avseende sponsring då den alltid är en bedömning utifrån ett markandsvärde vid en bestämd tidpunkt. Ser man till hur kommunen och dess företag/stiftelser brukar hantera sponsring så följer den i stort de intentioner och regler som finns. Det finns dock undantag där kommunen har valt att mixa sponsring, investeringsstöd och lån med varandra. Denna typ av mix leder till otydlighet och är svår för eftervärlden att följa upp. Vi ser också att det har funnits en otydlighet om vem som sponsrar vad, vilket gör att enskilda föreningar söker stöd hos olika kommunala enheter, Uddevalla Even t AB samt dc kommunala bolagen/ stiftelserna.

20 Organisation Det har funnits en diskussion om var beslut om sponsring skall fattas. En del har velat lyfta dessa frågor till Uddevalla E vent AB andra har pekat på att besluten skall tas i KFN. Vår uppfattning år att besluten bör fattas på KS nivån. Förslag till förändringar Vi föreslår inga fötändringar av nuvarande dokument men vi anser att sponsringen i första hand skall vara en ersättning baserad på en marknadsbedömning samt att det sker en bättre samvekan mellan kommunen, Uddevalla E vent AB samt de kommunala bolagen/stiftelserna. Morgan Robettsson

21 Tjänsteskrivelse l (2) Dnr KS/2013:530 Handläggare Energi- och klimatstrateg, Lise-Lotte Boldt Telefon D nr Regionala överenskommelser inom Smart energi Sammanfattning För att förverkliga Västra Götalands klimatstrategi finns en politisk styrd process som kallas Smart Energi. Målet är att bryta beroendet av fossil energi till 2030 och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Västra Götaland. Överenskommelser är ett redskap för att få flera aktörer att delta i breda insatser. De är konkreta, fokuserade och handlar om åtgärder. Förslag att Uddevalla kommun ansluter sig till de kommande överenskommelserna: Sol i Väst- Installation av solceller, Cykelpendling, Samlastning av varor, Dialog med unga i klimatfrågan samt Miljödifferentierad hamntaxa. Dessa överenskommelser stämmer väl överens med uppdrag som finns i strategisk plan 20 Il Överenskommelserna kan även ge bra stöd till verksamheter och synliggöra det arbete som redan bedrivs i Uddevalla kommun. En anslutning till överenskommelserna bidrar samtidigt till samverkan regionalt. Bedömning, prioritering och avstämning av överenskommelserna har gjorts mellan miljö och stads byggnad, kommunledningskontoret samt kommundirektören. Bifogat bakgrundsmaterial bygger på Västra Götalandsregionens introduktion till överenskommelserna och kommentarer samt koppling till strategisk plan och uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Sammanfattning- Nya regionala överenskommelser Svarsblankett överenskommelser 2013 Förslag till beslut att Uddevalla kommun ansluter sig till överenskommelserna Sol i Väst -Installation av solceller, Cykelpendling, Samlastning av varor, Dialog med unga i klimatfrågan samt Miljödifferentierad hamntaxa.

22 Tjänsteskrivelse 2 (2) Dnr KS/2013:530 Ärendebeskrivning För att förverkliga Västra Götalands klimatstrategi finns en politisk styrd process som kallas Smart Energi. Målet är att bryta beroendet av fossil energi till 2030 och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Västra Götaland. Det ska bidra till en stark ekonomi och fler jobb i Västra Götaland. Ett av uppdragen i Smart Energi är att driva överenskommelser mellan olika aktörer i Västra Götaland. Uddevalla kommun är en av 67 aktörer som har skrivit under Klimatstrategin för Västra Götaland. Överenskommelser är ett redskap för att få flera aktörer att delta i breda insatser. De är konkreta, fokuserade och handlar om åtgärder. I år har olika aktörer anmält sitt intresse för att ta ledarskapet för överenskommelserna och miljönämnden i Västra Götaland har beslutat att bidra till dessa oavsett vem som har ledarskapet för överenskommelsen. Förslag är att Uddevalla kommun ansluter sig till kommande överenskommelserna: Sol i Väst Installation av solceller, Cykel pendling, Samlastning av varor, Dialog med unga i klimatfrågan samt Miljödifferentierad hamntaxa. Dessa överenskommelser kan ge bra stöd till verksamheten, synliggör det arbete som redan bedrivs. En anslutning till överenskommelserna bidrar samtidigt till samverkan regionalt. Fortsatt utbyggnad av e lanslutning av fartyg (till Uddevalla hamn) är en intressant överenskommelse som dock enligt Uddevalla hamn är mycket svår att genomföra då det bara är 7 % av världen som har samma teknik för el som oss. Det är svårt att säga om överenskommelsen kan resultera i att fartyg ansluts vilket varit ett bekymmer även för Göteborgs hamn. En samverkan kring dessa frågor sker dock redan där Uddevalla hamn är drivande. Luftmiljön i Uddevalla skulle påverkas positivt av att fler fartyg anslöts till el. Överenskommelserna Sol i Väst samt Samlastning av varor är mycket angelägna överenskommelser där det finns tydliga politiska uppdrag om att arbeta med i kommunala verksamheten. Båda överenskommelserna kräver dock resurser för att uppfyllas och en avvägning måste därför först göras i berörda verksamheter om dessa förutsättningar kan uppfyllas. De överenskommelser som bedöms mindre intressanta är Insamling av matavfall, Resfriamöten, och Studenter för miljö/klimat. Överenskommelsen Resfriamöten har pågått så länge att det nu redan går att ta del av resultaten. De andra bedöms inte aktuella för Uddevalla i nuläget. Överenskommelserna har kopplats till hur väl de bidrar till strategisk plan och specifika politiska uppdrag för perioden. Peter Larsson förvaltningschef kommunledningskontoret Carina Johansson förvaltningschef miljö och stadsbyggnad

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer