Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista I(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bä ve kl. I I :00 onsdagen den 29 januari 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista Föredragande I. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. Information om preliminärt resultat Information om slutredovisning för projekt för Hållbar Jämställdhet i Uddevalla kommun Dnr KS 2012:98 4. Information om investering för ombyggnad av Kungstorget och Hasselbacken Dnr KS 20I3:534 Kenneth Erlandssson, kl. l l :05-11 :20 Eva Davidsson~ Nina Bergman Kl. 11:20-11:40 Martin Hollertz, Stefan Björling, Salwan Zaynal kl. 13:00 Beredning inför kommunfullmäktige 5. Revidering finanspolicy Dnr KS 20 I 3/ Markanvisningsavtal gällande Facklan l Dnr KS 2013/ Policy och riktlinje mol mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Dnr KS 20 I 2/ Länsstyrelsens remisser om uppförande av vindkraftverk enligt miljöbalken 16 kap 4 i Forshälla och Ljungskileområdel i Uddevalla kommun Dnr KS 20 I 3/00303

2 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande 9. Granskning av kommunens IT säkerhel(revisionsrapport) Dnr KS 2013/00474 l O. Godkännande av investeringar för Uddevalla Vatten AB för 2014 Dnr KS 20 14/ Taxor för vatten och avlopp 2014 (VA-taxa) Dnr KS 2014/00025 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Hemställan från kullur och frilidsnämnden om att få i uppdrag att lägga ut bowlingsverksamheten på entreprenad allernativt tjänstekoncession Dnr KS 2013/ Hemställan från tekniska nämnden om ett igångsättningsbeslut av investeringen för ombyggnad av Kungstorget och Hasselbacken Dnr KS 2013/ Entledigande av Stig Axelsson som styrelseledamol i Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 2014/00021 Kommunstyrelsens egna ärenden 15. Fastställande av bilaga A till finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern 2014 Dnr KS 2013/ Förslag till kommunstyrelsen angående utredning sponsring samt förslag till nya regler för anläggningsstöd Dnr KS 2013/ Regionala överenskommelser inom Smart Energi Dnr KS 2013/ slutredovisning för projekt Hållbar Jämställdhet i Uddevalla kommun Dnr KS 2012/ Sammanställd budget 2014 Dnr KS 2013/00028 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

3 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 20. Förutsättningar och anvisningar budgetdialog 2014 Dnr KS 2013/ Organiering av framtidens e-förvaltning SOU 2013:75 (remiss) Dnr KS 2013/00471 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på www. uddevalla.se/ks 22. Ansökan om bidrag till att arrangera Uddevallasymposiet juni 2014 Dnr KS 2013/ Översyn och revidering av riksintresseområde för frilufslivet i Västra Götlands län (remiss) Dnr KS 2013/00450 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Möjlighet till yttrande över utredning om utfärdande av saneringsintyg för fartyg Dnr KS 2013/ Tillsättande av beredning för att utreda kommunens nämndorganisation Dnr KS 2014/ Begäran om förlängd sluttid för kommunstyreisens arvodesberedning D nr KS 2014/ Budget 2014 och verksamhetsplan för Uddevalla Vatten AB Dnr KS 2014/00026 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på Information från kommundirektören Dnr KS 2014/ Informations från kommunledningskontorets förvaltningschef Dnr KS 2014/ Information från räddningschefen Dnr KS 2014/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2014/ Redovisning av delegationsbeslut Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden D nr KS 2014/0000 l

4 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 1 (2) Dnr KS/2013:504 Handläggare Finanschef Ronald Rombrant Telefon Fastställande av 2014 års bilaga A till finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern Sammanfattning Kommunens finanspolicy är uppdelad på två delar; en del som fastställs av kommunfullmäktige, endel-bilaga A till Finanspolicy får Uddevalla kommunkoncernsom årligen fastställs av kommunstyrelsen. Bilaga A anger dels ramar får utlåning, dels riskbegränsningar, som internbanken ska hålla sig till. Under oktober 2013 har internbanken tillsammans med extern rådgivare och representanter får Uddevalla Energi AB och Uddevallahem diskuterat finansiell strategi får Dessa diskussioner har mynnat ut i att den nu gällande bilaga A i allt väsentligt kan gälla även får Förutom att utlåningsvolymer till koncernfåretagen fårstås förändras, så har en mindre uppstramning av rapporteringsrutinerna till internbanken vad gäller fåretagens upplåningsbehov föreslagits. I tidigare versioner av bilaga har begreppet "internbankshandbok" använts. Att använda det ordet leder tankarna fel och har ersatts med ny text som inleds med" Internbankens centrala och viktigaste processer ska vara dokumenterade... ". Ramen får utlåning till koncernfåretagen via koncernkontot fastställs till 2819 mkr (nu gällande ramar uppgår till2709 mkr). Maximal utlåning till respektive företag framgår av tabell i bilaga A. De fårändringar som föreslås har i bilaga A fårgmarkerats. Ramen får utlåning till Uddevalla Omnibus AB liksom ramen får Uddevalla Kraft AB har höjts bl.a. av det skälet att ramen även ska ge utrymme får lånefinansierade investeringar. Detta som ett alternativ till finansiell leasing, Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Fastställande av bilaga A 2014 till finanspolicy får Uddevalla kommunkoncern daterad

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2 (2) Dnr KS/2013:504 Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern, senast reviderad Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för verksamhetsåret 2014 fastställa ramen för utlåning till koncernföretagen till2819 mkr, att i övrigt för verksamhetsåret 2014 fastställa det som anges i Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern, senast reviderad samt att ovanstående beslut, vad gäller ramar för utlåning och vad som i övrigt anges i bilaga A, gäller tills vidare, det vill säga tills nytt beslut fattats av kommunstyrelsen. Peter Larsson Förvaltningschef Ronald Rombrant Finanschef Expediera till

6 Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (beslutas av kommunstyrelsen) Senast reviderad: Utgångspunkter 2014 års ramar för Uddevalla kommuns internbank gällande upplåning och intern utlåning samt finansiella risklimiter I samband med fullmäktiges fastställande av kommunens flerårsplan tas även beslut om kommunkoncernens externa upplåning. För verksamhetsåret 2014 gäller följande. Ram för extern upplåning 2014 Kommunfullmäktige bemyndigade enligt kommunstyrelsen att för 2014 att verkställa upplåning för kommunen och kommunens företag upp till 290 l mkr. Ramar 2014 för utlåning till kommunens företag I enlighet med Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern ska kommunstyrelsen årligen fastställa finanspolicyns Bilaga A. Här ingår att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt företag. Ramen för utlåning till koncernföretagen via koncernkontot fastställs till 2819 mkr (nu gällande ramar uppgår till2709 mkr). Maximal utlåning till resp företag framgår av det följande. Noteras att kommunens borgensåtagande gentemot de kommunägda företagen per kommer att uppgå till560 mkr. Åtagandet beräknas minska med 30 mkr under Sammanfattning riskbegränsningar Förslag riskbegränsningar 2014 (KS ) Lån av kreditinstitut (M<r) Mkr (Kf ) Aktuell snittränta (%) Flerårsplan 2014: 3,25% Räntebindningstid (år) 1 Tillåtet intervall 2-6 år Ränteförfall inom 1 år(%) Max 50% inom 1 år Kapitalbindningstid (år) 1 Min 2 år Kapitalförfall inom 1 år(%) Max 30% inom 1 år Finansiella avtal med tillåtna motparter Bör spridas mellan olika motparter Utestående räntederivat (M<r) Max =extern fåneskuld Andel strukturerade derivat (M<r) Max 25% av räntederivaten Koncernintern utlåning (M<r) Max Koncernintern borgen (M<r) Max 560 Mkr (beslut av Kf) Bekräftade kreditlöften (M<r) - Likviditetsberedskap (M<r) Min 300Mkr 1 Vagda genomsmtt Inom limit sid l (5)

7 Ram koncernkontoutlåning (tkr) Låntagare Förs l ag l å n era m Lånera m inkl i n kl checkkredit checkkredit per Förändring (Belopp tkr) Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Omnibus AB SwanFalk Shipping AB Uddevalla EventAB Gustafsbergsstiftelsen Uddeva Il a Kraft AB Uddevalla Energi Värme AB Uddevalla Energi ElnätAB skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB o Stiftelsen Ljungskilehem s 000 HSB:s Sti ftel s e Ja k obs berg o Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB o Uddevalla Vatten AB o Lostif Fastighet AB o Bostadsstiftelsen Uddeva Il a hem Ram borgen 2014 (tkr) Gäldenär Ram borgen Beräknad kvarvarand e Förändring borgen (Belopp tkr) Uddeva Il a Kraft AB Uddeva Il a Energi El nät AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Utvecklings AB [summa [ Finansieringsrisk Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 30% av kapitalet förfaller inom l år. Vägd, genomsnittlig kapitalbindningstid får inte understiga 2 år. Kommunkoncernen ska ha tillgängliga bekräftade kreditlöften där omsättningstillgångar inkl kreditlöften skall vara större än kortfristiga skulder. Likviditetsrisk Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkoncernens kostnader avrundat uppåt till närmaste hundratal miljoner kronor i form av tillgängliga likvida medel (kassa och bank), finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften. För 2013 uppgår detta belopp till 300 mkr. För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Löptiden får vara högst l år. Placering hos följande motparter är tillåtna: sid 2 (5)

8 Svenska staten, av svenska staten helägda bolag samt av svenska staten garanterade bolag Svenska banker och försäkringsbolag och av dessa helägda bolag Svenska kreditmarknadsbolag och hypoteksinstitut Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av kommunal borgen från ägaren Bolag ingående i kommunkoncernen Valutarisk Som huvudregel gäller att valutarisk skall minimeras. Detta medför bl. a. att eventuell upplåning i utländsk valuta omedelbart skall kurssäkras mot svenska kronor. Ränterisk Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2-6 år (2-6). Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % av ränteförfallen ligger inom l år. Derivat- och försäkringsinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte att förändra räntebindningen, snitträntan ochfeller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett räntespann. Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. Följande instrument (samt kombinationer av dessa) är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: Ränteswap och räntetermin, FRA (Future Rate Agreement). Används för att ändra räntebindningen i existerande lån. Cap ("räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande räntebetalningar. Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". Valutaswap. Används för att ta bort valutarisken i lån i utländsk valuta. Valutatermin. Används för att köpa/sälja valuta till ett bestämt pris för senare betalning. strukturerade derivat (kombination av ovanstående instrument) under förutsättning att instrumentets syfte och karakteristika samt att redovisningsaspekterna finns beskrivna i internbankshandboken. Maximal andel av skuldportföljen som får bestå av strukturerade derivat: 25 %. Motpartsrisk Fördelningen av krediter och derivat bör spridas mellan olika motparter. sid 3 (5)

9 Tillåtna motparter vid upplåning Danske Bank, Depfa, Dexia, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Kommuninvest och andra likvärdiga och förstklassiga långivare med bästa renomme. Tillåtna motparter vid derivataffårer: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank Intern kontroll, styrning och rapportering Allmänt Internbanken skall fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom finansverksamheten. Internbanken skall ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. Därför skall det finnas en ändamålsenlig organisation, klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem i form av en utvecklad ränteriskhantering, en uppföljning via benchmark och rapportkrav. Dokumentation av finansverksamhetens processer skall ske i internba-nkshandboken. Intembankens centrala och viktigaste pfocesser ska vara dokumenterade på ett sätt sorn gör verksamheten öppen och transparent. Eller att rutiner och 2roceser framgår å andra sätt ( exem el vis i den månatliga ram?oliteringen) Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma person som verkställt transaktionen. Minst två personer skall ha insyn i och kunskap om kommunens koncernkontosystem och övriga finansadministrativa system. All rapportering från internbanken till kommunstyrelsen skall samtidigt tillställas kommunens ekonomichef. Vid överträdelser av eller avvikelser mot det regelverk internbanken verkar under skall kommunens ekonomichef underrättas. Rapportering Rapportering till internbanken Föietagen skall till internbanken i samband! med varje tertialsbokslut lämna prognos för U_Qplåningsbehov för dels innevarande år, dels påföljande år. Företagen skall fortlöpande samråda med internbanken i finansiella frågor och i god tid informera om alla finansiella behov såsom upplånings- och placeringsbehov. Rapportering från internbanken Sammansättningen av internbankens placeringar och lån samt den finansiella riskexponeringen i övrigt skall månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen. sid 4 (5)

10 Internbanken skalllikaså månatligen till varje företag lämna rapport om den finansiella exponeringen och ställningen. Varje tertial skall rapporter över utfall upprättas. Dessa rapporter skall bl.a innehålla uppgifter om utfall avseende snittränta och riskprofil Avvikelser från fastlagd policy skall snarast rapporteras till kommunstyrelsen. Internbanken skall rapportera till kommunstyrelsen: Periodicitet Typ av rapportering Finansiell ställning innefattande upplånings- och placeringsvolymer allt specificerat med kapital- och räntebindningstider. Varje kommunstyrelsemöte Varje delårsbokslut Allmän information om ränteläget Beräknat återstående upplåningsbehov på kort och lång sikt för respektive företag/kommunen samt för kommunkoncernen Aktuell betalningsberedskap som t ex outnyttjad checkkredit, lånelöften samt aktuell likviditet Upplupet samt prognostiserat finansnetto Aktuellt borgensengagemang samt borgensutfall med iakttagande av de regler som anges om borgen i denna policy sid 5 (5)

11 Utdrag Protokoll Kommunstyrelsen l (2) Förslag till kommunstyrelsen ang regler för sponsring (KS/2013:464) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en berednings för att utreda principer för uthyrning av idrottsanläggningar, utreda principer för fördelning av anläggningsbidrag samt att se över nuvarande regler för sponsring och dess tillämpning. Beredningen har under sommaren och hösten arbetat med detta. Arbetet med sponsring har genomförts bland annat genom insamling och läsning av de texter som finns kring dagens sponsorsregler. Beredningen har lyssnat till informationschefen Ann-Louise Öhrn, Uddevalla Event AB och de kommunala bolagen/stiftelserna. Beredningens åsikt är att det inte behövs någon förändring av nuvarande sponsorsregler eller dess tillämpning. Beredningen är också överens om att man bör se över omfattningen av anvisade sponsringsmedel En kommun av Uddevalla storlek, med ambition att synas, behöver avsätta mer med medel för detta ändamål. Sponsring är ett köp av tjänst där man gör en värdering av föreningen/evenemanget man sponsrar. Det går således aldrig att skapa en exakt rättvisa avseende sponsring då den alltid är en bedömning utifrån ett markandsvärde vid en bestämd tidpunkt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag från beredningens ordforande angående utredning sponsring. Riktlinjer för sponsring Beslut Beredningen beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att öka anvisningen av sponsringsmedel Beredningen beslutar föreslå kommunstyrelen besluta att inga förändringar av nuvarande riktlinjer för sponsring sker. Utdragsbestyrkande - -, /t>vv--

12 Utdrag Protokoll Kommunstyrelsen 2 (2) Vid protokollet Annika Thorström Justerat Morgan Robertsson, Ingemar Samuelsson Protokollet anmäls till Kommunstyrelsen Expedierat Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande /f c::;,yz~ (/ /?-z--u:~-

13 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) D nr KS/20 13:464 Handläggare Sekreterare Annika Thorström Telefon Förslag till kommunstyrelsen a ng. regler för sponsring Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en berednings för att utreda principer för uthyrning av idrottsanläggningar, utreda principer för fördelning av anläggningsbidrag samt att se över nuvarande regler för sponsring och dess tillämpning. Beredningen har under sommaren och hösten arbetat med detta. Arbetet med sponsring har genomförts bland annat genom insamling och läsning av de texter som finns kring dagens sponsorsregler. Beredningen har lyssnat till informationschefen Ann-Louise Öhrn, Uddevalla Event AB och de kommunala bolagen/stiflelserna. Beredningens åsikt är att det inte behövs någon förändring av nuvarande sponsorsregler eller dess tillämpning. Beredningen är också överens om att man bör se över omfattningen av anvisade sponsringsmedel En kommun av Uddevalla storlek, med ambition att synas, behöver avsätta mer med medel för detta ändamål. Sponsring är ett köp av tjänst där man gör en värdering av föreningen/evenemanget man sponsrar. Det går således aldrig att skapa en exakt rättvisa avseende sponsring då den alltid är en bedömning utifrån ett markandsvärde vid en bestämd tidpunkt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag från beredningens ordförande angående utredning sponsring. Riktlinjer för sponsring

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS/20 13:464 Förslag till beslut Beredningen beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att öka anvisningen av sponsringsmedel samt Beredningen beslutar föreslå kommunstyrelen att inga förändringar av nuvarande riktlinjer för sponsring sker,j'ifl'ff' ~(... Peter Larsson Förvaltningschef Expediera till Kommunstyrelsen

15 Beredning för översyn av principer för l (2) uthyrning av idrotts-anläggningar, anläggningsbidrag, sponsring -~~~,~~ ~ UDDEVALLJ\ KOMMUN Kormnunstvre~sen Dn : Kommunlednir1gskontoret o 4 Protokollsutdrag från beredningens sammanträde Förslag till beslut angående hantering av ordförandeförslag till nya reglerför anläggningsstöd (KS/2013:464) Beredningens ordförande har presenterat majoritetens förslag angående anläggningsbidrag. Beslut Beredningen beslutar att översända ärendet till kultur och fritidsnämnden för en kostnad och konsekvensanalys med svarstid senast Kultur och fritidsförvaltningen tog emot beredningens protokoll med beslut om lämnat uppdrag Kultur och fritidsförvaltningen uppfattar, efter att ha gått igenom ordförandens förslag till nya regler för anläggningsbidrag, att beredningens politiska majoritet vill satsa extra ekonomiska medel för att förbättra förutsättningarna för idrottsföreningarna som är verksamma inom kommunen. Detta tycker förvaltningen är oerhört positivt. Att ge föreningarna bättre förutsättningar för en högre ekonomisk täckning vid drift av egna anläggningar kan leda till att föreningarna ges möjlighet att sänka träningsavgifter för barn och ungdomar som är aktiva i deras verksamheter, detta leder till en ökad tillgänglighet. För att svara på vad de ekonomiska konsekvenserna blir för genomförandet av de föreslagna reglerna finns dock ett behov av att förtydliga vilka kostnader som ska räknas som faktiska anläggningskostnader. Kostnader för anläggningar skiljer sig så klart mycket mellan föreningarna som idag erhåller anläggningsbidrag enligt nuvarande regelverk. Det kan handla om hur mycket arbete som medlemmarna gör på ideell basis kontra om föreningen har anställd personal som utför samma arbete. För att göra en relevant ekonomisk kalkyl finns således behov av att definiera de nämnda anläggningskostnaderna. Även det sätt på vilket föreningarna bokför kostnaderna för sina anläggningar i resultatrapporterna skiljer sig åt. Efter att ha definierat de bidragsgrundande anläggningskostnaderna kan förvaltningen gå igenom de av föreningarna inskickade rapporterna, i vissa fall kan det finnas behov av att inhämta ett förtydligande av uppgifterna. Anledningen till detta är självklart att föreningarnas kostnader ska kunna -~~,l!.tt~l.5?.~.~.jotr~ " Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UODEV ALLA Stadshusel Varvsvägen l E-post Kullur och

16 beredning för översyn av principer för uthyrning av idrotts-anläggningar, anläggningsbidrag, sponsring (2) D nr: analyseras på likvärdig redovisning och kostnadskonsekvensen besvaras så precist som möjligt. Gällande den definition som omfattar elitföreningar och vilka som ingår i detta behöver även här göras en konkretare definition samt hållas en dialog med respektive förbund. l Uddevalla finns elitidrott inom flera förbund, det kan röra sig om båda lagidrott och individuell idrott, seniorverksamhet och juniorverksamhet. Från liggande förslag kan inte utläsas hur beredningen tänkt sig dessa definitioner. Då förvaltningen sedan tidigare inte arbetat specifikt med elitidrott utan haft dialog med föreningarna utifrån breddidrottens förutsättningar och barn och ungdomars (7-20 år) verksamhet finns ingen registrerad statistik på vilka föreningar som bedriver/har elitverksam het. Den del av förslaget som avser att alla fastigheterjanläggningar förs över till TN samt att TN får i uppdrag att se över hyresavtal, markarrendeavtal, nyttjanderättsavtal m.m. och där TN ska komma med förslag på hyrespolicy kan kultur och fritidsförvaltningen inte konsekvens och kostnadsanalysera, detta anser förvaltningen måste göras av TN med tillhörande förvaltning.

17 beredning för översyn av principer för uthyrning av idrotts-anläggningar, anläggningsbidrag, sponsring (2) D nr: analyseras på likvärdig redovisning och kostnadskonsekvensen besvaras så precist som möjligt. Gällande den definition som omfattar elitföreningar och vilka som ingår i detta behöver även här göras en konkretare definition samt hållas en dialog med respektive förbund. l Uddevalla finns elitidrott inom flera förbund, det kan röra sig om båda lagidrott och individuell idrott, seniorverksamhet och juniorverksamhet. Från liggande förslag kan inte utläsas hur beredningen tänkt sig dessa definitioner. Då förvaltningen sedan tidigare inte arbetat specifikt med elitidrott utan haft dialog med föreningarna utifrån breddidrottens förutsättningar och barn och ungdomars (7-20 år) verksamhet finns ingen registrerad statistik på vilka föreningar som bedriver/har elitverksam het. Den del av förslaget som avser att alla fastigheter/anläggningar förs över till TN samt att TN får i uppdrag att se över hyresavtal, markarrendeavtal, nyttjanderättsavtal m.m. och där TN ska komma med förslag på hyrespolicy kan kultur och fritidsförvaltningen inte konsekvens och kostnadsanalysera, detta anser förvaltningen måste göras av TN med tillhörande förvaltning. ',c ~ /;'. / ((-(w..a.a.. ' l U ~- /

18 Utdrag Protokoll Beredning för översyn av principer för uthyrning av idrottsanläggningar, anläggningsbldrag och sponsring l (l) Förslag till beslut angående hantering av ordförandeförslag till nya regler för anläggningsstöd (KS/2013:464) Beredningens ordförande har presenterat majoritetens förslag angående anläggnings bidrag. Beslut Beredningen beslutar att översända ärendet till kultur och fritidsnämnden för en kostnad och konsekvensanalys med svarstid senast Vid protokollet Annika Thorström Justerat Morgan Robertsson, Ingemar Samuelsson Expedierat Utdragsbestyrkande

19 Uddevalla Förslag från beredningens ordförande angående utredning sponsring Bakgrund KS- uppdrag Fastställda av kommunstyrelsen 29 maj 2013 Beredningen ska bestå av åtta ledatnöter, varav en ordförande, so1n väljs av kotnn1unstyrelscn. Valet gäller fram till Beredningens ledamöter arvoderas enligt gällande bestämmelser för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. Beredningens uppdrag och mandat Beredningen ska inte fatta några egna beslut utan enbart föreslå åtgärder till kommunstyrelsen. Beredningens möten ska protokollföras och anmiilas till kommunstyrelsen. Beredningens uppdrag är att: Utreda principer för uthyrning av idrottsanläggningar Utreda principer för fördelning av anläggningsbidrag Se över nuvatande regler för sponsring och dess tillämpning. Genomförande Insamling och läsning av de texter som finns kring dagens sponsorsrcgler. Vi har lyssnat till informationschefen Ann-Louise Öhrn, Uddevalla E vent AB och dc kommunala bolagen/ stiftelserna. Synpunkter Efter det att vi har gått igenom materialet samt: lyssnat på dc som på olika sätt ansvarar för materialet så är det vår uppfattning att det inte behövs någon förändring av nuvarande sponsorsregler eller dess tillämpning. Sponsring är till skillnad frän exempelvis föreningsstöd ett: köp av tjänst där man gör en värdering av föreningen/ evenemanget man sponsrar. Det går således aldrig att skapa en exakt rättvisa avseende sponsring då den alltid är en bedömning utifrån ett markandsvärde vid en bestämd tidpunkt. Ser man till hur kommunen och dess företag/stiftelser brukar hantera sponsring så följer den i stort de intentioner och regler som finns. Det finns dock undantag där kommunen har valt att mixa sponsring, investeringsstöd och lån med varandra. Denna typ av mix leder till otydlighet och är svår för eftervärlden att följa upp. Vi ser också att det har funnits en otydlighet om vem som sponsrar vad, vilket gör att enskilda föreningar söker stöd hos olika kommunala enheter, Uddevalla Even t AB samt dc kommunala bolagen/ stiftelserna.

20 Organisation Det har funnits en diskussion om var beslut om sponsring skall fattas. En del har velat lyfta dessa frågor till Uddevalla E vent AB andra har pekat på att besluten skall tas i KFN. Vår uppfattning år att besluten bör fattas på KS nivån. Förslag till förändringar Vi föreslår inga fötändringar av nuvarande dokument men vi anser att sponsringen i första hand skall vara en ersättning baserad på en marknadsbedömning samt att det sker en bättre samvekan mellan kommunen, Uddevalla E vent AB samt de kommunala bolagen/stiftelserna. Morgan Robettsson

21 Tjänsteskrivelse l (2) Dnr KS/2013:530 Handläggare Energi- och klimatstrateg, Lise-Lotte Boldt Telefon D nr Regionala överenskommelser inom Smart energi Sammanfattning För att förverkliga Västra Götalands klimatstrategi finns en politisk styrd process som kallas Smart Energi. Målet är att bryta beroendet av fossil energi till 2030 och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Västra Götaland. Överenskommelser är ett redskap för att få flera aktörer att delta i breda insatser. De är konkreta, fokuserade och handlar om åtgärder. Förslag att Uddevalla kommun ansluter sig till de kommande överenskommelserna: Sol i Väst- Installation av solceller, Cykelpendling, Samlastning av varor, Dialog med unga i klimatfrågan samt Miljödifferentierad hamntaxa. Dessa överenskommelser stämmer väl överens med uppdrag som finns i strategisk plan 20 Il Överenskommelserna kan även ge bra stöd till verksamheter och synliggöra det arbete som redan bedrivs i Uddevalla kommun. En anslutning till överenskommelserna bidrar samtidigt till samverkan regionalt. Bedömning, prioritering och avstämning av överenskommelserna har gjorts mellan miljö och stads byggnad, kommunledningskontoret samt kommundirektören. Bifogat bakgrundsmaterial bygger på Västra Götalandsregionens introduktion till överenskommelserna och kommentarer samt koppling till strategisk plan och uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Sammanfattning- Nya regionala överenskommelser Svarsblankett överenskommelser 2013 Förslag till beslut att Uddevalla kommun ansluter sig till överenskommelserna Sol i Väst -Installation av solceller, Cykelpendling, Samlastning av varor, Dialog med unga i klimatfrågan samt Miljödifferentierad hamntaxa.

22 Tjänsteskrivelse 2 (2) Dnr KS/2013:530 Ärendebeskrivning För att förverkliga Västra Götalands klimatstrategi finns en politisk styrd process som kallas Smart Energi. Målet är att bryta beroendet av fossil energi till 2030 och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Västra Götaland. Det ska bidra till en stark ekonomi och fler jobb i Västra Götaland. Ett av uppdragen i Smart Energi är att driva överenskommelser mellan olika aktörer i Västra Götaland. Uddevalla kommun är en av 67 aktörer som har skrivit under Klimatstrategin för Västra Götaland. Överenskommelser är ett redskap för att få flera aktörer att delta i breda insatser. De är konkreta, fokuserade och handlar om åtgärder. I år har olika aktörer anmält sitt intresse för att ta ledarskapet för överenskommelserna och miljönämnden i Västra Götaland har beslutat att bidra till dessa oavsett vem som har ledarskapet för överenskommelsen. Förslag är att Uddevalla kommun ansluter sig till kommande överenskommelserna: Sol i Väst Installation av solceller, Cykel pendling, Samlastning av varor, Dialog med unga i klimatfrågan samt Miljödifferentierad hamntaxa. Dessa överenskommelser kan ge bra stöd till verksamheten, synliggör det arbete som redan bedrivs. En anslutning till överenskommelserna bidrar samtidigt till samverkan regionalt. Fortsatt utbyggnad av e lanslutning av fartyg (till Uddevalla hamn) är en intressant överenskommelse som dock enligt Uddevalla hamn är mycket svår att genomföra då det bara är 7 % av världen som har samma teknik för el som oss. Det är svårt att säga om överenskommelsen kan resultera i att fartyg ansluts vilket varit ett bekymmer även för Göteborgs hamn. En samverkan kring dessa frågor sker dock redan där Uddevalla hamn är drivande. Luftmiljön i Uddevalla skulle påverkas positivt av att fler fartyg anslöts till el. Överenskommelserna Sol i Väst samt Samlastning av varor är mycket angelägna överenskommelser där det finns tydliga politiska uppdrag om att arbeta med i kommunala verksamheten. Båda överenskommelserna kräver dock resurser för att uppfyllas och en avvägning måste därför först göras i berörda verksamheter om dessa förutsättningar kan uppfyllas. De överenskommelser som bedöms mindre intressanta är Insamling av matavfall, Resfriamöten, och Studenter för miljö/klimat. Överenskommelsen Resfriamöten har pågått så länge att det nu redan går att ta del av resultaten. De andra bedöms inte aktuella för Uddevalla i nuläget. Överenskommelserna har kopplats till hur väl de bidrar till strategisk plan och specifika politiska uppdrag för perioden. Peter Larsson förvaltningschef kommunledningskontoret Carina Johansson förvaltningschef miljö och stadsbyggnad

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

UaFS Blad 1. Generella principer 2

UaFS Blad 1. Generella principer 2 Blad 1 Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2014, 21 (tidigare policy antagen den 11 mars 2009, 78, upphävs), fastställa det som anges i Bilaga A till Finanspolicy

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(7) 2016-01-12 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 Sammanfattning Ett lån

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -10-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER Sammanfattning September har endast inneburit

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2009 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 499 Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-09 134.

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -09-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI Sammanfattning I slutet av månaden har

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Dnr 189-1422/2016 Sida 1 (9) 2016-11-28 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 Varbergs kommun 2011-10-25 (Rubriknummer samma som Finanspolicyn) Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 1 Bakgrund Ekonomikontoret har arbetat fram

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

FINANSRAPPORT JULI 2016

FINANSRAPPORT JULI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -08-09 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JULI Sammanfattning Räntebeskedet från Riksbanken

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2017-03-28 Finansrapport delår 1 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer