1. Internationellt samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Internationellt samarbete"

Transkript

1

2 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska beroendet mellan länder och det organiserade samarbetet i olika internationella organisationer. Denna förändringsprocess studerar du i detta kapitel utifrån begrepp som globalisering, världshandelns utveckling, relationen mellan nord och syd. Globalisering Det finns ingen vedertagen definition av globalisering, men de flesta forskare verkar vara överens om att det handlar om en förändringsprocess snarare än ett tillstånd. Något blir mer globaliserat än vad det var tidigare. I grunden ligger uppfattningen att världens stater har blivit alltmer sammanflätade, mer ömsesidigt beroende av varandra, vilket betyder att vad som händer i en stat får konsekvenser för vad som händer i andra stater. Men vad är då globalisering mer konkret? En vanlig uppfattning är att det rör sig om relationer över statsgränserna, inom både offentlig och privat sektor. Det handlar alltså om gränsöverskridande verksamhet i både fysisk och intellektuell mening, om flödet av varor, tjänster, människor, kapital och idéer över statsgränserna. Mot den bakgrunden skulle en kortfattad definition av globalisering kunna vara: en intensifiering i global skala av de ekonomiska, kulturella och politiska förbindelserna över statsgränserna (Goldmann 1). Begreppet globalisering antyder ju också att det handlar om något som är världsomfattande, att hela världen ingår i ett enda stort nätverk. Många menar att det i själva verket enbart handlar om den rika världen Nordamerika, Europa och Ostasien står för över åttio procent av världshandeln. Denna orättvisa fördelning leder i sin tur till en debatt om bland annat vinnare och förlorare, en rättvisare världshandel och skuldavskrivning, för att bara nämna något. En annan fråga i sammanhanget är om globalisering är en ny företeelse eller inte. Enligt vissa bedömare var industrialiseringen i slutet av 1800-talet mer dramatisk än vad den är idag. Det stater skuldavskrivning Författaren och Studentlitteratur Internationellt samarbete

3 nya i dagens globalisering är dels informationsteknologin, vilken har krympt tid och rum, dels ett ökande antal internationella organisationer. Andra bedömare går steget längre och menar att det egentligen handlar om en myt. De menar att politiker skyller på globaliseringen som en slags naturkraft man inte kan komma åt utan bara anpassa sig till, vilket leder till passivitet och maktlöshet hos både beslutsfattare och vanliga medborgare. Vad händer då med staten och demokratin i framtiden? Det är en omtvistad fråga, där svaret rymmer en rad olika tolkningar av globaliseringens effekter. Optimisterna tror på en global spridning av demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och ökat välstånd, ökad fred och säkerhet. Pessimisterna däremot ser en minskad öppenhet, mindre insyn och möjlighet att påverka besluten, en avsaknad av dialog, kritik och debatt, utsugning och marginalisering av fattiga, suveräna stater som får ge vika för suveräna marknader. I samband med den ökade globaliseringen har det också vuxit fram ett politiskt motstånd. För att förstå det sammansatta begreppet globalisering bör du studera olika organisationer, grupper och andra aktörer som utifrån olika tolkningar debatterar globaliseringens effekter. Arbetsuppgifter 1. Globalisering på gott och ont. Globaliseringsbegreppet är svårgripbart, omtvistat och väcker en rad olika frågor. Därför kan det vara lämpligt att studera fenomenet utifrån två olika aspekter och ytterligheter: Globaliseringen som en positiv kraft. Globaliseringen som en negativ kraft. Välj en av dessa inriktningar och läs in er på de argument som förekommer i litteraturen och i debatten. Argumentationen och analysen kan ni redovisa på två sätt. Dels genom en kort skriftlig sammanfattning (tre sidor/grupp), dels i samband med ett seminarium där argumenten synas och diskuteras. För att ni i grupperna ska kunna argumentera för er ståndpunkt och framföra konstruktiv kritik gentemot motståndarnas argument, är det viktigt att ni är väl förberedda inför seminariet. 2. Amerikanisering eller inte? Coca-Cola, McDonald s och Halloween är bara tre av flera fenomen som sägs göra Sverige mer amerikaniserat. Är det så? Ser t.ex. McDonald s-konceptet likadant ut oberoende av var i världen vi äter vår hamburgare? Och hur är det med Halloween-firandet? Tar vi in kulturyttringar rakt av eller omformar vi dem till svenska förhållanden? Välj ett exempel och diskutera utifrån egna erfarenheter och med stöd av litteratur/artiklar hur en typisk amerikansk företeelse kan förändras när den tas över i ett annat land. 3. Globalisering i vardagen. När det talas om globalisering handlar det ofta om ökad rörlighet över nationsgränser för exempelvis varor, tjänster, kapital och information. Men begreppet används även i andra sammanhang och i diskussioner kring Internationellt samarbete Författaren och Studentlitteratur

4 Världshandeln Gränser är inte alltid så tydliga som de ser ut att vara. Världshandeln är ett av flera exempel på detta. Den globala ekonomin tar inte hänsyn till geografiska gränsdragningar mellan stater. Världens stater, främst de industrialiserade men alltmer även den tredje världens länder, är sammanflätade i ekonomiska band som gör det allt svårare att skilja mellan vad som är inrikes- och utrikespolitik. Beslut fattas på internationell nivå, exempelvis inom WTO och EU, vilket påverkar de enskilda staternas ekonomi och politiska handlingsutrymme. Hundratals miljarder dollar växlas varje dag mellan olika valutor som i sin tur söker sig till marknader där pengarna ger mest tillbaka. Den så kallade Asienkrisen (17) fick effekter även i andra delar av världen. Har staterna blivit maktlösa inför den osynliga marknadens makt? Varför internationell handel? Varför går du och handlar i affären? Varför tillverkar du inte själv det du behöver? Svaren på dessa frågor kretsar troligen kring att du anser dig behöva vissa saker och köper dem, eftersom det finns andra som tillverkar dem bättre än du själv. Inom internationell handel är förhållandet ungefär detsamma, ofta beskrivet genom de s.k. klassiska handelsteorierna (teorierna om absolut och komparativ/relativ fördel) som skapades på och 1800-talen. Klassiska handelsteorier brukar benämnas ekonomiska teorier, vilket naturligtvis leder tankarna till just ekonomi. Teorierna används för att visa att specialisering och handel ökar det totala välståndet. I korthet går handelsteorierna ut på att ett land har vissa fördelar av att producera vissa varor. Andra länder har andra fördelar som kan hänga samman med bland annat naturförhålolika företeelser. Fundera över hur globalisering mer konkret visar sig i vardagen. Kan exempelvis det ryggsäcksluffande världen runt som kallas backpacking, arbete i frivilligorganisationer och som au-pair vara exempel på globalisering i vardagen? I så fall, på vilket sätt? Vilken betydelse har framväxten av transportmedel, Internet, ålder, kön m.m. för känslan av ökade internationella kontakter? Detta är några exempel och frågor du/ni kan arbeta vidare med. Finns det andra exempel på globalisering i vardagen? Du kan välja olika sätt att arbeta med denna uppgift. Gör intervjuer, läs artiklar, sök på Internet etc. Redovisa dina/era tankegångar och resultat i form av en utställning eller som en muntlig/skriftlig rapport. Asienkrisen Författaren och Studentlitteratur Internationellt samarbete 11

5 landen (klimat, jordmån, råvaror) och/eller med nivån på exempelvis tekniska kunskaper. Ett lands fördelar ger lägre kostnader och mer produkter för arbetsinsatsen, högre produktivitet, inom en viss typ av produktion, jämfört med andra konkurrerande länder. Enligt handelsteorierna bör dessa länder specialisera sig på produktion inom de områden där de har fördelar, exportera sina överskott och köpa sådant utifrån som de har sämre förutsättningar för att själva producera. Helt enkelt göra vad man är bra på och sedan handla med andra som är bättre på andra saker. Om alla gör på samma sätt leder detta till ökat välstånd för alla. Så långt handelsteorierna, som även förutsätter frihandel mellan stater. I sin enklaste form kan teorin verka trivial olika länder utnyttjar sina tillgångar maximalt och gör vad man är bäst på. Kort och gott. Tidigare i historien skulle exempelvis England specialisera sig på ylletillverkning och Portugal på vinproduktion. Men det handlar inte bara om att utnyttja den ojämna fördelningen i staters olika naturtillgångar. Enligt de klassiska handelsteorierna bör till exempel rika länder specialisera sig på kapitalintensiv produktion, medan fattiga länder bör ägna sig åt arbetsintensiv produktion. Ofta utgår de klassiska handelsteorierna från idealtillstånd, vilket betyder att de inte alltid speglar den faktiska verkligheten. Världen ser idag inte ut som då teorierna skapades. Världshandeln äger inte rum mellan länder med väldigt olika förutsättningar, utan mellan i-länder med likartade produktionsförutsättningar. Väst står för över 70% av den totala världshandeln och över hälften av denna sker inom västblocket. Västeuropa importerar endast 7 8 % av varor utifrån den egna regionen. Sverige handlar lika mycket med Norge som med hela Asien. Flertalet i-länder utnyttjar också sina fördelar för att inte tappa sitt ekonomiska och tekniska försprång gentemot resten av världen. Strukturomvandling Precis som alla andra teorier speglar de klassiska handelsteorierna på sätt och vis sin tid. När dessa teorier skapades var rörligheten mellan länder av varor, tjänster och människor betydligt mindre än idag. Vad man då tog för givet var att tillvaron med sina fördelar var beständig och förutsatte att arbete och kapital var orörliga mellan länder. Så är det inte idag. Utveckling, dynamik och förändrade villkor förknippas numera med internationell handel och var i världen produktionen äger rum. Förändring är också något som drabbar enskilda produkter eller varutyper, som tekniken i mer allmän bemärkelse. Ett tekniskt genombrott skapas ofta 12 Internationellt samarbete Författaren och Studentlitteratur

6 för att tillfredsställa ett behov av något. Detta leder till nya varor, men även till ny kunskap och en marknad uppstår för de nya produkterna. I början är priskänsligheten ofta liten. När efterfrågan ökar, tekniken sprids och varan blir mer allmän, blir priset däremot viktigt för att kunna konkurrera. Produktionen får en viss form standardiseras och förenklas. Efter hand mättas marknaden och nya behov och produkter ser dagens ljus. Efterfrågan sjunker och kraven på ännu billigare produktion ökar. Till slut är varan gammalmodig och efterfrågan upphör helt eller delvis. I denna beskrivning liknar det nästan ett kretslopp. Resonemanget speglar också vad som brukar beskrivas i s.k. produktlivscykelteorier. Man talar om att teknik och produkter genomgår livscykler. Tekniken eller varan föds, lever och dör. I en tid med stor och ökande rörlighet för kapital, kunskap, varor och arbetskraft kan produktlivscykelteorier förklara var någonstans, bl.a. i vilket land och i vilken del av landet, man placerar företag och industrier. Även om teorin är användbar för att analysera förändringar inom enskilda länder, har den nog fått mest uppmärksamhet vad gäller den globala nivån av teorin och en delvis ny syn på u-ländernas möjligheter att moderniseras. Tekniskt kunnande utvecklas språngvis och olika produkters livslängd varierar. Ett sätt av beskriva hur produktionen förändras och förs över från i-land till u-land är att schematiskt dela in produktionens strukturomvandling i fyra faser: 1) introduktionsfas, 2) tillväxtfas, 3) mognadsfas och 4) avvecklingsfas. Det är dock viktigt att betona att den teoretiska modellen inte avspeglar verkligheten utan är ett redskap för att framhäva vissa aspekter och tendenser. Detta för att bättre kunna analysera och förstå komplicerade sammanhang. Volym Produktlivscykelns olika faser. marknaden T M I A Tid Produktlivscykelns olika faser. Figuren beskriver produktionens strukturomvandling från i-land till u-land. Författaren och Studentlitteratur Internationellt samarbete 13

7 monopol 1) Introduktionsfasen När en ny produkt introduceras på marknaden har producenten en monopolsituation och efterfrågan är ganska okänslig för prisförändringar. Inledningsvis är produktionen vanligen småskalig och den har ett begränsat utrymme på marknaden. Men branschen kännetecknas av en snabb produktutveckling och för att behålla sitt försprång gentemot konkurrenter är producenten beroende av kvalificerad arbetskraft. Denna finner han vanligen i ekonomiska kärnområden, det vill säga i-länder med marknader, informationstäthet, forskningsanknytning och höga löner. 2) Tillväxtfasen I tillväxtfasen har marknaden vidgats och ger nu plats för konkurrenter. Allt fler människor behärskar den nya tekniken. Produkter och produktionsteknik standardiseras och priset får en allt större betydelse. Produktionen blir mer storskalig och kräver stora kapitalinvesteringar Även i detta skede sker ofta produktionen i de ovan nämnda kärnområdena med kvalificerad arbetskraft, men närheten till marknaden blir viktigare än under introduktionsfasen. 3) Mognadsfasen I mognadsfasen hårdnar konkurrensen ytterligare både från producenter av andra likartade varor och från nya, mer avancerade varor. Produkten får allt svårare att hävda sig på marknaden och kostnadsjakten blir ännu viktigare. Priset och varumärket blir de främsta konkurrensmedlen. Uppköp av eller samgående med konkurrenter är andra sätt att minska konkurrensen. Standardiseringen har nu drivits så långt att produktionen kan ske med arbetskraft som inte är specialutbildad. Men denna finns vanligen inte där industrierna ursprungligen uppfördes. Därför flyttar produktionen ofta till låglöneländer under produktens mognadsfas. De anställda som arbetar med lednings-, försäljnings- och marknadsföring finns däremot ofta kvar i de kontakt- och informationstäta kärnområdena. 4) Avvecklingsfasen Under produktens avvecklingsfas läggs produktionen ner. Varan har blivit gammalmodig och motsvarar inte längre tidens krav. Den har nu ersatts på marknaden av en eller flera nya produkter eller ersättningar för den. Glödlampan ersätter fotogenlampan och cd-skivan ersätter grammofonskivan, för att ta två exempel. Ett annat fenomen i detta sammanhang är vad som kallas utfasningen av industrier från centrum till periferi. Enligt denna teori 14 Internationellt samarbete Författaren och Studentlitteratur

8 sker nyskapandet i i-länderna, den globala ekonomins centrum, eller i vissa avancerade kärnområden inom dessa. Därifrån exporteras utvecklade produkter till de mindre utvecklade länderna som anses vara världens periferi. Från u- till i-land? Det anses bland nationalekonomer att det är i-ländernas kunskapsintensiva produktion som är motorn i världsekonomin. I den globala ekonomins kärnområden sker en ständig utslagning av gamla branscher och produkter och kravet på förnyelse är ständigt närvarande. Arbetskraft och kapital flyttar till nya branscher samtidigt som enklare produktion flyttar därifrån. Det globala ekonomiska systemet innehåller alltså vissa inneboende spridningsmekanismer, vilka kan komma tredje världen tillgodo. Alla u-länder är dock inte lika gynnade. Deras förmåga att dra nytta av i-ländernas tekniska kunnande och investeringsvilja beror bland annat på landets tillgångar och på exempelvis historiska, kulturella, politiska omständigheter. Systemet bygger också i hög grad på att periferin framöver kan exportera billigt till centrum. Fattigdomen tycks därmed i många fall förbli ett av periferins främsta konkurrensmedel. Makten över de transnationella företagen ligger kvar i centrum och det är där som investeringarna i forskning och utveckling sker. Den allt starkare betoningen av att det västerländska samhället också måste vara ett kunskapssamhälle visar bl.a. att den inbördes konkurrensen inom västvärlden hårdnat. Det visar också hur angelägna västvärldens makthavare är om att bevara sina fördelar gentemot resten av världen. Många menar till exempel att framväxten av EU, med öppna marknader inåt och gemensamma tullmurar utåt, är ett exempel på detta. Produktlivscykelteorin kan alltså användas för att analysera och förklara vissa delar av produktionens strukturomvandling. Men samtidigt måste man fråga sig hur omfattande den globala strukturomvandlingen är. De s.k. mirakelländerna, de ostasiatiska NIC-länderna Taiwan, Sydkorea, Hongkong (som sedan 17 åter tillhör Kina) och Singapore är inte bara få till antalet, de är också rumsligt begränsade. Världsbanken visade i slutet av 180- talet att endast 3,7 % av konsumtionen av industrivaror i Japan, EU och Nordamerika utgjordes av import från u-länderna, trots det asiatiska undret. Modeller är som sagt inte verkligheten. Det är stor skillnad mellan varaktigheten hos olika produkters livscykler, för att ta ett exempel. Inte alla produkter eller produktionsprocesser hamnar i tredje tredje världen transnationella företag Författaren och Studentlitteratur Internationellt samarbete 1

9 världen, även om vissa gör det. Men, återigen, rätt använda kan modeller bidra till att göra komplicerade skeenden överblickbara och lättare att förstå. Från merkantilism till frihandel merkantilism protektionism frihandel Den internationella handeln har präglats av de merkantilistiska idéerna som rådde i Europa från medeltiden fram till 1800-talets början. I detta system var utrikeshandeln och den inhemska förädlingsindustrin viktigast för ett lands ekonomiska utveckling. Statens uppgift var att på olika sätt stödja dessa sektorer, därmed var även politiken överordnad ekonomin. De europeiska staterna förde en protektionistisk politik (en politik bestående av olika handelshinder) som tullar och importkvoter för att skydda den egna industrin från konkurrens av utländska konkurrenter. Storbritannien var den tidens stora hegemon (dominerande stormakt) som genom sin tidiga industrialisering gav landet ett inflytande som kom att ligga till grund för 1800-talets internationella ekonomiska och politiska struktur. Industrialiseringen innebar också att man måste få avsättning för en stor produktion av industrivaror ute i världen, vilket delvis förklarar att Storbritannien under senare delen av 1800-talet ville ha frihandel. En sänkning av tullarna ägde rum i Europa, bland annat genom Storbritanniens handelsavtal med Frankrike och senare även med andra länder. USA var under hela denna period protektionistiskt. I slutet av 1800-talet ökade tullarna åter i Europa och USA. Europeiska stater ville bland annat skydda sitt jordbruk från konkurrerande import från andra delar av världen. Efter andra världskriget (13 14) förändrades världsbilden igen. Stora delar av världen låg i ruiner och USA stod för den ekonomiska makten. Denna makt var även viktig för att skapa USA:s militära och politiska dominans efter andra världskriget. En av de första åtgärderna blev Marshallhjälpen, vilken bidrog till Västeuropas återuppbyggnad. Samtidigt gynnade det USA:s egenintresse i form av en stärkt ekonomi och sammanhållning i väst gentemot öst, allt i det kalla krigets mönster. IMF Världsbanken Två andra faktorer i sammanhanget var skapandet av ett internationellt valutasystem (Bretton Woods-avtalet, 144) och ett system för internationell handel (GATT, 147). Bretton Woods- (platsen i USA där avtalet undertecknades) avtalet innebar att man enades om att upprätta en internationell valutafond (IMF) för att stabilisera växelkurserna och Världsbanken (IBRD) för långsiktig finansiering av återuppbyggnads- och utvecklingsprojekt. Syftet var att skapa förutsättningar för ekonomisk återuppbyggnad efter kriget och att lägga grunden för ett internationellt ekonomiskt utbyte 16 Internationellt samarbete Författaren och Studentlitteratur

10 baserat på frihandel. Systemet byggde på att den amerikanska dollarn blev världsvalutan. USA:s regering garanterade att när som helst lösa in dollarn till ett fast värde i guld. Övriga valutor gavs ett fast pris (växelkurs) uttryckt i dollar. Bretton Woodssystemet dominerades av Nordamerika och Västeuropa och makten koncentrerades således till ett litet antal stater, som hade gemensamma intressen och en dominerande makt som var villig och kapabel att åta sig ledarrollen (USA). I slutet av 160-talet sviktade förtroendet för dollarn, bland annat beroende på stora underskott i USA:s betalningsbalans och en ökad konkurrens om ekonomisk överlägsenhet från Japan och Västtyskland. 171 upphörde Bretton Woods-systemet och från 173 flyter valutorna fritt gentemot varandra. Ledstjärnan för frihandeln blev det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT). Man hade frihandel som målsättning, där medlemmarnas fördelar kunde utnyttjas. Den radikala förändringen av det internationella handelssystemet efter andra världskriget medförde en märkbar ökad frihet i världshandelns volym. Från andra världskrigets slut sänktes tullarna inom GATT från en genomsnittsnivå på 40 % till omkring 4 % idag. Perioden kännetecknas också av en mycket hög tillväxt i världsekonomin. betalningsbalans GATT Genomsnittlig tullnivå Index för handelsvolym/ för industrivaror i procent 10 = Tullar och global handel GATT skapas Före Efter Efter Efter Kennedy- Kennedy- Tokyo- Uruguayrundan rundan rundan rundan Tullar och global handel. Författaren och Studentlitteratur Internationellt samarbete 17

11 Mot protektionism och regionalism Det fria handelssystemet som växte fram under efterkrigstiden, hade runt 170 passerat sina glansdagar. Nya handelshinder och handelspolitiska konflikter ökade i omfattning. För första gången under efterkrigstiden ökade nu handelsrestriktionerna mer än handelsfriheten. OPEC embargo lågkonjunktur monetärt system regionalism När OPEC-länderna vid samma tidpunkt minskade oljeproduktionen med en fjärdedel och införde ett totalt oljeembargo mot bland annat USA för deras militära stöd till Israel, rycktes grunden bort för USA:s ekonomiska och politiska ledarskap. Även det politiska förtroendet för USA sviktade betänkligt genom inblandningen i Vietnamkriget (17 17). Mellan 173 och 17 tiodubblade OPEC-länderna oljepriserna, vilket ledde till en lågkonjunktur i framförallt det oljeberoende väst, men även oljeimporterande u-länder drabbades mycket hårt. Lågkonjunkturen medförde även att staterna började se om sitt eget hus, minskade sitt oljeberoende och började föra en mer protektionistisk handelspolitik. Det internationella ekonomiska systemet hade alltså börjat knaka i fogarna. Det monetära systemet hade brutit samman och staterna började upprätta handelshinder, vilket händer vid svag ekonomi, hög arbetslösheten och underskott i handelsbalansen. Utvecklingen på 180-talet och början av 10-talet gick mot en ökad protektionism och regionalism. Detta berodde bland annat på att det inte fanns någon dominerande ekonomisk makt som ensam kunde bygga upp och stötta ett frihandelssystem. Även nya aktörer, som NIC-länderna, har bidragit till denna utveckling genom att ha varit ett slags fripassagerare i GATT. Man plagierade i-ländernas produkter, framställde dem till lägre priser, sålde varorna på världsmarknaden och drog således nytta av tullsänkningarna utan att själva bidra. Detta ledde till att de drabbade länderna upprättade handelshinder gentemot NIC-länderna. Idag tycks det handelspolitiska klimatet vara på väg mot en regionalisering av den internationella handeln. Ett exempel på detta är EU:s inre marknad. Men även andra delar av världen visar tecken på en regionaliserad handel. Det nordamerikanska frihandelsområdet North American Free Trade Agreement (NAFTA) har inlett formella förhandlingar om ett all-amerikanskt frihandelsavtal med tullunionen Mercado Commun del Sur (MERCOSUR), även kallad Söderns gemensamma marknad. Förhandlingarnas mål är att till år 200 skapa världens största sammanhängande frihandelsområde, Free Trade of the Americas (FTAA), mellan Alaska och Kap Horn med över 800 miljoner invånare. Länderna 18 Internationellt samarbete Författaren och Studentlitteratur

12 vid Stilla havet samarbetar främst genom Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) och Association of South East Asian Nations (ASEAN). Syftet är bland annat att främja den ekonomiska utvecklingen inom området. Den afrikanska kontinentens mest utvecklade samarbetsorgan är Southern African Development Community (SADC), som innefattar 14 stater söder om Sahara. Alla dessa samarbetsformer kan ses som initiativ till en ökad global handel, men även som ett tecken på regionalisering frihandel inåt och protektionism utåt. Ökat ömsesidigt beroende Den ökande frihandeln under främst 10- och 160-talen har legat till grund för många förändringar. Tidigare var militär styrka lika med politisk makt. Idag är detta inte lika självklart, styrkan är framför allt av ekonomisk natur. Frihandeln har givetvis också inneburit en kraftigt utökad handel mellan stater, vilket binder dem samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Sambandet mellan ekonomi och politik blir allt tydligare. Dessutom har andra flöden ökat, som människor och kommunikation av olika slag. Detta växande beroende har även lett till nya aktörer på den internationella arenan: internationella organisationer, främst då icke-statliga organisationer (NGO) av ekonomisk art. Politisk styrka och politisk makt är idag framförallt av ekonomisk natur. Ökad internationell handel har inneburit ömsesidiga beroendeförhållanden mellan stater. NGO Genom uppbyggnaden av nätverken har även forskningsinriktningen inom internationell politik förskjutits. Från de säkerhetspolitiska frågorna med stater som de enda viktiga aktörerna, till alternativa synsätt där ekonomiska och ekologiska frågor, internationella organisationer, multinationella och transnationella företag och människor i nyckelpositioner hamnar i fokus. Privata företag med verksamhet i mer än en stat, det vill säga multinationella och transnationella företag, tillhör också de aktörer som har fått ett allt större inflytande inom den globala ekonomin och därmed också i den internationella politiken. Författaren och Studentlitteratur Internationellt samarbete 1

13 Arbetsuppgifter 1. En rättvis världshandel? Läs och recensera en aktuell debattbok, exempelvis kritiska som Globaliseringsfällan, No Logo, WTO bakom fasaden och Det globala kasinot, eller förespråkare som Globalisering under attack, Valser om arbetets slut och Till världskapitalismens försvar. Har boken många sidor kan ni dela upp kapitlen inbördes i gruppen. Läs, diskutera och motivera dina synpunkter. Vad handlar boken om? Vad tycker du om den? Hur har recensenterna tagit emot boken (se t.ex. Artikelsök) överensstämmer dessa uppfattningar med din egen? 2. Tobinskatten. I debatten kring en rättvisare världshandel nämns ofta Tobinskatten. Vad är det? Varifrån kommer namnet? Dela in er i två grupper. Inled med en sammanfattning av innebörden i denna idé. Därefter börjar ni argumentera för era ståndpunkter. Medan den ena gruppen samlar in argument som talar för en Tobinskatt, letar den andra efter argument som talar emot denna skatt. Redovisa i tvärgrupper. 3. Varumärket ersätter varan? Varumärken som Coca-Cola, Pepsi, Benetton, McDonald s, Nike och Disney blir alltmer synliga i vår tillvaro, vilket bland annat journalisten Naomi Klein diskuterar i boken No Logo. Hur skapas ett varumärke? Handlar det bara om att lansera en särskild produkt? Välj ett välkänt varumärke och beskriv historien bakom fenomenet. Fundera över marknadsföringen och vilka värden man vill ska förknippas med just detta märke. Värden kan här vara exempelvis ekonomisk framgång, ha koll på läget eller symbolen för en livsstil/filosofi. Nord Syd kalla kriget Studier i internationell politik har tidigare främst intresserat sig för relationerna mellan öst och väst samt den militära maktkampen mellan USA och Sovjetunionen. Nu när kalla kriget är slut riktas stor del av uppmärksamheten mot relationerna mellan nord och syd och de ekonomiska relationerna. Viktigt att tänka på är att man i diskussionerna om skillnaden mellan rika och fattiga länder oftast tar utgångspunkt i den ekonomiska utvecklingen. Man utgår från välfärdsstater av västerländsk typ, använder samma modell på u-länderna, ser att fattiga länder ligger efter de rika men kan i bästa fall utvecklas och nå det västerländska idealet. Denna snäva syn på utveckling har under senare tid ifrågasatts och ersatts av en mer nyanserad bild. Numera betonas synen på utveckling mer som ett mångdimensionellt fenomen, där ekonomisk tillväxt bara är en viktig del. Andra viktiga faktorer är exempelvis demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa. 20 Internationellt samarbete Författaren och Studentlitteratur

14 Ojämn fördelning Nord syd syftar på ländernas geografiska läge, liksom förhållandet mellan rika och fattiga länder. De rika länderna finns på norra halvklotet och de fattiga i söder, med undantag av främst Australien och Nya Zeeland. Ofta används benämningen nord sydkonflikten, vilket handlar om den ojämna fördelningen av makt och resurser mellan rika och fattiga stater. Nord syd kallas även första världen och tredje världen, ibland som i-land respektive u-land. Första världen avser västmakterna, andra världen östra delen av Europa och länderna öster därom (främst Ryssland) och tredje världen de fattiga länderna. En annan förklaring hänger samman med koloniernas frigörelse och det kalla kriget mellan öst- och västblocket. Bägge parterna försökte få med de nya staterna i sina respektive block, men många ville inte välja sida. Istället uppstod 1 ett tredje alternativ, den alliansfria rörelsen. Denna bestod av framförallt afrikanska och asiatiska stater som ville vara neutrala till de två dominerande blocken. Med detta uppstod en ny politisk inriktning i världen, den tredje världen. Vanligtvis använder man sig av begreppen i-land och u-land. I står här för industrialiserat och u-land kan stå för underutvecklat land, utvecklingsbart, utvecklingsland eller utsuget land. Utmärkande för ett u-land är; att merparten av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket, där arbetet oftast utförs för hand eller med hjälp av enkla redskap; att industrin och penningekonomin oftast omfattar en mindre del av landets verksamhet; att inkomsten är låg, BNP per invånare/år är ofta inte mer än kr (jämför detta med Sverige där siffran är cirka kr); att en stor del av befolkningen därmed lever på en levnadsnivå nära existensminimum; att man har bristfälliga transporter, kommunikationer och annan infrastruktur; att befolkningstillväxten är hög och medellivslängden låg; att analfabetismen är hög (ungefär en miljard vuxna kan varken läsa eller skriva); att barnarbete är vanligt; att hälsotillståndet är dåligt (30 40 miljoner människor dör varje år av svält och undernäring, av dessa är ungefär hälften barn); att skillnaderna i inkomster och rikedom är stora inom landet. Rika och fattiga länder Vilka länder räknas då som u-länder? De som brukar räknas dit är samtliga länder i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika, förutom Japan, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Till undantagen kan även räknas NIC-länderna (Newly Industrializing Countries) i Sydostasien, beroende på att dessa länder intar en mellanställning mellan i- och u-land. U-länderna har gemensamma intressen gentemot i-länderna. Skillnader finns mellan i- och u-länder, alliansfria rörelsen BNP existensminimum infrastruktur Författaren och Studentlitteratur Internationellt samarbete 21

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling AV BERTIL EGERÖ OCH MIKAEL HAMMARSKJÖLD REDAKTÖR: ANNA WIESLANDER 2 FÖRORD VIKTIGA UTVECKLINGSFRÅGOR som

Läs mer

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen

Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Kenneth Hermele Global utveckling Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen Den Globala Skolan Den Globala Skolan (DGS) är

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Skuldavskrivning ECOSOC

Skuldavskrivning ECOSOC Skuldavskrivning ECOSOC Imelda Marcos var diktators - fru i Filippinerna 1965 1986. När paret störtades lämnade paret inte bara en stor statsskuld bakom sig utan också en samling 1500 par skor. Ska Filippinerna

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI - våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad värld DENNIS PAMLIN Innehållsförteckning 3 0 Inledning 4 0.1 syfte

Läs mer

Till världskapitalismens försvar

Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Johan Norberg Timbro Författaren och AB Timbro 2001 Omslag och foto: Åsa Ölander, Pennywise Productions Sättning: Ateljé Typsnittet L&R

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer